MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 71         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 914 din 14 decembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 1 lit. a) si lit. b) si ale art. 2821 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI BOMÂNIEI

 

9. - Hotărâre privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

517/2006. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor pentru anularea prevederilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor nr. 42/2005 privind aplicarea regimului de control al exporturilor unui produs care nu figurează în listele de control cuprinzând produsele si tehnologiile cu dublă utilizare

 

839/2006. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind modificarea si completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 270/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiintat în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare

 

4. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru abrogarea ordinelor ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea listelor organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor individuale de protectie, masinilor industriale, echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, precum si a explozivilor de uz civil

 

21. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile Române RACR-RA, Regulile aerului, editia 02/2006

 

26. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul I 2007

 

32. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

33. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

42. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea pct. 7 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate romane, republicată, si a pct. 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

4.303. - Decizie privind numirea noului administrator-director general si revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială MEDINS 2002 ROMANIA-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 914

din 14 decembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 1 lit. a) si lit. b) si ale art. 2821 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 1 lit. a) si b) si art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Fructexport International” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.631/2005 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, avocatul G.G. Florescu, lipsă fiind partea Societatea Comercială „Beneton Serv” - S.R.L. din comuna Bezdead, judetul Dâmbovita, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Avocatul autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile de lege criticate instituie un tratament discriminatoriu în cadrul aceleiasi categorii de persoane, pe criterii valorice, stabilind totodată numărul gradelor de jurisdictie la care au acces justitiabilii.

Reprezentantul Ministerului Public, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 26 aprilie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.631/2005, Tribunalul Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Fructexport International” - S.R.L. din Bucuresti.

Desi, prin încheierea instantei de judecată, Curtea a fost sesizată numai cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, din examinarea notelor scrise, depuse de autorul exceptiei în motivarea acesteia, rezultă că au fost criticate ca fiind neconstitutionale si dispozitiile art. 2 pct. 1 lit. a) si b) din Codul de procedură civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că reglementarea în mod diferentiat a căilor de atac ce pot fi urmate în cauze având ca obiect împărteala de bunuri, în functie de valoarea bunurilor de împărtit, contravine prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), art. 4, 16, art. 21 alin. (1) si (3), art. 73 alin. (1) si ale art. 115 alin. (6) si (7).

Tribunalul Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă este neîntemeiată.

În acest sens, arată că reglementarea criticată nu cuprinde elemente care să atragă încălcări ale drepturilor constitutionale la care face referire autorul exceptiei.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 2821 din Codul de procedură civilă sunt constitutionale. În acest sens, invocă Decizia nr. 380/2006, prin care Curtea Constitutională a statuat că reglementarea criticată nu contravine prevederilor art. 4, 16 si 21 din Legea fundamentală. În ceea ce priveste celelalte prevederi constitutionale invocate, consideră că acestea nu au incidentă în cauza de fată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Curtea observă că, dintr-o posibilă eroare, instanta de judecată nu a sesizat instanta de contencios constitutional si nici nu s-a pronuntat asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 1 lit. a) si b) din Codul de procedură civilă ridicate de autorul acesteia, asa cum reiese din examinarea notelor scrise depuse la dosar.

În aceste conditii, Curtea urmează a se pronunta si asupra acestor dispozitii, astfel încât obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie atât dispozitiile art. 2 pct. 1 lit. a) si b), astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, cât si ale art. 2821 din acelasi cod.

Dispozitiile de lege criticate au următorul continut:

Art. 2 pct. 1 lit. a) si b): „Tribunalul judecă:

1. În primă instantă:

a) procesele si cererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei, precum si procesele si cererile în această materie al căror obiect este neevaluabil în bani;

b) procesele si cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 5 miliarde lei, cu exceptia cererilor de împărteală judiciară, a cererilor în materia succesorală, a cererilor neevaluabile în bani si a cererilor privind materia fondului funciar, inclusiv cele de drept comun, petitorii sau, după caz, posesorii, formulate de tertii vătămati în drepturile lor prin aplicarea legilor în materia fondului funciar;'';

Art. 2821: „Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întrepnere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât si în materie comercială, actiunile posesorii, precum si cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii si în alte cazuri prevăzute de lege.

Hotărârile instantelor judecătoresti prin care se solutionează plângerile împotriva hotărârilor autoritătilor administratiei publice cu activitate jurisdictională si ale altor organe cu astfel de activitate nu sunt supuse apelului, dacă legea nu prevede altfel.”

Autorul exceptiei sustine că textele de lege criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitoare la statul de drept, ale art. 4 privind egalitatea între cetăteni, ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1) si (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, ale art. 73 alin. (1) privind categoriile de lege si ale art. 115 alin. (6) si (7) referitoare la delegarea legislativă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, prin Decizia nr. 226 din 18 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 7 iunie 2004, si Decizia nr. 522 din 11 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 9 noiembrie 2005, referitoare la pretinsa încălcare a principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, prevăzut de art. 16 alin. (1) din Constitutie, Curtea a retinut, în esentă, că diferentierea hotărârilor care pot fi sau nu pot fi supuse apelului se face pe criteriul valorii obiectului litigiului, iar nu pe cel al averii sau al categoriei sociale si, prin urmare, textul legal criticat nu instituie discriminări pe criteriile prevăzute de art. 4 din Constitutie, de natură să aducă atingere principiului egalitătii cetătenilor în fata legii. Regimul juridic diferit este determinat de deosebirea de situatii, care impune solutii legislative diferite în vederea asigurării celeritătii solutionării cauzelor aflate pe rolul instantelor.

Tot cu acel prilej, referitor la prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, prin Decizia Plenului nr. 1/1994 Curtea a stabilit că nu se poate exclude de la exercitiul drepturilor procesuale nicio categorie sau grup social, însă legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti particulare de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Referitor la celelalte norme constitutionale invocate, Curtea constată că acestea nu pot fi retinute ca relevante pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate.

Pentru aceleasi argumente care au stat la baza demonstrării netemeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă, Curtea retine că nu poate fi primită nici critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 1 lit. a) si b) din acelasi cod.

lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 1 lit. a) si lit. b) si ale art. 2821 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Fructexport International” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.631/2005 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 decembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 pct. 38 din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, denumită în continuare Comisia, pentru examinarea si avizarea contractării/garantării de către unitătile administrativ-teritoriale, în calitatea acestora de persoane juridice, de împrumuturi interne si externe pe termen scurt, mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale.

Art. 2. - (1) Comisia are în componenta sa 9 membri, după cum urmează:

a) 4 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, inclusiv presedintele Comisiei;

b) 2 reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor;

c) 3 reprezentanti ai structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale.

(2) Presedintele Comisiei este secretarul de stat cu atributii de coordonare a datoriei publice din Ministerul Finantelor Publice.

(3) Comisia se constituie după cum urmează:

a) prin ordin al ministrului finantelor publice se desemnează persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a);

b) prin ordin al ministrului administratiei si internelor se desemnează persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b); în acest ordin sunt incluse si persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c), desemnate de structurile asociative.

Art. 3. - (1) Comisia se întruneste lunar si ori de câte ori este nevoie pentru analizarea cererilor si a documentatiilor aferente, primite de la unitătile administrativ-teritoriale, prin care se solicită autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi interne ori externe.

(2) La nivelul Comisiei functionează un secretariat ai cărui membri sunt persoane din cadrul directiilor de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice implicate în verificarea si analizarea documentatiilor, desemnate prin ordin al ministrului finantelor publice. Secretariatul asigură lucrările operative ce privesc relatia dintre Comisie si solicitantii autorizării împrumuturilor locale, administrarea bazei de date la dispozitia Comisiei, precum si cele specifice de organizare a sedintelor Comisiei, inclusiv convocarea membrilor acesteia.

Art. 4. - Documentatia necesară pentru autorizarea contractării sau garantării unui împrumut intern ori extern se stabileste potrivit Normelor si procedurilor privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unitătile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 5. - Se aprobă Regulamentul de functionare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - Unitătile administrativ-teritoriale, prin ordonatorii principali de credite, au obligatia ca, în cazul în care contractează sau garantează împrumuturi interne si externe, să le înscrie, după caz, în registrul datoriei publice locale sau în registru^ garantiilor locale, în conditiile legii.

Art. 7. - Înregistrarea si raportarea datoriei publice locale se realizează în conformitate cu normele metodologice elaborate în acest scop de Ministerul Finantelor Publice în baza Legii datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, si aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 158/2005 privind constituirea, stabilirea componentei si competentelor Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 16 martie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 9.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME Sl PROCEDURI

privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi de către unitătile administrativ-teritoriale

 

ARTICOLUL 1

Împrumuturi contractate/garantate de unităti administrativ-teritoriale

 

(1) Prin împrumuturi interne contractate de unitătile administrativ-teritoriale supuse prevederilor prezentei hotărâri se întelege:

a) Împrumuturi interne contractate direct de unitătile administrativ-teritoriale cu garantia statului;

b) Împrumuturi interne contractate direct de unitătile administrativ-teritoriale în baza garantiilor proprii.

(2) Prin împrumuturi interne garantate de unitătile administrativ-teritoriale se întelege împrumuturi interne contractate direct de operatorii economici si de serviciile publice de subordonare locală, înfiintati prin hotărâri ale autoritătilor deliberative ale administratiei publice locale, având garantia unitătilor administrativ-teritoriale respective.

(3) Prin împrumuturi externe contractate de unitătile administrativ-teritoriale se întelege:

a) Împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate unitătilor administrativ-teritoriale;

b) Împrumuturi externe contractate direct de unitătile administrativ-teritoriale cu garantia statului;

c) Împrumuturi externe contractate direct de unitătile administrativ-teritoriale în baza garantiilor proprii.

(4) Prin împrumuturi externe garantate de unitătile administrativ-teritoriale se întelege:

a) Împrumuturi externe contractate de stat si subîmprumutate operatorilor economici si serviciilor publice de subordonare locală, înfiintati prin hotărâri ale autoritătilor deliberative ale administratiei publice locale, având garantia unitătilor administrativ-teritoriale respective;

b) Împrumuturi externe contractate direct de operatorii economici si de serviciile publice de subordonare locală, înfiintati prin hotărâri ale autoritătilor deliberative ale administratiei publice locale, având garantia unitătilor administrativ-teritoriale respective.

(5) Unitatea administrativ-teritorială, prin ordonatorul principal de credite, care solicită Comisiei autorizarea contractării/garantării unui împrumut, în conditiile legii, are obligatia de a prezenta, odată cu cererea pentru autorizarea contractării/garantării de împrumut, întocmită potrivit anexei nr. 1.1, următoarele documente:

a) hotărârea autoritătii deliberative a administratiei publice locale de aprobare a contractării/garantării împrumutului, întocmită potrivit anexei nr. 1.2;

b) ultimul buget local al unitătii administrativ-teritoriale aprobat pentru anul curent, înregistrat la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului;

c) calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit anexei nr. 1.3;

d) situatia financiară privind contul de executie a bugetului local al unitătii administrativ-teritoriale pentru ultimii 2 ani anteriori anului curent în care se solicită autorizarea contractării/garantării împrumutului, precum si ultimul cont de executie trimestrial pentru anul în curs, pentru cererile depuse după data de 1 mai, sau, în lipsa acestuia, contul de executie a bugetului local depus la Trezoreria Statului, trimestrial sau, după caz, la finele lunii precedente solicitării autorizării;

e) proiectul contractului de împrumut sau termenii financiari indicativi transmisi de bancă, care să cuprindă: valoarea împrumutului, moneda în care se va acorda împrumutul, perioada de gratie, perioada de rambursare, rata dobânzii, nivelul comisioanelor si al celorlalte costuri ale împrumutului, precum si graficul estimativ de rambursare a împrumutului, în care să se evidentieze distinct, pe ani, dobânzile, comisioanele, ratele de capital si celelalte costuri aferente;

f) situatia estimativă privind serviciul datoriei publice locale pe perioada de derulare a împrumutului, întocmită potrivit anexei nr. 1.4;

g) declaratia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite privind situatia altor împrumuturi contractate si/sau garantate de unitatea administrativ-teritorială aflate în derulare, întocmită conform anexei nr. 1.5;

h) orice alte documente solicitate de Comisie în vederea analizării cererii de autorizare a contractării/garantării împrumutului sau pe care solicitantul le consideră utile în sustinerea cererii.

(6) Documentele prevăzute la alin. (5) se depun în două exemplare, în original si copie. Prima filă cuprinde opisul documentelor din dosarul respectiv, în ordinea prevăzută la alin. (5). Fiecare filă ce urmează opisului este numerotată în ordinea crescătoare a numerelor naturale, începând cu numărul 2. Cele două dosare vor avea documentele în aceeasi ordine. În cazul în care după înregistrarea dosarului la secretariatul Comisiei este necesar a fi depuse alte file, acestea vor purta numere subsecventiale numărului filei precedente. De exemplu: după fila 17 este necesar a fi depuse încă 5 file, care vor fi numerotate: 17/1, 17/2, 17/3, 17/4 si 17/5.

(7) Fiecare filă din dosar se semnează si se stampilează pe prima pagină. Ultima filă din dosar, sub semnătura ordonatorului principal de credite, contine, în mod explicit, prenumele si numele persoanei care a semnat filele din dosar, functia îndeplinită si specimenul de semnătură al acesteia, precum si amprenta stampilei autoritătii executive. Pentru semnătura care se aplică pe filele din dosar poate fi utilizată parafă.

(8) Prin semnarea pe prima pagină a fiecărei file se certifică de către persoana respectivă faptul că acel document este conform cu realitatea, sub sanctiunea legii penale.

(9) În situatia în care documentele depuse în oricare dintre cele două dosare nu pot fi originale si trebuie fotocopiate, acestea trebuie să fie lizibile.

(10) Dosarul original care a stat la baza adoptării hotărârii privind autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi interne ori externe se arhivează, în conditiile legii, la Ministerul Finantelor Publice.

(11) Cererea prevăzută la alin. (5), potrivit machetei din anexa nr. 1.1, contine în structura sa declaratia pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, sub sanctiunea legii penale, din care să rezulte că documentatia anexată la cerere este conformă cu realitatea.

 

ARTICOLUL 2

Contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare

 

(1) Contractarea de datorie publică locală de către unitătile administrativ-teritoriale prin emisiuni de titluri de valoare se face cu respectarea legislatiei privind regimul titlurilor de valoare. Emiterea si lansarea titlurilor de valoare se pot face direct de către unitătile administrativ-teritoriale sau prin intermediul unor agentii ori al altor institutii specializate.

(2) Unitatea administrativ-teritorială, prin ordonatorul principal de credite, are obligatia de a prezenta secretariatului Comisiei cererea pentru autorizarea contractării de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, potrivit machetei din anexa nr. 1.1, însotită de documentatia prevăzută la art. 1 alin. (5). Întreaga documentatie legată de emisiunea de titluri de valoare preconizată se înaintează Comisiei suplimentar fată de cea prevăzută la art. 1. Prospectul de emisiune prezentat trebuie elaborat în conformitate cu legislatia în vigoare referitoare la pietele de capital.

 

ARTICOLUL 3

Alte dispozitii

 

(1) După contractarea si/sau garantarea de împrumuturi, ordonatorul principal de credite are obligatia de a transmite

Ministerului Finantelor Publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a contractului/acordului respectiv, copii de pe fiecare document care atestă, după caz:

a) contractarea/garantarea împrumutului;

b) actul aditional la contractul/acordul de împrumut/ garantare, dacă au fost aduse modificări la acesta cu respectarea clauzelor contractuale.

(2) Împrumuturile contractate si garantiile acordate de unitatea administrativ-teritorială se înscriu în registrul datoriei publice locale si, respectiv, în registrul garantiilor locale conduse la nivelul respectiv.

(3) Beneficiarii de împrumuturi care constituie datorie publică locală, inclusiv unitătile administrativ-teritoriale garante, vor raporta până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni informatii privind împrumuturile pentru luna anterioară, în structura stabilită prin normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(4) În cazul în care în derularea investitiilor se înregistrează economii fată de valoarea împrumuturilor/ garantiilor autorizate, de regulă, acestea pot fi utilizate pentru finantarea altor investitii fără a fi necesară o nouă autorizare. Astfel de situatii trebuie notificate în prealabil Comisiei.

În situatia în care pe parcursul derulării împrumutului autorizat, prin hotărâre a autoritătii deliberative se produc modificări în lista investitiilor finantate din împrumut, notificarea înaintată Comisiei trebuie să cuprindă informatiile referitoare la investitiile înlocuite si la cele ce se doresc a fi introduse la finantare, existenta aprobărilor legale pentru acestea din urmă, care să permită acesteia să analizeze în ce măsură cererea este sustinută de documentatia care a stat la baza acordării autorizării.

(5) Anexele nr. 1.1-1.5 fac parte integrantă din prezentele norme si proceduri.

(6) Anexele nr. 1.1-1.5*) pot fi descărcate prin accesarea adreselor de internet ale următoarelor ministere:

a) www.mfinante.ro. În cazul Ministerului Finantelor Publice;

b) www.mai.aov.ro. În cazul Ministerului Administratiei si Internelor.

(7) Adresa de postă electronică a solicitantului, prin intermediul căreia se pot face comunicări operative între secretariatul Comisiei si solicitantul respectiv, se va mentiona, în cazul în care există, în cererile care se întocmesc potrivit modelului-cadru din anexa nr. 1.1.

 

 

 

 

Stema

ROMÂNIA

JUDETUL........................................................... 1)

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

………………………………………………….

………………………………………………….2)

………………………………………………….3)

ADRESA..............................................................

………………………………………………….

TELEFON/FAX/ADRESA MAIL ……………...

………………………………………………….

Nr. ………..din ……………….. 20……

STEMA

UNITĂTII

ADMINISTRATIV

TERITORIALE

 

 

 

Înregistrat în Registrul pentru evidenta cererilor adresate Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale

sub nr...................din....................20.....

 

 

CEREREA

pentru autorizarea contractării/garantării unui împrumut intern/extern în valoare de...........................lei/valuta contract

 

Subsemnatul,.........................4) În calitate de primar al .......................2) .......................3), judetul ......................1), vă depun prezenta cerere în vederea autorizării contractării/garantării unui împrumut intern/extern în valoare de............lei/valuta de contract (cu mentionarea cursului de schimb) 6), având ca titular........................ 2).......................3) identificat/ă prin codul de înregistrare fiscală ..............5), la care anexez opisul, precum si celelalte documente cerute de legislatia în vigoare.

Prin prezenta mă oblig să aduc la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului I-ocal nr. ........din ......... 20 ..... privind aprobarea contractării/garantării unui împrumut intern/extern în valoare de .................. lei/valuta de contract, precum si ale oricăror alte reglementări conexe.

De asemenea, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, cunoscând că falsul în declaratii este pedepsii de legea penală, că documentatia anexată, ca parte integrantă a prezentei cereri, este conformă cu realitatea si că unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezint, nu are alte obligatii financiare interne si externe necuprinse în calculul gradului de îndatorare.

 

Conditiile imprumutului pentru a cărui contractare/garantare se solicita autorizarea:

 

Destinatie împrumut

Denumire finantator

Valoarea împrumutului

(valuta de contract)

Durata imprumutului

Rata anuala a dobânzii

Comisioane ai alte costuri aferente

 

 

 

Perioada de gratie

Perioada de rambursare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

.................................2)...............................3)

....................................................

LS.

(prenumele si numele)

 

LEGENDĂ:

1) se înscrie denumirea judetului;

2) se înscrie categoria unitătii administrativ-teritoriale solicitante;

3) se înscrie denumirea unitătii administrativ-teritoriale solicitante;

4) se înscrie prenumele si numele reprezentatului legal;

5) se înscrie codul de înregistrare fiscală a unitătii administrativ-teritoriale;

6) cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României la data efectuării calculului de transformare a valutei - a imprumutului în echivalent lei

 

NOTĂ:

Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative, precum si situatiilor specifice fiecărei unităti administrativ-teritoriale.

 

ANEXA Nr. 1.2

la norme si proceduri

 

 

 

Stema

ROMÂNIA

JUDETUL................................

CONSILIUL LOCAL AL .....................

................................................................1)

................................................................2)

................................................................3)

................................................................4)

STEMA

UNITĂTII

ADMINISTRATIV

TERITORIALE

 

HOTĂRÂREA

nr............din...........................................20

privind aprobarea contractării/garantării unui împrumut intern/extern fn valoare de...........................lei/valuta de contract

 

În temeiul prevederilor art.46 alin.(1) si (2) lit.b), precum si ale art.1207 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Legea datoriei publice nr.313/2004, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si cu cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;

tinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, coroborate cu cele ale art.3 alin.(4) din Legea datoriei publice nr.313/2004, cu modificările ulterioare,

luând fn considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

tinând seama de prevederile art. 942 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii,

luând act de expunerea de motive a primarului 2), în calitatea sa de initiator, înregistrată sub nr............./....................... 200....., de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr............./............................... 200....., precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local/ refinantarea datoriei publice locale, a căror documentatie tehnico-economica/ nota de

fundamentare a fost aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr............../20 privind ....................,

 

CONSILIUL LOCAL AL.............................2)...............................3)

adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. - Se aprobă contractarea/garantarea unui împrumut intern/extern în valoare de.........................lei/valuta de contract, cu o maturitate de..........ani.

Art.2. - Contractarea/garantarea împrumutului prevăzut la art.1 se face pentru realizarea investitiilor publice de interes local/refinantarea datoriei publice locale, prevăzute în anexa la prezenta.

Art.3. - Din bugetul local al.............................2) .......................3) se asigură integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investitii de interes local.

c) alte cheltuieli neeligibile la finantare din imprumutul mentionat la art.1

Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul..............................2)................................3).

Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului...........................2), în termenul prevăzut de lege, primarului.................................) si Prefectului Judetului.............................1) si se aduce la cunostintă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al.................................2) ......................................3), precum si pe pagina de internet www........................................5)

 

PRESEDINTELE DE SEDINTĂ,

LS

................................................................

................................................................

(prenumele si numele)

Contrasemnează:

 

SECRETARUL.......................................2)

................................................................

................................................................

(prenumele si numele)

 

LEGENDĂ:

1) se înscrie denumirea judetului;

2) se înscrie categoria unitătii administrativ-teritoriale solicitante;

3) se înscrie denumirea unitătii administrativ-teritoriale solicitante;

4) se înscrie codul de înregistrare fiscală a unitătii administrativ-teritoriale;

5) se înscrie adresa paginii de internet a unitătii administrativ-teritoriale.

 

NOTĂ:

Prezentul model-cadru se adaptează In mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative, precum si situatiilor specifice fiecărei unităti administrativ-teritoriale.

 

 

ANEXA Nr. 1.3

 la norme si proceduri

 

JUDETUL .....................................................

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

 

CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE

a bugetului local al comunel/orasulu1/municipiulul/Judetului în urma contractării/garantării de împrumuturi pe baza datelor extrase din bugetul local

 

DENUMIREA INDICATORILOR

 

Cod rând din formularul de buget

 

 

Executie buget local1) la 31.XII. -

anul n-2

 

 

Executie buget local1) la 31 .XII. - anul n-1

 

 

Buget local aprobat2) (anul curent)

 

anul n

 

 

Execute buget local aprobat3) (anul curent)

 

 

Proiectie buget local pe perioada de rambursare a împrumutului4)

Buget local estimat (anul curent)

Buget local estimat

Buget local estimat

Buget local estimat

Buget local estimat

anul n

anul n+1

anul n+2

anul n+3

anul n+....

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

VENITURI PROPRII (rd. 3-28-80+83+89)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VENITURI CURENTE, din cane:

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOZITE S1 TAXE PE PROPRIETATE, din care:

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozit pe clădiri

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozit pe terenuri

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială si alte taxe de timbru

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII, din care:

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sume defalcate din TVA

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăsurarea de activităti

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care :

Taxă asupra mijloacelor de transport

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENITURI DIN PROPRIETATE

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care :

Restituiri de fonduri din finantarea bugetară a anilor precedenti

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din concesiuni sl închirieri

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

din care :

Venituri din prestări de servicii si alte activităti

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenzi, penalităti si confiscări

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri voluntare, altele decât subventiile

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. VENITURI DIN CAPITAL, din care:

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din valorificarea unor bunuri, din care:

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din privatizare

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat

88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.OPERATIUNI FINANCIARE

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limita de îndatorare......% din venituri proprii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul anual al datoriei publice locale5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisioane

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobflnzi

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambursare

174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradul de îndatorare - în % (serviciul anual al datoriei/venituri proprii x100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Sltua|ia financiară privind contul de executie a bugetului local al unitătii administratlv-terltoriale

2) Ultimul buget local aprobat pe anul curent

3) Ultimul cont de execute trimestrial pentru anul tn curs, sau după caz, contul de execute a bugetului local de la trezoreria statului, trimestrial sau la finele lunii precedente solicitării autorizării.

4) La stabilirea proiectiei bugetului local pe perioada de rambursare a împrumutului, influentat cu serviciul total al datoriei publice locale, se vor avea tn vedere pentru estimarea bugetului local din anul curent executia bugetului local la finele lunii precedente solicitării autorizării si a estimării acesteia la Unele anului curent, iar pentru estimarea bugetului local pe perioada următoare, o crestere anuali a veniturilor proprii de maximum 10% fata de de anul anterior

Pentru cresterile mal mari aplicate asupra veniturilor proprii ale bugetului local aprobat, pe anul curent, precum sl ale proiectiei bugetului local pe perioada de rambursare a împrumutului, se va prezenta o justificare fundamentată a acestora.

5) Cuprinde serviciul datoriei publice locale aferent împrumuturilor tn derulare si împrumutului pentru care se solicită autorizarea (trebuie să corespundă cu datele cuprinse în Macheta din anexa 1.4 privind situatia estimativă a serviciului datoriei publice locale.

 

Nota:

Se va avea în vedere ca datele cuprinse In anexa sa concorde cu prevederile din următoarele documente: ultimul buget aprobat pe anul în curs, situatiile financiare privind conturile de execute a bugetului local, situatia estimativa privind serviciul datoriei publice

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

PRIMAR/PRESEDINTE

DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL)

 

ANEXA Nr. 1.4

la norme si proceduri

 

SITUATIE

privind serviciul datoriei publice locale

 

Judetul................................ Consiliul.........................................

În perioada.........................................

 

- mii RON -

Nr. crt.

 

Serviciul anual al datoriei publice locale

 

Anul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent

(a + b + c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Rambursarea împrumutului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dobânzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Comisioane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul pentru care se solicita autorizarea (a + b + c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Rambursarea împrumutului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dobânzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Comisioane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

Serviciul TOTAL al datoriei publice locale

(a + b + c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Rambursarea împrumutului

(1 a + 2 a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Dobânzi

(1 b + 2 b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Comisioane

(1 c + 2 c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

PRIMAR/PRESEDINTE

DIRECTOR ECONOMIC (CONTABIL)

 

Se întocmeste pe baza graficelor de rambursare a împrumuturilor prevăzute în situatia împrumuturilor contractate/garantate existente si a graficului estimativ de rambursare a împrumutulul pentru care se solicita autorizare

 

NOTA:

Serviciul datoriei publice locale pentru împrumutul existent se detaliază pe fiecare împrumut contractat/garantat aflat în derulare

 

ANEXA Nr. 1.5

la norme si proceduri

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul/a ........................................................., reprezentant legal al judetului/municipiului ........................................ în calitate de ordonator principal de credite,

declar pe proprie răspundere că judetul/municipiul are în derulare următoarele împrumuturi interne si/sau externe contractate si/sau garantate:

 

Împrumutator

Valoare împrumut (valuta de contract)

Destinatie împrumut

Împrumutat

Garant

Data contractării / garantării împrumutului

Durata împrumut

Rata anuala a dobânzii

Comisioane

per. de gratie

per. de ramb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta declaratie face parte din documentatia pentru autorizarea contractării/garantării împrumutului în valoare de .............................................. si răspund, conform dispozitiilor art. 27 din Legea datoriei publice nr. 313/2004 si ale art. 77 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, pentru furnizarea de date eronate.

 

Data:

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

 

NOTA:

Prezentul model-cadru se adaptează în mod corespunzător, potrivit dinamicii legislative.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENTUL

de functionare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

 

Art. 1. - Comisia constituită conform prezentei hotărâri îsi desfăsoară activitatea în cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 2. - Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul „pentru” a cel putin două treimi din numărul membrilor acesteia.

Art. 3. - La sedintele Comisiei pot participa, ca invitati, reprezentantii unitătilor administrativ-teritoriale care solicită autorizarea, precum si ai altor institutii interesate.

Art. 4. - (1) Cererile pentru autorizare, însotite de adresele de înaintare către Comisie si de documentatia prevăzută la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1, se depun la secretariatul acesteia de o persoană împuternicită în acest sens sau se pot transmite prin postă. Secretariatul Comisiei verifică primirea corespunzătoare a documentelor prevăzute la art. 1 alin. (5) din anexa nr. 1. La constatarea lipsei unuia sau mai multor documente i se va cere solicitantului să completeze sau să refacă documentatia depusă în sustinerea cererii pentru autorizare.

(2) Dosarele depuse cu 3 zile înainte de convocarea Comisiei vor putea intra în sedinta de autorizare numai dacă sunt complete; în caz contrar, acestea vor intra în sedinta de autorizare următoare.

(3) Pentru operativitate, documentele ce fac obiectul completării dosarului se pot transmite prin posta electronică la adresele precizate de secretariatul Comisiei sau prin fax, urmând ca acestea să fie depuse, în original, până la data sedintei în care urmează să fie analizată cererea respectivă.

(4) Pentru analizarea cererilor si a documentatiilor aferente primite de la unitătile administrativ-teritoriale, prin care se solicită autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi interne sau externe, pe termen scurt, mediu ori lung, Comisia se întruneste în sedinte ordinare, lunar, în principiu, în cea de-a doua zi de joi, la ora 10,00. Comisia se poate întruni si în sedinte extraordinare, la cererea presedintelui, iar convocarea se face prin intermediul postei electronice sau telefonic, de regulă, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de sedinta respectivă.

Art. 5. - (1) Secretariatul va asigura convocarea Comisiei în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea documentatiei complete aferente cererii unitătii administrativ-teritoriale pentru autorizarea contractării sau garantării unui împrumut. Convocarea Comisiei se face, de regulă, cu 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru sedintă, prin intermediul postei electronice sau telefonic. Odată cu convocarea se transmit membrilor Comisiei proiectul ordinii de zi si materialele ce urmează să fie supuse discutiilor.

(2) Consultarea dosarelor depuse de solicitanti de către membrii Comisiei se face la sediul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 6. - Pentru autorizarea contractării sau garantării unui împrumut, Comisia va analiza, pe baza documentatiei primite de la solicitant:

a) Încadrarea valorii împrumutului în plafonul anual de îndatorare publică a României;

b) dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate si/sau garantate, dobânzile si comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat si/sau garantat în anul respectiv, se încadrează strict în limita prevăzută de lege;

c) dacă documentatia supusă analizei este întocmită cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. - Deliberările Comisiei se consemnează în proces-verbal. Procesul-verbal se întocmeste prin grija secretariatului Comisiei si se semnează de membrii acesteia, prezenti la sedinta respectivă.

Art. 8. - (1) Hotărârea Comisiei, în original, se comunică solicitantului în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data adoptării sale. În cazul unui aviz nefavorabil, hotărârea va contine motivarea respingerii autorizării de contractare sau de garantare a împrumutului. Secretariatul Comisiei păstrează copia hotărârii Comisiei, semnată de presedinte si contrasemnată de membrii prezenti la sedintă.

(2) La nivelul secretariatului Comisiei se instituie si se conduc:

a) Registrul pentru evidenta cererilor adresate Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;

b) Registrul pentru evidenta hotărârilor adoptate de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

ORDIN

pentru anularea prevederilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor nr. 42/2005 privind aplicarea regimului de control al exporturilor unui produs care nu figurează în listele de control cuprinzând produsele si tehnologiile cu dublă utilizare

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) si (6) din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dublă utilizare, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:

Articol unic. - Se anulează prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor nr. 42/2005 privind aplicarea regimului de control al exporturilor unui produs care nu figurează în listele de control cuprinzând produsele si tehnologiile cu dublă utilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 8 februarie 2005.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

Cristian Irinel Munteanu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2006.

Nr. 517.

 

MINISTERUL ECONOMIEI Sl COMERTULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexelor la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 270/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiintat în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995”) si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare

 

În baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătilor de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare,

în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 2 si 4-8 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 270/2006 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2006 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care s-au înfiintat în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 29 mai 2006, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6**) la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Anexele nr. 1 -6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul economiei si comertului

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 decembrie 2006.

Nr. 839.


*) Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

 

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru abrogarea ordinelor ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea listelor organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor individuale de protectie, masinilor industriale, echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, precum si a explozivilor de uz civil

 

Având în vedere:

- art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006;

- art. 24 alin. (2) din Legea privind evaluarea conformitătii produselor nr. 608/2001, republicată,

în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - La data aderării României la Uniunea Europeană se abrogă ordinele ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei cuprinse în lista prevăzută în anexă.

Art. 2. - Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, evaluarea conformitătii produselor care a fost efectuată de organisme recunoscute si desemnate prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei referitoare la echipamente individuale de protectie, masini industriale, echipamente si sisteme protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, precum si a explozivilor de uz civil se efectuează de organisme notificate.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 3 ianuarie 2007.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

LISTA

ordinelor ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei care se abrogă

 

1. Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 12/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor individuale de protectie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 17 ianuarie 2006, cu completările ulterioare;

2. Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 10/2006 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii masinilor industriale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 16 ianuarie 2006, cu completările ulterioare;

3. Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 640/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potential explozive, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 12 septembrie 2005;

4. Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 834/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea conformitătii explozivilor de uz civil, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.063 din 28 noiembrie 2005.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA, Regulile aerului, editia 02/2006

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul armonizării reglementărilor aeronautice civile nationale în domeniul regulilor generale aplicabile aeronavelor civile care efectuează zboruri în spatiul aerian national cu standardele si practicile recomandate, emise de Organizatia Aviatiei Civile Internationale,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR-RA, Regulile aerului, editia 02/2006, care stabileste regulile generale aplicabile aeronavelor civile care efectuează zboruri în spatiul aerian national, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Procedurile si instructiunile specifice de aplicare a prevederilor Reglementării aeronautice civile române RACR-RA se elaborează de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” si se publică de aceasta pe pagina web www.caa.ro, în termen de 6 luni de la data prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 477/2001 privind aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-RA - Regulile aerului, editia 1/2001, care stabileste regulile generale de desfăsurare a zborurilor în spatiul aerian national, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 11 iunie 2001, se abrogă. Art. 4. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Directia generală aviatie civilă din cadrul acestuia, si Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 21.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă pentru semestrul 12007

 

În temeiul: - art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă; - art. 6.2 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006; - art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru semestrul I 2007, începând cu luna februarie valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de cresă, stabilită potrivit prevederilor art. 6.1. si 6.3. din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 310 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 26.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

Având în vedere prevederile ari. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Procesul-verbal nr. 136/2006 cu Lista cu clasificatorii autorizati propusi de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si Referatul de aprobare nr. 101.533 din 7 decembrie 2006,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După pozitia 231 se introduc nouă pozitii noi, pozitiile 232-240, cu următorul cuprins:

 

„Nr. crt.

Numele si prenumele

Specia

Domiciliul

Codul numeric personal

232.

Cotigă Marian-Cătălin

porcine

Str. Ion Creangă nr. 24, bl. 19, se. 1, et. 1, ap. 7, orasul Bals, judetul Olt

1840302280034

233.

Goiea Cosmin-Petrică

porcine

Str. Mircea cel Bătrân nr. 116, municipiul Timisoara, judetul Timis

1711127354728

234.

Halati Carmen-Laura

porcine

Bd. Libertătii bl. 16, se. 1, ap. 10, municipiul Reghin, judetul Mures

2661005264399

235.

Lucian Lucian-Pavel

porcine

Str. Oituz nr. 6, ap. 1, municipiul Baia Mare, judetul Maramures

1780427240056

236.

Movileanu Gelu-Marian

porcine

Str. Radu Popescu bl. 42, se. C, ap. 26, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita

1570101151836

237.

Nedelcu Niculae

porcine

Comuna Topraisar, judetul Constanta

1490722131281

238.

Perde Mihai-Alexandru

porcine

Str. Traian nr. 29, municipiul Turda, judetul Cluj

1740528126221

239.

Piukovici Robert

porcine

Str. Bisericii Române nr. 13, municipiul Brasov, judetul Brasov

1710903080039

240.

Prună Cosmin-Corvin

porcine

Str. Vasile Alecsandri nr. 17, municipiul Făgăras, judetul Brasov

1850505081815”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2007.

Nr. 32.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Procesul-verbal nr. 140/2006 cu Lista cu clasificatorii autorizati propusi de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si Referatul de aprobare nr. 101.576 din 14 decembrie 2006,

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 23 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După pozitia 240 se introduc treisprezece noi pozitii, pozitiile 241 -253, cu următorul cuprins:

 

„Nr. crt.

Numele si prenumele

Specia

Domiciliul

Codul numeric personal

241.

Blîndu Marius

bovine

Str. Dunării bl. L29, se. B, et. 3, ap. 23, municipiul Alexandria, judetul Teleorman

1791103344257

242.

Brătuscu Alexandru

bovine

Prel. Bucuresti nr. 17, bl. D26, se. 2, et. 3, ap. 13, municipiul Călărasi, judetul Călărasi

1680708510011

243.

Buzete Gabriela

bovine

Str. Victoriei nr. 10, ap. 13, orasul Victoria, judetul Brasov

2670622084759

244.

Cârcu Codrina-Maria

bovine

Str. Banca Natională nr. 33, se. A, ap. 11, municipiul Bacău, judetul Bacău

2770503040095

245.

Chisălită Vlad

bovine

Satul Roma, comuna Roma, judetul Botosani

1690831070011

246.

Cioroiu Nicolae

bovine

Bd. Independentei nr. 12, bl. B3, se. 1, et. 1, ap. 7, municipiul Brăila, judetul Brăila

1551205212955

247.

Gorgan Marian

bovine

Str. Ardealului bl. 5, se. B, ap. 19, municipiul Slobozia, judetul Ialomita

1670703213038

248.

Laszlo Ferenc

bovine

Satul Bogata nr. 324, comuna Bogata, judetul Mures

1681125260016

249.

Poenaru Cristian-Sorin

bovine

Bd. Traian nr. 17, municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt

1620928335007

250.

Smeureanu Sergiu-Petre

bovine

Str. Uzinei nr. 15, ap. 16, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

1810903324788

251.

Turcu Eugen

bovine

Str. Izvoarelor nr. 9, bl. C4, se. A, et. 1, ap. 8, municipiul Pascani, judetul lasi

1711214224529

252.

Vesa Ioan

bovine

Str. Crisan nr. 16, municipiul SaIonta, judetul Bihor

1591010057054

253.

Diaconu Valentin

bovine

Str. Costache Negruzzi nr. 8, municipiul Sibiu, judetul Sibiu

1600915323946”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2007.

Nr. 33.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea pct. 7 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată, si a pct. 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004

 

În temeiul prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 din Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.808 din 27 aprilie 2006,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 7 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 20 august 2004, si punctul 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2O04, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 si 149 bis din 18 februarie 2005, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„7. Colegiul Tehnic Feroviar Brasov”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu, secretar de stat

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2007.

Nr. 42.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind numirea noului administrator-director general si revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială MEDINS 2002 ROMÂNIA-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 9 ianuarie 2007, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale MEDINS 2002 ROMANIA-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, bd. Regina Măria nr. 25, parter, sectorul 4, cod unic de înregistrare 4735258, număr de ordine în registrul comertului J40/5639/5.07.2002, de numire a noului administrator-director general si revocarea sanctiunii privind interzicerea temporară a activitătii,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt si de drept:

- prin Decizia de sanctionare nr. 113.361 din 6 septembrie 2006 Societătii Comerciale MEDINS 2002 ROMANIA-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. i s-a interzis temporar desfăsurarea activitătii până la data eliberării avizului de numire a directorului executiv, având în vedere că societatea a numit în functia de conducător executiv pe domnul Adrian Zeev fără a solicita avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

- prin Adresa nr. 179.181 din 16 octombrie 2006, societatea a solicitat aprobarea domnului Edgerdo Comisarenco în functia de administrator-director general, conform Hotărârii Adunării generale a asociatilor din 9 octombrie 2006,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Aprobarea numirii domnului Edgerdo Comisarenco în functia de administrator-director general al Societătii Comerciale MEDINS 2002 ROMANIA-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., conform Hotărârii Adunării generale a asociatilor din 9 octombrie 2006.

Art. 2. - Revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială MEDINS 2002 ROMANIA-BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., ca urmare a îndeplinirii obligatiei impuse prin Decizia de sanctionare nr. 113.361 din 6 septembrie 2006.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia ca în termen de 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comertului a modificărilor aduse actului constitutiv al acesteia, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data primirii aprobării, să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor o copie de pe încheierea judecătorului-delegat prin care s-a dispus înregistrarea, o copie de pe certificatul de înscriere de mentiuni, precum si o copie de pe certificatul constatator care va contine toate datele societătii comerciale.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007.

Nr. 4.303.