MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 477         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

225. - Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării Proiectului privind apărarea împotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 2006 si la Paris la 9 ianuarie 2007

 

Acord-cadru de împrumut între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării Proiectului privind apărarea împotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României

 

692. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării Proiectului privind apărarea împotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 2006 si la Paris la 9 ianuarie 2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

715. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a Hotărârii Guvernului rir. 1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

726. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

247/1.235/631/1.130. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative, ministrului sănătătii publice, ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea Pianului de măsuri vizând realizarea actiunilor de cooperare între prefecti si primari, în calitatea acestora de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgentă, respectiv ai comitetelor locale pentru situatii de urgentă, si autoritătile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei

 

337/575. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la garantiile de eliminare de pe piată a cantitătilor excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză

 

549. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemei de plăti directe pe suprafată pentru culturi energetice

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Senatului nr. 26/2007;

 - Decretul nr. 384/2007;

 - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007;

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 1.279/C/2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării Proiectului privind apărarea împotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 2006 si la Paris la 9 ianuarie 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul-cadru de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 51,2 milioane de euro, destinat finantării Proiectului privind apărarea împotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 2006 si la Paris la 9 ianuarie 2007.

Art. 2. - (1) Aplicarea prevederilor acordului-cadru de împrumut prevăzut la art. 1 va fi realizată de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, desemnat ca agentie de implementare.

(2) Ministerul Economiei si Finantelor va încheia cu Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile un acord de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile părtilor în aplicarea prevederilor acordului-cadru de împrumut prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Sumele necesare acoperirii contributiei părtii române la finantarea proiectului, taxele si impozitele aferente proiectului, datorate si plătibile pe teritoriul României, precum si sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor si altor costuri aferente împrumutului vor fi asigurate de la bugetul de stat, conform legislatiei în vigoare.

Art. 4. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, amendamente la continutul acordului-cadru de împrumut prevăzut la art. 1, în functie de conditiile de derulare a acestuia.

(2) Amendamentele la acordul-cadru de împrumut convenite potrivit alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCÂROIU

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 225.

 

F/P 1.555 (2006)

 

ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT

între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării Proiectului privind apărarea împotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României*)

 


*) Traducere.

 

România, prin Ministerul Finantelor Publice, Bucuresti, România (denumită în continuare împrumutat), pe de o parte, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizatie internatională, Paris (denumită în continuare BDCE), pe de altă parte,

- având în vedere solicitarea transmisă de un membru al Guvernului României din data de 17 februarie 2006,

- având în vedere Rezolutia Consiliului de administratie al BDCE nr. 1.480 (2004),

- având în vedere cel de-al Treilea Protocol la Acordul general pentru privilegii si imunităti al Consiliului Europei,

- având în vedere articolele Normelor de împrumut ale BDCE din octombrie 1970, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL

Conditii generale

 

Acest împrumut este acordat în cadrul conditiilor generale ale actualelor Norme de împrumut ale BDCE si în cadrul conditiilor speciale stabilite prin prezentul acord-cadru de împrumut (denumit în continuare Acordul), anexele acestuia si scrisorile sale suplimentare (denumite în continuare scrisori suplimentare).

 

ARTICOLUL 2

Proiectul

 

BDCE acordă împrumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finantarea partială a F/P 1.555 (2006), aprobat de Consiliul de administratie al BDCE în 14-15 martie 2006, referitor la finantarea lucrărilor de prevenire a inundatiilor în regiunea Banat, sud-vestul României si în judetul limitrof, Hunedoara.

Acest împrumut este acordat de BDCE luând în considerare angajamentul asumat de împrumutat de a utiliza acest împrumut exclusiv pentru finantarea proiectului sectorial descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (denumit în continuare Proiectul) si de a realiza acest proiect, prin Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor (MMGA), în conditiile care sunt detaliate în anexa mentionată.

Orice schimbare a modului în care împrumutul este utilizat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului, conform termenilor art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.

 

ARTICOLUL 3

Împrumutul

 

3.1. Conditii financiare

Valoarea împrumutului acordat este de 51.200.000 EUR (cincizeci si unu de milioane douăsute de mii euro).

Acesta va fi disponibilizat în transe. Fiecare transă a împrumutului va fi pentru o perioadă care nu va depăsi 15 ani, incluzând o perioadă de gratie de 5 ani.

Pentru fiecare transă, suma, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare si conturile de remitere a fiecărei părti vor fi stabilite de comun acord, prin fax, de către împrumutat si BDCE.

O scrisoare suplimentară la prezentul acord, care precizează conditiile pentru fiecare transă, va fi întocmită la momentul tragerii, în formatul stabilit în anexa nr. 2 la prezentul acord.

Ca urmare a aprobării F/P 1.555 de către Consiliul de administratie al BDCE pe data de 14-15 martie 2006, la conditiile de împrumut BDCE se va aplica o subventionare a ratei dobânzii din Fondul fiduciar selectiv, ce nu va depăsi suma de 2.000.000 euro, echivalentul a 100 p.b., calculate pe baza unui împrumut acordat pe o perioadă de 10 ani, cu perioada de gratie de 5 ani. Cu toate acestea, rata dobânzii, după scăderea subventiei de rată a dobânzii, nu poate niciodată să scadă sub zero.

3.2. Trageri

Tragerea sumelor împrumutului în mai multe transe se va efectua în conformitate cu stadiul fizic al implementării Proiectului.

O transă de avans de cel mult 25% din suma aprobată a împrumutului va fi vărsată într-un cont înregistrat, ce poate fi supus auditului BDCE.

Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declaratiilor împrumutatului, prin MMGA, referitoare la stadiul fizic al implementării Proiectului (si previziunile privind progresul lucrărilor în anul curent).

Transele ulterioare vor fi disponibilizate odată ce 90% din transa precedentă au fost utilizate.

3.3. Mobilizare

În scopul mobilizării transelor împrumutului, împrumutatul va transmite BDCE înaintea efectuării fiecărei trageri angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3 la prezentul acord) pentru fiecare transă.

Angajamentul de plată este emis si plătibil în valuta în care transa a fost disponibilizată.

3.4. Domiciliu

Toate sumele datorate de împrumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile în valuta fiecărei transe, în contul cu numărul comunicat de BDCE împrumutatului la momentul plătii, prin notificare telex, care va fi trimisă BDCE de banca însărcinată de către împrumutat cu efectuarea plătii, cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei plăti.

3.5. Date

Prevederile art. 3 fac obiectul Conventiei privind ziua lucrătoare următoare modificată. Conventia privind ziua lucrătoare următoare modificată înseamnă o conventie prin care dacă data specificată va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare [zi lucrătoare înseamnă o zi în care sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real) functionează], acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu conditia ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare.

 

ARTICOLUL 4

Monitorizarea împrumutului si a Proiectului

 

4.1. Utilizarea împrumutului

4.1.1. Perioada

Sumele împrumutului pentru fiecare transă trebuie să fie utilizate de împrumutat pentru finantarea Proiectului în termen de 12 luni de la disponibilizarea acesteia de către BDCE.

4.1.2. Implementarea Proiectului

Pentru implementarea Proiectului împrumutatul desemnează MMGA ca agentie de implementare. Gestionarea locală a Proiectului si supervizarea acestuia vor fi efectuate prin Compania Natională a Apelor (Apele Române), agentie aflată în subordinea MMGA.

Împrumutatul, prin MMGA, va depune toate eforturile si diligentele si va exercita toate mijloacele utilizate în mod curent, în special mijloace financiare, tehnice, sociale si manageriale, precum si cele referitoare la protectia mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.

În cazul în care costurile Proiectului, după cum sunt descrise în anexa nr. 1 la prezentul acord, se majorează sau vor fi revizuite din orice motive, împrumutatul se va asigura că sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului.

În plus, împrumutatul, prin MMGA, va asigura că:

- Proiectul corespunde prevederilor conventiilor în materie ale Consiliului Europei;

- Proiectul respectă mediul înconjurător, potrivit cadrului legal în materie din România;

- Proiectul corespunde criteriilor de eligibilitate precizate în anexa nr. 1 la prezentul acord;

- finantarea partială acordată de BDCE nu depăseste 82,7% din costul total al Proiectului, excluzând dobânda si comisioanele financiare, asa cum este definit în anexa nr. 1 la prezentul acord.

4.1.3. Achizitii

Achizitiile se vor efectua în conformitate cu legea română privind achizitiile publice, în prezent Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, conformă cu directivele UE în vigoare (2004/17/CE si 2004/18/CE) si care nu intră deci în niciun fel de contradictie cu Liniile directoare privind achizitiile ale BDCE sau în conformitate cu ultima variantă amendată a legii nationale privind achizitiile publice în vigoare la data lansării licitatiilor.

În oricare dintre situatii, responsabilitatea pentru implementarea Proiectului si, ca urmare, responsabilitatea pentru adjudecarea si administrarea contractelor în cadrul Proiectului revine împrumutatului, prin MMGA. Contractele în derulare, adjudecate înainte de aprobarea Proiectului, vor fi transmise în copie la BDCE împreună cu toată documentatia necesară ce demonstrează că respectivele contracte au fost. Încredintate în conformitate cu legea si reglementările nationale privind achizitiile publice în vigoare la data lansării procesului de achizitie.

BDCE nu va emite „fără comentarii" pentru aranjamentele de achizitii propuse de împrumutat prin MMGA, inclusiv privind gruparea contractelor, procedurile aplicabile, dar îsi va rezerva dreptul de a proceda la o analiză anterioară sau ulterioară, efectuată prin sondaj, a documentatiei de achizitii, pentru a verifica dacă acestea sunt în conformitate cu legislatia natională privind achizitiile publice.

Dacă, la orice moment, BDCE constată că o achizitie efectuată în cadrul acestui proiect nu este în conformitate cu prevederile mentionate anterior, îsi rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.

4.2. Raportările împrumutatului

4.2.1. Raportările privind stadiul Proiectului

După tragerea primei transe din împrumut, împrumutatul va furniza BDCE un raport cuprinzând informatii actualizate cu privire la costurile contractuale curente. La fiecare 6 luni de la tragerea primei transe din împrumut până la finalizarea întregului Proiect, împrumutatul, prin MMGA, va transmite BDCE un raport în care se detaliază:

- situatia utilizării împrumutului;

- stadiul planului financiar al Proiectului;

- stadiul Proiectului;

- detalii privind managementul Proiectului.

În anexa nr. 4 la prezentul acord este inclus formatul în care se mentionează informatiile minimale solicitate de BDCE pentru aceste rapoarte privind stadiul Proiectului. Pot fi utilizate si formate alternative ce contin aceleasi informatii.

4.2.2. Raportul privind finalizarea Proiectului

La finalizarea întregului Proiect, împrumutatul, prin MMGA, va prezenta un raport final, continând evaluarea efectelor economice, financiare, sociale si privind mediul înconjurător.

4.3. Furnizarea de informatii către BDCE

Împrumutatul, prin MMGA, va tine evidente contabile privind Proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internationale, care vor reflecta în orice moment stadiul Proiectului si în care se vor înregistra toate operatiunile efectuate si vor identifica activele si serviciile finantate cu ajutorul prezentului împrumut.

Împrumutatul, prin MMGA, se angajează să primească favorabil orice misiune de informare efectuată de către salariatii BDCE sau de consultanti externi angajati de BDCE si să asigure cooperarea necesară pentru această misiune de informare, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. În special, BDCE poate efectua la fata locului un audit al contabilitătii Proiectului, realizat de unul sau mai multi consultanti la alegerea acesteia, pe cheltuiala împrumutatului, în cazul neonorării la scadentă de către împrumutat a oricărei obligatii asumate în cadrul prezentului împrumut.

Împrumutatul, prin MMGA, se angajează să răspundă într-o perioadă de timp rezonabilă oricărei solicitări de informatii din partea BDCE si să furnizeze orice documentatie pe care BDCE o poate considera necesară si o poate solicita rezonabil, pentru implementarea corespunzătoare a prezentului acord, în special în ceea ce priveste monitorizarea Proiectului si utilizarea împrumutului.

Împrumutatul va informa BDCE imediat despre orice modificare a legislatiei sau a normelor, în sectorul economic relevant pentru Proiect, si în sens general, despre orice eveniment care poate influenta îndeplinirea obligatiilor sale asumate în cadrul prezentului acord. Orice modificare a legislatiei sau a normelor, în sectorul economic relevant pentru Proiect, constituie unul dintre evenimentele precizate în art. 13-h, al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE si poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

 

ARTICOLUL 5

Încetarea obligatiilor împrumutatului

 

Plata sumei datorate, stipulată în angajamentul de plată, eliberează împrumutatul de orice obligatie, după cum este definită în paragraful 3.1.

După ce întreaga sumă a acestui împrumut si toate dobânzile si alte costuri, care rezultă din acesta, în special acele sume prevăzute la art. 6 si 7, au fost plătite în întregime, împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligatiile sale fată de BDCE, cu exceptia celor stipulate în art. 4.

În ceea ce priveste obligatiile stipulate în paragraful 4.3, acestea vor rămâne în vigoare pentru scopurile unei posibile evaluări ex post a Proiectului, care poate avea loc într-un interval de timp rezonabil, care nu va depăsi 7 ani după finalizarea Proiectului.

 

ARTICOLUL 6

Dobânda pentru întârziere

 

Fără a contraveni oricărui alt posibil recurs al BDCE în cadrul prezentului acord si Normelor de împrumut ale BDCE sau, după caz, dacă împrumutatul nu plăteste întreaga dobândă sau orice altă sumă plătibilă, conform prezentului acord, cel mai târziu la data scadentei specificate, împrumutatul trebuie să plătească o dobândă suplimentară la suma datorată si neplătită integral, egală cu dobânda EURIBOR la o lună pentru depozitele în valuta plătii întârziate la data scadentei (dacă nu este zi lucrătoare TARGET, următoarea zi lucrătoare) la ora 11,00 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus 2,5% pe an, calculată de la data scadentei acestei sume până la data efectuării plătii.

Rata EURIBOR la o lună aplicabilă va fi actualizată la fiecare 30 de zile.

 

ARTICOLUL 7

Costuri asociate

 

Toate impozitele si taxele de orice fel, datorate si plătite, si toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate ori partial, fie din garantarea sau refinantarea împrumutului acordat, împreună cu toate actele judiciare si extrajudiciare care decurg din acest împrumut, vor fi suportate de către împrumutat.

Totusi, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj mentionate în acest capitol 4.

 

ARTICOLUL 8

Garantii

 

Împrumutatul declară că niciun alt angajament nu a fost făcut si nu va fi făcut în viitor, care ar putea da unei terte părti un regim preferential, un drept preferential de plată, o garantie colaterală sau o garantie de orice natură ar fi, care ar putea conferi drepturi sporite asupra unor terti (denumită în continuare garantie).

Dacă o astfel de garantie a fost totusi acordată unei terte părti, împrumutatul este de acord să întocmească sau să furnizeze o garantie identică în favoarea BDCE ori când este împiedicat să o facă, să ofere o garantie echivalentă si să stipuleze formarea unei astfel de garantii în favoarea BDCE.

Neîndeplinirea acestor prevederi ar reprezenta un caz de culpă, după cum se specifică în art. 13-h din cap. 3 al Normelor de împrumut ale BDCE si poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

 

ARTICOLUL 9

Reprezentări si certificări

 

Împrumutatul prezintă si certifică faptul că:

- autoritătile sale competente l-au autorizat să încheie prezentul acord si au dat semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, articolele de asociere si alte texte aplicabile acestuia;

- întocmirea si semnarea Acordului nu contravin legilor, decretelor, reglementărilor, articolelor de asociere si altor texte aplicabile acestuia si că toate permisele, licentele si autorizatiile necesare acestuia au fost obtinute si vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.

Orice modificare referitoare la reprezentările si certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificate imediat BDCE si să fie furnizate toate documentele justificative.

 

ARTICOLUL 10

Relatii cu tertii

 

Împrumutatul, în scopul utilizării împrumutului, nu poate invoca niciun fapt referitor la relatiile sale cu terte părti, în vederea evitării îndeplinirii, totale sau partiale, a obligatiilor sale rezultate din acord.

BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între împrumutat si terte părti, iar costurile, indiferent de natura lor, suportate de BDCE datorită oricărei dispute, si în special toate costurile juridice sau de judecată vor fi pe cheltuiala împrumutatului.

 

ARTICOLUL 11

Interpretarea Acordului

 

Împrumutatul declară că a luat cunostintă de Normele de împrumut ale BDCE si că a primit o copie a acestora.

Atunci când există o contradictie între orice prevedere din Normele de împrumut ale BDCE si orice prevedere a Acordului, va prevala prevederea Acordului.

Titlurile paragrafelor, sectiunilor si capitolelor Acordului nu vor servi pentru interpretarea acestuia.

În nicio situatie nu se va presupune că BDCE a renuntat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin Acord.

 

ARTICOLUL 12

Legea aplicabilă

 

Acordul si garantiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat în prevederile art. 1 paragraful 3 al celui de-al Treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii si imunităti al Consiliului Europei din data de 2 septembrie 1949 si, în al doilea rând, dacă este necesar, de legea franceză.

Diferendele dintre părtile la Acord vor face obiectul arbitrajului, în conditiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.

 

ARTICOLUL 13

Executarea unei hotărâri de arbitraj

 

Părtile contractante convin să nu facă uz de niciun privilegiu, imunitate sau legislatie în fata oricărei autorităti jurisdictionale sau a altei autorităti, fie ea natională ori internatională, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii date în conditiile specificate în cap. 4 al Normelor de împrumut ale BDCE.

 

ARTICOLUL 14

Notificări

 

Orice notificare sau alte comunicări care vor fi date ori efectuate în cadrul prezentului acord către BDCE sau împrumutat vor fi făcute în scris si vor fi considerate pe deplin acordate sau efectuate dacă sunt predate personal, transmise par-avion sau prin fax de către o parte celeilalte părti la acea adresă a părtii specificată mai jos.

Pentru împrumutat:

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apoiodor nr. 17, sectorul 5

Bucuresti, România

În atentia: Ministrului finantelor publice, secretarului de stat si/sau directorului general al Directiei generale a finantelor publice externe

Fax:+4021 312 67 92

Pentru BDCE:

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

55 Avenue Kleber

75 116 Paris

În atentia: Directorului Departamentului de proiecte

Fax: +33 1 47 55 37 52

Toate comunicările care vor fi date sau efectuate vor fi în limba engleză sau franceză, iar dacă sunt în altă limbă vor fi însotite de o traducere a acestora în limba engleză sau franceză.

 

ARTICOLUL 15

Intrarea în vigoare

 

Acordul va intra în vigoare după semnarea de către BDCE si împrumutat si după aprobarea lui de către autoritătile române, ulterior confirmării în scris a acestui lucru, primită de BDCE de la împrumutat.

 

ARTICOLUL 16

Exemplarele Acordului

 

Acordul este întocmit în două exemplare originale, ambele exemplare fiind egal autentice.

Câte un exemplar original este păstrat de fiecare dintre părtile contractante.

 

Bucuresti, 18 decembrie 2006

Pentru România,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Paris, 9 ianuarie 2007

Pentru BDCE,

Apolonio Ruiz Ligero,

viceguvernator

 

ANEXA Nr. 1

la acord

 

Descrierea Proiectului

 

I.

F/P

1.555(2006)

 

Împrumutat

România

 

Aprobat de Consiliul de administratie

14-15 martie 2006 CA/PV/241/2006

 

Suma aprobată

51.200.000 EUR

II.

Domenii de interventie

Protectia mediului

 

Lucrările planificate

Proiectul îsi propune să ofere solutii pe termen mediu pentru îmbunătătirea nivelului existent de protectie al digurilor si al albiilor râurilor pe principalele cursuri de apă, asigurând astfel o protectie optimă pentru locuitorii din zonă în caz de inundatii catastrofale. Lucrările hidrotehnice propuse spre executie vizează consolidarea malurilor râurilor pe principalele cursuri de apă, remodelarea albiilor râurilor, consolidarea liniilor de protectie a râurilor etc.

 

Localizare

Lucrările se vor efectua în judetele Caras-Severin si Timis din regiunea Banat, în sud-vestul României, cu exceptia unui subproiect localizat în judetul limitrof, Hunedoara, afectat si el de inundatii.

 

Costul total estimat al Proiectului

61.985.470 EUR

 

Planul de finantare

51.200.000 EUR; BDCE 82,7% 10.785.470 EUR bugetul de stat 17.3%

 

Stadiul lucrărilor la momentul prezentării solicitării

0%

 

Graficul lucrărilor

2006-2009

 

Conditii specifice

Înaintea primei trageri împrumutatul, prin MMGA, va furniza BDCE următoarele informatii:

- studii de fezabilitate revizuite, ce tin cont de caracteristicile ultimelor inundatii ale cursurilor de apă regionale si de necesitatea de a asigura capacităti suplimentare de stocare temporară a apei;

- studii detaliate privind impactul asupra mediului, ce vor include sugestii pentru contractori în legătură cu selectarea metodelor de constructie acceptabile din punctul de vedere al mediului si a perioadelor de activitate compatibile cu sezonul de formare a cuiburilor pentru numeroasele specii de păsări ce trăiesc în zonă. După tragerea primei transe din împrumut împrumutatul, prin MMGA, va furniza BDCE un raport cuprinzând informatii actualizate cu privire la costurile contractuale curente.

III.

Criterii de eligibilitate (pe domenii de interventie)

Proiectul intră sub incidenta criteriilor de eligibilitate stabilite în Rezolutia nr. 1.480 (2004) si deci contribuie la coeziunea socială în tară.

 

IV. Efecte sociale (pe domenii de interventie)

În conformitate cu domeniile prioritare de interventie ale BDCE, Proiectul va avea un impact pozitiv major în plan social si economic, prin prevenirea pe viitor a pagubelor materiale si a dereglării activitătilor economice pentru locuitorii din zona Banatului în cazul unor inundatii catastrofale repetate. În ansamblu, se estimează că lucrările ce se vor efectua vor contribui la protejarea a aproximativ unei treimi din populatia totală a judetelor Caras-Severin si Timis, care se situează în jurul unui milion de persoane.

 

ANEXA Nr. 2

la acord

 

Model de scrisoare suplimentară pentru un împrumut cu rată variabilă

 

F/P 1.555 - transa [număr]

 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

SCRISOARE SUPLIMENTARĂ

 

La acordul-cadru de împrumut datat [data]

între

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare BDCE) si România (denumită în continuare Împrumutat)

Prezenta scrisoare suplimentară si acordul-cadru de împrumut stabilesc termenii si conditiile convenite pentru transa [număr], asa cum este specificat în art. [număr] din acordul-cadru de împrumut mentionat.

 

Suma împrumutului:

[valuta si suma]

Maturitate:

perioada totală de acordare de [număr] ani cu [număr] ani perioada de gratie

EURIBOR

[introduceti definitia EURIBOR]

Rata variabilă a dobânzii:

EURIBOR la 6 luni plus sau minus [număr] puncte de bază [net] pe an (inclusiv o subventie a ratei dobânzii din Fondul fiduciar selectiv, asa cum este definit în art. 2 din acordul-cadru de împrumut1) (Telerate [referintă] sau Reuters [referintă])

1) Conform art 2 din acordul-cadru de împrumut „Rata dobânzii după scăderea subventiei acordate ratei dobânzi nu va scădea, în nido situatie, sub zero".

Plata dobânzii:

semestrial, la sfârsitul perioadei

Numitorul fractiei:

actual/360 de zile, Conventia privind ziua lucrătoare următoare modificată

Zi lucrătoare (EURO)

Înseamnă o zi în care Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real (TARGET) functionează,

sau (altele)

Înseamnă o zi lucrătoare în tara valutei

Data tragerii:

[data]

Instructiuni de plată (Împrumutat)

Numărul contului [număr] al [nume Bancă si oras], codul SWIFT: [cifrul] prin [nume banca corespondentă si oras], codul SWIFT [cifrul]

Instructiuni de plată (BDCE)

Conform paragrafului 3.4 din acordul-cadru de împrumut

 

Rata dobânzii va fi calculată pentru fiecare perioadă de [număr] luni începând de la data tragerii. Dobânda va fi fixată cu două zile lucrătoare (la Londra) Înaintea fiecărei noi perioade de dobândă. BDCE va informa împrumutatul despre dobânda plătibilă la fiecare [număr] luni. Plata dobânzii va avea loc în [ziua, luna]1 a fiecărui an si pentru prima dată la [data]. [Se listează datele de plată si ratele de capital datorate pentru fiecare dată.]

Toate plătile vor fi efectuate în contul BDCE, conform Instructiunilor de plată (BDCE) descrise mai sus.

Aceste prevederi fac obiectul întelegerii „Conventia privind ziua lucrătoare următoare modificată", a cărei definitie se găseste în paragraful 3.5 din acordul-cadru de împrumut, semnat între împrumutat si BDCE la [data].

În vederea mobilizării acestei transe din împrumut, împrumutatul va trimite în timp util către BDCE un angajament de plată corespunzător acestei transe (a se vedea anexa nr. 3 la acord).

 

[Orasul, data]

Pentru Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

[Orasul, data]

Pentru [numele împrumutatului]

 

1) Se precizează 4 date pentru plătile trimestriale si două date pentru plătile semestriale.

 

ANEXA Nr. 3

la acord

 

Model de angajament de plată pentru un împrumut cu rată variabilă

 

F/P 1.555 - transa [număr]

 

ANGAJAMENT DE PLATĂ

 

[Valuta] [Suma]                                    [Data]

Pentru suma primită, subsemnatul ......................................................................................................................................

prin acest angajament de plată mă angajez să plătesc Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei sau altuia suma împrumutată

de ....................................................................................................................................................................................

[suma în litere] [valuta în litere]

în transele si la o dobândă, după cum este specificat mai jos:

Rate de capital                          Dobânda

[Data]: [Valuta] [Suma]                        [se inserează dobânda specificată în scrisoarea suplimentară]

[Data]: [Valuta] [Suma]

[Data]: [Valuta] [Suma]

[Data]: [Valuta] [Suma]

....II...

Plătile de mai sus vor fi făcute la..........................................................................................................................................

[banca corespondentă a BDCE si contul de referintă]

în favoarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fără nicio deducere sau luare în considerare a vreunei taxe, vreunui impozit sau altor costuri, prezente sau viitoare, datorate ori percepute, pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia de către ori în cadrul [introduceti statul] sau a oricărei alte subdiviziuni politice ori fiscale a acesteia.

Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei împrumutatului la data [data disponibilizării].

În cazul neefectuării plătii prompte si în totalitate a oricărei sume datorate prin acest angajament de plată, întregul împrumut si dobânda aferentă conform acestuia până la data plătii vor deveni imediat scadente si vor fi plătite la optiunea si la cererea detinătorului acestuia.

Neexercitarea de către detinătorul angajamentului a oricărui drept care rezultă din acesta nu va constitui în niciun caz o renuntare la niciunul dintre drepturile sale în aceasta sau în oricare altă circumstantă.

 

Pentru împrumutat,

 

ANEXA Nr. 4

la acord

 

Formate ale rapoartelor de progres

 

COSTURI Sl SURSE DE FINANTARE

 

Tara: România

Proiectul: F/P 1.555 (2006) - Lucrări de prevenire a inundatiilor

Data ……………………….

În mii RON (fără TVA)

Subprolecte

Data studiilor de impact asupra mediului

Cheltuieli efectuate

Cheltuieli viitoare

Cost total

 

% cheltuit

 

Modificări/ Comentarii

 

Nume

Descrierea lucrării

Localizare

Perioada 1

Perioada 2

Perioada 3

Perioada 3

Perioada 4

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care

pe surse

de finantare :

BDCE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buget de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 1

 

EVALUAREA CONTRACTULUI

 

Tara: România

Proiect: F/P 1.555 (2006) - Lucrări de prevenire a inundatiilor

Data ……………………….

 

Fără TVA

Descrierea contractului

Data contractului

Adjudecat (numele contractorului)

Metoda de achizitie*)

Cost

Pret fix (D=Da N=Nu)

Suma plătită la data de

Perioada de implementare

Data receptionării lucrării

Modificări/ Comentarii

Valuta

Suma

Început

Finalizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 2 - Contracte

 

*) Se vor utiliza acronimele: LD = licitatie deschisă; LL = licitatie limitată; DC = dialog competitiv; N = negocieri; CO = cerere de oferte; CS = concurs de solutii.

 

TRANSE ACORDATE DE BDCE

 

Tara: România

Proiect: F/P 1.555 (2006) - Lucrări de prevenire a inundatiilor

Împrumut autorizat: 51 200 000 EUR

Rata de finantare de către BDCE:

Data ……………………….

 

 

Număr

Data plătii

Suma transei trase

Data transferului la Ape

(moneda locală) (*)

Suma transferată la Apele

Cursul de schimb ta data plătii

Utilizarea împrumutului (%)

Modificări/ Comentarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Apele = Administratia Natională „Apele Române"

 

 

Sectiune pentru uzul intern ai BDCE

 

 

Sectiune ce urmează a fi completată de către beneficiar

Tabelul 3 - Transele BDCE

 

PROGRAMUL LUCRĂRILOR

GRAFIC

 

Tara: România

Proiect: F/P 1.555 (2006) - Lucrări de prevenire a inundatiilor

Data ……………………….

 

SUB PROIECTE

GRAFIC

 

2006

2007

2008

2009

% fizic al lucrărilor

MODFICARI/ COMENTARII

Nume

Desciere lucrări

Localizare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

Grafic initial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări finalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic revizuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic initial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări finalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic revizuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic initial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări finalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic revizuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic initial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrări finalizate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic revizuit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 4

 

OBIECTIVE

 

Tara: România

Poiect: F/P 1.555 (2006) - Lucrări de prevenire a inundatiilor

Data ……………………….

 

Subproiecte

Modificări/Comentarii

 

Nume

Localizare

Lucrări programate

Realizat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafată protejată - ha

 

 

 

 

Oameni protejati - număr

1000000

 

 

 

Tabelul 5

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării  Proiectului privind apărarea împotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 2006 si la Paris la 9 ianuarie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării Proiectului privind apărarea împotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 2006 si la Paris la 9 ianuarie 2007, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2007.

Nr. 692.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a Hotărârii Guvernului nr. 1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul art. 18, din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investitii din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 23 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 2/86 se înlocuieste cu anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

2. Anexa nr. 2/101 se înlocuieste cu anexa nr. 2*) la Drezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului „38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 23 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:

- Anexa nr. 2/37 se înlocuieste cu anexa nr. 3*) la prezenta hotărâre.

Art. III. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lászó Borbély

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 715.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 726.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor

 

Art. 1. - În sensul prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, denumită în continuare lege, prin angajator se întelege persoana juridică sau persoana fizică cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate, autorizată potrivit legii, care încadrează fortă de muncă în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege angajatorii care, pe perioada vacantelor stabilită potrivit legii, încadrează în muncă elevi si studenti în baza:

a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în conditiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp partial;

b) unui contract de muncă temporară numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacantei.

(2) Stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 reprezintă o sumă egală cu 50% din salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se acordă acest stimulent financiar.

Art. 3. - (1) Stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege se acordă angajatorilor care încadrează în muncă elevi si studenti pe perioada de vacantă în conditiile art. 2, de la data începerii perioadei de vacantă, stabilită potrivit legii, dacă încadrarea s-a făcut la acea dată sau, după caz, de la data încadrării în muncă a elevilor/studentilor în situatia în care încadrarea în muncă a acestor categorii de persoane este ulterioară datei începerii perioadei de vacantă stabilite potrivit legii si până la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacantă în care au fost încadrati în muncă elevii si studentii respectivi, dar nu pentru mai mult de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.

(2) Nu beneficiază de stimulentul financiar prevăzut la art. 1 din lege:

a) angajatorii care încadrează în muncă elevi si studenti anterior datei de începere a vacantei stabilite potrivit legii, pentru elevii si studentii respectivi;

b) angajatorii care au beneficiat, pentru elevii si studentii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut la art. 1 din lege pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Art. 4. - (1) În vederea acordării stimulentului financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege, angajatorii încheie cu agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor si studentilor aflati în perioada vacantelor, o conventie al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) În vederea încheierii conventiei prevăzute la alin. (1) angajatorii depun la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, o cerere însotită de următoarele documente:

a) tabel nominal cuprinzând elevii si studentii încadrati în muncă pe perioada vacantelor, întocmit potrivit anexei la conventia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) adeverintă eliberată de institutia de învătământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau, după caz, de student si urmează cursurile într-o institutie de învătământ de stat sau particular, înfiintată potrivit legii, cuprinzând si precizarea expresă a perioadei de vacantă;

c) actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;

d) copia contractului de muncă prevăzut la art. 2, încheiat cu respectarea conditiilor de vârstă si a regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat, după caz, la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor legale;

e) declaratie pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că angajatorul nu se regăseste în una dintre situatiile prevăzute la art. 3 alin. (2).

Art. 5. - (1) Stimulentul financiar prevăzut la art. 1 din lege se acordă angajatorilor, lunar, proportional cu timpul efectiv lucrat de către elevii si studentii în cauză pe perioada de vacantă din luna respectivă, fără a depăsi numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru.

(2) Stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege nu se acordăpentru perioada concediului de odihnă cuvenit.

(3) În perioada în care raporturile de muncă ale elevilor si studentilor încadrati în muncă pentru care a fost încheiată conventia prevăzută la art. 4 sunt suspendate potrivit legii, stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege nu se acordă.

(4) Perioada de suspendare a raporturilor de muncă prevăzută la alin. (3) nu face parte din perioada maximă de acordare a stimulentului financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege.

Art. 6. - (1) Pentru a beneficia de suma cuvenită potrivit art. 1 din lege, aferentă unei luni, angajatorii au obligatia de a depune la agentia pentru ocuparea fortei de muncă judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaratiei lunare privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferente lunii respective, următoarele documente:

a) declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferentă lunii respective, în original si în copie;

b) tabel nominal întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) pontaj si statul de plată, în copie.

(2) Angajatorii care nu depun documentele prevăzute la alin. (1) În termen sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate nu beneficiază de stimulentul prevăzut la art. 1 din lege, cuvenit pentru luna respectivă.

(3) Perioada pentru care nu se acordă stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege, din motivele prevăzute la alin. (2), face parte din perioada de acordare a stimulentului financiar prevăzută la art. 3 alin. (1) si în conditiile conventiei încheiate potrivit prevederilor art. 4.

Art. 7. - (1) Suma reprezentând stimulentul financiar cuvenită conform art. 1 din lege se deduce de către angajator din contributia de asigurări pentru somaj datorată de angajator, pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru somaj.

(2) În cazul în care suma cuvenită reprezentând stimulentul financiar este mai mare, diferenta se plăteste prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurărilor pentru somaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1).

Art. 8. - Stabilirea si încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia, potrivit legii, de stimulentul financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege se fac în baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 9. - Dreptul de control cu privire la acordarea în conditiile legii a stimulentului financiar lunar prevăzut la art. 1 din lege se exercită de către organele de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care constată îndeplinirea conditiilor legale pentru acordarea stimulentului financiar, stabilesc eventualele debite si aplică, după caz, sanctiunile prevăzute de lege.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr.1

la normele metodologice

 

CONVENTIE

Nr. ..................../...........................

 

Agentia pentru Ocuparea Fortei de Muncă a Judetului ......................../Municipiului Bucuresti, reprezentată prin............................având functia de........................denumită în continuare agentia, si persoana juridică (fizică).........................., codul de identificare fiscală...............................reprezentată prin..................., având functia de...................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

Art. 1. - (1) Angajatorul încadrează în muncă, în conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, denumită în continuare Legea nr. 72/2007, un număr de:

a)...................persoane având statut de elev, în perioada de vacantă cuprinsă între data de............si data de...............;

b)................persoane având statut de student, în perioada de vacantă cuprinsă între data de...................si data

de....................................

(2) Tabelul nominal cu elevii si/sau studentii încadrati în muncă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta conventie.

Art. 2. - Angajatorul se obligă:

a) să deducă, în conditiile legii, din suma reprezentând contributia de.................%*) suma cuvenită potrivit art. 1 din Legea nr. 72/2007;

b) să depună, pentru verificarea si acordarea sumei cuvenite potrivit art. 1 din lege, odată cu declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj aferentă lunii respective si tabelul prevăzut la art. 4 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007, însotit de copii de pe pontaj si statul de plată;

c) să depună declaratia lunară privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj si documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până la expirarea termenului legal pentru depunerea acestei declaratii;

d) să comunice agentiei orice modificare a conditiilor care au condus la încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de lege;

e) să respecte prevederile Legii nr. 72/2007, precum si prevederile din cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007.

Art. 3. - (1) Agentia se obligă să acorde sumele cuvenite angajatorului potrivit Legii nr. 72/2007, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin deducere de către angajator din contributia de.........%*) pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul asigurărilor pentru somaj.

(2) În situatia în care sumele cuvenite angajatorului potrivit Legii nr. 72/2007, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt mai mari, diferenta se plăteste de agentie conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007.

Art. 4. - (1) Agentia îsi exercită dreptul de control asupra:

a) îndeplinirii conditiilor legale pentru încheierea prezentei conventii, derularea acesteia si acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007;

b) respectării de către angajator a obligatiilor prevăzute de prezenta conventie.

(2) În situatia constatării nerespectării conditiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei conventii si pentru acordarea stimulentului financiar lunar prevăzut de Legea nr. 72/2007, precum si a nerespectării de către angajator a obligatiilor sale, agentia va aplica sanctiunile prevăzute de lege si va recupera debitele conform legii.

 

Agentia

Director executiv,

............................

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

............................


*) Cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj, potrivit legii.

 

ANEXĂ
la conventie

 

Date de identificare a angajatorului:

Angajatorul (denumirea/numele)............................

Codul de identificare fiscală..................................

CodCAEN...........................................................

Sediul/Adresa.......................................................

Contul/Banca.......................................................

Telefon/Fax..........................................................

E-mail/Pagini internet............................................

 

TABEL NOMINAL

cu elevii si/sau studentii încadrati în muncă în conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor

 

Conventia nr............./.....................

 

            Perioada de vacantă este cuprinsă între data de.....................si data de..................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Categoria de persoane (elev/student)

Data angajării

Numărul si data încheierii contractului de muncă

Tipul contractului de muncă*)

Ocupatia, cod COR

Numărul de zile lucrătoare pentru care s-a mai acordat în cursul anului stimulentul financiar**)

Semnătura angajatului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

.........................................

 


*) Coloana 6 se completează în acelasi mod în care se completează rubrica „Tip contract" din cuprinsul „Declaratiei privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj", asa cum se prevede în cap. 1 din anexa nr. 1 la Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificările si cdmpletănle ulterioare.

**) Coloana 8 se completează cu numărul de zile lucrătoare pentru care angajatorul a mai beneficiat în cursul anului calendaristic, pentru elevul/studentul respectiv, de stimulentul financiar, în conditiile legii.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

TABEL NOMINAL

cu elevii si/sau studentii încadrati în muncă în conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurărilor pentru somaj luna................anul.......................

 

Conventia nr................................../..........................

Date de identificare a angajatorului:

Angajatorul (denumirea/numele)...............................

Codul de identificare fiscală.......................................

Cod CAEN.................................................................

Sediul/Adresa............................................................

Contul/Banca.............................................................

Telefon/Fax................................................................

E-mail/Pagini internet.................................................

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Categoria de persoane

(elev/student)

Tipul contractului de muncă*)

Numărul orelor efectiv lucrate**)

Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat***)

Numărul de zile lucrătoare din lună, pentru care se acordă, în conditiile legii, stimulentul financiar****)

Observatii*****)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL sumă cuvenită în conditiile Legii nr. 72/2007:

 

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

.........................................


*) Coloana 4 se completează în acelasi mod în care se completează rubrica „Tip contract" din cuprinsul „Declaratiei privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru somaj", asa cum se prevede în cap. 1 din anexa nr. 1 la Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurărilor pentru somaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificările si cdmpletănle ulterioare.

**) Coloana 5 se completează cu numărul orelor efectiv lucrate în perioada de vacantă din luna respectivă.

***) Coloana 6 se completează cu suma cuvenită lunar angajatorului, în conditiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor si studentilor, pentru elevul/studentul respectiv.

****) Coloana 7 se completează cu numărul de zile lucrătoare din lună, pentru care se acordă, în conditiile legii, stimulentul financiar.

*****) Coloana 8 se completează, după caz, cu data si motivul încetani/suspendării/reluării după suspendare a raporturilor de muncă, respectiv cu perioada de concediu de odihnă.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 247 din 10 iulie 2007

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1235 din 10 iulie 2007

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALTTĂTII DE SANSE

Nr. 631 din 10 iulie 2007

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZOLTĂRII DURABILE

Nr. 1.130 din 10 iulie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de măsuri vizând realizarea actiunilor de cooperare între prefecti si primari, în calitatea acestora de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgentă, respectiv ai comitetelor locale pentru situatii de urgentă, si autoritătile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor functii de prijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvemamentale privind prevenirea si gestionarea ituatiilor de urgentă,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului rternelor si Reformei Administrative si al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea linisterului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul internelor si reformei administrative, ministrul sănătătii publice, ministrul muncii, familiei si egalitătii de anse si ministrul mediului si dezvoltării durabile emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul de măsuri vizând realizarea actiunilor de cooperare între prefecti si primari, în calitatea acestora de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgentă, respectiv ai comitetelor locale pentru situatii de urgentă, si autoritătile de sănătate publică pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei, conform anexei care face parte integrantă din pezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica, secretar de stat

 

ANEXĂ

 

PLAN DE MĂSURI

vizând realizarea actiunilor de cooperare între prefecti si primari, în calitatea acestora de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgentă, respectiv ai comitetelor locale pentru situatii de urgentă, si autoritătile de sănătate publică, pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei

 

Temperaturile ridicate constituie factori de risc pentru desfăsurarea normală a activitătilor economice si sociale la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale.

Monitorizarea acestor fenomene meteorologice periculoase se realizează atât de către institutiile de specialitate, cât si de către comitetele judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă si comitetele locale pentru situatii de urgentă, în vederea initierii măsurilor operative de interventie.

Persistenta temperaturilor ridicate pe o perioadă mare de timp poate influenta negativ starea de sănătate a populatiei, îndeosebi a celor din grupele de risc major, fapt ce impune conjugarea eforturilor institutiilor, atât din domeniul administratiei publice locale, respectiv comitetele judetene si comitetele locale pentru situatii de urgentă, cât si al serviciilor deconcentrate de specialitate.

Fortele si mijloacele aflate la dispozitia comitetelor judetene si locale pentru situatii de urgentă, precum si dispersia teritorială a cazurilor ce necesită măsuri de sprijin fac necesară utilizarea si a capacitătilor organizatorice de care dispun alte entităti, respectiv Crucea Rosie, organizatiile neguvernamentale din domeniul protectiei sociale, fundatii si societăti furnizoare de servicii de îngrijire la domiciliu.

Comitetele judetene si comitetele locale pentru situatii de urgentă, precum si autoritătile de sănătate publică vor actiona în perioadele de normalitate meteorologică (cod verde)

În sensul asigurării materiale a capacitătii de actiune în situatia amplificării fenomenelor meteorologice, luând următoarele măsuri:

 

A. Comitetele judetene pentru situatii de urgentă

1. Verificarea măsurilor instituite de către autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si comitetele locale pentru situatii de urgentă pentru identificarea grupurilor populationale care prezintă un risc crescut de evolutie nefavorabilă a stării de sănătate în perioada caniculară (centre de îngrijire si asistentă pentru vârstnici si persoane cu handicap, centre de plasament, unităti de asistentă medico-socială, spitale si sectii de bolnavi cronici etc.)

2. Coordonarea actiunilor initiate de entitătile componente ale comitetului judetean pentru situatii de urgentă cu privire la sprijinul de specialitate acordat comitetelor locale pentru situatii de urgentă privind verificarea calitătii apei distribuite populatiei prin sistemul comunal de alimentare, surse locale, fântâni, cu aplicarea măsurilor de curătare, decolmatare si dezinfectie, după caz

3. Initierea măsurilor complementare de sustinere a eforturilor comitetelor locale pentru situatii de urgentă cu privire la asigurarea cantitătilor de apă potabilă si menajeră necesare populatiei si pentru adăparea animalelor din gospodăriile acesteia

4. Stabilirea unui sistem de cooperare cu filialele locale ale Crucii Rosii, cu organizatiile neguvernamentale din domeniul asistentei sociale, fundatiile si societătile ce prestează servicii de îngrijire la domiciliu, în vederea sustinerii actiunilor derulate de comitetele locale pentru situatii de urgentă vizând acordarea de ajutor, pe durata perioadei de caniculă, persoanelor aflate în dificultate.

 

B. Comitetele locale pentru situatii de urgentă

1. Întocmirea si actualizarea la nivelul localitătilor a evidentei persoanelor aflate în dificultate, a căror stare de sănătate poate fi influentată negativ de caniculă

2. Determinarea nivelului apei din fântâni si supravegherea permanentă a calitătii apei potabile din reteaua comunală de alimentare, cu solicitarea efectuării de analize periodice privind potabilitatea. În conditiile constatării neconformitătii parametrilor de calitate a apei, se vor aplica prevederile Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitară a productiei si distributiei apei potabile. Astfel, populatia va fi avertizată atât prin mass-media cu privire la nepotabilitatea sursei, cât si prin inscriptionarea fântânilor „APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT" si se va asigura apa potabilă pentru populatia din zona afectată.

3. Măsuri pentru asigurarea unor surse alternative de apă în situatia reducerii substantiale a debitului în reteaua comunală de distributie sau ca urmare a avarierii acesteia

4. Asigurarea de surse alternative de electricitate pentru functionarea în conditii optime a activitătii unitătilor medicale, îndeosebi a celor de urgentă

5. Identificarea institutiilor de cazare colectivă cu conditii de microclimat deficitare. Aplicarea de măsuri pentru ameliorarea conditiilor de locuire sau stabilirea de spatii de locuit provizorii pentru persoanele în dificultate

6. Identificarea locurilor pentru amplasarea punctelor de prim ajutor si a punctelor de distributie a apei potabile. Punctele de prim ajutor trebuie amplasate în spatii publice climatizate, vizibil semnalizate (de exemplu: scoli, grădinite, supermarketuri, alte institutii publice etc). Nu se recomandă amplasarea punctelor de prim ajutor în corturi decât dacă pot fi climatizate.

 

C. Autoritătile de sănătate publică judetene si Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti

1. Asigurarea cu prioritate a asistentei medicale pentru persoanele cu afectiuni a căror evolutie poate fi influentată negativ de temperatura crescută a factorilor de mediu, având în vedere influenta generală a acestui fenomen meteorologic asupra sănătătii populatiei

2. Asigurarea stocului de medicamente necesar continuitătii tratamentelor

3. Supravegherea calitătii produselor perisabile prin controlul lanturilor frigorifice destinate alimentelor, precum si prin controlul lanturilor de frig pentru medicamente si vaccinuri

4. Acordarea unei atentii deosebite asistentei medicale de urgentă, prin suplimentarea numărului ambulantelor si a personalului medical, asigurarea unor cantităti suficiente de medicamente si materiale sanitare, cresterea nivelului de operativitate în rezolvarea solicitărilor, precum si prin controlul respectării dispozitiilor legale privind organizarea si functionarea sistemului national de asistentă medicală de urgentă si de prim ajutor calificat

5. Instruirea personalului medical si din unitătile medico-sociale, precum si a voluntarilor pentru asigurarea activitătilor de preventie, precum si stabilirea necesarului de personal, echipamente si materiale sanitare corespunzătoare pentru punctele de prim ajutor.

La primirea avertizărilor meteorologice privind cresterea temperaturilor diurne - codificate cod galben sau cod portocaliu

- comitetele judetene si comitetele locale pentru situatii de urgentă, precum si autoritătile de sănătate publică, corespunzător intensitătii si duratei de manifestare a fenomenelor meteorologice periculoase, vor initia următoarele actiuni:

 

A. Comitetele judetene pentru situatii de urgentă

1. Transmiterea avertizărilor către comitetele locale pentru situatii de urgentă, în vederea aplicării măsurilor de monitorizare a evolutiei fenomenelor meteorologice si de prevenire a aparitiei unor situatii de urgentă

2. Informarea mass-mediei cu privire la semnificatia codificărilor avertizărilor primite, precum si referitor la măsurile luate; pregătirea si difuzarea mesajelor specifice către populatie

3. Formularea de solicitări către institutiile publice pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populatiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. Emiterea de recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al furnizorilor de alimente si al prestatorilor de servicii

4. Aplicarea măsurilor de sprijin material si organizatoric pentru situatiile de urgentă care depăsesc capacitatea de interventie a comitetelor locale pentru situatii de urgentă

5. Monitorizarea desfăsurării actiunilor initiate la nivelul comunitătilor locale pentru acordarea de ajutor, pe durata caniculei, persoanelor aflate în dificultate.

 

B. Comitetele locale pentru situatii de urgentă

1. Informarea mass-mediei locale cu privire la semnificatia codificării avertizărilor primite, precum si referitor la măsurile luate; pregătirea si difuzarea mesajelor specifice către populatie

2. Activarea punctelor de distributie a apei potabile amenajate în special în zonele aglomerate si activarea punctelor de prim ajutor în spatiile identificate si semnalizate vizibil

3. Asigurarea functionării continue a sistemului centralizat de distribuire a apei si asigurarea necesarului de apă

4. Luarea de măsuri pentru adaptarea programului serviciilor publice astfel încât deplasarea populatiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate, în mod similar vor fi formulate recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unitătilor de aprovizionare cu alimente si prestatoare de servicii.

5. Înfiintarea unui tel verde pentru populatie, în vederea primirii de informatii asupra unor situatii critice intervenite si pentru transmiterea de recomandări

6. Utilizarea panourilor de afisaj din localităti pentru formularea de recomandări cu privire la măsurile preventive necesar a fi luate de populatie pentru a se proteja pe durata caniculei

7. Informarea organizatorilor de evenimente sportive, culturale, comerciale etc. cu privire la durata si intensitatea caniculei, pentru a lua măsurile adecvate

8. Mentinerea conditiilor corespunzătoare în taberele scolare

9. Aplicarea măsurilor de prevenire a riscurilor la persoanele vulnerabile, cu asigurarea nevoilor zilnice privind tratamentul, îngrijirea, alimentatia de bază. Desfăsurarea pregătirilor pentru organizarea preluării acestora de către entităti care asigură îngrijiri la domiciliu.

 

C. Autoritătile de sănătate publică judetene si Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti

1. Asigurarea personalului medical si a dotării necesare pentru punctele de prim ajutor organizate pentru diminuarea riscului pentru sănătate prin prevenirea fenomenelor de deshidratare si hipertermie

2. Mobilizarea personalului medical si din unitătile medico-sociale, precum si a voluntarilor pentru asigurarea activitătilor de preventie

3. Asigurarea participării medicilor la actiunile de avertizare a populatiei si la diseminarea măsurilor de prevenire pe grupe de risc.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 337 din 11 iunie 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 575 din 27 iunie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la garantiile de eliminare de pe piată a cantitătilor excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză

 

În temeiul prevederilor:

- art. 10 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase si alte produse agroalimentare;

- art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.818 din 23 februarie 2007, întocmit de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale si ministrul economiei si finantelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor referitoare la garantiile de eliminare de pe piată a cantitătilor excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor referitoare la garantiile de eliminare de pe piată a cantitătilor excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză

 

Art. 1. - (1) Garantia de eliminare de pe piată a cantitătilor excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză, denumită în continuare garantie, se gestionează de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., prin Directia economică.

(2) În cazul în care garantia mentionată la alin. (1) este constituită în numerar, se depune în contul 50.05.07 „Sume de mandat si în depozit reprezentând garantia de eliminare de pe piată a cantitătilor excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză conform O.U.G. nr. 124/2006", deschis pe numele A.P.I.A. la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti. Sumele aflate în soldul contului la finele anului bugetar se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

(3) În situatia în care garantia este constituită prin scrisoare de garantie bancară, aceasta va avea modelul prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Emiterea scrisorilor de garantie se face de către băncile autorizate de Banca Natională a României si înscrise în Registrul bancar actualizat.

(2) Garantia se constituie conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase si alte produse agroalimentare.

(3) Data constituirii garantiei se consideră ca fiind data emiterii scrisorii de garantie de către bancă.

(4) În cazul în care există scrisori de garantie bancară în vigoare, conform termenului de valabilitate a acestora, emise de una dintre băncile autorizate, dar aceasta este radiată ulterior din Registrul bancar actualizat, angajamentul băncii respective asumat prin scrisoarea de garantie bancară rămâne valabil circumscris termenului de valabilitate a acesteia.

(5) Scrisoarea de garantie bancară devine inoperantă numai după prezentarea acordului scris al A.P.I.A. din care rezultă că operatorul economic a eliminat de pe piată stocurile excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză ori după expirarea termenului de valabilitate a acesteia.

Art. 3. - (1) În situatia în care scrisoarea de garantie nu acoperă obligatia aferentă înscrisă în decizia de stabilire a cantitătii excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză ori nu are valabilitatea mentionată la art. 10 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124/2006, A.P.I.A. nu acceptă această scrisoare de garantie.

(2) A.P.I.A. comunică motivul respingerii scrisorii de garantie operatorului economic în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

Art. 4. - (1) A.P.I.A. restituie garantia retinută sau transmite originalul scrisorii de garantie la banca emitentă, prin delegatul operatorului economic beneficiar, împreună cu notificarea realizării obligatiei rezultate din decizia de stabilire a cantitătii excedentare.

(2) Restituirea garantiei sau transmiterea scrisorii de garantie bancară se face în termen de 30 de zile de la data furnizării documentelor doveditoare privind eliminarea de pe piată a cantitătii excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză.

(3) In situatia în care din documentele doveditoare rezultă că operatorul economic nu a eliminat de pe piată cantitatea totală excedentară de zahăr, izoglucoză sau fructoză, restituirea garantiei se face proportional cu cantitătile excedentare care au fost eliminate, iar diferenta se constituie venit la bugetul de stat, în contul 20.36.01.50 „Alte venituri".

Art. 5. - (1) În cazul neîndeplinirii obligatiilor stabilite prin decizia comisiei pentru stocuri, în termen de 10 zile calendaristice de la expirarea termenului limită prevăzut la art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124/2006, Directia economică transmite o situatie centralizată Directiei măsuri de piată - interventie din cadrul A.P.I.A., care, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia, notifică operatorii economici detinători ai stocurilor excedentare.

(2) În termen de 10 zile de la primirea notificării mentionate la alin. (1), operatorul economic este obligat să plătească sumele datorate pentru cantitătile de zahăr, izoglucoză sau fructoză neeliminate de pe piată.

(3) În situatia în care operatorul economic nu plăteste sumele datorate mentionate la alin. (2), Directia economică din cadrul A.P.I.A. virează garantia constituită în contul de venit al bugetului de stat, cont 20.36.01.50 „Alte venituri".

Art. 6. - Executarea unei garantii sub forma scrisorii de garantie se face pe baza cererii A.P.I.A., al cărei model este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

 

Către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2, Bucuresti, cod fiscal 16517187

 

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARĂ

Nr............./.............

 

Cu privire la Decizia nr................................din data de.................................de stabilire a cantitătii excedentare de stocuri de zahăr, izoglucoză sau fructoză ce trebuie eliminată de pe piată, emisă de Comisia pentru stocuri constituită la nivelul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Sucursala............................................, pentru operatorul ................................................... str. .....................................................nr. ...........localitatea ............................................... judetul ...................nr. de înregistrare la registrul comertului..............................................., CUI.................................., si în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2006, operatorul economic este obligat să furnizeze o garantie.

Pentru aceasta, în conformitate cu cele mai sus arătate, la solicitarea clientului nostru Societatea Comercială ...................... str. .................................... nr........, localitatea.............................judetul...................................nr. de înregistrare la registrul comertului ....................................., CUI .........................................noi, Banca.............................................. Sucursala....................................., str. .......................................nr. .........localitatea .........................judetul .................................,

nr. de înregistrare la registrul comertului........................................CUI........................ne angajăm irevocabil si neconditionat să plătim în favoarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, până la concurenta sumei de................(litere.................) lei orice sumă cerută de dumneavoastră, la prima cerere scrisă, prezentată în original, semnată si stampilată, cerere de executare prezentată în cadrul termenului de valabilitate a prezentei scrisori de garantie bancară, însotită de declaratia dumneavoastră că operatorul economic............................................................nu si-a îndeplinit total sau partial obligatiile asumate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 124/2006 si Deciziei nr.............................din......................aferent cantitătii excedentare de stocuri de...........................(cantitatea, unitatea de măsură, produsul).................................cu precizarea obligatiei neîndeplinite.

Plata se va efectua de către noi în contul 50.05.07 „Sume de mandat si în depozit reprezentând garantia de eliminare de pe piată a cantitătilor excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză conform O.U.G. nr. 124/2006”, deschis pe numele A.P.I.A. la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, la primirea solicitării dumneavoastră, prezentată la ghiseele noastre, fără nicio amânare, contestatie sau necesitate de prezentare a unor dovezi suplimentare, în decurs de 30 de zile de la primirea sa.

Această garantie este valabilă până la data de............., dată la care, dacă nu s-a primit de la Agentia de Plăti si Interventie

pentru Agricultură nicio solicitare strict conformă cu termenii si conditiile prezentei scrisori, aceasta devine nulă si la data mentionată, indiferent dacă originalul ne este restituit sau nu.

Orice plată efectuată de bancă în cadrul prezentei scrisori de garantie va reduce angajamentul băncii cu valoarea acestor plăti.

În situatiile în care părtile sunt de acord să modifice unele prevederi din Decizia .......... care au efecte asupra angajamentelor băncii, garantia se va putea modifica numai cu acordul Băncii ...............................................................................

Prezenta scrisoare de garantie este supusă Publicatiei 458 a Cei Paris si este guvernată de legea română, locul de judecată fiind municipiul Bucuresti.

 

Semnături autorizate

...............................

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CERERE A AGENTIEI DE PLĂTI Sl INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ CĂTRE BANCĂ pentru executarea scrisorii de garantie

- model –

 

Către Banca.............................................................................................

Ref.: Scrisoarea de garantie bancară nr.........................................

 

În conformitate cu prevederile Conventiei nr.......................................din data de..................................încheiată între Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură si banca dumneavoastră .............................................. noi, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, beneficiară a Scrisorii de garantie nr..........din data de.................................atestăm că operatorul economic Societatea Comercială...................................................., str.........................nr........., localitatea....................., judetul...................... nr. de înregistrare la registrul comertului......................................, CUI.................., pentru care ati garantat buna îndeplinire a obligatiei privind eliminarea de pe piată a cantitătilor excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză, asumată prin Decizia nr. ..................... nu si-a îndeplinit obligatia.

Vă rugăm să dispuneti executarea scrisorii de garantie bancară pentru suma de ..................... sumă ce va fi virată în contul 50.05.07 „Sume de mandat si în depozit reprezentând garantia de eliminare de pe piată a cantitătilor excedentare de zahăr, izoglucoză sau fructoză conform O.U.G. nr. 124/2006", deschis pe numele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură la Activitatea de Trezorerie st Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemei de plăti directe pe suprafată pentru culturi energetice

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007,

în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directă în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Referatului de aprobare nr. 278.038 din 14 iunie 2007 al Directiei generale implementare politici agricole,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Schema de plăti directe pe suprafată pentru culturi energetice, sursa de finantare, beneficiarii plătilor si conditiile de eligibilitate sunt în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe, complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007.

Art. 2. - Suprafetele cu culturi energetice destinate productiei de biocarburanti, asa cum sunt definiti în art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizării biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport, cu modificările si completările ulterioare, sunt cele cultivate cu rapită, floarea-soarelui, soia, porumb si alte culturi energetice.

Art. 3. - Plătile se acordă beneficiarilor pentru suprafetele prevăzute la art. 2, ale căror productii fac obiectul unor contracte de vânzare-cumpărare încheiate: între beneficiari, pe de o parte, si producători de biocarburanti, colectori sau prim-procesatori, pe de altă parte; între colectori, pe de o parte, si prim-procesatori sau producători de biocarburanti, pe de altă parte; între prim-procesatori, pe de o parte, si producători de biocarburanti, pe de altă parte.

Art. 4. - (1) Producătorii de biocarburanti sunt procesatorii finali, care trebuie să detină autorizatie de antrepozit fiscal, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

(2) Colectorii de materii prime necesare producerii de biocarburanti sunt persoanele juridice care detin autorizatii de depozit conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole, se găsesc în evidenta directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, achizitionează de la beneficiari produsele agricole obtinute în urma recoltării culturilor prevăzute la art. 2 pe bază de contracte de vânzare-cumpărare si le predau producătorilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe bază de contracte de vânzare-cumpărare.

(3) Prim-procesatorii sunt fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/1995, cu modificările si completările ulterioare, sau fabricile de alcool detinătoare de antrepozite fiscale, care preiau de la beneficiari sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile precizate la art. 2, pe bază de contracte de vânzare-cumpărare, si predau producătorilor de biocarburanti, pe bază de contracte de vânzare-cumpărare, cantitătile echivalente de produse procesate - ulei, alcool.

Art. 5. - (1) În contractele de vânzare-cumpărare încheiate între beneficiari, pe de o parte, si producători de biocarburanti, colectori sau prim-procesatori, pe de altă parte, se vor mentiona următoarele: numele si adresele părtilor la contract; durata contractului; numărul de înregistrare al beneficiarului în Registrul fermierilor; tipurile de materii prime si suprafetele cultivate pe fiecare tip de cultură; conditii privind livrarea cantitătilor prevăzute de materii prime; o clauză din partea beneficiarului de a livra cantităti de materii prime cel putin egale cu productiile nationale de referintă; o clauză din partea colectorului, prim-procesatorului sau producătorului de biocarburanti de a utiliza materiile prime pentru obtinerea de biocarburanti; numărul autorizatiei de antrepozit fiscal de productie produse energetice, în cazul producătorilor de biocarburanti, seria si numărul autorizatiei de depozit a spatiilor de depozitare pentru produse agricole, eliberată de directia pentru agricultură si dezvoltare rurală judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în cazul colectorilor, seria si numărul licentei de fabricatie, în cazul prim-procesatorilor.

(2) În contractele de vânzare-cumpărare încheiate între colectori, pe de o parte, si prim-procesatori sau producători de biocarburanti, pe de altă parte, ori între prim-procesatori, pe de o parte, si producători de biocarburanti, pe de altă parte, se vor stipula în mod obligatoriu clauze din care să rezulte că produsele preluate si/sau predate sunt utilizate numai pentru obtinerea de biocarburanti, asa cum sunt definiti în art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.844/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Beneficiarii prezintă până la data de 31 octombrie a anului în curs acte doveditoare: proces-verbal de receptie, factură fiscală, bon fiscal sau alte documente, din care să rezulte că au predat cantitătile contractate.

Art. 6. - (1) Colectorii tin registre de evidentă în care consemnează următoarele:

a) datele de identificare a beneficiarilor, prim-procesatorilor si/sau a producătorilor de biocarburanti;

b) numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare;

c) cantitătile de produse agricole energetice, pe fiecare tip în parte, preluate de la beneficiari;

d) cantitătile de produse agricole energetice, pe fiecare tip în parte, predate prim-procesatorilor si/sau producătorilor de biocarburanti;

e) suprafetele de pe care s-a recoltat materia primă aferentă culturilor energetice, pe fiecare tip de cultură, înscrisă în contracte.

(2) Prim-procesatorii tin registre de evidentă a produselor agricole energetice preluate de la beneficiari sau de la colectori si a cantitătilor de produse procesate predate producătorilor de biocarburanti, în care vor consemna următoarele:

a) datele de identificare a beneficiarilor, colectorilor si producătorilor de biocarburanti;

b) numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare;

c) cantitătile de materii prime, pe fiecare tip în parte, achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia primă, pe fiecare tip de cultură energetică, înscrise în contracte;

d) cantitătile de materii prime prelucrate, precum si cantitătile si tipurile de produse finale, produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea;

e) pierderile de pe parcursul prelucrării;

f) cantitătile eliminate si motivul eliminărilor respective;

g) cantitătile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute;

h) cantitătile de produse procesate, predate producătorilor de biocarburanti.

(3) Producătorii de biocarburanti tin registre de evidentă a produselor agricole preluate sau procesate si a cantitătilor de biocarburanti obtinute din acestea, în care vor consemna următoarele:

a) datele de identificare a beneficiarilor, colectorilor sau prim-procesatorilor;

b) numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumpărare;

c) cantitătile de materii prime, pe fiecare tip în parte, achizitionate pentru prelucrare, si suprafetele de pe care s-a recoltat materia primă, pe fiecare tip de cultură energetică, înscrise în contracte;

d) cantitătile de materii prime prelucrate, precum si cantitătile si tipurile de produse finale, produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea;

e) pierderile de pe parcursul prelucrării;

f) cantitătile eliminate si motivul eliminărilor respective;

g) cantitătile st tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute;

h) cantitătile de biocarburanti obtinute.

Art. 7. - Registrele de evidentă vor fi actualizate decadal si vor fi puse la dispozitia autoritătilor de control competente.

Art. 8. - Prim-procesatorii au obligatia de a prelucra materiile prime energetice până la data de 31 iulie a celui de-al doilea an de după anul recoltării.

Art. 9. - Pentru contractele de vânzare-cumpărare încheiate de beneficiari, colectori sau prim-procesatori din România cu colectori, prim-procesatori sau producători de biocarburanti din Uniunea Europeană, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură din România va solicita agentiilor corespondente din tările în care îsi au sediul colectorii, prim-procesatorii sau producătorii de biocarburanti date privind autorizarea acestora si detalii asupra tranzactiilor efectuate.

Art. 10. - (1) Plătile pentru culturile energetice se acordă beneficiarilor care fac dovada, în baza contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu producătorii de biocarburanti, colectorii sau prim-procesatorii, că productia predată se încadrează în productiile nationale de referintă, de minimum: 1.000 kg/ha pentru rapită; 1.000 kg/ha pentru floarea-soarelui; 1.100 kg/ha pentru soia conventională si 2.500 kg/ha pentru porumb.

(2) În cazul în care cantitătile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente productiilor nationale de referintă, nivelul plătilor va fi diminuat cu un coeficient de reducere calculat prin raportarea cantitătilor efectiv livrate la cantitătile corespunzătoare productiei nationale de referintă.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Trlian Remes

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 549.

 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 88/2003

privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora*)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cadrul de reglementare pentru introducerea pe piată, libera circulatie si punerea în functiune pe teritoriul României a echipamentelor radio si a echipamentelor terminale de telecomunicatii, precum si procedurile de evaluare a conformitătii si de marcare a acestora.

Art. 2. - Fără a aduce atingere legislatiei în vigoare, prezenta hotărâre se aplică si aparatului definit la art. 5 lit. a), care:

a) include, ca o parte integrantă sau ca un accesoriu, un dispozitiv de uz medical, inclusiv un dispozitiv de uz medical activ, implantabil, în întelesul prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată;

b) constituie un element sau o entitate tehnică separată a unui vehicul, în întelesul Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.938/2001 pentru aprobarea Reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2 - editia 2002**).

Art. 3. - Prezenta hotărâre nu se aplică echipamentelor prevăzute în anexa nr. I.

Art. 4. - Prezenta hotărâre nu se aplică aparatelor utilizate exclusiv în cadrul activitătilor din domeniul sigurantei publice, din domeniul sigurantei statului, inclusiv cel al protectiei intereselor economice ale statului, dacă aceste interese se referă la siguranta statului, din domeniul apărării nationale, precum si în cadrul activitătilor statului din domeniul dreptului penal.

Art. 5. - În întelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) aparat-orice echipament care este fie echipament radio, fie echipament terminal de telecomunicatii sau amândouă;

b) retea de comunicatii electronice - sistemele de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare, precum si orice alte resurse, care permit transportul semnalelor prin fir, radio, fibră optică sau orice alte mijloace electromagnetice, incluzând retelele de comunicatii prin satelit, retelele fixe, cu comutare de circuite sau de pachete, inclusiv internet si retelele mobile terestre, sistemele de transport al energiei electrice, în măsura în care sunt utilizate în scopul transmiterii de semnale, retelele utilizate pentru transmiterea comunicatiei audiovizuale si retelele de cablu TV, indiferent de tipul informatiei transportate;

c) retea publică de comunicatii - retea de comunicatii electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului;

d) echipament temiinal de telecomunicatii - un produs sau o parte componentă relevantă din acesta, care permite comunicatia si care este destinat să fie conectat direct ori indirect prin orice mijloace la interfetele retelelor publice de comunicatii;

e) echipament radio - un produs sau o parte componentă relevantă a acestuia, capabil să comunice prin intermediul emisiei si/sau receptiei undelor radio utilizând spectrul alocat radiocomunicatiilor terestre/spatiale;

f) unde radio - unde electromagnetice cu frecvente cuprinse între 9 kHz si 3.000 GHz, care se propagă în spatiu fără ghidare artificială;

g) interfată - punct terminal al retelei, care este punctul de conexiune fizică la nivelul căruia utilizatorului îi este asigurat accesul la reteaua publică de comunicatii, sau o interfată radio specificând calea radio între echipamentele radio, incluzându-se în ambele cazuri si specificatiile tehnice ale acestora;

h) clasă de echipamente - clasă care identifică anumite tipuri particulare de aparate care sunt considerate similare în conformitate cu prezenta hotărâre, precum si interfetele pentru care aparatele sunt concepute; aparatele pot să apartină mai multor clase de echipamente;

i) dosar tehnic de constructie - dosar care descrie aparatul si care furnizează informatiile si explicatiile care arată cum au fost îndeplinite cerintele esentiale aplicabile;

j) standard armonizat - specificatie tehnică adoptată de un organism de standardizare recunoscut pe baza mandatului Comisiei Europene în scopul stabilirii unei cerinte la nivel european, fără a fi obligatorie conformitatea cu aceasta;

k) interferentă prejudiciabilă - interferenta care pune în pericol functionarea unui serviciu de radionavigatie sau a altor servicii de sigurantă ori care degradează serios, împiedică sau întrerupe repetat un serviciu de radiocomunicatii ce functionează potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 6. - (1) Toate aparatele trebuie să îndeplinească următoarele cerinte esentiale:

a) de protectie a sănătătii si sigurantei utilizatorului si a oricărei alte persoane, incluzând obiectivele referitoare la cerintele de securitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune***), dar fără aplicarea vreunei limite de tensiune;

b) de protectie privind compatibilitatea electromagnetică, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice****).

(2) Echipamentul radio trebuie să fie construit astfel încât să utilizeze eficient spectrul alocat radiocomunicatiilor terestre sau spatiale si resursele orbitale si să se evite interferenta prejudiciabilă.

(3) Cerinte suplimentare pot fi aplicate aparatelor din clase specifice de echipamente sau anumitor tipuri de aparate atunci când a fost adoptată o astfel de măsură de către Comisia Europeană, cerinte care determină modul în care trebuie construit aparatul, asfel încât, după caz:

a) să conlucreze prin intermediul retelelor cu alte aparate si să poată fi conectat la interfete adecvate în Uniunea Europeană si în România;

b) să nu afecteze reteaua sau functionarea acesteia si să nu folosească în mod necorespunzător resursele acesteia, cauzând o degradare inacceptabilă a serviciului;

c) să încorporeze sisteme de protectie care să asigure că datele personale si viata privată ale utilizatorului si ale abonatului sunt protejate;

d) să prezinte caracteristici care asigură evitarea fraudelor;

e) să prezinte caracteristici care asigură accesul la serviciile de urgentă;

f) să prezinte caracteristici care permit folosirea acestora de către persoanele cu anumite deficiente.

(4) Cerintele suplimentare prevăzute la alin. (3) vor fi adoptate prin ordine ale ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.


*) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 236/2004 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 4 martie 2004, dându-se articolelor o nouă numerotate.

Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 14 februarie 2003.

**) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.938/2001 a fost abrogat la 18 mai 2003 prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 si 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

***) Hotărârea Guvernului nr. 567/2002 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 8 mai 2003.

****) Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 15 mai 2003.

 

CAPITOLUL II

Notificarea si publicarea specificatiilor de interfată

 

Art. 7. - (1) Operatorii retelelor publice de comunicatii trebuie să pună la dispozitie Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei specificatii tehnice precise si adecvate pentru toate interfetele oferite de acestia înainte ca serviciile furnizate prin interfete să fie disponibile public.

(2) Pentru a îndeplini prevederile alin. (1) specificatiile tehnice de interfată trebuie să includă:

a) detalii care să permită proiectarea echipamentelor terminale de telecomunicatii capabile să utilizeze toate serviciile furnizate prin aceste interfete;

b) toate informatiile necesare pentru a permite producătorilor să realizeze încercările relevante privind verificarea cerintelor esentiale aplicabile echipamentelor terminale de telecomunicatii.

(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei asigură publicarea prin mijloace electronice a specificatiilor tehnice de interfată prevăzute la alin. (1), după primirea acestora de la operatorii retelelor publice de comunicatii.

Art. 8. - Operatorii retelelor publice de comunicatii sunt obligati să furnizeze informatiile prevăzute la art. 7 alin. (1) si (2) ori de câte ori acestea sunt solicitate de părtile interesate.

Art. 9. - Operatorii retelelor publice de comunicatii au obligatia să furnizeze Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în vederea publicării prin mijloace electronice, orice modificare a specificatiilor tehnice de interfată, comunicate în conditiile art. 7.

 

CAPITOLUL III

Introducerea aparatelor pe piată

 

Art. 10. - Aparatul se introduce pe piată numai dacă îndeplineste cerintele esentiale prevăzute la art. 6 si celelalte prevederi aplicabile ale prezentei hotărâri atunci când este instalat, întretinut si utilizat corespunzător, conform scopului pentru care a fost produs.

Art. 11. - Producătorul sau importatorul trebuie să furnizeze utilizatorului:

a) toate informatiile privind folosirea aparatului, redactate în limba română, dar aceasta nu exclude furnizarea informatiilor si în alte limbi de circulatie internatională;

b) declaratia de conformitate cu cerintele esentiale, redactată în limba română, declaratie ce trebuie să însotească fiecare aparat.

Art. 12. - În cazul echipamentului radio, pentru îndeplinirea prevederilor art. 11 lit. a), ambalajul si instructiunile de utilizare ale acestuia trebuie:

a) să contină o indicatie că echipamentul este destinat să fie utilizat în România;

b) să prevină utilizatorul, atunci când este cazul, asupra oricărei restrictii de folosire sau despre obligatia obtinerii autorizatiei de functionare a respectivului echipament.

Art. 13. - (1) Atunci când echipamentele radio functionează în benzi de frecventă a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană si în România, producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importatorul trebuie să notifice în scris Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei intentia de a introduce astfel de echipamente radio pe piată.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie făcută cu cel putin patru săptămâni înainte de data la care se intentionează introducerea pe piată a acestor echipamente si trebuie să contină:

a) informatii referitoare la caracteristicile radio ale echipamentului, în special cele privind benzile de frecventă, ecartul dintre canale, tipul de modulatie si puterea de radiofrecventă;

b) atunci când este cazul, numărul de identificare a organismului notificat pentru îndeplinirea prevederilor specificate în anexa nr. IV sau V.

(3) Procedura de notificare si continutul notificării asupra intentiei de a introduce pe piată echipamentele radio ce functionează în benzi de frecventă a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană si România se adoptă prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei este responsabilă pentru evaluarea informatiilor furnizate si poate restrictiona punerea în functiune a echipamentelor radio în una dintre situatiile prevăzute la art. 17. Aparatele a căror punere în functiune poate fi restrictionată sunt prevăzute în anexa nr. VIII.

(5) Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei va actualiza lista aparatelor prevăzută în anexa nr. VIII pe măsura armonizării utilizării benzilor de frecventă în Uniunea Europeană si în România.

Art. 14.-în cazul echipamentelor terminale de telecomunicatii, pentru îndeplinirea prevederilor art. 11 lit. a), ambalajul si instructiunile de utilizare ale acestora trebuie să contină si să afiseze informatii suficiente pentru identificarea interfetelor retelelor publice de comunicatii la care acestea sunt destinate a fi conectate.

Art. 15. - În situatiile prevăzute la art. 6 alin. (3) si în cazul aparatelor care au fost deja introduse pe piată, acestea pot fi mentinute pe piată pentru perioada stabilită de actele normative prevăzute la art. 6 alin. (4).

 

CAPITOLUL IV

Punerea în functiune si dreptul de conectare

 

Art. 16. -Aparatul poate fi pus în functiune în scopul utilizării potrivit destinatiei, atunci când îndeplineste cerintele esentiale corespunzătoare prevăzute la art. 6 si orice alte prevederi aplicabile ale prezentei hotărâri.

Art. 17. - Fără a fi în contradictie cu prevederile art. 16 si fără a aduce atingere conditiilor prevăzute în autorizatiile pentru furnizarea serviciului care utilizează echipamentul radio, Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei poate restrictiona punerea în functiune a respectivului echipament, numai pentru motive legate de utilizarea eficientă si corespunzătoare a spectrului radio, evitarea interferentei prejudiciabile sau a problemelor privind sănătatea publică.

Art. 18. - Operatorii retelelor publice de comunicatii nu trebuie să refuze din motive tehnice, invocând aplicarea art. 19, conectarea echipamentelor terminale de telecomunicatii la interfetele adecvate, atunci când aceste echipamente îndeplinesc cerintele esentiale aplicabile, prevăzute la art. 6.

Art. 19. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate autoriza un operator al unei retele publice de comunicatii să refuze conectarea, să deconecteze sau să retragă din serviciu un aparat declarat conform cu cerintele esentiale aplicabile, în cazul în care se consideră că:

a) produce deteriorarea serioasă a unei retele;

b) produce interferentă prejudiciabilă;

c) afectează reteaua sau functionarea acesteia.

(2) Autorizarea de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei trebuie să fie precedată de o cerere temeinic motivată a operatorului, însotita de un set de elemente generale care vor fi definite de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, incluzând următoarele;

a) dovada că există una dintre situatiile prevăzute la alin. (1);

b) dovada evaluării conformitătii aparatului si a îndeplinirii de către acesta a cerintelor esentiale;

c) referire la standardele armonizate aplicate, precum si la alte standarde sau reglementări tehnice cuprinse în actele normative emise de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;

d) clarificări si elemente suplimentare de la operator, dacă este necesar.

(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei trebuie să informeze operatorul asupra deciziei luate, în cel mult 30 de zile, specificând motivele pentru adoptarea acesteia.

Art. 20. - (1) În situatii de urgentă operatorul unei retele publice de comunicatii poate deconecta aparatul fără autorizarea prealabilă din partea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele conditii:

a) protectia retelei impune deconectarea aparatului fără întârziere;

b) utilizatorului i se poate oferi pe loc o solutie alternativă, fără cheltuieli pentru el.

(2) Operatorul trebuie să informeze imediat Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei cu privire la măsura luată, prezentând dovezile privind procedura de urgentă si îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei InformatieL după analizarea documentatiei prezentate de către operator, trebuie să decidă dacă se mentine măsura deconectării aparatului sau se permite reconectarea acestuia.

 

CAPITOLUL V

Evaluarea conformitătii

 

Art. 21. - Procedurile de evaluare a conformitătii, prevăzute la art. 23 alin. (2), la art. 24, 25 si 26, trebuie să fie utilizate pentru a demonstra îndeplinirea de către aparat a tuturor cerintelor esentiale aplicabile, prevăzute la art. 6.

Art. 22. - (1) Aparatul este presupus conform cu cerintele esentiale aplicabile, prevăzute la art. 6, dacă acesta este în concordantă cu prevederile standardelor armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii sau cu părti din acestea, care cuprind cerintele esentiale si ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

(2) Lista standardelor române care au adoptat standardele armonizate pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii se aprobă prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Lista standardelor se reactualizează ori de câte ori este cazul.

Art. 23. - (1) Prezumtia identificată la art. 22 alin. (1) nu exclude necesitatea evaluării conformitătii cu cerintele esentiale, în conditiile prezentei hotărâri.

(2) Producătorul poate alege ca evaluarea conformitătii aparatului cu cerintele esentiale prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. s) si b) să fie făcută utilizându-se procedurile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 567/2002*) si, respectiv, de Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001*), ca alternativă la procedurile prevăzute la art. 24, 25 si 26, atunci când aparatul este în domeniul de aplicare al acestor hotărâri.

(3) Standardele române care au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 567/2002, respectiv ale Hotărârii Guvernului nr. 1.032/2001, si care au adoptat standardele ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene pot fi utilizate ca bază pentru prezumtia conformitătii cu cerintele esentiale prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) si b).

(4) Reglementările tehnice comune ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene si care au fost transpuse ca reglementări tehnice nationale pot fi utilizate ca bază pentru prezumtia conformitătii cu alte cerinte esentiale relevante prevăzute la art. 6.

Art. 24. - Echipamentul terminal de telecomunicatii care r\u utilizează spectrul alocat comunicatiilor radio terestre sau spatiale si părtile de receptie ale echipamentelor radio trebuie să fie supuse procedurilor de evaluare a conformitătii, prevăzute în oricare dintre anexele nr. II, IV si V, la alegerea producătorului.

Art. 25. - Când producătorul a aplicat standardele armonizate prevăzute la art. 22 alin. (1), echipamentul radio care nu se află în domeniul de aplicare al art. 24 trebuie să fie supus procedurilor de evaluare a conformitătii, prevăzute în oricare dintre anexele nr. III, IV si V, la alegerea producătorului.

Art. 26. - Când producătorul nu a aplicat sau a aplicat numai partial standardele armonizate prevăzute la art. 22 alin. (1), echipamentul radio care nu se află în domeniul de aplicare al art. 24 trebuie să fie supus procedurilor de evaluare a conformitătii, prevăzute în anexa nr. IV sau V, la alegerea producătorului.

Art. 27. - Înregistrările si corespondenta legate de aplicarea procedurilor de evaluare a conformitătii, prevăzute la art. 23 alin. (2), la art. 24, 25 si 26, se vor face în limba română sau într-o limbă de circulatie internatională agreată de organismul de evaluare.

 

CAPITOLUL VI

Marcajul de conformitate CE si alte inscriptii

 

Art. 28. - (1) Aparatele care îndeplinesc toate cerintele esentiale aplicabile trebuie să poarte marcajul de conformitate CE. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CE sunt prevăzute în anexa nr. VII.

(2) Marcajul de conformitate CE se aplică de către producător, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori de către importator.

(3) Dacă pentru evaluarea conformitătii este utilizată una dintre procedurile prevăzute în anexele nr. UI, IV si V, marcajul de conformitate CE trebuie însotit de numărul de identificare a tuturor organismelor notificate implicate.

Art. 29. - (1) Marcajul echipamentului radio trebuie să fie însotit suplimentar de identificatorul clasei de echipament, atunci când un astfel de identificator a fost atribuit. Identificatorul de clasă este prevăzut în anexa nr. VII.

(2) Marcajul echipamentului radio trebuie să includă un element de informare a utilizatorului că aparatul functionează în benzi de frecventă a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană si în România.

Art. 30. - (1) Marcajul de conformitate, aplicat în conditiile prevăzute la art. 28 si 29, trebuie să fie lizibil, rezistent la stergere si aplicat în mod vizibil direct pe aparat sau pe o placă de marcaj aplicată aparatului, precum si pe ambalajul si instructiunile de utilizare ce îl însotesc.

(2) Se interzice aplicarea pe aparate a marcajelor care pot induce în eroare terte părti, în ceea ce priveste semnificatia si forma marcajului CE, asa cum sunt specificate în anexa nr. VII.

(3) Aplicarea oricărui alt marcaj este permisă numai cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului de conformitate CE să nu fie afectate.

Art. 31. - Aparatul trebuie să fie identificat prin producător pe baza tipului, lotului si/sau numărului de serie si prin denumirea producătorului sau a importatorului.

Art. 32. - (1) În cazul în care aparatului îi sunt aplicabile si alte reglementări specifice care privesc alte aspecte, transpuse pe baza directivelor europene care impun aplicarea marcajului CE, marcajul atestă îndeplinirea prevederilor acestor reglementări.

(2) Într-o perioadă de tranzitie, când una sau mai multe dintre aceste reglementări specifice permit producătorului să aleagă ce măsuri sunt aplicabile, marcajul CE trebuie să indice că aparatul îndeplineste numai prevederile acelor reglementări specifice care au fost aplicate de producător. Documentatia, informatiile si instructiunile de utilizare care însotesc aparatele trebuie să includă o versiune în limba română si să indice în mod expres acele reglementări specifice care au fost aplicate.

Art. 33. - Este permisă prezentarea la târgurile comerciale, expozitii, demonstratii si altele asemenea a aparatului care nu îndeplineste prevederile prezentei hotărâri, cu conditia ca acesta să poarte un semn distinctiv care să indice clar că nu poate fi comercializat sau pus în functiune până când nu îndeplineste aceste prevederi.

 

CAPITOLUL VII

Organisme notificate si autorităti de supraveghere

 

Art. 34. - (1) Procedura privind desemnarea la nivel national si notificarea organismelor care îndeplinesc sarcinile relevante referitoare la realizarea evaluării conformitătii produselor din domeniul echipamentelor radio si al echipamentelor terminale de telecomunicatii se adoptă, în conditiile legii, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. VI.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va desemna organismele notificate pentru îndeplinirea sarcinilor relevante prevăzute în anexele nr. III, IV si V.

(3) Până la data intrării în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale, denumit în continuare PECA, sau până la aderarea României la Uniunea Europeană, organismele notificate vor fi denumite organisme de certificare recunoscute. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va publica si va actualiza periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista cuprinzând organismele de certificare recunoscute, aprobată

prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei. După perioada de tranzitie România va notifica Comisiei Europene organismele de certificare recunoscute, conform prevederilor speciale cuprinse în PECA sau în directivele europene, iar acestea vor deveni organisme notificate si vor fi incluse în lista organismelor notificate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

Art. 35. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este autoritatea competentă în domeniul echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii, în scopul asigurării îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei este organismul responsabil pentru exercitarea activitătilor de supraveghere a pietei echipamentelor radio s[ echipamentelor terminale de telecomunicatii.

(3) În cazul aparatelor destinate consumatorilor persoane fizice, constatarea si sanctionarea contraventiilor se fac de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 36. - (1) Activitătile de supraveghere prevăzute la art. 35 alin. (2) si (3), planificate sau la sesizarea oricărei persoane interesate, sunt exercitate de personalul de inspectie anume împuternicit în vederea îndeplinirii acestor sarcini. Personalul de inspectie trebuie:

a) să aibă acces liber ori de câte ori este necesar, în conditiile legii, în orice spatiu în care producătorii, reprezentantii autorizati ai acestora stabiliti în România, importatorii, distribuitorii, operatorii retelelor de comunicatii si alti utilizatori ai aparatelor, precum si persoanele care asamblează, detin, instalează, conectează sau întretin aparate desfăsoară activităti susceptibile de a cădea sub incidenta prevederilor prezentei hotărâri;

b) să solicite si să retină orice document si orice informatie necesare în vederea realizării inspectiei privind îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri;

c) să sigileze, să retină si să solicite efectuarea de încercări asupra aparatelor pentru care există motive întemeiate să se presupună încălcarea prevederilor prezentei hotărâri;

d) să ia orice alte măsuri necesare în situatia dată, în conditiile legii.

(2) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importatorul are obligatia de a detine si de a prezenta spre examinare, la cererea personalului de inspectie, documentele ce atestă îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Personalul de inspectie este obligat:

a) să nu divulge informatiile de care a luat cunostintă cu ocazia exercitării atributiilor sale;

b) să păstreze confidentialitatea surselor de informatii în legătură cu sesizările sau cu plângerile primite.

Art. 37. - (1) Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei poate să hotărască în orice moment efectuarea încercărilor adecvate pentru verificarea conformitătii aparatelor cu cerintele esentiale aplicabile, înscrise în declaratia de conformitate.

(2) Cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate de Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(3) Dacă în urma încercărilor se constată că aparatul nu îndeplineste cerintele esentiale, cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la alin. (1) sunt suportate de către producător, responsabilul autorizat al acestuia sau de către importator. În cazul în care niciuna dintre aceste persoane nu poate fi identificată, aceste cheltuieli sunt suportate de către detinătorul aparatului.

Art. 38. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate lua toate măsurile necesare pentru ca aparatele să fie retrase de pe piată sau din serviciu, poate interzice introducerea lor pe piată sau punerea lor în functiune ori poate să restrictioneze libera lor circulatie, atunci când constată că aparatele care intră sub incidenta prezentei hotărâri nu îndeplinesc cerintele acesteia.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate să interzică sau să restrictioneze introducerea pe piată ori să dispună retragerea de pe piată a echipamentelor radio, inclusiv a tipurilor de echipamente radio, pentru care se consideră, din motive întemeiate, că vor produce interferente prejudiciabile serviciilor existente sau planificate în cadrul benzilor de frecventă prevăzute în Tabelul national de alocare a benzilor de frecventă.

(3) În situatia în care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a luat o hotărâre în conformitate cu prevederile alin. (1) sau (2), acesta trebuie să specifice motivele pentru adoptarea ei si dacă neconformitatea se datorează:

a) aplicăriiincorecte a standardelor armonizate prevăzute la art. 22;

b) insuficientelor standardelor armonizate prevăzute la art. 22;

c) neconformitătii cu cerintele esentiale aplicabile, prevăzute la art. 6, în cazul în care aparatele nu satisfac standardele armonizate prevăzute la art. 22;

d) cauzelor ce au legătură cu interferenta prejudiciabilă.

 

CAPITOLUL VIII

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 39. - Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) Încălcarea prevederilor art. 8,10,11,ale art. 13alin. (1)si (2), ale art. 16 si ale art. 32 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum si retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării aparatelor neconforme, în concordantă cu prevederile art. 38;

b) Încălcarea prevederilor art. 14, 24, 28, 29, 30, 31, ale art. 32 alin. (2) si ale art. 33, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, precum si cu retragerea de pe piată sau interzicerea comercializării ori a utilizării aparatelor neconforme, în concordantă cu prevederile art. 38;

c) În cazul în care persoana care a aplicat marcajul fără a tine cont de prevederile art. 28,29 si ale art. 30 alin. (2) nu poate fi identificată, prevederile lit. b) din prezentul articol se aplică detinătorului aparatului din momentul în care a fost descoperită neconformitatea;

d) Încălcarea prevederilor din anexa nr. II pct. 5 si 7, anexa nr. III pct. 4, anexa nr. IV pcL 2 si 6 si din anexa nr. V pct. 14,15, 19 si 24, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, precum si interzicerea comercializării si utilizării până la termenul prevăzut pentru eliminarea neconformitătilor, stabilit de către personalul de inspectie prevăzut la art. 36 alin. (1), împreună cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul aparatelor, după caz;

e) Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (1) si (2), ale art. 9,18 si ale art. 20 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

f) Încălcarea prevederilor art. 43, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum si confiscarea aparatelor retrase de pe piată sau din serviciu.

Art. 40. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 39 se fac de către personalul de inspectie al Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, anume împuternicit în vederea îndeplinirii acestor atributii, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu.

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 39 lit. a), b) si d), precum si aplicarea sanctiunilor corespunzătoare se pot face, în cazul în care cumpărătorul are calitatea de consumator persoană fizică, si de către inspectorii de specialitate ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la sesizarea oricărei persoane sau din oficiu.

Art. 41. - Contraventiilor prevăzute la art. 39 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28 si 29 din aceeasi ordonantă.

Art. 42. - (1) În cazul constatării contraventiilor si aplicării sanctiunilor prevăzute la art. 39 lit. a) sau b), organul de inspectie trebuie să informeze în scris Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în termen de 3 zile.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei trebuie să confirme sanctiunea aplicată si să notifice producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia sau importatorului aparatelor, după caz, confirmarea acestei sanctiuni.

(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei trebuie să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, notificarea măsurii de retragere de pe piată sau din serviciu a aparatelor neconforme, de interzicere a introducerii lor pe piată, precum si de punere în functiune. Notificarea poate fi publicată si în cotidiene nationale sau în reviste de specialitate, în functie de tipul echipamentului radio sau al echipamentului terminal de telecomunicatii.

Art. 43. - Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul aparatelor, după caz, trebuie să solicite Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, în termen de 60 de zile de la notificarea măsurii de retragere de pe piată a aparatelor neconforme, prevăzută la art. 39 lit. a) si b), inventarierea si sigilarea aparatelor care au fost retrase de pe piată sau din serviciu.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 44. - Până în momentul semnării Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale (PECA), dacă evaluarea conformitătii unui aparat destinat pietei nationale implică participarea unui organism notificat desemnat conform prevederilor art. 34, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice marcajul national de conformitate CS. Elementele de identificare a marcajului de conformitate CS sunt prevăzute în anexa nr. VII. După intrarea în vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale (PECA) aparatele vor purta numai marcajul de conformitate CE în concordantă cu prevederile cap. VII.

Art. 45. - Echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii pot fi introduse pe piată si puse în functiune pe baza documentelor de autorizare prevăzute în Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 259/2002 privind abilitarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru eliberarea autorizatiilor de tip si a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii, dacă introducerea pe piată a avut loc pentru prima dată înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri si numai până la data abrogării respectivului ordin, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (2).

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 46. - (1) Prezenta hotărâre nu este o reglementare specifică în sensul art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001*) privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitătii electromagnetice.

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.032/2001 nu se aplică aparatelor care intră în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, cu exceptia cerintelor de protectie prevăzute la art. 3 alin. (1) si în anexa nr. 1 si a procedurilor de evaluare a conformitătii prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) si b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.032/2001*).

(2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 567/2002 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune*) nu se aplică aparatelor care intră în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri, cu exceptia cerintelor de securitate prevăzute la art. 2 alin. (1) si în anexa nr. 2, precum si procedurii de evaluare a conformitătii prevăzute în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 567/2002.

Art. 47. - Anexele nr. I-VIII fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 48. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 22 alin. (2) si ale art. 34, care intră în vigoare pe data publicării prezentei hotărâri.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 259/2002 privind abilitarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru eliberarea autorizatiilor de tip si a acordurilor de procurare din import pentru echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 30 octombrie 2002.

Art. 49. - Prezenta hotărâre transpune Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora.


*) A se vedea nota.

 

ANEXA Nr. I

 

ECHIPAMENTELE

care nu intră în domeniul de aplicare al acestei hotărâri, astfel cum este prevăzut la art. 3

 

1. Echipamentele radio utilizate de radioamatori, conform art. 1 definitia 53 din regulamentul radio al Uniunii Internationale de Telecomunicatii, în afară de cazul în care echipamentele sunt disponibile comercial

2. Seturile de componente separate, concepute a fi asamblate de către radioamatori, si echipamentele comerciale modificate de către radioamatori si destinate utilizării lor de către acestia nu sunt considerate echipamente disponibile comercial

3. Echipamentele din domeniul de aplicare al Ordinului ministrului transporturilor nr. 216/2000 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de trp a echipamentelor si

produselor pentru nave maritime, prevăzute de conventiile internationale la care România este parte, cod MT. RNR-EM-2000*)

4. Cablurile si traseele de linii

5. Echipamentele de receptie radio, destinate a fi utilizate numai pentru serviciile de receptie a radiodifuziunii sonore si a televiziunii

6. Produsele, aplicatiile si componentele din domeniul aviatiei civile

7. Sistemele si echipamentele pentru managementul traficului aerian


*) Ordinul ministrului transporturilor nr. 216/2000 a fost abrogat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 582/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor si produselor pentru nave maritime, prevăzute de conventiile internationale la care România este parte, cod MLPTL.ANR-EM-2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 9 iunie 2003, iar Ordinul nr. 582/2003 a fost abrogat prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 si 414 bis din 12 mai 2006.

 

ANEXA Nr. II

 

PROCEDURA

de evaluare a conformitătii, prevăzută la art.24

Modulul A (Controlul intern al productiei)

 

1. Această anexă descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniunea Europeană ori în România asigură si declară că produsele implicate satisfac cerintele aplicabile ale prezentei hotărâri.

2. Producătorul trebuie să întocmească documentatia tehnică care să permită evaluarea conformitătii produsului cu cerintele esentiale si să contină informatii privind conceptia, fabricarea si functionarea produsului.

3. Pentru îndeplinirea prevederilor pct. 2 documentatia tehnică trebuie să cuprindă:

a) o descriere generală a produsului;

b) desenele de conceptie si de fabricatie, schemele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;

c) descrierile si explicatiile necesare pentru întelegerea desenelor si schemelor sus-mentionate, precum si a functionării produsului;

d) o listă a standardelor armonizate, aplicate în întregime sau partial, precum si descrierea si explicarea solutiilor adoptate pentru satisfacerea cerintelor esentiale ale prezentei hotărâri, în situatia în care nu au fost aplicate standarde armonizate sau nu există astfel de standarde;

e) rezultatele calculelor de conceptie făcute, examinările efectuate etc;

f) rapoartele de încercare.

4. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare în scopul asigurării în procesul de productie a conformitătii produselor fabricate cu documentatia tehnică prevăzută la pct. 2 si 3, precum si cu cerintele aplicabile ale prezentei hotărâri.

5. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană ori în România trebuie să păstreze documentatia tehnică pentru inspectii o perioadă de cel putin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.

6. Atunci când nici producătorul si nici reprezentantul său autorizat nu sunt stabiliti în Uniunea Europeană ori în România, obligatia de a păstra documentatia tehnică disponibilă pentru inspectii revine importatorului.

7. Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană ori în România trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare produs si să redacteze o declaratie de conformitate. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze o copie a declaratiei de conformitate împreună cu documentatia tehnică.

 

ANEXA Nr. III

 

PROCEDURA

de evaluare a conformitătii, prevăzută la art. 25

(Controlul intern al productiei împreună cu încercări specifice ale aparatelor)

 

Această anexă constă din anexa nr. II la care se adaugă următoarele cerinte suplimentare:

1. Pentru fiecare tip de aparat toate seturile de încercări radio esentiale trebuie efectuate de producător sau în numele său.

2. Identificarea seturilor de încercări care sunt considerate a fi esentiale este responsabilitatea organismului notificat ales de producător, cu exceptia acelor seturi de încercări care sunt definite în standardele armonizate.

3. La determinarea seturilor de încercări ce trebuie îndeplinite organismul notificat trebuie să tină cont de precedentele decizii adoptate de organismele notificate, actionând de comun acord.

4. Producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană ori în România sau importatorul trebuie:

a) să declare că aceste încercări au fost efectuate;

b) să declare că aparatele îndeplinesc cerintele esentiale;

c) să aplice în timpul procesului de productie numărul de identificare a organismului notificat. Atunci când seturile de încercări radio esentiale sunt definite în standardele armonizate, nu mai este necesară aplicarea numărului de identificare a organismului notificat pe aparat.

 

ANEXA Nr. IV

 

PROCEDURA

de evaluare a conformitătii, prevăzută la art.26

(Dosarul tehnic de constructie)

 

Această anexă constă din anexa nr. III la care se adaugă următoarele cerinte suplimentare:

1. Producătorul trebuie să întocmească dosarul tehnic de constructie, compus din următoarele elemente:

a) documentatia tehnică descrisă la pct. 3 al anexei nr. II;

b) declaratia de conformitate cu seturile de încercări radio specifice, descrise la pct. 2 al anexei nr. III.

2. Producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importatorul trebuie să prezinte dosarul unuia sau mai multor organisme notificate.

3. În cazul în care dosarul tehnic de constructie este prezentat mai multor organisme notificate, entitătile specificate la pct. 2 trebuie să informeze fiecare organism notificat despre celelalte organisme care au primit dosarul.

4. Organismul notificat trebuie să examineze dosarul tehnic de constructie si, în cel mult patru săptămâni de la primirea dosarului, poate:

a) sa emită un aviz către producător, reprezentantul sau autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importator, prin care se precizează că nu a fost demonstrată corespunzător îndeplinirea cerintelor prezentei hotărâri, si să informeze în consecintă celelalte organisme notificate care au primit dosarul; sau

b) să emită un aviz către entitătile specificate la lit. a), prin care să se precizeze că dosarul probează îndeplinirea cerintelor prezentei hotărâri.

5. La primirea acestui aviz aparatul poate fi introdus pe piată fără să aducă atingere prevederilor art. 13 lit. a) si ale art. 20.

6. Producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în Uniunea Europeană sau în România ori importatorul trebuie să păstreze dosarul tehnic de constructie pentru inspectii la dispozitia autoritătilor nationale desemnate pentru inspectie, o perioadă de cel putin 10 ani de la fabricarea ultimului produs.

 

ANEXA Nr. V

 

PROCEDURA

de evaluare a conformitătii, prevăzută la art. 24, 25 si 26

(Asigurarea calitătii complete)

 

1. Asigurarea calitătii complete este procedura prin care producătorul care îndeplineste prevederile pct. 2 asigură si declară că produsele în cauză satisfac cerintele aplicabile ale prezentei hotărâri.

2. Producătorul trebuie să aplice pe fiecare produs, după caz, marcajul prevăzut de art. 28,29 si 31 din prezenta hotărâre si să redacteze o declaratie de conformitate.

3. Producătorul trebuie să aibă în functie un sistem de calitate aprobat pentru conceptie, productie, inspectii si încercări finale ale produselor, asa cum este prevăzut la pct. 4-17, si acesta trebuie să se supună supravegherii, asa cum este specificat la pct. 18-23.

4. În scopul celor prevăzute la punctul precedent, producătorul trebuie să înainteze unui organism notificat o cerere de evaluare a sistemului său de calitate.

5. Cererea trebuie să includă:

a) toate informatiile relevante pentru produsele avute în vedere;

b) documentatia sistemului de calitate.

6. Sistemul de calitate trebuie să asigure îndeplinirea de către produse a cerintelor aplicabile ale prezentei hotărâri.

7. Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de producător trebuie să fie documentate într-o manieră sistematică si ratională, sub formă de măsuri, proceduri si instructiuni scrise.

8. Documentatia sistemului de calitate la care se referă punctul precedent trebuie să permită o interpretare uniformă a măsurilor si procedurilor de calitate, asa cum sunt programele, planurile, manualele si dosarele de calitate.

Aceasta trebuie să contină în special o descriere adecvată:

a) a obiectivelor de calitate, a structurii organizatorice, a responsabilitătilor personalului de conducere si influenta acestuia în ceea ce priveste calitatea conceptiei si a produselor;

b) a specificatiilor tehnice, incluzând standardele armonizate, a reglementărilor tehnice si specificatiilor de încercare relevante care vor fi aplicate si, atunci când standardele armonizate prevăzute la art. 22 alin. (1) nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru asigurarea că cerintele esentiale aplicabile ale prezentei hotărâri vor fi îndeplinite;

c) a tehnicilor de control si de verificare a conceptiei, a procedeelor si actiunilor sistematice care vor fi utilizate la conceperea produselor apartinând categoriei prevăzute în domeniul de aplicare;

d) a tehnicilor corespunzătoare productiei, controlului calitătii si asigurării calitătii, a procedeelor si actiunilor sistematice care vor fi utilizate;

e) a examinărilor si încercărilor care vor fi executate înainte, în timpul si după procesul de productie si a frecventei cu care acestea vor fi executate, precum si, dacă este cazul, a rezultatelor încercărilor efectuate înainte de procesul de productie;

f) a mijloacelor prin care se asigură că dotările pentru încercări si examinări îndeplinesc cerintele adecvate pentru executarea încercărilor necesare;

g) a dosarelor de calitate, cum ar fi: rapoartele de inspectie si datele de încercări si etalonare, rapoartele asupra calificării personalului implicat etc;

h) a mijloacelor care permit să se verifice realizarea calitătii necesare în ceea ce priveste conceptia si produsul, precum si functionarea eficientă a sistemului de calitate.

9. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta satisface cerintele prevăzute la punctul precedent.

10. Organismul notificat trebuie să prezume îndeplinirea cerintelor prevăzute la pct. 8 în cazul sistemului de calitate care aplică standardul armonizat relevant.

11. Organismul notificat trebuie să evalueze în particular dacă sistemul de control al calitătii asigură conformitatea produselor cu prevederile prezentei hotărâri, în baza documentatiei relevante furnizate în conformitate cu pct. 5 si 8, incluzând, dacă este cazul, rezultatele încercărilor furnizate de producător.

12. Pentru îndeplinirea cerintei de la punctul precedent, echipa de audit trebuie să aibă cel putin un membru cu experientă de evaluator în tehnologia produsului în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de evaluare la locul unde se realizează produsul.

13. Decizia trebuie notificată producătorului. Notificarea trebuie să contină concluziile examinării si decizia de evaluare motivată.

14. Producătorul trebuie să se angajeze că îndeplineste obligatiile ce decurg din sistemul de calitate aprobat si să confirme că acesta rămâne adecvat si eficient.

15. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate despre orice modificare a acestuia.

16. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse în conformitate cu punctul precedent si trebuie să hotărască dacă sistemul de calitate modificat mai satisface cerintele prevăzute la pct. 8 sau dacă este necesară reevaluarea acestuia.

17. Decizia organismului notificat, în legătură cu prevederile de la punctul precedent, incluzând concluziile examinării si motivarea deciziei de evaluare, trebuie să fie notificată producătorului.

18. Scopul supravegherii sistemului de calitate, sub responsabilitatea unui organism notificat, este să se asigure că producătorul îndeplineste corect obligatiile ce decurg din sistemul de calitate aprobat.

19. Pentru efectuarea inspectiei producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat în locurile de proiectare, productie, examinare si încercări, depozitare si trebuie să furnizeze acestuia toate informatiile necesare, în special:

a) documentatia sistemului de calitate;

b) dosarele de calitate prevăzute în partea sistemului de calitate dedicată conceptiei, asa cum sunt rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc;

c) dosarele de calitate prevăzute în partea sistemului de calitate dedicată productiei, asa cum sunt rapoartele de examinare si datele de încercare, datele de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc;

d) producătorul trebuie să permită inspectarea, fără notificare prealabilă, de către organismul notificat în locurile unde se realizează produsul.

20. Organismul notificat trebuie să desfăsoare audituri la intervale de timp rezonabile pentru a fi sigur că producătorul mentine si aplică sistemul de calitate.

21. După fiecare audit organismul notificat trebuie să transmită producătorului un raport de audit.

22. Suplimentar organismul notificat poate face vizite inopinate producătorului. În timpul acestor vizite organismul notificat poate să efectueze sau să ceară să se efectueze încercări în scopul verificării functionării corespunzătoare a sistemului de calitate, atunci când este necesar.

23. În conditiile prevăzute la punctul precedent, organismul notificat trebuie să transmită producătorului un raport de vizită si, dacă a fost efectuată o încercare, un raport de încercare.

24. Producătorul trebuie să păstreze la dispozitia autoritătilor nationale de supraveghere, o perioadă de cel putin 10 ani de la fabricarea ultimului produs, următoarele:

a) documentatia prevăzută la pct. 5 lit. b);

b) modificările sistemului de calitate, prevăzute la pct. 15;

c) deciziile si rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 17, 22 si 23.

25. Fiecare organism notificat trebuie să tină la dispozitia celorlalte organisme notificate informatiile relevante cu privire la aprobările sistemelor de calitate, emise si retrase, incluzând referintele la produsul implicat/produsele implicate.

 

ANEXA Nr. VI

 

CRITERIILE MINIME

pentru desemnarea organismelor notificate în conformitate cu art. 34

 

1. Organismul notificat, directorul său si personalul responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor pentru care organismul notificat a fost desemnat nu trebuie să fie proiectant, producător, furnizor sau instalator al echipamentelor radio sau al echipamentelor terminale de telecomunicatii, operator de retele, furnizor de servicii si nici mandatar al unuia dintre ei. Ei trebuie să fie independenti si nu pot să participe direct la proiectarea, constructia, comercializarea sau întretinerea echipamentelor radio sau a echipamentelor terminale de telecomunicatii, nici să reprezinte părtile angajate în aceste activităti. Aceste dispozitii nu împiedică posibilitatea schimbului de informatii tehnice între producător si organismul notificat.

2. Organismul notificat si personalul său trebuie să îndeplinească sarcinile pentru care a fost desemnat, la cel mai înalt grad de integritate profesională si de competentă tehnică. Ei trebuie să fie în sigurantă fată de orice presiune si risc de coruptie, în special financiar, susceptibile de a influenta judecata lor sau rezultatele inspectiilor, în special de către persoane sau grupuri de persoane cu interes pentru aceste rezultate.

3. Organismul notificat trebuie să aibă la dispozitia sa personalul si dotările necesare care să-i permită să execute corespunzător lucrările administrative si tehnice asociate cu sarcinile pentru care a fost desemnat.

4. Personalul responsabil pentru inspectii trebuie: - să aibă o bună formare tehnică si profesională;

- să aibă cunostinte satisfăcătoare ale cerintelor privind încercările sau inspectiile efectuate, precum si o experientă adecvată pentru aceste încercări sau inspectii;

- să aibă abilitatea de a redacta certificatele, înregistrările si rapoartele cerute pentru a autentifica executarea inspectiilor.

5. Impartialitatea membrilor personalului de inspectie trebuie să fie garantată. Remunerarea acestora nu trebuie să depindă nici de numărul, nici de rezultatele încercărilor sau inspectiilor efectuate.

6. Organismul notificat trebuie să obtină o asigurare de responsabilitate în afara cazurilor în care această responsabilitate este asumată de stat, în conformitate cu legea, la nivel national.

7. Personalul organismului notificat trebuie să păstreze secretul profesional cu privire la toate informatiile obtinute în efectuarea sarcinilor sale conform prezentei hotărâri.

 

ANEXA Nr. VII

 

MARCAJUL I

de conformitate si identificatorul de clasă I

 

A. Marcajul CE

1. Marcajul CE constă din initialele „CE" având următoarea formă:

Dacă marcajul CE este redus sau mărit, proportiile date în desenul de mai sus trebuie să fie respectate.

2. Marcajul CE trebuie să aibă o înăltime de cel putin 5 mm, cu exceptia cazurilor când acest lucru nu este posibil, tinând seama de natura aparatelor.

3. Marcajul CE trebuie aplicat pe produs sau pe placa de identificare atasată aparatului, pe care sunt inscriptionate datele acestuia. Suplimentar el trebuie să fie aplicat pe ambalaj, dacă acesta există, si pe documentele de însotire.

4. Marcajul CE trebuie să fie aplicat vizibil, lizibil si rezistent la stergere.

 

B. Identificatorul de clasă

1. Echipamentele radio pentru care se aplică restrictii la punerea în functiune, conform prevederilor art. 17, sau la introducerea pe piată, conform prevederilor art. 38 alin. (2) din prezenta hotărâre, constituie Clasa 2. Identificatorul clasei de echipamente are următoarea formă:

 

2. Identificatorul de clasă trebuie să aibă aceeasi înăltime ca si initialele „CE".

 

C. Marcajul CS

1. Marcajul de conformitate CS este format din literele C si S, cu forma prezentată în figura următoare:

 

NOTĂ:

- fontul (stilul literei) - Times New Roman - corp 36;

- diametrul cercului - 20 mm.

În cazul în care marcajul CS trebuie să fie mărit sau micsorat, este necesar să se respecte proportiile prezentate în figura de mai sus.

2. Literele componente C si S ale marcajului CS trebuie să aibă aceeasi dimensiune pe verticală, care nu trebuie să fie mai mică de 5 mm, cu exceptia situatiilor în care acest lucru nu este posibil datorită naturii aparatelor.

3. Marcajul CS trebuie să fie aplicat pe aparat sau pe placa de identificare atasată aparatului, pe care sunt inscriptionate datele acestuia, pe ambalajul aparatului si pe documentele care însotesc aparatul.

4. Marcajul CS trebuie să fie aplicat în mod vizibil, lizibil si de nesters.

 

ANEXA Nr. VIII

 

CLASELE

de echipamente si lista orientativă si neexhaustivă de echipamente sau tipuri de echipamente

 

1. Echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii care pot fi introduse pe piată si puse în functiune fără restrictii constituie Clasa 1. Pentru Clasa 1 de echipamente nu este asignat un identificator de clasă de echipamente.

2. Echipamentele radio pentru care se aplică restrictii la punerea în functiune, conform prevederilor art. 17, sau la introducerea pe piată, conform prevederilor art. 38 alin. (2) din prezenta hotărâre, constituie Clasa 2. Pentru Clasa 2 de echipamente este asignat identificatorul prevăzut la lit. B din anexa nr. VII.

Clasa 1

(i) Echipamente terminale conectate la retele fixe si echipamente radio care nu sunt destinate pentru emisie:

1. ISDN (ISDN acces de bază, ISDN acces primar, ISDN U, ISDN de bandă largă ATM)

2. PSTN [linie analogică unică, linie analogică multiplă (cu/fără apel direct de sosire DDI-Direct Dialling In), echipament conectat la interfete Centrex sau retele private virtuale (VPN)]

3. Linii închiriate [analogice (banda de bază) pe 2 fire si pe 4 fire, analogice (banda vocală) pe 2 fire si pe 4 fire, digitale, SDH, optice]

4. Echipamente de date pe fir (X.21, X.25, ethernet, token ring, token bus, TCP/IP, frame relay)

5. Echipamente de difuziune interactivă pe fir (imagine/sunet necomutate, imagine/sunet comutate)

6. Telex (echipament de linie unică, echipament de linie multiplă)

7. Echipamente radio numai pentru receptie

8. Alte echipamente terminale conectate la retele fixe

(ii) Echipamente radio care emit numai sub controlul unei retele:

9. Seturi portabile GSM, incluzând GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 si, când va apărea, GSM 450

10. Echipamente terminale TFTS

11. Statii de sol pentru serviciul mobil terestru în benzile 1,5/1,6 GHz

12. Statii de sol pentru serviciul mobil terestru functionând în banda Ku

13. Echipamente TETRA pentru utilizatorul final (non-DMO- Direct Mode of Operation)

14. Statii terestre pentru comunicatii personale prin satelit functionând în benzile 1,6/2,4 GHz

15. Statii terestre pentru comunicatii personale prin satelit functionând în benzile 1,9/2,1 GHz

16. Statii de sol din serviciul mobil terestru cu debit binar redus în benzile 1,5/1,6 GHz

17. Alte echipamente radio care emit numai sub controlul unei retele

Emitătoare radio armonizate tehnic în Comunitatea Europeană, pentru care statele membre nu introduc constrângeri la punerea în functiune:

18. Echipamente DECT

19-21. Dispozitive de distantă scurtă nespecifice Utilizarea acestor benzi de frecventă este pentru telemetrie, telecomandă, alarme, date în general si alte aplicatii similare.

Aplicatiile video sunt incluse numai în Clasa 1 pentru frecvente mai mari de 2,4 GHz.

 

Subclasa

Banda de frecventă

Puterea

Ecartul între canale

Ciclul de întrebuintare

Comentarii

19.

40,665; 40,675; 40,685 si 40,695 MHz

10 mWerp

10 kHz

100%

Aplicatiile care folosesc semnale audio si vocale sunt excluse din Clasa 1

20.

433,050 - 434,790 MHz

10 mWerp

 

10%

Aplicatiile care folosesc semnale audio si vocale sunt excluse din Clasa 1

21.

2446,5 - 2475 MHz

10 mWeirp

 

100%

În banda de frecventă 2454 - 2475 MHz sunt incluse în Clasa 1 numai aplicatiile video de interior

 

22. LAN-uri radio

 

Subclasa

Banda de frecventă

Puterea

Ecartul între canale

Ciclul de întrebuintare

Comentarii

22.

2446,5 - 2475 MHz

100 mWeirp

-

100%

Numai aplicatiile de interior sunt incluse în Clasa 1

 

23-24. Aplicatii inductive

Aplicatiile inductive includ dispozitive pentru: imobilizarea automobilelor, identificarea animalelor, sistemele de alarmare, detectarea cablurilor, administrarea deseurilor, identificarea persoanelor, legături vocale prin radio, controlul accesului, senzori de proximitate, sisteme antifurt, inclusiv sisteme antifurt inductive de radiofrecventă, transferul de date la sisteme portabile, identificarea automată a articolelor, sisteme de control prin radio, taxarea automată pe sosele.

Utilizatorii trebuie să fie constienti că emisiile de la aplicatiile inductive pot cauza Interferente asupra receptoarelor sau altor servicii radio din apropierea lor.

O atentie deosebită trebuie acordată satisfacerii cerintelor stricte de protectie a frecventelor de comunicatii din aceste benzi sau din benzile adiacente, care sunt identificate de UIT pentru comunicatii în caz de sigurantă si catastrofe globale.

 

Subclasa

Banda de frecventă

Puterea

E cartul între canale

Ciclul de întrebuintare

Comentarii

23.

115-119 kHz

42 dBuA/m la 10 m

-

100%

 

24.

13,553-13,567 MHz

42 dBuA/m la 10 m

-

100%

 

 

Clasa 2

(iii) Alte echipamente radio:

1. VSAT-uri în banda C

2. VSAT-uri în banda Ku

3. Statii terestre pentru transmisii ocazionale prin satelit (SNG) în banda Ku

4. TETRA cu mod de functionare direct (DMO)

5. TETRAPOL

6. Radio mobile private (PMR)

7. Dispozitive de distantă scurtă

8. Radiorelee

9. Echipamente pentru legături radio fixe

10. Emitătoare de radiodifuziune sonoră si de televiziune

11. Echipamente radio pentru aplicatii maritime

12. Echipamente de infrastructură (de exemplu: statii de bază)

13. Echipamente radio functionând în benzile de radioamatori.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Senatului nr. 26/2007 privind numirea unor membri ai Consiliului National de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine „Redactiei Monitorul Oficial Partea I"):

- la articolul unic, în loc de: „Senatul numeste, pentru un mandat de 4 ani, ..." se va citi: „Senatul numeste, pentru un mandat de 3 ani,...".

 

În Decretul nr. 384/2007 privind conferirea Ordinului si Medaliei Meritul Diplomatic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 12 aprilie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin „Redactiei Monitorul Oficial Partea I"):

- la punctul 9 al articolului 3, în loc de : „9. doamnei Alexandrina-Livia Rusu, consilier diplomatic;" se va citi: „9. doamnei Alexandrina-Livia Rusu, secretari;";

- la punctul 10 al articolului 3, în loc de: „10. domnului Răzvan-Victor Rusu, consilier diplomatic;" se va citi: „10. domnului Răzvan Victor Rusu, secretari;";

- la punctul 8 al articolului 4, în loc de: „8. domnului Cornel Ferută, consilier diplomatic;" se va citi: „8. domnului Cornel Ferută, secretar /;".

În Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 487/2007 pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor si termenelor de realizare a transferului competentelor si atributiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Natională a Vămilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 28 iunie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine „Redactiei Monitorul Oficial Partea I):

- la anexa nr. 2 - Măsurile tranzitorii pentru preluarea activitătii de supraveghere specială -, la punctul 2, în loc de:„... va fi detasat pentru 60 de zile..."se va citi: „... va fi delegat pentru 60 de zile...".

În Ordinul ministrului justitiei nr. 1.279/C/2007 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Directiei Nationale Anticoruptie, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.184/C/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 30 mai 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine „Redactiei Monitorul Oficial Partea l":

- la articolul I, punctul 3, la dispozitia de modificare, în loc de: „3. La articolul 43, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:" se va citi: „3. La articolul 53, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins".