MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 492      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

266. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

737. - Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

704. - Hotărâre privind unele măsuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” pe perioada 2007-2009

 

714. - Hotărâre pentru declasarea unui sector din drumul judetean D.J. 191C situat în judetul Sălaj, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sălaj, precum si al municipiului Zalău, oraselor si comunelor din judetul Sălaj

 

760. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2006

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

203. - Decizie pentru eliberarea domnului Bálint Márton Porcsalmi din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

204. - Decizie pentru numirea domnului Zoltán Somodi în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

613/10. - Ordin al ministrului economiei si finantelor si al guvernatorului Băncii Nationale a României privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Nationale a României” din subordinea Băncii Nationale a României

 

1.166/473. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 

9.426. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Ceprohart” - S.A. Brăila

 

9.437. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Uzina Automecanica Moreni” - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm”- S.A

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 547/2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia României, republicată, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2007, si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2007 să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finante publice si economie:

1. reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

2. rectificarea bugetului de stat pentru anul 2007;

3. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2007;

4. măsuri privind aprobarea scoaterii de la rezerva de stat a unor cantităti de combustibili;

5. reglementări privind majorarea capitalului social al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R.-Marfă” - S.A.;

6. modificarea si completarea unor acte normative în domeniul privatizării;

7. modificarea si completarea unor acte normative în domeniul industriei de apărare.

II. Transporturi:

1. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturilerutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;

2. reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării;

3. reglementări privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora;

4. reglementări privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică;

5. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si a căilor navigabile, precum si desfăsurarea activitătilor de transport naval în porturi si pe căr navigabile, republicată;

6. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/1998, cu modificările ulterioare.

III. Dezvoltare regională, lucrări publice si locuinte:

1. măsuri privind regimul aplicabil în vederea acordării finantărilor nerambursabile în cadrul programelor PHARE CBC;

2. măsuri pentru amenajarea, conservarea si dezvoltarea teritorială natională si regională;

3. măsuri privind relansarea activitătii în domeniul constructiilor.

IV. Agricultură si dezvoltare rurală:

1. modificarea si completarea unor prevederi din sectiunea 1 „Contributia asupra productiei de zahăr si izoglucoză” a cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 97/2006;

2. reglementări privind importul produselor de protectie a plantelor si al mostrelor, ajutoarelor si donatiilor de produse de protectie â plantelor din tări terte;

3. reglementări privind comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar.

V. Cultură:

- modificarea unor reglementări referitoare la domeniul cinematografiei.

VI. Sănătate:

1. modificarea si completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea si sponsorizarea pentru produsele din tutun;

2. modificarea si completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările si completările ulterioare;

3. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 41/2002, cu modificările si completările ulterioare.

VII. Turism:

- modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare.

VIII. Administratie publică:

- măsuri privind recensământul populatiei si al locuintelor.

IX. Comunicatii:

- reglementari privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă.

X. Salarizare:

- reglementări privind salarizarea personalului Institutului de investigare a Crimelor Comunismului.

XI. Prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

Art. 2. - În conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2007. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROJU

 

Bucuresti, 20 iulie 2007.

Nr. 266.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 iulie 2007.

Nr. 737.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” pe perioada 2007-2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă următoarele subprograme ale Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, prevăzut la art. 2 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007:

a) „Asigurarea circulatiei apei în complexele hidrologice din Delta Dunării, pentru îmbunătătirea conditiilor ecologice”;

b) „Reconstructia ecologică în complexele din Delta Dunării si în amenajările agricole si piscicole”;

c) „Dezvoltarea turismului durabil pe teritoriul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării»“.

(2) Obiectivele de investitii aferente subprogramelor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În anul 2007 sumele necesare finantării programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” se asigură din fondurile aprobate Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile pentru anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 704.

 

ANEXĂ

 

SUBPROGRAMELE Sl OBIECTIVELE DE INVESTITII

din cadrul Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

 

Nr. crt.

Denumirea subprogramului/Obiectivul de investitii

Beneficiar

1

2

3

a.

Subprogramul „Asigurarea circulatiei apei în complexele hidrologice din Delta Dunării, pentru îmbunătătirea conditiilor ecologice”

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

a1

Lucrări hidrotehnice pentru îmbunătătirea circulatiei apei în complexul Gorgova-Uzlina din Delta Dunării, judetul Tulcea

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării

a2

Lucrări hidrotehnice pentru îmbunătătirea circulatiei apei în complexul Somova-Parches, judetul Tulcea

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

a3

Amenajări pentru îmbunătătirea conditiilor de mediu în zonele de reproducere naturală a pestilor - complexul acvatic Dunavăt-Dranov din Delta Dunării, judetul Tulcea

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

a4

Lucrări pentru îmbunătătirea conditiilor hidrologice în zona Sinoie-Istria-Nuntasi, judetul Tulcea

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

a5

Reabilitarea canalelor, gârlelor si lacurilor din Rezervatia Biosferei „Delta Dunării” pentru mentinerea unui regim hidrologic optim, conform modelului hidrologic - etapa 12007 - decolmatare canal Sulina-Popina Periprava

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

b.

Subprogramul „Reconstructia ecologică în complexele din Delta Dunării si în amenajările agricole si piscicole”

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

b1

Reconstructia ecologică în amenajarea piscicolă Ceamurlia

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării

b2

Reconstructia ecologică în amenajarea agricolă Murighiol-Dunavăt

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării

b3

Reconstructia ecologică în amenajarea piscicolă Murighiol

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

b4

Reconstructia ecologică în amenajarea agricolă Carasuhat, judetul Tulcea

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

b5

împăduriri pentru consolidări de maluri

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

b6

Lucrări de refacere a fondului forestier natural în incinta Pardina, judetul Tulcea

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

c.

Subprogramul „Dezvoltarea turismului durabil pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

d

Extindere sală de conferinte si spatii de cazare la Centrul International de Instruire Ecologică Uzlina, judetul Tulcea

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

c2

Modernizarea si diversificarea cantonului Gura Portitei

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

c3

Modernizarea si reabilitarea cantonului Sfântu Gheorghe

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

c4

Reabilitarea si extinderea centrului de informare si educatie C.I.E. Sulina, judetul Tulcea

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

c5

Centru de informare si educatie ecologică în Istria, judetul Constanta

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

c6

Centru de informare si educatie ecologică în Sfântu Gheorghe

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

c7

Centru de informare si educatie ecologică în Chilia Veche

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

c8

Centru de informare si educatie ecologică în Caraorman

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

c9

Centru de informare si educatie ecologică în Murighiol

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

c10

Centru de informare si educatie ecologică în CA. Rosetti

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

c11

Reabilitarea si modernizarea centrului de informare ecologică Crisan

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

c12

Extinderea sediului Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” si conversia centralei termice de la alimentare cu motorină cu gaz

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

c13

Amenajarea de trasee de acces si observatoare ornitologice în zonele Sfîntu Gheorghe (Sacalin), Săraturi, Murighiol, Purcelu, judetul Tulcea

Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru declasarea unui sector din drumul judetean D.J. 191C situat în judetul Sălaj, precum si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernufuî nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sălaj, precum si al municipiului Zalău, oraselor si comunelor din judetul Sălaj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - (i) be aproba declasarea unui sector din drumul judetean D.X 191C, situat în judetul Sălaj, de la km 27+830 la km 29+882, în lungime de 2,052 km, conform anexei nr. 1.

(2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sălaj, precum si al municipiului Zalău, oraselor si comunelor din judetul Sălaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 16 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Pozitia nr. 51 din anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Sălaj” se modifică după cum urmează:

a) coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „D.N. 1H: Nusfalău - Crasna - Aghires - km 27+830; km 29+882 - Zalău - Creaca - D.J. 108A; lungime 38,949 km”;

b) coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Decret prezidential nr. 180/1984; Hotărârea Consiliului Judetean Sălaj nr. 98/2006”.

2. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Zalău”, capitolul VII „Drumuri vicinale” se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 9381, conform anexei nr. 2.

Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 714.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului din drumul judetean D.J. 191C care se declasează

 

Nr. crt.

 

Denumirea drumului

 

Traseul drumului

 

Pozitia kilometrică

Provine din

 

Origine

Destinatie

B. DRUMURI JUDETENE

Drumuri care îsi mentin încadrarea

1.

 

D.J. 191C

 

D.J. 191D (Nusfalău) - Huseni - Crasna -Aghires

0+000

27+830

D.J. 191C

 

Aghires - Zalău - Creaca (D.J. 108A)

29+882

50+035

 

Tronson declasat

 

 

 

 

1.

Sosea ocolitoare cu acces din D.N. 1F/E81 în D.J. 191C pentru devierea traficului greu din municipiul Zalău

Aghires - Zalău (conform cărtii tehnice a drumului judetean D.J. 191C)

27+830

29+882

D.J. 191C

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Zalău

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosintă

Valoarea de inventar

Situatia juridică actuală

VII. DRUMURI VICINALE

9381

1.3.7.2.

Sector de drum din „Sosea ocolitoare cu acces din D.N. 1F/E81 în D.J. 191C pentru devierea traficului greu din municipiul Zalău”

D.J. 191C (Aghires) km 27+830 - D.J.191C (Zalău), km 29+882; lungime - 2,052 km

2006

-

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 171/2006

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 852/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Metodologia de acordare a cotei individuale de lapte, precum si modul de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 852/2006, publicată în Monitorul Ofrcial al României, Partea I, nr. 569 din 30 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) După încheierea anului de cotă, producătorii care detin cotă individuală de lapte pentru vânzări directe sunt obligati să transmită, înainte de data de 15 mai, la biroul judetean DACL informatii privind cantitatea de lapte si de produse lactate vândute direct.”

2. La articolul 7 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) acordarea unei cote individuale de lapte pentru livrări si vânzări directe producătorilor care încep activitatea de crestere a vacilor de lapte si de obtinere a productiei de lapte, ulterior acordării cotelor individuale de lapte pentru perioada de referintă.”

3. La articolul 7 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) alocarea unei cote individuale de lapte producătorilor care si-au extins exploatatiile sau au înfiintat noi exploatatii si au depus solicitarea până la începerea primului an de cotă.”

4. La articolul 7 alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Cantitătile de lapte din rezerva natională se acordă în functie de disponibil, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, la solicitarea DACL, care justifică necesitatea alocării, pe baza unor calcule si proceduri elaborate de acesta.”

5. Articolul 8 se abrogă.

6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Cantitătile de cotă de lapte din rezerva natională se acordă la solicitarea noilor producători, precum si a celor care îsi extind capacitatea de productie, atât pentru livrări, cât si pentru vânzări directe.”

7. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Cantitatea minimă de cotă de lapte ce poate fi solicitată din rezerva natională este de 10.000 kg.”

8. Articolul 11 se abrogă.

9. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 12. - Rezerva natională se constituie prin preluarea cantitătilor prevăzute la art. 13 alin. (4), art. 15 alin. (1) si art. 18, după caz, mentinându-se destinatia initială de livrări sau vânzări directe, iar în cazul nedepunerii declaratiei anuale a producătorului, se constituie prin retragerea cotelor individuale de referintă în cazul depăsirii termenului limită de depunere a declaratiei anuale de vânzări directe, după notificarea de către DACL.”

10. La articolul 13, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) În cazul producătorului care, în timpul anului de cotă, nu a comercializat cel putin 70% din cota sa individuslă de referintă disponibilă, aceasta de diminuează cu cantitatea neutilizată ce rezultă din declaratia anuală, conform procedurii elaborate de DACL, cu exceptia situatiei în care cantitatea în cauză este neutilizată datorită unor cauze de fortă majoră sau situatii temeinic justificate, care afectează temporar capacitatea de productie a producătorului si sunt acceptate de DACL.”

11. La articolul 14, alineatul (6) se modifică si va avsa următorul cuprins:

„(6) Formularul-tip al cererii privind transferul cotelor individuale de lapte împreună cu documentele de transfer se transmit la biroul judetean al DACL, de care apartine producătorul care vinde sau care oferă spre închiriere.”

12. După alineatul (6) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Cota individuală de referintă achizitionată prin transfer permanent nu mai poate face obiectul unui alt transfer permanent pe parcursul aceluiasi an de cotă.”

13. La articolul 15, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) În cazul transferului permanent, 30% din cantitatea cotei individuale de referintă transferată revine la rezerva natională.”

14. După alineatul (1) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Procentul de 30% prevăzut la alin. (1) nu se retine în următoarele situatii:

a) În situatia în care cota individuală de referintă este supusă transferului permanent între rude de gradul I sau între soti;

b) În situatia fuziunii sau divizării, pentru persoanele juridice;

c) În situatia fuziunii unor exploatatii apartinând aceluiasi proprietar.”

15. După alineatul (2) al articolului 15 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Transferul permanent al cotei individuale este permis pentru o cantitate minimă de 1.000 kg, cu exceptia cazului în care cota individuală este mai mică de 1.000 kg.”

16. La articolul 16, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Transferul temporar se aprobă de DACL pentru partea din cota individuală de lapte neutilizată de producător si este valabil numai pentru anul de cotă curent.”

17. La articolul 16, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Transferul temporar al cotei individuale este permis pentru o cantitate minimă de 1.000 kg, dar care să nu depăsească 30% din cotă, cu exceptia cazurilor de fortă majoră, când este permis transferul integral al cotei.”

18. La articolul 17, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) DACL transmite producătorilor si cumpărătorilor de lapte informatii privind cantitatea transferată temporar sau permanent si informatii privind noile cote individuale rezultate în urma efectuării transferului.

19. Alineatele (1) si (2) ale articolului 20 se abrogă.

20. La articolul 20, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Continutul de grăsime de referintă rămâne neschimbat atunci când producătorul care detine atât cotă de vânzări directe, cât si cotă de livrări si doreste conversia cotei de vânzări directe în cotă de livrări aduce ca justificare acte privind livrările din ultimele 12 luni către procesator, din care să rezulte un continut de grăsime mediu ponderat mai mare de 38 g/kg.”

21. La articolul 25, alineatele (3), (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Cuantumul pentru plata în avans a taxei se calculează de cumpărător si se percepe producătorului din valoarea laptelui livrat, începând cu data depăsirii cotei individuale de lapte disponibile, iar sumele calculate vor fi depuse într-un cont bancar distinct al cumpărătorului.

(4) Unitatea cumpărătoare trebuie să depună sumele pentru plata taxei într-un cont bancar distinct al Agentiei de Plăti si Interventie în Agricultură.

(5) Sumele colectate în avans pentru plata taxei, în situatia în care cota natională de lapte nu este depăsită, se returnează producătorilor plătitori, conform legislatiei în vigoare.”

22. La articolul 26, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru anul de cotă 2007-2008 si pentru anii următori de cotă, taxa este de 27,83 euro/100 kg lapte. Cursul de schimb aplicabil pentru un an de cotă, pentru taxa în cauză, se stabileste la data de 31 martie a anului de cotă.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 760.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Bâlint Marton Porcsalmi din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bálint Márton Porcsalmi se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 23 iulie 2007.

Nr. 203.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Zoltăn Somodi în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Zoltán Somodi se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 23 iulie 2007.

Nr. 204.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 613 din 29 iunie 2007

BANCA NATIONALA A ROMÂNIEI

Nr. 10 din 8 iunie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Nationale a României” din subordinea Băncii Nationale a României

 

Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (3) si art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea sl functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

ministrul economiei si finantelor si guvernatorul Băncii Nationale a României emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Nationale a României”, aflată în subordinea Băncii Nationale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Nationale a României” reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Economiei si Finantelor, la propunerea Băncii Nationale a României.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Nationale a României” poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Nationale a României” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin împreună cu anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

ANEXA

 

R.A. IMPRIMERIA BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

STR. LUICĂ Nr. 198-202, SECTOR 4

BUCURESTI

CUI 361242

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

- mii lei (RON) -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2006 Realizat

2007 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6

 

I

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

26813

21600

-5213

80.56

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

26223

21300

-4923

81.23

 

 

a) productia vânduta

3

25914

21000

-4914

81.04

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

87

 

-87

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

 

 

 

- subventii, cf.preved.legale în vigoare

5a

 

 

 

 

 

 

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

5 b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizata

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

222

300

78

135.14

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

9

222

300

78

135.14

 

2

Venituri financiare - totale, din care:

10

590

300

-290

50.85

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

350

200

-150

57.14

 

 

d) alte venituri financiare

14

240

100

-140

41.67

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

 

II

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)

16

21804

21500

-304

98.61

 

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

21545

20850

-695

96.77

 

 

a) cheltuleli materiale

18

9675

8500

-1175

87.85

 

 

b) alte cheltuieli din afara regiei (cu energia si apa)

19

258

1000

742

387.60

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

5778

6600

822

114.23

 

 

- salarii

22

4038

4701

663

116.42

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

23

1240

1370

130

JJ0.48

 

 

- contributia la asigurări sociale

24

815

931

116

114.23

 

 

- contributia de asigurări ptsomaj

25

99

103

4

104.04

 

 

- contributia la asigurări sociale de sănătate

26

326

336

10

103.07

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

500

529

29

105.80

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

28

24

16

-8

66.67

 

 

- tichete de masa

29

309

300

-9

97.09

 

 

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

4010

2950

-1060

73.57

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

-31

0

31

 

 

 

g) ajust.priv.provizioanele

 

-35

-203

-168

580

 

 

h) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

1890

2003

113

105.98

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

1839

1912

73

103.97

 

 

- cheltuieli de protocol

34

39

2

-37

5.13

 

 

-cheltuieli de reclama si publicitate

35

121

150

29

123.97

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

52

40

-12

77

 

 

- alte cheltuieli din care:

37

51

91

40

178.43

 

 

- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

 

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

51

91

40

178.43

 

 

-transferuri si/sau Subventii

41

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

259

650

391

250.97

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

43

121

600

479

495.87

 

 

- alte cheltuitii financiar»

44

138

50

-88

36.23

 

3

Cheltuieli extraordinare

45

 

 

 

 

III

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

5009

100

-4909

2.00

 

 

0

1

2

3

4

5

6

 

IV

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII ,din care:

47

 

 

 

 

 

 

- fond de rezerva

48

 

 

 

 

V

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

 

 

 

 

VI

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

1314

16

-1298

1.22

VII

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

3695

84

-3611

2.27

 

1

Rezerve legale

52

 

 

 

 

 

2

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

53

 

 

 

 

 

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare ptproiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt, constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

55

 

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referinta

57

211

8

-203

3.79

 

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor / companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

1953

42

-1911

2.15

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

1742

34

-1708

1.95

VIII

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care

60

10754

5677

-5077

52.8

 

1

Surse proprii

61

5752

3020

-2732

52.50

 

2

Alocatii do ta buget

82

 

 

 

 

 

3

Credite bancare

63

5002

2657

-2345

53.1

 

 

- interne

64

5002

2657

-2345

53.1

 

 

- externe

65

 

 

 

 

 

4

Alte surse

66

 

 

 

 

IX

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

10718

5677

-5041

53

0

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Investitii , inclusiv investitii în curs la finele anului

68

9766

4297

-5469

44

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

952

1380

+428

144.96

 

 

- interne

70

776

1380

+604

177.84

 

 

- externe

71

176

 

-176

 

X

 

REZERVE, din care:

72

 

 

 

 

 

1

Reverve legale

73

 

 

 

 

 

2

Rezerve statutare

74

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve

75

 

 

 

 

XI

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

77

26813

21600

-5213

80.56

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

21804

21500

-304

98.61

 

3

Nr.prognozat de personal la finele anului

79

183

190

7

103.83

 

4

Nr. mediu de personal total

80

185

190

5

102.70

 

5

Fond de salarii, din care:

81

4038

4701

663

116.42

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

83

138

160

22

115.94

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si aite drepturi de natura salariata, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001

84

30

34

4

113.33

 

 

- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

85

51

59

8

115.69

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

86

3799

4400

601

115.82

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

87

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

101

141

40

139.60

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

89

1721

1940

219

112.73

 

7

Productivitatea muncii pe total

90

 

 

 

 

 

 

personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/80)- în preturi curente

 

 

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.77/rd.79)-in preturi comparabile

91

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (coli hârtie tiraj/persoana)

92

81160

94174

13014

116.03

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt.totale/venituri totale) x 1000] ={rd.16/rd.1)x1000

93

813

995

182

122.39

 

0

1

2

3

4

5

6

 

 

11

Plati restante - total

94

 

 

 

 

 

 

-preturi curente

95

 

 

 

 

 

 

- preturi comparabile (rd.95x indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

 

 

 

 

 

12

Creante restante - total

97

 

 

 

 

 

 

- preturi curente

98

 

 

 

 

 

 

- preturi comparabile (rd.98x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

 

 

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.166 din 2 iulie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 473 din 27 iunie 2007

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, având în vedere referatele de aprobare nr. E.N. 7.009 din 2 iulie 2007 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. D.G. 3.063 din 27 iunie 2007 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 si 1.057 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 21 capitolul 1 litera C, punctul 11.14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„14. Transportul echipajului de consultatii de urgentă la domiciliu si, după caz, transportul pacientului care nu se află în stare critică si nu necesită monitorizare si îngrijiri medicale speciale pe durata transportului la unitatea sanitară, dacă se impune asistentă medicală de specialitate ce nu poate fi acordată la domiciliu.”

2. La anexa nr. 17 b), la capitolul „Definirea termenilor utilizati în anul 2007 în sistemul DRG”, definitia „tariful pe caz ponderat (TCP)” se completează după cum urmează:

„Din fondurile suplimentare aferente asistentei medicale spitalicesti care nu au fost contractate initial, la spitalele la care TCP 2007 este mai mic decât TCP national, TCP-ul pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2007 poate fi majorat până la o vatoare egală cu valoarea TCP national.

La spitalele la care TCP2oo7 este mai mare decât TCP national, TCP-ul pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2007 poate fi micsorat, în situatii justificate, în functie de indicatorii realizati.

Modificarea TCP în situatiile mentionate anterior se realizează conform unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Valoarea TCP national = 1.222 lei.”

3. La anexa nr. 30, articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2 - (1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de 3-5 zile în afectiuni acute, de 8-10 zile în afectiuni subacute si de până la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diabet zaharat, cu afectiuni oncologice si pentru stări posttransplant, cuprinsi în programul national cu scop curativ pentru care perioada poate fi de până la 90 de zile.

(2) Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate si cu schemă terapeutică stabilă, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor si asiguratul beneficiar al prescriptiei medicale si mentionată pe prescriptie sub rubrica aferentă CNP-ului. Asiguratii respectivi nu mai beneficiază da, o altă prescriptie medicală pentru boala cronică respectivă pentru perioada acoperită de prescriptia medicală.

(3) Pentru situatia prevăzută la alin. (2), în lunile noiembrie si decembrie 2007, medicii de familie pot prescrie medicamente pe o perioadă de până la 60 de zile, respectiv 30 de zile.

(4) Prescriptia medicală eliberată de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile.

(5) Prescriptia medicală pentru cazurile cronice este valabilă maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar în afectiunile acute si subacute prescriptia medicală este valabilă maximum 48 de ore.”

4. La anexa nr. 32, literele B si C se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„B. Dispozitive pentru protezare stomii

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Termen înlocuire

C1

C2

C3

C4

 

A. Sistem stomic unitar

(sac stomic de unică utilizare)

a) sac colector pentru colostomie/ileostomie

1 set*)/lună (30 bucăti)

 

b) sac colector pentru urostomie

1 set*)/lună (15 bucăti)

 

B. Sistem stomic cu două componente

 

a) pentru colostomie/ileostomie: flansă suport si sac colector

1 set**)/lună

 

b) pentru urostomie: flansă suport si sac colector

1 set**)/lună


*) În situatii speciale, având în vedere starea fizică, ocupatia, gradul de mobilitate a asiguratului si complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului specialist si cu acordul asiguratului consemnat pe prescriptia medicală, atât pe exemplarul depus la Casa de Asigurări de Sănătate, cât si pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenta setului poate fi modificată în limita pretului de referintă decontat lunar pentru un set.

**) Un set de referintă este alcătuit din 4 flanse suport si 15 saci colectori.

În situatii speciale, la recomandarea medicului specialist, componenta setului de referintă poate fi modificată în limita pretului de referintă decontat lunar pentru un set de referintă.

 

Observatie: se va prescrie doar unul din sisteme A. sau B., pentru fiecare tip

 

C. Dispozitive pentru incontinentă urinară

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Termen înlocuire

C1

C2

C3

C4

1.

Condom urinar

 

1 set*)/lună (30 bucăti)

2.

Sac colector de urină

 

1 set*)/lună (6 bucăti)

3.

Sondă Foley

 

1 set*)/lună (4 bucăti)

4.

Dispozitiv pentru plasarea de benzi intravaginale si pentru incontinentă urinară

 

 


*) În situatii speciale, având în vedere starea fizică a asiguratului si complexitatea dispozitivului, la recomandarea medicului specialist si cu acordul asiguratului consemnat pe prescriptia medicală, atât pe exemplarul depus la Casa de Asigurări de Sănătate, cât si pe exemplarul predat furnizorului de dispozitive medicale, componenta setului poate fi modificată în limita pretului de referintă decontat lunar pentru un set*

 

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Ceprohart” - S.A. Brăila

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „Ceprohart” - S.A. Brăila, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 3.970/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 21 octombrie 2004, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 10 iulie 2007.

Nr. 9.426.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Uzina Automecanica Moreni” - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 si 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, ale art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în industrie,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială „Uzina Automecanica Moreni” - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A.,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. l. - se instituie procedura de administrare speciala în perioada de privatizare la Societatea Comercială „Uzina Automecanica Moreni” - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm” – S.A., denumită în continuare societate comercială, cu sediul în Moreni, judetul Dâmbovita, str. Teis nr. 16, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J15/22/2001, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial ai României, Partea I.

Art. 2. - (1) Pe perioada administrării speciale în perioada privatizării, administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare, gestionare si supraveghere financiară a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiafi si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii/suspendăni de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătilor comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare necesare acordării facilitătilor prevăzute de Legea nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - La data instituirii procedurii de administrare specială se instituie si procedura de supraveghere financiară a „Uzinei Automecanica Moreni” - S.A. - filială a Companiei Nationale „Romarm” - S.A., în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 12 iulie 2007.

Nr. 9.437.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 547/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont” - Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 11 iunie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la rubrica „Adresa imobilului care se transmite”, în loc de: „Municipiul Bucuresti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 5” se va citi: „Municipiul Bucuresti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6”..