MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 98         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 59 din 17 ianuarie 2007 privind sesizarea de neconstrtutionalitate referitoare la dispozitiile art. 1 si art. 3 din Legea privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii

 

            Opinie separată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            71. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

15. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulatia furajelor combinate

 

173. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat, în perioada 4-10 martie 2007, pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice

 

8.601. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Administrare Cazare Cantine” - S.A. Bucuresti

 

8.602. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Arcadia 2000” - S.A. Bucuresti

 

8.607. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „DELFINCOM” - S.A. Bucuresti

 

8.608. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „UNTIM” - S.A. Timisoara, judetul Timis

 

8.609. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „CEREALCOM” - SA Tulcea

 

8.613. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Prelucrarea Cărnii SPLAI” - S.A. Bucuresti

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 59

din 17 ianuarie 2007

privind sesizarea de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. 1 si art. 3 din Legea privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii

 

            Secretarul general al Camerei Deputatilor, cu Adresa nr. 51/4.805 din 4 decembrie 2006, a înaintat Curtii Constitutionale sesizarea formulată de un număr de 51 de deputati, în temeiul prevederilor art. 146 lit. a) din Constitutie, privind neconstitutionalitatea prevederilor art. 1 si 3 din Legea privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii.

Potrivit tabelului cuprinzând semnăturile autorilor sesizării de neconstitutionalitate, cei 51 de deputati sunt următorii: Viorel Oancea, Grigore Crăciunescu, Ioan Ghise, Gheorghe Gabor, Ioan Timis, Emilian Valentin Frâncu, Mircea Ciopraga, Monica-Mihaela Stirbu, Mihai Adrian Mălaimare, Sorin Marian Paveliu, Gheorghe Adrian Miutescu, Mihai Sandu-Capră, Ion Luchian, Cristian Silviu Busoi, Gheorghe Dragomir, Mircea Man, Petru Călian, Cornel Stirbet, Ionel Palăr, Seres Denes, Erdei-Dolóczi István, Mate András Levente, Andrei-Gheorghe Király, Toro Tiberiu, Szekely Levente Csaba, Varga Attila, Lakatos Petru, Kerekes Kâroly, Bonis Istvân, Soki Bela, Dan Horatiu Buzatu, Titu Nicolae Gheorghiof, Adrian George Scutaru, Cătălin Micula, Emil Strungă, Petru Ungureanu, Claudius Mihail Zaharia, Rares Serban Mănescu, Mihăită Calimente, Nini Săpunaru, Corneliu Momanu, Romică Andreica, Valeriu-Victor Boeriu, Cornel Popa, Mircea Vaier Puscă, Andrei Dominic Gerea, Horea Dorin Uioreanu, Daniel Buda, Ioan Oltean, Augustin Zegrean si Ioan Hoban.

Sesizarea a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 11.233 din 5 decembrie 2006, formând obiectul Dosarului nr. 2.375A/2006.

Prin această sesizare se solicită Curtii Constitutionale să constate că dispozitiile art. 1 si 3 din Legea privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii sunt neconstitutionale pentru următoarele motive:

a) Prevederile art. 1 coroborate cu cele ale art. 3 din lege sunt contrare dispozitiilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, potrivit cărora „(2) Statul trebuie să asigure a) [...]protectia concurentei loiale[...] “.

Astfel, se arată că art. 1 alin. (1) din legea criticată stabileste că sunt scutite de la plată obligatiile fiscale restante la data de 31 decembrie 2003 si care au rămas neachitate până la data intrării în vigoare a legii, reprezentând accize, impozit pe profit si taxa pe valoarea adăugată, care sunt datorate de întreprinderile mici si mijlocii din industria berii, ce întrunesc conditiile prevăzute la art. 3 al aceleiasi legi, cu exceptia obligatiilor cu retinere la sursă si a taxei pe valoare datorată de vamă. De asemenea, alin. (2) al aceluiasi articol prevede scutirea de la plată a obligatiilor fiscale accesorii ce reprezintă dobânzi, penalităti si majorări de întârziere aferente obligatiilor fiscale scutite potrivit alin. (1), dacă sunt calculate până la data intrării în vigoare a legii.

Fată de conditiile prevăzute la art. 3 din lege, rezultă că o parte dintre contribuabili vor beneficia de ajutor de stat, ce constituie premisa unui profit obtinut printr-o practică neconcurentială. Acest ajutor nu este justificat, deoarece statul nu este actionar la „companiile beneficiare de scutiri de la plată, iar încercarea de a salva de la faliment doar o parte dintre contribuabili este contrară mediului concurential. În opinia autorilor sesizării, nu este justificată nici motivarea initiatorilor legii criticate, referitoare la falimentarea unor fabrici de bere de capacitate mică, deoarece falimentul este consecinta firească a unor principii concurentiale, fată de care interventia statului ar fi inechitabilă.

În plus, se arată că Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, completată prin Legea nr. 603/2003, interzice acordarea acestuia „pentru compensarea pierderilor rezultate din activitatea întreprinderilor, direct sau prin scutirea de la plată a obligatiilor către stat”. Ajutorul acordat de legea criticată creează premisele cresterii capacitătii de productie, încălcându-se astfel regulile concurentei si ale pietei libere.

b) Autorii sesizării sustin că prevederile criticate încalcă si dispozitiile art. 56 din Constitutie referitoare la contributiile financiare, întrucât ele conferă drepturi diferite unei părti dintre contribuabili, instituindu-se astfel un tratament discriminatoriu, criteriul de acordare al facilitătilor fiind acela al „măririi patrimoniului societătii si al cantitătii de bere produsă”.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a comunica punctele lor de vedere.

Guvernul, în răspunsul său înregistrat la Curtea Constitutională sub nr. 6 din 3 ianuarie 2007, consideră că sesizarea de neconstitutionalitate este întemeiată, pentru următoarele motive:

Prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2005 privind abrogarea dispozitiilor legale referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare restante, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 244/2005, Guvernul a luat măsura încetării acordării de înlesniri la plata obligatiilor fiscale bugetare restante, „prin abrogarea dispozitiilor legale ce reglementau astfel de măsuri”. Au fost avute în vedere considerente ce vizează egalitatea de tratament, disciplina contribuabililor, favorizarea unui mediu concurential de afaceri, precum si avertizările si recomandările Comisiei Europene cu privire la ajutoarele de stat acordate în mod abuziv.

În finalul punctului său de vedere, Guvernul apreciază că întrucât măsurile dispuse prin legea criticată „conduc la consecinte favorizante si discriminatorii, se poate sustine încălcarea dispozitiilor constitutionale invocate de parlamentarii autori ai prezentei sesizări.”

Presedintele Camerei Deputatilor si presedintele Senatului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Potrivit dispozitiilor art. 77 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională a solicitat informări cu privire la efectele asupra mediului concurential pe care le pot genera scutirile de la plată a obligatiilor fiscale prevăzute de legea criticată de la Consiliul Concurentei, Directia generală ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si de la Agentia Natională pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie.

În consideratiile Consiliului Concurentei, cuprinse în Adresa nr. 8.626 din 18 decembrie 2006, se apreciază, în esentă, că orice ajutor de stat denaturează concurenta si este considerat incompatibil cu mediul concurential normal. Se sustine însă că, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat si ale art. 87 alin. (3) din Tratatul Comunitătii Europene, pentru ca ajutorul de stat să fie considerat compatibil cu mediul concurential normal, el trebuie să corespundă unor criterii legale, cum ar fi, de exemplu: să fie legat de o investitie initială, de un proiect de cercetare-dezvoltare, instruire a angajatilor, ocupare a fortei de muncă, de protectia mediului etc. Mai poate fi considerat compatibil ajutorul acordat dacă „îndeplineste cerintele prevăzute de Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate”. Ajutorul care întruneste însă criteriile „prevăzute de legislatia secundară adoptată de Consiliul Concurentei în aplicarea Legii nr. 143/1999 afectează într-o măsură nesemnificativă concurenta”. în continuare, se arată că în cadrul procedurii legislative, Consiliul Concurentei a evaluat proiectul de lege prin Punctul de vedere nr. R.G. 2.900 din 3 aprilie 2006 si Avizul nr. R.G. 3.604 din 5 mai 2006 si a comunicat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale că poate autoriza schema de ajutor prevăzută de lege numai în urma unei notificări transmise de furnizorul si initiatorul măsurii si numai dacă schema îndeplineste cerintele prevăzute de Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate. Obligatia notificării prealabile a fost introdusă în proiectul legii criticate, însă Consiliul Concurentei nu a primit până la data întocmirii adresei notificarea schemei de ajutor de stat, iar de la 1 ianuarie 2007 autorizarea acesteia „este de competenta Comisiei Europene, ceea ce face ca timpul rămas până la transferul competentelor în materie să fie insuficient pentru emiterea unei decizii motivate. De aceea, este necesară notificarea formală din partea României după data de 1 ianuarie 2007 pentru acordarea efectivă a ajutorului de stat.”

Cu privire la afectarea comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene, se arată că orice ajutor de stat afectează comertul mentionat, dar acest fapt „nu împiedică autorizarea schemei care îndeplineste conditiile prevăzute de legislatia secundară în domeniu”. Asa cum rezultă din datele existente la Consiliul Concurentei, rezultă că ponderea pe piată a beneficiarilor legii criticate este nesemnificativă, fiind sub 10%.

Din informarea Directiei generale ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate din cadrul Ministerului

Finantelor Publice, cuprinsă în Adresa nr. 690.448 din 20 decembrie 2006, rezultă că legea criticată vizează interventia statului în economie, ce trebuie să fie conformă prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat si a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate. Se mentionează în mod expres că după data aderării României la Uniunea Europeană atributia de autorizare a schemei de ajutor de stat apartine Comisiei Europene.

Agentia Natională pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, prin Adresa nr. 615 din 21 decembrie 2006, sustine că nu are competenta legală de a se pronunta asupra aspectelor solicitate, ci doar Consiliul Concurentei, al cărui aviz a fost avut în vedere de comisiile parlamentare pentru buget, finante si bănci.

În afara informărilor solicitate, la Curtea Constitutională au fost trimise, nefiind solicitate, opinii cu privire la sesizarea de neconstitutionalitate a acestei legi, de către Patronatul Societătilor Independente Producătoare de Bere din România si de către Federatia Natională a Sindicatelor din Industria Alimentară.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, punctul de vedere al Guvernului, informările primite, raportul întocmit de judecătorul-raportor si prevederile criticate din Legea privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si prevederile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 1, 10, 15, 16 si 18 din Legea nr. 47/1992, Curtea a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze sesizarea de neconstitutionalitate.

Obiectul sesizării îl constituie prevederile art. 1 si 3 din Legea privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderi mici si mijlocii din industria berii, ce au următorul cuprins:

- Art. 1: „(1) Se scutesc la plată obligatiile fiscale restante la data de 31.12.2003 si neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, reprezentând accize, impozit pe profit si TVA, datorate de întreprinderile mici si mijlocii din industria berii, care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 3, cu exceptia obligatiilor cu retinere la sursă si a TVA datorată în vamă.

(2) Se scutesc la plată obligatiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi, penalităti si majorări de întârziere aferente obligatiilor fiscale scutite conform alin. (1), calculate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.”;

- Art. 3: „(1) Prevederile prezentei legi se aplică întreprinderilor mici si mijlocii din industria berii care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au declarat până la 15.01.2005 că au capacitate de productie mai mică de 200 mii hl/an;

b) nu s-au aflat în procedură de faliment până la data intrării în vigoare a prezentei legi;

c) sunt întreprinderi mici si mijlocii potrivit prevederilor Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, aprobat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, si sunt considerate «firme în dificultate», în sensul prevederilor regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, aprobat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 501/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.215 din 17 decembrie 2004;

d) calculul numărului de angajati si al valorilor financiare are în vedere tipurile de întreprinderi mici si mijlocii definite în Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, aprobat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 13/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 9 februarie 2005;

e) au întocmit planurile de restructurare pentru restaurarea viabilitătii, îndeplinindu-se cerintele prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5) din Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, aprobat prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 501/2004;

f) se angajează la contributii financiare proprii minimale în cadrul planului de restructurare, de cel putin 40 % din valoarea financiară totală a acestuia pentru întreprinderile mijlocii si, respectiv, de cel putin 25 % pentru întreprinderile mici.

(2) Planurile de restructurare vor fi verificate si aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, întemnen de 15 zile de la data depunerii acestora de către întreprinderile mici si mijlocii din industria berii care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1). Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale poate solicita ca planul de restructurare să fie vizat de o persoană Fizică sau juridică autorizată în domeniul respectiv, care are în obiectul de activitate servicii de elaborare de studii de evaluare, fezabilitate si expertize tehnice pentru industria alimentară în vederea certificării îndeplinirii conditiilor de la alin. (1) lit. e) si f). Cheltuielile aferente acestei măsuri vor fi suportate de întreprinderile mici si mijlocii în cauză. Planul de restructurare poate să vizeze o perioadă de maximum 3 ani.”.

Dispozitiile constitutionale considerate ca fiind încălcate prin textele criticate sunt cele ale art. 56 si ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, al căror cuprins este următorul:

- Art. 56: „(1) Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.

(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale.

(3) Orice alte prestatii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situatii exceptionale.”

- Art. 135 „(2)Statul trebuie să asigure: 3) [-], protectia concurentei loiale, [...]”.

Examinând critica de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie instituie obligatia statului de a asigura protectia concurentei loiale, obligatie ce reprezintă garantia constitutională a libertătii concurentei. Libera concurentă este reglementată la nivel de lege, si nu în plan constitutional. De aceea, pentru a constata dacă prin legea criticată s-a încălcat obligatia statului de asigurare a protectiei liberei concurente, Curtea urmează să examineze reglementările legale ce tin de domeniul concurentei:

I. Curtea constată că legea criticată a fost adoptată în contextul legislativ în care, în materia ajutoarelor de stat, era în vigoare Legea nr. 143/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 16 august 2005, lege care a fost abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006. Art. 1 alin. (1) din ordonantă stabileste că aceasta „are ca scop reglementarea procedurilor nationale în materia ajutorului de stat, în vederea aplicării articolelor 87-89 din Tratatul Comunitătii Europene si a legislatiei secundare adoptate în baza acestora”.

II. Având în vedere că, de la data de 1 ianuarie 2007, România a aderat la Uniunea Europeană, Curtea urmează să examineze legislatia internă în domeniul ajutoarelor de stat si compatibilitatea acesteia cu legislatia Uniunii Europene în domeniu, pentru că, în temeiul art. 148 alin. (2) din Constitutie, „Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fată de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”.

Curtea constată că, întrucât ordonanta de urgentă mentionată reglementează doar procedurile nationale în materia ajutorului de stat, abrogând prevederile de drept material din Legea nr. 143/1999, compatibilitatea acordării acestui ajutor cu libera concurentă se stabileste prin aplicarea directă a prevederilor art. 87 din Tratatul Comunitătii Europene, ce au următorul cuprins:

„(1) Cu exceptia derogărilor prevăzute de prezentul tratat, sunt incompatibile cu piata comună ajutoarele acordate de state sau cele acordate sub orice formă prin intermediul resurselor statului, care distorsionează sau amenintă cu distorsionarea concurentei prin favorizarea anumitor întreprinderi sau productii, în măsura în care afectează schimburile comerciale dintre statele membre.

(2) Sunt compatibile cu piata comună:

a) ajutoarele cu caracter social acordate consumatorilor individuali, cu conditia ca acestea să fie acordate fără vreo discriminare legată de originea produselor;

b) ajutoarele destinate remedierii daunelor cauzate de calamitătile naturale sau de alte evenimente extraordinare;

c) ajutoarele acordate economiei anumitor regiuni ale Republicii Federale Germania, prin divizarea Germaniei, în măsura în care ele sunt necesare pentru compensarea dezavantajelor economice cauzate de această divizare.

(3) Pot fi considerate compatibile cu piata comună:

a) ajutoarele destinate favorizării dezvoltării economice a regiunilor cu un nivel de trai anormal de scăzut sau dominate de un nivel grav al somajului;

b) ajutoarele destinate să promoveze executarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru;

c) ajutoarele destinate să faciliteze dezvoltarea anumitor activităti sau a anumitor regiuni economice, dacă nu alterează conditiile schimburilor comerciale într-o măsură contrară interesului comun;

d) ajutoarele destinate să promoveze cultura si conservarea patrimoniului, dacă nu alterează conditiile schimburilor comerciale si concurenta în Comunitate într-o măsură care contravine interesului comun;

e) celelalte categorii de ajutoare determinate prin decizia Consiliului, care hotărăste cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei.”

În aplicarea art. 87-89 din tratat, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul nr. 70 din 12 ianuarie 2001 referitor la ajutoarele de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, ce prevede compatibilitatea acestora, în anumite conditii, cu piata comună.

Curtea Constitutională apreciază că ajutoarele de stat prevăzute de legea criticată pot fi compatibile cu libera concurentă, în temeiul art. 87 alin. (3) din Tratatul Comunitătii Europene, dat fiind că aceste ajutoare sunt destinate să mentină în activitatea economică întreprinderi mici si mijlocii cu traditie în productia de bere si care se află în dificultate economică, supuse procesului de restructurare. în scopul mentinerii unei structuri de piată concurentiale, Comisia Europeană are în vedere rolul benefic al întreprinderilor mici si mijlocii asupra dinamismului economiei si, prin urmare, permite ca acestea să beneficieze de ajutor de stat într-un cuantum care să nu afecteze schimburile comerciale între statele membre. Asadar, Curtea retine că ajutoarele de stat avute în vedere de legea criticată nu sunt de natură să afecteze relatiile comerciale fată de ceilalti producători interni si, cu atât mai mult, fata de celelalte state membre ale Uniunii Europene. Aceeasi concluzie se desprinde si din informarea Consiliului Concurentei, în care se arată că ponderea pe piată a potentialilor beneficiari de ajutoare este nesemnificativă (fiind sub 10%). în aceste conditii, ajutoarele ce fac obiectul examinării pot fi compatibile cu libera concurentă, asa cum rezultă din art. 87 alin. (3) din Tratatul Comunitătii Europene.

Curtea retine, de asemenea, că, potrivit dispozitiilor art. 87 alin. (3) din Tratatul Comunitătii Europene, Comisia Europeană este competentă să stabilească compatibilitatea ajutoarelor de stat cu functionarea pietei comune, printre acestea figurând si ajutorul acordat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, si anume a acelora ce nu sunt în măsură să evite falimentul, în lipsa interventiei statului, situatie reglementată de legea criticată.

Totodată, Curtea Constitutională mai retine că, asa cum rezultă din informarea Consiliului Concurentei, schema de ajutor nu a fost notificată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în vederea avizării până la 31 decembrie 2006. în aceste conditii, este necesar ca, după data de 1 ianuarie 2007, România să notifice aceste ajutoare Comisiei Europene asa cum reglementează art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, care prevede că rolul autoritătii de contact în raporturile dintre Comisia Europeană si autoritătile si institutiile publice din România revine Consiliului Concurentei.

III. 1) Cu privire la critica autorilor sesizării referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 135 alin. (2) din Constitutie, Curtea retine că, potrivit art. 3 alin. (1) lit. e) din lege, ajutoarele de stat se acordă întreprinderilor mici si mijlocii care „au întocmit planurile de restructurare pentru restaurarea viabilitătii, îndeplinindu-si cerintele prevăzute la art. 13 alin. (2)-(5) din Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate [...]”.

Prin această reglementare nu se încalcă dispozitiile cuprinse în art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie referitoare la obligatia statului de a asigura protectia concurentei loiale, ci, dimpotrivă, legea îsi propune să dea expresie obligatiei statului, prevăzută de acelasi articol din Constitutie, de „creare a cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie”. în scopul creării acestui cadru, statul trebuie să sustină o politică concurentială corectă, prin evitarea concentrărilor, al căror efect ar duce la crearea monopolului în productia de bere din România.

Curtea constată, de asemenea, că nu este întemeiată nici critica potrivit căreia încercarea statului de a salva de la faliment fabricile de bere cu o capacitate mică este contrară unor principii concurentiale, întrucât, în aplicarea art. 87 al Tratatului Comunitătii Europene, s-au emis unele reglementări privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate. Asa este, de exemplu, Regulamentul Comisiei Europene nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul Comunitătii Europene referitor la ajutoarele de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii. în sensul acestui regulament, legea examinată instituie măsuri în scopul mentinerii micii productii interne traditionale, de bere, prin valorificarea, în principal, a factorilor de productie din zonele respective, dar si prin mentinerea fortei de muncă calificate în acest domeniu, contribuind astfel la ridicarea potentialului economic al întreprinderilor mici si mijlocii. Asa fiind, Curtea Constitutională constată că ajutorul de stat acordat acestor întreprinderi nu îngrădeste libera concurentă, ci, dimpotrivă, el contribuie la consolidarea structurilor economice si la mentinerea concurentei loiale.

De asemenea, Curtea constată că nu este întemeiată nici critica de neconstitutionalitate referitoare la acordarea ajutorului de stat în scopul cresterii capacitătii de productie, întrucât art. 3 alin. (2) lit. a) din legea criticată prevede că beneficiază de ajutor de stat doar acele întreprinderi mici si mijlocii care au declarat, până la 15 ianuarie 2005, că aii o capacitate de productie mai mică de 200 mii hl/an. Mai mult decât atât, art. 4 alin. 1 lit. a) prevede că ajutorul de stat acordat îsi pierde valabilitatea în cazul în care, pe perioada aplicării planului de restructurare, beneficiarii procedează la mărirea capacitătii de productie peste cea prevăzută la art. 1 lit. a).

2) Examinând critica referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 56 din Constitutie referitoare la contributii financiare, Curtea constată că aceasta este nefondată, deoarece, prin alin. (2) al acestui articol, legiuitorul a înteles să garanteze că sistemul legal de impuneri trebuie să asigure justa asezare a sarcinilor fiscale, iar nu să interzică acordarea unor înlesniri către contribuabili, chiar dacă, în cauza de fată, scutirile de la plată au natura juridică a ajutorului de stat.

Cu privire la sustinerea potrivit căreia acordarea de drepturi doar în beneficiul unora dintre contribuabili contribuie la mărirea patrimoniului, Curtea retine că nu are relevantă dacă scutirea de la plată a obligatiilor fiscale ar influenta mărirea patrimoniului, deoarece, prin restructurare si consolidare, întreprinderile mici si mijlocii vor deveni contribuabili solvabili la bugetul de stat. Mai mult, legea criticată, în art. 3 alin. (1) lit. f) stabileste că prevederile legii se aplică întreprinderilor mici si mijlocii din industria berii, care „se angajează la contributii financiare proprii minimale în cadrul planului de restructurare, de cel putin 40% din valoarea financiară totală a acestuia pentru întreprinderile mijlocii si, respectiv, de cel putin 25% pentru întreprinderile mici.

IV. Curtea a exercitat controlul de constitutionalitate în limitele sesizării. Având în vedere însă că legea criticată a tranzitat sistemul legislativ anterior în cel actual care se interferează cu legislatia Uniunii Europene, Curtea Constitutională a luat act de aplicarea directă a dispozitiilor art. 87-89 din Tratatul Comunitătii Europene, neexistând, în prezent, o reglementare legala internă, de drept material, cu privire la ajutorul de stat, si constată că nu este cazul ipotezei reglementate de art 148 alin. (2) din Constitutie, referitoare la aplicarea prioritară a reglementărilor comunitare. Este de observat si faptul că obligatia notificării ajutorului de stat revine Consiliului Concurentei, ca autoritate de contact dintre România si Comisia Europeană, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, Comisie care va decide cu privire la acordarea ajutorului de stat avut în vedere de legea supusă controlului de constitutionalitate.

Pe de altă parte, desi excedează controlului de constitutionalitate, Curtea constată că prevederile legii criticate trebuie puse de acord, în primul rând, cu dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, care a abrogat legislatia internă în materie, iar, în al doilea rând, trebuie corelate cu prevederile art. 87-89 din Tratatul Comunitătii Europene.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. a), al art. 147 alin. (4) si al art. 148 alin. (2) din Constitutia României, precum si al art. 15 alin. (1) si al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că prevederile art. 1 si ale art. 3 din Legea privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii sunt constitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 17 ianuarie 2007 si la aceasta au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Serban Viorel Stănoiu, Ion Predescu si Tudorel Toader, judecători.

 

PRESEDINTE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim magistrat-asistent, Claudia Miu

 

OPINIE SEPARATĂ

 

Prin Decizia nr. 59 din 17 ianuarie 2007, Curtea Constitutională a constatat că prevederile art. 1 si 3 din Legea privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii sunt constitutionale. Prevederile art. 1 alin. (1) stabilesc acordarea unor facilităti financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii, care constau în scutirea de la plata obligatiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2003 si neachitate până la data intrării în vigoare a acestei legi, reprezentând accize, impozit pe profit si TVA, în conditiile prevăzute de lege, fiind exceptate obligatiile cu retinere la sursă si TVA datorată în vamă. De asemenea, în temeiul alin. (2) al aceluiasi articol, scutirea de la plata obligatiilor fiscale accesorii vizează si dobânzile, penalitătile si majorările de întârziere aferente obligatiilor fiscale scutite conform alin. (1), calculate până la data intrării în vigoare a acestei legi.

Din continutul acestor reglementări juridice rezultă că facilitătile financiare de care beneficiază întreprinderile mici si mijlocii din industria berii reprezintă nici mai mult nici mai putin decât ajutoare de stat acordate acestor societăti comerciale. Desigur, acordarea unor ajutoare de stat unor întreprinderi mici si mijlocii poate fi făcută în anumite circumstante. Astfel, până la 1 ianuarie 2007, aprobarea ajutoarelor de stat tinea de competenta Consiliului Concurentei. După această dată, aprobarea ajutoarelor de stat este de competenta Comisiei Europene. în temeiul noilor reglementări, Consiliul Concurentei este obligat să notifice Comisiei, în timp util, orice proiecte care urmăresc să instituie sau să modifice ajutoarele de stat.

În spetă, Consiliul Concurentei nu si-a exercitat această obligatie prevăzută de art. 88 alin. 3) din Tratatul (consolidat) privind instituirea Comunitătii Europene.

Prima noastră obiectie privitoare la neconstitutionalitatea Legii privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii are în vedere faptul că prevederile art. 88 alin. (3) din Tratatul (consolidat) privind instituirea Comunitătii Europene privitoare la notificarea către Comisia Europeană a ajutoarelor de stat, instituite prin această lege, nu a fost făcută, în conditiile în care prevederile acestui tratat au devenit obligatorii pentru România, începând cu data de 1 ianuarie 2007. Mentionăm că această obligatie revine si Curtii Constitutionale, în conditiile în care autoritatea noastră de contencios constitutional s-a pronuntat asupra sesizării de neconstitutionalitate la 17 ianuarie 2007, deci după data aderării României la Uniunea Europeană. De altfel, chiar în Decizia nr. 59 din 17 ianuarie 2007 a Curtii Constitutionale se mentionează că România a aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, dată de la care se aplică dispozitiile art. 148 alin. (2) din Constitutie care conferă prioritate dreptului comunitar în raport cu dreptul intern. întrebarea esentială intervine chiar aici: pot fi compatibile dispozitiile acestei legi supuse controlului de constitutionalitate cu prevederile art. 87 si 88 dintr-un tratat european pe care România urmează să-l respecte în temeiul art. 148 din Constitutia României? Răspunsul la această întrebare nu poate fi plasat în zona neantului legislativ, deoarece nu se are în vedere confruntarea prevederilor acestui tratat cu un „vid legislativ”, ci cu aceste dispozitii ale unei legi în curs de a fi promulgată. Cea de-a doua obiectie privitoare la neconstitutionalitatea acestei legi are în vedere aceeasi confruntare dintre o lege internă si o dispozitie a dreptului comunitar. Astfel, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratatul CE în cazul ajutorului de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii (care face parte din dreptul intern), ajutoarele subordonate utilizării produselor nationale de preferintă fată de produsele nationale importate sunt interzise sau, mai precis, prevederile regulamentului în această materie nu se aplică [art. 1 alin. (2) lit. c)]. Este incontestabil faptul că în industria berii din România există o concurentă evidentă între produsele nationale si cele importate, ceea ce exclude orice ajutor de stat în acest domeniu.

Cel putin aceste argumente ne duc la concluzia că Legea privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile mici si mijlocii din industria berii se abate de la prevederile dreptului comunitar si intră, pe această cale, în contradictie cu dispozitiile art. 148 din Constitutia României.

 

JUDECĂTOR,

Ioan Vida

JUDECĂTOR,

Nicolae Cochinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 218 alin. (2) si al art. 303 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea

si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Alexandru Cojocaru

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2007.

Nr. 71.

 

anexă

 

NORME

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor

de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor

de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, atunci când există situatii nereglementate explicit în economia textului legislativ, acestea pot fi solutionate numai prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, denumită în continuare ordonanta de urgentă.

Art. 2. - (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita aparitia unor situatii de natură să determine existenta unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale.

(2) În cazul în care constată aparitia unor astfel de situatii, cum ar fi cele prevăzute la art. 67-70 din ordonanta de urgentă, autoritatea contractantă are obligatia de a elimina, în cel mai scurt timp cu putintă, efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competentelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activitătilor care au legătură cu acestea.

Art. 3. - (1) Distinctia dintre contractul de concesiune si contractul de achizitie publică se realizează în functie de distributia riscurilor, după cum urmează:

a) contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primeste dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor executate, preluând astfel si cea mai mare parte din riscurile aferente realizării si exploatării lucrărilor respective, este considerat a fi contract de concesiune de lucrări publice, în caz contrar fiind considerat contract de achizitie publică de lucrări;

b) contractul prin intermediul căruia contractantul, în calitate de concesionar, primeste dreptul de a exploata serviciile, preluând astfel si cea mai mare parte din riscurile aferente exploatării acestora, este considerat a fi contract de concesiune de servicii, în caz contrar fiind considerat contract de achizitie publică de servicii.

(2) Stabilirea tipurilor de contracte de concesiune, respectiv distinctia dintre contractul de concesiune de lucrări publice si contractul de concesiune de servicii, se realizează în mod similar cu prevederile cap. I sectiunea a 3-a din ordonanta de urgentă.

Art. 4. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a desemna un colectiv de coordonare si supervizare pentru atribuirea fiecărui contract de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii.

(2) Membrii colectivului de coordonare si supervizare prevăzut la alin. (1) sunt numiti de autoritatea contractantă din cadrul specialistilor proprii, la care se pot adăuga, după necesităti, experti externi.

(3) Principalele responsabilităti ale colectivului prevăzut la alin. (1) constau în:

a) fundamentarea deciziei de concesionare, astfel cum este prevăzut la cap. II;

b) elaborarea documentatiei de atribuire conform prevederilor cap. III;

c) stabilirea procedurii de atribuire a contractului de concesiune în conformitate cu prevederile art. 26-28.

Art. 5. - Autoritatea contractantă care a atribuit si a încheiat un contract de concesiune de lucrări publice sau un contract de concesiune de servicii are calitatea de concedent.

Art. 6. - (1) Contractantul care a devenit parte într-un contract de concesiune de lucrări publice sau într-un contract de concesiune de servicii are calitatea de concesionar.

(2) Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau juridică de drept privat, română ori străină.

Art. 7. - (1) Durata unui contract de concesiune de lucrări publice sau a unui contract de concesiune de servicii se stabileste astfel încât:

a) să se evite restrictionarea artificială a accesului la competitie;

b) să se asigure un minimum de profit ca urmare a exploatării într-o perioadă dată;

c) să se asigure un nivel rezonabil al preturilor pentru prestatiile care vor fi efectuate pe durata contractului si ale căror costuri urmează să fie suportate de utilizatorii finali.

(2) Durata maximă a unui contract de concesiune de lucrări publice sau a unui contract de concesiune de servicii, care poate fi acceptată de autoritatea contractantă, trebuie să poată fi argumentată în baza elementelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) si trebuie asumată prin act administrativ al conducătorului autoritătii contractante.

 

CAPITOLUL II

Fundamentarea deciziei de concesionare

 

Art. 8. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a elabora un studiu de fundamentare a deciziei de concesionare în orice situatie în care intentionează să atribuie un contract de concesiune de lucrări publice sau un contract de concesiune de servicii.

(2) Studiul de fundamentare se aprobă prin hotărâre, ordin, decizie a autoritătii contractante, după caz.

Art. 9. - (1) Studiul prevăzut la art. 8 trebuie să se axeze pe analiza unor elemente relevante în care se includ: aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea economică si financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale si aspectele institutionale ale proiectului în cauză, în cazul unui proiect care presupune realizarea de lucrări publice, la baza studiului de fundamentare a deciziei de concesionare va sta studiul de fezabilitate.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), prin proiect se întelege ansamblul lucrărilor/constructiilor care urmează să fie executate si/sau al serviciilor care urmează să fie prestate pe parcursul derulării contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii.

Art. 10. - (1) Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să cuprindă o analiză care să permită definirea si cuantificarea în termeni economici si financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, si variantele identificate de repartitie a riscurilor între părtile viitorului contract. în acest scop, autoritatea contractantă poate să utilizeze, ca model, matricea preliminară de repartitie a riscurilor de proiect prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a verifica, pe baza rezultatului analizei prevăzute la alin. (1), corectitudinea stabilirii distinctiei prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau b), după caz.

Arf. 11. - Rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie să justifice necesitatea si oportunitatea concesiunii si să demonstreze că:

a) proiectul este realizabil;

b) proiectul răspunde cerintelor si politicilor autoritătii publice;

c) au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului;

d) varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de concesiune de lucrări publice sau de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achizitie publică;

e) proiectul beneficiază de sustinere financiară, mentionând, dacă este cazul, care este contributia autoritătii contractante.

Art. 12. - Autoritatea contractantă are dreptul de a achizitiona servicii de consultantă, conform prevederilor ordonantei de urgentă, în scopul elaborării studiilor si analizelor necesare fundamentării deciziei de concesionare.

Art. 13. - (1) În cazul prevăzut la art. 12, autoritatea contractantă, prin colectivul de coordonare si supervizare prevăzut la art. 4, are obligatia de a lua toate măsurile prin care să se asigure că elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare se realizează la un nivel corespunzător si că reflectă în totalitate cerintele si conditiile solicitate.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), principalele atributii ale colectivului de coordonare si supervizare sunt următoarele:

a) facilitarea accesului la documente, rapoarte, baze de date, măsurători si, în general, la orice informatie disponibilă care ar putea servi la elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare;

b) facilitarea contractelor consultantului cu alte autorităti publice si/sau cu persoane de drept privat;

c) analizarea fiecărui raport intermediar si a raportului final, precum si formularea observatiilor si propunerilor de modificare;

d) avizarea îndeplinirii de către consultant a activitătilor desfăsurate în fiecare fază;

e) elaborarea unui raport de avizare a finalizării studiului de fundamentare a deciziei de concesionare si prezentarea acestuia conducătorului autoritătii contractante în vederea aprobării.

 

CAPITOLUL III

Elaborarea documentatiei de atribuire

 

Art. 14. - (1) După aprobarea studiului de fundamentare, autoritatea contractantă, prin colectivul de coordonare si supervizare prevăzut la art. 4 din prezentele norme, are obligatia să asigure întocmirea documentatiei de atribuire, cu respectarea regulilor de elaborare prevăzute la art. 33 din ordonanta de urgentă.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a achizitiona servicii de consultantă în scopul elaborării documentatiei de atribuire.

Art. 15. - În elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă trebuie să respecte prevederile art. 35-39 din ordonanta de urgentă.

Art. 16. - (1) În mod specific pentru contractele de concesiune de lucrări publice si de servicii, caietul de sarcini trebuie să contină:

a) obiectivele pe termen lung, mediu si imediate ale proiectului;

b) modul de operare vizat pentru derularea proiectului, inclusiv, dacă este cazul, investitiile pe care concesionarul va fi obligat să le realizeze si termenul de realizare a acestora;

c) descrierea activitătilor, conditii generale tehnice si de calitate;

d) dacă există, conditii speciale impuse de natura activitătilor care vor intra în obiectul contractului de concesiune, cum ar fi conditii de sigurantă în exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului sau privind protejarea si punerea în valoare a patrimoniului national, conditii privind protejarea secretului de stat, utilizarea unor materiale cu regim special, conditii speciale impuse de acorduri si conventii la care România este parte;

e) propunerea autoritătii contractante de distributie a riscurilor de proiect;

f) dacă este cazul, optiunea concedentului pentru forma de organizare a concesionarului;

g) dacă este cazul, optiunea pentru crearea unei companii de proiect;

h) clauze financiare si de asigurări;

i) dacă este cazul, regimul bunurilor utilizate si/sau realizate de concesionar în timpul derulării contractului de concesiune;

j) cuantumul garantiilor care urmează a fi constituite, după caz.

(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. g), prin companie de proiect se întelege o societate comercială rezidentă în România, constituită de concedent, prin unităti aflate în subordinea sau sub autoritatea sa, si concesionar, functionând în baza legii si având ca unic scop realizarea obiectivelor concesiunii de lucrări publice sau de servicii.

Art. 17. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a anunta criteriile de calificare si selectie în anuntul de participare. Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezintă în cadrul documentatiei de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica criterii de calificare si selectie referitoare numai la:

a) situatia personală a candidatului sau a ofertantului;

b) capacitatea de exercitare a activitătii profesionale;

c) situatia economică si financiară;

d) capacitatea tehnică si/sau profesională;

e) standarde de asigurare a calitătii;

f) standarde de protectie a mediului.

(3) Aplicarea criteriilor de calificare si selectie se realizează potrivit prevederilor paragrafelor 2-5 din sectiunea a 2-a a cap. V din ordonanta de urgentă.

Art. 18. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a anunta criteriile de atribuire a contractului de concesiune a lucrărilor publice si a serviciilor în anuntul de participare. Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezintă în cadrul documentatiei de atribuire.

(2) Criteriile de atribuire se pot referi, după caz, la:

a) nivelul tarifelor de utilizare plătibile de către beneficiarii finali;

b) nivelul redeventei;

c) gradul de preluare a riscului de către concesionar;

d) planurile de finantare si dezvoltare prezentate;

e) nivelul calitativ, tehnic si functional al solutiilor tehnice propuse;

f) modul de asigurare a protectiei mediului;

g) modul de rezolvare a unor probleme sociale; h) termenele de realizare a unor investitii;

i) durata concesiunii.

(3) Atunci când stabileste criteriile de atribuire a contractului, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza criterii care:

a) nu au o legătură directă cu natura si obiectul contractului de concesiune de lucrări publice sau de servicii care urmează să fie atribuit;

b) nu reflectă un avantaj real si evident pe care autoritatea contractantă îl poate obtine, în numele său sau al beneficiarilor finali, prin utilizarea criteriului respectiv.

(4) Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică. Pentru fiecare criteriu autoritatea contractantă are obligatia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertantii le oferă sau importanta tehnică/functională a solutiilor propuse.

 

CAPITOLUL IV

Publicarea anunturilor de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune de lucrări publice

sau de concesiune de servicii

 

Art. 19. - Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite spre publicare anunturile de participare către operatorul Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Art. 20. - Transmiterea spre publicare a anunturilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro

Art. 21. - Anunturile pentru care ordonanta de urgentă impune obligatia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de către autoritatea contractantă într-o limbă oficială a Uniunii Europene si trebuie să respecte forma adoptată prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005 care stabileste formatul standard al anunturilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevăzute în directivele 17/2004/CE si 18/2004/CE.

Art. 22. - Atunci când stabileste perioadele limită pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă are obligatia de a lua în calcul si termenul de 3 zile lucrătoare, necesar pentru verificarea anunturilor de către Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si pentru transmiterea acestora către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către operatorul SEAP, astfel cum este prevăzut la art. 49 alin. (2) si (3) din ordonanta de urgentă.

Art. 23. - Operatorul SEAP are obligatia de a publica anuntul în SEAP, în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, dar în niciun caz înainte de data transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă prevederile ordonantei de urgentă impun această obligatie.

Art. 24. - În cazul anunturilor pentru care ordonanta de urgentă nu prevede obligatia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatea contractantă are obligatia de a include în continutul anunturilor cel putin informatiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 2.

Art. 25. - În cel mult o zi lucrătoare după publicarea anuntului în SEAP, autoritatea contractantă are obligatia de a transmite anuntul respectiv spre publicare si către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

 

CAPITOLUL V

Aplicarea procedurilor de atribuire si evaluarea ofertelor

 

Art. 26. - Autoritatea contractantă are obligatia de a atribui contractul de concesiune de lucrări publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-c) din ordonanta de urgentă.

Art. 27. - Prin exceptie de la prevederile art. 26, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura

de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunt de participare, atunci când, în urma aplicării licitatiei deschise, licitatiei restrânse sau a dialogului competitiv, nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu a fost considerată admisibilă.

Art. 28. - (1) Autoritatea contractantă va aplica procedura de licitatie restrânsă sau de licitatie deschisă atunci când poate defini clar specificatiile tehnice capabile să-i satisfacă necesitătile si exigentele si poate stabili cu precizie montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.

(2) În cazul în care conditiile prevăzute la alin. (1) nu pot fi îndeplinite, autoritatea contractantă va aplica procedura de dialog competitiv.

Art. 29. - Pentru aplicarea efectivă a procedurilor de atribuire prevăzute la art. 26, prevederile prezentului capitol se completează cu dispozitiile sectiunilor 2-5 ale cap. III din ordonanta de urgentă si dispozitiile sectiunilor 1-4 ale cap. IV din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 30. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a desemna, pentru atribuirea fiecărui contract de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare.

(2) Membrii comisiei de evaluare trebuie să fie în număr de minimum 5 si se nominalizează, de regulă, din cadrul colectivului de coordonare si supervizare prevăzut la art. 4 alin. (1).

(3) Autoritatea contractantă desemnează, prin hotărâre, ordin sau decizie, presedintele comisiei de evaluare dintre membrii acesteia.

(4) Autoritatea contractantă are obligatia de a nominaliza membri de rezervă pentru membrii comisiei de evaluare.

(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezervă numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-si îndeplini atributiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezervă care îsi va exercita atributiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire.

Art. 31. - (1) Presedintele comisiei de evaluare are dreptul de a propune conducerii autoritătii contractante cooptarea în cadrul comisiei de evaluare a unor experti externi.

(2) Propunerea prevăzută la alin. (1) trebuie să precizeze atributiile si responsabilitătile specifice ale expertilor care urmează să fie cooptati în comisia de evaluare si să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare.

(3) Expertii cooptati pot fi nominalizati odată cu numirea comisiei de evaluare, dintre expertii externi prevăzuti la art. 4 alin. (2), sau ulterior, în functie de problemele specifice care ar putea impune expertiza acestora.

(4) Expertii cooptati pentru probleme specifice nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă au obligatia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra cărora îsi exprimă punctul de vedere.

(5) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (4) este destinat să faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a ofertelor si de stabilire a ofertei/ofertelor câstigătoare. Raportul de specialitate se atasează la raportul de atribuire si devine parte a dosarului de concesiune.

Art. 32. - (1) Atributiile comisiei de evaluare sunt următoarele:

a) deschiderea ofertelor si, după caz, a altor documente care însotesc oferta;

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanti/candidati, astfel cum au fost acestea solicitate prin documentatia de atribuire;

c) realizarea selectiei/preselectiei candidatilor, dacă este cazul;

d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;

f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini sau din documentatia descriptivă;

g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti;

h) stabilirea ofertelor admisibile;

i) aplicarea criteriilor de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentatia de atribuire, si stabilirea ofertei câstigătoare;

j) În cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanta de urgentă, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

k) elaborarea raportului procedurii de atribuire, potrivit prevederilor art. 213 alin. (2) din ordonanta de urgentă.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), oferta este considerată admisibilă dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele conditii:

a) nu se încadrează în niciuna dintre situatiile prevăzute la art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) a fost depusă de un ofertant care îndeplineste cerintele minime de calificare;

c) Îndeplineste cerintele caietului de sarcini;

d) nu contine propuneri dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, referitoare la clauzele contractuale;

e) propunerea financiară este realistă si nu implică din partea autoritătii contractante o contributie de natură să producă o distribuire majoritară a riscului de exploatare către ea însăsi.

Art. 33. - (1) Oferta poate fi considerată inadmisibilă si dacă a fost depusă de un ofertant care, în ultimii 2 ani,

din motive imputabile acestuia, nu si-a îndeplinit sau a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia.

(2) Modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale se dovedeste prin mijloace precum certificatele/documentele prevăzute la art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. a) din ordonanta de urgentă.

Art. 34. - (1) Pe parcursul desfăsurării procesului de evaluare, comisia si expertii cooptati au obligatia de a păstra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricăror alte informatii prezentate de candidati/ofertanti, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

(2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidentialitate se sanctionează potrivit legii.

(3) Cu exceptia sedintei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia si expertii cooptati, după caz.

(4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevăzute la cap. II sectiunea a 8-a din ordonanta de urgentă, sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cât si expertilor cooptati.

Art. 35. - (1) Comisia de evaluare si membrii cooptati au obligatia de a semna pe propria răspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 34 alin. (1) si prin care confirmă că nu se află într-o situatie care implică existenta unui conflict de interese.

(2) Declaratia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atributiilor specifice în cadrul procesului de evaluare.

(3) În cazul în care unul dintre membrii desemnati în comisia de evaluare sau unul dintre expertii cooptati constată că se află într-o situatie de incompatibilitate, atunci acesta are obligatia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o altă persoană. Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate autoritătii contractante si de către orice altă persoană.

(4) În cazul în care sunt sesizate astfel de situatii, autoritatea contractantă are obligatia de a verifica cele semnalate si, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina aparitia unui conflict de interese.

Art. 36. - (1) În cazul aplicării procedurii de dialog competitiv, pe parcursul dialogului desfăsurat în etapa a doua a acestei proceduri, comisia de evaluare trebuie să discute si să clarifice, în conformitate si în limitele mandatului acordat de conducătorul autoritătii contractante, elemente esentiale cum ar fi:

a) identificarea responsabilitătilor de natură tehnică, financiară si juridică ale concedentului si ale concesionarului;

b) modul de distribuire a riscurilor si beneficiilor între concesionar si concedent, fără ca prin această distributie să se depăsească limita care stabileste distinctia dintre contractul de concesiune si contractul de achizitie publică, astfel cum s-a prevăzut la art. 3 alin. (1);

c) modificarea, revizuirea sau adaptarea studiilor existente, în functie de conditiile de realizare propuse de participantii la dialog si în măsura în care sunt agreate de autoritatea contractantă;

d) identificarea clară a standardelor de performantă, a facilitătilor, a echipamentelor care urmează să fie asigurate pe parcursul derulării contractului, precum si a cerintelor de predare la sfârsitul perioadei de contract;

e) modul de efectuare a controlului si identificarea mecanismelor de urmărire a costurilor, calitătii si sigurantei prestatiilor, a relatiilor cu tertii, precum si a altor cerinte specifice de operare si întretinere;

f) aranjamentele alternative pentru cazurile în care concesionarul intră în stare de insolventă sau lichidare ori în cazul în care, din motive care nu tin de vointa părtilor, concesiunea încetează înainte de termen;

g) stabilirea mecanismelor de rezolvare a conflictelor;

h) elemente referitoare la forta de muncă preluată sau angajată pentru realizarea proiectului;

i) clauzele generale ale contractului care urmează să fie încheiat;

j) stabilirea categoriilor de bunuri:

- bunuri de retur - acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata proiectului în scopul îndeplinirii obiectivelor concesiunii si care, la încetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile si libere de orice sarcini sau obligatii concedentului;

- bunuri proprii - acele bunuri care, la încetarea contractului, rămân în proprietatea concesionarului;

k) alte obiective stabilite de autoritatea contractantă.

(2) În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea niciunei solutii corespunzătoare necesitătilor sale obiective, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se, implicit, îndeplinite conditiile prevăzute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgentă.

Art. 37. - În cazul aplicării procedurii de negociere, comisia de evaluare trebuie să discute si să clarifice, în conformitate si în limitele mandatului acordat de conducătorul autoritătii contractante, aceleasi elemente esentiale cum sunt cele prevăzute la art. 36.

Art. 38. - (1) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel putin două treimi din numărul membrilor săi.

(2) În cazul stabilirii ofertei câstigătoare pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflectă prin punctajul individual acordat fiecărei oferte.

(3) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligatia de a-si prezenta punctul de vedere în scris, elaborând în acest sens o notă individuală, care se atasează la raportul procedurii de atribuire.

Art. 39. - Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigătoare dintre ofertele admisibile, în conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanta de urgentă.

Art. 40. - Raportul procedurii de atribuire, precum si, după caz, rapoartele elaborate pentru etapele sau fazele intermediare ale procedurii de atribuire aplicate se înaintează conducătorului autoritătii contractante spre aprobare, conform atributiilor legale ce îi revin.

 

CAPITOLUL VI

Garantia de participare

 

Art. 41. - Autoritatea contractantă are obligatia de a preciza în documentatia de atribuire următoarele informatii:

a) cuantumul garantiei de participare în sumă fixă, sumă care nu poate depăsi 2% din valoarea estimată a contractului;

b) data până la care trebuie depusă garantia de participare;

c) perioada de valabilitate a garantiei de participare.

Art. 42. -(1) Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancară, care se prezintă în original, în cuantumul, până la data si pentru perioada prevăzute în documentatia de atribuire.

(2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea scrisorii de garantie bancară de către o anumită * bancă, nominalizată în mod expres în documentatia de atribuire.

Art. 43. - Autoritatea contractantă are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situatii: ^

a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câstigătoare, refuză să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei.

Art. 44. - (1) Garantia de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câstigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

(2) Garantia de participare, constituită de ofertantii a căror ofertă nu a fost stabilită câstigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă după semnarea contractului cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată câstigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

 

CAPITOLUL VII

Încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii

 

Art. 45. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a finaliza procedura de atribuire, prin încheierea contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a finaliza procedura de atribuire, prin anularea acesteia, dar numai în circumstantele prevăzute la art. 209 din ordonanta de urgentă.

Art. 46. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a comunica tuturor candidatilor/ofertantilor rezultatul aplicării procedurii, potrivit prevederilor cap. V sectiunea a 5-a din ordonanta de urgentă.

(2) Comunicarea către ofertantul declarat cîstigător trebuie să contină si invitatia pentru semnarea contractului.

(3) Data stabilită în invitatia prevăzută la alin. (2) nu poate fi anterioară datei de împlinire a termenelor prevăzute la art. 205 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgentă.

Art. 47. - (1) Contractul de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii trebuie să cuprindă clauze clare referitoare la drepturile si obligatiile fiecărei părti.

(2) Caietul de sarcini si oferta concesionarului reprezintă parte integrantă a contractului de concesiune. Clauzele generale sau specifice ale contractului de concesiune nu trebuie să contravină cerintelor esentiale ale caietului de sarcini si nici angajamentelor asumate de concesionar în cadrul ofertei.

Art. 48. - (1) În temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobândeste dreptul de a exploata, în tot sau în parte, rezultatul lucrărilor sau de a presta serviciile care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor si standardelor de calitate stabilite de concedent. Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si scopului stabilit de părti prin contractul de concesiune.

(2) În temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligatia de a asigura exploatarea eficace, în regim de continuitate si permanentă, a lucrărilor publice sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii, în conformitate cu cerintele si destinatia impuse de concedent.

Art. 49. - (1) Scopul principal al contractului este să asigure, pe baza unei gestionări optime, efectuarea la un nivel corespunzător a activitătilor, la preturi accesibile pentru utilizatorii finali, precum si întretinerea si dezvoltarea oricăror bunuri de retur încredintate concesionarului pentru efectuarea respectivelor activităti. în acest sens, indiferent de modul de distribuire a riscurilor, modul de recuperare a costurilor de către concesionar trebuie stabilit astfel încât să îl determine pe acesta să depună toate diligentele necesare pentru reducerea costurilor respective.

(2) Modul în care se realizează recuperarea costurilor de către concesionar trebuie să includă, în mod obligatoriu, preluarea celei mai mari părti din riscurile exploatării aferente contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii.

(3) În sensul prevederilor alin. (2), riscul exploatării este constituit din:

a) riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performantă si calitate ai constructiei/serviciului, clar determinati si măsurabili, pe întreaga durată de viată a proiectului;

b) riscul de piată, respectiv neîntrebuintarea de către utilizatorii finali a rezultatului lucrărilor executate/serviciilor puse la dispozitia acestora, în conditiile în care parametrii de performantă si calitate sunt integral respectati.

(4) Concedentul nu se obligă la plata niciunei sume de bani dacă prin contract se stabileste faptul că riscul de exploatare este preluat integral de concesionar. în cazul în care contractul contine clauze în acest sens, concedentul are dreptul de a primi si o redeventă care poate fi stabilită la un nivel fix sau într-un anumit procent din cuantumul veniturilor încasate de concesionar de la beneficiarii finali ca urmare a activitătilor realizate.

(5) Fără a afecta prevederile art. 3, în cazul în care riscul de exploatare este distribuit între concedent si concesionar, prin contractul de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii trebuie să se stabilească în mod explicit contributia financiară a concedentului pe parcursul derulării contractului, precum si alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar.

Art. 50. - (1) Contractul de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii trebuie să cuprindă clauze prin care se stabileste în mod explicit modul de distribuire a riscurilor pe întreaga durată a acestuia.

(2) Concedentul nu are dreptul ca, pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii, să accepte sau să solicite modificări ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o diminuare a responsabilitătilor concesionarului în asemenea măsură încât cea mai mare parte a riscurilor să fie redistribuită concedentului.

Art. 51. - (1) Concedentul trebuie să definească prin contract nivelul de performantă si de calitate al activitătilor pe care concesionarul urmează să le efectueze, precum si modul în care acesta trebuie să răspundă în eventuale situatii de urgentă, stabilind în acest sens indicatori relevanti si măsurabili pe baza cărora se va realiza verificarea modului de respectare a obligatiilor contractuale.

(2) Clauzele contractuale trebuie să prevadă dreptul concedentului de a verifica îndeplinirea cerintelor de performantă si calitate a activitătilor realizate de concesionar, asigurându-se în acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte.

(3) Clauzele contractuale trebuie să prevadă, de asemenea, modul în care concesionarul se obligă să prezinte concedentului rapoarte, periodice sau la simpla solicitare a acestuia din urmă, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derulării contractului.

Art. 52. - (1) În contractul de concesiune de lucrări publice sau de concesiune de servicii trebuie precizată procedura prin care, la momentul începerii proiectului, se realizează transferul de la concedent la concesionar al infrastructurii sau al oricăror bunuri ce vor fi utilizate în derularea concesiunii.

(2) Contractul trebuie să stabilească distinctia dintre bunurile de retur si bunurile proprii, precum si regimul juridic al acestora.

(3) Contractul trebuie să precizeze, de asemenea, procedura prin care, la momentul finalizării proiectului, se realizează transferul obiectului concesiunii de la concesionar la concedent.

Art. 53. - Concesionarul are dreptul de a încheia contracte cu tertii pentru asigurarea si valorificarea exploatării bunurilor, activitătilor si serviciilor care fac obiectul concesiunii.

Art. 54. - (1) Contractul trebuie să prevadă situatiile în care acesta poate înceta, după cum urmează:

a) la expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta prezentată de concesionar si a clauzelor contractuale specifice;

b) În cazul constatării unor abateri grave ale concesionarului de la îndeplinirea obligatiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concedent si cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

c) În cazul constatării unor abateri grave ale concedentului de la îndeplinirea obligatiilor contractuale, prin rezilierea unilaterală de către concesionar si cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

d) În cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de către concedent, dar numai cu plata de despăgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului;

e) În cazuri de fortă majoră sau caz fortuit, când concesionarul se află în imposibilitatea de a continua contractul, prin renuntare fără plata unei despăgubiri.

(2) Suplimentar prevederilor alin. (1) lit. b), contractul trebuie să contină proceduri adecvate de rezolvare a neconformitătilor în îndeplinirea cerintelor de performantă si calitate stabilite în situatia prevăzută la art. 51 alin. (1), inclusiv penalităti aplicabile în cazul constatării unor astfel de neconformităti, până la corectarea acestora.

Art. 55. - (1) Părtile vor stabili în mod obligatoriu mecanismele de solutionare a divergentelor care pot să apară pe parcursul derulării contractului si instantele învestite cu solutionarea acestor diferende.

(2) Părtile pot insera în contract clauza arbitrată sau compromisorie care atribuie competenta de solutionare a litigiilor izvorâte din executarea contractului instantelor arbitrale.

Art. 56. - În termen de 48 de zile de la data încheierii contractului de concesiune de lucrări publice sau de servicii, autoritatea contractantă are obligatia de a transmite spre publicare în SEAP informatii referitoare la identitatea ofertantului câstigător, la serviciile sau lucrările publice care fac obiectul contractului de concesiune, la redeventa pe care o va primi autoritatea contractantă sau, după caz, la contributia financiară care urmează să fie plătită de autoritatea contractantă.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 57. - (1) Monitorizarea atribuirii contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii de realizează de către Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice pe baza informatiilor cuprinse în anunturile de participare si în rapoartele anuale transmise de autoritătile contractante.

(2) Autoritătile contractante au obligatia transmiterii către Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior.

(3) Informatiile solicitate se transmit conform modelului de raport prevăzut în anexa nr. 3, de regulă în format electronic sau, în cazuri exceptionale, pe suport hârtie, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an.

Art. 58. - (1) Raportul anual în format electronic se transmite la adresa de e-mail monitorizare@anrmap.ro.

(2) Raportul anual în format fizic se depune la registratura Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, autoritatea contractantă având obligatia de a solicita numărul de înregistrare pe copia-martor a acestuia.

(3) Omisiunea transmiterii raportului anual sau transmiterea unui raport incomplet ori continând informatii eronate intră sub incidenta prevederilor art. 293 lit. m) din ordonanta de urgentă.

Art. 59. - Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice prelucrează informatiile relevante cuprinse în anunturile de participare, precum si rapoartele anuale primite de la autoritătile contractante, constituind o bază de date statistice care sunt utilizate pentru:

a) prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană;

b) supravegherea modului de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) prevenirea si, după caz, constatarea unor încălcări ale legislatiei în domeniu.

Art. 60. - (1) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (2), concedentul are obligatia de a elibera concesionarului documente constatatoare care contin informatii referitoare la îndeplinirea obligatiilor contractuale de către acesta si la eventualele prejudicii, în termen de 14 zile de la data finalizării contractului respectiv.

(2) Documentele constatatoare prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, concedentul având, suplimentar obligatiilor prevăzute la alin. (1), si următoarele obligatii:

a) să depună un exemplar la dosarul concesiunii; si

b) să transmită un exemplar Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, în scopul monitorizării, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).

(3) Omisiunea transmiterii documentului constatator prevăzut la alin. (2) lit. b) sau transmiterea unui document care contine informatii eronate intră sub incidenta prevederilor art. 293 lit. m) din ordonanta de urgentă.

(4) Documentele constatatoare emise de autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate în contencios administrativ, potrivit legii.

Art. 61. - Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru:

a) aprobarea unor formulare specifice utilizate în cadrul procedurilor de atribuire ori în procesul de monitorizare a contractelor de concesiune de lucrări publice sau a contractelor de concesiune de servicii;

b) aprobarea unor instructiuni si ghiduri de utilizare, cu caracter general sau punctual, referitoare la prevederile ordonantei de urgentă si/sau ale prezentei hotărâri.

Art. 62. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr.

 la norme

 

MATRICEA PRELIMINARĂ DE REPARTITIE

A RISCURILOR DE PROIECT

(Model)

 

Categoria de risc

Descriere

Consecinte

Eliminare

Riscuri de amplasament

Structură existentă (modernizari)

Structurile existente sunt inadecvate pentru a adapta dezvoltarea

Majorarea costurilor si timpului necesar pentru realizarea proiectului

Concesionarul transferă riscul constructorului, care se poate baza pe rapoarte de expertiză tehnică în faza de proiect

Conditii de amplasament

Conditii de sol neprevăzut de grele

Majorarea costurilor si timpului necesar pentru realizarea proiectului

Concesionarul transferă riscul constructorului, care se poate baza pe rapoarte de expertiză tehnică în faza de proiect

Aprobări

Nu pot fi obtinute toate aprobările necesare sau pot fi obtinute cu conditionări neprevăzute

întârzieri în începerea proiectului sau în finalizarea lui si cresterea costurilor aferente realizării proiectului

Înainte de începerea proiectului, Concedentul realizează o investigare în detaliu a aprobărilor necesare

Curătare si viabilizare

Pregătirea terenului are ca rezultat un cost mult mai mare decât cel anticipat si necesită un timp cu mult peste termenii contractuali

Majorarea costurilor si timpului necesar pentru realizarea proiectului

Concesionarul trebuie să fie capabil să-si utilizeze si să-si mobilizeze resursele pentru a acoperi costurile pentru curătarea si viabilizarea terenului

Titlul de proprietate

Cresterea costurilor si timpului necesar pentru achizitia de terenuri de la proprietari si/sau pentru acordarea dreptului de utilizare a terenurilor

Majorarea costurilor si timpului necesar pentru realizarea proiectului

Verificarea de către Concedent a registrelor cadastrale si luarea măsurilor necesare pentru rezervarea terenurilor necesare proiectului.

Mostenire culturală

Crestere a costurilor si timpului necesar ca rezultat al unor descoperiri arheologice si/sau de patrimoniu national

Majorarea costurilor si timpului necesar pentru realizarea proiectului

Concedentul poate angaja experti pentru investigare si stabilirea măsurilor de minimizare a costurilor si evitarea întârzierilor

Mediu (1)

Amplasamentele pentru proiect prezintă un grad de contaminare necunoscut

Majorarea costurilor si timpului necesar pentru realizarea proiectului

Concedentul răspunde de activitătile desfăsurate pe terenurile sale si controlează procesul de supraveghere a poluării si de penalizare a poluatorului

Mediu (2)

Pe parcursul implementării proiectului se produc contaminări ale proprietătilor adiacente cu efect asupra proprietătilor puse la dispozitia proiectului

Costuri de decontaminare

Concesionarul este obligat să-si ia toate măsurile necesare pentru evitarea unor astfel de evenimente. Angajarea de experti pentru investigare si stabilirea măsurilor de minimizare a costurilor si evitarea întârzierilor

Disponibilitatea amplasamentului

Accesul la un anumit amplasament nu poate fi negociat cu proprietarul acestuia

Întârziere în implementare si majorare de costuri

Concesionarul are obligatia de a lua toate măsurile necesare pentru asigurarea accesului la amplasamentele puse la dispztia proiectului

 

Riscuri de proiectare, constructie si receptie a lucrărilor proiectului

Proiectare

Proiectul facilitătii nu permite efectuarea prestatiilor la costul anticipat

Crestere pe termen lung a costurilor suplimentare sau imposibilitatea asigurării prestatiilor pe termen lung

Concedentul are dreptul de a reduce plătile în cadrul proiectului sau de a reduce dreptul Concesionarului la încasări directe

Constructie

Aparitia unui eveniment pe durata constructiei, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia în termenul anticipat si la costul estimat

întârziere în implementare si majorare de costuri

Concesionarul transferă riscul constructorului care trebuie să aibă resursele si capacitatea tehnică de a se încadra în conditiile de executie

Receptie investitie

Riscul este atât fizic cât si operational si se referă la întârzierea efectuării receptiei investitiei

Consecinte pentru ambii parteneri. Pentru Concesionar si finantatorii săi - venituri întârziate si profituri pierdute. Pentru Concedent - Întârzierea începerii furnizării serviciilor cerute

Concedentul nu va efectua nici un fel de plată până la receptia investitiei si începerea prestatiilor solicitate.

Finantator si finantare

Dobânzi pe parcursul investitiei

Dobânzile aplicabile se schimbă, modificând parametrii financiari ai ofertei

Cresterea/scăderea costurilor proiectului.

În contractul de concesiune pot fi incluse prevederi cu privire la acest risc

Finantator incapabil

Concesionarul devine insolvabil sau efectuarea prestatiilor necesită o finantare mai mare decât cea estimată de Concesionar

Nerea liza rea prestatiilor solicitate de Concedent si pierderi pentru participantii la investitie

O corectă si aprofundată analiză a resurselor financiare prezentate în cad ui ofertei depuse de viitorul Concesionar (angajamentele finantatorului). Garantarea de către Concesionar a realizării investitiei (Garantie bancară de bună executie)

Finantare indisponibilă

Concesionarul nu poate asigura resursele financiare si de capital atunci când trebuie si în cuantumuri suficiente

Lipsa finantării pentru continuarea sau finalizarea investitiei

Concedentul va analiza cu mare atentie angajamentele financiare ale Concesionarului si concordanta cu programarea investitiei

Modificări de taxe

Pe parcursul proiectului regimul de impozitare general se schimbă în defavoarea Concesionarului

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale Concesionarul

Veniturile Concesionarul trebuie să permită acoperirea diferentelor nefavorabile, până la un cuantum stabilit între părti prin contract. Peste acest cuantum, diferenta va fi suportată de Concedent, din surse legal constituite cu această destinatie

Finantare suplimentară

Datorită schimbărilor de legislatie, de politică sau de altă natură, sunt necesare finantări suplimentare pentru reconstructie, modificare, re-echipare, etc.

Concesionarul nu poate suporta financiar consecintele schimbărilor

Concesionarul poate acoperi o parte din refinantare în limita resurselor disponibile. Partea rămasă neacoperită se suportă de Concedent

 

Profituri de refinantare

Finalizarea investitiei se face la un cost mai mic decât cel initial

Schimbare profitabilă în finantarea proiectului

Concedentul trebuie să se asigure că Concesionarul nu poate profita exclusiv de acest risc favorabil

Operare

Resurse la intrare

Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât estimările initiale, nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantitătile necesare

Cresteri de cost si, în unele cazuri, efecte negative asupra calitătii prestatiilor efectuate

Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte de furnizare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calitătii furniturilor.

Întretinere si reparare

Calitatea proiectării si/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat cresterea peste anticipări a costurilor de întretinere si reparatii

Cresterea costului cu efecte negative asupra prestatiilor efectuate

Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificati si având capacităti materiale si resurse suficiente

Schimbarea cerintelor Concedentului în afara limitelor agreate prin contract

Concedentul schimbă cerintele după semnarea contractului

Schimbarea cerintelor pe timpul realizării investitiei conduce la modificarea proiectului iar după receptie la cresterea costurilor de capital

Concedentul trebuie să definească cât mai exact cerintele sale încă din faza de pregătire a proiectului

Operare

Concesionarul nu corespunde financiar sau nu poate efectua prestatiile conform contractului

Imposibilitatea efectuării prestatiilor

Concedentul trebuie să examineze în detaliu, încă din faza de ofertare, capacitatea viitorului Concesionar de a îndeplini cu succes contractul

Solutii tehnice vechi sau inadecvate

Solutiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului

Venitul Concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului având ca rezultat pierderi. Concedentul nu primeste prestatiile solicitate

în faza de ofertare, viitorul Concesionar poate propune conditii contractuale care să prevadă constituirea unor resurse de rezervă pentru acoperirea eventualelor dezvoltări tehnologice

Înrăutătirea conditiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale si neasteptate în conditiile economice generale, care conduc la reducerea cererii pentru prestatiile contractate

Venituri sub proiectiile financiare anterioare

În faza de ofertare, viitorul Concesionar poate propune conditii contractuale care să-i asigure conditii de acoperire a riscului.

Schimbări competitive

O altă investitie, deja existentă, este extinsă, îmbunătătită sau re-tarifată, astfel încât competitia în domeniul prestatiilor efectuate conform contractului creste

Venituri sub proiectiile financiare anterioare ca urmare a reducerii preturilor si/sau a reducerii cererii, datorită concurentei

Concesionarul va încerca să se redreseze financiar împotriva schimbărilor ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, determinate de competitia Concedentului. Concedentul trebuie să se abtină de la măsuri care afectează proiectul în mod discriminatoriu

Competitie

Aparitia pe piată a concurentilor în domeniul prestatiilor efectuate, conform contractului, de Concesionar

Venituri sub proiectiile financiare anterioare ca urmare a reducerii preturilor si/sau a reducerii cererii, datorită concurentei

Concesionarul trebuie să analizeze cu atentie conditiile de piată. Concedentul trebuie să se abtină de la măsuri care afectează piata

 

Schimbări demografice

O schimbare demografică sau socio-economică afectează cererea pentru prestatiile contractate

Venituri sub proiectiile financiare anterioare

Concesionarul are obligatia să prevadă în calculele sale eventuale modificări de venituri

Inflatia

Valoarea plătilor în timp este diminuată de inflatie

Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect

Concesionarul poate propune un mecanism corespunzător pentru compensarea inflatiei, prin ajustări ale preturilor. Concedentul trebuie să evite ca Concesionarul să beneficieze de supra-compensări sau să beneficieze de plăti duble

Risc legal si de politică a Concedentului

(Reglementarea

Existenta unui cadru statutar de reglementări care vor afecta Concesionarul

Efect asupra costurilor si veniturilor

Concesionarul evaluează sistemul de reglementări si ia măsurile necesare

Schimbări legislative/de politică (1)

Schimbare legislativă si/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului si care este adresată direct, specific si exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea Concesionarului

O crestere semnificativă în costurile operationale ale Concesionarului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări

Concedentul poate să reducă răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea si limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de consecinte asupra proiectului. Concesionarul va realiza schimbările în asa manieră încât efectul financiar asupra Concedentului să fie minimizat

Schimbări legislative/de politică (2) 1

Schimbare legislativă si/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului si care este generală în aplicarea sa (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operationale suplimentare din partea Concesionarului

0 crestere semnificativă în costurile operationale ale Concesionarului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări

Concedentul poate diminua riscurile prin excluderea schimbărilor ca cele legate de taxe sau cele pentru care Concesionarul este compensat pe baza unei ajustări cu indicele Preturilor de Consum si numai în baza unei “sume semnificative” pre-agreate

Retragerea sprijinului complementar

Concedentul îsi retrage sprijinul complementar, proiectul fiind afectat negativ

Consecinte asupra veniturilor

Concesionarul va încerca să se redreseze financiar proiectul după schimbările ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, în special în cazul proiectelor în care utilizatorul tert este cel care plăteste

Activele proiectului

Depreciere tehnică

Deprecierea tehnică este mai mare decât cea prevăzută

Cresterea costurilor de retehnologizare

Concesionarul poate lua măsurile necesare pentru evitarea unei astfel de situtii

Fortă majoră

Fortă majoră

 

Forta majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului

 

Pierderea sau avarierea activelor proiectului si pierderea/diminuarea posibilitătii de obtinere a veniturilor preconizate

Concesionarul poate lua măsuri de asigurare a activelor proiectului si urmăreste repararea sau înlocuirea acestora în cel mai scurt timp posibil

Profitabilitatea proiectului

Proiectul se dovedeste mai profitabil decât previziunile realizate initial

Balanta de venituri-cheltuieli diferă semnificativ fată de previziuni

Supra-profituri în favoarea Concesionarului

Concedentul trebuie să includă mecanisme de repartizare echitabilă a profiturilor obtinute peste limita luată în calcul la stabilirea proiectiilor financiare

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

MODELE

pentru anunturile de participare care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a,

în conformitate cu prevederile art. 24 din Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Anuntul de participare la licitatia deschisă

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale autoritătii contractante

2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire. Dacă este cazul, costul si conditiile de plată în vederea obtinerii documentatiei de atribuire.

3. a) Locul executiei lucrărilor/prestării serviciilor

b) Obiectul concesionării; natura si dimensiunea lucrărilor/prestărilor

c) Termenul de finalizare sau durata contractului

4. a) Termenul de depunere a ofertelor

b) Adresa la care trebuie transmise ofertele

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele

d) Data, ora si locul deschiderii ofertelor

5. Conditiile personale, tehnice si financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertantii

6. Criterii utilizate la atribuirea contractului

7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părtilor terte

8. Data trimiterii spre publicare a anuntului de participare

9. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor si, după caz, de mediere. Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obtine aceste informatii.

Anuntul de participare la licitatia restrânsă

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale autoritătii contractante

2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire. Dacă este cazul, costul si conditiile de plată în vederea obtinerii documentatiei de atribuire.

3. a) Locul executiei lucrărilor/prestării serviciilor

b) Obiectul concesionării; natura si dimensiunea lucrărilor/prestărilor

c) Termenul de finalizare sau durata contractului

4. a) Termenul de depunere a candidaturilor

b) Adresa la care trebuie transmise candidaturile

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile

5. Conditiile personale, tehnice si financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidatii

6. Numărul minim si, după caz, numărul maxim de candidati care se intentionează să fie selectati si criteriile de selectie care vor fi utilizate

7. Criterii utilizate la atribuirea contractului

8. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părtilor terte

9. Data trimiterii spre publicare a anuntului de participare

10. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor si, după caz, de mediere. Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obtine aceste informatii.

Anuntul de participare la dialogul competitiv

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale autoritătii contractante

2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire. Dacă este cazul, costul si conditiile de plată în vederea obtinerii documentatiei de atribuire.

3. a) Locul executiei lucrărilor/prestării serviciilor

b) Obiectul concesionării; natura si dimensiunea lucrărilor/prestărilor

4. a) Termenul de depunere a candidaturilor

b) Adresa la care trebuie transmise candidaturile

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile

5. Conditiile personale, tehnice si financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidatii

6. Numărul minim si, după caz, numărul maxim de candidati care se intentionează să fie selectati si criteriile de selectie care vor fi utilizate

7. Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de solutii care urmează să fie discutate.

8. Criterii utilizate la atribuirea contractului

9. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părtilor terte

10. Data trimiterii spre publicare a anuntului de participare

11. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor si, după caz, de mediere. Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obtine aceste informatii.

Anuntul de participare la negociere

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale autoritătii contractante

2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire. Dacă este cazul, costul si conditiile de plată în vederea obtinerii documentatiei de atribuire.

3. a) Locul executiei lucrărilor/prestării serviciilor

b) Obiectul concesionării; natura si dimensiunea lucrărilor/prestărilor

4. a) Termenul de depunere a candidaturilor

b) Adresa la care trebuie transmise candidaturile

c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile

5. Conditiile personale, tehnice si financiare pe care trebuie să le îndeplinească candidatii

6. Numărul minim si, după caz, numărul maxim de candidati care se intentionează să fie selectati si criteriile de selectie care vor fi utilizate

7. Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate.

8. Criterii utilizate la atribuirea contractului

9. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părtilor terte

10. Data trimiterii spre publicare a anuntului de participare

            11. Denumirea si adresa organismului competent de rezolvare a contestatiilor si, după caz, de mediere. Informatii exacte privind termenele de depunere a contestatiei si, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax si adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obtine aceste informatii.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

RAPORT

privind contractele de concesiune de lucrări publice si de concesiune de servicii

atribuite în anul ...

Autoritatea contractantă

 

Adresa: .................................................................................

C.U.I.: ...................................................................................

Nr. de înregistrare la registrul comertului: ........................

Telefon/fax: ...........................................................................

E-mail: ..................................................................................

 

Tipuri de contracte

Număr total contracte

Contracte de concesiune de lucrări publice,

 

din care atribuite prin:

 

- dialog competitiv

 

- licitatie restrânsă

 

- licitatie deschisă

 

- negociere cu publicarea anuntului

 

de participare

 

Contracte de concesiune de servicii,

 

din care atribuite prin:

 

- dialog competitiv

 

- licitatie restrânsă

 

- licitatie deschisă

 

- negociere cu publicarea anuntului

 

de participare

L

TOTAL:

 

Semnătura autorizată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulatia furajelor combinate

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 70.027 din 12 ianuarie 2007, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind circulatia furajelor combinate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 412/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind circulatia furajelor combinate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 15 august 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 79/373/CEE ce stabileste metodele nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 86 din 6 aprilie 1979, p. 30, asa cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul Consiliului 807/2003/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 122 din 16 mai 2003, p. 36, si prevederile art. 16 din Directiva Consiliului 70/524/CEE privind aditivii din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 270 din 14 decembrie 1970, p. 1.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2007.

Nr. 15.

 

anexă

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind circulatia furajelor combinate

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică furajelor combinate comercializate în cadrul Comunitătii Europene.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică fără a se aduce atingere prevederilor privind:

a) materiile prime furajere;

b) aditivii utilizati în furaje;

c) substantele si produsele nedorite în nutritia animalelor;

d) fixarea nivelurilor maxime admise pentru reziduurile de pesticide din produsele destinate consumului uman sau animal;

e) organizarea pietelor de produse agricole;

f) anumite produse utilizate în nutritia animalelor;

g) armonizarea legislatiei nationale, referitoare la aranjarea sau dispunerea în functie de masă ori volum a unor produse preambalate;

h) furajele destinate scopurilor nutritionale speciale.

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

a) furaje - produse de origine vegetală sau animală în starea lor naturală, proaspete ori conservate, si produse provenite din prelucrarea industrială a acestora, precum si substante organice sau anorganice, utilizate ca atare ori în amestecuri ce contin sau nu aditivi, destinate hrănirii pe cale orală a animalelor;

b) furaje combinate - amestecuri de materii prime furajere cu sau fără aditivi, destinate hrănirii pe cale orală a animalelor, sub formă de furaj complet ori complementar;

c) ratie zilnică - media cantitătii totale de furaje, calculată la un continut de umiditate de 12%, necesară pentru consumul zilnic al unui animal dintr-o anumită specie, categorie de vârstă si productie, pentru a satisface toate necesitătile acestuia;

d) furaje complete - amestecuri de furaje care, prin compozitia lor, sunt suficiente pentru o ratie zilnică;

e) furaje complementare - amestecuri de furaje care au un continut ridicat în anumite substante si care, datorită compozitiei acestora, sunt suficiente pentru o ratie zilnică numai dacă sunt utilizate în combinatie cu alte furaje;

f) furaje minerale - furaje complementare compuse în mare parte din minerale, având un continut de minimum 40% cenusă brută;

g) furaje cu melasă - furaje complementare preparate din melasă cu un continut de minimum 14% zahăr total, exprimat ca zaharoză;

h) animale - animale ce apartin speciilor crescute si hrănite de om sau destinate consumului uman, în mod obisnuit;

i) animale de companie - animale ce apartin speciilor hrănite si crescute în mod obisnuit de om, dar nedestinate consumului uman, cu exceptia animalelor ce apartin speciilor crescute pentru blană;

j) furaje înlocuitoare de lapte - furaje combinate administrate sub formă uscată sau după diluare, într-o cantitate de lichid, pentru hrănirea animalelor tinere, ca un supliment lactat, un substituent pentru laptele postcolostral ori pentru furajarea viteilor destinati tăierii;

k) materii prime furajere - diferite produse de origine vegetală sau animală, în starea lor naturală, proaspete ori conservate, produse derivate din prelucrarea industrială a acestora si substante organice sau anorganice ce contin ori nu aditivi, care sunt destinate utilizării în hrănirea orală a animalelor, fie direct, ca atare, fie după prelucrare, în prepararea furajelor combinate ori suport pentru premixuri;

l) termen de valabilitate a unui furaj combinat - data până la care furajul depozitat în conditii corespunzătoare îsi mentine proprietătile specifice;

m) punere în circulatie sau circulatie - detinerea de furaje combinate în scopul vânzării, incluzând oferirea pentru vânzare sau orice altă formă de transfer, liber ori nu, către o parte tertă, precum si vânzarea sau alte forme de transfer al acestora.

Art. 3. - Furajele combinate pot fi comercializate numai dacă au valoare nutritivă, sunt nefalsificate si au calitate corespunzătoare. Furajele combinate trebuie să nu reprezinte un pericol pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor si să fie prezentate ori comercializate într-o manieră care să nu inducă în eroare cumpărătorul.

Art. 4. - (1) Furajele combinate trebuie să fie comercializate numai în ambalaje sau în containere sigilate. Ambalajele sau containerele trebuie să fie sigilate astfel încât, atunci când acestea se deschid, sigiliul să fie deteriorat si să nu poată fi refolosit.

(2) Exceptiile de la prevederile alin. (1), autorizate la nivel comunitar, trebuie să fie declarate în conformitate cu procedurile comunitare, garantându-se identitatea si calitatea furajelor combinate în cauză.

Art. 5. - (1) Furajele combinate pot fi comercializate numai dacă specificatiile enumerate mai jos sunt prezentate într-un loc prevăzut în acest scop pe ambalaj, pe container sau pe o etichetă atasată acestora, în mod clar, vizibil, lizibil si care nu permite stergerea, acest fapt intrând în atributiile producătorului, responsabilului cu împachetarea, importatorului, vânzătorului sau distribuitorului stabilit pe teritoriul Comunitătii Europene:

a) denumirea „furaj complet”, „furaj complementar”, „furaj mineral”, „furaj cu melasă”, „furaj complet înlocuitor de lapte” sau „furaj complementar înlocuitor de lapte”, după caz;

b) speciile sau categoriile de animale cărora le este destinat furajul combinat;

c) instructiunile pentru utilizarea corespunzătoare a furajului, indicând scopul administrării;

d) declararea ingredientelor, în concordantă cu prevederile art. 6, pentru toate furajele combinate, cu exceptia celor destinate animalelor de companie, altele decât câinii si pisicile;

e) declararea constituentilor analitici, în cazurile prevăzute în cap. I al anexei la prezenta normă sanitară veterinară, după caz;

f) dacă este relevant pentru acel caz, declaratiile prevăzute la coloanele 1, 2 si 3 ale cap. II al anexei la prezenta normă sanitară veterinară;

g) numele sau denumirea comercială si adresa ori sediul comercial înregistrat ale persoanei fizice sau juridice responsabile pentru specificatiile la care se face referire în prezentul alineat;

h) cantitatea netă exprimată în unităti de masă, în cazul produselor solide, si în unităti de masă sau volum, în cazul produselor lichide;

i) termenul de valabilitate, indicat în concordantă cu prevederile art. 7 alin. (1);

j) numărul de referintă al lotului;

k) numărul de aprobare al unitătii sau, după caz, numărul de înregistrare alocat unitătii în conformitate cu Regulamentul nr. 183/2005/CE, care stabileste cerinte pentru igiena furajelor;

l) indicatia „Ponderea procentuală exactă a materiilor prime furajere utilizate la fabricarea acestui furaj poate fi obtinută de la: ...„ (numele/denumirea comercială, adresa/adresa sediului social, numărul de telefon, adresa de e-mail ale persoanei fizice sau juridice responsabile pentru informatiile respective), în cazul furajelor combinate, altele decât cele destinate hrănirii animalelor de companie. Aceste informatii trebuie să fie disponibile la cererea beneficiarului.

(2) În cazul în care furajele combinate sunt comercializate în autocisterne, în vehicule similare sau în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), acestea trebuie să fie însotite de un document care contine specificatiile la care se referă alin. (1). Pentru cantităti mici de furaje destinate utilizatorului final, aceste specificatii pot fi aduse la cunostintă cumpărătorului la punctul de vânzare, prin intermediul unei note conforme cu precizările anterioare.

(3) În conformitate cu specificatiile prevăzute la alin. (1), pot fi inserate suplimentar, în spatiul la care se face referire la alin. (1), următoarele:

a) marca de identificare sau marca comercială a persoanei fizice ori juridice responsabile pentru specificatiile suplimentare înscrise pe etichetă;

b) numele sau denumirea comercială si adresa ori sediul comercial înregistrat ale producătorului, dacă acesta nu este persoana responsabilă pentru specificatiile suplimentare înscrise pe etichetă;

c) tara producătoare;

d) pretul produsului;

e) descrierea sau denumirea comercială a produsului;

f) indicatiile la care se referă prevederile art. 14 lit. a), atunci când este cazul;

g) o indicatie a stării fizice a furajului sau a procesării specifice la care acesta a fost supus;

h) declararea constituentilor analitici, în conformitate cu prevederile cap. I al anexei la prezenta normă sanitară veterinară, atunci când este cazul;

i) declaratiile prevăzute la coloanele 1, 2 si 4 ale cap. II al anexei la prezenta normă sanitară veterinară;

j) data fabricatiei, indicată în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2).

(4) Pentru furajele produse si comercializate pe teritoriul României:

a) indicarea specificatiilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) si h) poate fi făcută si printr-un document de însotire;

b) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate prescrie un număr de cod, oficial, pentru identificarea producătorului, atunci când acesta nu este responsabil pentru specificatiile suplimentare înscrise pe etichetă.

(5) În următoarele cazuri se va proceda astfel:

a) În cazul furajelor combinate constituite din cel mult 3 ingrediente, nu vor fi solicitate specificatiile la care se referă alin. (1) lit. b) si c), atunci când ingredientele utilizate apar în mod clar în descriere;

b) În cazul amestecurilor de boabe întregi, nu vor fi solicitate specificatiile la care se referă alin. (1) lit. e) si f). Acestea pot fi totusi prevăzute;

c) denumirea „furaje complete” sau „furaje complementare”, în ceea ce priveste furajele destinate pentru animale de companie, altele decât câinii si pisicile, poate fi înlocuită cu denumirea „furaje combinate”. în acest caz, specificatiile solicitate sau permise în baza prezentului articol trebuie să fie cele stabilite pentru furajele complete;

d) termenul de valabilitate, cantitatea netă, numărul de referintă al lotului si numărul de aprobare sau de înregistrare al unitătii la care face referire alin. (1) pot fi marcate în afara spatiului rezervat pentru specificatiile care se înscriu pe etichetă. în acest caz, pe etichetă va fi indicat locul în care apare informatia respectivă.

(6) Pentru furajele combinate destinate animalelor de companie, denumirile „furaje combinate”, „furaje complementare” si „furaje complete” pot fi înlocuite cu denumirile „hrană combinată pentru animale de companie”, „hrană complementară pentru animale de companie” si, respectiv, „hrană completă pentru animale de companie”.

Art. 6. - (1) Toate materiile prime furajere utilizate în furajele combinate se enumera în functie de denumirile lor specifice.

(2) În enumerarea materiilor prime furajere utilizate în furaje se aplică următoarele reguli:

a) furaje combinate destinate altor animale decât cele de companie:

(i) enumerarea materiilor prime furajere utilizate în furaje, cu mentionarea, în ordine descrescătoare, a procentajelor de masă prezente în furajul combinat;

(ii) pentru procentajele mentionate se admite o tolerantă de ±15% din valoarea declarată;

b) pentru furajele combinate destinate animalelor de companie: enumerarea materiilor prime furajere utilizate în furaje, fie prin indicarea cantitătii continute, fie a denumirii acestora în ordinea descrescătoare a masei.

(3) În cazul furajelor combinate destinate animalelor de companie indicarea denumirii specifice a materiei prime furajere poate fi înlocuită cu denumirea categoriei din care aceasta face parte. Utilizarea uneia dintre aceste două forme de declarare o exclude pe cealaltă, cu exceptia cazului în care una dintre materiile prime furajere utilizate nu apartine niciuneia dintre categoriile definite. În acest caz materia primă furajeră, identificată prin denumirea specifică a acesteia, se mentionează în ordinea descrescătoare a masei, în raport cu categoriile.

(4) Etichetarea furajelor combinate destinate animalelor de companie poate să cuprindă o mentiune specifică referitoare la prezenta sau continutul scăzut al uneia ori mai multor materii prime furajere care sunt esentiale pentru caracterizarea unui furaj. în acest caz continutul minim sau maxim, exprimat procentual, din masa materiei ori a materiilor prime furajere încorporate trebuie să fie clar indicat în paralel cu mentiunea specifică referitoare la prezenta sau continutul scăzut al materiei/materiilor prime furajere ori pe lista materiilor prime furajere, mentionându-se materia/materiile primă/prime furajeră/furajere si procentajul de masă respectiv în dreptul categoriei de materii prime furajere corespunzătoare.

(5) Furajele ce încorporează aditivi apartinând grupelor mentionate mai jos pot fi puse în circulatie numai dacă următoarele caracteristici sunt specificate într-un mod vizibil, clar lizibil, care nu se poate sterge, pe ambalaj, container sau pe o etichetă atasată, mentionându-se si responsabilitatea producătorului, a celui care împachetează ori ambalează, a importatorului, vânzătorului sau distribuitorului stabilit în cadrul Comunitătii Europene:

a) pentru antibiotice, coccidiostatice si alte substante medicamentoase si promotori de crestere: denumirea specifică dată aditivului la autorizare, nivelul de substantă activă si data la care expiră garantia acelui nivel sau durata de păstrare de la data fabricatiei, numărul de aprobare atribuit unitătii în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 183/2005/CE;

b) pentru substante cu efect antioxidant:

(i) în cazul hranei pentru animale de companie: utilizarea cuvintelor „cu antioxidanti” urmate de denumirea specifică dată aditivului la autorizare;

(ii) în cazul furajelor combinate, altele decât hrana pentru animale de companie: denumirea specifică dată aditivului la autorizare;

c) pentru coloranti, incluzând pigmentii utilizati pentru colorarea furajelor sau a produselor animale:

(i) în cazul hranei pentru animale de companie: utilizarea cuvintelor „colorant” sau „colorat cu” urmate de denumirea specifică dată aditivului la autorizare;

(ii) în cazul furajelor combinate, altele decât hrana pentru animale de companie: denumirea specifică dată aditivului la autorizare;

d) pentru vitamina E: denumirea specifică dată aditivului la autorizare, nivelul de alfa-tocoferol si data la care expiră garantia acelui nivel sau durata de păstrare de la data fabricatiei;

e) pentru vitaminele A si D: denumirea specifică dată aditivului la autorizare, nivelul de substantă activă si data la care expiră garantia acelui nivel sau durata de păstrare de la data fabricatiei;

f) pentru cupru: denumirea specifică a aditivului în conformitate cu autorizatia dată si nivelul de Cu;

g) pentru agentii de conservare:

(i) în cazul hranei pentru animale: utilizarea cuvintelor „conservant” sau „conservat cu” urmate de denumirea specifică dată aditivului la autorizare;

(ii) în cazul furajelor combinate, altele decât hrana pentru animale de companie: denumirea specifică dată aditivului la autorizare;

h) pentru enzime: denumirea specifică a constituentului/constituentilor activ/activi, conform activitătii enzimatice în conformitate cu autorizatia dată, numărul de identificare conform Uniunii Internationale pentru Biochimie, unitătile de  activitate (unităti de activitate per kilogram sau per litru), numărul de înregistrare CE al aditivului, data la care expiră garantia sau durata de păstrare de la data fabricatiei si, acolo unde este cazul, indicatii privitoare la orice caracteristici semnificative particulare procesului de fabricare, în conformitate cu prevederile referitoare la etichetare în cadrul autorizării aditivilor;

i) pentru microorganisme: identificarea tulpinii/tulpinilor în conformitate cu autorizatia dată, numărul de depozit al tulpinii, numărul de unităti formatoare de colonii (UFC/kg), numărul de înregistrare CE al aditivului, data la care expiră garantia sau durata de păstrare de la data fabricatiei si, acolo unde este cazul, indicatii privitoare la orice caracteristici semnificative particulare datorate procesului de fabricare, în conformitate cu prevederile referitoare la etichetare în cadrul autorizării aditivilor.

(6) Suplimentar caracteristicilor prevăzute la alin. (5), pot fi stabilite în cadrul autorizării aditivilor în conformitate cu procedura comunitară caracteristici privind utilizarea adecvată a furajelor. Aceste caracteristici trebuie să apară pe ambalaj sau pe container ori pe o etichetă atasată.

(7) Prezenta oligoelementelor, altele decât cupru, si a vitaminelor, altele decât vitaminele A, O si E, a provitaminelor si a aditivilor având efect similar, poate fi indicată în cazul în care cantitătile acestor substante pot fi determinate prin metode oficiale de analiză sau, în lipsa acestora, prin metode stiintifice de analiză valide. în astfel de cazuri trebuie să fie precizate următoarele detalii:

a) pentru oligoelemente, altele decât cupru: denumirea specifică a aditivului în conformitate cu autorizatia dată si nivelul diferitelor elemente;

b) pentru vitamine, altele decât vitaminele A, D si E, provitamine si substante având efect chimic similar: denumirea specifică a aditivului în conformitate cu autorizatia dată, nivelul de substantă activă si data de expirare a garantiei acelui nivel sau durata de păstrare de la data fabricatiei.

(8) Este obligatoriu ca:

a) detaliile la care se face referire la alin. (5)-(7) să figureze în apropierea caracteristicilor mentionate pe ambalaj, container sau pe eticheta atasată, în conformitate cu regulile comunitare privind furajele;

b) în cazul în care un nivel sau o cantitate este declarată în conformitate cu alin. (5) -(7), să se mentioneze cantitatea de aditiv încorporată în furaj;

c) detaliile referitoare la aditivi să fie însotite de numărul de înregistrare CE al aditivului sau de denumirea comercială în cazul în care acele caracteristici nu sunt solicitate conform alin. (5).

(9) în cazul în care termenele de valabilitate a mai multor aditivi apartinând aceluiasi grup sau unor grupe diferite declarate conform alin. (5) sunt diferite, se face referire la termenul care expiră primul.

(10) în cazul furajelor distribuite cu ajutorul camioanelor-cisternă, vehiculelor similare sau în vrac, detaliile prevăzute la alin. (5)-(7) trebuie să fie mentionate în documentele de însotire. în cazul cantitătilor mici destinate consumatorului final, este suficient ca aceste detalii să fie comunicate cumpărătorului printr-o înstiintare adecvată.

(11) în cazul hranei pentru animale de companie care contine coloranti, conservanti sau substante cu efect antioxidant ambalate în pachete cu greutatea netă de maximum 10 kg, este suficient ca pachetul să poarte mentiunea „colorat cu”, „conservat cu” sau „cu antioxidant”, urmată de cuvintele „aditivi CE”, cu conditia ca:

a) pachetul, containerul sau eticheta să contină numărul de referintă cu ajutorul căruia furajul poate fi identificat; si

b) producătorul să prezinte, la cerere, denumirea sau denumirile specifice a/ale aditivului/aditivilor utilizat/utilizati.

(12) Orice referire la aditivi, în altă formă decât cea prevăzută în prezentul articol, este interzisă.

Art. 7. - (1) Termenul de valabilitate este precizat prin următoarele mentiuni: în cazul furajelor cu perisabilitate microbiologică ridicată: „A se consuma înainte de...”, urmată de dată (ziua, luna si anul); în cazul altor furaje: „A se consuma de preferintă înainte de ....”, urmată de dată (luna si anul). în cazul furajelor combinate, dacă constituentii ce intră în compozitie au termene de valabilitate diferite, se va mentiona termenul de valabilitate cel mai scurt.

(2) Data fabricatiei se va mentiona înainte de termenul de valabilitate si trebuie exprimată după cum urmează: „Fabricat ... (zilele, lunile sau anul/anii)”. în cazul în care se aplică prevederile art. 5 alin. (5) lit. d), înscrierea mentionată anterior trebuie să fie urmată de o precizare a locului în care este indicat termenul de valabilitate.

Art. 8. - Persoana responsabilă de mentionarea pe etichetă a specificatiilor privind furajul combinat trebuie să furnizeze informatii suplimentare celor solicitate, în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare. Astfel de informatii:

a) nu pot fi utilizate pentru a indica prezenta sau continutul de constituenti analitici, altii decât cei a căror declarare este prevăzută la art. 5 din prezenta normă sanitară veterinară sau la art. 5 alin. (2) din Norma sanitară veterinară privind furajele destinate unor scopuri nutritionale speciale, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 777/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 16 octombrie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 93/74/CEE;

b) nu trebuie să inducă în eroare utilizatorul, în special prin atribuirea pentru furaj a unor efecte sau proprietăti pe care acesta nu le posedă sau prin sugerarea faptului că acesta posedă caracteristici speciale, atunci când toate furajele similare posedă astfel de caracteristici;

c) nu trebuie să specifice că furajul previne, tratează sau vindecă o boală;

d) trebuie să se refere la factori obiectivi sau cuantificabili ce pot fi fundamentati;

e) trebuie să fie separate în mod clar de toate specificatiile prevăzute la art. 5.

Art. 9. - Prevederile generale cuprinse în cap. I al anexei la prezenta normă sanitară veterinară se aplică circulatiei furajelor combinate.

Art. 10. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate impune restrictii cu privire la circulatia furajelor combinate numai în cazurile prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 11. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor stabileste măsurile necesare pentru ca ingredientele incluse pe lista principalelor materii furajere enumerate în partea B din anexa la Norma sanitară veterinară privind circulatia si utilizarea materiilor prime furajere, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 507/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 29 septembrie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 96/25/CE, să fie declarate, ca atare, numai sub denumirile specificate în această listă si în conditiile în care corespund descrierilor si sunt în conformitate cu cerintele minime de compozitie ale acestora.

(2) Trebuie să fie respectate prevederile cap. I, II, III si IV ale părtii A „Generalităti” din anexa la Norma sanitară veterinară privind circulatia si utilizarea materiilor prime furajere, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 507/2003 ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 96/25/CE.

(3) Materiile prime furajere ce apar pe lista prevăzută la art. 11 lit. b) din Norma sanitară veterinară privind circulatia si utilizarea materiilor prime furajere, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 507/2003 ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 96/25/CE, nu pot fi utilizate ca materii prime furajere la prepararea furajelor combinate.

Art. 12. - Pentru circulatia furajelor pe teritoriul Comunitătii Europene, mentiunile imprimate pe documentul de însotire, ambalaj, container sau pe eticheta atasată acestora trebuie să fie înscrise în cel putin una sau mai multe limbi ce trebuie să fie stabilite de tara de destinatie, dintre limbile nationale sau limbile oficiale din Comunitatea Europeană. în cazul în care România este tară de destinatie, una dintre limbile utilizate trebuie să fie limba română.

Art. 13. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor stabileste măsurile necesare pentru efectuarea inspectiei oficiale în timpul fabricării sau al circulatiei furajelor, cel putin prin prelevare de probe, pentru a se asigura conformitatea cu cerintele prezentei norme sanitare veterinare.

(2) La cererea autoritătilor veterinare competente, producătorii de furaje combinate sunt obligati să pună la dispozitie toate documentele care să ateste exactitatea declaratiilor prezentate pe etichetă, referitoare la compozitia furajelor ce urmează să fie puse în circulatie.

Art. 14. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate:

a) să recomande tipuri de furaje combinate care îndeplinesc anumite caracteristici analitice;

b) să acorde derogări de la prevederile prezentei norme sanitare veterinare pentru furajele combinate pentru care s-a dovedit, cel putin printr-o marcare corespunzătoare, că acestea sunt destinate exportului în tări terte;

c) să acorde derogări de la prevederile prezentei norme sanitare veterinare pentru furajele combinate, dacă o inscriptie specială de pe etichetă dovedeste că acestea sunt destinate animalelor crescute în scopuri stiintifice sau experimentale.

Art. 15. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 16. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

1. Nivelurile indicate sau ce urmează a fi declarate se referă la masa furajului combinat ca atare, în afara cazului în care este altfel declarat.

2. Continutul de umiditate al furajului trebuie declarat în cazul în care acesta depăseste:

a) 7%, în cazul furajelor înlocuitoare de lapte si al altor furaje combinate, cu un continut de produse pe bază de lapte ce depăseste 40%;

b) 5%, în cazul furajelor minerale care contin substante anorganice;

c) 10%, în cazul furajelor minerale care contin substante organice;

d) 14%, în cazul altor furaje combinate.

În cazul furajelor combinate, cu un continut de umiditate care nu depăseste limitele declarate anterior, acest continut trebuie, de asemenea, declarat.

3. În cazul furajelor combinate constituite, în principal, din subproduse de orez, nivelul de cenusă insolubilă în acid clorhidric nu trebuie să depăsească 3,3% din substanta uscată, în celelalte cazuri acest nivel nu trebuie să depăsească 2,2% din substanta uscată.

3.1. Nivelul de 2,2% poate fi depăsit în cazul:

a) furajelor combinate care contin agenti lianti minerali autorizati;

b) furajelor combinate minerale;

c) furajelor combinate ce contin mai mult de 50% felii de sfeclă de zahăr sau pulpă de sfeclă de zahăr;

d) furajelor combinate, destinate pestilor de crescătorie, cu un continut de făină de peste de peste 15%, cu conditia ca nivelul respectiv să fie declarat ca procentaj din furajul respectiv.

3.2. În cazul furajelor combinate, cu un nivel de cenusă insolubilă în acid clorhidric care nu depăseste limitele precizate anterior, acest nivel trebuie să fie declarat.

4. Nivelul de fier din furajele înlocuitoare de lapte pentru vitei cu o greutate vie mai mică sau egală cu 70 kg trebuie să fie de cel putin 30 mg/kg din furajul complet, la un nivel de umiditate de 12%.

5. În cazul în care, în urma unei inspectii oficiale efectuate în conformitate cu prevederile art. 13 din norma sanitară veterinară, în compozitia unui furaj combinat, altul decât cele pentru animalele de companie, se constată abateri de la compozitia declarată, pot fi permise următoarele tolerante minime, în conformitate cu prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară.

5.1. Atunci când continutul înregistrat este mai mic decât continutul declarat pentru:

5.1.1. proteină brută:

a) două unităti pentru continutul declarat de 20% sau mai mult;

b) 10% din continutul declarat, pentru un continut declarat între 10% si 20%;

c) o unitate pentru continutul declarat mai mic de 10%;

5.1.2. zahăr total:

a) două unităti pentru continutul declarat de 20% sau mai mult;

b) 10% din continutul declarat, pentru un continut declarat între 10% si 20%;

c) o unitate pentru continutul declarat mai mic de 10%;

5.1.3. amidon si zahăr total plus amidon:

a) 2,5 unităti pentru continutul declarat de 25% sau mai mult;

b) 10% din continutul declarat, pentru un continut declarat între 10% si 25%;

c) o unitate pentru continutul declarat mai mic de 10%;

5.1.4. uleiuri si grăsimi brute:

a) 1,5 unităti pentru continutul declarat de 15% sau mai mult;

b) 10% din continutul declarat, pentru un continut declarat între 8% si 15%;

c) 0,8 unităti pentru continutul declarat mai mic de 8%;

5.1.5. sodiu, potasiu si magneziu:

a) 1,5 unităti pentru continutul declarat de 15% sau mai mult;

b) 10% din continutul declarat, pentru un continut declarat între 7,5% si 15%;

c) 0,75 unităti pentru continutul declarat între 5% si 7,5%;

d) 15% din continutul declarat, pentru un continut declarat între 0,7% si 5%;

e) 0,1 unităti pentru continutul declarat mai mic de 0,7%;

5.1.6. fosfor si calciu total:

a) 1,2 unităti pentru continutul declarat de 16% sau mai mult;

b) 7,5% din continutul declarat, pentru un continut declarat între 12% si 16%;

c) 0,9 unităti pentru continutul declarat între 6% si 12%;

d) 15% din continutul declarat, pentru un continut declarat între 1% si 6%;

e) 0,15 unităti pentru continutul declarat mai mic de 1%;

5.1.7. mentionină, lizină si treonină:

- 15% din continutul declarat;

5.1.8. cistină si triptofan:

- 20% din continutul declarat.

5.2. Atunci când continutul înregistrat este mai ridicat decât continutul declarat pentru:

5.2.1. umiditate:

a) o unitate pentru continutul declarat de 10% sau mai mult;

b) 10% din continutul declarat, pentru un continut declarat între 5% si 10%;

c) 0,5 unităti pentru continutul declarat mai mic de 5%;

5.2.2. cenusă brută:

a) o unitate pentru continutul declarat de 10% sau mai mult;

b) 10% din continutul declarat, pentru un continut declarat între 5% si 10%;

c) 0,5 unităti pentru continutul declarat mai mic de 5%;

5.2.3. fibră brută:

a) 1,8 unităti pentru continutul declarat de 12% sau mai mult;

b) 15% din continutul declarat, pentru un continut declarat între 6% si 12%;

c) 0,9 unităti pentru continutul declarat mai mic de 6%;

5.2.4. cenusă insolubilă în acid clorhidric:

a) o unitate pentru continutul declarat de 10% sau mai mult;

b) 10% din continutul declarat, pentru un continut declarat între 4% si 10%;

c) 0,4 unităti pentru continutul declarat mai mic de 4%. 5.3. Atunci când diferenta notată este în contradictie cu

prevederile prevăzute la pct. 5.1, respectiv 5.2, pentru:

a) proteină brută, uleiuri si grăsimi brute, zahăr total, amidon: se admite o tolerantă dublă fată de cea permisă pentru aceste substante la pct. 5.1;

b) fosfor total, calciu, potasiu, magneziu, sodiu, cenusă brută, fibră brută: se admite o tolerantă de 3 ori mai mare decât cea permisă pentru aceste substante la pct. 5.1 si 5.2.

6. Atunci când la o inspectie oficială, în conformitate cu prevederile art. 13, în compozitia unui furaj combinat pentru animale de companie se constată abateri de la compozitia declarată, pot fi permise următoarele tolerante minime, în conformitate cu prevederile art. 3 din norma sanitară veterinară.

6.1. Atunci când continutul înregistrat este mai mic decât continutul declarat pentru:

6.1.1. proteină brută:

a) 3,2 unităti pentru continutul declarat de 20% sau mai mult;

b) 16% din continutul declarat, pentru un continut declarat între 12,5% si 20%;

c) două unităti pentru continutul declarat mai mic de 12,5%;

6.1.2. uleiuri si grăsimi brute:

- 2,5 unităti din continutul declarat.

6.2. Atunci când continutul înregistrat este mai mare decât continutul declarat pentru:

6.2.1. umiditate:

a) 3 unităti pentru continutul declarat de 40% sau mai mult;

b) 7,5% din continutul declarat, pentru un continut declarat între 20% si 40%;

c) 1,5 unităti pentru continutul declarat mai mic de 20%;

6.2.2. cenusă brută:

- 1,5 unităti din continutul declarat:

6.2.3. fibră brută:

- o unitate din continutul declarat.

6.3. Atunci când diferentele constatate sunt în contradictie cu cele prevăzute la pct. 6.1, respectiv 6.2, pentru:

6.3.1. proteină brută:

- este admisă o tolerantă dublă fată de cea permisă pentru această substantă, potrivit pct. 6.1.1;

6.3.2. uleiuri si grăsimi brute:

- tolerantă identică cu cea permisă pentru aceste substante, potrivit pct. 6.1.2;

6.3.3. cenusă brută si fibră brută:

- este admisă o tolerantă de 3 ori mai mare decât cea permisă pentru aceste substante, potrivit pct. 6.2.2 si 6.2.3.

7. Etichetarea furajelor combinate care contin proteine provenite din tesuturi de mamifere.

7.1. Eticheta furajelor combinate ce contin proteine provenite din tesuturi de mamifere si destinate furajării animalelor, altele decât animalele de companie, trebuie să contină următoarea afirmatie: „Aceste furaje combinate contin proteine derivate din tesuturi de mamifere si este interzisă administrarea în hrana rumegătoarelor”. Această prevedere nu se aplică furajelor combinate care nu contin proteine derivate din tesuturi de mamifere, precum si celor care contin următoarele:

a) lapte si produse derivate din lapte;

b) gelatină;

c) proteine hidrolizate cu o greutate moleculară sub 10.000 daltoni, care:

(i) au provenit din piei prelucrate si neprelucrate, obtinute de la animale care au fost tăiate într-un abator si au fost supuse unei inspectii ante-mortem efectuate de un medic veterinar oficial în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 854/2004/CE, si, în urma acestei inspectii, s-a constatat că respectivele animale erau corespunzătoare pentru sacrificare în sensul acestui regulament; si care

(ii) au fost obtinute printr-un proces de productie care implică măsuri corespunzătoare pentru minimalizarea contaminării pieilor prelucrate sau neprelucrate, procesarea pieilor prin saramurare, tanare, tratare cu apă de var si spălarea puternică a materialului, urmate de expunerea la un pH mai mare de 11 timp de mai mult de 3 ore la o temperatură mai mare de 80°C si de un tratament termic la o temperatură mai mare de 140°C timp de 30 de minute, la o presiune mai mare de 3,6 bari, sau printr-un proces de productie echivalent, aprobat de Comisia Europeană; si care (iii) au fost obtinute în unităti care au în aplicare un program de autocontroale (HACCP);

d) fosfat dicalcic provenit din oase degresate;

e) plasmă deshidratată si alte produse din sânge.

7.2. Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor interzice utilizarea proteinei provenite din tesuturi de mamifere, astfel cum este prezentat la pct. 7.1, în furajele destinate anumitor animale, altele decât rumegătoarele, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.774/2002/CE ce stabileste reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. 273 din 10 octombrie 2002, p. 1, indicatia solicitată la pct. 7.1 trebuie să mentioneze, suplimentar, speciile sau categoriile de animale la care s-a extins interdictia privind utilizarea produselor în cauză.

 

CAPITOLUL II

Declararea constituentilor analitici

 

Furaje

Constituenti analitici si niveluri

 

 

Specii sau categorii de animale

Declarări obligatorii în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. f) din norma sanitară veterinară

Declarări optionale în conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. i) din norma sanitară veterinară

1

2

3

4

Furaje complete

- proteină brută uleiuri si grăsimi brute fibră brută

Animale, exceptând animalele de companie, altele decât câini si pisici

Animale de companie, altele decât câini si pisici

 

- cenusă brută

 

 

 

- lizină

Porci

Alte animale decât porcinele

 

- metionină

Păsări

Alte animale decât păsările

 

- cistină

…………………

 

 

- treonină

…………………

Toate animalele

 

- triptofan

…………………

 

 

- valoare energetică

…………………

Păsări (în conformitate cu metoda CE)

Porci si rumegătoare (în conformitate cu metodele nationale oficiale)

 

- amidon

…………………

Toate animalele

 

- zahăr total (ca zaharoză)

…………………

 

 

- zahăr total plus amidon

…………………

 

 

- calciu

…………………

 

 

- sodiu

…………………

 

 

- magneziu

…………………

 

 

- potasiu

…………………

 

 

- fosfor

Pesti, exceptând pestii ornamentali

Alte animale decât pestii, exceptând pestii ornamentali

 

1

2

3

4

Furaje

- proteină brută

…………………

Toate animalele

complementare

- fibră brută

…………………

 

minerale

- cenusă brută

…………………

 

 

- uleiuri si grăsimi brute

…………………

 

 

- lizină

…………………

 

 

- metionină

…………………

 

 

- cistină

…………………

 

 

- treonină

…………………

 

 

- triptofan

…………………

 

 

- calciu

…………………

 

 

- fosfor

Toate animalele

 

 

- sodiu

 

 

 

- magneziu

Rumegătoare

Alte animale decât rumegătoarele

 

- potasiu

…………………

Toate animalele

 

- proteină brută

Toate animalele

 

 

- fibră brută

…………………

 

 

- zahăr total (ca zaharoză) - cenusă brută

…………………

 

Furaje

- uleiuri si grăsimi brute

…………………

 

complementare

- calciu

…………………

 

melasate

- fosfor

…………………

Toate animalele

 

- sodiu

…………………

 

 

- potasiu

…………………

 

 

- magneziu a 0,5% < 0,5%

Rumegătoare

Alte animale decât rumegătoarele

Toate animalele

Alte furaje

- proteină brută

Animale, exceptând animalele de companie, altele decât câini si pisici

Animale de companie, altele decât

complementare

- uleiuri si grăsimi brute - fibră brută

 

câini si pisici

 

- cenusă brută

 

 

 

- calciu 5%

< 5%

Alte animale decât animalele de companie

Animale de companie

Toate animalele

 

- fosfor & 2%

< 2%

Alte animale decât animalele de companie

Animale de companie

Toate animalele

 

- magneziu 0,5%

< 0,5%

Rumegătoare

Alte animale decât rumegătoarele

Toate animalele

 

- sodiu

…………………

 

 

- potasiu

…………………

 

 

- valoare energetică

…………………

Păsări (declaratie în conformitate cu metoda CE)

Porci si rumegătoare (declaratie în conformitate cu metodele oficiale nationale)

 

- lizină

Porci

Alte animale decât porcii

 

- metionină

Păsări

Alte animale decât păsările

 

- cistină

…………………

 

 

- treonină

…………………

 

 

- triptofan

…………………

 

 

- amidon

…………………

Toate animalele

 

- zahăr total (ca zaharoză)

…………………

 

 

- zahăr total plus amidon

…………………

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat, în perioada 4-10 martie 2007, pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice

 

            În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 135/2007 privind organizarea si desfăsurarea, în perioada 4-10 martie 2007, a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat în urma concursului desfăsurat în noiembrie 2006,

            în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 989 din 31 ianuarie 2007,

            ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

            Art. 1. - (1) Cuantumul sumei de participare la concursul organizat, în perioada 4-10 martie 2007, pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice se stabileste la valoarea de 800 lei/participant.

            (2) Candidatii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, cod fiscal (CUI) 16142125, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2, cod postal 022434, cont nr. RO72TREZ7025025XXX000266, deschis la Trezoreria sectorului 2, cod cont 5025.

            Art. 2. - Sumele încasate de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si desfăsurare a concursului de ocupare a functiei de manager din spitalele publice, în conditiile legii.

            Art. 3. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 173.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

„Administrare Cazare Cantine” - S.A. Bucuresti

 

            În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

            presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

            Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „Administrare Cazare Cantine” - S.A. Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, Aleea Buchetului nr. 2-4, sectorul 3, si număr de ordine în registrul comertului J40/216/1991, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 168/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

László Gyerkó

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2007.

Nr. 8.601.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

„Arcadia 2000” - S.A. Bucuresti

 

            În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

            presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

            Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „Arcadia 2000” - S.A. Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Mosilor nr. 62-68, sectorul 3, si număr de ordine în registrul comertului J40/143/1999, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.165/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 10 noiembrie 2004, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

László Gyerkó

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2007.

Nr. 8.602.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

„DELFINCOM” - S.A. Bucuresti

 

            În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

            presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

            Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „DELFINCOM” - S.A. Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Chisinău nr. 1, sectorul 2, si număr de ordine în registrul comertului J40/174/1991, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 5.020/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 27 mai 2005, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2007.

Nr. 8.607.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „UNTIM” - S.A. Timisoara, judetul Timis

 

            În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

            presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

            Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „UNTIM” - S.A. Timisoara, judetul Timis, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 5.132/2005,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 29 iunie 2005, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2007.

Nr. 8.608.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

„CEREALCOM” - S.A. Tulcea

 

            În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

            presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

            Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „CEREALCOM” - S.A. Tulcea, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 6/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 18 iunie 2004, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2007.

Nr. 8.609.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

„Prelucrarea Cărnii SPLAI” - S.A. Bucuresti

 

            În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

            presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

            Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „Prelucrarea Cărnii SPLAI” - S.A. Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 162, sectorul 4, si număr de înmatriculare la Oficiul registrului comertului J40/932/1991, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 5.016/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 26 mai 2005, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2007.

Nr. 8.613.