MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 16         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

497/2006. - Lege pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violentei asupra copilului în România

 

1.452/2006. - Decret privind promulgarea Legii pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violentei asupra copilului în România

 

504/2006. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005

 

1.459/2006. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2006 plivind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005

 

510/2006. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007

 

1.465/2006. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007

 

511/2006. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi

 

1.466/2006. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi

 

512/2006. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

1.467/2006. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

513/2006. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

1.468/2006. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.751/2006. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea comună semnată la Zagreb la 12 septembrie 2006 si, respectiv, la Bucuresti la 5 octombrie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004

 

1.866/2006. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.059/2005 privind asigurarea de sprijin prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere autoritătilor administratiei publice locale din regiunile miniere, pe bază de grant, pentru implementarea programului de infrastructură prevăzut în Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

 

1.889/2006. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Aeroclubului României în administrarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

1.891/2006. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

113.137/2006. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activitătii de asigurări de viată

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violentei asupra copilului în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se consacră ziua de 5 iunie ca Ziua împotriva violentei asupra copilului în România.

Art. 2. - (1) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului, Agentia Natională pentru Protectia Familiei, directiile generale de asistentă socială si protectia copilului, precum si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale organizează campanii de informare si sensibilizare a publicului, precum si manifestări publice dedicate prevenirii si combaterii violentei împotriva copilului.

(2) Institutiile prevăzute la alin. (1) sprijină material si financiar actiunile altor organizatii desfăsurate în acest scop, în conditiile legii.

(3) Societatea Română de Televiziune si Societatea Română de Radiodifuziune promovează campanii împotriva violentei asupra copilului si reflectă în cadrul programelor lor manifestările dedicate acestei zile.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 497.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violentei asupra copilului în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violentei asupra copilului în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 1.452.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8 din 16 februarie 2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 22 februarie 2006, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se amână pe o durată de cel mult 6 luni de la emiterea deciziilor Consiliului Concurentei de autorizare a ajutoarelor de stat pentru salvare, în vederea scutirii la plată, obligatiile Companiei Nationale „Minvest” - S.A. Deva, Companiei Nationale „Remin” - S.A. Baia Mare, Societătii Nationale a Cărbunelui - S.A. Ploiesti, Societătii Comerciale „Cupru Min” - S.A. Abrud, Societătii Comerciale „Băita” - S.A. Stei, Societătii Comerciale „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă, Societătii Comerciale „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, Societătii Nationale a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu, Societătii Nationale a Sării - S.A. Bucuresti, datorate si neachitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, aferente perioadei 1 ianuarie - 31 decembrie 2005, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate pentru retinerile la sursă, în limita plafonului de 158.769.444 lei.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si accesoriilor aferente obligatiilor, constând în dobânzi, penalităti de întârziere si majorări de întârziere.

(3) Sumele amânate în vederea scutirii rămân evidentiate în conturile corespunzătoare de datorii, până la data acordării efective a scutirii.

(4) Sumele rezultate în urma scutirii la plată a obligatiilor reprezentând sume datorate si neachitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, precum si accesoriile aferente acestora, datorate si calculate până la data scăderii din evidentele fiscale, nu pot face obiectul distribuirii.

(5) Scutirile la plată se acordă numai în conditiile emiterii unei decizii de autorizare a ajutoarelor de stat pentru restructurarea societătilor prevăzute la numerele curente 1-9 din anexă. În cazul emiterii unor decizii de interzicere, datoriile restante si accesoriile se recuperează împreună cu dobânzile aferente.

(6) Scutirile la plată se acordă societătilor prevăzute la numerele curente 10-12 din anexă numai în cazul emiterii unei decizii de autorizare a ajutoarelor de stat. În cazul emiterii unor decizii de interzicere, datoriile restante si accesoriile se recuperează împreună cu dobânzile aferente.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Se scutesc la plată obligatiile Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani, Companiei Nationale a Uraniului - S.A. Bucuresti, Societătii Comerciale „Minieră Banat” - S.A. Anina, datorate si neachitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, aferente perioadei 1 ianuarie - 31 decembrie 2005, inclusiv accesoriile aferente acestora, cu exceptia obligatiilor datorate pentru retinerile la sursă, în limita plafonului de 162.745.019 lei.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si accesoriilor aferente obligatiilor, constând în dobânzi, penalităti de întârziere si majorări de întârziere.

(3) Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute la alin. (1) vor fi notificate Consiliului Concurentei, conform regulamentelor în vigoare.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Plafoanele reprezentând obligatiile operatorilor economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului, prevăzuti la art. 1 alin. (1) si la art. 2 alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Sumele prevăzute în anexă se stabilesc de către organul fiscal competent, pe baza obligatiilor înregistrate în evidentele contabile ale operatorilor economici respectivi si declarate la organele fiscale competente, urmând a se regulariza, pe baza unui document de verificare întocmit de organele fiscale competente, la sediul social al debitorilor.”

4. Anexa va avea următorul cuprins:

 

„ANEXĂ

 

OBLIGATIILE

operatorilor economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului, datorate si neachitate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si bugetul asigurărilor pentru somaj, aferente perioadei 1 ianuarie - 31 decembrie 2005

 

Nr. crt.

Agentul economic

Obligatiile aferente anului

2005 si neachitate

- lei -

1.

Compania Natională „Minvest” - S.A. Deva si filialele

29.640.707

2.

Compania Natională „Remin” - S.A. Baia Mare

29.749.721

3.

Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti si filialele

12.880.940

4.

Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud

2.502.290

5.

Societatea Comercială „Băita”- S.A. Stei

2.341.000

6.

Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă

5.696.982

7.

Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

5.582.216

8.

Societatea Natională a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu

67.676.139

9.

Societatea Natională a Sării - S.A. Bucuresti 2.699.449

 

 

Total 1:

158.769.444

10.

Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani 14.966.511

 

11.

Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti 7.048.913

 

12.

Societatea Comercială „Minieră Banat” - S.A. Anina 5.729.595

 

 

Total 2:

162.745.019

 

TOTAL GENERAL:

321.514.463”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 504.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului pe anul 2005 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 1.459.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 52 din 30 august 2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007, adoptată în temeiul art. 1 pct. 111.10 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 31 august 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 510.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs si pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 1.465.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 59 din 30 august 2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.9 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 31 august 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, literele b)-d) vor avea următorul cuprins:

,,b) precursori ai hormonilor androgeni - substante capabile să stimuleze secretia de hormoni androgeni în organism peste limitele fiziologice;

c) contaminare - prezenta unei substante interzise sau a unui precursor al hormonilor androgeni într-un supliment nutritiv ca rezultat al productiei, fabricatiei, prelucrării, preparării, tratamentelor, împachetării, ambalării, transportului sau manipulării;

d) nutrienti - substante nutritive, respectiv protide, lipide, glucide, vitamine, macro- si microelemente minerale si/sau preparate prelucrate sub formă de tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide care au în compozitia lor macro- si micronutrienti si/sau alte substante comestibile, care sunt consumate în cantităti definite, în mod suplimentar fată de aportul alimentar obisnuit.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Sportivul, astfel cum este definit la art. 3 pct. 1 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, poate utiliza suplimente nutritive numai pe bază de prescriptie medicală, prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Este interzisă prescrierea, recomandarea sau oferirea către sportivi a suplimentelor nutritive care contin precursori ai hormonilor androgeni si/sau substante interzise.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Producătorii si cei care comercializează suplimente nutritive au obligatia de a proceda la etichetarea corespunzătoare a acestora.

(2) Eticheta trebuie să cuprindă:

a) numele categoriilor de nutrienti sau de substante din compozitia produsului ori o indicatie a naturii acestor nutrienti sau substante;

b) doza din produs care este recomandată pentru consumul zilnic;

c) o atentionare că suplimentele nutritive nu trebuie să înlocuiască un regim alimentar adecvat;

d) o atentionare cu mentiunea «interzis sportivilor» în cazul în care respectivul supliment nutritiv contine substante interzise si/sau precursori ai hormonilor androgeni.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Suplimentele nutritive pot fi testate, din punct de vedere al contaminării cu precursori ai hormonilor androgeni si/sau substante interzise, de către un laborator de control doping certificat ISO 17025 numai la cererea expresă a Agentiei Nationale Anti-Doping ori a persoanei fizice si/sau juridice implicate într-un caz de dopaj.

(2) Costurile analizei suplimentelor nutritive sunt suportate de solicitant.''

5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) se sanctionează potrivit prevederilor cap. IX din Legea nr. 227/2006.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 511.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 1.466.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69 din 13 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 512.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 1.467.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 62 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 18 septembrie 2006, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 2, literele c) si h) ale alineatului (4) al articolului 2 vor avea următorul cuprins:

,,c) înregistrează în fiecare an solicitările de înscriere a operatorilor, persoane fizice si/sau juridice, care produc, prepară, depozitează, comercializează sau importă din terte tări în Uniunea Europeană produsele ecologice si elaborează în fiecare an lista operatorilor din agricultura ecologică;

h) autorizează importul produselor ecologice din terte tări în Uniunea Europeană;”.

2. La articolul I punctul 5, alineatul (2) si partea introductivă a alineatului (5) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

„(2) Utilizatorii pot folosi seminte si material de înmultire vegetativ care nu sunt obtinute conform metodei de productie ecologică, numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, în măsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra autoritătii responsabile că nu au putut obtine de pe piata comunitară un material de reproducere care să satisfacă exigentele metodelor de productie ecologică.

(5) Producătorii pot utiliza răsaduri care nu sunt obtinute din agricultura ecologică numai în următoarele conditii:”.

3. La articolul I punctul 8, alineatul (1) si litera d) a alineatului (2) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Operatorii care produc, procesează, importă din terte tări, depozitează sau distribuie produsele ecologice, în vederea comercializării, au obligatia de a-si înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, si de a se supune controlului unui organism de inspectie si certificare aprobat.

d) angajamentul operatorului pentru efectuarea operatiunilor prevăzute la art. 5, 6 si 9. În cazul unitătilor/fermelor de productie, operatorul va indica data la care încetează cultivarea produselor a căror utilizare pe parcelele respective nu este în conformitate cu prevederile art. 5;”.

4. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Inspectia si controlul operatorilor de produse agroalimentare ecologice se fac de organisme de inspectie si certificare - persoane juridice din sectorul public sau privat, aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 513.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 1.468.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea comună*) semnată la Zagreb la 12 septembrie 2006 si, respectiv, la Bucuresti la 5 octombrie 2006, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin scrisoarea comună semnată la Zagreb la 12 septembrie 2006 si, respectiv, la Bucuresti la 5 octombrie 2006, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnat la Bucuresti la 26 mai 2004 si ratificat prin Legea nr. 389/2004, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2006.

Nr. 1.751.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

Domnului Anand K. Seth, director

Unitatea de tară pentru Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

7 august 2006

 

Referitor: Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă - amendament la Acordul de împrumut

 

Stimate domn,

Ca urmare a analizei întreprinse de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului asupra situatiei juridice a clădirilor ce urmează a fi consolidate în cadrul Componentei B a acestui proiect, s-a dovedit că unele dintre obiectivele selectate sunt în „proprietatea privată” a companiilor nationale, deja privatizate sau în curs de privatizare.

Pentru a clarifica aspectele de ordin juridic ce ar putea apărea pe parcursul implementării Proiectului, am dori să vă adresăm respectuos rugămintea de a fi de acord cu propunerea noastră, constând în amendarea Acordului de împrumut, în sensul înlocuirii paragrafului 1 al părtii B a Proiectului după cum urmează:

 

 

„1. consolidarea clădirilor publice de importantă vitală” se va înlocui cu:

„1. consolidarea clădirilor publice de importantă vitală si a celor în care se desfăsoară servicii publice de importantă vitală”

În asteptarea unui răspuns favorabil la cele de mai sus, rămân

 

A dumneavoastră sinceră,

Alice Bîtu,

secretar de stat

 

Copie pentru:

Doamna Arabela Negulescu,

director de tară temporar Biroul Băncii Mondiale

 

 

BANCA MONDIALA

BANCA INTERNATIONALA PENTRU

RECONSTRUCTIE Sl DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ

Biroul regional pentru Europa

centrală si de sud

Trg. J.F. Kennedya 6B

10000, Zagreb, Croatia

Tel: (385) 1 235-7222

Fax: (385) 1 235-7293

 

12 septembrie 2006

 

Excelentei Sale,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

România: Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă (împrumut nr. 4736-RO) - al doilea amendament la Acordul de împrumut

 

Stimate domnule ministru,

Ne referim ia Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), pentru proiectul mai sus mentionat, datat 26 mai 2004, astfel cum a fost amendat prin intermediul scrisorii datate 2 noiembrie 2005 (Acordul), si la scrisoarea datată 7 august 2006, din partea doamnei Alice Bîtu, secretar de stat, Ministerul Finantelor Publice, prin care se solicită un amendament la Acord.

Suntem de acord cu cererea dumneavoastră si prin aceasta Acordul se amendează după cum urmează (modificările sunt evidentiate cu italice):

1. Paragraful 1 al părtii B (Reducerea riscului seismic) a anexei nr. 2 (Descrierea Proiectului) la Acord se amendează si se citeste după cum urmează:

„1. consolidarea clădirilor publice de importantă vitală si a clădirilor în care se desfăsoară servicii publice de importantă vitală în situatii de urgentă.”

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră în legătură cu cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea unui exemplar din prezenta scrisoare. Acest amendament va deveni efectiv la momentul primirii unui exemplar contrasemnat al acestei scrisori.

 

Al dumneavoastră sincer,

Anand K. Seth,

director

Europa Centrală si de Sud

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

De acord:

ROMÂNIA

De către: Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

reprezentant autorizat

Titlu: ministrul finantelor publice

Data: 5 octombrie 2006

 

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.059/2005 privind asigurarea de sprijin prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere autoritătilor administratiei publice locale din regiunile miniere, pe bază de grant, pentru implementarea programului de infrastructură prevăzut în Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea  minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2005 privind asigurarea de sprijin prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere autoritătilor administratiei publice locale din regiunile miniere, pe bază de grant, pentru implementarea programului de infrastructură prevăzut în Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 23 septembrie 2005, se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) sprijinirea unor localităti afectate de dezastre naturale pe teritoriul cărora au fost si/sau sunt activităti miniere în curs de restructurare, prin finantarea de subproiecte pentru realizarea unor lucrări de infrastructură de strictă necesitate, respectiv drumuri locale, poduri si podete, alimentare cu apă.”

2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - În cadrul subproiectelor de infrastructură pentru combaterea efectelor dezastrelor naturale vor fi finantate următoarele tipuri de subproiecte: poduri, podete, alimentare cu apă, precum si asistentă tehnică - studii de fezabilitate, inclusiv planuri de management de mediu, proiectare, dirigentie de santiere si verificări tehnice.”

3. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - Decizia finală privind finantarea subproiectelor revine ministrului economiei si comertului, în calitate de coordonator al proiectului, conform prevederilor manualului de operare pentru infrastructură municipală.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.866.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Aeroclubului României în administrarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, situate în perimetrul Aeroclubului Teritorial „Gheorghe Bănciulescu” - Ploiesti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Aeroclubului României în administrarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, pe perioada cât Scoala Superioară de Aviatie Civilă îsi desfăsoară activitatea ca institutie publică în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Aeroclubul României, institutie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, va avea drept de folosintă gratuită a infrastructurii Aeroclubului Teritorial „Gheorghe Bănciulescu” - Ploiesti, care se transmite potrivit alin. (1), pentru realizarea obiectului său de activitate, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.889.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Aeroclubului României în administrarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

Locul

unde sunt situate

bunurile imobile

Persoana juridică

de la care

se transmit bunurile

Persoana juridică

la care

se transmit bunurile

Caracteristicile tehnice ale bunurilor

Codul de clasificare

si nr. de identificare

atribuit de M.F.P.

Satul Strejnic,

judetul Prahova

Aeroclubul României

Scoala Superioară de Aviatie Civilă

- Teren pistă + incintă Strejnic

- suprafată = 97,44 ha

Partial -

Cod 8.29.06

Nr. de identificare M.F.P. - 35.437

-  Pavilion scoală

- suprafată = 754,6 m2

- suprafata desfăsurată = 2.060 m2

Cod - 8.29.0

Nr. de identificare M.F.P. - 35.439

- Hangar aeronave

- suprafată = 1.550 m2

Cod - 8.29.06 Nr. de identificare M.F.P. - 35.440

- Depozit carburanti

- suprafată = 460 m2

Cod - 8.29.06 Nr. de identificare M.F.P. - 35.443

- Put apă

- capacitate 118 ml

Cod - 8.29.06 Nr. de identificare M.F.P. - 35.444

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil din Agentia Natională de Administrare Fiscală – Autoritatea domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Natională a Vămilor.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.891.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

 

Locul unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Datele de identificare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Gura Văii,

str. Timisoara nr. 2,

judetul Mehedinti

Ministerul Administratiei

si Internelor

Ministerul Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

- Denumirea: PTF

Portile de Fier 1;

- Nr. M.F.P.: 106.192

- Suprafata terenului = 6.926 m2

- Suprafata constructiei = 261,69 m2

- Suprafata desfăsurată = 523,38 m2

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activitătii de asigurări de viată

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 8 alin. (2) lit. f), coroborate cu prevederile art. 12 alin. (20), (21) si (22) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 decembrie 2006, prin care s-au adoptat Normele privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activitătii de asigurări de viată,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se pun în aplicare Normele privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activitătii de asigurări de viată.

(2) Normele mentionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2006.

Nr. 113.137.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind aprobarea alocării capitalului social necesar autorizării asigurătorilor, ca administratori de fonduri de pensii facultative, din capitalul social aferent activitătii de asigurări de viată

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Asigurătorii care intentionează să solicite autorizarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ca administrator de fonduri de pensii facultative, în baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, se supun prevederilor prezentelor norme.

Art. 2. - Prezentele norme reglementează procedura si conditiile în care un asigurător poate aloca din capitalul social propriu sursele pentru constituirea capitalului social necesar autorizării ca administrator al fondurilor de pensii facultative.

Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate în prezentele norme au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 2 din Legea nr. 204/2006.

 

CAPITOLUL II

Alocarea capitalului social

 

SECTIUNEA 1

Conditii

 

 

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării lui.

Art. 3. - Directia generală stabilitate financiară si actuariat si Directia generală reglementări si autorizări asigurări de viată vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Alocarea capitalului social necesar desfăsurării activitătii de administrare a fondurilor de pensii facultative din capitalul social propriu al asigurătorilor poate fi efectuată numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Odată cu transferul capitalului social alocat activitătii de administrare a fondurilor de pensii facultative asigurătorul va transfera un volum corespunzător de disponibilităti în conturi bancare.

Art. 6. - Pentru a obtine aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în vederea alocării unei părti din capitalul social aferent activitătii de asigurări de viată pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, asigurătorul trebuie să facă dovada că această operatiune nu afectează activitatea de asigurare, îndeplinind cumulativ următoarele conditii:

a) mentine nivelul capitalului cel putin la nivelul minim impus de normele în vigoare;

b) detine si mentine un fond de sigurantă si o marjă de solvabilitate disponibilă cel putin egală cu marja de solvabilitate minimă calculată în conformitate cu prevederile legale privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viată, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă;

c) dispune de un coeficient de lichiditate si asigură mentinerea acestui indicator si după alocarea capitalului, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare;

d) face dovada că după transferul activelor lichide între cele două activităti îsi acoperă rezervele tehnice brute, constituite pentru asigurările de viată, cu active admise să acopere aceste rezerve, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Documente

 

Art. 7. - (1) Documentatia în baza căreia asigurătorul poate solicita aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va cuprinde:

a) raportarea privind marja de solvabilitate minimă si disponibilă, care să reflecte situatia existentă la sfârsitul lunii anterioare depunerii documentatiei;

b) raportarea privind estimarea marjei de solvabilitate minimă si disponibilă de care va dispune după alocarea capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;

c) raportările privind marja de solvabilitate minimă si disponibilă se transmit respectându-se formularul prevăzut în metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viată, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă;

d) raportarea privind calculul coeficientului de lichiditate, aferentă lunii anterioare depunerii documentatiei;

e) raportarea privind situatia activelor lichide si calculul coeficientului de lichiditate, după alocarea capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;

f) raportarea privind situatia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, existentă la sfârsitul lunii anterioare depunerii documentatiei;

g) raportarea privind situatia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, după operatiunea de transfer al activelor între cele două activităti;

h) raportarea privind calculul fondului de sigurantă, după operatiunea de transfer între cele două activităti.

(2) Toate raportările vor fi semnate de conducerea executivă a asigurătorului, conform art. 12 alin. (17) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 8. - În vederea autorizării în baza Legii nr. 204/2006, asigurătorii care constituie capitalul social necesar activitătii de administrare a fondurilor de pensii facultative prin alocarea acestuia din capitalul social propriu vor prezenta Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor si dovada alocării în evidentele contabile a capitalului minim necesar.

Art. 9. - După autorizarea desfăsurării activitătii de administrare a fondurilor de pensii facultative este interzis orice transfer între activele, pasivele, veniturile si cheltuielile privind desfăsurarea activitătii de asigurare si activele, pasivele, veniturile si cheltuielile aferente activitătii de administrare a fondurilor de pensii facultative.

Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme de către asigurători se sanctionează în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.