MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 76         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 31 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 19 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

78. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

79. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

21. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

 

Lista cuprinzând asociatiile care primesc subventii de la bugetul local în anul 2007, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 19

din 11 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marinela Mincă - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ionel Vasile în Dosarul nr. 12.574/301/2005 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă. În acest sens, arată că obiectul cauzei penale deduse judecătii îl constituie plângerea formulată împotriva autorului exceptiei pentru infractiunea de calomnie.

Având în vedere faptul că art. 206 din Codul penal a fost abrogat prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, calomnia a fost dezincriminată ca infractiune, astfel încât solutionarea cauzei nu mai depinde de exceptia de neconstitutionalitate formulată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 12.574/301/2005, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Exceptia a fost ridicată de Ionel Vasile cu ocazia solutionării unei cauze penale având ca obiect plângerea formulată împotriva sa de către partea vătămată Remus Vasile Span pentru infractiunea de calomnie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 24 alin. (1), potrivit cărora dreptul la apărare este garantat. În acest sens, arată că, desi initial i-a fost admisă administrarea probei testimoniale, ulterior instanta, printr-un abuz de drept, a respins această probă „esentială” în solutionarea cauzei.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, si anume deciziile nr. 30/2001, nr. 311/2005 si nr. 583/2005.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile art. 67 alin. 3 din Codul de procedură penală nu contravin an”. 24 din Constitutie, atâta vreme cât împotriva încheierii instantei de admitere sau de respingere a administrării probelor părtile au posibilitatea să îsi exercite drepturile procesuale si, eventual, să promoveze căile de atac prevăzute de lege atunci când apreciază că respingerea sau admiterea unei probe s-a realizat cu încălcarea dispozitiilor legale.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. Astfel, faptul că instanta este cea care apreciază cu privire la concludenta si utilitatea probelor propuse de părti, inclusiv în ceea ce priveste prezentarea mijloacelor materiale de probă, nu aduce atingere dreptului la apărare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 67 alin. 3 din Codul de procedură penală, potrivit cărora „Admiterea sau respingerea cererii se face motivat”.

Autorul exceptiei sustine că reglementarea criticată contravine prevederilor constitutionale ale art. 24 alin. (1), potrivit cărora dreptul la apărare este garantat.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 67 alin. 3 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale invocate si în cauza de fată.

Astfel, prin Decizia nr. 598 din 21 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, Curtea a retinut că „dreptul învinuitului sau inculpatului de a propune probe si de a cere administrarea lor se păstrează în tot cursul urmăririi penale, precum si în cursul judecătii, când acesta poate să solicite respingerea probelor cerute de procuror si de părti, ca o consecintă a dreptului său la apărare. Totodată, faptul că instanta este cea care apreciază cu privire la concludenta si utilitatea probelor propuse de părti, inclusiv în ceea ce priveste prezentarea mijloacelor materiale de probă, nu aduce nicio atingere dreptului la un proces echitabil, câtă vreme instanta are obligatia, impusă chiar prin dispozitiile art. 67 alin. 3 din Codul de procedură penală, de a motiva admiterea sau respingerea cererii pentru administrarea unei probe.

Obligatia impusă de legiuitor constituie o garantie a dreptului la un proces echitabil, permitând părtii ca, în cunostintă de cauză, să îsi exercite drepturile procesuale si, eventual, să promoveze căile de atac prevăzute de lege, atunci când apreciază că respingerea sau admiterea unei probe s-a realizat cu încălcarea dispozitiilor legale”.

Deoarece nu au intervenit elemente noi de natură să impună schimbarea acestei jurisprudente, atât solutia, cât si motivarea acestei decizii îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. 3 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ionel Vasile în Dosarul nr. 12.574/301/2005 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOANVIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 22 martie 2006, cu completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Pentru 4.151 de persoane repartizate pe societăti comerciale, conform anexei, preavizul prevăzut de art. 73 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, si de contractele colective de muncă a fost acordat în luna decembrie 2006, iar încetarea contractului individual de muncă al fiecărui salariat si luarea în evidentă pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, se realizează în luna ianuarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 78.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Comertului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

Nr. crt.

Denumirea agentului economic

Nr. de persoane concediate în anul 2006

Nr. de persoane concediate conform art. 2

Total conform program

1.

Compania Natională a Huilei - S. A. Petrosani

800

 

800

2.

Societatea Natională a Cărbunelui - S. A. Ploiesti

292

601

893

3.

Societatea Natională a Lignitului “Oltenia” - S.A.Târgu- Jiu

517

 

517

4.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva

2342

 

2342

5.

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase “Rerrrin” - S.A. Baia Mare

864

2500

3364

6.

Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

850

 

850

7.

Societatea Comercială “Cuprumin” - S.A. Abrud

172

760

932

8.

Societatea Comercială “Muibucovina” - S.A. Vatra Domei

310

200

510

9.

Societatea Comercială “Băita” - S.A. Stei

201

90

291

10.

Societatea Comercială “Miniera Banat Anina” - S.A.

487

 

487

11.

Compania Natională a Uraniului - S. A. Bucuresti

100

 

100

12.

Societatea Comercială “Complexul Energetic Turceni” - S.A.

180

 

180

13.

Societatea Comerciala “Complexul Energetic Rovinari” S.A

100

 

100

14.

Societatea Comercială “Complexul Energetic Craiova” - S.A.

50

 

50

15.

Societatea Comercială Termoelectrica - S.A. Bucuresti

200

 

200

16.

Societatea Comercială Termoserv Rovinari - S.A.

150

 

150

17.

Societatea Comercială Termoserv Turceni - S.A.

200

 

200

18.

Societatea Comercială Termoserv Craiova - S.A.

150

 

150

19.

Societatea Comercială “Petrotrans” - S.A.

424

 

424

20.

Societatea Comercială “Electrocentrale Galati” - S.A.

39

 

39

TOTAL

8428

4151*

12579

 

* reprezintă numărul de persoane cărora li s-a acordat preavizul în luna decembrie 2006 si cărora urmează să le înceteze contractul individual de muncă pana la 31 ianuarie 2007.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum si a modului de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 30 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (12) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„(12) DACL transmite decizia de aprobare sau de respingere a cererii privind acordarea cotelor individuale de lapte producătorilor prevăzuti la alin. (3) până la data de 1 martie 2007 pentru livrări, respectiv 15 martie 2007 pentru vânzări directe, iar celor prevăzuti la alin. (10), până la data de 1 mai 2007.”

2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Producătorii care vând direct lapte si produse lactate consumatorilor, cărora DACL le acordă cotă individuală pentru vânzări directe, trebuie să tină evidenta efectivului vacilor de lapte si a productiilor într-un document, denumit Caietul fermierului, al cărui model este elaborat de DACL.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 79.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

În temeiul art. 6 din Legea nr. 24/2006 privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale la Bucuresti la 5 octombrie 2004 si al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 si 489 bis din 6 iunie 2006, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

A. Regulamentul postei de scrisori si protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 1, se modifică si se completează după cum urmează:

I. REGULAMENTUL POSTEI DE SCRISORI

1. După alineatul 3.1 al articolului RL115 „Caracteristicile timbrelor postale, ale mărcilor sau amprentelor de francare” se introduce un nou alineat, alineatul 3.1 bis, cu următorul cuprins:

„3.1 bis. Amprentele de francare obtinute printr-un procedeu electronic pot fi aplicate deasupra câmpului destinat adresei, la o distantă cuprinsă între 2,5 si 5 mm, independent de amplasarea acesteia. Aceste amprente de francare pot fi aplicate direct pe plic sau în interiorul ferestrei însesi. În acest caz, impresiunea amprentei si pozitionarea trimiterii în interiorul plicului trebuie efectuate astfel încât nicio parte a amprentei de francare să nu se situeze la mai putin de 5 mm de marginea ferestrei. Dispozitiile mentionate la alin. 3.1 sunt aplicabile acestui tip de amprentă. În cazul în care amprenta de francare contine date codificate într-un simbol bidimensional sau se bazează pe astfel de date, acest simbol trebuie să fie conform Normei S28 a UPU.”

2. Alineatul 3.3 al articolului RL 123 „Conditii de acceptare a trimiterilor. Conditionare. Ambalare” va avea următorul cuprins:

„3.3. Adresa destinatarului va fi redactată în mod exact si complet. Ea va fi scrisă foarte citet, cu caractere latine si cifre arabe. Dacă alte caractere si cifre sunt utilizate în tara de destinatie, se recomandă redactarea adresei si în aceste caractere si cifre. Numele localitătii de destinatie si numele tării de destinatie, scrise cu majuscule, vor fi completate, după caz, cu numărul codului postal sau cu numărul zonei de distribuire corespondent. Numele tării de destinatie este scris de preferintă în limba tării de origine. Pentru a se evita orice dificultate în tara de tranzit, este de dorit să se adauge numele tării de destinatie într-o limbă cunoscută pe plan international.

Administratiile postale pot recomanda amplasarea codului postal înaintea numelui localitătii de destinatie sau să preceadă codul EN ISO 3166-1 Alpha 2 al tării, urmat de o liniută de unire pe trimiterile adresate tărilor care recomandă acest lucru. Aceasta nu înseamnă în niciun caz că numele tării de destinatie nu trebuie scris cu toate literele.”

3. Alineatul 5 al articolului RL 132 „Trimiteri recomandate” va avea următorul cuprins:

„5. Desemnarea si prelucrarea trimiterilor

5.1. Trimiterile recomandate trebuie să poarte în mod clar si cu caractere foarte vizibile antetul «Recomandată», însotit, eventual, de o mentiune analoagă în limba tării de origine.

5.2. Toate administratiile postale trebuie, începând cu data de 1 ianuarie 2008, să aplice un cod de bare pe toate trimiterile recomandate care pleacă (avion, S.A.L. si suprafată). Specificatiile sunt următoarele:

5.2.1. Fiecare trimitere recomandată trebuie să fie identificată printr-o etichetă CN 04, pe care se află un identificator unic, conform specificatiilor identificatorilor, cu 13 caractere enuntate în Norma S10 (Identificatorul trimiterilor postale) si în Norma S46-1 (Reprezentarea datelor sub forma codului de bare liniar pe trimiterile postale, etichete si formulare), publicate în Culegerea de norme tehnice UPU.

5.2.2. Administratiile postale pot conveni bilateral să utilizeze identificatori unici si coduri de bare deja utilizate pentru trimiterile recomandate internationale.

5.2. bis. Administratiile postale sunt încurajate să depună până la data de 1 ianuarie 2008 toate eforturile

posibile în sprijinul aplicării codurilor în parte pe trimiterile recomandate, conform dispozitiilor alin. 5.2.

5.3. Până la data de 1 ianuarie 2008, administratiile postale care se găsesc în imposibilitate de a confectiona etichete CN 04 continând un identificator unic sau o etichetă CN 04 standard pot utiliza etichete încadrate în domensiunile modelului CN 04 sau doar litera R imprimată. Celelalte indicatii ale respectivului model trebuie să fie adăugate în mod clar, curat si de nesters printr-un procedeu oarecare.

5.4. Eticheta si antetul «Recomandată» trebuie să fie puse pe partea cu înscrisurile, pe cât posibil în unghiul superior stâng, eventual sub numele si adresa expeditorului. Dacă este vorba de trimiteri sub formă de cărti postale, aceste indicatii sunt plasate deasupra adresei, în asa fel încât să nu afecteze claritatea acesteia. Pentru sacii M recomandati, eticheta CN 04 trebuie perfect lipită pe eticheta-adresă furnizată de expeditor.

5.5. Până la data de 1 ianuarie 2008, administratiile^ postale care au adoptat în serviciul lor intern sistemul de acceptare mecanică a trimiterilor recomandate pot, în loc să utilizeze eticheta CN04, să imprime direct pe aceste trimiteri, pe partea cu înscrisurile, aceleasi indicatii ca cele care figurează pe respectiva etichetă. Eventual, ele pot lipi în acelasi loc o bandă imprimată de masină, cu aceleasi indicatii.

5.6. Până la data de 1 ianuarie 2008, cu acordul administratiei postale de origine, utilizatorii pot folosi pentru trimiterile lor recomandate plicuri care poartă preimprimat, în locul prevăzut pentru amplasarea etichetei CN 04, un facsimil al acesteia, ale cărui dimensiuni nu trebuie să fie inferioare celor ale etichetei CN 04. La nevoie, numărul de serie poate fi indicat pe acesta printr-un procedeu oarecare, cu conditia ca el să fie adăugat într-un mod clar, curat si de nesters. Un facsimil al etichetei CN 04 poate fi imprimat si pe eticheta-adresă sau direct pe continutul trimiterilor expediate în plic cu fereastră transparentă, cu conditia totusi ca acest facsimil să fie plasat, în toate cazurile, în extremitatea stângă a ferestrei.

5.7. Administratia postală de origine se asigură că trimiterile recomandate sunt conforme dispozitiilor mai sus mentionate. Ea este obligată să îndepărteze anomaliile eventual constatate înainte să transmită trimiterile către tările de destinatie.

5.8. Nicio etichetă si niciun număr de ordine nu trebuie înscrise pe fată trimiterilor recomandate de către administratiile postale intermediare.

5.9. Administratia postală de distribuire trebuie să obtină semnătura persoanei care ia în primire trimiterea, indicând acceptarea sa sau orice altă formă de certificare a primirii cu ocazia distribuirii sau predării unei trimiteri recomandate, în afara semnăturii, numele, cu litere majuscule, sau orice altă indicatie clară si lizibilă permitând identificarea formală a celui care a semnat trebuie, de asemenea, să fie completată.

5.10. De altfel, se recomandă cu insistentă administratiilor postale să stabilească sisteme pentru a genera date de confirmare electronică a distribuirii si să convină să schimbe acest gen de date cu administratiile postale de origine ale trimiterilor.”

4. Alineatul 6.8 al articolului RL 134 „Trimiteri cu valoare declarată” va avea următorul cuprins:

„6.8. Administratia postală de distribuire trebuie să obtină semnătura persoanei care ia în primire trimiterea, care indică acceptarea ei sau orice altă formă de confirmare a primirii, cu ocazia distribuirii sau predării unei trimiteri cu valoare declarată. În afara semnăturii, numele, cu litere majuscule, sau orice altă indicatie clară si lizibilă permitând identificarea formală a celui care a semnat trebuie să fie notată.”

5. Alineatele 3.1 si 3.2 ale articolului RL 137 „Confirmarea de primire” vor avea următorul cuprins:

„3.1. Confirmarea de primire trebuie să fie semnată cu prioritate de către destinatar si, dacă nu este posibil, de către o altă persoană autorizată să facă acest lucru în virtutea reglementărilor tării de destinatie. Dacă aceste reglementări o prevăd, făcând exceptie cazul de predare în mână proprie destinatarului, confirmarea poate să fie semnată de către un agent al biroului de destinatie. În afara semnăturii, numele, cu litere majuscule, sau orice altă indicatie clară si lizibilă permitând identificarea formală a celui care a semnat trebuie să fie notată.

3.2. Biroul de destinatie returnează cu primul curier Formularul CN 07, corect completat si semnat, direct expeditorului. Acest formular este transmis deschis si în regim de scutire de taxă postală pe calea cea mai rapidă (aeriană sau de suprafată). Dacă confirmarea de primire este returnată fără să fi fost corect completată, neregula este semnalată prin intermediul Formularului CN 08 prevăzut în art. RL 150.2, căruia îi este anexată confirmarea de primire în cauză.”

6. Alineatul 3.2 al articolului RL 138 „Predare în mână proprie” va avea următorul cuprins:

„3.2. Când expeditorul a solicitat o confirmare de primire si o predare în mână proprie destinatarului, Formularul CN 07 trebuie să fie semnat de către acesta din urmă sau, în caz de imposibilitate, de către mandatarul său reglementar autorizat. În afara semnăturii, numele, cu litere majuscule, sau orice altă indicatie clară si lizibilă permitând identificarea formală a celui care a semnat trebuie să fie notată.”

7. Alineatul 2.9 al articolului RL 150 „Reclamatii” va avea următorul cuprins:

„2.9. Dacă expeditorul demonstrează că, în pofida atestării distribuirii de către administratia postală de destinatie, destinatarul pretinde că nu a primit trimiterea cercetată, se procedează după cum urmează. La cererea expresă a administratiei postale de origine, administratia postală de destinatie este obligată să furnizeze expeditorului, prin intermediul administratiei postale de origine, o confirmare de predare prin scrisoare, confirmare de primire CN 07 sau alt mijloc, semnat conform art. RL 137.3.1 sau RL 138.3.2, după caz, ori o copie a semnăturii persoanei care a primit trimiterea, indicând primirea, sau orice altă formă de confirmare a primirii, conform art. RL 132.5.9 sau RL 134.6.8, după caz.”

8. Alineatul 4.7 al articolului RL 150 „Reclamatii” se abrogă.

9. După alineatul 6.3 al articolului RL 174 „Foaia de aviz” se introduce un nou alineat, alineatul 6.3 bis, cu următorul cuprins:

„6.3 bis. Numărul de trimiteri recomandate si de valori declarate, referitoare la serviciul postal, scutite de taxe terminale este indicat în tabloul 3, în coIoana denumită «Numărul trimiterilor returnate la origine, scutite de taxe terminale.»“

10. După alineatul 6.5 al articolului RL 174 „Foaia de aviz” se introduce un nou alineat, alineatul 6.5 bis, cu următorul cuprins:

„6.5 bis. În cazul în care administratiile postale au convenit pe o bază bilaterală să clasifice depesele lor de corespondentă internatională de plecare pe format, numărul recipientilor si greutatea lor pe format pot fi indicate în foaia de aviz CN 31. În acest caz, pe Formularul CN 31 va apărea o indicatie privind informatiile relative la formate.”

11. Alineatul 6.1 al articolului RL 214 „Calculul taxelor cheltuielilor terminale aplicabile schimburilor între tările din sistemul tintă” va avea următorul cuprins:

„6.1. Mesaje electronice normalizate ale UPU de preaviz? pentru toate depesele de plecare, inclusiv identificatorul S9, tipul recipientului, utilizând codurile de recipienti normalizate ale UPU, si, dacă este cazul, identificatorii aplicabili recipientilor pentru trimiterile recomandate, trimiterile cu valoare declarată si trimiterile cu predare atestată, conform Normei S10c a UPU (Identificator al trimiterilor postale: partea C: identificatori cu 13 caractere pentru produsele speciale ale postei de scrisori), asa cum este publicat în Culegerea de norme tehnice UPU.”

12. După alineatul 4 al articolului RL 215 „Remunerarea cheltuielilor terminale în functie de calitatea serviciului între tările din sistemul tintă” se introduc două noi alineate, alineatele 4 bis si 4 ter, cu următorul cuprins:

„4 bis. Taxele terminale provizorii, raportate la calitatea serviciului, sunt calculate de către Biroul International si comunicate, prin intermediul scrisorilor circulare, cel mai târziu la data de 1 iulie a fiecărui an. Taxele provizorii intră în vigoare la data de 1 ianuarie a anului următor si rămân valabile întregul an calendaristic. Taxele terminale provizorii sunt calculate conform dispozitiilor art. RL 214, dar sunt însotite, de asemenea, de o primă de încurajare si de o ajustare bazată pe rezultatele în materie de calitate a serviciului pentru anul calendaristic precedent.

4 ter. Taxele terminale finale raportate la calitatea serviciului sunt calculate de către Biroul International după publicarea rezultatelor finale privind calitatea serviciului pentru anul calendaristic considerat. Taxele terminale finale raportate la calitatea serviciului sunt comunicate de către Biroul International cel mai târziu la data de 1 mai a anului următor anului calendaristic considerat si înlocuiesc taxele terminale provizorii difuzate în prealabil pentru anul calendaristic respectiv.”

13. Alineatul 1 al articolului RL 216 „Cheltuieli terminale legate de calitatea serviciului. Dispozitii aplicabile fluxului de curier spre, de la si între tările din sistemul tranzitoriu” va avea următorul cuprins:

„1. Administratiile postale care fac parte din sistemul tranzitoriu pot lua parte la aceleasi sisteme de control ca cele utilizate de tările din sistemul-tintă. Dispozitiile art. RL 215 sunt aplicabile, de asemenea, administratiilor postale din sistemul tranzitoriu care au ales să adere la sisteme de control de acest gen. Totusi, cheltuielile terminale plătibile pentru curierul cu destinatia si provenind de la aceste tări nu pot fi inferioare taxelor de cheltuieli terminale prevăzute la art. 30.1 din Conventie.”

14. Alineatele 3.1 si 3.2 ale articolului RL 218 „Mecanismul de armonizare a sistemelor” vor avea următorul cuprins:

„3.1. Mecanismul de armonizare a sistemelor constă în realizarea unei statistici speciale destinate calculului numărului mediu de trimiteri/kg, conform modalitătilor practice precizate la art. RL 224, în afara unei întelegeri speciale, cum ar fi acordul comun privind utilizarea numărului mediu de trimiteri/kg determinat prin ultimul studiu UPU pentru fluxurile de trafic ale tărilor din sistemul tranzitoriu cu destinatia tărilor din sistemul-tintă.

3.2. Mecanismul se aplică fluxului mai mare de 50 tone de curier/an, curierul în număr exclus, care a depăsit în timpul unui an calendaristic pragul mentionat la alin. 1. Rezultatele statisticii speciale sunt aplicate curierului care a depăsit pragul în cauză.”

15. Alineatele 1 si 3 ale articolului RL 224 „Statistică specială pentru aplicarea mecanismului de revizuire sau a mecanismului de armonizare a sistemelor” vor avea următorul cuprins:

„1. Pentru aplicarea mecanismului de revizuire sau a mecanismului de armonizare a sistemelor, în afara unei întelegeri speciale, utilizând numărul mediu de trimiteri/kg determinat conform ultimului studiu UPU pentru fluxurile de trafic din tările din sistemul tranzitoriu către tările din sistemul-tintă, se realizează o statistică după esantionarea fluxului în cauză.

3. Administratia postală care cere aplicarea mecanismului de revizuire sau a mecanismului de armonizare a sistemelor alege sistemul statistic de aplicat, inclusiv metoda de estimare, si informează administratia postală corespondentă pentru ca aceasta să poată lua eventuale măsuri de control. Administratia postală care solicită aplicarea mecanismului de revizuire sau mecanismului de armonizare a sistemelor poate, de asemenea, să convină cu administratia postală corespondentă să aplice numărul mediu de trimiteri/kg determinat prin ultimul studiu UPU pentru fluxul de curier din tări din sistemul tranzitoriu către tări din sistemul-tintă.”

16. Alineatul 1 al articolului RL 228 „întocmirea releveelor de depese CN 55 si CN 56” va avea următorul cuprins:

„1. După primirea ultimei depese a fiecărei luni, biroul de schimb de destinatie întocmeste, pe tip de depesă si pe birou de schimb expeditor, în baza datelor foilor de aviz CN 31, un releveu al depeselor CN 55. În cazul în care administratiile postale convin pe bază bilaterală să înregistreze numărul de recipiente si greutatea pe format în foaia de aviz CN 31, formularul CN 55 indică greutatea depesei pe formate. Biroul transmite apoi aceste relevee administratiei sale centrale.”

17. Alineatul 7 al articolului RL 242 „Transmiterea si acceptarea releveelor CN 55, CN 66 si CN 67, a conturilor particulare CN 51 si a conturilor generale CN 52” va avea următorul cuprins:

„7. În cadrul sistemului de compensare bilaterală, administratia postală creditoare întocmeste conturile CN 51 si CN 52 si le supune în acelasi timp administratiei postale debitoare cu o frecventă lunară, trimestrială, semestrială sau anuală. Administratia postală debitoare acceptă sau modifică conturile CN 51 si CN 52 în termen de două luni si efectuează plata sumei facturate conform dispozitiilor art. RL 252.10. În caz de modificare a conturilor CN 51 sau CN 52, plata se efectuează pe baza sumei modificate. Dacă în termen de două luni administratia postală care a transmis conturile nu a primit nicio notificare rectificativă, atunci conturile sunt considerate ca acceptate de drept.”

18. Alineatul 2 al articolului RL 244 „Plata cheltuielilor de transport aerian” va avea următorul cuprins:

„2. Prin derogare de la această regulă, compania aeriană care asigură transportul depeselor avion poate să solicite ca taxele de transport să fie plătite unei administratii postale cu care aceasta a încheiat un acord în acest scop.”

19. Titlul capitolului 15 va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL 15

Servicii postale electronice. Legături telematice”

20. Articolul RL 255 „Curierul electronic” va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL RL 255

Curierul hibrid

1. Curierul hibrid este un serviciu postal electronic care permite expeditorului să îsi prezinte mesajul în formă fizică sau electronică, care este tratat electronic si apoi convertit într-o trimitere a postei de scrisori si predat în formă fizică destinatarului. În măsura în care legislatia natională permite, la cererea expresă a expeditorului sau a destinatarului, administratia postală de distribuire poate converti rezultatul transmisiunii originale sub o formă compatibilă cu diferite mijloace de transmisie, fizice sau altele (cum ar fi telecopie, curier electronic sau SMS).

1.1. În cazul predării sub formă fizică destinatarului, informatiile sunt, în general, transmise pe cale electronică pe un segment cât mai lung din proces si sunt reproduse în formă fizică cât mai aproape posibil de adresa destinatarului.

2. Tarifele privind curierul hibrid sunt fixate de către administratiile postale, luând în considerare costurile si cerintele pietei.”

21. După articolul RL 257 se introduce un nou articol, articolul RL 257 bis, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL RL 257 bis

Serviciul de sigiliu postal electronic

1. În relatiile stabilite între administratiile postale care au convenit să furnizeze acest serviciu, sigiliul postal electronic (asa cum este definit prin Norma tehnică S43 a UPU) constituie un sir de elemente doveditoare, păstrate de către o administratie postală care actionează ca garant al încrederii si atestă realitatea unui eveniment electronic produs asupra unui anumit continut, la o anumită dată si o anumită oră, angajând participarea uneia sau mai multor părti identificabile. Administratiile postale în cauză fac în asa fel încât să nu se îndepărteze de la Norma tehnică S43 a UPU, conform procedurilor aplicabile adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală, la recomandarea Grupului «Normalizare» al UPU.

2. Prestarea transfrontalieră a serviciului de sigiliu postal international electronic este guvernată printr-un model de încredere recunoscut, asa cum este definit într-un acord multilateral încheiat între administratiile care participă la acest serviciu. Acest model de încredere se bazează pe faptul că diverse administratii postale care oferă serviciul se autentifică mutual în timpul tranzactiilor transfrontaliere care poartă un sigiliu postal electronic. Această autentificare mutuală este efectuată de către administratii postale prin intermediul informatiilor pertinente schimbate asupra identitătii numerice a sigiliului postal electronic (cheile serviciului lor de sigiliu postal electronic, adică certificatele numerice X509).

2.1. Identitatea numerică a fiecărei administratii postale constituie un identificator numeric unic (un sir de caractere sau un jeton de autentificare) atribuit de către terti de încredere, care permite să fie identificată fără posibilitate de eroare atunci când aceasta aplică sigiliul postal electronic la tranzactiile transfrontaliere cu alte administratii postale si utilizatorii lor.

3. Cu scopul de a asigura un serviciu de sigiliu postal electronic transfrontalier, administratiile participante trebuie:

3.1. să obtină de la un tert furnizor de identităti numerice, de încredere, o identitate numerică pentru sigiliul postal electronic; si

3.2. să informeze toate celelalte administratii postale care propun serviciul de sigiliu electronic asupra acestei identităti si să difuzeze identitatea lor numerică.

4. Tarifele serviciului sigiliu postal electronic sunt fixate de către administratiile de origine, luând în considerare costurile si exigentele pietei. Fiecare administratie:

4.1. Îsi păstrează încasările ofertei sale de serviciu de sigiliu postal electronic, în măsura în care administratiile postale participante nu convin să împartă încasările din serviciul de sigiliu postal electronic; si

4.2. asigură fără costuri suplimentare verificarea sigiliului postal electronic, fără a se lua în considerare locul de aplicare.

5. Serviciul de sigiliu postal electronic între administratiile postale participante este guvernat de un acord multilateral care reia si completează dispozitiile aplicabile ale prezentului regulament.

5.1. Acordul multilateral precizează dispozitiile cerute pentru furnizarea serviciului de sigiliu postal de la o tară la alta. Administratiile postale participante se obligă, de comun acord, să respecte dispozitiile specifice din acordul multilateral.

5.2. Aspectele care nu sunt specificate în mod expres în acordul multilateral asupra sigiliului postal electronic sunt supuse dispozitiilor corespunzătoare din actele Uniunii.

6. Serviciul de sigiliu postal electronic trebuie, în măsura posibilului, să se distingă printr-un logo definit prin acordul multilateral mentionat la alin. 5.”

22. Alineatele 2 si 3 ale articolului RL 259 „Dispozitii speciale privind legăturile telematice” vor avea următorul cuprins:

„2. Biroul International publică, tine la zi si actualizează Culegerea de norme tehnice ale UPU, Ghidul de mesaje EDI normalizate ale UPU si Lista de coduri ale UPU, în atentia administratiilor postale.

3. În schimburile lor de date cu celelalte administratii postale si parteneri externi, administratiile postale utilizează mesaje puse la punct în cadrul UPU si publicate de către Biroul International în Ghidul mesajelor EDI normalizate ale UPU, dacă aceste mesaje se pretează schimburilor pe care acestea doresc să le facă. Utilizarea acestui tip de mesaje trebuie efectuată conform dispozitiilor art. RL 268. Mesajele elaborate de alte organizatii pot fi de asemenea utilizate după ce au fost aprobate de UPU si publicate în Ghidul de mesaje EDI normalizate ale UPU.”

23. Alineatele 4 si 5 ale articolului RL 259 „Dispozitii speciale privind legăturile telematice” se abrogă.

24. După alineatul 1 al articolului RL 268 „Aplicarea normelor” se introduc două noi alineate, alineatele 2 si 3, cu următorul cuprins:

„2. Aplicarea normelor UPU este facultativă, în afara cazului când referirea explicită la o normă UPU în regulament o face obligatorie. Totusi, se recomandă administratiilor să respecte atât normele relative la exploatare la nivel national si international pentru ameliorarea eficientei proceselor de tratare, cât si interoperativitatea dintre sistemele si procedurile lor.

3. O normă UPU trebuie adoptată în ansamblul ei. Administratiile postale trebuie să se asigure că modul în care le utilizează este în conformitate cu exigentele stipulate. Ele pot să se îndepărteze de recomandările prevăzute, numai în măsura în care norma în cauză le permite.”

II. PROTOCOLUL FINAL AL REGULAMENTULUI POSTEI DE SCRISORI

1. După alineatul 6 al articolului RL II „Dispozitii speciale aplicabile fiecărei categorii de trimiteri” se introduce un nou alineat, alineatul 6 bis, cu următorul cuprins:

„6bis. Nicio rezervă referitoare la curierul în număr nu va avea efect asupra aplicării art. RL 219.”

2. După alineatul 2 al articolului RL IX „Prelucrarea trimiterilor admise din greseală” se introduce un nou alineat, alineatul 2 bis, cu următorul cuprins:

„2bis. Statele Unite ale Americii îsi rezervă dreptul de a trata ca acceptate din greseală si conform prevederilor legislatiei lor si practicilor vamale nationale orice trimitere care contine substantele definite la sectiunea 1.308 titlul 21 din Codul de reglementări federale ale Statelor Unite ale Americii (Code of Federal Regulations of United States of America).”

3. Alineatele 2 si 8 ale articolului RL XII „Plata despăgubirilor” se abrogă.

III. FORMULARE*)

Formularele CN 07 - Confirmare de primire/de predare/ de plată/de înscriere,

CN 54 - Releveu recapitulativ al trimiterilor,

CN 54 bis - Releveu recapitulativ anual,

CN 63 - Releveu. Cheltuieli de tranzit si

CN 64 - Releveu. Cheltuieli terminale

vor avea următorul cuprins:

 

*) Formulare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

 

B. Regulamentul privind coletele postale si protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 2, se modifică si se completează după cum urmează:

I. REGULAMENTUL PRIVIND COLETELE POSTALE

1. Alineatul 2 al articolului RC 116 „Procedura de distribuire” va avea următorul cuprins:

„2. Cu ocazia distribuirii sau a predării unui colet simplu, administratia de distribuire trebuie să obtină semnătura persoanei care primeste trimiterea, indicând acceptul sau orice altă formă care atestă primirea, persoană care răspunde juridic conform legislatiei tării de destinatie.”

2. Alineatul 7.1.1 al articolului RC 124 „Colete cu valoare declarată” va avea următorul cuprins:

„7.1.1. La distribuirea sau predarea unui colet cu valoare declarată, administratia de distribuire trebuie să obtină semnătura persoanei care primeste trimiterea, indicând acceptul sau orice altă formă care confirmă primirea, persoană responsabilă din punctul de vedere al legislatiei tării de distribuire.”

3. Alineatul 4.1 al articolului RC 127 „Colete cu confirmare de primire” va avea următorul cuprins:

„4.1. Cu prioritate, confirmarea de primire trebuie semnată de către destinatar, iar dacă acest lucru nu este posibil, de o altă persoană autorizată conform reglementărilor tării de destinatie. Dacă aceste reglementări permit confirmarea de primire, aceasta poate fi semnată de către un lucrător al oficiului de destinatie. În afara semnăturii, a numelui, cu litere majuscule, orice altă indicatie clară si lizibilă permitând identificarea formală a autorului semnăturii trebuie, de asemenea, înscrisă.”

4. După alineatul 4.7 al articolului RC 144 „Reclamatii” se introduce un nou alineat, alineatul 4.7 bis, cu următorul cuprins:

„4.7 bis. Dacă expeditorul face dovada că, în ciuda atestării predării de către administratia postală de destinatie, destinatarul pretinde că nu a primit trimiterea căutată, se procedează după cum urmează. La cererea expresă a administratiei de origine, administratia de destinatie este obligată să furnizeze expeditorului, prin intermediul administratiei postale de origine, o confirmare a predării prin scrisoare, confirmare de primire CN 07 sau orice alt mijloc, semnat conform art. RC 127.4.1, sau o copie a semnăturii persoanei care a primit trimiterea, indicând acceptul său, sau altă formă de confirmare de primire, conform art. RC 116.2 ori RC 124.7.1.1, după caz.”

5. Alineatul 5.7 al articolului RC 144 „Reclamatii” se abrogă.

6. După alineatul 8 al articolului RC 144 „Reclamatii” se introduce un nou alineat, alineatul 8 bis, cu următorul cuprins:

„8 bis. În caz de alternativă la transmiterea unui formular CN 08 pentru reclamatii, administratiile postale pot alege să utilizeze un sistem de reclamatii pe Internet (Cricket), în cadrul căruia, în cazul în care trimiterile poartă cod de bare, sunt utilizate normele următoare:

8 bis.1. Cerere de anchetă: administratia postală de origine cere în primul rând administratiei postale de destinatie informatiile obtinute cu ajutorul sistemului de urmărire; administratia de destinatie le transmite într-un interval de 12 ore lucrătoare, în cazul în care un sistem «Cricket» sau un sistem electronic este disponibil. În absenta unui sistem de urmărire, nu poate fi formulată nicio cerere de anchetă.

8 bis. 2. Cercetare specială: dacă cererea de anchetă nu dă niciun rezultat, administratia postală de origine poate să solicite administratiei postale de destinatie să efectueze cercetări la nivelul birourilor si centrelor de distribuire prin intermediul cărora trimiterea este posibil să fi trecut; informatiile obtinute trebuie să fie comunicate într-un interval de 24 de ore lucrătoare, în cazul în care are la dispozitie un sistem «Cricket» sau un sistem de curier electronic.

8 bis. 3. Cercetare extinsă: în cazul în care trimiterea nu poate fi localizată cu ocazia cercetării speciale, se convine să se întreprindă o cercetare mai aprofundată într-un interval de 160 de ore lucrătoare; la expirarea acestei perioade, administratia postală de origine poate indemniza pe cel în drept în contul administratiei postale de destinatie. Un cod de autorizare corespunzător trebuie să fie transmis pe cale electronică de administratia postală responsabilă.”

7. Alineatul 1.5 al articolului RC 148 „Aplicarea responsabilitătii administratiilor postale” va avea următorul cuprins:

„1.5. Cu aplicare din data de 1 martie 2006, toate cererile vizând angajarea responsabilitătii administratiilor postale vor trebui să fie limitate doar la colete identificate prihtr-un identificator unic, în conformitate cu Standardul S10d (Identificatorul trimiterilor postale: Partea D: identificator de 13 caractere pentru colete), publicat în Standardele tehnice UPU.”

8. Alineatul 2 al articolului RC 152 „Termenul de plată a despăgubirii” se abrogă.

9. Alineatul 1 al articolului RC 161 „Aplicarea codurilor de bare pe coletele postale” va avea următorul cuprins:

„1. Toate administratiile postale vor aplica coduri de bare pe toate coletele postale internationale externe (avion, S.A.L., suprafată). Specificatiile vor fi următoarele:

1.1. Fiecare colet va fi identificat printr-un identificator unic, în conformitate cu Standardul S10d (Identificator trimiteri postale: Partea D: identificator cu 13 caractere pentru colete), publicat în Standardele tehnice UPU.

1.2. De asemenea, identificatorul trebuie să fie reprezentat printr-un cod de bare în conformitate cu Standardul S10d (Identificator trimiteri postale: Partea D: identificator cu 13 caractere pentru colete), publicat în Standardele tehnice UPU.”

10. Alineatul 1 al articolului RC 188 „Nivelul de bază al cotelor-părti teritoriale de sosire fondat pe caracteristicile serviciului furnizat” va avea următorul cuprins:

„1. Nivelul cotelor-părti teritoriale de sosire 1.1. Pentru anii 2006-2009, nivelul cotelor-părti teritoriale de sosire prevăzute la art. 34.1 din Conventie sunt:

1.1.1. Cota-parte de bază specifică tării corespunde unei taxe maxime/colet si unei taxe maxime/kg. Pentru anul 2007, aceste taxe vor fi fixate la 71,4% din taxa stabilită de fiecare administratie postală pentru anul 2004. Pentru anii 2008 si 2009, aceste taxe de bază vor corespunde cotelor-părti teritoriale de sosire de bază proprii fiecărei tări, fixate de fiecare administratie postală în anul precedent

1.1.2. Totusi, în cazul în care pentru anul 2007, noua cotă-parte teritorială de sosire de bază a unei administratii postale reprezintă mai putin de 2,85 DST/colet si de 0,28 DST/kg, sub rezerva unei taxe-plafon prevăzute la alin. 1.1.3, cota-parte teritorială de sosire aplicată unei astfel de administratii postale va fi stabilită la nivelul cotelor-părti teritoriale de sosire minimale universale, corespunzând la 2,85 DST/colet si la 0,28 DST/kg.

1.1.3. În cazul în care o administratie postală aplică cota-parte teritorială de sosire de baza, asa cum este indicat la alin. 1.1.2, aplicarea acestei cote-părti face obiectul unei taxe-plafon corespunzând combinatiei remuneratiilor pe colet si pe kilogram, fixată la 4,25 DST pentru un colet de 5 kg. În cazul în care valoarea corespunzătoare la 71,4% din suma remuneratiilor pe colet si pe kilogram pentru anul 2004 este superioară valorii de 4,25 DST, cota-parte teritorială de sosire de bază va fi stabilită pe baza unei proportii de 71,4% din taxele pe colet si pe kilogram. Dacă valoarea corespunzând la 71,4% din suma remuneratiilor pe colet si pe kilogram pentru anul 2004 este inferioară sumei de 4,25 DST, cotele-părti teritoriale de sosire de bază vor fi stabilite conform dispozitiilor alin. 1.1.2.

1.1.4. În scopul determinării cotelor-părti teritoriale de sosire, termenul «administratie postală» este considerat ca raportându-se la fiecare tară sau teritoriu asigurând functiile unei administratii postale independente. În cazul în care serviciile de colete postale ale unei tări sau ale unui teritoriu sunt executate în cadrul administratiei postale apartinând unei alte tări sau teritoriu, conform art. 12 din Conventie, ele sunt considerate ca făcând parte din cadrul acestei ultime administratii postale, în scopul determinării elementelor de serviciu furnizat si al calculului cotelor-părti teritoriale de sosire pe baza elementelor serviciului furnizat.”

11. Alineatul 3.4.1 al articolului RC 188 „Nivelul de bază al cotelor-părti teritoriale de sosire fondat pe caracteristicile serviciului furnizat” va avea următorul cuprins:

„3.4.1. Administratia postală care obtine semnătura destinatarului, indicând acceptul său, sau orice altă formă de atestare a primirii acceptabilă din punct de vedere juridic, în virtutea legislatiei tării de destinatie, pe parcursul distribuirii sau predării unui colet simplu, asa cum prevede art. RC 116, va avea dreptul la o bonificatie corespunzând la 5% din cotele-părti de bază indicate la alin. 1.1.”

12. După alineatul 1 al articolului RC 214 „Aplicarea normelor” se introduc două noi alineate, alineatele 2 si 3, cu următorul cuprins:

„2. Aplicarea normelor Uniunii este facultativă, cu exceptia unei referinte explicite la o normă UPU din regulament, care face obligatorie aplicarea respectivei norme. În acelasi timp, se recomandă administratiilor postale să respecte atât normele relative la efectuarea serviciului la nivel national si international, în scopul ameliorării eficacitătii proceselor lor de tratare, cât si interoperativitatea sistemelor si procedurilor lor.

3. O normă UPU trebuie adoptată în ansamblul său. Administratiile postale trebuie să se asigure că maniera în care ele utilizează o normă de acest tip este în întregime conformă cu exigentele stipulate în ea. Ele pot să se îndepărteze de recomandările prevăzute numai în măsura în care norma în cauză permite.”

II. PROTOCOLUL FINAL AL REGULAMENTULUI PRIVIND COLETELE POSTALE

1. La alineatul 1 al articolului RC V „Tratarea coletelor acceptate din greseală” se introduce un nou alineat, alineatul 1 bis, cu următorul cuprins:

„1 bis. Statele Unite ale Americii îsi rezervă dreptul de a trata ca acceptate din greseală si conform dispozitiilor legislatiei sale si practicilor vamale nationale orice colete continând substante, asa cum sunt ele definite în sectiunea 1.308 titlul 21 din Codul de reglementări federale al Statelor Unite ale Americii (Code of Federal Regulations of United States of America).”

2. Alineatele 1 si 4 ale articolului RC VIII „Plata despăgubirilor” se abrogă.

Art. II. - (1) Prevederile art. I lit. B pct. I.3, I.4, I.6, I.7, I.8, 1.11, 1.12, 11.1 si II.2 intră în vigoare de la data de 1 septembrie 2006.

(2) Prevederile art. I lit. B pct. 1.1, I.2, I.5, I.9 si 1.10 intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2007.

Art. III. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2007.

Nr. 21.

 

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RESITA

JUDETUL CARAS-SEVERIN

 

LISTA

cuprinzând asociatiile care primesc subventii de la bugetul local în anul 2007, În conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică,  care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei

Cuantumul subventiei aprobate

- lei -

1.

Asociatia Samaritenilor din Banat

36.000

2.

Asociatia de Binefacere PROVITAM

70.000

 

Primar,

Liviu Spătarii