MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 17         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.881/2006. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment

 

1.887/2006. - Hotărâre privind aprobarea Memorandumului de întelegere semnat la Atena la 20 octombrie 2006 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeană de Investitii privind dezvoltarea si finantarea proiectelor în cadrul prioritătilor de investitii ale Guvernului român (2007-2013)

 

Memorandum de întelegere privind dezvoltarea si finantarea proiectelor în cadrul prioritătilor de investitii ale Guvernului român (2007-2013) între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeană de Investitii

 

1.892/2006. - Hotărâre privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Brăila

 

1.893/2006. - Hotărâre privind stabilirea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în municipiul Craiova, judetul Dolj

 

1.894/2006. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Icusesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Icusesti, judetul Neamt

 

1.896/2006. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta socială si protectia copilului

 

1.913/2006. - Hotărâre privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei si a Biroului vamal de frontieră Rădăuti Prut (România) - Lipcani (Republica Moldova)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.258/2006. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea Metodologiei si a Instructiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare

 

1.536/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 86/2006 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2006

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2007

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 1.366/2006

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.667/2006

 - Ordin al ministrului economiei si comertului nr. 548/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 3 iunie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor

de insolventă”

2. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL I

Continutul Buletinului procedurilor de insolventă”

3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Buletinul procedurilor de insolventă, denumit în continuare Buletin, se înfiintează în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidentă asupra acestei proceduri, cu modificările ulterioare, si cu prevederile art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, în scopul publicării următoarelor tipuri de acte de procedură:

a) citatii, însotite, după caz, de opozitii, recursuri, contestatii, alte cereri;

b) comunicări si hotărâri judecătoresti pronuntate în cadrul procedurii de insolventă;

c) convocări;

d) notificări;

e) alte acte de procedură prevăzute de lege.

(2) Buletinul este structurat pe judete, debitori supusi procedurii de insolventă, organe care aplică procedura de insolventă si pe categorii de acte, astfel cum sunt prevăzute la alin. (1).

(3) în cadrul structurii Buletinului, cu privire la debitor se mentionează denumirea acestuia si codul de identificare fiscală, iar cu privire la organele care aplică procedura de insolventă se mentionează instanta judecătorească, respectiv administratorul judiciar/lichidatorul.

(4) Pentru toate actele prevăzute la alin. (1) publicitatea prin Buletin se efectuează numai după deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare.

(5) Prin convocări se întelege si anunturile pe care administratorul judiciar are obligatia să le întocmească, iar în Buletin nu se publică si documentele depuse în sustinerea actelor de procedura prevăzute la alin. (1).

(6) Formatul Buletinului si continutul-cadru al actelor care se publică în acesta si al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare, notificare se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea Oficiului National al Registrului Comertului.”

4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Citatia cuprinde următoarele mentiuni:

a) instanta si sediul acesteia;

b) numărul dosarului si termenul de judecată;

c) data emiterii citatiei;

d) numele si prenumele sau, după caz, denumirea, domiciliul, respectiv sediul social, codul de identificare fiscală si calitatea celui citat;

e) anul, luna, ziua si ora de înfătisare;

f) obiectul cauzei;

g) denumirea, sediul social, codul de identificare fiscală ale debitorului si numărul de ordine în registrul în care este înregistrat;

h) mentiuni privind: comunicarea cererii si a documentelor care o însotesc, dacă este cazul; depunerea taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar, sub sanctiunea anulării cererii; depunerea întâmpinării cu cel putin 5 zile înainte de termenul de judecată, sub sanctiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, în afara celor de ordine publică;

i) alte mentiuni;

j) parafa presedintelui instantei judecătoresti si semnătura grefierului.”

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Convocarea cuprinde următoarele mentiuni:

a) numărul si data emiterii convocării;

b) numărul dosarului, instanta judecătorească si sediul acesteia;

c) după caz, numele si prenumele/denumirea, codul de identificare fiscală, domiciliul/sediul social, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale destinatarilor convocării si numărul de ordine în registrul în care sunt înregistrati;

d) numele si prenumele/denumirea, codul de identificare fiscală, domiciliul/sediul social, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale debitorului si numărul de ordine în registrul în care acesta este înregistrat;

e) numele si prenumele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale administratorului special si numărul de ordine în registrul în care acesta este înregistrat;

f) numele si prenumele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale administratorului judiciar/lichidatorului si numărul de înscriere în Tabloul practicienilor în insolventă;

g) temeiul juridic al convocării;

h) data, locul si ora tinerii adunării;

i) ordinea de zi a adunării;

j) posibilitatea reprezentării participantilor în adunare, potrivit legii;

k) posibilitatea votării prin corespondentă, după caz, în conditiile legii;

I) alte mentiuni;

m) semnătura administratorului judiciar/lichidatorului sau a reprezentantului administratorului judiciar/lichidatorului persoană juridică si stampila.”

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Notificarea cuprinde următoarele mentiuni:

a) numărul si data emiterii notificării;

b) numărul dosarului si instanta judecătorească;

c) numele si prenumele sau, după caz, denumirea, codul de identificare fiscală, domiciliul, respectiv sediul social, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale debitorului si numărul de ordine în registrul în care acesta este înregistrat;

d) numele si prenumele sau, după caz, denumirea, domiciliul, respectiv sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale administratorului special si numărul de ordine în registrul în care acesta este înregistrat;

e) numele si prenumele sau, după caz, denumirea, codul de identificare fiscală, domiciliul, respectiv sediul social, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale destinatarilor notificării si numărul de ordine în registrul în care sunt înregistrati;

f) numele si prenumele sau, după caz, denumirea, domiciliul, respectiv sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale administratorului judiciar sau, după caz, ale lichidatorului si numărul de înscriere în Tabloul practicienilor în insolventâ;

g) temeiul juridic al notificării;

h) obiectul notificării;

i) mentiuni specifice;

j) semnătura administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului ori a reprezentantului administratorului judiciar sau a lichidatorului persoană juridică si stampila.”

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Comunicarea hotărârilor pronuntate de instantele judecătoresti care aplică procedura de insolventă si a altor acte de procedură prevăzute de lege cuprinde următoarele mentiuni:

a) instanta si sediul acesteia;

b) numărul dosarului;

c) obiectul comunicării;

d) numărul si data emiterii comunicării;

e) numele si prenumele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul de identificare fiscală ale destinatarului comunicării;

f) numele si prenumele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul de identificare fiscală ale debitorului si numărul de ordine în registrul în care acesta este înregistrat;

g) alte mentiuni;

h) parafa presedintelui instantei judecătoresti si semnătura grefierului.”

8. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 51 si 52, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - Mentiunile pe care trebuie să le cuprindă hotărârile judecătoresti si restul actelor de procedură care se publică în Buletin, precum si cele cuprinse în dovada de îndeplinire a procedurii de citare, comunicare, convocare, notificare vor fi stabilite în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (6).

Art. 52. - (1) Pentru a fi publicate în Buletin, actele de procedură trebuie redactate cu respectarea regulilor de ortografie, ortoepie si de punctuatie.

(2) În situatia în care actele de procedură, cu exceptia hotărârilor judecătoresti, contin erori materiale, publicarea în Buletin se realizează numai după îndreptarea erorilor materiale existente.”

9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Instantele judecătoresti, judecătorii-sindici, administratorii judiciari si lichidatorii, desemnati potrivit legii, transmit la Oficiul National al Registrului Comertului, în mod direct sau prin oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, un exemplar de pe actele de procedură prevăzute la art. 1 alin. (1), în format hârtie si pe suport electronic, în vederea publicării acestora în Buletin, sub sanctiunea nepublicării acestora în situatia în care nu se transmitjn ambele formate.

(2) În situatia în care actele de procedură sunt destinate mai multor persoane, se va transmite si o anexă în care vor fi mentionate cel putin: denumirea/numele si prenumele, sediul social/domiciliul si codul de identificare fiscală ale tuturor destinatarilor.

(3) Dovada îndeplinirii procedurii de citare, comunicare, convocare, notificare a actelor de procedură, prin publicarea acestora în Buletin, se emite de Oficiul National al Registrului Comertului.

(4) Dovada prevăzută la alin. (3) se întocmeste în două exemplare, un exemplar pentru instanta judecătorească sau, după caz, administratorul judiciar ori lichidatorul desemnat, iar al doilea exemplar, pe care este mentionată confirmarea de primire, se arhivează împreună cu actul în cauză.

(5) Dovada îndeplinirii procedurii pentru actele emise de instantele judecătoresti se eliberează si se transmite acestora de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, iar dovada îndeplinirii procedurii pentru actele emise de administratorii judiciari si lichidatorii, desemnati potrivit legii, se ridică direct de la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, de către acestia, sau se transmite cu achitarea tarifelor postale aferente.”

10. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Etapele premergătoare înfiintării Buletinului procedurilor de insolventă”

11. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) În vederea înfiintării Buletinului si a editării acestuia, Oficiul National al Registrului Comertului, sub coordonarea Ministerului Justitiei, colaborează cu instantele judecătoresti, judecătorii-sindici, Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă din România.

(2) Procedura de comunicare a actelor de procedură care se publică în Buletin se stabileste în urma consultării organelor care aplică procedura de insolventă, prin ordin al ministrului justitiei.

(3) Periodicitatea si tirajul publicatiei se stabilesc de Oficiul National al Registrului Comertului, cu respectarea dispozitiilor legale privind citarea, comunicarea, convocarea si notificarea actelor de procedură.

(4) Activitătile de procesare a documentelor, editare, tipărire si de difuzare a Buletinului se efectuează de Oficiul National al Registrului Comertului, care îsi modifică în mod corespunzător structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare, prin înfiintarea structurilor de specialitate aferente.”

12. Articolele 8 si 9 se abrogă.

13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Sistemul informatic necesar publicării Buletinului, precum si formarea profesională a personalului implicat în această activitate se realizează de Oficiul National al Registrului Comertului, cu consultarea organelor care aplică procedura de insolventă.”

14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Promovarea Buletinului prin mass-media se realizează de Oficiul National al Registrului Comertului.”

15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Buletinul se publică în format hârtie si în format electronic de Oficiul National al Registrului Comertului.

(2) Comercializarea Buletinului se face prin sistemul abonamentelor, contra cost, iar la cererea persoanelor interesate se furnizează si punctual, în format hârtie. Prin exceptie, dacă actele de procedură sunt însotite de liste-ariexe privind creditorii, reprezentări grafice, alte anexe, care datorită volumului nu pot fi redate în cuprinsul Buletinului în format hârtie, comercializarea si difuzarea acestora se vor realiza pe suport CD, împreună cu numărul Buletinului în care este publicat actul principal.

(3) Tipărirea si difuzarea Buletinului se realizează în regie proprie, precum si de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, pe bâză de contract, cu achitarea costurilor aferente.

(4) Persoanele interesate pot solicita Oficiului National al Registrului Comertului si oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale eliberarea de copii de pe Buletin, după epuizarea stocului disponibil, cu achitarea tarifelor legale stabilite prin ordin al ministrului justitiei.

(5) Oficiul National al Registrului Comertului publică săptămânal pe pagina sa de internet, cu titlu gratuit, lista persoanelor supuse procedurii de insolventă, care va cuprinde următoarele informatii: denumirea debitorului, codul de identificare fiscală, numărul de ordine în registrul în care este înregistrat, numărul dosarului de insolventă si instanta pe rolul căreia este înregistrat dosarul, primul termen de judecată stabilit de instanta judecătorească după deschiderea procedurii, tipul procedurii si numerele Buletinului în care sunt publicate actele de procedură referitoare la debitor.

(6) Persoanele interesate pot accesa informatiile mentionate la alin. (4) si la sediul Oficiului National al Registrului Comertului, respectiv la sediile oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale.”

16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Buletinul este numerotat începând cu numărul 1, pentru fiecare an, si se arhivează de Oficiul National al Registrului Comertului pe ani, luni si numere.

(2) Actele de procedură transmise de instantele judecătoresti, administratori judiciari si lichidatori, desemnati potrivit legii, pentru a fi publicate în Buletin si dovezile privind îndeplinirea procedurilor de citare, comunicare, convocare, notificare se arhivează de Oficiul National al Registrului Comertului, pentru fiecare debitor, cu respectarea dispozitiilor legale în materie.”

17. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Modalităti de finantare a publicării Buletinului

procedurilor de insolventă”

18. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Publicarea actelor de procedură în Buletin se efectuează contra cost, pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului justitiei, actualizate anual în functie de rata inflatiei, sub sanctiunea nepublicării acestora în cazul neachitării tarifelor legale.

(2) Se exceptează de la plata tarifelor prevăzute la alin. (1) publicarea în Buletin a actelor de procedură pentru care legea prevede în mod expres transmiterea si îndeplinirea acestora de către instantele judecătoresti carie aplică procedura de insolventă.

(3) In situatia în care nu există disponibilităti bănesti în contul debitorului si instantele de judecată dispun publicarea în Buletin a unor acte de procedură întocmite de administratori judiciari si de lichidatori, tarifele aferente publicării acestora se retin de Oficiul National al Registrului Comertului direct din fondul de lichidare prevăzut la art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare.”

19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Oficiul National al Registrului Comertului furnizează informatii din Buletin si eliberează copii

certificate de pe actele de procedură publicate în Buletin, la cerere, contra cost, pe bază de tarife stabilite prin ordin al ministrului justitiei, actualizate anual în functie de rata inflatiei.”

20. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Instantele judecătoresti, judecătorii-sindici, administratorii judiciari si lichidatorii, desemnati potrivit legii, au obligatia de a întreprinde, în conformitate cu prevederile legale în materie, măsurile ce se impun în vederea transmiterii actelor de procedură si a informatiilor cuprinse în acestea către Oficiul National al Registrului Comertului prin mijloace electronice, direct sau prin intermediul oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, în vederea publicării acestora în Buletin.”

21. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Publicitatea actelor de procedură se efectuează conform dreptului comun, în cazul solutionării de către instantele judecătoresti a actiunilor privind situatia juridică a unor acte ale debitorului si a actiunilor privind atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului debitorului, introduse de administratorul judiciar sau, după caz, de lichidator.”

Art. II. - (1) Buletinul procedurilor de insolventă functionează începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările ulterioare. Primul număr al Buletinului va fi publicat ca urmare a primelor acte de procedură transmise de instantele judecătoresti si de administratorii judiciari/lichidatorii, desemnati potrivit legii.

(2) Publicarea actelor de procedură în Buletinul procedurilor de insolventă se realizează cu titlu gratuit pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare.

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), Buletinul procedurilor de insolventă se publică numai în format electronic, iar accesul la acesta se va face cu titlu gratuit numai prin serviciul on-line sau prin consultare la sediul Oficiului National al Registrului Comertului, precum si la sediile oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale.

(4) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), publicarea actelor de procedură în Buletinul procedurilor de insolventă se va realiza cu achitarea tarifelor legale, sub sanctiunea nepublicării acestora, iar difuzarea acestuia se va realiza cu achitarea tarifelor legale, iar procedura de citare, comunicare, convocare, notificare se va realiza numai prin Buletinul procedurilor de insolventă.

(5) Stabilirea pretului de vânzare al Buletinului procedurilor de insolventă, în format electronic si pe hârtie, precum si a tarifelor de publicare în acesta se va realiza după o perioadă de cel putin 4 luni de la publicarea primului număr.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară si faliment, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 3 iunie 2005, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.881.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Memorandumului de întelegere semnat la Atena la 20 octombrie 2006 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeană de Investitii privind dezvoltarea si finantarea proiectelor în cadrul prioritătilor de investitii ale Guvernului român (2007-2013)

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere Europeană de Investitii privind dezvoltarea si finantarea semnat la Atena la 20 octombrie 2006 între Guvernul proiectelor în cadrul prioritătilor de investitii ale Guvernului României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca român (2007-2013).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.887.

 

*) Traducere.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

privind dezvoltarea si finantarea proiectelor în cadrul prioritătilor de investitii ale Guvernului român (2007-2013) între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeană de Investitii*)

 

Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice (denumit în cele ce urmează Ministerul), reprezentat de domnul Sebastian Vlădescu, în calitate de ministru al finantelor publice, si

Banca Europeană de Investitii (denumită în cele ce urmează BEI), cu sediul în Luxemburg-Kirchberg (Marele Ducat al Luxemburgului), bd. Konrad Adenauer nr. 100, reprezentată de domnul Philippe Maystadt, în calitate de presedinte,

având în vedere că:

1. Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, consideră de importantă vitală pentru dezvoltarea viitoare a României si pentru convergenta în cadrul Uniunii Europene (denumită în continuare UE) investitiile în îmbunătătirea si modernizarea infrastructurii de tară si a altor domenii. Ca urmare, precum si în conformitate cu prioritătile nationale de dezvoltare ale României, inclusiv Cadrul national strategic de referintă (denumit în continuare CNSR), si cu programele operationale sectoriale (denumite în continuare POS), pentru programarea fondurilor structurale si de coeziune ale UE între 2007-2013, România are în vedere un amplu program de investitii pentru dezvoltarea economică si socială a României în cadrul UE.

2. Guvernul României urmează să beneficieze de sprijin substantial pentru prioritătile nationale de investitii prin resurse nerambursabile din fondurile structurale si de coeziune (precum si din Fondul pentru dezvoltare rurală si Fondul pentru pescuit). Pe lângă sursele nationale publice si private, inclusiv finantarea natională, Guvernul României anticipează un rol pentru creditele externe pe termen lung, destinate atât cofinantării proiectelor sustinute din fondurile UE (ca parte a CNSR), cât si pentru finantarea altor proiecte prioritare ce îndeplinesc obiectivele nationale de dezvoltare.

3. Guvernul României recunoaste că implementarea proiectelor de investitii pe termen lung în infrastructură si în alte domenii, precum si absorbtia efectivă a fondurilor UE în cadrul CNSR vor presupune eforturi semnificative din partea administratiei publice românesti si a beneficiarilor în directia planificării, gestionării si implementării investitiilor viitoare, si că aceasta este o sarcină importantă pentru care se solicită si BEI să contribuie cu sprijinul si experienta sa în ceea ce priveste proiectele si programele pe care le finantează.

4. Prin rolul său ca institutie a UE de acordare de împrumuturi pe termen lung, BEI joacă un rol important în cofinantarea programelor din fondurile structurale si de coeziune ale UE în statele membre ale UE, în implementarea cresterii UE si a initiativelor Lisabona si, în mod mai general, în dezvoltarea infrastructurii si a altor investitii care se încadrează în obiectivele de politică nationale si ale UE. În coordonare cu Comisia Europeană, BEI este activă si prin initiativa JASPERS (Programul comun de actiune pentru regiunile europene) de acordare de asistentă pentru întocmirea proiectelor viitoare din cadrul fondurilor structurale si de coeziune ale UE pentru perioada 2007-2013. BEI este astfel în pozitia de a asigura sprijin financiar substantial pentru implementarea CNSR si POS ale României si pentru finantarea altor proiecte prioritare ce respectă obiectivele nationale de dezvoltare.

5. Guvernul României mai doreste implicarea BEI în finantarea unor investitii publice selectate cu participarea sectorului privat prin intermediul parteneriatelor public-privat (denumite în continuare PPP), în scopul reducerii poverii fiscale legate de finantarea prioritătilor nationale de investitii, acordând o atentie cuvenită aspectelor de gestionare a datoriei publice. Dată fiind dezvoltarea limitată până în prezent a PPP-urilor în România, BEI este invitată să contribuie cu experienta sa substantială în finantarea PPP-urilor la structurarea si implementarea unui viitor program, în acest scop si având în vedere cele de mai sus, părtile convin următoarele:

1. Ministerul Finantelor Publice solicită implicarea BEI atât în elaborarea, cât si în finantarea proiectelor individuale care vor fi implementate în cadrul POS-urilor din cadrul mai larg al CNRS, pe lângă alte proiecte prioritare selectate, care se încadrează în obiectivele nationale de dezvoltare.

2. BEI îsi exprimă disponibilitatea de a lua în considerare evaluarea, aprobarea pentru finantare si contributia la finantarea proiectelor care fac parte din POS-uri sau a altor investitii nationale prioritare.

În principiu, se anticipează ca finantarea de către BEI a proiectelor în baza prezentului memorandum de întelegere se va face conform previziunilor financiare bugetare pentru utilizarea fondurilor structurale si de coeziune ale UE si a altor proiecte prioritare selectate, care se încadrează în obiectivele de dezvoltare natională pentru perioada 2007- 2013, si se va situa orientativ în jurul unei valori anuale de cel mult 1.000.000.000 EUR (un miliard de euro). Nivelul efectiv al finantării va fi determinat de necesitătile de finantare a investitiilor si va putea fi corectat prin consultări cu Guvernul român, fiind supus aprobării de către ambele părti a proiectelor sau programelor ce stau la baza sa.

În orice caz, sumele ce urmează a fi finantate pe baza prezentului memorandum de întelegere vor fi întotdeauna supuse limitelor de îndatorare publică stabilite de Ministerul Finantelor Publice prin legislatia bugetară în domeniu si prevederilor referitoare la obtinerea tuturor autorizatiilor necesare.

3. În calitate de cofinantator al investitiilor cuprinse în CNRS, BEI îsi exprimă disponibilitatea de a crea „facilităti de finantare dedicate fondurilor structurale si de coeziune ale UE” pentru POS-urile respective. Acestea vor lua în calcul mecanismele de aprobare, implementare si monitorizare stabilite pentru fondurile UE, dar cu posibilitatea - ce face obiectul justificării ulterioare a cheltuielilor - unui mecanism de tragere ce permite finantarea în avans a cheltuielilor eligibile pentru implementarea proiectelor înainte de primirea fondurilor UE, pentru a sprijini implementarea proiectelor si absorbtia mai rapidă a fondurilor.

Guvernul român si BEI pot, de asemenea, explora posibilitatea unor noi mecanisme de cofinantare a unor investitii cuprinse în CNRS ce vor fi realizate de autoritătile locale.

4. Se asteaptă, de asemenea, ca participarea BEI să sprijine implementarea proiectelor finantate de BEI datorită implicării sale în expertizarea aspectelor tehnice-cheie ca parte a procesului de evaluare a finantării de către BEI, pentru proiectele relevante. În cazul proiectelor individuale cofinantate cu fonduri UE în cadrul POS-urilor, se asteaptă ca această implicare să contribuie la realizarea proiectelor si în vederea unei absorbtii mai eficiente a fondurilor UE.

În plus, participarea BEI la initiativa JASPERS va asigura asistentă directă în elaborarea proiectelor selectate pentru fondurile structurale si de coeziune definite în Planul de actiune JASPERS. Aceste eforturi vor fi sustinute si prin deschiderea ce se are în vedere a unei misiuni reprezentative a BEI si JASPERS la Bucuresti, misiune ce va coopera strâns cu autoritătile pe probleme de proiecte, cu implicarea expertilor BEI siJASPERS de la Luxemburg.

Participarea BEI prin subsidiara sa, Fondul European de Investitii (FEI), la initiativa JEREMIE (resurse comune europene pentru întreprinderi mici si mijlocii), este de asteptat să îmbunătătească accesul la finantare al IMM-urilor din România, în timp ce viitoarea initiativă JESSICA (sprijin comun european pentru investitii sustenabile în zone urbane) va sprijini investitiile în reînnoirea urbană si în proiecte de dezvoltare.

5. În cazul finantării investitiilor publice selectate cu participarea sectorului privat prin PPP-uri, BEI îsi exprimă disponibilitatea de a considera structuri financiare fără garantii de stat, pe baza analizei de proiect si pe baza situatiei financiare si a bonitătii beneficiarului propus, precum si a aranjamentelor de garantare. În pregătirea unui viitor program de investitii PPP, BEI este, de asemenea, dispusă să asigure o contributie corespunzătoare la identificarea, structurarea si considerarea proiectelor pentru finantare PPP si să coopereze direct cu sponsori privati în ceea ce priveste posibilitătile de finantare ale BEI, ca parte a procesului de licitatie.

6. Evaluarea proiectelor în vederea determinării eligibilitătii lor pentru a fi finantate de BEI se va desfăsura în conformitate cu regulile, conditiile si procedurile BEI stabilite periodic.

Acordarea de împrumuturi pe baza prezentului memorandum de întelegere va fi conditionată de rezultatele favorabile ale evaluării tehnice, de mediu, economice si financiare a fiecărui proiect pentru care se solicită finantare, precum si de aprobarea specifică a organismelor de management si guvernare ale BEI a finantării solicitate pentru fiecare proiect sau program individual. În conformitate cu art. 21 din Statutul BEI, aceste reguli prevăd opiniile favorabile ale Guvernului României si Comisiei UE.

7. Împrumuturile ce vor fi acordate de BEI vor fi conditionate cu acordul dintre părti în legătură cu termenii si conditiile contractelor respective, în conformitate cu standardele BEI. Acestea includ conditiile stabilite de BEI pentru operatiuni pe baza caracteristicilor tehnice, economice si financiare în cazul fiecărui proiect. Rata dobânzii si garantiile, dacă este cazul, vor fi determinate de BEI în conformitate cu practicile uzuale pentru operatiuni de creditare în UE.

Contractele de finantare vor contine, în cadrul termenilor si conditiilor BEI, optiuni ale beneficiarului cu privire la metodele de stabilire a ratei dobânzii, maturităti valute, perioade de gratie, grafice de rambursare etc. În cazul PPP-urilor, ratele de finantare vor reflecta si caracteristicile de risc ale proiectelor si modul de recuperare a costurilor angajamentelor financiare si de altă natură ale BEI.

8. În conformitate cu Statutul BEI, proiectele finantate de BEI trebuie să îndeplinească criteriile aplicate de BEI în mod normal operatiunilor finantate din resursele sale.

9. Prezentul memorandum de întelegere nu este obligatoriu si nu creează drepturi asupra niciunei părti semnatare a acestuia. Părtile la prezentul memorandum de întelegere confirmă în mod expres că acordarea de împrumuturi în baza acestuia face obiectul si este conditionată atât de termenii prevăzuti în prezentul memorandum de întelegere, cât si de întelegerile dintre părti în legătură cu termenii si conditiile, executia în conditiile de valabilitate si intrarea în vigoare a contractelor relevante.

10. Prezentul memorandum de întelegere va fi guvernat, sub toate aspectele sale, de legea luxemburgheză.

11. Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare de la data semnării sale. Drept care părtile au încheiat prezentul memorandum de întelegere în două exemplare, întocmite în limba engleză.

Atena, 20 octombrie 2006.

 

Pentru Guvernul României,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Banca Europeană de Investitii

Philippe Maystadt,

presedinte

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Brăila

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Brăila.

Art. 2. - Pozitia nr. 23 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 758/2005 privind transmiterea unor bunuri apartinând domeniului public al statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si concesionarea, prin atribuire directă, câtre Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 27 iulie 2005, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.892.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor -Inspectoratul General al Politiei de Frontieră pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Brăila

 

Nr. crt.

Locul unde este situată suprafata de teren care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite suprafata de teren

Persoana juridică la care se transmite suprafata de teren

Caracteristici ale suprafetei de teren

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului care alcătuiesc domeniul public al statului

1.

Municipiul Brăila,

Portul Brăila

Statul român din administrarea Ministerului Transporturilor Constructiilor si Turismului - C.N. „Administratia Porturilor Dunării Maritime-SA Galati

Staml român în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră pentru Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Brăila

Suprafata: 5250 mp; Documentatie cadastrală nr. 3306/2000 partial;

Parcela cu numărul cadastral 2966.

- cod. 8.22.01

nr. M.F.P.151659 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în municipiul Craiova, judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil apartinând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Institutia Prefectului Judetului Dolj, identificată conform datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor - Institutia Prefectului Judetului Dolj va preda în folosintă gratuită, pentru o perioadă de 49 de ani, Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Craiova, Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj si Comisariatului Regional Vâlcea - Comisariatul Judetean Dolj al Gărzii Nationale de Mediu, spatii cu destinatia de birouri, reprezentând partea din imobil cu datele de identificare prevăzute în anexă.

Art. 3. - Predarea-preluarea părtii de imobil prevăzute la art. 1, precum si darea ei în folosintă gratuită institutiilor prevăzute la art. 2 se fac pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.893.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei părti dintr-un imobil apartinând domeniului public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor în administrarea Ministerului Administratiei

si Internelor, pentru Institutia Prefectului Judetului Dolj

 

Locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care

se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite

imobilul

Modul

de preluare

Caracteristicile tehnice

ale imobilului care se transmite

Pozitia

din inventarul

bunurilor

apartinând

domeniului public al statului

Municipiul Craiova,

str. Amaradia

nr. 93-95,

judetul Dolj

Statul român,

Ministerul Mediului

si Gospodăririi Apelor,

prin Agentia Regională pentru Protectia Mediului Craiova, Agentia pentru Protectia Mediului Dolj si Comisariatul Regional Vâlcea - Comisariatul Judetean Dolj al Gărzii Nationale de Mediu

Statul român,

Ministerul

Administratiei

si Internelor, pentru Institutia Prefectului Judetului Dolj

Administrare

Denumire: Cămin nr. 2

- corp de clădire (partial):

etajul 2 si etajul 3

150.375 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul privat ai statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Icusesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Icusesti, judetul Neamt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren situat în comuna Icusesti, judetul Neamt, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Icusesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Icusesti, judetul Neamt, în vederea construirii de locuinte proprietate personală pentru tineri, potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personală, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.894

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Icusesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Icusesti, judetul Neamt

 

Adresa terenului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului - suprafată, tarla, număr parcelă

Satul Bălusesti, comuna Icusesti,

judetul Neamt

Statul român, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Agentia Domeniilor Statului

Comuna Icusesti,

Consiliul Local al Comunei Icusesti,

judetul Neamt

Suprafata terenului = 20,07 ha

Tarlaua 18

Parcela A368

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 srivind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Conducerea Directiei generale se asigură de directorul executiv si de colegiul director.

(2) Directorul executiv al Directiei generale este ajutat de cel putin 2 directori executivi adjuncti, dintre care unul coordonează activitătile din domeniul protectiei persoanelor adulte, iar unul coordonează activitatea de protectie a drepturilor copilului.

(3) Directorul executiv si directorul executiv adjunct au calitatea de functionar public.”

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Functiile publice de director executiv si director executiv adjunct se ocupă prin concurs, în conditiile legii.

(2) Candidatii pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel putin 5 ani si să fie absolventi cu diplomă de licentă ai învătământului universitar de lungă durată în unul dintre următoarele domenii:

a) psihologie;

b) sociologie;

c) asistentă socială;

d) stiinte umaniste;

e) stiinte administrative;

f) stiinte juridice;

g) stiinte economice;

h) medicină.

(3) Pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere, pe lângă conditiile prevăzute la alin. (2), candidatii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administratiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice sau programe de perfectionare în administratia publică cu durata de minimum un an.

(4) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct si absolventi cu diplomă de licentă ai învătământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2), cu conditia să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (2), precum si programe de formare si perfectionare în administratia publică.

(5) La stabilirea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice de conducere de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct se are în vedere perioada de timp lucrată pe baza unui contract individual de muncă ori în temeiul unui raport de serviciu în functii pentru care s-au solicitat studii universitare.

(6) Concursul pentru ocuparea functiei publice de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct se organizează de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, potrivit dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările ulterioare.

(7) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003, cu modificările ulterioare, comisia de concurs se numeste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, fiind constituită din:

a) secretarul unitătii administrativ-teritoriale;

b) un reprezentant al consiliului judetean sau, după caz, un reprezentant al consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti;

c) un reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului sau, după caz, un reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;

d) 2 reprezentanti ai Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, dintre care cel putin unul ocupă o functie publică echivalentă cu functia pentru care s-a organizat concurs.

(8) În cadrul interviului, candidatii au obligatia de a prezenta si de a sustine un referat cuprinzând analiza sistemului de asistentă socială si protectia copilului din unitatea sau, după caz, subdiviziunea administrativ-teritorială respectivă, precum si propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.”

3. În tot cuprinsul anexei, sintagma „director general” se înlocuieste cu sintagma „director executiv”, sintagma „director adjunct” se înlocuieste cu sintagma „director executiv adjunct”, iar sintagma „directorul general sau, după caz, directorul executiv” se înlocuieste cu sintagma „director executiv”.

Art. II. - Directorii generali si directorii generali adjuncti care nu au statut de functionar public asigură conducerea Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului până la ocuparea posturilor de director executiv, respectiv director executiv adjunct, prin concurs, în conditiile legii.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistentă socială si protectia copilului, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului,

Bogdan Adrian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.896.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei si a Biroului vamal de frontieră Rădăuti Prut (România) - Lipcani (Republica Moldova)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă deschiderea Punctului de trecere a frontierei si a Biroului vamal de frontieră Rădăuti Prut (România) - Lipcani (Republica Moldova) pentru traficul international de persoane si de mărfuri.

(2) Punctul de trecere a frontierei si biroul vamal prevăzute ia alin. (1) vor fi date în folosintă după realizarea infrastructurilor si asigurarea utilitătilor necesare în vederea desfăsurării în bune conditii a traficului de frontieră.

Art. 2. - (1) Structurile teritoriale ale ministerelor si ale altor autorităti publice cu atributii la trecerea frontierei asigură, prin redistribuire, personalul necesar pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat.

(2) Spatiile si utilitătile necesare pentru desfăsurarea activitătii de control la punctul de trecere a frontierei prevăzut la art. 1 se asigură de către Consiliul Judetean Botosani, în conditiile legii.

Art. 3. - Cheltuielile pentru dotări si alte amenajări specifice se suportă de fiecare ordonator principal de credite pentru institutiile care desfăsoară activităti, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările si completările ulterioare, în punctele de trecere a frontierei, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat.

Art. 4. - Anexele nr. 1-4 cuprinzând spatiile si utilitătile necesare în vederea desfăsurării activitătii în punctul de trecere a frontierei fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2006.

Nr. 1.913.

 

ANEXA nr.1

 

Spatiile si dotările necesare Politiei de frontieră pentru punctul de trecere a frontierei Rădăuti Prut, judetul Botosani

a) o încăpere pentru seful punctului de trecere a frontierei;

b) o încăpere pentru ofiterul de serviciu si dispecerat;

c) o încăpere pentru personalul care coordonează turele de serviciu în punct;

d) o încăpere pentru efectuarea cercetării penale;

e) o încăpere pentru biroul criroinalistic;

f) o încăpere pentru persoanele retinute;

g) o încăpere pentru solicitantii de azil, cu amenajările corespunzătoare pentru o sedere de până la 20 de zile;

h) o încăpere pentru pregătirea personalului turei;

i) o încăpere/vestiar pentru agentii operativi;

j) trei tonete pentru sensul de intrare în tară (două la călători si una la marfa);

k) trei tonete pentru sensul de iesire din tară (două la călători si una la marfa);

l) două tonete pentru accesul în perimetrul punctului;

m) o copertină pentru sensul de intrare în tară;

n) o copertină pentru sensul de iesire din tară;

o) trei artere de control pentru fiecare sens;

p) mobilier pentru flecare încăpere, conform destinatiei acesteia;

q) 20 statii de lucru;

r) 20 imprimante;

s) 2 servere;

t) 10 surse alimentare calculatoare (UPS);

u) 11 prelungitoare cu protectie;

v) o sursă de alimentare pentru radiotelefon fix;

w) 3 aparate secretizare transmisie date;

x) un telefax cu aparatul de cifrat mesaje telefax;

y) 1 radiotelefon fix cu accesorii;

z) 10 radiotelefoane portabile;

aa) 2 încărcătoare multiplu pentru încărcat acumulatori de RTP;

ab) retea LAN inclusiv proiectare;

ac) 6 cititoare optice fixe pentru documente;

ad) 6 lanterne;

ae) o trusă narcotest;

af) 2 bucăti endoscop;

ag) 6 seturi oglinzi control autovehicul; ah) 8 bucăti lupă;

ai) un aparat detectie falsuri în înscrisuri;

aj) 8 bucăti lampă UV stationară (alimentare la priză);

ak) 8 bucăti lampă UV portabilă;

al) 8 bucăti aparat Doku-test;

am) 2 bucăti aparat pentru determinarea concentratiei C02;

an) un detector pentru radiatii;

ao) un copiator;

ap) 18 aparate climatizare;

aq) un grup electrogen;

ar) 38 stampile trafic.

 

ANEXA nr.2

 

Spatiile si dotările necesare pentru Biroul vamal de control si vămuire la frontieră Rădăuti Pmt, judetul Botosani

a) o încăpere pentru seful biroului vamal;

b) o încăpere pentru seful adjunct

c) o incapere pentru tura de serviciu intrare

d) o încăpere pentru tura de serviciu iesire

e) 3. o incapere pentru controlul vamal

f) o incapere pentru activităti financiar - contabile

g) o încăpere pentru tura nomenclatură tarifară, evaluare, contraventii h) o încăpere pentru secretariat

i) magazie bunuri retinute iesire

j) magazie bunuri retinute intrare

k) magazie bunuri devenite proprietatea statului

l) casierie

m) încăpere pentruz depozitare arhivă.

 

ANEXA nr.3

 

Spatiile si dotările necesare CNADNR - SA pentru punctul de trecere a frontierei Rădăuti Prut, judetul Botosani

I) pentru sensul de intrare în tară

a) o cabină;

b) o instalatie de cântărire din mers, inclusiv platforma din beton si conexiuni calculator cântar - calculator tarifare;

c) calculator (inclusiv imprimantă);

d) un baston telescopic pentru măsurat înăltimi;

e) un detector valută falsă;

f) racorduri (electrice, telefon);

g) o instalatie de climatizare; h) un sistem de alarmă;

i) o casă de bani;

j) mobilier (1 masă, 2 scaune, 1 dulap, 1 cuier).

II) pentru sensul de iesire din tară

a) o cabină;

b) o instalatie de cântărire din mers, inclusiv platforma din beton si conexiuni calculator cântar - calculator tarifare;

c) calculator (inclusiv imprimantă);

d) un baston telescopic pentru măsurat înăltimi;

e) un detector valută falsă;

f) racorduri (electrice, telefon);

g) o instalatie de climatizare;

h) un sistem de alarmă;

i) o casă de bani;

j) mobilier (1 masă, 2 scaune, 1 dulap, 1 cuier).

 

ANEXA nr. 4

 

Spatiile si dotările necesare pentru punctul sanitar din cadrul punctului de trecere a frontierei Rădăuti Prut, judetul Botosani

a) o încăpere cabinet medical;

b) o încăpere izolator pentru eventuale cazuri de boli transmisibile grave cu potentia de transmitere transfrontalieră;

c) mobilier specific unui cabinet medical (conform normativelor Ministerului Sănătătii);

d) o linie telefonică interurbană.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei si a Instructiunilor tehnice pentru elaborarea schemelor directoare

 

În temeiul prevederilor art. 43, 44 si art. 110 lit. o) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru elaborarea schemelor directoare, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Instructiunile tehnice pentru elaborarea schemelor directoare, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Pentru elaborarea schemelor directoare se va avea în vedere harta ecoregiunilor la nivelul Europei, prezentată în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Attila Korodi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2006.

Nr. 1.258.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 86/2006 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2006

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe si al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. E.N. 7.571/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 86/2006 pentru aprobarea derulării programelor si subprogramelor de sănătate finantate din bugetul de stat în anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 si 174 bis din 23 februarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul I „Organizarea, finantarea si monitorizarea programelor, subprogramelor si interventiilor de sănătate” din anexa nr. 1 „Norme metodologice de organizare, finantare si monitorizare a programelor, subprogramelor si interventiilor de sănătate finantate din bugetul de stat, raportarea si controlul indicatorilor specifici în anul 2006, punctul 11 alineatul (1) litera c) se abrogă.

2. La capitolul I din anexa nr. 1, după alineatul (1) al punctului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Implanturile cohleare si protezele auditive BAHA se achizitionează de Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. «Prof. dr. Dorin Hociotă» Bucuresti si de autoritătile de sănătate publică ale judetelor Cluj, lasi, Mures, Timis si a municipiului Bucuresti, iar sumele aferente procurării acestora sunt cuprinse în subprogramul 2.3 «Preventie si diagnostic precoce în bolile neurologice».”

3. Punctul H/4 „Program de administratie sanitară si politici de sănătate” din anexa nr. 2 „Programele, subprogramele si interventiile de sănătate finantate din bugetul de stat, gestionate de Ministerul Sănătătii, obiectivele si activitătile aferente, indicatorii fizici, de eficientă si de rezultate” va avea următorul cuprins:

„H/4. Program de administratie sanitară si politici de sănătate

Activităti

Asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea activitătilor prevăzute în programele de sănătate si a celorlalte actiuni aprobate prin bugetul de stat, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor legale, cu respectarea disciplinei financiar-bugetare.

Din Programul de administratie sanitară si politici de sănătate se asigură si fondurile necesare pentru:

a) înlocuirea pieselor de schimb la aparatura medicală de înaltă performantă din dotarea institutiilor sanitare publice;

b) procurarea aparaturii de înaltă performantă;

c) proiectul «Evaluarea costurilor spitalicesti la nivel de pacient»;

d) monitorizarea performantei unitătilor sanitare cu paturi din România;

e) studiul-pilot «Politici în domeniul sănătătii mintale»;

f) realizarea Registrului national de psihiatrie;

g) transferuri la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea medicamentelor specifice acordate în ambulatoriu bolnavilor de diabet si, în completarea veniturilor proprii, pentru stingerea obligatiilor de plată ale spitalelor, înregistrate până la data de 31 decembrie 2005 fată de furnizorii de medicamente, materiale sanitare, alti furnizori de bunuri si servicii, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative în domeniul sanitar; derularea si monitorizarea acestor programe se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

h) rezerva pentru situatii speciale a Ministerului Sănătătii Publice, în cadrul căreia se constituie rezerva pentru medicamente antidiabetice.

Activitătile mentionate la lit. c), d) si e) fac obiectul contractelor încheiate între Ministerul Sănătătii Publice si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, în conditiile art. 7 alin. (2) din prezentul ordin.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

 

Bucuresti, 8 decembrie 2006.

Nr. 1.536.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2007

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna ianuarie 2007, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,75% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 3 ianuarie 2007.

Nr. 1.

 

 

RECTIFICĂRI

 

În Decretul nr. 1.366/2006 privind conferirea Medaliei nationale Serviciul Credincios, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 11 decembrie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I): la articolul unic, în loc de: „... din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.” se va citi: „... din cadrul Ministerului Apărării.”

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.667/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 30 noiembrie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I): la nr. crt. 22 „Judetul Iasi”, la unitatea administrativ-teritorială „Comuna Sipote”, în coloana a treia „Destinatia”, în loc de: „... drum comunal DC 1061, Sipote - Chiscăreni 3,5 km” se va citi: „... drum comunal DC 142 Iazu Vechi - Chiscăreni - 5,19 km”.

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.009 din 19 decembrie 2006, în cadrul sumarului, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I): în loc de: „548. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind modificarea Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006...............30-32” se va citi:

„548. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind modificarea Ordinului inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 333/2006.........30-32”.