MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 380         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 iunie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

492. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

493. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române

 

503. - Hotărâre privind pregătirea si finantarea exercitiului trilateral româno-bulgaro-sârb „Danube Guard 07”

 

520. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenite politistilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            269. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului privind desemnarea transportatorilor aerieni comunitari în vederea operării serviciilor aeriene în conformitate cu prevederile acordurilor privind serviciile aeriene încheiate de România cu state care nu sunt membre ale Uniunii Europene

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

            14. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispozitii legale

 

HOTĂRÂRI ALE INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

            Sentinta civilă nr. 317 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin  concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 492.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor

disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale,

regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor

comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, contin prevederi cu caracter tehnico-organizatoric privind punerea în aplicare a măsurilor de protectie socială prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă de urgentă, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 2. - (1) În vederea realizării serviciilor de preconcediere prevăzute la art. 6 din ordonanta de urgentă, societătile nationale, regiile autonome, companiile nationale si societătile comerciale cu capital majoritar de stat, precum si societătile comerciale si regiile autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, care efectuează concedieri colective în conditiile ordonantei de urgentă, denumite în continuare societăti, întocmesc liste nominale cu persoanele care urmează să fie disponibilizate prin concedieri colective, la nivelul judetelor sau, după caz, în functie de filialele si/sau sucursalele din care provin aceste persoane.

(2) Listele nominale prevăzute la alin. (1) se întocmesc potrivit tabelului prevăzut în anexa nr. 1.1 la Procedurile privind accesul la măsurile pentru prevenirea somajului, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 278/2002, si se transmit agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă, denumite în continuare agentii, în a căror rază teritorială îsi au locul de muncă persoanele care urmează să fie disponibilizate.

Art. 3. - (1) Suma ce se acordă la data încetării contractului individual de muncă, ca urmare a concedierii colective, potrivit art. 7 lit. a) din ordonanta de urgentă, se plăteste direct beneficiarilor, prin intermediul societătilor sau, după caz, al filialelor si/sau sucursalelor acestora.

(2) Sumele necesare în vederea efectuării plătilor către persoanele concediate se virează în conturile societătilor sau, după caz, ale filialelor si/sau sucursalelor acestora de agentiile în a căror rază teritorială acestea îsi au sediul.

(3) Sumele prevăzute la alin. (2) se virează de agentii în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii de către societăti sau, după caz, de către filialele si/sau sucursalele acestora a următoarelor documente:

a) programele de restructurare si reorganizare sau numai programele de restructurare ori de reorganizare prevăzute la art. 3 din ordonanta de urgentă;

b) listele nominale cu persoanele care beneficiază de suma ce se acordă la data încetării contractului individual de muncă, ca urmare a concedierii colective, potrivit art. 7 lit. a) din ordonanta de urgentă, întocmite după modelul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme;

c) statele de plată pentru suma acordată la data încetării contractului individual de muncă, ca urmare a concedierii colective, potrivit art. 7 lit. a) din ordonanta de urgentă;

d) documente justificative care să ateste atât preluarea persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din ordonanta de urgentă, cât si încheierea de către acestea a contractelor individuale de muncă pe durată nedeterminată cu cel putin 12 luni înainte de concediere.

Art. 4. - Programele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a) se depun, în original, la agentiile în a căror rază teritorială îsi au sediul societătile ori, după caz, în copie, la agentiile în a căror rază teritorială îsi au sediul filialele si/sau sucursalele acestor societăti.

Art. 5. - (1) Statele de plată prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c) se întocmesc în două exemplare si se semnează de conducerile societătilor ori, după caz, ale filialelor acestora sau, prin delegare de competentă, de conducerile sucursalelor societătilor si se vizează, în vederea virării sumelor prevăzute la art. 3 alin. (2), de directorii executivi ai agentiilor în a căror rază teritorială îsi au sediul societătile în cauză ori, după caz, filialele si/sau sucursalele acestora.

(2) În situatia în care, până la data depunerii statelor de plată prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. c), Institutul National de Statistică nu a comunicat salariul mediu net pe economie prevăzut la art. 7 lit. a) din ordonanta de urgentă, se ia în considerare salariul mediu net pe economie comunicat de acesta în luna ianuarie a anului precedent.

(3) Regularizarea diferentelor reiesite din calculul salariului mediu net pe economie, în cazul prevăzut la alin. (2), se efectuează de agentii în luna următoare celei în care Institutul National de Statistică a comunicat salariul mediu net pe economie prevăzut la art. 7 lit. a) din ordonanta de urgentă.

(4) După efectuarea plătilor către persoanele concediate, un exemplar al statelor de plată prevăzute la alin. (1) se păstrează de către societăti ori, după caz, de către filialele si/sau sucursalele acestora, iar celălalt exemplar, purtând semnăturile beneficiarilor, se transmite agentiilor în a căror rază teritorială îsi au sediul societătile ori, după caz, filialele si/sau sucursalele acestora.

(5) În cazul în care societătile ori, după caz, filialele si/sau sucursalele acestora efectuează plătile către persoanele concediate prin intermediul cârdului bancar, exemplarul de pe statul de plată care se transmite agentiilor, potrivit alin. (4), va fi însotit de confirmarea privind efectuarea plătilor, emisă de institutiile bancare.

Art. 6. - (1) Sumele virate conform art. 3 alin. (2) si neîncasate de persoanele concediate în conditiile ordonantei de urgentă se restituie de către societăti ori, după caz, de către filialele si/sau sucursalele acestora, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data virării lor, agentiilor în a căror rază teritorială acestea îsi au sediul.

(2) Nerestituirea sumelor în termenul prevăzut la alin. (1) atrage obligatia societătilor ori, după caz, a filialelor si/sau sucursalelor acestora la plata de dobânzi, în conditiile legii.

(3) În termenul prevăzut la alin. (1), societătile ori, după caz, filialele si/sau sucursalele acestora vor depune la agentiile în a căror rază teritorială acestea îsi au sediul listele nominale cu persoanele concediate care nu au încasat suma ce se acordă la data încetării contractului individual de muncă, ca urmare a concedierii colective, potrivit art. 7 lit. a) din ordonanta de urgentă.

(4) Listele nominale se transmit de agentiile la care au fost depuse către agentiile în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta persoanele prevăzute la alin. (3), în vederea efectuării plătii sumei prevăzute la art. 7 lit. a) din ordonanta de urgentă.

(5) Plata sumei prevăzute la art. 7 lit. a) din ordonanta de urgentă se face la solicitarea scrisă formulată de persoanele prevăzute la alin. (3), adresată agentiilor în a căror rază teritorială acestea îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta.

Art. 7. - (1) Calculul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, utilizat la determinarea venitului de completare prevăzut la art. 8 din ordonanta de urgentă, se efectuează de către societăti ori, după caz, de către filialele si/sau sucursalele acestora.

(2) Pentru calculul cuantumului salariului prevăzut la alin. (1) se procedează după cum urmează:

a) se determină salariul individual brut pe fiecare dintre cele 3 luni înainte de concediere, prin însumarea salariului de bază lunar cu sporurile, indemnizatiile si alte adaosuri prevăzute în contractul individual de muncă. La stabilirea salariului individual brut nu se iau în calcul sumele acordate ocazional sau cu caracter nepermanent, precum si sporul plătit pentru ore suplimentare, prestate potrivit legii;

b) se calculează impozitul lunar pe venitul din salarii, prin aplicarea cotei de impozit prevăzute de lege asupra bazei de calcul stabilite ca diferentă între salariul prevăzut la lit. a), din care au fost deduse contributiile obligatorii aferente unei luni, si deducerea personală acordată pentru luna respectivă si/sau, după caz, alte elemente prevăzute de lege;

c) se determină salariul individual net pe fiecare dintre cele 3 luni înainte de concediere, prin deducerea din salariul prevăzut la lit. a) a contributiilor obligatorii aferente unei luni, precum si a impozitului lunar pe venitul din salarii, calculat conform lit. b);

d) se calculează media aritmetică a salariilor individuale nete pe ultimele 3 luni înainte de concediere, determinate conform lit. c).

(3) în situatia în care persoana concediată în conditiile ordonantei de urgentă a avut contractul individual de muncă suspendat sau a efectuat concediul de odihnă în cursul unei luni din ultimele 3 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă, ca urmare a concedierii colective, la determinarea cuantumului salariului prevăzut la alin. (1) se ia în considerare salariul la care această persoană ar fi avut dreptul dacă ar fi desfăsurat activitate pe o lună întreagă, în program normal de lucru.

Art. 8. - (1) Calculul salariului prevăzut la art. 7 alin. (1) se evidentiază în situatiile întocmite de către societăti ori, după caz, de către filialele si/sau sucursalele acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.

(2) Situatiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc prin gruparea persoanelor care beneficiază de prevederile art. 7 lit. c) din ordonanta de urgentă pe judete, în functie de domiciliu sau, după caz, de resedinta acestora, si se depun la agentiile în a căror rază teritorială îsi au sediul societătile ori, după caz, filialele si/sau sucursalele acestora.

(3) În vederea certificării datelor prezentate în situatiile prevăzute la alin. (1), agentiile în a căror rază teritorială îsi au sediul societătile ori, după caz, filialele si/sau sucursalele acestora verifică, prin sondaj, calculul salariului prevăzut la art. 7 alin. (1), pentru cel putin 10% din numărul persoanelor cuprinse în aceste situatii.

(4) După verificare conform alin. (3), situatiile prevăzute la alin. (1) se semnează de directorii executivi ai agentiilor la care au fost depuse si se transmit către agentiile în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta persoanele cuprinse în aceste situatii.

Art. 9. - (1) Solicitarea de acordare a dreptului la venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. c) din ordonanta de urgentă se aprobă sau, după caz, se respinge prin decizie a directorilor executivi ai agentiilor în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta persoanele solicitante.

(2) Persoanelor care, potrivit art. 9 din ordonanta de urgentă, nu îndeplinesc conditiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizatiei de somaj, li se comunică, potrivit legii, decizia directorilor executivi ai agentiilor în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta, privind respingerea acordării dreptului la venitul de completare.

(3) Deciziile prevăzute la alin. (1) se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.

Art. 10. - (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) din ordonanta de urgentă se stabileste si se plăteste odată cu indemnizatia de somaj de către agentiile în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta persoanele beneficiare.

(2) În cazul în care cuantumul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, prevăzut în situatia întocmită potrivit art. 8 alin. (1), este mai mic decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică, la determinarea venitului de completare se ia în considerare cuantumul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, prevăzut în situatia întocmită potrivit art. 8 alin. (1).

(3) În cazul în care cuantumul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, prevăzut în situatia întocmită potrivit art. 8 alin. (1), este mai mare decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică, la determinarea venitului de completare se ia în considerare salariul mediu net pe economie comunicat în luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea.

(4) În situatia în care, până la data stabilirii venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) din ordonanta de urgentă, Institutul National de Statistică nu a comunicat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, se ia în considerare salariul mediu net pe economie comunicat în luna ianuarie a anului precedent.

(5) Regularizarea diferentelor, în cazul prevăzut la alin. (4), se efectuează de către agentii în luna următoare celei în care Institutul National de Statistică a comunicat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea.

Art. 11. - Salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, prevăzut la art. 10 alin. (2) din ordonanta de urgentă, este salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Art. 12. - Pentru fractiuni de lună, venitul de completare se calculează prin raportarea cuantumului acestuia, stabilit conform art. 8 sau, după caz, conform art. 11 din ordonanta de urgentă, la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul se înmulteste cu numărul de zile din luna respectivă pentru care persoana beneficiază de venit de completare.

Art. 13. - În situatiile prevăzute la art. 11 alin. (3) din ordonanta de urgentă, plata venitului de completare, pentru persoanele beneficiare care solicită înscrierea la una dintre categoriile de pensii, încetează de la data prevăzută la art. 83 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - (1) În situatia prevăzută la art. 12 din ordonanta de urgentă, sumele cuvenite si neachitate până la data decesului beneficiarului se achită la cererea scrisă a persoanelor îndreptătite, care pot fi sotul supravietuitor, copiii, părintii sau, în lipsa acestora, ceilalti mostenitori, în conditiile dreptului comun.

(2) Cererea va fi însotită de documente care să ateste calitatea detinută de persoanele prevăzute la alin. (1) fată de beneficiarii defuncti.

(3) Sumele cuvenite si neachitate până la data decesului beneficiarului se achită în urma aprobării cererii prevăzute la alin. (1) de către directorul executiv al agentiei în a cărei rază teritorială si-a avut domiciliul sau, după caz, resedinta beneficiarul.

Art. 15. - (1) Măsura suspendării plătii venitului lunar de completare, prevăzută la art. 14 alin. (i) din ordonanta de urgentă, pentru neîndeplinirea obligatiei prevăzute ia art. 13 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgentă, se revocă prin decizie a directorului executiv al agentiei în a cărei rază teritorială beneficiarul si-a avut domiciliul sau, după caz, resedinta, la cererea acestuia, în situatia în care probează cu acte justificative că nu si-a îndeplinit această obligatie, din motivele prevăzute la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgentă.

(2) Măsura suspendării plătii venitului lunar de completare se revocă prin decizie a directorului executiv al agentiei în a cărei rază teritorială si-a avut domiciliul sau, după caz, resedinta beneficiarul si în cazul în care neîndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgentă este justificată, de către beneficiar, prin dovada intervenirii unor evenimente familiale deosebite, stabilite potrivit art. 147 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, cum sunt căsătoria, nasterea unui copil, decesul sotului, sotiei sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv, precum si în cazul existentei unei situatii de fortă majoră, confirmata de autoritatea publică competentă.

(3) Actele justificative prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să fie prezentate în termen de 30 de zile de la data încetării motivelor care au determinat măsura suspendării plătii venitului lunar de completare, prevăzută la art. 14 alin. (1) din ordonanta de urgentă.

Art. 16. - Pentru repunerea în plată a venitului de completare, conform art. 14 alin. (4) si art. 15 alin. (4) din ordonanta de urgentă, persoanele beneficiare depun la agentiile în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta o cerere întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.

Art. 17. - Deciziile directorilor executivi ai agentiilor în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta beneficiarii, cu privire la măsurile prevăzute la art. 17 din ordonanta de urgentă, se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.

Art. 18. - Conform art. 29 din ordonanta de urgentă, împotriva deciziilor prevăzute la art. 17 persoanele nemultumite pot introduce contestatie la instantele judecătoresti competente, potrivit legii.

Art. 19. - Drepturile bănesti acordate cu titlu de venit de completare în conditiile prevăzute de ordonanta de urgentă se achită prin sistemul de plată general utilizat pentru plata drepturilor reprezentând indemnizatia de somaj.

Art. 20. - Anexele nr. 1 -5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr.

 la norme

 

Societatea*) .......................................................

Filiala/Sucursala ................................................

Adresa ...............................................................

Cod fiscal ..........................................................

Telefon/fax/e-mail ..............................................

 

LISTA NOMINALĂ

cu persoanele care beneficiază de suma ce se acordă la momentul concedierii potrivit art. 7 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

C.N.P.

Adresa

Data încheierii contractului individual de muncă

Persoana îndeplineste conditia prevăzută la art. 4 din ordonanta de urgentă

(se specifică alineatul si litera pentru fiecare persoană în parte)

Data concedierii

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Conform art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Conducătorul unitătii,

(numele si prenumele)

…………………………..

Semnătura si stampila

Seful Compartimentului economico-financiar,

…………………………..

(numele si prenumele)

Semnătura si stampila

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Societatea*) .......................................................

Filiala/Sucursala ................................................

Adresa ...............................................................

Cod fiscal ..........................................................

Telefon/fax/e-mail ..............................................

 

SITUATIA

privind calculul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, utilizat la determinarea venitului de completare prevăzut la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006,

cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

C.N.P.

Data concedierii

Vechimea în muncă

(se specifică ani, luni, zile pentru fiecare persoană în parte)

Salariul individual mediu net Luna 1

Salariul individual mediu net Luna 2

Salariul individual mediu net Luna 3

Salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere

1

2

3

4

5

6

7

8

9 (6+7+8)/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Conform art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Conducătorul unitătii,

(numele si prenumele)

…………………………..

Semnătura si stampila

Seful Compartimentului economico-financiar,

…………………………..

(numele si prenumele)

Semnătura si stampila

 

ANEXA Nr. 3 la norme

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ............./Municipiului Bucuresti

 

DECIZIE*)

nr.............. din ........

privind stabilirea/respingerea dreptului la venitul de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006, cu modificările si completările ulterioare

 

            Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă .................................., reprezentată prin director executiv ...................,

numit în baza Ordinului/Deciziei nr...................................., având în vedere prevederile art. 8 din Normele metodologice

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 492/2007, constatând îndeplinirea conditiilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta de urgentă,

DECIDE:

            Art. 1. - Începând cu data de ............................ se stabileste/se respinge**) dreptul la venitul de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din ordonanta de urgentă, pentru doamna/domnul ..............................................................

C.N.P............................., cu domiciliul/resedinta în ......................................, str................................ nr....., bl. ..., se. ...

et. ..., ap. ..., judetul/sectorul................................

            Art. 2. - Cuantumul venitului de completare prevăzut la art. 1 este de ................................... si reprezintă***)

            □ diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică, si nivelul indemnizatie de somaj - conform art........ alin...... din ordonanta de urgentă;

            □ salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică - conform art......... alin........ din ordonanta de urgentă;

            □ jumătate din salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică - conform art........ alin....... din ordonanta de urgentă.

            Art. 3. - Elementele pe baza cărora s-a determinat cuantumul venitului de completare prevăzut la art. 2:

            - cuantumul salariului individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, determinat de societatea care a efectuat concedierea, pe baza clauzelor din contractul individual de muncă al persoanei concediate:

............................................. lei

            - cuantumul salariului mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică:

            ............................................ lei

            - cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare: ............................................ lei

            Art. 4. - Venitul de completare prevăzut la art. 2 se acordă lunar, pe o perioadă de ......... luni.

            Art. 5. - La momentul concedierii, respectiv încetării contractului individual de muncă, persoana prevăzută la art. 1 a încasat/nu a încasat****) suma prevăzută la art. 7 lit. a) din ordonanta de urgentă, egală cu de două ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistică, în cuantum de:

............................................ lei

            Art. 6. - Motivul respingerii dreptului la venitul de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din ordonanta de urgentă îl constituie neîndeplinirea conditiei prevăzute la art. 9 din ordonanta de urgentă**).

            Art. 7. - Cu drept de contestatie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta judecătorească competentă potrivit legii.

 

Director executiv,

……………………………….


*) Decizia se întocmeste în 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agentia pentru ocuparea fortei de muncă, exemplarul 2 se comunică persoanei solicitante, iar exemplarul 3 se transmite la compartimentul plăti.

**) în situatia respingerii dreptului la venitul de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din ordonanta de urgentă. ***) Se bifează cu „x” căsuta corespunzătoare venitului de completare stabilit.

****) Plata sumei neîncasate se face la solicitarea scrisă formulată de persoana prevăzută la art. 1 din prezenta dispozitie adresată agentiei în a cărei rază teritorială aceasta îsi are domiciliul.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

Către

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului .............../Municipiului Bucuresti

 

CERERE

pentru repunerea în plată a venitului de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006, cu modificările si completările ulterioare

 

            Subsemnatul/Subsemnata, .............................................................. C.N.P.................................., cu domiciliul/resedinta

în ......................................, str................................... nr..... bl. ..., se....., et. ..., ap. ..., judetul /sectorul ................. prin

prezenta vă rog să dispuneti repunerea în plată a venitului de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006, cu modificările si completările ulterioare, începând cu data de ...............

            Precizez că motivul care a condus la suspendare l-a constituit*):

            □ neîndeplinirea obligatiei privind prezentarea lunară, pe baza programării, sau ori de câte ori se solicită, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă la care sunt înregistrat/înregistrată, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă, prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006, cu modificările si completările ulterioare;

            □ începând cu data de ....................................... am căutat un loc de muncă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene si am primit aprobare pentru mentinerea plătii indemnizatiei de somaj din partea agentiei pentru ocuparea fortei de muncă la care sunt înregistrat/înregistrată, conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

            Data .................................. Semnătura ..............................


*) Se bifează cu „x” căsuta corespunzătoare motivului care a condus la suspendarea venitului de completare acordat în

temeiul art. 7 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului .............../Municipiului Bucuresti

 

DECIZIE*)

nr..................... din ..........................

privind încetarea/suspendarea/revocarea suspendării dreptului la venitul de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006, cu modificările si completările ulterioare

 

            Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă ................................, reprezentată prin director executiv ....................,

numit în baza Ordinului/Deciziei nr......................., având în vedere prevederile art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta de urgentă,

DECIDE:

            Art. 1. - Începând cu data de ................................ încetează/se suspendă**)/se revocă suspendarea***) dreptul/dreptului la venitul de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din ordonanta de urgentă, pentru doamna/domnul

............................., C.N.P................................, cu domiciliul/resedinta în ............................. , str........................ nr..... bl. ...,

se. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ...........................

            Art. 2. - Motivul încetării/suspendării/revocării suspendării este prevăzut de art........... alin........... din ordonanta

de urgentă.

            Art. 3. - Cu drept de contestatie în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta judecătorească competentă potrivit

legii.

 

Director executiv,

……………………………


*) Decizia se întocmeste în 3 (trei) exemplare, dintre care: exemplarul 1 rămâne la agentia pentru ocuparea fortei de muncă, exemplarul 2 se comunică persoanei solicitante, iar exemplarul 3 se transmite la compartimentul plăti.

**) În situatia suspendării dreptului la venitul de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din ordonanta de urgentă. ***) în situatia revocării suspendării dreptului la venitul de completare acordat în temeiul art. 7 lit. c) din ordonanta de urgentă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române a imobilului aflat în domeniul public al statului, în care îsi desfăsoară activitatea Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 si notificărilor formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării, Teodor Viorel Melescanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 493.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române

 

Locul unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor

aflate în administrarea Ministerului Apărării,

care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, str. Washington

nr. 8-10, sectorul 1

Statul român,

Ministerul Apărării

Statul român,

Academia Română

- imobil 3.390

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.626

- Suprafata construită - 2.353 m2

- Suprafata desfăsurată - 8.172 m2

- Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile - 3.561 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind pregătirea si finantarea exercitiului trilateral româno-bulgaro-sârb „Danube Guard 07”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfăsurarea exercitiului trilateral româno-bulgaro-sârb „Danube Guard 07”, denumit în continuare exercitiu, cu tema „Actiunea combinată a grupărilor de forte întrunite Danube, Vidin si Timoc pentru prevenirea escaladării si gestionarea unei situatii de criză apărute într-o zonă la frontiera comună a României, Bulgariei si Serbiei”.

(2) Exercitiul cuprinde următoarele etape:

a) 20-25 iunie 2007 - activităti de instruire pentru pregătirea exercitiului;

b) 25-29 iunie 2007 - desfăsurarea exercitiului.

(3) Pe timpul exercitiului se vor planifica activităti demonstrative în comun, care se vor desfăsura în cadrul Zilei distinsilor vizitatori.

Art. 2. - (1) Pregătirea si desfăsurarea exercitiului sunt coordonate de Ministerul Apărării.

(2) Următoarele autorităti ale administratiei publice centrale vor asigura participarea la exercitiu, cu personal, tehnică si echipamente, si vor desfăsura activitătile stabilite de comun acord cu Ministerul Apărării, în conformitate cu documentele de planificare si de organizare a exercitiului:

a) Ministerul Afacerilor Externe;

b) Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

c) Ministerul Transporturilor;

d) Ministerul Sănătătii Publice;

e) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile;

f) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

g) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei; h) Serviciul Român de Informatii;

i) Serviciul de Telecomunicatii Speciale; j) Serviciul de Protectie si Pază; k) Serviciul de Informatii Externe;

l) Ministerul Economiei si Finantelor - Autoritatea Natională a Vămilor.

(3) Institutiile participante la exercitiu sunt responsabile de pregătirea si desfăsurarea acestuia conform domeniilor de competentă si responsabilitătilor stabilite pe parcursul derulării procesului de planificare a exercitiului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Cheltuielile determinate de participarea la exercitiu se suportă din bugetele aprobate pe anul 2007 ale fiecărei institutii prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 4. - Participantii la exercitiu si invitatii din Republica Serbia beneficiază de exceptarea de la obligativitatea vizelor de scurtă sedere.

Art. 5. - Autoritătile administratiei publice centrale din judetele Dolj si Mehedinti vor asigura, cu titlu gratuit, accesul pentru pregătirea si desfăsurarea activitătilor din cadrul exercitiului pe terenurile si locurile aflate în administrarea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Cornetiu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Bâlint Marton Porcsalmi,

secretar de stat

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 503.

 

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂTI

ale institutiilor implicate în organizarea si desfăsurarea exercitiului „Danube Guard 07”

 

Institutia

 

Responsabilităti

în executia exercitiului

în sprijinul exercitiului

Ministerul Internelor si Reformei

Administrative

- Participarea cu efective în cadrul Comandamentului Operational întrunit

- Participarea cu efective si tehnică la securizarea zonelor de desfăsurare a secventelor practice

- Participarea cu efective în cadrul celulelor de răspuns

- Participarea cu efective si tehnică pentru ajutorul de urgentă în cazul incidentelor/

accidentelor

- Participarea cu efective si tehnică la desfăsurarea secventelor practice

Serviciul Român de Informatii

- Participarea cu efective în cadrul

Comandamentului Operational întrunit

- Participarea cu efective în cadrul celulelor de răspuns

- Participarea, la cerere, cu efective pentru asigurarea măsurilor de securitate

 

 

Institutia

 

Responsabilităti

în executia exercitiului

în sprijinul exercitiului

Serviciul de Telecomunicatii Speciale

- Participarea cu efective în cadrul Comandamentului Operational întrunit

- Monitorizarea spectrului radioelectronic cu atribuire guvernamentală

Ministerul Sănătătii Publice

- Participarea cu efective în cadrul Comandamentului Operational întrunit

 

Ministerul Transporturilor

- Participarea cu efective în cadrul Comandamentului Operational întrunit

 

Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile

- Participarea cu efective în cadrul Comandamentului Operational întrunit

- Participarea cu efective si tehnică la limitarea pagubelor cu efect asupra mediului

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

- Participarea cu efective în cadrul Comandamentului Operational întrunit

 

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

- Participarea cu efective în cadrul Comandamentului Operational întrunit

 

Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei

 

- Monitorizarea spectrului radioelectronic cu atribuire neguvernamentală

Autoritatea Natională a Vămilor

 

- Facilitarea controlului si procedurilor vamale pentru invitati, participanti, tehnică militară, vehicule, pe baza listelor transmise si conform legislatiei nationale în vigoare

Serviciul de Protectie si Pază

 

- Participă la securizarea zonelor de desfăsurare si asigură protectia demnitarilor din competentă pe timpul prezentei acestora la activităti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului

si conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenite politistilor

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenite politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 19 aprilie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

            ,,a) 50% din salariul de bază, dacă locuinta închinată se află în municipii, statiuni turistice ori balneare sau în localităti cu situatii deosebite, dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere;

            b) 40% din salariul de bază, dacă locuinta închiriată se află în alte localităti decât cele prevăzute la lit. a), dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere.”

            2. Alineatul (2) al articolului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „(2) Statiunile turistice ori balneare prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt cele definite si atestate prin acte normative aplicabile la nivel national.”

            3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

            „Art. 31. - (1) Nu se acordă compensatia lunară pentru chirie în situatia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părintii politistului ori ai sotiei/sotului acestuia/acesteia.

            (2) În cazul contractelor de închiriere încheiate între politist ori sotia/sotul acestuia/acesteia si persoane juridice care au în obiectul de activitate închirierea de imobile nu subzistă obligatia înregistrării contractului la administratia financiară.”

            4. La articolul 4 alineatul (2), litera j) se modifică si va avea următorul cuprins:

            ,,j) declaratie pe propria răspundere că datele prezentate în raport sunt reale, contractul de închiriere nu este încheiat cu copiii/părintii săi ori ai sotiei/sotului acestuia/acesteia, precum si angajamentul de a restitui în conditiile legii sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale.”

            5. După alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

            „(3) În cazul în care politistii beneficiari ai compensatiei lunare pentru chirie încheie un nou contract de închiriere, pentru aceeasi locuintă, cu acelasi proprietar, la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat precedentul ori ca urmare a modificării, prin acordul de vointă al părtilor, a cuantumului chiriei sau în cazul schimbării proprietarului, acestia au obligatia de a comunica, în termen de 30 de zile calendaristice, schimbările intervenite, prin raport scris adresat sefului unitătii de politie în care sunt încadrati, la care vor anexa noile documente justificative, urmând ca plata compensatiei lunare pentru chirie, stabilită în noile conditii, să se realizeze cu data înscrisă pe noul contract de închiriere.”

            Art. II. - (1) Politistii beneficiari ai compensatiei lunare pentru chirie, care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se află în situatiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) si b) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului si conditiilor de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenite politistilor, primesc, în continuare, compensatia lunară pentru chirie, astfel cum a fost stabilită în baza reglementărilor în vigoare, la plecarea acestora în străinătate.

            (2) După înapoierea din misiune, politistii prevăzuti la alin. (1) vor solicita, prin raport scris adresat sefului unitătii în care sunt încadrati, acordarea compensatiei lunare pentru chirie, în cel mult 30 de zile de la sosirea din străinătate, consemnată în dispozitia de zi pe unitate.

            (3) Până la acordarea compensatiei lunare pentru chirie în conditiile prezentei hotărâri, politistii aflati în situatiile prevăzute la alin. (2) beneficiază de drepturile avute la data plecării în străinătate. Nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (2) atrage sistarea plătii compensatiei lunare pentru chirie.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, contractele de închiriere care nu corespund noilor reglementări vor fi puse de acord cu acestea. Prevederile art. II alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. IV. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Akos Derzsi,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti. 30 mai 2007.

Nr. 520.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind desemnarea transportatorilor aerieni comunitari în vederea operării serviciilor aeriene în conformitate cu prevederile acordurilor privind serviciile aeriene încheiate de România cu state care nu sunt membre ale Uniunii Europene

 

            Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) si v) si ale art. 50 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 847/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind negocierea si implementarea acordurilor privind serviciile aeriene dintre statele membre si state terte si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

            ministrul transporturilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind desemnarea transportatorilor aerieni comunitari în vederea operării serviciilor aeriene în conformitate cu prevederile acordurilor privind serviciile aeriene încheiate de România cu state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            (2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 546/1999 privind conditiile de desemnare a transportatorilor aerieni români în vederea efectuării operatiunilor de transport aerian public prin curse regulate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 4 noiembrie 1999, se abrogă,

            Art. 3. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor va lua măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 28 mai 2007.

Nr. 269.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind desemnarea transportatorilor aerieni comunitari în vederea operării serviciilor aeriene în conformitate cu prevederile acordurilor privind serviciile aeriene încheiate de România cu state

care nu sunt membre ale Uniunii Europene

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste conditiile în care transportatorii aerieni comunitari pot fi desemnati să opereze servicii aeriene pe rute prevăzute în acordurile privind serviciile aeriene încheiate de România cu state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, rute cărora nu li se aplică Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.408/92 privind accesul transportatorilor aerieni comunitari pe rutele aeriene intracomunitare, denumit în continuare Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.408/92.

(2) în scopul prezentului regulament:

- transportator aerian comunitar înseamnă orice transportator aerian stabilit în România în conformitate cu prevederile legislatiei comunitare si care detine o licentă de transport aerian emisă în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.407/92 privind licentierea transportatorilor aerieni;

- rută cu drepturi limitate de trafic înseamnă o rută căreia nu i se aplică Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.408/92 si pe care drepturile de trafic sunt limitate în conformitate cu prevederile unui acord privind serviciile aeriene încheiat de România cu un stat care nu este membru al Uniunii Europene.

Art. 2. - (1) Informatiile referitoare la drepturile de trafic si alocarea acestora pe rutele dintre România si statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene si cu care România a încheiat acorduri privind serviciile aeriene sunt disponibile pe pagina de web a Ministerului Transporturilor (www.mt.ro).

(2) Programul planificării negocierilor acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene se publică pe pagina de web a Ministerului Transporturilor.

(3) Orice transportator aerian comunitar interesat în operarea serviciilor aeriene pe o rută dintre România si un stat care nu este membru al Uniunii Europene si cu care România nu a încheiat un acord privind serviciile aeriene poate informa Ministerul Transporturilor despre intentia sa si despre eventualele cerinte. Informatiile primite de Ministerul Transporturilor vor fi luate în considerare în cazul negocierii unui acord privind serviciile aeriene cu statul respectiv.

Art. 3. - (1) Orice transportator aerian comunitar interesat în operarea serviciilor aeriene pe rute care intră sub incidenta unor acorduri privind serviciile aeriene încheiate de România cu state care nu sunt membre ale Uniunii Europene si cărora nu li se aplică Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.408/92 vor depune o cerere în scris la Directia generală aviatie civilă, denumită în continuare DGAvC, din cadrul Ministerului Transporturilor, pentru o desemnare corespunzătoare.

(2) În cazul în care cererea este făcută pentru o rută cu drepturi limitate de trafic (incluzând limitarea capacitătii si a frecventelor de operare sau a numărului transportatorilor aerieni cărora li se permite să opereze pe acea rută), informatiile despre cerere se vor publica pe pagina de web a Ministerului Transporturilor, împreună cu un anunt prin care transportatorii aerieni comunitari sunt invitati ca, în termen de 15 zile de la anunt, să depună cereri pentru a fi desemnati în vederea operării pe ruta respectivă.

(3) Toate cererile primite în urma invitatiei prevăzute la alin. (2) se publică pe pagina de web a Ministerului Transporturilor.

(4) Cererile primite după expirarea termenului prevăzut la alin. (2) nu vor fi luate în considerare, iar solicitantii vor fi informati în mod corespunzător de către DGAvC.

(5) Cererile prevăzute la alin. (1) si (3) vor fi scrise în limba română si vor contine următoarele informatii:

a) copia licentei de transportator aerian;

b) descrierea serviciilor planificate (rute, program de zbor, tipul aeronavelor si înmatricularea acestora etc);

c) data planificată pentru începerea serviciilor aeriene;

d) posibilele aranjamente de piată încheiate cu alti transportatori aerieni;

e) servicii de conexiune, dacă este cazul;

f) accesibilitatea serviciului si elementele de suport pentru beneficiari (retea de distributie a biletelor, servicii pe internet etc);

g) politica tarifară pentru ruta respectivă;

h) elemente si garantii care să permită evaluarea capacitătii operationale si financiare a transportatorului aerian solicitant de a opera serviciul aerian respectiv, care să acopere cel putin primii 2 ani de operare (un plan de afaceri pentru ruta solicitată care să cuprindă cel putin informatii referitoare la: statutul aeronavelor utilizate, posibilitătile operationale de a asigura o altă aeronavă în cazul în care aeronava planificată nu poate opera din cauze neprevăzute, capacitatea financiară de a începe si mentine operarea chiar în conditiile unui trafic foarte scăzut, integrarea noului serviciu în serviciile aeriene deja efectuate, prognoza impactului serviciului aerian asupra diferitelor categorii de pasageri).

(6) DGAvC poate solicita informatii suplimentare necesare în procesul de evaluare a cererilor.

Art. 4. - (1) în cazul unei rute fără limitări de drepturi de trafic, desemnarea va fi emisă de către Ministerul Transporturilor, în conformitate cu prevederile acordurilor corespunzătoare privind serviciile aeriene, după primirea cererii si a informatiilor prevăzute la art. 3.

(2) Cererile care concurează pentru capacitatea neutilizată pe o rută cu drepturi limitate de trafic vor fi evaluate de către DGAvC pe baza următoarelor criterii:

a) satisfacerea cererii de transport aerian (frecventa serviciilor si capacitatea oferită, servicii directe sau indirecte, zilele de operare etc); prezenta garantiilor cu privire la sustinerea serviciului pentru o perioadă de cel putin 2 ani;

b) data propusă pentru începerea operării si perioada de operare;

c) accesibilitatea beneficiarilor la serviciile oferite (reteaua de vânzări bilete, servicii bazate pe internet etc);

d) politica tarifară, incluzând preturile biletelor;

e) conexiunile serviciilor oferite cu reteaua existentă de rute, dacă este cazul;

f) performantele aeronavelor din punctul de vedere al protectiei mediului, inclusiv poluarea sonoră.

(3) Situatia transportatorilor aerieni în ceea ce priveste plata tarifelor aeroportuare în România, precum si a celor pentru serviciile de navigatie aeriană poate fi luată în consideratie ca un criteriu de selectie.

Art. 5. - (1) Ministerul Transporturilor va lua decizia privind cererile pentru desemnarea în vederea operării serviciilor aeriene pe o rută cu drepturi limitate de trafic în termen de 60 de zile de la publicarea anuntului prevăzut la art. 3 alin. (2).

(2) Drepturile de trafic se acordă pe o perioadă nedefinită.

(3) Decizia prevăzută la alin. (1) se publică pe pagina de web a Ministerului Transporturilor si se comunică în scris, de către DGAvC, tuturor solicitantilor. După publicarea deciziei, Ministerul Transporturilor va desemna transportatorul aerian în vederea efectuării serviciilor aeriene pe ruta respectivă.

(4) Drepturile de trafic care au fost acordate pentru operarea serviciilor aeriene pe o rută care nu intră sub incidenta Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.408/92 nu pot fi cesionate de către un transportator aerian altui transportator aerian.

(5) Dacă, ca urmare a unei desemnări emise de Ministerul Transporturilor în conformitate cu art. 4 alin. (1) sau art. 5 alin. (3), autoritatea competentă a unui stat tert care nu este membru al Uniunii Europene nu acordă transportatorului aerian desemnat autorizatia de operare corespunzătoare pentru acea rută sau revocă o astfel de autorizatie, transportatorul aerian va notifica imediat, în scris, Ministerul Transporturilor.

Art. 6. - (1) DGAvC va monitoriza modul în care un transportator aerian comunitar, desemnat să opereze servicii aeriene pe o rută cu drepturi limitate de trafic, operează serviciile respective în conformitate cu cererea depusă si cu conditiile din decizia finală privind desemnarea, prevăzută la art. 5.

(2) Orice transportator aerian comunitar are dreptul să conteste eficienta utilizării drepturilor de trafic pe o rută cu drepturi limitate de trafic si să solicite desemnarea în vederea operării serviciilor aeriene pe acea rută, oferind conditii de operare mai bune decât transportatorul aerian deja desemnat.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2), DGAvC va efectua o reevaluare a desemnării initiale. Totusi, o astfel de reevaluare nu va putea fi efectuată într-o perioadă mai mică de 5 ani de la efectuarea unei desemnări sau a unei alte reevaluări.

(4) Transportatorul aerian desemnat va fi informat despre orice decizie de reevaluare. Decizia va fi publicată pe pagina de web a Ministerului Transporturilor. Procesul de reevaluare se va desfăsura după procedura prevăzută la art. 3-5.

Art. 7. - (1) Ministerul Transporturilor va retrage o desemnare emisă în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), dacă:

a) transportatorul aerian nu a început operarea serviciilor aeriene pe ruta specificată în termen de 6 luni de la data desemnării;

b) serviciul aerian este întrerupt si nu este reluat în termen de 6 luni, cu exceptia cazurilor în care întreruperea respectivă se datorează unor cauze care nu intră sub controlul transportatorului aerian;

c) autoritatea competentă a unui alt stat nu a acordat autorizatia de operare corespunzătoare transportatorului aerian desemnat sau revocă o astfel de autorizatie;

d) transportatorul aerian a notificat DGAvC cu privire la intentia sa de a opri operarea pe ruta specificată.

(2) Ministerul Transporturilor poate, de asemenea, să retragă o desemnare, dacă:

a) transportatorul aerian nu reuseste să îndeplinească obligatiile asumate privind frecventa zborurilor, capacitatea, tarifele si distributia biletelor, pe baza cărora Ministerul Transporturilor a luat decizia de desemnare;

b) transportatorul aerian a înregistrat în mod repetat datorii către aeroporturile române sau către furnizorii români de servicii de navigatie aeriană.

(3) DGAvC va notifica în scris transportatorul aerian respectiv despre intentia de a-i retrage desemnarea pe o anumită rută, precum si cu privire la motivele pe care se bazează o astfel de decizie. O astfel de notificare va fi trimisă, de asemenea, către toti transportatorii aerieni comunitari care au solicitat desemnarea în vederea operării serviciilor aeriene pe ruta respectivă, în conformitate cu prevederile art. 3, permitându-le totodată acestora să facă observatii si comentarii.

(4) Transportatorul aerian desemnat are dreptul de a trimite către DGAvC, în termen de 15 zile după primirea notificării prevăzute la alin. (3), comentariile sale privind motivatia retragerii desemnării si, de asemenea, noile obligatii pe care doreste să si le asume privind operarea serviciilor aeriene pe ruta respectivă.

(5) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), Ministerul Transporturilor va lua o decizie privind retragerea desemnării. în cazul în care desemnarea este retrasă, decizia privind retragerea va intra în vigoare după 3 luni de la notificarea acesteia către transportatorul aerian respectiv. Pentru o nouă desemnare se va aplica procedura prevăzută la art. 3-5.

Art. 8. - Actiunile împotriva deciziei Ministerului Transporturilor de a nu desemna un transportator aerian comunitar în vederea operării serviciilor aeriene pe o rută care intră sub incidenta unui acord privind serviciile aeriene încheiat de România cu un stat care nu este membru al Uniunii Europene si căreia nu i se aplică Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.408/92 sau de a retrage o desemnare intră sub incidenta Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006

privind punerea în aplicare a unor dispozitii legale

 

            În temeiul art. 379, 384, 406 si 408 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

            Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

            Art. I. - Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispozitii legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 16 august 2006, se modifică după cum urmează:

            1. La articolul 3 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

            „(2) Dispozitiile alin. (1) se vor aplica si medicilor rezidenti.”

            2. La articolul 5 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:

            „(2) Pentru medicii rezidenti care obtin certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România, la rubrica «specialitate» se vor înscrie calitatea de rezident a titularului si specialitatea în care urmează rezidentialul.”

            Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 27 aprilie 2007.

Nr. 14.

 

HOTĂRÂRI ALE INSTANTELOR DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA a VIII-a CONTENCIOS ADMINISTRATIV Sl FISCAL

Dosar nr. 15.226/2/2005

Dosar nr. 1.545/2005

 

SENTINTA CIVILA Nr. 317

Sedinta publică de la 13 februarie 2006

 

Curtea compusă din:

Presedinte: Carmen Frumuselu

Grefier: Elena Lavric

 

            Pe rol pronuntarea actiunii în contencios administrativ, formulată de reclamanta S.C. IMSA - S.A., în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României si intervenient Ministerul Administratiei si Internelor.

            Dezbaterile au avut loc în sedinta publică de la 30.01.2006, fiind consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sedintă, când Curtea, pentru a da posibilitatea părtilor să depună concluzii scrise, a amânat pronuntarea la 6.02.2006 si apoi la 13.02.2006, când a dat următoarea hotărâre.

CURTEA,

Prin actiunea înregistrată la 11.09.2003, reclamanta S.C. IMSA - S.A. a chemat în judecată Guvernul României, solicitând anularea partial a H.G. nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov, respectiv anularea următoarelor puncte: 79 din anexa nr.; 50 din anexa nr. 12; 17 si 19 din anexa nr. 15; 10 si 14 din anexa nr. 20; 146 din anexa nr. 28; 13 din anexa nr. 31; 35 din anexa nr. 33.

În motivarea actiunii reclamanta arată că imobilele mentionate la punctele din enumerarea de mai sus, desi fac parte din patrimoniul său, figurează în hotărârea de guvern atacată ca bunuri proprietate publică a comunelor Afumati, Ciolpani, Corbeanca, Domnesti, Moara Vlăsiei, Pantelimon si Peris, în functie de teritoriul pe care se află.

Reclamanta precizează că în temeiul Deciziei nr. 1.144/ 3.12.1990, emisă de Primăria Municipiului Bucuresti, fosta întreprindere de Productie Industrială si Prestări Servicii a Municipiului Bucuresti a devenit prin organizarea în baza Legii nr. 15/1990 S.C. IMSA - S.A., iar potrivit dispozitiilor art. 20 alin. 2 din această lege, bunurile aflate în patrimoniul societătii au devenit proprietatea acesteia, bunuri ce se regăsesc în lista mijloacelor fixe preluate de la IPIPS Bucuresti; bunurile imobile la care face referire prezenta actiune au intrat astfel în patrimoniul său.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 8 din Legea nr. 213/1998 si Legea nr. 29/1990.

Alăturat actiunii s-au depus în copie: H.G. nr. 930/2002 cu extrase din anexe; cererea administrativă adresată de S.C. IMSA - S.A. Guvernului României - Ministerul Administratiei Publice si înregistrată sub nr. 6.351/ 10.03.2003; răspunsul Guvernului României - Ministerul Administratiei Publice la cererea administrativă; certificat de înregistrare a S.C. IMSA - S.A., emis de Camera de Comert si Industrie; Decizia nr. 1.144/1990, emisă de Primăria Municipiului Bucuresti, privind reorganizarea fostei IPIPS; Adresa nr. 12.799/11.06.1999 a DGAFI, prin care se confirmă că mijloacele fixe cuprinse în anexa nr. 2 la Decizia nr. 1.144/1990 nu figurează în evidentele contabile ale DGAFI.

Prin Sentinta civilă nr. 141/28.01.2004 Curtea de Apel Bucuresti a respins ca neîntemeiată actiunea formulată de reclamanta S.C. IMSA - S.A. împotriva pârâtului Guvernul României, ca neîntemeiată, si în consecintă, a admis cererea de interventie formulată de către intervenientul Ministerul Administratiei si Internelor în interesul pârâtului.

Prin Decizia nr. 1.749/17.03.2005 înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia contencios administrativ si fiscal a admis recursul declarat de S.C. IMSA - S.A. împotriva Sentintei civile nr. 141/28.01.2004 la Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ, a casat sentinta atacată si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante, cu motivarea că instanta de fond era datoare, potrivit prevederilor art. 129 alin. 5 din Codul de procedură civilă, să stăruie pentru a clarifica dacă bunurile respective se regăsesc în anexele H.G. nr. 930/2002, la punctele indicate de către recurenta-reclamantă, aspecte pe care nu le putea verifica decât prin dispunerea unei expertize judiciare.

În fond, după casare a fost încuviintată proba cu expertiză tehnică judiciară având ca obiect identificarea constructiilor (activelor) care fac parte din capitalul social al reclamantei S.C. IMSA - S.A. si care au fost trecute în domeniul public al comunelor din judetul Ilfov prin H.G. nr. 930/2002.

Potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză de expertul tehnic ing. Marin Alexandru, fiecare dintre constructiile enumerate la punctele din actiunea reclamantei face parte din capitalul social al acesteia, fiind individualizate în anexa nr. 1 la Decizia nr. 1.144/1990, emisă de Primăria Municipiului Bucuresti, privind înfiintarea S.C. IMSA - S.A., si totodată au fost atestate ca făcând parte din domeniul public al unor localităti prin H.G. nr. 930/2002.

Pârâtul Guvernul României, prin întâmpinarea formulată la 24.09.2003, a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiată, deoarece reclamanta nu a contestat anterior hotărârile comisiilor locale prin care a fost aprobat inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al fiecărei unităti administrativ-teritoriale; potrivit art. 21 alin. 3 din Legea nr. 213/1998, inventarele însusite de către autoritătile locale au fost centralizate de către Consiliul Judetean Ilfov, fiind întrunite astfel conditiile prevăzute de lege pentru atestarea, prin hotărâre de guvern, a apartenentei bunurilor la domeniul public judetean sau local.

Pârâtul nu a formulat obiectiuni la raportul de expertiză tehnică.

Analizând probele dosarului, instanta retine în fapt că o serie de constructii (active) ce sunt enumerate în anexa nr. 2 a Deciziei nr. 1.144/3.12.1990 a Primăriei Municipiului Bucuresti, emisă în baza Legii nr. 15/1990, referitoare la capitalul initial al S.C. IMSA - S.A., se regăsesc în anexele H.G. nr. 930/2002, ca făcând parte din domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale.

Reclamanta a făcut dovada, cu decizia mentionată coroborată cu raportul de expertiză tehnică cadastrală, că bunurile mentionate în actiune fac parte din capitalul său initial. Pârâtul si intervenientul au invocat doar listele de inventar întocmite de comisiile special constituite si hotărârile consiliilor locale de atestare a inventarului bunurilor apartinând domeniului public, fără a indica titlul (actul constitutiv de drepturi) care demonstrează apartenenta la domeniul public.

În drept, instanta retine că H.G. nr. 930/2002 este actul administrativ care atestă apartenenta la domeniul public a unor bunuri în conformitate cu art. 21 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.

Se retine că acest act administrativ vatămă drepturile reclamantei, dobândite în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, prin Decizia nr. 1.144/3.12.1990 aceste bunuri făcând parte din capitalul social initial al S.C. IMSA - S.A.

Totodată, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, „trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societătilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar, se poate face numai cu plată si cu acordul adunării generale a actionarilor societătii comerciale respective. în lipsa acordului mentionat bunurile societătii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai în procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publică si după o justă si prealabilă despăgubire”.

Pentru considerentele mentionate, cu referire la art. 1 din Legea nr. 29/1990, actiunea reclamantei va fi admisă astfel cum a fost formulată, iar pe cale de consecintă cererea de interventie accesorie în interesul pârâtului va fi respinsă ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

HOTĂRĂSTE:

Admite actiunea principală formulată de reclamanta S.C. IMSA - S.A., cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 168, sectorul 1, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, cu sediul în Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1, si respinge cererea de interventie accesorie formulată de Ministerul Administratiei si Internelor, cu sediul în str. M. Vodă nr. 6, sectorul 5, Bucuresti, în interesul pârâtului, ca neîntemeiată.

Anulează partial H.G. nr. 930/2002, respectiv cu privire la imobilele constructii mentionate la următoarele puncte: 79 din anexa nr.; 50 din anexa nr. 12; 17 si 19 din anexa nr. 15; 10 si 14 din anexa nr. 20; 146 din anexa nr. 28; 13 din anexa nr. 31; 35 din anexa nr. 33.

Obligă pârâtul si intervenientul la 4.000 RON cheltuieli de judecată către reclamantă.

Cu recurs.

Pronuntată în sedinta publică de la 13 februarie 2006.

 

PRESEDINTE,

CARMEN FRUMUSELU

Grefier, Elena Lavric

 

CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA a VIII-a CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Dosar nr. 15.226/2/2005

Dosar nr. 1.545/2005

 

ÎNCHEIERE

Sedinta din Camera de Consiliu din 26 mai 2006

 

Curtea compusă din:

Presedinte: Diana Pasăre

Grefier: Elena Lavric

 

Pe rol solutionarea cererii de îndreptare a erorii materiale strecurate în dispozitivul si considerentele Sentintei civile nr. 317/13.02.2006 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios administrativ si fiscal, cerere formulată de reclamanta S.C. IMSA - S.A.

La apelul nominal făcut în sedinta din Camera de Consiliu nu au răspuns părtile: reclamanta S.C. IMSA - S.A., pârâtul Guvernul României si intervenientul Ministerul Administratiei si Internelor.

Fără citarea părtilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care Curtea retine dosarul în vederea solutionării cererii formulate în temeiul art. 281 din Codul de procedură civilă.

CURTEA,

deliberând asupra cauzei de fată, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instante la data de 20.04.2006 petenta S.C. IMSA - S.A. Bucuresti a solicitat îndreptarea erorii materiale strecurate în considerentele si dispozitivul Sentintei civile nr. 317/13.02.2006 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ si fiscal, în sensul să se arate că se anulează punctul 79 din anexa nr. 4 la H.G. nr. 930/2002.

În motivarea în fapt a cererii petenta arată că prin cererea de chemare în judecată, asa cum a fost precizată, s-a solicitat si anularea punctului 79 din anexa nr. 4 a H.G. nr. 930/2002, iar la redactarea sentintei mai sus indicate s-a strecurat o eroare materială în considerente si dispozitiv, în sensul că se arată că se anulează punctul nr. 79, dar nu se arată că este vorba de anexa nr. 4 la H.G. nr. 930/2002.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozitiile art. 281 din Codul de procedură civilă.

Analizându-se actele dosarului în functie de cererea de fată, Curtea constată că este vorba într-adevăr de o eroare materială.

Prin cererea astfel cum a fost precizată, aflată la fila 8-10 dosar, reclamanta a solicitat si anularea punctului 79 din anexa nr. 4 la H.G. nr. 930/2002 (vezi fila 9).

Minuta hotărârii aflate în discutie (la fila 51 dosar) precizează că anulează partial H.G. nr. 930/2002, respectiv cu privire la imobilele constructii mentionate la pct. 79 din anexa nr. 4.

Prin urmare, în baza art. 281 din Codul de procedură civilă se va admite cererea de îndreptare a erorii materiale în sensul solicitat de petenta.

DISPUNE:

Admite cererea formulată de reclamanta S.C. IMSA - S.A., cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 168, sectorul 1, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României, cu sediul în Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1, si intervenientul Ministerul Administratiei si Internelor, cu sediul în Bucuresti, Piata Revolutiei nr. 1A, sectorul 1.

În temeiul art. 281 din Codul de procedură civilă dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în considerentele si dispozitivul Sentintei civile nr. 317/13.02.2006 pronuntate de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, în sensul că se va trece pct. 79 din anexa nr. 4 la H.G. nr. 930/2002.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntată în sedintă publică azi, 26 mai 2006.

 

PRESEDINTE, DIANA PASĂRE

Grefier, Elena Lavric