MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 893         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 decembrie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 953 din 30 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Decizia nr. 1.112 din 27 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

976. – Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea preturilor de referintă pentru anul 2008, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund

 

2.144/946. – Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si ăl presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 

3.442. – Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

 

3.492/C. – Ordin al ministrului justitiei pentru modificarea si completarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificareasi încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.854/C/2004

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 953

din 30 octombrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Puskás Valentin Zoltán – judecător

Tudorel Toader – judecător

Augustin Zegrean – judecător

Antonia Constantin – procuror

Cristina Cătălina Turcu – magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Libris” – S.A. din Galati în Dosarul nr. 1.706/121/2006 al Curtii de Apel Galati – Sectia de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că prin textele de lege criticate se garantează accesul părtii la justitie si dreptul la un proces echitabil, întrucât solutia dată la cererea de recuzare poate fi supusă controlului instantei de judecată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 29 martie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 1.706/121/2006, Curtea de Apel Galati – Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Exceptia a fost ridicată într-o cauză având ca obiect recursul împotriva unei sentinte prin care s-a respins contestatia împotriva unei decizii emise de organele fiscale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, întrucât permit continuarea procedurii de administrare pe timpul judecării cererii de recuzare.

Curtea de Apel Galati – Sectia de contencios administrativ si fiscal opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece exceptia nu vizează o contrarietate între textele de lege atacate si Constitutie, ci concursul între normele generale de procedură si normele speciale de procedură fiscală.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, se arată că decizia prin care se respinge cererea de recuzare este un act administrativ supus cenzurii instantei de judecată, astfel că prin prevederile art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 nu se aduce atingere dreptului la apărare si dreptului la un proces echitabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum a fost formulat de autorul acesteia, îl constituie prevederile art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Curtea observă că, în spetă, sunt incidente numai dispozitiile art. 40 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, asupra cărora se va pronunta prin prezenta decizie si care au următorul continut:

– Art. 40: „(4) Contribuabilul implicat în procedura în derulare poate solicita recuzarea functionarului public aflat în conflict de interese.

(5) Recuzarea functionarului public se decide de îndată de către conducătorul organului fiscal sau de organul fiscal ierarhic superior. Decizia prin care se respinge cererea de recuzare poate fi atacată la instanta judecătorească competentă. Cererea de recuzare nu suspendă procedura de administrare în derulare.”

Exceptia se raportează la prevederile art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 24 referitor la dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că textele de lege criticate nu aduc atingere prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Legea fundamentală, întrucât acestea se aplică în mod egal tuturor celor aflati în ipoteza normei juridice, fără privilegii si fără discriminări.

Nu poate fi retinută nici critica privind încălcarea dispozitiilor art. 21 si art. 24 din Constitutie, deoarece, asa cum prevăd dispozitiile legale supuse controlului, solutionarea cererii de recuzare se face cu celeritate, iar decizia prin care se respinge cererea este supusă controlului instantei de judecată competente. Partea poate, cu acest prilej, să-si formuleze apărările necesare si să administreze probe în sustinerea acestora.

De altfel, criticile autorului exceptiei vizează o pretinsă omisiune legiSIativă referitoare la faptul că pe durata solutionării cererii de recuzare procedura de administrare nu se suspendă. Aceste aspecte nu pot face însă obiectul controlului exercitat de Curte, deoarece, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta nu poate modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (4) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Libris” – S.A. din Galati în Dosarul nr. 1.706/121/2006 al Curtii de Apel Galati – Sectia de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 octombrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.112

din 27 noiembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Tudorel Toader – judecător

Puskás Valentin Zoltán – judecător

Augustin Zegrean – judecător

Antonia Constantin – procuror

Daniela Ramona Maritiu – magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Ovidiu Popeanu în dosarele nr. 4.369/121/2006 si nr. 4.368/121/2006 ale Tribunalului Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspund personal Mariana Popeanu si Societatea Comercială „Optica Mariana” – S.R.L., Societatea Comercială „Empire Gold” – S.R.L. si Societatea Comercială „Golden Princess” – S.R.L. prin administrator Mariana Popeanu, lipsă fiind autorul exceptiei si celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 852D/2007 si nr. 853D/2007, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Părtile prezente sunt de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 853D/2007 la Dosarul nr. 852D/2007, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, Mariana Popeanu solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 24 aprilie 2007, pronuntate în dosarele nr. 4.369/121/2006 si nr. 4.368/121/2006, Tribunalul Galati – Sectia comercială, maritimă si fiscală si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Ovidiu Popeanu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 16, 21 si 45 din Constitutie, deoarece limitează motivele pentru care asociatii pot fi exclusi din societate.

Tribunalul Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că dispozitia de lege criticată se aplică tuturor persoanelor care se află în ipoteza normei criticate, nefiind de natură să creeze un tratament discriminatoriu contrar prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. În ceea ce priveste caracterul limitativ al cauzelor de excludere a unui asociat, se apreciază că nimic nu împiedică părtile ca, în limitele autonomiei de vointă, să înmultească contractual cauzele de excludere.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat nu contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie. În ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 21 din Legea fundamentală, se arată că textul de lege criticat nu este de natură să îngrădească dreptul părtilor de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime, de a beneficia de un proces echitabil, precum si de judecarea acestuia într-un termen rezonabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), al art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu următorul cuprins: „(1) Poate fi exclus din societatea în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată:

a) asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

b) asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit legalmente incapabil;

c) asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administratie ori contravine dispozitiilor art. 80 si 82;

d) asociatul administrator care comite fraudă în dauna societătii sau se serveste de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie si ale art. 45 referitoare la libertatea economică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei, prin criticile formulate, solicită extinderea dispozitiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si la alte situatii, neprevăzute în text, în sensul adăugării în cuprinsul acestuia si a altor cazuri în care asociatul ar putea fi exclus din societate.

Or, asa cum Curtea Constitutională a retinut în mod constant, acceptarea acestor critici ar echivala cu transformarea instantei de contencios constitutional într-un legiSIator pozitiv, ceea ce ar contraveni art. 61 din Constitutie, potrivit căruia „Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tării”, si dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Ovidiu Popeanu în dosarele nr. 4.369/121/2006 si nr. 4.368/121/2006 ale Tribunalului Galati – Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 noiembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea preturilor de referintă pentru anul 2008, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 247.093 din 12 noiembrie 2007,

în temeiul art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă preturile de referintă pentru anul 2008, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 16 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 14 decembrie 2007.

Nr. 976.

 

ANEXĂ

 

LISTA

preturilor de referintă pentru anul 2008, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund*)

 

Nr. crt.

Specia sau grupa de specii

Sortiment

Unitate de măsură (UM)

Pret de vânzare lei/mc

1

Răsinoase

Bustean furnir estetic

mc

208,04

Bustean furnir tehnic

mc

240,07

Bustean pentru cherestea

mc

185,98

L.R. pentru celuloză

mc

100,90

Lemn pentru mină

mc

127,35

Lemn pentru PAL, PFL

mc

83,40

L.L. pentru constructii

mc

138,84

Lemn de foc

mc

62,20

Cherestea

mc

616,04

2

Fag

Bustean furnir estetic

mc

412,65

Bustean furnir tehnic

mc

233,26

Bustean pentru cherestea

mc

149,00

L.R. pentru celuloză

mc

85,89

Lemn pentru PAL, PFL

mc

88,09

L.L. pentru constructii

mc

130,59

Lemn de foc

mc

65,94

Cherestea

mc

269,93

3

Stejar, gorun

Bustean furnir estetic

mc

1.406,33

Bustean furnir tehnic

mc

709,11

Bustean pentru cherestea

mc

372,36

L.R. pentru celuloză

mc

79,00

Lemn pentru mină

mc

84,28

Lemn pentru PAL, PFL

mc

112,07

L.L. pentru constructii

mc

131,91

Lemn de foc

mc

73,26

Cherestea

mc

841,75

4

Cer, gârnită

Bustean pentru cherestea

mc

159,43

L.R. pentru celuloză

mc

109,43

Lemn pentru mină

mc

101,52

Lemn pentru PAL, PFL

mc

81,54

L.L. pentru constructii

mc

86,26

Lemn de foc

mc

71,32

5

Salcâm

Bustean pentru cherestea

mc

200,99

Lemn pentru mină

mc

166,28

Lemn pentru PAL.PFL

mc

127,26

L.L. pentru constructii

mc

178,85

Lemn de foc

mc

133,17

6

Cires

Bustean furnir estetic

mc

1.697,78

Bustean furnir tehnic

mc

1.013,25

Bustean pentru cherestea

mc

545,70

L.R. pentru celuloză

mc

91,00

L.L. pentru constructii

mc

159,01

Lemn de foc

mc

68,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Specia sau grupa de specii

Sortiment

Unitate de măsură (UM)

Pret de vânzare lei/mc

7

Paltin

Bustean furnir estetic

mc

1.660,30

Bustean furnir tehnic

mc

420,44

Bustean pentru cherestea

mc

254,56

L.R. pentru celuloză

mc

95,55

Lemn pentru PAL.PFL

mc

71,40

L.L. pentru constructii

mc

102,05

Lemn de foc

mc

63,52

8

Frasin

Bustean furnir estetic

mc

520,45

Bustean furnir tehnic

mc

333,25

Bustean pentru cherestea

mc

245,62

L.L. pentru constructii

mc

102,79

Lemn de foc

mc

71,69

Cherestea

mc

650,35

9

Nuc negru

Bustean furnir estetic

mc

7.489,20

10

Tei

Bustean furnir estetic

mc

433,16

Bustean furnir tehnic

mc

279,17

Bustean pentru cherestea

mc

228,81

L.R. pentru celuloză

mc

56,99

Lemn pentru PAL, PFL

mc

86,89

L.L. pentru constructii

mc

76,31

Lemn de foc

mc

41,64

Cherestea

mc

551,74

11

Plop

Bustean furnir tehnic

mc

141,56

Bustean pentru cherestea

mc

82,05

L.R. pentru celuloză

mc

71,19

Lemn pentru PAL.PFL

mc

72,44

L.L. pentru constructii

mc

70,74

Lemn de foc

mc

57,58

Cherestea

mc

306,93

12

Diverse tari

Bustean furnir estetic

mc

50,04

Bustean pentru cherestea

mc

112,74

L.R. pentru celuloză

mc

88,70

Lemn pentru PAL.PFL

mc

87,10

L.L. pentru constructii

mc

97,48

Lemn de foc

mc

78,36

Cherestea

mc

317,81

13

Diverse moi

Bustean pentru cherestea

mc

107,64

L.R. pentru celuloză

mc

78,32

Lemn pentru PAL.PFL

mc

72,08

L.L. pentru constructii

mc

75,38

Lemn de foc

mc

50,30

Cherestea

mc

400,93

 

*) În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în listă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specii, pe principiul apropierii valorice a sortimentului.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 2.144 din 17 decembrie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 946 din 13 decembrie 2007

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 

În temeiul prevederilor:

– Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 13.351 din 17 decembrie 2007 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. D.G. 5.007 din 13 decembrie 2007 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Ultima teză din alineatul (3) al articolului 9 din anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 si 1.057 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 70% din cazurile externate din aceste sectii.”

Art. II. – Se prelungeste până la data de 31 martie 2008 aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii publice,

Raed Arafat

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Vasile Ciurchea


AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE IN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) pct. 15 si ale art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, precum si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor postale,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Prezenta decizie stabileste conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de servicii postale ca furnizori de serviciu universal, cu respectarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanta Guvernului nr. 31/2002.

(2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definitiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 si la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale.

Art. 2. – Poate fi desemnat ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor de servicii postale autorizat să furnizeze serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care urmează a fi desemnat, în conditiile regimului de autorizare generală, care asigură îndeplinirea conditiilor prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 31/2002.

Art. 3. – (1) Desemnarea unui furnizor de servicii postale ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale se realizează de către Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumită în continuare ANRCTI, la cerere sau din oficiu, pentru unul ori mai multe servicii incluse în sfera serviciului universal, asa cum acestea sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 si în legiSIatia secundară a ANRCTI.

(2) Furnizorii de serviciu universal se desemnează pentru o perioadă de cel mult 5 ani.

(3) În aplicarea prevederilor prezentei decizii, ANRCTI va urmări atingerea obiectivelor prevăzute la art. 49 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 si va actiona în vederea limitării posibilelor efecte negative determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal asupra concurentei, precum si a asigurării protectiei intereselor utilizatorilor, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor postale.

 

CAPITOLUL II

Desemnarea la cerere

 

Art. 4. – (1) Orice furnizor de servicii postale incluse în sfera serviciului universal, care intentionează să fie desemnat ca furnizor de serviciu universal, va transmite, la sediul central sau la structurile teritoriale ale ANRCTI, o cerere cu privire la această intentie, având formatul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Termenul în care furnizorii de servicii postale pot transmite cererea prevăzută la alin. (1) este de 30 de zile de la data la care ANRCTI publică un anunt, pe propria pagină de internet si în cel putin un cotidian de mare tiraj, cu privire la intentia de a desemna unul sau mai multi furnizori de servicii postale incluse în sfera serviciului universal ca furnizori de serviciu universal.

(3) Anuntul prevăzut la alin. (2) va cuprinde cel putin serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se intentionează desemnarea furnizorilor de serviciu universal si perioada de desemnare.

(4) Cererea se transmite împreună cu celelalte documente necesare numai în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură;

b) printr-un serviciu postal;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(5) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRCTI, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANRCTI printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

Art. 5. – (1) Cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal va cuprinde următoarele informatii:

a) datele de identificare ale solicitantului;

b) serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea.

(2) La cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal vor fi anexate următoarele informatii si documente, care fac parte integrantă din aceasta:

a) certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului privind inexistenta unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării procedurilor de insolventă;

b) copii ale situatiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înfiintare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la organele competente la care se înregistrează, potrivit legiSIatiei în vigoare;

c) o descriere detaliată a mijloacelor tehnologice, materiale si umane pe baza cărora solicitantul garantează, pentru furnizarea serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, respectarea obligatiilor prevăzute la art. 7–10 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002;

d) o descriere detaliată a cerintelor de calitate a căror îndeplinire este garantată de solicitant, precum si o descriere a tehnologiilor folosite si a măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestor cerinte;

e) propunerea financiară împreună cu justificarea eventualelor pierderi determinate de furnizarea serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, precum si măsurile propuse de solicitant în vederea acoperirii acestora;

f) o listă cu amplasamentul tuturor punctelor de acces si de contact ale retelei postale operate de solicitant sau de alti furnizori de servicii postale cu care solicitantul a încheiat contracte în acest scop, pentru care acesta garantează că vor fi utilizate în vederea furnizării serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (2) lit. d) vor cuprinde, spre exemplu, normele de distribuire a trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, numărul anual de reclamatii întemeiate privind trimiterile postale, reclamate ca nepredate, predate deteriorate sau spoliate, care fac obiectul furnizării serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, si numărul anual de sesizări întemeiate referitoare la atitudinea salariatilor furnizorului fată de utilizatorii serviciilor postale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea.

Art. 6. – (1) În termen de 15 zile de la data publicării anuntului prevăzut la art. 4 alin. (2), presedintele ANRCTI va stabili, prin decizie, o comisie de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal.

(2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) va fi formată din specialisti în domeniile economic, tehnic si juridic si va avea ca atributii:

a) verificarea îndeplinirii conditiilor de formă ale cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, prevăzute la art. 5;

b) verificarea îndeplinirii conditiilor de eligibilitate si a capacitătii solicitantului de a respecta obligatiile privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, precum si a propunerii financiare a solicitantului;

c) redactarea proiectului deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal.

(3) Comisia de evaluare poate cere solicitantilor orice documente, informatii suplimentare sau clarificări, necesare pentru solutionarea cererilor, indicând si termenul în care acestea trebuie depuse.

Art. 7. –în vederea stabilirii cererii câstigătoare, comisia de evaluare va lua în considerare următoarele:

a) gradul de acoperire a teritoriului national garantat de solicitanti, inclusiv densitatea punctelor de acces si de contact ale retelelor postale operate de acestia sau de alti furnizori de servicii postale cu care solicitantii au încheiat contracte în acest scop;

b) experienta anterioară în furnizarea serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal pentru care s-a solicitat desemnarea sau a altor servicii postale;

c) capacitatea tehnică, economică si financiară a solicitantilor;

d) capacitatea de a asigura un nivel uniform al tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal pe întreg teritoriul tării;

e) costul net asociat furnizării serviciilor postale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea;

f) alte date relevante prezentate de solicitanti.

Art. 8. – Comisia de evaluare poate respinge o cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în următoarele cazuri:

a) cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu îndeplineste conditiile de formă prevăzute la art. 5;

b) cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2);

c) documentele, informatiile suplimentare sau clarificările solicitate de comisia de evaluare în scopul solutionării cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu au fost depuse în termenul indicat de comisia de evaluare potrivit art. 6 alin. (3);

d) solicitantul nu îndeplineste conditiile de eligibilitate sau nu face dovada capacitătii de a respecta obligatiile privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 31/2002.

Art. 9. – (1) Termenul de solutionare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal este de 120 de zile de la data publicării anuntului prevăzut la art. 4 alin. (2).

(2) În cazul în care, potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (3), unui solicitant îi sunt cerute documente, informatii suplimentare sau clarificări, termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la primirea acestora sau până la expirarea termenului de depunere stabilit de comisia de evaluare.

 

CAPITOLUL III

Desemnarea din oficiu

 

Art. 10. –ANRCTI va putea desemna din oficiu furnizorii de serviciu universal în următoarele cazuri:

a) dacă niciun furnizor de servicii postale incluse în sfera serviciului universal nu a depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2);

b) dacă niciunul dintre furnizorii de servicii postale incluse în sfera serviciului universal care au depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2) nu a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal după parcurgerea procedurii prevăzute la cap. II;

c) dacă, după parcurgerea procedurii prevăzute la cap. II, nu au fost desemnati furnizori de serviciu universal pentru toate serviciile postale incluse în sfera serviciului universal pentru care ANRCTI intentiona să desemneze furnizori de serviciu universal.

Art. 11. – (1) Desemnarea din oficiu se realizează prin decizie a presedintelui ANRCTI, pe baza propunerilor comisiei de evaluare prevăzute la art. 6, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Comisia de evaluare propune desemnarea unui furnizor de serviciu universal pe baza unuia sau a mai multora dintre criteriile prevăzute la art. 7, precum si, dacă este cazul, pe baza altor criterii relevante, cu respectarea principiilor eficientei, obiectivitătii, transparentei si nediscriminării.

(3) Propunerile comisiei de evaluare vor contine furnizorul de servicii postale incluse în sfera serviciului universal propus a fi desemnat ca furnizor de serviciu universal, serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se propune desemnarea, motivele pentru care este necesară desemnarea din oficiu, precum si celelalte date ce urmează a fi incluse în decizia de desemnare.


 

CAPITOLUL IV

Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal

 

Art. 12. – (1) Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal conferă furnizorului de servicii postale drepturi si obligatii specifice, suplimentare fată de cele prevăzute în autorizatia generală.

(2) Decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal va contine cel putin următoarele:

a) serviciile pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal;

b) perioada de desemnare;

c) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră si la organele vamale;

d) dreptul de a instala, întretine, înlocui si muta, cu titlu gratuit, cutii postale pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale;

e) dreptul de a actiona în relatiile internationale în calitate de furnizor de serviciu universal si de a încheia acorduri operationale în această calitate;

f) dreptul de a utiliza formularele internationale specifice, prevăzute în acordurile internationale la care România este parte;

g) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul oricărui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal, în conditiile stabilite de lege si de ANRCTI;

h) obligatia de a asigura cel putin o colectare de la fiecare punct de acces si cel putin o livrare la locuinta fiecărei persoane fizice si la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai putin de 5 zile pe săptămână, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligatia să le furnizeze, cu exceptia cazurilor sau a conditiilor geografice considerate exceptionale de ANRCTI ori a cazurilor în care ANRCTI stabileste ca livrarea să se facă la anumite instalatii corespunzătoare, în conditii determinate;

i) obligatiile de respectare a cerintelor esentiale, de nediscriminare, de furnizare în mod neîntrerupt a serviciilor pentru care a fost desemnat, cu exceptia cazurilor de fortă majoră, si de dezvoltare;

j) obligatia de publicare a informatiilor privind caracteristicile serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat;

k) obligatia de a asigura utilizatorilor accesul la reteaua postală publică pe care o operează în conditii de transparentă, obiectivitate si nediscriminare, precum si, după caz, obligatia de a asigura altor furnizori de servicii postale accesul la reteaua postală publică pe care o operează;

l) obligatia de a practica, pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, tarife accesibile, transparente, nediscriminatorii si fundamentate în functie de costuri;

m) obligatia de a supune aprobării ANRCTI tarifele practicate pentru serviciile postale din sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, precum si de a le publica;

n) obligatia respectării principiilor prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale pentru trimiterile postale intracomunitare expediate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene către o adresă aflată pe teritoriul României;

o) obligatii privind tinerea evidentei contabile separate;

p) obligatii privind regulile aplicabile serviciilor postale din sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal;

q) standardele de calitate pe care furnizorul de serviciu universal este obligat să le respecte;

r) obligatii privind supunerea spre avizarea de către ANRCTI a contractului-cadru în temeiul căruia se desfăsoară relatiile furnizorului de serviciu universal cu utilizatorii;

s) alte drepturi si obligatii relevante în ceea ce priveste furnizarea serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii speciale

 

Art. 13. – Calitatea de furnizor de serviciu universal poate fi retrasă, prin decizie a presedintelui ANRCTI, în următoarele cazuri:

a) dacă furnizorul de serviciu universal se face vinovat de nerespectarea, în mod grav si repetat, a obligatiilor, conditiilor, standardelor, regulilor, procedurilor si termenelor prevăzute în decizia de desemnare;

b) dacă furnizorului de serviciu universal i s-a retras dreptul de a furniza servicii postale incluse în sfera serviciului universal în conditiile prevăzute de autorizatia generală.

Art. 14. – (1) Calitatea de furnizor de serviciu universal încetează în următoarele cazuri:

a) ca urmare a încetării existentei furnizorului de serviciu universal, cu exceptia cazurilor de fuziune sau divizare în care activitatea de furnizare de servicii postale incluse în sfera serviciului universal pentru care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat se transmite altor persoane;

b) ca urmare a declansării împotriva furnizorului de serviciu universal a procedurii insolventei, în conditiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare;

c) la expirarea perioadei pentru care a fost desemnat;

d) ca urmare a retragerii acestei calităti de către ANRCTI în conditiile prevăzute la art. 13.

(2) În cazurile de fuziune sau divizare, prevăzute la alin. (1) lit. a), persoana care preia activitatea de furnizare de servicii postale incluse în sfera serviciului universal pentru care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat va fi tinută de obligatiile si va avea drepturile stabilite prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal.

Art. 15. – (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.351/2003 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 12 decembrie 2003, se abrogă.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Alexandrina-Luminita Hîrtan

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 3.442.

 


ANEXA

 

CERERE*)

de desemnare ca furnizor de serviciu universal

 

A. Date necesare identificării solicitantului si comunicării eficiente cu acesta:

B. Descrierea serviciilor postale pe care solicitantul intentionează să le furnizeze în calitate de furnizor de serviciu universal:

□ B.1. colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale în greutate de până la 2 kg:

□ B.1.1. trimiteri de corespondentă:

□ B.1.1.1. interne

□ B.1.1.2. internationale

□ B.1.2. imprimate:

□ B. 1.2.1. interne

□ B.1.2.2. internationale

□ B.1.3. trimiteri de publicitate prin postă:

□ B. 1.3.1. interne

□ B.1.3.2. internationale

□ B.2. colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale în greutate de până la 10 kg:

□ B.2.1. interne

□ B.2.2. internationale

□ B.3. distribuirea coletelor postale cu limite de greutate între 10 si 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

□ B.4. serviciul de trimitere recomandată, având ca obiect:

□ B.4.1. trimiteri postale în greutate de până la 2 kg:

□ B.4.1.1. interne

□ B.4.1.2. internationale

□ B.4.2. colete postale în greutate de până la 10 kg:

□ B.4.2.1. interne

□ B.4.2.2. internationale

□ B.4.3. colete postale cu limite de greutate între 10 si 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

□ B.5. serviciul de trimitere cu valoare declarată, având ca obiect:

□ B.5.1. trimiteri postale în greutate de până la 2 kg:

□ B.5.1.1. interne

□ B.5.1.2. internationale

□ B.5.2. colete postale în greutate de până la 10 kg:

□ B.5.2.1. interne

□ B.5.2.2. internationale

□ B.5.3. colete postale cu limite de greutate între 10 si 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia

 

C. La prezenta cerere de desemnare sunt anexate următoarele informatii si documente:

□ certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului privind inexistenta unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării procedurilor de insolventă;

□ copii ale situatiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înfiintare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la organele competente la care se înregistrează, potrivit legiSIatiei în vigoare;

□ o descriere detaliată a mijloacelor tehnologice, materiale si umane pe baza cărora se garantează, pentru furnizarea serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, respectarea obligatiilor prevăzute la art. 7–10 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare;

□ o descriere detaliată a cerintelor de calitate a căror îndeplinire este garantată, precum si o descriere a tehnologiilor folosite si a măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestor cerinte (de exemplu, normele de distribuire a trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, numărul anual de reclamatii întemeiate privind trimiterile postale, reclamate ca nepredate, predate deteriorate sau spoliate, care fac obiectul furnizării serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, numărul anual de sesizări întemeiate referitoare la atitudinea salariatilor furnizorului fată de utilizatorii serviciilor postale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea etc);

□ propunerea financiară împreună cu justificarea eventualelor pierderi determinate de furnizarea serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, precum si măsurile propuse în vederea acoperirii acestora;

□ o listă cu amplasamentul tuturor punctelor de acces si de contact ale retelei postale proprii sau operate de alti furnizori de servicii postale cu care au fost încheiate contracte în acest scop, pentru care se garantează că vor fi utilizate în vederea furnizării serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea.

D. Subsemnatul, .............................., reprezentant al solicitantului, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind infractiunea de fals în declaratii, că toate datele si informatiile cuprinse în prezenta cerere si în documentele anexate sunt corecte si complete.

 

Semnătura reprezentantului si stampila solicitantului

………………………………………………….

 


MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.854/C/2004

 

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.854/C/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 25 noiembrie 2004, se modifică si se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. – Administratia Natională a Penitenciarelor va duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

p. Ministrul justitiei,

Gheorghe Mocuta,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 decembrie 2007.

Nr. 3.492/C.

 

ANEXĂ

 

Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante si avansare, precum si conditiile pentru modificarea si încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. – Prezentul regulament stabileste normele referitoare la:

a) organizarea si desfăsurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul administratiei penitenciare, cu exceptia posturilor de: director general si director general adjunct al Administratiei Nationale a Penitenciarelor, director de directie din Administratia Natională a Penitenciarelor si director de unitate penitenciară;

b) acordarea gradelor profesionale si avansarea în functii;

c) conditiile pentru modificarea si încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici din cadrul sistemului administratiei penitenciare.”

2. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. – Functiile vacante din sistemul administratiei penitenciare se ocupă prin:

a) avansarea, în conditiile legii, a ofiterilor si a agentilor;

b) repartizarea absolventilor institutiilor de formare a personalului pentru sistemul administratiei penitenciare, în ordinea descrescătoare a mediilor obtinute la examenul de absolvire;

c) transferul functionarilor publici din sistemul administratiei penitenciare, la cererea acestora sau cu acordul lor scris, în aceeasi ori în altă functie publică, din alte unităti ale sistemului administratiei penitenciare sau în Ministerul Justitiei;

d) trecerea agentilor în corpul ofiterilor, în conditiile legii;

e) concurs organizat în vederea ocupării posturilor vacante, în conditiile prezentului regulament.”

3. La articolul 12, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În vederea participării la concurs, în termen de 25 de zile de la data publicării anuntului, candidatii depun la compartimentul resurse umane al unitătii organizatoare a concursului dosarul de candidat, care va contine în mod obligatoriu:

– cererea de înscriere, cu o singură optiune;

– copia actului de identitate;

– copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

– copia carnetului de muncă sau o adeverintă care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitate;

– cazierul judiciar;

– fisa medicală;

– copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

– recomandarea episcopiei locale, pentru candidatii la posturile de preot;

– declaratia pe propria răspundere sau adeverintă care să ateste că nu a desfăsurat activităti de politie politică.”

4. La articolul 12, alineatul (4) se abrogă.

5. Articolele 13 si 14 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. – (1) În functie de specificul posturilor, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor stabileste, prin decizie, următoarele comisii:

a) comisia de selectionare a dosarelor si examinare a cunostintelor teoretice;


b) comisia de evaluare a aptitudinilor/performantelor fizice, stabilită în functie de specificul postului scos la concurs;

c) comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Fiecare comisie este formată din presedinte, membri si secretar, după cum urmează:

a) comisia de selectionare a dosarelor si examinare a cunostintelor teoretice:

presedinte: – directorul adjunct/directorul adjunct de directie/seful serviciului/seful biroului/seful compartimentului din domeniul de activitate al posturilor scoase la concurs;

membri: – un ofiter specialist în domeniul de activitate al postului scos la concurs;

– un consilier juridic;

secretar: – un functionar public cu statut special din compartimentul resurse umane;

b) comisia de evaluare a aptitudinilor/performantelor fizice: presedinte: – directorul de unitate/directorul de directie sau

persoana desemnată de acesta;

membri: – un ofiter specialist în domeniul de activitate al postului scos la concurs;

– un ofiter/agent specialist în domeniul probei practice sau, după caz, ofiter/agent specialist în domeniul probei fizice sustinute;

secretar: – un functionar public cu statut special din compartimentul resurse umane;

c) comisia de solutionare a contestatiilor:

presedinte: – directorul adjunct/directorul de directie sau o persoană desemnată de acesta, altii decât cei din comisiile prevăzute la lit. a) si b);

membri: – un ofiter specialist în domeniul de activitate al postului scos la concurs;

– un ofiter din unitate;

secretar: – un functionar public cu statut special din compartimentul resurse umane.

Art. 14. – (1) Persoanele care întrunesc conditiile pentru a face parte din comisiile de concurs pot detine calitatea de membru al unei singure comisii dintre comisiile mentionate la art. 13, în cadrul aceluiasi concurs.

(2) Din comisiile prevăzute la art. 13 nu pot face parte acele persoane care sunt soti, rude sau afini până la gradul al IV–lea inclusiv cu oricare dintre candidatii înscrisi la concurs.

(3) Persoanele desemnate în comisiile prevăzute la art. 13 alin. (2) semnează, după numire, o declaratie pe propria răspundere, în care precizează că:

a) nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (2);

b) va respecta secretul si confidentialitatea lucrărilor comisiei si ale variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

(4) Persoanele desemnate în comisiile prevăzute la art. 13, precum si alte persoane implicate în organizarea concursului vor fi retribuite pentru munca depusă, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 257/2005 privind înfiintarea pe lângă Ministerul Justitiei a unei activităti finantate integral din venituri proprii.”

6. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. – (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă, în mod cronologic, în:

a) testarea psihologică;

b) selectarea dosarelor de înscriere, sub aspectul îndeplinirii de către candidati a conditiilor de participare la concurs;

c) proba practică de evaluare a aptitudinilor/performantelor fizice;

d) proba scrisă de examinare a cunostintelor, conform bibliografiei stabilite.

(2) În vederea participării la concurs, în termen de 25 de zile calendaristice de la data publicării anuntului, candidatii depun la compartimentul resurse umane al unitătii organizatoare a concursului dosarul de înscriere.”

7. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

„Art. 161. – (1) Testarea psihologică este obligatorie pentru toti candidatii si se efectuează de către specialisti din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Candidatii declarati «Respinsi» la testarea psihologică vor fi eliminati din concurs.

(3) Rezultatul testării psihologice nu poate fi contesta.”

8. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. – Proba practică de evaluare a aptitudinilor/ performantelor fizice se desfăsoară înaintea probei scrise. Rezultatul se consemnează în procesul-verbal, cu aprecierea «Admis» sau «Respins», definitivă, având la bază baremele prevăzute în anexele nr. 2 si 3. Aprecierea «Respins» elimină candidatul de la sustinerea celorlalte probe.”

9. Articolele 19–31 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 19. – (1) La proba scrisă se prezintă doar candidatii care au fost declarati «admisi» la proba practică de evaluare a aptitudinilor/performantelor fizice. Proba scrisă se sustine în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data afisării rezultatelor la proba sustinută anterior.

(2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări.

(3) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc de către comisia stabilită la art. 13 alin. (2) lit. a), pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză si sinteză a candidatilor, în concordantă cu nivelul si cu specificul functiilor pentru care se organizează concursul.

(4) Modalitatea de testare în cadrul probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice este tip sinteză sau întrebări deschise.

(5) Comisia are obligatia de a elabora minimum 3 variante de subiecte pentru proba scrisă.

(6) Fiecare variantă cu subiectele de concurs este introdusă într-un plic sigilat si semnat de toti membrii comisiei de examinare cu cel putin două ore înainte de desfăsurarea probei scrise.

(7) Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor scrise este stabilit de comisia de examinare si nu poate depăsi 3 ore din momentul comunicării subiectelor.

(8) Plicul cu subiectele de concurs este ales dintre cele 3 plicuri cu variante de subiecte si deschis de către un candidat. Acesta semnează procesul-verbal încheiat în ziua sustinerii probei scrise.

(9) Comisia constituită conform art. 13 alin. (2) lit. a), după stabilirea subiectelor, întocmeste grila de corectare.

(10) Grila de corectare corespunzătoare probei scrise se afisează la sediul institutiei organizatoare, în ziua următoare sustinerii probei scrise.

Art. 20. – (1) Cu cel putin 3 ore înainte de începerea probei scrise, la locul desfăsurării acesteia, dacă este cazul, se va afisa repartizarea pe săli a candidatilor.

(2) Înaintea începerii probei scrise, presedintele comisiei de selectionare a dosarelor si examinare a cunostintelor îi instruieste pe membrii comisiei si pe supraveghetori, potrivit prevederilor prezentului regulament, referitor la sustinerea probei scrise, la repartizarea candidatilor pe săli, precum si la atributiile fiecăruia.

(3) Supraveghetorii la sustinerea probei scrise sunt desemnati prin decizie de zi pe unitate si trebuie să fie persoane de altă specialitate decât cea la care se sustine proba scrisă.

(4) La încheierea instructajului, participantii vor semna un proces-verbal, care se va arhiva, alături de celelalte documente ale concursului, în dosarul de concurs.

Art. 21. – (1) Accesul candidatilor în săli este permis pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală si a documentelor care atestă identitatea, potrivit legii, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. După efectuarea apelului nominal al candidatilor si verificarea identitătii, fiecare candidat va păstra pe bancă buletinul/cartea de identitate sau pasaportul până la predarea lucrării scrise. Pe listă se mentionează prezenta fiecărui candidat.

(2) Se interzice candidatilor să pătrundă în săli cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc de comunicare la distantă, computere personale, PDA–uri, etc.

(3) Nerespectarea dispozitiilor referitoare la introducerea de materiale si mijloace de comunicare la distantă interzise în sălile de examen duce la eliminarea din sală a candidatului de către presedintele comisiei, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

(4) Înainte de începerea probei scrise, comisia va prezenta candidatilor modul de desfăsurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foile de redactare a lucrării primite, ulterior fiind secretizate.

(5) Situatiile în care sunt eliminati candidatii din sala de concurs se consemnează în procesul-verbal întocmit cu ocazia desfăsurării acestei probe, fiind evidentiate motivele acestor măsuri.

Art. 22. – (1) După comunicarea subiectelor este interzis accesul în sala de concurs al candidatilor sau al oricărei persoane, cu exceptia membrilor comisiei de concurs, observatorilor si persoanelor care asigură supravegherea desfăsurării probei. Iesirea din sală a candidatilor atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgentă în care acestia pot fi însotiti de persoanele care asigură supravegherea.

(2) Orice fraudă sau încercare de fraudare dovedită se sanctionează prin eliminarea din concurs. În aceste cazuri, cei care asigură supravegherea îl sesizează de îndată pe presedintele comisiei de concurs, care întocmeste un proces-verbal despre constatările făcute si măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mentiunea «fraudă».

(3) Lucrarea scrisă va fi redactată, sub sanctiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de unitatea organizatoare a concursului, purtând stampila acesteia pe fiecare filă, în coltul din stânga sus. Prima filă, după înscrierea numelui si a prenumelui de către candidat, în coltul din dreapta, va fi lipită astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate si se va aplica stampila unitătii organizatoare a concursului. Se va putea folosi numai cerneală sau pix cu mină de culoare albastră. La cerere, se pot pune la dispozitie, în mod suplimentar, coli de hârtie tipizate, iar dacă este necesar, cerneală sau pixuri.

(4) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv foaia cu subiectele primită si ciorna la expirarea timpului alocat, semnând în borderoul special întocmit în acest sens. Candidatii numerotează foile sub îndrumarea supraveghetorilor, iar supraveghetorii barează spatiile nescrise, verifică numărul de pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire.

Art. 23. – (1) Candidatii care doresc să corecteze o greseală anulează pasajul gresit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidati, din diferite motive, doresc să îsi transcrie lucrarea fără să depăsească timpul stabilit, acestia primesc alte coli de hârtie tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite initial se anulează, se semnează de supraveghetori si se păstrează în conditiile stabilite pentru lucrările scrise.

(2) La expirarea timpului alocat probei scrise, candidatii sunt obligati să predea lucrarea scrisă în faza în care se află, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Cinci candidati vor fi prezenti, în mod obligatoriu, în sală până la predarea ultimei lucrări. Dacă la concurs s-au înscris mai putin de 5 candidati, acestia vor rămâne în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3) Presedintele si ceilalti membri ai comisiei de concurs, după predarea lucrărilor scrise, în prezenta candidatilor rămasi

În sală, verifică dacă numărul lucrărilor scrise corespunde cu numărul semnăturilor din procesul-verbal de predare a lucrărilor scrise, amestecă lucrările scrise si le numerotează. Comisia depozitează lucrările scrise, împreună cu documentele constituite pentru sustinerea probei scrise, în spatiul destinat corectării, care va fi asigurat si sigilat de către presedinte.

(4) Ciornele si lucrările anulate se strâng separat si se distrug după o lună de la finalizarea probei scrise, acest lucru consemnându-se într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei, care se păstrează la unitatea unde se desfăsoară concursul.

Art. 24. – (1) Proba scrisă se notează cu note de la 0 la 10. Nu se acordă notă din oficiu. Comisia constituită pentru întocmirea subiectelor stabileste nota acordată pentru fiecare subiect.

(2) Pe baza grilei de corectare, fiecare membru al comisiei de concurs corectează lucrările sigilate, acordând note, care sunt trecute în borderoul de notare, acesta fiind semnat pe fiecare filă de membrii comisiei de concurs. Nota finală acordată la proba scrisă fiecărui candidat se obtine pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei.

(3) După corectare si notare, lucrările scrise se desigilează.

(4) În urma sustinerii probei scrise, va fi declarat „admis” candidatul care a obtinut minimum nota 7 (sapte).

Art. 25. – (1) După finalizarea probei scrise, corectării si notării lucrărilor, rezultatele obtinute de către candidati la proba scrisă se consemnează într-un proces-verbal, în ordinea descrescătoare a notelor. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

(2) Rezultatele probei scrise se afisează la locul desfăsurării concursului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data începerii acestei probe.

Art. 26. – Candidatii nemultumiti de rezultatul probei scrise pot face contestatie în termen de două zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor, sub sanctiunea decăderii din acest drept. Solutionarea contestatiilor se va efectua în următoarele două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, de către comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 27. – (1) Contestatiile la proba scrisă se depun si se înregistrează la institutia organizatoare. La primirea contestatiilor, persoana din cadrul compartimentului secretariat care efectuează înregistrarea va consemna data si ora depunerii acesteia si va semna, după care o va preda imediat, pe bază de condică, secretarului comisiei de solutionare a contestatiilor.

(2) După expirarea termenului de depunere a contestatiilor, comisia de solutionare a contestatiilor:

a) verifică dacă contestatiile au fost depuse în termenul de două zile lucrătoare, cele depuse după expirarea termenului fiind respinse;

b) verifică dacă aspectele contestate au legătură cu proba scrisă si se referă numai la lucrarea candidatului care a formulat contestatia, cele care nu îndeplinesc aceste conditii fiind respinse;

c) recorectează lucrările, pe baza grilei de corectare, conform procedurii prevăzute la art. 24 alin. (1) si (2).

(3) În vederea solutionării contestatiilor, lucrările scrise se resigilează.

Art. 28. – După recorectarea lucrărilor scrise, comisia de solutionare a contestatiilor:

a) respinge contestatia în situatia în care nota obtinută la recorectare este mai mică sau egală cu nota initială acordată de comisia constituită pentru sustinerea probei scrise;

b) admite contestatia în situatia în care nota obtinută la recorectare este mai mare decât nota initială acordată de comisia constituită pentru sustinerea probei scrise.

Art. 29. – (1) Nota obtinută în cazul admiterii contestatiei este nota finală obtinută de candidat la proba scrisă. În situatia respingerii contestatiei rămâne valabilă, ca notă finală, nota acordată initial de către comisia constituită pentru sustinerea probei scrise. Rezultatele obtinute de către candidati în urma solutionării contestatiilor se consemnează într-un proces-verbal.

(2) Hotărârile comisiei de solutionare a contestatiilor sunt definitive.

Art. 30. – Rezultatele contestatiilor la proba scrisă, precum si rezultatele finale se afisează la sediul institutiei unde se desfăsoară concursul, imediat după solutionarea contestatiilor, dar nu mai mult de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Art. 31. – (1) Se consideră «admis» la concurs candidatul care a obtinut cea mai mare notă finală dintre candidatii care au concurat pentru aceeasi functie, cu conditia ca acestia să fi obtinut cel putin nota minimă prevăzută la art. 24 alin. (4).

(2) La note egale are prioritate candidatul care a obtinut media generală de absolvire a facultătii mai mare, pentru functiile de ofiter, respectiv candidatul care a obtinut media generală de absolvire a liceului mai mare, pentru functiile de agent, iar dacă egalitatea se mentine, are prioritate cel care are specializări în domeniul functiei publice pentru care a candidat.”

10. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 35. – Pentru ocuparea posturilor vacante unitătile vor Întocmi dosare de încadrare, pe baza proceselor-verbale de la sesiunea de concurs.”

11. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 37. – (1) Candidatilor declarati admisi la concurs li se emite decizia de încadrare, în termen de cel mult 20 de zile de la încheierea concursului, în conditiile art. 20 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Natională a Penitenciarelor, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Candidatul admis la concurs are obligatia de a se prezenta la post în termen de 15 zile de la emiterea deciziei de numire. Pentru candidatii care detin functii de conducere termenul este de 30 de zile.

(3) În cazul în care candidatul admis nu se prezintă la post, în conditiile alin. (2), din cauze imputabile acestuia, oferta de ocupare a postului se face următorului candidat declarat «admis».

(4) Dacă nu există niciun candidat care să fi obtinut nota necesară pentru a fi declarat «admis», se va proceda la organizarea unui nou concurs.”

12. La articolul 45, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatul (4) si alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(4) Ofiterilor si agentilor încadrati prin concurs în sistemul penitenciar, care sunt cadre militare în rezervă, li se acordă gradul profesional echivalent gradului militar avut în rezervă, potrivit prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 293/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Ofiterilor si agentilor prevăzuti la alin. (3) li se ia în calcul, în vederea stabilirii stagiului minim în grad pentru acordarea gradului profesional următor, si perioada scursă de la ultima avansare până la data dobândirii calitătii de cadru militar în rezervă.”