MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 41         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 821 din 9 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

Decizia nr. 833 din 16 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42, art. 50, art. 51 si art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

47. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.805/286/314/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice, al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind aprobarea Instructiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului si Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare si furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgentă radiologică, la conditiile speciale de export al produselor alimentare si furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situatii de urgentă radiologică, precum si la conditiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte tări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl

 

2. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind aprobarea preturilor de referintă pentru anul 2007 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund

 

110. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea Calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere si a Componentei nominale a comisiilor de organizare, de admitere si de contestatii, constituite pentru concursul national de admitere la programul de formare specializată destinat functionarilor publici de conducere, anul de studii 2006-2007

 

111. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind stabilirea tarifelor de participare la programul de formare specializată destinat functionarilor publici de conducere, anul de studii 2006-2007

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

3.101. - Ordin pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de duplicate ale autorizatiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 821

din 9 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Mega-Image” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 8.920/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, avocat Silviu Udangiu, cu delegatie la dosar, iar pentru Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Alina Săvoiu, sef birou juridic, cu delegatie la dosar.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului autorului exceptiei, care solicită admiterea acesteia pentru argumentele înfătisate în motivarea depusă la dosar.

Reprezentantul Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât apreciază că art. 26 alin. (1) din legea criticată nu încalcă art. 124 alin. (2) si art. 126 alin. (1) din Constitutie si nici art. 2 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Depune concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, întrucât apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale si conventionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 8.920/3/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Mega-Image” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect contestatia formulată de aceasta împotriva deciziei de sanctionare emise împotriva sa de Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, potrivit căruia solutia pronuntată în legătură cu contestatia formulată împotriva oricărei decizii emise de autoritatea de supraveghere este „definitivă si irevocabilă”, contravine Constitutiei „pentru că nu prevede nicio cale de atac la hotărârea pronuntată de prima instantă”. Autorul exceptiei consideră că se încalcă astfel prevederile constitutionale ale art. 124 alin. (2) si ale art. 126 alin. (1), întrucât „justitiabilul nu are posibilitatea să atace solutia dispusă de o instantă de contencios administrativ”, precum si ale art. 2 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitor la dreptul la două grade de jurisdictie. Mai consideră „evident faptul că prevederile legale criticate încalcă accesul liber la justitie, deoarece petentii nu au libertatea de a demonstra în fata puterii judecătoresti, în primă instantă si în calea de atac, ilegalitatea actului administrativ atacat”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Aceasta deoarece, asa cum rezultă din dispozitiile art. 25 din legea criticată, „persoana interesată are la dispozitie două grade de jurisdictie, unul concretizându-se prin plângerea adresată autoritătii, cel de-al doilea prin contestatia formulată la instantă”, iar art. 2 din Protocolul nr. 7 la Conventie „se referă la dreptul la două grade de jurisdictie în fata instantei judecătoresti sau a altor autorităti care pot solutiona contestatia, cu respectarea principiului contradictorialitătii si publicitătii”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, care prevede posibilitatea ca orice persoană ce intră sub incidenta textului să conteste deciziile autoritătii de supraveghere la instanta de contencios administrativ competentă, nu creează situatii care să dea posibilitatea unor impartialităti sau inegalităti ale justitiei si, ca atare, nu contravine art. 124 alin. (2) din Constitutie. Cât priveste invocarea încălcării dispozitiilor constitutionale ale art. 126 alin. (1), apreciază că din art. 26 alin. (1) nu rezultă că justitia s-ar realiza altfel decât prin înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege. Consideră că, în realitate, criticile autorului exceptiei vizează un aspect referitor la accesul liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie, cu privire la care, însă, prin numeroase decizii, Curtea Constitutională a statuat că nu înseamnă accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac. În legătură cu sustinerile privind dreptul la dublul grad de jurisdictie prevăzut de art. 2 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, apreciază că acesta are aplicabilitate doar în materie penală.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile ce fac obiectul exceptiei „nu contravin sub niciun aspect regulii constitutionale potrivit căreia justitia este unică, impartială si egală pentru toti”, precum si că, „în jurisprudenta sa, Curtea Constitutională a statuat în mod constant că, exceptând dreptul la un dublu grad de jurisdictie în materie penală, nici Constitutia si nici vreun instrument juridic international nu prevăd câte grade de jurisdictie trebuie asigurate pentru solutionarea diferitelor litigii, căile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârilor judecătoresti ori conditiile procedurale de exercitare a acestora”. Mai arată că prevederile de lege criticate sunt norme de procedură a căror stabilire este atributul exclusiv al legiuitorului, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor si ale reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001.

Art. 26 alin. (1) prevede: „împotriva oricărei decizii emise de autoritatea de supraveghere în temeiul dispozitiilor prezentei legi operatorul sau persoana vizată poate formula contestatie în termen de 15 zile de la comunicare, sub sanctiunea decăderii, la instanta de contencios administrativ competentă. Cererea se judecă de urgentă, cu citarea părtilor. Solutia este definitivă si irevocabilă.”

Autorul exceptiei consideră că textul de lege criticat încalcă prevederile constitutionale ale art. 124 alin. (2), potrivit cărora „Justitia este unică, impartială si egală pentru toti”, si ale art. 126 alin. (1), care dispun că „Justitia se realizează prin Înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege”, precum si ale art. 2 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la două grade de jurisdictie în materie penală.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Din motivarea exceptiei rezultă că numai prevederea referitoare la caracterul „definitiv si irevocabil” al solutiei pronuntate de instanta de contencios administrativ competentă împotriva deciziilor emise de autoritatea de supraveghere în temeiul legii criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 124 alin. (2) si ale art. 126 alin. (1), precum si ale art. 2 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Analizând aceste sustineri, Curtea nu poate retine nicio contradictie între caracterul „definitiv si irevocabil” al solutiei pronuntate în conditiile prevăzute de art. 26 alin. (1) din legea criticată si textele constitutionale mentionate. Curtea constată că prevederile din Constitutie cuprinse în art. 124 alin. (2) - „Justitia este unică, impartială si egală pentru toti” - si în art. 126 alin. (1) - „Justitia se realizează prin înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege” - nu sunt incidente în cauză. De altfel, criticile de neconstitutionalitate formulate vizează, în realitate, accesul liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie, în legătură cu care Curtea Constitutională, prin numeroase decizii, de exemplu, Decizia nr. 38 din 26 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 13 mai 1998, a statuat că „accesul liber la justitie nu înseamnă că el trebuie asigurat la toate structurile judecătoresti, deoarece competenta si căile de atac sunt stabilite exclusiv de către legiuitor, care poate institui reguli deosebite, în considerarea unor situatii deosebite”. Asadar, nici sub acest aspect nu există contrarietate între textul de lege criticat si Constitutie.

De asemenea, Curtea constată că nici art. 2 paragraful 1 din Protocolul nr. 7 la Conventie nu este incident în cauză, întrucât aceste dispozitii conventionale privesc dreptul la două grade de jurisdictie în materie penală.

De altfel, exceptia a fost ridicată într-o cauză în care autorul acesteia, Societatea Comercială „Mega-Image” - S.R.L. din Bucuresti, a formulat plângere împotriva unei decizii emise de Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în temeiul art. 26 din legea criticată, sustinând că „firmei noastre nu i se aplică prevederile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru că nu solicităm datele de identificare ale persoanelor ce intră în magazinele noastre”, ci, „având în vedere chiar definitiile cuprinse în art. 3 din Legea nr. 677/2001”, „nu clientii nostri sunt verificati cu ajutorul camerelor de supraveghere video, ci produsele din magazin, pentru a preveni săvârsirea de furturi”. Rezultă asadar că, în realitate, autorul exceptiei critică modul de aplicare a legii, mai precis faptul că prevederile acesteia referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal nu sunt aplicabile societătii comerciale. Or, potrivit competentei sale, astfel cum aceasta este stabilită prin Constitutie si prin Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de aplicare a legii, care este în competenta exclusivă a instantelor de judecată.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Mega-Image” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 8.920/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 833

din 16 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42, art. 50, art. 51 si art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Ion Predescu - presedinte

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42, 50, 51 si 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de lonită Dănăilă în Dosarul nr. 3.348/C/2005 al Tribunalului Galati - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.348/C/2005, Tribunalul Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42, 50, 51 si 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de lonită Dănăilă într-un litigiu de muncă în contradictoriu cu Casa Judeteană de Pensii Galati.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 42 si 1671 din Legea nr. 19/2000 contravin art. 15 alin. (2) din Constitutie, deoarece „actionează retroactiv asupra dispozitiilor Legii nr. 3/1977”, afectând astfel „drepturi definitiv câstigate”. În ceea ce priveste art. 50 si 51 din Legea nr. 19/2000, autorul exceptiei nu motivează neconstitutionalitatea acestor texte de lege.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a art. 42 si 1671 din Legea nr. 19/2000 este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42, 50, 51 si 1671 din Legea nr. 19/2000 ca fiind neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 42, 50, 51 si 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 42: „(1) Asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfăsurat activitatea total sau partial în conditii deosebite de muncă au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârste/or standard de pensionare conform tabelului nr. 1. [...]

(2) Vârstele de pensionare reduse, conform prevederilor alin. (1), nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 55 de ani pentru bărbati.”;

- Art. 50: „(1) Asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depăsit stagiul complet de cotizare cu până la 10 ani pot solicita pensie anticipată partială cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.

(11) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale nu se au în vedere perioadele asimilate prevăzute la art. 38 alin. (1) Iii b) si c), precum si perioade/e în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.

(2) Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2. [...]”;

- Art. 51: „(1) Asiguratii care au desfăsurat activităti în conditii deosebite sau în conditii speciale de muncă, dar care nu se pot pensiona cu reducerea vârstei de pensionare pe această bază, pot beneficia de prevederile art. 50. În aceste cazuri reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) diminuarea prevăzută la art. 50 alin. (2) nu se aplică pentru numărul de luni cu care se reduce vârsta standard de pensionare datorită activitătii desfăsurate în conditii deosebite si/sau speciale de muncă.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si persoanelor care beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare conform art. 48, precum si de cele prevăzute de legi speciale.u;

- Art. 1671: „(1) Într-un interval de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele care au desfăsurat activităti încadrate în grupa I de muncă, conform legislatiei anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.[..]

(2) Vârstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul asiguratilor prevăzuti la art. 20, dacă acestea sunt mai avantajoase decât cele stipulate în anexele nr. 4 si 5.

(4) Vârstele standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută în tabelul nr. 4 sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute în anexa nr. 3, în conditiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie.

(5) Reducerea vârstelor standard de pensionare în baza tabelului nr. 4 nu poate fi cumulată cu celelalte reduceri prevăzute de prezenta lege sau de legile cu caracter special.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile art. 42 si 1671 din Legea nr. 19/2000 contravin prevederilor constitutionale aleart. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii.

În ceea ce priveste neconstitutionalitatea art. 50 si 51 din lege, aceasta nu este motivată, astfel că sunt înfrânte dispozitiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă si motivate.” În aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii de lege urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a art. 42 si 1671 din Legea nr. 19/2000 în raport cu art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea constată că acestea nu contin în sine nicio dispozitie cu caracter retroactiv si nu fac nicio precizare în legătură cu aplicarea în timp a dispozitiilor pe care le contin, astfel că această critică este neîntemeiată.

Articolul 47 alin. (2) din Constitutie stabileste că dreptul la pensie se acordă potrivit legii, legiuitorul fiind în drept să stabilească criteriile si conditiile concrete în care asiguratii pot beneficia de pensie, tipurile de pensii care pot fi acordate, regulile generale de acordare a acestora si regulile derogatorii pentru situatii deosebite, precum si modul de calcul al pensiilor.

Potrivit regulilor generale, pot beneficia de pensie persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare si au realizat stagiul de cotizare prevăzut de lege.

Pensia, pentru persoanele care au lucrat în conditii deosebite de muncă, pensia anticipată si pensia anticipată partială sunt reglementate ca exceptii de la regulile generale, avându-se în vedere situatiile speciale în care se află anumite categorii de persoane.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 si 51 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de lonită Dănăilă în Dosarul nr. 3.348/C/2005 al Tribunalului Galati - Sectia civilă.

Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 si 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Natională pentru Sport, cu suma de 250 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul „Alte cheltuieli”, în vederea finantării cheltuielilor privind participarea reprezentativei României la meciul de Cupă Davis dintre echipele Frantei si României.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2007.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 31 martie 2007, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Sport răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Octavian Ioan Atanase Bellu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.

Nr. 47.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.805 din 29 decembrie 2006

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 286 din 8 decembrie 2006

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL

ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

Nr. 314 din 6 noiembrie 2006

 

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului si Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare si furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgentă radiologică, la conditiile speciale de export al produselor alimentare si furajere, ca urmare a imui accident nuclear sau ca urmare a altor situatii de urgentă radiologică, precum si la conditiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte tări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl

 

În baza art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, coroborat cu art. 2 din Actul privind conditiile aderării, anexat la tratatul mentionat mai sus, si cu art. 4 alin. (2) din acelasi tratat,

potrivit dispozitiilor art. 249 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană,

în conformitate cu prevederile art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

în temeiul Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, al Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, al Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, al Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 si al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată,

având în vedere că este necesar să se adopte măsurile legislative indispensabile pentru crearea cadrului de aplicare a regulamentelor comunitare,

ministrul sănătătii publice, presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului si Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare si furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgentă radiologică, la conditiile speciale de export al produselor alimentare si furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situatii de urgentă radiologică, precum si la conditiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte tări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cemobîl, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătătii si familiei, al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 856/112/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele si furajele contaminate radioactiv după un accident nuclear sau altă situatie de urgentă radiologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 7 mai 2002, se abrogă.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii Publice, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin unitătile din subordinea acesteia, si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Vilmos Zsombori

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

referitoare la crearea cadrului legal pentru aplicarea regulamentelor Consiliului si Comisiei Europene referitoare la stabilirea nivelurilor maxime admise de contaminare radioactivă a produselor alimentare si furajere, după un accident nuclear sau în caz de urgentă radiologică, la conditiile speciale de export al produselor alimentare si furajere, ca urmare a unui accident nuclear sau ca urmare a altor situatii de urgentă radiologică, precum si la conditiile care guvernează importurile produselor agricole originare din alte tări, ca urmare a accidentului de la centrala nuclearo-electrică de la Cernobîl

 

Art. 1. - Ministerul Sănătătii Publice si Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor asigură monitorizarea nivelurilor de radioactivitate a alimentelor si furajelor, după un accident nuclear sau în caz de urgentă radiologică, prevăzute de Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 si Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000.

Art. 2. - (1) Alimentele si furajele importate, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr.-944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 si Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000 se verifică în ceea ce priveste nivelul de radioactivitate la intrarea în tară, prin controlul datelor înscrise în certiflealele^ de export si, după caz, prin analiza nivelului de radioactivitate în laboratoare specializate desemnate de Ministerul Sănătătii Publice, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

(2) Lista cuprinzând laboratoarele desemnate la care se face referire la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - În situatia în care se constată nerespectarea nivelurilor maxime admise pentru un anumit produs, autoritătile competente din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor pot cere distrugerea sau returnarea în tara de origine a produsului importat, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, RegulamentuluT Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 si Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1:609/2000 din 24 iulie 2000.

Art. 4. - Ministerul Sănătătii Publice si Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor vor publica de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cazurile înregistrate de nerespectare a prevederilor privind nivelurile maxime admise stabilite în Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentul Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 si Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000, precizând tara de origine, descrierea si gradul de contaminare ale bunurilor, mijlocul de transport, exportatorul si decizia luată în ceea ce priveste loturile respective, pe baza raportărilor operative ale laboratoarelor de specialitate desemnate.

Art. 5. - Autoritătile competente să pună în aplicare prevederile prezentelor instructiuni si ale Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 3.954/87 din 22 decembrie 1987, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 770/90 din 29 martie 1990, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.219/89 din 18 iulie 1989, Regulamentului Comisiei (Euratom) nr. 944/89 din 12 aprilie 1989, Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 737/90 din 22 martie 1990, Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.661/1999 din 17 iulie 1999 si ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.609/2000 din 24 iulie 2000 sunt Ministerul Sănătătii Publice, prin Directia generală de sănătate publică si prin Inspectia Sanitară de Stat, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin unitătile din subordinea acesteia, si Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea preturilor de referintă pentru anul 2007 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund

 

În temeiul art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 166.629 din 22 decembrie 2006,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă preturile de referintă pentru anul 2007 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 2.

 

ANEXĂ V

 

LISTA

preturilor de referintă pentru anul 2007 folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund*)

 

Nr.  crt.

Specia sau grupa de specii

Sortiment

Unitate de măsură (UM)

Pret de referintă (lei/UM)

0

1

2

3

4

1

răsinoase

Busteni furnir estetic

mc

234,96

Busteni furnir tehnic

mc

198,69

Busteni pentru cherestea

mc

180,32

LR.pentru celuloza

mc

85,26

Lemn pentru mina

mc

127,47

Lemn pentru PAL, PFL

mc

79,93

LL. pentru constructii

mc

102,35

Lemn de lucru

mc

138,31

LL sub STAS

mc

134,31

Lemn de foc

mc

49,14

Cherestea

mc

372,12

2

fag

Busteni furnir estetic

mc

454,10

Busteni furnir tehnic

mc

251,56

Busteni pentru cherestea

mc

152,75

LR. pentru celuloza

mc

75,46 I

Lemn pentru PAL, PFL

mc

81,72

LL pentru constructii

mc

83,02

Lemn de lucru

mc

118,65

LL sub STAS

mc

118,78

Lemn de foc

mc

66,54

Cherestea

mc

483,43

3

stejar, gorun

Busteni furnir estetic

mc

1.210,92

Busteni furnir tehnic

mc

609,14

Busteni pentru cherestea

mc

339,48

LR. pentru celuloza

mc

69,10

Lemn pentru mina

mc

128,94

Lemn pentru PAL, PFL

mc

72,04

LL pentru constructii

mc

153,71

Lemn de lucru

mc

355,44

Lemn de foc

mc

67,16

Cherestea

mc

624,14

Frize

mc

1.225,00

4

cer, gârnită

 

 

 

 

 

 

Busteni furnir estetic

mc

399,83

Busteni pentru cherestea

mc

167,81

LR. pentru celuloza

mc

66,11

Lemn pentru mina

mc

58,00

Lemn pentru PAL, PFL

mc

69,45

LL. pentru constructii

mc

118,61

Lemn de foc

mc

73,75

 

5

salcâm

Busteni pentru cherestea

mc

178,56

LR. pentru celuloza

mc

64,69

Lemn pentru mina

mc

142,50

LL pentru constructii

mc

128,76

Lemn de foc

mc

85,61

Cherestea

mc

550,00

6

cires

 

Busteni furnir estetic

mc

2.053,54

Busteni furnir tehnic

mc

824,45

Busteni pentru cherestea

mc

542,41

LR. pentru celuloza

mc

78,62

LL pentru constructii

mc

137,76

Lemn de lucru

mc

389,00

Lemn de foc

mc

77,24

Cherestea

mc

658,00

7

paltin

 

Busteni furnir estetic

mc

1.654,88

Busteni furnir tehnic

mc

418,19

Busteni pentru cherestea

mc

281,23

LL pentru constructii

mc

158,17

Lemn de lucru

mc

189,00

Lemn de foc

mc

56,47

Cherestea

mc

430,00

8

frasin

Busteni furnir estetic

mc

488,89

Busteni furnir tehnic

mc

323,96

Busteni pentru cherestea

mc

240,30

LR.pentru celuloza

mc

80,52

LL pentru constructii

mc

105,73

Lemn de foc

mc

69,97

Cherestea

mc

541,00

9

tei

Busteni furnir estetic

mc

492,65

Busteni furnir tehnic

mc

325,64

Busteni pentru cherestea

mc

235,32

LR.pentru celuloza

mc

56,61

Lemn pentru PAL, PFL

mc

62,35

LL pentru constructii

mc

75,04

Lemn de foc

mc

59,61

Cherestea

mc

465,45

10

plop

Busteni furnir tehnic

mc

135,19

Busteni pentru cherestea

mc

102,69

LR.pentru celuloza I

mc

61,87

Lemn pentru PAL.PFL

mc

57,72

LL pentru constructii

mc

66,43

Lemn de foc

mc

56,71

Cherestea

mc

298,50

11

diverse tari

Busteni furnir tehnic

mc

160,11

Busteni pentru cherestea

mc

111,19

LR.pentru celuloza

mc

84,49

Lemn pt PAL PFL

mc

72,64

L Lpentru constructii

mc

72,61

Lemn de lucru

mc

105,00

Lemn de foc

mc

65,64

Cherestea

mc

322,00

12

diverse moi

Busteni furnir estetic

mc

359,00

Busteni pentru cherestea

mc

148,45

L R. pentru celuloza

mc

67,25

Lemn pentru PAL.PFL

mc

63,46

L L. pentru constructii

mc

68,08

Lemn de foc

mc

51,82

Cherestea

mc

332,07


*) În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în listă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specii, pe principiul apropierii valorice a sortimentului.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului de desfăsurare a concursului national de admitere si a Componentei nominale a comisiilor de organizare, de admitere si de contestatii, constituite pentru concursul national de admitere la programul de formare specializată destinat functionarilor publici de conducere, anul de studii 2006-2007

 

Având în vedere prevederile art. 5 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, precum si ale art. 2 si 10 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului national de admitere la programele de formare specializată în administratia publică - anul de studii 2006-2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.554/2006,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Calendarul de desfăsurare a concursului national de admitere la programul de formare specializată destinat functionarilor publici de conducere, anul de studii 2006-2007, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Componenta nominală a comisiilor de organizare, de admitere si de contestatii, constituite pentru concursul national de admitere la programul de formare specializată destinat functionarilor publici de conducere, anul de studii 2006-2007, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Fiecare dintre comisiile prevăzute la art. 2 are în componentă si membri supleanti, care îi pot înlocui pe membrii titulari în cazuri obiective, de imposibilitate a participării acestora la activitătile prevăzute în perioadele desfăsurării concursului de admitere.

Art. 4. - Atributiile comisiilor mentionate la art. 2 sunt cele stabilite prin Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului national de admitere la programele de formare specializată în administratia publică - anul de studii 2006-2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.554/2006.

Art. 5. - Fiecare comisie are un secretariat tehnic, conform art. 3 alin. (4), art. 4 alin. (3) si art. 5 alin. (3) din regulamentul prevăzut la art. 4.

Art. 6. - Cheltuielile privind organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice comisiilor nominalizate la art. 2 vor fi asigurate din bugetul Institutului National de Administratie.

Art. 7 - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 110.

 

ANEXA Nr.1

 

CALENDARUL

de desfăsurare a concursului national de admitere la programul de formare specializată destinat functionarilor publici de conducere, anul de studii 2006-2007

 

Nr.  crt.

ACTIVITATE PLANIFICATĂ

PERIOADA DE DESFĂSURARE

1.

Înscrierea candidatilor

15.01 - 24.01.2007

2.

Selectarea dosarelor

25.01.2007

3.

Afisarea rezultatelor după selectarea dosarelor

26.01.2007

4.

Contestatii

27.01.2007

5.

Afisarea rezultatelor după contestatii

28.01.2007

6.

Derularea interviurilor

29.01 - 05.02.2007

7.

Afisarea rezultatelor interviurilor

06.02.2007

8.

Contestatii

07.02.2007

9.

Afisarea rezultatelor după contestatii

08.02.2007

10.

Afisarea rezultatelor finale

09.02.2007

11.

Deschiderea oficială a programului

12.02.2007

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a comisiilor de organizare, de admitere si de contestatii, constituite pentru concursul national de admitere la programul de formare specializată destinat functionarilor publici de conducere, anul de studii 2006-2007

 

A. Comisia de organizare, constituită din reprezentanti desemnati de:

• Institutul National de Administratie (INA);

• Agentia Natională a Functionarilor Publici (ANFP);

• Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice (UCRAP).

 

(a1) Membri titulari pentru Comisia de organizare:

 

Nr. cit.

 

Comisie

Institutie

 

Calitate

 

Nume si prenume

0

1

2

3

1.

Comisie

 

 

1.1.

Mihail DAVID

ANFP

Presedinte

1.2.

Raluca BUZA

UCRAP

Membru

1.3.

Alexandra APOSTOLEANU

INA

Membru

 

(a2) Membri supleanti pentru Comisia de organizare:

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Institutie

Calitate

1.

Alina SANDU

INA

Supleant

2.

Paula GHIJESCU

ANFP

Supleant

3.

Raluca RUSSE-HOGEA

UCRAP

Supleant

 

B. Comisia de admitere, constituită din reprezentanti desemnati de:

• Institutul National de Administratie (INA);

• Agentia Natională a Functionarilor Publici (ANFP);

• Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice (UCRAP).

 

(bl) Membri titulari pentru Comisia de Admitere:

 

Nr. crt.

 

Subcomisii

Institutie

 

Calitate

 

Nume si prenume

0

1

2

3

1.

Subcomisia 1

 

 

1.1.

Dragos DINCA

INA

Presedinte

1.2.

Smaranda PALAN

ANFP

Membru

1.3.

Dominica FOCSĂNEANU

UCRAP

Membru

2.

Subcomisia 2

 

 

2.1.

Iulia CÎRCEI

INA

Presedinte

2.2.

Dragos DRĂGULESCU

ANFP

Membru

2.3.

Steluta BULĂCEANU

UCRAP

Membru

3.

Subcomisia 3

 

 

3.1.

Dom VASILESCU

ANFP

Presedinte

3.2.

Claudia LUNG

UCRAP

Membru

3.3.

Noemi MARIN

INA

Membru

4.

Subcomisia 4

 

 

4.1.

Emilian BIRJARU

UCRAP

Presedinte

4.2.

Xenia TEODORESCU

ANFP

Membru

4.3.

Marius PETRE

INA

Membru

 

(b2) Membri supleanti pentru Comisia de admitere:

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Institutie

Calitate

1.

Corina CHITEA

INA

Supleant

2.

Cătălin CONSTANTIN

INA

Supleant

3.

Mirela CAPRINCIU

INA

Supleant

4.

Cristina CERCHEZ

ANFP

Supleant

5.

Cristina ANTON

ANFP

Supleant

6.

Monlca DIMITRIU

ANFP

Supleant

7.

IonutVASILICA

UCRAP

Supleant

8.

Lorand BUTYKA

UCRAP

Supleant

9.

Roxana NICOLAE

UCRAP

Supleant

 

C. Comisia de contestatii constituită din reprezentanti desemnati de:

• Institutul National de Administratie (INA);

• Agentia Natională a Functionarilor Publici (ANFP);

• Unitatea Centrală pentru Reforma Administratiei Publice (UCRAP).

 

(ci) Membri titulari pentru Comisia de contestatii

 

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Institutie

Calitate

1.

Cristian BITEA

INA

Presedinte

1.2.

Paul MOLDOVAN

UCRAP

Membru

1 3.

Marian NICULESCU

ANFP

Membru

 

(c2) Membri supleanti pentru Comisia de contestatii

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Institutie

Calitate

1.

1.2

1.3.

Otilia CHELUS

Toader TĂNASE

Veronica MIHAI

INA

ANFP

UCRAP

Supleant

Supleant

Supleant

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor de participare la programul de formare specializată destinat functionarilor publici de conducere, anul de studii 2006-2007

 

Având în vedere prevederile art. 5 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, precum si ale art. 6 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului national de admitere la programele de formare specializată în administratia publică - anul de studii 2006-2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.554/2006,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele de participare la programul de formare specializată destinat functionarilor publici de conducere, anul de studii 2006-2007.

(2) Tarifele de participare la programul de formare specializată destinat functionarilor publici de conducere, anul de studii 2006-2007, sunt:

a) tariful de înscriere la concursul national de admitere;

b) tariful de scolarizare.

Art. 2. - (1) Tariful prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) este de 220 lei/candidat si va fi plătit de candidati în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului national de admitere la programele de formare specializată în administratia publică - anul de studii 2006-2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.554/2006, la sediul sau în contul Institutului National de Administratie, denumit în continuare INA.

(2) Contul INA va fi publicat pe site-ul www.ina.gov.ro.

Art. 3. - (1) Tariful prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. b) este de 2.000 lei/participant si va fi plătit de candidatii declarati admisi la programul de formare specializată destinat functionarilor publici de conducere, anul de studii 2006-2007.

(2) Tariful de scolarizare poate fi plătit în două transe egale (prima transă până la 1 martie 2007, iar a doua transă până la 1 august 2007).

(3) Plata tarifului de scolarizare va fi făcută în baza contractului de scolarizare pe care fiecare candidat declarat admis îl va încheia cu INA.

Art. 4. - (1) Pentru activitatea desfăsurată în cadrul comisiilor constituite potrivit art. 2 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului national de admitere la programele de formare specializată în administratia publică - anul de studii 2006-2007, membrii acestora pot primi, în conditiile legii, o indemnizatie, din care se vor retine contributiile si impozitele datorate de persoanele în cauză bugetului de stat.

(2) Totalul indemnizatiilor brute împreună cu contributiile aferente acestora, datorate de INA în calitate de plătitor, nu vor depăsi încasările realizate din tariful prevăzut la art. 2 alin. (1).

(3) Cuantumul indemnizatiilor se calculează de INA, se vizează pentru control financiar preventiv propriu de contabilul-sef al INA si se aprobă de secretarul de stat în a cărui coordonare se află INA.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 111.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE

A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de duplicate ale autorizatiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 decembrie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind eliberarea de duplicate ale autorizatiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă Normele privind eliberarea de duplicate ale autorizatiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 3.101.

 

ANEXA

 

NORMĂ

privind eliberarea de duplicate ale autorizatiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate

 

Art. 1. - Pentru toate autorizatiile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, distruse, pierdute sau furate, se vor elibera duplicate la cererea persoanelor îndreptătite.

Art. 2. - În vederea eliberării de duplicate se vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:

a) cerere de eliberare a duplicatului;

b) În cazul autorizatiei distruse sau pierdute: dovada achitării anuntului de declarare a nulitătii autorizatiei într-un cotidian de largă circulatie si în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a;

c) În cazul autorizatiei furate: dovada achitării anuntului de declarare a nulitătii autorizatiei, conform celor prevăzute la lit. b), precum si copie de pe reclamatia făcută la politie.

Art. 3. - Duplicatul exemplarului original al autorizatiei va avea înscrisă pe fată mentiunea „Duplicat”, iar pe verso mentiunea „Document cu valoare de original”, semnătura presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si stampila rotundă.

Art. 4. - Pentru eliberarea duplicatului, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (11) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se percepe o taxă reprezentând 25% din sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) si la art. 36 alin. (1) din aceeasi lege.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.119/2005 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de duplicate ale autorizatiilor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor distruse, pierdute sau furate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 28 iulie 2005.