MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 126         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 februarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

143. - Hotărâre pentru modificarea art. 27 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si a celor de protectie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi

 

169. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

37. - Decizie privind revocarea domnului Cristian Vlădescu din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

38. - Decizie privind numirea domnului Vasile Ciurchea în functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

21. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind completarea unor ordine ce reglementează domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor

 

26. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituentilor, aditivilor, substantelor si produselor nedorite, cu exceptia reziduurilor de pesticide si microorganisme

 

157. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”

 

2.057. - Ordin al ministrului culturii si cultelor pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

80. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură, precum si procedura de numire în functiile de judecător si procuror, fără concurs

 

83. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

1. - Hotărâre privind regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 27 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si a celor de protectie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatele (1) si (2) ale articolului 27 din Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2004 privind conditiile si procedura de licentiere si de inspectie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si a celor de protectie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 24 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Serviciile de prevenire a separării copilului de familia sa, precum si serviciile destinate protectiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părintilor săi, existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si care apartin autoritătilor publice sau organismelor private, se consideră licentiate provizoriu pentru o perioadă de 36 de luni.

(2) În termen de 36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea are obligatia de a efectua o inspectie a tuturor serviciilor prevăzute la alin. (1).”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului,

Bogdan Adrian Panait,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Bucuresti, 14 februarie 2007.

Nr. 143.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 70.000 euro pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate pacientei Vlădutescu Elena Nicoleta, în vârstă de 7 ani, din satul Călugăreasa, comuna Prigoria, judetul Gorj.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 40.000 euro;

- Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va aloca suma de 30.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Gorj, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei prin Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Gorj, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate va fi transferată de Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Gorj către Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Gorj, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Gorj, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familie

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 169.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind revocarea domnului Cristian Vlădescu din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 276 alin. (1) lit. a) si al art. 277 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 21 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Vlădescu se revocă din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 37.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Vasile Ciurchea în functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 276 alin. (1) lit. a) si al art. 277 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (3) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile Ciurchea se numeste în functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 38.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind completarea unor ordine ce reglementează domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 15.456 din 25 ianuarie 2007/nr. 35.182 din 30 ianuarie 2007/nr. 25.314 din 2 februarie 2007, întocmit de Directia generală sanitară veterinară, Directia generală siguranta alimentelor si Directia generală de inspectie si coordonare PIF din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art I. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, următoarele ordine se completează după cum urmează:

1. În Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 26/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind metodele de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la determinarea umiditătii, a grăsimilor si uleiurilor vegetale, a magneziului si continutului în fibre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins: „Art. 31. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 73/46/CEE ce stabileste metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 83 din 30 martie 1973, p. 21.”

2. În Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 16/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în zinc-bacitracină, flavofosfolipol, fier, cupru, mangan si zinc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 78/633/CEE ce stabileste metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 206 din 29 iulie 1978, p. 43.”

3. În Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 19/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în avoparcină si monenzin de sodiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 djn 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 81/715/CEE ce stabileste metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 257 din 10 septembrie 1981, p. 38-46.”

4. În Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 22/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu referire la continutul în spiramicină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 84/425/CEE ce stabileste metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 238 din 6 septembrie 1984, p. 34-38.”

5. În Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 17/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metoda de calcul pentru valoarea energetică a furajelor combinate pentru păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 86/174/CEE ce îmbunătăteste metoda de calcul al valorii energetice a hranei compuse pentru păsări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 130 din 16 mai 1986, p. 53-54.”

6. În Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 20/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru determinarea aminoacizilor, uleiurilor si grăsimilor brute si a olaquindoxului din furaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 98/64/CE ce stabileste metode comunitare de analiză pentru determinarea aminoacizilor, uleiurilor neprelucrate si grăsimilor si a olaquindoxului în furaje si modifică Directiva 71/393/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 257 din 19 septembrie 1998, p. 14-28.”

7. În Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 21/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor în scopul identificării continutului în halofuginonă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 93/70/CE ce stabileste metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 234 din 17 septembrie 1993, p. 17-21.”

8. În Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 23/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru controlul oficial al furajelor în scopul identificării continutului în robenidină (E 750) si metil benzoat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 93/117/CE ce stabileste metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 329 din 30 decembrie 1993, p. 54-62.”

9. În Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 24/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste o metodă natională de analiză pentru determinarea lasalocidului de sodiu din furaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 din 4 noiembrie 2004, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 99/76/CE ce stabileste o metodă comunitară pentru determinarea lasalocidului de sodiu din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 207 din 6 august 1999, p. 13-17.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 21.

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea  constituentilor, aditivilor, substantelor si produselor nedorite, cu exceptia reziduurilor de pesticide si microorganisme

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 70.137 din 1 februarie 2007, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituentilor, aditivilor, substantelor si produselor nedorite, cu exceptia reziduurilor de pesticide si microorganisme, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 390/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul oficial al furajelor pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 30 noiembrie 2001.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 76/371/CEE ce stabileste metode comunitare de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 102 din 15 aprilie 1976, p.1.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Chetan Radu Roatis

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 26.

 

ANEXĂ

 

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ce stabileste metode de prelevare de probe pentru controlul oficial al furajelor cu privire la determinarea constituentilor, aditivilor, substantelor si produselor nedorite, cu exceptia reziduurilor de pesticide si microorganisme

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Probele pentru controlul oficial al furajelor în vederea determinării constituentilor, aditivilor, substantelor si produselor nedorite, cu exceptia reziduurilor de pesticide si microorganisme, trebuie să fie prelevate în conformitate cu metodele descrise în prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 2. - Probele pentru controlul oficial al furajelor privind calitatea si compozitia acestora trebuie să fie reprezentative pentru lot si trebuie prelevate doar de medicii veterinari autorizati în acest scop de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 3. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

a) lot - o cantitate de produse care constituie o unitate si care are caracteristici presupuse uniforme;

b) probă elementară - o cantitate prelevată dintr-un punct al lotului;

c) probă globală - amestecul probelor elementare prelevate din acelasi lot;

d) probă redusă - o parte reprezentativă din proba globală, obtinută prin reducerea acesteia;

e) probă finală - o parte din proba redusă sau din proba omogenizată.

Art. 4. - Dispozitivele pentru prelevarea probelor trebuie confectionate din materiale care să nu contamineze produsele din care se fac prelevările. Aceste dispozitive pot fi oficial aprobate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 5. - (1) Probele de furaje solide pot fi prelevate manual sau mecanic. Prelevarea manuală se poate face cu:

a) sondă cu fund plat si cu margini verticale;

b) sondă cu un canal vertical sau compartimentată. Dimensiunile sondei trebuie adaptate caracteristicilor lotului - adâncimea containerului, dimensiunile sacului etc. - si dimensiunilor particulelor furajelor.

(2) Prelevarea mecanică a probelor de furaje se poate face doar cu dispozitive mecanice aprobate.

(3) Prelevarea probelor elementare se poate face cu ajutorul divizorului, dispozitiv destinat divizării probei în părti aproximativ egale. Oivizorul poate fi utilizat si pentru a obtine proba redusă si proba finală.

 

CAPITOLUL II

Cerinte cantitative

 

Art. 6. - Cerintele cantitative pentru probele elementare supuse controlului substantelor sau produselor distribuite uniform în masa furajului sunt următoarele:

a) mărimea lotului trebuie să fie suficientă pentru a se putea preleva probe din fiecare constituent;

b) numărul minim de probe elementare ce trebuie să fie prelevate pentru furaje vrac este:

(i) 7, pentru loturile care nu depăsesc 2,5 tone;

(ii) de 20 de ori numărul de tone care constituie lotul (a), până la maximum 40 de probe elementare, pentru loturile care depăsesc 2,5 tone;

c) numărul minim de pachete din care se fac prelevări (b) pentru furajele ambalate este:

(i) numărul total de pachete, pentru pachete mai mari de 1 kg si loturi alcătuite din 1 până la 4 pachete;

(ii) 4, pentru pachete mai mari de 1 kg si loturi alcătuite din 5 până la 16 pachete;

(iii) numărul de pachete care alcătuiesc lotul (a), până la maximum 20 de pachete, pentru pachete mai mari de 1 kg si loturi alcătuite din mai mult de 16 pachete;

(iv) 4, pentru pachete care nu depăsesc 1 kg;

d) numărul minim de containere din care se fac prelevări (b) pentru furajele lichide sau semilichide este:

(i) numărul total de containere, pentru containere mai mari de 1 litru si loturi alcătuite din 1 până la 4 containere;

(ii) 4, pentru containere mai mari de 1 litru si loturi alcătuite din 5 până la 16 containere;

(iii) numărul de containere care alcătuiesc lotul * (a), până la maximum 20 de containere, 1 pentru containere mai mari de 1 litru si loturi alcătuite din mai mult de 16 containere;

(iv) 4, pentru containere care nu depăsesc 1 litru;

e) numărul minim de brichete din care se prelevează probe (b) pentru furaje si minerale brichetate este 1 brichetă/lot de 25 de unităti. Numărul maxim de brichete este 4.

Art. 7. - Cerintele cantitative pentru probele globale sunt următoarele:

a) este necesară o singură probă globală/lot;

b) cantitatea totală din probele elementare care alcătuiesc proba globală, pentru furajele vrac, trebuie să fie de minimum 4 kg;

c) cantitatea totală din probele elementare care alcătuiesc proba globală, pentru furajele ambalate, trebuie să fie de minimum:

(i) 4 kg, pentru pachete mai mari de 1 kg;

(ii) greutatea continutului a 4 ambalaje originale, pentru pachete mai mici sau egale cu 1 kg;

d) cantitatea totală din probele elementare care alcătuiesc proba globală, pentru furajele lichide sau semilichide, este de minimum:

(i) 4 litri, pentru containere mai mari de 1 litru;

(ii) volumul continutului a 4 containere originale, pentru containere mai mici sau egale cu 1 litru;

e) cantitatea totală din probele elementare care alcătuiesc proba globală, pentru furajele sau mineralele brichetate, este de minimum:

(i) 4 kg, fiecare brichetă cântărind mai mult de 1 kg;

(ii) greutatea a 4 brichete originale, fiecare brichetă cântărind până la 1 kg.

Art. 8. - Cerintele cantitative pentru probele finale sunt următoarele:

a) probele finale se obtin din probele globale prin reducere;

b) se analizează cel putin o probă finală;

c) cantitatea unei probe finale pentru analiză poate fi de minimum:

(i) 500 g, pentru furaje solide;

(ii) 500 ml, pentru furaje lichide sau semilichide.

Art. 9. - Cerintele cantitative pentru controlul substantelor sau al produselor nedorite, ce pot fi distribuite neuniform în masa furajului, cum ar fi: aflatoxinele, cornul secarei, planta de ricin si crotalaria din furajele pentru animale (c), sunt următoarele:

a) pentru lot, conform art. 6 lit. a);

b) pentru probe elementare din furaje vrac, conform art. 6 lit. b);

c) numărul minim de pachete din care se fac prelevări pentru probele elementare din furaje ambalate este:

(i) numărul total de pachete, pentru loturi alcătuite din 1 până la 4 pachete;

(ii) 4, pentru loturi alcătuite din 5 până la 16 pachete;

(iii) numărul de pachete care alcătuiesc lotul (a), până la maximum 40 de pachete, pentru loturi alcătuite din mai mult de 16 pachete;

d) pentru probele globale, numărul de probe din care se fac prelevări variază în functie de mărimea lotului. Greutatea totală a probelor elementare care alcătuiesc fiecare probă globală trebuie să fie de minimum 4 kg;

e) numărul minim de probe globale/lot pentru furajele vrac este:

(i) 1, pentru loturi de până la 1 tonă;

(ii) 2, pentru loturi de la 1 până la 10 tone;

(iii) 3, pentru loturi de la 10 până la 40 tone;

(iv) 4, pentru loturi mai mari de 40 tone;

f) numărul minim de probe globale/lot pentru furajele ambalate este:

(i) 1, pentru loturi de la 1 la 16 pachete;

(ii) 2, pentru loturi de la 17 la 200 de pachete;

(iii) 3, pentru loturi de la 201 la 800 de pachete;

(iv) 4, pentru loturi mai mari de 800 de pachete.

g) Probele finale se obtin prin reducerea probelor globale. Se analizează cel putin o probă finală/probă globală. Greutatea probei finale trebuie să fie mai mare de 500 g.

 

CAPITOLUL III

Prelevarea, prepararea si ambalarea probelor

 

Art. 10. - Probele trebuie prelevate si preparate cât mai repede posibil, astfel încât produsul să nu sufere schimbări sau să se contamineze. Instrumentele, suprafetele si containerele care vin în contact cu probele trebuie să fie curate si uscate.

Art. 11. - (1) Probele elementare destinate controlului substantelor sau produselor uniform distribuite în masa furajului trebuie prelevate la întâmplare din tot lotul si trebuie să fie de dimensiuni aproximativ egale.

(2) Probele elementare din furajele vrac trebuie prelevate după realizarea unei diviziuni imaginare a lotului într-un număr aproximativ egal de părti. Se selectează la întâmplare un număr de părti, corespunzător numărului de probe elementare, conform art. 6 lit. b), si se ia cel putin o probă din fiecare parte. Prelevarea probelor se poate face si la mutarea lotului, la încărcare sau descărcare.

(3) Probele elementare din furajele ambalate trebuie prelevate după selectarea numărului necesar de ambalaje conform art. 6 lit. c). O parte din continutul fiecărui ambalaj se îndepărtează prin utilizarea unei sonde. Când este necesar, probele se pot lua după golirea ambalajelor, separat.

(4) Probele elementare din furajele lichide sau semilichide, omogene ori omogenizabile, trebuie prelevate după selectarea numărului solicitat de containere pentru prelevarea probelor, conform art. 6 lit. d). Dacă este necesar, continutul se omogenizează si se ia o cantitate din fiecare container. Probele elementare pot fi luate atunci când continutul este descărcat.

(5) Probele elementare din furaje lichide sau semilichide, omogene ori neomogenizabile, trebuie prelevate după selectarea numărului necesar de containere pentru prelevarea probelor, conform art. 6 lit. d). Probele se iau de la niveluri diferite. Dacă probele se prelevează când continutul este descărcat, prima fractiune trebuie îndepărtată. În fiecare caz volumul total prelevat trebuie să fie mai mare de 10 litri.

(6) Probele elementare din furaje si minerale brichetate trebuie prelevate prin luarea unei părti din fiecare brichetă, după selectarea numărului necesar de brichete conform art. 6 lit. e).

(7) Controlul substantelor sau al produselor posibil distribuite neuniform în masa furajului, cum ar fi aflatoxinele, cornul secarei, planta de ricin si crotalaria din furajele pentru animale, se face prin diviziunea imaginară a lotului într-un număr aproximativ egal de părti, corespunzător numărului de probe globale prevăzut ia art. 9 lit. d). Dacă acest număr este mai mare decât 1, numărul total de probe elementare prevăzut la art. 9 lit. b) si c) trebuie distribuit aproximativ egal între diferitele părti. Se iau apoi probe de dimensiuni aproximativ egale (d), astfel încât cantitatea totală a probelor din fiecare parte să fie mai mare de 4 kg, cantitate necesară pentru fiecare probă globală. Probele elementare prelevate din diferite părti nu trebuie să fie globale.

Art. 12. - Prepararea probelor globale se face astfel:

a) pentru controlul substantelor si/sau al produselor distribuite uniform în masa furajului, probele elementare se amestecă pentru a forma o singură probă globală;

b) pentru controlul substantelor si/sau al produselor posibil distribuite neuniform în masa furajului, cum sunt aflatoxinele, cornul secarei, planta de ricin si crotalaria din furajele simple, probele elementare din fiecare parte a lotului se amestecă si se alcătuiesc probele globale mentionate la art. 9 lit. d), notându-se originea fiecărei probe globale.

Art. 13. - (1) Prepararea probelor finale se face prin amestecarea cu grijă a continutului fiecărei probe globale pentru a se obtine o probă omogenă (e). Dacă este necesar, proba globală se reduce la cel putin 2 kg sau 2 litri, fie utilizându-se un dispozitiv mecanic, fie prin metoda sferturilor. N

(2) Se prepară cel putin 3 probe finale de aproximativ aceeasi cantitate si conform cerintelor cantitative prevăzute la art. 8 sau la art. 9 lit. g). Una dintre cele 3 probe se expediază la laborator, una rămâne la medicul veterinar care a recoltat si altă probă rămâne la proprietar, ultimele două probe servind drept contraprobă. Fiecare probă trebuie pusă într-un container corespunzător.

(3) Pentru a se evita orice schimbare de compozitie, contaminare sau alterare, care poate apărea în timpul transportului ori al depozitării, se vor lua toate precautiile necesare.

Art. 14. - Ambalarea probelor finale se face prin sigilarea si etichetarea containerelor, astfel încât acestea să poată fi deschise doar prin distrugerea sigiliului. Eticheta trebuie încorporată în întregime în sigiliu.

 

CAPITOLUL IV

Înregistrarea prelevării probelor si destinatia probelor

 

Art. 15. - (1) Evidenta prelevării probelor se tine prin înregistrarea fiecărei prelevări de probe, care să permită o identificare clară a fiecărui lot.

(2) Pentru fiecare recoltare de probe se încheie un proces-verbal în care se vor mentiona: data recoltării, denumirea furajului si a unitătii care l-a produs, modul de depozitare si de ambalare, cantitatea existentă, aspectele organoleptice, modul de recoltare si numele persoanei care a executat-o, motivele care aii determinat controlul, analizele care se solicită. Procesul-verbal se semnează de părtile implicate.

Art. 16. - Pentru fiecare probă globală se trimite cât mai repede posibil la laboratorul local autorizat cel putin o probă finală împreună cu informatiile necesare, în vederea efectuării analizei. Laboratorul care efectuează analiza va transmite buletinul de analiză institutiei care a recoltat si a transmis probele.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la măsurile luate pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

 

NOTĂ:

(a) În cazul în care numărul obtinut este zecimal, se rotunjeste până la următorul număr întreg.

(b) Pentru ambalajele sau containerele al căror continut nu depăseste 1 kg sau 1 litru si pentru furajele sau brichetele a căror greutate nu depăseste 1 kg fiecare, proba elementară trebuie să fie continutul unui ambalaj sau container original ori al unei brichete.

(c) Metodele mentionate la art. 6 se utilizează pentru controlul aflatoxinelor, cornului secarei, plantei de ricin si crotalariei din furajele complete si complementare.

(d) Pentru furaje ambalate, se îndepărtează o parte din continutul ambalajelor din care se face prelevarea, utilizându-se o sondă, dacă este necesar, după golirea separată a ambalajelor.

(e) Orice aglomerare din fiecare probă globală trebuie distrusă separat. Dacă este necesar, distrugerea aglomerării se face prin separarea acesteia, după care omogenizatul se adaugă probei.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR

SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”

 

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor, precum si al art. 2 pct. 45 si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 16 din 20 decembrie 2006 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală, Avizul nr. 20.463 din 12 decembrie 2006 al Asociatiei de Standardizare din România, precum si avizele nr. 8.837 din 8 decembrie 2006 si nr. 9.318 din 21 decembrie 2006 ale Inspectoratului de Stat în Constructii,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă reglementarea tehnică „Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor”, denumită în continuare metodologie, elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” Bucuresti - UAUIM, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică Gh. Asachi lasi, Universitatea Politehnică Timisoara, Universitatea „Transilvania” Brasov si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, cu participarea Asociatiei Inginerilor de Instalatii din România la coordonarea elaborării metodologiei.

(2) Metodologia este structurată pe 3 părti, astfel:

a) Partea I „Anvelopa clădirii”, indicativ Mc 001/1-2006, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

b) Partea a II-a „Performanta energetică a instalatiilor din clădiri”, indicativ Mc 001/2-2006, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin;

c) Partea a III-a „Auditul si certificatul de performantă a clădirii”, indicativ Mc 001/3-2006, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. 2. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, unitate aflată în coordonarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, va monitoriza implementarea metodologiei si va propune, ori de câte ori va fi necesar, revizuirea acesteia, pentru a reflecta progresul tehnic în domeniul eficientei energetice a clădirilor.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.435/2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie privind auditul energetic al clădirilor de locuit existente si al instalatiilor de încălzire si preparare a apei calde menajere”, indicativ MP 024-2002, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 10-11/2002 si în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 7 octombrie 2002, se abrogă, iar Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al clădirilor existente”, indicativ NP 049-2000, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente si al instalatiilor de încălzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora”, indicativ NP 047-2000, si Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru elaborarea si acordarea certificatului energetic al clădirilor existente”, indicativ GT 037-2002, îsi încetează aplicabilitatea.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 157.


*) Anexele nr. 1-3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Criteriilor si normelor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice

 

În conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. (1) lit. g), ale art. 18-20, ale art. 33 lit. a) si b), ale art. 34 alin. (2) lit. g), ale art. 37 alin. (1) lit. b), precum si ale art. 41 alin. (1) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile si normele de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2007.

Nr. 2.057.

 

ANEXĂ

 

CRITERIILE Sl NORMELE

de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele criterii si norme de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice, denumite în continuare norme, reglementează procedura de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice.

Art. 2. - În întelesul prezentelor norme, acreditarea reprezintă procedura specifică prin care se certifică faptul că muzeul sau colectia publică pentru care se solicită acreditarea desfăsoară activitătile specifice îndeplinirii functiilor principale ale unui muzeu sau ale unei colectii publice, după caz, la un nivel cel putin minimal, potrivit Legii muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată.

Art. 3. - (1) Functionarea muzeelor si a colectiilor publice, indiferent de forma de constituire, de proprietate si administrare a patrimoniului, este conditionată de acreditarea acestora.

(2) Acreditarea muzeelor si a colectiilor publice se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, care înfiintează sau au înfiintat muzee si colectii publice.

 

CAPITOLUL II

Criterii de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice

 

Art. 4. - Acreditarea muzeelor si a colectiilor publice se face în baza următoarelor criterii:

a) administrarea unui patrimoniu cultural constituit si dezvoltat pe baze stiintifice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

b) existenta personalului calificat, corespunzător functiilor de bază, în număr suficient pentru derularea activitătilor specifice, conform dispozitiilor Legii nr. 311/2003, republicată, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările si completările ulterioare;

c) desfăsurarea activitătilor de cercetare stiintifică a patrimoniului muzeal administrat, conform planificărilor anuale de cercetare;

d) documentarea patrimoniului muzeal administrat si mentinerea unui sistem actualizat de evidentă a acestuia, inclusiv prin intermediul registrului informatizat;

e) asigurarea conservării si, după caz, a restaurării patrimoniului muzeal administrat;

f) existenta unor spatii de depozitare si expunere organizate stiintific si dotate pentru a asigura conservarea bunurilor culturale, conform prevederilor legale în vigoare;

g) punerea în valoare a patrimoniului muzeal sau al colectiilor publice prin organizarea de expozitii permanente si temporare, organizarea de programe si activităti educative destinate publicului, precum si prin activităti de marketing cultural (editare de materiale de promovare etc).

 

CAPITOLUL III

Documentatia necesară în vederea acreditării

 

Art. 5. - (1) În vederea obtinerii acreditării muzeului sau a colectiei publice, solicitantul va depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, în cazul muzeelor si al colectiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, precum si a altor autorităti publice centrale, sau la serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor în a cărui arie de competentă îsi desfăsoară activitatea muzeul sau colectia publică, în restul situatiilor, următoarele documente:

a) solicitarea scrisă pentru acordarea acreditării muzeului sau a colectiei publice, cu precizarea denumirii si a formei de organizare ale muzeului sau ale colectiei publice, în care să se mentioneze autoritatea ori institutia tutelară sau, după caz, persoana juridică de drept privat ori persoana fizică în subordinea, respectiv în proprietatea căreia se află muzeul sau colectia publică;

b) descrierea si un scurt istoric ale institutiei muzeale, respectiv ale colectiei publice;

c) rapoarte de activitate, centralizate pe ultimii 3 ani sau pe perioada scursă de la ultima acreditare, corelate prin indicatori de performantă cu planurile de activitate corespunzătoare;

d) raport privind starea de conservare a patrimoniului muzeal, întocmit de o comisie internă formată din specialisti în domeniul conservării si restaurării, pe baza proceselor-verbale de constatare periodică, a fiselor de conservare actualizate si a celor de restaurare, precum si a altor documente relevante;

e) planul de restaurare a bunurilor culturale pentru următorii 2 ani, structurat pe priorităti;

f) organigrama, statul de functii, alte documente relevante pentru organizarea si functionarea muzeului sau ale colectiei publice si pentru calificarea personalului de specialitate în raport cu functia ocupată;

g) planificarea strategică pe termen mediu a activitătii muzeului sau a colectiei publice;

h) planul de cercetare stiintifică a patrimoniului muzeal administrat, pentru următorul an, în cazul muzeelor;

i) planul de valorificare expozitională a patrimoniului muzeal administrat, pentru următorul an calendaristic;

j) alte documente relevante pentru îndeplinirea criteriilor de acreditare.

(2) Solicitarea scrisă pentru acordarea acreditării muzeului sau a colectiei publice, prevăzută la alin. (1) lit. a), cu exceptia persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat, se va depune într-un exemplar si la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Rapoartele de activitate prevăzute la alin. (1) lit. c) vor contine obligatoriu următoarele informatii:

a) situatia bunurilor culturale intrate în inventar, respectiv a achizitiilor, donatiilor si obiectelor provenind din săpături arheologice;

b) situatia împrumuturilor, interne si internationale, de bunuri culturale mobile, în vederea organizării expozitiilor;

c) numărul de fise analitice de evidentă, fise de conservare si fise de restaurare întocmite;

d) numărul de înregistrări efectuate în registrul informatizat raportat la numărul total de obiecte înscrise în inventar;

e) numărul bunurilor culturale clasate;

f) numărul bunurilor culturale pentru care s-a initiat procedura de clasare raportat la numărul obiectelor înregistrate în inventarul muzeului sau al colectiei publice;

g) numărul publicatiilor elaborate: ghiduri, cataloage de expozitii, volume cu caracter stiintific si alte categorii de publicatii;

h) numărul expozitiilor temporare, interne si internationale, cu indicatorii de performantă aferenti;

i) proiectele culturale asociate expozitiei de bază;

j) numărul programelor si activitătilor educative;

k) numărul de vizitatori;

l) prezentarea activitătilor de marketing cultural: pagina de internet, materialele de promovare tipărite, campaniile publicitare si alte modalităti de promovare a muzeului sau a colectiei publice;

m) numărul obiectelor restaurate anual, prezentate sub forma unei liste detaliate pe suporturi materiale;

n) lista dotărilor cu aparatura specifică măsurării si înregistrării parametrilor microclimatici.

Art. 6. - Documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) se vor depune de către solicitant atât pe suport hârtie, purtând semnătura solicitantului si a conducătorului muzeului sau al colectiei publice, cât si pe suport numeric.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice

 

Art. 7. - Procedura de acreditare nu trebuie să depăsească 6 luni de la declansarea ei.

Art. 8. - (1) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor sau, după caz, serviciul deconcentrat competent al Ministerului Culturii si Cultelor verifică corectitudinea întocmirii documentatiei, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării de acreditare a muzeului sau a colectiei publice.

(2) În cazul în care se1 constată că documentatia este incompletă sau contine erori, aceasta va fi înapoiată solicitantului, în vederea completării si retransmiterii acesteia autoritătii competente, în termen de maximum 35 de zile de la data transmiterii ei.

Art. 9. - După constatarea corectitudinii întocmirii documentatiei, un reprezentant al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor sau al serviciului deconcentrat competent al Ministerului Culturii si Cultelor va verifica, la fata locului, îndeplinirea conditiilor de acreditare.

Art. 10. - Serviciul deconcentrat competent al Ministerului Culturii si Cultelor înaintează directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor documentatia depusă de solicitant în vederea acreditării, împreună cu o notă de constatare privitoare la îndeplinirea conditiilor si criteriilor de acreditare, întocmită în urma verificărilor la fata locului, în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării solicitării de acreditare.

Art. 11. - (1) În toate situatiile, directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor întocmeste un referat de oportunitate privind acreditarea muzeului sau a colectiei publice si înaintează documentatia depusă în vederea acreditării, spre avizare, Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(2) Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor analizează solicitarea de acreditare, precum si documentatia aferentă si propune ministrului culturii si cultelor acreditarea muzeului sau a colectiei publice.

Art. 12. - În baza propunerii Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, institutia muzeală se acreditează prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - (1) În anumite situatii, temeinic motivate, Comisia Natională a Muzeelor si Colectiilor poate propune acordarea unei acreditări temporare, cu precizarea unor conditii sau recomandări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) În functie de natura acestor conditii, acreditarea temporară se poate acorda o singură dată, pentru o perioadă de maximum 6 luni.

Art. 14. - Persoana fizică, respectiv persoana juridică de drept public sau privat care a initiat procedura de acreditare obtinând o acreditare temporară are obligatia de a relua procedura de acreditare imediat după expirarea acreditării temporare, completând dosarul de acreditare cu toate elementele ce pot justifica îndeplinirea conditiilor sau recomandărilor.

Art. 15. - Avizul nefavorabil al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor se comunică de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, în termen de 15 zile de la data adoptării acestuia, serviciului deconcentrat competent al Ministerului Culturii si Cultelor prin care s-a înaintat solicitarea de acreditare a muzeului sau a colectiei publice ori, după caz, persoanei fizice sau persoanei juridice de drept public ori privat care a initiat procedura de acreditare.

Art. 16. - (1) Solicitantul are dreptul să conteste avizul nefavorabil al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor în termen de 30 de zile la comunicarea acestuia de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Contestatiile se depun la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 17. - (1) Contestatia se analizează si se solutionează la nivel de ministru, în baza unui referat al directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, în termen de 20 zile de la depunerea acesteia, rezolutia urmând a se comunica solicitantului în termen de 5 zile de la data termenului de solutionare a contestatiei.

(2) În cazul în care contestatarul este nemultumit de răspunsul primit, se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 18. - Reacreditarea este obligatorie o dată la 5 ani, dar nu poate fi initiată mai devreme de 3 ani de la ultima acreditare.

Art. 19. - Pentru muzeele si colectiile publice nou-înfiintate, procedura de acreditare se va initia la un an de la înfiintarea lor, perioadele de evaluare mentionate în prezentele norme corelându-se corespunzător cu acest termen.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 20. - Verificarea respectării conditiilor de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice se face periodic de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, în situatia muzeelor si a colectiilor publice aflate în subordinea administratiei publice centrale, si de către serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii si Cultelor în a cărui arie de competentă îsi desfăsoară activitatea muzeul sau colectia publică, în situatia muzeelor si a colectiilor publice aflate în subordinea administratiei publice locale, a persoanelor fizice si a persoanelor juridice de drept privat.

Art. 21. - (1) Revocarea acreditării sau neacordarea acreditării muzeului ori a colectiei publice are loc în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare sau, după caz, a conditiilor de acreditare.

(2) Revocarea acreditării muzeelor si a colectiilor publice se face la propunerea Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Din momentul revocării acreditării, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligati să respecte prevederile legale privind protejarea patrimoniului muzeal.

Art. 22. - (1) Ordinul ministrului culturii si cultelor de revocare a acreditării poate fi contestat în termen de 15 zile de la publicare; contestatia se depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Contestatia se analizează în cadrul unei comisii numite prin ordin al ministrului culturii si cultelor si se solutionează în termen de 30 de zile de la înregistrare.

Art. 23. - (1) În cazul muzeelor si al colectiilor de drept public cărora fi s-a revocat sau nu li s-a acordat acreditarea, autoritătile în subordinea cărora acestea functionează au obligatia reluării procedurii de acreditare în termen de 6 luni de la revocarea acreditării, respectiv de la data la care s-a stabilit neacordarea acreditării prin avizul nefavorabil al Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.

(2) În vederea reluăfii procedurii de acreditare, autoritătile publice au obligatia de a lua măsurile necesare ca muzeul sau colectia publică să poată îndeplini toate conditiile de acreditare.

Art. 24. - Dispozitiile prezentelor norme se aplică, în mod corespunzător, si în cazul acreditării sectiilor si filialelor muzeelor si ale colectiilor publice.

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură, precum si procedura de numire în functiile de judecător si procuror, fără concurs

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 33 si ale art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de admitere în magistratură, precum si procedura de numire în functiile de judecător si procuror, fără concurs, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 152/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 14 martie 2006, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (12) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„(12) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidatilor care au fost respinsi pentru neîndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d) si la art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si candidatilor care se retrag din concurs anterior afisării listelor cu rezultatele verificării îndeplinirii conditiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Directia resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si se solutionează în termen de 30 de zile de la înregistrare.”

2. Articolul 31 va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Probele scrise teoretice constau în lucrări scrise, cu subiecte comune pentru judecători si procurori, din următoarele materii:

a) fundamentele constitutionale ale statului de drept si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului;

b) elemente de drept comunitar. (2) Probele scrise practice constau în solutionarea unor

spete si întocmirea unor acte procedurale, distincte pentru judecători si procurori din materiile prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) si b).

(3) Timpul alocat pentru probele scrise este stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, în raport de complexitatea subiectelor, dar nu poate depăsi 4 ore.

(4) La proba scrisă este permisă consultarea legislatiei indicate în bibliografie, cu exceptia celei comentate sau adnotate.

(5) Nota probei scrise teoretice si practice este media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei de corectare pentru fiecare dintre materiile prevăzute la alin. (1).

(6) Nota generală a probei scrise este rezultatul mediei aritmetice a notelor obtinute la materiile prevăzute la alin. (1).

(7) Mediile aritmetice vor fi calculate cu două zecimale.”

3. Alineatul (1) al articolului 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Probele orale teoretice si practice se sustin la următoarele materii:

a) institutiile de bază din dreptul civil si dreptul procesual civil;

b) institutiile de bază din dreptul penal si dreptul procesual penal;

c) organizarea judiciară si Codul deontologic al judecătorilor si procurorilor.”

4. Alineatul (1) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - (1) Nota finală a examenului reprezintă media aritmetică a notelor generale obtinute la proba scrisă si la proba orală, determinate potrivit art. 31 alin. (6) si, după caz, art. 32 alin. (5).”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Anton Pandrea

 

Bucuresti, 15 februarie 2007.

Nr. 80.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) si ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul VIII „Aparatul propriu al Consiliului”, punctul 4 „Directia de integrare europeană, relatii internationale si implementare a programelor PHARE” va avea următorul cuprins:

„4. Directia afaceri europene, relatii internationale si programe”.

2. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 68 va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - (1) Serviciul afaceri si programe europene are următoarele atributii:”.

3. La articolul 68 alineatul (1), literele b), d), g) si I)-r) vor avea următorul cuprins:

„b) monitorizează îndeplinirea angajamentelor externe asumate prin Tratatul si Protocolul de aderare la Uniunea Europeană din aprilie 2005, în domeniul său de competente;

d) identifică si elaborează propuneri de proiecte de finantare din fonduri europene, pe baza prioritătilor din Parteneriatul de aderare si din alte documente programatice, în conformitate cu strategia de programare a asistentei financiare si după consultarea conducerii institutiei, precum si a celorlalte directii/structuri de specialitate din institutie, potentiale beneficiare ale asistentei;

g) colaborează cu Oficiul de Plăti si Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor Publice în organizarea licitatiilor/selectărilor si a evaluării ofertelor pentru toate tipurile de asistentă PHARE, Facilitatea de tranzitie si din fonduri structurale;

l) tine evidenta generală a repartizării si utilizării bunurilor achizitionate din fondurile PHARE, Facilitatea de tranzitie si din fonduri structurale, conform destinatiei si scopului prevăzute în program;

m) întocmeste documentele de raportare periodică privind stadiul implementării programelor, rapoartele de monitorizare si evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE, Facilitătii de tranzitie si celor aplicabile fondurilor structurale; în acest scop colaborează cu beneficiarii directi;

n) asigură schimbul de informatii privind aspectele tehnice ale implementării programelor cu directiile implicate din cadrul Comisiei Europene, Fondul National si cu Oficiul de Plăti si Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

o) asigură legătura între Consiliul Superior al Magistraturii, ca autoritate de implementare, si institutiile relevante, pentru programele PHARE, Facilitatea de tranzitie si fonduri structurale, pe care le implementează;

p) asigură legătura cu celelalte institutii beneficiare ale asistentei si participă la reuniunile interinstitutionale în probleme de interes comun pentru asistenta PHARE, Facilitatea de tranzitie si fonduri structurale;

q) participă la reuniunile internationale cu relevantă pentru obiectul de activitate al unitătii de implementare a programelor PHARE, Facilitătii de tranzitie si fondurilor structurale;

r) asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii si membrilor Consiliului, legate de activitatea de asistentă financiară PHARE, Facilitatea de tranzitie si fonduri structurale;”.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Anton Pandrea

 

Bucuresti, 15 februarie 2007.

Nr. 83.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale

 

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (8) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2007,

în temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 33/2007, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2007, si al art. 32 alin. (7) si (8) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European se constituie Biroul Electoral Central, birouri electorale judetene, Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti, birouri electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si birouri electorale ale sectiilor de votare, organizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2007, precum si ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Biroul Electoral Central este alcătuit din 5 judecători ai înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritătii Electorale Permanente, 10 reprezentanti ai partidelor politice si ai aliantelor acestora, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, care participă la alegeri, precum si un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor.

(3) Birourile electorale se constituie la nivelul fiecărui judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti si al sectoarelor acestuia, potrivit legii.

(4) Biroul electoral judetean/Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti se constituie din 3 judecători si din cel mult 10 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care participă la alegeri.

(5) La nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti se organizează birouri electorale care sunt alcătuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si din cel mult 7 membri, reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care participă la alegeri.

(6) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt alcătuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si cel mult 7 membri, reprezentanti ai partidelor politice si ai aliantelor acestora, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care participă la alegeri. Presedintele si loctiitorul acestuia nu pot fi membri ai vreunui partid politic, aliantă politică, aliantă electorală sau organizatie a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale.

(7) Din birourile electorale pot face parte numai cetătenii cu drept de vot.

(8) Candidatii în alegeri, sotiile, rudele si afinii acestora, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi membri ai birourilor electorale.

Art. 2. - (1) Birourile electorale functionează legal în prezenta majoritătii membrilor.

(2) Până la completarea birourilor electorale judetene, al municipiului Bucuresti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti cu reprezentantii partidelor politice si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, care participă la alegeri, acestea functionează legal în prezenta celor 3 judecători, respectiv celor 2 judecători în cazul sectoarelor.

Art. 3. - (1) Sedintele biroului sunt conduse de presedinte sau de loctiitorul acestuia.

(2) În lipsa presedintelui biroului electoral, atributiile acestuia sunt îndeplinite de loctiitorul său.

Art. 4. - (1) Convocarea membrilor biroului electoral în sedintă se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel putin 6 ore înainte, cu exceptia situatiilor urgente, când se face de îndată, din dispozitia presedintelui, prin intermediul aparatului tehnic.

(2) În cazul birourilor electorale ale sectiilor de votare, convocarea se face din dispozitia presedintelui sau loctiitorului acestuia.

(3) În convocare se precizează ora, motivul, locul de desfăsurare a sedintei si se face dovada convocării.

Art. 5. - Presedintele biroului stabileste care dintre problemele cu care a fost sesizat acesta este de natură a fi supusă dezbaterii biroului si rezolvată prin hotărâre, cu exceptia solicitărilor membrilor biroului.

Art. 6. - (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei se propune de către presedinte si se aprobă cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) Membrii biroului pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.

(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului. Dacă acestea sunt aprobate, presedintele este obligat să le supună dezbaterii.

Art. 7. - (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului în ordinea în care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.

(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea biroului, la propunerea presedintelui, loctiitorului sau a unuia dintre membri.

Art. 8. - (1) Membrii biroului pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt si numai după acordarea acestuia de către presedinte.

(2) În luările de cuvânt în cadrul biroului electoral, membrii acestuia se limitează strict la problema pusă în discutie.

Art. 9. - Presedintele poate retrage cuvântul acordat, în situatia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discutie. Dacă cel în cauză nu se supune, presedintele poate suspenda sedinta.

Art. 10. - Prezenta la sedinte a membrilor biroului este obligatorie. În cazuri justificate, presedintele biroului electoral poate aproba ca unii membri ai acestuia să lipsească de la sedintă.

Art. 11. - Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, respectiv ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale în biroul electoral nu pot primi si nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege.

Art. 12. - (1) În îndeplinirea atributiilor ce le sunt stabilite prin lege, birourile electorale adoptă, prin vot deschis, hotărâri cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotărâtor.

(3) Hotărârile biroului electoral se semnează de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membri.

(4) Lipsa semnăturilor unor membri nu influentează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în conditiile alin. (1).

(5) Hotărârile biroului electoral se aduc la cunostintă publică, după caz, prin afisare la sediul biroului electoral, pe site-ul acestuia, prin comunicare sau prin alte mijloace.

Art. 13. - Hotărârile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autoritătile, institutiile publice, birourile electorale, precum si pentru toate organismele cu atributii electorale, de la data aducerii lor la cunostinta publică.

Art. 14. - (1) Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale pot fi înlocuiti la cererea partidului care i-a propus.

(2) Înlocuirea se poate face numai până în preziua votării.

(3) În caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, înlocuirea se poate face chiar si în ziua alegerilor.

Art. 15. - La propunerea biroului electoral, presedintele poate desemna unul sau mai multi membri pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discutie.

Art. 16. - (1) Programul de lucru cu publicul ai birourilor electorale este în fiecare zi din perioada electorală între orele 10,00 si 18,00, cu exceptia zilelor în care se împlineste un termen la respectivul birou, când este între orele 10,00 si 24,00.

(2) În ziua votării, birourile asigură permanenta.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Valeria Dumitrache

 

Bucuresti, 19 februarie 2007.

Nr. 1.