MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 119         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 18 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Decizia nr. 28 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 236 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

Decizia nr. 42 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

137. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

26. - Decizie pentru stabilirea unor măsuri în vederea definitivării Strategiei postaderare a României

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Regulament privind registrul institutiilor de credit

 

4. - Ordin pentru completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare de către institutiile financiare nebancare

 

2. - Normă pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind capitalul minim al institutiilor financiare nebancare

 

3. - Normă pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 3/2006 privind Registrul general, Registrul special si Registrul de evidentă

 

4. - Normă pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a institutiilor financiare nebancare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 18

din 11 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Dan Paul Hartman în Dosarul nr. 97/2006 al Tribunalului Cluj - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 2.143 D/2006, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Asociatia Patronilor si Meseriasilor din Cluj în Dosarul nr. 5.108/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal, lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor sus-mentionate, având în vedere obiectul identic al exceptiilor ridicate.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 2.143 D/2006 la Dosarul nr. 1.697 D/2006, care este primul înregistrat.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 9 iunie 2006 si din 12 septembrie 2006, pronuntate în dosarele nr. 97/2006 si nr. 5.108/2005, Tribunalul Cluj - Sectia civilă si Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (5) si a dispozitiilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Exceptia a fost ridicată de Dan Paul Hartman si Asociatia Patronilor si Meseriasilor din Cluj în cauze având ca obiect o contestatie împotriva dispozitiei de respingere a notificării prin care se solicita acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru un imobil, ca tardiv introdusă, respectiv o actiune în revendicare a unui imobil.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că textul de lege criticat aduce atingere dispozitiilor art. 16 din Constitutie, deoarece „introduce o discriminare nejustificată, nelegală si imorală” între proprietarii sau succesorii acestora care au făcut notificări în 2001 si cei care au formulat astfel de cereri în temeiul Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente. Totodată, se încalcă si dispozitiile art. 44 alin. (2) teza întâi din Legea fundamentală, întrucât proprietatea privată nu mai este garantată si ocrotită în mod egal de lege.

Tribunalul Cluj - Sectia civilă „constată inadmisibilitatea exceptiei invocate”, arătând că „legiuitorul a avut în vedere măsurile reparatorii cuvenite celor deposedati de drepturile lor, prevăzând, în mod expres, o limită a posibilitătilor de solicitare a acestor măsuri tocmai pentru a da eficientă legii”.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că prin aparitia Legii nr. 10/2001 si a Legii nr. 247/2005 s-a urmărit clarificarea regimului juridic al imobilelor preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu respectarea prevederilor constitutionale referitoare la dreptul de proprietate privată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile criticate sunt constitutionale, asa cum a statuat si Curtea în jurisprudenta sa.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, asa cum rezultă din concluziile autorilor exceptiei, prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. La data sesizării Curtii, Legea nr. 10/2001 era republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, astfel încât, în urma renumerotării textelor, art. 21 alin. (5) devenise art. 22 alin. (5), având următorul cuprins:

- Art. 22 aHn. (5): „Nerespectarea termenului de 6 luni prevăzut pentru trimiterea notificării atrage pierderea dreptului de a solicita injustitie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent.”

În consecintă, prin prezenta decizie, Curtea se va pronunta asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

Prevederile legale criticate sunt considerate a fi contrare dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi si în art. 44 alin. (2) teza întâi referitoare la garantarea si ocrotirea în mod egal prin lege a proprietătii private, indiferent de titular.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională retine următoarele:

Prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente s-au adus modificări Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Modificările nu privesc însă instituirea unui nou termen în care să poată fi depuse notificările prevăzute la art. 22 din Legea nr. 10/2001. Aceasta deoarece, asa cum a constatat Curtea prin Decizia nr. 737 din 26 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 21 noiembrie 2006, făcând referire la practica sa anterioară, recunoasterea sine die a posibilitătii persoanei interesate de a declansa procedura de recuperare a imobilelor preluate abuziv de către stat ar fi fost de natură să genereze un climat de insecuritate juridică în domeniul proprietătii imobiliare.

Totodată, prin aceeasi decizie, s-a statuat, în esentă, că, potrivit dispozitiilor art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, exercitarea dreptului de proprietate trebuie să se facă în limitele legii. Legiuitorul ordinar este asadar competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea acestuia, instituind limitări rezonabile în valorificarea ca drept subiectiv garantat, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 prin raportare la dispozitiile constitutionale ale art. 16, Curtea a retinut prin Decizia nr. 571 din 19 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 16 octombrie 2006, că acestea se aplică în mod egal tuturor subiectelor de drept aflate în aceeasi situatie juridică, fără nicio discriminare, pe considerente arbitrare.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Dan Paul Hartman în Dosarul nr. 97/2006 al Tribunalului Cluj - Sectia civilă, precum si de Asociatia Patronilor si Meseriasilor din Cluj în Dosarul nr. 5.108/2005 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 28

din 11 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 236 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice.

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 236 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, exceptie ridicată de Nicolae Ciocan în Dosarul nr. 409/2006 al Judecătoriei Deva.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează plenul că autorul exceptiei a depus la dosar o cerere de amânare în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de amânare.

Curtea respingere cererea de amânare, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, coroborat cu art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 236 din Legea nr. 31/1990, arătând că acestea au fost abrogate. Cât priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 din Legea nr. 359/2004, consideră că aceasta este inadmisibilă, deoarece autorul nu indică nici un text din Constitutie pretins încălcat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 7 iulie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 409/2006, Judecătoria Deva a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 236 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice.

Exceptia a fost ridicată de Nicolae Ciocan într-un litigiu având ca obiect solutionarea unei actiuni prin care se solicită obligarea sa la plata debitului unei societăti comerciale în care a avut calitatea de asociat unic si administrator.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că prevederile art. 236 din Legea nr. 31/1990 încalcă dispozitiile art. 44 din Constitutie, întrucât stabilesc că răspunderea unei persoane juridice este înlocuită cu cea a persoanei fizice.

Judecătoria Deva apreciază că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată. Se arată, în esentă, că nu se produce o confuziune între patrimoniul persoanei juridice si cel al persoanei fizice. Totodată, se consideră că nu se angajează răspunderea asociatului unic peste valoarea capitalului social subscris.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că răspunderea personală si nelimitată a asociatului unic pentru pasivul societătii poate avea ca efect limitarea dreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul personal, limitare justificată de natura juridică specială a acestei forme de societate si de necesitatea asigurării unei protectii adecvate creditorilor acesteia.

Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 359/2004, se apreciază că aceasta este inadmisibilă, nefiind motivată, contrar prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitu­tionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tional itate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 236 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, si ale art. 30 din Legea nr. 359/2004 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004. Textele criticate au următorul cuprins:

- Art. 236 din Legea nr. 31/1990: „(1) Dizolvarea unei societăti cu răspundere limitată cu asociat unic atrage transmiterea universală a patrimoniului societătii către asociatul unic, fără lichidare.

(2) Transmiterea patrimoniului are loc si societatea îsi încetează existenta la următoarele date:

a) dacă nu s-a făcut opozitie, pe data expirării termenului de introducere a opozitiei;

b) dacă s-a făcut opozitie, pe data la care a devenit irevocabilă hotărârea de respingere a opozitiei sau, după caz, hotărârea prin care se constată că societatea sau asociatul unic a plătit datoriile ori a oferit garantii acceptate de creditori sau a convenit cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor.”;

- Art. 30 din Legea nr. 359/2004: „(1) Neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2.

(2) Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea judecătorului delegat, pronuntată la cererea Oficiului National al Registrului Comertului.

(3) Încheierea judecătorului delegat se înregistrează în registrul comertului si se comunică concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finantelor Publice, la Agentia Natională de Administrare Fiscală pe cale electronică, si se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului, precum si la sediul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal.”

Autorul exceptiei sustine că prevederile art. 236 din Legea nr. 31/1990 încalcă dispozitiile art. 44 privind dreptul de proprietate privată din Legea fundamentală.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională retine următoarele:

I. Dispozitiile art. 236 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale au fost abrogate prin art. I pct. 158 din Legea nr. 441/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 28 noiembrie 2006, fără preluarea solutiei legislative initiale. În consecintă, textul de lege criticat nemaifiind în vigoare, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 236 din Legea nr. 31/1990 a devenit inadmisibilă.

II. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 359/2004, se constată că aceasta nu este motivată, autorul acesteia nefăcând referire la nici un text ori principiu constitutional încălcat, contrar prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. În consecintă, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, într-o atare situatie, exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, nefiind îndeplinită o cerintă imperativă în ceea ce priveste sesizarea Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 236 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Nicolae Ciocan în Dosarul nr. 409/2006 al Judecătoriei Deva.

2. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOANVIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 42

din 11 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Cornelia Alexandrina Antonescu în Dosarul nr. 4.007/59/2006 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, personal, însotit de mandatar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Autorul exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, pentru motivele pe care Ie-a prezentat în scris la instanta ce a sesizat Curtea Constitutională. Totodată, depune un înscris în care critică punctul de vedere transmis de Avocatul Poporului si solicită admiterea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens arată că persoanele îndreptătite la restituirea unor imobile se află într-o situatie diferită fată de cultele religioase, ceea ce impune si un tratament juridic diferentiat, fără a se încălca prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie. Stabilirea unei proceduri sau a unor termene care trebuie respectate de persoana ce doreste să i se restituie un imobil nu afectează dreptul acesteia de proprietate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 12 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 4.007/59/2006, Curtea de Apel Timisoara - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Exceptia a fost ridicată de Cornelia Alexandrina Antonescu într-o cauză având ca obiect apelul împotriva

unei decizii civile de respingere a actiunii prin care se solicita să se constate că o cerere formulată în baza Legii nr. 10/2001, modificată prin Legea nr. 247/2005, a fost introdusă în termen.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat aduce atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 44 alin. (2) teza întâi, alin. (3) si (8), art. 53, art. 136 alin. (5), precum si art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens arată că prin Legea nr. 247/2005 „au fost modificate mai multe legi organice, aceste modificări fiind si cele cu privire la acordarea unui nou termen pentru revendicarea bunurilor imobile confiscate în perioada 1945-1989. S-a dat posibilitatea cultelor religioase si minoritătilor nationale să-si exercite dreptul de a revendica proprietătile confiscate, în timp ce fată de restul proprietarilor s-a creat o situatie discriminatorie, acestia fiind îngrăditi în exercitarea drepturilor.” Totodată, textul de lege criticat aduce atingere dreptului de proprietate apartinând autorului exceptiei, reprezentând o îngrădire nejustificată a acestui drept.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, asa cum a statuat si Curtea în jurisprudenta sa.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, asa cum rezultă din concluziile autorului exceptiei, prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. La data sesizării Curtii, Legea nr. 10/2001 era republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, astfel încât, în urma renumerotării textelor, art. 21 alin. (1) devenise art. 22 alin. (1), având următorul continut:

Art. 22 alin. (1): „Persoana îndreptătită va notifica în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoana juridică detinătoare, solicitând restituirea în natură a imobilului. În cazul în care sunt solicitate mai multe imobile, se va face câte o notificare pentru fiecare imobil.”

În consecintă, prin prezenta decizie, Curtea se va pronunta asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Aceste prevederi sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind neconstitutionale în raport cu prevederile art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii, art. 44 alin. (2) teza întâi, referitor la garantarea si ocrotirea în mod egal prin lege a proprietătii private, indiferent de titular, art. 44 alin. (3) privitor la exproprierea pentru cauză de utilitate publică, art. 44 alin. (8) referitor la imposibilitatea confiscării averii dobândite licit, art. 53 cu privire la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 136 alin. (5) ce se referă la caracterul inviolabil al proprietătii private, din Legea fundamentală.

Totodată, autorul exceptiei apreciază că sunt încălcate si prevederile art. 1 privind protectia proprietătii din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională constată că aceasta e neîntemeiată pentru următoarele motive:

Prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente s-au adus modificări Legii nr. 10/2001 ce reglementează regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Modificările nu privesc, însă, instituirea unui nou termen în care să poată fi depuse notificările prevăzute la art. 22 din Legea nr. 10/2001. Aceasta deoarece, asa cum a constatat

Curtea prin Decizia nr. 737 din 26 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 940 din 21 noiembrie 2006, făcând referire la practica sa anterioară, recunoasterea sine die a posibilitătii persoanei interesate de a declansa procedura de recuperare a imobilelor preluate abuziv de către stat ar fi fost de natură să genereze un climat de insecuritate juridică în domeniul proprietătii imobiliare.

Prin aceeasi decizie Curtea a mai constatat, în esentă, că, potrivit dispozitiilor art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, exercitarea dreptului de proprietate trebuie să se facă în limitele legii. Legiuitorul ordinar este asadar competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea acestuia, instituind limitări rezonabile în valorificarea ca drept subiectiv garantat, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept. Pentru aceste considerente, nu poate fi retinută încălcarea, prin textele de lege criticate, a prevederilor art. 44 alin. (2) teza întâi alin. (3) si (8), art. 136 alin. (5), precum si art. 1 din primul Protocol aditional la conventia invocată.

Cu acest prilej, Curtea observă că nu se poate retine încălcarea dispozitiilor art. 16 si al art. 4 alin. (2) din Constitutie, deoarece persoanele îndreptătite care pot introduce notificări în temeiul art. 22 din Legea nr. 10/2001, solicitând restituirea în natură a imobilului, se află într-o situatie diferită fată de cultele religioase ori comunitătile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale. Tratamentul juridic instituit de legiuitor cu privire la acestea este diferit, fiind reglementat prin acte normative distincte.

În aceste conditii, nu se poate retine nici încălcarea prevederilor art. 53 din Legea fundamentală.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc, în esentă, aceleasi aspecte, si având în vedere că nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, exceptie ridicată de Cornelia Alexandrina Antonescu în Dosarul nr. 4.007/59/2006 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste ziua de duminică, 18 martie 2007, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în circumscriptiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 februarie 2007.

Nr. 137.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând circumscriptiile electorale în care se organizează alegeri locale partiale pentru primari

 

1. Municipiul Petrosani, judetul Hunedoara

2. Comuna Rosia Montană, judetul Alba

6. Comuna Stanita, judetul Neamt

3. Comuna Ilva Mare, judetul Bistnta-Nasaud

4. Comuna Seaca de Pădure, judetul Dolj

5. Comuna Andrieseni, judetul Iasi

6. Comuna Stănita, judetul Neamt

7. Comuna Tetoiu, judetul Vâlcea.

 

DECIZII ALE PRIMULUI- MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru stabilirea unor măsuri în vederea definitivării Strategiei postaderare a României

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (1) lit. m) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează în calitate de reprezentant al Guvernului în Grupul de lucru comun pentru elaborarea Strategiei postaderare a României următoarele persoane:

- domnul Constantin Ciupagea, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru;

- domnul Adrian Ciocănea, secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene;

- domnul Ion Ghizdeanu, presedintele Comisiei Nationale de Prognoză.

Art. 2. - În cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene se constituie Secretariatul tehnic pentru elaborarea Strategiei postaderare a României, cu atributii în asistarea Grupului de lucru comun format din reprezentanti ai Guvernului, partidelor politice parlamentare, Academiei Române, Băncii Nationale a României, patronatelor, sindicatelor si ai societătii civile.

Art. 3. - Secretariatul tehnic pentru elaborarea Strategiei postaderare a României asigură organizarea întâlnirilor, comunicarea în cadrul Grupului de lucru comun, centralizarea si depozitarea documentelor ce vor fi elaborate si îsi desfăsoară activitatea până la finalizarea Strategiei postaderare a României.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 februarie 2007.

Nr. 26.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind registrul institutiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 417 si ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,

În temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Art. 1. - Institutiile de credit persoane juridice române si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice străine care îsi desfăsoară activitatea în România potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului se evidentiază în registrul institutiilor de credit.

Art. 2. - În întelesul prezentului regulament, termenii si expresiile utilizate au semnificatiile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006.

Art. 3. - (1) Registrul institutiilor de credit se tine de Banca Natională a României în sistem computerizat.

(2) Registrul institutiilor de credit este permanent accesibil publicului ia sediul central al Băncii Nationale a României - Directia secretariat si la sucursalele acesteia, precum si pe site-ul Băncii Nationale a României.

Art. 4. - Înscrierea entitătilor prevăzute la art. 1 în registrul institutiilor de credit se va face, corespunzător structurii registrului, în ordinea cronologică a datei de la care acestora le este permisă, potrivit prevederilor legale, începerea activitătii.

Art. 5. - (1) Registrul institutiilor de credit este editat în următoarea structură:

- în partea I sunt înscrise institutiile de credit persoane juridice române;

- în partea a II-a sunt înscrise sucursalele institutiilor de credit persoane juridice străine.

(2) Partea I este divizată în 5 sectiuni, corespunzătoare categoriilor de institutii de credit prevăzute la art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006:

- sectiunea I - bănci;

- sectiunea a II-a - bănci de economisire si creditare în domeniul locativ;

- sectiunea a III-a - bănci de credit ipotecar;

- sectiunea a IV-a - institutii emitente de monedă electronică;

- sectiunea a V-a - organizatii cooperatiste de credit.

(3) Sectiunea a V-a a părtii I a registrului este divizată în două subsectiuni:

- subsectiunea I - case centrale;

- subsectiunea a II-a - cooperative de credit.

(4) Partea a II-a este divizată în două sectiuni:

- sectiunea I - sucursale ale institutiilor de credit din state terte;

- sectiunea a II-a - sucursale ale institutiilor de credit din alte state membre.

Art. 6. - (1) Fiecare sectiune/subsectiune a registrului institutiilor de credit cuprinde următoarele rubrici:

a) numărul si data înscrierii în registrul institutiilor de credit;

b) denumirea institutiei de credit persoană juridică română, respectiv a sucursalei institutiei de credit persoană juridică străină;

c) adresa sediului social al institutiei de credit persoană juridică română sau, după caz, adresa sediului sucursalei institutiei de credit persoană juridică străină;

d) codul unic de înregistrare, atribuit de Ministerul Finantelor Publice;

e) numărul de ordine în registrul comertului;

f) data de la care acestea pot începe să-si desfăsoare activitatea în conditiile legii;

g) observatii.

La rubrica „Observatii” se mentionează situatiile de retragere a autorizatiei de functionare, de interzicere a desfăsurării activitătii în cazul sucursalelor institutiilor de credit din alte state membre, de instituire a administrării speciale, de reorganizare, fuziune, de schimbare a denumirii, precum si alte situatii de interes general, iar în cazul cooperativelor de credit, si denumirea casei centrale la care sunt afiliate.

(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), sectiunea a II-a a părtii a II-a nu cuprinde rubricile de la lit. d) si e) ale alin. (1).

Art. 7. - Numărul de înscriere al entitătilor în registrul institutiilor de credit va avea următoarea structură alfanumerică:

a) pentru institutii de credit, persoane juridice române, altele decât organizatiile cooperatiste de credit: RB-PJR, codul statistic al judetului în care îsi are sediul social institutia de credit, numărul de ordine în registrul institutiilor de credit, format din 3 caractere numerice;

b) pentru cooperativele de credit: ROCC-CO, codul de identificare al casei centrale la care este afiliată, format din două caractere numerice, codul statistic al judetului în care îsi are sediul social cooperativa de credit, numărul de ordine în registrul institutiilor de credit, format din 4 caractere numerice;

c) pentru casele centrale: ROCC-CC, codul de identificare al casei centrale, format din două caractere numerice, codul statistic al judetului în care îsi are sediul social casa centrală, numărul de ordine în registrul institutiilor de credit, format din 4 caractere numerice;

d) pentru sucursalele institutiilor de credit din străinătate: RB-PJS, codul statistic al judetului în care îsi are sediul sucursala, numărul de ordine în registrul institutiilor de credit, format din 3 caractere numerice.

Art. 8. - (1) Directia reglementare si autorizare din cadrul Băncii Nationale a României transmite entitătii înscrise în registru, în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării înscrierii, o comunicare cuprinzând numărul si data înscrierii în registrul institutiilor de credit.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul cooperativelor de credit comunicarea cuprinzând numărul si data înscrierii în registrul institutiilor de credit este transmisă casei centrale la care acestea sunt afiliate. Casa centrală va remite comunicarea, în cel mai scurt timp, cooperativei de credit respective.

Art. 9. - În cazul în care unei entităti înscrise în registrul institutiilor de credit nu îi mai este permisă desfăsurarea activitătii potrivit legii, aceasta este radiată din registru în termen de 3 zile de la data la care Directia reglementare si autorizare ia cunostintă de caracterul definitiv si irevocabil al respectivei măsuri.

Art. 10. - Înmatriculările institutiilor de credit realizate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării lor, inclusiv numerele de înmatriculare alocate si comunicate de directia de specialitate din cadrul Băncii Nationale a României, rămân valabile si vor fi transcrise în registrul institutiilor de credit.

Art. 11. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Norma Băncii Nationale a României nr. 18/2002 privind registrul bancar si registrul organizatiilor cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 11 octombrie 2002.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 1.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare de către institutiile financiare nebancare

 

Având în vedere prevederile art. 18 si 47 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

În temeiul prevederilor art. 72 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind modul de organizare si conducere a contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare de către institutiile financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 7 iunie 2006, se completează după cum urmează:

- După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Institutiile prevăzute la art. 1 alin. (1), înfiintate până la data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, care vor fi înscrise în Registrul general în cursul exercitiului financiar al anului 2007, vor aplica pe tot parcursul anului 2007 prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru

aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la aplicarea prevederilor alin. (1), institutiile financiare nebancare care vor fi înscrise în Registrul general până la data de 31 ianuarie 2007 pot opta pentru aplicarea în anul 2007 a prevederilor Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile asigurării transpunerii pe noul plan de conturi a soldurilor conturilor de la 31 decembrie 2006, precum si a operatiunilor efectuate în cursul lunii ianuarie 2007.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 4.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind capitalul minim al institutiilor financiare nebancare

 

În temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind capitalul minim al institutiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, se modifică după cum urmează:

1. Preambulul va avea următorul cuprins:

„Având în vedere prevederile art. 14 si 69 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

În temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

Banca Natională a României emite prezenta normă.”

2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Institutiile financiare nebancare persoane juridice române pot majora capitalul social în conformitate cu dispozitiile art. 14 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006.”

Art. II. - Norma Băncii Nationale a României nr. 2/2006 privind capitalul minim al institutiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificările si completările aduse prin prezenta normă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 2.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 3/2006 privind Registrul general, Registrul special si Registrul de evidentă

În temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Băncii Nationale a României nr. 3/2006 privind Registrul general, Registrul special si Registrul de evidentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Preambulul va avea următorul cuprins:

„Având în vedere dispozitiile art. 4 lit. a), ale art. 25, 30, 31, ale art. 32 alin. (1) teza a doua si ale art. 33 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul art. 72 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, si al art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.”

2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Institutiile financiare nebancare persoane juridice române si sucursalele din România ale institutiilor financiare nebancare persoane juridice străine, denumite în continuare institutii financiare nebancare, altele decât casele de ajutor reciproc, casele de amanet si persoanele juridice fără scop patrimonial, asa cum acestea sunt definite la art. 4 lit. a) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, denumită în continuare ordonantă, care îndeplinesc cerintele generale prevăzute de ordonantă si de reglementările emise în aplicarea acesteia, se înscriu în Registrul general.”

3. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins: „(3) Casele de ajutor reciproc, casele de amanet si

persoanele juridice fără scop patrimonial, care îndeplinesc cerintele aplicabile acestora prevăzute de ordonantă si de reglementările emise de Banca Natională a României în aplicarea acesteia, se înscriu în Registrul de evidentă.”

4. La articolul 3 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) persoane juridice fără scop patrimonial.”

5. La articolul 5, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Institutiile financiare nebancare radiate din Registrul special ca urmare a faptului că, pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive, nu mai îndeplinesc cumulativ limitele aferente criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevăzute de reglementările Băncii Nationale a României vor fi radiate din Registrul special, rămânând înscrise în Registrul general.”

6. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si entitătilor rezultate din reorganizarea persoanelor juridice fără scop patrimonial care la data intrării în vigoare a Legii nr. 266/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale derulau, pe lângă activităti de creditare din fonduri

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 3.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

pentru modificarea si completarea Normei Băncii Nationale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a institutiilor financiare nebancare

În temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. I. - Norma Băncii Nationale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a institutiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 23 mai 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Preambulul va avea următorul cuprins:

„Având în vedere prevederile art. 27 si ale art. 32 alin. (1) din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

În temeiul prevederilor art. 72 din titlul I al Ordonantei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezenta normă.”

2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Prevederile cap. II «Dispozitii tranzitorii» se aplică

entitătilor ce fac obiectul înscrierii în Registrul general, incluse în lista prevăzută la art. 62 alin. (1) din cap. IX, titlul I al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, denumită în continuare ordonantă, precum si entitătilor rezultate din reorganizarea, potrivit dispozitiilor art. 60 alin. (3) din ordonantă, a persoanelor juridice fără scop

publice sau puse la dispozitie în baza unor acorduri interguvernamentale cu caracter rambursabil/nerambursabil, si activităti de creditare din fonduri private.”

7. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - Persoanele juridice fără scop patrimonial, în functiune la data intrării în vigoare a Legii nr. 266/2006, vor fi înregistrate în Registrul de evidentă de către Directia reglementare si autorizare numai dacă îndeplinesc formalitătile de luare în evidentă conform ordonantei si reglementărilor emise de Banca Natională a României în aplicarea acesteia.”

Art. II. - Norma Băncii Nationale a României nr. 3/2006 privind Registrul general, Registrul special si Registrul de evidentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 3 mai 2006, cu modificările si completările aduse prin prezenta normă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

patrimonial care la data intrării în vigoare a Legii nr. 266/2006 derulau, pe lângă activităti de creditare din fonduri publice sau puse la dispozitie în baza unor acorduri interguvernamentale cu caracter rambursabil/nerambursabil, si activităti de creditare din fonduri private.”

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Evaluarea îndeplinirii de către institutiile financiare nebancare a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special se efectuează pe baza raportărilor transmise de acestea conform prezentei norme.”

4. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 5. - (1) Înscrierea în Registrul special a entitătilor prevăzute la art. 1 alin. (2) se efectuează pe baza evaluării criteriilor pentru înscrierea în Registrul special, prevăzute la art. 4 alin. (1), a căror raportare se transmite Băncii Nationale a României, sub semnătura conducătorului si în forma prevăzută în anexe, împreună cu documentatia aferentă notificării în vederea înscrierii în Registrul general, iar ulterior înscrierii, conform prevederilor prezentei norme.”

5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Entitătile prevăzute la art. 1 alin. (2) care au fost înscrise în Registrul general până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv raportează trimestrial Băncii Nationale a României - Directia supraveghere situatia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorul institutiei; pentru raportarea aferentă primului trimestru din anul 2007, coIoana «n-2» va contine soldurile corespunzătoare pozitiilor aferente din formularele prevăzute în anexele nr. 1 si 2, calculate pe baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Entitătile prevăzute la art. 1 alin. (2) care au fost înscrise în Registrul general în intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2007 inclusiv si au optat pentru aplicarea în anul 2007 a prevederilor Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, cu modificările si completările ulterioare, raportează trimestrial Băncii Nationale a României - Directia supraveghere situatia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorul institutiei; pentru raportarea aferentă primului trimestru din anul 2007, coIoana «n-2» va contine soldurile corespunzătoare pozitiilor aferente din formularele prevăzute în anexele nr. 1 si 2, calculate pe baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Entitătile prevăzute la art. 1 alin. (2) care au fost înscrise în Registrul general în intervalul 1 ianuarie 2007 - 31 ianuarie 2007 inclusiv si au optat pentru aplicarea în anul 2007 a prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele înscrise în Registrul general după data de 31 ianuarie 2007 raportează în cursul anului 2007, trimestrial, Băncii Nationale a României - Directia supraveghere situatia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2, semnate de conducătorul institutiei.

(4) Entitătile rezultate din reorganizarea persoanelor juridice fără scop patrimonial potrivit dispozitiilor art. 60 alin. (3) al ordonantei, care aplică în cursul exercitiului financiar al anului 2007 prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările si completările ulterioare, raportează trimestrial Băncii Nationale a României - Directia supraveghere situatia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2, semnate de conducătorul institutiei; informatiile privind soldurile la finele perioadelor «n-1» si «n-2» se completează începând cu cea de-a doua si, respectiv, cea de-a treia raportare.

(5) Formularele de raportare se transmit de entitătile prevăzute la alin. (1)-(4), în format letric, în termen de 20 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeste raportarea.”

6. După articolul 7 se introduc două noi articole, articolele 8 si 9, cu următorul cuprins:

„Art. 8. - Institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul special si care, pentru o perioadă care cuprinde 3 raportări trimestriale succesive, nu mai îndeplinesc cumulativ limitele aferente criteriilor pentru înscrierea în Registrul special prevăzute la art. 4 alin. (1) vor fi radiate din Registrul special, rămânând înscrise în Registrul general.

Art. 9. - (1) Institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul general raportează trimestrial Băncii Nationale a României - Directia supraveghere situatia indicatorilor privind criteriile de înscriere în Registrul special, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3, semnat de conducătorul institutiei.

(2) Formularul de raportare se transmite, în format letric, în termen de 20 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeste raportarea.”

Art. II. - Anexele nr. 1 -3 la Norma Băncii Nationale a României nr. 6/2006 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3*) la prezenta normă, iar anexa nr. 4 se elimină.

Art. III. - Norma Băncii Nationale a României nr. 6/2006 privind criteriile pentru înscrierea în Registrul special a institutiilor financiare nebancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 23 mai 2006, cu modificările si completările aduse prin prezenta normă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

 

JUDETUL______________________________________|__|__|

DENUMIREA INSTITUTIEI FINANCIARE

NEBANCARE:____________________________________________

ADRESA LOC:___________________________, sector __________

STR.:______________________________________nr.:_______

TELEFONUL:________________FAXUL:_______________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERTULUI_______________________________________

Data: |_,_|_,_|_,_|Cod unic de înregistrare: [...........................]

 

CAPITALURI PROPRII SI SURSE ÎMPRUMUTATE*)

 

RON

INDICATORI

 

Nr. rând

Sold la finele perioadei**)

n-2

n-1

n

A

B

1

2

3

Capital subscris si vărsat/capital de dotare (ct. 1012)

1

 

 

 

Prime de capital (ct. 104)

2

 

 

 

Rezerve din reevaluare (ct. 105)

3

 

 

 

Rezerve legale (ct. 1061)

4

 

 

 

Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

5

 

 

 

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

6

 

 

 

Alte rezerve (ct. 1068)

7

 

 

 

Actiuni proprii (ct. 109)

8

 

 

 

Profitul sau pierderea reportat(ă) (ct. 117)

9

 

 

 

Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)

10

 

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

11

 

 

 

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 1+2+3+4+5+6+7-8+/9+/-10-11)

12

 

 

 

Împrumuturi primite de la institutiile de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+5191+5192)

13

 

 

 

Împrumuturi primite de la entitătile afiliate (ct. 1661)

14

 

 

 

Împrumuturi primite de la entitătile de care institutia este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663)

15

 

 

 

Alte datorii de natura surselor împrumutate (ct. 1623+1626+167+5193+5194+5195+5196+5197)

16

 

 

 

Alte datorii de natura surselor împrumutate, neincluse la rd. 16, cu detalierea pe conturi a sumei totale

17

 

 

 

Împrumuturi primite de la actionari (ct. 455)

18

 

 

 

Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct. 161-169)

19

 

 

 

TOTAL SURSE ÎMPRUMUTATE (rd. 13+14+15+16+17+18+19)

20

 

 

 

TOTAL CAPITALURI PROPRII SI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd. 12+20)

21

 

 

 

 

ADMINISTRATOR, (CONDUCĂTORUL ENTITĂTII) Numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei financiare nebancare

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele si semnătura

 


*) Formularul se completează de către entitătile mentionate la art.51 alin.(3) si (4) din Norma Băncii Nationale a României nr. 6/2006, cu modificările si completările ulterioare si vizează activitătile desfăsurate la nivel agregat, pe teritoriul României si în străinătate.

**) n - Reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive

 

ANEXA Nr. 2

 

JUDETUL______________________________________|__|__|

DENUMIREA INSTITUTIEI FINANCIARE

NEBANCARE:____________________________________________

ADRESA LOC:___________________________, sector __________

STR.:______________________________________nr.:_______

TELEFONUL:________________FAXUL:_______________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERTULUI_______________________________________

Data: |_,_|_,_|_,_|Cod unic de înregistrare: [...........................]

 

CREDITE/FINANTĂRI ACORDATE Sl ANGAJAMENTE ASUMATE*)

RON

INDICATORI

 

Nr. rând

 

Sold la finele perioadei**)

n-2

n-1

n

A

B

1

2

3

Credite de consum

1

 

 

 

Credite imobiliare

2

 

 

 

Microcredite

3

 

 

 

Credite pentru finantarea tranzactiilor comerciale

4

 

 

 

Leasing financiar

5

 

 

 

Scontare

6

 

 

 

Forfetare

7

 

 

 

Factoring

8

 

 

 

Alte tipuri de finantare acordate, de natura creditelor***)

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL CREDITE ACORDATE (rd. 1+2+3+4+5+6+7+8+9)

10

 

 

 

Angajamente de finantare (extras ct. 801)

11

 

 

 

Angajamente de garantie (extras ct. 801)

12

 

 

 

TOTAL ANGAJAMENTE ASUMATE (rd. 11+12)

13

 

 

 

TOTAL CREDITE/FINANTĂRI ACORDATE SI ANGAJAMENTE ASUMATE (rd. 10+13)

14

 

 

 

 

ADMINISTRATOR, (CONDUCĂTORUL ENTITĂTII) Numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei financiare nebancare

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele si semnătura


*) Formularul se completează de către entitătile mentionate la art. 51 alin. (3) si (4) din Norma Băncii Nationale a României nr. 6/2006, cu modificările si completările ulterioare si vizează activitătile desfăsurate la nivel agregat, pe teritoriul României si în străinătate.

**) n - Reprezintă perioadele de raportare trimestrială, succesive

***) Alte tipuri de finantare de natura creditelor - se vor detalia tipurile de finantare acordate, de natura creditelor.

 

ANEXA NR. 3

 

JUDETUL______________________________________|__|__|

DENUMIREA INSTITUTIEI FINANCIARE

NEBANCARE:____________________________________________

ADRESA LOC:___________________________, sector __________

STR.:______________________________________nr.:_______

TELEFONUL:________________FAXUL:_______________

NUMĂRUL DIN REGISTRUL

COMERTULUI_______________________________________

Data: |_,_|_,_|_,_|Cod unic de înregistrare: [...........................]

 

INDICATORI

privind criteriile de înscriere în Registrul special

RON

DENUMIRE INDICATORI

 

Număr rând

 

Sold la finele perioadei *

*** n-2

n-1

n

A. TOTAL CREDITE/FINANTĂRI ACORDATE SI ANGAJAMENTE ASUMATE (rd.2+ rd J)

1

 

 

 

Total credite acordate (ct2011+2021+2031+2041+2051+2052+2061+2311+2312+2411 +2412+2731+2732+2751+2752+extras 2811+extras 2821+30111+extras 381 l+exttas3821+401+402+4711+4712+extras 4811+extras 4821)

2

 

 

 

Total angajamente asumate (ct901+903+911+913+962+981)

3

 

 

 

B. TOTAL CAPITALURI PROPRII SI SURSE ÎMPRUMUTATE (rd.5+rd.6)

4

 

 

 

Total capitaluri proprii (ct50i+S02-503- 508+511+512+513+514+516+519+581+591-592)

5

 

 

 

Total surse împrumutate (ct.2741+2742+2321+2322+2431+2432+2711(sold creditor) +2761+2762+30121+3251+3581+3582- extras.3741 - extras 3742+4721+4722 +531+532)

6

 

 

 

 

ADMINISTRATOR, (CONDUCĂTORUL ENTITĂTII) Numele, prenumele, semnătura si stampila institutiei financiare nebancare

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Numele, prenumele si semnătura

 


* n - reprezintă perioadele de raportare trimestrială , succesive

* * Entitătile mentionate la art. 5l alin. (1) si (2) din Norma Băncii Nationale a României nr. 6/2006, cu modificările si completării* ulterioare vor completa coIoana n-2, asigurând următoarele corelatii: rd.l Anexa 3= rd.l 4 Anexa 2, rd. 2 Anexa 3 = rd 10 Anexa 2 rd. 3 Anexa 3 = rd.13 Anexa 2, rd.4 Anexa 3= rd.21 Anexa 1, rd. 5 Anexa 3 = rd. 12 Anexa 1, rd. 6 Anexa 3= rd.20 Anexa 1.