MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 483         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 iulie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

708. - Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul casării acestuia

 

713. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a două imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Administratia Natională de Meteorologie

 

719. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Institutul National de Cercetare pentru Sport în administrarea Agentiei Nationale Anti-Doping

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

510/230. - Ordin al ministrului transporturilor si al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR 11

 

668. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate, specializate în litigii internationale, de încheiere si derulare a contractului de asistentă si reprezentare juridică a României sau a altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, precum si pentru aprobarea Procedurii de selectare a arbitrilor desemnati de partea română în procedurile arbitrate în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul casării acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul casării acestuia.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosgânian

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 708.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", care trece din domeniul public în domeniul privat al statului

 

Locul unde este situat imobilul

Caracteristicile tehnice

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului

Municipiul Bucuresti,

str. Stirbei Vodă nr. 79-81,

sectorul 1

Pavilion J,

constructie tip baracă

Suprafata construită = Suprafata desfăsurată = 18 m2

106810 -partial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a două imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Administratia Natională de Meteorologie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă Drezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a două imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Administratia Natională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - După scoaterea din patrimoniu a mijloacelor fixe aferente imobilelor prevăzute la art. 1, Administratia Natională de Meteorologie îsi va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 713.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Administratia Natională de Meteorologie, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Nr. crt.

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică la care imobilul se află fn administrare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1.

Judetul Cluj, municipiul Dej,

Str. 1 Mai nr. 178

62.864

Administratia Natională de Meteorologie

Teren clădire Statia Meteorologică Dej

Suprafata = 450 m2

2.

Judetul Cluj, municipiul Dej,

Str. 1 Mai nr. 178

63.511

Administratia Natională de Meteorologie

Clădire Statia Meteorologică Dej

Suprafata construită = 136 m2

Suprafata desfăsurată = 136 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Institutul National de Cercetare pentru Sport în administrarea Agentiei Nationale Anti-Doping

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil situat în municipiul Bucuresti, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Institutul National de Cercetare pentru Sport în administrarea Agentiei Nationale Anti-Doping.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobil prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 719.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Institutul National de Cercetare pentru Sport în administrarea Agentiei Nationale Anti-Doping

 

Nr. MFP

Cod de

clasificare

Adresa imobilului

care se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

34.205

8.29.06

Municipiul Bucuresti,

Bd. Basarabia nr. 37-39,

sectorul 2,

Statul român,

Agentia Natională pentru Sport,

Institutul National de Cercetare pentru Sport

Statul român,

Agentia Natională Anti-Doping

Suprafata totală = 178,41 m2

Depozit: 3,41 m2

Birou: 11,66 m2

Birou: 15,90 m2

Birou: 12,74 m2

Birou: 8,65 m2

Birou: 20,27 m2

Birou: 33,45 m2

Birou: 9,70 m2

Birou: 7,90 m2

Hol: 7,44 m2

Grup sanitar: 7,48 m2

Hol: 3,85 m2

Birou: 35,96 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 510 din 21 iunie 2007

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 230 din22 iunie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR11

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul transporturilor si ministrul internelor si reformei administrative emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementările privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere-RNTR 11, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - De la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

- art. 6 al Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005;

- prevederile referitoare la transpunerea anexelor I si II la Directiva 2000/30/CE din art. 10 al Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005;

- prevederile referitoare la controlul tehnic în trafic din alin. (1) al art. 1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005- Reglementări privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică-RNTR 1;

- alin. (3) al art. 1 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005;

- anexa nr. 16 la reglementări din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005;

- prevederile privind participarea „Registrului Auto Român" -RA la activitătile de control prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului de interne nr. 29/206/2002 pentru înfiintarea echipajelor mobile mixte de control al traficului rutier, formate din reprezentanti ai regiilor autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România" si „Registrul Auto Român", precum si ai Autoritătii Rutiere Române-A.R.R., împreună cu organe de control apartinând Inspectoratului General al Politiei si Inspectoratului General al Politiei de Frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 31 ianuarie 2002;

- prevederile privind participarea „Registrului Auto Român" -RA la activitătile de control prevăzute în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului de interne nr. 852/289/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea si efectuarea activitătilor de control de către echipajele mixte de control al traficului rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002;

- prevederile privind participarea „Registrului Auto Român" -RA la activitătile de control prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 618/169/2004 privind reglementarea controlului în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simplă motoare si semiremorci specializate basculante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 13 aprilie 2004.

Art. 3. - Regia Autonomă „Registrul Auto Român" din cadrul Ministerului Transporturilor, respectiv Directia Politiei Rutiere si Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune:

- Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea si utilizarea, în cadrul Comunitătii, a limitatoarelor de viteză la anumite categorii de autovehicule, modificată prin Directiva 2002/85/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 noiembrie 2002, care modifică Directiva 92/6/CEE a Consiliului privind instalarea si utilizarea, în cadrul Comunitătii, a limitatoarelor de viteză la anumite categorii de autovehicule;

- art. 3 alin. (2) din Directiva 96/96/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la inspectia tehnică a autovehiculelor si remorcilor acestora, modificată ultima dată prin Directiva 2003/27/CE a Comisiei din 3 aprilie 2003 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei 96/96/CE a Consiliului în ceea ce priveste încercarea emisiilor de evacuare ale autovehiculelor; si

- Directiva 2000/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iunie 2000 privind controlul tehnic rutier al vehiculelor comerciale care circulă în cadrul Comunitătii Europene, modificată prin Directiva 2003/26/CE a Comisiei din 3 aprilie 2003 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei 2000/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste limitatoarele de viteză si emisiile poluante ale vehiculelor comerciale.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTĂRI

privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere - RNTR11

 

Art. 1. - Prezentele reglementări stabilesc procedura si conditiile tehnice care se aplică la efectuarea controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere care circulă pe drumurile publice din România.

Art. 2. - În cuprinsul prezentelor reglementări se utilizează următoarele abrevieri:

a) RAR - „Registrul Auto Român" - RA;

b) CTT - controlul tehnic în trafic;

c) ITP - inspectia tehnică periodică;

d) ITPI - inspectia tehnică periodică internatională;

e) RNTR 1 - Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si în categoria de folosintă conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.133/2005;

f) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate ia acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare;

g) RNTR 3 - Reglementările privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005.

Art. 3. - În sensul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următorul înteles:

a) Acordul de la Viena -Acordul privind adoptarea de conditii tehnice uniforme pentru inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere si recunoasterea reciprocă a acestor inspectii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat de România prin Ordonanta Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999;

b) control tehnic în trafic - controlul inopinat de natură tehnică al unui vehicul în circulatie pe drumurile publice din România, efectuat de RAR si Politia Rutieră;

c) inspectia tehnică periodică - controlul conformitătii unui vehicul cu cerintele tehnice referitoare la inspectia tehnică periodică. Pentru vehiculele înmatriculate în România, aceste cerinte sunt prevăzute în reglementările RNTR 1 în vigoare;

d) inspectia tehnică periodică internatională - controlul conformitătii vehiculelor înmatriculate în alte state cu cerintele tehnice referitoare la inspectia tehnică periodică internatională, prevăzute în regulile anexate la Acordul de la Viena;

e) vehicul (rutier) - sistemul mecanic care circulă pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, si care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane si/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări, cu exceptia vehiculelor care circulă pe sine;

f) vehicul comercial - autovehiculul pentru transportul de mărfuri cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t (categoriile N2 si N3), remorca sau semiremorca cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t (categoriile 03 si 04) ori autovehiculul pentru transportul de persoane care are, în afara scaunului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune (categoriile M2 si M3);

Art. 4. - (1) Autovehiculele din categoriile M2, M3, N2 si N3, definite în conformitate cu RNTR 2, destinate circulatiei pe drumurile publice, având cel putin 4 roti si o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, trebuie echipate cu limitatoare de viteză.

(2) Autovehiculele din categoriile M2 si M3 prevăzute la alin. (1) pot circula pe drumurile publice numai dacă sunt echipate cu un limitator de viteză reglat astfel încât viteza lor să nu depăsească 100 km/h.

(3) Autovehiculele din categoriile M3 înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2005, cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 10 tone, pot continua să fie echipate cu limitatoare de viteză a căror viteză maximă este reglată la 100 km/h.

(4) Autovehiculele din categoriile N2 si N3 prevăzute la alin. (1) pot circula pe drumurile publice numai dacă sunt echipate cu un limitator de viteză reglat astfel încât viteza lor să nu depăsească 90 km/h.

(5) Cerintele prevăzute la alin. (2)-(4) nu se aplică:

a) autovehiculelor utilizate de către fortele armate, protectia civilă, pompieri, alte servicii de urgentă si forte responsabile pentru mentinerea ordinii publice;

b) autovehiculelor a căror viteză maximă constructivă nu poate depăsi limitele prevăzute la alin. (2)-(4);

c) autovehiculelor utilizate pentru teste rutiere în scopuri stiintifice;

d) autovehiculelor utilizate numai pentru servicii publice în mediu urban.

(6) Limitatoarele de viteză mentionate la alin. (2)-(4) trebuie să satisfacă cerintele tehnice prevăzute de Directiva 92/24/CEE. Totusi, toate autovehiculele prevăzute la alin. (1) si înmatriculate înainte de 1 ianuarie 2005 pot continua să fie echipate cu limitatoare de viteză care respectă cerintele tehnice stabilite de autoritătile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene.

(7) Limitatoarele de viteză trebuie instalate de operatori economici autorizati de RAR, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 5. - CTT se efectuează pentru toate vehiculele aflate în circulatie pe drumurile publice din România, fără discriminări bazate pe nationalitatea conducătorului auto sau pe statul de înmatriculare ori punere în circulatie a vehiculului, tinându-se cont de necesitatea reducerii la minimum a costurilor si întârzierilor provocate conducătorilor auto si/sau operatorilor economici.

Art. 6. - (1) Lucrătorul Politiei Rutiere asigură oprirea vehiculelor în vederea efectuării de către inspectorul RAR a verificărilor prevăzute prin prezentele reglementări.

(2) Modul de selectare a vehiculelor ce urmează a fi supuse CTT trebuie să urmărească în special identificarea si oprirea acelor vehicule în cazul cărora există indicii privind o stare tehnică necorespunzătoare.

Art. 7. - (1) Lucrătorul Politiei Rutiere controlează actele privind înmatricularea vehiculului respectiv.

(2) Lucrătorul Politiei Rutiere verifică, dacă este cazul, existenta si valabilitatea certificatului de agreare pentru transportul mărfurilor periculoase, corespunzător mărfii transportate.

(3) După efectuarea controlului actelor privind înmatricularea vehiculului, inspectorul RAR va proceda la efectuarea verificărilor prevăzute prin prezentele reglementări.

(4) CTT cuprinde următoarele verificări:

a) o inspectie vizuală a stării tehnice a vehiculului în stationare;

b) o verificare a raportului de CTT întocmit recent sau o verificare a documentelor care atestă efectuarea ITP ori ITPI în statul de înmatriculare sau punere în circulatie a vehiculului si, în particular, pentru vehiculele dintr-un stat membru al Uniunii Europene, a documentului ce atestă că vehiculul a fost supus ITP obligatorii, conform Directivei 96/96/CE; si/sau

c) o inspectie ce vizează detectarea defectiunilor privind starea tehnică a vehiculului. Această inspectie se efectuează asupra unuia, mai multor sau tuturor punctelor de control enumerate în raportul de CTT.

(5) Dovada eliberată într-un alt stat membru al Uniunii Europene care stabileste că un autovehicul, precum si remorca sau semiremorca acestuia, înmatriculate în acest stat membru, au fost admise la o ITP care respectă cel putin prevederile Directivei 96/96/CE este recunoscută ca având aceeasi valabilitate ca si dovada de ITP eliberată în România.

(6) Pentru vehiculele comerciale înmatriculate în celelalte state care au ratificat Acordul de la Viena, este obligatorie prezentarea certificatului de ITPI.

Art. 8. - (1) Înainte de a proceda la o inspectie privind punctele de control enumerate în raportul de CTT, inspectorul RAR ia în considerare documentele care atestă efectuarea ITP ori ITPI si/sau un raport de CTT prezentat de conducătorul auto si care a fost întocmit recent fie de RAR, fie de un serviciu competent al unui alt stat membru al Uniunii Europene.

(2) Inspectorul RAR poate, de asemenea, să ia în considerare un document eliberat de un centru de reparatii autorizat de RAR conform legislatiei în vigoare, care atestă efectuarea unor reparatii la vehiculul respectiv, prezentat, dacă este cazul, de conducătorul auto.

(3) Atunci când aceste documente si/sau raportul precizat mai sus furnizează proba că o inspectie a fost deja efectuată în decursul ultimelor 3 luni asupra unuia dintre punctele de control enumerate în raportul de CTT, acest punct nu este controlat din nou decât în cazul în care acest control este justificat, în principal, de existenta unei defectiuni sau a unei neconformităti evidente.

Art. 9. - (1) CTT se efectuează pe baza planului de operatiuni prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele reglementări.

(2) Pentru vehiculele care detin un certificat de agreare pentru transportul mărfurilor periculoase valabil conform prevederilor art. 7 alin. (2), inspectorul RAR va proceda la efectuarea operatiunilor de verificări suplimentare prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele reglementări.

(3) Cerinte privind încercările si/sau controalele referitoare la sistemele de frânare, emisiile poluante, tahografele si limitatoarele de viteză sunt prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele reglementări.

(4) Aparatura utilizată la CTT trebuie să îndeplinească conditiile precizate prin reglementările RNTR 1 în vigoare.

Art. 10. - (1) Pentru fiecare CTT se întocmeste un raport, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentele reglementări.

(2) Inspectorul RAR completează rubricile raportului de CTT referitoare la vehiculul inspectat si conditiile de efectuare a CTT, iar la rubrica privind punctele de control marchează punctele ce au fost controlate în conformitate cu planul de operatiuni.

(3) Dacă inspectorul RAR estimează că importanta defectiunilor de întretinere ale vehiculului inspectat poate crea un risc privind siguranta rutieră, de natură să justifice o inspectie mai aprofundată, în special în ceea ce priveste frânarea, vehiculul poate fi supus unei inspectii mai complexe într-o statie de ITP autorizată de RAR conform legislatiei în vigoare si situată în apropiere.

(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3), se va aplica legislatia în vigoare privind circulatia pe drumurile publice.

Art. 11. - (1) În cazul în care inspectorul RAR determină în urma verificărilor efectuate defectiuni majore sau periculoase în conformitate cu planul de operatiuni, marchează în rubrica privind punctele de control din raportul de CTT acele puncte la care au fost constatate astfel de neconformităti, iar la rubrica privind detalierea neconformitatilor constatate mentionează în clar toate defectiunile identificate.

(2) În baza defectiunilor mentionate de inspectorul RAR, lucrătorul Politiei Rutiere aplică sanctiunile prevăzute de legislatia în vigoare privind circulatia pe drumurile publice si marchează măsurile aplicate la rubrica privind rezultatele controlului din raportul de CTT.

(3) Măsurile aplicate de lucrătorul Politiei Rutiere în conformitate cu legislatia privind circulatia pe drumurile publice au în vedere defectiunile constatate fie în timpul verificărilor prevăzute la art. 7 alin. (4), fie în timpul inspectiei mai complexe prevăzute la art. 10 alin. (3).

(4) Raportul de CTT se retine de inspectorul RAR, o copie a acestuia fiind înmânată lucrătorului Politiei Rutiere, iar o altă copie conducătorului auto.

Art. 12. - RAR comunică Comisiei Europene, la fiecare 2 ani, înainte de 31 martie, datele colectate privind CTT pentru cei 2 ani precedenti si care se referă la numărul vehiculelor comerciale controlate, clasificate pe categorii de omologare conform rubricii corespunzătoare din raportul de CTT si pe tări de înmatriculare, precum si punctele controlate si defectiunile constatate si marcate în rubrica privind punctele de control din raportul de CTT.

Art. 13. - (1) RAR va asigura colaborarea cu serviciile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene pentru aplicarea Directivei 2000/30/CE. În acest scop, RAR va comunica acestor servicii persoanele de contact responsabile.

(2) În cazul vehiculelor comerciale ce apartin unor nonrezidenti si la care în urma CTT au fost constatate defectiuni majore si/sau periculoase, în special de natura celor care duc la suspendarea utilizării vehiculelor, RAR va asigura informarea serviciilor competente ale statului membru al Uniunii Europene de înmatriculare sau de punere în circulatie a vehiculelor respective, pe baza raportului de CTT. Aceasta nu va prejudicia consecintele aplicabile în conformitate cu legislatia natională privind circulatia pe drumurile publice.

(3) În cazul în care RAR a fost solicitat de serviciul competent al unui stat membru al Uniunii Europene care a constatat defectiuni majore si/sau periculoase la un vehicul comercial înmatriculat în România să ia măsuri împotriva contravenientului, RAR va comunica măsurile luate.

(4) În acest scop, la solicitarea RAR, Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative va cere detinătorului vehiculului respectiv prezentarea la RAR într-un interval de maximum 30 de zile pentru efectuarea unei verificări tehnice la sistemele la care au fost constatate defectiuni majore si /sau periculoase de către serviciul competent al unui stat membru al Uniunii Europene.

(5) În cazul nerespectării de către detinătorul vehiculului a obligatiilor prevăzute la alin. (4), RAR va proceda la anularea din oficiu a valabilitătii ITP pentru vehiculul respectiv. RAR va aduce la cunostinta Directiei Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative anularea din oficiu a valabilitătii ITP a unui vehicul, în scopul informării detinătorului vehiculului.

Art. 14. - În scopul redobândirii certificatului de înmatriculare retinut de lucrătorii Politiei Rutiere ca urmare a efectuării CTT la un vehicul înmatriculat sau pus în circulatie în alt stat trebuie prezentat un document eliberat de un centru de reparatii autorizat de RAR conform legislatiei în vigoare si care atestă efectuarea remedierilor necesare la vehiculul respectiv.

 

ANEXA nr. 1 la reglementări

 

PLAN DE OPERATIUNI

pentru controlul tehnic în trafic

 

 

Punctul

 

Metoda

 

Principate motive de respingere

Categorie

defectiuni

DMi

DMa

DP

0. IDENTIFICAREA VEHICULULUI

 

 

 

 

0.1 Placa (plăcile) cu numărul de înmatriculare (dacă este cerut de cerintele specifice)

Inspectie vizuală

a) Lipsa plăcii (plăcilor) cu numărul de înmatriculare sau placă (plăci) neconformă cu standardul

 

x

 

b) Placa (plăcile) cu numărul de înmatriculare fixată  ecorespunzător (încât este posibil să cadă pe carosabil)

 

x

 

c) Numărul de înmatriculare ilizibil total

 

x

 

d) Numărul de înmatriculare ilizibil partial

x

 

 

e) Neconcordantă cu documentele vehiculului

 

x

 

0.2 Identificarea vehiculului/ sasiu,  caroserie/ număr de identificare

Inspectie vizuală

a) Lipseste sau este poansonat neconform

 

x

 

b) Incomplet, ilizibil

 

x

 

c) Neconcordantă cu documentele vehiculului sau cu înreqistrările RAR

 

x

 

0.3 Alte probleme de identificare

Inspectie vizuală

a) Cod motor diferit fată de documentele vehiculului

 

x

 

b) Tip motor diferit fată de documentele vehiculului

 

x

 

c) Plăcută cu seria de motor prinsă atipic lipsă, serie de motor poansonată neconformă sau lipsă

 

x

 

d) Categorie, subcategorie (rubrica caroserie din CIV), culoare diferite fată de cele mentionate în documentele vehiculului

 

x

 

1. SISTEMUL DE FRÂNARE

1.1 Stare mecanică si functionare

1.1.1 Axul pedalei de actionare a frânei de serviciu

Inspectia vizuală a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este actionat

Notă:

Vehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprit

a) Pedală prea strânsă pe ax

 

x

 

b) Uzură avansată/joc excesiv

 

x

 

c) Lipsă sigurantă pedală

 

x

 

1.1.2 Starea si cursa pedalei de actionare a frânei

Inspectia vizuală si auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este actionat

Notă:

Vehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprit

a) Cursă excesivă sau insuficientă

 

x

 

b) Pedala nu revine corect

 

x

 

c) Lipsă îmbrăcăminte pedală, fixare incorectă, uzată, pedală deformată

x

 

 

d) Pedală deformată excesiv, care împiedică buna functionare a celorlalte pedale

 

x

 

1.1.3 Pompa de vacuum, compresorul si rezervoarele de aer

Inspectia vizuală a componentelor la presiunea normală de lucru, functionarea dispozitivului de avertizare, a supapei de protectie multicircuit si a supapei de suprapresiune

a) Presiune insuficientă pentru frânare repetată (cel putin două frânări) după declansarea semnalului de avertizare (sau dacă manometrul indică o valoare de pericol)

 

 

x

b) Supapa de protectie multicircuit sau supapa de suprapresiune nu functionează

 

x

 

c) Pierdere de aer care provoacă o scădere sensibilă de presiune sau pierdere de aer perceptibilă

 

x

 

d) Deteriorare exterioară care poate afecta functionarea sistemului de frânare

 

x

x

e) Pierderi mari de ulei ia compresor

x

 

 

 

1.1.4 Manometru pentru

presiune joasă sau indicator

Verificarea functionării

a) Functionare incorectă a indicatorului sau a manometrului

x

 

 

b) Nefunctionarea indicatorului sau a manometrului

 

x

 

1.1.5 Supapa de control

pentru frâna de stationare

Inspectia vizuală si auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este actionat

a) Fisurată sau deteriorată, uzată excesiv

 

x

 

b) Dispozitiv de actionare supapă defect sau supapă defectă

 

x

 

c) Neetanseitate în sistem, conexiuni slabe

 

x

 

d) Functionare incorectă

 

x

 

1.1.6 Frână de stationare, levier de comandă, dispozitiv de blocare

Inspectia vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este actionat

a) Sistemul de blocare nesigur

 

x

x

b) Uzură excesivă a axului levierului sau a mecanismului cu clichet al levierului

x

x

 

c) Cursă prea mare (reglaj incorect)

 

x

x

1.1.7 Supape de frânare (robineti de frânare, supape de descărcare, regulatoare de presiune etc.)

Inspectia vizuală si auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este

actionat

a) Supapă deteriorată sau neetansă (pierderi aer în exces)

 

x

x

b) Supapă fixată necorespunzător

 

x

 

c) Pierderi de lichid de frână

 

x

x

1.1.8 Dispozitive de cuplare pentru remorci echipate cu sistem de frânare (electric si/sau pneumatic)

Deconectarea tuturor sistemelor de frânare, dispozitivelor de cuplare dintre vehiculul tractor si remorcă Inspectia vizuală si auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este actionat

a) Robineti de închidere sau ventile cu etansare automată defecte

 

x

 

b) Fixare necorespunzătoare

x

 

 

c) Montaj incorect

 

x

 

d) Pierderi excesive de aer fără pericol de blocare a rotilor

 

x

 

e) Pierderi excesive de aer cu pericol de blocare a rotilor

 

 

x

f) Functionare incorectă

 

x

x

1.1.9 Cilindri acumulatori, rezervoare de aer comprimat

Inspectie vizuală si auditivă

a) Deteriorate, corodate

x

x

 

b) Neetanse

x

x x

 

c) Robinet de purjare defect

 

 

 

d) Fixare nesigură/montai incorect

 

 

 

1.1.10 Dispozitiv de servoasistare pentru frână,

cilindrul principal (sisteme hidraulice)

Inspectia vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este actionat

a) Dispozitiv de servofrână deteriorat sau ineficient

x

x

 

b) Cilindru principal defect

 

 

x

c) Cilindru principal neetans

 

x

 

d) Fixare nesigură a cilindrului principal

 

x

 

e) Cantitate insuficientă de lichid de frână

 

x

 

f) Capacul rezervorului de lichid de frână lipsă

x

 

 

g) Martor de nivel pentru lichid de frână aprins sau defect

x

 

 

h) Functionare defectuoasă a dispozitivului de avertizare în caz de nivel insuficient al lichidului de frână(dacă este prevăzut de constructor)

x

 

 

1.1.11 Conducte de frână rigide

Inspectia vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este actionat

a) Risc de deteriorare sau rupere

 

 

x

b) Neetanseităti la conducte

 

x

 

c) Deteriorări sau coroziuni excesive ale conductelor

 

x

x

d) Amplasare gresită a conductelor

x

x

 

1.1.12 Conducte flexibile (furtunuri) de frână

Inspectia vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare

a) Risc de deteriorare sau rupere

 

 

x

b) Furtunuri defecte, puncte de frecare

 

x

 

c) Furtunuri prea scurte sau răsucite

x

 

 

 

este actionat

d) Neetanseităti la furtunuri sau racorduri

 

x

x

e) Umflare excesivă a furtunurilor la presiune

 

x

 

1.1.13 Garnituri de frână

Inspectie vizuală

a) Lipsă garnituri frână

 

 

x

b) Uzură foarte avansată

 

x

 

c) Prezenta uleiului, unsorii care atacă garniturile (la o roată)

 

x

 

d) Prezenta uleiului, unsorii care atacă garniturile (la mai multe roti)

 

 

x

 

 

1.1.14 Tamburi de frână, discuri de frână

Inspectie vizuală

a) Uzură foarte avansată (în functie de nr. rotilor), aparitie de santuri, fisuri, spărturi sau alte defectiuni care compromit siguranta

 

x

x

b) Tamburi sau discuri ancrasate cu ulei, unsoare etc (în functie de nr. rotilor)

 

x

x

c) Platoul fixat gresit, ioc platou

 

x

 

1.1.15 Cabluri de frână, timonerie

Inspectia vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este actionat

a) Lipsă cabluri sau elemente timonerie

 

 

x

b) Cabluri deteriorate sau cu buclă

 

x

 

c) Componentă excesiv de uzată sau corodată

 

x

x

d) Jonctiuni ale cablului sau tijelor nesigure

 

x

 

e) Ghidaj cabluri deteriorat

 

x

 

f) Cursă insuficientă a timoneriei care nu asigură actionarea frânei de stationare

 

x

 

g) Curse anormal de mari ale timoneriei datorită reglajului incorect sau uzurii excesive

 

x

 

1.1.16 Cilindri de frână (inclusiv frâne cu arc sau cilindri hidraulici)

Inspectia vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este actionat

a) Cilindri fisurati sau deteriorati

 

 

x

b) Cilindri neetansi

 

x

x

c) Cilindri fixati necorespunzător/montaj incorect

 

 

x

d) Coroziune excesivă a cilindrilor

 

x

 

e) Protectia de etansare la praf lipsă sau foarte deteriorată

x

 

 

1.1.17 Regulator automat al frânării în functie de încărcare

Inspectia vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este actionat

a) Timonerie defectă

 

x

 

b) Timonerie reglată incorect

 

x

 

c) Mecanism gripat, ineficient

 

x

 

d) Supapă lipsă

 

 

x

e) Lipsa plăcutei cu datele tehnice principale (ptr. vehicule cls.lll)

x

 

 

f) Date ilizibile sau neconforme cu cerintele specificate

x

 

 

1.1.18 Leviere pentru came cu reglaj automat

Inspectie vizuală

a) Mecanism gripat sau cursă excesiv de mare datorită reglajului incorect sau uzurii excesive

 

x

 

b) Reglaj defectuos

 

x

 

c) Incorect instalat

 

x

 

1.1.19 Frână de încetinire (în măsura în care există sau este cerută)

Inspectie vizuală

a) Montaj incorect sau conexiuni nesigure

 

x

 

b) Functionare defectuoasă

 

x

 

c) Lipsă

 

x

 

1.1.20 Functionarea automată a frânelor remorcii

Decuplarea dispozitivului de frânare dintre vehicul si remorcă

Frâna remorcii nu actionează automat la deconectarea dispozitivului de cuplare

 

 

x

1.1.21 Întregul sistem de frânare Inspectie

vizuală si auditivă

 

 

a) Alte dispozitive ale sistemului (pompa antigel, uscătorul de aer etc.) deteriorate la exterior sau corodate excesiv astfel încât afectează functionalitatea sistemului de frânare

 

x

 

b) Pierderi excesive de aer sau antigel

 

x

 

c) O componentă nesigură sau montată neadecvat

 

x

 

d) Reparatii necorespunzătoare sau modificarea unei componente

 

 

x

1.1.22 Conectori tester diagnosticare (unde acestia există sau sunt obligatorii)

Inspectie vizuală

a) Lipsă

 

x

 

b) Deteriorati, neutilizabili

 

x

 

c) Neetanseităti

x

 

 

 

 

1.2 Frâna de serviciu, performantă si eficacitate

1.2.1 Performantă

(E)

încercare pe un stand de testare a fortelor de frânare, actionare progresivă a frânei

până la efortul maxim

a) Fortă de frânare la o roată mai mică de 70% din forta de frânare maximă înregistrată la cealaltă roată de pe aceeasi axa

 

x

 

b) Frânare fără variatie graduală (blocare)

 

 

x

c) Timp de răspuns prea mare la una dintre roti fortei de frânare

 

x

 

d) Variatie excesivă a în timpul fiecărei rotiri complete a rotii

 

x

 

1.2.2 Eficacitate

(E)

încercare pe un stand de testare a fortelor de frânare, actionare progresivă a frânei

până la efortul maxim sau verificare cu ajutorul decelerometrului (conform procedurii din RNTR 1)

Coeficient de frânare mai mic de:

 

 

x

- categoria M1, M2 si M3: 50%1)

-categoria N1:45%

- categoria N2 si N3:43%2)

- categoria 02,03 si 04:40%3)

Deceleratie mai mică decât valorile echivalente ale coeficientilor de frânare precizati anterior

1.3 Frâna de securitate (dacă este actionată printr-un sistem separat), performantă si eficacitate

1.3.1 Performantă

(E)

Dacă sistemul de frânare de securitate este separat de sistemul de frânare de serviciu, se utilizează metoda specificată la 1.2.1.

a) Forta de frânare pe o roată mai mică decât 70% din forta de frânare înregistrată la cealaltă roată de pe aceeasi axă

 

x

 

b) Frânare fără variatie graduală (blocare)

 

x

 

c) Sistemul automat de frânare pentru remorcă nu functionează

 

x

 

1.3.2 Eficacitate

(E)

Dacă sistemul de frânare de securitate este separat de sistemul de frânare de serviciu, se va utiliza metoda specificată la 1.2.2.

Pentru toate categoriile de vehicule, un coeficient de frânare mai mic de 50%4) din coeficientul frânei de serviciu indicat la punctul 1.2.2 (sau deceleratie, după caz)

 

 

x

1.4. Frâna de stationare, performantă si eficacitate

1.4.1 Performantă

(E)

încercare pe un stand de testare a fortelor de frânare

Frâna nu functionează pe una sau pe mai multe roti

 

 

x

1.4.2 Eficacitate

(E)

încercare pe un stand de testare a fortelor de frânare sau verificare cu ajutorul

decelerometrului (conform procedurii din RNTR 1)

Pentru toate categoriile de vehicule, un coeficient de frânare mai mic de 16% sau, pentru ansambluri de vehicule, mai mic de 12% (raportat la masa totală maximă autorizată a ansamblului de vehicule). Deceleratie mai mică decât valorile echivalente ale coeficientilor de frânare precizati anterior.

 

 

x

1.5 Sistem antiblocare

1.5.1 Sistem antiblocare (ABS)

Inspectie vizuală a dispozitivului de avertizare

Functionare defectuoasă a dispozitivului de avertizare sau acesta indică o defectiune a sistemului

x

x

 

 

1) 48% pentru vehiculele care nu sunt echipate cu ABS sau fabricate înainte de 1 octombrie 1991

2) 45% pentru vehiculele înmatriculate după 1988

3) 43% pentru semiremorci si remorci cu protap înmatriculate după 1988

4) 22% pentru vehicule N1, N2 si N3

 

2. SISTEMUL DE DIRECTIE

2.1 Stare mecanică

2.1.1 Starea casetei de directie

Inspectie vizuală a casetei de directie în timpul rotirii volanului

a) Uzură excesivă a axului

 

 

x

b) Deplasare excesivă a axului

 

x

x

c) Neetanseităti

x

 

 

2.1.2 Fixarea casetei de directie

+ (E)

Inspectie vizuală a fixării casetei de directie în timp ce volanul este rotit stânga-

dreapta (utilizând un detector de jocuri corespunzător, după caz)

a) Caseta de directie nu este fixată corect

 

 

x

b) Lipsa suruburilor de fixare sau suruburi rupte

 

 

x

c) Casetă de directie deteriorată

 

x

x

2.1.3 Starea mecanismului de directie + (E)

Inspectie vizuală a componentelor mecanismului de directie în ceea ce priveste starea acestora în timp ce volanul este rotit stânga- dreapta (utilizând un detector de jocuri corespunzător, după caz)

a) Miscare relativă între componentele care ar trebui să fie fixe

 

 

x

b) Joc excesiv în articulatii

 

 

x

c) Fisuri sau deformări ale oricărei componente

 

 

x

d) Absenta dispozitivelor de blocare

 

x

 

e) Aliniere defectuoasă a componentelor

(de exemplu, bara de conexiune, bara de comandă a directiei)

 

x

 

f) Reparatii inadecvate, modificări g) Burduf de protectie la praf lipsă sau deteriorat

x

x

 

2.1.4 Functionarea mecanismului de directie

Inspectie vizuală a modului de functionare a mecanismului în timp ce volanul este rotit cu rotile pe sol si motorul în functiune

a) Cursă incompletă a mecanismului de directie la actionarea acestuia (lovirea de o parte fixă a sasiului)

 

x

 

b) Limitatoare casetă directie nefunctionale

 

x

 

c) Nealiniere sau atingerea componentelor

 

x

x

2.1.5 Servodirectie

Verificarea servodirectiei si a nivelului rezervorului hidraulic (dacă este vizibil).

Cu rotile pe sol si cu motorul functionând, se verifică dacă servodirectia functionează

Corect

a) Neetanseităti usoare sau excesive

x

x

 

b) Lichid insuficient

x

x

 

c) Mecanismul nu functionează

 

x

 

d) Mecanism fisurat sau nesigur

 

 

x

e) Reparatii sau modificări neadecvate

 

x

 

f) Cabluri/furtunuri deteriorate, corodate excesiv

 

x

 

2.2 Volanul si coloana de directie

2.2.1 Starea volanului

Cu rotile pe sol, se oscilează volanul dintr-o parte în alta, într-un plan perpendicular

pe coloana de directie, si se aplică de jos în sus si de sus în jos o fortă slabă. Se inspectează vizual jocurile

a) Miscare relativă între volan si coloana de directie care indică un joc

 

x

 

b) Absenta dispozitivului de retinere (sigurantei) pe butucul volanului

 

 

x

c) Fisurarea sau slăbirea butucului, coroanei sau a spitelor volanului

 

 

x

2.2.2 Coloana de directie

Se împinge si se trage de volan în linie cu coloana; se împinge de volan în diferite directii perpendiculare pe coloana de directie.

Se verifică vizual jocul si starea cuplajelor elastice sau a altor articulatii

a) Deplasare excesivă a centrului volanului în sus sau în jos

 

x

 

b) Deplasare excesivă a capului coloanei radial fată de axa coloanei

 

x

 

c) Cuplaj elastic deteriorat sau cardanic (joc anormal)

 

x

 

d) Fixare defectuoasă

 

x

 

2.2.3 Jocuri în mecanismul

de directie

Cu motorul în functiune în cazul vehiculelor cu servodirectie si cu rotile în pozitie dreaptă,  se roteste usor volanul stânga-dreapta, pe cât posibil fără a misca rotile. Se verifică vizual miscarea liberă

Joc excesiv (de exemplu, deplasarea unui punct de pe coroana volanului care depăseste o cincime din diametrul volanului)

 

x

 

3.  VIZIBILITATE

3.1 Câmp de vizibilitate

Inspectie vizuală de pe scaunul soferului

Obstructionarea câmpului de vizibilitate al soferului care îi afectează vederea în fată sau lateral

 

x

 

3.2 Starea geamurilor

Inspectie vizuală

a) Parbriz sau alt geam fisurat sau cu transparentă neconformă cu cerintele specifice

x

x

 

b) Parbriz sau alt geam neconform cu cerintele specifice

x

x

 

c) Parbriz sau alt geam în stare inacceptabilă

 

x

 

3.3 Oglinzi retrovizoare

Inspectie vizuală

a) Oglindă lipsă sau nefixată conform cerintelor specifice

Xdr

Xst

 

b) O oglindă care nu asigură vizibilitate adecvată spre înapoi

Xdr

Xst

 

c) Oglindă deteriorată, lipsă sau fixată nesigur

Xdr

Xst

 

3.4 Stergătoare de parbriz

Inspectie vizuală

a) Stergătoare care nu functionează

Xdr

Xstg

 

b) Lamela stergătorului lipsă sau în mod evident deteriorată

Xdr

Xstg

 

3.5 Spălătoare de parbriz

Inspectie vizuală

Spălătoare care nu functionează adecvat

Xdr

Xsto

 

3.6 Sistem de dezaburire

Inspectie vizuală

Sistem care nu functionează sau în mod evident este deteriorat

x

 

 

 

 

4.  INSTALATIA ELECTRICĂ DE ILUMINARE, SEMNALIZARE SI AUXILIARA

4.1 Faruri

4.1.1 Stare si functionare

Inspectie vizuală si functională

 

a) Lipsă far sau dispersor

 

x

x

b) Sursă de lumină defectă

 

x

 

c) Dispersoare necorespunzătoare

 

x

 

d) Fixare nesigură care poate conduce la căderea pe carosabil

 

x

 

e) Fixare necorespunzătoare

x

 

 

4.1.2 Verificare reglaj + (E)

Inspectie vizuală si functională

 

a) Far reglat necorespunzător

 

x

 

b) Sursă de lumină montată incorect

x

 

 

4.1.3 Comutator

Inspectie vizuală si functională

a) Numărul de faruri aprinse simultan nu este în conformitate cu cerintele specifice

 

x

x

b) Functionarea dispozitivului de comandă defectuoasă

 

 

 

4.1.4 Conformitatea cu cerintele specifice

Inspectie vizuală si functională

a) Becul, culoarea luminii emise, pozitia nu sunt în conformitate cu cerintele specifice

x

x

x

b) Acoperiri ale dispersorului sau pe sursa de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

 

 

 

4.1.5 Dispozitive de reglare a farurilor în functie de încărcare (atunci când sunt obligatorii)

Inspectie vizuală si functională

a) Dispozitivul nu functionează

x

x

 

b) Dispozitivul manual nu poate fi actionat de pe scaunul soferului

 

 

 

4.1.6 Stergător de far + spălător (atunci când există)

Inspectie vizuală si functională

Stergătorul si/sau spălătorul nu functionează

x

 

 

4.2 Lămpi de pozitie fată si spate, lămpi de gabarit

 

 

 

 

4.2.1 Stare si functionare

Inspectie vizuală si functională

a) Lampă lipsă

 

x

 

b) Sursă de lumină defectă

 

x

 

c) Dispersor lipsă sau si necorespunzător

x

 

 

d) Lampă montată nesigur, cu pericol de cădere pe carosabil

 

x

 

e) Lampă montată nesigur

x

 

 

4.2.2 Conformitatea cu cerintele specifice

Inspectie vizuală functională

a) Becul si culoarea luminii emise nu sunt în conformitate cu cerintele specifice

 

x

 

b) Acoperiri ale dispersorului sau pe sursa de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

 

x

 

c) Întrerupătorul nu functionează conform cerintelor specifice

 

x

 

4.3 Lămpi de stop

4.3.1 Stare si functionare

Inspectie vizuală functională

a) Lipsă lampă

 

x

x

b) Sursă de lumină defectă

 

x

x

c) Dispersor lipsă, necorespunzător sau decolorat

 

x

 

d) Lampă montată nesigur, cu pericol de cădere pe carosabil

 

x

 

e) Lampă montată nesigur

x

 

 

4.3.2 Conformitatea cu cerintele specifice

Inspectie vizuală si functională

a) Becul, culoarea luminii emise sau pozitia nu este în conformitate cu cerintele specifice

 

x

 

b) Acoperiri ale dispersorului sau pe sursa de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

 

x

 

c) Întrerupătorul nu functionează conform cerintelor specifice

 

 

 

 

4.4 Lămpi indicatoare de directiie si lămpi de avarie

 

 

 

4.4.1 Stare si functionare

Inspectie vizuală si functională

a) Lipsă lampă

 

x

 

 

 

b) Sursă de lumină defectă

 

x

 

 

 

c) Dispersor necorespunzător

 

x

 

 

 

d) Lampă montată nesigur

x

x

 

4.4.2 Conformitatea cu cerintele specifice

Inspectie vizuală si functională

Culoarea luminii emise nu este în conformitate cu cerintele specifice

 

x

 

4.4.3 Comutator

Inspectie vizuală si functională

Întrerupătorul nu functionează conform cerintelor specifice

 

x

 

4.4.4 Frecventa de aprindere intermitentă

Inspectie vizuală si functională

Ritmul aprinderii intermitente nu este conform cerintelor specifice

 

x

 

4.5 Faruri de ceată fată si spate (în functie de dotarea vehiculului)

 

 

 

4.5.1 Stare si functionare

Inspectie vizuală si functională

a) Lipsă lampă

x

 

 

 

 

b) Sursă de lumină defectă

x

 

 

 

 

c) Dispersor necorespunzător

x

 

 

4.5.2 Conformitatea cu cerintele specifice

Inspectie vizuală si functională

a) Culoarea luminii emise nu este în conformitate cu cerintele specifice

 

x

 

 

 

b) Sistemul nu functionează conform cerintelor specifice

x

 

 

4.6 Lămpi de mers înapoi (în functie de dotarea vehiculului)

 

 

 

 

4.6.1 Stare si functionare

Inspectie vizuală si functională

a) Lipsă lampă

x

 

 

b) Sursă de lumină defectă

x

 

 

c) Dispersor necorespunzător

x

 

 

d) Lampă montată nesigur

x

x

 

4.6.2 Conformitatea cu cerintele specifice

Inspectie vizuală si functională

a) Culoarea luminii emise nu este în conformitate cu cerintele specifice

x

 

 

 

 

b) Sistemul nu functionează conform cerintelor specifice

x

 

 

4.7 Lampă/lămpi de iluminare a plăcii de înmatriculare spate

 

 

 

4.7.1 Stare si functionare

Inspectie vizuală si functională

a) Lipsă lampă

x

 

 

b) Sursă de lumină defectă

x

 

 

c) Dispersor necorespunzător

x

 

 

d) Lampă montată nesigur

x

x

 

4.7.2 Conformitatea cu cerintele specifice

Inspectie vizuală si functională

Sistemul nu functionează conform cerintelor specifice

x

 

 

4.8 Catadioptri, dispozitive reflectorizante laterale si plăci de identificare spate

 

 

 

4.8.1 Stare, fixare

Inspectie vizuală

a) Dispozitiv reflectorizant lipsă, defect sau deteriorat

x

 

 

b) Dispozitiv reflectorizant montat nesigur

x

 

 

c) Plăci de identificare montate nesigur cu pericol de cădere pe carosabil

 

x

 

4.8.2 Conformitatea cu cerintele specifice

Inspectie vizuală

Amplasare sau tip neconforme cu cerintele specifice

x

 

 

4.9 Martori luminosi

 

 

 

 

 

4.9.1 Stare si functionare

Inspectie vizuală si functională

Nefunctionali

x

 

 

4.9.2 Conformitatea cu cerintele specifice

Inspectie vizuală si functională

Neconformi cu cerintele specifice

x

 

 

4.10 Conexiuni electrice dintre autovehiculul trăgător si remorcă sau semiremorcă

Inspectie vizuală; dacă este posibil, se va examina continuitatea dintre vehicule

a) Componente fixate nesigur

 

x

 

b) Izolatie deteriorată

 

x

 

c) Conexiunile electrice ale remorcii sau autovehiculului trăgător nu functionează corect

 

x

 

4.11 Cablaj

Inspectie vizuală, inclusiv în compartimentul motor, dacă este accesibil

a) Cablaj securizat neadecvat

x

x

 

b) Izolatie deteriorată

 

x

 

4.12 Lămpi neobligatorii

Inspectie vizuală si functională

a) Lampa nu este montată conform cerintelor specifice

x

 

 

 

 

b) Functionarea lămpii nu este conform cerintelor specifice

x

 

 

 

 

c) Lampa montată nesigur (pentru exterior)

x

 

 

 

4.13 Baterie(acumulator)

Inspectie vizuală

a) Nefixată

x

 

 

 

 

b) Scurgeri de lichid

x

 

 

 

 

c) Întrerupător defect (dacă este prevăzut)

 

x

 

 

 

d) Sigurante defecte (dacă sunt prevăzute)

 

x

 

 

 

e) Neventilată corespunzător (dacă este cazul)

x

x

 

5. PUNTI. JANTE. ANVELOPE SI MECANISM SUSPENSIE

 

 

 

5.1 Punti

 

 

 

 

 

5.1.1 Punti+ (E)

Inspectie vizuală (utilizând un detector de jocuri, dacă este necesar)

a) Punte ruptă sau deformată

 

 

x

b) Fixare nesigură pe vehicul

 

x

 

c) Reparatii sau modificări necorespunzătoare

 

x

 

5.1.2 Fuzete

+ (E)

Inspectie vizuală (utilizând un detector de jocuri, dacă este necesar). Se aplică

o fortă laterală sau verticală pe fiecare roată.

a) Fuzetă ruptă

 

 

x

b) Uzură excesivă a pivotului fuzetei si/sau a bucselor

 

x

 

c) Miscare excesivă între fuzetă si puntea rigidă

 

x

x

d) Pivotul fuzetei slăbit sau cu joc în punte

 

 

x

5.1.3 Rulmenti roti

+ (E)

Inspectie vizuală (utilizând

un detector de jocuri, dacă

este necesar). Se roteste si se oscilează roata sau se aplică o fortă laterală pe fiecare roată.

a) Joc excesiv la un rulment

 

x

 

b) Rulment prea strâns, blocat

 

x

 

c) Zgomot anormal constatat la rotirea rotii

 

x

 

5.2 Jante si anvelope

 

 

 

5.2.1 Butucul rotii

Inspectie vizuală

Piulite sau suruburi lipsă

 

x

x

5.2.2 Jante

Inspectie vizuală pe ambele

părti ale fiecărei roti

a) Jantă fisurată sau defectă

 

x

x

b) Inelele elastice de retinere a anvelopei fixate incorect

 

x

 

c) Jantă deformată puternic

 

x

 

d) Dimensiunile sau tipul jantei nu sunt în conformitate cu vehiculul omologat

 

x

 

5.2.3 Anvelope

Inspectie vizuală a întregii anvelope prin deplasarea vehiculului înainte si înapoi

sau prin suspendarea si rotirea rotii pentru vehicule din clasa II

a) Dimensiunea anvelopei, capacitatea de încărcare sau indicele de viteză nu sunt conform cerintelor specifice

 

x

 

b) Anvelope pe aceeasi punte sau la roti jumelate de dimensiuni diferite

 

x

 

c) Anvelope pe aceeasi punte de constructie diferită (radială/ diagonală)

x

 

 

d) Deteriorări importante

 

x

 

e) Tăieturi importante

 

x

x

f) Adâncimea profilului benzii de rulare neconformă cu cerintele specifice

 

x

 

g) Frecarea anvelopei de alte componente ale caroseriei/sasiului

 

x

x

h) Anvelope resapate neconforme cu cerintele specifice

 

x

 

5.3 Mecanism suspensie

 

 

 

5.3.1 Arcuri+ (E)

Inspectie vizuală (utilizând un detector de jocuri, dacă este necesar)

a) Fixare necorespunzătoare a arcurilor pe sasiu sau punte

 

x

x

b) Componentă a arcului deteriorată sau fisurată

 

x

 

c) Arc lipsă

 

x

 

5.3.2 Amortizoare

Inspectie vizuală

a) Fixare necorespunzătoare a amortizoarelor pe sasiu sau punte

 

x

 

b) Amortizor neetans

x

 

 

c) Amortizor lipsă

 

x

 

 

 

a) Fixare necorespunzătoare a unei componente pe sasiu sau punte

 

x

 

b) O componentă deteriorată, fisurată sau corodată excesiv

 

x

 

c) Reparatii sau modificări necorespunzătoare

 

x

 

 

 

d) Lipsă bară stabilizatoare

 

x

 

 

5.3.4 Articulatiile suspensiei+ (E)

Inspectie vizuală (utilizând un detector de jocuri dacă este necesar)

a) Lipsă bolt si/sau bucse de la articulatiile suspensiei

 

 

x

b) Uzură excesivă a boltului si/sau a bucselor de la articulatiile suspensiei

 

x

 

c) Burduful de protectie pentru praf lipsă sau deteriorat

x

 

 

5.3.5 Suspensie pneumatică

Inspectie vizuală

a) Sistem inoperabil, neetanseităti

 

x

x

b) O componentă defectă, modificată sau deteriorată astfel încât ar putea afecta functionarea sistemului

 

x

 

6 SASIU SI ELEMENTE ALE SASIULUI

 

 

 

 

6.1 Sasiu sau cadru si elemente atasate

 

 

 

 

6.1.1 Stare generală

Inspectie vizuală

a) Fisurarea sau deformarea oricărei părti sau element de structură

 

x

x

b) Instabilitatea plăcilor de rigidizare sau a elementelor de fixare

 

x

x

c) Coroziune excesivă care afectează rigidizarea ansamblului

 

x

x

6.1.2 Conducte de evacuare si amortizoare de zgomot (sistem de evacuare gaze arse)

Inspectie vizuală

a) Sistem de evacuare fixat necorespunzător sau neetans

 

x

 

b) Infiltrări de gaze arse în cabină sau compartimentul pasagerilor

 

 

x

6.1.3 Rezervor de combustibil

si conducte alimentare (inclusiv rezervorul de combustibil pentru dispozitivul de încălzire si conductele aferente)

Inspectie vizuală

a) Rezervor sau conducte fixate neconform

 

x

x

b) Scurgeri de combustibil sau buson lipsă ori ineficient, neetans

 

x

x

c) Conducte deteriorate sau uzate prin frecare

 

x

 

d) Robinetul de închidere (dacă este prevăz nu functionează corect

 

x

 

e) Risc de incendiu datorită: - scurgerilor de combustibil - protejării incorecte a rezervorului sau a sistemului de evacuare - stării compartimentului motor

 

 

x

 

 

f) Sistem GPL/GNC neconform cu cerintele specifice

 

x

x

6.1.4 Bare de protectie, protectie laterală si dispozitive de protectie antiîmpănare

Inspectie vizuală

a) Fixări necorespunzătoare sau deteriorări care ar putea cauza răniri

 

x

 

b) Dispozitiv în mod evident neconform cu cerintele specifice

x

x

 

6.1.5 Suport pentru roata de rezervă (dacă este prevăzut)

Inspectie vizuală

a) Suport fisurat sau fixat necorespunzător

 

x

 

b) Roată de rezervă fixată slab în suport

 

x

 

c) Fixare defectuoasă a rotii de rezervă cu pericol de cădere pe carosabil

 

 

x

6.1.6 Mecanisme de cuplare si echipament de remorcare+ (E)

Inspectie vizuală si functională atunci când este posibil (cu atentie mărită la orice dispozitiv de sigurantă montat si/sau la utilizarea calibrelor de măsurare)

a) Componentă defectă, deteriorată sau fisurată

 

 

x

b) Uzură excesivă a unei componente

 

x

 

c) Element de cuplare defect

 

 

x

d) Dispozitiv de sigurantă care nu functionează corect sau lipsă

 

x

x

e) Orice indicator care nu functionează

 

x

 

f) Reparatii sau modificări necorespunzătoare

 

x

 

6.1.7 Transmisie

Inspectie vizuală

a) Suruburi de sigurantă, stifturi lipsă sau slabe

 

x

 

b) Uzură excesivă a lagărelor arborelui de transmisie

 

x

 

c) Uzură excesivă a articulatiilor

 

x

 

d) Cuplaje elastice deteriorate

 

x

 

e) Arbore încovoiat sau deteriorat

 

x

 

f) Carcasa lagărului fisurată

 

 

x

g) Carcasa lagărului nesigură

 

x

 

h) Apărătoarea de praf lipsă sau deteriorată

x

 

 

6.1.8 Suporti motor

Inspectie vizuală

Suporti deteriorati, lipsă sau fisurati

 

x

 

 

 

6.2 Cabină si caroserie

 

 

 

 

 

6.2.1 Stare

Inspectie vizuală

a) Panou, parte lipsă sau deteriorată care ar putea produce răniri

 

 

x

b) Parte lipsă sau deteriorată din panou

 

x

 

c) Montant nesigur

 

x

 

d) Neetanseităti care permit infiltrarea gazelor de carter sau a gazelor de evacuare în habitaclu

 

 

x

e) Reparatii sau modificări necorespunzătoare

 

x

 

6.2.2 Montare

Inspectie vizuală

a) Caroserie sau cabină fixată necorespunzător

 

x

x

b) Caroserie/cabină amplasată în mod evident inegal pe sasiu

 

x

 

c) Elemente de fixare a caroseriei/ cabinei pe sasiu sau pe un element de structura lipsă sau nesigure

 

x

 

d) Coroziune excesivă în punctele de fixare a caroseriei

 

x

 

6.2.3 Usi si încuietori de usi

Inspectie vizuală

a) Usă care nu se deschide/închide corect

 

x

 

b) Usă care se poate deschide accidental sau usă care nu poate sta închisă

 

 

x

c) Usă, balamale, încuietori, montant lipsă

 

x

 

d) Usă, balamale, încuietori, montant slabe sau deteriorate

x

 

 

6.2.4 Podea

Inspectie vizuală

Podea nesigură sau deteriorată, cu coroziuni străpunse

 

x

x

6.2.5 Scaunul soferului

Inspectie vizuală

a) Scaun lipsă sau cu structură deteriorată

 

x

x

b) Mecanism de reglare care nu functionează corect

 

x

 

6.2.6 Alte scaune

Inspectie vizuală

a) Scaune în stare proastă sau nesigure

x

x

 

b) Scaune care nu sunt fixate conform cerintelor specifice

 

x

 

6.2.7 Comenzi necesare conducerii

Inspectie vizuală si functională

Orice comandă necesară utilizării în sigurantă a vehiculului care nu functionează corect