MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 488         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 20 iulie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

664. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Serviciul Federal al Federatiei Ruse pentru Controlul Traficului de Droguri privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, semnat la Bucuresti la 14 martie 2007

 

699. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tauteu si Bale din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov- Cluj-Bors”

 

761. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

448. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 99/2006 privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară

 

1.167. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilentă, de asigurare a trasabilitătii, precum si a regulamentului privind sistemul de înregistrare si raportare în cazul aparitiei de incidente si reactii adverse severe legate de colecta si administrarea de sânge si de componente sanguine umane

 

1.169. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind achizitia de aparate pentru radiologie fixe si repartizarea acestora pe unitătile sanitare din reteaua Ministerului Sănătătii Publice, precum si derularea contractelor de furnizare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

37. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 

38. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 15/2007 privind obligatiile de raportare si transparentă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Serviciul Federal al Federatiei Ruse pentru Controlul Traficului de Droguri privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, semnat la Bucuresti la 14 martie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Administratiei si Internelor din România si Serviciul Federal al Federatiei Ruse pentru Controlul Traficului de Droguri privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, semnat la Bucuresti la 14 martie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Minai Cioroianu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 664.

 

ACORD

între Ministerul Administratiei si Internelor din România si Serviciul Federal al Federatiei Ruse pentru Controlul Traficului de Droguri privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori

 

Ministerul Administratiei si Internelor din România si Serviciul Federal al Federatiei Ruse pentru controlul traficului de droguri, denumite în continuare părti,

exprimând preocuparea fată de amploarea circulatiei ilicite a stupefiantelor si a substantelor psihotrope (denumite în continuare droguri) si a consumului lor,

Întelegând faptul că traficul ilicit de droguri si precursori constituie o serioasă amenintare ia adresa sănătătii si a bunăstării statelor părtilor,

având în vedere prevederile Conventiei unice asupra stupefiantelor din 1961, modificată prin Protocolul din 1972 privind amendamentele la Conventia unică asupra stupefiantelor din 1961, ale Conventiei asupra substantelor psihotrope din 1971 si ale Conventiei Natiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope din 1988,

luând în considerare interesul comun de a întreprinde măsuri efective în vederea prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri si precursori,

tinând cont de obligatiile asumate prin acorduri internationale de către statele părtilor,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Prezentul acord are ca obiect cooperarea părtilor cu scopul de a preveni si combate eficient traficul ilicit de droguri si precursori.

2. În baza prezentului acord, părtile cooperează, în limitele competentelor lor, cu respectarea legislatiei nationale si a obligatiilor asumate prin acorduri internationale.

3. Prezentul acord nu aduce atingere procedurilor existente privind extrădarea si asistenta judiciară în materie penală.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Cooperarea părtilor în baza prezentului acord se va realiza în următoarele forme:

a) schimbul de informatii în vederea prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri si precursori;

b) efectuarea de către o parte, la cererea celeilalte părti, de investigatii legate de traficul ilicit de droguri si precursori;

c) organizarea si efectuarea de actiuni în domeniul prevenirii consumului si traficului ilicit de droguri;

d) asistentă reciprocă în actiuni în domeniul combaterii traficului ilicit de droguri si precursori, incluzând operatiuni de livrare supravegheată si de control al circulatiei legale a acestora;

e) schimb de experientă, inclusiv prin întâlniri de lucru, conferinte si seminarii;

f) schimb de legislatie si acte normative, materiale privind punerea lor în practică, date statistice si recomandări metodologice în materie de prevenire si combatere a traficului ilicit de droguri si precursori, inclusiv în ceea ce priveste controlul circulatiei legale a acestora;

g) formarea profesională a personalului;

h) asistentă materială, tehnică si consultantă, precum si expertiză;

i) realizarea de cercetări stiintifice de interes comun în domeniul prevenirii si combaterii traficului ilicit de droguri si precursori;

j) schimbul, în cazul în care este necesar, de mostre si rezultate ale analizelor de droguri confiscate din traficul ilicit;

k) coordonarea activitătilor de cooperare, inclusiv prin crearea unor grupuri de lucru si schimburi de reprezentanti între părti.

2. Prezentul acord nu împiedică părtile să elaboreze si să dezvolte alte forme comune de cooperare.

 

ARTICOLUL 3

 

Schimbul de informatii în problemele care fac obiectul prezentului acord se referă la:

a) orice infractiune ce are legătură cu traficul ilicit de droguri, săvârsită sau aflată în curs de desfăsurare pe teritoriul statului celeilalte părti;

b) persoane suspectate de trafic tranfrontalier ilicit de droguri;

c) fapte sau evenimente concrete, legate de transportul ilicit de droguri de pe teritoriul statului unei părti pe teritoriul statului celeilalte părti sau intentii în acest sens;

d) grupuri, persoane implicate, tipuri de afaceri, sisteme de conducere si legăturile cu grupurile infractionale implicate în traficul ilicit de droguri si precursori, ale căror activităti au caracter transnational;

e) legături care au avut loc sau se presupune că vor avea loc între persoane fizice sau grupuri infractionale, care au tangentă cu traficul ilicit de droguri si se petrec pe teritoriul statelor părtilor;

f) forme si metode de comitere a infractiunilor legate de traficul ilicit de droguri si precursori;

g) activităti care urmăresc spălarea oricăror venituri provenite din traficul ilicit de droguri si precursori;

h) forme si metode folosite pentru identificarea surselor de provenientă a drogurilor si precursorilor, implicate în traficul ilicit, precum si măsurile vizate pentru suprimarea acestui tip de trafic;

i) noi tipuri de droguri care fac obiectul traficului ilicit si tehnologiile de preparare si folosire a acestora;

j) metode de ascundere a drogurilor si precursorilor, pe timpul cultivării, producerii, transportării si vânzării lor, precum si metodele folosite la depistarea acestora;

k) alte aspecte de interes comun.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Asistenta în cadrul prezentului acord va fi asigurată la cererea sau initiativa uneia dintre părti, care consideră că această asistentă este în interesul celeilalte părti.

2. Cererea de asistentă va fi făcută în scris sau va fi transmisă prin mijloace tehnice.

3. În cazuri de urgentă, poate fi acceptată si cererea făcută telefonic, dar care trebuie confirmată ulterior, în termen de cel mult 3 zile, în scris sau prin mijloace tehnice.

4. Atunci când sunt folosite mijloace tehnice de transmitere a datelor sau atunci când există îndoieli în legătură cu autenticitatea sau continutul cererii, partea solicitată poate cere părtii solicitante o confirmare în scris.

5. Solicitarea de asistentă trebuie să cuprindă:

a) denumirea părtii solicitante;

b) denumirea părtii solicitate;

c) o scurtă prezentare a solicitării si motivele întocmirii acesteia;

d) alte date necesare îndeplinirii cererii.

6. Părtile pot solicita, după caz, informatii suplimentare necesare îndeplinirii corespunzătoare a cererii.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Partea solicitată va lua toate măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea rapidă si completă a solicitării. De regulă, cererea se rezolvă în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii acesteia.

2. Partea solicitată poate autoriza persoane împuternicite ale părtii solicitante să asiste la îndeplinirea solicitării pe teritoriul statului său, dacă acest lucru nu este în contradictie cu legislatia natională a părtii solicitate.

 

ARTICOLUL 6

 

1. Dacă nu este posibil sau în cazul unui răspuns negativ la cerere, partea solicitată va notifica imediat partea solicitantă, în scris, si va informa despre motivele care împiedică îndeplinirea cererii.

2. Cererea poate fi respinsă în întregime sau partial, dacă partea solicitată consideră că îndeplinirea acesteia poate aduce prejudicii suveranitătii, securitătii sau altor interese majore ale statului său sau este în contradictie cu legislatia sa natională.

3. Dacă partea solicitată consideră că solutionarea imediată a cererii poate împiedica urmărirea penală sau orice atte proceduri ce au loc pe teritoriul statului său, această parte poate amâna executarea cererii sau pune anumite conditii în rezolvarea ei, considerate necesare, după consultări cu partea solicitantă. Dacă partea solicitantă acceptă să fie asistată în anumite conditii, partea solicitată trebuie să respecte aceste conditii.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Ambele părti vor asigura confidentialitatea informatiilor continute în documentele si materialele ce au legătură cu combaterea traficului ilicit de droguri si precursori, care fsc obiectul schimbului dintre părti, cu exceptia celor considerate neconfidentiale.

2. Partea solicitantă foloseste informatiile furnizate numai în scopul mentionat în cerere.

3. Informatiile confidentiale, inclusiv documentele si materialele furnizate în baza prezentului acord, nu pot fi transmise unei terte părti fără acordul prealabil, în scris, al părtii care le oferă.

4. În cazul imposibilitătii îndeplinirii cererii fără asigurarsa confidentialitătii informatiilor, partea solicitată informează partea solicitantă, care va decide modalitatea de urmat.

 

ARTICOLUL 8

 

Ambele părti vor coopera în baza prezentului acord folosind limbile română, rusă si engleză.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Fiecare parte va suporta cheltuielile ce au legătură cu aplicarea prezentului acord pe teritoriul statului său.

2. Fiecare parte va suporta toate costurile privind transportul si cazarea reprezentantilor săi pe teritoriul statului celeilalte părti, dacă nu există un alt acord scris între ele.

3. Toate vizitele reprezentantilor părtii solicitante se realizează cu acordul prealabil al părtii solicitate.

 

ARTICOLUL 10

 

1. În vederea evaluării implementării cooperării convenite în cadrul prezentului acord si, de asemenea, pentru elaborarea unor directii viitoare de actiune, părtile vor organiza întâlniri de lucru comune, consultări si grupuri de lucru, pe bază de reciprocitate.

2. Aceste întâlniri vor fi organizate pe rând de fiecare parte.

 

ARTICOLUL 11

 

Formele concrete de cooperare prevăzute la lit. g), h), i) si j) ale paragrafului 1 al art. 2, precum si finantarea cooperării vor fi convenite prin acorduri separate între părti.

 

ARTICOLUL 12

 

Cu acordul părtilor, prezentul acord poate fi modificat si completat prin protocoale separate, care vor fi parte integrală sau constitutivă a prezentului acord si vor intra în vigoare potrivit prevederilor art. 14.

 

ARTICOLUL 13

 

Toate diferendele apărute în interpretarea si aplicarea prezentului acord vor fi solutionate de către părti prin consultări si negocieri.

 

 

 

ARTICOLUL 14

 

1. Prezentul acord se încheie pe durată nedeterminată.

2. Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării sale în vigoare.

3. Oricare dintre părti poate denunta prezentul acord, care îsi încetează valabilitatea după 3 luni de la data primirii notificării de denuntare.

Semnat la Bucuresti la 14 martie 2007, în două exemplare, fiecare în limbile română, rusă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul diferendelor de interpretare sau aplicare a prezentului acord, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Administratiei si Internelor din România,

Pavel Abraham

Pentru Serviciul Federal al Federatiei Ruse

pentru Controlul Traficului de Droguri,

Victor Cerkesov

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Minai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Bale din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. -Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu sl Bale din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj-Bors”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 27 august 2004, se completează cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Moldovenesti, Mihai Viteazu, Turda, Săndulesti, Tureni, Ciurila si, partial, Săvădisla din judetul Cluj si sectiunea 3C partial pe teritoriul localitătilor Abram, Tăuteu si Bale din judetul Bihor” cu suma globală estimată de 1.375 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoars a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 699.

 

ANEXĂ

(completare la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.255/2004)

 

Nr. crt.

 

Judetul

 

Unitatea admlnistrativ- teritoriala

Nr. cadastral

 

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico cadastrale

Suprafata rezultată din acte

Suprafata rezultată din măsurători

346

CLUJ

CIURILA

2446

433.00

433.00

0.00

MANCIU V. IOAN

347

CLUJ

CIURILA

2449

840.00

840.00

0.00

POP SUSANA, POP VALENTIN OVIDIU

348

CLUJ

CIURILA

2452

472.00

472.00

0.00

MUNCACIU G. EUGEN

349

CLUJ

CIURILA

2455

296.00

296.00

0.00

MUNCACI GHE. VASILE

350

CLUJ

CIURILA

2458

386.00

386.00

0.00

PINTEA A. VIORICA

351

CLUJ

CIURILA

2461

330.00

330.00

0.00

FELECAN I. TODOR, FELECAN MARIEA

352

CLUJ

CIURILA

2463

42.00

42.00

0.00

FELECAN G. NICULAE

353

CLUJ

CIURILA

2466

888.00

888.00

0.00

MIRCEA CRUCITĂ

354

CLUJ

CIURILA

2468

42.00

42.00

0.00

COPIL UVIU

355

CLUJ

CIURILA

2470

32.00

32.00

0.00

GHISA MARlOARA, GHISA IOAN, GHISA ESTERA, TRIF LIVIA

356

CLUJ

CIURILA

2472

24.00

24.00

0.00

MERA VASILE, FEURDEAN IOAN

357

CLUJ

CIURILA

2474

44.00

44.00

0.00

TAUTAN LUCRETIA, BOGĂTEAN I. MARIA

358

CLUJ

CIURILA

2476

300.00

300.00

0.00

MANCIU A. CRUCITĂ

359

CLUJ

CIURILA

1604/1-1604/2-1604/3

75.25

75.25

0.00

LEAHU V. MARIA

360

CLUJ

CIURILA

1602/1

127.13

127.13

0.00

MARC A. EMILIA

361

CLUJ

CIURILA

1599

94.01

94.01

0.00

BOAR V. IOAN, BOAR I. ALEXANDRU

362

CLUJ

CIURILA

1596

64.42

64.42

0.00

MANCIU ROZAU A, MANCIU EUGENIA

363

CLUJ

CIURILA

1593

30.52

30.52

0.00

CETERAS KATALIN, REVNIC N. CORNEL

364

CLUJ

CIURILA

1591

44.53

44.53

0.00

TATU C. VASILE

365

CLUJ

CIURILA

1501/1

6.96

6.96

0.00

VOMIR TEODOR

366

CLUJ

CIURILA

1606/1

16.93

16.93

0.00

BOAR VlCTR, BOAR ELISABETA, BOAR V. VICTOR-IOAN

367

CLUJ

CIURILA

1396/1

108.78

108.78

0.00

FARCAS V. IOAN

368

CLUJ

CIURILA

1401

78.07

78.07

0.00

ROS V. IOAN

369

CLUJ

CIURILA

1407

41.52

41.52

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

370

CLUJ

CIURILA

1015/1

83.97

83.97

0.00

PAROHIA ORTODOXA

371

CLUJ

CIURILA

1019/1

99.97

99.97

0.00

FELECAN V. EMIL

372

CLUJ

CIURILA

1017/1

79.62

79.62

0.00

FELECAN G. EMIL

373

CLUJ

CIURILA

1013/1

28.96

28.96

0.00

IEPURE I. IOAN

374

CLUJ

CIURILA

1011/1

28.17

28.17

0.00

FELECAN ROZALlA (DEC), FELECAN P. VASILE

375

CLUJ

CIURILA

1009/1

22.91

22.91

0.00

RADUV.ROZALIA

376

CLUJ

CIURILA

1007/1

26.81

26.81

0.00

ROSI. TEODOR

377

CLUJ

CIURILA

1005/1

259.85

259.85

0.00

IEPURE V. CATAUNA

378

CLUJ

CIURILA

1003/1

116.90

116.90

0.00

IRIMES VICTOR (DEC.)

379

CLUJ

CIURILA

1001/1

23.48

23.48

0.00

MUNCACI C. ROZAUA

 

380

CLUJ

CIURILA

998/1

58.26

58.26

0.00

MOLDOVAN VASILE, MOLDOVAN V. NICOLAE

381

CLUJ

CIURILA

995/1

61.86

61.86

0.00

MUNCAI V. VICTOR, CAPUSAN V. LUCIANA-MIRELA

382

CLUJ

CIURILA

997

64.38

64.38

0.00

MUNCACl V.VICTOR, CAPUSAN V. LUCIANA-MIRELA

383

CLUJ

CIURILA

994

146.39

146.39

0.00

FENESAN C. VICTORIA, REVNIC N. BENIAMIN

384

CLUJ

CIURILA

992/1

71.17

71.17

0.00

FENESAN C. VICTORIA, REVNIC N. BENJAMIN

385

CLUJ

CIURILA

991

99.77

99.77

0.00

IEPURE G-MARIA

386

CLUJ

CIURILA

989/1

36.00

36.00

0.00

IEPURE G. MARIA

387

CLUJ

CIURILA

988

119.94

119.94

0.00

IEPURE P. MARIA, IEPURE G. VASILE

388

CLUJ

CIURILA

986/1

37.24

37.24

0.00

IEPURE V. MAMA, IEPURE G. VASILE

389

CLUJ

CIURILA

983/1

40.27

40.27

0.00

SAMOILA IOAN, SAMOILA ILEANA

390

CLUJ

CIURILA

985

143.37

143.37

0.00

SAMOILA IOAN, SAMOILA ILEANA

391

CLUJ

CIURILA

982

104.22

104.22

0.00

FELECAN V. MINERVA

392

CLUJ

CIURILA

980/1

26.85

26.85

0.00

FELECAN V. MINERVA

393

CLUJ

CIURILA

977/1

53.42

53.42

0.00

IEPURE V. TATIANA (DEC), CHICINAS MARIA

394

CLUJ

CIURILA

979

225.36

225.36

0.00

IEPURE  V.TATIANA (DEC), CHICINAS MARIA

395

CLUJ

CIURILA

974/1

39.99

39.99

0.00

FELECAN C ROZAUA

396

CLUJ

CIURILA

976

177.79

177.79

0.00

FELECAN C. ROZALIA

397

CLUJ

CIURILA

973

197.13

197.13

0.00

FELECAN G. VASILE

398

CLUJ

CIURILA

971/1

42.59

42.59

0.00

FELECAN G. VASILE

399

CLUJ

CIURILA

1025/1

404.04

404.04

0.00

FELECAN V. VICTOR - JAC

V. MARIA - SILADI

V. EUGENIA - FELECAN V. IOAN

400

CLUJ

CIURILA

1023/1

104.20

104.20

0.00

FELECAN G. VASILE

401

CLUJ

CIURILA

1021/1

125.33

125.33

0.00

IRIMES P. VASILE

402

CLUJ

CIURILA

1928/1

40.77

40.77

0.00

TĂUTAN I. VALENTINA, BARA I. LUCIA, POP I. VALERIA, NICHITAI. EMILIA

403

CLUJ

CIURILA

1925/1-1925/2

72.60

72.60

0.00

NICOARĂ ALEXANDRU, MIRCEA A VALERIA

404

CLUJ

CIURILA

2000

159.61

159.61

0.00

BOGĂTEAN A IOAN

405

CLUJ

CIURILA

2003/1

831.01

831.01

0.00

SABĂU IOAN IOSIF, SABĂU DAVID, SABĂU BENIAMIN, GECAN ANASTASIA, MOLDOVAN MARIA, SABĂU GHITĂ DANIEL

 

406

CLUJ

CIURILA

905/1

122.47

122.47

0.00

TĂUTAN I. VALENTINA, BARA I. LUCIA, POP I. VALERIA, NICHITAI. EMIUA

407

CLUJ

CIURILA

1203/1-1203/2

309.37

309.37

0.00

MUNCACIU V. GAVRILĂ

408

CLUJ

CIURILA

1188/1

833.68

833.68

0.00

PAROHIA ORTODOXA SĂUCEA

409

CLUJ

CIURILA

1195/1

343.98

343.98

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

410

CLUJ

CIURILA

1197/1

167.95

167.95

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

411

CLUJ

CIURILA

1198/1

302.00

302.00

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

412

CLUJ

CIURILA

1199/1

218.00

218.00

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

413

CLUJ

CIURILA

1200/1

71.00

71.00

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURtLA

414

CLUJ

CIURILA

2410

80.10

80.10

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

415

CLUJ

CIURILA

2406

968.87

968.87

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

416

CLUJ

CIURILA

2407-2408-2409

521.00

521.00

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

417

CLUJ

CIURILA

2403-2404-2405

528.00

528.00

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

418

CLUJ

CIURILA

1503/1. 1505/1

27.00

27.00

0.00

VOMIR T. TEODOR

419

CLUJ

CIURILA

1508/1, 1510/1

13.00

13.00

0.00

MARCU VASILE, POPA V1RGINEA

420

CLUJ

CIURILA

1513/1. 1515/1

16.00

16.00

0.00

IEPURE D. MARIA

421

CLUJ

CIURILA

1518/1, 1520/1

26.00

26.00

0.00

IEPURE G. IOAN

422

CLUJ

CIURILA

1523/1, 1525/1

54.00

54.00

0.00

MAN A. VALERIA

423

CLUJ

CIURILA

1528/1, 1530/1

62.00

62.00

0.00

SALOMIE I. ANA

424

CLUJ

CIURtLA

1533/1. 1535/1

47.00

47.00

0.00

MEDAN STEFAN, MEDANS. UVIU

425

CLUJ

CIURILA

1538/1, 1540/1

67.00

67.00

0.00

MIRCEA CRUCITĂ

426

CLUJ

CIURILA

1543/1, 1545/1

31.00

31.00

0.00

LUCACIT. VIORICA

427

CLUJ

CIURILA

1548/1, 1550/1

27.00

27.00

0.00

CIURILEANG. VALERIA. CIURILEAN G. VASILE

428

CLUJ

CIURILA

1553/1, 1555/1

15.00

15.00

0.00

MANCIU A. CRUCITĂ

429

CLUJ

CIURILA

1634/1

69.00

69.00

0.00

IEPURE G. IOAN

430

CLUJ

CIURILA

1703/1

8.00

8.00

0.00

TRIF I. VERGENIA

431

CLUJ

CIURILA

1707/1

86.00

86.00

0.00

TRIF N. MARIA, TRIF L. IOAN

432

CLUJ

CIURILA

1711/1, 1711/2

177.00

177.00

0.00

RUS VALERIA, FARCAS L. LUCRETIA

433

CLUJ

CIURILA

1715/1, 1715/2

80.00

80.00

0.00

MIRCEA EUGEN, MIRCEA I. MARIA

434

CLUJ

CIURILA

1719/1. 1719/2

35.00

35.00

0.00

TRIF P. VALERIA

435

CLUJ

CIURILA

2429

15.00

15.00

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

 

436

CLUJ

CIURILA

2430

14.00

14.00

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

437

CLUJ

CIURILA

2431

416.00

416.00

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

438

CLUJ

CIURILA

2432

72.00

72.00

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

439

CLUJ

CIURILA

2433

280.00

280.00

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

440

CLUJ

CIURILA

2434

395.00

395.00

0.00

MARCUV. MARIA

441

CLUJ

CIURILA

2119

53.75

53.75

0.00

COPIL IOAN

442

CLUJ

CIURILA

2089

109.21

109.21

0.00

MARC PETRE

443

CLUJ

CIURILA

1167/1

102.70

102.70

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

444

CLUJ

CIURILA

1164/1

41.10

41.10

0.00

IEPURE TATIANA

445

CLUJ

CIURILA

1161/1

34.00

34.00

0.00

MARC VASILE

446

CLUJ

CIURILA

1819/1

131.85

131.85

0.00

MIRCEAG. ILEANA, MIRCEAA.EMIL

447

CLUJ

CIURILA

1640/1, 1640/2

30.00

30.00

0.00

CONSILIUL LOCAL CIURILA

448

CLUJ

CIURILA

1567/1, 1569/1

74.00

74.00

0.00

TRIF FRASINA, TRIF P. IOAN

449

CLUJ

CIURILA

1558/1, 1558/2, 1560/1

44.00

44.00

0.00

MARC I. GAVRILA, MARC I. IOAN

450

CLUJ

CIURILA

1563/1, 1563a, 1565/1

75.00

75.00

0.00

MARCU V. VASILE, MARCUV. VALERIU

451

CLUJ

CIURILA

1467/1

224.66

224.66

0.00

MARC A. EMILIA

452

CLUJ

CtURJLA

1472/1-1472/2

521.19

521.19

0.00

OPRIS IULIAN, OPRIS IOAN

453

CLUJ

CIURILA

1404/1

154.24

154.24

0.00

ROS V. IOAN

454

CLUJ

CIURILA

1398/1-1398/2

387.84

387.84

0.00

FARCAS V. IOAN

455

CLUJ

CIURILA

1216/1

13.69

13.69

0.00

FIREZAR LUCIAN, REVNIC N. CORNEL

456

CLUJ

CIURILA

1218/1

216.92

216.92

0.00

POPA V. VASILE, JUCAN V. VIORICA

457

CLUJ

CIURILA

1029/1

136.07

136.07

0.00

MIHALCAV. MARIA, MIHALCA V. ILEANA

458

CLUJ

CIURILA

1027/1

785.31

785.31

0.00

FELECAN I. ION, FELECAN T. NASTASIA

459

CLUJ

CIURILA

2420

2,718.00

2,718.00

0.00

COMUNA CIURILA

 

 

 

 

21,423.27

21,423.27

0.00

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea adminlstrativ- terttorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico cadastrale

Suprafata rezultată din acte

Suprafata rezultată din măsurători

356

CLUJ

MIHAIVfTEAZU

122

1,527.93

1,527.93

0.00

FULOP STEFAN

357

CLUJ

MIHAI VITEAZU

511

677.34

677.34

0.00

CONSILIUL LOCAL MIHAI VITEAZU

358

CLUJ

MIHAIVITEAZU

1000/1, 1000/2

99.43

99.43

0.00

BOTASI. ILEANA

359

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1003/1

96.25

96.25

0.00

BUCEA G. CĂTĂLINA

360

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1005/1

189.59

189.59

0.00

BOCAN I. VASILE, BOCAN GHE. MARIA

361

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1007/1

675.25

675.25

0.00

BOCAN I. VASILE, BOCAN GHE. MARIA

362

CLUJ

MIHAt VITEAZU

1009/1

147.00

147.00

0.00

SZEKELY VASILE, CONSTANTINESCU EUSABETA, PÂRVU MARGARETA, TRIF GIZELA, SZEKELY N. NICOLAE (dec.), SZEKELY B. ELZA

363

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1011/1

120.00

120.00

0.00

OLTEAN N. ANA, BEDELEAN GHEORGHE, CHIS GUGOR

364

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1017/1

2,860.00

2,860.00

0.00

LELUTIU I. SABIN (dec.), LELUTIU ANA, VASILE MIHAELA -SIMONA, SC COROIAN PROD ELECTRONIC S.R.L.

365

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1022/1

3,738.53

3,738.53

0.00

BAYKA M. NICOLAE, BAYKA EDMUND, KONTOS ILEANA, GALFI STEFAN, VASS ROZAUA, BERINDEIV. AUREL

366

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1025/1

1,874.33

1,874.33

0.00

POP MARIANA, CISMAS IOAN

367

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1030/1

232.00

232.00

0.00

VEGH M. IOLAN, MICLEAIACOB

368

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1033/1

174.82

174.82

0.00

SZEKELYVASILE, CONSTANTINESCU ELISABETA, PÂRVU MARGARETA, TRIF GIZELA, SZEKELY N. NICOLAE (dec.),

369

CLUJ

MIHAI VITEAZU

1035/1

423.87

423.87

0.00

ROSU G. MARIA, NEAMTIU VASILE

370

CLUJ

MIHAI VITEAZU

304/1, 304/2

111.77

111.77

0.00

DEAC M. MIHAIL

371

CLUJ

MIHAI VITEAZU

401/1

19.89

19.89

0.00

SONEAI. SPIRIDON (dec) RAFAILÂ S. MARIA

372

CLUJ

MIHAI VITEAZU

504/1

401.00

401.00

0.00

BAYKA S. ROZSA, BAYKA PARASCHIVA

373

CLUJ

MIHAI VITEAZU

507/1

317.00

317.00

0.00

HORVATH ARPAO

374

CLUJ

MIHAI VITEAZU

510/1

464.00

464.00

0.00

NAGY EMMA, STOIAN VASILE CONSTANTIN

375

CLUJ

MIHAI VITEAZU

512/1

25.00

25.00

0.00

HIDEG ILEANA, HIDEG I. IOAN

376

CLUJ

MIHAI VITEAZU

514/1

185.00

185.00

0.00

HIDEG ILEANA, HIDEG I. IOAN

37T

CLUJ

MIHAI VITEAZU

526/1

880.21

880.21

0.00

BADOI. EUSABETA, PALFI P. ROZALIA

378

CLUJ

MIHAI VITEAZU

530/1

294.27

294.27

0.00

ROSTAS ZOLTAN, ROSTAS CRISTINA, ROSTAS KAROLY. DANCIU EMMA, SZOVATI EDITH

379

CLUJ

MIHAI VITEAZU

534/1

298.14

298.14

0.00

FORMAN PAVEL

380

CLUJ

MIHAI VITEAZU

538/1

36.94

36.94

0.00

FORMAN PAVEL, FORMAN ROZALIA

381

CLUJ

MIHAI VITEAZU

542/1

90.31

90.31

0.00

BAN F. ETELCA

 

382

CLUJ

MIHAI VITEAZU

546/1

13.55

13.55

0.00

ARKOSI1. ROZAUA, OLARIU B. FLORIN, OLARIU EUGENIA

383

CLUJ

MIHAI VITEAZU

550/1

9.68

9.68

0.00

KEKEDII.ANA

384

CLUJ

MIHAi VITEAZU

554/1

10.08

10.08

0.00

KOTELES MARGARETA, DEZSI ALEXANDRU, DEZSI MOISE, PĂCURAR EDIT, ARKOSI M. MOISE

385

CLUJ

MIHAI VITEAZU

558/1

9.34

9.34

0.00

SZELL M. SUSANA

386

CLUJ

MIHAI VITEAZU

572/1

610.21

610.21

0.00

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ MIHAI VITEAZU

387

CLUJ

MIHAI VITEAZU

64/1

274.00

274.00

0.00

CIORTEA I. ANA, MANEAC C. VASILE CORNEL

388

CLUJ

MIHAI VITEAZU

77/1, 77/2

116.74

116-74

0.00

ROSCA CRUCITĂ, POPA VASILE

389

CLUJ

MIHAI VITEAZU

79/1, 79/2, 79/3

142.46

142.46

0.00

MORAR I. MARIA

390

CLUJ

MIHAI VITEAZU

901/1

2,380.82

2,380.82

0.00

VERES ST. ELISABETA

391

CLUJ

MIHAI VITEAZU

903/1

1,003.32

1,003.32

0.00

TURDEAN T. LUCRETIA

392

CLUJ

MIHAI VITEAZU

906/1

868.55

868.55

0.00

OSTAFHE V. MARIA

393

CLUJ

MIHAI VITEAZU

909/1

423.54

423.54

0.00

ROSU G. MARIA, NICOARAIUUU

394

CLUJ

MIHAI VITEAZU

911/1

445.52

445.52

0.00

PLESA M. MARIA

395

CLUJ

MIHAI VITEAZU

915/1

35.22

35.22

0.00

CERNEA T.LETIT1A

396

CLUJ

MIHAI VITEAZU

935/1

2,654.86

2,654.86

0.00

DOBRALIDIA VERONICA

397

CLUJ

MIHAI VITEAZU

938/1

3,612.82

3,612.82

0.00

RAFAILAM. IOAN (dec.), RĂFĂILĂ S. MARIA

398

CLUJ

MIHAI VITEAZU

940/1

1,040.62

1,040.62

0.00

CADAR ST. ANA, CADAR NICOLAE

399

CLUJ

MIHAI VITEAZU

942/1

533.73

533.73

0.00

OPRIS V. IOAN, POP LUCRETIA, POPA DORINA

400

CLUJ

MIHAI VITEAZU

944/1

594.29

594.29

0.00

ISTRATE M. MARIA (dec.), BUCEA I. MARIA

401

CLUJ

MIHAI VITEAZU

963/1

76.00

76.00

0.00

POTINEU I. VERONICA, PATA TATIANA, PUWLETLENUTA, GANEA MINODORA, PATA MARIA, POTINEU VIORICA, TOADER IOSIF

402

CLUJ

MIHAI VITEAZU

965/1

75.00

75.00

0.00

CUCEA F. ANA, CUCEA N. STEFAN

 

 

 

 

30,890.22

30,890.22

0.00

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea admlnlstrativ- teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico cadastrale

Suprafata rezultata din acte

Suprafata rezultată din măsurători

403

CLUJ

MOLDOVENESTI

558

71.00

71.00

0.00

COMUNA MOLDOVENESTI

 

 

 

 

71.00

71.00

0.00

 

 

 

Nr. crt.

 

Judetul

 

Unitatea administrativ- teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico cadastrale

Suprafata rezultată din acte

Suprafata rezultata din măsurători

56

CLUJ

TURDA

234/1

213.18

213.18

0.00

Dobrotă Eudochia

57

CLUJ

TURDA

236/1

264.24

264.24

0.00

Dobrotă Eudochia

58

CLUJ

TURDA

348/1

70.02

70.02

0.00

Nerghes A. Elena

59

CLUJ

TURDA

407/1

32.65

32.65

0.00

BODO L. LINA,

PORCILĂ GUGOR

60

CLUJ

TURDA

345/1

12.67

12.67

0.00

BUNGA ĂRDEANI. STELA FELICIA, HAPA ADRIAN DUMITRU

61

CLUJ

TURDA

398/1

163.57

163.57

0.00

Tarta Alexandru Teodor

62

CLUJ

TURDA

410/1

23.95

23.95

0.00

BAKO M. GABRIELA, PORCILĂ GLIGOR

63

CLUJ

TURDA

228/1

374.08

374.08

0.00

DOBROTĂ EUDOCHIA

64

CLUJ

TURDA

329»

574.03

574.03

0.00

DOBROTĂ IOAN, OLARU MARIA, BIJA ELENA, BARANGA DOCHIA, VONICA SILVIA. DOBROTA NICOLAE, DOBROTĂ EUDOCHIA

65

CLUJ

TURDA

355/1

792.90

792.90

0.00

GIURGIU I. IOAN, HAPA ADRIAN DUMITRU

66

CLUJ

TURDA

365/1

602.48

602.48

0.00

CSETRI CAROL

67

CLUJ

TURDA

381/1

5.73

5.73

0.00

FRANC AUREL

68

CLUJ

TURDA

383/1

310.75

310.75

0.00

FRANC AUREL

69

CLUJ

TURDA

394/1

224.56

224.56

0.00

DRAGAN KATALIN, SUCIU T. VASILE

70

CLUJ

TURDA

403/1

31.94

31.94

0.00

DRAGAN KATALIN, PORCILĂ MIHAIL

 

 

 

 

3,696.75

3,696.75

0.00

 

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ- teritorială

Nr. cadastral

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico cadastrale

Suprafata rezultată din acte

Suprafata rezultată din măsurători

116

CLUJ

TURENI

132

344.60

344.60

0.00

TURDEAN IOAN

117

CLUJ

TURENI

1192

75.00

75.00

0.00

IOZON LAURENTIU

118

CLUJ

TURENI

1216

730.00

730.00

0.00

IOBBAGI ERZELIE

119

CLUJ

TURENI

1222

660.00

660.00

0.00

CUREAN VICTORIA

120

CLUJ

TURENI

1190,1191

498.00

498.00

0.00

MOLDOVAN SIMION, MOLDO VAN MARIA

121

CLUJ

TURENI

1194,1195

906.00

906.00

0.00

MOCAN VASILE, POPA VASILE

122

CLUJ

TURENI

1197, 1198, 1200,1201

5,229.00

5,229.00

0.00

ROTAR VIORICA

123

CLUJ

TURENI

1203, 1204, 1206,1207

1,985.00

1,985.00

0.00

BANYAI EVA, BANYAI PARASCHIVA, BANYAI EUSABETA, BANYAI CLARA

 

124

CLUJ

TURENI

1209,1210

172.00

172.00

0.00

NAGY ELZA

125

CLUJ

TURENI

1212,1213

133.00

133.00

0.00

IOZAN ANDREI, IOZAN EZA, NAGY ROZALIA, VARGA CLARA, IOBBAGY ETELKA, IOZAN GHIZERA. IOZAN ANA, IOZAN ROZALIA

126

CLUJ

TURENI

131/1

2.65

2.65

0.00

RUJDA MARIA-

SĂLAJAN VIRGIL, Sălagean A. Aurelia

127