MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 497         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

236. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 

707. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 

237. - Lege privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

708. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

238. - Lege pentru modificarea art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

709. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

240. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

 

711. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

717. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul amivistic dintre Arhivele Nationale din România si Arhivele Nationale din Ungaria, semnat la Budapesta la 21 martie 2007

 

Acord de cooperare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale din România si Arhivele Nationale din Ungaria

 

727. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Dolj

 

729. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire si conditiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale si din unitătile' teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare si valorificare a stocurilor devenite disponibile

 

763. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 200/, pentru judetul Tulcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

22. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială „APOPI&BLUMEN" - S.R.L.

 

116. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C. privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultantă si pentru activitătile de pregătire si specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de Servicii comunitare de utilităti publice, precum si a altor persoane interesate

 

583. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea unui grad de standardizare pentru pasapoartele fitosanitare utilizate pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte în Comunitate si stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a pasapoartelor fitosanitare, conditiilor si procedurilor detaliate de înlocuire a acestora

 

951. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor

 

1.216. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16 din 14 martie 2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007, cu următoarele modificări:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, conditiile de desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiilor publice vacante prevăzute la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, cu cel putin 10 zile înainte de data desfăsurării concursului."

2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru functiile publice din cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană, care necesită un nivel ridicat de cunoastere a unei limbi de circulatie internatională, este stabilită, la solicitarea justificată a autoritătii sau a institutiei publice si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, o probă de limbă străină. În acest caz, modalitatea de evaluare a probei se propune odată cu solicitarea avizului de către autoritatea sau institutia publică si se aprobă de Agentia Natională a Functionarilor Publici."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 iulie 2007.

Nr. 236.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 707.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art I. - Alineatul (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 269. - (1) Angajatorul este obligat, în temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situatia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligatiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul."

Art. II. - Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificarea adusă prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutiei României republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 iulie 2007.

Nr. 237.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea alineatului (1) ai articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 708.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic - Articolul 26 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 26, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) În cazul măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, se acordă despăgubiri:

a) proprietarilor, pentru animale tăiate, ucise sau altfel afectate;

b) persoanelor fizice sau juridice, pentru pierderile financiare suferite ca efecte colaterale rezultate din măsurile întreprinse pentru combaterea epizootiei, inclusiv de împiedicare a transmiterii bolilor la om;".

2. La articolul 26, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Bolile si efectele directe si colaterale, precum si conditiile si modalitatea de despăgubire, prevăzute la alin. (6), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată,

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 iulie 2007.

Nr. 238.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 709.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 1.004 din 18 decembrie 2006, cu următoarea modificare:

- La articolul unic punctul 2, articolul 36 va avea următorul cuprins:

„ArL 36. - (1) Organizatiile furnizoare de educatie aplică experimental mecanismele de evaluare internă a calitătii, prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, începând cu semestrul al doilea al anului scolar 2005-2006, respectiv al anului universitar 2006-2007.

(2) În anul scolar, respectiv universitar, 2006-2007, ARACIP si ARACIS aplică experimental procedurile de evaluare externă pentru asigurarea calitătii. Până la data de 1 septembrie 2007, ARACIP si ARACIS elaborează câte lin raport detaliat asupra rezultatelor evaluării."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 iulie 2007.

Nr. 240.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005

privind asigurarea calitătii educatiei

 

În temeiul prevederilor art 77 alin. (l).si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 711.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Nationale din România si Arhivele Nationale din Ungaria, semnat la Budapesta la 21 martie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de cooperare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Nationale din România si Arhivele Nationale din Ungaria, semnat la Budapesta la 21 martie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 717.

 

ACORD

de cooperare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale din România si Arhivele Nationale din Ungaria

 

Arhivele Nationale din România si Arhivele Nationale din Ungaria, denumite în continuare părti contractante, pornind de la dorinta reciprocă de a stabili si dezvolta cooperarea în domeniul arhivistic, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante sunt de acord să efectueze schimb de experientă în domeniul teoriei si practicii arhivistice, pe bază de reciprocitate, în conformitate cu legislatia în vigoare în statele lor.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante sunt de acord să efectueze schimb de specialisti în cadrul unor stagii de documentare în arhivele aflate în administrarea lor. În acest sens, partea trimitătoare va asigura cheltuielile de cazare, masă si transport international.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante vor conveni asupra datei si tematicii de studiu urmărite în cadrul stagiilor documentare, precum si asupra numărului de specialisti, cu cel putin două luni înainte.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile contractante sunt de acord să faciliteze accesul altor specialisti din cadrul institutelor de cercetare la documentele detinute de fiecare parte contractantă, care se referă la istoria statului celeilalte părti contractante sau la relatiile dintre statele lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în ambele state.

 

ARTICOLUL 5

 

În vederea completării fondurilor de arhivă si pentru a răspunde mai bine necesitătilor cercetării stiintifice din fiecare stat, părtile contractante sunt de acord să realizeze un schimb gratuit de copii ale  documentelor de arhivă, pe bază de reciprocitate, în conditiile respectării legislatiei în vigoare în cele două state.

Copiile astfel obtinute vor fi folosite de către părtile contractante exclusiv în scopuri stiintifice si pot fi publicate numaf eu acordul acestora.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile contractante sunt de acord să efectueze în comun expozitii documentare referitoare la teme convenite anterior si să realizeze editii de documente de arhivă privind relatiile dintre statele lor.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile contractante sunt de acord să efectueze în mod gratuit schimb de publicatii arhivistice, ca inventare, ghiduri arhivistice, cataloage, editii de documente, precum si altă literatură de specialitate.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile contractante vor facilita contactele profesionale si vor sprijini relatiile de colaborare dintre directiile lor judetene de arhive, în conditiile respectării prevederilor legale în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 3 ani si se va prelungi în mod automat pe noi perioade de câte 3 ani dacă niciuna dintre părtile contractante nu va comunica în scris, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, încetarea acordului.

La data intrării în vigoare a prezentului acord îsi va înceta valabilitatea Acordul de colaborare interdepartamentală în domeniul arhivistic dintre Arhivele Nationale ale României si Arhivele Nationale din Ungaria, semnat la Bucuresti la 8 noiembrie 1996.

Orice modificare sau completare a prezentului acord va fi stabilită prin acordul părtilor contractante.

Semnat la Budapesta la 21 martie 2007, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, engleză si maghiară, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor divergente de interpretare va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Arhivele Nationale din România,

prof. univ. dr. Corneliu Mihail Lungu

Pentru Arhivele Nationale din Ungaria,

prof. dr. Lajos Gecseny

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 34.800 lei, constând în 10 tone de motorină necesară transportului apei potabile destinate populatiei afectate de caniculă din judetul Dolj.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de staf prin creditul contului 3041 „Materiale rezerve de stat", cantitatea de produs aprobată a fi scoasă din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizului de expeditie si a procesului-verbal de predare-primire semnat de împuternicitii desemnati de Institutia Prefectului din Judetul Dolj.

(2) Reîntregirea stocului cu cantitatea acordată se va face în anul 2008, finantarea fiind asigurată din bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Transportul produsului până la locul indicat de Institutia Prefectului din Judetul Dolj se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea.

(2) Cheltuielile legate de transportul produsului se suportă de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

(3) Schimbarea, sub orice formă, a destinatiei produsului acordat ca ajutor umanitar de urgentă din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

Art. 4. - (1) Institutia Prefectului din Judetul Dolj va justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

(2) Documentele justificative privind distribuirea produsului vor fi păstrate la sediul Institutiei Prefectului din Judetul Dolj în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Dezsi Iosif Zoltán

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosgânian

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 727.

 

GUVERNUL ROMÂNIE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire si conditiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale si din unitătile teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare si valorificare a stocurilor devenite disponibile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire si conditiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale si din unitătile teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare si valorificare a stocurilor devenite disponibile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 14 octombrie 1997, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii se modifică si va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire si conditiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administratiei Naponate a Rezervelor de Stat si din unitătile teritoriale subordonate acesteia"

2. Articolul unic se modifică si va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Se aprobă Normele privind nivelul de constituire si conditiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si din unitătile teritoriale subordonate acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

3. Titlul normelor se modifică si va avea următorul cuprins:

„NORME

privind nivelul de constituire si condipile de utilizare a- fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administratiei Naponale a Rezervelor de Stat si din unitătile teritoriale subordonate acesteia"

4. După alineatul (1) al articolului 1 se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

„(2) Nivelul fondului pentru stimularea personalului din aparatul propriu al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si din unitătile teritoriale subordonate acesteia se constituie si prin retinerea unei cote de 15% din sumele încasate de unitătile teritoriale subordonate si virate la Administratia Natională a Rezervelor de Stat, după data de 14 decembrie 2006, care reprezintă majorări de întârziere.

(3) Cota de 15% pentru constituirea fondului de stimulente pentru personalul din aparatul propriu al Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat si din unitătile teritoriale subordonate acesteia se retine din sumele încasate în cadrul activitătii finantate din venituri proprii, cu titlu de majorări de întârziere pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale pentru produsele scoase din rezerva de stat în conditiile legii si, respectiv, ca urmare a reîntregirii cu întârziere a stocurilor diminuate sub orice formă fără aprobare legală.

(4) Retinerea cotei de 15% pentru produsele scoase sub formă de împrumut sau în cadrul programului de împrospătare se va face din sumele încasate cu titlu de majorări de întârziere rămase după reîntregirea stocurilor."

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Aprobarea stimulentelor individuale se face de

către presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, pentru:

- directorul general, directorii de directii si membrii Comisiei de negociere din cadrul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;

- celelalte categorii de personal din aparatul propriu si din unitătile teritoriale subordonate, la propunerea directorului general si a directorilor de directii din Administratia Natională a Rezervelor de Stat, după caz."

6. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91 cu următorul cuprins:

Art. 91. - (1) Stimulentele acordate personalului din Administratia Natională a Rezervelor de Stat si din unitătile teritoriale subordonate acesteia nu fac parte din salariul de bază, nu se asigură din fondul de salarii, iar asupra lor institutia nu calculează contributia de asigurări sociale de stat, contributia de asigurări sociale de sănătate si contributia de asigurări de somaj, contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, contributia pentru concedii si indemnizatii, contributia la fondul de garantare a creantelor salariate.

(2) Stimulentele aprobate sunt supuse impozitării, potrivit legii, iar asupra lor se calculează contributia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat.

(3) Sumele datorate de operatorii economici, reprezentând majorări de întârziere pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale pentru produsele scoase din rezerva de stat în conditiile legii si, respectiv, ca urmare a reîntregirii cu întârziere a stocurilor diminuate sub orice formă fără aprobare, se calculează si se încasează de unitătile teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, pe bază de factură în contul de disponibil al activitătii finantate din venituri proprii deschis la Trezoreria Statului.

(4) Unitătile teritoriale subordonate, în termen de 48 de ore de la încasarea sumelor în extrasul de cont, virează cu ordin de plată sumele încasate în contul de disponibil al activitătii finantate din venituri proprii al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat deschis la Trezoreria Statului.

(5) Lunar, până la data de 10 a lunii următoare, Administratia Natională a Rezervelor de Stat întocmeste situatia sumelor încasate de la unitătile teritoriale subordonate, prin aplicarea cotei de 15% potrivit anexei la prezentele norme, iar fondul de stimulare astfel constituit se virează în contul de disponibil din fonduri cu destinatie specială deschis la Trezoreria Statului."

7. Normele se completează cu o anexă, care are cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

8. În cuprinsul hotărârii, denumirea „Administratia Natională a Rezervelor Materiale" se înlocuieste cu denumirea „Administratia Natională a Rezervelor de Stat", iar denumirea „secretar de stat" se înlocuieste cu denumirea „presedinte".

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire si conditiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administratiei Nationale a Rezervelor Materiale si din unitătile teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare si valorificare a stocurilor devenite disponibile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 14 octombrie 1997, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

Dezsi losif Zoltân

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 729.

 

ANEXĂ

(Anexă la norme)

 

ADMINISTRATIA NATIONALÂA REZERVELOR DE STAT

 

SITUATIA

sumelor încasate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat din cota de 15% din cele încasate în cadrul activitătii finantate din venituri proprii, reprezentând majorări sau penalităti de întârziere pe luna.......................................

 

Nr.

crt.

Unitatea

teritorială

Nr.

si data

facturii

întocmite

de

unitate

Produsul

livrat din

rezerva

de stat

Nr.

si data

contractului

economic

Felul operatiunii

(împrospătare,

valorificare,

împrumut,

diminuare

etc.)

Suma

calculată

în

factură

Suma

încasată

de

unitate

din

factură

Suma

rămasă

de

încasat

din

factură

Nr. si data

ordinului

de plată

cu care s-a

virat suma

la ANRS

Data

înregistrării

în extrasul

decont

a sumei

virate de UT

Suma

încasată

în

extrasul

de

cont

Suma

rezultată

din

aplicarea

cotei de

15%*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 = col. 12x15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprob

Ordonator de credite,

 

Vizat

Control financiar preventiv

Întocmit

…………………….

Verificat

................................

 

*) Coloana 13 se completează de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judetul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 cu suma de 15.187 mii lei, pentru judetul Tulcea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finantarea unor obiective de investitii.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CALM POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 763.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finantarea unor obiective de investitii

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatia

Suma alocată

- mii lei -

1.

Judetul Tulcea

Extindere platformă îmbarcare-debarcare, Aeroport „Delta Dunării"

5.400

Modernizare balizaj luminos, finalizare etapa I si etapa a II-a Aeroport „Delta Dunării''

5.300

2.

Orasul Sulina

Modernizare DC-2 oras Sulina, tronsoanele III, IV si V

4.487

 

TOTAL:

 

15.187

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială "APOPI & BLUMEN" - S.R.L.

 

În temeiul prevederilor art. 99 si ale art. 101 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare ia Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de distributie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială "APOPI & BLUMEN" - S.R.L. si se aprobă coeficientii elementelor generatoare de costuri, conform lit. a) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat unitar si venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizat de Societatea Comercială "APOPI & BLUMEN" - S.R.L., conform lit. b) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică tertilor, beneficiari ai serviciului de distributie a gazelor naturale din localitătile în care Societatea Comercială "APOPI & BLUMEN" - S.R.L. detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 4. - (1) Se aprobă preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică consumatorilor captivi din localitătile în care Societatea Comercială "APOPI & BLUMEN" - S.R.L. detine licenta de distributie si furnizare a gazelor naturale.

(3) Preturile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu contin T.V.A.

Art. 5. -Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Societatea Comercială "APOPI & BLUMEN" - S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 13 iulie 2007.

Nr. 22.

 

ANEXA Nr. 1

 

Veniturile reglementate unitare, veniturile totale unitare si coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru Societatea Comercială "APOPI & BLUMEN" - S.R.L.

 

a) Activitatea de distributie a gazelor naturale

 

 

Cantitatea de gaze naturale distribuită

mii mc

175

Venit reglementat unitar

lei/1.000 mc

179.16

Venit total unitar

lei/1.000 mc

203.38

Coeficientii formulei elementelor generatoare de costuri pentru:

- lungimea conductelor

0

- numărul de consumatori

0

- volumele distribuite

0

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

 

 

Cantitatea de gaze naturale furnizată

mii mc

175

Venit reglementat unitar

lei/1.000 mc

26.61

Venit total unitar

lei/1.000 mc

33.82

Rata de crestere a eficientei economice

%

0

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarifele reglementate pentru activitatea de distributie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială "APOPI & BLUMEN" - S.R.L.

 

Categoria de consumatori

Lei/1.000 mc

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

208.67

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

201.96

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

-

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

-

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

-

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

-

 

ANEXA Nr. 3

 

Preturile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială "APOPI & BLUMEN" - S.R.L.

 

Categoria de consumatori

Lei/1.000 mc

A. Consumatori finali conectati direct la sistemul de transport

A.1 cu un consum anual de până la 124.000 mc

-

A.2 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

-

A.3 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

-

A.4 cu un consum anual între 12.400.000 mc si 124.000.000 mc

-

B. Consumatori finali conectati în sistemul de distributie

B.1 cu un consum anual de până la 2.400 mc

896.24

B.2 cu un consum anual între 2.400 mc si 12.400 mc

889.50

B.3 cu un consum anual între 12.400 mc si 124.000 mc

-

B.4 cu un consum anual între 124.000 mc si 1.240.000 mc

-

B.5 cu un consum anual între 1.240.000 mc si 12.400.000 mc

-

B.6 cu un consum anual de peste 12.400.000 mc

-

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE - A.N.R.S.C.

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultantă si pentru activitătile de pregătire si specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităti publice, precum si a altor persoane interesate

 

Având în vedere dispozitiile:

- art. 15 alin. (1) si art. 20 lit. p) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006;

- art. 16 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, si al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice-A.N.R.S.C.

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru serviciile de consultantă si pentru activitătile de pregătire si specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităti publice, precum si a altor persoane interesate, astfel:

a) tariful pentru servicii de consultantă este de 68 lei/oră;

b) tariful pentru activitatea de pregătire si specializare profesională este de 210 lei/zi de pregătire (6-8 ore)/participant.

Art. 2. - Tarifele se vor stabili anual de către Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice – A.N.R.S.C, în limita indicelui de inflatie pentru ramura prestări de servicii, comunicat de Institutul National de Statistică.

Art. 3. - Autoritătile administratiei publice locale împreună cu operatorii furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităti publice vor sprijini Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice în realizarea atributiilor ce îi revin potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Tarifele prevăzute la art. 1 se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administratiei publice nr. 269/2003 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultantă si pentru activitătile de pregătire si specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală, precum si a altor persoane interesate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 28 iunie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice-A.N.R.S.C.,

Marian Cristinel Bîgiu

 

Bucuresti, 12 iulie 2007.

Nr. 116.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind stabilirea unui grad de standardizare pentru pasapoartele fitosanitare utilizate pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte în Comunitate si stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a pasapoartelor fitosanitare, conditiilor si procedurilor detaliate de înlocuire a acestora

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, si ale art. 8 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr.563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România,

văzând Referatul de aprobare nr. 292.474 din 1 iunie 2007 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Organismele oficiale responsabile din România, respectiv unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si inspectoratele de carantină fitosanitară vamală, se asigură că sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (2) atunci când pregătesc pasaportul fitosanitar prevăzut la art. 3 alin. (8), (9) si (10) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, în scopul utilizării conform prevederilor art. 2 si 3.

(2) În sensul alin. (1) trebuie îndeplinite următoarele conditii:

a) pasaportul fitosanitar este o etichetă oficială care contine, după caz, informatiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Eticheta trebuie să nu fi fost anterior utilizată si trebuie să fie dintr-un material adecvat, fiind autorizată utilizarea etichetelor autocolante oficiale;

b) informatiile cuprinse în pasaportul fitosanitar sunt de preferintă tipărite si redactate în cel putin una dintre limbile oficiale ale Comunitătii;

c) pentru tuberculii de Solanum tuberosum U, destinati plantării, mentionati la pct. 16.1 din partea A, sectiunea II din anexa nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, eticheta oficială, specificată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calitătii si comercializarea cartofului pentru sământă1), este utilizată în locul unui pasaport fitosanitar, cu conditia ca eticheta să ateste respectarea exigentelor prevăzute la art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007. Această etichetă trebuie să poarte mentiunea „pasaport fitosanitar CE". Atunci când tuberculii de Solanum tuberosum L. sunt destinati plantării într-o zonă protejată se indică pe etichetă sau pe orice alt document comercial conformitatea cu prevederile care reglementează introducerea si circulatia tuberculilor de Solanum tuberosum L. În zona respectivă;

d) pentru semintele de Helianthus annuus L., mentionate la pct. 24 din partea A, sectiunea II din anexa nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, eticheta oficială specificată în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.264/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante oleaginoase si textile2) este utilizată în locul unui pasaport fitosanitar, cu conditia ca eticheta să ateste respectarea exigentelor prevăzute la art. 7 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007. Această etichetă trebuie să poarte mentiunea „pasaport fitosanitar CE";

e) pentru semintele de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. si Phaseolus L., mentionate la pct. 25 si 27 din partea A, sectiunea II din anexa nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, eticheta oficială specificată în partea A a anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul si certificarea calitătii si/sau comercializarea semintelor de legume3) este utilizată în locul unui pasaport fitosanitar, cu conditia ca eticheta să ateste respectarea exigentelor prevăzute la art. 7 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007. Această etichetă trebuie să poarte mentiunea „pasaport fitosanitar CE";

f) pentru semintele de Medicago saiiva L., mentionate la pct. 26.1 si 26.2 din partea A, sectiunea II din anexa nr. IV la Hotărârea Guvernului nr.563/2007, eticheta oficială specificată în partea A a anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.263/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de plante furajere4) este utilizată în locul unui pasaport fitosanitar, cu conditia ca eticheta să ateste respectarea exigentelor prevăzute la art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007. Această etichetă trebuie să poarte mentiunea „pasaport fitosanitar CE".

(3) Orice informatii, altele decât cele prevăzute în anexă, relevante în sensul etichetării conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calitătii si/sau comercializarea materialului de înmultire al plantelor ornamentale5), Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul calitătii si/sau comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol, altul decât semintele6) sau Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.295/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si/sau comercializarea materialului de înmultire si plantare fructifer7), pot fi, de asemenea, furnizate în orice document folosit în mod normal în scopuri comerciale, dar separate în mod clar de informatiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(4) Pasaportul fitosanitar pentru tuberculii de Solanum tuberosumL. destinati plantării, semintele de Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Phaseolus L., Medicago sativa L. si plantele din genurile Cydonia Mill, Mafus Mill, Prunus L, Pyrus L, Vitis L si Fragaria L destinate plantării este reprezentat prin eticheta oficială eliberată conform legislatiei în vigoare privind regulile si normele tehnice pentru producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul, certificarea calitătii si comercializarea semintelor de cartof, floarea-soarelui, tomate, fasole, lucerna, material de înmultire si plantare fructifer si material de înmultire vegetativă a vitei-de-vie. Această etichetă trebuie să poarte mentiunea Ipasaport fitosanitar CE".

(5) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si materialului săditor sau Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor eliberează eticheta oficială pentru plantele prevăzute la alin. (4) numai după obtinerea procesului-verbal pentru eliberarea pasaportului fitosanitar emis de unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, prin care se atestă conformitatea cu' reglementările fitosanitare în vigoare. Pe eticheta oficială, în dreptul mentiunii „Pasaport fitosanitar CE", se indică numărul de înregistrare al unitătii controlate, respectiv numărul care apare în coltul din dreapta sus al procesului-verbal pentru eliberarea pasaportului fitosanitar.

(6) Atunci când plantele prevăzute la alin. (4) nu sunt certificate, pasaportul fitosanitar este eliberat de unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti.

(7) Plantele, produsele vegetale sau alte obiecte prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, care sunt importate din tări terte în Comunitate, fiind însotite de certificat fitosanitar conform prevederilor art. 11 alin.(2) lit.d) si ale art. 11 alin. (3), (4) si (5) din Hotărârea Guvernului nr.563/ 2007 si care sunt mentionate în partea A din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, circulă pe teritoriul Comunitătii însotite de pasaport fitosanitar care este eliberat de inspectoratele de carantină fitosanitară vamală dacă se constată, în urma efectuării controlului documentar, de identitate si fitosanitar, că sunt îndeplinite cerintele prevăzute de Hotărârea' Guvernului nr. 563 /2007, astfel:

a) pasaportul fitosanitar înlocuieste certificatul fitosanitar în cazul în care România este tara de destinatie;

b) pasaportul fitosanitar este anexat la' copia certificatului fitosanitar în cazul în care tara de destinatie este un alt stat membru.

Art. 2. - Pasaportul fitosanitar este pregătit si tipărit de organismele oficiale responsabile prevăzute la art.' 1 alin. (1).

Art. 3. - (1) Inspectorii fitosanitari din cadrul unitătilor fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si din cadrul inspectoratelor de carantină fitosanitară vamală se asigură, după caz, că sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (2), atunci când un pasaport fitosanitar este eliberat si atasat plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte, ambalajelor sau vehiculelor care le transportă. Eliberarea pasaportului fitosanitar include pregătirea sa, în special completarea informatiilor, precum si actiunile necesare pentru a face pasaportul disponibil pentru a fi utilizat de către solicitant.

(2) În sensul alin. (1), fără a prejudicia prevederile stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, organismele oficiale responsabile prevăzute la art. 1 alin. (1):

a) se asigură că producătorul, persoana ori importatorul le înaintează cererea de eliberare a pasaportului fitosanitar sau de înlocuire a pasaportului fitosanitar;

b) determină, în cazul în care este necesar, pe baza examinărilor prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (3) si (4) si efectuate conform art. 7 alin. (5), (6), (7), (8), (9) si (10) ori pe baza cerintelor prevăzute la art. 8 alin. (7), (8), (9)'si (10) sau la art. 11 alin. (6), art. 14 alin. (3), art. 14 alin. (5), (6), (7), (8), (9) si (10), art. 14 alin. (13), (14), (15), (16) si (17), art. 13 alin. (11), art. 14 alin. (18) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, restrictiile aplicabile plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte si, prin urmare, valabilitatea teritorială a pasaportului fitosanitar ori determină înlocuirea respectivului pasaport fitosanitar, precum si informatiile care trebuie completate.

Dacă producătorul, persoana sau importatorul intentionează să expedieze o plantă, un produs vegetal sau un alt obiect într-o zonă protejată prevăzută la art. 3 alin. (15), (16), (17), (18), (19), (20) si (21) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, pentru care nu are un pasaport fitosanitar valabil, organismele oficiale responsabile iau măsurile necesare si determină în consecintă dacă produsul este autorizat pentru zona protejată în cauză. Organismele oficiale responsabile se asigură că producătorul, persoana sau importatorul le notifică despre intentia mentionată mai sus într-o perioadă de timp rezonabilă, înainte de expediere, si depun în acelasi timp cererile pentru eliberarea pasapoartelor fitosanitare respective;

c) se asigură că informatiile din pasaport sunt completate cu majuscule. Denumirea botanică a plantelor sau a produselor vegetale va fi indicată în limba latină; modificările sau stersăturile necertificate duc la anularea respectivului pasaport fitosanitar;

d) se asigură că, în cazul în care o plantă, un produs vegetal sau un alt obiect a fost autorizat de către ei pentru o anumită zonă protejată (anumite zone protejate), codul pentru zona protejată (zonele protejate) este indicat pe pasaportul fitosanitar, lângă marcajul distinct „ZP" (zonă protejată)

e) se asigură că, în cazul în care un pasaport fitosanitar trebuie eliberat pentru o plantă, un produs vegetal ori un alt obiect care provin din afara Comunitătii, pe pasaportul fitosanitar se mentionează numele tării de origine sau, după caz, numele tării de export;

f) se asigură că, în cazul în care un pasaport fitosanitar trebuie înlocuit cu un alt pasaport fitosanitar, se utilizează pasaportul fitosanitar prevăzut în art. 1 alin. (1); codul producătorului sau importatorului înregistrat initial este mentionat pe pasaportul fitosanitar, lângă marcajul distinct „RP" („pasaport de înlocuire") care indică faptul că pasaportul fitosanitar înlocuieste un alt pasaport fitosanitar.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei 92/105/CE privind stabilirea unui grad de standardizare pentru pasapoartele fitosanitare utilizate pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte în Comunitate si stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a pasapoartelor fitosanitare, conditiilor si procedurilor detaliate de înlocuire a acestora, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), nr. L 4 din 8 ianuarie1993, cu modificările si completările ulterioare

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 394/2002 pentru aprobarea procedurii de eliberare a pasaportului fitosanitar si a pasaportului fitosanitar de înlocuire, folosite pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau articole reglementate pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 8 octombrie 2002, se abrogă.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltam rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 13 iulie 2007.

Nr. 583.


1) Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006.

2) Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006.

3) Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 bis din 8 februarie 2006.

4) Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006.

5) Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006.

6) Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006.

7) Publicat în Monitorul Oficial a> României, Partea I, nr. 66 bis din 24 ianuarie 2006.

 

ANEXĂ

 

INFORMATII

cuprinse în pasaportul fitosanitar

 

1. „Pasaport fitosanitar CE"

2. Mentionarea codului statului membru CE

3. Mentionarea organismului oficial responsabil sau a codului distinctiv al acestuia

4. Numărul de înregistrare

5. Numărul individual de serie sau de săptămână ori de lot

6. Denumirea botanică

7. Cantitatea

8. Marcajul distinct „ZP pentru valabilitatea teritorială a pasaportului si, după caz, numele zonei (zonelor) protejate pentru care produsul este autorizat

9. Marcajul distinct „RP" în cazul înlocuirii unui pasaport fitosanitar si, după caz, codul producătorului sau importatorului înregistrat initial

10. După caz, numele tării de origine sau al tării expeditoare pentru produsele care vin din tări terte

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor

 

În temeiul art. 8S si al art. 49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale sol, subsol gestiune deseuri nr. 2.467 din 6 iunie 2007,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - cse aproDa rvieioaoiogia ae eiaDorare a pianunior regionale si judetene de gestionare a deseurilor prevăzute la art. 85 si la art. 49 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare metodologie, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Metodologia prevăzută la art. 1 se revizuieste în functie de modificările legislative si/sau de standardele si de datele de referintă în domeniu.

Art. 3. - Planurile regionale de gestionare a deseurilor se revizuiesc o dată la 5 ani sau ori de câte ori este necesar, pe baza raportului de monitorizare anual si/sau a modificărilor metodologiei prevăzute în anexă, conform art. 2.

Art. 4. - Planurile judetene de gestionare a deseurilor se elaborează si se aprobă în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Planurile judetene de gestionare a deseurilor se revizuiesc în termen de 6 luni de la revizuirea planurilor regionale de gestionare a deseurilor.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 951.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic

 

Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobată cu modificări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale titlului VI „Efectuarea prelevării si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Transplant nr. 7.229 din 6 iulie 2007,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 722/2006 privind acreditarea unitătilor sanitare care pot efectua activităti de bănci de tesuturi umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 27 iunie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se acreditează pentru activitatea de bănci de tesuturi umane următoarele unităti sanitare:

1. Piele:

- Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă;

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă de Chirurgie Plastică, Reparatorie si Arsuri Bucuresti - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă I Arsi;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă - CASA AUSTRIA;

- Spitalul Judetean de Urgentă Ploiesti - Sectia de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă;

- Spitalul Clinic de Urgentă «Bagdasar-Arseni» Bucuresti - Sectia de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă.

2. Os, tendon:

- Spitalul Clinic Colentina Bucuresti - Sectia de Ortopedie-Traumatologie;

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti - Sectia Clinică de Ortopedie Pediatrică;

- Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular «Foisor» Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «M.S. Curie» Bucuresti - Sectia Clinică de Ortopedie Pediatrică.

3. Valve cardiace, vase:

- Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara - Sectia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulti si Copii I si Sectia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulti si Copii II.

4. Cornee:

- Spitalul Clinic de Urgentă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucuresti - Sectia Clinică de Oftalmologie.

5. Celule reproductive:

- Spitalul Clinic de Obstetrică si Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucuresti - Laboratorul de Reproducere Umană Asistată;

- Societatea Comercială HIT-MED - S.R.L. Craiova - Centrul Medical HIT-MED;

- M.G. - Centrul International de Reproducere Umană Asistată Timisoara;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara - Sectia Clinică de Obstetrică-Ginecologie «Bega»;

- Societatea Comercială Centrul Medical «Med New Life» - S.R.L. Bucuresti - Departamentul de Fertilizare în vitro;

- Societatea Comercială «Medsana Bucharest Medical Center» - S.R.L. - Departamentul de Reproducere Umană Asistată;

- Spitalul Judetean Ilfov «Sfintii împărati Constantin si Elena» - Sectia Obstetrică-Ginecologie II - Compartimentul de Medicină Materno-Fetală;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj - Sectia Clinică de Obstetrică-Ginecologie I - Departamentul de Reproducere Umană Asistată «Prof. Dr. I. V. Surcel»;

- Societatea Comercială Clinica Polisano - S.R.L. Sibiu - Cabinetul de Obstetrică-Ginecologie.

6. Celule pancreatice:

- Institutul Clinic Fundeni - Centrul de Chirurgie Generală si Transplant Hepatic Fundeni;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta - Sectia Clinică Chirurgie Generală II."

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Se acreditează pentru activitatea de utilizator de tesuturi si/sau celule umane, în scop terapeutic, următoarele unităti sanitare:

1.'Piele

- Spitalul Clinic de Urgentă Bucuresti - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă;

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă;

- Spitalul Clinic de Urgentă de Chirurgie Plastică, Reparatorie si Arsuri Bucuresti - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă I Arsi;

- Spitalul Clinic de Urgentă «Bagdasar-Arseni» Bucuresti - Sectia de Chirurgie Plastică - Microchirurgie Reconstructivă;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă - CASA AUSTRIA;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică si Microchirurgie Reconstructivă;

- Spitalul Clinic de Recuperare Cluj - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică si Microchirurgie Reconstructivă;

- Spitalul Clinic de Urgentă lasi - Sectia Clinică de Chirurgie Plastică, Reconstructivă si Arsi.

2. Os, tendon:

- Spitalul Clinic Colentina Bucuresti - Sectia de Ortopedie-Traumatologie;

- Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular «Foisor» Bucuresti;

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «M.S. Curie» Bucuresti - Sectia Clinică de Ortopedie Pediatrică;

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucuresti - Sectia Clinică de Ortopedie Pediatrică;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures - Sectia Clinică de Ortopedie-Traumatologie nr. 1.

3. Valve cardiace, vase:

- Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara - Sectia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulti si Copii I si Sectia Clinică de Chirurgie Cardiovasculară de Adulti si Copii ii;

- Centrul Clinic de Urgentă de Boli Cardiovasculare «Dr. Constantin Zamfir» Bucuresti - Sectia Chirurgie Cardiacă, Sectia Chirurgie Cardiacă Pediatrică, Sectia Chirurgie Vasculară, Departamentul Organe Artificiale, Transplant si Circulatie Extracorporeală.

4. Cornee:

- Spitalul Clinic de Urgentă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucuresti - Sectia Clinică de Oftalmologie;

- Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti;

- Centrul Oftalmologie «OCULUS» Bucuresti.

5. Celule reproductive:

- Spitalul Clinic de Obstetrică si Ginecologie «Prof. Dr. Panait Sârbu» Bucuresti - Laboratorul de Reproducere Umană Asistată;

- M.G. - Centrul International de Reproducere Umană Asistată Timisoara;

- Spitalui Clinic Judetean de Urgentă Timisoara - Sectia Clinică de Obstetrică-Ginecologie «Bega»;

- Societatea Comercială HIT-MED - S.R.L. Craiova - Centrul Medical HIT-MED;

- Societatea Comercială Centrul Medical «Med New Life» - S.R.L. Bucuresti - Departamentul de Fertilizare în vitro;

- Societatea Comercială «Medsana Bucharest Medical Center» - S.R.L. - Departamentul de Reproducere Umană Asistată;

- Spitalul Judetean Ilfov «Sfintii împărati Constantin si Elena» - Sectia Obstetrică-Ginecologie II - Compartimentul de Medicină Matemo-Fetală;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj - Sectia Clinică de Obstetrică-Ginecologie I - Departamentul de Reproducere Umană Asistată «Prof. Dr. I.V. Surcel»;

- Societatea Comercială Clinica Polisano - S.R.L. Sibiu - Cabinetul de Obstetrică-Ginecologie.

6. Celule pancreatice:

- Institutul Clinic Fundeni - Centrul de Chirurgie Generală si Transplant Hepatic Fundeni;

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta - Sectia Clinică Chirurgie Generală II."

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Acreditarea centrelor mentionate mai sus este valabilă până la data de 1 iulie 2008, cu exceptia Institutului National de Transfuzie Sanguină «Prof. Dr. C.T. Nicolau» Bucuresti, care se acreditează pe termen nelimitat."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicoiăescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2007.

Nr. 1.216.