MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 89         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 2 din 9 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 din care face parte integrantă

 

Decizia nr. 11 din 9 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 861, art. 862 si art. 149 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 14 din 9 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, cât si a ordonantei în ansamblu, a dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

 

Decizia nr. 24 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art 226 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Decizia nr. 29 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Decizia nr. 36 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

36. - Hotărâre privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome .Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

50. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 9 octombrie 2006 si la Bucuresti la 12 octombrie 2006, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001

 

51. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India privind desfiintarea obligativitătii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice, semnat la New Delhi la 31 ianuarie 2004

 

72. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor si a contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2007

 

130. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 2

din 9 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,  aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 din care face parte integrantă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 din care face parte integrantă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „2x1 Holding Cape Midia Shipyard” - S.A. în Dosarul nr. 3.224/com/2005 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 4 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.224/com/2005, Tribunalul Constanta - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 din care face parte integrantă.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „2x1 Holding Cape Midia Shipyard” - S.A. Într-o cauză având ca obiect o cerere de anulare a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor acestei societăti, unul dintre motivele anulării fiind acela că adunarea nu a fost legal constituită, deoarece nu s-au respectat normele cuprinse în Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2004. Autorul exceptiei a apreciat că acest regulament nu este în vigoare, întrucât nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat contravine dispozitiei constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3), deoarece „statul de drept impune o ordine juridică lipsită de echivoc, în care normele juridice sunt accesibile destinatarilor lor”. Or, publicarea actelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare în Buletinul C.N.V.M. „nu este de natură să asigure securitatea si stabilitatea raporturilor sociale, nefiind o măsură aptă să realizeze în concret cerinta informării destinatarilor noimei juridice cu privire la continutul normei căreia trebuie să i se conformeze”.

Tribunalul Constanta - Sectia comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât normele adoptate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare produc efecte de la data publicării lor în Buletinul C.N.V.M., asa încât orice persoană interesată le poate consulta.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sunt constitutionale, prin acestea neaducându-se atingere principiului suprematiei Constitutiei sau trăsăturilor si valorilor supreme ale statului român.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 4 aprilie 2002, din care face parte integrantă, cu modificările aduse prin art. 289 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2006.

Textul de lege criticat are următorul cuprins:

Art. 7 alin. (15): „Regulamentele si instructiunile emise de către C.N. V.M. sunt aprobate prin ordin al presedintelui C.N. V.M. Ordinul de aprobare va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Textul integral al regulamentelor si instructiunilor aprobate va fi publicat, pentru opozabilitate, în Buletinul C.N.V.M”.

Prevederile legale criticate sunt considerate a fi contrare dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3) privind principiile generale de organizare a statului român.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta este neîntemeiată, pentru următoarele motive:

Art. 1 alin. (3) din Constitutie consacră principiile generale ce stau la baza organizării statului român. Potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, de exemplu Decizia nr. 700 din 17 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 4 decembrie 2006, se poate considera că aceste principii sunt încălcate atunci când se aduce atingere unora dintre drepturile si libertătile fundamentale ale cetătenilor, garantate de Constitutie, sau altor dispozitii constitutionale relevante sub aspectul continutului art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală.

În spetă însă autorul exceptiei nu indică niciun drept sau libertate fundamentală ce ar putea fi încălcate prin textul de lege criticat.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 din care face parte integrantă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „2x1 Holding Cape Midia Shipyard” - S.A. în Dosarul nr. 3.224/com/2005 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 11

din 9 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 861, art. 862 si art. 149 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 861, 862 si art. 149 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ioan Clamparu si Ovidiu Constantin Pop în Dosarul nr. 1.803/R/2006 al Tribunalului Sibiu - Sectia penală.

La apelul nominal răspund, pentru autorii exceptiei, apărătorii alesi, cu delegatii la dosar. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Doamna avocat Domnica Antoniuc pune concluzii pentru autorul Ovidiu Constantin Pop si solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 861 si 862 din Codul de procedură penală, invocând argumente similare cu cele din notele scrise.

Domnul avocat Ion Gherghisan pune concluzii pentru autorul Ioan Clamparu si solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. 1 din Codul de procedură penală, arătând că în practica judiciară aplicabilitatea acestora naste probleme de natură să afecteze în principal libertatea individuală.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 iulie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.803/R/2006, Tribunalul Sibiu - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 861, 862 si art. 149 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ioan Clamparu si

Ovidiu Constantin Pop în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii sustin că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 23 alin. (5) referitoare la durata totală a arestării preventive în cursul urmăririi penale, ale art. 24 referitoare la Dreptul la apărare, ale art. 11 referitoare la Dreptul international si dreptul intern, ale art. 16 referitoare la Egalitatea în drepturi, ale art. 20 referitoare la Tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 referitoare la Accesul liber la justitie, ale art. 53 referitoare la Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si ale art. 6 referitoare la Dreptul la un proces echitabil si ale art. 13 referitoare la Dreptul la un recurs efectiv, ambele din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Referitor la dispozitiile art. 149 alin. 1 din Codul de procedură penală se sustine că, întrucât prevederile art. 23 alin. (5) din Constitutie privind durata maximă a arestării preventive în cursul urmăririi penale nu disting după cum măsura a fost luată în prezenta ori în lipsa inculpatului, reglementarea legală, potrivit căreia în cazul arestării în lipsă durata arestării preventive curge de la data punerii în executare a mandatului, contravine atât textului constitutional invocat, cât si dispozitiilor privind dreptul la apărare. În acest sens se arată că este vădit contrar Constitutiei ca un mandat de arestare emis în lipsa inculpatului să nu fie verificat periodic sub aspectul legalitătii si temeiniciei.

Referitor la dispozitiile arfT 861 si 862 din Codul de procedură penală se sustine că acestea contravin prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece este suprimat principiul egalitătii armelor, acuzatul fiind lipsit de posibilitatea efectivă de a pune, în cadrul unui proces contradictoriu, întrebări martorului protejat. În felul acesta, dreptul la apărare este practic anihilat. Art. 861 din Codul de procedură penală contravine si dispozitiilor art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece nu prevede o cale de atac rapidă si eficientă în fata unui judecător în cazul în care apărarea contestă modul de acordare a regimului juridic al martorului protejat al acuzării, cu trimitere concretă la credibilitatea acestuia si legitimitatea depozitiei sale.

În sfârsit, autorul exceptiei critică alin. 1, 2 si 3 ale art. 862 din Codul de procedură penală, deoarece audierea martorului anonim de la distantă, prin intermediul mijloacelor tehnice video si audio, se face numai în prezenta procurorului, excluzând orice referire la apărător si la drepturile acestuia.

Tribunalul Sibiu - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. 1 din Codul de procedură penală este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale si conventionale invocate, restrângerile reclamate de autorii exceptiei fiind în acord cu art. 53 din Legea fundamentală.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate, instituind măsuri de protectie a datelor de identificare a martorului într-un proces penal si modalităti speciale de ascultare a acestuia, nu aduc atingere principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, aplicându-se tuturor celor aflati în situatia reglementată de ipoteza normei juridice.

De asemenea, dispozitiile legale criticate nu contravin drepturilor constitutionale invocate si se încadrează în limitele stabilite de art. 53 din Legea fundamentală.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149 alin. 1 din Codul de procedură penală, Avocatul Poporului arată că acestea nu numai că nu înfrâng dispozitiile art. 23 alin. (5) si (6) din Constitutie, ci constituie o aplicare a acestora.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 861 cu denumirea marginală - Protectia datelor de identificare a martorului, ale art. 862 cu denumirea marginală - Modalităti speciale de ascultare a martorului si ale art. 149 alin. 1 cu denumirea marginală - Durata arestării preventive, din Codul de procedură penală, care, asa cum au fost modificate prin Legea nr. 356/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, au următorul continut:

- Art. 861: „Dacă există probe sau indicii temeinice că prin declararea identitătii reale a martorului sau a localitătii acestuia de domiciliu ori de resedintă ar fi periclitată viata, integritatea corporală sau libertatea lui ori a altei persoane, martorului i se poate încuviinta să nu declare aceste date, atribuindu-i-se o altă identitate sub care urmează să apară în fata organului judiciar.

Această măsură poate fi dispusă de către procuror în cursul urmăririi penale, iar în cursul judecătii de instantă, la cererea motivată a procurorului, a martorului sau a oricărei alte persoane îndreptătite.

Datele despre identitatea reală a martorului se consemnează într-un proces-verbal, care va fi păstrat, la sediul parchetului care a efectuat sau a supravegheat efectuarea urmăririi penale ori, după caz, la sediul instantei, într-un loc special, în plic sigilat, în conditii de maximă sigurantă. Procesul-verbal va fi semnat de cel care a înaintat cererea, precum si de cel care a dispus măsura.

Documentele privind identitatea reală a martorului vor fi prezentate procurorului sau, după caz, completului de judecată, în conditii de strictă confidentialitate.

In toate cazurile, documentele privind identitatea reală a martorului vor fi introduse în dosarul penal numai după ce procurorul, prin ordonantă sau, după caz, instanta, prin încheiere, a constatat că a dispărut pericolul care a determinat luarea măsurilor de protectie a martorului.

Declaratiile martorilor cărora li s-a atribuit o altă identitate, redate în procesul-verbal al procurorului potrivit art. 86? alin. 5,

precum si declaratia martorului, consemnată în cursul judecătii si semnată de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului si de presedintele completului de judecată, potrivit art. 86? alin. 6, teza I, pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte si împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.

Pot fi audiati ca martori cărora li s-a atribuit o altă identitate si investigatorii sub acoperire.

Dispozitiile prevăzute în alin. 1-6 se aplică si expertilor. “;

- Art. 862: „în situatiile prevăzute în art. 861, procurorul sau, după caz, instanta de judecată poate încuviinta ca martorul să fie ascultat fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de urmărire penală ori în sala în care se desfăsoară sedinta de judecată, prin intermediul mijloacelor tehnice prevăzute în alineatele următoare.

La solicitarea organului judiciar sau a martorului ascultat în conditiile alin. 1, la luarea declaratiei poate participa un consilier de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor, care are obligatia de a păstra secretul profesional cu privire la datele de care a luat cunostintă în timpul audierii. Organul judiciar are obligatia să aducă la cunostinta martorului dreptul de a solicita audierea în prezenta unui consilier de protectie a victimelor si reintegrare socială a infractorilor.

Martorul poate fi ascultat prin intermediul unei retele de televiziune cu imaginea si vocea distorsionate, astfel încât să nu poată fi recunoscut.

In cazul judecătii, părtile si apărătorii acestora pot adresa întrebări, în mod nemijlocit, martorului ascultat în conditiile alin. 1-3. Întrebările se pun în ordinea prevăzută în art. 323 alin. 2. Presedintele completului respinge întrebările care nu sunt utile si concludente judecării cauzei sau pot conduce la identificarea martorului.

Declaratia martorului ascultat, jîn conditiile arătate în alin. 1-31, se înregistrează prin mijloace tehnice video si audio si se redă integral în formă scrisă.

În cursul urmăririi penale, se întocmeste un proces-verbal în care se redă cu exactitate declaratia martorului si acesta se semnează de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului si de organul de urmărire penală si se depune la dosarul cauzei.

Declaratia martorului, transcrisă, va fi semnată si de acesta si va fi păstrată în dosarul depus la parchet, într-un loc special, în plic sigilat, în conditii de maximă sigurantă.

În cursul judecătii, declaratia martorului va fi semnată de procurorul care a fost prezent la ascultarea martorului si de

presedintele completului de judecată. Declaratia martorului, transcrisă, va fi semnată si de martor, fiind păstrată în dosarul depus la instantă, în conditiile prevăzute în alin. 5.

Suportul pe care a fost înregistrată declaratia martorului, în original, sigilat cu sigiliul parchetului sau, după caz, al instantei de judecată în fata căreia s-a făcut declaratia, se păstrează în conditiile prevăzute în alin. 5. Suportul care contine înregistrările efectuate în cursul urmăririi penale va fi înaintat la terminarea urmăririi penale instantei competente, împreună cu dosarul cauzei, si va fi păstrat în aceleasi conditii.

Dispozitiile art. 78, 85 si ale art. 86 alin. 1 si 2 se aplică în mod corespunzător. “;

- Art. 149 alin. 1: „Durata arestării inculpatului în cursul urmăririi penale nu poate depăsi 30 de zile, afară de cazul când ea este prelungită în conditii/e legii. Termenul curge de la data emiterii mandatului, când arestarea a fost dispusă după ascultarea inculpatului, iar în cazul când arestarea a fost dispusă în lipsa acestuia, termenul curge de la data punerii în executare a mandatului de arestare.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

I. Dispozitiile art. 861 si 862 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional sub aspectul unor critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 193 din 27 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 24 mai 2004, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate pentru considerentele acolo arătate.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mentionate mai sus îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

II. În ceea ce priveste critica referitoare la art. 149 alin. 1 din Codul de procedură penală, potrivit căruia pentru arestarea în lipsă termenul maxim initial de 30 de zile pentru care se poate dispune această măsură se calculează de la data punerii în executare a mandatului, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Textul Constitutiei are ca finalitate limitarea în timp a măsurii arestării preventive. Această problemă nu se poate pune însă decât atunci când persoana împotriva căreia s-a dispus luarea măsurii preventive a fost efectiv arestată, iar nu si atunci când se află în libertate, întrucât într-o asemenea situatie nu se poate retine încălcarea vreunui drept.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 861, art. 862 si art. 149 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ioan Clamparu si Ovidiu Constantin Pop în Dosarul nr. 1.803/R/2006 al Tribunalului Sibiu - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 14

din 9 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, cât si a ordonantei în ansamblu, a dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, cât si a ordonantei în ansamblu, a dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, exceptie ridicată de Horia Adrian Peptea, Ionela Văleanu, Mihaela Lascu, Elena Mihaela Colceriu Dandu, Victoria Borcoman, Elena Niciu, Emilia Rătoi, Elena Itu, Simona Magda Lupancea, Ana Serban, Eniko Nagy, Angela Topală si Edidca Biro în Dosarul nr. 727/62/M/2006 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că textele de lege au încetat să mai producă efecte juridice.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 727/62/M/2006, Tribunalul Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu' exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, cât si a ordonantei în ansamblu, a dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, exceptie ridicată de judecătorii Horia Adrian Peptea si Ionela Văleanu, precum si de grefierii Mihaela Lascu, Elena Mihaela Colceriu Dandu, Victoria Borcoman, Elena Niciu, Emilia Rătoi, Elena Itu, Simona Magda Lupancea, Ana Serban, Eniko Nagy, Angela Topală si Edidca Biro cu prilejul solutionării unui litigiu de muncă având ca obiect pretentii pentru plata primelor de vacantă.

Tribunalul Brasov - Sectia civilă, însusindu-si motivele invocate de autorii exceptiei, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este inadmisibilă, întrucât textele de lege criticate au avut o aplicabilitate limitată în timp, iar în prezent nu mai sunt în vigoare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale ari. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat de autorii acesteia, îl constituie dispozitiile art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 17 iulie 2001, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 29 noiembrie 2002, precum si dispozitiile art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 2 decembrie 2003.

Dispozitiile legale criticate au următorul cuprins:

Art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001: „De asemenea, se suspendă până la data de 1 ianuarie 2002 aplicarea prevederilor art. 411 alin. (1) care cuprind dispozitii referitoare la acordarea primei pentru concediul de odihnă si ale art. 45 alin. (1) referitoare la cuantumul sporului cu care se plătesc orele lucrate peste durata normală a timpului de muncă din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, precum si aplicarea prevederilor art. IV referitoare la acordarea primei cu ocazia plecării în concediul de odihnă din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 237/2000 pentru modificarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 29 noiembrie 2000.”;

Art. 12 alin. (4) din Legea nr. 743/2001: „Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernuluf nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată si modificată prin Legea nr. 386/2001, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2002. *

Art. 10 alin. (3) din Legea nr. 631/2002: „Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001,

cu modificările ulterioare, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2003.”

Art. 9 alin. (7) din Legea nr. 507/2003: „Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum si a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 Kprivind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2004.”

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia invocă încălcarea prevederilor art. 41 alin. (2) si ale art. 53 din Constitutie, referitoare la protectia socială a muncii, respectiv la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

De asemenea, autorii exceptiei consideră că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 contravine, în ansamblul său, prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 s-a dispus suspendarea aplicării prevederilor art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 până la data de 1 ianuarie 2002, dată de la care efectele textului de lege criticat au încetat. Toate celelalte texte de legi criticate fac parte din legi de aprobare a bugetului de stat, având caracter anual. Astfel, aplicabilitatea lor a încetat la finele anului bugetar pentru care au fost adoptate, respectiv la 31 decembrie 2002, la 31 decembrie 2003 si la 31 decembrie 2004.

În consecintă, Curtea constată că, la data sesizării sale, niciuna dintre dispozitiile legale criticate nu era în vigoare.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate privind Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 în raport cu prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie, Curtea apreciază că examinarea constitutionalitătii acestui act normativ în ansamblul său apare ca fiind lipsită de interes în măsura în care dispozitiile legale cuprinse în acest act normativ ce au legătură cu solutionarea cauzei, respectiv art. III alin. (2), nu mai sunt în vigoare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, cât si a ordonantei în ansamblu, a dispozitiilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, exceptie ridicată de Horia Adrian Peptea, Ionela Văleanu, Mihaela Lascu, Elena Mihaela Colceriu Dandu, Victoria Borcoman, Elena Niciu, Emilia Rătoi, Elena Itu, Simona Magda Lupancea, Ana Serban, Eniko Nagy, Angela Topală si Edidca Biro în Dosarul nr. 727/62/M/2006 al Tribunalului Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 24

din 11 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 226 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 226 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Ileana Ordog, Levente Ordog, Jeno Csifo si Eva Csifo în Dosarul nr. 743/2005 al Tribunalului Comercial Mures.

La apelul nominal se prezintă, personal, autorii exceptiei, Ileana Ordog, Levente Ordog, Jeno Csifo. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, Ileana Ordog si Levente Ordog solicită admiterea acesteia, astfel cum a fost formulată. Autorul Jeno Csifo arată că dispozitiile de lege criticate se referă numai la situatiile în care asociatii se pot retrage din societătile în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată, omitându-se însă societătile pe actiuni de tip închis. Astfel, acesta apreciază că, dacă în momentul constituirii societătii functionează principiul liberei asocieri, ar trebui, conform principiului simetriei, ca actionarii să se poată retrage sau să îsi poată înstrăina, fără restrictii, actiunile.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că diferenta de regim juridic între societătile pe actiuni si alte tipuri de societăti este o consecintă firească a deosebirilor care există între aceste categorii de societăti.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 743/2005, Tribunalul Comercial Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 226 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale.

Exceptia a fost ridicată de Ileana Ordog, Levente Ordog, Jeno Csifo si Eva Csifo cu ocazia solutionării unei cauze comerciale având ca obiect retragerea de asociati.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că textul de lege criticat este neconstitutional, întrucât actionarii din societătile pe actiuni nu îsi pot exercita dreptul de retragere din societate în aceleasi conditii ca asociatii din societătile în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată. Prin aceasta, legea face o nepermisă discriminare între drepturile asociatilor, în functie de tipul societătii comerciale, aducându-se astfel atingere accesului liber la justitie si dreptului de proprietate privată.

Tribunalul comercial Mures apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât prin dispozitiile art. 226 din Legea nr. 31/1990 nu se aduce atingere dreptului de proprietate si nici accesului liber la justitie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că distinctia făcută de legiuitor cu privire la cazurile de retragere a asociatilor din societătile comerciale are la bază regimurile juridice diferite la care sunt supuse cele două tipuri de societăti.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. Astfel, arată că reglementarea criticată nu contravine prevederilor constitutionale invocate de autorii exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 Iii. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 226 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, care au următorul continut:

„(1) Asociatul în societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau în societatea cu răspundere limitată se poate retrage din societate:

a) În cazurile prevăzute în actul constitutiv;

b) cu acordul tuturor celorlalti asociati;

c) În lipsa unor prevederi, în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului, supusă numai recursului, în termen de 15 zile de la comunicare.

(2) In situatia prevăzută la alin. (1) Ut. c), instanta judecătorească va dispune, prin aceeasi hotărâre, si cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalti asociati.

(3) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părtile sale sociale, se stabilesc prin acordul asociatilor ori de un expert desemnat de acestia sau, în caz de neîntelegere, de tribunal.”

Autorii exceptiei sustin că textul de lege criticat încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie, respectiv art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si prevederile constitutionale ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată raportate la art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în esentă, critica autorilor acesteia rezidă în faptul că actionarii din societătile pe actiuni nu îsi pot exercita dreptul de retragere din societate în aceleasi conditii ca asociatii din societătile în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată. Astfel, autorii exceptiei apreciază că dispozitiile art. 226 din Legea nr. 31/1990, prin faptul că nu prevăd si situatiile în care actionarii se pot retrage din societătile pe actiuni, instituie o nepermisă discriminare între drepturile asociatilor, în functie de tipul societătii comerciale, ceea ce aduce atingere accesului liber la justitie si dreptului de proprietate privată.

În aceste conditii, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate, asa cum a fost formulată, este inadmisibilă, întrucât priveste o omisiune de reglementare. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 226 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Ileana Ordog, Levente Ordog, Jeno Csifo si Eva Csifo în Dosarul nr. 743/2005 al Tribunalului Comercial Mures.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 29

din 11 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Directia de Pază si Securitate” - S.R.L. În Dosarul nr. 3.167/com/2006 al Tribunalului Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 30 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.167/com/2006, Tribunalul Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Directia de Pază si Securitate” - S.R.L. În dosarul de mai sus, având ca obiect dizolvarea societătii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 16 referitoare la Egalitatea în drepturi, ale art. 20 referitoare la Tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 referitoare la Accesul liber la justitie, ale art. 24 referitoare la Dreptul la apărare si ale art. 126 referitoare la Instantele judecătoresti.

În acest sens, arată că, desi depune lunar si anual situatiile financiare, potrivit obligatiei impuse de textul legal criticat, Oficiul National al Registrului Comertului se substituie unor organe ale Ministerului de Finante, punând la dispozitie, oricui plăteste, date despre situatia financiară a societătii, cu consecinta încălcării secretului fiscal.

Tribunalul Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În spetă fiind vorba de o persoană juridică, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 16 din Constitutie. Pe de altă parte, drepturile consacrate de art. 21 si 24 din Legea fundamentală nu sunt îngrădite în niciun fel prin impunerea de către legiuitor a obligativitătii depunerii într-un anumit termen a situatiei financiare a societătii. Această obligatie este firească prin prisma asigurării normelor legale în vigoare în materia dreptului fiscal, iar sanctiunea corespunzătoare este menită să asigure stabilitatea raporturilor juridice ce se stabilesc între comercianti si, implicit, a circuitului civil.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece principiul egalitătii în drepturi instituie egalitatea în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, a cetătenilor, nu si a persoanelor juridice. Dispozitiile legale criticate nu îngrădesc accesul liber la justitie, deoarece posibilitatea Oficiului National al Registrului Comertului de a cere tribunalului dizolvarea unei societăti comerciale nu are o astfel de semnificatie.

Dispozitiile art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 nu pun în discutie restrângeri ale exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si sunt în deplină concordantă cu prevederile constitutionale ale art. 126.

Art. 20 si 24 din Legea fundamentală nu au, în opinia Avocatului Poporului, incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, care au următorul continut: „La cererea oricărei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va pronunta dizolvarea societătii în cazurile în care: [...]

b) societatea nu a depus, în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Constitutia României instituie, prin prevederile art. 1 alin. (5), obligativitatea respectării legilor de către toate subiectele de drept, persoane fizice sau persoane juridice. Acestei obligatii erga omnes îi corespunde dreptul si obligatia statului de a lua măsurile necesare pentru ca legea să fie respectată, inclusiv măsuri de constrângere.

Din această perspectivă, sanctiunea reglementată prin textul de lege criticat de autorul exceptiei constituie expresia exercitării de către stat a competentei sale de a asigura înfăptuirea dreptului, în spetă, respectarea normelor juridice fiscale privind depunerea de către societătile comerciale a situatiilor financiare anuale, la termenele stabilite.

Modul în care este reglementată sanctiunea mentionată nu contravine prevederilor constitutionale invocate în motivarea exceptiei - si anume celor ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie, ale art. 24 privind dreptul la apărare sau ale art. 126 privind instantele judecătoresti - deoarece sanctiunea este aplicată de instanta de judecată, cu obligatia asigurării dreptului la apărare si a tuturor garantiilor procesuale prevăzute de lege pentru părtile în proces.

În ceea ce priveste critica referitoare la încălcarea art. 16 din Constitutie, aceasta nu poate fi primită întrucât textul de lege criticat se aplică fără discriminare tuturor subiectelor de drept la care se referă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Directia de Pază si Securitate” - S.R.L. În Dosarul nr. 3.167/com/2006 al Tribunalului Mehedinti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 36

din 11 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 2781 si următoarele din Codul de procedură penaiă, exceptie ridicată de Ioan Coroiu în Dosarul nr. 188/275/2006 al Judecătoriei Panciu.

La apelul nominal răspund părtile, personal.

Având cuvântul, Ioan Coroiu solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată si depune concluzii scrise în acest sens.

Costel Trifan solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată si depune la dosarul cauzei concluzii scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că ceea ce se solicită, în realitate, în motivarea acesteia, este modificarea textului de lege criticat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 188/275/2006, Judecătoria Panciu a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 si următoarele din Codul de procedura penală, exceptie ridicată de Ioan Coroiu în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât nu reglementează si posibilitatea învinuitului de a formula plângere la instanta de judecată în cazul în care procurorul ierarhic superior admite plângerea persoanei vătămate împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale, dispunând începerea sau reluarea urmăririi penale. În opinia autorului exceptiei, se creează astfel „o situatie de inechitate prin drepturile diferite de care beneficiază persoana vătămată si persoana învinuită”.

Judecătoria Panciu consideră că, „în situatia în care procurorul ierarhic superior infirmă solutia de netrimitere si dispune reluarea urmăririi penale, persoana vătămată nu are interes să conteste solutia procurorului pe calea plângerii formulate în temeiul art. 2781 si următoarele din Codul de procedură penală”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, referindu-se si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că prevederile legale criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare a Curtii, dispozitiile art. 2781 si următoarele din Codul de procedură penală. Din examinarea sustinerilor autorului exceptiei se constată însă că acesta critică numai prevederile art. 2781 din Codul de procedură penală, referitoare la plângerea în fata judecătorului împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, si, în consecintă, numai cu privire la acestea se va pronunta Curtea prin prezenta decizie.

Dispozitiile constitutionale invocate sunt cele ale art. 16 privind Egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind Accesul liber la justitie, ale art. 24 privind Dreptul la apărare, cu raportare la prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că s-a pronuntat, în jurisprudenta sa, prin numeroase decizii, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 2781 din Codul de procedură penală, statuând, în mod constant, că acestea nu încalcă egalitatea în drepturi, liberul acces la justitie, dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare, ci dau expresie acestor garantii constitutionale. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 405 din 14 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 4 august 2005, Decizia nr. 66 din 3 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 17 februarie 2005 si Decizia nr. 141 din 21 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 16 martie 2006, ale căror considerente îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii.

De altfel, ceea ce se solicită, în realitate, în motivarea exceptiei, este completarea prevederilor de lege criticate, în sensul reglementării posibilitătii ca învinuitul să se adreseze instantei de judecată împotriva solutiei procurorului ierahic superior de admitere a plângerii formulate conform art. 275-278 împotriva rezolutiei de neîncepere a urmăririi penale sau a ordonantei ori, după caz, a rezolutiei de clasare, de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a urmăririi penale. O asemenea solicitare excedează competentei Curtii Constitutionale, care, în conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „[....] se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru considerentele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Ioan Coroiu în Dosarul nr. 188/275/2006 al Judecătoriei Panciu. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 11 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOANVIDÂ

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Victor Giosan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Locul unde este situat imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. de înregistrare la M.F.P.

Teren situat în municipiul Bucuresti, str. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1

- suprafata = 557,13 m2

20.351 - partial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 9 octombrie 2006 si la Bucuresti la 12 octombrie 2006, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001, aprobată prin Legea nr. 582/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 9 octombrie 2006 si la Bucuresti la 12 octombrie 2006, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 6 iulie 2001, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2001, aprobată prin Legea nr. 582/2001.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.

Nr. 50.

 

Banca Mondială

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Biroul Regional Europa Centrală si de Sud

Trg J.F. Kennedya 6B

10000 Zagreb, Croatia

Telefon: (385) 1 235-7222

Fax: (385) 1 235-7293

 

 

9 octombrie 2006

 

Excelentei Sale Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice,

Bucuresti, România

 

România: Proiectul privind dezvoltarea sectorului social (împrumut nr. 4616 RO)

Cel de-al treilea amendament la Acordul de împrumut*)

 

*) Traducere.

 

Stimate domnule ministru,

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), pentru proiectul mentionat mai sus, din data de 6 iulie 2001, astfel cum a fost amendat (Acordul), si la scrisoarea domnisoarei Alice Bîtu, secretar de stat în cadrul Ministerului Finantelor Publice, din data de 30 august 2006, prin care se solicită anumite amendamente la Acord.

Suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră si prin prezenta amendăm Acordul după cum urmează (modificările sunt prezentate cu litere cursive):

 

 

1. Prima propozitie a sectiunii 2.03 din Acord va avea următorul cuprins:

„Data limită de tragere a sumelor din împrumut va fi 30 iunie 2008 sau o altă dată ulterioară pe care Banca o va stabili.”

2. Tabelul prevăzut la paragraful A.1 din anexa nr. 1 „Tragerea sumelor din împrumut” la Acord va avea următorul cuprins:

 

„Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari S.U.A.)

% din cheltuieli care va fi finantat

(1) Bunuri

 

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale (costuri franco-uzină) si 84% din cheltuieli locale pentru alte articole procurate pe plan local

a) pentru partea B.2 a Proiectului

1.200.000

b) pentru alte părti ale Proiectului

21.250.000

(2) Servicii de consultantă si instruire, inclusiv servicii pentru administrarea microcreditelor

8.500.000

100%

(3) Servicii de redistribuire a fortei de muncă

4.700.000

100%

(4) Microcredite

10.000.000

100%

(5) Servicii sociale

3.000.000

100%

(6) Costuri operationale

1.350.000

85%

(7) Nealocate

0

 

TOTAL:

50.000.000”

 

 

3. Partea B (Reforma sistemului de asigurări sociale) din anexa nr. 2 (Descrierea Proiectului) la Acord se modifică prin introducerea unui nou paragraf, paragraful 5, care va avea următorul cuprins:

„5. Implementarea unei campanii de informare a publicului cu privire la sistemul de pensii private”.

 

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră cu privire la cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea unui exemplar anexat acestei scrisori. Acest amendament va intra în vigoare la primirea exemplarului contrasemnat al acestei scrisori.

 

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Cu stimă,

Anand Seth,

director,

Europa Centrală si de Sud,

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

De acord: România

Prin: Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Data: 12 octombrie 2006

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India privind desfiintarea obligativitătii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice, semnat la New Delhi la 31 ianuarie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii India privind desfiintarea obligativitătii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice, semnat la New Delhi la 31 ianuarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.

Nr. 51.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii India privind desfiintarea obligativitătii vizelor pentru titularii de pasapoarte diplomatice*)

 


*) Traducere.

 

Guvernul României si Guvernul Republicii India, denumite în continuare în mod singular parte contractantă si colectiv părti contractante,

luând în considerare interesul ambelor state de a consolida relatiile lor de prietenie si

În dorinta de a facilita intrarea cetătenilor României si ai Republicii India, titulari de pasapoarte diplomatice emise de părtile contractante, pe teritoriul statelor respective,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

1. Un cetătean al statului oricărei părti contractante, posesor de pasaport diplomatic valabil emis în statul respectiv, va putea intra, iesi si tranzita teritoriul statului celeilalte părti contractante prin punctele de frontieră deschise traficului international, fără viză.

2. Un cetătean al statului oricărei părti contractante, posesor de pasaport diplomatic, va putea să rămână pe teritoriul statului celeilalte părti contractante pentru o perioadă de maximum 90 de zile.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Unui cetătean al statului oricărei părti contractante, membru al misiunii diplomatice sau al oficiului consular al statului unei părti contractante, acreditat în statul celeilalte părti contractante, posesor de pasaport diplomatic valabil emis de statul respectiv, i se va permite intrarea pe teritoriul statului celeilalte părti contractante fără viză si i se va elibera, la cerere, un permis de sedere pe durata misiunii, într-un termen de 90 de zile de la momentul sosirii.

2. Cetăteanul statului oricărei părti contractante, numit reprezentant al respectivului stat la o organizatie internatională cu sediul pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, posesor de pasaport diplomatic, se va bucura de drepturile prevăzute la alin. 1.

3. Drepturile prevăzute la alin. 1 si 2 se vor aplica în egală măsură si sotilor sau sotiilor si copiilor membrilor misiunii diplomatice sau oficiului consular, împreună cu care acestia formează o gospodărie, cu conditia ca ei însisi să fie titulari de pasapoarte diplomatice.

 

ARTICOLUL 3

 

1. Fiecare parte contractantă îsi rezervă dreptul de a refuza intrarea ori de a scurta sederea pe teritoriul statului său a oricărui cetătean al statului celeilalte părti contractante, considerat indezirabil.

2. În cazul în care un cetătean al statului oricărei părti contractante îsi pierde pasaportul pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, va informa autoritătile competente ale statului de resedintă pentru a fi luate măsurile necesare. Misiunea diplomatică sau consulatul în cauză va emite un nou pasaport ori document de călătorie si va informa despre aceasta autoritătile guvernului statului de resedintă.

 

ARTICOLUL 4

 

Cetătenii statului fiecărei părti contractante, titulari de pasapoarte diplomatice, trebuie să respecte legislatia statului celeilalte părti contractante la trecerea frontierei si pe întreaga durată a sederii pe teritoriul acestui stat.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Pentru scopurile prezentului acord, fiecare parte contractantă va transmite celeilalte părti contractante, pe canale diplomatice, specimene ale pasapoartelor sale diplomatice, inclusiv o descriere detaliată a acestora, cu cel putin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord.

2. Fiecare parte contractantă va transmite, de asemenea, celeilalte părti contractante, pe canale diplomatice, specimene ale pasapoartelor sale noi sau modificate, inclusiv o descriere detaliată a acestor documente, cu cel putin 30 de zile înainte de introducerea lor în uz.

 

ARTICOLUL 6

 

Aplicarea prezentului acord poate fi suspendată temporar, în parte sau în totalitate, de către oricare dintre părtile contractante, pentru motive ce tin de sigurantă natională, ordine publică si sănătate publică sau pentru alte motive întemeiate. Suspendarea intră în vigoare de la data primirii notificării de către cealaltă parte contractantă, pe cale diplomatică.

 

 

ARTICOLUL 7

 

Orice parte contractantă poate solicita în scris, pe cale diplomatică, o revizuire a prezentului acord, în parte sau în totalitate. Orice asemenea modificare convenită de părti va intra în vigoare în conformitate cu prevederile art. 9.

 

ARTICOLUL 8

 

Orice diferentă sau dispută apărută în aplicarea prezentului acord va fi rezolvată pe cale amiabilă prin consultări între cele două părti contractante, fără apel la o tertă parte sau la un tribunal international.

 

ARTICOLUL 9

 

1. Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc asupra încheierii procedurilor interne necesare intrării sale în vigoare.

2. Prezentul acord rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată de timp si poate fi denuntat de oricare parte contractantă prin notificare scrisă, trimisă pe cale diplomatică. În acest caz, prezentul acord va înceta de a mai fi în vigoare la 6 luni de la momentul primirii notificării denuntării.

Drept care, subsemnatii, autorizati în mod corespunzător de respectivele lor guverne, au semnat prezentul acord.

Semnat la New Delhi la 31 ianuarie 2004, în două exemplare originale, în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

George Ciamba

Pentru Guvernul Republicii India,

Shashank

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Râsnov” la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Brasov, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Brasov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 si 697 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se completează cu 23 noi pozitii, pozitiile nr. 804-826, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2007.

Nr. 72.

 

ANEXA

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL ORASULUI RÂSNOV

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, sau după caz al dării în folosinta

Valoare de inventar

-lei-

Situatia juridică actuală

804

1.3.7.4

Drum auto forestier -Valea Popii

Or. Rasnov, lungime 1.1 km si o suprafata de 7000 mp.CF 2916 nr.top 8307

2006

18859.8

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125 / 20.06.2006

805

1.3.7.4

Drum auto forestier -Valea Cărbunarii

Or. Rasnov, lungime 1.3 km si o suprafata de 8000 mp.CF 2916 nr.top 8297

2006

13229.5

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

806

1.3.7.4

Drum auto forestier -Valea Neagra prelungire

Or. Rasnov, lungime 1.3 km si o suprafata de 8000 mp.CF 2916 nr.top 8223

2006

16452.8

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

807

1.3.7.4

Drum auto forestier -Cheisoara

Or. Rasnov, lungime 2.2 km si o suprafata de 13000 mp.CF 2916 nr.top 7834

2006

 

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

808

1.3.7.4

Drum auto forestier -Valea Lunga

Or. Rasnov, lungime 5.6 km si o suprafata de 34000 mp.CF 2916 nr.top 7799

2006

2127.7

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. U/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

809

1.3.7.4

Drum auto forestier -Valea cu Noroi

Or. Rasnov, lungime 0.9 km si o suprafata de 5000 mp.CF 2916 nr.top 7799

2006

8764.5

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

810

1.3.7.4

Drum auto forestier -Paraul cu Brazi

Or. Rasnov, lungime 0.4 km si o suprafata de 2000 mp.CF 2916 nr.top 7801

2006

288.1

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

811

1.3.7.4

Drum auto forestier -Valea Tocilitei

Or. Rasnov, lungime 1.3 km si o suprafata de 8000 mp.CF 2916 nr.top fara

2006

12080.2

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

812

1.3.7.4

Drum auto forestier -Valea Paltinului

Or. Rasnov, lungime 4.5 km si o suprafata de 27000 mp.CF 2916 nr.top 7575/2,7623

2006

712268.3

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

813

1.3.7.4

Drum auto forestier -Glamboc

Or. Rasnov, lungime 1.0 km si o suprafata de 6000 mp.CF 2916 nr.top 7497

2006

6450.5

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

814

1.3.7.4

Drum auto forestier -Paraul Ursului

Or. Rasnov, lungime 4.5 km si o suprafata de 27000 mp.CF 2916 nr.top 7429

2006

36783.7

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

815

1.3.7.4

Drum auto forestier -Cuhnea cu Afine

Or. Rasnov, lungime 0.6 km si o suprafata de 4000 mp.CF 2916 nr.top. 7409

2006

8800.7

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

816

1.3.7.4

Drum auto forestier -Golomos

Or. Rasnov, lungime 2.8 km si o suprafata de 17000 mp.CF 2916 nr.top

2006

60094.7

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

817

1.3.7.4

Drum auto forestier -Glajarie

Or. Rasnov, lungime 9.2 km si o suprafata de 55000 mp.CF 2916 nr.top 7030

2006

2773.4

Hotărârea Comisiei Judejene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

818

1.3.7.4

Drum auto forestier -Pro vita

Or. Rasnov, lungime 5.2 km si o suprafata 31000 mp.CF 2916 nr.top 6744/2,6744/5 si 6757

2006

36783.8

Hotărârea Comisie Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

819

1.3.7.4

Drum auto forestier -Paraul Nisipului

Or. Rasnov, lungime 0.3 km si o suprafata de 2000 mp.CF 2916 nr.top fara

2006

8829.9

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

820

1.3.7.4

Drum auto forestier-Tigănesti

Or. Rasnov, lungime 1.0 km si o suprafata de 6000 mp.CF 2916 nr.top 6769/1/a

2006

3043.6

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

821

1.3.7.4

Drum auto forestier -Najila

Or. Rasnov, lungime 3.5 km si o suprafata de 21000 mp.CF 2916 nr.top 7252/2 7252/1

2006

35481.3

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, / Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

822

1.3.7.4

Drum auto forestier -Paraul Timenului

Or. Rasnov, lungime 0.3 km si o suprafata de 2000 mp.CF 2916 nr.top fara

2006

8829.9

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

823

1.3.7.4

Drum auto forestier -Malaiesti

Or. Rasnov, lungime 1.5 km si o suprafata de 9000 mp.CF 2916 nr.top 6760/2 6762

2006

22516.6

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

824

1.3.7.4.

Drum auto forestier -Valea lui Dobre

Or. Rasnov, lungime 1.0 km si o suprafata

2006

53251.5

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de

 

 

 

de 6000 mp.CF 2916 nr.top 6844/1

 

 

aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

825

1.3.7.4

Drum auto forestier -Panicer

Or. Rasnov, lungime 6.8 km si o suprafata de 41000 mp.CF 2916 nr.top 6916/1

2006

50566.8

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125/20.06.2006

826

1.3.7.4

Drum auto forestier -Valea Neagra

Or. Rasnov, lungime 1.2 km si o suprafata de 7000 mp.CF 2916 nr.top 8222

2006

4238.9

Hotărârea Comisiei Judetene Brasov de aplicare a Legilor fondului funciar nr. 11/2006, Hotărârea Consiliului Local al orasului Râsnov nr. 125 / 20.06.2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor si a contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2007

 

În temeiul art. 8 alin. (1) si (2) si al art. 9 alin. (6) si (7) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, cu modificările si completările ulterioare, al art. 11 si 12 din Regulamentul pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004, cu modificările ulterioare, al art. 16 din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.816/2004, cu modificările ulterioare, al art. 9 din Regulamentul pentru acordarea licentelor de transport, distributie si furnizare de energie termică produsă în cogenerare, al art. 41 din Regulamentul pentru atestarea agentilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2005, cu modificările ulterioare, al art. 73 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 55/2005, al an”. 17 din Regulamentul privind analiza proiectelor investitionale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2004,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare si procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 24 ianuarie 2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele percepute în anul 2007 de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru acordarea de autorizatii si licente persoanelor fizice si juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia.

(2) Valorile tarifelor mentionate la alin. (1) si conditiile de achitare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă contributiile bănesti percepute în anul 2007 de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatorii economici a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia.

(2) Valorile contributiilor bănesti mentionate la alin. (1) si conditiile de achitare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Tarifele si contributiile bănesti care fac obiectul art. 1 si 2 se vor achita în contul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei RO24TREZ7005025XXX000284, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti - A.T.C.P.M.B.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Departamentele si directiile din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum si persoanele fizice si juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2007.

Nr. 2.

 

ANEXA

 

TARIFELE PERCEPUTE

în anul 2007 de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

1. Tarifele pentru acordarea sau modificarea autorizatiilor de înfiintare si licentelor (care sunt prevăzute la art. 15 pct. 1 si 2 din Legea energiei electrice nr. 318/2003, respectiv la art. 11 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat), sunt înscrise în tabelele nr. 1 si 2.

 

 

Tabelul nr. 1. Tarife*) pentru acordarea de autorizatii si licente

 

ACTIVITATEA

Nr. crt. Obiectul solicitării; mărimea determinantă a tarifului

 

UM

pentru mărimea determinantă a tarifului

TARIF

lei/UM

lei

1

2

3

4

PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE

 

 

 

1. Autorizatia de înfiintare pentru:

 

 

 

1.1. Realizarea unei noi capacităti energetice de producere a energiei electrice/ electrice si termice în cogenerare; puterea electrică instalată / puterea electrică instalată si puterea termică instalată a capacitătii energetice

Mwe

MWt

92

19

 

1.2.Retehnologizarea unei capacităti energetice existente de producere a energiei electrice/electrice si termice în cogenerare; puterea electrică instalată / puterea electrică instalată si puterea termică instalată a capacitătii energetice

Mwe

MWt

92

19

 

2. Licenta pentru:

 

 

 

2.1. Producerea de energie electrică; puterea electrică instalată a capacitătilor energetice în exploatare

MWe

19

 

2.2. Producerea de energie termică în cogenerare; puterea termică instalată a capacitătilor energetice în exploatare

MWt

12

 

FURNIZAREA SERVICIILOR TEHNOLOGICE DE SISTEM

 

 

 

1. Licenta pentru furnizarea serviciilor tehnologice de sistem; puterea asigurată pentru rezervă si reglaj

MW

8

 

TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE SI FURNIZAREA SERVICIILOR DE SISTEM/ CONDUCEREA OPERATIVA A SEN

 

 

 

1. Autorizatia de înfiintare pentru:

 

 

 

1.1 Realizarea unei noi linii electrice de transport; lungimea liniei electrice

km

92

 

1.2 Realizarea unei noi statii electrice din reteaua de transport; puterea instalată în transformatoarele statiei electrice

MVA

19

 

1.3 Retehnologizarea unei linii electrice de transport; lungimea liniei electrice

km

92

 

1 ARetehnologizarea unei statii electrice reteaua de transport; puterea instalată în transformatoarele statiei electrice

MVA

17

 

2. Licenta pentru transportul energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem; puterea instalată în transformatoarele din statale retelei electrice de transport si numărul de grupuri dispecerizabile de producere a energiei electrice coordonate

MVA

19 38**)

 

ACTIVITATEA OPERATORULUI PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA

 

 

 

1. Licenta pentru activitatea de operator al pietei de energie electrică

 

 

1.770

DISTRIBUTIA ENERGDH ELECTRICE

 

 

 

1. Autorizatia de înfiintare pentru:

 

 

 

1.1. Realizarea unei noi linii electrice de 110 kV; lungimea liniei electrice

km

38

 

1.2. Realizarea unei noi statii electrice (inclusiv SRA) de HOkV

 

 

1.850

1.3. Retehnologizarea unei linii electrice de 110 kV; lungimea liniei electrice

km

38

 

1.4. Retehnologizarea unei statii electrice (inclusiv SRA) dellOkV

 

 

1.850

2. Licenta pentru distributia energiei electrice; puterea instalată în statiile si posturile electrice în exploatare

MVA

8

 

TRANSPORTUL SI DISTRIBUTIA ENERGIEI TERMICE

 

 

 

1. Licenta pentru transportul/distributia energiei termice; puterea instalată a retelelor termice în exploatare

MWt

4

 

FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE

 

 

 

1. Licenta pentru:

 

 

 

1.1. Furnizarea de energie electrică

 

 

1.430

1.2. Furnizarea de energie termică

 

 

1.430

 

*)Note:

- Tariful de acordare a unei autorizatii sau licente, T, este, după caz, înscris în coIoana 4 a tabelului nr. 1 ori se calculează pe baza formulei:

T =  Σ {(mărimea determinantă)x[valoarea. coresp. din col. (3) a tabelului nr. 1] }1,2

- Tariful minim de acordare a unei autorizatii sau a unei licente este de 1.4301 ei.

 

**) Notă: Tarif exprimat în lei pe grup dispecerizabil de producere a energiei electrice.

 

Tabelul nr. 2. Tarife pentru analiza documentatiei/ modificarea de autorizatii sau licente

 

Nr. crt.

ACTIVITATEA

TARIF

(RON)

1.

ANALIZA DOCUMENTATDH ANEXATE CERERII DE ACORDARE A UNEI AUTORIZATII /LICENTE

1.430*)

2.

MODIFICAREA UNEI AUTORIZATII /LICENTE

1.430

 

*) Notă: Această sumă constituie acea parte din tariful de acordare a autorizatiei/ licentei care se achită în avans; în cazul în care autoritatea competentă refuză acordarea autorizatiei sau licentei solicitate sau radiază cererea respectivă din planul său de lucru, tariful de analiză a documentatiei nu se restituie solicitantului.

 

2. Tarifele pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută si verifică instalatii electrice (în baza art. 73 din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic) sunt prezentate în tabelul nr. 3, în lei noi (RON).

 

Tabelul nr. 3 - Tarife pentru autorizarea electricienilor

 

Nr. crt.

Domeniul de autorizare

Tarif (lei)

Tip A

Tip B

Tip A+B

1

Gradul I

180

180

260

2

Gradul II

180

180

260

3

Gradul III

180

180

260

4

Gradul IV

180

180

260

 

Emiterea unui duplicat al legitimatiei

25

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTRIBUTIILE BĂNESTI

percepute în anul 2007 de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

1. Titularii de licente plătesc Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru anul 2007, o contributie bănească al cărei nivel reprezintă, conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.823/2004 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei de energie electrică, cu modificările ulterioare, o cotă de 0,06% din cifra de afaceri realizată în anul 2006 din activitătile comerciale desfăsurate în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare.

2. Titularii de licente vor comunica Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei valoarea cifrei de afaceri reaJzate în anul 2006, până la data de 21 februarie 2007.

Pentru titularii de licente care nu transmit valoarea cifrei de afaceri până la termenul stabilit, contributia bănească se facturează pe baza valorii cifrei de afaceri estimate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Regularizarea contributiei bănesti percepute pe anul 2007 se va efectua după depunerea la Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licente a Raportului financiar anual, elaborat conform Procedurii de întocmire a raportului financiar de către titularii de licente, aprobată prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

3. La acordarea unei licente, solicitantii care nu sunt titulari de licentă plătesc Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei o contributie bănească al cărei nivel reprezintă, conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.823/2004, o cotă de 0,06% din cifra de afaceri estimată a se realiza în anul 2007 din activitătile comerciale desfăsurate în sectorul energiei electrice si ai energiei termice produse în cogenerare. Achitarea acestei contributii bănesti se face în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii emise de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

4. Contributia bănească percepută de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la fiecare titular/solicitant de licentă nu poate fi mai mică de 1.430 lei.

5. Pentru titularii de licente a căror contributie bănească are o valoare superioară nivelului minim precizat la pct. 4, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale. Achitarea primei rate trimestriale a contributiei bănesti facturate se face în termen de 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii, iar termenul de achitare a fiecăreia dintre următoarele rate este sfârsitul primei luni a trimestrului respectiv.

6. Persoanele fizice si juridice care nu detin licente sau autorizatii acordate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, dar care, potrivit legii, au obligatia să obtină de la aceasta decizii de aprobare a tarifelor vor achita o contributie bănească de 1.430 lei, în termen de 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii respective.

7. Operatorii economici care solicită atestat pentru proiectarea, executarea si/sau verificarea instalatiilor electrice din sistemul electroenergetic plătesc Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru anul 2007, o contributie bănească, conform tabelului nr. 4.

 

 

Tabelul nr. 4*) - Contributii bănesti pentru atestare

 

Tip atestat - Categoria de activităti

Valoarea contributiei bănesti

(lei)

A - încercări de echipamente si instalatii electroenergetice

2000

B - proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV

1.100

C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV  20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV

1.100

C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV -=- 110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV

1.800

C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV -=- 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV

2200

C2B - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV +110 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV

3.150

D1- proiectare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV : 400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV

2200

D2 - executare de linii electrice aeriene cu tensiuni nominale de 110 kV : 400 kV, linii electrice subterane cu tensiuni nominale de 110 kV sau 220 kV

4.200

E1 - proiectare de statii electrice si de instalatii apartinând părtii electrice a centralelor

2200

E2 - executare de statii electrice si de lucrări la partea electrică a centralelor

3.500

F - executare de lucrări de vopsire a retelelor electrice/ defrisare pentru traseele liniilor electrice aeriene

3.000

Modificarea unui atestat

200

 

8. Contributia bănească pentru emiterea de avize pentru autorizarea încheierii de contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung (potrivit art. 17 din Regulamentul privind analiza proiectelor investitionale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 23 ianuarie 2004) se calculează cu formula:

T = 3130 + 44 x P, [lei],

În care P se exprimă în [MW] si reprezintă puterea instalată a capacitătii/capacitătilor energetice a căror productie de energie electrică/electrică si termică urmează a face obiectul contractării pentru care se solicită avizul [în cazul capacitătilor energetice de cogenerare,

P reprezintă suma puterii electrice (Pe) si termice (Pt) instalate].

9. Pentru toate contributiile bănesti datorate de operatorii economici Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu art. 16 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.816/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, după 20 de zile calendaristice de la emiterea facturii se percepe, pentru fiecare zi de întârziere, o sumă egală cu nivelul majorării de întârziere percepute pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul contributiilor bănesti care se achită în rate trimestriale egale, această sumă se va percepe începând cu prima zi din a doua lună a trimestrului respectiv.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) si (2) si ale art. 23 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, prin inspectoratele judetene sau al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgentă, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de sigurantă la foc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2007.

Nr. 130.

 

METODOLOGIE

de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileste principiile, criteriile si nivelurile de performantă, precum si conditiile tehnice necesare elaborării scenariilor de securitate la incendiu.

Art. 2. - Scenariul de securitate la incendiu estimează conditiile tehnice asigurate conform reglementărilor în vigoare si actiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerintei esentiale „securitatea la incendiu”.

 

 

CAPITOLUL II

Elaborarea scenariului de incendiu

 

Art. 3. - Prevederile prezentei metodologii se aplică pentru analizarea si evaluarea interdependentei nivelurilor de performantă cu măsurile tehnico-organizatorice, conditiile de asigurare a interventiei si mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor.

Art. 4. - Scenariul de incendiu se elaborează pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajări stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajări care se supun avizării si/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006.

Art. 5. - Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu si pentru alte categorii de constructii, instalatii si amenajări decât cele prevăzute la art. 4, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului pentru evaluarea riscului de incendiu ori pentru stabilirea unor măsuri de optimizare a protectiei la incendiu.

Art. 6. - (1) Pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajări mentionate la art. 4 scenariul de securitate la incendiu se elaborează de proiectanti, în baza prevederilor prezentei metodologii.

(2) Scenariile de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajări mentionate la art. 5 pot fi elaborate si de personalul serviciilor de urgentă profesioniste care a obtinut acest atribut prin conferirea brevetului de pompier specialist, în conditiile legii.

Art. 7. - (1) Scenariile de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului constructiei, instalatiei sau amenajării, care sintetizează regulile si măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite prin documentatiile tehnice de proiectare/executie elaborate.

(2) Măsurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu trebuie să se reflecte în piesele desenate ale documentatiilor de proiectare/executie.

Art. 8. - Structura scenariului de securitate la incendiu este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie.

Art. 9. - Scenariile de securitate la incendiu se includ în documentatiile tehnice ale constructiilor si se păstrează de către utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe toată durata de existentă a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a altor amenajări.

Art. 10. - (1) Scenariile de securitate la incendiu se actualizează atunci când intervin modificări ale proiectului sau destinatiei constructiei.

(2) Scenariile de securitate la incendiu îsi pierd valabilitatea atunci când nu mai corespund situatiei pentru care au fost întocmite.

Art. 11. - În baza prevederilor prezentei metodologii si cu respectarea legislatei în vigoare, organele administratiei publice centrale si alte institutii abilitate potrivit legii pot emite dispozitii specifice privind scenariile de securitate la incendiu pentru constructiile, instalatiile si alte amenajări aflate în domeniul lor de competentă, în functie de tipul, destinatia, categoria si clasa de importantă a acestora.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

STRUCTURA SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU

 

1. Caracteristicile constructiei sau amenajării

1.1. Datele de identificare

A. Se înscriu datele necesare identificării constructiei/ amenajării: denumire, proprietar/beneficiar, adresă, nr. de telefon, fax, e-mail etc.

B. Se fac referiri privind profilul de activitate si, după caz, privind programul de lucru al obiectivului, în functie de situatia în care se elaborează scenariul de securitate la incendiu.

1.2. Destinatia

Se mentionează functiunile principale, secundare si conexe ale constructiei/amenajării, potrivit situatiei pentru care se întocmeste scenariul de securitate la incendiu.

1.3. Categoria si clasa de importantă

A. Se precizează categoria de importantă a constructiei, stabilită conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantă a constructiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 10 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu metodologia specifică.

B. Se precizează clasa de importantă a constructiei potrivit reglementărilor tehnice, corelată cu categoria de importantă.

1.4. Particularităti specifice constructiei/amenajării

A. Se prezintă principalele caracteristici ale constructiei/ amenajării privind:

a) tipul clădirii: civilă, înaltă, foarte înaltă, cu săli aglomerate, de productie sau depozitare, monobloc, blindată, cu functiuni mixte etc, precum si regimul de înăltime si volumul constructiei;

b) aria construită si desfăsurată, cu principalele destinatii ale încăperilor si ale spatiilor aferente constructiei;

c) numărul compartimentelor de incendiu si ariile acestora;

d) precizări referitoare la numărul maxim de utilizatori: persoane, animale etc.;

e) prezenta permanentă a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora;

f) capacităti de depozitare sau adăpostire;

g) caracteristicile proceselor tehnologice si cantitătile de substante periculoase, potrivit clasificării din Hotărârea Guvernului nr. 95/2003 privind controlul activitătilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 25 februarie 2003;

h) numărul căilor de evacuare si, după caz, al refugiilor.

B. Precizări privind instalatiile utilitare aferente clădirii sau amenajării: de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc, precum si a componentelor lor, din care să rezulte că acestea nu contribuie la initierea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de constructie sau obiectele din încăperi ori adiacente acestora, iar în cazul unui incendiu se asigură conditii pentru evacuarea persoanelor.

2. Riscul de incendiu

A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se fac potrivit reglementărilor tehnice specifice, luându-se în considerare:

a) densitatea sarcinii termice;

b) clasele de reactie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, din reglementările tehnice specifice, precum si din caracteristicile si proprietătile fizico-chimice ale materialelor si substantelor utilizate;

c) sursele potentiale de aprindere si împrejurările care pot favoriza aprinderea si, după caz, timpul minim de aprindere, precum si timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat.

B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare încăpere, spatiu, zonă, compartiment, potrivit reglementărilor tehnice, în functie de densitatea sarcinii termice, functiunea spatiilor, încăperilor, respectiv de natura activitătilor desfăsurate, de comportarea la foc a elementelor de constructii si de caracteristicile de ardere a materialelor si substantelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, si se precizează în scenariul de securitate la incendiu întocmit pentru clădirea în ansamblu, amenajarea ori compartimentul de incendiu.

C. Pentru situatiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din metodologie se stabilesc, după caz, măsuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu, pentru încadrarea în nivelul prevăzut în reglementările tehnice.

3. Nivelurile criteriilor de performantă privind securitatea la incendiu

3.1. Stabilitatea la foc

Stabilitatea la foc se estimează potrivit prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor si reglementărilor tehnice, în functie de:

a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (în special a celor portante sau cu rol de compartimentare), stabilită potrivit criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, reglementărilor tehnice si standardelor europene de referintă;

b) gradul de rezistentă la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu, conform reglementărilor tehnice.

3.2. Limitarea aparitiei si propagării focului si fumului în interiorul constructiei

Pentru asigurarea limitării propagării incendiului si efluentilor incendiului în interiorul constructiei/ compartimentului de incendiu se precizează:

a) compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor functionale din elementele de compartimentare;

b) măsurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termică estimată în constructie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de incendiu si în afara lui: peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea de întrerupere a continuitătii golurilor din elementele de constructii;

c) sistemele de evacuare a fumului si, după caz, a gazelor fierbinti;

d) instalarea de bariere contra fumului, de exemplu usi etanse la fum;

ej sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiului;

f) măsurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc etc;

g) măsurile constructive pentru fatade, pentru împiedicarea propagării focului la părtile adiacente ale aceleiasi clădiri.

3.3. Limitarea propagării incendiului la vecinătăti Pentru asigurarea limitării propagării incendiilor la

vecinătăti se precizează:

a) distantele de sigurantă asigurate conform reglementărilor tehnice sau măsurile alternative conforme cu reglementările tehnice, atunci când aceste distante nu pot fi realizate;

b) măsurile constructive pentru limitarea propagării incendiului pe fatade si pe acoperis, de exemplu performanta la foc exterior a acoperisului/învelitorii de acoperis;

c) după caz, măsuri de protectie activă.

3.4. Evacuarea utilizatorilor

A. Pentru căile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se precizează:

a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente de separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimitează;

b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii de presurizare si alte sisteme de control al fumului;

c) tipul scărilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc;

d) geometria căilor de evacuare: gabarite - lătimi, înăltimi, pante etc;

e) timpii/lungimile de evacuare;

f) numărul fluxurilor de evacuare;

g) existenta iluminatului de sigurantă, tipul si sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;

h) prevederea de dispozitive de sigurantă la usi; i) timpul de sigurantă a căilor de evacuare si, după caz, a refugiilor;

j) marcarea căilor de evacuare.

B. Dacă este cazul, se precizează măsurile pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilităti, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu.

C. Se fac precizări privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.

3.5. Securitatea fortelor de interventie

A. Se precizează amenajările pentru accesul fortelor de interventie în clădire si incintă, pentru autospeciale si pentru ascensoarele de incendiu.

B. Se precizează caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si ale căilor de interventie ale autospecialelor, proiectate conform reglementărilor tehnice, regulamentului general de urbanism si reglementărilor specifice de aplicare, referitoare la:

a) numărul de accese;

b) dimensiuni/gabarite;

c) trasee;

d) realizare si marcare.

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizează:

a) tipul, numărul si caracteristicile acestora;

b) amplasarea si posibilitătile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de rezervă;

c) timpul de sigurantă a ascensoarelor de pompieri.

D. Se fac precizări privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.

4. Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

A. Se precizează nivelul de echipare si dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, precum si a reglementărilor tehnice specifice.

B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu se specifică:

a) tipul si parametrii functionali specifici instalatiilor respective;

b) timpul de alarmare prevăzut;

c) zonele protejate/de detectare la incendiu.

C. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor se specifică:

a) tipul si parametrii functionali: stingere cu apă, gaze/aerosoli, spumă, pulberi; actionare manuală sau manuală si automată; debite, intensităti de stingere si stropire, cantităti calculate de substantă de stingere, concentratii de stingere proiectate pe durată de timp normată, presiuni, rezerve de substantă de stingere, surse de alimentare etc;

b) timpul normat de functionare;

c) zonele, încăperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de apărare împotriva incendiilor.

D. Pentru stingătoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte si mijloace de interventie se specifică:

a) tipul si caracteristicile de stingere asigurate;

b) numărul si modul de amplasare în functie de parametrii specifici: cantitatea de materiale combustibile/volumul de lichide combustibile, suprafata, destinatia, clasa de incendiu etc;

5. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei în caz de incendiu

În functie de categoria de importantă a constructiei, tipul acesteia, riscurile de incendiu, amplasarea constructiei sau a amenajării, se specifică:

a) sursele de alimentare cu apă, substantele de stingere si rezervele asigurate;

b) pozitionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, gaze si, după caz, alte utilităti;

c) date privind serviciul privat pentru situatii de urgentă, conform criteriilor de performantă;

d) zonele, încăperile, spatiile în care se găsesc substantele si materialele periculoase si pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale (se precizează inclusiv cantitătile respective si starea în care se află), precum si tipul echipamentului individual de protectie a personalului.

6. Măsuri tehnico-organizatorice

A. Se stabilesc conditiile si măsurile necesar a fi luate, potrivit reglementărilor tehnice, în functie de situatia existentă.

B. Se apreciază modul de încadrare a constructiei sau amenajării în nivelurile de performantă prevăzute de reglementările tehnice si, după caz, se stabilesc măsuri pentru îmbunătătirea parametrilor si a nivelurilor de performantă pentru securitatea la incendiu, după caz.

C. Se precizează conditiile sau recomandările care trebuie avute în vedere la întocmirea documentelor de organizare a apărării împotriva incendiilor, aferente constructiei ori amenajării respective.