MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 33         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

LEGI Sl DECRETE

 

7. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

8. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

18. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

 

19. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

 

19. - Lege pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

38. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

20. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de actiuni detinut de societatea „Daewoo Motor Company Ltd.” la Societatea Comercială „Daewoo Automobile România” - SA.

 

39. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de actiuni detinut de societatea „Daewoo Motor Company Ltd.” la Societatea Comercială „Daewoo Automobile România” - S.A.

 

21. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

40. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

45. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării Conventiei asupra protectiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001

 

46. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării unor amendamente la anexa la Conventia privind facilitarea traficului maritim international (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de Comitetul de Facilitare al Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 si prin Rezolutia FAL7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002

 

47. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România si Comunitătile Europene privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale, semnat la Bucuresti la 27 octombrie 2006, la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

8. - Decizie pentru eliberarea domnului Călin Ovidiu-Vasile din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

9. - Decizie pentru numirea domnului Balint Marton Porcsalmi în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.365/2006. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 657/2006 pentru aprobarea modelelor si continutului formularelor utilizate în activitatea de inspectie fiscală

 

1.806/321/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante

 

15. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creantelor la Fondul pentru mediu

 

Rectificări la:

 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006;

 - Hotărârea Guvernului nr. 348/2006;

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.745/2006

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situatii:

a) si-au însotit sotul/sotia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;

b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilită conform legii;

c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii;

d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în conditiile prevăzute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în conditiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;

f) au realizat în sistemul public de pensii, anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială;

g) au beneficiat de indemnizatia lunară pentru cresterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv până la vârsta de 3 ani în cazul copilului cu handicap;

h) au beneficiat de pensii de invaliditate;

i) au beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesională din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate în conditiile legii;

j) au lucrat cu contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state;

k) se află în perioada de întrerupere temporară a activitătii, din initiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

l) se află în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învătământului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licentă sau de diplomă, în vederea angajării ori, după caz, trecerii în somaj, potrivit legii.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Persoanele care sunt îndreptătite să beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, reglementată de prezenta ordonantă de urgentă, si realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de un stimulent în cuantum lunar de 300 lei.

(2) Stimulentul prevăzut la alin. (1) se acordă si persoanelor care au fost îndreptătite să beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementată de dispozitiile aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, cuprinse în Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale avocatilor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 452/2001, precum si de alte acte normative referitoare la stabilirea si acordarea acestui drept, denumite în continuare acte normative speciale.

(3) În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizatia pentru cresterea copilului si solicită dreptul la stimulent, plata acestei indemnizatii se suspendă.

(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar prevăzut la alin. (1) este de 100 lei.”

3. La articolul 5, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Beneficiază de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredintat copilul în vederea adoptiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgentă, cu exceptia asistentului maternal profesionist, precum si persoana care a fost numită tutore.

(3) În situatia persoanelor prevăzute la alin. (2), acordarea drepturilor prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, se face tinându-se seama de perioada de 12 luni anterioare datei la care, după caz, s-a aprobat adoptia, a fost făcută încredintarea, s-a instituit plasamentul sau tutela.”

4. La articolul 6, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Concediul si indemnizatia lunară prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, precum si stimulentul prevăzut la art. 3 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, după caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (2), după data de 1 ianuarie 2006.

(2) Se ia în calcul la stabilirea celor 3 nasteri si nasterea survenită până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, în situatia în care solicitantii drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă îndeplinesc conditiile de acordare a acestora după data de 1 ianuarie 2006.”

5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 au dreptul la concediu fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului după primele 3 nasteri sau, după caz, după primii 3 copii ai persoanelor aflate în una dintre situatiile prevăzute la art. 5 alin. (2).

(2) Durata concediului prevăzut la alin. (1) este de 3 luni si se acordă integral, o singură dată, fiecăruia dintre părintii firesti ai copilului sau, după caz, persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (2), în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani în cazul copilului cu handicap.

(3) Cererea pentru acordarea concediului fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se înregistrează la angajator] pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.

(4) Perioada în care o persoană beneficiază de concediu fără plata indemnizatiei pentru cresterea copilului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, precum si în vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurări de sănătate prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006.”

6. La articolul 8 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k1), cu următorul cuprins:

,,k1) dovada eliberată de autoritătile competente pentru realizarea veniturilor din activităti independente sau, după caz, din activităti agricole si a plătii impozitului pentru acestea;”.

7. La articolul 10 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) Începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;”.

8. La articolul 12 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate postale returnate.”

9. La articolul 12, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspendă în situatia în care beneficiarii acestei indemnizatii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncă sau a contractului individual de muncă, acordate în perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decât cele rezultate din desfăsurarea efectivă a unei activităti profesionale.

(22) Plata indemnizatiei se suspendă în situatia în care persoanele, pentru care se asigură continuitatea plătii acesteia în conditiile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), nu depun cererea în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

10. La articolul 12, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Reluarea plătii drepturilor suspendate în situatiile prevăzute la alin. (2)! (22), (3) si (4) “se face începând cu data depunerii cererii.”

11. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Beneficiarul drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă este obligat să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situatia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plătii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la aparitia acesteia.”

12. La articolul 18, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) si (7), cu următorul cuprins:

„(5) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 1, respectiv art. 2, constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006.

(6) În situatia prevăzută la alin. (5), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată din perioada respectivă.

(7) Perioada concediului pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă si în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.”

13. La articolul 20, alineatele (2) si (4) vor avea următorul cuprins:

„(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat postal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card.

(4) Modalitătile de plată a drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei.”

14. La articolul 20, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) si (7), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul achitării drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă în cont curent personal sau în cont de card directiile teritoriale efectuează plata prin unitătile bancare pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.

(6) Comisionul bancar prevăzut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial între directiile teritoriale si unitătile bancare.

(7) Fondurile necesare achitării comisionului bancar pentru plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se suportă din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din aceleasi fonduri din care se suportă plata drepturilor.”

15. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică si persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se aflau în una dintre următoarele situatii:

a) în plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementată de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2);

b) în concediu de maternitate si în plata indemnizatiei aferente si care, după încheierea acestei perioade, ar fi fost îndreptătite să beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementată de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2);

c) ar fi fost îndreptătite să beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementată de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la aii. 3 alin. (2) si nu au solicitat acest drept;

d) cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementată de dispozitiile cuprinse în actele normative speciale prevăzute la art. 3 alin. (2), nu au fost solutionate până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.

(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se acordă si persoanelor care, până la data de 31 octombrie 2006, au realizat în sistemul public de pensii perioade de stagiu de cotizare de cel putin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.

(3) Conditia prevăzută la art. 1 alin. (1) se consideră a fi îndeplinită de persoanele prevăzute la alin. (1) si (2).

(4) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) fit. a), drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se cuvin si se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2006 în baza dosarelor transmise la directiile teritoriale de către plătitorii acestui drept.

(5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b, drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se cuvin si se acordă începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, respectiv de la data depunerii cererii, dacă a fost depusă după acest termen.

(6) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) si d) si la alin. (2), drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se cuvin si se acordă în conditiile prevăzute la art. 10 alin. (1).”

16. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă încetează plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuată în conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si de actele normative speciale mentionate la art. 3 alin. (2).”

17. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

„Art. 261. - Pentru persoanele care au beneficiat până la data de 31 decembrie 2005 de drepturile prevăzute la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică prevederile prezentei ordonante de urgentă.”

18. Articolul 27 se abrogă.

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va supune aprobării prin hotărâre a Guvernului modificarea si completarea corespunzătoare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta ordonantă de urgentă transpune prevederile Clauzei 2 „Concediul pentru cresterea copilului” pct. 1, 2, pct. 3 lit. a)-c), precum si ale pct. 8 din anexa la Directiva 96/34/CE din 3 iunie 1996 referitoare la Acordul-cadru privind concediul pentru cresterea copilului, încheiat între UNICE, CEIP si CES, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) L 145 din 19 iunie 1996.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 7.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 8.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 54 din 30 august 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.12 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 31 august 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 18.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru executia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 19.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Sotul (sotia) celui decedat, din categoria celor dispăruti sau exterminati în timpul detentiei, internati abuziv în spitale de psihiatrie, deportati, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizatie lunară de 100 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

(2) De aceleasi drepturi beneficiază sotul (sotia) celui decedat după iesirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea din strămutare, din deportare, din prizonierat sau după încetarea măsurii de stabilire a domiciliului obligatoriu, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.

......................................................................................

(4) Beneficiază de indemnizatia prevăzută la alin. (1) si sotul (sotia) celui decedat în conditiile prevăzute la alineatele precedente si care, din motive de supravietuire, a fost nevoit (nevoită) să divorteze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie, deportat, prizonier, strămutat sau căruia i s-a stabilit domiciliu obligatoriu, dacă nu s-a recăsătorit si dacă poate face dovada că a convietuit cu victima până la decesul acesteia.”

2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins: „Art. 41. - Persoanele care s-au aflat în una dintre situatiile prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) nu pot beneficia si de drepturile prevăzute la art. 4.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2007.

Nr. 19.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 38.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de actiuni detinut de societatea „Daewoo Motor Company Ltd.” la Societatea Comercială „Daewoo Automobile România” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64 din 6 septembrie 2006 pentru aprobarea preluării pachetului de actiuni detinut de societatea „Daewoo Motor Company Ltd.” la Societatea Comercială „Daewoo Automobile România” - S.A., publicată îi Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 dii 20 septembrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) dii Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2007.

Nr. 20.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de actiuni detinut de societatea „Daewoo Motor Company Ltd.” la Societatea Comercială „Daewoo Automobile România” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de actiuni detinut de societatea „Daewoo Motor Company Ltd.” la Societatea Comercială „Daewoo Automobile România” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 39.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 50 din 30 august 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 31 august 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2007.

Nr. 21.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 40.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării Conventiei asupra protectiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 394 din 22 decembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului acceptarea Conventiei asupra protectiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 45.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a acceptării unor amendamente la anexa la Conventia privind facilitarea traficului maritim international (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de Comitetul de Facilitare al Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 si prin Rezolutia FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 391 din 22 decembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului acceptarea unor amendamente la anexa la Conventia privind facilitarea traficului maritim international (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de Comitetul de Facilitare al Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 si prin Rezolutia FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 46.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului dintre România si Comunitătile Europene privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale, semnat la Bucuresti la 27 octombrie 2006, la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 390 din 22 decembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul dintre România si Comunitătile Europene privind evaluarea conformitătii si acceptarea produselor industriale, semnat la Bucuresti la 27 octombrie 2006, la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 47.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Călin Ovidiu-Vasile din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Călin Ovidiu-Vasile se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2007.

Nr. 8.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Balint Mârton Porcsalmi În functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Balint Mârton Porcsalmi se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2007.

Nr. 9.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 657/2006 pentru aprobarea modelelor si continutului formularelor utilizate în activitatea de inspectie fiscală

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 657/2006 pentru aprobarea modelelor si continutului formularelor utilizate în activitatea de inspectie fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 16 august 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), prima liniută a punctului 5 va avea următorul cuprins:

„5. - Proces-verbal de constatare a contraventiilor - formular cu regim special de înseriere si numerotare - anexa nr. 5a) ;”.

2. La articolul 1 alineatul (1), prima liniută a punctului 7 va avea următorul cuprins:

„7. - Proces-verbal de sigilare/desigilare - formular cu regim special de înseriere si numerotare - anexa nr. 7a);”.

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art 5. - Formularele se emit de Administratia Fondului pentru Mediu, prin personalul de specialitate, precum si prin intermediul aplicatiilor informatice utilizate în cadrul institutiei, conform modelelor prezentate în anexe, cu exceptia formularelor cu regim special.”

4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - Formularele cu regim special, ale căror modele sunt prezentate în anexele 5a) si 7a), se tipăresc prin unităti specializate, pe baza comenzilor primite din partea Administratiei Fondului pentru Mediu.”

5. Punctele 3, 6 si 7 ale anexei nr. 5c) „Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularului «Proces-verbal de constatare a contraventiilor»“ vor avea următorul cuprins:

„3. Caracteristici de tipărire: Formular cu regim special de înseriere si de numerotare, tipărit pe o singură fată, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelasi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

6. Circulă:

- un exemplar (rosu) la Administratia Fondului pentru Mediu;

- un exemplar (verde) la contribuabil;

- un exemplar (albastru), după caz, întocmit în situatia în care sunt consemnate elementele constitutive ale unei infractiuni prevăzute de legea penală sau sunt consemnate fapte a căror verificare a fost solicitată de organele abilitate ale statului, se va înainta organelor de cercetare penală sau institutiei care a solicitat verificarea.

7. Se arhivează:

- un exemplar (rosu) la raportul de inspectie fiscală/procesul-verbal de control.”

6. Punctele 3, 6 si 7 ale anexei nr. 7c) „Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularului «Proces-verbal de sigilare/desigilare»“ vor avea următorul cuprins:

„3. Caracteristici de tipărire: Formular cu regim special de înseriere si de numerotare, tipărit pe ambele fete, în blocuri a câte 100 de file, formate din 50 de seturi cu câte două file numerotate cu acelasi număr, în culori diferite: rosu - exemplarul 1, verde - exemplarul 2.

6. Circulă:

- un exemplar (rosu) la organul fiscal care efectuează inspectia fiscală/controlul;

- un exemplar (verde) la contribuabilul supus inspectiei fiscale/controlului sau la detinătorul legal al incintei sigilate.

7. Se arhivează:

- un exemplar (rosu) la raportul de inspectie fiscală/procesul-verbal de control”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2006.

Nr. 1.365.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.806 din 29 decembrie 2006

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

Nr. 321 din 9 noiembrie 2006

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante

 

În baza prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările ulterioare,

în baza art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată,

în temeiul art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

ministrul sănătătii publice si presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 25 iunie 2002, se completează după cum urmează:

- După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins:

„Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 97/43/Euratom din 30 iunie 1997 privind protectia sănătătii persoanelor împotriva pericolelor pe care le prezintă radiatiile ionizante rezultate din expunerea în scopuri medicale si de abrogare a Directivei 84/466/Euratom, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 180 din 9 iulie 1997.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Presedintele Comisiei Nationale

pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Anton luliu Demetriu Coroianu

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creantelor la Fondul pentru mediu

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creantelor la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 728 din 25 august 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctele 5, 6, 7,12,13,14,15,18,19,22, 23 si 24 ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

„5. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile si anexa la procesul-verbal de sechestru asigurător - formular cu regim special de înseriere si de numerotare;

 

6. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile - formular cu regim special de înseriere si de numerotare;

7. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită - formular cu regim special de înseriere si de numerotare;

...........................................................

12. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile si anexa la procesul-verbal de sechestru - formular cu regim special de înseriere si de numerotare;

13. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile - formular cu regim special de înseriere si de numerotare;

14. Proces-verbal de instituire a administratorului sechestru - formular cu regim special de înseriere si de numerotare;

15. Proces-verbal de predare-primire - formular cu regim special de înseriere si de numerotare;

...........................................................

18. Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile - formular cu regim special de înseriere si de numerotare;

19. Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - formular cu regim special de înseriere si de numerotare;

...........................................................

22. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită - formular cu regim special de înseriere si de numerotare;

23. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită - formular cu regim special de înseriere si de numerotare;

24. Proces-verbal de constatare a insolvabilitătii - formular cu regim special de înseriere si de numerotare.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Formularele cu regim special, ale căror modele sunt prezentate la cap. 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 si 24 din anexă, se tipăresc prin unităti specializate, pe baza comenzilor primite din partea Administratiei Fondului pentru Mediu.”

3. Punctele 3, 5, 6 si 7 ale punctului III din formularul 5 din anexă vor avea următorul cuprins:

„3. Caracteristici de tipărire: Procesul-verbal se tipăreste pe ambele fete, iar anexa se tipăreste pe o singură fată. Formular cu regim special de înseriere si de numerotare, tipărit pe ambele fete, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelasi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

...........................................................

5. Se întocmeste în 3 exemplare de organul de executare.

6. Circulă:

- un exemplar (verde) la debitor;

- un exemplar (albastru) la custode (dacă este cazul).

7. Se arhivează: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.”

4. Punctele 3,6 si 7 ale punctului II din formularul 6 din anexă vor avea următorul cuprins:

„3. Caracteristici de tipărire: Formular cu regim special de înseriere si de numerotare, tipărit pe ambele fete, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelasi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

6. Circulă:

- un exemplar (verde) la debitor;

- un exemplar (albastru) la Biroul de carte funciară.

7. Se arhivează: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.”

5. Punctele 3,6 si 7 ale punctului II din formularul 7 din anexă vor avea următorul cuprins:

„3. Caracteristici de tipărire: Formular cu regim special de înseriere si de numerotare, tipărit pe o singură fată, în blocuri a câte 100 de file, formate din 50 de seturi cu câte două file numerotate cu acelasi număr, în culori dferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2.

...........................................................

6. Circulă:

- un exemplar (albastru) la Compartimentul juridic.

7. Se arhivează: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.”

6. Punctele 3,5,6 si 7 ale punctului III din formularul 12 din anexă vor avea următorul cuprins:

„3. Caracteristici de tipărire: Procesul-verbal se tipăreste pe ambele fete, iar anexa se tipăreste pe o singură fată. Formular cu regim special de înseriere si de numerotare, tipărit pe ambele fete, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelasi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

...........................................................

5. Se întocmeste: în 3 exemplare de organul de executare

6. Circulă:

- un exemplar (verde) la debitor;

- un exemplar (albastru) la custode (dacă este cazul).

7. Se arhivează: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.”

7. Punctele 3, 6 si 7 ale punctului II din formularul 13 din anexă vor avea următorul cuprins:

„3. Caracteristici de tipărire: Formular cu regim special de înseriere si de numerotare, tipărit pe ambele fete, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelasi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

...........................................................

6. Circulă:

- un exemplar (verde) la debitor;

- un exemplar (albastru) la Biroul de carte funciară.

7. Se arhivează: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.”

8. Punctele 3, 6 si 7 ale punctului II din formularul 14 din anexă vor avea următorul cuprins:

„3. Caracteristici de tipărire: Formular cu regim special de înseriere si de numerotare, tipărit pe ambele fete, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelasi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

...........................................................

6. Circulă:

- un exemplar (verde) la debitor;

- un exemplar (albastru) la administratorul sechestru.

7. Se arhivează: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.”

...........................................................

9. Punctele 3, 6 si 7 ale punctului II din formularul 15 din anexă vor avea următorul cuprins:

„3. Caracteristici de tipărire: Formular cu regim special de înseriere si de numerotare, tipărit pe o singură fată, în blocuri a câte 100 de file, formate din 50 de seturi cu câte două file numerotate cu acelasi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2.

...........................................................

6. Circulă: un exemplar (albastru) la unitatea pentru vânzare în regim de consignatie.

7. Se arhivează: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.”

10. Punctele 3, 6 si 7 ale punctului II din formularul 18 din anexă vor avea următorul cuprins:

„3. Caracteristici de tipărire: Formular cu regim special de înseriere si de numerotare, tipărit pe ambele fete, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelasi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

...........................................................

6. Circulă:

- un exemplar

la adjudecatar

(albastru) (sau reprezentantul său legal);

- un exemplar (verde) la debitor.

7. Se arhivează: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.”

11. Punctele 3, 6 si 7 ale punctului II din formularul 19 din anexă vor avea următorul cuprins:

„3. Caracteristici de tipărire: Formular cu regim special de înseriere si de numerotare, tipărit pe ambele fete, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelasi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

...........................................................

6. Circulă:

- un exemplar (albastru) la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);

- un exemplar (verde) la debitor.

7. Se arhivează: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.”

12. Punctele 3, 6 si 7 ale punctului II din formularul 22 din anexă vor avea următorul cuprins:

„3. Caracteristici de tipărire: Formular cu regim special de înseriere si de numerotare, tipărit pe o singură fată, în blocuri a câte 100 de file, formate din 50 de seturi cu câte două file numerotate cu acelasi număr, în culori diferite: rosu - exemplarul 1, verde - exemplarul 2.

...........................................................

6. Circulă: un exemplar (verde) la debitor.

7. Se arhivează: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.”

13. Punctele 3,5,6 si 7 ale punctului II din formularul 23 din anexă vor avea următorul cuprins:

„3. Caracteristici de tipărire: Formular cu regim special de înseriere si de numerotare, tipărit pe ambele fete, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelasi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.

...........................................................

5. Se întocmeste: în 3 exemplare de organul de executare.

6. Circulă:

- un exemplar (verde) la debitor;

- un exemplar (albastru) pentru creditorii care au participat la executare sau care si-au depus titlurile până la data încheierii procesului-verbal.

7. Se arhivează: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.”

14. Punctele 3, 6 si 7 ale punctului II din formularul 24 din anexă vor avea următorul cuprins:

„3. Caracteristici de tipărire: Formular cu regim special de înseriere si de numerotare, tipărit pe ambele fete, în blocuri a câte 100 de file, formate din 50 de seturi cu câte două file numerotate cu acelasi număr, în culori diferite: rosu - exemplarul 1, verde - exemplarul 2.

...........................................................

6. Circulă:

- un exemplar (rosu) la organul de executare;

- un exemplar (verde) la contribuabil.

7. Se arhivează: un exemplar (rosu) la dosarul de executare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 15.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- la art. 13, în loc de literele b) si c):

„b) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004.

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004.”

se va citi litera b), cu următorul cuprins:

nb) Hotărârea Guvernului nr. 1.552/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004.

 

În cuprinsul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 348/2006 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 martie 2006, cu modificările ulterioare, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- la nr. 17, în loc de „Mustafa Yousef, fiul lui Mahmoud si Mariam, născut la data de 19 august 1964 în localitatea Amman...” se va citi: „Mustafa Yousef, fiul lui Mah'd si Mariam, născut la data de 19 august 1964 în localitatea Aqbat Jabr...”.

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.745/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 8 decembrie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- la nr. crt. 19 „Judetul Harghita”, la coloana a II-a „Unitatea administrativ-teritorială”, în loc de: „Bugetul propriu al judetului Harghita” se va citi: „Orasul Bălan”.