MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 470         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

226. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligatiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finantate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică si socială si PHARE Cooperare transfrontalieră

 

693. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligatiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finantate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică si socială si PHARE Cooperare transfrontalieră

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

601. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitătii si sănătătii în muncă

 

655. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei financiare a României, aferentă participării la Conferinta regională de radiocomunicatii (RRC-06) pentru planificarea serviciilor de radiodifuziune digitală terestră [Conferinta regională de radiocomunicatii (RRC-06)] si la Conferinta regională pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, conferinte organizate de Uniunea Internatională a Telecomunicatiilor (U.I.T.) în anul 2006

 

705. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.413/2002 privind declararea Societătii Comerciale „I.C.P.E.” - S.A. Bucuresti societate comercială de interes strategic

 

707. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru folosinta Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative

 

732. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

16. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind unele măsuri în domeniul preturilor, tarifelor si veniturilor reglementate unitare aprobate pentru operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale care au obligatia separării legale a activitătii de distributie de activitatea de furnizare

 

460. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea si completarea Regulamentului de remorcare si frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.815/2005

 

509. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competentei si eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigatie interioară care arborează pavilion român

 

577. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidentei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare

 

1.016. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind Metodologia de organizare si desfăsurare a probei anticipate sustinute de elevii claselor a Xl-a din sectiile bilingve francofone care participă la Proiectul-pilot „De la învătământul bilingv către filierele francofone”

 

6.794. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală hr. 431/2007

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat finantări de la bugetul municipiului Bistrita pe anul 2007, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligatiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finantate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică si socială si PHARE Cooperare transfrontalieră

 

Parlamentul României adotă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 76 din 4 octombrie 2006 privind stabilirea obligatiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finantate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică si socială si PHARE Cooperare transfrontalieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 13 octombrie 2006, cu următoarele modificări:

1. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Beneficiarii sunt obligati să furnizeze reprezentantilor Autoritătii contractante, pe parcursul desfăsurării controalelor, documentele si informatiile necesare întocmirii actului de control. În cazul în care acestea nu pot fi furnizate imediat, beneficiarii sunt obligati să răspundă corespunzător si complet, în termen de 15 zile de la data solicitării.

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins: „Art. 10. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă sunt aplicabile tuturor programelor PHARE - componenta Coeziune economică si socială si PHARE Cooperare transfrontalieră, inclusiv celor aflate în derulare, în functie de faza de desfăsurare a proiectului, cu conditia obtinerii acordului beneficiarului contractelor de lucrări, dacă acesta nu a existat la data încheierii contractului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

 Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 226.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligatiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finantate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică si socială si PHARE Cooperare transfrontalieră

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligatiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finantate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică si socială si PHARE Cooperare transfrontalieră si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2007.

Nr. 693.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitătii si sănătătii în muncă

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 51 alin. (2) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.875/2005 privind protectia sănătătii si securitătii lucrătorilor fată de riscurile datorate expunerii la azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 8. - Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte risc de expunere la pulberea provenită din azbest sau din materiale cu continut de azbest, angajatorul trebuie să dispună efectuarea evaluării si monitorizării acestui risc, astfel încât să se determine natura expunerii - varietatea mineralogică, dimensiunea fibrelor - si gradul de expunere a lucrătorilor la pulberea de azbest sau de materiale cu continut de azbest.”

2. La articolul 9, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Dacă din rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 8 rezultă în mod clar că limita expunerii la azbest nu va fi depăsită în aerul din zona de activitate, prevederile art. 11-15 si ale art. 39-44 nu vor fi aplicate, în cazul în care procesul de muncă implică:.

3. Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.

4. Alineatul (2) al articolului 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorii, atunci când este necesar, au obligatia să solicite informatii de la proprietarii constructiilor, pentru a identifica materialele despre care se presupune că ar putea contine azbest.”

5. Alineatul (4) al articolului 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) La solicitarea inspectoratului teritorial de muncă si a autoritătii de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti, angajatorul trebuie să transmită planul prevăzut la alin. (1) Înainte de începerea lucrărilor.”

6. Alineatele (1), (2) si (6) ale articolului 36 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Pentru toate activitătile prevăzute la art. 4, cu exceptia celor prevăzute la art. 9, angajatorul trebuie să asigure lucrătorilor îmbrăcăminte de lucru si/sau echipament individual de protectie adecvat.

(2) Angajatorul trebuie să asigure ca îmbrăcămintea de lucru si/sau echipamentul individual de protectie, prevăzute la alin. (1), în niciun caz să nu fie scoase în afara întreprinderii.

(6) Angajatorul trebuie să asigure ca echipamentele individuale de protectie prevăzute la alin. (1) să fie plasate într-un loc bine definit si să fie verificate si curătate după fiecare utilizare.”

7. Alineatul (2) al articolului 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Medicul de medicină a muncii responsabil cu supravegherea stării de sănătate are acces la registrul prevăzut la alin. (1).”

8. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 45. - (1) Registrul operativ national al bolilor profesionale declarate ca urmare a expunerii la azbest, inclusiv azbestoza si mezoteliomul, este constituit la nivelul Centrului national de coordonare metodologică si informare privind bolile profesionale din Institutul de Sănătate Publică Bucuresti.

(2) Raportarea bolilor profesionale prevăzută la alin. (1) se face potrivit anexei nr. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006.”

9. Alineatul (1) al articolului 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006.”

10. După alineatul (1) al articolului 46 se introduce un nou alineat, alineatul (I1), cu următorul cuprins:

„(11) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei încălcarea dispozitiilor art. 12 si ale art. 36 alin. (2), (3), (4), (5), (6) si (7).”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.876/2005 privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 3. - Prevederile Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 2, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice incluse în prezenta hotărâre.

2. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Pentru vibratiile transmise întregului corp:

a) valoarea limită de expunere zilnică profesională, calculată la o perioadă de referintă de 8 ore, trebuie să fie de 1,15 m/s2;

b) valoarea expunerii zilnice de la care se declansează actiunea, calculată la o perioadă de referintă de 8 ore, trebuie să fie de 0,5 m/s2.”

3. Alineatul (1) al articolului 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) În executarea obligatiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să evalueze si, dacă este necesar, să măsoare nivelurile de vibratii mecanice la care sunt expusi lucrătorii.”

4. Alineatul (1) al articolului 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Evaluarea si măsurarea prevăzute la art. 7 trebuie să fie planificate si efectuate de către serviciile competente, la intervale corespunzătoare, tinându-se seama de prevederile art. 8 si 9 din Legea nr. 319/2006, referitoare la competentele serviciilor de protectie si prevenire si ale lucrătorilor desemnati, cu atributii în domeniul securitătii si sănătătii în muncă.”

5. Alineatele (1) si (2) ale articolului 11 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Angajatorul trebuie să fie în posesia unei evaluări a riscurilor, potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, si trebuie să identifice măsurile care trebuie luate potrivit prevederilor art. 12-17 din prezenta hotărâre.

(2) Evaluarea riscurilor trebuie înregistrată pe un suport material si poate include o justificare a angajatorului potrivit căreia natura si amploarea riscurilor legate de vibratiile mecanice nu necesită efectuarea unei evaluări mai detaliate a acestora.”

6. Alineatul (2) al articolului 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Reducerea riscurilor prevăzute la alin. (1) se întemeiază pe principiile generale de prevenire prevăzute la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006.”

7. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 16. - Potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să adapteze măsurile prevăzute în prezenta sectiune la necesitătile lucrătorilor expusi la riscuri specifice.”

8. Alineatul (1) al articolului 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 16,17, 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să asigure ca lucrătorii expusi riscurilor generate de vibratii mecanice la locul de muncă si/sau reprezentantii acestora să beneficieze de informatii cu privire la rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la art. 7 si de o formare corespunzătoare.”

9. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 18. - Consultarea si participarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor acestora, în ceea ce priveste aspectele reglementate de prezenta hotărâre, trebuie să se realizeze potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.”

10. Alineatul (1) al articolului 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 24 si 25 din Legea nr. 319/2006, Ministerul Sănătătii Publice adoptă dispozitii pentru a asigura supravegherea corespunzătoare a sănătătii lucrătorilor în raport cu rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la art. 7, dacă acesta indică un risc pentru sănătatea lor.”

11. Alineatul (2) al articolului 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Rezultatele supravegherii medicale făcute potrivit prevederilor art. 25 trebuie să fie luate în considerare la aplicarea măsurilor de prevenire la un loc de muncă specific.”

12. La articolul 25 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) să tină seama de recomandările medicului de medicină a muncii sau ale autoritătilor judetene de sănătate publică sau a municipiului Bucuresti, pentru punerea în aplicare a oricăror măsuri necesare pentru eliminarea sau reducerea riscului, potrivit prevederilor sectiunii a 2-a a cap. II; inclusiv să aibă în vedere posibilitatea de a atribui lucrătorului un alt post de lucru unde nu există riscuri de expunere;”.

13. Alineatul (2) al articolului 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul echipamentelor utilizate în agricultură si silvicultură, termenul până la care acestea pot fi utilizate, prin exceptie de la alin. (1), este data de 1 iulie 2014.”

14. Articolele 27, 28 si 29 se abrogă.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru santierele temporare sau mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 21 martie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 3. - Prevederile Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 se aplică domeniului prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice ale prezentei hotărâri.”

2. Partea introductivă a articolului 51 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - Încă din faza de conceptie, studiu si elaborarea proiectului lucrării, managerul de proiect, proiectantul si, atunci când este cazul, beneficiarul trebuie să ia în considerare principiile generale de prevenire în materie de securitate si sănătate prevăzute în Legea nr. 319/2006, în special în ceea ce priveste:”.

3. Partea introductivă a articolului 56 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - Pe toată durata realizării lucrării, angajatorii si lucrătorii independenti trebuie să respecte obligatiile generale ce le revin, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 319/2006, în special în ceea ce priveste:”.

4. Articolul 62 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 62. - Punerea în aplicare a prevederilor art. 54, 58 si 60 nu aduce atingere principiului răspunderii angajatorilor, prevăzut în Legea nr. 319/2006.”

5. La articolul 65, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) să respecte obligatiile generale ale angajatorilor potrivit prevederilor art. 7 alin. (5), art. 22 si 23 din Legea nr. 319/2006;”.

6. Articolul 68 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 68. - Consultarea si participarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor acestora privind prevederile art. 56, 58 si 63 trebuie să se realizeze potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.”

7. După capitolul IX se introduce un nou capitol, capitolul IX1, intitulat „Sanctiuni”, cuprinzând articolul 701 cu următorul cuprins:

 

„CAPITOLUL IX1

Sanctiuni

 

Art. 701. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă contraventională de la 4.000 lei la 8.000 lei încălcarea art. 6, 7, art. 9 lit. d), art. 10,42, 47 si 48.

(2) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevăzute la alin. (1), se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac de inspectorirde muncă.”

8. La anexa nr. 2, punctele 3 si 7 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„3. Lucrări cu expunere la radiatii ionizante pentru care prevederile legale aplicabile obligă la delimitarea de zone controlate sau supravegheate.

7. Lucrări cu recipiente cu aer comprimat”.

9. La anexa nr. 2, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

„71. Lucrări desfăsurate de persoane care utilizează sursă de alimentare cu aer pentru protectia respiratorie; lucrări realizate în imersie cu protectie respiratorie”.

10. La anexa nr. 4, punctele 3.4,4.4 si 13.4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„3.4. Căile si iesirile de urgentă trebuie semnalizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de muncă.

Panourile de semnalizare trebuie să fie suficient de rezistente si amplasate în locuri corespunzătoare.

4.4. Acestea trebuie să fie semnalizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006.

Panourile de semnalizare trebuie să fie suficient de rezistente si amplasate în locuri corespunzătoare.

13.4. Aceste spatii trebuie semnalizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006.”

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 3. - Prevederile Legii securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate activitătilor prevăzute la art. 2, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice din prezenta hotărâre.”

2. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 8. - (1) În îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să evalueze si, dacă este necesar, să măsoare nivelurile de zgomot la care sunt expusi lucrătorii.

(2) Pentru evaluarea riscului prevăzut la alin. (1) se va tine seama de limitele maxime admise pentru zgomot la posturile de muncă cu solicitare neuropsihică si psihosenzorială crescută si deosebită, prevăzute în anexă.”

3. Articolul 12 se modifică st va avea următorul cuprins: „Art. 12. - Evaluarea si măsurarea prevăzute la art. 8 trebuie să fie planificate si efectuate de către serviciile competente la intervale adecvate, acordând o atentie deosebită prevederilor art 8 si 9 din Legea nr. 319/2006 referitoare la serviciile de prevenire si protectie sau la persoanele competente necesare.”

4. Partea introductivă a articolului 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 319/2006, la evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie să acorde atentie deosebită următoarelor elemente:”.

5. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Angajatorul trebuie să detină o evaluare a riscurilor potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 319/2006 si trebuie să identifice măsurile care trebuie luate pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor potrivit prevederilor art. 6-11 din aceeasi lege.”

6. Partea introductivă a articolului 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Reducerea riscurilor generate de expunerea la zgomot trebuie să se bazeze pe principiile generale de prevenire prevăzute la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006, luându-se în considerare, în special, următoarele:”.

7. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 22. - Potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să adapteze măsurile prevăzute în prezenta sectiune la nevoile lucrătorilor care apartin grupurilor sensibile la riscuri specifice.”

8. Partea introductivă a articolului 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art 23. - În situatia în care riscurile generate de expunerea la zgomot nu pot fi prevenite prin alte mijloace, lucrătorilor trebuie să li se pună la dispozitie mijloace individuale de protectie auditivă, adecvate si corect ajustate, pe care să le utilizeze potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă si ale art. 23 din Legea nr. 319/2006, în următoarele conditii:”.

9. Partea introductivă a articolului 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Fără a aduce atingere prevederilor art. 16,17,20 si 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să asigure informarea si formarea lucrătorilor expusi la locul de muncă la un nivel de zgomot egal sau superior valorilor de expunere inferioare de la care se declansează actiunea si/sau a reprezentantilor acestor lucrători privind riscurile generate de expunerea la zgomot, în special în ceea ce priveste următoarele:”.

10. Partea introductivă a articolului 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Consultarea si participarea lucrătorilor si/sau a reprezentantilor acestora la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri trebuie să se desfăsoare potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006 si trebuie să se refere în special la următoarele:”.

11. Alineatul (1) al articolului 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Tinând seama de prevederile art. 24 si 25, în situatia în care rezultatele evaluării si măsurării prevăzute la art. 8 indică un risc pentru sănătatea lucrătorilor, Ministerul Sănătătii Publice va emite ordine pentru a asigura supravegherea adecvată a sănătătii acestora, în concordantă cu Legea nr. 319/2006.”

12. Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 se completează cu anexa „Limitele maxime admise pentru zgomot la posturile de muncă cu solicitare neuropsihică si psihosenzoriaiă crescută si deosebită”, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 1.875/2005 privind protectia sănătătii si securitătii lucrătorilor fată de riscurile datorate expunerii la azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 24 ianuarie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 1.876/2005 privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 30 ianuarie 2006, Hotărârea Guvernului nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru santierele temporare sau mobile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 21 martie 2006, si Hotărârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 601.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului

nr. 493/2006)

 

LIMITELE MAXIME

admise pentru zgomot la posturile de muncă cu solicitare neuropsihică si psihosenzorială crescută si deosebită

(atentie, responsabilitate, decizie, constrângere temporală)

 

Complexitatea muncii

Locul de muncă

Nivelul admis de zgomot Lech,z dB(A)

Posturi de muncă cu solicitare neuropsihică si psihosenzorială crescută

• Laboratoare de încercări sau depanări

• Cabine de supraveghere a proceselor tehnologice

• Puncte vamale

75

Posturi de muncă cu solicitare neuropsihică si psihosenzorială deosebită

• Studiouri RTV si cinematografice

• Cabine de comandă si control (de exemplu: dispecerat energetic, dispecerat mijloace de transport rutier, feroviar, naval)

• Laboratoare pentru măsurări cercetare si proiectare

• Birouri sau încăperi cu calculatoare

• Săli de tratament

• Ghisee unde se lucrează cu publicul, manipulare de valori, cartare postală

• Încăperi pentru redactare mass-media scrisă si audio

• Cabinete medicale, săli de studiu, clase, amfiteatre, biblioteci

60

 

• Săli de operatie si tratament

• Ateliere de creatie

• Săli de dirijare si informare trafic aerian

50

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei financiare a României, aferentă participării la Conferinta regională de radiocomunicatii (RRC-06) pentru planificarea serviciilor de radiodifuziune digitală terestră [Conferinta regională de radiocomunicatii (RRC-06)] si la Conferinta regională pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, conferinte organizate de Uniunea Internatională a Telecomunicatiilor (U.I.T.) în anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 28 pct. 7 din Constitutia Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnată la Geneva la 22 decembrie 1992, ratificată prin Legea nr. 76/1993, si al Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvemamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei financiare a României, aferentă participării la Conferinta regională de radiocomunicatii (RRC-06) pentru planificarea serviciilor de radiodifuziune digitală terestră [Conferinta regională de radiocomunicatii (RRC-06)] si la Conferinta regională pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, conferinte organizate de Uniunea Internatională a Telecomunicatiilor (U.I.T.) în anul 2006, în sumă de 19.022,50 CHF (nouăsprezece mii douăzeci si doi si cincizeci franci elvetieni), respectiv 167 CHF (o sută saizeci si sapte franci elvetieni).

Art. 2. - Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul de stat, din prevederile bugetare aprobate Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pe anul 2007.

Art. 3. - Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza raportului de schimb leu/franc elvetian în vigoare la data plătii.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul interimar al comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

László Borbély

p. Ministrul afacerilor externe,

Minai Gheorghiu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.
Nr. 655.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.413/2002 privind declararea Societătii Comerciale „I.C.P.E.” - S.A. Bucuresti societate comercială de interes strategic

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.413/2002 pnvind declararea Societătii Comerciale „I.C.P.E.” - S.A. Bucuresti societate comercială de interes strategic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 18 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:

 

1. Titlul va avea următorul cuprins:

 

„HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului de acpuni depnut de stat la Societatea Comercială „I.C.P.E.”- S.A. Bucuresti.”

 

2. Articolul 1 se abrogă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Constantin Botez

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 705.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru folosinta Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru folosinta Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

Secretarul General al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 707.

 

anexă

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pentru folosinta Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative

 

Nr. crt.

Locul unde este situat terenul ce se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

1.

Municipiul Bucuresti,

Bd. Expozitiei nr. 22-30,

sectorul 1

Domeniul privat al statului

, si administrarea Regiei

Autonome „Administratia

Patrimoniului Protocolului

de Stat”

Domeniul public al statului si administrarea Ministerului Educatiei

si Cercetării pentru folosinta Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative

Total teren = 1.550 m2

Vecinătăti:

Est: S.N.S.P.A. - 59,99 m

Vest: teren CGMB - 59,99 m

Nord: R.A. - A.P.P.S. - 26,08 m

Sud: RA. - A.P.P.S - 25,59 m

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 97.000 euro pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate pacientei Pantelimon Delia Luminita, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Bucuresti, str. Camil Ressu nr. 19, bl. 56, se. 4, ap. 145, sectorul 3.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 20.000 euro;

- Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va aloca suma de 77.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, cat si din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Directia de Muncă si Protectie Socială a Municipiului Bucuresti, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia de Muncă si Protectie Socială a Municipiului Bucuresti către Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcurarii

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 732.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind unele măsuri în domeniul preturilor, tarifelor si veniturilor reglementate unitare aprobate pentru operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale care au obligatia separării legale a activitătii de distributie de activitatea de furnizare

 

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (9) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, aie art. 99 si ale art. 101 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Veniturile reglementate unitare si veniturile totale unitare aferente activitătii de distributie si, respectiv, activitătii de furnizare reglementată, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.335/2006 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială DISTRIGAZ SUD - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.001 din 15 decembrie 2006, rămân nemodificate în conditiile prevederilor din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003 privind aprobarea Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, cu modificările si completările ulterioare, pentru societătile comerciale care, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, vor rezulta în urma reorganizării Societătii Comerciale DISTRIGAZ SUD - S.A.

(2) Preturile si tarifele reglementate prevăzute în anexele nr. 2 si 3 la ordinul mentionat la alin. (1) Îsi mentin valabilitatea si vor fi practicate pentru activitatea de distributie si, respectiv, pentru activitatea de furnizare reglementată de către societătile comerciale care, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, vor rezulta în urma reorganizării Societătii Comerciale DISTRIGAZ SUD - S.A.

Art. 2. - (1) Veniturile reglementate unitare si veniturile totale unitare aferente activitătii de distributie si, respectiv, activitătii de furnizare reglementată, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.337/2006 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială E.ON GAZ ROMÂNIA - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.001 din 15 decembrie 2006, rămân nemodificate, în conditiile prevederilor din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru societătile comerciale care, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, vor rezulta în urma reorganizării Societătii Comerciale E.ON GAZ ROMÂNIA- S.A.

(2) Preturile si tarifele reglementate prevăzute în anexele nr. 2 si 3 la ordinul mentionat la alin. (1) îsi mentin valabilitatea si vor fi practicate pentru activitatea de distributie si, respectiv, pentru activitatea de furnizare reglementată de către societătile comerciale care, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, vor rezulta în urma reorganizării Societătii Comerciale E.ON GAZ ROMÂN IA- S. A.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 16.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Regulamentului de remorcare si frânare nr. 006,

aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.815/2005

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) (ii) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii de Sigurantă Feroviară Română-ASFR” la anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de remorcare si frânare nr. 006, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.815/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 si 1.043 bis din 24 noiembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 30 alineatul 5, după ultima liniută a literei g) se introduce o nouă liniută, care va avea următorul cuprins:

„- 63% pentru circulatia automotoarelor din seria 900, cu viteza maximă de 70 km/h.”

2. Tabelul din anexa nr. 15 la regulament se înlocuieste cu tabelul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 19 iunie 2007.

Nr. 460.

 

ANEXA

 

Grupa de vagoane

 

 

 

Tipul de vagon de călători din compunerea trenului Seria vagonului

 

 

 

Treptele de temperatură exterioară în°C

 

 

 

Tipul sursei de încălzire

Durata de preîncălzire a garniturii în minute

 

 

 

Locomotive electrice

LDE 2100 CP-INDA, DHC 1250 CP-ALSTOMGM

 

Vagon WTT cu agregate modeme de abur

 

Locomotive cu abur de mare putere, de remorcare si încălzire

 

Locomotive tip 040 DHC, Locomotive cu abur de putere mică, inclusiv vagoane WTT (404 - 406)

 

Seria 060 EA, EA1.EB

Seria 040 EC

-> SE

Numai vagoane declasa

Clasă + postă + bagaj

Numai vagoane declasa

Clasă + postă + bagaj

Numai vagoane de clasă sau Clasă + postă + bagaj

Vagoane de clasă sau Clasă + postă + bagaj Vagoane de dormit, cusetă, bar, restaurant care nu au sursă de energie proprie

Numai vagoane declasa

Clasă + postă + bagaj

Numai vagoane declasa

Clasă + posta + bagaj

Numai vagoane declasa

Clasă + postă + bagaj

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A

 

 

 

 

 

Vagoane pe 4 osii, constructie modernă, tip UIC, seriile: 1947; 1950; 1957; 2047; 2050; 2057; 2626; 2647; 3957; 3950; 2180; 5030; 7180; 7050; 6050; 1955; 2055;2058

 

 

+10...-10

64

68

48

58

60

Numărul de vagoane exprimat în osii ce pot fi încălzite se va stabili la compunere, în functie de puterea generatorului electric al locomotivei si de consumul de energie electrică al vagoanelor

52

56

44

48

36

40

75

-10...-20

60

64

44

48

60

 

40

44

36

40

28

32

100

sub-20

60

64

44

48

60

 

36

40

32

36

24

28

110

Vagoane pe 4 osii, constructie modernă, tip UIC, seriile: 2190; 1976; 2076; 8976; 7131

 

 

+10...-10

64

68

48

58

60

 

52

56

44

48

36

40

20

-10...-20

60

64

44

48

60

 

40

44

36

40

28

32

40

sub-20

60

64

44

48

60

 

36

40

32

36

24

28

60

B

 

 

Vagoane pe 4 osii, constructie nouă, tip suburban, seriile: 1147; 1157; 2147; 2157; 8547 sau constructie clasică, seriile: 1947 sau 2047

 

 

+10...-10

64

68

52

56

60

 

52

56

48

52

40

44

60

-10...-20

64

68

52

56

60

 

40

44

36

40

28

32

90

sub-20

64

68

52

56

60

 

32

36

28

32

24

28

110

C

 

 

Cupluri de câte 4 vagoane etajate, seria TE-2617, combinate cu vagoane pe 4 osii din grupele A si B

 

 

+10...-10

51

55

38

42

60

 

38

42

34

38

30

34

75

-10...-20

51

55

38

42

60

 

34

38

30

34

25

29

100

sub-20

51

55

38

42

60

 

30

34

25

29

21

25

120

D

 

 

Vagoane pe 4 osii, constructie veche, seriile: 1722; 2920; 2921; 2922

 

 

+10...-10

-

-

-

-

-

 

52

56

48

52

40

44

75

-10...-20

-

-

-

-

-

 

48

52

40

44

32

36

100

sub-20

-

-

-

-

-

 

40

44

36

40

28

32

120

E

 

 

Vagoane pe 2 osii, modernizate, semiacuplări de abur sectiune mare, seriile: 1426; 2426

 

 

+10...-10

-

.

-

-

.

 

30

32

28

30

24

26

75

-10...-20

-

-

-

.

.

 

26

28

24

26

20

22

100

sub-20

-

-

-

-

-

 

22

24

20

22

16

18

120


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competentei si eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigatie interioară care arborează

pavilion român

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Litera r) de la pozitia 8) din anexa nr. 3 „Conditii minime pentru eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigatie interioară care arborează pavilion român la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competentei si eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigatie interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 7 aprilie 2006, se modifică după cum urmează:

,,r) sef mecanic fluvial, ofiter mecanic fluvial, ofiter electrician, electrician de bord”.

Art. II. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. I.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 509.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru abrogarea art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidentei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Art. 3 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.217/2006 privind organizarea evidentei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 alin. (1)-(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 din 28 decembrie 2006, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica, secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 577.

 

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind Metodologia de organizare si desfăsurare a probei anticipate sustinute de elevii claselor a Xl-a din sectiile bilingve francofone care participă la Proiectul-pilot „De la învătământul bilingv către filierele francofone”

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ale Acordului asupra învătământului bilingv dintre Guvernul Republicii Franceze si Guvernul României, semnat la Bucuresti în data de 28 septembrie 2006,

în conformitate cu Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 634 din 22 martie 2007 privind Organizarea si desfăsurarea bacalaureatului român-filiera bilingv francofonă,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a probei anticipate sustinute de elevii claselor a Xl-a din sectiile bilingve francofone care participă la Proiectul-pilot „De la învătământul bilingv către filierele francofone”.

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) În anul scolar 2006-2007 elevii din sectiile bilingve francofone pot opta pentru sustinerea probei anticipate mentionate la art. 1.

(2) În anul scolar 2006-2007 proba anticipată mentionată la art. 1 va fi sustinută în ziua de 25 mai 2007.

(3) Elevii care nu sustin sau nu promovează proba anticipată nu pot participa la probele bacalaureatului specifice claselor bilingve care se sustin în clasa a XII-a si nu vor beneficia de mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor si relatia cu Parlamentul, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în învătământul Preuniversitar, inspectoratele scolare si conducerile unitătilor de învătământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Minai Adomnitei

 

Bucuresti, 15 mai 2007.

Nr. 1.016.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de organizare si desfăsurare a probei anticipate sustinute de elevii claselor a Xl-a din sectiile bilingve francofone care participă la Proiectul-pilot „De la învătământul bilingv către filierele francofone”

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie reglementează organizarea si desfăsurarea probei anticipate sustinute de elevii claselor a Xl-a din sectiile bilingve francofone din cadrul Proiectului-pilot „De la învătământul bilingv către filierele francofone”, denumită în continuare probă anticipată.

Art. 2. - (1) Acordul asupra învătământului bilingv dintre Guvernul Republicii Franceze si Guvernul României, semnat la Bucuresti în data de 28 septembrie 2006, pune bazele Proiectului-pilot „De la învătământul bilingv către filierele francofone”.

(2) Sectiile bilingve francofone mentionate la art. 1 au, pe parcursul celor 4 ani de liceu, un orar specific de cursuri de limba franceză si de discipline nonlingvistice (DNL) predate în limba franceză: matematică, fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, economie etc.

(3) Probele specifice examenului de bacalaureat pentru sectiile bilingve francofone sunt:

a) proba anticipată centrată pe modulul de învătământ pluridisciplinar bilingv - sustinută în clasa a Xl-a;

b)două probe de limba franceză (scris si oral)- sustinute în clasa a XII-a;

c) o probă dintr-o disciplină nonlingvistică, din lista celor mentionate la alin. (2) (oral) - sustinută în clasa a XII-a.

(4) Pentru fiecare probă se acordă un punctaj cuprins între 10 si 100, nota probei respective obtinându-se prin împărtirea punctajului la 10.

(5) Absolventii sectiilor bilingve care promovează examenul de bacalaureat, parcurgând si obtinând cel putin 50 de puncte la toate probele specifice prevăzute de Acordul asupra învătământului bilingv dintre Guvernul Republicii Franceze si Guvernul României, obtin diploma de bacalaureat prevăzută de legea română, cu mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă”, precum si un atestat de limbă si civilizatie franceză.

(6) Diploma de bacalaureat cu mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă” este recunoscută pentru înscrierea în universtătile franceze si în universitătile românesti.

Art. 3. - (1) Proba anticipată va fi sustinută în fiecare an, conform datelor fixate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului la sfârsitul lunii mai. Ea va fi organizată simultan în fiecare dintre liceele bilingve care fac parte din proiect.

(2) La proba anticipată participă elevii claselor a Xl-a de la sectiile bilingve francofone din cadrul Proiectului-pilot „De la învătământul bilingv către filierele francofone”, care au frecventat modulul de învătământ pluridisciplinar bilingv în timpul anului.

(3) În cazul în care elevul promovează proba anticipată în clasa a Xl-a, acesta are dreptul de a obtine mentiunea „sectie bilingvă francofonă”, în urma promovării examenului de balacaureat cu probe specifice pentru clasele bilingve, mentionate la art. 2 alin. (3).

(4) Elevii care nu sustin sau nu promovează proba anticipată nu pot participa la celelalte probe specifice ale bacalaureatului, care se sustin în clasa a XII-a, stabilite pentru clasele bilingve, si nu vor beneficia de mentiunea specială „sectie bilingvă francofonă” pe diploma de bacalaureat.

(5) În caz de repetentie a clasei a Xl-a, elevul de la sectia bilingvă francofonă pierde beneficiul notei obtinute în anul precedent. Acesta are obligatia de a repeta modulul de învătământ pluridisciplinar bilingv si de a se prezenta din nou la proba anticipată de la sfârsitul clasei a Xl-a.

 

CAPITOLUL II

Coordonarea metodologică a probei anticipate

 

Art. 4. - În inspectoratele scolare din judetele-pilot se constituie, la nivelul comisiei judetene/municipiului Bucuresti de bacalaureat, comisii de evaluare a probei anticipate, numite prin decizia inspectorului scolar general, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.

Art. 5. - (1) La nivelul fiecărui liceu se constituie o singură comisie de evaluare.

(2) Comisia de evaluare este compusă din:

- presedinte (directorul/directorul adjunct al scolii)

- secretar (cadru didactic/secretarul scolii)

- 3-5 profesori examinatori (un profesor de limba franceză din afara unitătii de învătământ si 2-4 profesori de discipline nonlingvistice care au participat ia proiect).

(3) Comisia de evaluare are următoarele atributii:

- întocmeste graficul de actiuni privind organizarea si desfăsurarea probei anticipate si îl afisează cu cel putin două săptămâni înainte de începerea acesteia;

- pregăteste documentatia tehnică, sălile, aparatele, echipamentele si asigură conditiile normale de desfăsurare a probei;

- organizează si efectuează examinarea, evaluarea si notarea candidatilor;

- afisează rezultatele probei;

- înaintează inspectoratului scolar un raport asupra modului de desfăsurare a examenului, care să contină si propuneri cu privire la optimizarea desfăsurării examenului pentru obtinerea atestatului.

(4) Organizarea comisiilor de evaluare si derularea probei anticipate vor fi monitorizate de către inspectorul scolar de limba franceză din judetul respectiv. În cazul în care nu există inspector de limba franceză, inspectorul de limbi moderne propune un metodist, în calitate de observator.

(5) Inspectorul de limba franceză/metodistul primeste propuneri pentru profesorii examinatori si avizează lista transmisă de unitătile scolare din judet. Membrii comisiei din fiecare liceu-pilot se selectează din listă, prin tragere la sorti.

(6) Cadrele didactice care fac parte din comisiile de evaluare vor fi retribuite conform ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind modul de plată a cadrelor didactice care fac parte din comisiile pentru examenele nationale, valabil în anul scolar respectiv.

 

CAPITOLUL III

Desfăsurarea probei

 

Art. 6 - (1) În cadrul modulului de învătământ pluridisciplinar bilingv, elevii realizează un proiect la nivelul clasei, bazat pe disciplinele studiate.

(2) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an scolar, profesorii de discipline nonlingvistice care se predau în limba franceză vor afisa la avizierul scolii titlurile proiectelor propuse pentru proba anticipată din anul scolar respectiv.

(3) Până la data de 1 noiembrie a fiecărui an scolar, elevii vor alege tema proiectului la nivel de clasă si o vor comunica secretariatului scolii.

(4) În cadrul probei anticipate, elevii prezintă în fata comisiei de evaluare un carnet de bord realizat în mod individual, pe durata modulului de învătământ pluridisciplinar bilingv, însotit de o sinteză de maximum două pagini.

(5) Carnetul de bord, redactat în limba franceză, va contine enumerarea orelor de curs la care elevul a asistat pe parcursul derulării proiectului, în cadrul fiecărei discipline nonlingvistice, precum si enumerarea activitătilor personale pe care Ie-a desfăsurat în afara orelor de curs.

(6) Sinteza se elaborează în limba franceză si va cuprinde referiri la derularea proiectului si la contributia personală a elevului în cadrul echipei. Sinteza va fi axată pe expunerea continutului modulului de învătământ pluridisciplinar bilingv, plecând de la cunostintele dobândite de-a lungul anului în cadrul orelor de DNL si terminând cu referiri la contributia personală adusă la realizarea produsului final colectiv. Prezentarea sintezei se va realiza sub forma unei discutii libere, în limba franceză, cu membrii comisiei de evaluare.

(7) Durata probei nu va depăsi 10 minute pentru fiecare elev.

 

CAPITOLUL IV

Evaluarea si notarea

 

Art. 7. - (1) Modulul de învătământ pluridisciplinar bilingv este evaluat la sfârsitul clasei a Xl-a, acordându-se maximum 100 de puncte, din care maximum 30 de puncte pentru activitatea desfăsurată în timpul anului si maximum 70 de puncte pentru examenul final sustinut prin proba anticipată.

(2) Fiecare evaluator acordă candidatului un punctaj, care este multiplu de 10.

(3) Punctajul final al candidatului se obtine ca medie aritmetică a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare.

(4) Nota probei anticipate se obtine prin împărtirea la 10 a punctajului final, urmată de rotunjire la cel mai apropiat întreg. La o diferentă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Notele probei anticipate intră în calculul mediei de bacalaureat.

(6) Notele probei anticipate sustinute în clasa a Xl-a se consemnează într-un proces-verbal, elaborat în două exemplare, care se păstrează la secretariatul liceului până la sfârsitul clasei a XII-a. Un exemplar se arhivează, iar al doilea exemplar este transmis comisiei de bacalaureat, care va consemna notele în catalogul de examen.

(7) Procesul-verbal transmis comisiei de bacalaureat se arhivează împreună cu celelalte documente ale examenului de bacalaureat.

 

CAPITOLUL V

Răspunderea disciplinară

 

Art. 8. - (1) Respectarea întocmai a metodologiei de organizare si desfăsurare a probei anticipate este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate.

(2) Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de îndrumare si control din învătământ implicat în desfăsurarea probei anticipate răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei metodologii.

Art. 9. - În vederea respectării prevederilor prezentei metodologii si pentru asigurarea corectitudinii desfăsurării probei anticipate, presedintii comisiilor de examinare vor solicita declaratii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaratia-tip, cadrul didactic precizează că nu are rude sau afini până la gradul al patrulea printre candidatii care participă la această probă si îsi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

Art. 10. - (1) Cadrele didactice care, în perioada sustinerii probei anticipate, manifestă neglijentă în îndeplinirea atributiilor ce le revin sau săvârsesc orice alte fapte care împiedică desfăsurarea în conditii normale a probei anticipate sunt sanctionate disciplinar conform Statutului personalului didactic.

(2) Sanctiunile aplicate în urma abaterilor săvârsite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile prevăzute în prezenta metodologie sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 11. - Nu se admit contestatii la proba anticipată.

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

 

ORDIN

privind modificarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 431/2007

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

în vederea aplicării unitare a regimului vamal de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, si în Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 din 2 iulie 1993 cuprinzând Dispozitii de aplicare a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,

în aplicarea prevederilor Conventiei vamale relative la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR (Conventia TIR, 1975),

în aplicarea art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 431/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 12 februarie 2007, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 16, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„16. (1) Biroul de plecare/de intrare (trecere) completează carnetul TIR sau/si voletul nr. 1.

(2) Pentru operatiunile TIR care au ca birou de destinatie/de iesire (de trecere) un birou situat într-un alt stat membru, biroul de plecare/de intrare (trecere) înscrie în rubrica «Pentru utilizare oficială» a voletului nr. 2 următorul text: «De retumat la Biroul centralizator/str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1,010144 Bucuresti, România». Acest text poate fi imprimat pe volet si cu ajutorul unei stampile.

(3) Biroul de plecare/de intrare (trecere) păstrează voletul nr. 1 al carnetului TIR.”

2. La punctul 22, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„22. (1) Dacă biroul de plecare din România nu a intrat în posesia părtii corespunzătoare din voletul nr. 2, în termen de două luni de la data acceptării carnetului TIR, acesta are obligatia de a informa în scris asociatia garantă cu privire la aceasta, fără a aduce atingere notificării prevăzute la art. 11 paragraful (1) din Conventie. Biroul de plecare va anexa la adresa de informare si o copie a voletului nr. 1 al carnetului TIR.”

3. Punctul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„23. (1) Asociatia garantă poate să prezinte biroului de plecare, în termen de maximum 4 luni de la data acceptării carnetului TIR:

a) cotoarele nr. 1 sau nr. 2 corespondente carnetului TIR, corect stampilate de biroul de destinatie, sau o copie a acestora certificată «conform cu originalul», furnizată de organizatia internatională (IRU);

b) o adresă prin care asociatia garantă transmite informatii privind descărcarea carnetului TIR în aplicatia electronică a organizatiei internationale (IRU) si, după caz, data la care carnetul TIR a fost retumat la IRU;

c) copie după cotorul voletului nr. 2 al carnetului TIR, stampilată «conform cu originalul»;

d) orice alte informatii, însotite de documente corespunzătoare, privind încheierea operatiunii TIR.

(2) Titularul carnetului TIR poate să prezinte biroului de plecare, în termen de maximum 4 luni de la data acceptării carnetului TIR:

a) un document certificat «conform cu originalul» de autoritatea vamală a tării de destinatie, care contine identificarea mărfurilor în cauză si care stabileste că ele au fost prezentate la destinatie;

b) copia documentului vamal (declaratie vamală sau declaratie sumară) de plasare a mărfurilor sub un regim vamal sau sub supraveghere vamală, certificată de biroul de destinatie ca fiind «conform cu originalul»;

c) un document vamal de plasare sub o altă destinatie vamală într-o tară tertă sau o copie sau fotocopie ce contine identificarea mărfurilor în cauză. Copia sau fotocopia să fie certificată «conform cu originalul» fie de către administratia vamală care a vizat documentul original, fie de serviciile oficiale ale tării terte în cauză, fie de serviciile oficiale dintr-unul din statele membre;

d) recipisa;

e) orice alte informatii, însotite de documente corespunzătoare, privind încheierea operatiunii TIR.”

4. Punctul 24 se modifică si va avea următorul cuprins: „24. În cazul prezentării documentelor mentionate la pct. 23 alin. (1) lit. a) si alin. (2) lit. a), b), c), operatiunea TIR se consideră încheiată.”

5. Punctul 25 se modifică si va avea următorul cuprins: „25. În cazul prezentării documentelor mentionate la pct. 23 alin. (1) lit. b)-d) sau alin. (2) lit. d) si e) ori atunci când nu se prezintă nicio dovadă a încheierii operatiunii TIR, în termen de 4 luni de la data emiterii tranzitului, biroul de plecare procedează astfel:

a) atunci când biroul de destinatie este un birou din România, îi solicită în scris infonnatii privind operatiunea TIR;

b) atunci când biroul de destinatie este un birou dintr-un alt stat membru, comunică în scris Biroului centralizator neconfirmarea operatiunii TIR, în vederea declansării procedurii de cercetare, anexând o copie a voletului nr. 1 al carnetului TIR, adresele de informare a asociatiei garante si titularului carnetului TIR si, după caz, răspunsurile acestora.”

6. Punctul 28 se modifică si va avea următorul cuprins: „28. În situatia în care, în urma procedurii de cercetare, Biroul centralizator dispune încasarea drepturilor de import si a altor taxe devenite exigibile, biroul de plecare va proceda la încasarea acestora în conformitate cu prevederile art. 11 paragrafele (1) si (2) din Conventie.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 3 iulie 2007.

Nr. 6.794.

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRITA

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile cărora li s-au alocat finantări de la bugetul municipiului Bistrita pe anul 2007, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităti nonprofit de interes general

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Municipiul

Cuantumul sumelor alocate pe anul 2007

- lei -

1.

Fundatia Bucurie

Bistrita

11.000

2.

Asociatia AFI-Profamilia

Bistrita

6.000

3.

Asociatia Benita

Bistrita

15.000

4.

Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic Clui

Bistrita

7.000

5.

Asociatia Clubul Amazoanelor Bistritene

Bistrita

20.000

6.

Asociatia PRO ADO

Bistrita

8.000

7.

Orqanizatia Consiliul Judetean al Persoanelor Vârstnice

Bistrita

6.000

8.

Fundatia Inocenti

Bistrita

7.000