MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 895         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 decembrie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

361. – Lege pentru ratificarea Conventiei privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996

 

Conventia de la Haga privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor

 

1.084. – Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

94. – Hotărâre privind prelungirea mandatului membrilor Curtii de Conturi

 

95. – Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

204. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitătile care produc alimente de origine animală

 

1.344 – Ordin al ministrului transporturilor privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60) sectorul Bucuresti–Ploiesti–Brasov

 

1.360. – Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei care urmează să desfăsoare pe propria răspundere activităti specifice transportului feroviar

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 868/2007

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Conventiei privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. – Se ratifică Conventia privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996, semnată de România la 15 noiembrie 2006.

Art. 2. – (1) Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, România formulează următoarele declaratii:

a) în conformitate cu dispozitiile alin. (1) al art. 29 din Conventie, se desemnează Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului ca autoritate centrală pentru ducerea la îndeplinire a obligatiilor stabilite prin aceasta;

b) în conformitate cu alin. (2) al art. 34 din Conventie, România declară că cererile primite conform alin. (1) al art. 34 se transmit autoritătilor sale numai prin intermediul autoritătii sale centrale, respectiv Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului;

c) în temeiul alin. (3) al art. 40 din Conventie, autoritatea română competentă să elibereze certificatul prevăzut la alin. (1) si (2) ale aceluiasi articol este Tribunalul Bucuresti;

d) în conformitate cu art. 44, cererile formulate potrivit art. 8 si 9 se transmit prin intermediul Ministerului Justitiei, iar cele formulate potrivit art. 33 se transmit prin intermediul Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului.

(2) Cu ocazia depunerii instrumentelor de ratificare, în temeiul art. 2 din Decizia Consiliului 2003/93/CE din 12 decembrie 2002 autorizând statele membre, în interesul Comunitătii, să semneze Conventia de la Haga din 1996 privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea privind răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 48 din 21 februarie 2003, România declară următoarele:

„Articolele 23, 26 si 52 ale Conventiei permit statelor contractante un anumit grad de flexibilitate, menit a aplica o procedură mai simplă si mai rapidă de recunoastere si executare a hotărârilor judecătoresti. Regulile comunitare prevăd un sistem de recunoastere si executare care este cel putin la fel de favorabil ca si cel prevăzut de Conventie. În consecintă, o hotărâre pronuntată într-un stat membru al Uniunii Europene, referitoare la materia care priveste Conventia, este recunoscută si executată în România, prin aplicarea regulilor interne relevante ale drepturilor comunitar.”

Art. 3. – Cu ocazia depunerii instrumentului de aderare, România formulează următoarea rezervă:

„Potrivit art. 60 coroborat cu alin. (1) al art. 55 din Conventie, România îsi rezervă:

a) competenta autoritătilor sale de a lua măsuri pentru protejarea bunurilor copilului situate pe teritoriul său;

b) dreptul de a nu recunoaste răspunderea părintească ori măsurile care sunt incompatibile cu măsurile luate de autoritătile sale privind aceste bunuri.”

Prezenta lege transpune Decizia Consiliului 2003/93/CE din 12 decembrie 2002 autorizând statele membre, în interesul Comunitătii, să semneze Conventia de la Haga din 1996 privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 48 din 21 februarie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2007.

Nr. 361.

 

CONVENTIA DE LA HAGA

privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor*)

(adoptată la 19 octombrie 1996 si intrată în vigoare la 1 ianuarie 2002)

*) Traducere.

 

Statele semnatare ale prezentei conventii,

luând în considerare necesitatea îmbunătătirii protectiei copiilor în situatiile internationale,

dorind să evite conflictele dintre sistemele juridice în privinta competentei, legii aplicabile, recunoasterii si executării măsurilor de protectie a copiilor,

reafirmând importanta cooperării internationale pentru protectia copiilor,


confirmând faptul că interesul superior al copilului trebuie să fie luat în considerare cu prioritate,

constatând necesitatea revizuirii Conventiei din 5 octombrie 1961 privind competenta autoritătilor si legea aplicabilă în privinta protectiei minorilor,

dorind să stabilească prevederi comune în acest scop, luând în considerare Conventia ONU cu privire la drepturile copilului din 20 noiembrie 1989,

au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare al Conventiei

 

ARTICOLUL 1

 

(1) Prezenta conventie are ca obiect:

a) determinarea statului ale cărui autorităti sunt competente să ia măsurile de protectie a persoanei sau a bunurilor copilului;

b) determinarea legii aplicabile de către aceste autorităti în exercitiul competentei lor;

c) determinarea legii aplicabile răspunderii părintesti;

d) asigurarea recunoasterii si executării unor asemenea măsuri de protectie în toate statele contractante;

e) stabilirea cooperării necesare între autoritătile statelor contractante pentru a asigura atingerea obiectivelor Conventiei.

(2) În sensul prezentei conventii, termenul răspundere părintească include autoritatea părintească sau orice relatie similară acestei autorităti, prin care se determină drepturi, puteri si obligatii ale părintilor, tutorelui sau ale altui reprezentant legal în legătură cu persoana sau bunurile copilului.

 

ARTICOLUL 2

 

Conventia se aplică copiilor din momentul nasterii lor si până la împlinirea vârstei de 18 ani.

 

ARTICOLUL 3

 

Măsurile prevăzute la art. 1 pot să se refere în mod deosebit la:

a) atribuirea, exercitiul si restrângerea, totală sau partială, a răspunderii părintesti, precum si la delegarea acesteia;

b) dreptul de încredintare, inclusiv dreptul privind ocrotirea persoanei copilului si, în special, dreptul de a hotărî asupra locului de resedintă al copilului, precum si dreptul de vizită, prin care se întelege inclusiv dreptul de a lua copilul, pentru o perioadă determinată, într-un alt loc decât resedinta sa obisnuită;

c) tutelă, curatelă si institutii similare;

d) desemnarea si atributiile oricărei/oricărui persoane sau organism care are sarcina să se ocupe de persoana copilului sau de bunurile acestuia, să îl reprezinte ori să îl asiste;

e) plasamentul copilului la familia substitutivă, într-o formă de protectie institutionalizată, protectie prin „kafalah” ori o institutie similară;

f) supravegherea de către autoritătile publice a ocrotirii copilului acordate de către orice persoană căreia acesta i-a fost încredintat;

g) administrarea, conservarea sau acte de dispozitie privind proprietatea copilului.

 

ARTICOLUL 4

 

Conventia nu se aplică pentru:

a) stabilirea sau contestarea filiatiei;

b) deciziile privind adoptia, măsurile pregătitoare pentru adoptie, anularea ori revocarea adoptiei;

c) numele si prenumele copilului;

d) obtinerea capacitătii depline de exercitiu;

e) obligatiile de întretinere;

f) legate sau succesiuni;

g) securitatea socială;

h) măsurile publice de natură generală în domeniul educatiei si sănătătii;

i) măsurile luate ca urmare a unor infractiuni săvârsite de copil;

j) deciziile privind dreptul de azil si imigratia.

 

CAPITOLUL II

Competenta

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Autoritătile judiciare sau administrative ale statelor contractante de la resedinta obisnuită a copilului au competenta de a lua măsuri de protectie a persoanei copilului sau a bunurilor acestuia.

(2) Sub rezerva art. 7 din Conventie, în caz de schimbare a resedintei obisnuite a copilului în alt stat contractant, sunt competente autoritătile din statul noii resedinte obisnuite.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) În situatia copiilor refugiati sau a copiilor care, din cauza tulburărilor interne din tara lor, sunt deplasati pe plan international, autoritătile statului contractant pe teritoriul căruia se află în prezent acesti copii ca rezultat al deplasării lor exercită competenta prevăzută la alin. (1) al art. 5.

(2) Prevederile alineatului precedent se aplică, de asemenea, si copiilor a căror resedintă obisnuită nu poate fi stabilită.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) In cazul deplasării sau al neînapoierii ilicite a copilului, autoritătile statului contractant în care copilul îsi avea resedinta obisnuită imediat înaintea deplasării sau neînapoierii îsi păstrează competenta până când copilul a dobândit o resedintă obisnuită într-un alt stat si:

a) fiecare persoană, institutie sau alt organism având dreptul de încredintare a încuviintat deplasarea sau neînapoierea; sau

b) copilul a locuit în acel alt stat o perioadă de cel putin un an după ce persoana, institutia sau alt organism având dreptul de încredintare a avut sau ar fi trebuit să aibă cunostintă de locul unde se află copilul, dar nicio cerere de înapoiere introdusă în cursul acestei perioade nu este încă examinată, iar copilul s-a integrat în noul mediu.

(2) Deplasarea sau neînapoierea copilului este considerată ca fiind ilicită când:

a) are loc cu încălcarea dreptului de încredintare a copilului atribuit unei persoane, institutii sau altui organism, separat sau împreună, potrivit legii statului în care copilul îsi avea resedinta obisnuită, imediat înainte de deplasare sau neînapoiere; si

b) acest drept era exercitat în mod efectiv, separat sau împreună, la momentul deplasării sau neînapoierii ori ar fi fost astfel exercitat dacă aceste evenimente nu ar fi survenit.

Dreptul de încredintare mentionat la lit. a) poate să rezulte în special dintr-o atribuire de plin drept, dintr-o hotărâre judecătorească sau administrativă ori dintr-un acord în vigoare potrivit dreptului acelui stat.

(3) Cât timp autoritătile mentionate la alin. (1) Îsi păstrează competenta, autoritătile statului contractant în care copilul a fost


deplasat sau în care a fost retinut pot lua, atunci când este necesar, numai măsuri urgente pentru protectia persoanei sau a bunurilor copilului, în conformitate cu art. 11.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Pe cale de exceptie, autoritatea statului contractant competentă potrivit art. 5 sau 6, dacă ea consideră că, în anumite situatii, autoritatea altui stat contractant ar fi mai în măsură să aprecieze interesul superior al copilului, poate:

– fie să solicite acestei autorităti, direct sau prin intermediul autoritătii centrale a acelui stat, să accepte competenta de a lua acele măsuri de protectie pe care le consideră necesare;

– fie să suspende solutionarea cauzei si să invite părtile să introducă o asemenea cerere înaintea autoritătii celuilalt stat.

(2) Statele contractante ale căror autorităti pot fi sesizate conform prevederilor alineatului precedent sunt:

a) statul al cărui cetătean este copilul;

b) statul în care sunt situate bunurile copilului;

c) statul ale cărui autorităti sunt sesizate cu o cerere de divort sau separare legală a părintilor copilului ori pentru anularea căsătoriei acestora;

d) statul cu care copilul are cele mai strânse legături.

(3) Autoritătile interesate pot proceda la un schimb de opinii.

(4) Autoritatea solicitată sau sesizată potrivit prevederilor alin. (1) poate să accepte competenta în locul autoritătii competente conform art. 5 sau 6, dacă ea consideră că aceasta este în interesul superior al copilului.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Dacă autoritătile statului contractant mentionate la art. 8 alin. (2) consideră că în anumite situatii sunt mai în măsură să aprecieze interesul superior al copilului, ele pot:

– fie să solicite autoritătii competente a statului contractant de la resedinta obisnuită a copilului, direct sau prin intermediul autoritătii centrale a acelui stat, să le permită să exercite competenta de a lua măsurile de protectie pe care le consideră a fi necesare;

– fie să invite părtile să introducă o asemenea cerere către autoritatea statului contractant de la resedinta obisnuită a copilului.

(2) Autoritătile interesate pot proceda la un schimb de opinii.

(3) Autoritatea care initiază cererea poate exercita competenta în locul autoritătii statului contractant de la resedinta obisnuită a copilului numai dacă aceasta din urmă a acceptat această cerere.

 

ARTICOLUL 10

 

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 5–9, autoritătile unui stat contractant competente să solutioneze cererea de divort sau de separare legală a părintilor unui copil cu resedinta obisnuită în alt stat contractant ori pentru anularea căsătoriei lor pot, dacă legea statului lor o permite, să ia măsuri de protectie a persoanei copilului si a bunurilor acestuia, dacă:

a) la momentul începerii procedurilor, unul dintre părinti are resedinta obisnuită în acel stat, iar unul dintre părinti exercită răspunderea părintească în legătură cu copilul; si

b) competenta acestor autorităti de a lua asemenea măsuri a fost acceptată de către părinti, precum si de orice altă persoană care exercită răspunderea părintească în legătură cu copilul si această competentă este în interesul superior al acestuia.

(2) Competenta prevăzută la alin. (1) de a lua măsuri de protectie a copilului încetează de îndată ce hotărârea care admite sau respinge cererea de divort, de separare legală sau de anulare a căsătoriei a devenit definitivă ori procedura s-a încheiat din alt motiv.

 

ARTICOLUL 11

 

(1) În toate cazurile de urgentă, autoritătile din orice stat contractant, pe al cărui teritoriu se află copilul sau bunurile sale, au competenta de a lua măsurile necesare de protectie.

(2) Măsurile luate conform alineatului precedent cu privire la un copil care are resedinta obisnuită într-un stat contractant îsi încetează efectele de îndată ce autoritătile competente potrivit art. 5–10 au luat măsurile impuse de situatie.

(3) Măsurile luate conform alin. (1) cu privire la un copil care are resedinta obisnuită într-un stat necontractant îsi încetează efectele în fiecare stat contractant de îndată ce măsurile impuse de situatie si luate de autoritătile unui alt stat sunt recunoscute în statul contractant în cauză.

 

ARTICOLUL 12

 

(1) Sub rezerva dispozitiilor art. 7, autoritătile unui stat contractant, pe al cărui teritoriu se află copilul sau bunurile acestuia, au competenta de a lua măsuri cu caracter provizoriu pentru protectia persoanei sau a bunurilor copilului, care au un efect teritorial limitat la statul în cauză, în măsura în care asemenea măsuri nu sunt incompatibile cu măsurile deja luate de către autoritătile care au competenta potrivit art. 5–10.

(2) Măsurile luate potrivit alineatului precedent cu privire la un copil având resedinta obisnuită într-un stat contractant îsi încetează efectele de îndată ce autoritătile competente potrivit art. 5–10 au luat o decizie în privinta măsurilor de protectie care ar putea fi impuse de situatie.

(3) Măsurile luate potrivit alin. (1) cu privire la un copil având resedinta obisnuită într-un stat necontractant îsi încetează efectele în statul contractant în care măsurile au fost luate de îndată ce măsurile impuse de situatie si luate de autoritătile altui stat sunt recunoscute în statul contractant în cauză.

 

ARTICOLUL 13

 

(1) Autoritătile dintr-un stat contractant competente potrivit art. 5–10 să ia măsuri de protectie a persoanei sau a bunurilor copilului trebuie să se abtină de a se pronunta, dacă, la momentul începerii procedurii, măsuri corespunzătoare situatiei au fost cerute autoritătilor unui alt stat contractant, de asemenea având competentă potrivit art. 5–10 la momentul solicitării, iar acestea sunt încă în curs de examinare.

(2) Prevederile alineatului precedent nu se aplică dacă autoritătile înaintea cărora a fost initial introdusă cererea pentru luarea măsurilor au renuntat la competentă.

 

ARTICOLUL 14

 

Măsurile luate în aplicarea art. 5–10 rămân în vigoare conform prevederilor acestora, chiar dacă o schimbare de împrejurări a îndepărtat elementele pe care a fost întemeiată competenta, atâta vreme cât autoritătile competente potrivit Conventiei nu au modificat, înlocuit sau înlăturat asemenea măsuri.

 

CAPITOLUL III

Legea aplicabilă

 

ARTICOLUL 15

 

(1) În exercitarea competentei care Ie-a fost atribuită potrivit dispozitiilor cap. II, autoritătile statelor contractante aplică legea lor natională.


(2) Cu toate acestea, în măsura în care protectia persoanei sau a bunurilor copilului o impune, în mod exceptional, ele pot aplica sau pot lua în considerare legea unui alt stat cu care situatia respectivă prezintă cea mai strânsă legătură.

(3) Dacă resedinta obisnuită a copilului se schimbă în alt stat contractant, legea acestui stat se aplică, din momentul modificării situatiei, conditiilor de aplicare a măsurilor luate în statul vechii resedinte obisnuite.

 

ARTICOLUL 16

 

(1) Atribuirea sau încetarea răspunderii părintesti de plin drept, fără interventia autoritătii judecătoresti sau administrative, este reglementată de legea statului unde copilul îsi are resedinta obisnuită.

(2) Atribuirea sau încetarea răspunderii părintesti printr-un acord ori un act unilateral, fără interventia autoritătii judecătoresti sau administrative, este reglementată de legea statului unde copilul avea resedinta obisnuită la momentul în care acordul sau actul unilateral îsi produce efectele.

(3) Răspunderea părintească care există potrivit legii statului de resedintă obisnuită a copilului se mentine si după schimbarea resedintei obisnuite în alt stat.

(4) Dacă resedinta obisnuită a copilului se schimbă, atribuirea răspunderii părintesti de plin drept unei persoane care nu este încă învestită cu această răspundere este reglementată de legea statului de la noua resedintă obisnuită.

 

ARTICOLUL 17

 

Exercitarea răspunderii părintesti este reglementată de legea statului de la resedinta obisnuită a copilului. Dacă resedinta obisnuită a copilului se schimbă, situatia este reglementată de legea statului de la noua resedintă obisnuită.

 

ARTICOLUL 18

 

Răspunderea părintească mentionată la art. 16 poate fi retrasă sau conditiile exercitării ei pot fi modificate prin măsuri luate în vederea aplicării prezentei conventii.

 

ARTICOLUL 19

 

(1) Validitatea unui act încheiat între un tert si o altă persoană, care ar avea calitatea de reprezentant legal al copilului potrivit legii statului în care actul a fost încheiat, nu poate fi contestată si nici răspunderea tertului angajată pe motivul că cealaltă persoană nu avea calitatea de reprezentant legal al copilului potrivit legii desemnate de prevederile prezentului capitol, afară de cazul în care tertul a cunoscut ori trebuia să fi cunoscut că răspunderea părintească era reglementată de această lege.

(2) Alineatul precedent se aplică numai dacă actul a fost încheiat între persoane prezente pe teritoriul aceluiasi stat.

 

ARTICOLUL 20

 

Prevederile prezentului capitol se aplică chiar dacă legea desemnată de ele este legea unui stat necontractant.

 

ARTICOLUL 21

 

(1) În sensul prezentului capitol, prin termenul lege se are în vedere legea în vigoare într-un stat, cu exceptia regulilor aplicabile conflictului de legi.

(2) Cu toate acestea, dacă legea aplicabilă conform art. 16 este cea a unui stat necontractant si dacă regulile de conflict ale acelui stat desemnează legea unui alt stat necontractant, care aplică propria sa lege, se aplică legea celui din urmă stat. Dacă legea acestui stat necontractant nu este recunoscută ca fiind aplicabilă, legea aplicabilă va fi cea desemnată de art. 16.

 

ARTICOLUL 22

 

Aplicarea legii desemnate de prevederile prezentului capitol poate fi refuzată numai dacă această aplicare ar fi în mod vădit contrară ordinii publice, luând în considerare interesul superior al copilului.

 

CAPITOLUL IV

Recunoasterea si executarea

 

ARTICOLUL 23

 

(1) Măsurile luate de către autoritătile unui stat contractant sunt recunoscute de plin drept în alte state contractante.

(2) Recunoasterea poate fi refuzată în următoarele cazuri:

a) dacă măsura a fost luată de către autoritatea a cărei competentă nu a fost stabilită pe unul dintre temeiurile prevăzute pentru aceasta în cap. II;

b) dacă măsura a fost luată, cu exceptia unei situatii de urgentă, în cadrul unei proceduri judecătoresti sau administrative, fără să se fi dat posibilitatea copilului de a fi audiat, prin încălcarea principiilor fundamentale de procedură ale statului solicitat;

c) la cererea oricărei persoane care sustine că măsura i-a încălcat răspunderea părintească, dacă o asemenea măsură a fost luată, cu exceptia unei situatii de urgentă, fără să se fi dat posibilitatea acestei persoane de a fi audiată;

d) dacă o asemenea recunoastere este în mod vădit contrară ordinii publice a statului solicitat, luând în considerare interesul superior al copilului;

e) dacă măsura este incompatibilă cu o măsură ulterioară luată de un stat necontractant unde copilul îsi are resedinta obisnuită, când această măsură ulterioară îndeplineste conditiile de recunoastere în statul solicitat;

f) dacă procedura prevăzută la art. 33 nu a fost respectată.

 

ARTICOLUL 24

 

Fără a aduce atingere prevederilor art. 23 alin. (1), orice persoană interesată poate solicita autoritătilor competente ale unui stat contractant să decidă asupra recunoasterii sau nerecunoasterii unei măsuri luate în alt stat contractant. Procedura este reglementată de legea statului solicitat.

 

ARTICOLUL 25

 

Autoritatea statului solicitat este tinută de constatările de fapt pe baza cărora autoritatea statului care a luat măsura si-a întemeiat competenta.

 

ARTICOLUL 26

 

(1) Dacă măsurile luate într-un stat contractant si care sunt executorii presupun acte de executare într-un alt stat contractant, ele sunt în acest alt stat declarate executorii sau înregistrate în vederea executării, la solicitarea oricărei părti interesate, potrivit procedurii prevăzute de legea acestui stat.

(2) Fiecare stat contractant aplică la declaratia de exequatur sau de înregistrare o procedură simplă si rapidă.

(3) Declaratia de exequatur ori de înregistrare nu poate fi refuzată decât pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 23 alin. (2).


 

ARTICOLUL 27

 

Fără a aduce atingere situatiilor în care revizuirea este necesară în aplicarea articolelor precedente, măsurile luate nu se revizuiesc pe fond.

 

ARTICOLUL 28

 

Măsurile luate într-un stat contractant si declarate ca executorii sau înregistrate în vederea executării în alt stat contractant sunt puse în executare ca si cum ar fi fost luate de atributiile acestui stat. Punerea în executare se face potrivit legii statului solicitat, în limitele stabilite de acesta, luând în considerare interesul superior al copilului.

 

CAPITOLUL V

Cooperarea

 

ARTICOLUL 29

 

1) Fiecare stat contractant îsi desemnează o autoritate centrală cu sarcina de a duce la îndeplinire obligatiile care îi sunt impuse de către prezenta conventie.

(2) Statele federale, statele cu mai multe sisteme de drept sau statele având unităti teritoriale autonome sunt libere să desemneze mai mult de o autoritate centrală si să specifice întinderea teritorială sau personală a atributiilor lor. Când un stat a numit mai mult de o autoritate centrală, acesta desemnează autoritatea centrală căreia îi poate fi adresată orice comunicare în vederea transmiterii ei către autoritatea centrală competentă în cadrul acestui stat.

 

ARTICOLUL 30

 

(1) Autoritătile centrale trebuie să coopereze între ele si să promoveze cooperarea dintre autoritătile competente în statele lor în scopul realizării obiectivelor Conventiei.

(2) Acestea trebuie, în legătură cu aplicarea Conventiei, să ia măsurile potrivite pentru a furniza informatii cu privire la legiSIatia proprie, precum si cu privire la serviciile disponibile în domeniul protectiei copiilor.

 

ARTICOLUL 31

 

Autoritatea centrală a unui stat contractant ia, fie direct, fie cu sprijinul autoritătilor publice sau al altor organisme, măsurile potrivite pentru:

a) a facilita comunicarea si a oferi asistenta prevăzută pentru aceasta în art. 8 si 9 si în acest capitol;

b) a facilita, prin mediere, conciliere sau alte mijloace asemănătoare, întelegeri asupra solutiilor privind protectia persoanei sau a bunurilor copilului în situatiile cărora li se aplică dispozitiile Conventiei;

c) a ajuta, la cererea autoritătii competente a altui stat contractant, la localizarea copilului, atunci când există indicii că acesta se află pe teritoriul statului solicitat si are nevoie de protectie.

 

ARTICOLUL 32

 

La cererea motivată a autoritătii centrale sau a unei alte autorităti competente dintr-un stat contractant cu care copilul are strânse legături, autoritatea centrală a statului contractant unde copilul îsi are resedinta obisnuită si unde acesta se află în prezent poate, direct sau cu ajutorul autoritătilor publice ori al altor organisme:

a) să furnizeze un raport privind situatia copilului;

b) să solicite autoritătii competente din statul său să ia în considerare posibilitatea de a lua măsuri privind protectia persoanei sau a bunurilor copilului.

 

ARTICOLUL 33

 

(1) Dacă autoritatea competentă potrivit art. 5–10 are în vedere plasamentul copilului într-o familie substitutiva sau într-o institutie ori măsuri de ocrotire prin „kafalah” sau o institutie similară si dacă un asemenea plasament ori asemenea măsuri de ocrotire au loc în alt stat contractant, trebuie în prealabil să se consulte cu autoritatea centrală sau cu altă autoritate competentă din cel din urmă stat. În acest sens, trebuie să transmită un raport privind copilul împreună cu motivele privind plasamentul sau măsurile de îngrijire propuse.

(2) Decizia privind plasamentul sau măsurile de ocrotire poate fi luată în statul solicitant numai dacă autoritatea centrală sau altă autoritate competentă a statului solicitat a consimtit la plasament sau la măsurile de ocrotire, tinând seama de interesul superior al copilului.

 

ARTICOLUL 34

 

(1) În cazul în care se intentionează a se lua o măsură de protectie, dacă situatia o cere, autoritătile competente potrivit Conventiei pot solicita autoritătilor celorlalte state contractante care au informatii relevante pentru protectia copilului să le fie comunicate aceste informatii.

(2) Fiecare stat contractant va putea să declare ca cererile prevăzute în primul alineat să fie comunicate autoritătilor sale numai prin intermediul autoritătii sale centrale.

 

ARTICOLUL 35

 

(1) Autoritătile competente ale unui stat contractant pot să ceară autoritătilor competente ale altui stat contractant să asigure asistentă în aplicarea măsurilor de protectie luate potrivit prezentei conventii, în mod deosebit în ceea ce priveste asigurarea exercitării efective a dreptului de vizită, precum si a dreptului de a mentine legături personale directe si regulate cu copilul.

(2) Autoritătile unui stat contractant pe teritoriul căruia copilul nu îsi are resedinta obisnuită pot, la cererea părintelui rezident în acel stat si care doreste să obtină ori să mentină legăturile personale cu copilul, să culeagă informatii ori probe si să se pronunte asupra capacitătii acelui părinte de a exercita dreptul de avea legături personale cu copilul, precum si asupra conditiilor în care acest drept poate fi exercitat de către acel părinte. O autoritate care are competentă potrivit art. 5–10 de a decide asupra dreptului de a avea legături personale cu copilul este obligată, înainte de a se pronunta, să ia în considerare aceste informatii, probe sau concluzii.

(3) O autoritate care are competentă potrivit art. 5–10 de a hotărî asupra dreptului de a avea legături personale cu copilul poate să suspende procedura până la solutionarea unei cereri formulate conform alin. (2), în special atunci când ea este sesizată cu o cerere prin care se urmăreste modificarea sau încetarea dreptului de a avea legături personale cu copilul, conferit de autoritătile statului vechii resedinte obisnuite.

(4) Nicio dispozitie a prezentului articol nu împiedică o autoritate competentă potrivit art. 5–10 de a lua măsuri provizorii până la solutionarea unei cereri formulate conform alin. (2).

 

ARTICOLUL 36

În toate cazurile în care copilul este expus unui pericol grav, autoritătile competente din statul contractant în care au fost luate sau urmează să fie luate măsuri de protectie fată de acel copil, dacă au fost informate despre schimbarea resedintei copilului sau despre prezenta copilului într-un alt stat, informează la rândul lor autoritătile acelui stat despre pericol si despre măsurile luate sau în curs de a fi luate.


 

ARTICOLUL 37

 

O autoritate nu poate solicita ori transmite informatii obtinute conform prevederilor acestui capitol, dacă în opinia sa aceasta este de natură să ducă la punerea în primejdie a persoanei sau a bunurilor copilului ori să aducă atingere gravă libertătii sau vietii unuia dintre membrii familiei copilului.

 

ARTICOLUL 38

 

(1) Fără a aduce atingere posibilitătii de a stabili cheltuieli rezonabile pentru serviciile oferite, autoritătile centrale, precum si alte autorităti publice ale statelor contractante suportă propriile cheltuieli care decurg din aplicarea dispozitiilor prezentului capitol.

(2) Un stat contractant poate încheia acorduri cu unul sau mai multe state contracante cu privire la repartizarea acestor cheltuieli.

 

ARTICOLUL 39

 

Orice stat contractant poate încheia acorduri cu unul sau mai multe state contractante în scopul îmbunătătirii aplicării prevederilor acestui capitol în cadrul colaborării reciproce. Statele care au încheiat un astfel de acord vor notifica o copie de pe acesta depozitarului Conventiei.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 40

 

(1) Autoritătile statului contractant unde copilul îsi are resedinta obisnuită sau cele ale statului contractant unde a fost luată o măsură de protectie pot să elibereze persoanei care exercită drepturile si îndatoririle părintesti ori persoanei căreia i-a fost încredintat spre ocrotire copilul, ca persoană si bunuri, la cererea sa, un certificat care să arate calitatea si limitele în care această persoană poate actiona, precum si puterile care îi sunt conferite.

(2) Capacitatea si puterile arătate în certificatul sus-mentionat sunt prezumate a fi învestite în acea persoană până la proba contrarie.

(3) Fiecare stat contractant desemnează autoritătile împuternicite să elibereze acest certificat.

 

ARTICOLUL 41

 

Datele cu caracter personal culese si transmise potrivit Conventiei nu vor putea fi utilizate în alt scop decât cel pentru care au fost culese si transmise.

 

ARTICOLUL 42

 

Autoritătile cărora le-au fost transmise aceste informatii sunt tinute să păstreze confidentialitatea asupra lor, potrivit legii aplicabile în statul respectiv.

 

ARTICOLUL 43

 

Toate documentele înaintate ori eliberate potrivit prezentei conventii sunt scutite de orice legalizare ori de alte formalităti similare.

 

ARTICOLUL 44

 

Fiecare stat contractant poate să îsi desemneze autoritătile cărora cererile prevăzute la art. 8, 9 si 34 din Conventie trebuie să le fie transmise.

 

ARTICOLUL 45

 

(1) Desemnarea autoritătilor prevăzute la art. 29 si 44 va fi comunicată Biroului permanent al Conferintei de drept international privat de la Haga.

(2) Declaratia prevăzută la art. 34 alin. (2) va fi făcută către depozitarul Conventiei.

 

ARTICOLUL 46

 

Un stat contractant în care se aplică mai multe sisteme de drept sau ansambluri de reguli diferite în domeniul protectiei copilului si a proprietătii acestuia nu este tinut să aplice prevederile Conventiei conflictelor privind numai aceste sisteme de drept ori ansambluri de reguli.

 

ARTICOLUL 47

 

Referitor la statul în care două sau mai multe sisteme de drept ori ansambluri de reguli ce au legătură cu domeniul reglementat de Conventie se aplică în unităti teritoriale diferite:

1. orice referire la resedinta obisnuită în acel stat priveste resedinta obisnuită într-o unitate teritorială;

2. orice referire la prezenta copilului în acel stat priveste prezenta copilului într-o unitate teritorială;

3. orice referire la situarea proprietătii ori a bunurilor copilului în acel stat priveste situarea proprietătii copilului într-o unitate teritorială;

4. orice referire la statul al cărui cetătean este copilul priveste unitatea teritorială desemnată de legea statului respectiv sau, în absenta unor prevederi legale exprese, unitatea teritorială cu care copilul are cele mai strânse legături;

5. orice referire la statul a cărui autoritate este sesizată cu o cerere de divort sau de separare legală a părintilor copilului ori de anulare a căsătoriei acestora priveste unitatea teritorială a cărei autoritate este sesizată cu o astfel de cerere;

6. orice referire la statul cu care copilul are legături strânse priveste unitatea teritorială cu care copilul are astfel de legături;

7. orice referire la statul pe teritoriul căruia copilul a fost deplasat ori retinut priveste unitatea teritorială în care copilul a fost deplasat ori retinut;

8. orice referire la organismele ori autoritătile acelui stat, altele decât autoritătile centrale, priveste organismele sau autoritătile autorizate să actioneze în unitatea teritorială respectivă;

9. orice referire la legea, procedura sau autoritatea statului în care a fost luată o măsură de protectie priveste legea, procedura sau autoritatea din unitatea teritorială în care a fost luată măsura respectivă;

10. orice referire la legea, procedura sau autoritatea statului solicitat priveste legea, procedura ori autoritatea din unitatea teritorială în care este cerută recunoasterea sau executarea actului respectiv.

 

ARTICOLUL 48

 

În scopul identificării legii aplicabile potrivit cap. III, atunci când un stat are două sau mai multe unităti teritoriale, fiecare având propriul său sistem de drept si reguli pentru domeniile acoperite de Conventie, sunt aplicabile următoarele reguli:

a) dacă prevederile legale în vigoare într-un stat coincid cu cele aplicabile în unitatea teritorială, se aplică legea unitătii teritoriale respective;

b) în absenta unor astfel de prevederi legale, se aplică legea unitătii teritoriale, astfel cum a fost definită la art. 47.


 

ARTICOLUL 49

 

În scopul identificării legii aplicabile potrivit cap. III referitor la statul în care există două sau mai multe sisteme de drept si reguli cărora li se supun diferite categorii de persoane în ceea ce priveste domeniile acoperite de prezenta conventie, se aplică următoarele reguli:

a) în prezenta regulilor în vigoare în acel stat care identifică care dintre aceste legi este aplicabilă, se aplică această lege;

b) în absenta unor astfel de reguli, se aplică legea sau regulile de drept cu care copilul are cele mai strânse legături.

 

ARTICOLUL 50

 

Această conventie nu afectează aplicarea prevederilor Conventiei din 25 octombrie 1980 privind aspectele civile ale răpirii de copii între statele contractante ale celor două conventii. Totusi, nimic nu împiedică invocarea prevederilor acestei conventii în scopul obtinerii înapoierii copilului care a fost deplasat ori retinut ilicit sau pentru a organiza dreptul de vizită.

 

ARTICOLUL 51

 

În ceea ce priveste relatia dintre statele contractante, această conventie înlocuieste Conventia din 5 octombrie 1961 privind competenta autoritătilor si legea aplicabilă pentru protectia minorilor, precum si Conventia privind tutela minorilor, semnată la Haga la 12 iunie 1902, fără a aduce atingere recunoasterii măsurilor luate potrivit Conventiei din 1961 sus-mentionate.

 

ARTICOLUL 52

 

(1) Această conventie nu derogă de la niciun instrument international la care statele contractante sunt părti si care contine prevederi privind domeniile reglementate de prezenta conventie, cu exceptia cazului în care există o declaratie contrară făcută de statele părti ale acestui instrument.

(2) Această conventie nu afectează posibilitatea ca unul sau mai multe state contractante să încheie între ele acorduri care să cuprindă, în ce îi priveste pe copiii cu resedinta obisnuită în unul dintre statele părti ale unui astfel de acord, dispozitii referitoare la materiile reglementate de prezenta conventie.

(3) Acordurile încheiate de unul sau mai multe state contractante în domeniile reglementate de prezenta conventie nu afectează, în raporturile acestor state cu alte state contractante, aplicarea dispozitiilor prezentei conventii.

(4) Prevederile alineatelor precedente se aplică, de asemenea, si legilor uniforme întemeiate pe legături regionale ori de altă natură între statele interesate.

 

ARTICOLUL 53

 

(1) Conventia se aplică măsurilor de protectie numai dacă acestea au fost luate într-un stat după ce Conventia a intrat în vigoare în acel stat.

(2) Conventia se aplică recunoasterii si executării măsurilor luate după intrarea ei în vigoare, în raporturile dintre statul unde măsurile au fost luate si statul solicitat.

 

ARTICOLUL 54

 

(1) Orice comunicare trimisă autoritătii centrale ori altor autorităti dintr-un stat contractant se va face în limba de origine si va fi însotită de traducerea în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale acestui stat ori, dacă acest lucru nu este posibil, în limba franceză sau engleză.

(2) Totusi, un stat contractant poate, sub rezerva prevăzută de art. 60, să se opună utilizării fie a limbii franceze, fie a limbii engleze.

 

ARTICOLUL 55

 

(1) Potrivit art. 60, un stat contractant va putea:

a) să rezerve competenta autoritătilor sale de a lua măsuri pentru protectia bunurilor copilului, situate pe teritoriul său;

b) să îsi rezerve dreptul de a nu recunoaste răspunderea părintească ori măsurile care sunt incompatibile cu măsurile luate de autoritătile sale privind aceste bunuri.

(2) Rezerva va putea fi restrânsă la anumite categorii de bunuri.

 

ARTICOLUL 56

 

Secretarul general al Conferintei de drept international privat de la Haga convoacă periodic o comisie specială în scopul examinării functionării practice a Conventiei.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 57

 

(1) Conventia este deschisă spre semnare statelor care erau membre ale Conferintei de drept international privat de la Haga la momentul celei de-a optsprezecea sesiuni a acesteia.

(2) Ea va fi ratificată, acceptată ori aprobată, iar instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Tărilor de Jos, depozitar al Conventiei.

 

ARTICOLUL 58

 

(1) Orice stat va putea adera la Conventie după intrarea sa în vigoare, conform art. 61 alin. (1).

(2) Instrumentul de aderare va fi depus la depozitarul Conventiei.

(3) Aderarea nu va avea efecte decât în raporturile dintre statul aderant si statele contractante care nu au ridicat obiectii la aderare în termen de 6 luni după primirea notificării prevăzute la art. 63 lit. b). O asemenea obiectie va putea fi ridicată, de asemenea, de către orice stat în momentul ratificării, acceptării sau aprobării Conventiei, ulterior aderării. Aceste obiectii vor fi notificate depozitarului.

 

ARTICOLUL 59

 

(1) Un stat care are două sau mai multe unităti teritoriale în care diferite sisteme de drept se aplică materiilor reglementate de prezenta conventie va putea, în momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării, să declare că prezenta conventie se va aplica tuturor unitătilor sale teritoriale ori numai uneia sau mai multora dintre acestea si va putea, în orice moment, să modifice această declaratie făcând o nouă declaratie.

(2) Aceste declaratii vor fi notificate depozitarului Conventiei si vor indica expres unitătile teritoriale cărora Conventia li se aplică.

(3) Dacă un stat nu face declaratia prevăzută de prezentul articol, Conventia se va aplica pe întreg teritoriul acestui stat.

 

ARTICOLUL 60

 

(1) Orice stat contractant va putea, cel mai târziu la momentul ratificării, acceptării, aprobării sau aderării ori la momentul unei declaratii făcute în conformitate cu art. 59, să facă fie una, fie ambele rezerve prevăzute la art. 54 alin. (2) si art. 55. Nicio altă rezervă nu va fi admisă.

(2) Orice stat va putea, în orice moment, să retragă o rezervă pe care a făcut-o. Această retragere va fi notificată depozitarului Conventiei.


(3) Rezerva îsi încetează efectele în prima zi a celei de-a treia luni calendaristice începând de la momentul notificării mentioante în alineatul precedent.

 

ARTICOLUL 61

 

(1) Conventia va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni după depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare, acceptare ori aprobare, prevăzut la art. 57.

(2) Ulterior, Conventia va intra în vigoare:

a) pentru fiecare stat care ratifică, acceptă ori aprobă subsecvent, în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni după depunerea instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare ori aderare;

b) pentru fiecare stat aderant, în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni după expirarea termenului de 6 luni prevăzut de art. 58 alin. (3);

c) pentru unitătile teritoriale asupra cărora Conventia a fost extinsă, conform art. 59, în prima zi a lunii următoare expirării unui termen de 3 luni după notificarea prevăzută de acest articol.

 

ARTICOLUL 62

 

(1) Orice stat parte la Conventie o va putea denunta printr-o notificare adresată, în scris, depozitarului. Denuntarea va putea

să se limiteze la anumite unităti teritoriale cărora li se aplică prezenta conventie.

(2) Denuntarea va produce efect în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 12 luni după data primirii notificării de către depozitar. Atunci când este specificată în notificare o perioadă mai lungă pentru producerea efectului denuntării, aceasta va avea efect la expirarea perioadei mentionate.

 

ARTICOLUL 63

 

Depozitarul va notifica statelor membre ale Conferintei de drept international privat de la Haga si statelor care au aderat conform art. 58 următoarele:

a) semnările, ratificările, acceptările si aprobările prevăzute de art. 57;

b) aderările si obiectiile la aderări prevăzute de art. 58;

c) data intrării în vigoare a Conventiei potrivit art. 61;

d) declaratiile prevăzute de art. 34 alin. (2) si art. 59;

e) acordurile prevăzute de art. 39;

f) rezervele prevăzute de art. 54 alin. (2) si art. 55, precum si retragerea rezervelor prevăzute de art. 60 alin. (2);

g) denuntările prevăzute de art. 62.

Drept care, subsemnatii, legal împuterniciti, au semnat prezenta conventie.

Întocmită la Haga la 19 octombrie 1996, în limbile engleză si franceză, ambele texte având valoare egală, într-un singur exemplar, care se va depune în arhivele Guvernului Regatului Tărilor de Jos si a cărui copie certificată pentru conformitate va fi comunicată, pe cale diplomatică, fiecărui stat membru reprezentat la cea de-a optsprezecea sesiune a Conferintei de drept international privat de la Haga.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru ratificarea Conventiei privind competenta, legea aplicabilă, recunoasterea, executarea si cooperarea cu privire la răspunderea părintească si măsurile privind protectia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 decembrie 2007.

Nr. 1.084.

 


HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea mandatului membrilor Curtii de Conturi

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Mandatul următorilor membri ai Curtii de Conturi se prelungeste până la data de 31 martie 2008:

Dan Drosu Saguna, presedinte;

Anghel Iordan, presedinte al Sectiei de control financiar ulterior;

Miercan Paul, consilier de conturi – Sectia de control financiar;

Stefan Ionel, consilier de conturi – Sectia de control financiar;

Rotaru Patru, consilier de conturi – Sectia de control financiar;

Szarka Edit, consilier de conturi – Sectia de control financiar;

Alămîie Dumitru, consilier de conturi – Sectia de control financiar;

Popa Stefan, consilier de conturi – Sectia de control financiar;

Băghină Domnica, consilier de conturi – Sectia de control financiar;

Mihai Popescu, consilier de conturi – Sectia jurisdictională;

Bombos Sever Gabriel, consilier de conturi – Sectia jurisdictională;

Stănciulescu Liviu, consilier de conturi – Sectia jurisdictională;

Popescu Mircea Vasile, consilier de conturi – Sectia jurisdictională.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 20 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 decembrie 2007.

Nr. 94.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Bugetul de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2008, finantat integral din venituri extrabugetare, se stabileste la suma de 65.724 mii lei – venituri curente si sold din anul precedent, 65.524 mii lei – cheltuieli si la suma de 200 mii lei – excedent bugetar.

Art. 2. – Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat este prezentată în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri si cheltuieli se face de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare în conformitate cu obiectivele si sarcinile acesteia.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din data de 20 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 20 decembrie 2007.

Nr. 95.


 

ANEXĂ

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2008

 

 

 

 

 

 

– mii lei –

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PROGRAM 2006

1

2

3

VENITURI TOTALE( I+II) din care:

 

65.724

SOLD LA ÎNCEPUTUL ANULUI

I

23.724

VENITURI CURENTE - din care:

II

42.000

Venituri din tranzactiile derulate pe pietele reglementate si pe sistemele alternative de tranzactionare                               

 

16.000

Venituri din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si al altor organisme de plasament colectiv, altele decat O.P.C.V.M.

 

 

10.300

Venituri din valoarea ofertelor publice de vânzare

 

1.500

Venituri din valoarea ofertelor publice de cumpărare/preluare, din care:

- venituri din valoarea ofertelor publice de cumpărare

- venituri din valoarea ofertelor publice de preluare

 

950

 

80

 

870

Venituri din tarife sau comisioane pentru tranzactiile derulate pe pietele reglernentate de instrumente financiare derivate si pe sistemele alternative de tranzactionare *)

 

900

Venituri din tarife si comisioane percepute la activităti pentru care se emite de către CNVM un act individal

 

1.950

Venituri din tarife percepute pentru prestarea da servicii către entităti supravegheate sau terte persoane

 

8.850

Venituri din penalitati stabilite prin reglementări proprii ca sanctiuni patrimoniale

 

170

Venituri din activităti de editura, publicitate, multiplicare

 

250

Altee surse legale

 

1.130

CHELTUIELI TOTALE (10+20+30+55+70+81) din care:

 

65.524

CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+55), din care:

 

51.789

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL:

10

42.070

Cheltuieli cu salarile în bani

10.01

32.270

Contributii

10.03

9.800

TTTLUL II BUNURI SI SERVICII

20

8.619

Bunuri si servicii

20.01

3.479

Reparatii curente

20 02

188

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

750

Deplasări, detasări, transferări

20.06

2.070

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

185

Consultantă si expertiză

20.12

500

Pregătire profesionala

20.13

250

Protectia muncii

20.14

10

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

50

ÂtecheftuM

20.30

1.137

TITLUL III DOBANZI

30

100

Dobanzi aferente datoriei publice externe

35.62

100

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

68

1.000

Transferuri curente în străinătate (către organizati internationale)

55.02

1.000

TTTLUL X CHELTUIELI DE CAPITAL - ACTIVE NEFINANCIARE

70

13,335

TTTLUL VII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

400

Rambursări du credite externe

81.01

400

EXCEDENT/ DEFICIT

 

200

 

*) Comisionul pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate, conform art. 13 alin. (2) lit. e) si alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificată si completată prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, este de câte 0,10 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă, si se aprobă de către Parlamentul României ca anexă la bugetul de venituri si cheltuieli.

 


ANEXĂ

la bugetul de venituri si cheltuieli

 

CUANTUMUL

comisioanelor pentru tranzactiile derulate pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate si pe sistemele alternative de tranzactionare prevăzute pentru anul 2008

 

Operatiune

Baza legală/actul normativ/articolul

Nivelul propus

Valoarea

Comisionul pentru tranzactiile derulate pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate si pe sistemele alternative de tranzactionare

Art. 13 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 514/2002 privind Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, modificată si completată prin Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare

0,10 lei/contract, perceput de la fiecare parte contractantă

900 mii lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitătile care produc alimente de origine animală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 69.837 din 20 decembrie 2007, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

tinând cont de prevederile Regulamentului Parlamentului European si Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru asigurarea conformitătii cu legiSIatia în domeniul alimentelor si furajelor, sănătătii si bunăstării animale,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfăsurarea activitătii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitătile care produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6 – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la 31 decembrie 2008.”

2. În tabelul de la punctul II din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, numărul curent 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Activitate

Specificatie

Tariful

„5. Procesarea laptelui

– lapte materie primă intrat la procesare

– 0,5 euro/tonă”

 

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 20 decembrie 2007.

Nr. 204.

 


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind introducerea unor restrictii de circulatie pe drumul national DN 1 (E 60) sectorul Bucuresti–Ploiesti–Brasov

 

Pentru fluidizarea traficului si limitarea intensitătii acestuia, precum si pentru protectia unor sectoare de drumuri, în temeiul art. 12 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 44 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, se introduce restrictia temporară de circulatie în perioada 1 ianuarie 2008– 31 decembrie 2008, în zilele de luni până vineri, între orele 6,00–22,00, pe următoarele sectoare din drumul national DN 1 (E 60):

a) de la Bucuresti (DN 1, km 7+418, aflat la intersectia str. Ion Ionescu de la Brad cu Bd. Aerogării) până la Bărcănesti (intersectia DN 1, km 53+650 cu DN 1Akm 70+550);

b) de la Ploiesti (intersectia DN 1, km 67+248 cu DN 1B) până la Brasov (DN 1 km 159+600, intrare municipiu).

(2) În sensul prezentului ordin, prin vehicul rutier, altul decât cel destinat exclusiv transportului de persoane, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, se întelege orice autovehicul rutier înmatriculat, având cel putin două axe, sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorcile tractate de acesta.

(3) Semnalizarea rutieră a restrictiei prevăzute la alin. (1), precum si semnalizarea rutieră de orientare a participantilor la trafic se realizează prin grija Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A., denumită în continuare CNADNR–S.A.

(4) CNADNR – S.A. va aduce la cunostintă participantilor la trafic introducerea restrictiei prevăzute la alin. (1), precum si principalele rute de tranzit ocolitoare recomandate.

Art. 2. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1, circulatia vehiculelor este permisă pe baza autorizatiei nominale de circulatie, eliberată pentru fiecare vehicul de CNADNR – S.A., conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Autorizatia nominală de circulatie este valabilă numai în original, în perioada, pe traseul si în conditiile înscrise în aceasta. Autorizatia nominală de circulatie nu este transmisibilă.

(3) Autorizatia nominală de circulatie nu poate fi eliberată cu mai mult de 15 zile calendaristice înainte de prima zi de valabilitate.

Art. 3. – (1) Autorizatia nominală de circulatie se păstrează, în original, la bordul vehiculului si se prezintă la controlul organelor abilitate. În cazul pierderii, furtului, deteriorării sau schimbării detinătorului vehiculului pentru care a fost eliberată, cu exceptia cazurilor de leasing, autorizatia nominală de circulatie se consideră nulă si nu se înlocuieste. În acest caz, detinătorul poate solicita eliberarea unei noi autorizatii în conditiile prezentului ordin.

(2) Autorizatia nominală de circulatie îsi păstrează valabilitatea în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, pentru acelasi detinător, cu mentinerea celorlalte înscrisuri din autorizatia nominală de circulatie.

Art. 4. – Prevederile art. 1 nu se aplică pentru:

a) vehiculele detinute de unitătile Ministerului Apărării;

b) vehiculele detinute de unitătile subordonate Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

c) vehiculele detinute de CNADNR – S.A. si de subunitătile acesteia;

d) vehiculele specializate, utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulantă;

e) vehiculele detinute de serviciile de urgentă, asa cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările si completările ulterioare;

f) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau pentru Parteneriatul pentru Pace, asa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor si a protocolului aditional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;

g) vehiculele detinute de institutii ale statului cu atributii în securitatea si siguranta natională;

h) vehiculele care efectuează activitatea de deszăpezire, în baza contractelor încheiate cu CNADNR – S.A.;

i) vehiculele care efectuează transporturile prevăzute în anexa nr. 2, în conditiile stabilite prin prezentul ordin.

Art. 5. – Transporturile prevăzute la lit. A.l din anexa nr. 2 se pot efectua dacă este îndeplinită una dintre următoarele conditii:

a) Încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute si este justificată prin documente de însotire a mărfii, în cazul persoanelor juridice;

b) Încărcătura se încadrează în una dintre categoriile prevăzute si este justificată prin certificat de producător, în cazul persoanelor fizice;

c) detin ordinul de interventie, semnat de conducătorul unitătii sau de persoana desemnată, dacă este cazul;

d) fără încărcătură, de la locul descărcării sau până la locul încărcării, în cazul în care acesta se află pe unul dintre sectoarele restrictionate, până la prima intersectie cu un drum national.

Art. 6. –Transporturile prevăzute la lit. J din anexa nr. 2 se pot efectua pe unul dintre sectoarele restrictionate numai dacă au punctul de origine/destinatie sau efectuează controlul vamal pe acel sector, făcând dovada astfel:

a) pentru circulatia fără încărcătură, pentru încărcare – în baza comenzii de transport în original sau vizată în original de operatorul de transport;

b) pentru circulatia fără încărcătură, după descărcare – cu contractul de transport international de mărfuri pe sosele (CMR), în original;


c) circulatia cu încărcătură, pentru descărcare – în baza CMR, în original;

Art. 7. – (1) Transporturile prevăzute la lit. K din anexa nr. 2 se pot efectua de către riverani numai pe sectorul de drum restrictionat pe care acestia îsi au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului.

(2) În sensul prezentului ordin, prin riveran se întelege orice persoană fizică ori juridică ce are domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comertului pe unul dintre sectoarele restrictionate prevăzute la art. 1 sau în localitătile la care singura cale de acces la un drum national este pe unul dintre sectoarele restrictionate prevăzute la art. 1.

(3) Dovada îndeplinirii conditiilor stabilite la alin. (1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a detinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comertului, din care să reiasă sediul social sau punctul de lucru, în copie stampilată si semnată în original de către conducătorul unitătii, cu înscrisul „Conform cu originalul”, în cazul persoanelor juridice.

Art. 8. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctionează potrivit prevederilor legale.

Art. 9. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. –Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Radian Dom Tufă

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.344.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

de eliberare a autorizatiei nominale de circulatie

 

1. Eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se face la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în baza documentatiei prezentate.

2. Documentatia cuprinde următoarele:

2.1. memoriu din care să rezulte necesitatea efectuării transportului pe traseul sau pe traseele solicitate, numărul de vehicule pe fiecare traseu, numerele de înmatriculare si perioada pentru care se solicită autorizarea;

2.2. certificatul de înmatriculare, în copie, pentru fiecare vehicul, inclusiv pentru semiremorci si/sau remorci;

2.3. copia documentelor care atestă plata tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale (rovinieta) pentru fiecare vehicul;

2.4. autorizatia specială de transport pentru depăsiri de limite masice si/sau dimensiuni maxime admise, dacă este cazul, sau declaratie pe propria răspundere că nu se depăsesc în circulatie limitele masice si/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

2.5. dovada achitării tarifului pentru utilizarea zonei drumurilor nationale, dacă este cazul;

2.6. copie a contractului de închiriere/leasing, în cazul în care solicitantul autorizatiei nominale de circulatie nu este detinătorul vehiculelor;

2.7. dovada necesitătii efectuării transportului pe sectorul de drum restrictionat.

3. Analiza documentatiilor:

3.1. analiza documentatiei se realizează de către o comisie formată din reprezentanti ai CNADNR – S.A.;

3.2. comisia se întruneste periodic, în raport cu numărul si importanta solicitărilor.

4. Concluziile comisiei privind analiza documentatiei pentru eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie se consemnează într-un proces-verbal.

5. Conditii pentru acordarea autorizatiilor nominale de circulatie:

5.1. punctul de origine sau de destinatie al transportului se află situat pe traseul restrictionat;

5.2. nu există trasee alternative pentru acces la punctul de origine sau de destinatie al transportului;

5.3. sectorul de drum pentru care se autorizează transportul trebuie să fie cât mai scurt, prin folosirea, în principal, a traseelor alternative;

5.4. caracteristicile tehnice si geometrice ale traseelor alternative nu conferă posibilitatea efectuării transportului pe aceste trasee;

5.5. perioada maximă de autorizare este de 6 luni;

5.6. comisia îsi rezervă dreptul de a nu elibera autorizatii persoanelor fizice sau juridice care nu au depus documentatia completă, care nu au respectat cele declarate în documentatie referitor la circulatia cu depăsiri ale limitelor maxime admise sau care nu au respectat conditiile impuse la autorizare.

6. Autorizarea efectuării transportului:

6.1. în cazul avizării documentatiei, autorizatia de circulatie se completează si se semnează conform competentelor;

6.2. în cazul în care nu se avizează efectuarea transportului, documentatia nu se restituie solicitantului.

7. Depunerea documentatiilor se realizează în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9,00–16,00, la Registratura generală a Ministerului Transporturilor.

8. Autorizatiile se pot ridica de la CNADNR – S.A. În fiecare zi de marti si joi, între orele 13,30–16,00.

9. CNADNR – S.A. va tine evidenta tuturor autorizatiilor de circulatie eliberate.

10. Documentatiile se arhivează o perioadă de 12 luni la sediul CNADNR –S.A.

 


ANEXA Nr. 2

 

LISTA

transporturilor care nu se supun restrictiei de circulatie, conform art. 4 din ordin

 

A. Transporturi de animale vii si de produse perisabile de origine animală si vegetală:

I. Animale vii din toate speciile:

1. bovine;

2. porcine;

3. ovine;

4. cabaline, măgari;

5. iepuri;

6. vânat;

7. animale de menajerie;

8. păsări, inclusiv pui de o zi;

9. păsări exotice;

10. colonii de albine;

11. broaste, melci vii;

12. faună acvatică;

13. animale de companie (câini, pisici, maimute).

II. Carne si preparate din carne:

1. carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerată si congelată;

2. preparate din carne, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână.

III. Lapte si produse lactate:

1. lapte lichid;

2. produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frisca, smântână si altele);

3. brânzeturi;

4. unt, margarina;

5. Înghetată.

IV. Ouă si produse din ouă:

1. ouă de consum;

2. ouă pentru incubatie;

3. produse din ouă (melanj, maioneză).

V. Peste si produse din peste:

1. peste refrigerat si congelat;

2. icre de peste;

3. ouă embrionate de peste;

4. preparate din peste, cu termen de valabilitate de maximum o săptămână;

5. fructe de mare în stare proaspătă.

VI. Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici si altele în stare proaspătă

VII. Subproduse de abator pentru industria farmaceutică

VIII. Pâine si produse de panificatie proaspete

IX. Produse biologice si medicamente de uz veterinar

X. Material seminal

XI. Produse vegetale perisabile:

1. fructe si legume proaspete;

2. material săditor destinat plantării (răsaduri, puieti de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butasi si altele asemenea);

3. flori tăiate;

4. plante ornamentale în ghivece.

B. Deplasarea vehiculelor care participă la interventii în caz de fortă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicatii si telecomunicatii, zonele locuite si obiectivele de interes national.

C. Transporturi funerare

D. Transportul de echipamente de prim ajutor si ajutoare umanitare în cazul unor calamităti sau dezastre naturale

E. Transporturi postale

F Transporturi pentru distribuirea de carburanti

G. Transporturi de mărfuri sub temperatură controlată

H. Transporturi cu vehicule destinate prin constructie tractării vehiculelor avariate

I. Transporturi cu vehicule specializate destinate prin constructie salubrizării

J. Transporturile efectuate în trafic international

K. Transporturile efectuate cu vehicule detinute de către riverani în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei care urmează să desfăsoare pe propria răspundere activităti specifice transportului feroviar

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) lit. b) si ale art. 14 alin. (1) din Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviară, ale art. 3 alin. (2) lit. k) pct. (ii) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii de Sigurantă Feroviară Română – ASFR” la anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Feroviare Române –AFER”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române –AFER, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 1 „Norme pentru autorizarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, care urmează să desfăsoare pe propria răspundere activităti specifice transportului feroviar” la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei care urmează să desfăsoare pe propria răspundere activităti specifice transportului feroviar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 7 februarie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 29, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) AFER va elibera noul model de autorizatie si permisul de conducere conform prezentelor norme, astfel încât personalul cu responsabilităti în siguranta circulatiei să le detină până la data de 31 decembrie 2008.”

2. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru obtinerea noului model de autorizatie si/sau a permisului de conducere, unitătile feroviare vor depune la AFER, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, programarea esalonată pe perioada februarie–octombrie 2008 a personalului pentru care se solicită eliberarea noului model.”

3. La articolul 30, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. – (1) Unitătile feroviare vor solicita AFER eliberarea noului model de autorizatie si/sau a permisului de conducere.”

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.360.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 868/2007 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

– în anexă, la pct. 9, în loc de: „Jurja Lidia, fiica lui Ursul Pavel si Marfa (născută în anul 1931 în localitatea Kotovsk, Lipetkoe), născută la data de 3 decembrie 1959 în localitatea Kotovsk, Lipetkoe, Odesa, Ucraina,...”se va citi: „Jurja Lidia, fiica lui Ursul Pavel si Marfa (născută în anul 1931 în localitatea Lipetcoe, Kotovsk), născută la data de 3 decembrie 1959 în localitatea Lipetcoe, Kotovsk, Odesa, Ucraina,...”.