MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 453         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

194. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

655. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

195. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

656. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

196. - Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 93/1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babes

 

657. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 93/1997 privind declararea ca erou-martir a  lui Liviu Cornel Babes

 

218. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2007 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

684. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

658. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

659. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeană si statele sale membre, Republica Albania, Bosnia si Hertegovina, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia si Misiunea Administratiei Interimare a Organizatiei Natiunilor Unite în Kosovo privind înfiintarea unei Zone Europene Comune de Aviatie, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006

 

660. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2006, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor nationale, etapa a VI-a

 

661. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a declarării neaplicării „Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul international feroviar (CUI)'', a „Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice si adoptarea prescriptiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat utilizării în trafic international (APTU)” si a „Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar utilizat în trafic international (ATMF)”, cuprinse în apendicele E, F si, respectiv, G la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980

 

662. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Protocolul din 1978 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (Conventia SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 609 din 20 iunie 2007 referitoare la constitutionalitatea Legii camerelor de comert din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

666. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

534. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Activitatea de legiferare reprezintă principala modalitate de implementare a politicilor publice, asigurând instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a solutiilor de dezvoltare economică si socială, precum si pentru exercitarea autoritătii publice.”

2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Actele normative cu impact asupra domeniilor social, economic si de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislatiei în vigoare sunt elaborate pe baza unor documente de politici publice aprobate de Parlament sau de Guvern. Guvernul defineste tipurile si structura documentelor de politică publică.”

3. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări

Art. 61.-(1) Evaluarea preliminară a impactului proiectelor de lege, a propunerilor legislative si a celorlalte proiecte de acte normative reprezintă un set de activităti si proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare adecvată a initiativelor legislative. Evaluarea preliminară a impactului presupune identificarea si analizarea efectelor economice, sociale, de mediu, legislative si bugetare pe care le produc reglementările propuse.

(2) Evaluarea preliminară a impactului proiectelor de acte normative este considerată a fi modalitatea de fundamentare pentru solutiile legislative propuse si trebuie realizată înainte de adoptarea actelor normative.

(3) Fundamentarea noii reglementări trebuie să aibă în vedere atât evaluarea impactului legislatiei specifice în vigoare la momentul elaborării proiectului de act normativ, cât si evaluarea impactului politicilor publice pe care proiectul de act normativ le implementează.

(4) Evaluarea preliminară a impactului este realizată de initiatorul proiectului de act normativ. În cazul unor proiecte de acte normative complexe, evaluarea impactului poate fi realizată, pe baza unui contract de prestări de servicii, de către institute de cercetare stiintifică, universităti societăti comerciale sau organizatii neguvernamentale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la achizitiile publice.

(5) În vederea elaborării evaluării preliminare a impactului propunerilor legislative initiate de deputati si senatori, precum si în cazul celor bazate pe initiativa cetătenilor, membrii Parlamentului pot solicita Guvernului asigurarea accesului la datele si informatiile necesare realizării acesteia.

(6) Aplicarea dispozitiilor alin. (1)-(5) nu este obligatorie în cazul initiativelor legislative ale deputatilor si senatorilor, precum si al celor bazate pe initiativa cetătenilor.

(7) În cazul elaborării evaluării preliminare a impactului propunerilor legislative initiate de deputati si senatori, precum si în cazul celor bazate pe initiativa cetătenilor, membrii Parlamentului pot solicita Guvernului asigurarea accesului la datele si informatiile necesare realizării acesteia.”

4. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10.-(1) În vederea intrării lor în vigoare, legile si celelalte acte normative adoptate de Parlament, hotărârile si ordonantele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele normative ale autoritătilor administrative autonome, precum si ordinele, instructiunile si alte acte normative emise de conducătorii organelor administratiei publice centrale de specialitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

5. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României:

a) deciziile primului-ministru clasificate, potrivit legii;

b) actele normative clasificate, potrivit legii, precum si cele cu caracter individual, emise de autoritătile administrative autonome si de organele administratiei publice centrale de specialitate.”

6. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Rezultatele studiilor de cercetare si referirile la sursele de informatii suplimentare relevante pentru dezbaterea proiectelor de acte normative trebuie să fie incluse în instrumentul de prezentare si motivare a proiectului de act normativ.”

7. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Cuprinsul motivării

Art. 30.-(1) Instrumentul de prezentare si motivare include continutul evaluării impactului actelor normative, cuprinzând următoarele sectiuni:

a) motivul emiterii actului normativ-cerintele care reclamă interventia normativă, cu referire specială la insuficientele si neconcordantele reglementărilor în vigoare; principiile de bază si finalitatea reglementărilor propuse, cu evidentierea elementelor noi; concluziile studiilor, lucrărilor de cercetare, evaluărilor statistice; referirile la documente de politici publice sau la actul normativ pentru a căror implementare este elaborat respectivul proiect. Pentru ordonantele de urgentă vor fi prezentate distinct elementele obiective ale situatiei extraordinare care impune reglementarea imediată, nefiind suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgentă, precum si eventualele consecinte care s-ar produce în lipsa luării măsurilor legislative propuse;

b) impactul socioeconomic-efectele asupra mediului macroeconomic, de afaceri, social si asupra mediului înconjurător, inclusiv evaluarea costurilor si beneficiilor;

c) impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informatii cu privire la cheltuieli si venituri;

d) impactul asupra sistemului juridic-implicatiile pe care noua reglementare le are asupra legislatiei în vigoare; compatibilitatea cu reglementările comunitare în materie, determinarea exactă a acestora si, dacă este cazul, măsurile viitoare de armonizare care se impun; deciziile Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si alte documente relevante pentru transpunerea sau implementarea prevederilor legale respective; implicatiile asupra legislatiei interne, în cazul ratificării sau aprobării unor tratate ori acorduri internationale, precum si măsurile de adaptare necesare; preocupările în materie de armonizare legislativă;

e) consultările derulate în vederea elaborării proiectului de act normativ, organizatiile si specialistii consultati, esenta recomandărilor primite;

f) activitătile de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ;

g) măsurile de implementare-modificările institutionale si functionale la nivelul administratiei publice centrale si locale.

(2) În situatia în care reglementarea propusă se elaborează în executarea unui act normativ, motivarea trebuie să cuprindă referiri la actul pe baza si în executarea căruia se emite.

(3) Forma finală a intrumentelor de prezentare si motivare a proiectelor de acte normative trebuie să cuprindă referiri la avizul Consiliului Legislativ si, după caz, al Consiliului Suprem de Apărare a Tării, Curtii de Conturi sau Consiliului Economic si Social.

(4) Guvernul stabileste strutura si continutul detaliat al instrumentelor de prezentare si motivare pentru actele normative initiate de Guvern.”

Art. II. - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va I republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se I textelor o nouă numerotare. I

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 194.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic.-Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2007.

Nr. 655.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) În vederea stabilirii de către primărie a obligatiei de plată, în raport cu cotele-părti indivize din proprietatea comună aferente fiecărei proprietăti individuale, proprietarii si asociatiile de proprietari sunt obligati să procedeze la întocmirea documentatiilor cadastrale si să le pună la dispozitia autoritătilor administratiei publice locale, la solicitarea acestora.

(4) În vederea avertizării populatiei din zonele expuse riscului la cutremure proprietarii si, după caz, administratorii spatiilor publice cu altă destinatie situate la parterul si, după caz, la subsolul si/sau la alte niveluri ale clădirilor expertizate tehnic si încadrate în clasa I de risc seismic au obligatia de realizare si amplasare a unor panouri de înstiintare în dreptul intrărilor în spatiile respective în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică.”

2. La articolul 4, după litera c) a alineatului (3) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) realizarea si amplasarea panourilor de înstiintare în dreptul intrărilor principale în clădirile de locuit expertizate tehnic si încadrate în clasa I de risc seismic în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică în vederea avertizării populatiei din zonele expuse riscului la cutremure.”

3. La articolul 4, după litera c) a alineatului (31) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) aprobarea prin dispozitie de primar a deciziei de interventie privind expertizarea tehnică/proiectarea si executia lucrărilor de consolidare la constructiile expertizate tehnic si încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, în cazul în care proprietarii/asociatiile de proprietari notificati/notificate/renotificati/renotificate potrivit alin. (3) lit. c) si alin. (31) lit. b) si c) nu au procedat la aprobarea deciziei prin hotărârea asociatiei, fiindu-i aplicabile prevederile prezentei ordonante.”

4. Alineatul (5) al articolului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) La expirarea termenelor stabilite de prezenta ordonantă pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare, dacă nu s-a procedat la realizarea proiectării, respectiv la începerea executiei lucrărilor de consolidare, precum si la întocmirea documentatiilor cadastrale, aceste situatii vor fi constatate prin proces-verbal, întocmit de reprezentantul primarilor municipiilor si oraselor si, respectiv, al primarului general al municipiului Bucuresti.”

5. După alineatul (5) al articolului 4 se introduc trei noi alineate, alineatele (6), (7) si (8), cu următorul cuprins:

„(6) Autoritătile prevăzute la alin. (5) vor constata prin proces-verbal orice împiedicare în desfăsurarea ori continuarea lucrărilor de expertizare, de proiectare sau de executie.

(7) În temeiul proceselor-verbale prevăzute la alin. (5) si (6), autoritătile administratiei publice locale vor proceda de îndată la sanctionarea persoanelor vinovate de încălcarea obligatiilor stabilite de prezenta ordonantă cu amendă, luarea oricărei alte măsuri prevăzute de aceasta, inclusiv sesizarea instantelor de judecată, în vederea restrângerii folosintei spatiului locativ ori pentru evacuarea celor în cauză din imobilul supus lucrărilor de consolidare.

(8) În cazul clădirilor de locuit incluse în programele anuale de actiuni privind proiectarea si executia lucrărilor de consolidare, în procesul-verbal prevăzut la alin. (5) se vor înscrie si cotele-părti indivize din proprietatea comună care revin fiecărei proprietăti individuale, măsurile de realizare efectivă a lucrărilor, precum si orice alte actiuni necesare îndeplinirii acestora. În temeiul acestui proces-verbal, primarii municipiilor si oraselor, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, în conditiile prezentei ordonante, vor putea proceda la efectuarea expertizării, precum si la contractarea proiectării si executiei lucrărilor de consolidare.”

6. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

,Art. 41. - (1) În vederea prevenirii unui potential dezastru provocat de cutremure, proprietarii si detinătorii cu orice titlu ai constructiilor supuse reglementărilor prezentei ordonante au obligatia de a permite intrarea în imobilele pe care le detin, pentru desfăsurarea activitătilor de expertizare, proiectare sau de executie a lucrărilor de consolidare a clădirilor sau a altor asemenea lucrări. În acest scop, persoanele respective vor fi înstiintate cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de începerea lucrărilor.

(2) În caz de refuz, intrarea în orice încăpere a constructiilor supuse lucrărilor necesare de expertizare, proiectare, executie sau altor asemenea lucrări se va face cu autorizarea instantei judecătoresti, prin ordonantă presedintială, potrivit dispozitiilor din Codul de procedură civilă, dată cu citarea părtilor. Potrivit acelorasi dispozitii, dacă este necesar, instanta judecătorească va putea dispune restrângerea folosintei încăperilor din constructiile supuse lucrărilor respective sau evacuarea, pe timpul desfăsurării lucrărilor de consolidare a constructiilor în cauză, a persoanelor care nu au eliberat în termen spatiul detinut în constructiile supuse consolidării. În cazul în care instanta dispune evacuarea, prevederile art. 4 alin. (3) teza a doua sunt aplicabile.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), la cererea primarilor municipiilor si oraselor si, respectiv, a primarului general al municipiului Bucuresti sau a executorului judecătoresc, după caz, organele de politie, jandarmeria ori alti agenti ai fortei publice sunt obligati să acorde sprijinul necesar pentru realizarea efectivă si fără întârziere a lucrărilor de expertizare, de proiectare si/sau de executie, precum si pentru punerea în executare a ordonantei presedintiale.”

7. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru cazurile de insolvabilitate privind rambursarea costurilor lucrărilor de consolidare, consiliul local, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la cererea proprietarului, îl poate despăgubi cu valoarea locuintei, asigurându-i totodată calitatea de chirias în spatiul detinut.”

8.La articolul 10, după litera h) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera h1), cu următorul cuprins:

„h1) Întocmirea unui proces-verbal de constatare a refuzului privind încheierea contractului prevăzut la lit. h). Prin acelasi proces-verbal se vor stabili si cuantumul sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru executia lucrărilor, precum si modalitătile de restituire a acestor sume;”.

9. La articolul 10, litera i) a alineatului (1) se abrogă.

10. Alineatul (2) al articolului 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Contractul si procesul-verbal prevăzute la alin. (1) lit. h) si h1) au valoare de înscris autentic si constituie titluri executorii. Ipoteca legală prevăzută la alin. (1) lit. c), contractul, precum si procesul-verbal prevăzute la alin. (1) lit. h) si h1), însotite de documentatia cadastrală, vor fi înscrise în cartea funciară, cu notarea interdictiei de înstrăinare a constructiei înainte de rambursarea integrală a ratelor neachitate în conditiile prevăzute la art. 11.”

11. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Creantele fiscale generate de titlurile executorii prevăzute la alin. (2) se execută silit de către organele competente, în conditiile stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

12. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. -Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 11 sunt lovite de nulitate absolută. Nicio persoană care încheie astfel de acte nu poate invoca buna-credintă în asemenea cazuri.”

13. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Proprietarii, persoane fizice, beneficiază, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizatiei de construire pentru executia lucrărilor de consolidare a constructiilor cu destinatia de locuintă din proprietate, precum si de taxa privind timbrul arhitecturii.”

14. După articolul 15 se introduc două noi articole, articolele 151 si 152, cu următorul cuprins:

„Art. 151. - Oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, alte institutii implicate, precum si orice alte persoane, în conditiile legii, au obligatia să dea autoritătilor administratiei publice locale concursul, precum si informatiile necesare îndeplinirii activitătilor prevăzute de prezenta ordonantă.

Art. 152. -Autoritătile administratiei publice locale sunt scutite de orice taxe de timbru, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile si actiunile adresate justitiei în temeiul prevederilor prezentei ordonante, pentru executarea lucrărilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente, precum si de tarifele pentru întabularea dreptului de ipotecă sau privilegiu în favoarea autoritătilor administratiei publice locale, inclusiv radierea drepturilor reale de garantie.”

15. La articolul 21, după litera c) a alineatului (1) se introduc patru noi litere, literele d)-g), cu următorul cuprins:

„d) nerespectarea obligatiei de a depune documentatia pe baza căreia primăria poate să stabilească obligatia de plată, în raport cu cotele-părti indivize din proprietatea comună aferentă fiecărei proprietăti individuale, în termen de 60 de zile de la solicitarea acesteia de către autoritătile administratiei publice locale;

e) nerespectarea obligatiei de realizare si amplasare a panourilor de înstiintare în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică;

f) nerespectarea prevederilor privind inventarierea clădirilor prevăzute la art. 2 alin. (11) si notificarea în scris a proprietarilor/asociatiilor de proprietari a obligatiilor ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrărilor de consolidare;

g) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) si b) privind contractarea proiectării/executiei lucrărilor de consolidare în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa + de risc seismic a clădirii, respectiv de la data finalizării proiectului de consolidare.”

16. La articolul 21, după litera c) a alineatului (2) se introduc patru noi litere, literele d)-g), cu următorul cuprins:

,,d) nerespectarea prevederilor lit. d), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

e) nerespectarea prevederilor lit. e), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor lit. f), cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei;

g) nerespectarea prevederilor lit. g), cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei.”

17. La articolul 21, alineatele (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

„(3) Contraventiile se aplică proprietarilor, administratorilor sau autoritătilor administratiei publice locale, după caz.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele cu atributii de control ale primăriilor municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului Bucuresti, în cazul proprietarilor sau administratorilor, si de către prefect, în cazul autoritătilor administratiei publice locale.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 23 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 195.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2007.

Nr. 656.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 93/1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babes

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Legea nr. 93/1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babes, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 4 iunie 1997, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Mostenitorii de gradul întâi si sotia supravietuitoare ai eroului-martir Liviu Cornel Babes beneficiază de drepturile prevăzute în Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 196.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 93/1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babes

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 93/1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babes si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

 

Bucuresti, 26 iunie 2007.

Nr. 657.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 16 din 31 ianuarie 2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 iulie 2007.

Nr. 218.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2007 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2007 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 684.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 437 din 14 iunie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Petria Licuta, judecător la Tribunalul Vâlcea, se eliberează din functie, ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 658.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeană si statele sale membre, Republica Albania, Bosnia si Hertegovina, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia si Misiunea Administratiei Interimare a Organizatiei Natiunilor Unite în Kosovo privind înfiintarea unei Zone Europene Comune de Aviatie, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 121 din 6 iunie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul multilateral dintre Comunitatea Europeană si statele sale membre, Republica Albania, Bosnia si Hertegovina, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia si Misiunea Administratiei Interimare a Organizatiei Natiunilor Unite în Kosovo privind înfiintarea unei Zone Europene Comune de Aviatie, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 659.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2006, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor nationale, etapa a VI-a

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 117 din 30 mai 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2006, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor nationale, etapa a VI-a, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 660.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a declarării neaplicării „Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul international feroviar (CUI)”, a „Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice si adoptarea prescriptiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat utilizării în trafic international (APTU)” si a „Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar utilizat în trafic international (ATMF)”, cuprinse în apendicele E, F si, respectiv, G la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 96 din 9 mai 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului declararea neaplicării „Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul international feroviar (CUI)”,a „Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice si adoptarea prescriptiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat utilizării în trafic international (APTU)” si a „Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar utilizat în trafic international (ATMF)”, cuprinse în apendicele E, F si, respectiv, G la Conventia privind transporturile internationale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

In temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 661.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Protocolul din 1978 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (Conventia SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 123 din 6 iunie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului aderarea României la Protocolul din 1978 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (Conventia SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 662.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 609

din 20 iunie 2007

referitoare la constitutionalitatea Legii camerelor de comert din România

 

Cu adresa nr. 51/2.205 din 11 mai 2007, Secretarul general al Camerei Deputatilor a trimis Curtii Constitutionale, în temeiul dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si al art. 15 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea privind neconstitutionalitatea Legii camerelor de comert din România.

La sesizare s-a anexat lista cuprinzând semnăturile a 50 de deputati apartinând grupului parlamentar al Partidului Democrat. Potrivit acestei liste, autorii sesizării de neconstitutionalitate sunt următorii: Gheorghe Albu, Roberta Alma Anastase, Nicolae Bara, Gheorghe Barbu, Cornel Stefan Bardan, Iulian-Gabriel Bîrsan, Anca-Daniela Boagiu, Ionela Bruchental-Pop, William-Gabriel Brânză, Daniel Buda, Costică Canacheu, Bogdan Cantaragiu, Alexandru Ciocâlteu, Anca Constantinescu, Radu-Cătălin Drăgus, Stelian Dutu, Ionesie Ghiorghioni, Ion Gontea, Dan Grigore, Monica-Maria lacob-Ridzi, Traian Constantin Igas, Cristian llie, Valentin Adrian Iliescu, Gratiela Denisa lordache, Radu Lambrino, Dănut Liga, Mircea Man, Marian-Jean Marinescu, Laurentiu Mironescu, Liviu Alexandru Miroseanu, Alexandru Mocanu, Petru Movilă, Dorin Liviu Nistoran, Ioan Oltean, Aurel Olarean, Constantin Petrea, Cosmin Gabriel Popp, Cezar-Florin Preda, Ioan Dumitru Puchianu, Dumitru Puzdrea, Romeo Marius Raicu, Cristian Rădulescu, Marius Rogin, Marcel-Laurentiu Romanescu, Gheorghe Sârb, Mugurel Liviu Sârbu, Petre Străchinaru, Valeriu Tabără, Horia Văsioiu si Augustin Zegrean.

Sesizarea a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 4.604 din 11 mai 2007 si formează obiectul Dosarului nr. 696A/2007.

Obiectul sesizării de neconstitutionalitate îl constituie mai multe critici privitoare la ceea ce - în opinia autorilor - evidentiază neconcordante între modul de adoptare al legii deduse controlului si al unor dispozitii ale acesteia în raport cu o serie de prevederi ale Legii fundamentale.

În functie de aspectele sesizate, criticile formulate pot fi incluse în două categorii.

Prima categorie, referitoare la neconstitutionalitatea extrinsecă a legii criticate, constă în aceea că, deoarece nu a fost adoptată cu respectarea exigentelor prevederilor constitutionale ale art. 76 alin. (1), sunt înfrânte si cele ale art. 1 alin. (5).

În legătură cu acest aspect, se apreciază că legea a fost calificată în mod eronat ca fiind lege ordinară prin Avizul Consiliului Legislativ si prin Raportul comun al Comisiei juridice, de disciplină si imunităti si Comisiei pentru industrii si servicii din cadrul Camerei Deputatilor.

Tot sub acest aspect, se precizează că orice act normativ ce derogă de la o lege organică sau modifică/abrogă o lege organică are caracterul unei legi organice. Astfel, dispozitiile art. 48 alin. (1) din legea criticată, prevăzând eliberarea informatiilor din registrul comertului cu titlu gratuit, modifică în mod implicit o lege organică, anume Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului. Se consideră că acest fapt „nu poate opera decât în conditii de cvorum si majoritate specifice actului normativ ce se modifică, în caz contrar încălcându-se principiul constitutional al ierarhiei actelor normative”.

În acest sens, se face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 545 din 5 iulie 2006 referitoare la constitutionalitatea Legii camerelor de comert si industrie din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 25 iulie 2006.

În concluzie, se solicită să se constate caracterul de lege organică al actului normativ contestat si neconstitutionalitatea adoptării sale cu majoritatea prevăzută pentru o lege ordinară. A doua categorie de critici, referitoare la neconstitutionalitatea intrinsecă a legii deduse controlului, este evidentiată în termenii care urmează:

1. Art. 25 alin. (1) din legea contestată contravine prevederilor constitutionale ale art. 40 alin. (1) privind dreptul la libera asociere si ale art. 11 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, se arată că, deoarece în categoria membrilor de drept ai Camerei Nationale nu sunt inclusi si comerciantii, acest text „legiferează într-un domeniu în care s-a manifestat deja libera vointă a actualilor membri ai Camerei de Comert si Industrie a României [...], producându-se astfel o gravă imixtiune într-un domeniu guvernat de regula optiunii si consimtământului”. În sustinerea acestei critici este invocată Hotărârea din 29 aprilie 1999, pronuntată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele reunite Chassagnou si altii contra Frantei, prin care s-a statuat că „obligatia de a adera la o asociatie, impusă prin Legea Verdeille, constituie o atingere a dreptului de asociere”.

2. Art. 26 din lege este contrar art. 16 din Constitutie privind egalitatea în drepturi, întrucât „conferă drepturi diferite unor persoane aflate în situatii echivalente, instituind un tratament discriminatoriu”.

În acest sens, se arată că statutul Camerei Nationale este aprobat de adunarea generală, cu votul majoritătii membrilor de drept, adică numai cu votul camerelor judetene.

Sub acest aspect, se invocă atât jurisprudenta Curtii Constitutionale, cât si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

3. Art. 48 alin. (1) din lege este neconstitutional în raport cu prevederile constitutionale ale art. 135 alin. (2) lit. a) referitoare la protectia concurentei loiale, în sensul că eliberarea informatiilor din registrul comertului se face cu titlu gratuit camerelor de comert, fără respectarea principiilor egalitătii de tratament, transparentei si proportionalitătii.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a transmite punctele lor de vedere.

Presedintele Senatului apreciază că legea criticată este constitutională.

În acest sens, reconstituind argumentele care au stat la baza calificării acestei propuneri legislative, arată că relatiile sociale reglementate prin acest act normativ nu fac parte din cele expres rezervate de Constitutie domeniului legii organice.

Organizarea si functionarea camerelor de comert din România nu se regăseste ca domeniu reglementat expres nici în art. 73 alin. (3) din Constitutie si nici în alte prevederi constitutionale. Asa fiind, nu sunt înfrânte art. 1 alin. (5) si art. 76 alin. (1) din Constitutie.

În continuare, arată că nu se poate retine nici critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (1), ale art. 26 si ale art. 48 alin. (1) din Legea camerelor de comert din România în raport cu prevederile constitutionale ale art. 16, ale art. 40 si ale art. 135 alin. (2) lit. a).

Astfel, se apreciază că „optiunea legiuitorului de a include sau a exclude anumite categorii de beneficiari din prevederile uneia sau mai multor legi ori stabilirea anumitor reguli în ideea dobândirii unui anumit statut juridic reprezintă un aspect de oportunitate legislativă, Parlamentul bucurându-se - în sistemul constitutional român - de plenitudine de competentă”.

De asemenea, se consideră că nu sunt înfrânte dispozitiile art. 16 din Constitutie, având în vedere faptul că legea consacră mai multe categorii de membri ai Camerei Nationale, fiecare cu regimul său juridic propriu. Corespunzător acestui regim juridic diferentiat si votul de care beneficiază fiecare dintre aceste categorii de membri este diferit.

În sfârsit, se arată că art. 48 din legea supusă controlului de constitutionalitate nu afectează în niciun fel valorile promovate prin art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, consideră că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Astfel, arată că legea criticată a fost calificată ca fiind ordinară încele două comisii permanente ale Camerei Deputatilor. În legătură cu acest aspect, apreciază că art. 48 alin. (1) din lege „nu modifică, nu completează si nu abrogă nicio dispozitie cuprinsă într-o lege organică sau ordinară”, regimul juridic instituit prin acesta neavând nicio legătură cu cel reglementat în art. 4 si 11 din Legea nr. 26/1990.

În continuare, referindu-se la criticile de neconstitutionalitate intrinsecă a legii deduse controlului, apreciază că din reglementarea art. 25 alin. (1) din lege „nu rezultă obligatia comerciantilor de a fi membri ai camerelor de comert sau de a avea obligatia de a se înscrie într-o asociatie neguvemamentală”.

Nici încălcarea art. 16 din Constitutie prin art. 26 din lege nu poate fi retinută, deoarece acesta coroborat cu art. 32 din aceeasi lege stabileste că modalitătile de vot depind de natura juridică a dobândirii personalitătii juridice a comerciantilor sau de vointa legiuitorului.

În fine, se arată că din analiza art. 48 alin. (1) din lege nu rezultă impunerea eliberării informatiilor din registrul comertului, ci doar reglementarea creării conditiilor necesare accesului nelimitat, permanent si gratuit al camerelor de comert la toate datele necesare îndeplinirii atributiilor legale, în baza protocolului încheiat între Ministerul Justitiei si Camera Natională, potrivit alin. (2) din acest articol de lege.

Guvernul consideră legea criticată, prin obiectul său de reglementare, organizarea si functionarea camerelor de comert din România, ca fiind ordinară. Prin dispozitiile acestei legi nu a fost modificat, completat sau abrogat, direct sau implicit, niciun act normativ având caracter de lege organică. De asemenea, arată că nici celelalte critici de neconstitutionalitate intrinsecă nu sunt întemeiate.

La dosar, prin liderul de grup, membrii grupului parlamentar al Partidului Democrat din Camera Deputatilor, în calitate de semnatari ai prezentei sesizări de neconstitutionalitate, au depus o notă privind neconstitutionalitatea Legii camerelor de comert, înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 4.974 din 22 mai 2007, în vederea completării sesizării. În esentă, se arată că legea criticată „nu este necesară”, deoarece în vigoare este Decretul-lege nr. 139/1990, „cu o conceptie liberală”, percepută în străinătate ca fiind „o lege modernă si adecvată

realitătilor românesti”. Potrivit prevederilor legii criticate, Camera Natională se subordonează camerelor teritoriale.

Reuniunea presedintilor camerelor de comert si industrie teritoriale a depus la dosar un memoriu, înregistrat la Curtea Constitutională sub nr. 5.023 din 23 mai 2007, prin care solicită să se respingă sesizarea, deoarece legea criticată este constitutională.

CURTEA

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile legii criticate, prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie, precum si ale art. 1,10, art. 15 alin. (1), art. 16 si art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, să solutioneze sesizarea de neconstitutionalitate formulată de cei 50 de deputati.

Obiectul sesizării de neconstitutionalitate îl constituie, după cum urmează:

- Legea camerelor de comert din România, în ansamblul său, raportată la prevederile constitutionale ale art. 76 alin. (1) si art. 1 alin. (5), potrivit cărora „Legile organice si hotărârile privind regulamentele Camerelor se adoptă cu votul majoritătii membrilor fiecărei Camere” si, respectiv, „în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”;

- dispozitiile art. 25 alin. (1), ale art. 26 si ale art. 48 alin. (1) din Legea camerelor de comert din România, care au următoarea redactare:

- Art. 25 alin. (1): „Membrii Camerei Nationale pot fi:

a) membri de drept, categorie alcătuită din persoane juridice a căror personalitate juridică a fost recunoscută prin hotărâre a Guvernului emisă în baza Decretului-lege nr. 139/1990 privind camerele de comert si industrie din România, cu modificările ulterioare;

b) membri asociati, categorie alcătuită din persoane juridice înscrise în Registrul asociatiilor si fundatiilor sau în Registrul patronatelor.”;

- Art. 26: „Camera Natională este organizată si îsi desfăsoară activitatea în confonvitate cu prevederile prezentei legi si cu statutul propriu aprobat de adunarea generală, cu votul majoritătii membrilor de drept.”;

-Art. 48 alin. (1): „în ternien de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale vor crea conditiile necesare pentru accesul nelimitat, permanent si gratuit al camerelor judetene si al Camerei Nationale la toate datele necesare îndeplinirii atributiilor lor legale.”

Prevederile constitutionale considerate ca fiind încălcate prin aceste texte sunt următoarele:

- Art. 16: „(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în conditiile legii, de persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară. Statul român garantează egalitatea de sanse între femei si bărbati pentru ocuparea acestor functii si demnităti.

(4) În conditiile aderării României la Uniunea Europeană, cetătenii Uniunii care îndeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi în autoritătile administratiei publice locale.”;

- Art. 40: „(1) Cetătenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate si în alte forme de asociere.

(2) Partidele sau organizatiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranitătii, a integritătii sau a independentei României sunt neconstitutionale.

(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organică.

(4) Asociatiile cu caracter secret sunt interzise.”;

- Art. 135 alin. (2) lit. a): „Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;”.

De asemenea, sunt invocate prevederile art. 11 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la „Libertatea de întrunire si de asociere”.

Procedând la examinarea sustinerilor autorilor sesizării, Curtea Constitutională retine că, asupra unei forme anterioare a legii adoptate de Parlament, s-a pronuntat prin Decizia nr. 545 din 5 iulie 2006 referitoare la constitutionalitatea Legii camerelor de comert si industrie din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 25 iulie 2006, constatând că acea formă a legii era neconstitutională, deoarece continea o serie de dispozitii referitoare la organizarea si functionarea registrului comertului, care, în opinia sa, se înscriau în domeniul legii organice, pentru argumentele invocate cu acel prilej.

În cauză, Curtea retine că din Legea camerelor de comert din România au fost eliminate dispozitiile care atrăgeau necostitutionalitatea acesteia, astfel că, în prezent, legea nu mai contine dispozitii care să modifice sau să completeze Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului. În legătură cu acest aspect, Curtea observă că prin dispozitiile art. 48 din legea criticată legiuitorul a stabilit, în sarcina Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului de pe lângă tribunale, asigurarea conditiilor necesare pentru „accesul nelimitat, permanent si gratuit” al camerelor de comert la „toate datele necesare îndeplinirii atributiilor lor legale”, pe baza unui protocol de colaborare încheiat în acest sens între Camera Natională si Ministerul Justitiei.

În consecintă, nefiind vorba, asa cum sustin autorii sesizării, de „eliberarea informatiilor din Registrul Comertului cu titlu gratuit camerelor de comert”, dispozitiile art. 48 alin. (1) din legea supusă controlului de constitutionalitate nu modifică nicio dispozitie din Legea nr. 26/1990.

În aceste conditii, Curtea nu poate decât să constate că Legea camerelor de comert din România, fată de obiectul său de reglementare, are caracter ordinar, fiind corect adoptată de Parlament, cu respectarea cerintelor prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutie.

Trecând la analizarea celorlalte critici de neconstitu-tionalitate formulate, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate.

Astfel, art. 25 alin. (1) din legea contestată nu contravine prevederilor constitutionale ale art. 40 alin. (1) si nici celor ale art. 11 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Potrivit jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, dreptul de asociere este un drept fundamental, care oferă cetătenilor posibilitatea de a se asocia în mod liber în partide politice, în sindicate si în alte forme de asociere. Exercitiul acestui drept nu poate face obiectul altor restrângeri decât cele care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare într-o societate democratică pentru apărarea anumitor valori fundamentale.

În cauză, Curtea constată însă că dispozitiile art. 25 alin. (1) din legea criticată nu intră sub incidenta modalitătilor înscrise în conceptul de liberă asociere, astfel cum acesta este reglementat de prevederile art. 11 din Conventie si, respectiv, de cele ale art. 40 alin. (1) din Constitutie. De altfel, din dispozitiile art. 25 din lege nu rezultă obligatia comerciantilor de a se înscrie într-o asociatie sau de a fi membri ai camerelor de comert.

Curtea nu poate retine nici sustinerea potrivit căreia art. 26 din Legea camerelor de comert din România contravine art. 16 din Constitutie, întrucât „conferă drepturi diferite unor persoane aflate în situatii echivalente, instituind un tratament discriminatoriu”.

În jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat că drepturile fundamentale reprezintă o constantă a personalitătii cetăteanului, o sansă egală acordată fiecărui individ si, din această cauză, dispozitiile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie privesc egalitatea în drepturi a cetătenilor, iar nu egalitatea de tratament juridic aplicat unei categorii de persoane colective în comparatie cu alta; or, în cauza de fată este vorba de 3 categorii de membri ai Camerei Nationale, fiecare având o reglementare juridică distinctă.

În fine, Curtea constată că prin dispozitiile art. 48 alin. (1) din legea criticată nu sunt afectate nici regulile concurentiale, care presupun o confruntare loială între comerciantii ce actionează pe acelasi segment de piată si oferă consumatorilor produse similare, nici libertatea comertului si nici obligatia statului de garantare a functionării economiei de piată.

Pentru considerentele arătate, în temeiul prevederilor art. 146 lit. a) si ale art. 147 alin. (4) din Constitutia României, precum si ale art. 11 alin. (1) lit. A.a), ale art. 15 si ale art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că Legea camerelor de comert din România este constitutională.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României, presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, primului-ministru si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 20 iunie 2007 si la aceasta au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu, Serban Viorel Stănoiu si Tudorel Toader, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof.univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Natională pentru Sport, cu suma de 1.800 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 51„ Transferuri între unităti ale administratiei publice , în vederea finantării lucrărilor de reabilitare si modernizare a Unitătii de cazare, alimentatie, refacere si recuperare de la Complexul Sportiv National „Lia Manoliu” Bucuresti.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anu| 2007.

Art. 3. - Cu sumele rămase neuti|izate până la data de 10 decembrie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credlte se reîntregeste Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.

Art. 4. - Cancelaria Primului-Ministru si Agentia Natională pentru Sport răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 666.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

văzând procesele-verbale nr. 32 din 4 aprilie 2007, nr. 38 din 18 aprilie 2007 si nr. 49 din 14 mai 2007, încheiate cu clasificatorii autorizati propusi de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si Referatul Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 290.367 din 8 iunie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- după pozitia 278 se introduc 22 de noi pozitii, pozitiile 279-300, care vor avea următorul cuprins:

 

 

Nr. crt

Numele si prenumele

Specia

Domiciliul

Codul numeric personal

„279.

Armos Ferenc

bovine

Cărei, str. Lazăr Gheorghe nr. 48, judetul Satu Mare

1810816303730

280.

Crina Petru-Dorel

bovine

Resita, aleea Herculane nr. 6, se. 5, et. 1, ap. 4, judetul Caras-Severin

1611026354805

281.

Iftimia Stefania-Bobita

bovine

Cluj-Napoca, aleea Băita nr. 8, ap. 47, judetul Cluj

2650514120664

282.

Todiras Cornelia-Angela

bovine

Arad, str. Titan nr. 3, judetul Arad

2780903020026

283.

Buta loan

bovine

Bistrita, bd. G-ral Grigore Bălan nr. 42, se. B, ap. 45, judetul Bistrita-Năsăud

1680812060763

284.

Fegyverneky Sandor-Jozsef

bovine

Satul Alunis nr. 95, comuna Alunis, judetul Mures

1750916261496

285.

Ivan Dumitru

bovine

Bistrita, Str. Năsăudului nr. 1, se. B, ap. 87, judetul Bistrita-Năsăud

1690426060771

286.

Rus Doru-Florin

bovine

Bistrita, str. Pietrosu nr. 10, se. C, ap. 32, judetul Bistrita-Năsăud

1810223060011

287.

Buciumanu Viorica

bovine

Roman, Bd. Republicii, bl. 62, se. A, et. 6, ap. 25, judetul Neamt

2680228224535

288.

Croitoru Nicu-Marian

bovine

Roman, Str. Tineretului, bl. 2, et. 3, ap. 33, judetul Neamt

1740707272649

289.

Munteanu Petrea

bovine

Bacău, str. Cornisa-Bistritan nr. 13, se. B, ap. 6, judetul Bacău

1500619040048

290.

Radu Dan-Nicolae

bovine

Piatra-Neamt, str. Nicu Albu nr. 64, judetul Neamt

1730520272645

291.

Ungurean Elena-Ramona

bovine

lasi, str. Trantomir nr. 5A, judetul lasi

2750828221170

292.

Danilevici Carmen

bovine

Gura Humorului, Str. Vadului nr. 16, judetul Suceava

2781202332146

293.

Ghidersa Neculai

bovine

Satul Nicolae Bălcescu (Orasul Flămânzi), judetul Botosani

1730117077302

294.

Muraru Cristinel

bovine

Botosani, str. Tudor Vladimirescu nr. 20, judetul Botosani

1751021070054

295.

Plesca Mariana-Camelia

bovine

Pascani, Str. Cosminului nr. 19, judetul lasi

2700822224494

296.

Burcioiu Marin

bovine

Pitesti, Str. Gârlei nr. 2, bl. P16A, se. A, ap. 3, judetul Arges

1700909287127

297.

Echimescu Theodor-Florin

bovine

Comuna Grebănu, judetul Buzău

1741010104964

298.

Iordan Aneta

bovine

Brăila, str. Hipodrom nr. 14, bl. A10, se. 5, ap. 73, judetul Brăila

2470121090069

299.

Moruz Constantin

bovine

Brăila, Sos. Buzăului nr. 1, bl. B1, se. 1, et. 1, ap. 2, judetul Brăila

1560528090069

300.

Nicolae Adrian

bovine

Ploiesti, Str. Bahluiului nr. 14, bl. 150, se. A, et. 8, ap. 36, judetul Prahova”

1810315297308

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 22 iunie 2007.

Nr. 534.