MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 36         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

24. - Lege privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane

 

48. - Decret pentru promulgarea Legii privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane

 

25. - Lege privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale, de materiale lemnoase confiscate în conditiile legii

 

49. - Decret pentru promulgarea Legii privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale, de materiale lemnoase confiscate în conditiile legii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru stabilirea Listei cantitătilor specifice ale produselor agroalimentare detinute în stoc la 1 ianuarie 2007, a căror depăsire creează obligatia transmiterii declaratiilor de stoc

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

411/2006. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

114.171/2006. - Decizie privind autorizarea functionării ca societate de asigurare a Societătii Comerciale „CARDIF ASIGURĂRI - S.A.

 

114.443/2006.  - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „WORLD ASSIM BROKER DE ASIGURĂRI” - S.A.

 

114.444/2006. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „PRO-ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L.

 

114.445/2006. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „INSUROM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L

 

114.446/2006. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „ACR BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” -S.R.L.

 

114.447/2006. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „DASIG CONSULTING BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L.

 

114.448/2006. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „SCORPION BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

12. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 401/2006 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează administrarea spatiilor verzi, obiectiv de interes public, în vederea asigurării calitătii factorilor de mediu si stării de sănătate a populatiei.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) spatiu verde - zona verde în cadrul oraselor si municipiilor, definită ca o retea mozaicată sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al cărei specific este determinat de vegetatie (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă si erbacee);

b) parc - spatiul verde, cu suprafata de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific si din zone construite, cuprinzând dotări si echipări destinate activitătilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populatie;

c) scuar - spatiul verde, cu suprafata mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unitătilor economice, social-culturale, de învătământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii si tineret sau în alte locatii;

d) aliniament plantat - plantatiile pe spatiul verde cu rol estetic de protectie, de ameliorare a climatului si calitătii aerului, amplasate în lungul căilor de circulatie sau al cursurilor de apă.

Art. 3. - Spatiile verzi se compun din următoarele tipuri de terenuri din zonele urbane:

a) parcuri;

b) scuaruri;

c) aliniamente plantate în lungul bulevardelor si străzilor;

d) terenuri libere, neproductive din intravilan: mlastini, stâncării, pante, terenuri afectate de alunecări, săraturi care pot fi amenajate cu plantatii.

Art. 4. - Spatiile verzi, în functie de dreptul de proprietate asupra terenului, sunt:

a) publice - parcuri, scuaruri, spatii amenajate cu dominantă vegetală si zone cu vegetatie spontană ce intră în domeniul public;

b) private - spatii verzi ce sunt în proprietatea persoanelor fizice sau juridice.

Art. 5. - Nu fac obiectul reglementării prezentei legi:

a) vegetatia din extravilan inclusă în fondul forestier;

b) zonele si fâsiile de protectie a apelor, respectiv râurilor si bazinelor de apă;

c) perdelele de protectie amplasate pe terenurile cu destinatie agricolă;

d) ariile naturale protejate;

e) zonele de sigurantă si protectie a infrastructurii de transport;

f) spatiile verzi de pe terenurile aflate în proprietate privată si care nu sunt utilizate în interes public.

Art. 6. - Statul recunoaste dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spatiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la

amenajarea spatiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori si arbusti, în conditiile respectării prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice au următoarele obligatii:

a) să nu arunce niciun fel de deseuri pe teritoriul spatiilor verzi;

b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spatiile verzi;

c) să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor si arbustilor, deteriorări ale aranjamentelor florale si ale gazonului, distrugeri ale musuroaielor naturale, cuiburilor de păsări si adăposturilor de animale, ale constructiilor si instalatiilor utilitare si ornamentale existente pe spatiile verzi;

d) să nu ocupe cu constructii provizorii sau permanente zonele inventariate ca spatii verzi.

Art. 8. - Persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, au următoarele obligatii:

a) să asigure integritatea, refacerea si îngrijirea spatiilor verzi aflate în proprietatea lor;

b) să contribuie, prin crearea de spatii verzi, la prevenirea alunecărilor de teren, combaterea salinizării si înmlăstinirii prin lucrări de drenaj si lucrări de combatere a eroziunii solului pe baza avizelor si a acordurilor autoritătii centrale pentru protectia mediului si gospodărirea apelor;

c) să coopereze cu autoritătile teritoriale si centrale pentru protectia mediului, cu cele ale autoritătii centrale pentru amenajarea teritoriului si cu autoritătile administratiei publice locale la toate lucrările preconizate în spatiile verzi si să facă propuneri pentru îmbunătătirea amenajării acestora;

d) să nu diminueze suprafetele inventariate ca zone verzi.

Art. 9. - Prin administrarea spatiilor verzi se asigură îndeplinirea următoarelor obiective:

a) protectia si conservarea spatiilor verzi pentru mentinerea biodiversitătii lor;

b) mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a spatiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, mentinerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătătii populatiei, protectiei mediului si asigurării calitătii vietii;

c) regenerarea, extinderea, ameliorarea compozitiei si a calitătii spatiilor verzi;

d) elaborarea si aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea si mentinerea spatiilor verzi în starea corespunzătoare functiilor lor;

e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrări pentru extinderea suprafetelor acoperite cu vegetatie;

f) extinderea suprafetelor ocupate de spatii verzi, prin includerea în categoria spatiilor verzi publice a terenurilor cu potential ecologic sau sociocultural.

Art. 10. - (1) Administrarea spatiilor verzi proprietate publică este exercitată de autoritătile administratiei publice locale si de alte organe împuternicite în acest scop.

(2) Administrarea spatiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitată de către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Art. 11. - (1) Persoanele juridice care concesionează terenuri pentru constructia si amplasarea în spatiile verzi a obiectivelor pentru activităti economice si socioculturale sunt obligate să obtină avizele, acordurile si autorizatiile prevăzute de legislatia în vigoare. Locul de amplasare a obiectivelor, suprafata terenurilor si conditiile de desfăsurare a activitătii ulterioare se determină în baza unor proiecte de specialitate, de amenajare a teritoriului si urbanism, avizate si aprobate conform legii, cu obligativitatea ca suprafetele cumulate ale acestor constructii să nu ocupe mai mult de 10% din suprafata spatiului verde respectiv.

(2) Constructiile si amenajările de orice tip, altele decât cele specificate la alin. (1), sunt interzise.

(3) Transplantarea arborilor si arbustilor se va face numai cu acordul administratiei publice locale si al autoritătilor teritoriale pentru protectia mediului.

(4) Constructiile neautorizate în spatiile verzi se demolează si terenul se va aduce la starea initială, cheltuielile totale pentru efectuarea acestor lucrări fiind suportate de proprietarul constructiei.

Art. 12. - Autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a lua toate măsurile pentru crearea spatiilor verzi, care se vor realiza în baza documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate conform legii, prin transformarea terenurilor neproductive, a altor categorii de terenuri si a celor eliberate de constructii ori prin aplicarea unor metode alternative, pe baza unor proiecte de specialitate peisagistică si urbanism.

Art. 13. - (1) Autoritătile administratiei publice centrale si locale sunt obligate să asigure finantarea materialului dendricol si a lucrărilor aferente necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetatiei în spatiile verzi proprietatea acestora.

(2) Proiectele de amenajare specifică vor fi elaborate de către specialisti în domeniul arhitecturii peisagistice, al urbanismului, al horticulturii si forestier.

(3) Lucrările de amenajare se execută cu material forestier si floricol, adaptat climei, provenit din pepiniere si alte plantatii de arbusti decorativi, care, prin proprietătile lor biologice si morfologice, au o valoare estetică si ecologică si nu afectează sănătatea populatiei si biosistemele existente deja în zonă.

Art. 14. - (1) Întretinerea spatiilor verzi se asigură de către proprietarii si administratorii acestora.

(2) Proprietarii si administratorii de spatii verzi cu arbori si arbusti sunt obligati să realizeze măsurile de întretinere a acestora.

(3) Proprietarii si administratorii de spatii verzi sunt obligati să asigure măsurile privind siguranta persoanelor care pot fi afectate de ruperile si desprinderile arborilor si elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare.

(4) Proprietarii si administratorii de spatii verzi sunt obligati să asigure drenarea apelor în exces de pe suprafata spatiilor verzi, în reteaua de preluare a apelor pluviale.

Art. 15. - (1) Protectia spatiilor verzi, a dotărilor specifice sau mobilierului urban specific este asigurată de către proprietarii si administratorii acestora si prin intermediul institutiilor de ordine publică abilitate conform legislatiei în vigoare.

(2) Institutiile de ordine publică sunt obligate să acorde ajutorul solicitat de proprietarii si administratorii spatiilor verzi în vederea prevenirii si combaterii actiunilor ilicite de deteriorare sau distrugere a obiectivelor si vegetatiei din spatiile verzi.

Art. 16. - (1) Protectia vegetatiei spatiilor verzi împotriva dăunătorilor se efectuează în baza prognozelor si avertizărilor făcute de unitatea fitosanitară locală cu atributii de prevenire, îndrumare si control de specialitate pentru protectia plantelor.

(2) Mentinerea stării de sănătate fitosanitară a vegetatiei din spatiile verzi se efectuează de către proprietarii si administratorii acestora, prin realizarea măsurilor de prevenire a răspândirii si de combatere a bolilor si dăunătorilor plantelor si prin măsuri de carantină, sub directa îndrumare si controlul de specialitate al unitătilor fitosanitare pentru protectia plantelor.

(3) Protectia spatiilor verzi împotriva bolilor si dăunătorilor se efectuează, de regulă, prin actiuni preventive, metode biologice si metodologii integrate. Aplicarea substantelor fitosanitare pentru combaterea bolilor si dăunătorilor este strict limitată si se realizează sub coordonarea institutiilor fitosanitare si de protectia mediului.

Art. 17. - Controlul realizării măsurilor de protectie a spatiilor verzi este exercitat de institutiile abilitate de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, autoritatea publică centrală pentru administratie si interne, autoritătile administratiei publice locale si de unitătile fitosanitare locale pentru protectia plantelor.

Art. 18. - (1) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia să tină evidenta spatiilor verzi de pe teritoriul unitătilor administrative.

(2) Evidenta spatiilor verzi are drept scop organizarea folosirii rationale a acestora, a regenerării si protectiei lor eficiente, cu exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative si cantitative, asigurarea întreprinderilor, institutiilor, organizatiilor si cetătenilor cu informatii despre spatiile verzi.

(3) Autoritatea centrală responsabilă pentru amenajarea teritoriului înfiintează Registrul national al spatiilor verzi, iar autoritătile administratiei publice locale, registrele locale ale spatiilor verzi.

(4) Registrul national al spatiilor verzi si registrele locale ale spatiilor verzi se vor constitui pe baza normelor tehnice elaborate de autoritatea publică centrală care răspunde de amenajarea teritoriului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, si se vor actualiza anual. Elaborarea registrelor spatiilor verzi se va finaliza până la data de 1 ianuarie 2008.

Art. 19. - (1) Obligatia organizării si conducerii registrelor spatiilor verzi revine autoritătilor administratiei publice locale.

(2) Registrul national al spatiilor verzi este un sistem informational care cuprinde datele tehnice ale spatiilor verzi conform indicilor de calitate si cantitate.

(3) Registrele locale ale spatiilor verzi vor fi făcute publice si vor putea fi consultate la sediile autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 20. - (1) Răspunderea pentru reducerea suprafetelor spatiilor verzi revine autoritătilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice.

(2) Autoritătile administratiei publice centrale si locale prevăd în bugetele proprii fonduri pentru îndeplinirea obligatiilor privind spatiile verzi.

(3) Înstrăinarea si atribuirea terenurilor cu spatii verzi se efectuează în conditiile prevăzute de lege, cu păstrarea destinatiei de spatiu verde.

(4) Schimbarea destinatiei terenurilor înregistrate în Registrul national al spatiilor verzi ca spatiu verde public se poate face conform legii.

Art. 21. - (1) Activitătile de administrare si gospodărire a spatiilor verzi subordonate autoritătilor administratiei publice locale sunt finantate din bugetul local pentru:

a) cheltuielile legate de regenerarea, paza si protectia spatiilor verzi si pentru tratamentele fitosanitare recomandate de unitătile fitosanitare locale pentru protectia plantelor;

b) efectuarea lucrărilor de proiectare si de cercetare stiintifică în domeniul protectiei si amenajării durabile a spatiilor verzi;

c) investitiile capitale în domeniul spatiilor verzi;

d) crearea si dezvoltarea spatiilor verzi prin achizitionarea de terenuri disponibile cu potential sociocultural sau ecologic, în vederea atingerii si respectării normativelor europene existente în domeniu cu privire la necesarul de spatii verzi;

e) alte obligatii legate de administrarea si gospodărirea spatiilor verzi.

(2) Activitătile de gospodărire a spatiilor verzi proprietate privată sunt finantate de proprietari.

(3) Finantarea lucrărilor de regenerare a spatiilor verzi se realizează cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006.

(4) Sursele de finantare necesare pentru aplicarea măsurilor de administrare si gospodărire a spatiilor verzi vor fi prevăzute în bugetele locale, începând cu anul 2008.

Art. 22. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contraventională si penală, după caz.

Art. 23. - Persoanele fizice si persoanele juridice răspund contraventional, în conformitate cu legislatia în vigoare, pentru:

a) folosirea neautorizată a terenurilor cu spatii verzi;

b) nerespectarea cerintelor privind proiectarea, construirea si darea în exploatare a obiectivelor în spatiile verzi;

c) atribuirea terenurilor pentru constructii în spatiile verzi fără coordonarea cu organele teritoriale ale autoritătii centrale pentru amenajarea teritoriului, ale autoritătii centrale pentru protectia mediului si fără consultarea populatiei;

d) desfăsurarea neautorizată a activitătilor economice, de turism si agrement în spatiile verzi;

e) ocuparea nelegitimă a terenurilor cu spatii verzi;

f) deteriorarea spatiilor verzi în urma incendiilor sau comportării iresponsabile cu focul;

g) aruncarea pe spatiile verzi de mase plastice, hârtii, sticle, resturi animaliere, deseuri menajere si orice alte deseuri;

h) distrugerea sau deteriorarea drumurilor, aleilor, sistemelor de drenaj, instalatiilor tehnice si ingineresti din spatiile verzi;

i) colectarea plantelor medicinale, a fructelor si a ierbii de gazon;

j) păsunatul pe spatii verzi;

k) decopertarea litierei si deteriorarea păturii vii si a stratului de sol fertil;

I) capturarea animalelor protejate integrate ecosistemului spatiului verde;

m) plimbarea si îmbăierea câinilor si a altor animale în afara spatiilor amenajate;

n) distrugerea spatiilor verzi prin poluare cu ape reziduale, chimicale, deseuri de productie, produse petroliere sau alte substante nocive.

Art. 24. - (1) Prejudiciile cauzate spatiilor verzi se recuperează pe baza hotărârii judecătoresti definitive.

(2) În cazul deteriorării spatiilor verzi în urma incendiilor, se stabileste compensarea nu numai a pagubei pricinuite spatiilor verzi, ci si a cheltuielilor suportate pentru stingerea incendiului si curătarea teritoriului de deseurile provenite în urma acestuia si refacerea zonei verzi.

(3) În cazul poluării chimice a spatiilor verzi, se stabileste nu numai compensarea pagubei pricinuite spatiilor verzi, ci si a cheltuielilor suportate pentru reecologizarea zonei si a lucrărilor pe termen lung necesare pentru decontaminarea zonei, precum si a cheltuielilor medicale evaluate în cazul afectării populatiei.

(4) Productia lemnoasă si alte produse dobândite ilicit din exploatarea spatiilor verzi sunt supuse confiscării si transmise administratorilor spatiilor verzi.

Art. 25. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctionează cu amendă contraventională, după cum urmează:

a) de la 50 lei la 100 lei pentru persoane fizice si de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 7 lit. a), b) si c), art. 8, 11, ale art. 18 alin. (2) si (3) si ale art. 23 lit.'a), f), g), h), i), k)

b) de la 200 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice si de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea prevederilor art. 7 lit. d) si ale art. 23 lit. b), c), d), e), j), m) si n);

c) de la 5.000 lei la 30.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 13 alin. (1) si ale art. 20 alin. (1), (3) si (4).

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest scop de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului si de către primari sau împuterniciti ai acestora.

Art. 26. - Prevederile art. 25 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 27. - Prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale si judetene pot fi stabilite si alte fapte ce constituie contraventii la regimul spatiilor verzi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007.

Nr. 24.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 48.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale, de materiale lemnoase confiscate în conditiile legii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Materialele lemnoase confiscate în conditiile legii se pot atribui cu titlul gratuit către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale.

(2) Modul de atribuire, criteriile si beneficiarii materialelor lemnoase prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si a ministrului administratiei si internelor, cu consultarea structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 2. - Sunt exceptate de la prevederile art. 1 următoarele categorii de materiale lemnoase:

a) materialele lemnoase confiscate, care constituie corp delict sau mijloace de probă în procedura judiciară;

b) materialele lemnoase confiscate cu ocazia constatării si sanctionării contraventiilor silvice, în cazul în care procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost contestat, în conditiile legii, si nu există o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care contestatia a fost respinsă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007.

Nr. 25.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale, de materiale lemnoase confiscate în conditiile legii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale, de materiale lemnoase confiscate în conditiile legii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 49.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru stabilirea Listei cantitătilor specifice ale produselor agroalimentare detinute în stoc la 1 ianuarie 2007, a căror depăsire creează obligatia transmiterii declaratiilor de stoc

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase si alte produse agroalimentare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de strategii agroalimentare nr. 81.299 din 22 decembrie 2006,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista cantitătilor specifice ale produselor agroalimentare detinute în stoc la 1 ianuarie 2007, a căror depăsire creează obligatia transmiterii declaratiilor de stoc, prevăzută în anexa  care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 5.

 

LISTA

cantitătilor specifice ale produselor agroalimentare detinute în stoc la 1 ianuarie 2007, a căror depăsire creează obligatia transmiterii declaratiilor de stoc

 

Nr. crt.

Codul tarifar

Denumirea mărfii

Cantitate

- tone -

1.

0201 10 00

Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată, carcase si semicarcase

10

2.

0201 20

Carne de bovine proaspătă sau refrigerată, nedezosată

10

3.

0201 30 00

Carne de bovine proaspătă sau refrigerată, dezosată

10

4.

0202 10 00

Carne de bovine congelată, carcase si semicarcase

10

5.

020220

Carne de bovine congelată, nedezosată

30

6.

020230

Carne de bovine congelată, dezosată

30

7.

0203 11

Carne de porc proaspătă sau refrigerată, carcase si semicarcase

30

8.

0203 12

Carne de porc proaspătă sau refrigerată, jamboane, spete si părti din acestea, nedezosate

30

9.

0203 19

Alte părti de came de porc, proaspătă sau refrigerată

30

10.

020321

Carne de porc congelată, carcase si semicarcase

30

11.

020322

Carne de porc congelată Jamboane, spete si părti din acestea, nedezosate

30

12.

0203 29

Alte părti de carne de porc congelată

30

13.

0204

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

30

14.

0207 13

Carne si organe de cocosi si de găini, proaspete sau refrigerate

10

15.

0207 14

Carne si organe de cocosi si de găini, congelate

10

16.

0207 26

Carne si organe de curcani si de curci, proaspete sau refrigerate

10

17.

020727

Carne si organe de curcani si de curci, congelate

10

18.

020900

Slănină fără părti slabe, grăsime de porc si de pasăre, netopite si nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

10

19.

0210

Carne si organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină si pudră, comestibile, de came sau de organe

10

20.

0401

Lapte si smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alti îndulcitori

10

21.

0402 10

Lapte si smântână din lapte, pudră, granule sau alte forme solide, cu adaos de zahăr sau alti îndulcitori, cu un continut de grăsimi de maximum 1,5% din greutate

5

22.

040221

Lapte si smântână din lapte, pudră, granule sau alte forme solide, fără adaos de zahăr sau alti îndulcitori, cu un continut de grăsimi peste 1,5% din greutate

5

23.

0402 91

Lapte si smântână din lapte, concentrate, fără adaos de zahăr sau alti îndulcitori

5.

24.

0402 99

Lapte si smântână din lapte, cu adaos de zahăr sau alti îndulcitori

10

25.

0403

Lapte acru, lapte si smântână covăsite, iaurt, chefir si alte sortimente de lapte si smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate, sau cu adaos de zahăr sau alti îndulcitori, sau aromatizate, sau cu adaos de fructe sau cacao

5

26.

0404

Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alti îndulcitori; produse obtinute din compusi naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alti îndulcitori, nedenumite si necuprinse în altă parte

5

27

0405

Unt si alte grăsimi provenind din lapte; pastă din lapte pentru tartine

10

28.

0406

Brânză si cas

10

29.

0407 00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte

15001

30.

0408

Ouă de păsări, fără coajă si gălbenusuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar daca sunt cu adaos de zahăr sau de alti îndulcitori

0,5

31.

0703 20 00

Usturoi

0,5

32.

07115100

Ciuperci din genul Agaricus

1,5

33.

1001

Grâu si meslin

500

34.

1002 00 00

Secară

500

35.

100300

Orz

100

36.

1004 00 00

Ovăz

100

37.

1005

Porumb

500

38.

1006 10

Orez nedecorticat (orez paddy)

100

39.

100620

Orez decorticat (orez cargo sau orez brun)

50

40.

1006 30

Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat

50

41.

1006 40

Orez sub formă de spărturi

50

42.

1007 00

Boabe de sorg

50

43.

1008

Hriscă, mei, seminte de iarba-canărasului (Phalaris Canmiensts); alte cereale

50

44.

1101 00

Făină de grâu sau de meslin

50

45.

1102

Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin

10

46.

1103

Crupe, gris si aglomerate sub formă de pelete, din cereale

10

 

Nr. crt.

Codul tanfar

Denumirea mărfii

Cantitate

- tone -

47.

1104

Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu exceptia orezului de la pozitia 1006; germeni de cereale, întregi, presati, sub formă de fulgi sau zdrobiti, prezentat la pozitia 1006, embrioanele grânelor întregi, zdrobite, făcute fulgi sau tocate

5

\m7

1107

Malt, chiar prăjit

50

49.

1108

Amidon si fecule; inulină

5

50.

1109 00 00

Gluten de grâu, chiar Uscat

5

51.

1501 00

Grăsime de porc (inclusiv untură) si grăsime de pasăre

15

52.

1509

Ulei de măsline si fractiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chi mic

1,5

53.

1510 00

Alte uleiuri si fractiunile lor, obtinute numai din măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic si amestecurile acestor uleiuri sau fractiuni cu uleiuri sau fractiuni de la pozitia 1509

0,5

54.

1517

Margarina; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau din uleiuri animale sau vegetale sau din fractiuni ale diferitelor grăsimi sau uleiuri, altele decât grăsimile si uleiurile alimentare si fractiunile acestora de la pozitia 1516

5

55.

160100

Cântati, cârnăciori, salamuri si produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

5

56.

1602 32

Preparate si conserve din carne sau din organe de cocosi sau găini (specia Galius domeisticus)

10

57,

1602 39

Preparate si conserve din carne sau din organe de alte păsări de curte

10

58.

160242

Preparate si conserve din spete si părti din acestea, de porcine

10

59.

1602 50

Preparate si conserve din carne sau din organe de bovine

10

60,

1602 90

Preparate si conserve din carne sau din organe de alte animale decât păsări, porcine si bovine

10

61.

1702 302

Glucoza si sirop de glucoza, care nu contine fructoză sau cu un continut de fructoză sub 20% din greutate, în stare uscată

5

62.

1702 403

Glucoza si sirop de glucoza cu un continut de fructoză de minimum 20%, dar sub 50% din greutate, în stare uscată, cu exceptia zahărului invertit

5

63.

1702 9010

Maltoză chimic pură

1,5

64.

1702 90 50

Maltodextrine si sirop de maltpdextrine

0,5

65.

1702 90 75

Zaharuri si melase, caramelizate, sub formă de pudră, care contin mai putin de 50% din greutate zaharoză

15

66.

1702 90 79

Zaharuri si melase, caramelizate, sub formă lichidă, care contin în stere uscată mâi putin de 50% din greutate zaharoză

0,5

67.

1901 90 99

Preparate alimentare din făină, crupe, gris, amidon sau fecule, care nu contin cacao sau care contin cacao într-o proportie de sub 40% din greutate, calculata pe o bază complet degresată, care contin în greutate nu mai putin de 1,5% grăsimi provenite din lapte, nu mai putin de 5 % zaharoza (inclusiv zahăr invertit) sau izoglucoză, nu mai putin de 5 % glucoza, amidon sau fecule, incluzând preparatele alimentare sub formă de pudră de la pozitiile de la 04.01 până la 04.04, nedenumite si necuprinse în altă parte

5

68.

2003 10 20

Ciuperci din genul Agaricus conservate provizoriu, complet fierte

1,5

69.

2003 1030

Ciuperci din genul Agaricus altfel conservate

1

70.

2008 20

Ananas preparat sau conservat, cu sau fără adaos de zahăr sau de alti îndulcitori sau de alcool

5

71.

2008 30 55

Mandarine, inclusiv tangerine si satsumas; clementine, wilkings si alti hibrizi similari de citrice, preparate sau conservate, cu adaos de zahăr, în ambalaje directe, cu un continut net peste 1 kg

5

72.

2008 30 75

Mandarine, inclusiv tangerine si satsumas; clementine, wilkings si alti hibrizi similari de citrice, preparate sau conservate, cu adaos de zahăr, în ambalaje directe, cu un continut net de maximum 1 kg

5

73.

2009 11

Suc de portocale congelat

5

74.:

2009 19

Suc de portocale necongelat, eu o valoare Brix peste 20

5

75.

2106 90 984

Preparate alimentare nedenumite si necuprinse în altă parte, care contin nu mai putin de 1>5 % grăsimi din lapte, nu mai putin de 5 % zaharoza sau izoglucoză^ sau nu mai putin de 5 % glucoza, amidon sau fecule

5

76.

2204 30

Alte mucuri de struguri

1,5

77.

2207 10 00

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de minim 80%

20

78.

2207 20 00

Alcool etilic denaturat si alte distilate denaturate, de orice concentratie

10

79.

2208 90 91

Alcool etilic nedenaturat cu titra alcoolic volumic de maximum 80 % voi prezentat în recipiente cu un continut de maximum 21

1

80.

2208 90 99

Alcool etilic nedenaturat cu titru alcoolic volumic de maximum 80 % voi prezentat în recipiente cu un continut peste 21

1

 

1 mii bucăti

2 cu exceptia 170230 10

3 cu exceptia 1702 40 10

4 numai produsele cu un continut de lapte peste 40%

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (2), si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 1 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

tinând cont de Referatul Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice nr. SG/5.453 din 24 noiembrie 2006,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul având drept obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora, încheiat între organismul de gestiune colectivă DACIN-SARA - Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, pe de o parte, si Societatea Comercială „Real Video International” - S.R.L. si Societatea Comercială „TVR Media” - S.R.L., pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă DACIN-SARA - Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale stabilite prin protocolul si metodologia mentionate la art. 1.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 24 noiembrie 2006.

Nr. 411.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

având drept obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora

 

Prezentul protocol s-a încheiat între (părtile) DACIN- SARA - Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camerele 50-52, sectorul 1, cod fiscal 9068034, Sentinta civilă nr. 263/PJ/27.05.2005, eliberată de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, reprezentată legal prin Mircea Muresian, în calitate de director general, pe de o parte, si Societatea Comercială „Real Video International” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Făinari nr. 3, sectorul 2, cod fiscal 15034613, număr de înmatriculare J40/11990/2002, reprezentată legal prin Vlad Buscă, în calitate de administrator, si Societatea Comercială „TVR Media” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Făinari nr. 3, sectorul 2, cod fiscal R 15312829, număr de înmatriculare

J40/4126/2003, reprezentată legal prin Andrei Enescu, în calitate de administrator, pe de altă parte.

În baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 279/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, s-a constituit Comisia pentru negocierea Metodologiei privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, formată dintr-un reprezentant al Societătii pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), pe de o parte, si câte un reprezentant al Societătii Comerciale „Real Video International” - S.R.L. si al Societătii Comerciale „TVR Media” - S.R.L., pe de altă parte, denumită în continuare Comisia.

Comisia a desfăsurat negocieri în conformitate cu dispozitiile art. 13 lit. a), art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 279/2006.

Comisia a luat în discutie propunerile ambelor părti asupra remuneratiilor cuvenite autorilor mentionati, si anume:

regizorul sau realizatorul, în calitate de autor principal, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul grafic pentru operele de animatie, exceptând autorul muzicii special create pentru opera audiovizuală.

Părtile au căzut de acord asupra următoarei metodologii care face parte integrantă din prezentul protocol.

 

METODOLOGIE

privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale si tabelul de remuneratii cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora

 

Baza legală: art. 7 lit. e), art. 10, 11, 12, art. 13 lit. a), art. 25, 64, 65, 66, 69, art. 71 alin. (1), art. 92 alin. (1), art. 1233, art. 130 alin. (1) lit. a)-c) si h), art. 131 alin. (1)-(3), art. 1311 si art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

PREAMBUL

Prezenta metodologie se referă la autorii operelor cinematografice sau ai altor opere audiovizuale: regizorul sau realizatorul, în calitate de autor principal, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul grafic pentru operele de animatie, exceptând autorul muzicii special create pentru opera audiovizuală.

1. Prin reproducere, în sensul legii, se întelege realizarea, integrală sau partială, a uneia ori mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum si stocarea permanentă ori temporară cu mijloace electronice.

2. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană fizică sau juridică ce desfăsoară activitatea de reproducere, astfel cum a fost definită la pct. 1, pe orice fel de suporturi, cum ar fi: casete video, CD, DVD etc, cu scopul comercializării acestor produse.

3. Utilizatorii au obligatia să obtină din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere cinematografice si alte opere audiovizuale, desemnat prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, contracte de licentă neexclusivă pentru reproducerea operelor cinematografice si a altor opere audiovizuale, înainte de utilizarea repertoriului, si să plătească o remuneratie reprezentând drepturile cuvenite autorilor de opere audiovizuale nominalizati, calculată procentual din veniturile brute obtinute din comercializarea produselor realizate, din care se scade taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

- Tabel

 

Anul

%

2006 si următorii

7,75

 

4. Baza de calcul a remuneratiei o reprezintă încasările brute din vânzarea produselor, a materialelor promotionale de pe etichete, dacă este cazul, a altor încasări subventionate sau sponsorizări, cu exceptia contractelor barter.

5. Între organismul de gestiune colectivă DACIN- SARA - Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual si utilizator se încheie cu contract de licentă neexclusivă, pe termen determinat sau nedeterminat, pentru fiecare titlu de operă ori pentru o listă de titluri de opere, cu nominalizarea autorilor operelor cinematografice sau ai altor opere audiovizuale.

6. Cererile de acordare a contractelor de licentă neexclusivă se depun înainte de utilizarea prin reproducere a repertoriului de opere cinematografice si alte opere audiovizuale.

7. În cazul utilizării unor opere cinematografice sau altor opere audiovizuale achizitionate de la terte persoane juridice, aflate sub contract de cesiune a exploatării filmelor cu Centrul National al Cinematografiei, administrator legal al Patrimoniului cinematografic national, sau cu producători privati, utilizatorii sunt obligati să precizeze raportul drepturilor de autor, în sensul că persoana fizică sau juridică contractantă nu poate dispune decât de drepturile înscrise pe genericul operei, în calitate de autor, sau de drepturile cesionate legal.

8. Utilizatorii, titulari ai contractelor de licentă neexclusivă, potrivit prevederilor prezentei metodologii, au obligatia să raporteze trimestrial reproducerile efectuate si să plătească remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor mentionati în prezenta metodojogie.

9. În cazul unor venituri brute care nu permit remuneratii evaluate procentual, între organismul de gestiune colectivă DACIN-SARA - Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual si utilizatori pot interveni acorduri pentru remuneratii forfetare.

10. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează penalităti echivalente nivelului dobânzii de referintă stabilit de Banca Natională a României, aferente sumelor neachitate la termen.

11. Organismul de gestiune colectivă DACIN-SARA - Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, care a acordat contracte de licentă neexclusivă, poate cere audit extern pentru verificarea raportărilor de venituri brute, în timp real.

12. Producătorii de reproduceri care au realizat copii de pe operele gestionate de DACIN-SARA - Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual în perioada anterioară prezentei metodologii sunt obligati să calculeze remuneratiile cuvenite autorilor în sensul tabelului cuprins în aceasta.

13. Prezenta metodologie intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va putea fi renegociată numai după 3 ani de la data publicării, cu exceptia cazului în care dispozitiile Legii nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual metodologii, vor fi modificate înainte de împlinirea acestui termen.

 

(DACIN-SARA)

Mircea Muresian,

director general

Societatea Comercială „Real Video International” - S.R.L.

Vlad Buscă,

Administrator

Societatea Comercială „TVR Media” - S.R.L.

Andrei Enescu,

administrator

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca societate de asigurare a Societătii Comerciale „CARDIF ASIGURĂRI” - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asigurătorilor,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 decembrie 2006, prin care s-a aprobat cererea de functionare a Societătii Comerciale „CARDIF ASIGURĂRI” - S.A. ca societate de asigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor în vigoare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „CARDIF ASIGURĂRI” - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Popa Savu nr. 61, et. 1, ap. 4, sectorul 1, număr de ordine în registrul comertului J40/18918/22.11.2006, cod unic de înregistrare 19221991, este autorizată să functioneze ca societate de asigurare cu respectarea legislatiei în vigoare, având dreptul de a practica categoria A „Asigurări de viată”, cu următoarele clase de asigurări:

- I. Asigurări de viată, anuităti si asigurări de viată suplimentare prevăzute la lit. A a), b) si c), cu exceptia celor prevăzute la pct. II si III, din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, cu conditia respectării dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul să practice activitatea de asigurare din momentul înregistrării în Registrul asigurătorilor.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 114.171.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca societate de asigurare a Societătii Comerciale „WORLD ASSIM BROKER DE ASIGURĂRI” - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asigurătorilor,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 decembrie 2006, prin care s-a aprobat cererea de functionare a Societătii Comerciale „WORLD ASSIM BROKER DE ASIGURĂRI “ - S.A. ca societate de asigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor în vigoare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „WORLD ASSIM BROKER DE ASIGURĂRI “ - S.A., cu sediul social în municipiul Târgu Mures, Piata Trandafirilor nr. 14

(Spatiul II), judetul Mures, nr. de ordine în registrul comertului J26/1106/07.07.2006, cod unic de înregistrare 18837153, este autorizată să functioneze ca broker de având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 114.443.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „PRO-ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 21 decembrie 2006, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „PRO-ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor   decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „PRO-ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L, cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Tepes Vodă nr. 71, sectorul 2, nr. de ordine în registrul comertului J40/5177/03.07.1997, cod unic de înregistrare 9569124, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 114.444.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „INSUROM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 decembrie 2006, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „INSUROM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor   decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „INSUROM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L, cu sediul social în municipiul Constanta, bd. Ferdinand nr. 46A, bl. R4, se. A, ap. 1, judetul Constanta, nr. de ordine în registrul comertului J13/3148/17.10.2006, cod unic de înregistrare 19108900, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2006.

Nr. 114.445.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „ACR BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 decembrie 2006, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „ACR BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „ACR BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 101, bl. 97, sectorul 5, nr. de ordine în registrul comertului J40/17124/26.10.2006, cod unic de înregistrare 19138765, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 114.446.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „DASIG CONSULTING BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 decembrie 2006, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „DASIG CONSULTING BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor  decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „DASIG CONSULTING BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE” - S.R.L, cu sediul social în municipiul Constanta, bd. Alexandru Lăpusneanu nr. 77, bl. LV6, se. B, ap. 35, judetul Constanta, nr. de ordine în registrul comertului J13/2714/16.09.2003, cod unic de înregistrare 15746590, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 114.447.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „SCORPION BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 decembrie 2006, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „SCORPION BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor   decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „SCORPION BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L, cu sediul social în municipiul Bucuresti, Str. Virtutii nr. 5, bl. R2, se. 2, et. 3, ap. 40, sectorul 6, nr. de ordine în registrul comertului J40/5055/18.06.2002, cod unic de înregistrare 14700799, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comerciala prevăzuta la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 114.448.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 401/2006 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune

 

Având în vedere dubla calitate a Consiliului National al Audiovizualului, de garant al interesului public si de unică autoritate de reglementare în domeniul programelor audiovizuale,

în temeiul art. 17 alin. (1) lit. d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările si completările ulterioare,

membrii Consiliului National al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

Articol unic. - Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 401/2006 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 6 iulie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Radiodifuzorii detinători de licente audiovizuale pentru servicii de programe de radiodifuziune sonoră pot prelua sau retransmite programe din productia proprie a altor radiodifuzori în limita unei durate cumulate de 160 de minute zilnic.”

 

Presedintele Consiliului National al Audiovizualului,

Ralu Filip

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2007.

Nr. 12.