MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 146         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 februarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

7. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

8. - Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

168. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

14. - Ordin al secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viată independentă si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

 

515/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitătii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei

 

8.692. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Trocadero” - S.A. Bucuresti

 

8.819. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „COMALEX” - S.A. Alexandria, judetul Teleorman

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 77 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa la Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, cu modificările ulterioare, domnul senator Vasilescu Gavrilă - Grupul parlamentar al Partidului Conservator - se include în componenta Comisiei, în locul domnului senator Terinte Radu – Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCÂROIU

 

Bucuresti, 22 februarie 2007.

Nr. 7.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A.

În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 15 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:

„Art. 4. - Raportul comisiei de anchetă prevăzut la art. 1 va fi prezentat până la data de 8 iunie 2007.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 februarie 2007.

Nr. 8.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 72 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 6 aprilie 1999, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul economiei si comertului,

Cosmin Mihai Popescu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dănut Apetrei,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea

si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Alexandru Cojocaru

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 februarie 2007.

Nr. 168.

 

ANEXĂ

 

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc continutul-cadru al caietului de sarcini, documentatiei de atribuire a contractului de concesiune, instructiunile privind organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare, precum si cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, în aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, denumită în continuare ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Contractul de concesiune are ca obiect bunurile proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 3 din ordonanta de urgentă.

Art. 3. - (1) În scopul tinerii evidentei documentelor si informatiilor cu privire la desfăsurarea procedurilor de concesionare si la derularea contractelor de concesiune, concedentul întocmeste si păstrează două registre:

a) registrul „Oferte”, care cuprinde date si informatii referitoare la derularea procedurilor prealabile încheierii contractului de concesiune; se precizează cel putin datele si informatiile referitoare la studiul de oportunitate, la oferte, la procedura de atribuire aplicată;

b) registrul „Contracte”, care cuprinde date si informatii referitoare la executarea contractului de concesiune; se precizează cel putin datele si informatiile referitoare la obiectul, durata contractului de concesiune, termenele de plată a redeventei, obligatiile de mediu.

(2) Registrele prevăzute la alin. (1) se întocmesc si se păstrează la sediul concedentului.

Art. 4. - Concedentul are obligatia de a întocmi dosarul concesiunii în conditiile prevăzute la art. 60-63 din ordonanta de urgentă.

 

CAPITOLUL II

Procedura administrativă de initiere a concesionării

 

SECTIUNEA 1

Initiativa concesionării

 

Art. 5. - (1) Concesionarea are loc potrivit art. 9 alin. (1) din ordonanta de urgentă.

(2) Orice persoană interesată poate înainta o propunere de concesionare concedentului, care se înregistrează de către acesta în registrul „Oferte”.

(3) Propunerea de concesionare fundamentată din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu se face în scris si cuprinde datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea fermă si serioasă a intentiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri.

 

SECTIUNEA a 2-a

Studiul de oportunitate

 

Art. 6. - (1) Studiul de oportunitate se întocmeste potrivit prevederilor art. 10 din ordonanta de urgentă.

(2) Studiul de oportunitate se aprobă prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz.

(3) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 alin. (2) din ordonanta de urgentă, concedentul nu întocmeste studiul de oportunitate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Documentatia de atribuire

 

Art. 7. - (1) Caietul de sarcini se elaborează conform art. 12 alin. (3) din ordonanta de urgentă.

(2) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel putin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

(3) In cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 din ordonanta de urgentă, nu se întocmeste caietul de sarcini.

Art. 8. - (1) După elaborarea caietului de sarcini, concedentul întocmeste documentatia de atribuire.

(2) Documentatia de atribuire se aprobă prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz.

(3) Documentatia de atribuire trebuie să cuprindă cel putin ejementele prevăzute în anexa nr. 2.

(4) În cazul atribuirii directe, în conformitate cu art. 59 din ordonanta de urgentă, documentatia de atribuire trebuie să cuprindă cel putin elementele enumerate la pct. 1, 2, 6 si 7 din anexa nr. 2.

(5) În cazul în care concedentul solicită garantii, acesta trebuie să precizeze în documentatia de atribuire natura si cuantumul lor.

 

SECTIUNEA a 4-a

Instructiunile privind organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare

 

Art. 9. - Instructiunile privind organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare se elaborează de către concedent si fac parte din documentatia de atribuire, potrivit anexei nr. 2.

Art. 10. - Instructiunile privind organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare se elaborează atât pentru procedura licitatiei, cât si pentru procedura negocierii directe, precum si în cazul atribuirii directe.

 

SECTIUNEA a 5-a

Instructiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor

 

Art. 11. - (1) Ofertele se redactează în limba română.

(2) Ofertantii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul „Oferte”, precizându-se data si ora.

(3) Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să contină:

a) o fisă cu informatii privind ofertantul si o declaratie de participare, semnată de ofertant, fără îngrosări, stersături sau modificări;

b) acte doveditoare privind calitătile si capacitătile ofertantilor, conform solicitărilor concedentului;

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

(4) Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

(5) Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Art. 12. - Instructiunile privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor se elaborează de către concedent si fac parte din documentatia de atribuire, potrivit anexei

 

SECTIUNEA a 6-a

Reguli privind anuntul de licitatie si anuntul negocierii directe

 

Art. 13. - (1) Anuntul de licitatie se întocmeste după aprobarea documentatiei de atribuire de către concedent.

(2) Anuntul de licitatie trebuie să cuprindă cel putin elementele prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 14. - (1) Anuntul negocierii directe se întocmeste în situatia în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 26 din ordonanta de urgentă.

(2) Anuntul negocierii directe trebuie să cuprindă cel putin elementele prevăzute în anexa nr. 4.

 

SECTIUNEA a 7-a

Comisia de evaluare

 

Art. 15. - (1) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

(2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.

(3) Comisia de evaluare este alcătuită după cum urmează:

a) În cazul în care concedentul este unul dintre ministerele prevăzute la art. 5 lit. a) din ordonanta de urgentă, din reprezentanti ai ministerelor respective si ai Ministerului Finantelor Publice, numiti în acest scop;

b) În cazul în care concedentul este un organ de specialitate prevăzut la art. 5 lit. a) din ordonanta de urgentă, din reprezentanti ai acestuia si ai Ministerului Finantelor Publice, numiti în acest scop;

c) În cazul în care concedentul este unul dintre consiliile prevăzute la art. 5 lit. b) din ordonanta de urgentă, din reprezentanti ai consiliului respectiv si ai directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, numiti în acest scop;

d) În cazul în care concedentul este una dintre institutiile publice prevăzute la art. 5 lit. b) din ordonanta de urgentă, din reprezentanti ai institutiilor publice respective, ai consiliului judetean sau ai consiliului local ori ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti si ai directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, numiti în acest scop.

(4) În cazul în care pentru bunul care face obiectul concesionării este necesară parcurgerea procedurii de reglementare din punctul de vedere al protectiei mediului, potrivit legislatiei în vigoare, comisia de evaluare include în componenta sa si un reprezentant al autoritătii competente pentru protectia mediului.

Art. 16. - (1) Componenta comisiei de evaluare, membrii acesteia, precum si supleantii lor se stabilesc si sunt numiti prin ordin, hotărâre sau decizie a concedentului, după caz.

(2) Presedintele comisiei de evaluare este numit de concedent dintre reprezentantii acestuia în comisie.

(3) Secretarul comisiei de evaluare este numit de concedent dintre membrii acesteia.

(4) La sedintele comisiei de evaluare presedintele acesteia poate invita personalităti recunoscute pentru experienta si competenta lor în domenii care prezintă relevantă din perspectiva concesionării bunului proprietate publică, acestia neavând calitatea de membri.

Art. 17. - (1) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.

(2) Persoanele prevăzute la art. 16 alin. (4) beneficiază de un vot consultativ.

(3) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majoritătii membrilor.

Art. 18. - (1) Membrii comisiei de evaluare, supleantii si invitatii trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese prevăzute la art. 46-49 din ordonanta de urgentă.

(2) Membrii comisiei de evaluare, supleantii si invitatii sunt obligati să dea o declaratie de compatibilitate, impartialitate si confidentialitate pe propria răspundere, după termenul limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii.

(3) În caz de incompatibilitate, presedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe concedent despre existenta stării de incompatibilitate si va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanti.

Art. 19. - Supleantii participă la sedintele comisiei de evaluare numai în situatia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau fortei majore.

Art. 20. - Atributiile comisiei de evaluare sunt:

a) analiza si selectarea ofertelor pe baza datelor, informatiilor si documentelor cuprinse în plicul exterior;

b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise si comunicarea acesteia;

c) analizarea si evaluarea ofertelor;

d) întocmirea raportului de evaluare prevăzut de prezentele norme metodologice;

e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezentele norme metodologice;

f) desemnarea ofertei câstigătoare.

Art. 21. - (1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenta tuturor membrilor.

(2) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentatiei de atribuire si cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 22. - Membrii comisiei de evaluare au obligatia de a păstra confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor cuprinse în ofertele analizate.

 

CAPITOLUL III

Atribuirea contractului de concesiune

 

SECTIUNEA 1

Depunerea ofertelor

 

Art. 23. - (1) Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anuntul de licitatie ori în anuntul negocierii directe, după caz, în două plicuri închise si sigilate, unul exterior si unul interior, care vor contine documentele prevăzute la art. 11 din prezentele norme metodologice.

(2) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.

Art. 24. - (1) Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent si prevăzut în anuntul de licitatie sau în anuntul negocierii directe, după caz.

(2) Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

 

SECTIUNEA a 2-a

Licitatia

 

Art. 25. - (1) Pentru desfăsurarea procedurii licitatiei este obligatorie participarea a cel putin 3 ofertanti.

(2) Plicurile, închise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anuntul de licitatie sau în anuntul negocierii directe, după caz.

(3) După deschiderea plicurilor exterioare în sedintă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu contin totalitatea documentelor si a datelor prevăzute la art. 11.

(4) Pentru continuarea desfăsurării procedurii de licitatie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel putin 3 oferte să întrunească conditiile prevăzute la art. 11 alin. (3).

Art. 26. - După analizarea continutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare întocmeste procesul-verbal în care se va mentiona rezultatul analizei.

Art. 27. - Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal prevăzut la art. 26 de către toti membrii comisiei de evaluare si de către ofertanti.

Art. 28. - Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiuni^.

Art. 29. - (1) În urma analizării ofertelor de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul acesteia întocmeste un proces-verbal în care mentionează ofertele valabile, ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de atribuire.

(2) Procesul-verbal se semnează de către toti membrii comisiei de evaluare.

Art. 30. - (1) În baza procesului-verbal care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 29, comisia de evaluare întocmeste, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune la dosarul concesiunii.

Art. 31. - (1) Pe parcursul procedurii de licitatie, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări si completări necesare, potrivit art. 38 din ordonanta de urgentă.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertantilor vizati.

(3) Ofertantii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Negocierea directă

 

Art. 32. - În cazul în care nu au fost depuse cel putin 3 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitatii publice, concedentul va decide initierea procedurii de negociere directă.

Art. 33. - Concedentul procedează la publicarea anuntului negocierii directe, în conditiile art. 27 din ordonanta de urgentă si cu respectarea art. 14.

Art. 34. - Art. 27-30 se aplică în mod corespunzător procedurii negocierii directe.

Art. 35. - La data prevăzută în anuntul negocierii directe pentru începerea procedurii, concedentul programează ofertantii si îi informează, în scris, despre data negocierii directe.

Art. 36. - Pentru negocierea directă va fi păstrată documentatia de atribuire aprobată pentru licitatie.

Art. 37. - (1) Concedentul va negocia cu fiecare ofertant la data stabilită conform programării.

(2) Negocierile se desfăsoară potrivit conditiilor prevăzute în documentatia de atribuire.

(3) Criteriile pentru valabilitatea ofertelor, prevăzute la art. 28, nu pot face obiectul negocierii.

Art. 38. - (1) Pe parcursul procedurii de negociere directă, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări si completări necesare, potrivit art. 38 din ordonanta de urgentă.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertantilor vizati.

(3) Ofertantii trebuie să răspundă la solicitarea concedentului în termen de două zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 

SECTIUNEA a 4-a

Determinarea ofertei câstigătoare

 

Art. 39. - Pentru determinarea ofertei câstigătoare, comisia de evaluare aplică criteriile de atribuire prevăzute în documentatia de atribuire si stabilite în conformitate cu prevederile art. 36 din ordonanta de urgentă.

Art. 40. - (1) În cazul în care în documentatia de atribuire sunt prevăzute, pe lângă cel mai mare nivel al redeventei, si alt/alte criteriu/criterii de atribuire, ponderea fiecărui criteriu se stabileste în documentatia de atribuire.

(2) Ponderea criteriului prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanta de urgentă trebuie să fie mai mare de 50%.

Art. 41. - (1) Comisia de evaluare stabileste punctajul fiecărei oferte, tinând seama de ponderile prevăzute la art. 40.

(2) Oferta câstigătoare este oferta care întruneste cel mai mare punctaj în urma aplicării criteriilor de atribuire.

(3) În cazul în care există punctaje egale între ofertantii clasati pe primul loc, departajarea acestora se va face în functie de punctajul obtinut pentru criteriul prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanta de urgentă, iar în cazul egalitătii în continuare, departajarea se va face în functie de punctajul obtinut pentru criteriul care are ponderea cea mai mare după criteriul prevăzut la art. 36 alin. (1) din ordonanta de urgentă.

Art. 42. - (1) Pe baza evaluării ofertelor de către comisia de evaluare, în conformitate cu art. 41, secretarul acesteia întocmeste procesul-verbal care trebuie semnat de toti membrii comisiei.

(2) În baza procesului-verbal care îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (1), comisia de evaluare întocmeste, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite concedentului.

(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, în scris, cu confirmare de primire, ofertantul declarat câstigător despre alegerea sa si pe ceilalti ofertanti despre respingerea ofertelor lor, indicând motivele care au stat la baza respingerii.

Art. 43. - (1) Anuntul de atribuire se transmite spre publicare în conditiile art. 40 din ordonanta de urgentă.

(2) Anuntul de atribuire trebuie să cuprindă cel putin elementele prevăzute în anexa nr. 5.

 

CAPITOLUL IV

Contractul de concesiune

 

SECTIUNEA 1

Încheierea contractului de concesiune

 

Art. 44. - (1) Contractul de concesiune se încheie în formă scrisă, sub sanctiunea nulitătii.

(2) Contractul de concesiune trebuie să contină:

a) partea reglementară a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute în caietul de sarcini;

b) alte clauze contractuale stabilite de părti prin acordul lor.

(3) Forma si continutul-cadru al contractului de concesiune sunt prezentate în anexa nr. 6.

Art. 45. - În cazul neîncheierii contractului de concesiune, daunele-interese prevăzute la art. 50 din ordonanta de urgentă se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, la cererea părtii interesate, dacă părtile nu stabilesc altfel.

Art. 46. - În cazul în care ofertantul declarat câstigător refuză încheierea contractului, procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în conditiile legii, studiul de oportunitate păstrându-si valabilitatea.

 

SECTIUNEA a 2-a

Efectele contractului de concesiune

 

PARAGRAFUL 1

Drepturile si obligatiile concesionarului

 

Art. 47. - (1) În temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobândeste dreptul de a exploata, pe riscul si pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si scopului stabilit de părti prin contractul de concesiune.

Art. 48. - (1) În temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligatia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate si permanentă, a bunurilor proprietate publică care fac obiectul concesiunii.

(2) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii decât în conditiile art. 59 din ordonanta de urgentă si ale prezentelor norme metodologice.

(3) Concesionarul este obligat să plătească redeventa la valoarea si în modul stabilit în contractul de concesiune.

(4) Concesionarul este obligat să respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate publică.

Art. 49. - În termen de cel mult 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună garantia prevăzută la art. 56 din ordonanta de urgentă.

Art. 50. - La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului bunurile de retur în mod gratuit si libere de orice sarcini.

Art. 51. - În conditiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, forta majoră sau cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în conditiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent.

Art. 52. - În cazul în care concesionarul sesizează existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuitătii exploatării bunului.

 

PARAGRAFUL 2
Drepturile si obligatiile concedentului

 

Art. 53. - (1) Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se efectuează numai cu notificarea prealabilă a concesionarului si în conditiile stabilite în contractul de concesiune.

Art. 54. - (1) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, numai în conditiile prevăzute de art. 53 alin. (1) din ordonanta de urgentă.

(2) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile conditii stabilite de concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune.

Art. 55. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercitiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute de lege.

(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului aparitia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

 

SECTIUNEA a 3-a

Încetarea contractului de concesiune

 

Art. 56. - (1) Contractul de concesiune încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în măsura în care părtile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în conditiile prevăzute de lege.

(2) În cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se derulează în conditiile stabilite initial.

Art. 57. - (1) Concedentul poate denunta unilateral contractul de concesiune în conditiile art. 57 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgentă.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), concedentul va notifica de îndată intentia de a denunta unilateral contractul de concesiune si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură.

(3) Părtile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate concesionarului si modul de plată a acestora. În caz de dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, dacă părtile nu stabilesc altfel.

Art. 58. - În cazul nerespectării din culpă a obligatiilor asumate de către una dintre părti prin contractul de concesiune sau al incapacitătii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptătită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului să se pronunte cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părtile nu stabilesc altfel.

Art. 59. - (1) În cazul disparitiei, dintr-o cauză de fortă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilitătii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată concedentului disparitia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renuntarea la concesiune.

(2) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a situatiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 60. - Prin contractul de concesiune părtile pot stabili si alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege.

 

SECTIUNEA a 4-a

Dispozitii finale

 

            Art. 61. - Anexele nr. 1 -6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CAIETUL DE SARCINI

 

Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:

1. informatii generale privind obiectul concesiunii:

1.1. descrierea si identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

1.2. destinatia bunurilor ce fac obiectul concesiunii;

1.3. conditiile de exploatare a concesiunii si obiectivele de ordin economic, financiar, social si de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii;

2. conditii generale ale concesiunii:

2.1. regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii (regimul bunurilor proprii);

2.2. obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei în vigoare;

2.3. obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate si permanentă;

2.4. interdictia subconcesionării bunului concesionat/posibilitatea subconcesionării, după caz;

2.5. conditiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii;

2.6. durata concesiunii, care nu poate depăsi 49 de ani;

2.7. redeventa minimă si modul de calcul al acesteia;

2.8. natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedent;

2.9. conditiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt:

2.9.1. protejarea secretului de stat;

2.9.2. materiale cu regim special;

2.9.3. conditii de sigurantă în exploatare;

2.9.4. conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural national, după caz;

2.9.5. protectia mediului;

2.9.6. protectia muncii;

2.9.7. conditii impuse de acordurile si conventiile internationale la care România este parte;

3. conditiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;

4. clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

 

Documentatia de atribuire trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:

1. informatii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc;

2. instructiuni privind organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare;

3. caietul de sarcini;

4. instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor;

5. informatii detaliate si complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câstigătoare, precum si ponderea lor;

6. instructiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;

7. informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

 

ANEXA Nr. 3

la nonvele metodologice

 

ANUNTUL DE LICITATIE

 

Anuntul de licitatie trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:

1. informatii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact etc;

2. informatii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea si identificarea bunului care urmează să fie concesionat;

3. informatii privind documentatia de atribuire;

3.1. modalitatea sau modalitătile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire;

3.2. denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire;

3.3. costul si conditiile de plată pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006;

3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;

4. informatii privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor;

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

5. data si locul la care se va desfăsura sedinta publică de deschidere a ofertelor;

6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail a instantei competente în solutionarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instantei;

7. data transmiterii anuntului de licitatie către institutiile abilitate, în vederea publicării.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

ANUNTUL NEGOCIERII DIRECTE

 

Anuntul negocierii directe trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:

1. informatii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc;

2. informatii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea si identificarea bunului ce urmează să fie concesionat;

3. informatii privind documentatia de atribuire:

3.1. modalitatea sau modalitătile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire;

3.2. denumirea si adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire;

3.3. costul si conditiile de plată pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007; 3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;

4. informatii privind ofertele:

4.1. data limită de depunere a ofertelor;

4.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

5. data si locul la care este programată începerea procedurii de negociere directă;

6. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente în solutionarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instantei;

7. data transmiterii anuntului negocierii către institutiile abilitate, în vederea publicării.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

ANUNTUL DE ATRIBUIRE

 

Anuntul de atribuire trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:

1. informatii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc;

2. procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică;

3. data publicării anuntului de licitatie/anuntului negocierii directe în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a;

4. criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câstigătoare;

5. numărul ofertelor primite si al celor declarate valabile;

6. denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câstigătoare;

7. durata contractului;

8. nivelul redeventei;

9. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente în solutionarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instantei;

10. data informării ofertantilor despre decizia de stabilire a ofertei câstigătoare;

11. data transmiterii anuntului de atribuire către institutiile abilitate, în vederea publicării.

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

CONTRACT DE CONCESIUNE

- model orientativ –

 

I. Părtile contractante

            Între ministerul/organul de specialitate al administratiei publice centrale/consiliul judetean/consiliul local/institutia publică de interes local ............................... cu sediul în ...................................... reprezentat prin .................................... având functia de ........................................................, în calitate de concedent, pe de o parte,

si ........................................................................... persoană fizică (domiciliul, buletinul/cartea de identitate)/persoană juridică (actul constitutiv al agentului economic) ....................................................... cu sediul principal în ................................. reprezentat prin ............................................ având functia de ....................... în calitate de concesionar, pe de altă parte, la data de ......................................................, la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) ...............................................................................................................

în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, si al Hotărârii (Guvernului, consiliului judetean, orăsenesc sau comunal) de aprobare a concesionării nr......................... din ........................., s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II. Obiectul contractului de concesiune L

Art. 1. - (1) Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun ............................................................ situat în ..........................................................................................................................................................................................

în conformitate cu obiectivele concedentului. (2) Obiectivele concedentului sunt:

a) .....................................................................................................................................................................................;

b) ........................................................................................................................................................................................;

c) .....................................................................................................................................................................................;

d) .................................................................................................................................................................................. etc.

(3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

a) bunurile de retur: ........................................................................................................................................................;

b) bunurile proprii: ...........................................................................................................................................................

III. Termenul

Art. 2. - (1) Durata concesiunii este de .................... ani, începând de la data de ............................................

(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa initială.

IV. Redeventa

Art. 3. - Redeventa este de ................. lei, plătită anual/lunar, în conformitate cu caietul de sarcini (detalii cu privire la modul de plată).

V. Plata redeventei

Art. 4. - Plata redeventei se face prin conturile:

- contul concedentului nr........................................... deschis la Banca ...................................................................;

- contul concesionarului nr.......................................... deschis la Banca ..............................................................

Neplata redeventei sau executarea cu întârziere a acestei obligatii conduce la .....................................................

VI. Drepturile părtilor

Drepturile concesionarului

Art. 5. - (1) Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune.

(2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite de părti prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Art. 6. - (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului si în următoarele conditii:

.................................................................................................................................................................................................

(3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive exceptionale legate de interesul national sau local.

VII. Obligatiile părtilor - clauze stabilite în conditiile caietului de sarcini Obligatiile concesionarului

Art. 7. - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate si de permanentă a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

(2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii.

(3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii/ Concesionarul poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

(4) Concesionarul este obligat să plătească redeventa.

(5) Concesionarul este obligat să respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate publică (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de sigurantă în exploatare, protectia mediului, protectia muncii, conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului etc).

(6) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit si libere de orice sarcini.

(7) În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garantie, o sumă de ...... lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate.

(8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile conditii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

(9) Concesionarul se obligă să plătească ...% din prima de asigurare.

(10) Alte clauze.

Obligatiile concedentului

Art. 8. - (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.

(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului aparitia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

VIII. Încetarea contractului de concesiune

Art. 9. - (1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situatii: a) la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

bj în cazul în care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanta de judecată;

c) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d) în cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

e) la disparitia, dintr-o cauză de fortă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilitătii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fără plata unei despăgubiri;

f) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege.

(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a) bunuri de retur..............................................................................................................................................................;

b) bunuri proprii ...............................................................................................................................................................

IX. Clauze contractuale referitoare la împărtirea responsabilitătilor de mediu între concedent si concesionar

Art. 10. - .........................................................................................................................................................................

X. Răspunderea contractuală

Art. 11. - Nerespectarea de către părtile contractante a obligatiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părtii în culpă.

XI. Litigii

Art. 12. - (1) Solutionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru solutionarea eventualelor litigii, părtile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.

XII. Alte clauze (de exemplu: clauze de reziliere conventională, clauze penale)

Art. 13. - ..........................................................................................................................................................................

XIII. Definitii

Art. 14. - (1) Prin fortă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se întelege o împrejurare externă cu caracter exceptional, fără relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însusirile sale naturale, absolut invincibilă si absolut imprevizibilă.

(2) Prin caz fortuit se întelege acele împrejurări care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implică vinovătia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile fortei majore.

Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în ................... exemplare.

 

Concedent,

.........................

Concesionar,

.........................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA DREPTURILOR COPILULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viată independentă si a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului, aprobată si modificată prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, cu modificările ulterioare,

secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Standardele minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viată independentă, precum si ghidul metodologic de implementare a acestor standarde, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul secretarului de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie nr. 48/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viată independentă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 22 aprilie 2004.

 

Secretarul de stat al Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului,

Bogdan Adrian Panait

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007.

Nr. 14.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 bis tn afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitătii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei

 

Având în vedere dispozitiile art. 39-41, precum si ale art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind evaluarea activitătii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia pentru resurse umane si relatii cu Consiliul Superior al Magistraturii va duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 19 februarie 2007.

Nr. 515/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind evaluarea activitătii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei

 

Art. 1. - Evaluarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei, denumit în continuare personal de specialitate juridică, vizează îmbunătătirea performantelor profesionale ale acestuia, precum si cresterea eficientei activitătii institutiei.

Art. 2. - Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competentă profesională si de performantă, personalul de specialitate juridică este supus la fiecare 3 ani unei evaluări privind eficienta, calitatea activitătii si integritatea, obligatia de formare profesională continuă si absolvirea unor cursuri de specializare. În cazul personalului de specialitate juridică numit în functii de conducere, evaluarea se face si asupra modului de îndeplinire a atributiilor manageriale.

Art. 3. - (1) Criteriile de competentă profesională si de performantă si indicatorii relevanti pentru notarea criteriilor sunt prevăzuti la lit. A a anexei nr. 1.

(2) În cazul personalului de specialitate juridică numit în functii de conducere, pe lângă indicatorii prevăzuti la alin. (1), vor fi avuti în vedere, în scopul evaluării modului de îndeplinire a atributiilor manageriale, si indicatorii prevăzuti la lit. B a anexei nr. 1.

Art. 4. - (1) Prima evaluare a personalului de specialitate juridică se face la 2 ani de la numirea în functie, iar următoarele evaluări se fac la fiecare 3 ani, de regulă, în luna februarie a anului următor.

(2) Pentru perioada 2004-2006, evaluarea personalului de specialitate juridică se va realiza în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Art. 5. - Evaluarea personalului de specialitate juridică detasat la alte institutii se face de institutia la care acesta functionează, în raport de specificul activitătii desfăsurate.

Art. 6. - (1) Evaluarea personalului de specialitate juridică de executie, precum si a personalului de specialitate juridică care îndeplineste functiile de conducere de sef serviciu sau sef birou în cadrul unor directii se face de directorul directiei în care persoana evaluată îsi desfăsoară activitatea.

(2) Evaluarea personalului de specialitate juridică de conducere, altul decât cel prevăzut la alin. (1), se face, după caz, de secretarul general, secretarul de stat coordonator sau de ministrul justitiei, în raport de competentele acestora.

(3) La evaluarea personalului de specialitate juridică de conducere evaluatorul va avea în vedere, orientativ, si media notelor acordate de persoanele din subordinea celui evaluat.

(4) În cursul procedurii de evaluare, evaluatorul va putea consulta orice lucrare îndeplinită în perioada avută în vedere, precum si dosarul profesional al persoanei evaluate.

Art. 7. - În mod exceptional, în situatia în care persoana evaluată este eliberată sau revocată din functia de conducere, evaluarea activitătii acesteia se va realiza în maximum 15 zile de la data încetării functiei de conducere.

Art. 8. - (1) Fiecare criteriu de competentă profesională si de performantă se notează cu note de la 1 la 10.

(2) În urma notării se poate acorda unul dintre următoarele calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător” sau „nesatisfăcător”.

(3) Calificativele se stabilesc în functie de media notelor obtinute pentru fiecare criteriu, astfel:

 

Media

Calificativ

8,51 - 10

Foarte bine

7,00 - 8,50

Bine

6,00 - 6,99

Satisfăcător

Sub 6,00

Nesatisfăcător

 

Art. 9. - (1) Rezultatele evaluării se înscriu într-un raport de evaluare care se semnează de evaluator si de persoana evaluată.

(2) Modelul raportului de evaluare este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Raportul de evaluare se atasează la dosarul profesional al persoanei evaluate.

Art. 10. - (1) Personalul de specialitate juridică poate contesta calificativul acordat în termen de 30 de zile de la data comunicării raportului de evaluare.

(2) În cazul personalului de specialitate juridică de executie, precum si al personalului de specialitate juridică ce îndeplineste functiile de conducere de sef serviciu sau sef birou în cadrul unor directii, contestatia se solutionează de către un secretar de stat desemnat de ministrul justitiei.

(3) În cazul personalului de specialitate juridică de conducere, altul decât cel prevăzut la alin. (2), contestatia se solutionează de către ministrul justitiei. În situatia în care evaluarea se face de către ministrul justitiei, contestatia se solutionează de către un secretar de stat desemnat de ministrul justitiei.

(4) În solutionarea contestatiei, secretarul de stat sau, după caz, ministrul justitiei poate solicita evaluatorului orice informatii pe care le consideră necesare, iar audierea persoanei evaluate este obligatorie.

(5) Calificativul final acordat după solutionarea contestatiei se consemnează în raportul de evaluare.

Art. 11. - (1) Personalul de specialitate juridică căruia i s-a acordat calificativul „Nesatisfăcător” este obligat să urmeze, pentru o perioadă cuprinsă între 3 si 6 luni, cursuri speciale organizate conform legii.

(2) Personalul de specialitate juridică căruia i s-a acordat calificativul final „Satisfăcător” în urma a două evaluări consecutive este obligat să urmeze, pentru o perioadă cuprinsă între 3 si 6 luni, cursuri speciale organizate conform legii.

(3) Cursurile prevăzute la alin. (1) si (2) se încheie prin sustinerea unui examen.

Art. 12. - Personalul de specialitate juridică ce primeste în urma a două evaluări consecutive calificativul „Nesatisfăcător” sau care nu a promovat examenul prevăzut la art. 11 alin. (3) este eliberat din functie pentru incapacitate profesională.

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

A. Criteriile de competentă profesională si de performantă pentru evaluarea activitătii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, cu functii de executie, din Ministerul Justitiei, si indicatorii relevanti pentru notarea criteriilor

 

Nr. crt.

Criteriul

Indicatori pentru notarea criteriului

1.

Eficienta activitătii profesionale

- respectarea termenelor de solutionare a lucrărilor

- operativitatea si celeritatea în solutionarea lucrărilor repartizate spre solutionare, în raport cu numărul si complexitatea acestora

- capacitatea de rezolvare a lucrărilor cu grad de complexitate ridicat

- disponibilitatea de rezolvare a lucrărilor, în raport cu atributiile postului

2.

Calitatea activitătii

- calitatea redactării lucrărilor: structură coerentă, argumentatie clară, logică juridică, exprimare corectă si precisă, capacitate de interpretare si aplicare a legii, capacitate de sinteză, stil limpede si concis, gândire independentă/critică

- comunicare verbală corectă, clară si logică

- capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficientele propriei activităti si de a răspunde pentru acestea

- modul de îndeplinire a altor activităti (de exemplu: participarea în cadrul diferitelor comisii, la organizarea unor examene/concursuri, conferinte)

3.

Integritatea

- respectarea deontologiei profesionale

- respectarea legii, a normelor si a procedurilor de lucru în activitatea desfăsurată, precum si a prevederilor legale privind incompatibilitătile, interdictiile si conflictul de interese

- sanctiunile disciplinare aplicate

- comportamentul demn, autocontrolul, adresarea politicoasă, respectarea demnitătii persoanelor cu care interactionează

4.

Obligatia de formare profesională continuă si absolvirea unor cursuri de specializare*)

- cunoasterea si aprofundarea legislatiei, precum si a doctrinei si jurisprudentei în domeniul de activitate

- interesul si disponibilitatea pentru pregătirea individuală

- participarea la programe de formare profesională continuă (inclusiv cursuri pentru învătarea sau aprofundarea unor limbi străine, precum si cursuri pentru initierea sau aprofundarea cunostintelor de operare pe calculator) ori la alte forme de perfectionare profesională (seminalii, dezbateri, consultări etc.)

 


*) În situatia în care, din motive obiective, persoana evaluată nu a participat la programe de formare profesională continuă sau la alte forme de perfectionare profesională, notarea criteriului nu este influentată.

 

B. Criteriile de competentă profesională si de performantă pentru evaluarea activitătii profesionale a personalului de specialitate juridica asimilat judecătorilor si procurorilor, cu functii de conducere, din Ministerul Justitiei, si indicatorii relevanti pentru notarea criteriilor

 

Nr. crt.

Criteriul

Indicatori pentru notarea criteriului

1.

Modul de îndeplinire a atributiilor manageriale

- capacitatea de organizare a activitătilor specifice compartimentului prin repartizarea echilibrată si echitabilă a sarcinilor

- capacitatea de decizie în organizarea activitătilor specifice compartimentului

- autoritatea

- capacitatea de monitorizare a activitătii desfăsurate la nivelul compartimentului

- capacitatea de coordonare si gestionare a resurselor umane existente la nivelul compartimentului: abilităti de comunicare, motivarea subordonatilor, identificarea nevoii de perfectionare profesională a acestora, obiectivitatea si impartialitatea în aprecierea activitătii subordonatilor

- atitudinea în relatiile cu subordonatii, petitionarii, alte institutii

- abilităti de mediere, negociere si solutionare a conflictelor

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

RAPORT DE EVALUARE

a activitătii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei

(model)

 

Numele si prenumele ................................

Functia ........................................................

Compartimentul ..........................................

Perioada evaluată......................................

 

Criteriul

Nota

Observatiile evaluatorului

Eficienta activitătii profesionale

 

 

Calitatea activitătii

 

 

Integritatea

 

 

Obligatia de formare profesională continuă si absolvirea unor cursuri de specializare

 

 

Modul de îndeplinire a atributiilor manageriale*)

 

 

 

Media notelor acordate de fiecare subordonat*)

Media notelor acordate de către evaluator .......

Calificativ ..............................................................

Numele si prenumele evaluatorului ....................

Functia evaluatorului ............................................

Semnătura evaluatorului ......................................

Data ......................................................................

Se contestă/Nu se contestă calificativul.

Semnătura persoanei evaluate ...........................

Data ......................................................................

Calificativul acordat după contestatie .................

Secretar de stat/Ministrul justitiei ........................

Data ......................................................................


*) Pentru persoanele cu functii de conducere, avându-se în vedere indicatorii cuprinsi în anexa nr. 1 lit. B.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Trocadero” - S.A. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „Trocadero” - S.A. Bucuresti, cu sediul în str. Nicolae Selari nr. 1, sectorul 3, si număr de ordine în registrul comertului J40/427/1991, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 5.015/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 26 mai 2005, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 13 februarie 2007.

Nr. 8.692.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „COMALEX” - S.A. Alexandria, judetul Teleorman

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „COMALEX” - S.A. Alexandria, cu sediul în Str. Libertătii nr. 211, judetul Teleorman, si număr de ordine în registrul comertului J34/17/1991, instituită prin Ordinul presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 5.018/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 27 mai 2005, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 15 februarie 2007.

Nr. 8.819.