MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 499         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 iulie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

579. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea modelelor de certificate fitosanitare sau de certificate fitosanitare pentru reexport oficiale, care însotesc plantele, produsele vegetale sau alte obiecte care provin din tări terte si care sunt mentionate în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007

 

580. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind procedura de înregistrare a producătorilor si importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte si de stabilire a anumitor obligatii pentru acestia

 

581. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind recunoasterea zonelor protejate expuse anumitor riscuri fitosanitare în Comunitate

 

582. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport de marfă sau a unui organism dăunător din tări terte si care prezintă un risc fitosanitar iminent

 

584. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea regulilor pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau altor obiecte printr-o zonă protejată si pentru circulatia acestor plante, produse vegetale sau altor obiecte originare dintr-o zonă protejată si care circulă într-o astfel de zonă protejată

 

651. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul al II-lea 2007

 

652. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul al II-lea 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind stabilirea modelelor de certificate fitosanitare sau de certificate fitosanitare pentru reexport oficiale, care însotesc plantele, produsele vegetale sau alte obiecte care provin din tări terte si care sunt mentionate în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007

În baza prevederilor art. 11 alin. (2) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetate în România,

văzând Referatul de aprobare nr. 292.479 din 1 iunie 2007 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art.11 alin. (2) lit. d) si ale art. 11 alin. (3), (4) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin inspectoratele de carantină fitosanitară vamală si unitătile fitosanitare, acceptă certificatele fitosanitare sau certificatele fitosanitare pentru reexport oficiale, denumite în continuare certificate, care însotesc plantele, produsele vegetale sau alte obiecte enumerate în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, care provin din tări terte, părti contractante la Conventia internatională pentru protectia plantelor (CIPP), si care sunt eliberate în conformitate cu modelele stabilite în anexa nr. 1.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin inspectoratele de carantină fitosanitară vamală si unitătile fitosanitare, acceptă certificatele prevăzute la alin. (1) numai dacă acestea au fost completate în conformitate cu Standardul international FAO pentru măsuri fitosanitare nr.12 privind liniile directoare pentru certificatele fitosanitare.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin inspectoratele de carantină fitosanitară vamală si unitătile fitosanitare, acceptă certificatele fitosanitare eliberate în conformitate cu modelele prevăzute în anexa nr. 2 până ia data de 31 decembrie 2009.

Art. 3. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei 2004/105/CE de stabilire a modelelor de certificate fitosanitare sau de certificate fitosanitare de reexport oficiale, care însotesc plantele, produsele vegetale sau alte obiecte care provin din tări terte si care sunt mentionate în Directiva Consiliului 2000/29/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 319 din 20 octombrie 2004.

Art. 4. - Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 13 iulie 2007.

Nr. 579.

 

ANEXA Nr.1

 

MODEL DE CERTIFICAT FITOSANITAR

Nr..................

 

Organizatia de protectia plantelor din.......................................................................................................................

Către organizatia (organizatiile) de protectia plantelor din................................................................................................

 

I. Descrierea transportului de marfă

 

Numele si adresa exportatorului....................................................................................................................................

Numele si adresa declarate ale destinatarului.................................................................................................................

Numărul si descrierea coletelor......................................................................................................................................

Mărci distinctive............................................................................................................................................................

Locul de origine............................................................................................................................................................

Mijloacele de transport declarate....................................................................................................................................

Punctul de intrare declarat.............................................................................................................................................

Numele produsului si cantitatea declarată.......................................................................................................................

Numele botanic al plantelor............................................................................................................................................

Se certifică faptul că plantele, produsele vegetale sau alte articole reglementate, descrise aici, au fost inspectate si/sau testate în conformitate cu procedurile oficiale corespunzătoare si sunt considerate ca fiind libere de organismele de carantină specificate de partea contractantă importatoare si conforme cu cerintele fitosanitare în vigoare ale părtii contractante importatoare, inclusiv cu acelea referitoare la organismele reglementate care nu sunt de carantină.

Acestea sunt considerate a fi practic libere de alte organisme dăunătoare*).

 

II. Declaratie suplimentară

III. Tratament de dezinfestare si/sau de dezinfectare

 

Data......................Tratament.....................................Produs chimic (substanta activă)...........................................

Durata si temperatura............................................................................................................................................

Concentratia.........................................................................................................................................................

Informatii suplimentare...........................................................................................................................................

 

(Stampila organizatiei)

Locul eliberării......................................

Numele functionarului autorizat..............

Data..............................................`.......

(semnătura)

 

Prezentul certificat nu implică nicio răspundere financiară pentru................................................. (numele organizatiei de protectia plantelor) ori pentru niciunul dintre functionarii sau reprezentantii acesteia*).

 

MODEL OE CERTIFICAT FITOSANITAR PENTRU REEXPORT

Nr...............

 

Organizatia de protectia plantelor din.............................(partea contractantă de reexport)

Către organizatia (organizatiile) de protectia plantelor din.....................[partea (părtile) contractantă(e) de import]

 

I. Descrierea transportului de marfă

 

Numele si adresa exportatorului...........................................................................................................

Numele si adresa declarate ale destinatarului.........................................................................................

Numărul si descrierea coletelor.............................................................................................................

Mărci distinctive...................................................................................................................................

Locul de origine...................................................................................................................................

Mijloacele de transport declarate.........................................................................................................

Punctul de intrare declarat....................................................................................................................

Numele produsului si cantitatea declarată..............................................................................................

Numele botanic al plantelor..................................................................................................................

Se certifică faptul că plantele, produsele vegetale sau alte articole reglementate, descrise mai sus......................., au fost importate în (partea contractantă de reexport).....................din..................(partea contractantă de origine) însotite de Certificatul fitosanitar nr..................**) original  copie certificat㠍, care este anexat(ă) la acest certificat; că sunt ambalate  reambalate  în ambalajele de origine **) în ambalaje noi , că pe baza certificatului fitosanitar original  si a inspectiei suplimentare  acestea sunt considerate conforme cu cerintele fitosanitare în vigoare ale părtii contractante importatoare si că în timpul depozitării în....................(partea contractantă de reexport) transportul de marfă nu a fost supus riscului de infestare sau infectare.


*) Clauză facultativă.

**) Ase marca cu un x căsuta corespunzătoare.

 

II. Declaratie suplimentară

III. Tratament de dezinfestare si/sau de dezinfectare

 

Data.........................Tratament.............................Produs chimic (substantă activă)....

Durata si temperatura..............................................................................................................

Concentratia..............................................................................................................................

Informatii suplimentare...........................................................................................................

 

(Stampila organizatiei)

Locul eliberării..........................................

Numele functionarului autorizat...............

Data......................................................

(semnătura)

 

Prezentul certificat nu implică nicio răspundere financiară pentru.............................(numele organizatiei de protectia plantelor) ori pentru niciunul dintre functionarii sau reprezentantii acesteia *).

 

ANEXA Nr. 2

 

MODEL DE CERTIFICAT FITOSANITAR

Nr............

 

Organizatia de protectia plantelor din...................................................................................................................................

Către organizatia (organizatiile) de protectia plantelor din.....................................................................................................

 

Descrierea transportului de marfă

 

Numele si adresa exportatorului............................................................................................................................

Numele si adresa declarate ale destinatarului.........................................................................................................

Numărul si descrierea coleteior.............................................................................................................................

Mărci distinctive...................................................................................................................................................

Locul de origine....................................................................................................................................................

Mijloacele de transport declarate..........................................................................................................................

Punctul de intrare declarat....................................................................................................................................

Numele produsului si cantitatea declarată...............................................................................................................

Numele botanic al plantelor...................................................................................................................................

 

Se certifică faptul că plantele sau produsele vegetale descrise mai sus au fost inspectate în conformitate cu procedurile corespunzătoare si sunt considerate libere de organisme de carantină si practic libere de alte organisme dăunătoare si că acestea sunt considerate conforme cu exigentele fitosanitare în vigoare ale tării importatoare.

 

Tratament de dezinfestare si/sau de dezinfectare

 

Data...............................................Tratament...................Produs chimic (substantă activă).............................................

Durata si temperatura...........................................................Concentratia............................................................................

Informatii suplimentare....................................................................................................................................................

Declaratie suplimentară.............................................................................................................

 

(Stampila organizatiei)

Locul eliberării..........................................

Numele functionarului autorizat...............

Data......................................................

(semnătura)

 

Prezentul certificat nu implică nicio răspundere financiară pentru.......................................................... (numele organizatiei de protectia plantelor) sau pentru niciunul dintre functionarii sau reprezentantii acesteia*).


*) Clauză facultativă.

 

MODEL DE CERTIFICAT FfTOSANITAR PENTRU REEXPORT

Nr............

 

Organizatia de protectia plantelor din.......................................................(tară de reexport)

Către organizatia (organizatiile) de protectia plantelor din..................[tara(tările) de import]

 

Descrierea transportului de marfă

Numele si adresa exportatorului.................................................................................

Numele si adresa declarate ale destinatarului...............................................................

Numărul si descrierea coletelor..................................................................................

Mărci distinctive.......................................................................................................

Locul de origine.......................................................................................................

Mijloacele de transport declarate................................................................................

Punctul de intrare declarat.........................................................................................

Numele produsului si cantitatea declarată.....................................................................

Numele botanic al plantelor.........................................................................................

Se certifică faptul că plantele sau produsele vegetale descrise mai sus au fost importate în (tara de reexport) ........................ din (tara de origine)..............însotite de Certificatul fitosanitar nr. ....*) original  copie certificat㠍, care este anexat(ă) la acest certificat; că sunt ambalate  reambalate  în ambalaje de origine *) în ambalaje noi , că, pe baza certificatului fitosanitar original  si a inspectiei suplimentare , acestea sunt considerate conforme cu exigentele fitosanitare în vigoare ale tării importatoare si că în timpul depozitării în....................(tara de reexport) transportul de marfă nu a fost supus riscului de infestare sau infectare.

 

Tratament de dezinfestare si/sau de dezinfectare

 

Data..................Tratament.........................Produs chimic (substantă activă)...

Durata si temperatura............................................................Concentratia.....

Informatii suplimentare.......................................................................................

Declaratie suplimentară..........................................................................................................................................

(Stampila organizatiei)

Locul eliberării..........................................

Numele functionarului autorizat...............

Data......................................................

(semnătura)

 

Prezentul certificat nu implică nicio răspundere financiară pentru................................(numele organizatiei de protectia plantelor) sau pentru niciunul dintre functionarii sau reprezentantii acesteia**).


*) A se marca cu un x căsuta corespunzătoare.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind procedura de înregistrare a producătorilor si importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte si de stabilire a anumitor obligatii pentru acestia

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001,

văzând Referatul de aprobare nr. 292.477 din 1 iunie 2007 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Producătorii, depozitele colective, centrele de expediere, o altă persoană sau importatorii prevăzuti la art. 7 alin. (8) si (11), art. 8 alin. (7) lit. b) sau art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România vor înainta o cerere organismului oficial responsabil, respectiv unitătii fitosanitare judetene sau a municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, pentru înregistrarea în registrul oficial, conform procedurii de înregistrare.

(2) Organismul oficial responsabil înregistrează cererea prevăzută la alin. (1) într-un registru oficial de cereri si verifică informatiile din formularul cererii.

(3) Organismul oficial responsabil înregistrează fiecare producător, depozit colectiv, centru de expediere, altă persoană sau importator prevăzut(ă) la alin. (1) În registrul oficial cu un număr individual de înregistrare, care permite identificarea acestora, după ce s-a constatat că producătorul, depozitul colectiv, centrul de expediere, o altă persoană sau importatorul are capacitatea de a îndeplini obligatiile stabilite la art. 2 alin. (2) si (3) si la art. 3.

(4) Numărul individual de înregistrare va fi format astfel:

a) prima parte se constituie din initialele judetului, utilizându-se codul national pentru automobile;

b) a doua parte va fi formată din 4 cifre, începând de la 0001, identificând persoana juridică/fizică în ordinea înregistrării;

c) a treia parte va fi formată prin folosirea literelor P, D, C, I si AastfeL litera P pentru producător de plante, produse vegetale sau alte articole (de exemplu, P0000), litera D pentru depozit colectiv de plante, produse vegetale sau alte articole (de exemplu, 0D000), litera C pentru centru de expediere a plantelor, produselor vegetale sau a altor articole (de exemplu, 00C00), litera I pentru importator de plante, produse vegetale sau alte articole (de exemplu, Q00I0) si litera A pentru o altă persoană (de exemplu, 0000A).

(5) Modelul cererii de înregistrare este prezentat în anexa nr. 1.

(6) Modelul registrului oficial de înregistrare este prezentat în anexa nr. 2.

(7) În urma înregistrării, organismul oficial responsabil eliberează un certificat de înregistrare, care se vizează anual, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3.

(8) În situatia în care, în urma verificării prevăzute la alin. (2), se constată că obligatiile prevăzute la art. 2 alin. (2) nu sunt îndeplinite, organismul oficial responsabil nu înregistrează producătorul, depozitul colectiv, centrul de expediere, o altă persoană sau importatorul în registrul oficial mentionat la alin. (1) până când conditiile prevăzute la alin. (3) nu sunt îndeplinite.

(9) Organismul oficial responsabil modifică înregistrarea făcută sau, dacă este cazul, realizează o nouă înregistrare dacă producătorul, depozitul colectiv, centrul de expediere, o altă persoană sau importatorul prevăzut(ă) la alin. (1) decide să desfăsoare si alte activităti fată de sau în locul celor pentru care au fost înregistrati initial.

(10) În cazul în care obligatiile prevăzute la art. 2 alin. (2) si, după caz, la art. 2 alin. (3) si la art. 3 nu mai sunt îndeplinite, organismul oficial responsabil aplică măsurile necesare.

(11) Orice măsură aplicată conform alin. (10) este anulată dacă se stabileste că producătorul, depozitul colectiv, centrul de expediere, o altă persoană sau importatorul poate să îndeplinească pe viitor cerintele si conditiile prevăzute de prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Organismul oficial responsabil se asigură că prin procedura de înregistrare prevăzută la art. 1 orice producător, depozit colectiv, centru de expediere, altă persoană sau orice importator este supus(ă) obligatiilor prevăzute la alin. (2), fără a prejudicia obligatiile prevăzute la alin. (3) si la art. 3.

(2) Fără a prejudicia obligatiile deja stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, obligatiile la care se face referire la alin. (1) sunt următoarele:

a) mentinerea unui plan actualizat cu privire la locatiile în care se cultivă, produc, depozitează, păstrează sau se utilizează plante, produse vegetale sau alte obiecte de către producător, depozit colectiv, centru de expediere, o altă persoană sau importatorul prevăzut(ă) la art. 1 alin. (1) sau în care acestea se găsesc;

b) mentinerea înregistrărilor, în scopul punerii la dispozitia organismului oficial responsabil a unor informatii complete cu privire la plantele, produsele vegetale sau alte obiecte:

- cumpărate pentru a fi depozitate sau plantate în aceste locatii;

- aflate în curs de productie; sau

- expediate către terti si păstrarea documentelor referitoare la acestea cel putin un an de zile;

c) să fie disponibil sau să desemneze o altă persoană cu experientă tehnică în domeniul protectiei plantelor pentru a stabili o legătură cu organismul oficial responsabil;

d) să efectueze inspectii vizuale în cursul perioadei de vegetatie ori de câte ori este necesar si la momentul optim si în conformitate cu instructiunile furnizate de către organismul oficial responsabil;

e) să asigure accesul organismului oficial responsabil, în special pentru efectuarea inspectiilor si/sau prelevărilor de probe, precum si pentru verificarea înregistrărilor mentionate la lit b) si a documentelor referitoare la acestea;

f) să coopereze cu organismul oficial responsabil.

(3) În conformitate cu legislatia natională, pot fi stabilite si alte obligatii cu caracter general pentru facilitarea evaluării stării fitosanitare din locatii; aceste obligatii iau în considerare conditiile specifice de productie si, atunci când este cazul, conditiile de import, în special tipul culturii, locatia, suprafata si gestionarea acesteia, personalul si echipamentul disponibil.

Art. 3. - Producătorul, depozitul colectiv, centrul de expediere, o altă persoană sau importatorul înregistrară) trebuie să îndeplinească, la solicitarea organismului oficial responsabil, anumite obligatii specifice privind evaluarea sau îmbunătătirea stării fitosanitare din locatii, precum si păstrarea identitătii materialului până când pasaportul fitosanitar este atasat conform prevederilor art. 8 alin. (4)-(6) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007; aceste obligatii specifice pot include activităti cum ar fr: examinarea specifică, prelevarea probelor, separarea, epurarea, tratamentul, distrugerea si marcarea (etichetarea) si orice altă măsură care este cerută în mod specific conform părtii A sectiunea a II-a din anexa nr. IV sau părtii B din anexa nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, atunci când este cazul.

Art. 4. - Organismul oficial responsabil se asigură de îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), prin examinarea periodică, cel putin o dată pe an, a înregistrărilor si documentelor specifice prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b).

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei 92/90/CEE de stabilire a anumitor obligatii pentru producătorii si importatorii de plante, produse vegetale sau alte obiecte si a procedurii de înregistrare a acestora, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 344 din 26 noiembrie 1992.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 503/2001 privind procedura de înregistrare a producătorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere si a importatorilor de plante, produse vegetale sau articole reglementate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea U nr. 61 din 29 ianuarie 2002, se abrogă.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 13 iulie 2007.

Nr. 580.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE

pentru înregistrarea producătorilor, depozitelor colective, centrelor de expediere, a unei alte persoane

si a importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte

 

.......................................................................................................... (denumirea/numele persoanei juridice/fizice) cu sediul/domiciliul în localitatea..........................................str.......................................nr........., judetul............................................. telefon .................. fax ........................ înmatriculată la registrul comertului*) cu nr.......................din....................reprezentată prin ............................................................................... (numele si prenumele) având functia de...........................................................solicit înregistrarea ca:

1.

|_| producător |_| depozit colectiv |_| centru de expediere |_| o altă persoană al(a) următoarelor plante, produse vegetale sau alte obiecte:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2.|_| importator de plante, produse vegetale sau alte obiecte. Anexăm la prezenta cerere, în copie, următoarele documente:

a) actul constitutiv*);

b) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului*);

c) în cazul semintelor si materialului săditor, autorizatia de producere, prelucrare sau comercializare, după caz, eliberată de autoritătile de specialitate teritoriale;

d) codul fiscal*);

e) în cazul producătorilor, titlul de folosintă (proprietate, arendă, închiriere etc), schita de amplasare a culturilor, suprafata pe fiecare cultură, specificarea plantei premergătoare pentru fiecare cultură si alte detalii (irigat, asolament etc).

Declar pe propria răspundere că mi-am însusit prevederile legislatiei în vigoare privind desfăsurarea activitătilor pentru care solicit înregistrarea.

Mă oblig să anunt orice modificare intervenită în documentatia depusă pentru înregistrare, în termen de 15 zile de la data producerii modificării.

 

Data.............................. Semnătura si stampila solicitantului..............................


*) Numai în cazul persoanelor juridice.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGISTRUL OFICIAL DE ÎNREGISTRARE

 

Nr. crt.

Denumirea/numele persoanei juridice/fizice

Numărul de înregistrare

Tipul de activitate

Adresele la care Tsi desfăsoară activitătile

Numărul dosarului de evidentă fn arhivă

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL AGRICULTURII Sl DEZVOLTĂRII RURALE

Unitatea Fitosanitară......................................................

Seria........................Nr.....................

 

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

 

În temeiul art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, se înregistrează persoana  juridică/fizică: ..................................................................cu nr....................................................... pentru plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte, cu sediul/domiciliul în localitatea...............................str.......................nr............ judetul........................................, înmatriculată la registrul comertului*) cu nr......................................din.................................... Prezentul certificat poate fi suspendat dacă au fost încălcate obligatiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Persoana juridică/fizică înregistrată este obligată să anunte emitentul prezentului certificat de înregistrare cu privire la orice modificare intervenită în documentatia depusă la înregistrare.

 

Director,

.................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

Data eliberării.................................

 

VIZA ANUALĂ

 

Data................................. L.S..................................

Data................................. L.S..................................

Modificări intervenite

Modificări intervenite

Data................................. L.S..................................

Data................................. L.S..................................

Modificări intervenite

Modificări intervenite

Data................................. L.S..................................

Data................................. L.S..................................

Modificări intervenite

Modificări intervenite

 


*) Numai în cazul persoanelor juridice.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea zonelor protejate expuse anumitor riscuri fitosanitare în Comunitate

 

În baza prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, si ale art. 3 alin. (16) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România,

văzând Referatul de aprobare nr. 292.480 din 1 iunie 2007 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prin prezentul ordin se recunosc zonele protejate expuse anumitor riscuri fitosanitare în Comunitate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (15), (16), (17), (18), (19), (20) si (21) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, pentru probarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000, pentru organismul/organismele dăunător/dăunătoare cuprinse în anexă.

Art. 2. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei 2001/32/CEE de recunoastere a zonelor protejate expuse anumitor riscuri fitosanitare în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 127 din 9 mai 2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 13 iulie 2007.

Nr. 581.

ANEXĂ

 

ZONELE DIN COMUNITATE

recunoscute ca „zone protejate” pentru organismul(organismele) dăunător(dăunătoare) specificat(specificate)

 

Organisme dăunătoare

Zone protejate

 

(a) Insecte, acarieni si nematozi, în toate stadiile lor de dezvoltare

 

 

1. Anthonomus grandis (Boh.)

Grecia, Spania (Andalusia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)

 

Bemisia tabaci Genn. (populatii europene)

Irlanda, Portugalia [Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (comunele Alcobaga, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhá, Nazaré, Obidos, Peniche si Torres Vedras) si Trâs-os-Montes], Finlanda, Suedia, UK

 

3. Cephalcia lariciphila (Klug.)

Irlanda, UK (Irlanda de Nord, Isle of Man si Jersey)

 

3.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Cipru (până la 31 martie 2008)

 

4. Dendroctonus micans Kugelan

Grecia, Irlanda, UK (Irlanda de Nord, Isle of Man si Jersey)

 

5. Gilpinia hercyniae (Hartig)

Grecia, Irlanda, UK (Irlanda de Nord, Isle of Man si Jersey)

 

6. Globodera pallida (Stone) Behrens

Letonia, Slovenia, Slovacia, Finlanda

 

7. Gonipterus scutellatus Gyll

Grecia, Portugalia (Azores)

 

8. Ips amitinus Eichhof

Grecia, Franta (Corsica), Irlanda, UK

 

9. Ips cembrae Heer

Grecia, Irlanda, UK (Irlanda de Nord si Isle of Man)

 

10. Ips duplicatus Sahlberg

Grecia, Irlanda, UK

11. Ips sexdentatus Boerner

Irlanda, Cipru (până la 31 martie 2008), UK (Irlanda de Nord si Isle of Man)

12. Ips typographus Heer

Irlanda, UK

13. Leptinotarsa decemlineata Say

Spania (Ibiza si Menorca), Irlanda, Cipru (până la 31 martie 2008),

 

Malta, Portugalia (Azores si Madeira), Finlanda (districtele Aland, Hĺme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Tufku, Uusimaa), Suedia (comitatele Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar si Skĺne), UK

14. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

Iranda, UK (Irlanda de Nord)

15. Stemochetus mangiferae Fabricius

Spania (Granada si Malaga), Portugalia (Alentejo, Algarve si Madeira)

16. Thaumetopoea pityocampa (Den. si Schiff.)

Spania (Ibiza)

(b) Bacterii

 

1. Curtobacterium flaccumfaciens

Grecia, Spania, Portugalia

pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.

 

Z Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. si colab.

- Spania, Estonia, Franta (Corsica), Italia (Abruzzi; Basilicata; Calabria;

 

Campania; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Umbria; Valle dAosta), Letonia, Portugalia, Finlanda, UK (Irlanda de Nord, Isle of Man si Channel Islands),

 

-si, până la 31 martie 2008, Irlanda, Italia (Apuiia, Emiiia-Romagna: provinciile Forli-Cesena (cu excluderea zonei provinciale situate la nord de Soseaua natională 9 - Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (cu excluderea zonei provinciale situate la nord de Soseaua natională 9 - Via Emilia), Lombardy, Veneto (exceptând din provincia Rovigo comunele: Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquâ Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara si din provincia Padova comunele: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi si din provincia Verona comunele: Palů, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari); Lituania, Austria [Burgenland, Carinthia, Austria de Jos, Tirol (districtul administrativ a Lienz), Styria, Vienna], Slovenia (exceptând regiunile Gorenjska si Maribor), Slovacia [exceptând comunele Blahová, Horne Mto si Okoč (comitatul Dunajská Streda)], Hronovce si Hronské Kfačany (comitatul Levice), Vefké Ripňany (comitatul Topofčany), Málinec (comitatul Poltár), Hrhov (comitatul Rožňava), Kazimir, Luhyňa, Mal Horeš, Svätuše si Zatin (comitatul Trebišov).

(c) Ciuperci

 

01. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Republica Cehă, Grecia (Creta si Lesvos), Irlanda, Suedia si UK (exceptie Isle of Man)

1. Glomerella gossypii Edgerton

Grecia

2. Gremmeniella abietina Morelet

Irlanda, UK (Irlanda de Nord)

3. HypoxyIon mammatum (Wahl.) J Miller

Irlanda, UK (Irlanda de Nord)

(d) Virusuri si organisme analoage

 

1. Beet necrotic yellow vein virus

Franta (Bryttany), Irlanda, Portugalia (Azores), Finlanda, UK (Irlanda de Nord)

2. Tomato spotted wilt virus

Finlanda, Suedia

3, Citrus tristeza virus (suse europene)

Grecia, Franta (Corsica), Malta (până la 31 martie 2008), Portugalia

4. Grapevine flavesence doree MLO

Republica Cehă (până la 31 martie 2009), regiunile Champagne - Ardenne, Lorraine si Alsace din Franta (până la 31 martie 2009), regiunea Basilicata din Italia (până la 31 martie 2009).

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind stabilirea unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport de marfă sau a unui organism dăunător din tări terte

si care prezintă un risc fitosanitar iminent

 

În baza prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, si ale art. 14 alin. (22) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România,

văzând Referatul de aprobare nr. 292.608/2007 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste procedura pentru notificarea interceptării unui transport de marfă sau a unui organism dăunător din tări terte si care prezintă un risc fitosanitar iminent.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, prin interceptie se întelege orice măsură aplicată sau care trebuie aplicată de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agentia Natională Fitosanitară, conform art. 14 alin. (19)-(21) din Hotărârea Guvernului nr. 563 /2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, asupra unei părti sau unui întreg transport de plante, produse vegetale sau alte obiecte, care nu îndeplinesc prevederile Hotărârii Guvernului nr. 563/2007, provenite dintr-o tară tertă, sau asupra unui organism dăunător plantelor ori produselor vegetale.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agentia Natională Fitosanitară, se asigură că, în cazul unei interceptii, notificarea interceptiei este transmisă către:

a) autoritatea centrală unică responsabilă din tara tertă;

b) organismele oficiale responsabile implicate;

c) punctele proprii de intrare;

d) autoritătile centrale unice ale altor state membre, fără a prejudicia prevederile art. 5;

e) Comisia Europeană, nu mai târziu de două zile lucrătoare de la data interceptării, cu exceptia încălcării prevederilor art. 11 alin. (2) lit d) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, si preferabil mai repede în cazul interzicerii intrării.

(2) Autoritatea centrală unică a statului membru care a primit notificarea interceptiei de la un alt stat membru se asigură, imediat după primirea notificării, că informatia este trimisă punctelor proprii de intrare.

Art. 4. - Notificarea interceptiei se face pe un formular conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Fără a prejudicia prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) si la solicitarea statului membru în cauză, Comisia Europeană asigură expedierea notificărilor interceptiilor.

Art. 6. - Agentia Natională Fitosanitară, Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, unitătile fitosanitare si inspectoratele de carantină fitosanitară vamală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei 94/3/CE privind stabilirea unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport de marfă sau a unui organism dăunător din tări terte si care prezintă un risc fitosanitar iminent, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 32 din 5 februarie 1994.

Art. 8. - Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 29/1999 privind stabilirea procedurii de notificare a interceptării unui transport sau a unui organism de carantină la importul vegetalelor, produselor vegetale si al altor articole reglementate, ca urmare a nerespectării reglementărilor fitosanitare ale României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 octombrie 1999, se abrogă.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 13 iulie 2007.

Nr 582.

 

ANEXĂ

 

ANNEX

 

Model form în conform to art. 3 and 4

European Community: Notification of plants, plant products, other objects or harmful organism presenting an

imminent phytosanitary danger

 

1.C0NSIGN0R

a. Name:

b. Address:

c. Country:

2. INTERCEPTION FILE a. Reference number: Request for message to be sent to: □ b.Member Sates □ c.EPPO

3. CONSIGNEE

a. Name:

b. Address:

c. Country:

d. Country + e. place of destination

4.a. Plant protection organization of: b. to:

 

5.a. Country + b. place of export

 

6.a. Country +b. place of origin

7. TRANSPORT a. Mode(s) of transport b. Mean(s) of transport: c. Identification(s):

9. IDENTIFICATION OF THE CONSIGMENT a. Type of document:

b. Document number:

c. Country + d. place of issue: e. Date of issue

8. Point of entry:

 

10. DESCRIPTION OF THE INTERCEPTED PART OF THE CONSIGMENT

a. Type of package(s)/container(s):

b. Distinguishing mark(s) of package(s)/container(s):

c. Number(s) of package(s)/container(s):

d. Plant, plant product or other object:

e. Class of commodity:

11.a. Net mass/volume/number of units în the consigment

b. Units of measures:

12.a. Net mass/volume/number of units ol the intercepted part:

b. Units of measure:

13.a. Net mass/volume/number of units ol the contaminated part:

b. Unit of measure:

14. REASON(S) FOR INTERCEPTION a. Reason(s): b. Scientific name of the harmful organism: c. Extent of the contamination:

15. Measures Taken

a. Measures:

b. Extent of the measures QUARANTINE IMPOSED

c. Begin date:

d. Anticipated end date:

e. Actual end date:

f. Country + g. place of quarantine:

16. FREETEXT

17. INFORMATION OF THE INTERCEPTION

a. Place/check point:

b. Official service:

c. Date:

18. SENDER OF THE MESSAGE

a. Official service + b. official stamp

c. Person responsible for the file:

d. Date:

 

ANEXĂ

 

Formularul model mentionat în art. 3 si 4

Comunitatea Europeană: Notificarea interceptiei plantelor, produselor vegetale, altor obiecte sau a unui organism dăunător care prezintă un risc fitosanitar iminent

 

1. EXPORTATOR

a. Nume:

b. Adresa:

c. Tara:

2. DOSAR DE INTERCEPTIE

a. Număr: Cerere de trimitere către: □ b. state membre d c. OEPP

3. DESTINATAR

a. Nume: b. Adresa:

c. Tara:

d. Tara + e. Locul de destinatie

 

 

4.a. Organizatia de protectia plantelor:

b. către:

 

 5.a. Tara + b. Locul de provenientă:

 6.a. Tara + b. Locul de origine:

7. TRANSPORT

a. Mod de transport:

b. Mijloc de transport:

c. Identificare(i):

9. IDENTIFICAREA TRANSPORTULUI

a. Tipul documentului:

b. Număr document:

c. Tara + d. Locul eliberării:

8. Punctul de intrare

e. Data eliberării:

10.DESCRIEREA PĂRTII INTERCEPTATE DIN TRANSPORT

a. Tipul coletului(coletelor)/containerului(containerelor):

b. Marca coletului(coletelor)/containerului(containerelor):

c. Numărul/(numerele) coletului(coletelor)/containerului(containelor):

d. Planta, produsul vegetal sau alt obiect:

e. Clasa produsului:

11.a. Masa netă/volum/număr de unităti ale transportului:

b. Unităti de măsură:

12.a. Masa netă/volum/numărul de unităti ale părtii interceptate:

b. Unităti de măsură:

 13.a. Masa netă/volum/număr de unităti ale părtii contaminate

14. MOTIVUL/MOTIVELE INTERCEPTIEI

a. Motivul/motivele:

b. Denumirea stiintifică a organismului dăunător:

c. Extinderea contaminării:

 

15. Măsuri luate:

a. Măsuri:

b. Extinderea măsurii: CARANTINA IMPUSĂ

c. Data începerii:

d. Data încheierii prevăzută:

e. Data încheierii reale:

f. Tara + g. Locul carantinei:

16. FREETEXT

17. INFORMATII PRIVIND INTERCEPTIA

a. Loc/punct de control:

b. Serviciu oficial:

c. Data:

18. EXPEDITORUL MESAJULUI

a. Serviciu oficial + b. Stampila oficială:

c. Responsabil dosar:

d. Data:

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind stabilirea regulilor pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau altor obiecte printr-o zonă protejată si pentru circulatia acestor plante, produse vegetale sau altor obiecte originare dintr-o zonă protejată si care circulă într-o astfel de zonă protejată

 

În baza prevederilor art 5 din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, si ale art. 7 alin. (14) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 563 /2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România,

văzând Referatul de aprobare nr. 292.475 din 1 iunie 2007 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste regulile pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau altor obiecte printr-o zonă protejată si pentru circulatia acestor plante, produse vegetale sau altor obiecte originare dintr-o zonă protejată si care circulă într-o astfel de zonă protejată.

Art 2. - (1) Organismele oficiale responsabile din România, respectiv unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si inspectoratele de carantină fitosanitară vamală, se asigură că sunt îndeplinite condipe prevăzute la alin. (2), atunci când plantele, produsele vegetale sau alte obiecte mentionate în partea A, sectiunea a II-a din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, originare din afara unei zone protejate stabilite pentru respectivele plante, produse vegetale sau alte obiecte în ceea ce priveste unul sau mai multe organisme dăunătoare, în conformitate cu art 3 alin. (15), (16)r (17), (18), (19), (20) si (21) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, circulă printr-o astfel de zonă având o destinatie finală în afara zonei si fără un pasaport fitosanitar valabil pentru zona în cauză.

(2) Conditiile care trebuie îndeplinite sunt următoarele:

a) ambalajul folosit sau, după caz, vehiculele care transportă plante, produse vegetale sau alte obiecte prevăzute la alin. (1) sunt curate si libere de organismele relevante prevăzute la alin. (1) si sunt de asa natură încât să se asigure că nu există niciun risc de răspândire a organismelor dăunătoare;

b) imediat după ambalare, ambalajele sau, după caz, vehiculele care transportă respectivele plante, produse vegetale sau alte obiecte sunt securizate, în conformitate cu standardele fitosanitare, pentru a se asigura că nu există niciun risc de răspândire a organismelor dăunătoare în zona protejată în cauză, că identitatea respectivelor plante, produse vegetale sau altor obiecte rămâne neschimbată, satisfăcătoare pentru organismele oficiale responsabile, si că rămân în sigurantă pe durata transportului prin zona protejată în cauză;

c) plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevăzute la alin. (1) sunt însotite de un document folosit de obicei în scopuri comerciale, care indică că respectivele produse sunt originare din afara zonei protejate în cauză si că au o destinatie în afara acestei zone protejate.

(3) Fără a se încălca măsurile care trebuie luate în cazul în care plantele, produsele vegetale sau alte obiecte nu îndeplinesc conditiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, atunci când în timpul unui control oficial, organizat în conformitate cu art. 10 alin. (1), (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 si efectuat într-un loc din interiorul zonei în cauză, se constată că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (2), se iau imediat, după caz, următoarele măsuri oficiale:

a) sigilarea ambalajelor;

b) transportarea, sub control oficial, a plantelor, produselor vegetale sau a altor obiecte către o destinatie din afara zonei protejate în cauză.

Art 3. - (1) Organismele oficiale responsabile din România, respectiv unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si inspectoratele de carantină fitosanitară vamală, stabilesc aplicarea unor conditii mai putin stringente acelor plante, produse vegetale sau altor obiecte mentionate în partea A, sectiunea a II-a din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, originare dintr-o zonă protejată si care circulă în cadrul unei zone protejate stabilite pentru respectivele plante, produse vegetale sau alte obiecte în ceea ce priveste unul sau mai multe organisme dăunătoare.

(2) În sensul alin.(1), următoarele conditii mai putin stringente pot fi aplicate astfel: examinările oficiale prevăzute la art. 7 alin. (5), (6), (7), (8), (9) si (10) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pot fi efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 560/2002 privind stabilirea regulilor pentru monitorizările efectuate în scopul recunoasterii unei zone protejate.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei 93/51 /CE privind stabilirea regulilor pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau altor obiecte printr-o zonă protejată si pentru circulatia acestor plante, produse vegetale sau altor obiecte originare dintr-o zonă protejată si care circulă într-o astfel de zonă protejată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 205 din 17 august 1993.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 13 iulie 2007.

Nr. 584.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul al ll-lea 2007

În temeiul:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea ticheteior de masă, aprobată prin. Legea nr. 154/2007;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală si financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, aprobată prin Legea nr. 187/2006;

- art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea ticheteior de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999;

- art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul al II-lea 2007, începând cu luna septembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a II-a si alin. (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea ticheteior de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privin denominarea monedei nationale si ale Ordonantei de urgentă Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, este de 7,56 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 16 iulie 2007.

Nr. 651.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă

pentru semestrul al II-lea 2007

În temeiul:

- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea ticheteior cadou si a ticheteior de cresă;

- art. 6.2 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea ticheteior cadou si a ticheteior de cresă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006;

- art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul al II-lea 2007, începând cu luna august, valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă, stabilită potrivit prevederilor art. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 Diivind acordarea ticheteior cadou si a ticheteior

de cresă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 320 lei.

Art. 2. - Prezentul ordinase publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 16 iulie 2007.

Nr. 652.