MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 47         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

32. - Lege pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004

 

57. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 933 din 14 decembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (5), art. 49 alin. (2) si (4), art. 50 alin. (11), art. 52 si art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.800/2006. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinând domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges

 

16. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

17. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unor sectoare de drum comunal din judetul Alba

 

24. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - HORTING în administrarea Agentiei Nationale pentru Piscicultura si Acvacultura

 

25. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

26. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sediul Serviciului de Protectie si Pază”

 

27. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

29. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Casa Olimpică”

 

30. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

7. - Decizie pentru eliberarea domnului Ioan Onisei din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

567/2006. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2006 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă si dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot.

 

1.600/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 619/2006 privind reabilitarea, modernizarea si repararea aparaturii medicale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României

 

1. - Normă pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Cooperativa agricolă este o asociatie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică si socială în interesul privat al membrilor săi.”

2. La articolul 8, litera b) va avea următorul cuprins: ,,b) principiul egalitătii membrilor în luarea deciziilor de conducere administrativă a activitătii cooperativei;”.

3. La articolul 11 alineatul (1), literele a) si c) vor avea următorul cuprins:

„a) denumirea si sediul;

c) lista cu numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul, codul numeric personal, cetătenia persoanelor fizice membri fondatori, denumirea, numărul din registrul comertului si sediul persoanelor juridice membri cooperatori.”

4. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Cooperativa agricolă va avea o denumire proprie, care să includă sintagma cooperativă agricolă.

5. Alineatele (4), (5) si (9) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

„(4) La intrarea în cooperativa agricolă, bunurile mobile si imobile care se constituie ca aport la capitalul social se vor evalua pentru a se determina valoarea părtilor sociale subscrise în natură de către membrii cooperatori.

(5) În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea si gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosintă în cooperativa agricolă, precum si terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori, cooperativa agricolă având dreptul de uzufruct.

(9) Părtile sociale pot fi cesionate între membrii cooperatori, donate si lăsate mostenire. Cesionarea si donarea părtilor sociale persoanelor din afara cooperativei agricole se pot face numai cu aprobarea adunării generale si numai dacă cumpărătorul sau donatorul, după caz, solicită înscrierea în cooperativa agricolă.”

6. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

„(2) Distribuirea profitului cooperativei se face în conformitate cu hotărârea adunării generale.”

7. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

„(2) Contravaloarea activitătilor economice desfăsurate pe baza relatiilor cooperatiste se atribuie membrului cooperator de către cooperativele agricole, venitul obtinut fiind supus impozitului pe venit.”

8. Alineatul (4) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

„(4) Excluderea unui membru cooperator se propune de consiliul de administratie si se aprobă de adunarea generală.”

9. La articolul 76, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) recunoasterea si asimilarea cooperativelor agricole de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale ca grupuri de producători, pentru a beneficia de toate drepturile prevăzute de legislatia în vigoare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2007.

Nr. 32.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007. Nr. 57.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 933

din 14 decembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (5), art. 49 alin. (2) si (4), art. 50 alin. (11), art. 52 si art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă – procuror

Patricia Marilena tonea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (5), art. 49 alin. (2) si (4), art. 50 alin. (11), art. 52 si art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Traian Tănasă în Dosarul nr. 2.661/40/2006 (nr. vechi 2.625/2006) al Tribunalului Botosani - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, lipsă fiind partea Casa Judeteană de Pensii Botosani, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Autorul exceptiei solicită admiterea acesteia si arată că nu a ridicat această exceptie pornind de la ideea existentei unei discriminări între persoanele iesite la pensie pentru limită de vârstă si cele care solicită acordarea pensief anticipate partiale, ci între persoanele din această ultimă categorie. În acest sens, arată că aceia care au satisfăcut stagiul militar si au urmat cursuri universitare ar trebui să beneficieze de un tratament diferentiat fată de cei care nu îndeplinesc aceste conditii.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu stabilesc nicio diferentă în cadrul aceleiasi categorii de persoane, respectiv cele care solicită acordarea pensiei partia\e anticipate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.661/40/2006 (nr. vechi 2.625/2006), Tribunalul

Botosani - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (5), art. 49 alin. (2) si (4), art. 50 alin. (11), art. 52 si art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Traian Tănasă cu prilejul solutionării contestatiei formulate împotriva deciziei de stabilire a pensiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate, în conformitate cu care s-a efectuat calculul pensiei sale, sunt contrare Constitutiei, întrucât instituie discriminare între persoanele care se înscriu la pensie pentru limită de vârstă si cele care solicită pensia anticipată sau pensia anticipată partială, în cazul celor din urmă neluându-se în calcul perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare, potrivit art. 38 din Legea nr. 19/2000, asa cum este perioada studiilor universitare sau perioada satisfacerii stagiului militar.

Tribunalul Botosani - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, dispozitiile de lege criticate stabilind doar conditiile în care cetătenii pot beneficia de pensie specială înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că toate dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, întrucât prin acestea nu se instituie discriminări pe criterii arbitrare, iar tratamentul juridic diferentiat, criticat de autorul exceptiei, este justificat de situatia deosebită în care se află cei care sunt îndreptătiti la acordarea pensiei pentru limită de vârstă si cei care solicită pensie anticipată. Mai învederează si faptul că, în realitate, autorul exceptiei nu critică textele de lege pentru ceea ce contin, ci pentru ceea ce le lipseste, or, completarea textului de lege excedează competentei Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 38 alin. (5), art. 49 alin. (2) si (4), art. 50 alin. (11), art. 52 si art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, astfel cum au fost modificate ulterior prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 338/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002.

Textele de lege supuse controlului de constitutionalitate prevăd:

- Art. 38 alin. (5): „Se exceptează de la prevederile alin. (4) pensia anticipată si pensia anticipată partială, în cazul cărora nu se valorifică perioadele asimilate prevăzute la alin. (1) lit. b) si c), precum si perioadele în care s-a beneficiat de pensie de invaliditate.”;

- Art. 49 alin. (2) si (4): „(2) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au în vedere perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), precum si perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate. [...]

(4) La împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă si se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare. “;

- Art. 50 alin. (11): „La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale nu se au în vedere perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), precum si perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.”;

- Art. 52: „La împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată partială devine pensie pentru limită de vârstă si se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 alin. (2) si prin adăugarea perioadelor asimilate si a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.”;

- Art. 78 alin. (5) lit. b): „Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizează: [...]

b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, pentru cazurile prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 53 alin. (3). [...]”.

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit motivării initiale, autorul exceptiei consideră textele de lege criticate ca instituind o discriminare între persoanele care ies la pensie pentru limită de vârstă si cele care solicită acordarea pensiei anticipate partiale, întrucât, în cazul celor din urmă, nu sunt luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare si perioadele necontributive asimilate acestuia, potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, asa cum sunt perioada satisfacerii stagiului militar si cea a studiilor universitare.

Fată de aceste critici, Curtea retine că, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, dreptul la pensie, ca si la alte forme de asigurări ori de asistentă socială, se exercită în conditiile legii. Astfel, criteriile si conditiile acordării diferitelor tipuri de pensie, precum si modificările aduse acestora se stabilesc prin lege.

În acest sens, dreptul de a obtine pensia anticipată sau pensia anticipată partială a fost acordat de legiuitor în considerarea unor situatii speciale, ce derogă de la conditiile necesare obtinerii pensiei pentru limită de vârstă.

Asimilarea perioadelor necontributive stagiilor de cotizare, în anumite situatii, reprezintă, de asemenea, o optiune a legiuitorului. În virtutea competentelor pe care Constitutia i Ie-a acordat, legiuitorul este în drept să stabilească situatiile obiective si subiective în care pot fi valorificate perioadele asimilate, precum si criteriile si conditiile de acordare a pensiilor anticipate, dacă prin instituirea tratamentelor juridice diferentiate nu distinge în cadrul categoriei persoanelor care se află în situatii identice. Astfel, s-a prevăzut luarea în calcul a perioadelor asimilate doar pentru cei pensionati pentru limită de vârstă, nu si pentru cei care au solicitat pensionarea anticipată sau pensionarea anticipată partială. Curtea constată însă că persoanele care se înscriu la pensie la împlinirea vârstei standard de pensionare si cele care solicită pensie anticipată se află în situatii obiectiv diferite. Totusi, chiar si cea din urmă categorie de persoane poate beneficia de valorificarea tuturor perioadelor asimilate la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Prin urmare, sub acest aspect, textele de lege criticate nu contravin principiului constitutional al egalitătii în drepturi.

Curtea observă că, potrivit celor sustinute de autorul exceptiei cu prilejul dezbaterilor, acesta are în vedere si un alt aspect de pretinsă discriminare instituită prin textele de lege invocate, anume cea din cadrul aceleiasi categorii de persoane, respectiv cele care solicită acordarea pensiei anticipate partiale. În acest sens, autorul exceptiei arată că persoanele care au satisfăcut stagiul militar ori au urmat cursuri universitare ar trebui să se bucure de un tratament diferit fată de cele care nu îndeplinesc aceste conditii.

În raport cu aceste critici, Curtea observă că textele de lege criticate nu creează nicio diferentiere în cadrul aceleiasi categorii de persoane. De fapt, autorul exceptiei este nemultumit tocmai de lipsa oricărei diferente între conditiile în care persoanele pot obtine pensie anticipată partială. Or, asa cum a retinut si mai sus, Curtea constată că luarea în calcul a perioadelor asimilate stagiului de cotizare reprezintă optiunea legiuitorului care a înteles să acorde acest beneficiu doar acelor persoane care îndeplinesc conditiile pentru a obtine pensia pentru limită de vârstă.

Prin urmare, si acest aspect de neconstitutionalitate urmează să fie respins ca fiind neîntemeiat.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 alin. (5), art. 49 alin. (2) si (4), art. 50 alin. (11), art. 52 si art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Traian Tănasă în Dosarul nr. 2.661/40/2006 (nr. vechi 2.625/2006) al Tribunalului Botosani - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 decembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinând domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinând domeniului public al judetului Arges, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Arges, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 si 609 bis din 16 august 2002, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Arges”:

a) se abrogă următoarele pozitii:

- la Capitolul III „MUZEUL JUDETEAN”, pozitia nr. 5;

- la Capitolul V „D.G.P. COPILULUI”, pozitiile: 2,4,15-17,19-23,25,26, 28-30, 34, 35, 51-55, 57-70, 79, 81;

- la Capitolul VIII „CANTOANE” pozitiile nr. 10-14;

b) la Sectiunea I Capitolul II „TEATRU”, se modifică următoarele pozitii:

- pozitia nr. 2, coIoana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul „Al. Davila” Pitesti”;

- pozitia nr. 2, coIoana nr. 3 va avea următorul cuprins: „teren aferent: 1.753 m.p. ,

c) se completează cu următoarele pozitii, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre:

- la Capitolul I „ACTIVITATEA PROPRIE, Scoala de Arte si Biblioteca C.J., Salvamont” se completează cu pozitiile nr. 25-40;

- la Capitolul IX,JDRUMURI” se completează cu pozitiile nr. 287-313;

- la Capitolul X „GOSPODĂRIA COMUNALĂ” se completează cu pozitiile nr. 232,233;

2. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Pitesti9 se abrogă următoarele pozitii:

- la Capitolul I „Institutii” pozitiile: 161-163, 261-265, 268, 269,270, 271.

3. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Mioveni” se abrogă următoarele pozitii: 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 338, 481-504,522,525-529,565-571,573,586-590.

4. La anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Costesti”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 19-26, 71-73, 164-173, 197, 207-225, 238-245;

b) se completează cu pozitiile nr. 279-464, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Albestii de Muscel” se abrogă următoarele pozitii: 1-41,108-116, 118,122,134-136,140-150,156-158,165,168-171,175.

6. La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Albota” se abrogă pozitiile nr. 145-150.

7. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Babana” se abrogă pozitia nr. 7.

8. Anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bălilesti” se completează cu pozitia nr. 62, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

9. Anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Berevoiesti” se completează cu pozitiile nr. 86-92, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

10. La anexa nr. 19 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bârla”:

a) pozitia nr. 11, coIoana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Număr = 92, L = 70,25 km.”;

b) se completează cu pozitiile nr. 42-44, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

11. Anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cocu” se completează cu pozitiile nr. 68-72, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

12. Anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corbeni” se completează cu pozitiile nr. 61-63, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

13. La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dârmănesti” pozitia nr. 47, coIoana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „S = 230,3 ha.”.

14. Anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Domnesti” se completează cu pozitiile nr. 76-94, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

15. Anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Drăganu” se completează cu pozitiile nr. 231 - 234, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

16. La anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hârtiesti”:

a) se abrogă pozitiile: 3-5,10-15,27-30,34-41, 58-96, 100;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia nr. 7, coIoana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 12,5 km., Lătime = 5+3 m.”;

- pozitia nr. 7, coIoana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtiesti nr. 26/2004”;

- pozitia nr. 19, coIoana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Bucăti = 6, Lungime = 2 m., Lătime - 4 m.”;

- pozitia nr. 19, coIoana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtiesti nr. 26/2004”;

- pozitia nr. 20, coIoana nr. 3 va avea următorul cuprins: ,3ucăti = 2, Lungime = 3m., Lătime - 6 m.”;

- pozitia nr. 20, coIoana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtiesti nr. 26/2004”;

- pozitia nr. 101, coIoana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Monument eroic Hârtiesti”;

- pozitia nr. 101, coIoana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Monumente = 1”;

- pozitia nr. 101, coIoana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtiesti nr. 26/2004”;

- pozitia nr. 102, coIoana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6 km, Lătime = 10 m”;

- pozitia nr. 102, coIoana nr. 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local al comunei Hârtiesti nr. 26/2004”;

17. La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Leordeni”:

a) se abrogă pozitia nr. 59;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia nr. 65, coIoana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 2.393 m.p.”;

- pozitia nr. 79, coIoana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 54,2 ha.”.

18. Anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mălureni” se completează cu pozitiile nr. 120 - 124, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

19. La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Micesti”:

a) se abrogă pozitia nr. 11;

b) se completează cu pozitiile nr. 52-55, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

20. Anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mihăesti” se completează cu pozitiile nr. 79-186, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.

21. Anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Negrasi” se completează cu pozitiile nr. 34-59, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

22. La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Popesti” se abrogă pozitiile: 7-11, 44-77, 79, 80, 82-84, 90-93,98,104,111-113.

23. La anexa nr. 97 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea lasului” se abrogă pozitiile nr. 47-54.

Art. II. - După anexa nr. 100 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 101 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bughea de Sus”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 14 la prezenta hotărâre, prin care se atestă apartenenta unor bunuri la domeniul public al comunei Bughea de Sus, judetul Arges, nou-înfiintată prin Legea nr. 84/2004 pentru înfiintarea unor comune.

Art. III. - După anexa nr. 101 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 102 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Râca”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 15 la prezenta hotărâre, prin care se atestă apartenenta unor bunuri la domeniul public al

comunei Râca, judetul Arges, nou-înfiintată prin Legea nr. 185/2003 pentru înfiintarea comunei Râca, prin reorganizarea comunei Popesti, judetul Arges.

Art. IV. - După anexa nr. 102 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 103 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vulturesti”, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 16 la prezenta hotărâre, prin care se atestă apartenenta unor bunuri la domeniul public al comunei Vulturesti, judetul Arges, nou-înfiintată prin Legea nr. 341/2003, pentru înfiintarea comunei Vulturesti, judetul Arges, prin reorganizarea comunei Hârtiesti.

Art. V. - Anexele nr. 1-16*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.800.


*) Anexele nr. 1-16 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 264/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situate în municipiul Bârlad, str. Nicolae Bălcescu nr. 24, judetul Vaslui, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trec din domeniul public al statului În domeniul privat al acestuia

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale clădirilor

Număr M.F.P.

Municipiul Bârlad,

str. Nicolae Bălcescu nr. 24,

judetul Vaslui

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion 02 - garaj-depozit

- suprafata construită = 234 m2

- suprafata desfăsurată = 234 m2

- valoarea contabilă = 28.023,7 lei Pavilion 08

- beci alimente - suprafata construită = 45,60 m2

- suprafata desfăsurată = 45,60 m2

- valoarea contabilă = 7.052,91 lei

Pavilion 09 - padoc porci

- suprafata construită = 144,00 m2

- suprafata desfăsurată = 144,00 m2

- valoarea contabilă = 16.370,58 lei

Pavilion 10 – grajd

- suprafata construită = 48,00 m2

- suprafata desfăsurată = 48,00 m2

- valoarea contabilă = 16.985,27 lei

Pavilion 11 - padoc porci

- suprafata construită = 20 m2

- suprafata desfăsurată = 20 m2

- valoarea contabilă = 2.799,59 lei

102.321 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unor sectoare de drum comunal din judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unor sectoare de drum comunal situate în judetul Alba, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

Lászlö Borbély

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 17.

 

anexă

Încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unor sectoare de drum comunal din judetul Alba

 

Indicativul drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice

(origine-destinatie)

Lungimea

- (km) -

Provenienta

DJ 106 M

Cut-Câlnic

0+000 - 0+350 sectorul de drum comunal aflat în domeniul

public al comunei Câlnic

0+350 - 2+850 sectorul de drum comunal aflat în domeniul public al comunei Cut

2,850

DC 47 (DN1 - halta Cut)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - HORTING în administrarea Agentiei Nationale pentru Piscicultura si Acvacultura

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Bucuresti, str. Drumul Binelui nr. 1 A, sectorul 4, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - HORTING în administrarea Agentiei Nationale pentru Piscicultura si Acvacultura.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole – HORTING în administrarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

Adresa imobilului care se transmite

iNumarui de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

str. Drumul Binelui nr. 1 A,

sectorul 4

117.269

Statul român - Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - HORTING

Statul român - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura

Partea din constructie care se transmite: Etaj 2

Suprafata construită = 458.55 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Mures, având datele de identificare prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Mures, îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

p. Ministrul finantelor publice,

Ooina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 25.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Nr.

crt.

Adresa

constructiei

care se transmite

Nr.de identificare

atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică la care

se află în administrare

Caracteristicile

tehnice ale

constructiei

1.

Pivnită

Municipiul

Târgu Mures.str. Dezrobirii, nr 80

36781

Statul Român

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Mures

Suprafata construită = 20mp

Valoare de inventar = 140 RON

2.

Rampă auto

Municipiul

Târgu Mures.str. Dezrobirii, nr 80

36782

Statul Român

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Mures

Suprafata construită = 19mp

Valoare de inventar = 11.259 RON

3.

Fântână din beton

Municipiul Târgu Mures.str. Dezrobirii, nr 80

36784

Statul Român

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Mures

Valoare de inventar = 8.861 RON

4.

Grajd porci

Municipiul Târgu Mures,

str. Dezrobirii, nr 80

36764 partial

Statul Român

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Mures

Suprafata construită = 136mp

Valoare de inventar = 3,0 RON

Suprafată teren 136 mp.

 

5.

Sopron porci

Municipiul Târgu Mures,

str. Dezrobirii, nr 80

36765

Statul Român

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Mures

Suprafata construită = 98mp

Valoare de inventar = 3,0 RON

 

6.

Latrină Municipiul

Târgu Mures,

str. Dezrobirii, nr 80

100685

Statul Român

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Mures

Suprafata construită = 1mp

Valoare de inventar = 3.485 RON

 

7.

Spălător cu vană si boiler

Oras Târnăveni,

str. Rampei nr.5

36830

Statul Român

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Mures

Suprafata construită = 19mp

Valoare de inventar = 11.487 RON

 

8.

Cotet de porci Oras Târnăveni,

str.Rampei nr.5

36835

Statul Român

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Mures

Suprafata construită = 39 mp

Valoare de inventar = 6.272 RON

 

9.

Magazie din cărămidă

Oras lemut

36839

Statul Român

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Mures

Suprafata construită = 320mp

Valoare de inventar = 95,088 RON

Suprafată teren = 410 mp.

 

10.

Magazie

Oras Reghin,

str. Gării nr.119

36803

Statul Român

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Mures

Suprafata construită = 315mp

Valoare de inventar = 3,0 RON

 

11.

Magazie

Localitatea Lunca Tecii

36809

Statul Român

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Mures

Suprafata construită = 96mp

Valoare de inventar = l4,0 RON

Suprafată teren = 200 mp.

 

12.

Magazie

Localitatea Dumbrăvioara

36808

Statul Român

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Mures

Suprafata construită = 123mp

Valoare de inventar = 47,0 RON

Suprafată teren = 5000 mp.

 

13.

Baracă pesticide

Municipiul Sighisoara

Cartierul Viilor nr.132

36818

Statul Român

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia

pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Mures

Suprafată construită = 9mp

Valoare de inventar = 0 RON

 

14.

Pardoseală beton

Municipiul Sighisoara Cartierul Viilor nr.132

36824

Statul Român Ministerul Agriculturii,

Pădurilor si Dezvoltării Rurale Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a judetului Mures

Valoare de inventar = 35 RON

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sediul Serviciului de Protectie si Pază”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sediul Serviciului de Protectie si Pază”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Protectie si Pază, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian-Silvan Pahontu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea teritoriului,

Lászlö Borbély

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 26.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, amplasate în incinta imobilului identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Serviciul Român de Informatii îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 27.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

Locul unde este situat imobilul

Constructia din incinta imobilului, propusă pentru demolare

Caracteristicile tehnice ale constructiei

Valoarea de inventar

-lei-

Sat Grădistea, comuna Comana, judetul Giurgiu

 

Numărul de identificare atribuit de M.F.P.: 105.946 (partial)

l.Put apă F6 - 20m

Sconstruită = 13 mp

5.436,12

2. Solar (6 buc)

Sconstruită totală = 1800 mp

4.964,94

3. Sopron vară pentru vite-vale

Sconstruită = 217 mp

18.375,06

4. Fanar

Sconstruită = 55 mp

3.434,77

5. Bazin dejectii fosă 9 mc (2 buc)

Sconstruită totală = 8 mp

3.451,90

6. Hală vaci

Sconstruită = 92 mp

20.000,00

7. Hală vitei

Sconstruită = 86 mp

15.000,00

8. Hală păsări

Sconstruită = 225 mp

75.000,00

9. Baracă pentru cazarmare din panouri metalice cu ferestre din geam

Sconstruită = 400 mp

4.137,96

10. Baracă panouri metalice cazarmare GAZ pentru furaje

Sconstruită = 160 mp

1.660,60

11. Turn pază C pe schelet metalic

Sconstruită = 2,25 mp

745,34

12. Turn pază pe schelet metalic (14 buc)

Sconstruită totală = 31,5 mp

12.936,42

13. Cos fum (3 buc)

Sconstruită totală = 115,2 mp

16.632,21

14. Rezervor

Capacitate - 3.0001

25,00

15. Sopron pentru porumb

Sconstruită = 108 mp

1.808,05

16. Hală porci grasi

Sconstruită = 340 mp

193.109,22

17. Maternitate porci

Sconstruită = 156 mp

88.493,51

18. Punct sacrificare animale

Sconstruită = 90 mp

49.374,18

19. Bazin dejectii fosă 8 mc

Sconstruită = 4 mp

1.526,14

20. Constructie centrală termică GAZ

Sconstruită = 15 mp

2.226,73

21. Constructie centrală termică sere

Sconstruită = 15 mp

2.226,73

22. Sopron GAZ vitei

Sconstruită = 64 mp

9.187,58

23. Sopron GAZ vaci

Sconstruită = 100 mp

8.269,14

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Casa Olimpică”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 urivind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Casa Olimpică”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 29.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, cu modificările ulterioare, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 27, cu următorul cuprins:

„27. suplimentar fată de procesul de notificare a măsurilor nationale care transpun directive comunitare, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor comunică Comisiei Europene toate măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor,

Marian Zlotea,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 30.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Ioan Onisei din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor

 

Având în vedere:

- Hotărârea Parlamentului nr. 49/2006 privind numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.023 din 22 decembrie 2006, prin care domnul Ioan Onisei a fost numit în calitate de membru al Consiliului National al Audiovizualului;

- dispozitiile art. 12 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora „calitatea de membru al Consiliului este incompatibilă cu functiile publice sau private, cu exceptia celor didactice, dacă nu dau nastere unor conflicte de interese”;

- dispozitiile art. 12 alin. (5) din Legea nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora „membrii Consiliului care, în momentul numirii, se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (2)-(4) au la dispozitie un termen de cel mult 3 luni pentru renuntarea la calitatea sau la actiunile respective, perioadă în care nu au drept de vot în cadrul Consiliului”;

- Adresa înregistrată sub nr. 5/4/CPT din 3 ianuarie 2007, prin care domnul Ioan Onisei aduce la cunostintă demisia sa din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor,

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ioan Onisei se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2007.

Nr. 7.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2006 pentru aprobarea Normelor privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă si dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot

 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1.487/2004 privind achizitionarea serviciilor medicale de hemodializă si dializă peritoneală, Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.718/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de dializă publice si private, Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.347/477/2004 privind desemnarea centrelor-pilot pentru contractarea cu operatori privati a unor servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu, precum si Referatul de aprobare al Directiei programe nationale curative nr. 1.452 din 29 noiembrie 2006,

în temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si al Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind conditiile si modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă si dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 28 iunie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Paragraful întâi al punctului 1.4 va avea următorul cuprins:

„La nivelul centrelor-pilot se acordă servicii de hemodializă în regim ambulatoriu atât bolnavilor aflati constant în evidentă (bolnav constant), în limita a 152 de sedinte pentru tratamentul continuu/12 luni, cât si celor tratati temporar (bolnav temporar), precum si servicii de dializă peritoneală bolnavilor aflati constant în evidentă.”

2. Punctul 4.2 va avea următorul cuprins:

„4.2. Decontarea se face prin tarif/serviciu pentru bolnavii beneficiari de hemodializă, în functie de numărul de servicii efectuate (tariful hemodializei) si, respectiv, o sumă fixă anuală per bolnav supus tratamentului de dializă peritoneală (tariful dializei peritoneale), cu exceptia bolnavului tratat prin ambele proceduri (hemodializă si dializă peritoneală) si a bolnavului care începe tratamentul de dializă peritoneală în altă zi decât data de întâi a lunii, pentru care tariful dializei peritoneale devine tarif per bolnav per zi si se calculează astfel: tariful dializei peritoneale împărtit la 365 de zile x numărul de zile în care s-a efectuat dializa peritoneală (tariful dializei peritoneale/365 x nr. zile cu DP).”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti în a căror rază administrativ-teritorială functionează centrele-pilot, precum si furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale pentru centrele-pilot, care au contractat cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate serviciile de hemodializă si dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 567.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 619/2006

privind reabilitarea, modernizarea si repararea aparaturii medicale

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, văzând Referatul de aprobare al Directiei logistică, administrativ, relatii publice si mass-media nr. E.N. 7.767/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 2 „Aparatura de sterilizare tip ISM - servicii de reabilitare si modernizare” din anexa „Lista aparaturii medicale care se reabilitează, modernizează si repară în anul 2006” la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 619/2006 privind reabilitarea, modernizarea si repararea aparaturii medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 20 iunie 2006, se modifică si se înlocuieste conform anexei la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2006.

Nr. 1.600.

 

ANEXĂ

 

2. Aparatura de sterilizare tip ISM

- servicii de reabilitare si modernizare –

 

Nr.crt.

Judet

Denumirea unitătii sanitare

Tip aparat

Bucăti

1

Arges

Spitalul Orăsenesc „Regele CaroFCostesti

ISM

1

 

 

Spitalul Municipal Câmpulung

ISM

2

2

Bacău

Spitalul de Pediatrie Bacău

ISM

2

3

Brăila

Spitalul Obstetrică si Ginecologie

ISM

5

4

Brasov

Spitalul Orăsenesc Zărnesti

ISM

2

 

 

Spitalul Orăsenesc Victoria

ISM

1

5

Bistrita-Năsăud

Spitalul Orăsenesc „Dr.George Tifon” Năsăud

ISM

2

6

Buzău

Spitalul Municipal Râmnicu Sărat

ISM

2

7

Călărasi

Spitalul Municipal Oltenita

ISM

3

8

Constanta

Spitalul Orăsenesc Hârsova

ISM

1

 

 

Spitalul Orăsenesc Medgidia

ISM

3

9

Dâmbovita

Spitalul Municipal Pucioasa

ISM

1

 

 

Spitalul Municipal Moreni

ISM

3

10

Dolj

Spitalul Municipal Calafat

ISM

2

11

Gorj

Spitalul Municipal Motru

ISM

1

12

Galati

Spitalul Judetean Galati

ISM

1

13

Ialomita

Spitalul Municipal Fetesti

ISM

2

14

Ilfov

Spitalul Obstetrică si Ginecologie Buftea

ISM

1

15

Mehedinti

Spitalul Orăsenesc Strehaia

ISM

1

16

Maramures

Spitalul Pneumoft.Baia Mare

ISM

2

 

 

Spitalul Boli Infectioase Baia Mare

ISM

1

 

 

Spitalul Orăsenesc Viseul de sus

ISM

1

17

Olt

Spitalul Judetean Slatina

ISM

2

 

 

Spitalul Municipal Caracal

ISM

2

 

 

Spitalul Orăsenesc Bals

ISM

2

 

 

Spitalul Orăsenesc Drăgănesti Olt

ISM

1

 

 

Spitalul Orăsenesc Corabia

ISM

1

18

Prahova

Spitalul Orăsenesc Vălenii de Munte

ISM

2

19

Sibiu

Spitalul Orăsenesc Cisnădie

ISM

2

20

Suceava

Spitalul Orăsenesc Gura Humorului

ISM

1

21

Timis

Spitalul Municipal Lugoj

ISM

2

22

Vaslui

Spitalul de Adulti Bârlad

ISM

2

 

 

Spitalul Municipal Husi

ISM

2

23

Vrancea

Spitalul Orăsenesc Panciu

ISM

1

24

Bucuresti

Institutul de Endocrinologie „C.I.Parhon”

ISM

2

25

Bucuresti

Spitalul Universitar de Urgentă

ISM

2

 

 

TOTAL

64

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României

 

În temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul ordin.

Articol unic. - Ordinul Băncii Nationale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Natională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) certificatele de depozit se pot emite lunar, în conformitate cu obiectivele de politică monetară ale Băncii Nationale a României.”

 

Presedintele Consiliului de Administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 1.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României

 

Având în vedere intrarea în vigoare a Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plată electronică si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente, a Regulamentului Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Băncii Nationale a României si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, a Normei Băncii Nationale a României nr. 13/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilantului monetar, a Normei Băncii Nationale a României nr. 14/2006 privind statistica ratelor dobânzii practicate de institutiile de credit, a Normei Băncii Nationale a României nr. 21/2006 privind raportarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii, a Normei Băncii Nationale a României nr. 22/2006 privind raportarea tranzactiilor cu optiuni având ca suport cursul de schimb al monedei nationale si a swap-urilor valutare pe rata dobânzii si a Normei Băncii Nationale a României nr. 26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balantei de plăti,

în baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Art. 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Pentru nerespectarea dispozitiilor prezentei norme, Banca Natională a României poate aplica sanctiunile prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si de Ordonanta de urgentă a

Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.”

2. Art. 17 alin. (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Banca Natională a României pune la dispozitia entitătilor raportoare, în mod esaIonat, pentru fiecare raportare inclusă în anexă, regulile de sistem minime necesare pentru transmiterea indicatorilor primari.”

3. Anexa la Norma Băncii Nationale a României nr. 15/2006 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta normă.

 

Presedintele Consiliului de Administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

Lista raportărilor incluse în SSRBNR

 

Nr. crt

Denumire raportare

Cod

Periodicitate

Entităti raportoare

Termen de raportare (electronică)

Baza legală

1

Tranzactii efectuate pe piata valutară interbancară

110

zilnică

Institutie de credit autorizată de Banca Natională a României să actioneze ca intermediar pe piata valutară interbancaiă

In fiecare zi bancară intre orele 16:00 -17:00 pentru tranzactiile valută contra monedei nationale din ziua curentă si între orele 9:00 - 10:00, pentru tranzactiile valută contra valută aferente zilei bancare precedente

Regulamentul BNR nr.4/2005 privind regimul valutar; Regulamentul BNR nr.6/2005 pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr.4/2005; Norma BNR nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutară interbancară

2

Tranzacfii efectuate pe piata monetară interbancaiă

120

zilnică

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ

în fiecare zi bancară până la orele 17:00 pentru tranzactiile din ziua curentă

Instructiunile privind efectuarea operatiunilor în vederea raportării activelor si pasivelor interbancare prin RCI; Norma BNR nr.4/1995 privind functionarea pietei monetare interbancare

3

Situatia zilnică a soldului caselor de circulatie ale insututiilor de credit si Trezoreriei Statului

350

zilnică

Bancă, persoană juridica română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Trezoreria statului

în fiecare zi bancară până la ora 09:45 pentru ziua precedentă

Norma nr.8/2006 privind operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului în relatia cu BNR si decontarea acestor operatiuni

4

Pozitii valutare

430

zilnică

Bancă, persoană juridică română

Ziua bancară lucrătoare ulterioară datei pentru care se face raportarea

Norma BNR nr.4/2001 privind supravegherea pozitiilor valutare ale băncilor; Norma BNR nr. 14/2004 privind modificarea si completarea Normelor BNR nr. 4/2001

5

Tranzactii cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii

590

zilnică

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine

în fiecare zi bancară între orele 10:00 -11:00 pentru tranzactiile aferente zilei bancare precedente

Norma BNR nr.21/2006 privind raportarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate având ca suport rata dobânzii

6

Tranzactii cu optiuni având ca suport cursul de schimb al monedei nationale si swap-uri valutare pe rata dobânzii

600

zilnică

Institutie de credit autorizată de Banca Natională a României să actioneze ca intermediar pe piata valutară interbancaiă

în fiecare zi bancară între orele 10:00 -11:00 pentru tranzactiile aferente zilei bancare precedente

Norma BNR nr.22/2006 privind raportarea tranzactiilor cu optiuni având ca suport cursul de schimb al monedei nationale si a swap-urilor valutare pe rata dobânzii

7

Raportarea pozitiilor valutare rezultate din tranzactiile valută contra lei ale sucursalelor din l România ale băncilor, persoane juridice străine

290

săptămânală

Sucursală din România a unei institutii de credit străine

3 zile lucrătoare ulterioare datei pentru care se întocmeste raportarea, respectiv pentru datele de 7,15, 23, 30/31

Norma BNR nr.8/1995 privind nivelul pozitiilor valutare ale sucursalelor din România ale societătilor bancare, persoane juridice străine, pentru tranzactiile valută contra lei efectuate pe piata valutară interbancară; Circulara nr. 17/2005 pentru modificarea limitei pozitiei nete totale a tranzactiilor valutare ale sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, prevăzută de Normele BNR nr.8/1995

8

Balanta de plăti - operatiuni efectuate de clientii rezidenti ai institutiilor de credit (formulare DIE/DPE)

190

decadală

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Bancă de credit ipotecar; Institutie emitentă de monedă electronică

Pentru decada 1: până la data de 30/31 a lunii respective; pentru decada 2: până la data de 10 a lunii următoare; pentru decada 3: până la data de 20 a lunii următoare

Norma BNR nr.26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balantei de plăti

9

Baza de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii

130

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare pentru care se face raportarea

Regulamentul BNR nr.6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii; Circulara BNR nr.28/2003 pentru completarea Regulamentului BNRnr. 6/2002; Circulara BNR nr.9/2004 pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002; Circulara BNR nr.26/2004 pentru completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002; Crrculara BNR nr.6/2005 pentru modificarea si completarea Regulamentului BNRnr. 6/2002; Adresa BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003; Circulara BNR nr. 24/2005 pentru modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii si modificarea anexelor la Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, astfel cum a fost modificat prin Circulara nr. 6/2005

10

Datele necesare calculării ratei medii a dobânzilor la vedere

135

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare pentru care se face raportarea

Regulamentul BNR nr.6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii; Circulara BNR nr.28/2003 pentru completarea Regulamentului BNRnr. 6/2002; Circulara BNR nr.9/2004 pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002; Circulara BNR nr.26/2004 pentru completarea Regulamentului BNRnr. 6/2002; Crrculara BNR nr.6/2005 pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 6/2002; Adresa BNRnr. I/141/VII/693/07.02.2003

 

11

Comportamentul financiar al populatiei si agentilor economici în profil teritorial ,

150

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine

Data de 20 a lunii următoare perioadei de referintă

Nota Directiei Studii si Publicatii nr.644/07.08.2002 aprobată de dl Viceguvernator Cristian Popa

12

Bilantul monetar al institutiilor de credit

171

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Bancă de credit ipotecar; Institutie emitentă de monedă electronică

15 zile de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea

Norma BNR nr. 13/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea bilantului monetar

13

Balanta de plăti - operatiuni efectuate de institutiile de credit, în nume si cont propriu

180

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Bancă de credit ipotecar, Institutie emitentă de monedă electronică

Până la data de 20 a lunii următoare perioadei de referintă

Norma BNR nr.26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balantei de plăti

14

Ratele medii ale dobânzii practicate de institutiile de credit

231

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Bancă de credit ipotecar; Institutie emitentă de monedă electronică

17 zile de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea

Norma BNR nr. 14/2006 privind statistica ratelor dobânzii practicate de institutiile de credit

15

Raportarea statistică la BNR privind schimbul valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice

240

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Bancă de credit ipotecar, Institutie emitentă de monedă electronică

10 zile de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea

Norma BNR nr.26/2006 privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balantei de plăti

16

Valoarea rămasă a monedei electronice emise

271

lunară

Institutie emitentă de monedă electronică

15 zile de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea

Regulamentul BNR nr.6/2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plată electronică si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente

17

Clasificarea creditelor si plasamentelor si stabilirea necesarului de provizioane specifice de risc de credit

280

lunară

Bancă, persoană juridică română; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ

17 zile de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea

Regulamentul BNR nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit; Regulamentul BNR nt.7/2002 privind modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 5/2002; Regulamentul BNRnr. 8/2005 pentru modificarea Regulamentului BNR nr. 5/2002; Norma metodologică BNR nr.12/2002 pentru aplicarea Regulamentului BNR nr. 5/2002; Regulamentul BNRnr. 13/2005 privind modificarea Normelor metodologice ale BNR nr. 12/2002; Norma BNR nr. 11/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice ale BNR nr. 12/2002

18

Situatia lunară a soldului caselor de circulatie ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului

340

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Trezoreria statului

în primele 3 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare perioadei de raportare

Norma nr. 8/2006 privind operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului în relatia cu BNR si decontarea acestor operatiuni

19

Operatiuni cu clientela -mod.4014

381

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

Cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea

Ordin BNR nr.6/2005 pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

20

Situatia patrimoniului -mod.4000

392

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

Cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea

Ordin BNR nr.6/2005 pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

 

21

Creante restante, creante îndoielnice si riscuri de tară -mod.4026

396

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

Cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea

Ordin BNR nr.6/2005 pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

22

Provizioane - mod.4027

397

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Institutie emitentă de monedă electronică persoană juridică română

Cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea

Ordin BNR nr.6/2005 pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

23

Contul de profit si pierdere -mod.4080

398

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

Cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea

Ordin BNR nr.6/2005 pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

24

Rezultatul din operatiuni cu instrumente financiare derivate - mod.4081

399

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

Cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care se face raportarea

Ordin BNR nr.6/2005 pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

25

Fonduri proprii la nivel individual

 

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit dintr-un stat tert; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Bancă de credit ipotecar; Casa centrală a cooperativelor de credit; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

25 zile calendaristice de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea

Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

26

Fonduri proprii la nivel consolidat

 

semestrială

Bancă, persoană juridică română; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Bancă de credit ipotecar; Casa centrală a cooperativelor de credit; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

45 zile calendaristice de la sfârsitul semestrului pentru care se întocmeste raportarea

Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii

27

Lichiditate

460

lunară

Bancă, persoană juridică romană; Sucursală din România a unei institutii de credit străine

17 zile de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea

Norma BNR nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor; Norma BNR nr.3/2001 pentru modificarea Normelor BNR nr. 1/2001; Norma BNR nr. 1/2002 privind modificarea si completarea Normelor BNR nr. 1/2001; Norma BNR nr.7/2003 pentru modificarea si completarea Normelor BNRnr. 1/2001

28

Situa(ia numărului de salariati si salariul mediu brutfaet

550

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ

15 zile de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea

Scrisoarea BNR nr. 100/BM/29.01.2001; Scrisoarea BNR nr.241/BM/l 1.03.2004; Scrisoarea BNR nr.254/BM/l 5.03.2004

29

Situatia creditelor acordate persoanelor fizice, aflate în sold la finele lunii (valoare brută)

560

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ

17 zile de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea

Scrisoarea BNR nr.VIII/l/EM/12271/10.10.2003

30

Situatia privind volumul creditelor de consum cu scadentă finală în luna de raportare si restantele înregistrate

580

lunară

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ

15 zile de la sfârsitul lunii pentru care se întocmeste raportarea

Scrisoarea BNRnr.517/BM/19.05.2004

 

31

Situatia debitorilor persoane juridice si fizice fără număr RDPE

220

trimestrială

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit

15 zile de la sfârsitul trimestrului pentru care se întocmeste raportarea

Norma BNR nr. 17/2002 privind raportarea statistică la BNR a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung; Norma BNR nr. 3/2004 pentru modificarea Normei BNR nr. 17/2002

32

Raportare privind operatiunile cu instrumente de plată electronică

272

trimestrială

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Bancă de credit ipotecar; Institutie emitentă de monedă electronică

15 zile de la sfârsitul trimestrului pentru care se întocmeste raportarea

Regulamentul BNRnr.6/2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plată electronică si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente

33

Repartizarea plasamentelor, resurselor si angajamentelor din afara bilantului în functie de durata rămasă de scurs -mod.4028

383

trimestrială

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

Cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul trimestrului pentru care se face raportarea

Ordin BNR nr.6/2005 pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

34

Operatiuni intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele - mod.4030

385

trimestrială

Casa centrală a cooperativelor de credit

Cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul trimestrului pentru care se face raportarea

Ordin BNR nr.6/2005 pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

35

Indicatori de activitate -mod.4090

391

trimestrială

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

Cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul trimestrului pentru care se tace raportarea

Ordin BNR nr.6/2005 pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

36

Angajamente în afara bilantului (Instrumente financiare derivate) - mod 4023

394

trimestrială

Bancă, persoană juridică romană; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

Cel mult 17 zile calendaristice de la sfârsitul trimestrului pentru care se face raportarea

Ordin BNR nr.6/2005 pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

37

Solvabilitate, expuneri mari

470

trimestrială

Bancă, persoană juridică română; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ

17 zile de la sfârsitul trimestrului pentru care se întocmeste raportarea

Norma BNR nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitătii si expunerilor mari ale institutiilor de credit; Norma BNR nr.9/2004 pentru completarea si modificarea Normelor BNR nr. 12/2003; Circulara BNR nr. 12/2004 pentru modificarea Normelor BNR nr. 12/2003; Norma BNR nr. 12/2005 pentru modificarea si completarea Normelor BNR nr. 12/2003; Norma BNR nr.9/2006 pentru modificarea Normelor BNR nr. 12/2003

38

Structura capitalului social al băncilor si participatiile străine la acesta

500

trimestrială

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ

17 zile de la încheierea perioadei pentru care se întocmeste raportarea

Scrisoarea BNR nr.IV/4258/04.04.2005

39

Situatia creditelor si angajamentelor asumate în numele clientilor garantate de societăti de asigurare/reasigurare cu depozite colaterale sau titluri de stat

570

trimestrială

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ

17 zile de la finele trimestrului pentru care se întocmeste raportarea

Scrisoarea BNR nr. 207/FG/l 1.04.2005

40

Raportare privind operatiunile de plati si decontări

275

anuală

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Transfond S.A.; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

Aproximativ 130 de zile de la expirarea perioadei de observare

Scrisoarea BNR nr. 17/FG/l 9.01.2006

41

Situatia activelor imobilizate -mod.4032

387

anuală

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

In termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru care se întocmeste

Ordin BNR nr.6/2005 pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

42

Repartizarea profitului -mod.4084

402

anuală

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ; Institutie emitentă de monedă electronică, persoană juridică română

în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar pentru care se întocmeste

Ordin BNR nr.6/2005 pentru aprobarea Modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit

43

Situatia actionarilor semnificativi

480

anuală

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ

30 zile de la încheierea exercitiului financiar precedent

Norma BNR nr. 11/2004 privind modificările în situatia băncilor, institutiilor emitente de monedă electronică, altele decât băncile, a caselor de economii pentru domeniul locativ si a sucursalelor institutiilor de credit străine

44

Situatia privind informatii referitoare la băncile care desfăsoară, activităti de depozitare pentru fonduri deschise de investitii si societăti de investitii

510

anuală

Bancă, persoană juridică română; Sucursală din România a unei institutii de credit străine; Casa centrală a cooperativelor de credit; Bancă de economisire si creditare în domeniul locativ

10 zile de la data încheierii exercitiului financiar

Scrisoarea BNR nr.IV/3/MA/4197/31.03.2005

45

Raportarea statistică la BNR a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung

210

ocazională (evenimente la raportor)

Institutie de credit care contractează un angajament de natura datoriei private externe pe termen mediu sau lung

30 zile de la data ineheierii contractului, respectiv 15 zile de la data producerii modificărilor sau 15 zile ale lunii următoare celei în care s-a efectuat operatiunea de tragere sau plată

Norma BNR nr. 17/2002 privind raportarea statistică la BNR a operatiunilor valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung; Norma BNR nr.3/2004 pentru modificarea Normei BNR nr. 17/2002