MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 510         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 30 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

262. - Lege pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

733. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

795. - Hotărâre privind recunoasterea Fundatiei „Columna" ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6/828. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normei cu privire la anumite lactoproteine - cazeine si cazeinati - destinate consumului uman

 

551. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea si înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 

1.165/469. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007

 

7.412. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea Instructiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale documentului administrativ unic în situatii particulare ce decurg din tipul reprezentării, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILORDENTISTI DIN ROMÂNIA

 

6. - Decizie privind radiologia în specialitatea dentară

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

433. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Denumirea marginală a articolului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Subiectele de sesizare a instantei"

2. La articolul 1, alineatele (3)-(9) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Avocatul Poporului, în urma controlului realizat, potrivit legii sale organice, dacă apreciază că ilegalitatea actului sau refuzul autoritătii administrative de a-si realiza atributiile legale nu poate fi înlăturat decât prin justitie, poate sesiza instanta competentă de contencios administrativ de la domiciliul petentului. Petitionarul dobândeste de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate. Dacă petitionarul nu îsi însuseste actiunea formulată de Avocatul Poporului la primul termen de judecată, instanta de contencios administrativ anulează cererea.

(4) Ministerul Public, atunci când, în urma exercitării atributiilor prevăzute de legea sa organică, apreciază că încălcările drepturilor, libertătilor si intereselor legitime ale persoanelor se datorează existentei unor acte administrative unilaterale individuale ate autoritătilor publice emise cu exces de putere, cu acordul prealabil al acestora, sesizează instanta de contencios administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice vătămate. Petitionarul dobândeste de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citat în această calitate.

(5) Când Ministerul Public apreciază că prin emiterea unui act administrativ normativ se vatămă un interes legitim public, sesizează instanta de contencios administrativ competentă de la sediul autoritătii publice emitente.

(6) Autoritatea publică emitentă a unui act administrativ unilateral nelegal poate să solicite instantei anularea acestuia, în situatia în care actul nu mai poate fi revocat întrucât a intrat în circuitul civil si a produs efecte juridice. În cazul admiterii actiunii, instanta se pronuntă, dacă a fost sesizată prin cererea de chemare în judecată, si asupra validitătii actelor juridice încheiate în baza actului administrativ nelegal, precum si asupra efectelor juridice produse de acestea. Actiunea poate fi introdusă în termen de un an de la data emiterii actului.

(7) Persoana vătămată în drepturile sau în interesele sale legitime prin ordonante sau dispozitii din ordonante ale Guvernului neconstitutionale se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile prezentei legi.

(8) Prefectul, Agentia Natională a Functionarilor Publici si orice subiect de drept public pot introduce actiuni în contencios administrativ, în conditiile prezentei legi si ale legilor speciale.

(9) La solutionarea cererilor în contencios administrativ, reprezentantul Ministerului Public poate participa, în orice fază a procesului, ori de câte ori apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor si libertătilor cetătenilor."

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) persoană vătămată - orice persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, vătămată de o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vătămate si grupul de persoane fizice, fără personalitate juridică, titular ai unor drepturi subiective sau interese legitime private, precum si organismele sociale care invocă vătămarea prin actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor si intereselor legitime ale unor persoane fizice determinate;

b) autoritate publică - orice organ de stat sau al unitătilor administrativ-teritoriale care actionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public; sunt asimilate autoritătilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obtinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică;

c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă nastere, modifică sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, si contractele încheiate de autoritătile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute si alte categorii de contracte administrative supuse competentei instantelor de contencios administrativ;

d) act administrativ-jurisdictional-actul emis de o autoritate administrativă învestită, prin lege organică, cu atributii de jurisdictie administrativă specială;

e) jurisdictie administrativă specială - activitatea înfăptuită de o autoritate administrativă care are, conform legii organice speciale în materie, competenta de solutionare a unui conflict privind un act administrativ, după b procedură bazată pe principiile contradictorialitătii, asigurării dreptului la apărare si independentei activitătii administrativ-jurisdictionale;

f) contencios administrativ - activitatea de solutionare de către instantele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel putin una dintre părti este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim;

g) instantă de contencios administrativ, denumită în continuare instantă - Sectia de contencios administrativ si fiscal a înaltei Curti de Casatie si Justitie, sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel si tribunalele administrativ-fiscale;

h) nesolutionare în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu răspunde solicitantului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, dacă prin lege nu se prevede alt termen;

i) refuz nejustificat de a solutiona o cerere - exprimarea explicită, cu exces de putere, a vointei de a nu rezolva cererea unei persoane; este asimilată refuzului nejustificat si nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a solutionării favorabile a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;

j) plângere prealabilă - cererea prin care se solicită autoritătii publice emitente sau celei ierarhic superioare, după caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, în sensul revocării sau modificării acestuia;

k) acte care privesc raporturile cu Parlamentul - actele emise de o autoritate publică, în realizarea atributiilor sale, prevăzute de Constitutie sau de o lege organică, în raporturile de natură politică cu Parlamentul;

l) act de comandament cu caracter militar - actul administrativ referitor la problemele strict militare ale activitătii din cadrul fortelor armate, specifice organizării militare, care presupun dreptul comandantilor de a da ordine subordonatilor în aspecte privitoare la conducerea trupei, în timp de pace sau război ori, după caz, la îndeplinirea serviciului militar;

m) serviciu public - activitatea organizată sau, după caz, autorizată de o autoritate publică, în scopul satisfacerii unui interes legitim public;

n) exces de putere - exercitarea dreptului de apreciere al autoritătilor publice prin încălcarea limitelor competentei prevăzute de lege sau prin încălcarea drepturilor si libertătilor cetătenilor;

o) drept vătămat - orice drept prevăzut de Constitutie, de lege sau de alt act normativ, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ;

p) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat;

r) interes legitim public - interesul care vizează ordinea de drept si democratia constitutională, garantarea drepturilor, libertătilor si îndatoririlor fundamentale ale cetătenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competentei autoritătilor publice;

s) organisme sociale interesate - structuri neguver­namentale, sindicate, asociatii fundatii si altele asemenea, care au ca obiect de activitate protectia drepturilor diferitelor categorii de cetăteni sau, după caz, buna functionare a serviciilor publice administrative;

s) pagubă iminentă - prejudiciul material viitor si previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a functionării unei autorităti publice sau a unui serviciu public;

t) cazuri bine justificate - împrejurările legate de starea de fapt si de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinta legalitătii actului administrativ;

t) instantă de executare - instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ."

4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Prefectul poate ataca direct în fata instantei de contencios administrativ actele emise de autoritătile administratiei publice locale, dacă le consideră nelegale; actiunea se formulează în termenul prevăzut la art. 11 alin. (1), care începe să curgă de la momentul comunicării actului către prefect si în conditiile prevăzute de prezenta lege. Actiunea introdusă de prefect este scutită de taxa de timbru."

5. La articolul 4, alineatele (1)-(3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetată oricând în cadrul unui proces, pe cale de exceptie, din oficiu sau la cererea părtii interesate. În acest caz, instanta, constatând că de actul administrativ depinde solutionarea litigiului pe fond, sesizează, prin încheiere motivată, instanta de contencios administrativ competentă si suspendă cauza, încheierea de sesizare a instantei de contencios administrativ nu este supusă niciunei căi de atac, iar încheierea prin care se respinge cererea de sesizare poate fi atacată odată cu fondul. Suspendarea cauzei nu se dispune în ipoteza în care instanta în fata căreia s-a ridicat exceptia de nelegalitate este instanta de contencios administrativ competentă să o solutioneze.

(2) Instanta de contencios administrativ se pronuntă, după procedura de urgentă, în sedintă publică, cu citarea părtilor si a emitentului. În cazul în care exceptia de nelegalitate vizează un act administrativ unilateral emis anterior intrării în vigoare a prezentei legi, cauzele de nelegalitate urmează a fi analizate prin raportare la dispozitiile legale în vigoare la momentul emiterii actului administrativ.

(3) Solutia instantei de contencios administrativ este supusă recursului, care se declară în termen de 5 zile de la comunicare si se judecă de urgentă si cu precădere."

6. La articolul 6, alineatele (2)-(4) se modifică st vor avea următorul cuprins:

„(2) Actele administrative susceptibile, potrivit legii organice, să facă obiectul unei jurisdictii speciale administrative pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, cu respectarea dispozitiilor art. 7 alin. (1), dacă partea întelege să nu exercite procedura administrativ-jurisdictională.

(3) Actul administrativ-jurisdictîonal pentru care, prin lege organică specială, se prevede o cale de atac în fata unei alte jurisdictii administrative speciale poate fi atacat direct la instanta de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare, dacă partea întelege să renunte la calea administrativ-jurisdictională de atac.

(4) Dacă partea care a optat pentru jurisdictia administrativă specială sau pentru calea de atac la un alt organ administrativ-jurisdictional întelege să renunte la aceasta în timpul solutionării litigiului, este obligată să notifice decizia de renuntare organului administrativ-jurisdictional în cauză. Partea sesizează instanta de contencios administrativ în termen de 15 zile de la notificare, în această situatie, procedura administrativă prealabilă prevăzută de art. 7 nu se mai efectuează."

7. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autoritătii publice emitente sau autoritătii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia."

8. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul actului administrativ normativ, plângerea prealabilă poate fi formulată oricând."

9. La articolul 7, alineatele (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(5) În cazul actiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agentia Natională a Functionarilor Publici sau al celor care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonante sau dispozitii din ordonante, precum si în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) si la art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă.

(6) Plângerea prealabilă în cazul actiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificatia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozitiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, plângerea trebuie făcută în termenul de 6 luni prevăzut la alin. (7), care va începe să curgă:

a) de la data încheierii contractului, în cazul litigiilor legate de încheierea lui;

b) de la data modificării contractului sau, după caz, de la data refuzului cererii de modificare făcute de către una dintre părti, în cazul litigiilor legate de modificarea contractului;

c) de la data încălcării obligatiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de executarea contractului;

d) de la data expirării duratei contractului sau, după caz, de la data aparitiei oricărei alte cauze care atrage stingerea obligatiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de încetarea contractului;

e) de la data constatării caracterului interpretabil al unei clauze contractuale, în cazul litigiilor legate de interpretarea contractului."

10. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemultumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanta de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instantei de contencios administrativ si cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluttonarea în termen sau prin refuzul nejustificat de solutionare a unei cereri, precum si prin refuzul de efectuare a unei anumite operatiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim."

11. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat pot formula capete de cerere prin care invocă apărarea unui interes legitim public numai în subsidiar, în măsura în care vătămarea interesului legitim public decurge logic din încălcarea dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat.

(12) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), actiunile întemeiate pe încălcarea unui interes legitim public pot avea ca obiect numai anularea actului sau obligarea autoritătii pârâte să emită un act sau un alt înscris, respectiv să efectueze o anumită operatiune administrativă, sub sanctiunea penalitătilor de întârziere sau a amenzii, prevăzute la art. 24 alin. (2)."

12. La articolul 8, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Instanta de contencios administrativ este competentă să solutioneze litigiile care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum si orice litigii legate de încheierea, modificarea, interpretarea, executarea si încetarea contractului administrativ.

(3) La solutionarea litigiilor prevăzute la alin. (2) se are în vedere regula după care principiul libertătii contractuale este subordonat principiului prioritătii interesului public."

13. La articolul 9, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) După pronuntarea Curtii Constitutionale, instanta de contencios administrativ repune cauza pe rol si dă termen, cu citarea părtilor. Dacă ordonanta sau o dispozitie a acesteia a fost declarată neconstitutională, instanta solutionează fondul cauzei; în caz contrar, actiunea se respinge ca inadmisibilă.

(4) În situatia în care decizia de declarare a neconstitutionalitătii este urmarea unei exceptii ridicate în altă cauză, actiunea poate fi introdusă direct la instanta de contencios administrativ competentă, în limitele unui termen de decădere de un an, calculat de la data publicării deciziei Curtii Constitutionale în Monitorul Oficial al României, Partea I."

14. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Actiunea prevăzută de prezentul articol poate avea ca obiect acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonante ale Guvernului, anularea actelor administrative emise în baza acestora, precum si, după caz, obligarea unei autorităti publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operatiuni administrative."

15. La articolul 10, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritătile publice locale si judetene, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora de până la 500.000 de lei se solutionează în fond de către tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritătile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 500.000 de lei se solutionează în fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel. Completul de judecată este format din 2 judecători.

(2) Recursul împotriva sentintelor pronuntate de tribunalele administrativ-fiscale se judecă de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, iar recursul împotriva sentintelor pronuntate de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel se judecă de Sectia de contencios administrativ si fiscal a înaltei Curti de Casatie si Justitie, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel."

16. La articolul 11, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la:

a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă;

b) data comunicării refuzului nejustificat de solutionare a cererii;

c) data expirării termenului de solutionare a plângerii prealabile, respectiv data expirării termenului legal de solutionare a cererii;

d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), calculat de la comunicarea actului administrativ emis în solutionarea favorabilă a cererii sau, după caz, a plângerii prealabile;

e) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative.

(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdusă si peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data comunicării actului, data luării la cunostintă, data introducerii cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz."

17. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În cazul suspendării, potrivit legii speciale, a procedurii de solutionare a plângerii prealabile, termenul prevăzut la alin. (1) curge după reluarea procedurii, de la momentul finalizării acesteia sau de la data expirării termenului legal de solutionare, după caz, dacă a expirat termenul prevăzut la alin.(2)."

18. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Documentele necesare

Art. 12. - Reclamantul anexează la actiune copia actului administrativ pe care îl atacă sau, după caz, răspunsul autoritătii publice prin care i se comunică refuzul rezolvării cererii sale. În situatia în care reclamantul nu a primit niciun răspuns la cererea sa, va depune la dosar copia cererii, certificată prin numărul si data înregistrării la autoritatea publică, precum si orice înscris care face dovada îndeplinirii procedurii prealabile, dacă acest demers era obligatoriu. În situatia în care reclamantul introduce actiune împotriva autoritătii care refuză să pună în executare actul administrativ emis în urma solutionării favorabile a cererii ori a plângerii prealabile, va depune la dosar si copia certificată după acest act."

19. La articolul 13, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) La primirea cererii, instanta dispune citarea părtilor si poate cere autoritătii al cărei act este atacat să îi comunice de urgentă acel act, împreună cu întreaga documentatie care a stat la baza emiterii lui, precum si orice alte lucrări necesare pentru solutionarea cauzei.

(3) În mod corespunzător situatiilor prevăzute la alin. (1) si (2), după caz, se procedează si în cazul actiunilor care au ca obiect refuzul de rezolvare a cererii privind un drept recunoscut de lege sau un interes legitim."

................................................................................................

20. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Suspendarea executării actului

Art. 14. - (1) În cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în conditiile art. 7, a autoritătii publice care a emis actul sau a autoritătii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instantei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronuntarea instantei de fond. În cazul în care persoana vătămată nu introduce actiunea în anularea actului în termen de 60 de zile, suspendarea încetează de drept si fără nicio formalitate.

(2) Instanta solutionează cererea de suspendare, de urgentă si cu precădere, cu citarea părtilor.

(3) Când în cauză este un interes public major, de natură a perturba grav functionarea unui serviciu public administrativ, cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdusă si de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, prevederile alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.

(4) Hotărârea prin care se pronuntă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu este suspensiv de executare.

(5) În ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelasi continut ca si cel suspendat de către instantă, acesta este suspendat de drept, în acest caz nu este obligatorie plângerea prealabilă.

(6) Nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive.

(7) Suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării."

21. La articolul 15, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Suspendarea executării actului administrativ unilateral poate fi solicitată de reclamant, pentru motivele prevăzute la art. 14, si prin cererea adresată instantei competente pentru anularea, în tot sau în parte, a actului atacat, în acest caz, instanta poate dispune suspendarea actului administrativ atacat, până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula odată cu actiunea principală sau printr-o actiune separată, până la solutionarea actiunii în fond.

(2) Dispozitiile art. 14 alin. (2)-(7) se aplică în mod corespunzător."

22. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În ipoteza admiterii actiunii de fond, măsura suspendării, dispusă în conditiile art. 14, se prelungeste de drept până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei, chiar dacă reclamantul nu a solicitat suspendarea executării actului administrativ în temeiul alin. (1)."

23. La articolul 16, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Cererile în justitie prevăzute de prezenta lege pot fi formulate si personal împotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea sau încheierea actului ori, după caz, care se face vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere. În cazul în care actiunea se admite, persoana respectivă poate fi obligată lâ plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică pârâtă."

24. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161 cu următorul cuprins:

„Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Art. 161. - Instanta de contencios administrativ poate introduce în cauză, la cerere, organismele sociale interesate sau poate pune în discutie, din oficiu, necesitatea introducerii în cauză a acestora, precum si a altor subiecte de drept."

25. La articolul 17, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Hotărârile se redactează si se motivează în cel mult 30 de zile de \a pronuntare."

26. La articolul 18, alineatele (1), (2) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art 18.-(1) Instanta, solutionând cererea la care se referă art. 8 alin. (1), poate, după caz, să anuleze, în tot sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea publică să emită un act administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze o anumită operatiune administrativă.

(2) Instanta este competentă să se pronunte, în afara situatiilor prevăzute la art. 1 alin. (6), si asupra legalitătii operatiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecătii.

(5) Solutiile prevăzute la alin. (1) si alin. (4) lit. b) si c) pot fi stabilite sub sanctiunea unei penalităti aplicabile părtii obligate, pentru fiecare zi de întârziere."

27. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În toate situatiile, instanta poate stabili, prin dispozitiv, la cererea părtii interesate, un termen de executare, precum si amenda prevăzută la art. 24 alin. (2)."

28. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică, în mod corespunzător, si contractelor administrative."

29. La articolul 20, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Hotărârea pronuntată în primă instantă poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare.

(3) În cazul admiterii recursului, instanta de recurs, modificând sau casând sentinta, va rejudeca litigiul în fond, dacă nu sunt motive de casare cu trimitere. Când hotărârea primei instante a fost pronuntată fără a se judeca fondul, cauza se va trimite, o singură dată, la această instantă."

30. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Căile extraordinare de atac

Art. 21. - (1) Împotriva solutiilor definitive si irevocabile pronuntate de instantele de contencios administrativ se pot exercita căile de atac prevăzute de Codul de procedură civilă.

(2) Constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de Codul de procedură civilă, pronuntarea hotărârilor rămase definitive si irevocabile prin încălcarea principiului prioritătii dreptului comunitar, reglementat de art. 148 alin. (2), coroborat cu art. 20 alin. (2) din Constitutia României, republicată. Cererea de revizuire se introduce în termen de 15 zile de la comunicare, care se face, prin derogare de la regula consacrată de art. 17 alin. (3), la cererea temeinic motivată a părtii interesate, în termen de 15 zile de la pronuntare. Cererea de revizuire se solutionează de urgentă si cu precădere, într-un termen maxim de 60 de zile de la înregistrare."

31. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Titlul executoriu

Art. 22. - Hotărârile judecătoresti definitive si irevocabile prin care s-au respins actiunile formulate potrivit dispozitiilor prezentei legi si s-au acordat cheltuieli de judecată se învestesc cu formulă executorie si se execută silit, potrivit dreptului comun."

32. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Obligatia publicării

Art. 23. - Hotărârile judecătoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat în tot sau în parte un act administrativ cu caracter normativ sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor. Acestea se publică obligatoriu după motivare, la solicitarea instantelor, în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau, după caz, în monitoarele oficiale ale judetelor ori al municipiului Bucuresti, fiind scutite de plata taxelor de publicare."

33. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Obligatia executării

Art. 24. - (1) Dacă în urma admiterii actiunii autoritatea publică este obligată să încheie, să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau să efectueze anumite operatiuni administrative, executarea hotărârii definitive si irevocabile se face în termenul prevăzut în cuprinsul acesteia, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânem irevocabile a hotărâni.

(2) În cazul în care termenul nu este respectat, se aplică conducătorului autoritătii publice sau, după caz, persoanei obligate o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar reclamantul are dreptul la despăgubiri pentru întârziere.

(3) Neexecutarea din motive imputabile sau nerespectarea hotărârilor judecătoresti definitive si irevocabile pronuntate de instanta de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la data aplicării amenzii prevăzute la alin. (2), constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei."

34. La articolul 25, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Hotărârea pronuntată de instanta de executare poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare."

35. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Actiunea în regres

Art. 26. - Conducătorul autoritătii publice se poate îndrepta cu actiune împotriva celor vinovati de neexecutarea hotărârii, potrivit dreptului comun. În cazul în care cei vinovati sunt demnitari sau functionari publici, se aplică reglementările speciale."

36. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Completarea cu dreptul comun

Art. 28. - (1) Dispozitiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de putere dintre autoritătile publice, pe de o parte, si persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime, pe de altă parte. Compatibilitatea aplicării normelor de procedură civilă se stabileste de instantă, cu prilejul solutionării cauzei.

(2) Instanta de contencios administrativ nu poate suspenda judecarea pricinii când s-a început urmărirea penală pentru o infractiune săvârsită în legătură cu actul administrativ atacat, dacă reclamantul - persoană vătămată - stăruie în continuarea judecării pricinii.

(3) Actiunile introduse de persoanele de drept public si de orice autoritate publică, în apărarea unui interes public, precum si cele introduse împotriva actelor administrative normative nu mai pot fi retrase, cu exceptia situatiei în care sunt formulate si pentru apărarea drepturilor sau intereselor legitime de care pot dispune persoanele fizice sau juridice de drept privat.

Art. II. - (1) Cauzele aflate pe rolul instantelor la data intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004 vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instantei. Prin exceptie, punerea în executare a hotărârilor definitive si irevocabile pronuntate în temeiul Legii nr. 29/1990 si neexecutate la data intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004 se face în conformitate cu prevederile acesteia.

(2) Dispozitiile referitoare la exceptia de nelegalitate si la garantiile procesuale prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, se aplică si cauzelor aflate pe rolul instantelor la data intrării în vigoare a prezentei legi. Exceptia de nelegalitate poate fi invocată si pentru actele administrative unilaterale emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, în forma sa initială, cauzele de nelegalitate urmând a fi analizate prin raportare la dispozitiile legale în vigoare la momentul emiterii actului administrativ.

Art. III. - Hotărârile judecătoresti pronuntate în baza Legii nr. 554/2004, rămase definitive si irevocabile fără solutionarea pe fond a exceptiei de nelegalitate, care a fost respinsă ca inadmisibilă, pot forma obiectul unei cereri de revizuire, care se poate introduce în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. IV. - (1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va prezenta Parlamentului spre aprobare, în procedură de urgentă, proiectele de legi pentru reglementarea diferitelor jurisdictii administrative speciale.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispozitiile art. 26 si 261 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. V. - Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 iulie 2007.

Nr. 262.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 iulie 2007.

Nr. 733.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei „Columna" ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia „Columna", persoană juridică romană de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Piatra-Neamt, str. Petru Movilă nr. 100, judetul Neamt, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse.

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 795.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 6 din 15 ianuarie 2007

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 828 din 14 mai 2007

 

Ordin

pentru aprobarea Normei cu privire ia anumite lactoproteine - cazeine si cazeinati - destinate consumului uman

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 87.483 din 22 decembrie 2006, întocmit de Directia igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul prevederilor art. 4 pct. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul art 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ministrul sănătătii publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma cu privire la anumite lactoproteine - cazeine si cazeinati - destinate consumului uman, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si Ministerul Sănătătii Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului sănătătii si familiei nr. 127/301/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, procedeele de fabricatie, calitatea si etichetarea lactoproteinelor-cazeine si cazeinati - destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 28 septembrie 2001.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 83/417/CEE de armonizare a legislatiilor statelor membre privind anumite lactoproteine (cazeină si cazeinati) destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 237 din 26 august 1983, p. 25, asa cum a fost amendată ultima dată de Regulamentul Consiliului nr. 807/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 133 din 16 mai 2003, p. 36.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

cu privire la anumite lactoproteine - cazeine si cazeinati - destinate consumului uman

 

Art 1. - (1) Prezenta normă se aplică pentru lactoproteinele destinate consumului uman, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta normă, precum si la amestecurile din acestea.

(2) În sensul prezentei norme, se aplică următoarele definitii:

a) cazeina este constituentul proteic principal al laptelui, spălat si uscat, insolubil în apă. Se obtine prin precipitarea laptelui degresat, utilizându-se unul dintre următoarele procedee: adăugarea de acid, acidifiere microbiană, utilizarea unui cheag sau a altor enzime de coagulare a laptelui, fără a afecta posibilitatea folosirii anterioare a proceselor de schimb de ioni si a proceselor de concentrare;

b) cazeinatii sunt produsele obtinute din cazeina uscată, tratată cu agenti de neutralizare;

c) laptele degresat este laptele care provine de la una sau mai multe vad, la care nu s-a adăugat nimic si la care s-a redus doar continutul de grăsime.

Art. 2. - (1) Produsele prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezenta normă pot fi comercializate numai dacă respectă definitiile si regulile stabilite de prezenta normă.

(2) Produsele care nu îndeplinesc aceste criterii sunt denumite si etichetate astfel încât cumpărătorul să nu fie indus în eroare în ceea ce priveste natura lor, calitatea sau utilizarea lor.

Art. 3. - Denumirile mentionate în anexele la prezenta normă sunt rezervate produselor definite si trebuie utilizate din punct de vedere comercial la desemnarea produselor respective.

Art. 4. - (1) Fără a se aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2000/13/CE, si prevederilor care urmează să fie adoptate de Comunitatea Europeană privind etichetarea alimentelor care nu sunt destinate consumatorului final, singurele mentiuni obligatorii care trebuie marcate vizibil, clar, lizibil si indelebil pe ambalajele, recipientele sau etichetele produselor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezenta normă sunt următoarele:

a) denumirea, conform art. 3, urmată de indicarea cationului sau a cationilor, în cazul cazeinatilor;

b) mentiunea „amestec de ...", urmată de denumirile diverselor produse care alcătuiesc amestecul, înscrise în ordine descrescătoare, după greutate;

c) o indicatie privind cationul sau cationii în cazul cazeinatului sau cazeinatilor;

d) continutul în proteină, în cazul amestecurilor care contin cazeinati;

e) cantitatea netă exprimată în următoarele unităti de măsură: kilograme sau grame;

f) denumirea sau denumirea comercială, adresa fabricantului sau a unitătii de reambalare ori a vânzătorului stabilit în România;

g) numele tării de provenientă, în cazul produselor importate din tări terte;

h) data fabricatiei sau alte informatii de identificare a lotului.

(2) Mentiunile prevăzute la lit. b), c) si d) se aplică în cazul produselor comercializate sub formă de amestec.

(3) Este interzisă comercializarea de cazeine si cazeinati comestibili pe teritoriul României dacă mentiunile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), g) si h) nu apar traduse în limba română, cu exceptia cazului în care cumpărătorului nu i s-au furnizat astfel de informatii prin alte mijloace. Această dispozitie nu trebuie să excludă prezentarea mentiunilor în cauză în mai multe limbi. Mentiunile prevăzute la alin. (1) lit d), e), f) si g) trebuie să apară numai într-un document de însotire a produsului. Pentru transportul în vrac, această derogare poate fi extinsă si la alin. (1) lit. c) si h).

Art. 5. - Produsele definite în anexele nr. 1 si 2 la prezenta normă trebuie să se supună unor tratamente termice astfel încât în produsul finit să se obtină o reactie negativă la testul fosfatazei.

Art. 6. - (1) Aplicarea dispozitiilor actelor normative nationale în vigoare nearmonizate cu legislatia comunitară privind compozitia, specificatiile privind fabricarea, ambalarea ori etichetarea acestor produse sau a alimentelor în generat nu poate împiedica comercializarea produselor prevăzute în art. 1 care respectă definitiile si regulile stabilite în prezenta normă si în anexele la aceasta.

(2) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazurile justificate în baza următoarelor motive:

a) protectia sănătătii publice;

b) prevenirea fraudei, cu exceptia cazului în care aceste prevederi pot împiedica aplicarea definitiilor si regulilor stabilite în prezenta normă;

c) protejarea proprietătii industriale si comerciale, indicatiile privind sursa, denumirea înregistrată a provenientei si prevenirea concurentei neloiale.

Art. 7. - În cazul în care, în urma unor informatii noi sau a unei reevaluări a informatiei existente, efectuate după adoptarea prezentei norme, se consideră că există probe suficiente că utilizarea în produsele mentionate în anexele nr. 1 si 2 la prezenta normă a uneia dintre substantele mentionate în acestea sau a cantitătii maxime din această substantă, care poate fi utilizată, constituie un pericol pentru sănătatea publică, chiar dacă respectă dispozitiile din prezenta normă, România poate suspenda temporar sau poate impune restrictii aplicării prevederii respective pe teritoriul său. Aceasta informează imediat Comisia Europeană si celelalte state membre si precizează motivele ce justifică această decizie.

Art. 8. - Prezenta normă nu se aplică produselor prevăzute în art, 1, destinate exportului în tări terte.

Art. 9. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative emise si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme.

 

ANEXA Nr. 1

a normă

 

CAZEINA COMESTIBILA

 

I. Denumiri si definitii

a) Cazeină acidă comestibilă este cazeina comestibilă obtinută prin precipitare, utilizându-se adjuvantii tehnologici si culturile de bacterii enumerate la pct. II lit. d) si care sunt în conformitate cu standardele stabilite la pct. II.

b) Cazeină cheag comestibilă este cazeina obtinută prin precipitare, utilizându-se adjuvantii tehnologici enumerati la pct. III lit. d) si care sunt în conformitate cu standardele stabilite la pct. III.

II. Standarde aplicabile cazeinei acide comestibile

a) Factori esentiali privind compozitia:

1. continutul de umiditate - maximum 10% din masa produsului;

2. continutul de proteine din lapte, calculat pe extractul uscat - minimum 90% din masa produsului, din care continutul de cazeină - minimum 95% din masa produsului;

3. continutul de grăsime din lapte, calculat pe extractul uscat- maximum 2,25% din masa produsului;

4. aciditatea titrabilă, exprimată în ml de solutie decinormal de hidroxid de sodiu per gram - maximum 0,27%;

5. continutul de cenusă (P2O5 inclus) - maximum 2,5% din masa produsului;

6. continutul de lactoză anhidră - maximum 1 % din masa produsului;

7. continutul de sediment (particule arse) - maximum 22,5 mg în25g.

b) Contaminanti:

- continutul de plumb - maximum 1 mg/kg.

c) Impurităti:

- corpuri străine, respectiv particule de lemn, metal, fragmente de păr sau insecte - 0 în 25 g.

d) Adjuvanti tehnologici si culturi de bacterii inofensive, corespunzătoare pentru consumul uman:

1. acid lactic (E 270), acid clorhidric, acid sulfuric, acid citric (E 330), acid acetic (E 260), acid ortofosforic;

2. zer, culturi bacteriene care produc acidul lactic.

e) Caracteristici organoleptice:

1. miros - lipsit de mirosuri străine;

2. aspect - gamă de culori variind de la alb la crem; produsul nu trebuie să contină aglomerări stabile care să nu cedeze la apăsarea usoară.

III. Standarde aplicabile cazeinei cheag comestibile

a) Factori esentiali privind compozitia:

1. continutul de umiditate - maximum 10% m/m;

2. continutul de proteine din lapte, calculat pe extractul uscat- minimum 84% din masa produsului, din care, continutul de cazeină - minimum 95% din masa produsului;

3. continutul de grăsime din lapte, calculat pe extractul uscat- maximum 2% din masa produsului;

4. continutul de cenusă (P2O5 inlcus) - minimum 7,50% din masa produsului;

5. continutul de lactoză anhidră - maximum 1 % din masa produsului;

6. continutul de sediment (particule arse) - maximum 22,5 mg în 25 g.

b) Contaminanti:

- continutul de plumb - maximum 1 mg/kg.

c) Impurităti:

- corpuri străine, respectiv particule de lemn, metal, fragmente de păr sau de insecte - 0 în 25 g.

d) Adjuvanti tehnologici inofensivi, corespunzători pentru consumul uman:

1. cheag;

2. alte enzime de coagulare a laptelui.

e) Caracteristici organoleptice:

1. miros - lipsit de mirosuri străine;

2. aspect - gamă de culori variind de la alb la crem; produsul nu trebuie să contină aglomerări stabile care să nu cedeze la apăsarea usoară.

 

ANEXA Nr. 2

 la normă

 

CAZEINATI COMESTIBILI

 

I. Denumiri si definitii

Cazeinati comestibili sunt cazeinatii obtinuti din cazeina comestibilă, utilizându-se agenti de neutralizare de calitate comestibilă enumerati la pct. II lit. d) si care sunt în conformitate cu standardele stabilite la pct. II.

II. Standarde aplicabile cazeinatilor comestibili

a) Factori esentiali privind compozitia:

1. continutul de umiditate - maximum 8% din masa produsului;

2. continutul de proteine din lapte, calculat pe extractul uscat- minimum 88% din masa produsului;

3. continutul de grăsime din lapte, calculat pe extractul uscat- maximum 2,0% din masa produsului;

4. continutul de lactoză anhidră - maximum 1,0% din masa produsului;

5. valoarea pH - 6,0 - 8,0;

6. continutul de sediment (particule arse) - maximum 22,5 mg în 25 g.

b) Contaminanti:

- continutul de plumb - maximum 1 mg/kg.

c) Impurităti:

- corpuri străine, respectiv particule de lemn, metal, fragmente de păr sau insecte - 0 în 25 g.

d) Adjuvanti tehnologici comestibili (facultativ neutralizanti si agenti de tamponare):

 

hidroxizi

 

sodiu

carbonati

 

potasiu

fosfati

de

calciu

citrati

 

amoniu

 

 

magneziu

 

e) Caracteristici:

1. miros: arome si mirosuri străine foarte slabe;

2. aspect: culoarea variind de la alb la crem; produsul nu trebuie să contină aglomerări stabile care să nu cedeze la apăsarea usoară;

3. solubilitate: solubili aproape în totalitate în apă distilată, cu exceptia cazeinatului de calciu.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 

În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 54 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române-A.R.R., cu modificările si completările ulterioare, precum si ai art 5 afin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Pezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Bárna Tánczos, secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2007.

Nr. 551.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 2.156/2005)

 

TARIFE

pentru prestatiile specifice realizate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 

lei/an

1.

Licenta de transport sau certificatul de transport în cont propriu

 

1.1.

Eliberarea licentei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu (tarif pentru 5 ani)

320

1.2.

Eliberarea licentei de transport pentru transportul de mărfuri (tarif pentru 5 ani)

320

1.3.

Eliberarea licentei de transport pentru transportul de persoane (tarif pentru 5 ani)

320

2.

Licenta de transport rutier în regim de taxi sau licenta taxi

 

2.1.

Eliberarea licentei de transport rutier în regim de taxi sau a licentei taxi

64

2.2.

Vizarea anuală a licentei de transport rutier în regim de taxi sau a licentei taxi

64

3.

Copia conformă a licentei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu

 

3.1.

Eliberarea copiei conforme a licentei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu (autovehicul) pentru transport rutier de mărfuri sau persoane

235

4.

Licenta de executie pentru vehicul pentru transportul rutier national sau international în regim de taxi

 

4.1.

Eliberarea licentei de executie pentru vehicul (autovehicul) pentru transportul rutier national sau international în regim de taxi

128

4.2.

Vizarea anuală a licentei de executie pentru vehicul (autovehicul) pentru transportul rutier national sau international în regim de taxi

128

5.

Licenta de traseu

 

5.1.

Eliberarea licentei de traseu judetean - pentru o cursă (tarif pentru 3 ani)

116

5.2.

Eliberarea licentei de traseu interjudetean - pentru o cursă (tarif pentru 3 ani)

352

6.

Licenta pentru activităti conexe transportului rutier

 

6.1.

Eliberarea licentei pentru activitătile desfăsurate de autogara (tarif pentru 5 ani)

3.203

 

6.2.

Eliberarea licentei pentru activitătile de intermediere a operatiunilor de transport rutier public (tarif pentru

5 ani)

3.203

7.

Licenta de executie pentru activitatea de dispecerat taxi

 

7.1.

Eliberarea licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi

374

7.2.

Vizarea anuală a licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi

187

8.

Alte tarife

 

8.1.

Eliberarea unui duplicat al licentei de transport, al certificatului de transport în cont propriu, al copiei conforme a licentei de transport, al copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, al licentei de traseu, al licentei de transport rutier în regim de taxi sau al licentei taxi, al licentei de executie pentru vehicul, al licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi sau al licentei pentru activităti conexe transportului rutier ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate

106

8.2.

Eliberarea unui duplicat al certificatelor ori atestatelor ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea

celor eliberate

38

8.3.

Eliberarea copiei conforme a licentei de transport, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licentei de transport rutier în regim de taxi sau a licentei taxi, a licentei de executie pentru vehicul, a licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi, a licentei pentru activităti conexe transportului rutier sau a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetristilor ocazionată de suspendarea celei eliberate

Tarif

initial

8.4.

Înlocuirea licentei de transport sau a copiei conforme a licentei de transport eliberate conform Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.987/2005*) cu formularele licentei de transport pentru transport de mărfuri/persoane sau copiile conforme ale acestora prevăzute de Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006

10

8.5.

Înlocuirea licentei de transport, a certificatului de transport în cont propriu, a copiei conforme a licentei de transport, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licentei de traseu, a licentei de transport rutier în regim de taxi sau a licentei taxi, a licentei de executie pentru vehicul, a licentei de executie pentru activitatea de dispecerat taxi sau a licentei pentru activităti conexe transportului rutier ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport/întreprinderii sau a adresei sediului social/domiciliului acestuia

20% din

tariful

initial

8.6.

Examinarea în vederea obtinerii certificatului de atestare a taximetristilor sau sustinerii testului periodic de către acestia

13

8.7.

Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activităti de transport rutier, consilier de sigurantă, taximetrist, conducător auto, instructor de conducere auto sau profesor de legislatie rutieră (lei/atestat sau certificat)

38

8.8.

Vizarea certificatului de pregătire profesională a persoanei desemnate să conducă permanent si efectiv activităti de transport rutier

38

8.9.

Avizarea programelor scolare pentru scolile de conducători auto (lei/categorie sau subcategorie)

75

8.10.

Eliberarea documentului de control Interbus (lei/carnet)

53

8.11.

Eliberarea documentului de control pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic national (lei/carnet)

53

8.12.

Eliberarea documentului de control pentru servicii ocazionale între statele membre ale Uniunii Europene sau servicii ocazionale sub forma cabotajului (lei/carnet)

53

8.13.

Eliberarea certificatului pentru transport persoane în cont propriu în trafic international între statele membre ale Uniunii Europene

102

8.14.

Activitate de documentare, consultantă si actualizare date (lei/oră)

38

8.15.

Eliberarea, înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice

 

8.15.1.

Eliberarea cartelelor tahografice (tarif pentru 5 ani)

225

8.15.2.

Înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (2) sau art. 13 alin. (2) din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 116/2006 (lei/buc.)

225

8.15.3.

Înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art. 9alin. (1), art. 11 alin.(1) sau art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 116/2006 (lei/buc.)

200


*) Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.987/2005 a fost abrogat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.165 din 2 iulie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 469 din 25 iunie 2007

 

ORDIN

privind completarea Normelor metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează acestea în anul 2007,

în temeiul:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate nr. E.N. 6.824 din 29 iunie 2007 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. P. 3.005/2007,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - La Normele metodologice pentru realizarea si raportarea activitătilor specifice din cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 994/354/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 19 iunie 2007, după anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 41, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolăescu Vasile Ciurchea

 

ANEXĂ (Anexa nr. 41

la normele metodologice)

 

RISCOGRAMĂ INDIVIDUALĂ COPIL

 

A. DATE PERSONALE

Numele..............................................................Prenumele..................................................................................................

CNP 

Strada.....................................................................................nr....................bl.........., se............et................ap............

Localitatea..............................................................................judetul.....................................................................................

Nivel de instruire (>6 ani) fără studii □ studii primare (I-IV)  studii gimnaziale (V-Vili) 

Ocupatie prescolar  elev 

 

B1. ANTECEDENTE VACCINALE

 

Nastere la termen

DA □

Complicatii

la nastere DA □

 

BCG 0-7 zile □

Hepatită B

0-7 zile □

2 luni □

6 luni □

DTP 2 luni □

4 luni D

6 luni □

12 luni □

30-35 luni □

VPO 2 luni D

4 luni □

6 luni □

12 luni □

9 ani (clasa a III-a) □

RRO 12-15 luni □

7 ani □

14 ani □

 

 

DT 7 ani □

14 ani □

Vaccin rubeolic (fete)

 

14 ani □

 

B2. ANTECEDENTE FIZIOLOGICE (FETE)

Debut viată sexuală (>12 ani) DA  Menarhă <12 ani 

Metode de contraceptie: Prezervative  Altele 

C. ANTECEDENTE PATOLOGICE

Boli cronice:

1...............................................................................................................................

2...............................................................................................................................

3...............................................................................................................................

4...............................................................................................................................

5...............................................................................................................................

Alergii DA .............................................................................................................

Interventii chirurgicale:

1............................................................................................................................................

2............................................................................................................................................

3............................................................................................................................................

4.............................................................................................................................................

5............................................................................................................................................

 

D. STIL DE VIATĂ

1. Nutritie

Echilibrată DA  Alimentatie tip fast-food DA 

Băuturi carbogazoase DA  Legume si fructe consumate zilnic DA 

2. Consum de alcool (>10 ani) DA 

3. Activitate fiztcă

a) Scutit de educatie fizică? DA  Motiv:.....................................................................

b) Practicati vreun sport cu regularitate? DA 

4. Fumat (>10 ani) DA  >20 tigări/zi 

Preconizati să renuntati la fumat în următorul an? DA  NU 

5. Sănătate mintală (>10 ani)

V-ati pierdut interesul sau plăcerea pentru activitătile obisnuite în ultima lună? DA 

V-ati simtit trist(ă), demoralizat(ă) sau neajutorat(ă) în ultima lună? DA 

6. Sănătate orală

Ati făcut o vizită la stomatolog în ultimul an? DA 

 

E. EXAMEN CLINIC OBIECTIV

Înăltime (cm)  Greutate (kg)  IMC  Perimetru craniu (cm) 

Sinteză examen clinic:

Acuitate vizuală Acuze/dificultăti la citit DA 

Acuitate vizuală optotip la cabinet ...............................................................................

Acuitate auditivă..........................................................................................................

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

AUTORITATEA NATIONALA A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Instructiunilor de completare a casetelor 2, 8,14 si 54 ale documentului administrativ unic în situatii particulare ce decurg din tipul reprezentării, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007

 

Având în vedere prevederile art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea si completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si ale art. 64 alin. (2) lit. b) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

Art. I. - Instructiunile de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale documentului administrativ unic în situatii particulare ce decurg din tipul reprezentării, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (4) al articolului 3 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 23 iulie 2007.

Nr. 7.412.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind radiologia în specialitatea dentară

 

În temeiul art 6 alin. (1) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare, si tinând seama de curricula de pregătire universitară a medicului dentist,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - Medicul dentist care posedă autorizatie de liberă practică, prin curricula universitară, are pregătirea necesară pentru efectuarea si interpretarea diagnosticului în radiologia dentară, retroalveolară, ortopantomografie, panoramică, teleradiografie si sistemul radioviziograf, fără a fi nevoie de competentă suplimentară.

Art. 2. - Cabinetele medicale, indiferent de forma lor de organizare, pot desfăsura activităti conform art. 1, cu avizarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare si a Ministerului Sănătăti Publice.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 5/2005 privind radiologia în specialitatea dentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005, se abrogă.

.

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Liviu Zetu

 

Bucuresti, 16 iunie 2007.

Nr. 6.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 

În temeiul dispozitiilor art. 134 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 57 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea i, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 28 alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Consiliul îndeplineste, prin sectiile sale, rolul de instantă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor si a procurorilor pentru faptele prevăzute la art. 99 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si în cazul sesizărilor primite de la Agentia Natională de Integritate."

2. La articolul 48 alineatul (1), după litera s) se introduce o literă nouă, litera s), cu următorul cuprins:

„s) desemnează persoanele din cadrul aparatului propriu care urmează să exercite atributiile prevăzute de art. 10 si 11 din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare."

3. La articolul 59 alineatul (3) punctul 1, litera s) se modifică si va avea următorul cuprins:

„s) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atributiile prevăzute de art. 10 si 11 din Legea nr. 144/2007, cu modificările si completările ulterioare, în privinta membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorilor, asistentilor judiciari, magistratilor-asistenti, precum si a personalului din cadrul aparatului propriu."

4. La articolul 59 alineatul (4), litera p) se modifică si va avea următorul cuprins:

„p) exercită, prin intermediul persoanelor desemnate de secretarul general al Consiliului, atributiile prevăzute de art 10 si 11 din Legea nr. 144/2007, cu modificările si completările ulterioare, în privinta procurorilor."

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

Nicolae Dan Chiujdea

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 433.