MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 133         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 februarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            5. - Hotărâre privind aprobarea concluziilor Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate si de oportunitate privind construirea imobilului „Cathedral Plaza” în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice «Sfântul Iosif» din Bucuresti, precum si a proiectelor de construire si de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucuresti

 

DECRETE

 

            109. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

            110. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            172. - Hotărâre privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnotogizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            116. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă

 

            182. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

            1.543. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concluziilor Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate si de oportunitate privind construirea imobilului „Cathedral Plaza” în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Iosif” din Bucuresti, precum si a proiectelor de construire si de sistematizare care afectează zonele istorice

din municipiul Bucuresti

 

            În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului,

           

            Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Senatul ia act si aprobă al doilea raport al Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate si de oportunitate privind construirea imobilului „Cathedral Plaza” în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Iosif din Bucuresti, precum si a proiectelor de construire si de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucuresti si sesizează Guvernul României pentru realizarea măsurilor prevăzute în concluziile raportului.

            Art. 2. - Senatul solicită Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti să ocrotească, prin hotărâri, zonele istorice afectate de proiectele de construire si sistematizare si să întreprindă toate măsurile potrivite pentru conservarea patrimoniului arhitectural urbanistic si istoric al municipiului Bucuresti, împiedicând situatii similare celei de lângă Catedrala „Sfântul Iosif”.

            Art. 3. - Senatul cere Guvernului ca, împreună cu autoritătile publice locale, să revadă întreaga legislatie privitoare la protejarea zonelor istorice din municipiul Bucuresti si să promoveze proiecte de acte normative concrete în acest sens.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

TEODOR VIOREL MELESCANU

 

Bucuresti, 19 februarie 2007.

Nr. 5.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

Raport al Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate si de oportunitate privind construirea imobilului „Cathedral Plaza” în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Iosif” din Bucuresti, precum si a proiectelor de construire si de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucuresti

Nr. XLI V/66/18 decembrie 2006

 

            Hotărârea Senatului nr. 23/2006 de constituire a unei comisii speciale de anchetă (Comisia) care să rezolve sesizarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice în legătură cu constructia ce urmează a fi ridicată pe strada General Berthelot nr. 11-15, lângă Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Iosif, constructie denumită în continuare Cathedral Plaza, potrivit proiectului beneficiarului, cuprinde si un al doilea obiectiv, respectiv examinarea proiectelor de construire si de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucuresti.

            Comisia a solicitat întocmirea unor rapoarte de specialitate de către experti recunoscuti în domeniul de activitate care reprezintă interes în spetă, respectiv:

            - prof. Radu Ciuceanu - directorul Institutului National pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române;

            - arhitect Dan Marin - vicepresedinte al Ordinului Arhitectilor din România;

            - Gheorghe Pătrascu - director general al Directiei generale amenajarea teritoriului, urbanism si politica locuirii din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

            - prof. dr. ing. Mihai Voiculescu - decan al Facultătii de Constructii Civile si Industriale Bucuresti - expert atestat A1 - rezistentă si stabilitate.

            Ulterior a fost audiat domnul Adrian Bold, arhitect-sef al municipiului Bucuresti, si si-a exprimat opiniile si domnul academician Dinu O Giurescu.

            Din aceste lucrări Comisia retine următoarele aspecte:

            Astfel, domnul profesor Radu Ciuceanu îsi începe expunerea cu un citat din Nicolae lorga, considerând a fi încă de mare actualitate opinia acestuia, exprimată în 1939:

            „ « Trăim într-un oras pe care nu îl întelegem si de aceea nu-l stim îngriji si îndreptăm adesea pe linii de dezvoltare care ar fi trebuit să rămână totdeauna străine, stricându-i astfel, prin adaosurile si prefacerile noastre de acum, acel caracter care, în ciuda multor lipsuri si neglijente, îl făcea totusi simpatic odinioară străinilor cari ne vizitau. Greseala noastră în ce priveste măsurile pe care le luăm astăzi fată de dânsul vine, desigur, si din trista lipsă de gust care s-a întins asa de repede în timpurile noastre, distrugând una din marile însusiri ale acestui popor care are un instinctiv simt de ceea ce se potriveste, se cade si se cuvine.» N. lorga, «Istoria Bucurestilor», 1939, p. 5.

Mesajul peste timp al savantului român îsi găseste si astăzi o amară împlinire.

În ultimul timp capitala noastră a fost supusă unei adevărate invazii de clădiri ciclopice compuse din sticlă si otel ce au creat - în acordul autoritătilor de resort - adevărate zone dizarmonice, toate dezvoltate pe fundalul dramatic al unor grave amputări petrecute sub regimul ceausist, când s-a pierdut o bună parte a patrimoniului material si spiritual al Bucurestiului.

Solutiile hibride, mustind de incultură si nontalent profesional, se pot întâlni cu usurintă în realizarea unor mamuti care sparg altimetria firească a unei capitale ce si-a creat cu matură chibzuintă si pricepere, în perioada interbelică, fericite solutii urbanistice adaptate unui sol precar.”

Domnul arhitect Dan Marin, în raportul său, face o paralelă între situatia din Bucuresti si celelalte mari capitale europene, concluzionând că linia generală europeană, cu exceptia Londrei, care este considerată a fi un exemplu negativ, a fost amplasarea si directionarea unor asemenea clădiri în afara perimetrului istoric, si nu cum s-a întâmplat în cazul Cathedral Plaza, blocului BRD, turnului Bancorex, clădirilor de birouri din Piata Victoriei si din piata Charles de Gaulle. Domnul arhitect sustine că nu poate fi definită o identitate urbană a orasului în baza unei formule unice, asa cum este posibil în alte capitale europene. în Capitală se pot întâlni mai multe „tipuri” de oras, ele regăsindu-se „sub forma unor zone distincte cu caracter individual pregnant, rezultat al interactiunii dintre functiunea dominantă, morfologia urbană si imaginea arhitecturală si care ilustrează dominant un anumit moment din istoria orasului”.

De asemenea, Bucurestiul nu este lipsit de zone de incoerentă arhitecturală sau de conflict, clădiri cu regim scăzut de înăltime alături de clădiri înalte.

Expertul dă mai multe exemple de astfel de „incoerente” (enumerate) în Bucuresti. în acest sens, îsi exprimă temereacă boomul economic actual poate produce nu numai dezvoltare pozitivă, ci si mari dezechilibre arhitecturale.

În opinia sa, într-un astfel de context atât administratia centrală, cât si cea locală au un rol esential, de apărare a patrimoniului arhitectural urbanistic mostenit, dar din păcate ele nu au pregătirea necesară pentru a face fată dezvoltării oneroase de proiecte arhitectural-urbanistice în zonele de patrimoniu istoric.

Dezvoltarea economică este înteleasă si limitată la solutii pe termen scurt, netinându-se cont de efectele pe care astfel de solutii le produc în timp, lozinca „Dezvoltarea este opusă conservării” ascunzând interese oneroase si imediate prin asa-zise solutii moderne sau neconformiste, ce în timp dovedesc că sunt împotriva dezvoltării arhitecturale, urbanistice firesti, cu respectarea traditiilor.

Toată procedura avizării a devenit o formalitate în care „se amestecă superficialitatea analizei si simularea procedurală”.

Optiunile majore incluse în Planul urbanistic general sunt nerespectate chiar de cei care le-au propus si, respectiv, aprobat, informarea si consultarea publicului nu există, chiar dacă sunt prevăzute de lege, iar legislatia în domeniu este confuză, necorelată si interpretată întotdeauna în favoarea solicitantului ce „stie să câstige bunăvointa autoritătilor competente, să emită acorduri, avize si autorizatii”.

Drept solutie, domnul arhitect Dan Marin consideră a fi oportună o „politică urbană ghidată de o viziune culturală asupra orasului, un cadru legislativ cuprinzător si coerent, pus în aplicare, cu competentă si moralitate, de institutii functionale” si asumarea răspunderii de către autoritătile publice locale printr-o strategie ce, de regulă, depăseste durata unui mandat de ales local.

De asemenea, domnul Dan Marin aduce în discutie problema zonei de protectie a acestor zone protejate, în sensul că nu este clar stabilită pentru niciun monument din Bucuresti. Aceste zone de protectie ar trebui fixate printr-un studiu, dar, în lipsa acestuia, functionează o zonă de protectie de 100 de metri de la fatada monumentului si în jurul acestuia, plan ce, de regulă, nu s-a realizat. în opinia sa, această măsură compensatorie (de a proteja un monument prin înconjurarea acestuia cu o zonă de protectie virtuală de maximum 100 de metri) ar trebui să fie provizorie si rezolvată concret si definitiv printr-un plan de detaliu, realizat pentru protejarea monumentului sau ansamblului de monumente urbanistice si arhitecturale. Din păcate, specialistul arăta că nu se întrevede nicio preocupare legislativă în acest sens la nivelul consiliilor locale si al organelor de specialitate, cum ar fi directii de cultură si de conservare a patrimoniului.

Domnul arhitect Gheorghe Pătrascu abordează al doilea obiectiv de activitate a Comisiei, din perspectiva Uniunii Europene, care promovează dezvoltarea echilibrată a teritoriului urban, având permanent în atentie 3 dimensiuni, respectiv dezvoltarea economică, socială si protectia mediului. în acelasi timp, arată sus-mentionatul specialist, Uniunea Europeană încurajează păstrarea identitătii culturale, istorice si arhitecturale a oraselor, urmând ca acestea să fie integrate în patrimoniul european. Se sustine si competitia urbană, dar cu întărirea identitătii locale. Expertul explică cum se poate păstra un echilibru între aceste două aspecte relativ contradictorii. Solutia Domniei Sale este sugestiv redată de următorul pasaj:

„Acest dificil raport între competitivitate internatională si identitate locală poate fi realizat dacă sunt luate în considerare principiile europene de dezvoltare durabilă, care promovează:

- prezervarea valorilor;

- întărirea prosperitătii economice si a cresterii gradului de ocupare în mediul urban;

- egalitatea, insertia socială si regenerarea urbană;

- protejarea si ameliorarea mediului urban, pentru asigurarea sustenabilitătii locale si globale;

- buna guvernantă urbană si întărirea capacitătii locale (guvernantă în sensul european al participării tuturor actorilor relevanti pentru dezvoltarea urbană).”

Dominanta optiunii specialistului este actiunea energică de conservare a valorilor de urbanism, sistematizare si arhitectură mostenite, împletită armonios cu aprobarea solutiilor noi si potrivite de rezolvare a proiectelor de construire, sistematizare si urbanism, ce generează prosperitate economică si socială.

De asemenea, trebuie tinut cont totusi de faptul că orasele nu pot rămâne neschimbate, având în vedere stimulii pe care îi receptionează de la societate, care este într-o continuă transformare. „Trebuie păstrată identitatea locală a oraselor, dar evitând muzeificarea. Orasele nu pot fi păstrate intacte - atât teoria, cât si practica europeană ne arată că nu pot si nu trebuie a fi înghetate într-un anumit moment al istoriei lor.”

Domnul arhitect Gheorghe Pătrascu vorbeste de „coerentă” si implicatiile pe termen lung.

Astfel, tendinta este de a avea în vedere abordarea complexă a proiectelor si integrarea tuturor aspectelor sub notiunea de proiect urban. „Proiectul urban permite practicilor de urbanism să realizeze o coerentă a interventiilor la diverse scări si o continuitate de actiuni în timp. Acest tip de demers reuneste competente multiple pentru că se aplică orasului, care reprezintă o realitate complexă si constituie fundamentul unor parteneriate bazate pe logica globalitătii, logica de coproductie a orasului.”

Domnul arhitect Gheorghe Pătrascu propune, iar Comisia îsi însuseste oportunitatea unei serii de măsuri pentru depăsirea acestor probleme:

„- Elaborarea unei strategii de dezvoltare a Capitalei, clară, coerentă si asumată de comunitate. Este necesară elaborarea unor politici urbane coerente pe baza unei anumite viziuni. Dacă viziunea este (asa cum reiese din studiul actual de altimetrie al Bucurestiului) ca orasul să capete mai multe puncte înalte, trebuie asumată această viziune, dar realizate studii privind impactul unei asemenea investitii. în cazul în care strategia de dezvoltare a Bucurestiului include descurajarea unor astfel de interventii si dezvoltarea unor situri care să concentreze clădirile înalte, municipalitatea trebuie să îsi definească, mai ales având în vedere rezerva de teren disponibilă, o serie de proiecte urbane, care să fie supuse unei proceduri specifice. Trebuie să se depăsească întelegerea acestui tip de interventii doar ca obiecte care se inserează în spatiu si să se treacă la ideea de proiect complex.

- Necesitatea actualizării Planului urbanistic general al Bucurestiului, asa încât să răspundă dinamicii economice si nevoilor orasului si locuitorilor săi si elaborarea sa asa încât să fie un instrument de control al dezvoltării.

- Nevoia conturării unei politici urbane coerente referitoare la spatiul public si tratarea cu importanta cuvenită mai ales în interventiile publice.

- Promovarea concursurilor de urbanism si arhitectură pentru proiectele de anvergură finantate din bani publici (integral sau partial).

- Revizuirea pozitiei administratiei fată de problemele patrimoniului urban al Bucurestiului si fată de rolul pe care acesta trebuie să-l joace în modul de a concepe dezvoltarea orasului, în acord cu practicile urbane si cu documentele europene, pe care suntem obligati să le respectăm, si reflectarea acestei revizuiri în politicile si strategiile de dezvoltare urbană a municipalitătii.

- Delegarea de către autoritatea locală a competentelor de promovare a proiectelor urbane către structuri flexibile si cu calităti de excelentă specifică de tipul societătilor de economie mixtă1' (de exemplu, Franta, Marea Britanie)”.

Făcând vorbire despre cazul concret al Bucurestiului si centrul său istoric, domnul Pătrascu consideră absolut necesară atât restaurarea imobilelor de pe Lista monumentelor istorice, cât si a celor care nu sunt pe această listă, dar care au valoare ambientală, cu specificatia că refacerea infrastructurii edilitare este primul pas pe calea regenerării durabile a centrului istoric.

În raportul Domniei Sale se arată că documentatia de urbanism pentru zonele protejate din municipiul Bucuresti (zona Lipscani) este riguroasă dar, din păcate, încălcată prin diverse planuri urbanistice zonale care aduc gravă atingere protectiei acestei zone, fapt ce duce la demolări nejustificate, în locul acestora apărând clădiri de birouri cu structuri metalice.

Prof. dr. inginer Mihai Voiculescu, decan al Facultătii de Constructii Civile si Industriale Bucuresti - expert atestat A1 - rezistentă si stabilitate, a împărtăsit opiniile expuse anterior, subliniind faptul că este imperios necesară realizarea unei coerente si a unei corelări, asteptându-se, totodată, si o îmbunătătire a legislatiei în domeniu care, în forma ei actuală, permite multe abuzuri, toate axate pe conservarea patrimoniului arhitectural traditional istoric mostenit, a notelor de urbanism specific Bucurestiului, ce determină solutii de sistematizare particularizate fiecărei zone protejate.

Audierea domnului Adrian Bold, arhitect-sef al Bucurestiului, a arătat încă o dată că autoritătile publice sunt depăsite de aceste situatii, cei care au în grijă astfel de monumente, zone protejate ori arii cu arhitectură traditională specifică Capitalei nu au o conceptie clară asupra a ceea ce înseamnă protectia lor. Din punctul dumnealui de vedere, o solutie ar fi eliminarea interdependentei dintre mai multe autorităti publice care au competente asemănătoare si transferarea lor la o singură autoritate. Domnia Sa a sustinut, cu ocazia audierii, că în unele cazuri există chiar subordonări care nu aduc nici un beneficiu de protejare a zonelor traditionale din punct de vedere urbanistic si arhitectural ale municipiului Bucuresti.

De asemenea, face o paralelă cu situatia din străinătate, în sensul că nicăieri în lume nu se pot face derogări de la planurile urbanistice, decât în situatii exceptionale, prin aceasta recunoscând slăbiciunea compartimentelor de specialitate din structura autoritătilor publice locale si formalismul activitătii de avizare si de eliberare de acorduri din partea structurilor teritoriale ale institutiilor centrale.

Din discutiile purtate la nivelul Comisiei, aceasta retine că în Bucuresti sunt numeroase situatii care ar putea constitui exemple pentru o lipsă de protectie eficientă a identitătii municipiului Bucuresti, prin conservarea zonelor istorice ale acestuia ce cuprind numeroase elemente de arhitectură si sistematizare traditionale.

Au fost pomenite clădirea de birouri de lângă Catedrala „Sfântul Iosif, clădirea de birouri de lângă Biserica Armenească, clădirile de birouri din Piata Victoriei, zona Lipscani, ce sunt obiectul interesului si actiunii pentru noi proiecte de construire si sistematizare.

Un exemplu elocvent în acest sens ni-l dă domnul academician Dinu C. Giurescu, care trage un serios semnal de alarmă în legătură cu Strada Berzei, stradă care, în planurile Primăriei Capitalei, urmează a fi lărgită. Domnul primar Adriean Videanu sustine că este o „absolută necesitate”, fiind o alternativă pentru circulatia N-S prin oras. Domnul Giurescu este însă de părere că segmentul dintre Stirbei Vodă si Calea Plevnei cuprinde constructii cu totul reprezentative pentru patrimoniul arhitectonic traditional al Bucurestiului.

Mai trebuie mentionat si ceea ce s-a scris în mass-media în ultima vreme referitor la cererile de retrocedare a unor parcuri din Bucuresti.

Ele există în număr foarte mare si sunt introduse pentru suprafete semnificative de teren din parcuri precum Bazilescu, IOR (pentru care au fost deja retrocedate 12,1 hectare), Floreasca, Tineretului, Parcul Copiilor, Orăselul Copiilor, Parcul Circului. Autoritătile recunosc, neputincioase, că este nevoie imediată de modificarea legislatiei, altfel riscăm să rămânem fără spatii verzi în Bucuresti, iar în locul acestora să se ridice fie clădiri de birouri, fie ansambluri rezidentiale. Avem deja un exemplu negativ, parcul Bordei, care este în prezent aproape distrus, proprietarul obtinând foarte usor o autorizatie de constructie pentru un ansamblu rezidential. Municipalitatea a contestat decizia instantei, procesul fiind pe rol, dar între timp un număr enorm de copaci au fost tăiati.

în acest context, este foarte important de amintit reactia opiniei publice, care a fost extrem de puternică. Merită mentionată initiativa civică „Salvati Catedrala si Piata Revolutiei”, reprezentată de domnul Doru Braia. Această actiune exprimă, în principal, indignarea opiniei publice fată de constructia unei clădiri de birouri lângă un lăcas de cult atât de important, respectiv Catedrala „Sfântul Iosif”, dar în acelasi timp militează pentru păstrarea patrimonului cultural al Capitalei.

Mass-media, prin actiunile sale, a pus la dispozitia Comisiei o bogată documentatie asupra intentiilor si proiectelor de a construi si sistematiza zonele istorice ale municipiului Bucuresti, prin aceasta trăgând un important semnal de alarmă.

Astfel, Comisia este în măsură să formuleze următoarele concluzii:

CONCLUZII

Din actele si lucrările Comisiei referitoare la al doilea obiectiv stabilit prin Hotărârea Senatului nr. 23/2006, se propun spre a fi retinute următoarele concluzii:

- s-a constatat existenta unui interes real din partea promotorilor si „grupurilor de interese” specializate pe proiecte imobiliare pentru a-si desfăsura activitatea în zonele istorice din municipiul Bucuresti. Proiectele de construire si sistematizare realizate până în prezent au tintit cu precădere zonele consacrate istoric, urbanistic si arhitectural;

- este evidentă slăbiciunea autoritătilor locale care au manifestat o opozitie formală, incapabilă să respingă realizarea proiectelor de construire în zonele istorice ale municipiului Bucuresti. Autoritătile nu au dorit să reziste presiunii mediului de afaceri, în ciuda evidentei conform căreia proiectele de constructie nu se armonizează ambiental stilistic, arhitectural si sistematic în împrejurimile apropiate;

- interesul celor care promovează astfel de constructii în zonele protejate, istorice si formal protejate, determină necesitatea ca autoritătile publice, locale si centrale, să stabilească distinct o strategie realizată cu consultarea comunitătii, astfel încât aceste zone să fie în mod real protejate;

- autoritătile locale nu au finalizat cu prioritate planul de detaliu al zonelor protejate, astfel încât acestea să fie cunoscute de către promotorii proiectelor de constructii în zonele istorice consacrate ale municipiului, motiv pentru care există un conflict între locuitorii zonelor în astfel de situatii si realizatorii constructiilor proiectate în zonele protejate;

- se impun măsuri urgente si ferme ce se vor lua de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile de sector, pentru a identifica si evita cazuri similare cu cel de la Cathedral Plaza. întrucât raportul demonstrează că prin PUD au loc interventii derogatorii de la PUG si PUZ, chiar de la un PUZ restrictiv al zonelor protejate cu regimul de avizare a proiectelor, se poate conchide că legislatia actuală nu protejează eficient si real zonele istorice, de aceea Comisia solicită Guvernului României să revadă de urgentă legislatia în vigoare si, după armonizarea opiniilor tuturor structurilor administrative competente, să regândească cadrul legal actual;

- până la adoptarea legislatiei solicitate anterior, propunem elaborarea unui proiect de lege, în procedură de urgentă, prin care să se interzică emiterea, de către autoritătile administratiei publice, a unor acte administrative. Avem în vedere actele administrative de autorizare a construirii, modificării sau desfiintării constructiilor care afectează zona istorioă si zona verde a Capitalei, precum si retrocedarea, în baza legilor proprietătii, a unor asemenea imobile, constructii sau terenuri.


1) În Franta, o societate de economie mixtă este o societate anonimă cu capital majoritar detinut de către colectivitătile locale (comuna, departamentul sau regiunea) si în care restul de capital este detinut de către parteneri economici si financiari pnvati. Recurgerea la SEM garantează colectivitătilor locale ce au calitatea de actionar si cocontractant luarea în cont a interesului general în cadrul obiectivelor comune pentru care s-a făcut asocierea.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia

în rezervă cu noul grad

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

            având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 12 din data de 13 februarie 2007,

            Presedintele României decretează:

            Art. 1. - Domnului colonel Pirnea Gheorghe Vasile i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

            Art. 2. - Domnul general de brigadă cu o stea Pirnea Gheorghe Vasile trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2)

din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 16 februarie 2007.

Nr. 109.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia

în rezervă cu noul grad

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

            având în vedere propunerea ministrului apărării si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 11 din data de 13 februarie 2007,

            Presedintele României decretează:

            Art. 1. - Domnului colonel Udroiu Haralambie Petre i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea la data de 10 aprilie 2007.

            Art. 2. - Domnul general de brigadă cu o stea Udroiu Haralambie Petre trece în rezervă la data de 20 aprilie 2007.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 16 februarie 2007.

Nr. 110.

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13 lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 430/2004, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Art. 1. - Se aprobă repartizarea pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice pe anul 2007, de 299.500 mii lei, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - (1) Beneficiarii acestor sume sunt unitătile administrativ-teritoriale, iar fondurile alocate sunt destinate finantării lucrărilor de retehnologizare, modernizare si dezvoltare a sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice aflate în patrimoniul acestora, precum si pentru rambursarea împrumuturilor contractate în acelasi scop si plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestora, potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încălzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 430/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Măsurile de sprijin din prezenta hotărâre susceptibile a fi considerate ajutor de stat se acordă cu respectarea reglementărilor legale în vigoare

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre, secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 172.

 

ANEXĂ

 

SUME ACORDATE

conform prevederilor art. 13 lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

Nr. cit

Judet

Localitate

Sume defalcate din TVA - mii lei -

Denumire lucrări

0

1

2

3

4

1.

ARAD

TOTAL

7.500

 

 

 

1-Arad

7.000

1. Modernizare PT 1V calea Aurel Vlaicu În municipiul Arad; 2. Modernizare retele termice - etapa I si II; 3. Modernizare retele termice pentru subtraversare linii de tramvai sistem rutier pe arterele Calea Aurel vlaicu -Bulevardul Revolutei - Calea Timisorii În municipiul Arad

 

 

2-Chisineu-Oris

500

Modernizare retele termice CT1 Spital si CT2 Liceu

2.

ARGES

TOTAL

10.100

 

 

 

3-PitesU

9.500

1. Modernizare, automatizare, pompe circulatie cu turatie variabilă PT-uri; 2. Modernizare retele secundare de distributie energie termcă (înlocuire conducte, montare module termice)

 

 

4-Topoloveni

600

Modernizarea sistemului de alimentare cu căldură al orasului Topoloveni

3.

BACĂU

TOTAL

11.200

 

 

 

5-Bacău

9.200

1. Instalarea unui grup de cogenerare cu turbine cu gaze în cadrul SC C.E.T. SA Bacău; 2. Transformarea a 9 centrale termice existente în puncte termice - automatizare, dispecerizare, constructii; 3. Transformarea a 5 centrale termice existente în puncte termice - automatizare, dispecerizare, constructii

 

 

6-Onesti

zooo

Reabilitare retele termice secundare

4.

BIHOR

7-Oradea

17.000

1. Reabilitarea sistemului secundar de distributie energie termică în municipiul Oradea (lucrări aferente PT 125, 123, 110, 118, 218, 611, 136, 109,100,117,112, 308,127,612, 610,119, 202, 840); 2. Reabilitare retea primară de termoficare în municipiul Oradea (strada Muzeului pană la PT 217 strada Izvorului)

5.

BISTRITA-NĂSAUD

8-Bistrita

1.500

Reabilitarea, retehnologizarea si modenizarea sistemului centralizat de producere, transport si distributie a energiei termice În municipiul Bistrita

6.

BOTOSANI

9-Botosani

8.000

1. Reabilitare retea transport agent primar din Municipiul Botosani; 2. Reabilitare PT si modernizare retele termice secundare pentru încălzire si apă caldă de consum în ansamblul de locuinte Grivita 2, Victoria 1, Parcul Tineretului 1-2, Grivita 3, Grivita 4, Teilor 3; 3. Achizitionare si montare electropompe retea termoficare, cazan abur saturat Dn 10Mi, Pn 8bar, tablou de comandă, grupuri cogenerare, GTE nr. 1 si 2; 4. Reabilitare si modernizare PT si a retelelor secundare din ansamblul de locuinte Bucovina, Eminescu 2, Grivita 6, Teilor 1, Grivita 5, Castel, O. Banală 3, Săvenilor, Pacea 2, Pacea 3; 5. Modernizarea retelei de transport a energiei termice în zona industrială prin utilizarea ca agent termic primar a apei fierbinti

7.

BRASOV

TOTAL

11.000

 

 

 

10-Brasov

8.500

1. Reabilitare retele termice de distributie la PT grupa I; 2. Modernizare CT de cvartal

 

 

11-Făgăras

2.500

Rambursare împrumuturi contractate pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestora, conform Legii nr. 228/2006

a

BRĂILA

12-Brăila

4.000

1. Modernizare PT prin montare de pompe cu converfizoare de frecventă, vase de expansiune; 2. Modernizare retete secundare de distributie energie termică prin înlocuire cu conducte preizolate

9.

BUZĂU

TOTAL

9.000

 

 

 

13-Buzău

8000

1. Reabilitare magistrală II de termoficare zonă conducte aeriene; 2. Reabilitare puncte termice si retele termice aferente (PT 12, PT B11, PT 29, PT 30, PT 32, PT 16, PT 17, PT 20, PT 21); 3. Rambursare împrumuturi contractate pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestora, conform Legii nr. 228/2006

 

 

14-Râmnicu Sărat

1.000

Reabilitare retele termice la CT 202, CT 810 în municipiul Rm. Sărat

 

Nr. crt

Judet

Localitate

Sume defalcate din TVA - mii lei -

Denumire lucrări

0

1

2

3

4

10.

CARAS -SEVERIN

15-Resita

1.700

1. Reabilitare retele termice de distributie în Municipiul Resita - etapa II si III PT 25 si PT 23 ramura 3; 2. Efidentizarea productiei de energie termică la CET Resita; 3. Reabilitare sistem termoficare - minipuncte termice zona PT 26, PT 15, PT 13, PT 14 si PT 39 în Municipiul Resita

11.

CĂLĂRASI

TOTAL

2.250

 

 

 

16-Călărasi

350

Reabilitarea retelelor termice secundare aferente PT 29 si PT 30 În municipiul Călărasi

 

 

17-Oltenita

1.000

Rambursare împrumuturi contractate pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestora, conform Legii nr. 228/2006

 

 

18-Lehliu Gară

900

Reabilitare retele termice secundare

12.

CLUJ

19-Cluj-Napoca

6.000

1. Modernizarea/automatizarea centralelor termice 2. Reabilitarea retelei de transport apă fierbinte (RAF) aferente Centralei Termice de Zonă Somes Nord; 3. Insula de energie CT 9, 10, 11, 12 Gheorgheni; 4. Modernizare sursă de producere energie la CTZ Somes Nord; 5. Modernizări PT-tiri; 6 Reabilitarea retelei termice de transport agent termic secundar

13.

CONSTANTA

TOTAL

18.300

 

 

 

20-Constanta

13.000

1. Eficientizare puncte termice aflate în exploatarea RAD.E.T. Constanta; 2. Reabilitarea retelelor termice secundare ale RAD.E.T. Constanta; 3. Reabilitare constructii puncte termice aflate În exploatarea RAD.E.T.

 

 

21-Medgidia

1.100

Modernizare centrale termice de cvartal nr. 10, 12, 14, 16, 17 si retele termice aferente

 

 

22-Mangalia

3.000

1. Modernizare CT 5, 6,10,11; 2. Reabilitare retele termice exterioare CT4, 5, 6, 7, 8,10, 11, 13,14, 16,17, 18

 

 

23-Năvodari

1.200

Reabilitarea retelelor termice din orasul Năvodari

14.

DÂMBOVITA

24-Targoviste

3.000

1.Revizuire si reactualizare sol. constructive de modernizare a cazanelor de 25GcalAi, 50GcalAi si a cazanelor de 10t/h, 15ban 2. Modernizare CT Târgoviste Sud prin extindere cu 6,5MWe motoare termice pe gaze si cu 14MWt cazane apă fierbinte; 3. Modernizare retele termice circuit primar

15.

DOLJ

25-Craiova

10.000

1. Transformare CT În PT din cartierul Craiovita Nouă, Municipiul Craiova; 2. Modernizare sistem centralizat de distributie a energiei termice la consumatorii finali din Municipiul Craiova

16.

GALATI

26-Galati

10.000

1. Reabilitare si modernizare PT-uri în municipiul Galati - etapa II 12PT si etapa III 16PT; 2. Reabilitare si modernizare retele termice - etapa II 3PT si etapa III 4PT

17.

GIURGIU

27-Giurgiu

1.000

Modernizarea sistemului de alimentare cu căldură si apă caldă de consum PT72

18.

GORJ

28-Motru

2.000

Instalare unitate de cogenerare - grup turbogenerator în contrapresiune în municipiul Mofru

19.

HARGHITA

TOTAL

11.500

 

 

 

29-Miercurea Ciuc

4.000

1. Reabilitare centrale termice si înlocuirea retelelor termice aferente centralei termice Tudor Vladimirescu III; 2. Reabilitare centrale termice, retele termice si contorizare în municipiul Miercurea duc etapa I (Tudor vladimirescu 1, Tudor vladimirescu II)

 

 

30-Odorheiu Secuiesc

Z500

Modernizarea centralelor termice, schimbarea retelei termice prin folosirea punctelor termice de scara sau de bloc în cartierele: 1) Taberei, 2) Bedean I, 3) Beclean II din municipiul Odorheiu Secuiesc

 

 

31-Gheorgheni

4.000

Reabilitarea sistemului de termoficare

 

 

32-Cristuru Secuiesc

1.000

Reabilitare centrală termică si retele termice In cartierul Kossuth Lajos

20.

HUNEDOARA

TOTAL

4.800

 

 

 

33-Deva

2.500

Retehnologizarea sistemului de termoficare în municipiul Deva -modernizarea retelelor de distributie

 

 

34-Brad

800

Modernizarea sistemului de termoficare în municipiul Brad - reabilitare PT si retele de termoficare

 

 

35-Petrosani

1.500

Modernizare si extindere PT si retele termice exterioare în municipiul Petrosani

 

Nr. crt

Judet

Localitate

Sume defalcate din TVA

- mii lei-

Denumire lucrări

0

1

2

3

4

21.

IASI

TOTAL

6.800

 

 

 

36-Iasi

6.000

Reabilitare si modernizare retele de termoficare în mun. lasi - 1. Retele primare de termoficare; 2. Modernizare PT-uri, montare module termice de bloc si dispecerat central; 3. Retele secundare de termoficare; Modenizarea CET II în vederea optimizării functionării si încadrării centralei în programele de conformare mediu

 

 

37-Pascani

800

Rambursare împrumuturi contractate pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoHarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestora, conform Legii nr. 228/2006

22.

MEHEDINTI

38-Dr. Tumu Severin

5.500

Modernizare PT-uri si a retelelor secundare pentru încălzire si apă caldă menajeră în municipiul Dr. Tumu Severin

23.

MURES

39-Târgu Mures

7.000

1. Alimentare cu energie termică pentru încălzire si preparare apă caldă de consum în cart. Tudor Vladimirescu etapa 1 CT3,4,5, 6,7; 2. Modernizarea product ei si distributiei de energie termică în ansamblul de locuinte Dămbu Pietros

24.

NEAMT

40-Piatra Neamt

3.000

Modernizarea sistemului de producere si distributie a acătdurii în municipiul Piatra Neamt

25.

OLT

TOTAL

2.500

 

 

 

41-Caracal

ZOOO

Modernizarea sistemului de termoficare din municipiul Caracal - reabilitare retele termice secundare

 

 

42-Bals

500

Modernizarea retelelor termice secundare - zona Turnuri - orasul Bals

26.

SĂLAJ

43-Zalău

3.500

1. înlocuire retele termice aferente sistemului de distributie si transport apă fierbinte în municipiul Zalău; 2. Reabilitare puncte termice

27.

SUCEAVA

TOTAL

20.500

 

 

 

44-Suceava

19.000

1. Modernizare instalatii desprăfuire electrică de la cazanete 1 si 2 420 Mi; 2. Modificare instalatie de evacuare a cenusii (captare uscată); 3.Modernizarea sistemului de termoficare în municipiul Suceava; 4. Modernizarea instalatiilor de alimentare electropompe cu utilizarea convertizoarelor statice de frecventa

 

 

45-Rădăuti

1.500

1.Reabilitare si modernizare PT; 2. Reabilitare circuit termoficare; 3. Centrală de cogenerare

28.

TELEORMAN

TOTAL

2.100

 

 

 

46-Turnu Măgurele

1.500

Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică prin transformarea punctelor termice în centrale termice în municipiul Tumu Măgurele PT1, PT2

 

 

47-Videle

600

Modernizare centrala termică Stejarul si retele termice

29.

TIMIS

48-Timisoara

19.000

Reabilitare si modernizare În mun.Timisoara: 1. Utilizare turbină de mică putere 1x19MW, ca alternativă la SR la CT Sud Timisoara; 2. Retehnologizare CAF tip PTVM - 50Gcal/h CET Timisoara Centru; 3. Modernizare PT Freidorf prin transformare în CT si implementare cogenerare de mică putere, prin utilizare motoare termice 2x0.5 MWe; 4. Reabilitare retele termice de transport; 5. Reabilitare retele termice în municipiul Timisoara; 6. Reabilitare cazane de abur nr. 1, 2, 3 din CT Sud prin modernizarea electrofirtrelor; 7. Prelevare, evacuare si transport zgură si cenusă sub formă de slam dens la cazanele nr. 1, 2, 3 din CT Sud; 8. CET Timisoara Centru - extindere cu unităti modeme de cogenerare

30.

TULCEA

TOTAL

6.350

 

 

 

49-Tulcea

6.000

1. Reabilitare sistem de încălzire si preparare apă caldă de consum prin montare de module termice În municipiul Tulcea - etapa III, V, VI; 2. Transformarea PT 14 si PT 43 în CT pe gaze naturale municipiul Tulcea; 3. Reabilitarea retelei de termoficare agent primar Intre penitenciarul Tulcea si PT 23 municipiul Tulcea

 

 

50-Măcin

350

Modernizare centrale si retele termice oras Mădn

 

Nr. crt

Judet

Localitate

Sume defalcate din TVA - mii lei -

Denumire lucrări

0

1

2

3

4

31.

VASLUI

TOTAL

2-400

 

 

 

51-Vaslui

1.800

1. Implementarea unor unităti de cogenerare În sistemul de alimentare cu căldură a Municipiului Vaslui - zona 13 Decembrie II; 2. Instalare unitate de cogenerare grup turbogenerator în contrapresiune 2,7 MWe la SC Termica SA Vaslui

 

 

52-Husi

600

1. Modernizarea CT1 si CT3 si retele termice de distributie aferente 2. Modernizare CT4 si retele termice de distributie aferente

32.

VÂLCEA

TOTAL

10.800

 

 

 

53-Consiliul Judetean Vâlcea

9.000

1. Realizarea instalatiilor pentru preluarea, stocarea, conditionarea, transportul, utilizarea si depozitarea cenusii si a produselor de desprăfuire; 2. Reabilitarea a 2 turnuri de răcire si montarea unei statii noi de pompe apă răcire; 3. Realizare sistem integrat de contorizare si monitorizare/dispecerizare a livrării de abur industrial si agent termic primar de termoficare urbană; 4. Modernizarea instalatiei de desprăfuire la cazanul nr. 6; 5. Modernizare sistem de producere agent termic primar; achizitie si montaj a 2 schimbătoare de căldură abur/apă fierbinte cu plăci inox pentru producerea agentului termic de termoficare, retehnologizarea statiilor de pompare si a instalatiei de apă de adaos; 6. înlocuirea conductei tur de transport apă fierbinte pe o distantă de 2 km

 

 

54-Râmnicu Vâlcea

1.000

Reabilitarea si modernizarea sistemului de termoficare urbană în municipiul Rm. Vâlcea: 1. Transformare CT 5 Ostroveni în PT, reabilitare si modernizare retea secundară aferentă; 2. Reabilitare si modernizare retea secundară la PT 1 Ostroveni, PT 2 Ostroveni, PT 39 Nord, PT 11 -1 Mai

 

 

55-Horezu

400

Reabilitarea centralelor termice si a retelelor termice din orasul Horezu

 

 

56-Băile Olănesti

200

Eficientizare producere energie termică la CT 2 Olănesti folosind surse alternative panouri solare si pompe de căldură pt preparare apă caldă de consum

 

 

57-Călimănesti

200

Reabilitare si modernizare CT ANL - transformare In PT folosind apă geotermaia

33.

VRANCEA

TOTAL

7.200

 

 

 

58-Focsani

5.000

1.Reabilitarea si modernizarea sistemului de termoficare din municpiul Focsani - modernizarea si reabilitarea retelei de distributie a energiei termice din municipiul Focsani; 2. Modernizarea sistemului de pompare pentru circuitul primar de termoficare la CET Focsani; 3. Modernizare CAF 50 Gcal/h prin introducere arzătoare cu NOx redus; 4. Modernizarea PT 40 si 69 în municipiul Focsani

 

 

59-Panciu

2.200

1. Modernizare centrale termice si retele termice oras Panciu; 2. Racordarea centralelor termice containerizate la reteaua de gaze naturale pentru producerea energiei termice În orasul Panciu

34.

BUCURESTI

60-Bucuresti

53.000

1. Sistem dispecer de supraveghere si conducere operativă a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti; 2. Finalizare, modernizarea tuturor PT-uri aflate În exploatarea R.A.D.E.T. Bucuresti; 3. Modernizare retea de termoficare magistrala Drumul Taberei CD9 - C3; 4. Modernizare retea termoficare PT Peria; 5. Modernizarea a 10 CT cu retelele termice aferente; 6. Modernizare PT la consumatori În ansamblul Micro 3 Drumul Taberei; 7. Modernizare retea primară CTZ Casa Presei Libere - Cămin CJ17; 8. Modernizare retea primară Cămin CJ7 Pajura - Cămin C3 Marmura; 9. Modernizare retea primară Cămin C7 Pod Constanta - Cămin CB2 Bucurestii Noi; 10. Dotarea consumatorilor racordati la statii centralizate cu module termice-Sector 3 Bucuresti; 11. Reabilitare retele termice primare -Calea Plevnei - Fluviului - Pod Basarab, Titutescu - Banu Manta căminele C4/1 - CM20; 12. Reabilitare retele termice primare Banu Manta - Calea Plevnei - Oul esti - Pod Grant - CET GRIRO (cămin CG23 - cămin CG16); 13. înlocuire izolatie pe traseu aerian CET Pipera (vane izolare) - str. Gării Herestrău; 14. Extindere CTZ Casa Presei Libere; 15. Modernizare CT si retele termice secundare aferente; 16. Retea termoficare între CET Vest Energo si strada Apusului; 17. Reabilitare retea primara CET Griro - B-dul. Constructorilor - Triaj CFR - Calea Giulesti -Autobaza Giulesti - strada Topraisar (cămin CG1-CI3); 18. Reabilitare retea primară Gara de Nord - B-dul. Duca - Polizu - B-dul. Titulescu (cămin CN5-C20); 19. Modernizare magistrală de termoficare II Vest pe tronsonul cuprins Intre lirele - U1 - U3; 20. Retea termoficare pentru CTZ Casa Presei si Hotel Flora; 21. Modernizare CT Doctor Sion

TOTAL

299.500

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă

 

            Având în vedere dispozitiile art. 55 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările ulterioare, în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emite următorul ordin:

            Art. 1. - Cuantumul taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă se stabileste, pentru anul 2007, la valoarea de 230 lei.

            Art. 2. - Taxa se achită pentru fiecare serviciu prestat.

            Art. 3. - Sumele încasate din taxa prevăzută la art. 1 se fac venit la bugetul asigurărilor pentru somaj.

            Art. 4. - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

Bucuresti, 12 februarie 2007.

Nr. 116.

 

MINISTERUL MEDIULUI Sl GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

            În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale,

            în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul mediului si gospodăririi apelor emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administratiei Fondului pentru Mediu, care functionează în coordonarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, finantată din venituri proprii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Administratia Fondului pentru Mediu va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

            Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Lucia Ana Varga, secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 182.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

- mii lei -

Denumire indicator

Cod

2007 aprobat Ordin nr.129/2007

2007 Rectificat

Diferente

A

B

1

2

3=2-1

TOTAL VENITURI

 

463.843,59

489.869,39

26.025,80

Sume reportate la 31.12.2006

 

313.843,59

339.869,39

26.025,80

I. VENITURI CURENTE

 

150.000.00

150.000,00

0,00

A. VENITURI FISCALE

 

139.000.00

139.000,00

0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE

18.10

139.000,00

139.000,00

0,00

Alte impozite si taxe

18.10.50

139.000,00

139.000.00

0,00

o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor feroase si neferoase de către detinătorii de astfel de deseuri, persoane fizice si/sau juridice

18.10.50.01

52.500,00

52.500,00

0,00

taxe încasate pentru emisiile de poluanti in atmosfera, provenite de la surse mobile

18.10.50.02

3.500,00

3.500,00

0,00

taxe incasate pentru emisiile de poluanti in atmosfera, provenite de la surse fixe

18.10.50.03

10.000.00

10.000.00

0.00

taxe incasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorifîcabile

18.10.50.04

6.80

6.80

0,00

o taxa de 1 leu/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piata nationala de către producătorii si importatorii de bunuri ambalate si ambalaje de desfacere

18.10.50.05

27.600.00

27.600.00

0,00

o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu

18.10.50.06

3.400,00

3.400,00

0,00

1% la valoarea de vânzare a masei lemnoase

18.10.50.07

11.350,00

11.350.00

0,00

o taxa de 1 leu/Kg anvelopă, încasata de la producătorii si importatorii care introduc pe piata anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizarii

18.10.50.08

11.350,00

11.350,00

0,00

o contributie de 3% din suma care se plăteste anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

18.10.50.09

5.650,00

5.650,00

0.00

taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu

18.10.50.10

4.194,00

4.194.00

0,00

taxe si contributii conform Legii nr. 73/2000, abrogate de OUG 196/2005

18.10.50.11

9.449,20

9.449,20

0.00

C. VENITURI NEFISCALE

 

11.000,00

11.000,00

0,00

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

11.000,00

11.000,00

0,00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

11.000,00

11.000,00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

11.000,00

11.000.00

0,00

C1. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

 

0,00

0,00

0,00

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII SI ALTE ACTIVITĂTI

33.10

0,00

0,00

0,00

Taxe si alte venituri din protectia mediului

33.10.09

0,00

0.00

0,00

TOTAL CHELTUIELI

 

463.843,59

489.869,39

26.025,80

CHELTUIELI CURENTE

01

462.028,03

487.988,11

25.960.08

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.758.20

6.945.29

187.09

BUNURI SI SERVICII

20

455.269.83

481.042.82

25.772.99

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.815,56

1.88U8

65,72

ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.815,56

1.881,28

65.72

CAPITOLUL 74.01

 

463.843,59

489.869,39

26.025^0

Subcapitolul 74.01.50 Alte servicii in domeniul protectiei mediului

74.01.50

463.843,59

489.869,39

26.02530

Paragraful 74.01.50.01 Cheltuieli privind finantarea proiectelor de mediu

74.01J0.01

452.258.19

477.945^2

25.687,13

prevenirea poluării

20.30.30.01.01

45.000.00

45.000,00

0.00

reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului

20.30.30.01.02

100.000.00

125.687,13

25.687,13

reducerea nivelurilor de zgomot

20.30.30.01.03

5.000.00

5.000.00

0.00

utilizarea de tehnologii curate

20.30.30.01.04

10.000,00

10.000.00

0.00

gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase

20.30.30.01.05

100.000.00

100.000,00

0.00

 

Denumire indicator

Cod

2007 aprobat Ordin nr.129/2007

2007 Rectificat

Diferente

protectia resurselor de apă. stafiile de tratare, statiile de epurare pentru comunităti locale

20.30.30.01.06

71.000,00

71.000,00

0.00

gospodărirea integrată a zonei costiere

20.30.30.01.07

20.000,00

20.000,00

0,00

conservarea biodiversitătii

20.30.30.01.08

10.000,00

10.000,00

0,00

administrarea ariilor naturale protejate

20.30.30.01.09

7.000.00

7.000.00

0.00

educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

20.30.30.01.10

9.359,75

9.359,75

0,00

cresterea productiei de energie din surse regenerabile

20.30.30.01.11

20.000,00

20.000,00

0,00

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

20.30.30.01.12

1.000.00

1.000.00

0.00

reconstructia ecologică si gospodărirea durabilă a pădurilor

20.30.30.01.13

5.000.00

5.000,00

0,00

împădurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare în păduri, stabilite în conditiile legii

20.30.30.01.14

5.000,00

5.000,00

0.00

nchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier

20.30.30.01.15

10.000,00

10.000.00

0.00

lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aterente obiectivelor din domeniul public al statului

20.30.30.01.16

33.898,44

33.898.44

0,00

Paragraful 74.01.50.02 Cheltuieli proprii de functionare

74.01.50.02

11.585,40

11.924,07

338,67

CHELTUIELI CURENTE

01

9.769,84

10.042,79

272,95

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.75&20

6.945.29

187,09

Cheltuieli salariate în bani

10.01

5.019,17

5.221,59

202,42

Salariu de baza

10.01.01

2.615,20

2.615,20

0.00

Spor de vechime

10.01.04

377,59

377,59

0.00

Alte sporuri

10.01.06

47.72

47.72

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

363,82

363,82

0,00

Fond de premii

10.01.08

878.81

1.081,23

202,42

Prima de vacanta

10.01.09

235.73

235,73

0.00

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10.01.12

171.00

171.00

0,00

Indemnizatii de delegare

10.01.13

70.00

70.00

0.00

Alte drepturi salariate

10.01.30

259.30

259.30

0.00

Cheltuieli salariate in natura

10.02

22438

22438

0,00

Tichete de masa

10.02.01

224,58

224,58

0.00

Contributii

10.03

1.514,45

1.499,12

-1533

Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

977.46

1.004.56

27.10

Contributii pentru asigurările de somaj

10.03.02

123.74

103.03

-20.71

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

10.03.03

346.44

309.10

-37,34

Contributii pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

24,75

25,76

1,01

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

42.06

43.79

1,73

Contributii la Fondul de garantare a creantelor salariate

10.03.07

 

12.88

12.88

BUNURI SI SERVICII

20

3.011,64

3.09730

8536

Bunuri si servicii

20.01

1.177,06

1.177,05

-0,01

Furnituri de birou

20.01.01

283,06

283.06

0,00

Materiale pentru curătenie

20.01.02

0.61

0.61

0.00

Încălzit iluminat si foita motrica

20.01.03

147.02

147.01

-0.01

Apa canal si salubritate

20.01.04

18.00

18,00

0.00

Carburanti si lubrifianti

20.01.05

82.11

82.11

0.00

Piese de schimb

20.01.06

11,54

11.54

0,00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta telecomunicatii radio tv internet

20.01.08

123.52

123.52

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

20.01.09

20,48

20.48

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01.30

490,72

490.72

0.00

Reparatii curente

20.02

11.01

11.01

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

15434

15434

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

154.84

154,84

0.00

Deplasări detasări transferări

20.06

1.267,24

1.267,24

0,00

Deplasări interne detasări transferări

20.06.01

1.247.24

1.247.24

0.00

Deplasări in străinătate

20.06.02

20.00

20.00

0.00

Cãrti publicatii si materiale documentare

20.11

1034

1034

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

70,00

70,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

100,00

100,00

030

Potectia muncii

20.14

32,79

32,79

0,00

 

Denumire indicator

Cod

2007 aprobat Ordin nr.129/2007

2007 Rectificat

Diferente

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

20.25

80,00

80,00

0,00

Alte cheltuieli

2030

10836

19403

85,87

Reclame si publicitate

20.30.01

38.71

124.58

85.87

Protocol si reprezentare

20.30.02

12.00

12.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

17.97

17.97

0,00

Fondul conducătorilor institutiilor publice

20.30.07

19,68

19.68

0,00

Executarea silita a creantelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30.02

20.00

20.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

1.815,56

1.881,28

65,72

ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.815,56

1.881,28

65,72

Active fixe

71.01

1.815,56

1.881,28

65,72

Constructii

71.01.01

0,00

0.00

0.00

Masini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0,00

0,00

Mobilier aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03

88,06

88.06

0.00

Alte active fixe

71.01.30

183.56

249,28

65,72

Reparatii capitale

71.03

1.543.94

1.543.94

0.00

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

 

            În temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.601/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive,

            în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului economiei si comertului.

            (2) În cazul în care în cursul executiei bugetare se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

 

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 februarie 2007.

Nr. 1.543.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI

pe anul 2007 al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

 

Cap./Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2007

C

 

 

Venituri nefiscale - TOTAL

3965

C1

31.10

 

Venituri din dobânzi

85

 

 

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

85

C2

36.10

 

Vânzări de bunuri si servicii

3880

 

 

36.10.50

Alte venituri

3880

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL

3965

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE (10+20+55 )

3221

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2257

 

10.01

 

Cheltuieli salariate în bani

1614

 

10.02

 

Cheltuieli salariate în natura

96

 

10.03

 

Contributii

547

 

 

10.03.01

Contributii pentru asigurări sociale de stat

360

 

 

10.03.02

Contributii de asigurări de somaj

34

 

 

10.03.03

Contributii de asigurări sociale de sănătate

100

 

 

10.03.04

Contributii pentru asig. de accid.de muncă si boli profesionale

8

 

 

10.03.05

Prime de asigurări de viată plătite de angajator pentru angajati

40

 

 

10.03.07

Contributii la fondul de garantare a creantelor salariate

5

20

 

 

Titlul II BUNURI Sl SERVICII

943

 

20.01

 

Bunuri si servicii

352

 

20.02

 

Reparatii curente

20

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

78

 

20.11

 

Cărti si publicatii

25

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

30

 

20.13

 

Pregătire profesională

25

 

20.14

 

Protectia muncii

10

 

20.16

 

Studii si cercetări

30

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

5

 

20.30

 

Alte cheltuieli

318

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

21

 

55.02.01

 

Contributii si cotizatii la organisme internationale

21

 

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL(71+72)

744

71

 

 

Titlul X Active nefinanciare

744

 

71.01

 

Active fixe(inclusiv reparatii capitale)

744

90

 

 

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

0