MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 93         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 februarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

92. - Hotărâre privind organizarea la Bucuresti, pe data de 23 februarie 2007, a întâlnirii la nivel înalt a tărilor din bazinul Dunării

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.473/2006. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind efectuarea formalitătilor de sosire/plecare în/din porturile românesti a navelor de navigatie interioară

 

2.514/2006. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006

 

16. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală si al animalelor vii, introduse din tări terte

 

80. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a

 

86. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative privind activitatea desfăsurată în cursul anului 2006

 

140. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a certificatelor de competentă

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

432/2006. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

 

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Circulară privind modificarea unor prevederi din Circulara Băncii Nationale a României nr. 24/2006 privind încetarea puterii circulatorii si preschimbarea vechilor însemne monetare

 

4. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2007

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

2. - Comunicat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea la Bucuresti, pe data de 23 februarie 2007, a întâlnirii la nivel înalt a tărilor din bazinul Dunării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bucuresti, pe data de 23 februarie 2007, a întâlnirii la nivel înalt a tărilor din bazinul Dunării.

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor pentru organizarea evenimentului prevăzut la art. 1, în sumă totală de 217.375 lei,

se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2007, capitolul 74.01 „Protectia mediului”, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Adrian Cosmin Vierita,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

Întâlnire la nivel înalt a tărilor din bazinul Dunării

- 23 februarie 2007

 

Actiuni organizatorice

Suma de bani alocată

1. Închirieri de săli (conferintă ministerială si presă), statie de sonorizare, microfoane, video, TV, flipchart, ecran, translatori română-engleză si engleză-română, instalatie traducere simultană, amenajare secretariat, fotografii, aranjamente fiorale pentru sala de conferintă si sala de masă, bannere, ecusoane cu lăntisor, drapele, fanioane, pixuri, mape din piele si carton, serviete din material textil cu sigla conferintei, tipărituri (călăreti, brosuri, programe), multiplicări de documente, pungi de hârtie

157.700 lei

2. organizarea unei mese oficiale pentru seara zilei de 22 februarie 2007, oferită de ministrul român

60 lei x 200 de persoane = 12.000 lei

3. cheltuieli zilnice de masă

90 lei x 50 de persoane = 4.500 lei

4. alte cheltuieli: cafea, apă minerală, sucuri sau alte tratatii oferite în timpul sedintelor

6,5 lei x 200 de persoane = 1.300 lei

5. cadouri

225 lei x 25 de delegatii ale tărilor si organizatiilor internationale participante = 5.625 lei

6. transport oficialităti aeroport-hotel si retur, hotel-sala de sedintă si retur (inclusiv închirieri de masini)

10.000 lei

7. cazare delegatii străine

300 euro x 25 de delegatii ale tărilor si organizatiilor internationale participante = 7.500 euro = 26.250 lei

TOTAL: 217.375 lei

 

NOTA: In cazul aparitiei unor evenimente neprevăzute, sumele se pot compensa între actiunile 1, 6 si 7.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind efectuarea formalitătilor de sosire/plecare în/din porturile românesti a navelor de navigatie interioară

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. r) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 123, 130 si 131 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Scopul prezentului ordin este acela de a reglementa efectuarea formalitătilor de sosire/plecare a navelor de navigatie interioară, care sosesc/pleacă în/din porturile românesti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează.

Art. 2. - Termenii folositi în prezentul ordin si în anexele la acesta au următorul înteles:

a) aviz de plecare - documentul prin care proprietarul/operatorul/agentul sau conducătorul navei informează căpitănia portului despre intentia de plecare a navei din port, prevăzut în anexa nr. 1;

b) declaratia generală - documentul de bază la sosire si la plecare, care furnizează informatiile cerute de autoritătile publice, referitoare la navă, prevăzut în anexa nr. 2;

c) formalităti de sosire/plecare în/din port - conditiile pe care trebuie să le îndeplinească o navă la sosirea sau la plecarea într-un/dintr-un port, pentru obtinerea permisului de intrare/plecare în/din port. Acestea constau în transmiterea următoarelor documente: declaratia generală, lista de echipaj, lista de pasageri, permisul de plecare din ultimul port si/sau documentele de însotire a mărfii, după caz;

d) lista de echipaj - documentul de bază care furnizează autoritătilor publice informatii referitoare la numărul si la componenta echipajului la intrarea si la plecarea unei nave, prevăzut în anexa nr. 3;

e) lista de pasageri - documentul de bază care furnizează autoritătilor publice informatii referitoare la pasageri, la intrarea si plecarea unei nave, prevăzut în anexa nr. 4;

f) mijloace electronice de comunicatii - sisteme de comunicatie care permit transmiterea unor documente scrise ce păstrează înregistrată informatia pe care o contin, care nu poate fi reprodusă si nici schimbată în mod unilateral;

g) permis de intrare în port - documentul emis de căpitănia portului prin care se permite navei să intre si să opereze în port;

h) permis de plecare din port - documentul emis de căpitănia portului care permite navei să plece din port.

Art. 3. - (1) Navele de navigatie interioară, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, nu pot intra/pleca în/dintr-un port românesc numai după obtinerea permisului de intrare/plecare eliberat de căpitănia/oficiul de căpitănie a/al portului respectiv.

(2) Pentru obtinerea permisului de intrare într-un port românesc, navele de navigatie interioară, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, vor transmite în prealabil căpităniei/oficiului de căpitănie a/al portului respectiv următoarele documente:

a) declaratia generală;

b) lista de echipaj;

c) lista de pasageri, acolo unde este cazul;

d) permisul de plecare din ultimul port sau orice alt act oficial care înlocuieste acest document si/sau documentul de însotire a mărfii, după caz.

(3) Pentru obtinerea permisului de plecare dintr-un port românesc, navele de navigatie interioară, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, vor transmite în prealabil căpităniei/oficiului de căpitănie a/al portului respectiv următoarele documente:

a) avizul de plecare;

b) lista de echipaj;

c) lista de pasageri si/sau documentul de însotire a mărfii, după caz.

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) si (3) se vor transmite prin mijloace electronice sau prin orice alte mijloace de transmisie de către proprietarul/operatorul/ agentul sau de către conducătorul navei/convoiului.

Art. 4. - În cazul în care nava sau proprietarul/ operatorul/agentul acesteia nu dispune de mijloacele electronice de comunicatii sau de orice alte mijloace de transmitere a documentelor necesare obtinerii permisului de intrare în port sau a permisului de plecare din port, aceste documente vor fi depuse de către conducătorul navei sau

de către proprietarul/operatorul/agentul navei si vor primi direct permisul de intrare sau de plecare în/din port.

Art. 5. - (1) În situatia în care navele efectuează operatiuni de încărcare, descărcare sau transbordare de mărfuri ori îmbarcă/debarcă pasageri, documentele prevăzute la art. 2 lit. c) vor fi transmise înainte de începerea operatiunilor respective, în vederea emiterii permisului de intrare în port.

(2) În cazul în care navele nu efectuează operatiunile prevăzute la alin. (1), documentele vor fi transmise în termen de maximum 12 ore de la intrarea în port.

(3) Permisul de plecare a navei din port se eliberează după ce proprietarul/operatorul/agentul sau conducătorul navei a transmis căpităniei portului, prin mijloacele prevăzute la art. 3 alin. (1), avizul de plecare, lista de echipaj, lista de pasageri si/sau documentele de însotire a mărfii, după caz.

(4) Navele care remorchează, împing sau duc cuplat alte nave si care ating portul numai pentru a lăsa nave din convoi sunt obligate, pe lângă respectarea prevederilor art. 3, să transmită căpităniei portului prin aceleasi mijloace si procesul-verbal de predare/primire a navelor predate către persoanele împuternicite pentru supravegherea lor.

(5) Navele de transport de pasageri, care efectuează curse de zi regulate între porturi românesti, vor depune declaratia generală la căpitănia portului unde stationează pentru înnoptare.

(6) Pentru navele fără echipaj, lăsate din convoi în port, pe lângă obligatiile respectării prevederilor art. 3 se vor transmite/depune si procesele-verbale de predare/primire a navelor fără echipaj, predate persoanei împuternicite pentru supravegherea acestora.

Art. 6. - Sunt exceptate de la obligatia de a transmite documentele prevăzute la art. 2 lit. c) navele aflate în una dintre situatiile următoare:

a) navele aflate în tranzit si al căror echipaj nu ia contact cu malul în următoarele 12 ore de la sosirea în port;

b) navele care aduc la remorcă, prin împingere sau cuplat, alte nave si care ating portul numai pentru a lăsa sau a lua nave din/în convoi;

c) navele sosite în port sau în radă pentru adăpost ori în caz de fortă majoră.

Art. 7. - Permisul de intrare în port sau permisul de plecare din port se transmite de către căpitănia portului prin aceleasi mijloace prevăzute la art. 2 lit. f) sau direct, conform art. 4.

Art. 8. - Bacurile de trecere vor depune declaratia generală si lista de echipaj la fiecare 24 de ore. Acestea au obligatia de a raporta căpităniei portului, prin radio, pozitia, numărul unitătilor rutiere de transport si al pasagerilor aflati la bord înaintea fiecărei treceri.

Art. 9. - (1) În cazul în care căpitănia portului dispune retinerea unei nave, conform prevederilor legale, documentele navei vor fi depuse la căpitănia portului, iar conducătorul navei se va supune acestei dispozitii.

(2) În cazul nerespectării dispozitiei prevăzute la alin. (1), proprietarul/operatorul/agentul sau conducătorul navei este direct răspunzător, conform prevederilor legale.

Art. 10. - Navele de navigatie interioară aflate în porturi nu vor începe operarea decât după obtinerea permisului de intrare în port si nu pot părăsi portul decât după obtinerea permisului de plecare, emis de căpitănia portului.

Art. 11. - Documentele navelor de navigatie interioară se păstrează la bordul navelor.

Art. 12. - (1) Formalitătile pentru obtinerea permisului de intrare/plecare în/din port se tarifează conform prevederilor legale.

(2) Sunt exceptate de la plata formalitătilor navele prevăzute la art. 6.

Art. 13. - Forma si continutul avizului de plecare, declaratiei generale, listei de echipaj si listei de pasageri sunt prevăzute în anexele nr. 1-4*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Directia generală de transport naval si Autoritatea Navală Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 648/2000 privind efectuarea formalitătilor de sosire/plecare a navelor fluviale si fluvio-maritime sub pavilion român în/din porturile românesti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 28 decembrie 2000.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 19 decembrie 2006.

Nr. 2.473.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANTET COMPANIE

En-tete de la compagnie

 

AVIZ DE PLECARE

AVIS DE DEPART

 

Prin prezenta vă informăm că:

Par le present on vous informe que le băteau:

 

Remorcher/Impingător

Remorqueur/Pousseur

 

Pavilion

Pavilion

 

 

Împreună cu navele:

Avec Ies bateaux:

 

Nr.

No.

Barja

Barge

Pavilion

Pavilion

Cantitate

Quantite1)

- tone -

Pescaj

Tirant deau

Atestat de bord

Attestâtde bord2)

CTNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va pleca din portul.............................azi .............../............./...............

Partira du port de ................ aujourd’hui  (zz)          (ll)           (aa)

 

Destinatia: .....................................................................

Destination

 

Data (estimată de sosire ia destinatie): ..........................

La date estimé pour arriver a la destination

 

Declar că nava este aptă pentru plecare si că informatiile sunt reale.

Je déclare que le bateau est aptepour départ et que les informations sont réelles.

 

Conducător/Proprietar/Operator/Agent..........................................

Conductew/Propriétaire/Operateur/Agent3)


Notâ/ Note

1) se anexează documentele de însotire a marfii  /annexer  les documents de la marchandise ;

2) dala expirãrii / inserer la date d’expiration / l’absence ;

3) numele, prenumele / nom, prenom

 

ANEXA Nr. 2

 

ROMÂNIA

ROUMANIE

 

Căpitănia portului ....................................... Nr. ............ din .................... ora...

La capitainerie du port                              No.              de                                heure

 

 

DECLARATIE GENERALĂ

DECLARATION GENERALE

 

Nava.............................................

Nom du bateau

Data sosirii ................... ora ....................

Date d’arrive                heure

Pavilion.........................................

Pavilion

Operatiunea de efectuat ............................

L’operation a effectuer

Tipul navei.....................................

Type du bateau

Ultimul port de plecare4 ............................

Le dernier port de depart

Portul de înmatriculare........................

Port d’attache

Situatia certificatelor navei5)

La situation des certificats du bateau

Nr. oficial ANR................................

Nombre officiel ANR

AB) .................................

Proprietar.......................................

Proprietaire

CTNI) ..............................

Operator........................................

Operateur

CEMS) .............................

Agent............................................

Agent

Puterea masinii ....................

La puissance du moteur

Coducător.......................................

Conducteur

Data constructiei ...................

Date de construction

Nr. echipaj1.....................................

Nombre d’ equipage

Lungime maximă ..................

Longueur de construction

Nr. pasageri2...................................

Nombre des passagers

Lătime maximă ....................

Largeur maxime

Pescaj maxim sosire...........................

Tirant d’eau maximum a l’arrivage

Capacitate max. de încărcare ...................

Portée en lourd maximum

Cantitatea mărfii (nave de transport marfă autopropulsate)3..............................

Quantité de marchandise (Ies automoteur transportant des marchandises)

Evenimente/accidente6 .................

Evénements /accidents.

Împreuna cu navele

avec les bateaux:

 

Nr. No.

Barja

Barge

Pavilion

Pavilion

Cantitate3) Quantité

-tone-

Pescaj

Tirant deau

Atestat de bord5)

Attestát de bord

CTNI5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar că informatiile sunt reale.

Je declare que les informations sont reelles.

 

Conducător/Proprietar/Operator/Agent7) .....................................................

Conducteur/Proprietaire/Operateur/Agent

 


Notă/Note.

AB) atestat de bord / attestât de bord;

CTNI) certificat tehnic de navigatie interioară / certificat technique de navigatum interieur;

CEMS) certificat privind încadrarea navei cu echipaj minim de sigurantă /certificat relatif a l’encadrement du bateau avec lequipage minimum de sécurité ;

1) se anexează lista de echipaj / annexer la liste d’equipage ;

2) se anexează lista de pasageri pentru navele de croazieră cu cabine / annexer la liste des passagers pour les bateaux de croisiere avec cabines.

3) se anexează documentele de însotire a mãrfii /annexer les documents de la marchandise ;

4) se anexează permisul de plecare din port / annexer le permis de depart ;

5) se trece data expirării/lipsă / inserer la date d’expiration / l’absence ;

6) se depune raport, în caz de evenimente sau accidente / deposer le rapport en cas d’evénements ou accidents .

7) numele, prenumele / nom, prenom

 

ANEXA Nr. 3

 

Compania de navigatie

La compagnie de navigation

 

...............................................

 

Lista de echipaj

Liste de l’equipage

 

Nava....................

Le bateau............

 

Nr.

No.

 

Numele

Nom

 

Prenumele

Prenom

 

Născut

Ne

Calitate/Functie

Qualité/ Fonction

 

Cetătenie

Citoyenneté

 

Carnet Serv. Nr.

Livret de service no.

 

Data

Date

Locul

Lieu

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducător,

Conducteur,

.............................

L.S.

 

ANEXA Nr. 4

 

Compania de navigatie

La compagnie de navigation

 

...............................................

 

Lista de pasageri

Liste des passagers

 

Nava................

Le băteau..............

 

Nave de pasageri cu cabine

Pour les bateaux depassagers avec cabines

 

Nr.

No.

Numele

Nom

Prenumele

Prenom

Născut

Ne

Cetătenie

Citoyeimete

Actul de identitate

Document d’identité

Data

Date

Locul

Lieu

Felul

Sorte

Seria

Serie

Nr.

No.

Organul emitent

Delivré par

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducător,

Conducteur,

........................

L.S.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006

 

În temeiul prevederilor art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 56 alin. (1) si (2), precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 si 919 bis din 13 noiembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 53 alineatul (1), literele c), d) si f) vor avea următorul cuprins:

„c) o sedintă de atribuire cu 30 de zile înainte de expirarea valabilitătii programului de transport, în vederea atribuirii traseelor/curselor rămase nesolicitate sau neatribuite la sedintele de atribuire prevăzute la lit. a) si b);

d) după intrarea în vigoare a programelor de transport se va organiza trimestrial câte o sedintă de atribuire pentru traseele cuprinse în programele de transport judetene rămase nesolicitate sau neatribuite;

f) pentru un traseu nou-introdus în programul de transport interjudetean/judetean, cursele se vor atribui în cadrul unor sedinte de atribuire organizate cu 60 de zile înainte de împlinirea unui an, respectiv 2 ani, de la data intrării în vigoare a programului de transport interjudetean/judetean.”

2. La articolul 53, alineatele (2) si (6) vor avea următorul cuprins:

„(2) Cursele interjudetene care nu au fost solicitate sau atribuite la sedintele de atribuire prevăzute la alin. (1) vor fi scoase din programul de transport interjudetean.

(6) Operatorii de transport rutier vor depune toate optiunile, în format electronic, în vederea atribuirii traseelor/curselor cuprinse în programele de transport, în intervalul cuprins între a 15-a zi si a 10-a zi înainte de data la care se desfăsoară sedinta de atribuire respectivă.”

3. La articolul 61 litera c), punctele (i) si (ii) vor avea următorul cuprins:

„(i) În cazul transportului interjudetean, când operatorul de transport rutier a efectuat cursa în mai putin de 90% din numărul de zile prevăzute, în graficul de circulatie al licentei de traseu pentru cursa respectivă, a se efectua într-o lună calendaristică;

(ii) În cazul transportului judetean, când operatorul de transport rutier a efectuat mai putin de 95% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulatie al licentei de traseu a se efectua într-o lună calendaristică;”.

4. Articolul 82 va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - În termen de maximum 15 zile de la data depunerii dosarului, agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. analizează documentele depuse, urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite conditiile pentru efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate speciale pe acel traseu, să dispună eliberarea licentei de traseu sau să comunice în scris refuzul motivat, după caz.”

5. Articolul 84 va avea următorul cuprins:

„Art. 84. - Agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. va respinge dosarul depus în vederea obtinerii unei licente de traseu în următoarele conditii:

a) dacă solicitantul nu dispune de numărul de vehicule sau de copii conforme ale licentei de transport, necesare derulării transportului pe traseul solicitat, conform contractului încheiat cu beneficiarul;

b) dacă solicitantul a fost sanctionat în ultimul an prin suspendarea unui număr de copii conforme reprezentând 10% din numărul total de copii conforme pe care îl detine, ca urmare a săvârsirii unor abateri grave prevăzute la art. 11;

c) dacă un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajatilor mai multor beneficiari, precum si dacă vehiculul respectiv a fost nominalizat pe o cursă/un traseu din programele de transport prin servicii regulate ale căror grafice de circulatie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul transportului.”

6. Articolul 120 se abrogă.

7. Articolul 129 va avea următorul cuprins:

„Art. 129. - În situatia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmează să desfăsoare activităti de autogara sau desfăsoară activităti de autogara numai în punctele de lucru ori sucursale, pentru obtinerea licentei pentru activităti conexe transportului rutier - activităti desfăsurate de autogara pentru acestea, întreprinderea va depune la agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. În a cărei rază administrativă întreprinderea îsi are punctul de lucru sau sucursala un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 126 alin. (1) pentru fiecare dintre acestea. Pentru punctele de lucru/sucursale, nota de constatare prevăzută la art. 126 alin. (2) va fi întocmită de agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. pe a cărei rază administrativă întreprinderea îsi are deschis punctul de lucru sau sucursala, care va elibera licenta pentru activităti conexe transportului rutier - activităti desfăsurate de autogara cu respectarea conditiilor prevăzute de prezentele norme.”

8. La articolul 130, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Licenta pentru activităti conexe transportului rutier - activităti desfăsurate de autogara se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile.”

9. Articolul 139 va avea următorul cuprins:

„Art. 139. - (1) În situatia în care întreprinderea are puncte de lucru sau sucursale în care urmează să desfăsoare activităti de intermediere a operatiunilor de transport rutier public pentru obtinerea licentei pentru activităti conexe transportului rutier - activităti de intermediere a operatiunilor de transport rutier public, întreprinderea va depune la agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. În a cărei rază administrativă întreprinderea îsi are sediul un dosar care va cuprinde documentele prevăzute la art. 136 lit. a), b), c) si d) pentru fiecare punct de lucru sau sucursală.

(2) Agentia teritorială a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. eliberează câte o licentă pentru activităti conexe transportului rutier - activităti de intermediere pentru fiecare dintre punctele de lucru sau sucursale în conditiile respectării prevederilor prezentelor norme.”

10. La articolul 140, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Licenta pentru activităti conexe transportului rutier - activităti de intermediere a operatiunilor de transport rutier public se suspendă pentru o perioadă de 30 de zile.”

11. Alineatul (2) al articolului 186 va avea următorul cuprins:

„(2) Utilizatorul vehiculului este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate de imobilizare tertilor, inclusiv persoanelor transportate, precum si pentru achitarea eventualelor cheltuieli legate de imobilizare, de punerea în conformitate cu prevederile legale în vigoare din domeniul transporturilor si de îndeplinirea conditiilor pentru continuarea transportului.”

12. Articolul 210 se abrogă.

13. Punctul 4 al anexei nr. 7b) la norme va avea următorul cuprins:

„4. Punctajul obtinut la criteriile de evaluare 1, 2, 3 si 5 mentionate în anexa nr. 7a) se cumulează. Din suma astfel obtinută se scade punctajul rezultat la criteriul 4, obtinându-se punctajul general.”

Art. II. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 2.514.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală si al animalelor vii, introduse din tări terte

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 25.150 din 22 ianuarie 2007, întocmit de Directia generală de inspectii si coordonare P.I.F. din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală si al animalelor vii, introduse din tări terte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si posturile de inspectie la frontieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Tarifele prevăzute în anexă se pot reactualiza la fiecare 4 luni, prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, în functie de rata cheltuielilor înregistrate pentru controlul mărfurilor în posturile de inspectie la frontieră.

Art. 5. - Sumele încasate din tarifele prevăzute în anexă se utilizează ca venituri extrabugetare de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 6. - Cursul de schimb euro/leu, valabil pentru luna următoare, va fi comunicat de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor tuturor posturilor de inspectie la frontieră cel târziu până în ultima zi a lunii în curs.

Art. 7. - Prezentul ordin creează cadrul juridic necesar aplicării directe a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 882/2004 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 191 din 28 mai 2004.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2007.

Nr. 16.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

referitoare la tarifele sanitare veterinare privind finantarea inspectiilor si controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală si al animalelor vii, introduse din tări terte

 

CAPITOLUL I

Tarife aplicabile cărnii importate

 

Sumele tarifelor pentru controlul oficial la importul unui transport de carne sunt fixate la:

a) 55 euro/transport până la 6 tone;

b) 9 euro/tonă până la 46 tone; si

c) 420 euro/transport peste 46 tone.

 

CAPITOLUL II

Tarife aplicabile produselor de pescuit importate

 

(1) Tariful privind controlul oficial la importul unui transport de produse de pescuit este fixat la:

a) 55 euro/transport până la 6 tone;

b) 9 euro/tonă până la 46 tone; si

c) 420 euro/transport peste 46 tone.

(2) Valoarea prevăzută anterior pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de pescuit transportate în vrac trebuie să fie:

a) 600 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 500 tone;

b) 1.200 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 1.000 tone;

c) 2.400 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit până la 2.000 tone; si

d) 3.600 euro/vas cu o încărcătură de produse de pescuit mai mare de 2.000 tone.

(3) Trebuie să se aplice prevederile cap. V lit. a) din sectiunea B a anexei nr. 3 la Regulile privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 925/2005, ce transpune Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 882/2004, în cazul produselor pescuite din mediul natural al acestora si debarcate direct de pe un vas de pescuit ce navighează sub pavilionul unei tări terte.

(4) Tarifele aplicabile producerii si punerii pe piată de produse de pescuit si de acvacultura sunt fixate la:

- prima punere pe piată de produse de pescuit si de acvacultura:

(i) 1 euro/tonă pentru primele 50 tone valorificate lunar;

(ii) 0,5 euro/tonă peste limita de 50 tone.

 

CAPITOLUL III

Tarife aplicabile produselor din carne si cărnii de pasăre, vânat sălbatic, iepure, vânat de fermă, subproduselor si hranei de origine animală destinate animalelor

 

(1) Tariful privind controlul oficial la importul unui transport de produse de origine animală, altele decât cele prevăzute la cap. I si II, sau al unui transport de subproduse de origine animală ori al unui transport de hrană pentru animale este fixat la:

a) 55 euro/transport până la 6 tone;

b) 9 euroAonă până la 46 tone; si

c) 420 euro/transport peste 46 tone.

(2) Valoarea prevăzută anterior pentru controlul oficial la importul unui transport de produse de origine animală, altele decât cele prevăzute la cap. I si II, al unui transport de subproduse de origine animală sau al unui transport de hrană pentru animale, transportate în vrac, trebuie să fie:

a) 600 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 500 tone;

b) 1.200 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 1.000 tone;

c) 2.400 euro/vas cu o încărcătură de produse până la 2.000 tone; si

d) 3.600 euro/vas cu o încărcătură de produse mai mare de 2.000 tone.

 

CAPITOLUL IV

Tarif aplicabil tranzitului prin România de produse si animale vii

 

Valoarea tarifelor pentru controlul oficial la tranzitul de produse si animale vii prin România este fixată la un nivel minim de 30 euro, crescută cu 20 euro/sfert de oră, pentru fiecare membru al personalului implicat în controale.

 

CAPITOLUL V

Tarife aplicabile animalelor vii importate

 

Tariful pentru controlul oficial la importul unui transport de animale vii este fixat:

a) pentru bovine, ecvidee, porcine, ovine, caprine, păsări, iepuri, păsări vânat mic sau vânat terestru si următoarele mamifere terestre: porci mistreti si rumegătoare, la:

- 55 euro/transport până la 6 tone;

- 9 euro/tonă până la 46 tone; si

- 420 euro/transport peste 46 tone.

b) pentru animale din alte specii, la costul real de inspectie exprimat pentru un animal sau pentru o tonă importată, la:

- 55 euro/transport până la 46 tone; si

- 420 euro/transport peste 46 de tone.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevederile referitoare la obligatiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile legislatiei specifice privind contributiile sociale,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează si se depune potrivit instructiunilor cuprinse în anexele nr. 2 si 3.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se aplică pentru impozitele, taxele si contributiile sociale datorate începând cu data de 1 ianuarie 2007, cu termen de declarare începând cu data de 25 februarie 2007.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 7. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2007.

Nr. 80.

 

ANEXA Nr. 1)

 

DECLARATIE

privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, cod 14.13.01.01/a

 

I. Depunerea declaratiei

Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat se completează si se depune de plătitorii de impozite, taxe si contributii cărora le revin, potrivit legislatiei în vigoare, obligatiile de plată la bugetul general consolidat cuprinse în Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat.

1. Termenul de depunere a declaratiei

1.1. Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă, pentru obligatiile de plată reprezentând:

a) accize;

b) impozit la titeiul din productia internă;

c) impozit retinut la sursă*), conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii [cu exceptiile prevăzute la pct. 1.2 lit. g) si 1.3 lit. a)], impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din profesii libere (veniturile din activitatea de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară), impozit pe veniturile din activităti comerciale (venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil; venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie; venituri din activităti desfăsurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial), impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câstigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, impozit pe câstigul din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;

d) impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice;

e) impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;

f) contributii sociale datorate de angajator [cu exceptiile prevăzute la pct. 1.2 lit. g) si 1.3 lit. a)];

g) contributii sociale retinute de la asigurati [cu exceptiile prevăzute la pct. 1.2 lit. g) si 1.3 lit. a)];

h) contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale [cu exceptiile prevăzute la pct. 1.2 lit. g) si 13 lit. a)];

i) vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

j) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate din activităti publicitare la produsele din tutun si băuturi alcoolice;

k) taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2000 cm3;

l) taxa pe jocuri de noroc;

m) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;

n) taxa pentru autorizarea si controlul activitătii nucleare, conform Legii nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată;

o) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun si pentru băuturi alcoolice.

1.2. Trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor:

- pentru obligatiile de plată reprezentând:

a) plăti anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăti comerciale bancare, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine;

b) impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la lit. a);

c) impozit pe profit din asociere, datorat de persoane fizice;

d) impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a): impozit pe profit din asociere, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care vând/cesionează proprietăti imobiliare situate în România sau titluri de participare detinute la o persoană juridică română, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care desfăsoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

e) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;

f) impozit pe veniturile microîntreprinderilor din asociere, datorat de persoane fizice;

g) impozitul si contributiile aferente veniturilor din salarii, datorate de către contribuabilii care au statut de microîntreprindere în conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si de către persoanele fizice care desfăsoară activităti independente;

h) redeventele miniere si petroliere;

- pentru facilitătile fiscale prevăzute la art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

1.3. Anual:

a) până la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului următor, pentru impozitul si contributiile aferente veniturilor din salarii, datorate de către asociatii, fundatii sau alte entităti fără scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice;

b) În termen de 30 de zile de la data termenului legal de depunere a bilantului contabil, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel, obligatiile de plată reprezentând vărsăminte din profitul net, conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare;


*) Pentru impozitele cu regim de retinere la sursă, pentru care termenul de virare este diferit de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă, termenul de declarare al acestora este acelasi cu termenul de virare.

 

c) până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs, pentru anul următor, obligatiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale;

d) până la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, întocmite de lichidator, impozitul pe veniturile din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice, conform art. 67 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

2. Organul fiscal competent

Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat se depune la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe si contributii. În cazul sediului secundar înregistrat ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii, declaratia privind impozitul pe veniturile din salarii, corespunzător activitătii sediului secundar, se depune la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală este înregistrat sediul secundar.

3. Modul de prezentare a declaratiei

Declaratia se depune în format electronic. Formatul electronic va fi însotit de formularul editat de plătitori cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

Formularul se editează în două exemplare:

- 1 exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- 1 exemplar se păstrează de plătitor.

Formatul electronic al formularelor se obtine prin folosirea programului de asistentă si se transmite organului fiscal competent, pe dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibilă MS-DOS.

Programul de asistentă este distribuit contribuabililor gratuit de unitătile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat se poate depune si prin celelalte metode de depunere, potrivit legii.

4. Transmiterea declaratiei

Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat se depune la registratura organului fiscal competent sau la postă prin scrisoare recomandată.

Declaratia poate fi transmisă prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distantă.

 

ATENTIE ! Pentru declararea unei obligatii de plată, pentru aceeasi perioadă de raportare, nu se pot utiliza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.

În situatia în care plătitorul de impozite, taxe si contributii a utilizat pentru aceeasi obligatie de plată si aceeasi perioadă de raportare mai multe căi de transmitere a declaratiei fiscale, va fi înregistrată prima declaratie depusă, conform legii. Orice corectie ulterioară a unei sume declarate se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, în conditiile legii.

II. Completarea declaratiei

Perioada de raportare:

În rubrica „Luna” se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă obligatia sau numărul ultimei luni a perioadei de raportare, trimestru, semestru sau an, după caz (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie sau 03 pentru trimestrul I).

Anul pentru care se completează declaratia se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2007).

Sectiunea A.Date de identificare ale plătitorului”

În caseta „Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În situatia în care declaratia este completată de către împuternicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se înscrie codul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent pentru persoana ale cărei obligatii le îndeplineste.

În prima căsută se înscrie prefixul RO, în cazul în care contribuabilul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată.

În rubrica „Denumire” se înscrie, după caz, denumirea sau numele si prenumele plătitorului de impozite, taxe si contributii.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului sau adresa sediului secundar care are calitatea de plătitor de impozite, taxe si contributii.

Sectiunea B.Date privind creanta fiscală”

Pentru fiecare impozit, taxă sau contributie prevăzută în Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, datorată în perioada de raportare, se completează în acelasi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistentă, înscriindu-se în rândurile corespunzătoare (rd. 1-rd. 4) sumele reprezentând obligatiile constituite în perioada de raportare la care se referă declaratia, în conformitate cu instructiunile de mai jos.

În situatia în care în luna de raportare nu au rezultat sume datorate/de plată/de restituit pentru impozitele, taxele sau contributiile cuprinse în vectorul fiscal completat în conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.103/2003 privind Procedura de completare a vectorului fiscal si de notificare a contribuabililor privind datele înregistrate în vectorul fiscal, la rubrica „Suma datorată/de plată” se înscrie cifra 0 (zero).

Necompletarea tabelului din sectiunea B, pentru impozitul/taxa/contributia pentru care există obligatie declarativă potrivit legii, echivalează cu nedeclararea obligatiei respective.

În situatia în care în formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat”, depus la organul fiscal competent pentru perioada de raportare, nu au fost cuprinse toate impozitele, taxele si contributiile pentru care există obligatia declarării, conform legii, plătitorul are obligatia completării si depunerii unui nou formular 100 pentru impozitele, taxele si contributiile nedeclarate.

Data declarării impozitelor, taxelor si contributiilor cuprinse în formularul depus ulterior este data înregistrării acestuia la organul fiscal competent sau data depunerii acestuia la postă, după caz, conform legii.

Corectarea impozitelor, taxelor si contributiilor declarate eronat se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, în conditiile legii.

 

ATENTIE ! Sumele înscrise în declaratie nu cuprind diferentele de impozite si taxe stabilite prin actele de control.

 

B1. Pentru impozitele/taxele/contributiile cuprinse la pozitiile 1-7, 28-46, 48, 51-57, 60-76 si 79 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, formularul se completează astfel:

CoIoana „Denumire creantă fiscală”: se înscrie denumirea obligatiei de plată, conform nomenclatorului, datorată în perioada de raportare.

Coloana „Suma”:

Rândul 1 „Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând impozitul/taxa/contributia datorată în perioada de raportare, conform legii.

Rândul 3 „Suma de plată”: se va înscrie suma de la rândul 1.

1. Pentru impozitul pe profit (pozitiile 2-4 din nomenclator), formularul se completează trimestrial, de plătitorii de impozit pe profit, astfel:

Rândul 1 „Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând impozit pe profit datorat pentru perioada de  raportare, calculată ca diferentă între impozitul pe profit datorat cumulat de la începutul anului la sfârsitul perioadei de raportare si impozitul pe profit datorat cumulat de la începutul anului la sfârsitul perioadei precedente celei de raportare, în situatia în care pe cumulat, în perioada de raportare, s-a înregistrat profit impozabil.

Rândul 3 „Suma de plată”: se va înscrie suma de la rândul 1.

În situatia în care, în perioada de raportare, s-a înregistrat pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil, la rândurile 1 si 3 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).

Formularul nu se completează pentru impozitul pe profit de către următorii contribuabili:

- organizatiile nonprofit;

- contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultură si viticultură.

Pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV, contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, completează formularul la impozit pe profit cu o sumă egală cu impozitul calculat si evidentiat pentru trimestrul III al aceluiasi an fiscal, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (10) din lege.

Contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care definitivează până la data de 15 februarie închiderea exercitiului financiar anterior si care plătesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor, nu completează formularul pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

În ceea ce priveste obligatia declarării impozitului pentru veniturile obtinute de persoanele juridice străine din proprietăti imobiliare si din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoană juridică română de către o persoană juridică străină:

a) În situatia în care plătitorul de venit nu este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, obligatia declarării impozitului pe profit revine persoanei juridice străine care realizează veniturile mentionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, respectiv reprezentantului fiscal/împuternicitului desemnat pentru îndeplinirea acestei obligatii;

b) În situatia în care plătitorul de venit este o persoană juridică română sau un sediu permanent din România al unei persoane juridice străine, acesta are obligatia declarării impozitului pe profit în numele persoanei juridice străine care realizează veniturile mentionate la alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Declararea impozitului pe profit datorat de persoanele juridice străine care desfăsoară activitate într-o asociere fără personalitate juridică se face de către persoana desemnată din cadrul asocierii. Se va completa si depune formularul pentru fiecare asociat, persoană juridică străină asociată, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

2. Microîntreprinderile care realizează în cursul anului venituri mai mari decât plafonul prevăzut de lege sau ponderea veniturilor realizate din consultantă si management în veniturile totale este de peste 50% inclusiv, potrivit art. 1071 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia declarării impozitului pe profit începând cu trimestrul în care s-a depăsit oricare dintre limitele prevăzute de lege.

Rândul 1 „Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare, conform legii, si impozitul pe venit declarat în cursul anului.

Rândul 3 „Suma de plată”: se înscrie suma de la rândul 1.

În situatia în care impozitul pe profit stabilit este mai mic decât impozitul pe venit declarat în cursul anului, la rândurile 1 si 3 din formular se va înscrie cifra 0 (zero).

Indiferent de perioada în care se face depăsirea limitelor prevăzute de lege, pentru calculul profitului anual si al impozitului pe profit se vor aplica prevederile art. 34 alin. (10) si alin. (11), după caz, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

3. Pentru plătile anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societătile comerciale bancare, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, respectiv contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, formularul se completează trimestrial, în conformitate cu art. 34 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Rândul 1 „Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fată de luna decembrie a anului anterior), calculată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Rândul 3 „Suma de plată”: se va înscrie suma de la rândul 1.

Contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, nou-înfiintati, înfiintati în cursul anului precedent sau care la sfârsitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală, declară suma reprezentând impozit pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.

Contribuabilii prevăzuti la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privindCodul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care înregistrează pierdere contabilă la sfârsitul unui trimestru vor completa la rândurile 1 si 3 cifra 0 (zero).

4. Pentru contributiile sociale prevăzute la pozitiile 44-46, 48, 51-57, 60 si 79 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, formularul se completează de către angajatori sau entităti asimilate acestora, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor sectiunii a 5-a din cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activitătile de declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentând contributii sociale si ale legislatiei specifice privind contributiile sociale.

Rândul 1 „Suma datorată”: se înscrie suma reprezentând contributia socială datorată în perioada de raportare, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale.

Rândul 3 „Suma de plată”: se va înscrie suma de la rândul 1.

B2. Pentru contributiile sociale datorate de angajatori, prevăzute la pozitiile 47, 49, 50, 58 si 59 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, formularul se completează de către angajatori sau entităti asimilate acestora, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003 si ale legislatiei specifice privind contributiile sociale.

Rândul 1 „Suma datorată”: se înscrie suma datorată de angajatori în perioada de raportare, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale.

Rândul 2 „Suma deductibilă”: se înscriu sumele care pot fi deduse în perioada de raportare din contributiile sociale datorate de angajatori, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va depăsi nivelul sumei datorate în perioada de raportare.

La „Suma deductibilă” se înscriu, cu respectarea conditiei de mai sus, sumele reprezentând:

a) facilităti/deduceri acordate din bugetul asigurărilor pentru somaj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare (cum ar fi suma cuvenită angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolventi ai unor institutii de învătământ, absolventi din rândul persoanelor cu handicap, someri în vârstă de peste 45 ani, someri întretinători unici de familie);

b) deduceri efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare (contributia asigurărilor sociale de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale);

c) indemnizatiile care se calculează si se plătesc de către angajatori, conform prevederilor aii. 35 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 42 din Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului sănătătii nr. 450/1.825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale;

d) pentru pozitiile 58 si 59 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, se completează indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, care se calculează si se plătesc de angajatori, conform art. 38 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind

concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Rândul 3 „Suma de plată”: se înscrie suma reprezentând diferenta dintre suma datorată si cea deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 si suma înscrisă la rândul 2.

În situatia în care sumele deductibile depăsesc în perioada de raportare suma contributiilor datorate, acestea se recuperează conform legislatiei specifice privind contributiile sociale.

Pentru contributiile sociale prevăzute la pozitiile 58 si 59 din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, diferentele de recuperat rezultate se pot reporta la rândul 2 din declaratiile care se depun în perioada următoare sau se pot recupera din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, din credite bugetare prevăzute cu această destinatie, în conditiile reglementate prin normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare.

B3. Pentru accizele si taxele cuprinse la pozitiille 8-26 si pentru impozitul la titeiul din productia internă, pozitia 27, din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, formularul se completează de către persoanele care datorează bugetului de stat sumele cu acest titlu, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Operatorii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde în declaratie accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în declaratia vamală.

Rândul 1 „Suma datorată”: se completează cu suma datorată în perioada de raportare.

Nu se cuprind accizele aferente produselor provenite din import, care se declară în declaratia vamală.

Rândul 2 „Suma deductibilă”: se completează, dacă este cazul, înscriindu-se după caz:

a) contributiile prevăzute la art. 363 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, datorate Ministerului Sănătătii Publice, cuprinse în accizele datorate în perioada de raportare înscrise la rândul 1;

b) suma rezultată din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru tigarete, tigări si băuturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare;

c) contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcării, exclusiv TVA, pentru care se calculează acciza datorată în perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

Rândul 3 „Suma de plată”: se înscrie suma reprezentând diferenta dintre suma datorată si suma deductibilă, respectiv dintre suma înscrisă la rândul 1 si suma înscrisă la rândul 2.

Rândul 4 „Suma de restituit”: se înscrie suma reprezentând acciza de restituit, potrivit legii, rezultată în perioada de raportare.

B4. Contribuabilii care beneficiază de facilităti fiscale în conformitate cu dispozitiile art. 38 alin. (1) si (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, declară impozitul pe profit scutit la pozitiile 77 sau 78, după caz, din Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat. Sumele se înscriu la rândul 1 din formularul privind obligatiile de plată la bugetul general consolidat, fără completarea rândului 3 din formular.

 

ANEXA Nr. 3

 

NOMENCLATORUL

obligatiilor de plată la bugetul general consolidat

 

Nr. crt.

Denumirea creantei fiscale

Temei legal

1.

Plăti anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăti comerciale bancare, persoane juridice române, si sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine

art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

2.

Impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele de la pct. 1

art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

3.

Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice

art. 13 lit. c) si e) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

4.

Impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele de la pct. 1

art. 13 lit. b), c) si d) si art. 34 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

5.

Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice

art. 36 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

6.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

art. 103 si art. 110 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

7.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor din asociere, datorat de persoane fizice

art. 93 si 111 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

8.

Accize pentru bere

art. 169 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

9.

Accize pentru vinuri spumoase

art. 170 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

10.

Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere si vinuri

art. 171 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

11.

Accize pentru produse intermediare

art. 172 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

12.

Accize pentru alcool etilic

art. 173 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

13.

Accize pentru tigarete

art. 174 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

14.

Accize pentru tigări si tigări de foi

art. 174 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

15.

Accize pentru tutun de fumat

art. 174 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

16.

Accize pentru benzină cu plumb

art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

17.

Accize pentru benzină fără plumb

art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

18.

Accize pentru motorină

art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

19.

Accize pentru păcură

art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

20.

Accize pentru gaz petrolier lichefiat

art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

21.

Accize pentru gaz natural

art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

22.

Accize pentru petrol lampant (kerosen)

art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

23.

Accize pentru cărbune si cocs

art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

24.

Accize pentru energie electrică

art. 1753 si 194 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

25.

Accize pentru cafea

art. 207 lit. a), b) si c) si art. 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

26.

Accize pentru alte produse

art. 207 lit. d)-j) Si art. 214 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

27.

Impozit la titeiul din productia internă

art. 215 si 217 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

28.

Impozit pe veniturile din salarii

art. 57, 58 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea creantei fiscale

Temei legal

29.

Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

30.

Impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară

art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

31.

Impozit pe veniturile din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil

art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

32.

Impozit pe veniturile obtinute din vânzarea bunurilor în regim de consignatie si din activităti desfăsurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial

art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

33.

Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice

art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

34.

Impozit pe veniturile din dobânzi

art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

35.

Impozit pe câstigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare

art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

36.

Impozit pe câstigul din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

37.

Impozit pe veniturile din lichidare/dizolvare fără lichidare a unei persoane juridice

art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

38.

Impozit pe veniturile din pensii

art. 70 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

39.

Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc

art. 77 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

40.

Impozit pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

art. 771 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

41.

Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice

art. 79 si 93 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

42.

Impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti - persoane fizice

art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

43.

Impozit pe veniturile obtinute din România de nerezidenti - persoane juridice

art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, sau conventiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state

44.

Contributia individuală de asigurări sociale retinută de la asigurati

Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

45.

Contributia individuală de asigurări pentru somaj retinută de la asigurati

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

46.

Contributia pentru asigurări sociale de sănătate retinută de la asigurati

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea creantei fiscale

Temei legal

47.

Contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată de angajator

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

48.

Contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale pentru someri

Legea nr. 346/2002, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, cu modificările si completările ulterioare

49.

Contributia de asigurări sociale datorată de angajator

Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

50.

Contributia de asigurări pentru somaj datorată de angajator

Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

51.

Contributia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de angajator

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

52.

Contributia de asigurări sociale datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj

Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

53.

Contributia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

54.

Contributia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care se află în concediu medical, conform Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare; Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu modificările si completările ulterioare (anexa nr. 1.2); Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

55.

Contributia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care satisfac serviciul militar în termen

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

56.

Contributia pentru asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

57.

Contributia individuală pentru asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani si în cazul copilului cu handicap până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007; Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

58.

Contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea creantei fiscale

Temei legal

59.

Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate în somaj

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

60.

Contributia pentru asigurări sociale de sănătate datorată de pensionari pentru veniturile din pensii care depăsesc limita supusă impozitului pe venit

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

61.

Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariate

Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

62.

Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neîncadrate

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

63.

Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate din activităti publicitare la produsele din tutun si băuturi alcoolice

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

64.

Taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrică de minimum 2.000 cm3

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările si completările ulterioare

65.

Taxa pe jocuri de noroc datorată anticipat sau lunar, pe perioada de valabilitate a licentei de exploatare a jocurilor de noroc

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitătilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobată cu modificări

66.

Taxa pe jocuri de noroc regularizată periodic, în functie de realizări, datorată pentru perioada de raportare

prin Legea nr. 166/1999, cu modificările si completările ulterioare

67.

Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările si completările ulterioare

68.

Taxa pe activitatea de prospectiune, explorare, exploatare a resurselor minerale

Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare

69.

Redevente miniere

Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare

70.

Redevente petroliere

Legea petrolului nr. 238/2004

71.

Taxa pentru autorizarea si controlul activitătii nucleare

Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată

72.

Vărsăminte din profitul net

Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare

73.

Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din productia internă

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

74.

Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achizitii intracomunitare/import

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

75.

Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din productia internă

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

76.

Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achizitii intracomunitare/ import

Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare

77.

Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (1) din Codul fiscal

art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

78.

Impozit pe profit scutit, conform art. 38 alin. (8) din Codul fiscal

art. 38 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare

79.

Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate în incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

ANEXA Nr. 4

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE,

modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularului

 

Denumire: 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul general consolidaf.

Cod: 14.13.01.01/a.

Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistentă, asigurat gratuit de unitătile fiscale teritoriale.

Se utilizează la: declararea obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, datorate de persoanele juridice si persoanele fizice care au calitatea de plătitori de impozite, taxe si contributii, conform legislatiei în vigoare.

Se întocmeste de: toti plătitorii de impozite, taxe si contributii, cărora le revin obligatiile de plată cuprinse în

Nomenclatorul obligatiilor de plată la bugetul general consolidat, prevăzut în anexa nr. 3.

Circulă: - în format electronic, la organul fiscal competent;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii:

- un exemplar, la organul fiscal;

- un exemplar, la plătitorul de impozite, taxe si contributii.

Se arhivează la organul fiscal:

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al plătitorului de impozite, taxe si contributii.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative privind activitatea desfăsurată în cursul anului 2006

 

În temeiul art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 521 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si pentru a se asigura informatiile necesare determinării bazei TVA pentru resursa proprie a României, adoptată în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.553/1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului (392) „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii”, cod MFP 14.13.01.02/i, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul si continutul formularului

(393) „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România”, cod MFP 14.13.01.02/v, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Formularele prevăzute la art. 1 si 2 se completează si se depun conform instructiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 si 2 sunt stabilite în anexa nr. 4.

Art. 5. - Procedura de gestionare a formularelor (392) „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii” si (393) „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România”, este stabilită în anexa nr. 5.

Art. 6. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Declaratiile prevăzute la art. 1 si 2 se depun la organul fiscal competent, până la data de 1 martie 2007 inclusiv.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2007.

Nr. 86.

 

ANEXA Nr. 1

 

DECLARATIE

informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATIE INFORMATIVĂ

privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România

 

ANEXA Nr. 3

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului (392) „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii”

 

Formularul „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii” se completează de către:

- persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA la data de 31 decembrie 2006, a căror cifră de afaceri efectiv realizată la această dată este inferioară sumei de 10.000 euro, stabilită la cursul de schimb comunicat de Banca Natională a României la finele anului 2006, si anume 33.817 lei;

- persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2006, se aflau în regimul special de scutire în conditiile art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, a căror cifră de afaceri realizată la această dată, exlcuzând veniturile obtinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este cuprinsă între 33.817 lei si 200.000 lei.

Formularul „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii” se depune la organul fiscal competent, până la data de 1 martie 2007 inclusiv.

Formularul „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii” se depune, în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la postă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic, despus pe suport electronic, va fi însotit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat conform legii.

Formatul electronic se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii” se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Programul de asistentă este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro

Completarea formularului se face astfel:

Persoanele înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului 2006 este inferioară sumei de 33.817 lei vor bifa caseta corespunzătoare din declaratie si vor înscrie la sectiunea IV „Livrări de bunuri si prestări de servicii” atât valoarea totală a operatiunilor efectuate către persoane înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată si a celor efectuate către persoane neînregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, în anul 2006, cât si taxa pe valoarea adăugată aferentă acestor operatiuni.

Persoanele impozabile neînregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului 2006, excluzând veniturile obtinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este cuprinsă între 33.817 lei si 200.000 lei, vor bifa caseta corespunzătoare din declaratie si vor înscrie la sectiunea IV „Livrări de bunuri si prestări de servicii” numai valoarea totală a operatiunilor efectuate către persoane înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată si a celor efectuate către persoane neînregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, în anul 2006.

Sectiunea I -Date de identificare a persoanei impozabile”

- Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

- Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează astfel:

a) persoanele înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO);

b) persoanele neînregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată înscriu codul de identificare fiscală.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie la sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”:

- denumire/nume, prenume - persoana impozabilă stabilită în străinătate;

- cod de identificare fiscală - codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit persoanei impozabile străine, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată;

- domiciliul fiscal - adresa din străinătate a persoanei impozabile.

Sectiunea II „Date de identificare a reprezentantului fiscal”

- Caseta „Denumire/Nume, prenume” - se înscriu denumirea, numele/prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

- Caseta „Cod de identificare fiscală” - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atribuit pentru activitatea proprie.

Sectiunea III -Cifra de afaceri”

Persoanele înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului 2006 este inferioară sumei de 33.817 lei, înscriu cifra de afaceri, în lei, realizată la finele anului 2006, constituită din suma, fără taxa pe valoarea adăugată, a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii taxabile, incluzând si operatiunile scutite cu drept de deducere, potrivit dispozitiilor art. 152 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare până la 31 decembrie 2006.

Persoanele impozabile neînregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, a căror cifră de afaceri este cuprinsă între 33.817 lei si 200.000 lei, înscriu cifra de afaceri realizată, în lei, la finele anului 2006, constituită din suma, fără taxa pe valoarea adăugată, a livrărilor de bunuri si a prestărilor de servicii taxabile, incluzând si operatiunile scutite cu drept de deducere, potrivit dispozitiilor art. 152 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în vigoare până la 31 decembrie 2006, fără a include veniturile obtinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane.

Sectiunea IV - Livrări de bunuri si prestări de servicii”

Persoanele înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului 2006 este inferioară sumei de 33.817 lei, vor completa astfel:

Rândul 1 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări” (cod 14.6.12/a), aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 171/2004 pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările si completările ulterioare, prin însumarea cifrelor înscrise în coIoana 8 (baza de impozitare cota 19%) cu cifrele înscrise în coIoana 10 (baza de impozitare cota 9%), pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată în anul 2006.

Rândul 1 - Coloana „TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în Jurnalul pentru vânzări”, obtinută prin însumarea cifrelor înscrise în coIoana 9 (valoarea TVA cota 19%) cu cifrele înscrise în coIoana 11 (valoarea TVA cota 9%), pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată în anul 2006.

Rândul 2 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări” (cod 14.6.12/a), aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 171/2004, cu modificările si completările ulterioare, prin însumarea cifrelor înscrise în coIoana 8 (baza de impozitare cota 19%) cu cifrele înscrise în coIoana 10 (baza de impozitare cota 9%), pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată în anul 2006.

Rândul 2 - CoIoana „TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări”, obtinută prin însumarea cifrelor înscrise în coIoana 9 (valoarea TVA cota 19%) cu cifrele înscrise în coIoana 11 (valoarea TVA cota 9%), pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată în anul 2006.

Persoanele impozabile neînregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, a căror cifră de afaceri efectiv realizată la finele anului 2006, excluzând veniturile obtinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este cuprinsă între 33.817 lei si 200.000 lei, vor completa numai coIoana „Valoare”, astfel:

Rândul 1 - Coloana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări” (cod 14.6.12/a), aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 171/2004, cu modificările si completările ulterioare, prin însumarea cifrelor înscrise în coIoana 8 (baza de impozitare cota 19%) cu cifrele înscrise în coIoana 10 (baza de impozitare cota 9%), pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate ca plătitori de TVA în anul 2006.

Rândul 2 - CoIoana „Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în „Jurnalul pentru vânzări” (cod 14.6.12/a), aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 171/2004, cu modificările si completările ulterioare, prin însumarea cifrelor înscrise în coIoana 8 (baza de impozitare cota 19%) cu cifrele înscrise în coIoana 10 (baza de impozitare cota 9%), pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate ca plătitori de TVA în anul 2006.

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea formularului (393) „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România”

 

Formularul „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România” se completează de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA, care, în cursul anului 2006, au prestat servicii de transport international.

Formularul „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România” se depune la organul fiscal competent până la data de 1 martie 2007 inclusiv.

Formularul „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România” se depune, în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la postă, prin scrisoare recomandată.

Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însotit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat conform legii.

Formatul electronic se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al formularului „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România” se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Programul de asistentă este pus la dispozitie persoanelor impozabile, gratuit, de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro .

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea I .Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta „Denumire/Nume, prenume”, se completează cu denumirea persoanei juridice, asociatiei sau a entitătii fără personalitate juridică ori cu numele si prenumele persoanei fizice, după caz.

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoană impozabilă stabilită în străinătate înscrie la sectiunea „Date de identificare a persoanei impozabile”:

- în caseta „Denumire/Nume, prenume” - persoana impozabilă stabilită în străinătate;

            - în caseta „Cod de identificare fiscală” - codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, atribuit persoanei impozabile străine, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată; - în caseta „Domiciliul fiscal” - adresa din străinătate a persoanei impozabile.

Sectiunea II -Date de identificare a reprezentantului fiscal”

În caseta „Denumirea/Nume, prenume” se înscrie denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.

In caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, atribuit pentru activitatea proprie.

Sectiunea III .Venituri din vânzarea biletelor”    

Se completează cu suma totală a veniturilor obtinute în anul 2006 din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România.

 

ANEXA Nr. 4

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE,

modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor

 

1. Denumire: (392) „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii”:

1.1. cod MFP: 14.13.01.02/i;

1.2. format: A4/t1;

1.3. U.M.: seturi;

1.4. caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată;

1.5. se difuzează: gratuit;

1.6. se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii efectuate în anul 2006;

1.7. se întocmeste de către persoana impozabilă sau de reprezentantul fiscal al acesteia în: 2 exemplare;

1.8. circulă: - originalul la organul fiscal competent;

- copia la persoana impozabilă;

1.9. se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: (393) „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România”:

1.1. cod MFP: 14.13.01.02/v;

1.2. format: A4/t1;

1.3. U.M.: seturi;

1.4. caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată;

1.5. se difuzează: gratuit;

1.6. se utilizează la: declararea veniturilor obtinute în anul 2006 din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România;

1.7. se întocmeste de către persoana impozabilă sau de reprezentantul fiscal al acesteia în: 2 exemplare;

1.8. circulă: - originalul la organul fiscal competent;

- copia la persoana impozabilă;

1.9. se păstrează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURA

de gestiune a formularelor (392) „Declaratie informativă privind livrările de bunuri si prestările de servicii” si (393) „Declaratie informativă privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România”

 

1. Depunerea declaratiilor informative

Declaratiile informative se depun până la data de 1 martie 2007, la organul fiscal competent.

2. Verificarea formală a declaratiilor informative

Pentru fiecare declaratie informativă, organul fiscal competent va verifica corectitudinea codului de identificare fiscală a persoanei impozabile, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente în Registrul contribuabililor.

3. Prelucrarea declaratiilor informative

3.1. Prelucrarea declaratiilor informative depuse de persoanele impozabile se realizează de către organul fiscal competent, cu ajutorul programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

3.2. În vederea prelucrării declaratiei informative se creează o bază de date „Declaratii informative TVA”, care cuprinde 3 sectiuni:

a) declaratii informative depuse de persoane impozabile cu cifra de afaceri mai mică de 33.817 lei;

b) declaratii informative depuse de persoane impozabile cu cifra de afaceri cuprinsă între 33.817 lei si 200.000 lei;

c) declaratii informative privind veniturile obtinute din vânzarea biletelor pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din România.

3.3. Informatiile din declaratiile informative se preiau, până la data de 15 martie 2007, în sectiunea corespunzătoare din baza de date „Declaratii informative TVA”.

3.4. După prelucrare, declaratiile informative depuse de persoanele impozabile se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

4. Centralizarea informatiilor din declaratiile informative

4.1. Până la data de 15 martie 2007, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date „Declaratii informative TVA”.

Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.

4.2. În termen de maximum 5 zile, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informatiile din declaratiile informative Directiei generale a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.

4.3. Directia generală a tehnologiei informatiei va pune la dispozitie Unitătii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană informatiile primite de la organele fiscale teritoriale.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a certificatelor de competentă

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a certificatelor de competentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 10 noiembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera i) va avea următorul cuprins:

„i) certificat - documentul valabil emis de ANR în conformitate cu prevederile prezentului ordin sau de IGCTI în conformitate cu prevederile legale;”.

2. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Cursurile obligatorii prevăzute în anexa nr. 3 se

desfăsoară numai în cadrul CERONAV.”

3. După alineatul (3) al articolului 7 se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) CERONAV poate desfăsura aceste cursuri, pe bază de protocol, prin intermediul unor furnizori de educatie aprobati de ANR.

(5) Valabilitatea acestor cursuri este de 5 ani de la data absolvirii. Dovada efectuării cursurilor obligatorii se face prin adeverintă de absolvire.”

4. La articolul 11, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Procedura de aprobare a formelor de pregătire prevăzute la art. 7 alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.”

5. La articolul 14, litera b) a alineatului (1) se abrogă.

6. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Prelungirea valabilitătii certificatelor în conditiile prevăzute la alin. (1) se va face pentru perioade de timp de maximum 5 ani de la data expirării.”

7. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Toti posesorii de brevete de ofiter de punte maritim II sau brevete de ofiter de punte maritim III care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au efectuat un stagiu de îmbarcare cumulat de minimum 24 de luni pe ambele functii, dintre care cel putin 12 luni în ultimii 5 ani, si care îndeplinesc cerintele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin se pot înscrie la examenul pentru obtinerea brevetului de ofiter punte secund pe nave maritime.”

8. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Toti posesorii de brevete de ofiter mecanic maritim II sau brevete de ofiter mecanic maritim III care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au efectuat un stagiu de îmbarcare cumulat pe ambele functii de minimum 24 de luni, dintre care cel putin 12 luni în ultimii 5 ani, si care îndeplinesc cerintele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin se pot înscrie la examenul pentru obtinerea brevetului de ofiter mecanic secund pe nave maritime.”

9. La anexa nr. 1, punctele 2.2.1 si 2.2.2 ale Regulii 11/2 vor avea următorul cuprins:

„2.2.1. a absolvit o formă de pregătire aprobată, pentru atingerea nivelului minim de cunostinte, a gradului de întelegere si a deprinderilor practice necesare dobândirii competentelor prevăzute în coIoana 2 a tabelelor corespunzătoare din sectiunea A-ll/2 a Codului STCW; sau

2.2.2. a absolvit cu diplomă o formă de pregătire aprobată, printr-o institutie de învătământ universitar de lungă durată, specializarea navigatie maritimă, dacă pe perioada scolarizării a dobândit cerintele prevăzute la pct. 2.2.1;”.

10. La anexa nr. 1, punctele 6.3.1 si 6.3.2 ale Regulii 11/2 vor avea următorul cuprins:

„6.3.1. a absolvit o formă de pregătire aprobată, pentru atingerea nivelului minim de cunostinte, a gradului de întelegere si a deprinderilor practice necesare dobândirii competentelor prevăzute în coIoana 2 a tabelelor corespunzătoare din sectiunea A-ll/2 a Codului STCW; sau

6.3.2. a absolvit cu diplomă o formă de pregătire aprobată, printr-o institutie de învătământ universitar de lungă durată, specializarea navigatie maritimă, dacă pe perioada scolarizării a dobândit cerintele prevăzute la pct. 6.3.1;”

11. La anexa nr. 1, punctul 2.3 al Regulii HI/1 va avea următorul cuprins:

„2.3. a absolvit cu diplomă o formă de pregătire aprobată, de minimum 30 de luni, printr-o institutie de învătământ universitar, specializarea electromecanică navală, si îndeplineste standardele de competentă specificate în sectiunea A-III/1 a Codului STCW.”

12. La anexa nr. 1, punctul 2.2 al Regulii III/2 va avea următorul cuprins:

„2.2. a absolvit cu diplomă o formă de pregătire aprobată, printr-o institutie de învătământ universitar de lungă durată, specializarea electromecanică navală, pentru atingerea nivelului minim de cunostinte, a gradului de întelegere si a deprinderilor practice necesare dobândirii competentelor prevăzute în coIoana 2 a tabelelor corespunzătoare din sectiunea A-III/2 a Codului STCW;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 8 februarie 2007.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 140.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele

de radiodifuziune

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (2) si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 298/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006,

În baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea si functionarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri,

tinând cont de Referatul nr. SG/5.552 din 6 decembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, încheiat între organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), pe de o parte, si Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), Societatea Comercială „Europe Developpement International” - S.R.L., Societatea Comercială „SBS Broadcasting Media” - S.R.L. (fostă Societatea Comercială „Prima Broadcasting Group” - S.A.) si Societatea Comercială „Compania de Radio PRO” - S.R.L,

pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector al remuneratiei cuvenite autorilor de opere muzicale pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune stabilite prin protocolul mentionat la art. 1.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 7 decembrie 2006.

Nr. 432.

 

anexă

 

PROTOCOL

având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

 

Încheiat între

1. Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, având cod fiscal 8887006, reprezentată legal prin doamna Ana Achim, în calitate de director general, si domnul Alexandru Roata Palade, în calitate de avocat;

2. Societatea Română de Radiodifuziune - SRR, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. General Berthelot nr. 60-64, sectorul 1, având cod fiscal 8296093, reprezentată legal prin doamna Mariâ Toghină, în calitate de presedinte - director general;

3. Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale - ARCA, cu sediul în municipiul Bucuresti, intrarea Victor Eftimiu nr. 5-7, et. 9, ap. 58, sectorul 1, având cod fiscal 7965700, reprezentată legal prin domnul George Chirită, în calitate de director executiv;

4. Societatea Comercială „Europe Developpement International” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Camil Petrescu nr. 5, sectorul 1, având cod fiscal R11717605, J40/3402/1999, reprezentată legal prin domnul Mie Năstase, în calitate de presedinte - director general;

5. Societatea Comercială „Compania de Radio PRO” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Pache Protopopescu nr. 25, sectorul 2, având cod fiscal R1554071, J40/4996/1991, reprezentată legal prin domnul Constantin Marinescu, în calitate de director general;

6. Societatea Comercială „SBS Broadcasting Media” - S.R.L. (fostă „Prima Broadcasting Group” - SA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202A, sectorul 6, având cod fiscal R4747298, J40/20632/1992, reprezentată legai prin doamna Nora Marcovici, în calitate de director general.

Întruniti în cadrul comisiei constituite în baza art. 131 alin. (2) si a art. 1311 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si a Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 298/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, comisie ce a negociat si a convenit prezenta metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune.

 

METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

 

1. Utilizarea de către organismele de radiodifuziune prin radiodifuzare a operelor muzicale apartinând repertoriului extins protejat si determinat conform legii, pentru care drepturile patrimoniale de autor se află în termenele legale de protectie, se face numai în baza unei autorizatii licentă neexclusivă eliberată de organismul de gestiune colectivă desemnat drept colector al remuneratiilor reprezentând drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale.

2. Prin utilizator în sensul prezentei metodologii se întelege orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce radiodifuzează, prin orice mijloc sau procedeu, opere muzicale în cadrul unui post de radio, astfel cum este definită radiodifuzarea prin art. 151 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

3. Utilizatorii au obligatia să plătească organismului de gestiune colectivă prevăzut la pct. 1 o remuneratie procentuală trimestrială, reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale radiodifuzate, stabilită în conditiile prezentei metodologii.

 

Anul 2006 si următorii

Remuneratie

a)

Organisme de radiodifuziune ce radiodifuzează opere muzicale a căror durată cumulată reprezintă până la 35% din durata totală de emisie

3%

b)

Organisme de radiodifuziune ce radiodifuzează opere muzicale a căror durată cumulată reprezintă peste 35%, dar nu mai mult de 50% din durata totală de emisie

3,25%

c)

Organisme de radiodifuziune ce radiodifuzează opere muzicale a căror durată cumulată reprezintă peste 50%, dar nu mai mult de 75% din durata totală de emisie

3,5%

d)

Organisme de radiodifuziune ce radiodifuzează opere muzicale a căror durată cumulată reprezintă peste 75% din durata totală de emisie

4%

 

Societatea Română de Radiodifuziune datorează, pentru o pondere a operelor muzicale de până la 40% din durata totală de emisie a posturilor sale de radio, o remuneratie procentuală de 2,5% din baza de calcul; pentru o pondere de peste 40% se aplică procentele prevăzute în tabelul de mai sus.

4. Prin contractele de autorizatie sub formă de licentă neexclusivă organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical si posturile comerciale de radio, precum si postul public de radio pot stabili o remuneratie forfetară constând într-o sumă brută anuală plătibilă în rate trimestriale.

5. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentele prevăzute de prezenta metodologie este reprezentată de totalitatea veniturilor obtinute de utilizator din activitatea de radiodifuzare, ce includ veniturile din abonamente/taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicitate, anunturi si informatii, barter, sponsorizări, numere suprataxate, concursuri si jocuri radiodifuzate, închirieri spatiu emisie, venituri din radiodifuzări realizate în urma unei comenzi, venituri din asocieri în participatiune obtinute din activitatea de radiodifuzare etc. Pentru utilizatorii care nu obtin venituri, baza de calcul o constituie totalitatea cheltuielilor efectuate de către utilizator pentru activitatea de radiodifuzare (incluzând, dar fără a se limita la, cheltuielile de personal, cheltuielile pentru serviciile prestate de terti, achizitii de orice fel etc), în trimestrul pentru care remuneratia este datorată.

6. În cazul în care, prin aplicarea procentului prevăzut la pct. 3 asupra bazei de calcul a utilizatorului, remuneratia trimestrială este mai mică de 2.400 lei, utilizatorul datorează trimestrial o remuneratie forfetară de 2.400 lei.

7. Remuneratia se plăteste până la data de 26 a lunii următoare expirării trimestrului pentru care este datorată, dată până la care utilizatorul are obligatia de a transmite organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor de opere muzicale si un raport cuprinzând baza de calcul a remuneratiei, purtând semnătura si stampila reprezentantului legal.

8. Utilizatorii vor transmite organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical un raport lunar cuprinzând, pentru fiecare post de radio, lista operelor muzicale utilizate zilnic, inclusiv operele muzicale utilizate în spoturile publicitare, cu mentionarea denumirii fiecărei opere muzicale utilizate, autorului fiecărei opere muzicale (compozitor, textier, aranjor), orei, datei si duratei de radiodifuzare a fiecărei opere muzicale. Raportul va fi transmis în format scris si electronic si va fi însotit de o adresă de înaintare, cuprinzând numărul total al operelor muzicale mentionate în raport, stampilată si semnată de reprezentantul legal al utilizatorului. Informatiile cuprinse în raport vor constitui baza de repartizare către titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale a remuneratiilor astfel colectate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical. Raportul va fi transmis către organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical, în termen de 15 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea.

9. Utilizatorii au obligatia de a pune la dispozitia organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical, în termen de 5 zile de la solicitarea acestuia, înregistrările emisiunilor radiodifuzate în ultimele 30 de zile anterioare datei primirii solicitării.

10. La solicitarea scrisă a organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical, în termen de 15 zile de la primirea acesteia, utilizatorul are obligatia de a-i comunica acestuia copii de pe documentele financiar-contabile de sinteză pentru perioada solicitată, certificate de reprezentantul legal, care au stat la baza determinării bazei de calcul, cu obligativitatea păstrării confidentialitătii de către părti.

11. Pentru întârzieri la plata remuneratiilor utilizatorii vor plăti organismului de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical penalităti de 0,1%/zi întârziere.

12. Gradul de utilizare a operelor muzicale de către posturile de radio va putea fi determinat de organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical, acesta fiind îndreptătit să realizeze sau să comande tertilor monitorizări ale activitătii de radiodifuzare a utilizatorilor.

13. Modificarea remuneratiilor stabilite în sumă forfetară se poate efectua anual de către organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, prin reactualizarea cu indicele de inflatie în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

14. Remuneratiile prevăzute în prezenta metodologie nu contin TVA.

 

UCMR-ADA

Director general,

Ana Achim

Avocat,

Alexandru Roata Palade

Societatea Comercială

„Europe Developpement International” - S.R.L.

Presedinte-director general,

llie Năstase

Compania de Radio PRO - S.R.L

Director general,

Constantin Marinescu

ARCA

Director executiv,

George Chirită

Societatea Română de Radiodifuziune

p. Presedinte-director general

Constantin Puscas

Societatea Comercială

„SBS Broadcasting Media” - S.R.L.

Director general,

Nora Marcovici

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARA

privind modificarea unor prevederi din Circulara Băncii Nationale a României nr. 24/2006 privind încetarea puterii circulatorii si preschimbarea vechilor însemne monetare

 

În temeiul prevederilor art. 18 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite următoarea circulară:

Art. I. - Prevederile articolului 4 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 24/2006 privind încetarea puterii circulatorii si preschimbarea vechilor însemne monetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 12 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:

„Art. 4. - (1) În perioada 1 februarie - 31 decembrie 2007 bancnotele imprimate pe suport de polimer si monedele metalice din vechea emisiune monetară vor putea fi preschimbate fără taxe si comisioane, la Banca Natională a României - sucursalele Bucuresti, Iasi, Cluj si Timis, prin prezentarea la ghiseu sau remitere prin postă, precum si la unitătile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG, prin prezentarea la ghiseu.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2008 bancnotele imprimate pe suport de polimer si monedele metalice din vechea emisiune monetară vor putea fi preschimbate pe termen nelimitat, fără taxe si comisioane, numai la Banca Natională a României, sucursalele Bucuresti, lasi, Cluj si Timis, prin prezentarea la ghiseu sau remitere prin postă.”

Art. II. - Prevederile din prezenta circulară se aplică de către sucursalele Băncii Nationale a României si unitătile Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 3.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna februarie 2007

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna februarie 2007, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,75% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 4.

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR

 

COMUNICAT

 

În baza art. 17 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ca urmare a Sentintei Comerciale nr. 2.926 din 9 noiembrie 2006, pronuntată de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a comercială în Dosarul nr. 33.812/3/2006 prin care se dispune începerea falimentului Nova Bank, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar comunică următoarele:

Potrivit prevederilor art. 18 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, în cazul în care deponentii garantati ai Nova Bank, bancă în faliment, nu au fost în măsură să-si încaseze compensatia, vor putea să solicite plata acesteia si după expirarea termenului comunicat anterior de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, dar nu mai târziu de 3 ani de la începerea plătii compensatiilor.

Plata se va face prin una dintre următoarele modalităti, la alegerea petentilor:

a) numerar prin casieria Fondului;

b) transfer bancar într-un cont deschis la o institutie de credit care functionează pe teritoriul României, caz în care se vor preciza numărul de cont si numele institutiei de credit unde este contul deschis. Comisionul aferent transferului bancar va fi suportat de beneficiar;

c) mandat postal, pe teritoriul României, caz în care se va indica adresa unde se solicită efectuarea plătii compensatiilor. Comisionul postal va fi suportat de beneficiar.

Pentru sumele reprezentând echivalentul în lei a mai mult de 1.000 de euro, plata se face numai prin transfer bancar.

În vederea încasării compensatiilor depozitelor garantate, solicitantii se vor adresa direct Fondului cu o cerere, al cărei model este prezentat în anexele la Regulamentul Fondului nr. 3/2004 privind plata compensatiilor, care poate fi consultat pe pagina de internet a Fondului www.fgdb.ro si în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004. Cererea de plată însotită de toate documentele justificative necesare se va transmite prin postă ori se va depune direct la sediul Fondului.

Pentru relatii suplimentare în ceea ce priveste nivelul depozitelor aflate în sold sau pentru verificarea datelor de identificare înregistrate de bancă, petentii se pot adresa lichidatorului judiciar al Nova Bank, bancă în faliment, care are sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 2, bl. P3, sectorul 4 sau la telefonul 336.08.56 si faxul 336.24.14, iar în ceea ce priveste plata compensatiilor si actele justificative necesare a fi prezentate în original sau/si copie, Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, care are sediul în municipiul Bucuresti, aleea Negru Vodă nr. 4-6, sectorul 3, CP 030775, sau la telefonul (021)323.08.91, (021)323.09.90 si faxul (021)323.06.59.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar,

Niculae Vulpescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2007.

Nr. 2.