MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 107         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 65 din 25 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor ari. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

113. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale, pentru finantarea actiunilor privind reconstruirea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităti naturale - inundatii si/sau alunecări de teren

 

114. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 

122. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea si functionarea Administratiei Fondului Cultural National

 

123. - Hotărâre privind stabilirea cuantumului contributiilor directe ale titularilor de autorizatie nucleară pentru anul 2007, datorat Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

 

124. - Hotărâre pentru aprobarea pretului de vânzare al Buletinului procedurilor de insolventă

 

125. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

22. - Decizie privind eliberarea domnului Panaite Toader din functia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

23. - Decizie privind eliberarea domnului Badea Mihail-Dragos din functia de asistent de cabinet în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

53/M.20. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului apărării pentru aprobarea reclasificării spatiului aerian national sub nivelul de zbor 195 si stabilirea limitelor superioare ale zonelor de control de aerodrom din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucuresti

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

46. - Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L. si retragerea aprobării acordate domnului Nae Eugen ca administrator - director general al acestei societăti comerciale

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            46. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 65

din 25 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, exceptie ridicată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia judiciară civilă în Dosarul nr. 10.529/1/2005 (2.537/2005) al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspund părtile Augustin Clejan si Guvernul României - Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, prin consilier juridic, constatându-se lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Partea Augustin Clejan solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, în timp ce reprezentantul Guvernului României - Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 apreciază că exceptia invocată este întemeiată, textul criticat încălcând art. 131 alin. (1) din Constitutie. Mai arată că, până la aparitia reglementării contestate, în cauzele de contencios administrativ, prezenta procurorului era obligatorie, ceea ce constituia o garantie în sensul că legea va fi respectată. Prin interzicerea absolută a acestuia de a participa la solutionarea cererilor în contencios administrativ, se limitează rolul său constitutional de a reprezenta interesele generale ale societătii si de a apăra ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul constitutional al art. 131 alin. (1) conferă Ministerului Public rolul ca, în activitatea judiciară, să reprezinte interesele generale ale societătii si să apere ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor. Pentru a-si putea îndeplini acest rol, trebuie să i se asigure participarea în solutionarea cauzelor de contencios administrativ, si nu împiedicarea activitătii sale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 10.529/1/2005 (2.537/2005), Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, exceptie ridicată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia judiciară civilă într-o cauză având ca obiect solutionarea recursului împotriva sentintei pronuntate într-o actiune în contencios administrativ.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că reglementările legale anterioare privind contenciosul administrativ permiteau participarea procurorului la astfel de cauze, pe când textul criticat prevede, în mod expres, că cererile în contencios administrativ se solutionează fără participarea reprezentantului Ministerului Public. Această normă prohibitivă încalcă atât prevederile art. 131 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora, în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor, cât si ale art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este întemeiată, fiind încălcate prevederile art. 131 alin. (1) din Constitutie si ale art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate ridicată este întemeiată. Se apreciază că ansamblul reglementărilor legale trebuie să asigure rolul constitutional al Ministerului Public de reprezentare a intereselor generale ale societătii, de apărare a ordinii de drept, precum si a drepturilor si libertătilor cetătenilor. Acest rol al său trebuie să se reflecte în activitatea judiciară chiar prin posibilitatea, oferită la nivel legislativ, de a participa la judecarea proceselor, în acord cu obiectivele stabilite de Constitutie. Astfel, Ministerului Public trebuie să i se asigure dreptul de a aprecia si de a actiona pentru realizarea obiectivelor mentionate de art. 131 alin. (1) din Constitutie. Cum raporturile juridice conflictuale ce fac obiectul contenciosului administrativ depăsesc, în unele cazuri, interesul părtilor, intrând în sfera interesului public, Avocatul Poporului apreciază că participarea Ministerului Public în solutionarea cererilor de contencios administrativ este pe deplin justificată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile părtii prezente, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 332/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006. În realitate, Curtea constată că prevederea criticată este un act modificator al art. 1 alin. (9) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si, potrivit art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, „Dispozitiile de modificare si de completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificându-se cu acesta”. În consecintă, obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 1 alin. (9) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004. Totodată, Curtea retine că, astfel cum rezultă din motivarea exceptiei, autorul acesteia critică numai teza întâi a art. 1 alin. (9) din Legea nr. 554/2004, text asupra căruia Curtea urmează a se pronunta.

Astfel, textul legal criticat are următorul cuprins:

„(9) Cererile în contencios administrativ se solutionează fără participarea reprezentantului Ministerului Public. [...]”.

Textul constitutional invocat în sustinerea exceptiei este cel al art. 131 alin. (1) privind rolul Ministerului Public. Totodată, se consideră că sunt încălcate si prevederile art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Dispozitiile art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, astfel cum au fost modificate prin prevederile art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005, consacră solutia legislativă potrivit căreia cererile în contencios administrativ se solutionează fără participarea reprezentantului Ministerului Public. Este o dispozitie legală cu un caracter prohibitiv, care nu lasă posibilitatea procurorului de a participa la solutionarea cererilor în contencios administrativ nici dacă ar aprecia-o ca fiind necesară pentru a apăra ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor.

Curtea retine că, în expunerea de motive a ordonantei de urgentă modificatoare, este făcută o singură referire cu privire la procuror, si anume aceea că se urmăreste restrângerea participării procurorului în litigiile civile. Or, Legea nr. 554/2004 nu reglementează cadrul procesual al litigiilor civile, ci contenciosul administrativ, definit de art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 554/2004 ca fiind activitatea de solutionare, de către instantele de contencios administrativ competente potrivit legii, a litigiilor în care cel putin una dintre părti este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim.

Având în vedere faptul că rolul constitutional al Ministerului Public este acela de reprezentare a intereselor generale ale societătii, de apărare a ordinii de drept, precum si a drepturilor si libertătilor cetătenilor, Curtea constată că ansamblul reglementărilor legale trebuie să garanteze si să asigure dreptul Ministerului Public să îsi exercite acest rol. În activitatea judiciară, mai ales în domeniul contenciosului administrativ, unde întotdeauna o parte a procesului este o autoritate publică, premisa pentru îndeplinirea rolului constitutional al Ministerului Public este tocmai participarea în sedintă a reprezentantului său. Astfel, prin participarea reprezentantului Ministerului Public se impune o garantie în plus atât în sensul apărării ordinii de drept, a intereselor generale ale societătii, cât si în ideea apărării drepturilor si libertătilor cetătenilor, iar Ministerul Public are garantată posibilitatea de a-si exercita în deplinătate rolul său constitutional.

Curtea retine că, în domeniul contenciosului administrativ, textul constitutional al art. 131 alin. (1) nu poate fi circumscris numai la situatiile prevăzute de art. 1 alin. (4) si (5) din Legea nr. 554/2004, si anume la actiunile introduse direct de către Ministerul Public la instanta de contencios administrativ competentă, întrucât ar rezulta că, în acest domeniu, rolul Ministerului Public ar fi limitat numai la cele două situatii si numai în aceste situatii ar putea să reprezinte interesele generale ale societătii, să apere ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor, ceea ce, evident, este eronat.

Astfel, Curtea constată că, în lipsa posibilitătii procurorului de a participa la judecarea cererilor în contencios administrativ, se produce o nepermisă restrângere a rolului său constitutional, iar cum printr-o lege nu se poate restrânge sfera de aplicabilitate a unui text constitutional, este evidentă neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Prevederile art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea nr. 554/2004 apar cu atât mai neconstitutionale cu cât, potrivit dispozitiilor art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă, procurorul poate pune concluzii în orice proces civil, în oricare fază a acestuia, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor si libertătilor cetătenilor. Astfel, Curtea constată că este inadmisibil ca în cadrul litigiilor civile să se recunoască posibilitatea participării procurorului în anumite conditii, iar în cele de contencios administrativ, unde Ministerul Public ar putea actiona în mod eficient pentru îndeplinirea competentelor prevăzute de art. 131 alin. (1) din Constitutie, rolul acestuia să fie limitat numai la ipotezele stricte prevăzute de art. 1 alin. (4) si (5) din Legea nr. 554/2004.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia judiciară civilă în Dosarul nr. 10.529/1/2005 (2.537/2005) al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal si constată că dispozitiile art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt neconstitutionale.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale, pentru finantarea actiunilor privind reconstruirea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităti naturale - inundatii si/sau alunecări de teren

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.582 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale, pentru finantarea actiunilor privind reconstruirea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităti naturale - inundatii si/sau alunecări de teren, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Actiunile prevăzute la alin. (1) constau în:

a) achizitionarea unor materiale de constructii suplimentare fată de cele distribuite centralizat;

b) transportul materialelor de constructii la punctele de lucru;

c) lucrări de reconstruire a caselor de locuit distruse;

d) asistentă tehnică pentru evaluarea lucrărilor de reconstructie.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să ntroducă modificările corespunzătoare în structura bugetului je stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

László Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 113.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea administrativ-teritorială

Sume alocate

- mii lei -

1.

 

 

Bistrita-Năsăud

 

 

Comuna Târlisua

273

Comuna Feldru

7

 

280

2.

 

 

 

Călărasi

 

 

 

Comuna Chiselet

21

Comuna Spantov

7

Comuna Mănăstirea

21

 

49

3.

 

 

Dâmbovita

 

 

Comuna Ocnita

7

Orasul Pucioasa

7

 

14

4.

 

Dolj

 

Comuna Rast

1.036

 

1.036

5.

Giurgiu

Municipiul Giurgiu

77

 

77

6.

Gorj

Comuna Rosia de Amaradia

84

 

84

7.

 

 

Mures

 

 

 

Orasul Iernut

14

Comuna Fântânele

14

Comuna Sânpetru de Câmpie

7

 

 

35

8.

 

Satu Mare

 

Comuna Bogdand

7

 

7

TOTAL

1.582

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei, la capitolul 61.01 „Ordine publică si sigurantă natională”, titlul X „Active nefinanciare”, articolul „Active fixe”, alineatul „Masini, echipamente si mijloace de transport”, cu suma de 18.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului

de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2007.

Art. 3. - Ministerul Justitiei răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 114.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea si functionarea Administratiei Fondului Cultural National

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea si functionarea Administratiei Fondului Cultural National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 3 august 2005, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Nu poate fi membru al Consiliului

Administratiei persoana care face parte, pe durata exercitării calitătii de membru al Consiliului, din organele de conducere ale unui operator cultural care solicită finantare nerambursabilă din Fondul Cultural National.”

2. Anexa „Declaratie de interese” se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 122.

 

ANEXA

 

DECLARATIE DE INTERESE

 

Subsemnatul ........................................................................................ în calitate de membru al Consiliului

Administratiei Fondului Cultural National, declar pe propria răspundere că pe durata exercitării calitătii de membru al Consiliului nu voi face parte din organele de conducere ale unui operator cultural care solicită finantare nerambursabilă din Fondul Cultural National.

Confirm că în situatia în care as descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în situatia de incompatibilitate mentionată, voi declara imediat acest lucru si mă voi retrage.

Înteleg să dau prezenta declaratie sub sanctiunea aplicabilă infractiunii de fals în declaratii.

 

Semnătura

.............................

Data

.............................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cuantumului contributiilor directe ale titularilor de autorizatie nucleară pentru anul 2007, datorat Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 17 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă cuantumul contributiilor directe ale titularilor de autorizatie nucleară pentru anul 2007, datorat Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 123.

 

ANEXĂ

 

CUANTUMUL

contributiilor anuale directe pentru anul 2007, destinate gospodăririi deseurilor radioactive, si titularii de autorizatie nucleară

 

Nr. crt.

Titularii de autorizatie nucleară

Cuantumul contributiei pentru combustibilul nuclear uzat

Cuantumul contributiei pentru deseuri radioactive slab si mediu active, conditionate în vederea depozitării definitive

1.

Societatea Natională „Nuclearelectrica” - S.A. CNE PROD Cernavodă

Echivalentul a 0,120 euro/MWh (e) generat pe an

-

2.

Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare - Sucursala Cercetări Nucleare Pitesti

Echivalentul a 0,325 euro/MWh (t) generat pe an

Echivalentul a 220 euro/m3

3.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică si Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”

-

Echivalentul a 220 euro/m3

 

NOTĂ:

Unitătile vor achita contravaloarea în lei a contributiilor mai sus precizate la cursul valutar al Băncii Nationale a României din ziua efectuării plătii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea pretului de vânzare al Buletinului procedurilor de insolventă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. (7) din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, precum si a altor acte normative cu incidentă aupra acestei proceduri, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă pretul de vânzare al Buletinului procedurilor de insolventă, individual si pe bază de abonament, pe suport fizic, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă pretul de vânzare al Buletinului procedurilor de insolventă, pe bază de abonament, pe suport electronic, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - În situatia în care suportul fizic al Buletinului procedurilor de insoiventă este însotit de un suport CD ce cuprinde liste-anexe privind creditorii, reprezentări grafice, alte anexe, care, datorită volumului, nu pot fi redate în cadrul acestuia, la pretul de vânzare se va adăuga contravaloarea suportului CD.

Art. 4. - Numerele bis ale Buletinului procedurilor de insoiventă, pe suport fizic si electronic, se vor furniza în afara abonamentului, cu achitarea contravalorii acestora.

Art. 5. - Vânzarea Buletinului procedurilor de insoiventă, pe bază de abonament, pe suport fizic si electronic, si individual, pe suport fizic, se realizează de Oficiul National al Registrului Comertului.

Art. 6. - Abonamentele pe suport fizic sunt anuale, trimestriale sau lunare si se vor realiza prin încheierea de contracte cu beneficiarii, pe bază de comandă, transmisă la Oficiul National al Registrului Comertului cu cel putin 30 de zile lucrătoare înainte.

Art. 7. - Abonamentele pe suport electronic sunt anuale, trimestriale sau lunare si se vor realiza prin încheierea de contracte cu beneficiarii, pe bază de comandă, iar activarea conturilor se realizează în maximum două zile lucrătoare de la data primirii comenzii de către Oficiul National al Registrului Comertului.

Art. 8. - Contravaloarea abonamentului se plăteste în contul Oficiului National al Registrului Comertului, iar ordinul de plată se transmite odată cu comanda. Contractele de furnizare a Buletinului procedurilor de insoiventă se vor încheia în maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii comenzii de către Oficiul National al Registrului Comertului.

Art. 9. - Pentru vânzarea Buletinului procedurilor de insoiventă pe suport fizic, în mod individual, după epuizarea stocului disponibil, se va utiliza tariful pentru multiplicarea documentelor, stabilit prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 10. - Pretul de vânzare al Buletinului procedurilor de insoiventă, pe bază de abonament, pe suport fizic si electronic, si individual, pe suport fizic, se actualizează anual în functie de rata inflatiei. Pentru suportul fizic, pretul de vânzare se actualizează si ori de câte ori se majorează costul aferent tipăririi si difuzării, în situatia în care acestea se realizează de terte persoane, conform dispozitiilor legale în materie.

Art. 11. - Oficiul National al Registrului Comertului va elabora modelul si continutul-cadru ale contractului si ale comenzii prevăzute la art. 6 si 7, precum si orice alt document care se impune în activitatea de vânzare a Buletinului procedurilor de insoiventă.

Art. 12. - Vânzarea Buletinului procedurilor de insoiventă pe suport fizic, pe bază de abonament si individual, se va realiza începând cu trimestrul II al anului 2007, până la această dată Oficiul National al Registrului Comertului putând elibera copii ale publicatiei.

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 124.

 

ANEXA Nr. 1

 

PRETUL DE VÂNZARE

al Buletinului procedurilor de insolventă individual si pe bază de abonament, pe suport fizic

 

Denumirea publicatiei

Pretul abonamentului anual*)

Pretul abonamentului trimestrial**)

Pretul abonamentului lunar***)

Pretul individual

Buletinul procedurilor de insolventă

2.550,65 lei

637,66 lei

212,55 lei

1,20 lei


*) Pentru abonamentele anuale, comanda se va transmite la Oficiul National al Registrului Comertului cu cel putin 30 de zile lucrătoare înainte de data de 1 ianuarie a anului pentru care se face abonamentul.

**) Pentru abonamentele trimestriale, comanda se va transmite la Oficiul National al Registrului Comertului cu cel putin 30 de zile lucrătoare înainte de data de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie a anului în care se face abonamentul, după caz.

***) Pentru abonamentele lunare, comanda se va transmite la Oficiul National al Registrului Comertului cu cel putin 30 de zile lucrătoare înainte de data de întâi a lunii pentru care se face abonamentul.

 

ANEXA Nr. 2

 

PRETUL DE VÂNZARE

al Buletinului procedurilor de insolventă, pe bază de abonament, pe suport electronic

 

Denumirea publicatiei

Pretul abonamentului anual

Pretul abonamentului trimestrial

Pretul abonamentului lunar

Buletinul procedurilor de insolventă

949,95 lei

237,49 lei

79,16 lei

 

NOTĂ:

Pentru abonamentele anuale, trimestriale si lunare, comanda se va transmite la Oficiul National al Registrului Comertului, iar activarea contului se va realiza în maximum două zile lucrătoare de la primirea acesteia.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării are un secretar general, înalt functionar public, numit în conditiile legii.

(2) Secretarul general asigură stabilitatea functionării Ministerului Educatiei si Cercetării, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale dintre structurile ministerului.

(3) Secretarul general îndeplineste atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Secretarul general îndeplineste si alte atributii stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării sau prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.”

2. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Educatiei si Cercetării” se modifică si se înlocuieste cu anexa ia prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul National pentru Burse de Studii în Străinătate se desfiintează si se înfiintează

Directia burse în străinătate în subordinea ministrului educatiei si cercetării.

(2) La aceeasi dată Directia burse în străinătate preia atributiile Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate. Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Educatiei si Cercetării se modifică în mod corespunzător.

(3) Personalul Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate se preia, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conditiile legii, cu încadrarea în numărul maxim de 407 posturi aprobate.

(4) Pct. XI lit. A din anexa nr. 3 „Institutiile si unitătile care functionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, exceptând unitătile de cercetare stiintifiică” la Hotărârea Guvernului nr. 223/2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

(5) Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2005 pentru înfiintarea Centrului National pentru Burse de Studii în Străinătate prin reorganizarea Oficiului National al Burselor de Studii în Străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 12 ianuarie 2006, se abrogă la 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Bucuresti, 7 februarie 2007. Nr. 125.

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Cătălin-Ionel Dănilă,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

ANEXĂ

 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 223/2005)

 

Numărul maxim de posturi = 407

Exclusiv demnitarii si posturile aferente ministrului

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Ministerului Educatiei si Cercetării

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Panaite Toader din functia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Panaite Toader se eliberează din functia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 februarie 2007.

Nr. 22.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Badea Mihail-Dragos din functia de asistent de cabinet în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Badea Mihail-Dragos se eliberează din functia de asistent de cabinet în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 februarie 2007.

Nr. 23.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

Nr. 53 din 22 ianuarie 2007

MINISTERUL APĂRĂRII

Nr. M.20 din 30 ianuarie 2007

 

 

ORDIN

pentru aprobarea reclasificării spatiului aerian national sub nivelul de zbor 195 si stabilirea limitelor superioare ale zonelor de control de aerodrom din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucuresti

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerului Apărării,

în scopul asigurării unei aplicări uniforme si simplificate a claselor OACI (Organizatia Aviatiei Civile Internationale) de spatiu aerian si a serviciilor de trafic aerian furnizate în aceste spatii aeriene, potrivit reglementărilor nationale de aeronautică civilă, în concordantă cu standardele si practicile recomandate prevăzute în anexele la Conventia privind aviatia civilă internatională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944,

potrivit prevederilor programului EUROCONTROL de integrare si convergentă ECIP, cu aplicabilitate paneuropeană, de reorganizare a spatiului aerian al statelor membre,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1999 pentru ratificarea Protocolului armonizând Conventia internatională privind cooperarea pentru siguranta navigatiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificări, adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, si a Protocolului aditional privind trecerea de la regimul Acordului multilateral privind tarifele de rută din 12 februarie 1981 la regimul Anexei IV („Dispozitii privind sistemul comun de tarife de rută”) la Conventia internatională privind cooperarea pentru siguranta navigatiei aeriene EUROCONTROL, armonizată prin Protocolul adoptat la Bruxelles la 27 iunie 1997, aprobată prin Legea nr. 97/1999,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 lit. b) si f) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 si art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiintarea Regiei Autonome „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si ministrul apărării emit următorul ordin:

Art. 1. - Spatiul aerian national inferior, de la nivelul de zbor (FL) 195 inclusiv si până la sol, se reclasifică astfel:

a) Spatiul aerian national inferior de la nivelul de zbor (FL) 195 inclusiv până la nivelul de zbor (FL) 105 se reclasifică devenind spatiu aerian controlat continuu de clasă C; se exceptează de la această prevedere portiunea de spatiu aerian între aceste niveluri limită, aferentă zonei terminale (TMA) Bucuresti, care rămâne clasificată de clasă A.

b) Spatiul aerian de la nivelul de zbor (FL) 105 inclusiv până la, inclusiv, nivelul minim de zbor pe căile aeriene cuprinse în Publicatia de Informare Aeronautică (AlP) România la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se reclasifică în spatiu aerian controlat de clasă C doar pe căile aeriene, spatiul aerian din afara căilor aeriene respective păstrându-se de clasă G, cu exceptia portiunii de spatiu aerian între FL 105 si limita inferioară a zonei terminale (TMA) Bucuresti, care rămâne clasificată de clasă A.

c) Spatiul aerian de sub nivelul minim de zbor pe căile aeriene si sub limita inferioară a TMA Bucuresti, până la sol, se reclasifică devenind spatiu aerian necontrolat continuu de clasă G; se exceptează de la această prevedere portiunile de spatiu aerian definite ca zone de control de aerodrom (CTR) si publicate în AlP România la

data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, care rămân clasificate de clasă O

Art. 2. - (1) Pătrunderea unui zbor efectuat ca trafic aerian general (GAT) după reguli de zbor la vedere (VFR) În interiorul spatiului aerian controlat de clasă C, prevăzut la art. 1, se permite de către serviciile de trafic aerian numai:

a) În conformitate cu o autorizare emisă de o unitate de control al traficului aerian (autorizare ATC);

b) În cadrul unor zone rezervate de spatiu aerian în mod specific în acest scop, zone care se definesc, se publică, se activează si se dezactivează în conformitate cu prevederile aplicabile ale reglementărilor aeronautice civile sau militare, după caz; o asemenea zonă poate fi un coridor de spatiu aerian stabilit în acest scop de Statul Major al Fortelor Aeriene (SMFA) si Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA {R.A. ROMATSA), cu avizul Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” (AACR); sau

c) conform procedurilor de colaborare încheiate de către un operator aerian cu R.A. ROMATSA, cu avizul AACR.

(2) Alocarea unui spatiu aerian sub forma unei zone reglementate în conditiile prevăzute la alin. (1) se face de către Grupa civil-militară pentru managementul spatiului aerian (AMC România), la solicitarea operatorului în cauză, care trebuie să îndeplinească procedura si instructiunile publicate în AIP România si/sau în AIP Militar, în conformitate cu reglementările aeronautice civile si/sau militare aplicabile.

(3) Agentii aeronautici civili operatori de aviatie generală si lucru aerian care îsi desfăsoară activitatea de zbor în alte zone decât cele prevăzute la art. 1 si care necesită în acest scop rezervarea unui spatiu aerian specificat trebuie să solicite acest lucru Grupei civil-militare pentru managementul spatiului aerian (AMC România) si să obtină o asemenea rezervare de spatiu aerian în conformitate cu reglementările aeronautice civile si/sau militare aplicabile, îndeplinind procedura si instructiunile publicate în AIP România si/sau în AIP Militar.

Art. 3. - (1) Accesul traficului aerian general după regulile de zbor la vedere în interiorul spatiului aerian de clasă C este permis numai aeronavelor echipate cu echipamente de radiocomunicatie aer-sol în banda de frecvente foarte înalte (VHF) pentru realizarea comunicatiei cu unitătile de control al traficului aerian si transponder operational în mod C. Îndeplinirea acestor conditii intră în responsabilitatea operatorului.

(2) În functie de traficul aerian din zona proprie de responsabilitate si în perioade de timp determinate, unitătile de control al traficului aerian de aerodrom pot aproba operarea unor aeronave care zboară după regulile de zbor la vedere fără a fi echipate cu transponder.

Art. 4. - Coordonarea zborurilor civile si militare se execută în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civil-militare române privind managementul spatiului aerian (ASM) si aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spatiului aerian (FUA) În România (RACMR-ASM/FUA) si cu prevederile procedurilor încheiate în acest sens între unitătile civile si militare de control al traficului aerian.

Art. 5. - (1) Limitele superioare ale zonelor de control de aerodrom (CTR) din Regiunea de informare a zborurilor (FIR) Bucuresti, publicate în AIP România (niveluri raportate la suprafata izobarică corespunzătoare valorii presiunii standard OACI), sunt prevăzute în anexa nr. 1 (unitatea de măsură fiind 1 foot = 0,3048 m).

(2) Zonele militare de control de aerodrom din FIR Bucuresti, publicate în AIP România ca zone periculoase (LRD), devin zone restrictionate (LRR), iar limitele superioare ale acestor zone (niveluri raportate la suprafata izobarică corespunzătoare valorii presiunii standard OACI) sunt prevăzute în anexa nr. 2 (unitatea de măsură fiind 1 foot = 0,3048 m).

Art. 6. - (1) Furnizorii de servicii de trafic aerian civili si/sau militari, care deservesc traficul aerian general si/sau traficul aerian operational în spatiile aeriene prevăzute la art. 1, precum si în zonele de control de aerodrom prevăzute la art. 5, au obligatia să respecte reglementările aeronautice nationale civile si/sau militare, după caz.

(2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin, R.A. ROMATSA împreună cu SMFA au obligatia de a reactualiza toate procedurile de coordonare civil-militare care se aplică între serviciile de trafic aerian civile si militare în zonele de control de aerodrom specificate si în vecinătatea acestora, cu respectarea reglementărilor aeronautice aplicabile.

Art. 7. - AACR si SMFA vor elabora si vor publica în AIP România si/sau în AIP Militar, în scopul informării utilizatorilor spatiului aerian, informatiile si instructiunile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, cu respectarea standardelor specifice serviciilor de informare aeronautică.

Art. 8. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului prin Directia generală aviatie civilă, Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, Regia Autonomă „Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian” - ROMATSA si Ministerul Apărării prin Statul Major al Fortelor Aeriene si Comandamentul Aerian Operational Principal vor lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la publicarea în AIP România si/sau în AIP Militar.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul apărării,

Ioan Ion,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

LIMITELE SUPERIOARE

ale zonelor de control de aerodrom (CTR) din FIR Bucuresti

 

CTR

(Ft)

CTR

(Ft)

CTR

(Ft)

Arad

5.500

Cluj-Napoca

7.500

Satu Mare

5.500

Bucuresti-Băneasa

2.000

Craiova

5.500

Sibiu

11.500

Bucuresti-Otopeni

2.000

Constanta

6.500

Suceava

9.500

Bacău

6.500

Iasi

5.500

Timisoara

5.500

Baia Mare

5.500

Oradea

5.500

Târgu Mures

7.500

 

 

 

 

Tulcea

6.500

 

ANEXA Nr. 2

 

LIMITELE SUPERIOARE

ale zonelor militare de control de aerodrom din FIR Bucuresti, stabilite drept zone restrictionate (LRR)

 

Zonă LRR

(Ft)

47 - Fetesti

5.500

48 - Boboc

5.500

49 - Câmpia Turzii

7.500

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L. si retragerea aprobării acordate domnului Nae Eugen ca administrator - director general al acestei societăti comerciale

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 23 ianuarie 2007, conform prevederilor art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Referatului de constatare nr. 17.177 din 15 ianuarie 2007, întocmit în temeiul art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a constatării nerespectării prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L., cu sediul în satul Livezeni, comuna Stâlpeni, judetul Arges, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J03/532 din 1 august 2002, cod unic de înregistrare 14795306 si reprezentată legal de domnul Nae Eugen în calitate de administrator - director general,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

În sedinta din data de 17 noiembrie 2005, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, la cererea Societătii Comerciale „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L., suspendarea, pe o perioadă de 12 luni, a desfăsurării activitătii de asigurare a acestei societăti comerciale începând cu data de 1 noiembrie 2005, măsură transpusă prin Decizia nr. 4.538 din 2 decembrie 2005.

Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 183.021 din 6 decembrie 2006, Societatea Comercială „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L. a solicitat prelungirea suspendării cu încă 12 luni.

Ca urmare a controlului permanent efectuat de Directia generală reglementări si autorizări asigurări generale la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile art. 381 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, s-a constatat că Societatea Comercială „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L nu a respectat prevederile art. 33 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Astfel, desi Societatea Comercială „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L. figurează în baza de date a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor ca fiind broker de asigurare cu activitate suspendată, din Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 177.494 din 18 septembrie 2006 rezultă că, prin Actul aditional înregistrat la Oficiul Registrului Comertului Arges sub nr. 2.630 din 30 mai 2006, unitatea si-a modificat obiectul principal de activitate din „activităti auxiliare ale claselor de asigurări si de pensii cod 6720 în activităti auxiliare ale claselor de asigurări si de pensii (agent de asigurare) cod 6720”, fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Prin urmare, Societatea Comercială „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L. nu a respectat prevederile art. 33 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, care stipulează următoarele: „Calitatea de agent de asigurare sau agent de reasigurare ori agent de asigurare subordonat, persoană fizică sau juridică, precum si cea de subagent este incompatibilă cu cea de broker de asigurare si/sau de reasigurare ori de asistent în brokeraj.”

Nerespectarea prevederilor legale sus-mentionate constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. k) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

De săvârsirea acestor fapte se fac vinovati Societatea Comercială „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L., precum si administratorul - director general al societătii, în persoana domnului Nae Eugen.

Fată de aceste motive, pentru faptele nelegale retinute în sarcina Societătii Comerciale „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L., precum si a administratorului - director general al societătii, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în sedinta din data de 23 ianuarie 2007, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât:

- retragerea aprobării acordate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor domnului Nae Eugen ca administrator - director general al Societătii Comerciale „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L., în conformitate cu art. 5 lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare;

- retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care se decide:

Art. 1. - Se retrage aprobarea acordată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor domnului Nae Eugen ca administrator - director general al Societătii Comerciale „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L., în conformitate cu art. 5 lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Se retrage autorizatia de functionare a Societătii Comerciale „SHARKS CORPORATION 2002” -S.R.L., cu sediul în satul Livezeni, comuna Stâlpeni, judetul Arges, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J03/532 din 1 august 2002, cod unic de înregistrare 14795306 si reprezentată legal de domnul Nae Eugen în calitate de administrator - director general, conform dispozitiilor art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (6) din aceeasi lege.

Art. 3. - Societătii Comerciale „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 4. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „SHARKS CORPORATION 2002” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 46.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. I. - Regulamentul de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La capitolul II „Dispozitii privind conducerea instantelor, atributiile judecătorilor, ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului din departamentul economico-financiar si administrativ”, după articolul 26 se introduce o nouă sectiune, sectiunea a IV1-a, cu următorul cuprins:

„SECTIUNEA a IV1-a Măsuri privind unificarea practicii judiciare

Art. 261. - (1) La nivelul fiecărei sectii sau, după caz, al fiecărei instante, acolo unde nu sunt organizate sectii se organizează întâlniri lunare ale judecătorilor, în care vor fi discutate problemele de drept care au condus la pronuntarea unor solutii diferite.

(2) Problemele de drept prevăzute la alin. (1) sunt analizate, în prealabil, de către presedintele sectiei sau, după caz, de vicepresedintele instantei ori de judecătorul delegat de presedintele instantei, care va prezenta un studiu asupra acestora, cu referire si la practica judiciară a altor instante, în care, în mod obligatoriu, îsi va expune opinia motivată, studiu ce se supune dezbaterii judecătorilor.

(3) Opiniile judecătorilor asupra problemelor de drept dezbătute se consemnează într-o minută care va fi analizată în cadrul întâlnirilor trimestriale ce se organizează la nivelul curtii de apel.

Art. 262. - (1) Vicepresedintele curtii de apel răspunde de organizarea întâlnirilor trimestriale ale judecătorilor din cadrul curtii si al instantelor din circumscriptia acesteia, în care vor fi dezbătute problemele de drept care au generat o practică neunitară. Întâlnirile pot fi organizate si pe domenii de specializare. Dispozitiile alin. (2) ale art. 261 se aplică în mod corespunzător.

 (2) La întâlnirile prevăzute la alin. (1) poate fi invitat si procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.

Art. 263. - În cazul în care întâlnirile trimestriale se organizează pe domenii de specializare, sunt invitati si judecători din cadrul sectiei de specialitate a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, în scopul discutării problemelor de practică neunitară la nivel national.

Art. 264. - Presedintii sectiilor sau, după caz, vicepresedintii instantelor, judecătorul delegat cu organizarea studiului profesional al judecătorilor vor urmări ca în cadrul întâlnirilor periodice ale acestora să fie analizată practica instantelor de control judiciar. De asemenea, va fi organizată discutarea, în colective de judecători, a noilor reglementări si a modului de interpretare a acestora.

Art. 265. - (1) Pentru publicarea hotărârilor judecătoresti pe portalul instantelor de judecată, judecătorii vor prezenta lunar un rezumat al hotărârilor considerate relevante din punctul de vedere al problemelor de drept solutionate, cu indicarea numărului hotărârii si a domeniului asociat.

(2) Trimestrial, curtile de apel vor întocmi Buletinul jurisprudentei cu decizii relevante.”

2. La articolul 137, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Presedintii curtilor de apel vor lua măsuri pentru achizitionarea, de către serviciile de documentare, în limita fondurilor disponibile, a culegerilor de decizii ale Curtii Constitutionale, jurisprudentei Înaltei Curti de Casatie si Justitie, a curtilor de apel, precum si a jurisprudentei Curtii Europene pentru Drepturile Omului si a Curtii Europene de Justitie.”

Art. II. - Regulamentul de ordine interioară al instantelor judecătoresti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător

Anton Pandrea

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 46.