MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 480         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

227. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

694. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

688. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Fluidizare trafic DN 1 km 11+938 - 17+165 sector Băneasa - Otopeni” din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor nationale

 

690. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe din statia de cale ferată Jiul Vechi, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.FR.” - S.A.

 

748. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

200. - Decizie privind numirea domnului Gheorghe Cojanu în functia publică de secretar general adjunct al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

201. - Decizie privind încetarea, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Cristian Săvus, secretar general al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

202. - Decizie privind numirea domnului Mihnea luoras în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

16. - Circulară privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În exercitarea competentelor sale prevăzute de lege, Banca Natională a României colectează si procesează orice date si informatii relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal.”

2. La articolul 7, punctul 6 al alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. firmă de investitii - orice persoană juridică a cărei activitate curentă o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investitii către terti si/sau desfăsurarea uneia sau a mai multor activităti de investitii pe baze profesionale, incluzând societătile de servicii de investitii financiare, definite conform Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare. Prin servicii de investitii si activităti de investitii pe baze profesionale se înteleg următoarele:

A. servicii si activităti de investitii:

a) preluarea si transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în numele clientilor;

c) tranzactionarea pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor;

e) consultanta de investitii;

f) subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;

h) administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare;

B. servicii conexe:

a) păstrarea în sigurantă si administrarea instrumentelor financiare în contul clientilor, inclusiv custodia si servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor;

b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care firma care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzactie;

c) consultantă acordată entitătilor cu privire la structura capitalului, strategia industrială si aspectele conexe acesteia, precum si consultantă si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entităti;

d) servicii de schimb valutar în legătură cu activitătile de servicii de investitii prestate;

e) cercetare pentru investitii si analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;

f) servicii în legătură cu subscrierea în baza unui angajament ferm;

g) serviciile si activitătile de investitii, precum si serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. 1 si 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate precizate la pct. 141 lit. e), f), g) si j), în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile de investitii si conexe;”.

3. La articolul 7, după punctul 14 al alineatului (1) se introduce un punct nou, punctul 141 cu următorul cuprins:

„141. instrumente financiare:

a) valori mobiliare;

b) instrumente ale pietei monetare;

c) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

d) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii si orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilitătii ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori în fonduri bănesti;

e) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii si orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănesti sau pot fi decontate în fonduri bănesti la cererea uneia dintre părti (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere);

f) optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate în legătură cu mărfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia să fie tranzactionate pe o piată reglementată si/sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

g) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri, care pot fi decontate fizic, neincluse în categoria celor de la lit. f) si neavând scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinându-se seama, printre altele, dacă sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor în marjă în mod regulat;

h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;

i) contracte financiare pentru diferente;

j) optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii si orice alte contracte derivate în legătură cu variabile climatice, navlu, aprobări pentru emisii de substante sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate în fonduri bănesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre părti (altfel decât în caz de neplată sau de alt incident care conduce la reziliere), precum si orice alte contracte derivate în legătură cu active, drepturi, obligatii, indici sau indicatori, neincluse în prezenta definitie, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinându-se seama, printre altele, dacă sunt tranzactionate pe o piată reglementată sau în cadrul sistemelor alternative de tranzactionare si sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri în marjă în mod regulat.”

4. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Persoanele cărora le sunt încredintate responsabilităti de administrare si/sau conducere a institutiei de credit, în calitate de administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la cap. I din titlul II partea I.”

5. La articolul 18, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Sfera activitătilor prevăzute la alin. (1) lit. g)-k) acoperă toate serviciile de investitii financiare prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 6, atunci când acestea au ca obiect instrumentele financiare prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 141.”

6. La articolul 37, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Autoritătile prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să fie consultate în mod special în contextul evaluării calitătii actionarilor/membrilor institutiei de credit, persoană juridică română, si al reputatiei si experientei persoanelor implicate în administrarea si/sau conducerea unei alte entităti din cadrul aceluiasi grup, cărora urmează să li se încredinteze responsabilităti în administrarea si/sau conducerea institutiei de credit, persoană juridică română. În acest sens, se asigură schimbul de informatii care sunt relevante pentru acordarea autorizatiei, dar si pentru evaluarea pe bază continuă a îndeplinirii conditiilor de desfăsurare a activitătii.”

7. La articolul 38, litera e) a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) Banca Natională a României nu este satisfăcută de calitatea persoanelor care asigură administrarea si/sau conducerea institutiei de credit, întrucât reputatia sau experienta profesională a acestora nu este adecvată naturii, volumului si complexitătii activitătii institutiei de credit sau nu corespunde necesitătii asigurării unui management prudent si sănătos;”.

8. La articolul 48, litera c) a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) identitatea persoanelor responsabile cu conducerea activitătii sucursalei;”.

9. La articolul 52, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Sucursalele institutiilor de credit din alte state membre publică în limba română documentele contabile ale institutiei de credit de care apartin - situatiile financiare anuale, situatiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare si/sau conducere si, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare si/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile pentru auditarea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate - întocmite si auditate conform legislatiei din statul membru de origine.”

10. La articolul 60, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Dacă institutia de credit persistă în încălcarea legislatiei românesti în vigoare, contrar măsurilor luate de statul membru de origine, comunicate Băncii Nationale a României, sau datorită faptului că aceste măsuri se dovedesc a fi inadecvate sau nu se pot aplica în România, Banca Natională a României, după informarea autoritătii competente din statul membru de origine, are dreptul să dispună măsurile corespunzătoare pentru a preveni sau sanctiona faptele de încălcare a dispozitiilor legale si, dacă este cazul, pentru împiedicarea institutiei de credit în culpă de a initia noi tranzactii pe teritoriul României. Banca Natională a României comunică aceste măsuri institutiei de credit în cauză.”

11. La articolul 63, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Înainte de a urma procedura prevăzută la art. 60, Banca Natională a României ia, în cazuri de urgentă, orice măsuri preventive necesare protejării intereselor deponentilor, investitorilor si ale altor persoane care beneficiază de serviciile furnizate de institutia de credit. Aceste măsuri se comunică de îndată Comisiei Europene si autoritătilor competente din alte state membre interesate.”

12. Articolul 68 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - Sucursala înfiintată în România poate utiliza

denumirea institutiei de credit utilizată în statul tert de origine. Dacă există pericolul unor confuzii, în scopul asigurării unei clarificări corespunzătoare, Banca Natională a României solicită ca această denumire să fie însotită de o mentiune explicativă.

13. La articolul 71, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Institutia de credit din statul tert trebuie să desemneze cel putin două persoane care să asigure conducerea activitătii sucursalei din România si care sunt împuternicite să angajeze legal, în România, institutia de credit. Aceste persoane trebuie să dispună de reputatie si experientă adecvate pentru exercitarea responsabilitătilor încredintate. Dispozitiile cuprinse în cap. I din titlul II partea I referitoare la persoanele care asigură conducerea institutiilor de credit se aplică în mod corespunzător.”

14. Articolul 74 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 74. - Autorizatia acordată unei sucursale a unei institutii de credit dintr-un stat tert poate fi retrasă de Banca Natională a României, în conditiile prevăzute la art. 39.”

15. La articolul 76, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 76. - (1) Sucursalele institutiilor de credit din state terte trebuie să publice în limba română documentele contabile ale institutiei de credit de care apartin - situatiile financiare anuale, situatiile financiare anuale consolidate, raportul întocmit de organele de administrare si/sau conducere si, după caz, raportul consolidat, întocmit de organele de administrare si/sau conducere, opiniile persoanelor responsabile cu auditarea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate - întocmite si auditate conform legislatiei din statul tert.”

16. La articolul 81, litera d) a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei si informatii privind reputatia si experienta profesională a acestora.”

17. La articolul 94, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) calitatea persoanelor care asigură administrarea si/sau conducerea institutiei/institutiilor de credit rezultate.”

18. Articolul 106 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 106. - Consiliul de administratie si directorii sau, după caz, comitetul de supraveghere si directoratul institutiei de credit au competentele si atributiile prevăzute de legislatia aplicabilă societătilor comerciale si sunt responsabili de aducerea la îndeplinire a tuturor cerintelor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si de reglementările emise în aplicarea acesteia.”

19. Articolul 107 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 107. - (1) Dacă institutia de credit optează pentru sistemul unitar de administrare, în conformitate cu legislatia aplicabilă societătilor comerciale, conducerea institutiei de credit este delegată de către consiliul de administratie la cel putin 2 directori.

(2) Dacă institutia de credit optează pentru sistemul dualist de administrare, directoratul este format din cel putin 3 membri, în conformitate cu legislatia aplicabilă societătilor comerciale.

(3) Directorii institutiei de credit sau, după caz, membrii directoratului trebuie să exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti, cu exceptia directorilor institutiilor de credit care au optat pentru sistemul unitar de administrare, care pot fi si administratori.

(4) Persoanele mentionate la alin. (3) pot fi si salariati ai institutiei de credit.”

20. La articolul 108, alineatele (1), (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 108. - (1) Membrii consiliului de administratie si directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului unei institutii de credit trebuie să dispună de reputatie si experientă adecvate naturii, extinderii si complexitătii activitătii institutiei de credit si responsabilitătilor încredintate.

(2) Responsabilitătile de conducere si/sau administrare pot fi exercitate numai de persoane fizice.

(4) Membrii consiliului de administratie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere trebuie să dispună, la nivel colectiv, de calificare si competentă adecvate pentru a fi în măsură să se pronunte în deplină cunostintă de cauză cu privire la toate aspectele legate de activitatea desfăsurată de institutia de credit, asupra cărora trebuie să decidă potrivit competentelor lor.”

21. Articolul 110 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 110. - (1) În afară de conditiile prevăzute de legislatia în vigoare referitoare la administratorii sau, după caz, la membrii consiliului de supraveghere, o persoană nu poate fi aleasă în consttiul de administratie sau, după caz, în consiliul de supraveghere al unei institutii de credit, iar dacă a fost aleasă, decade din mandatul său în următoarele situatii:

a) persoana îndeplineste o altă functie în cadrul institutiei de credit în cauză, cu exceptia cazului în care, în cazul sistemului unitar, este si director al acesteia;

b) în ultimii 5 ani, persoanei i s-a retras de către autoritatea de supraveghere aprobarea de a exercita responsabilităti de administrare si/sau conducere într-o institutie de credit, o institutie financiară sau o societate de asigurare/reasigurare sau o attă entitate care desfăsoară activitate în sectorul financiar ort a fost înlocuită din functia exercitată în astfel de entităti din motive care îi pot fi imputate;

c) îi este interzis, printr-o dispozitie legală, o hotărâre judecătorească sau o decizie a unei alte autorităti, să exercite responsabtKtăti de administrare st/sau conducere într-o entitate de natura celor prevăzute la lit. b) ori să desfăsoare activitate în unul dintre domeniile specifice acestor entităti.

(2) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, si directorilor care nu sunt membri ai consiliului de administratie si, după caz, membrilor directoratului.”

22. La articolul 112, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 112. - (1) Orice persoană care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere ori care participă la activitatea unet institutii de-credit are obligatia să păstreze confidentialitatea asupra oricărui fapt, date sau infonnatii la care se referă art. 111, de care a luat cunostintă în cursul exercitării responsabilitătilor ei în legătură cu institutia de credit.”

23. La articolul 113, după litera e) a alineatului (2) se introduce o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) la solicitarea executorului bancar, în scopul realizării executării silite, pentru existenta conturilor debitorilor urmăriti.”

24. La articolul 129, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 129. - (1) În cazul abordării standard, calitatea creditului, inclusiv pentru expunerile securitizate, se poate determina prin raportarea la evaluările realizate de institutii externe de evaluare a creditului sau de către agentii de creditare a exportului, recunoscute ca eligibile de către Banca Natională a României, pe baza unor criterii specifice, prevăzute în reglementările emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă.”

25. La articolul 134, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) expuneri securitizate si pozitii din securitizare;”.

26. La articolul 152, alineatul (3) se abrogă.

27. La articolul 166, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Banca Natională a României stabileste frecventa si gradul de detaliere a verificărilor si evaluărilor, cu luarea în considerare a principiului proportionalitătii, respectiv având în vedere mărimea, importanta sistemică, natura, extinderea si complexitatea activitătilor desfăsurate de fiecare institutie de credit, persoană juridică română.

Verificările si evaluările se realizează cel putin o dată pe an.”

28. La articolul 188, litera a) a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) modificări în structura actionariatului, în structura organizatorică, de administrare si conducere a institutiilor de credit dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Nationale a României;”.

29. La articolul 191, litera a) a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) modificări în structura actionariatului, în structura organizatorică de administrare st conducere a institutiilor de credit, respectiv a societătilor de servicii de investitii financiare dintr-un grup, care necesită aprobare sau autorizare din partea Băncii Nationale a României, respectiv a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;”.

30. La articolul 196, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 196. - (1) Administrarea si/sau conducerea activitătii unei societăti financiare holding, persoană juridică română, trebuie să fie asigurată de cel putin două persoane.”

31. La articolul 196, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Persoanele cărora le sunt încredintate responsabilităti de administrare si/sau conducere, în calitate de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să aibă reputatie adecvată si experientă suficientă pentru exercitarea responsabilitătilor încredintate.”

32. La articolul 204 alineatul (1), partea introductivă si literele a), e), f) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 204. - (1) În cazul în care o societate financiară holding, o societate holding, cu activitate mixtă sau persoanele care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a acestora nu se conformează dispozitiilor art. 166 si ale art. 176-203 si ale reglementărilor sau măsurilor adoptate în aplicarea prezentei ordonante de urgentă, Banca Natională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, poate dispune, în ceea ce priveste respectiva societate, următoarele măsuri, prevăzute la lit. a)-c), sau sanctiuni, prevăzute la lit. d)-h):

a) încheierea unui acord cu administratorii sau, după caz, cu membrii directoratului societătii, care să cuprindă un program de măsuri de remediere;

e) suspendarea din functie a uneia sau a mai multor persoane care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a societătii;

f) dispunerea înlocuirii, de către societatea financiară holding sau de către societatea holding cu activitate mixtă, după caz, a persoanei/persoanelor care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a societătii;

h) amendă aplicată persoanelor care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a societătii, între 1-6 remuneratii nete, conform nivelului acestora în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta.”

33. La articolul 204, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pe perioada suspendării din functie, dispusă de Banca Natională a României, în baza alin. (1) lit. e), se asigură de către societatea financiară holding, respectiv de către societatea holding cu activitate mixtă desemnarea persoanei/persoanelor care să exercite interimar responsabilităti de administrare si/sau conducere, cu respectarea prevederilor art. 196.”

34. Articolul 205 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 205. - Banca Natională a României cooperează cu celelalte autorităti competente implicate pentru ca măsurile sau sanctiunile luate, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, împotriva societătilor financiare holding, a societătilor holding cu activitate mixtă sau a persoanelor care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducerea acestor societăti să producă efectele urmărite, mai ales în cazul în care o societate financiară holding, respectiv o societate holding cu activitate mixtă, având sediul social pe teritoriul României, au administratia centrală sau sediul principal pe teritoriul altui stat membru.”

35. La articolul 226, alineatul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În cazul instituirii administrării speciale, Banca Natională a României decide si cu privire la retragerea aprobărilor acordate persoanelor cărora le-au fost încredintate responsabilităti de administrare si/sau conducere si auditorului financiar al institutiei de credit, persoană juridică română, si, dacă este cazul, cu privire la suspendarea drepturilor de vot ale actionarilor/membrilor.”

36. Articolul 228 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 228. - Banca Natională a României poate aplica sanctiuni, potrivit prezentei ordonante de urgentă, în cazurile prevăzute la art. 226 alin. (1) ori în cazurile în care constată că o institutie de credit, persoană juridică română, si/sau oricare dintre persoanele care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a institutiei de credit sau persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor institutiei de credit se fac vinovate de următoarele fapte:

a) încălcarea unei prevederi a prezentei ordonante de urgentă, a reglementărilor emise în aplicarea acesteia ori a reglementărilor proprii ale institutiilor de credit, respectiv a regulamentelor de directă aplicare adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile reglementate de prezenta ordonantă de urgentă;

b) nerespectarea măsurilor dispuse de Banca Natională a României;

c) încălcarea oricărei conditii sau restrictii prevăzute în autorizatia acordată;

d) efectuarea de operatiuni fictive si fără acoperire reală, în scopul prezentării incorecte a pozitiei financiare sau expunerii institutiei de credit;

e) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date si informatii eronate către Banca Natională a României.”

37. La articolul 229, partea introductivă a alineatului (1), literele c) si d) ale alineatului (1) si alineatul (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 229. - (1) În cazurile prevăzute la art. 228, Banca Natională a României poate aplica următoarele sanctiuni:

c) amendă aplicabilă persoanelor care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a institutiei de credit si persoanelor desemnate să asigure conducerea compartimentelor si a sucursalelor acesteia, între 1-6 salarii medii nete pe institutie de credit, conform situatiei salariate existente în luna precedentă datei la care s-a constatat fapta;

d) retragerea aprobării acordate persoanelor care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a institutiei de credit;

(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate concomitent cu dispunerea de măsuri conform art. 226 alin. (2) si art. 230 sau independent de acestea.”

38. La articolul 229, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) si d) se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective si-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitătile care decurg din îndatoririle functiei lor, stabilite conform legislatiei aplicabile societătilor comerciale, prezentei ordonante de urgentă si reglementărilor emise în aplicarea acesteia si cadrului intern de administrare.”

39. La articolul 230, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 230. - (1) În cazul în care persoanele care detin participatii calificate la institutia de credit, persoană juridică română, nu mai îndeplinesc cerintele prevăzute de lege si de reglementările emise în aplicarea acesteia privind calitatea actionariatului unei institutii de credit sau exercită asupra acesteia o influentă de natură să pericliteze administrarea prudentă a institutiei de credit, Banca Natională a României dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situatii. În acest sens, independent de alte măsuri sau sanctiuni care pot fi aplicate institutiei de credit ori persoanelor care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a acesteia, Banca Natională a României poate dispune suspendarea exercitării drepturilor de vor aferente actiunilor detinute de actionarii sau membrii respectivi.”

40. La articolul 232, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul institutiei de credit răspund de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea actiunilor, potrivit alin. (2), si vânzarea actiunilor nou-emise.”

41. La articolul 234, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 234. - (1) Aplicarea sanctiunilor se prescrie în termen de un an de la data constatării faptei, dar nu mai mult de 3 ani de la data săvârsirii faptei.”

42. La articolul 238, literele a) si f) ale alineatului (1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) urmărirea modului în care consiliul de administratie si directorii institutiei de credit ori, după caz, consiliul de supraveghere si directoratul actionează pentru stabilirea si aplicarea măsurilor necesare remedierii deficientelor sau, după caz, a recomandărilor formulate sau a măsurilor dispuse de Banca Natională a României, potrivit prezentei ordonante de urgentă;

f) formularea de propuneri către Banca Natională a României pentru dispunerea anumitor măsuri sau pentru aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege, în situatia în care consiliul de administratie sau directorii institutiei de credit ori, după caz, consiliul de supraveghere si directoratul nu respectă măsurile dispuse de comisie.”

43. La articolul 238, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Comisia de supraveghere specială nu se substituie directorilor sau, după caz, directoratului institutiei de credit, în ceea ce priveste conducerea activitătii si competenta de a angaja institutia de credit. Răspunderea pentru legalitatea, realitatea, exactitatea si oportunitatea operatiunilor efectuate si a documentelor întocmite de institutia de credit revine exclusiv directorilor sau, după caz, directoratului institutiei de credit si/sau persoanelor care întocmesc si semnează documentele în cauză, jwrtrivit atributiilor si competentelor acestora.

(3) În perioada exercitării supravegherii speciale, adunarea generală a actionarilor, consiliul de administratie si directorii institutiei de credit ori, după caz, consiliul de supraveghere si directoratul nu pot hotărî măsuri contrare celor dispuse de comisia de supraveghere specială.”

44. La articolul 240, litera d) a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) la nivelul institutiei de credit nu mai este asigurată exercitarea responsabilitătilor de administrare si/sau conducere.”

45. Articolul 244 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 244. - Pe perioada instituirii administrării speciale, mandatut cortsihutui de administratie si at directorilor sau, după caz, al consiliului de supraveghere si al directoratului încetează, administratorul special preluând integral atributiile de administrare/conducere a institutiei de credit”

46. La articolul 246, litera e) a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) orice alte măsuri care ar putea fi luate, potrivit legii, de către consiliul de administratie si directori, respectiv de către consiliul de supraveghere si directorat în cursul unei administrări obisnuite.”

47. Articolul 247 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 247. - Prin exceptie de la prevederile art. 246, dacă instituirea administrării speciale a fost dispusă potrivit art. 240 alin. (1 > Lit. d), atributia principală a administratorului special este luarea măsurilor necesare pentru numirea membrilor consiliului de administratie si a directorilor institutiei de credit sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere si ai directoratului. În cursul acestei administrări, administratorul special poate lua orice alte măsuri care ar putea fi luate, potrivit legii, de către consiliul de administratie si directori, respectiv de către consiliul de supraveghere si directorat în cursul unei administrări obisnuite.”

48. La articolul 249, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 249; - (1) In vederea adoptării unor hotărâri privind situatia institutiei de credit în domenii care sunt de competenta

adunării generale a actionarilor/membrilor, inclusiv în ceea ce priveste preluarea institutiei de credit în cauză, prin fuziune/divizare, administratorul special poate convoca adunarea generală a actionarilor/membrilor institutiei de credit. Ordinea de zi a adunării este stabilită de către administratorul special cu aprobarea Băncii Nationale a României si nu poate fi schimbată de către persoanele convocate.”

49. La articolul 252, partea introductivă a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă pe baza raportului administratorului special se constată că nu sunt conditii pentru îmbunătătirea situatiei financiare a institutiei de credit, astfel încât aceasta să respecte cerintele prudentiale prevăzute de lege si de reglementările emise în aplicarea acesteia sau,după caz, nu au fost numite si aprobate noile persoane care să exercite responsabilităti de administrare si/sau conducere a institutiei de credit, Banca Natională a României poate, în functie de situatia concretă, să decidă următoarele:”.

50. La articolul 253, alineatele (1), (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 253. - (1) Dacă Banca Natională a României constată, pe baza rapoartelor administratorului special, că institutia de credit fată de care s-a instituit administrarea specială s-a redresat din punct de vedere financiar si se încadrează în cerintele prudentiale stabilite de prezenta ordonantă de urgentă si de reglementările aplicabile sau, după caz, au fost numite si aprobate noile persoane care să exercite responsabilitătile de administrare si/sau conducere a institutiei de credit, Banca Natională a României poate hotărî încetarea administrării speciale si reluarea activitătii institutiei de credit, sub controlul organelor sale statutare.

(3) Administratorul special trebuie să ia măsurile necesare pentru desemnarea noilor persoane care să exercite responsabilităti de administrare si/sau conducere a institutiei de credit.

(4) Până la numirea si aprobarea persoanelor prevăzute la alin. (3), administratorul special asigură administrarea si conducerea institutiei de credit.”

51. La articolul 275, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 275. - (1) Actele adoptate de Banca Natională a României conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, cu privire la o institutie de credit, inclusiv cu privire la persoanele care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere a institutiei de credit ori la persoanele desemnate să asigure conducerea compartimentelor sau a sucursalelor institutieî de credit si actele cu privire la actionarii acesteia, pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare ia consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, care se pronuntă prin hotărâre motivată în termen de 30 de zile de la data sesizării.”

52. Articolul 315 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 315. - (1) Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum 5 ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, si este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau partiale din sumele economisite.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) următoarele situatii:

a) suma economisită si/sau suma contractată este pusă la dispozitie după repartizare, iar cel care a economisit utilizează suma primită pentru activităti în domeniul locativ;

b) în cazul cesiunii contractului de economisire-creditare, iar după repartizare, suma economisită sau suma contractată se utilizează pentru activităti m domeniul locativ de către eesionar;

c) cel care a economisit pentru activităti în domeniul locativ sau sotul/sotia acestuia a decedat ori a intrat în incapacitate totală de muncă după încheierea contractului de economisire-creditare;

d) cel care a economisit pentru activităti în domeniul locativ a devenit somer si perioada de somaj este de cel putin 9 luni fără întrerupere si durează încă în momentul la care se solicită restituirea sumei.”

53. La articolul 338, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 338. - (1) Autorizarea cooperativelor de credit se realizează în conditiile aplicabile institutiilor de credit prevăzute în cap. II din titlul I partea I, cu exceptia art. 11 si art. 17, ale căror prevederi nu se aplică la nivelul cooperativelor de credit din retea.”

54. Articolul 355 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 355. - (1) Adunarea generală a unei organizatii cooperatiste de credit se întruneste ori de câte ori este necesar, în conditiile si la termenele prevăzute de lege, pentru a hotărî asupra tuturor aspectelor care tin de competenta adunării generale ordinare si extraordinare a unei societăti pe actiuni, iar în cazul cooperativelor de credit, si pentru a desemna din rândul membrilor consiliului de administratie sau, după caz, ai directoratului reprezentantii cooperativei de credit în adunarea generală a casei centrale.

(2) Exercitiul atributiilor privind modificarea obiectului de activitate, mutarea sediului social, înfiintarea sau desfiintarea de sucursale si, după caz, desemnarea reprezentantilor în adunarea generală a casei centrale poate fi delegat de către adunarea generală a organizatiei cooperatiste de credit consiliului de administratie sau, după caz, directoratului, în conditiile prevăzute de actul constitutiv.”

55. Articolul 356 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 356. - La nivelul unei retele cooperatiste de credit trebuie să se opteze pentru un singur sistem de administrare a organizatiilor cooperatiste de credit din retea.”

56. Articolul 357 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 357. - Consiliul de administratie sau, după caz, directoratul unei organizatii cooperatiste de credit poate decide încheierea de acte juridice prin care să se dobândească, să se înstrăineze, să se închirieze, să se schimbe sau să se constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul organizatiei cooperatiste de credit, a căror valoare depăseste o cincime din valoarea contabilă a activelor acesteia, la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale, iar în cazul cooperativelor de credit, si cu aprobarea casei centrale la care este afiliată.”

57. Articolul 358 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 358. - Cuantumul lunar al remuneratiei acordate membrilor consiliului de administratie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere al unei organizatii cooperatiste de credit pentru activitatea desfăsurată, stabilit în actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale, nu poate depăsi 20% din remuneratia brută a directorului general/directorului sau, după caz, a presedintelui directoratului.

58. Articolul 367 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 367. - (1) Persoanele numite în calitate de membri ai consiliului de administratie sau, după caz, ai consiliului de supraveghere al cooperativelor de credit trebuie să fie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării functiei, cu exceptia primilor membri ai acestor organe, în cazul cooperativelor de credit care se constituie simultan cu casa centrală.

(2) Banca Natională a României poate dispune casei centrale să retragă aprobarea dată persoanelor prevăzute la alin. (1), atunci când numirea s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale aplicabile sau activitatea desfăsurată de acestea a condus la deteriorarea situatiei financiare a cooperativei de credit si/sau la încălcarea cerintelor de natură prudentială de către acestea.”

59. La articolul 373, alineatul (1) si partea introductivă a alineatului (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 373. - (1) Consiliul de administratie sau, după caz, consiliul de supraveghere al casei centrale este format din membri alesi de adunarea generală din rândul persoanelor propuse de reprezentantii cooperativelor de credit afiliate. Deosebit de alte incompatibilităti si interdictii prevăzute de lege, o persoană nu poate exercita concomitent responsabilităti de administrare si/sau conducere la casa centrală si la o cooperativă de credit.

(2) În afara atributiilor prevăzute de legislatia aplicabilă societătilor comeciale, consiliul de administratie sau, după caz, directoratul casei centrale are si următoarele atributii în ceea ce priveste reteaua de cooperative de credit afiliate:”.

60. La articolul 373, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Atributiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi delegate de către consiliul de administratie directorilor.”

61. Articolul 383 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 383. - Prin exceptie de la dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cooperativele de credit care au cel mult 5.000 de membri cooperatori pot desemna un singur administrator, care va trebui să delege atributiile de conducere cel putin unui director sau, după caz, pot desemna un director general unic, sub controlul permanent al unei persoane care îndeplineste atributiile consiliului de supraveghere.”

62. La articolul 392, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Persoanele care exercită responsabilităti de administrare si/sau conducere la nivelul casei centrale, salariatii acesteia si orice persoană care actionează pe contul casei centrale în exercitarea atributiilor acesteia prevăzute la alin. (3) au obligatia să păstreze secretul profesional, potrivit art. 214.”

63. La articolul 393, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Actele de aplicare a măsurilor în conditiile alin. (1) se emit de către directorii sau, după caz, de către membrii directoratului casei centrale, potrivit reglementărilor-cadru emise în acest sens.”

64. Articolul 412 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 412. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani:

a) fapta unui membru al consiliului de administratie sau director ori, după caz, a unui membru al consiliului de supraveghere ori al directoratului sau a oricărui angajat al unei institutii de credit care, cu rea-credintă, încalcă dispozitiile art. 171 sau obstructionează în orice alt mod exercitarea supravegherii de către Banca Natională a României;

b) fapta oricărei persoane căreia îi sunt încredintate responsabilitătile de administrare si/sau conducere a unei societăti financiare holding sau a unei societăti holding cu activitate mixtă de a obstructiona în orice mod exercitarea de către Banca Natională a României a competentelor sale de supraveghere a institutiilor de credit, potrivit art. 166 si art 176-203.”

65. La articolul 415, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 415. - (1) Institutiile de credit, persoane juridice române, sucursalele institutiilor de credit din state terte si administratorii sistemelor de plăti care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, beneficiază de autorizatia Băncii Nationale a României si functionează în România, se consideră că dispun de o autorizatie, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.”

66. După articolul 416 se introduce un nou articol, articolul 4161, cu următorul cuprins:

„Art. 4161. - Orice referire sau trimitere, în actele normative existente, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, la Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare, se va considera ca referire si/sau trimitere la partea a II-a titlul II «Bănci de economisire si creditare în domeniul locativ» din prezenta ordonantă de urgentă si/sau la capitolele corespunzătoare din prezenta ordonantă de urgentă, după caz.”

67. La articolul 418, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În cazurile prevăzute de lege, precum si atunci când executorul bancar consideră necesar, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, după caz, sunt obligati să-i acorde acestuia concursul la îndeplinirea efectivă a executării silite. La cererea instantei de executare sau a executorului bancar, cei care datorează sume de bani debitorului urmărit ori detin bunuri ale acestuia, supuse urmăririi potrivit legii, au datoria să dea informatiile necesare pentru aplicarea executării. De asemenea, la cererea instantei de executare sau a executorului bancar, institutiile, institutiile de credit si orice alte persoane sunt obligate să-i comunice de îndată, în scris, datele si informatiile necesare executării silite, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel.”

68. După articolul 421 se introduce un nou articol, articolul 4211 cu următorul cuprins:

„Art. 4211. - Definitiile prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 6 si pct. 141 se utilizează si în aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare.”

69. La mentiunea privind transpunerea normelor comunitare din domeniul institutiilor de credit si al firmelor de investitii, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

„6. din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele de instrumente financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L145 din 30 aprilie 2004: art. 4 paragraful 1 pct. 1) teza 1 si anexa 1.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 227.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2007.

Nr. 694.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Fluidizare trafic DN 1 km 11+938 - 17+165 sector Băneasa - Otopeni” din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 755/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Fluidizare trafic DN 1 km 11+938 - 17+165 sector Băneasa - Otopeni” din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005, se completează conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării „Fluidizare trafic DN 1 km 11+938 - 17+165 sector Băneasa - Otopeni” din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor nationale cu suma globală estimată de 166 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia contributia Guvernului României la împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare prin Acordul de împrumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 23/1997, aprobată prin Legea nr. 184/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 688.

 

ANEXA

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investitie de interes national „Fluidizare trafic DN 1 km 11+938 -17+165 sector Băneasa - Otopeni”

 

Nr. crt

 

Judetul

 

Unitatea administrativ- teritorială

 

Nr. cadastral

 

Suprafata terenului

Suprafata constructiei (m2)

 

Numele proprietarului, conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

Suprafata rezultată din acte (m2)

Suprafata rezultată din măsurători (m2)

1

2

3

4

5

6

7

8

10.

Ilfov

Otopeni

1627/2/1

40.33

40.33

0

S.C. GRAN FERIA -S.R.L

11.

Ilfov

Otopeni

30/5/1

61

61

0

S.C. Bomax Trading - S.R.L.

12.

Ilfov

Otopeni

3243/1

41,93

41.93

0

Anghel Stefan

13.

Ilfov

Otopeni

3246/1

5.02

5.02

0

Anqhel Stefan, Anqhel Constantin

14.

Ilfov

Otopeni

3237/1

28.56

28.56

0

Anqhel llinca, Anqhel Cristina

15.

Ilfov

Otopeni

1380/1

19.68

19.68

0

Tetelman Ziv Asher

16.

Ilfov

Otopeni

1255/2/1

14.08

14.08

0

Dinu Alexandru

17.

Ilfov

Otopeni

1255/1/1

13.8

13.8

0

Dinu D. Nicolae

18.

Ilfov

Otopeni

1255/3/1

17.4

17.4

0

Panescu Ioana

19.

Ilfov

Otopeni

1255/5/2

6.31

6.31

0

Douedari R Nawar

20.

Itfov

Otopeni

209/1

8,53

8.53

0

Draqanescu Stefania

21.

Ilfov

Otopeni

1179/1

2,73

2.73

0

S.C. Consort Invest - S.R.L.

 

 

 

 

 

259.37

0

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe din statia de cate ferată Jiul Vechi, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe din statia de cale ferată Jiul Vechi, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - SA, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a valorificării sau, după caz, a casării mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si valorificarea sau, după caz, casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. Îsi va actualiza corespunzător evidentele contabile aferente, inclusiv inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 690.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe din statia CF Jiul Vechi care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Nr. ident. MFP

Cod clasif.

Denumirea mijlocului fix

Nr. inventar

Valoare de inventar

An PIF

Adresa

Justificare

0

1

2

3

4

5

6

7

147780 partial

 

 

 

1.3.2.1

Linia 1, statia Jiul Vechi

1032001

3.512

1935

Statia CF Jiul Vechi - Craiova, judetul Dolj

linii tip 40, foarte uzate, aflate pe teren proprietate privată

1.3.6

Aparat cale nr. 2, statia Jiul Vechi

10320010

792

1935

Statia CF Jiul Vechi - Craiova, judetul Dolj

linii tip 40, foarte uzate, aflate pe teren proprietate privată

1.3.2.1

Linia 2, statia Jiul Vechi

1032002

3.204

1935

Statia CF Jiul Vechi - Craiova, judetul Dolj

linii tip 40, foarte uzate, aflate pe teren proprietate privată

1.3.6

TDJ nr. 4/6, statia Jiul Vechi

10320014

792

1935

Statia CF Jiul Vechi - Craiova, judetul Dolj

linii tip 40, foarte uzate, aflate pe teren proprietate privată

 

 

 

TOTAL:

8.300,00

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, denumită în continuare Autoritate, este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale.

(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucuresti, str. Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1.

(3) Finantarea Autoritătii se realizează din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

Art. 2. - (1) Autoritatea coordonează si realizează strategia si politica Guvernului în domeniul protectiei consumatorilor, actionează pentru prevenirea si combaterea practicilor care dăunează vietii, sănătătii, securitătii si intereselor economice ale consumatorilor.

(2) Autoritatea are ca principale obiective:

1. asigurarea armonizării cadrului legislativ national cu reglementările din Uniunea Europeană în domeniul protectiei consumatorilor;

2. desfăsurarea activitătii de informare si educare a cetătenilor privind drepturile pe care le au în calitate de consumatori;

3. evaluarea efectelor pe piată ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate consumatorilor;

4. efectuarea activitătii de analiză si marcare a metalelor pretioase si de expertizare a acestora si a pietrelor pretioase;

5. autorizarea persoanelor fizice si juridice, în conditiile legii, să efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase;

6. asigurarea, ca autoritate desemnată, a aplicării Programului de atestare a procesului Kimberley.

Art. 3. - (1) Autoritatea are următoarele atributii principale:

1. participă, împreună cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii în domeniu si cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei în domeniul protectiei consumatorilor, asigurând corelarea acesteia cu cea existentă în Uniunea Europeană;

2. propune Guvernului spre adoptare si avizează proiecte de acte normative în domeniul protectiei consumatorilor cu privire ia fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea produselor, precum si cu privire la prestarea serviciilor, astfel încât acestea să nu pună în pericol viata, sănătatea sau securitatea consumatorilor ori să afecteze drepturile si interesele lor legitime;

3. elaborează, împreună cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare în desfăsurarea activitătii de protectie a consumatorilor;

4. participă la realizarea programelor interne si internationale în domeniul protectiei consumatorilor, colaborând cu organizatii si institutii din tară si din străinătate, conform competentelor ce îi revin potrivit dispozitiilor legale în vigoare;

5. prezintă informări periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;

6. controlează respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor, precum si la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piată la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii si în unitătile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea; în cazul produselor alimentare se exceptează efectuarea de controale tematice la producători, precum si efectuarea de controale igienico-sanitare si sanitar-veterinare;

7. constată contraventii si dispune măsuri de limitare a consecintelor producerii, prestării, importului, comercializării sau oferirii gratuite a unor produse alimentare ori nealimentare si servicii care nu sunt în concordantă cu dispozitiile legale din domeniile de activitate ale Autoritătii, prin aplicarea sanctiunilor contraventionale prevăzute de lege; sesizează organele de urmărire penală ori de câte ori constată încălcări ale legii penale;

8. controlează dacă mijloacele de măsurare folosite pe piată sunt însotite de documentele prevăzute de lege care atestă verificarea acestora din punct de vedere metrologic;

9. solicită organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, în conditiile legii;

10. coordonează schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele si serviciile care reprezintă risc pentru sănătatea si securitatea consumatorilor;

11. sesizează factorii de decizie si operatorii implicati în sistemul de certificare a calitătii produselor si serviciilor, în baza constatărilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitătile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei în raport cu documentele de certificare si propune îmbunătătirea sau elaborarea de reglementări în domeniu;

12. efectuează analize si încercări în laboratoarele acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate;

13. efectuează sau finantează studii si teste comparative cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostintă publicului;

14. desfăsoară activităti de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editează publicatii de specialitate în domeniul protectiei consumatorilor;

15. sprijină asociatiile dexonsumatoriin vederea atingerii obiectivelor prevăzute de lege;

16. sprijină asociatiile de consumatori în actiunea de înfiintare si functionare a centrelor de consultantă, informare si educare a consumatorilor;

17. informează permanent consumatorii asupra produselor si serviciilor care prezintă riscuri pentru sănătatea si securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;

18. primeste si rezolvă sau, după caz, transmite spre solutionare celor în drept, potrivit competentelor, sesizările asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizările persoanelor fizice sau juridice cu privire la încălcarea drepturilor consumatorilor, în conditiile legii;

19. desfăsoară activităti de pregătire a specialistilor în domeniul protectiei consumatorilor;

20. acordă consultantă de specialitate în domeniul protectiei consumatorilor pentru persoane iuridice;

21. stabileste si percepe taxe si tarife pentru efectuarea de analize, încercări, expertizări, certificări de laborator, autorizări, consultantă, cursuri de pregătire, specializare sau perfectionare, alte servicii prestate în conditiile legii;

22. fundamentează si propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competentă;

23. urmăreste, potrivit legii, legalitatea publicitătii pentru produsele si serviciile destinate consumatorilor;

24. autorizează operatiunile cu metale pretioase si pietre pretioase;

25. stabileste si aprobă mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianti, pe bază de tarife proprii, precum si marca proprie de certificare;

26. efectuează expertize ale metalelor pretioase si pietrelor pretioase, în conditiile legii;

27. suplimentar fată de procesul de notificare a măsurilor nationale care transpun directive comunitare, Autoritatea comunică Comisiei Europene măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.

(2) Autoritatea îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 4. - În exercitarea atributiilor ce îi revin, Autoritatea colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si cu organismele neguvemamentale.

Art. 5. - (1) Autoritatea este condusă de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, ale căror functii sunt asimilate cu functia de secretar de stat si, respectiv, subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Presedintele Autoritătii este ordonator secundar de credite.

(3) Presedintele Autoritătii conduce întreaga activitate a acesteia si o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, cu institutii nationale si internationale si cu persoane juridice si fizice române si străine. Presedintele participă ca invitat la sedintele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul protectiei consumatorilor.

(4) În exercitarea atributiilor sale, presedintele Autoritătii emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii.

(5) Vicepresedintele îndeplineste atributiile si însărcinările care îi sunt delegate de presedinte prin ordin.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică a Autoritătii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza si alte servicii, precum si birouri si colective temporare.

(2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Autoritătii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia, care se aprobă prin ordin al presedintelui.

(3) Numărul maxim de posturi în aparatul central al Autoritătii este de 136, exclusiv demnitarii.

(4) Autoritatea are un secretar general, înalt functionar public, numit în conditiile legii, care îndeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, precum si orice alte atributii încredintate de presedinte.

(5) În cazul în care presedintele nu îsi poate exercita atributiile curente, acestea sunt îndeplinite de vicepresedinte.

Art. 7. - (1) Autoritatea are în subordine 12 inspectorate regionale pentru protectia consumatorilor, ca entităti cu personalitate juridică, a căror structură organizatorică include oficiile judetene pentru protectia consumatorilor si Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, ca entităti fără personalitate juridică. În subordinea Autoritătii se află ca [nstitutie cu personalitate juridică si Centrul National pentru încercarea si Expertizarea Produselor “Larex” Bucuresti. Organizarea si functionarea Centrului National pentru încercarea si Expertizarea Produselor “Larex” Bucuresti se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Entitătile cu personalitate juridică din subordinea Autoritătii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Inspectoratele regionale pentru protectia consumatorilor sunt conduse de inspectori sefi care au calitatea de ordonatori tertiari de credite.

(3) Numărul maxim de posturi pentru inspectoratele regionale pentru protectia consumatorilor este de 690.

(4) Oficiile judetene pentru protectia consumatorilor si Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti se reorganizează prin ordin al presedintelui Autoritătii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, si sunt coordonate de inspectori sefi adjuncti.

(5) În structura Inspectoratului Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti-llfov functionează Laboratorul pentru analiza calitătii vinurilor si băuturilor alcoolice.

(6) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitătile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritătii.

Art. 8. - (1) Autoritatea are în dotare 5 autoturisme cu un consum lunar normat de 360 litri/autoturism.

(2) Inspectoratele regionale pentru protectia consumatorilor împreună cu oficiile pentru protectia consumatorilor din structura acestora pot detine în dotare pentru desfăsurarea activitătilor specifice un număr total de 95 de autoturisme, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism.

(3) Directia metale pretioase si pietre pretioase poate avea în dotare 3 autoturisme si o autospecială blindată pentru transportul de valori, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism.

Art. 9. - În exercitarea atributiilor de serviciu personalul împuternicit al Autoritătii are dreptul să aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 10. - Personalul Autoritătii împuternicit să efectueze controale si verificări răspunde de păstrarea secretului profesional în legătură cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostintă în exercitarea atributiilor de serviciu.

Art. 11. - Contravaloarea mărfurilor si a esantioanelor prelevate în cadrul actiunilor de control efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotărâri, precum si a cheltuielilor ocazionate de încercarea si verificarea produselor în laboratoare se suportă de Autoritate, dacă în urma controlului nu se constată vinovătia operatorului economic. În caz contrar cheltuielile se suportă de operatorul economic.

Art. 12. - În scopul realizării rolului si atributiilor ce îi revin, Autoritatea poate beneficia de consultantă si asistentă din tară sau din străinătate, precum si de programe de formare si perfectionare profesională a personalului său, în limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din tară sau străinătate, potrivit legii.

Art. 13. - (1) Personalul oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor si al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti se preia de către inspectoratele regionale în a căror rază teritorială se află, conform anexei nr. 2.

(2) Inspectoratele regionale preiau de la oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, pe bază de protocol de predare-preluare, clădirile, spatiile si terenurile aferente, precum si toate celelalte bunuri aflate în patrimoniu, necesare desfăsurării activitătii specifice, inclusiv fondurile financiare, existente la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 14. -Autoritatea se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 15. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN-POPESCU TÃRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert,

turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanss,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 748.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

Numărul maxim de posturi = 136, exclusiv demnitarii

 

STRUCTURA ORGANIZATORICÃ

A Autoritătii Nationale Pentru Protectia Consumatorilor

 

ANEXA Nr. 2

 

ENTITĂTI CU PERSONALITATE JURIDICĂ

care functionează în subordinea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

I. Unităti finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

1. Inspectoratul Regional pentru Protectia Consumatorilor lasi, care grupează judetele Botosani, Suceava, lasi, Neamt, cu sediul în municipiul Iasi

2. Inspectoratul Regional pentru Protectia Consumatorilor Galati, care grupează judetele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galati, cu sediul în municipiul Galati

3. Inspectoratul Regional pentru Protectia Consumatorilor Constanta, care grupează judetele Constanta, Tulcea, Brăila, cu sediul în municipiul Constanta

4. Inspectoratul Regional pentru Protectia Consumatorilor Prahova, care grupează judetele Ialomita, Călărasi, Buzău, Prahova, cu sediul în municipiul Ploiesti

5. Inspectoratul Regional pentru Protectia Consumatorilor Arges, care grupează judetele Arges, Dâmbovita, Teleorman, Giurgiu, cu sediul în municipiul Pitesti

6. Inspectoratul Regional pentru Protectia Consumatorilor Dolj, care grupează judetele Vâlcea, Gorj, Mehedinti, Dolj, Olt, cu sediul în municipiul Craiova

7. Inspectoratul Regional pentru Protectia Consumatorilor Arad, care grupează judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Timis, cu sediul în municipiul Arad

8. Inspectoratul Regional pentru Protectia Consumatorilor Sibiu, care grupează judetele Alba, Sibiu, Brasov, cu sediul în municipiul Sibiu

9. Inspectoratul Regional pentru Protectia Consumatorilor Satu Mare, care grupează judetele Bihor, Satu Mare, Maramures, cu sediul în municipiul Satu Mare

10. Inspectoratul Regional pentru Protectia Consumatorilor Cluj, care grupează judetele Bistrita-Năsăud, Cluj, Sălaj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca

11. Inspectoratul Regional pentru Protectia Consumatorilor Mures, care grupează judetele Harghita, Covasna si Mures, cu sediul în municipiul Târgu Mures

12. Inspectoratul Regional pentru Protectia Consumatorilor Bucuresti-Ilfov, care grupează municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, cu sediul în municipiul Bucuresti

II. Institutii finantate din venituri proprii

Centrul National pentru încercarea si Expertizarea Produselor „Larex” Bucuresti

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Gheorghe Cojanu în functia publică de secretar general adjunct al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

Având în vedere Adresa nr. 1.031.580 din 9 iulie 2007 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin care a fost comunicat Procesul-verbal încheiat în data de 6 iulie 2007, în urma desfăsurării concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale,

în temeiul ari 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Cojanu se numeste în functia publică de secretar general adjunct al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 13 iulie 2007.

Nr. 200.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Cristian Săvus, secretar general al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

 

Având în vedere demisia domnului Cristian Săvus din functia de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, începând cu data de 1 august 2007, înregistrată sub nr. 5/3789/CPT din 11 iulie 2007,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romîniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 97 lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începînd cu data de 1 august 2007, încetează, la cerere, raporturile de servicu ale domnului Cristian Săvus, secretar general al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 16 iulie 2007.

Nr. 201.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Mihnea luoras în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 141 alin. (1) si (2) din titlul VII „Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihnea luoras se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 iulie 2007.

Nr. 202.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2007

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2007, rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 2,15% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2007.

Nr. 16.