MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 449         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 iulie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

60. - Hotărâre privind numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

 

62. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

30. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciilor Camerei Deputatilor, precum si a statului de functii pe anul 2006, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 31/2006, precum si a statului de functii al serviciilor Camerei Deputatilor pe anul 2007, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 5/2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

642. - Hotărâre pentru modificarea art. 11 si 12 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor –Romsilva

 

645. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice

 

653. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în .Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România"

 

657. - Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Informatii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A..

 

677. - Hotărâre privind revocarea si numirea unor reprezentanti ai Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

190. - Decizie privind organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.032. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea directorului general interimar al Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 19 si ale art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Alexandru Sassu se numeste în functia de director general interimar al Societătii Române de Televiziune, urmând a asigura si interimatul conducerii Consiliului de administratie, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societătii Române de Televiziune, care este si director general al societătii, dar nu mai târziu de 1 octombrie 2007

Art. 2. - Domnul Alexandru Sassu va exercita atributiile si competentele prevăzute la art. 24 alin. (2), art. 26 alin. (1), art. 28, 29 si art. 30 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 28 iunie 2007, cu respectarea ^revederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 60.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea  propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europariamentarilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea domnului senator Serban Nicolae cu domnul deputat Victor-Viorel Ponta, apartinând Grupului parlamentar al PSD, în componenta nominală a Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europariamentarilor, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 15 mai 2006, cu modificările ulterioare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 28 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 62.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciilor Camerei Deputatilor, precum si a statului de functii pe anul 2006, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 31/2006, precum si a statului de functii al serviciilor Camerei Deputatilor pe anul 2007, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 5/2007

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) lit. m) din Regulamentul Camerei Deputatilor,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare al serviciilor Camerei Deputatilor" la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 31/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 14 noiembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolele 83, 84 si 85 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 83. - (1) Directia generală afaceri externe execută lucrările specifice pentru îndeplinirea activitătii de relatii externe ale Camerei Deputatilor si ale serviciilor Camerei Deputatilor.

(2) Directia generală afaceri externe întocmeste proiectul programului anual de relatii externe al Parlamentului României, împreună cu compartimentul similar de la Senat, si îl supune aprobării birourilor permanente ale celor două Camere; defalcă actiunile externe ale Camerei Deputatilor din acest program si îl comunică Departamentului economic.

(3) Organizarea actiunilor de relatii externe si efectuarea cheltuielilor ocazionate de acele actiuni se fac potrivit reglementărilor speciale aprobate de birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului României.

(4) Directia generală afaceri externe are în componenta sa următoarele compartimente:

a) Directia de relatii parlamentare cu tările europene, America de Nord si organismele multilaterale ale acestora;

b) Directia de relatii parlamentare cu celelalte tări si organisme multilaterale;

c) Directia de asistentă logistică.

Art. 84. - Directia de relatii parlamentare cu tările europene, America de Nord si organismele multilaterale ale acestora gestionează sustinerea si protectia, prin mijloacele si instrumentele specifice diplomatiei parlamentare, a intereselor generale ale tării în raporturile sale cu celelalte state si, în îndeplinirea acestui obiectiv, are următoarele atributii principale:

a) efectuează planificarea, execută coordonarea si răspunde de buna desfăsurare a activitătilor de relatii externe cu parlamentele celorlalte tări, potrivit programului de relatii externe aprobat sau carese efectuează în afara acestui program;

b) urmăreste evolutiile politice din tările europene si din America de Nord în vederea promovării relatiilor parlamentare bilaterale;

c) întretine raporturi de lucru cu structurile specializate ale parlamentelor nationale pentru initierea, perfectarea si derularea actiunilor de relatii externe care intră în atributiile sale;

d) face propuneri privind realizarea actiunilor de relatii externe bilaterale si multilaterale - oportunitatea, perioada de desfăsurare, programul activitătilor, participanti - în România sau în străinătate, pe baza consultării comisiilor de specialitate si a celorlalte structuri parlamentare ale Camerei Deputatilor, respectiv a structurilor interesate din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor;

e) sprijină activitatea grupurilor parlamentare de prietenie;

f) gestionează derularea activitătilor în cadrul acordurilor de colaborare încheiate între Camera Deputatilor si parlamentele nationale;

g) urmăreste evolutia relatiilor cu adunările si organismele parlamentare internationale, asigură conditiile pentru întretinerea contactelor si derularea cooperării cu acestea;

h) întretine raporturi de lucru cu structurile specializate ale adunărilor si organismelor parlamentare internationale pentru initierea, perfectarea si derularea actiunilor de relatii externe care intră în atributiile sale;

i) întocmeste materialele documentare necesare delegatiilor parlamentare române care efectuează vizite sau participă la actiuni în tările ori la manifestările organismelor multilaterale aflate în atributiile directiei, respectiv primirea delegatiilor provenite din aceste tări sau organisme multilaterale, care vizitează Camera Deputatilor si pregăteste, de asemenea, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe si alte structuri specializate ale Guvernului, documentele de pozitie necesare delegatiilor parlamentare permanente ori parlamentarilor care participa la aceste actiuni sau manifestări;

j) asigură secretariatul delegatiilor Camerei Deputatilor la organismele multilaterale, gestionează corespondenta si asigură fluxul informational între Camera Deputatilor, delegatiile parlamentelor nationale la adunările si organismele parlamentare internationale;

k) coordonează si răspunde de buna organizare în România a actiunilor de relatii cu adunările si organismele parlamentare internationale cu participare externa;

l) propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori interne;

m) coordonează si răspunde de buna organizare în România a actiunilor de relatii parlamentare cu participare externă;

n) gestionează activitatea privind participarea la Asociatia Secretarilor Generali ai Parlamentelor Francofone;

o) în realizarea activitătii de relatii externe de care răspunde, asigură contactele de lucru si colaborarea cu Administratia Prezidentială, Ministerul Afacerilor Externe, cu autoritătile publice centrale si locale, cu misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu misiunile diplomatice si reprezentantele străine la Bucuresti, precum si cu comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor si cu departamentul similar de la Senat;

p) păstrează o relatie permanentă cu Directia afaceri europene, pentru a se asigura coordonarea si armonizarea pozitiilor si reprezentarea corespunzătoare a interesului national în relatia cu parlamentele statelor membre ale Uniunii Europene;

q) întocmeste documentele necesare pentru deplasarea în străinătate a delegatiilor oficiale ale Camerei Deputatilor si a serviciilor Camerei Deputatilor, precum si pentru deplasarea oficială în străinătate a deputatilor si a salariatilor, potrivit reglementărilor legale, pentru actiunile de relatii externe care intră în atributiile sale.

Art. 85. - Directia de relatii parlamentare cu celelalte tări si organisme multilaterale gestionează sustinerea si protectia, prin mijloacele si instrumentele specifice diplomatiei parlamentare, a intereselor generale ale tării în raporturile sale cu adunările si organismele parlamentare internationale care îi sunt încredintate si, în îndeplinirea acestui obiectiv, are următoarele atributii principale:

a) efectuează planificarea, execută coordonarea si răspunde de buna desfăsurare a activitătilor de relatii externe cu parlamentele nationale, potrivit programului de relatii externe aprobat sau care se efectuează în afara acestui program;

b) urmăreste evolutiile politice din celelalte tări în vederea promovării relatiilor parlamentare bilaterale;

c) întretine raporturi de lucru cu structurile specializate ale parlamentelor nationale pentru initierea, perfectarea si derularea actiunilor de relatii externe care intră în atributiile sale;

d) face propuneri privind realizarea actiunilor de relatii externe bilaterale si multilaterale - oportunitatea, perioada de desfăsurare, programul activitătilor, participanti - în România sau în străinătate, pe baza consultării comisiilor de specialitate si a celorlalte structuri parlamentare ale Camerei Deputatilor, respectiv a structurilor interesate din cadrul serviciilor Camerei Deputatilor;

e) sprijină activitatea grupurilor parlamentare de prietenie;

f) gestionează derularea activitătilor în cadrul acordurilor de colaborare încheiate între Camera Deputatilor si parlamentele nationale;

g) urmăreste evolutia relatiilor cu adunările si organismele parlamentare internationale, asigură conditiile pentru întretinerea contactelor si derularea cooperării cu acestea;

h) Întretine raporturi de lucru cu structurile specializate ale adunărilor si organismelor parlamentare internationale pentru initierea, perfectarea si derularea actiunilor de relatii externe care intră în atributiile sale;

i) Întocmeste materialele documentare necesare delegatiilor parlamentare române care efectuează vizite sau participă la actiuni în tările ori la manifestările organismelor multilaterale aflate în atributiile directiei, respectiv primirea delegatiilor provenite din aceste tări sau organisme multilaterale, care vizitează Camera Deputatilor, si pregăteste, de asemenea, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe si alte structuri specializate ale Guvernului, documentele de pozitie necesare delegatiilor parlamentare permanente ori parlamentarilor care participă la aceste actiuni sau manifestări;

j) asigură secretariatul delegatiilor Camerei Deputatilor la organismele multilaterale, gestionează corespondenta si asigură fluxul informational între Camera Deputatilor, delegatiile parlamentelor nationale la adunările si organismele parlamentare internationale;

k) coordonează si răspunde de buna organizare în România a actiunilor de relatii cu adunările si organismele parlamentare internationale cu participare externă;

l) propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori interne;

m) coordonează si răspunde de buna organizare în România a actiunilor ele relatii parlamentare cu participare externă;

n) în realizarea activitătii de relatii externe de care răspunde, asigură contactele de lucru si colaborarea cu Administratia Prezidentială, Ministerul Afacerilor Externe, cu autoritătile publice centrale si locale, cu misiunile diplomatice ale României în străinătate, cu misiunile diplomatice si reprezentantele străine la Bucuresti, precum si cu comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor si cu departamentul similar de la Senat;

o) păstrează o relatie permanentă cu Directia afaceri europene, pentru a se asigura coordonarea si armonizarea pozitiilor si reprezentarea corespunzătoare a interesului national în relatia cu parlamentele statelor membre ale Uniunii Europene;

p) întocmeste documentele necesare pentru deplasarea în străinătate a delegatiilor oficiale ale Camerei Deputatilor si a serviciilor Camerei Deputatilor, precum si pentru deplasarea oficială în străinătate a deputatilor si a salariatilor, potrivit reglementărilor legale, pentru actiunile de relatii externe care intră în atributiile sale."

2. După articolul 85 se introduce un nou articol, articolul 851, cu următorul cuprins:

„Art. 851. - Directia de asistentă logistică are următoarele atributii principale:

a) întocmeste documentele privind angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputatilor pentru activitatea de relatii externe a Camerei Deputatilor si răspunde de respectarea normelor legale în vigoare;

b) întocmeste devizele de cheltuieli pentru propunerile de participare la actiuni în străinătate sau actiuni în România, pe care Directia generală le prezintă spre aprobare Biroului permanent;

c) întreprinde măsurile necesare pentru procurarea biletelor de transport international si efectuarea rezervărilor de cazare pentru delegatiile parlamentare si parlamentarii si salariatii care participă la activităti în străinătate;

d) întocmeste proiectul caietului de sarcini pentru achizitionarea serviciilor de transport aerian si cazare în străinătate si urmăreste aplicarea clauzelor care tin de modul de lucru din contractele încheiate ca prestatorii de astfel de servicii."

Art. II. - Anexa nr. 19 la Statul de functii al serviciilor Camerei Deputatilor pe anul 2007, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 5/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 23 februarie 2007, se modifică si se completează potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare al serviciilor Camerei Deputatilor" la Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 31/2006, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 26 iunie 2007.

Nr. 30.


*) Anexa se comunică celor interesati.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 11 si 12 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Articolele 11 si 12 din Regulamentul privind organizarea si functionarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prevăzutîn anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 26 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Regia Natională a Pădurilor - Romsilva este condusă de consiliul de administratie si de un manager-director general.

(2) Membrii consiliului de administratie si managerul-director general sunt numiti prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, în conditiile legii.

Art. 12. - (1) Consiliul de administratie al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva este compus din 9 persoane, dintre care una este managerul-director general, în calitate de presedinte al consiliului de administratie.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti dintre inginerii, economistii si juristii specializati în domeniul de activitate al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva si dintre specialistii din cercetarea silvică si din învătământul superior de specialitate, în conditiile legii. Din consiliul de administratie fac parte si reprezentanti ai autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si ai Ministerului Economiei si Finantelor."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 642.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 15 ianuarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. g)."

2. La articolul 11, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) faptele prevăzute la lit. f), g) si h) cu amendă de la 30.000 la 50.000 lei."

3. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către:

a) persoanele anume desemnate din cadrul Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale pentru contraventiile prevăzute la art. 10 lit. aj-e) si g);

b) ofiterii si agentii de politie pentru contraventiile prevăzute la art 10 lit. f), g) si h)."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 15 ianuarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 645.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse În „Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investitii cuprinse în „Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate în România", prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), prevăzuti în anexele nr. 2/1-2/117*).

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1 se face dintr-un împrumut acordat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si din surse proprii ale Regiei Nationale a Pădurilor - ROMSILVA, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

Art. 3. -Anexele nr. 1 si 2/1-2/117 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 653.


*) Anexele nr. 2/1-2/117 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii cuprinse în „Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate în România"

 

JUDETUL ALBA

1. Reabilitare drum forestier calamitat Posaga

2. Reabilitare drum forestier Valea Inzelului-Drăgoi

3. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Bosorogu

4. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Râul Mare Cugir - obiect II

 

JUDETUL ARGES

1. Reabilitare drum forestier Zigoneni si ramificatii

2. Refacere drum forestier Vâlsan

3. Refacere drum forestier Molivis

4. Refacere drum forestier Topolog

5. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Topolog

6. Corectarea torentilor Vidraru - obiect II

7. Corectarea torentilor Dâmbovita amonte Sătic

8. Corectarea torentilor Cernat - obiect II

9. Corectarea torentilor Râul Doamnei amonte Cemat

10. Corectarea torentilor Topolog obârsie

11. Corectarea torentilor Valea lui Topor

 

JUDETUL BACĂU

1. Reabilitare drum forestier calamitat Scutaru- Tntărcătoare-Tălâmba

2. Reabilitare drum forestier calamitat Asău Axial

3. Reabilitare drum forestier calamitat Secu

4. Reabilitare drum forestier calamitat Mateiasi

5. Reabilitare drum auto forestier calamitat Halosul Mare

6. Reabilitare drum auto forestier calamitat Pietricele

7. Reabilitare drum forestier Dofteana Axial

8. Reabilitare drum forestier Sărărie Axial

9. Reabilitare drum forestier Ciunget

10. Reabilitare drum forestier calamitat Bâtca-Pufu- Sărărie

11. Reabilitare drum forestier calamitat Pârâul Rotarului

12. Reabilitare drum forestier Bogata

13. Amenajarea bazinului hidrografic torential Mihăileasa

14. Amenajarea bazinelor hidrografice torentiale Grozea si Tulburea, etapa a ll-a

15. Amenajarea bazinului hidrografic torential Bolohanu

 

JUDETUL BIHOR

1. Corectarea torentului Valea Crăiasa - obiectul II - Valea Fagului, Valea Sibisoara si Valea Pietrele Rosii

 

JUDETUL BUZÂU

1. Drum auto forestier Siriu Axial

2. Reabilitare drum forestier Crasna Nemti Axial

3. Corectarea torentului Pârâul Cematu

4. Corectarea torentului Pârâul Brebu

 

JUDETUL CARAS-SEVERIN

1. Refacere drum forestier calamitat Vadul Rău-Murgilă

2. Refacere drum forestier calamitat Ogasul Furtunii

3. Refacere drum forestier calamitat Vulturul

4. Refacere drum forestier calamitat Grindesti

5. Refacere drum forestier calamitat Crainic

6. Refacere drum forestier calamitat Izvorul Rău

7. Reabilitare drum forestier calamitat Bărănel

8. Reabilitare drum forestier Craiovicea

9. Refacere drum forestier calamitat Irighis

10. Reabilitare drum forestier Pârvova

11. Reabilitare drum forestier Izvorul Sârbului-Ogasu Breazova

12. Refacere drum forestier Micos Petrilova

13. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Higigel

14. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Higeg-obârsie - etapa I

15. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Râul Alb - obiect I

16. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Râul Alb - obiect II

 

JUDETUL CLUJ

1. Reabilitare drum forestier Dudaie

2. Reabilitare drum forestier Laita

3. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Valea Răchitele

4. Corectarea torentilor Valea Cetătii

 

JUDETUL DAMBOVITA

1. Reabilitare drum forestier Ruda Seacă si ramificatii

2. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Dambovita Mijlocie

3. Corectarea torentului Valea Rusetu din zona Pietrosita - obiect I

4. Corectarea torentilor Buturoaia - obiect II

 

JUDETUL GORJ

1. Reabilitare drum forestier Oltet

 

JUDETUL IASI

1. Refacere drum forestier calamitat Capotesti

2. Refacere drum forestier calamitat Ciresului

 

JUDETUL HARGHITA

1. Corectarea torentilor din bazinele hidrografice Pr. Strungii, Pr. Răchitii si Pr. Noroiului

 

JUDETUL HUNEDOARA

1. Refacere drum forestier calamitat Dobra Dobrisoara

2. Refacere drum forestier calamitat Dobrisoara Prislop

3. Reabilitare drum forestier Sibisel

4. Refacere drum forestier calamitat Cimpa

5. Refacere drum forestier calamitat Anines-Strâmbu-Ceata

6. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Streiul Superior - obiect II

 

JUDETUL MARAMURES

1. Reabilitare drum forestier Repedea Cârligătura

2. Reabilitare drum auto forestier ladăra - Valea Dracului

3. Corectarea torentilor Viseu Vaser - obiect II

4. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Repedea - obiect II (Berescu, Vinderel, Smereceni)

 

JUDETUL MEHEDINTI

1. Reabilitare drum forestier calamitat Valea Mare

2. Reabilitare drum forestier calamitat Stoicănel

3. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Ivanu

4. Corectarea torentilor din bazinele hidrografice Stirbită si Ogasul Sec

5. Corectarea torentilor din bazinele hidrografice Cărbunele si Rădăteasa

 

JUDETUL MURES

1. Corectarea torentului din bazinele hidrografice Gălăoaia si Bistra

2. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Gudea Mare

 

JUDETUL NEAMT

1. Refacere drum forestier calamitat Geamăna

2. Refacere drum forestier calamitat Nechit

3. Refacere drum forestier calamitat Dumitru

4. Reabilitare drum forestier calamitat Dreptu

5. Refacere drum forestier calamitat Borca Axial

6. Refacere POD L = 10 m la drum forestier Fărcasa

7. Refacere POD L = 14 m la drum forestier Cosu

 

JUDETUL PRAHOVA

1. Reabilitare drum forestier calamitat Valea Rea

2. Reabilitare drum forestier Belia Gurguiata

3. Reabilitare drum forestier calamitat Clăbucet

4. Reabilitare drum forestier calamitat Orjogoaia

5. Corectarea torentului Valea Seacă

 

JUDETUL SUCEAVA

1. Punerea în sigurantă si reabilitarea drumului auto forestier - Pietrele Muierii

2. Reabilitare drum auto forestier calamitat Braniste - tronson II

3. Reabilitare drum auto forestier calamitat Isachia - tronson II

4. Reabilitare drum auto forestier calamitat Troci

5. Drum auto forestier transformare CFF Rososa

6. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Brodina - obiect II, sectorul cuprins între confluenta cu pârâul Ehreste si confluenta cu pârâul Oglinda

7. Corectarea torentilor de pe versantul drept al râului Suceava, între km 43+000 si 45+500 al căii ferate Putna - Nisipitu

8. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Brodina - etapa a Ml-a

 

JUDETUL TULCEA

1. Reabilitare drum forestier Valea Morilor

 

JUDETUL VÂLCEA

1. Refacere drum forestier calamitat Cema Sohodol

2. Refacere drum forestier Luncavăt

3. Refacere drum forestier Lotrisor

4. Corectarea torentilor Dobriceni

 

JUDETUL VRANCEA

1. Reabilitare drum forestier calamitat Milcovel

2. Reabilitare drum forestier calamitat Băbaca

3. Reabilitare drum forestier calamitat Stoichita

4. Reabilitare drum forestier Motnău

5. Reabilitare drum forestier Monteoru

6. Reabilitare drum forestier Săritoarea

7. Reabilitare drum forestier Valea Rea

8. Reabilitare drum forestier Vulturu

9. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Milcov Izvoare

10. Corectarea torentilor Pârâul lui Roman

11. Corectarea torentilor din bazinul hidrografic Larga Ciocănele

12. Corectarea torentilor Pârâul Grozoaia

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Informatii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Serviciului de Informatii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Vasilică Sarcă

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 657.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei suprafete de teren aflate în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Serviciului de Informatii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

1

2

3

4

Serviciul de Informatii Externe,

Bucuresti, sectorul 1,

sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 280-284

Serviciul de Informatii Externe

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA.

Suprafata m2 = 673

Nr. M.F.P.: 152.712 (partial)

TOTAL SUPRFATA:

673

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind revocarea si numirea unor reprezentanti ai Guvernului în Consiliul Economic si Social

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 alin. (1) lit. c) si al art. 18 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă mandatul următorilor membri ai Consiliului Economic si Social numiti prin Hotărârea Guvernului nr. 1.478/2006 privind numirea reprezentantilor Guvernului în Consiliul Economic si Social:

1. Florin Bejan;

2. Ion Codescu;

3. Gheorghe Dobre;

4. Alexandros Galiatatos;

5. Cosmin Mihai Popescu;

6. Mihai Constantin Seitan;

7. Nicu Mircea Toader.

Art. 2. - Se numesc membri în Consiliul Economic si Social următorii reprezentanti ai Guvernului:

1. Cezar Armeanu - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

2. Akos Derzsi - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

3. Paul Victor Dobre - Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

4. Darius Mesca - Ministerul Economiei si Finantelor;

5. Lucia Morariu - Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale;

6. Zsuzsânna Peter - Ministerul Justitiei;

7. Bârna Tanczos - Ministerul Transporturilor.

Art. 3. -Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.478/2006 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcurarii

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 677.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând membrii numiti de Guvern în Consiliul Economic si Social

 

1. Istvân Toke - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

2. Manole Cezar Armeanu - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

3. Cătălin Doica - Ministerul Economiei si Finantelor

4. Darius Mesca - Ministerul Economiei si Finantelor

5. Dumitru Miron - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

6. Paul Victor Dobre - Ministerul Internelor si Reformei Administrative

7. Lucia Nora Morariu - Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

8. Zsuzsánna Peter - Ministerul Justitiei

9. Lucia Ana Varga - Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile

10. Akos Derzsi - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

11. Ervin Zoltán Szekely - Ministerul Sănătătii Publice

12. Bama Tánczos - Ministerul Transporturilor

13. Valentina Contescu - Cancelaria Primului-Ministru

14. Ion Ghizdeanu - Comisia Natională de Prognoză

15. Dan Ioan Ghergut - Institutul National de Statistică

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 19 si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a linisterelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului functionează Cancelaria Primului-Ministru, cu personalitate juridică, coordonată direct de primul-ministru.

(2) Cancelaria Primului-Ministru este condusă de seful cancelariei, care are rang de ministru si calitatea de ordonator principal de credite, numit prin decizie a primului-ministru, ajutat de un secretar de stat.

(3) În exercitarea atributiilor care îi revin, seful Cancelariei Primului-Ministru emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(4) Seful Cancelariei Primului-Ministru are următoarele atributii principale:

a) organizează si conduce întreaga activitate a Cancelariei Primului-Ministru;

b) numeste si eliberează din functie personalul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

c) exercită atributiile ordonatorului principal de credite pentru Cancelaria Primului-Ministru, precum si pentru organele de specialitate ale administratiei publice centrale si institutiile publice mentionate la art. 14 alin. (1) lit. i)-I);

d) asigură gestionarea fondurilor bănesti si a patrimoniului Cancelariei Primului-Ministru, potrivit legii;

e) aprobă bilantul contabil si contul de executie bugetară. (5) Sediul Cancelariei Primului-Ministru este în municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Art. 2. - Cancelaria Primului-Ministru exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură coordonarea procesului de elaborare a cadrului general pentru definirea prioritătilor Guvernului, în conformitate cu Programul de guvernare, Planul national de dezvoltare si cu angajamentele internationale asumate de România;

b) de reglementare, prin care se asigură realizarea cadrului normativ si institutional în care se realizează politicile în domeniu;

c) de reprezentare, prin care se asigură în numele statului sau al Guvernului României reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

d) de autoritate de stat, prin care se asigură aplicarea unitară si respectarea reglementărilor legale privind organizarea si functionarea institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale care îsi desfăsoară activitatea în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru;

e) de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului său, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. -în domeniul politicilor publice, Cancelaria Primului-Ministru are următoarele atributii principale:

a) coordonarea procesului de corelare a politicilor publice cu prioritătile Guvernului;

b) implicarea în coordonarea si monitorizarea regulată a implementării Programului de guvernare;

c) prevenirea unor posibile situatii critice în politicile de guvernare;

d) asigurarea sistemului de control al implementării sarcinilor date de primul-ministru;

e) crearea unei interfete de comunicare eficientă cu societatea civilă, cu sectorul privat, cu institutiile internationale si mass-media, privind exercitiul puterii executive din România.

Art. 4. - În domeniul analizei si planificării politice, Cancelaria Primului-Ministru are următoarele atributii principale:

a) realizează analize strategice si face recomandări în principalele domenii de actiune guvernamentală;

b) elaborează rapoarte, sinteze si prognoze cu privire la contextul institutional, social si politic;

c) elaborează studii de oportunitate si face recomandări privind politicile guvernamentale;

d) concepe evenimente care să ajute la comunicarea publică a activitătii Guvernului;

e) actualizează site-ul oficial al Guvernului www.gov.ro, pe baza datelor si informatiilor furnizate de ministere si de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

f) evaluează si se exprimă asupra oportunitătii în legătură cu orice invitatie adresată primului-ministru;

g) organizează, la solicitarea primului-ministru, evenimente de natură să informeze opinia publică si mass-media cu privire la actiunile Guvernului;

h) promovează si evaluează politicile guvernamentale în domeniul vietii asociative si formulează recomandări cu privire la acestea;

i) asigură cadrul de dialog dintre primul-ministru si societatea civilă;

j) asigură transparenta măsurilor guvernamentale, participarea si comunicarea permanentă cu societatea civilă;

k) asigură secretariatul Colegiului pentru consultarea asociatiilor si fundatiilor;

l) asigură relatia primului-ministru cu asociatiile si fundatiile reprezentate în Consiliul Economic si Social European.

Art. 5. - (1) În domeniul activitătii purtătorului de cuvânt al Guvernului si în domeniul relatiilor cu presa, Cancelaria Primului-Ministru are următoarele atributii principale:

a) asigură si coordonează producerea integrată si unitară a mesajului public guvernamental si coordonează transmiterea informatiilor publice prin toate mijloacele de comunicare;

b) pune la dispozitia mijloacelor de informare în masă informatii destinate opiniei publice, în vederea cunoasterii exacte a activitătii Guvernului, prin informări si conferinte de presă organizate săptămânal sau ori de câte ori este nevoie;

c) asigură acreditarea jurnalistilor români si străini la biroul de presă al Guvernului, precum si la actiunile cu presa ce au loc la sediul Guvernului sau în afara sediului, organizate de acesta;

d) asigură informatiile necesare în vederea mediatizării corespunzătoare a vizitelor oficiale ale primului-ministru în străinătate si ale delegatiilor străine invitate de Guvernul României, precum si accesul la informatie al ziaristilor care însotesc aceste delegatii;

e) asigură consultanta tehnică si, după caz, coordonează în limitele competentelor gestionarea crizelor si a conflictelor de comunicare ce pot afecta încrederea opiniei publice interne si internationale în legătură cu programele si actiunile Guvernului;

f) coordonează si asigură activitatea de programare si de acordare a interviurilor, pentru presa din tară si din străinătate, de către primul-ministru si demnitarii din aparatul de lucru al Guvernului;

g) efectuează informarea zilnică a reprezentantilor presei si a altor jurnalisti acreditati pe lângă Guvern.

(2) Atributiile prevăzute la alin. (1) se exercită prin Departamentul purtătorului de cuvânt al Guvernului, structură fără personalitate juridică în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

Art. 6. - În structura Cancelariei Primului-Ministru functionează Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, având atributiile reglementate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - În subordinea directă a sefului Cancelariei Primului-Ministru functionează Unitatea de management al Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, denumit în continuare Fondul, cu următoarele atributii:

a) controlează si monitorizează procesele de alocare si transfer ale Fondului, astfel cum au fost ele stabilite prin Memorandumul privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene din 18 mai 2006 si prin Hotărârea Guvernului nr. 1.274/2006 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene;

b) asigură comunicarea cu Comisia Europeană, cu autoritătile de implementare (Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile) si cu institutiile abilitate să efectueze controale tehnice si financiare (Curtea de Conturi a României, Ministerul Economiei si Finantelor, Inspectoratul de Stat în Constructii, Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice);

c) analizează si verifică respectarea de către autoritătile de implementare a criteriilor de eligibilitate pentru cheltuielile propuse spre plată din Fond, conform Procedurii de justificare a cheltuielilor semnată cu cele 3 autorităti de implementare (Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile);

d) verifică conformitatea documentelor aferente cheltuielilor solicitate de autoritătile de implementare în baza cererilor de rambursare/finantare si a declaratiei pe propria răspundere, prin care acestea îsi asumă întreaga responsabilitate asupra îndeplinirii criteriilor de eligibilitate a costurilor propuse spre decontare din Fond;

e) ordonantează prin seful Cancelariei Primului-Ministru efectuarea plătilor aferente cheltuielilor eligibile solicitate de autoritătile de implementare. Plătile vor fi efectuate de Directia generală economică din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în lei, prin realizarea de către aceasta a schimbului valutar la Banca Comercială Română - S.A.;

f) colaborează cu institutiile si departamentele care au atributii în gestionarea asistentei financiare nerambursabile din Fond - implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, control tehnic si financiar, efectuarea plătilor;

g) centralizează rapoartele lunare elaborate de autoritătile de implementare privind stadiul implementării tehnice si financiare a operatiunilor eligibile pentru Fond si elaborează Raportul final de implementare;

h) Întocmeste si transmite Raportul final de implementare către Comisia Europeană nu mai târziu de 6 luni de la expirarea termenului stabilit în acordurile pentru implementarea deciziilor Comisiei Europene C(2006) 3.481 si C(2006) 3.482 din data de 26 iulie 2006 de acordare a unui împrumut nerambursabil din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, pentru finantarea măsurilor luate în situatiile de urgentă;

i) acordă consultanta necesară autoritătilor de implementare implicate si asigură diseminarea informatiilor referitoare la implementarea Fondului în România, în conformitate cu Regulamentul de functionare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene nr. 2.012/2002 si cu acordurile pentru implementarea deciziilor Comisiei Europene C(2006) 3.481 si C(2006) 3.482 din data de 26 iulie 2006 de acordare a unui împrumut nerambursabil din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene;

j) monitorizează si analizează schimbările din legislatia Comisiei Europene referitoare la implementarea Fondului si informează autoritătile de implementare asupra acestora.

Art. 8. - (1) În scopul asigurării unei eficiente coordonări si al realizării contactului permanent al primului-ministru cu ministerele, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale, al elaborării si sustinerii propunerilor acestora, în vederea luării deciziilor care se impun de către primul-ministru si pentru urmărirea transpunerii în practică a sarcinilor stabilite, în stuctura Cancelariei Primului-Ministrul functionează:

a) Compartimentul coordonare politică;

b) Compartimentul politică economică generală;

c) Compartimentul dezvoltare regională si urmărire fonduri structurale;

d) Compartimentul amenajarea teritoriului, lucrări publice si locuinte;

e) Compartimentul transporturi, infrastructură, întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism;

f) Compartimentul agricultură, mediu;

g) Compartimentul social, sănătate;

h) Compartimentul educatie, cultură si culte; i) Compartimentul pentru e-guvernare, proiecte IT si comunicatii;

j) Compartimentul relatii externe;

k) Compartimentul pentru probleme de securitate natională.

(2) În structura Cancelariei Primului-Ministru functionează Departamentul pentru Dialog Social, fără personalitate juridică, având rolul de a asigura stabilirea si coordonarea relatiilor de parteneriat social ale Guvernului cu organizatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national, precum si cu alte organizatii ale societătii civile.

(3) Departamentul pentru Dialog Social este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

Art. 9. - (1) În subordinea directă a sefului Cancelariei Primului-Ministru functionează:

I. Directia generală juridică;

II. Directia generală economică;

III. Directia resurse umane;

IV. Directia administrativă;

V. Directia audit public intern;

VI. Serviciul informatii clasificate.

(2) Organizarea internă a structurilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 10. - (1) Directia generală juridică are următoarele atributii:

a) avizează, din punct de vedere juridic, actele interne ale compartimentelor, departamentelor si directiilor Cancelariei Primului-Ministru, precum si ale structurilor din subordine;

b) asigură, în conditiile legii, reprezentarea intereselor primului-ministru si ale Cancelariei Primului-Ministru în fata instantelor de judecată si a altor organe cu atributii jurisdictionale;

c) analizează si propune spre avizare, din punct de vedere al legalitătii, sefului Cancelariei Primului-Ministru toate proiectele de acte normative înaintate spre adoptare Guvernului sau Parlamentului de către institutiile si organele administratiei publice centrale coordonate de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru;

d) verifică si solutionează sesizările adresate primului-ministru si sefului Cancelariei Primului-Ministru cu privire la conflictul de interese, potrivit prevederilor titlului IV al cărtii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul compartimentelor si departamentelor Cancelariei Primului-Ministru;

e) solutionează petitiile adresate Cancelariei Primului-Ministru de către persoanele fizice si juridice în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces ia informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Directia generală economică are următoarele atributii:

a) fundamentează si elaborează bugetul anual pentru aparatul propriu si la nivelul ordonatorului principal de credite, pe baza propunerilor institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale coordonate de primul-ministru prin Cancelaria Primului-Ministru;

b) asigură finantarea prin efectuarea deschiderilor de credite bugetare atât pentru aparatul propriu, cât si pentru institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale coordonate si finantate prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;

c) organizează si asigură functionarea în bune conditii a contabilitătii mijloacelor materiale si bănesti la nivelul aparatului propriu si al institutiilor publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale coordonate;

d) asigură efectuarea corectă a operatiunilor de decontare prin bănci si casieria proprie;

e) întocmeste bilantul centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite;

f) participă la programele cu finantare externă (Multi-Country PHARE), propune bugete, asigură cofinantare;

g) asigură salarizarea personalului institutiei;

h) exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv la nivelul aparatului propriu si urmăreste modul în care este organizat si functionează controlul financiar preventiv în institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale coordonate;

i) asigură, din punct de vedere economic, corespondenta cu Ministerul Economiei si Finantelor si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale, după caz.

(3) Directia resurse umane are următoarele atributii:

a) asigură activitatea de resurse umane din aparatul propriu al Cancelariei Primului-Ministru;

b) asigură avizarea statelor de functii pentru institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale aflate în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, si, respectiv, în coordonarea sefului Cancelariei Primului-Ministru;

c) aplică prevederile legislatiei muncii pentru personalul din cadrul compartimentelor si departamentelor Cancelariei Primului-Ministru;

d) asigură recrutarea, selectarea si promovarea, în conditiile legii, ale personalului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

e) întocmeste si asigură procesul de evaluare a performantelor profesionale ale personalului Cancelariei Primului-Ministru, atât pentru functionarii publici, cât si pentru personalul contractual;

f) întocmeste, asigură si organizează, în conditiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu al Cancelariei Primului -Ministru;

g) elaborează si aplică un program complet si eficient de protectia muncii prin structura de specialitate si urmăreste asigurarea conditiilor de sănătate si securitate în muncă;

h) îndeplineste alte atributii dispuse de primul-ministru si de seful Cancelariei Primului-Ministru.

(4) Directia administrativă are următoarele atributii:

a) asigură evidenta patrimoniului si centralizarea necesarului de bunuri la nivelul Cancelariei Primului-Ministru;

b) asigură lansarea procedurilor de achizitii publice pentru bunuri, servicii si lucrări;

c) urmăreste derularea contractelor si a investitiilor aprobate;

d) asigură inventarierea bunurilor existente în patrimoniul Cancelariei Primului-Ministru.

(5) Directia audit public intern are următoarele atributii:

a) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

b) efectuează activităti de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar si control ale Cancelariei Primului-Ministru sunt transparente si conforme cu normale de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă si eficacitate;

c) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitătile sale de audit;

d) elaborează raportul anual al activitătilor de audit public intern;

e) în cazul identificării unor neregularităti sau posibile prejudicii, raportează imediat sefului Cancelariei Primului-Ministru;

f) elaborează norme metodologice specifice activitătii Cancelariei Primului-Ministru, cu avizul Uniunii centrale de armonizare pentru auditul public intern din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(6) Serviciul informatii clasificate asigură evidenta, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea, multiplicarea, transmiterea, distrugerea si arhivarea informatiilor clasificate (nationale, NATO si UE).

(7) În cadrul Serviciului informatii clasificate este organizat si functionează Punctul de lucru NATO-UE, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare.

Art. 11. -Având în vedere raporturile speciale dintre România si Republica Moldova, traditiile istorice si de civilizatie, precum si necesitatea dezvoltării prezente, pe baza respectului si a beneficiului reciproc, a legăturilor dintre cele două state, în structura Cancelariei Primului-Ministru functionează Oficiul pentru gestionarea relatiilor cu Republica Moldova.

Art. 12. - (1) In cadrul Cancelariei Primului-Ministru, la dispozitia primului-ministru si în subordinea directă a sefului Cancelariei Primului-Ministru, se organizează si functionează Centrul de situatii al Guvernului, structură fără personalitate juridică;

(2) Scopul Centrului de situatii al Guvernului este asigurarea legăturii Guvernului cu autoritătile administratiei publice centrale cu privire la situatiile de urgentă si evenimentele deosebite care trebuie cunoscute la nivel guvernamental.

(3) În vederea realizării scopului prevăzut la alin. (2), Centrul de situatii al Guvernului îndeplineste următoarele atributii principale:

a) asigură serviciul de permanentă la Guvernul României;

b) colectează rapoartele si informatiile referitoare la situatiile de urgentă si evenimentele deosebite de la serviciile operative ale autoritătilor publice centrale;

c) se informează permanent despre modul de derulare a misiunilor desfăsurate pe teritoriul national sau în afara granitelor României, sub egida Organizatiei Natiunilor Unite, Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene;

d) îl informează pe seful Cancelariei Primului-Ministru sau, după caz, pe primul-ministru despre evolutia situatiilor de urgentă ori a evenimentelor deosebite;

e) asigură consilierea primului-ministru pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin în domeniul managementului situatiilor de urgentă;

f) se informează cu privire la modul de coordonare a actiunilor fortelor implicate în managementul situatiilor de urgentă;

g) întocmeste documente cu directii prioritare de actiune în domeniul prevenirii si gestionării situatiilor de urgentă;

h) Îndeplineste alte atributii, conform reglementărilor interne emise în baza prevederilor legale.

(4) Centrul de situatii al Guvernului se află în coordonarea unui consilier de stat din cadrul Cancelariei Primului-Ministru si este condus de un director care îndeplineste functia de sef al centrului, numit si eliberat din functie prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru.

(5) Structura organizatorică a Centrului de situatii al Guvernului este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 13. - În cadrul Cancelariei Primului-Ministru functionează Biroul directorului executiv al Grupului la nivel înalt în domeniul protectiei si îngrijirii copilului, structură fără personalitate juridică, organizată la nivel de compartiment, conform Hotărârii Guvernului nr. 103/2006 privind organizarea si functionarea Biroului directorului executiv al Grupului la nivel înalt în domeniul protectiei si îngrijirii copilului, cu modificările ulterioare.

Art. 14. - (1) Primul-ministru coordonează, prin Cancelaria Primului-Ministru, următoarele institutii publice si organe de specialitate ale administratiei publice centrale:

a) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

b) Agentia Natională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantat integral din venituri proprii; presedintele agentiei are calitatea de ordonator principal de credite;

c) Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri proprii;

d) Inspectoratul de Stat în Constructii, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri proprii; inspectorul general de stat are calitate asimilată celei de ordonator principal de credite bugetare în ceea ce priveste actele de gestiune;

e) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

f) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată integral din venituri proprii;

g) Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială, institutie publică autonomă, cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii;

h) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat; presedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;

i) Agentia Română pentru Investitii Străine, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;

j) Agentia Natională pentru Sport, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;

k) Agentia Natională Anti-Doping, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată din venituri proprii si de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;

l) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finantată din venituri proprii si de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru se asigură finantarea autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la alin. (1)lit. i)-I).

Art. 15. - În subordinea Guvernului si în coordonarea sefului Cancelariei Primului-Ministru functionează Agentia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 16. - (1) Structura organizatorică a Cancelariei Primului-Ministru este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Numărul maxim de posturi alocat Cancelariei Primului-Ministru este de 303, inclusiv demnitarii si posturile aferente Cabinetului primului-ministru, Cabinetului sefului Cancelariei Primului-Ministru si Cabinetului secretarului de stat pentru autorităti de reglementare.

Art. 17. - (1) Compartimentele din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, structuri fără personalitate juridică, sunt coordonate de câte un consilier de stat, numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Organizarea si functionarea compartimentelor se stabilesc prin decizie a primului-ministru.

(3) În exercitarea atributiilor care le revin, consilierii de stat emit instructiuni, potrivit legii.

Art. 18. - Structura organizatorică detaliată, circuitul documentelor, atributiile si sarcinile compartimentelor, directiilor generale si directiilor din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 19. - (1) Personalului Cancelariei Primului-Ministru nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu exceptia celui preluat potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului încadrat în Cancelaria Primului-Ministru se stabilesc prin fisa postului, care se întocmeste pe baza regulamentului de organizare si functionare.

(3) Personalul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile salarizării personalului din aparatul de lucru al Guvernului.

(4) Personalul Cancelariei Primului-Ministru va fi redistribuit în structura organizatorică prevăzută în prezenta decizie în functie de nivelul, pregătirea profesională si cerintele postului.

(5) În cadrul structurilor unde s-a restrâns activitatea, respectiv s-a diminuat numărul de posturi, personalul va fi încadrat în urma sustinerii si promovării unui test profesional, ce va avea loc în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

(6) Personalul Cancelariei Primului-Ministru care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. c)-e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, se preia în noua structură potrivit pregătirii profesionale, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data preluării.

Art. 20. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 379/2005 privind organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 29 iunie 2005, Decizia primului-ministru nr. 427/2005 privind organizarea si functionarea Departamentului justitie si administrare internă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 15 septembrie 2005, si Decizia primului-ministru nr. 54/2006 privind organizarea si functionarea Centrului de situatii al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 19 mai 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

lon-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 190.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor ari. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. I. -Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 199/2004 pentru aprobarea componentei Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu si a Comisiei pentru contestatii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 22 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 21 iunie 2007.

Nr. 1.032.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de evaluare a impactului asupra mediului si bilanturi de mediu

 

1. Silviu Stoica, secretar de stat - presedinte

2. Angela Filipas, director general, Directia generală evaluare impact, controlul poluării si protectia atmosferei, Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - membru

3. Daniela Eugenia Pineta, director, Directia legislatie orizontală si reglementări, Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - membru

4. Adrian Badea, profesor universitar doctor inginer, Facultatea de Energetică, Universitatea Politehnică Bucuresti - membru

5. Cornel Dinu, profesor, Facultatea de Geologie si Geofizică, Universitatea Bucuresti - membru

6. Ileana Popescu, director, Directia autorizări si legislatie orizontală, Agentia Natională pentru Protectia Mediului - membru

7. Magdalena Gheorghe, director, Directia controlul poluării si managementul riscului, Agentia Natională pentru Protectia Mediului - membru