MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 878         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 decembrie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.110 din 27 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

52. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale

 

2.371. – Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.110

din 27 noiembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu –judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar –judecător

Petre Ninosu –judecător

Ion Predescu –judecător

Tudorel Toader –judecător

Puskás Valentin Zoltán – judecător

Augustin Zegrean –judecător

Antonia Constantin – procuror

Daniela Ramona Maritiu – magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutional itate a dispozitiilor art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom” – S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 4/42/2007 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspund consilierul juridic al autorului exceptiei si cel al părtii Societatea Comercială „Conpet” – S.A. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, consilierul juridic al autorului exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, arată că textul de lege criticat reprezintă temeiul legal ce a stat la baza emiterii contractului-cadru de transport titei, prin emiterea acestui contract-cadru aducându-se atingere libertătii contractuale a părtilor. De asemenea, posibilitatea limitării prin lege a vointei părtilor si imposibilitatea negocierii clauzelor contractuale aduc atingere dreptului de proprietate.

Consilierul juridic al Societătii Comerciale „Conpet” – S.A. solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că emiterea de norme si instructiuni tehnice de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale nu poate constitui o încălcare a prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată. În acest sens, arată că transportul resurselor de petrol constituie un serviciu public, iar stabilirea unei agentii care are atributii de reglementare în acest domeniu reprezintă optiunea legiuitorului, fără a fi încălcate prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 4 aprilie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 4/42/2007, Curtea de Apel Ploiesti – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom” – S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat constituie temeiul juridic în baza căruia Agentia Natională pentru Resurse Minerale a emis Ordinul nr. 209/2002, ordin care, prin elaborarea unui contract-cadru obligatoriu, reglementează raporturile contractuale dintre doi comercianti – expeditorul si transportatorul produselor petroliere. În conditiile în care legiuitorul dictează părtilor contractante drepturile si obligatiile ce le revin potrivit unui contract dinainte stabilit, se ajunge la o gravă încălcare a libertătii contractuale si a principiului consensualismului.

Prin interventia sa, statul nu numai că distorsionează piata liberă în domeniul transportului de titei, dar nesocoteste în mod grav obligatia ce îi revine potrivit dispozitiilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, anume aceea de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

De asemenea, dispozitiile criticate contravin si prevederilor art. 44 alin. (1) si (2) din Legea fundamentală, întrucât prin clauza penală prevăzută în contractul-cadru încheiat între părti, impusă acestora prin vointa imperativă si exclusivă a legiuitorului, se instituie o sanctiune civilă care aduce atingere patrimoniului transportatorului si implicit încalcă dreptul de proprietate al acestuia asupra sumelor bănesti acolo stipulate.

Curtea de Apel Ploiesti – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal arată că dispozitiile de lege criticate nu încalcă principiul libertătii contractuale si al consensualismului sau prevederile art. 44 alin. (1) si (2) si ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, deoarece statul este îndreptătit si obligat să ocrotească proprietatea publică, resursele petroliere reprezentând un bun public a cărui gestionare s-a transmis Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, iar transportul acestor resurse reprezintă un serviciu public ce poate fi concesionat numai în conditiile prevăzute de lege.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că dispozitiile de lege criticate vizează legiferarea raportului dintre cei care exploatează resursele de petrol ale statului, pe de-o parte, si stat, pe de altă parte, acesta din urmă trebuind să asigure un just echilibru între principiul protectiei proprietătii publice si principiul asigurării cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie. Astfel că, prin sine însusi, textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale privind proprietatea.

În ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, se arată că nu pot fi retinute nici aceste argumente de neconstitutionalitate, deoarece textul criticat vizează asigurarea unui cadru favorabil dezvoltării factorilor de productie implicati în exploatarea resurselor de petrol ale statului, fiind evident că nici libertatea comertului, nici protectia concurentei loiale si nici crearea acestui cadru favorabil nu pot exista în afara instituirii unor reglementări precise.

Avocatul Poporului arată că textul de lege criticat abilitează Agentia Natională pentru Resurse Minerale să emită norme si instructiuni tehnice cu caracter obligatoriu pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legii petrolului, fără a contine norme contrare principiului egalei garantări si ocrotiri a proprietătii private, indiferent de titular. Referitor la invocarea prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie, se arată că textul de lege criticat dă expresie regulilor constitutionale potrivit cărora statul trebuie să asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie si protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu următorul cuprins: „în domeniul resurselor de petrol, Agentia Natională pentru Resurse Minerale are următoarele atributii: (...)

j) emite norme si instructiuni tehnice cu caracter obligatoriu, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei legi.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (1) si (2) referitoare la dreptul de proprietate privată, ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 135 alin. (2) lit. a) referitoare la obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că resursele de petrol fac obiectul exclusiv al proprietătii publice si apartin statului român. De asemenea, sistemul national de transport al petrolului face parte din proprietatea publică a statului si este de importantă strategică, iar transportul petrolului prin sistemul national de transport constituie un serviciu public de interes national.

În acest context, este justificată înfiintarea unei autorităti competente, organ de specialitate al statului, cu atributii în aplicarea dispozitiilor normative din domeniul resurselor de petrol. Constituirea unei autorităti de reglementare unice în acest domeniu are în vedere crearea unei structuri eficiente menite să asigure completarea si perfectionarea cadrului de reglementare în ceea ce priveste resursele de petrol si sistemul national de transport al petrolului, elemente care vizează interesul public.

Stabilirea în sarcina Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale a atributiei de a emite norme si instructiuni tehnice cu caracter obligatoriu se circumscrie obligatiei statului, prevăzută la art. 135 alin. (2) din Constitutie, de a proteja interesele nationale în activitatea economică, de a crea cadrul favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie si de a exploata resursele naturale, în concordantă cu interesul national. De asemenea, această atributie are ca scop, printre altele, asigurarea în conditii de maximă eficientă si transparentă a accesului liber la capacitatea sistemului national de transport al petrolului a tuturor solicitantilor, persoane juridice autorizate, în conditii egale, în mod nediscriminatoriu.

În ceea ce priveste invocarea prevederilor art. 44 alin. (1) si (2) din Legea fundamentală, Curtea constată că, prin această critică, autorul exceptiei tinde la extinderea controlului de constitutionalitate si în ceea ce priveste Ordinul nr. 209/2002 prin care a fost elaborat un Contract-cadru pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid. Având în vedere acest aspect, Curtea constată că nu se poate pronunta asupra acestei critici fără a încălca prevederile art. 146 lit. d) teza întâi din Constitutie si pe cele ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

De asemenea, Curtea constată că dispozitiile art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004 sunt în concordantă cu prevederile constitutionale ale art. 53, deoarece acestea sunt aplicabile numai în ipoteza în care există o restrângere a exercitării drepturilor si libertătilor fundamentale ale cetătenilor, restrângere care, astfel cum s-a arătat anterior, nu s-a constatat.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom” – S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 4/42/2007 al Curtii de Apel Ploiesti – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 noiembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. m) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă:

a) Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale, prevăzute în anexa nr. 1;

b) Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 308/2005 privind aprobarea Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi de gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. – Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si părtile din contractele de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 52.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE

pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale

 

CAPITOLUL I

Cerinte generale

 

1. Gazele naturale furnizate sunt destinate exclusiv consumului la aparatele de utilizare care îndeplinesc cerintele legislatiei referitoare la aprobarea debitului, montare, functionare si verificare tehnică periodică.

2. Delimitarea instalatiei de utilizare a consumatorului casnic fată de conducta din amonte/sistemul national de transport/sistemul de distributie a gazelor naturale se face la iesirea din statia/postul de reglare-măsurare sau la iesirea din robinetul de bransament, după caz.

3. Măsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale.

4. În cazul modificării pretului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciilor prestate privind furnizarea reglementată a gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului realizat între două citiri consecutive, înmultită cu numărul de zile corespunzătoare fiecărei perioade, si cu aplicarea pretului final reglementat al gazelor naturale.

 

CAPITOLUL II

Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

 

1. Furnizorul de gaze naturale are următoarele drepturi:

A. să încaseze contravaloarea facturii reprezentând serviciile prestate privind furnizarea reglementată a gazelor naturale;

B. să înceteze prestarea serviciilor de furnizare în următoarele cazuri:

a) fortă majoră, sub conditia respectării prevederilor cap. V – „Forta majoră”;

b) stare de necesitate, când este periclitată viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

c) constatarea unor interventii de natură a influenta măsurarea corectă a consumului;

d) neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor prestate privind furnizarea reglementată a gazelor naturale, la termenele stipulate prin contractul de furnizare a gazelor naturale, a contravalorii altor servicii prestate consumatorului casnic si neincluse în pretul final reglementat, precum si a majorărilor de întârziere aferente;

e) deteriorarea unor instalatii ale operatorului de sistem, când aceasta se datorează culpei consumatorului casnic;

f) nepermiterea accesului persoanelor împuternicite ale operatorului de sistem în scopul de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de măsurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate ori de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile operatorului de sistem, pe baza unei înstiintări scrise transmise consumatorului casnic, când acestea se află pe proprietatea consumatorului casnic; este exceptată de la obligatia înstiintării scrise situatia prevăzută la lit. c);

g) nepermiterea accesului persoanelor care au dreptul, conform legislatiei în vigoare, să execute verificarea sau revizia tehnică periodică la instalatiile de utilizare;

h) pentru modificarea instalatiei de utilizare, fără respectarea prevederilor legale în vigoare;

i) în cazul întreruperilor programate în sistemul de distributie;

j) dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale, în conditiile în care sunt periclitate siguranta si integritatea Sistemului national de transport al gazelor naturale, în conformitate cu reglementările în vigoare;


k) în cazul în care consumatorul casnic, pentru aparatele de utilizare prevăzute în reglementările ISCIR, nu detine autorizarea pentru functionare tehnică ISCIR sau nu efectuează verificarea tehnică periodică a aparatului de utilizare prin intermediul unitătilor autorizate ISCIR;

l) În cazul în care consumatorul casnic nu a solicitat efectuarea verificării instalatiei de utilizare, după o perioadă mai mare de 6 luni consecutive de neutilizare a gazelor naturale.

2. Furnizorul de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să asigure furnizarea gazelor naturale pentru consumatorul casnic în mod continuu, cu exceptia cazurilor prevăzute la pct.1 lit. B;

b) să asigure întreruperea furnizării gazelor naturale la cererea consumatorului casnic, în conditiile prevăzute la pct. 1 lit. b) din cadrul cap. III – „Drepturile si obligatiile consumatorului casnic de gaze naturale”;

c) să asigure presiunea minimă de furnizare prevăzută în contract, precum si conditiile de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare;

d) să notifice consumatorului casnic serviciile a căror contravaloare nu este cuprinsă în pretul final reglementat;

e) să factureze lunar consumatorului casnic contravaloarea serviciilor prestate privind furnizarea reglementată a gazelor naturale, precum si contravaloarea altor servicii care nu sunt incluse în pretul final reglementat;

f) să precizeze, pe factura emisă, data întreruperii/reluării furnizării, rezilierii contractului, precum si cota majorărilor de întârziere percepute ca efect al neîndeplinirii obligatiilor de plată;

g) să furnizeze, la cererea justificată a consumatorului casnic, informatii privind istoricul de consum pe o perioadă de maximum 3 ani anteriori solicitării;

h) să răspundă si să solutioneze solicitările consumatorului referitoare la prestarea serviciului de furnizare, conform reglementărilor în vigoare;

i) să respecte prevederile standardului de performantă specific activitătii pentru care este titular al licentei emise de autoritatea de reglementare;

j) să informeze consumatorul casnic în legătură cu verificările si reviziile periodice ale instalatiilor de utilizare;

k) să notifice consumatorului, inclusiv prin indicarea în factură, orice schimbare cu privire la datele de identificare ale furnizorului, prevăzute în contractul de furnizare pentru consumatorii captivi casnici;

l) să încarce cartela-client cu un credit solicitat de consumator, în cazul în care sistemul de măsurare este prin contor cu preplata, cu respectarea clauzelor stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici, si să asigure un credit de urgentă, în cazul consumării cantitătii de gaze naturale plătite în avans prin cartelă;

m) să pună la dispozitia consumatorului casnic care utilizează un contor de măsurare cu sistem de preplata cu cartela-client instructiunile de utilizare a acestuia.

 

CAPITOLUL III

Drepturile si obligatiile consumatorului casnic de gaze naturale

 

1. Consumatorul casnic de gaze naturale are următoarele drepturi:

a) să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici;

b) să solicite furnizorului întreruperea furnizării gazelor naturale în cazul în care întreruperea este legată de functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor consumatorului;

c) să solicite, pe cheltuială proprie, efectuarea de verificări sau revizii ale instalatiei de utilizare, altele decât cele prevăzute la lit. c) a pct. 2;

d) să solicite si să primească penalităti pentru neîndeplinirea obligatiilor furnizorului, în conformitate cu prevederile standardului de performantă specific activitătii pentru care este titular al licentei emise de autoritatea de reglementare;

e) toate celelalte drepturi corelative obligatiilor furnizorului.

2. Consumatorul casnic de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să achite integral si la termen contravaloarea facturii;

b) să permită accesul împuternicitului operatorului de sistem la postul/statia de reglare-măsurare/echipamentul de măsură;

c) să permită accesul persoanelor abilitate, în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru a efectua, contra cost, verificarea sau revizia periodică a instalatiei de utilizare; operatiunile de verificare periodică se vor efectua la maximum 2 ani, iar cele de revizie periodică la maximum 10 ani;

d) să facă dovada, în scris, emisă de o firmă autorizată, cu maximum 6 luni înainte de data verificării instalatiei de utilizare, privind curătarea si verificarea cosurilor de fum, efectuate de o firmă specializată;

e) să folosească exclusiv aparate de utilizare care respectă cerintele legislatiei în vigoare, să efectueze verificarea periodică a acestora în conformitate cu normele ISCIR si să nu realizeze interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

f) să suporte cheltuielile legate de înlocuirea, de către operatori economici autorizati de autoritatea de reglementare, a portiunilor de conductă sau a armăturilor din instalatia de utilizare care, la proba de etanseitate efectuată în timpul operatiunilor de verificare si revizie periodică, au scăpări de gaze naturale si nu pot fi remediate;

g) să păstreze intacte contorul, sigiliile metrologice, precum si instalatiile operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului casnic;

h) să efectueze modificările instalatiei de utilizare numai pe baza aprobărilor legale si numai cu operatori economici autorizati de autoritatea de reglementare;

i) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defectiune pe care o constată în functionarea contorului de măsurare sau a instalatiei de utilizare, delimitată conform pct. 2 al cap. I „Cerinte generale”;

j) să suporte costul reparatiei aparatelor de măsurare si/sau a echipamentelor, când acestea s-au defectat ca urmare a culpei proprii;

k) să suporte cheltuielile aferente operatiei de înlocuire temporară a contorului si/sau expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea sa cu privire la functionarea contorului de măsurare se dovedeste neîntemeiată;

l) să nu ridice constructii, să nu depoziteze materiale si să nu efectueze lucrări subterane pe traseele instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, precum si pe traseele instalatiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului casnic, fără acordul scris, prealabil, ai operatorului de sistem;

m) să notifice furnizorului orice schimbare a datelor sale de identificare, prevăzute în contractul de furnizare pentru consumatorii captivi casnici;

n) să solicite efectuarea verificării instalatiei de utilizare, după o perioadă mai mare de 6 luni consecutive de neutilizare a gazelor naturale.

 

CAPITOLUL IV

Răspunderea contractuală

 

1. Angajarea răspunderii furnizorului/consumatorului de gaze naturale este conditionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:


a) notificarea de către consumator/furnizor a situatiei constatate, în limita termenului de prescriptie prevăzut de legislatia în vigoare;

b) prezentarea de către consumator/furnizor furnizorului/ consumatorului a documentelor justificative care atestă nivelul daunelor.

2. În cazul consumului fraudulos constatat de organele competente, consumatorul datorează furnizorului despăgubiri pentru gazele naturale consumate fraudulos, conform prejudiciului cauzat; suma datorată cu titlu de despăgubiri va fi cel putin la nivelul contravalorii unei cantităti de gaze naturale calculate la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadă de 3 luni.

 

CAPITOLUL V

Forta majoră

 

1. Cu exceptia situatiilor de notorietate, cum ar fi cutremurele de pământ, inundatiile si altele asemenea, partea care invocă un caz de fortă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părti în termen de 10 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, notificare urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 30 de zile calendaristice de la aceeasi dată; de asemenea, partea în cauză este obligată să ia măsurile necesare în vederea limitării consecintelor produse de un asemenea caz.

2. În situatia în care cazul de fortă majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acestuia, oricare dintre părti are dreptul să trimită celeilalte părti o notificare privind încetarea de plin drept a contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 

CAPITOLUL VI

Notificări

 

1. Cu exceptia modificării si/sau a completării prezentelor conditii generale de contractare, prin ordin al presedintelui autoritătii de reglementare, toate notificările vor fi transmise în scris, prin remitere directă sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

2. Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacă prin contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici nu se prevede un alt termen.

3. În cazul în care notificarea se face prin postă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data semnării de către acesta a confirmării de primire.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

1. În cazul în care se constată defectarea contorului de măsurare, recalcularea consumului de gaze naturale se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi.

2. Termenii utilizati sunt definiti în anexa la prezentele conditii generale de contractare, în Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui autoritătii de reglementare, precum si în celelalte reglementări în vigoare.

3. Anexa „Definirea termenilor utilizati” face parte integrantă din prezentele conditii generale de contractare.

 

ANEXĂ

la conditiile generale

 

DEFINIREA TERMENILOR UTILIZATI

 

- aparat de utilizare – sistem complex destinat să consume gaze naturale (combustibil), cu îndeplinirea conditiilor legale pentru functionare, parte componentă a instalatiei de utilizare a gazelor naturale;

- bransament–conducta de legătură prin care circulă gaze naturale nemăsurate din conducta de distributie până la iesirea din robinetul de bransament, respectiv statia sau postul de reglare;

- cartela-client – suport material prin care se realizează transferul informatiilor privind consumul de gaze naturale de la furnizor la consumator si invers;

- conducta de alimentare din amonte – conducta, inclusiv instalatiile, echipamentele si dotările aferente, prin care se asigură vehicularea gazelor naturale de la obiectivele de productie/înmagazinare până la sistemul de transport/distributie;

- consum fraudulos – consum bazat pe înselăciune, în vederea obtinerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu;

- consumator casnic – consumatorul care achizitionează gaze naturale pentru consumul casnic propriu;

- contor de măsurare cu sistem de preplată cu cartela-client– aparat sau ansamblu de echipamente conectate între ele, destinate să măsoare volumele de gaze naturale consumate, plătite în avans prin încărcarea cartelei-client;

- credit – cantitătile de gaze naturale plătite în avans, încărcate pe cartela-client;

- credit de urgentă – procent din ultimul credit încărcat pe cartela-client, stabilit de furnizorul de gaze naturale, destinat să asigure continuitatea furnizării gazelor naturale de la consumarea ultimului credit si până la încărcarea noului credit, în situatii precum; sărbători legale, zile nelucrătoare si altele asemenea;

- debit maxim instalat – suma debitelor maxime, exprimate în mc/h, ale aparatelor de utilizare existente într-o instalatie de utilizare;

- debit maxim – volum de gaze naturale care trece timp de o oră printr-un aparat– contor, regulator, instalatie de utilizare, arzător si altele asemenea – la presiunea de lucru maximă indicată de producător;

- debit nominalizat – debit exprimat în mc/h, care se acordă unui consumator casnic în baza cererii acestuia, destinat asigurării necesarului de consum la aparatele de utilizare;

- forta majoră – împrejurare externă cu caracter exceptional, absolut invincibilă si imprevizibilă. Forta majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, sub conditia ca împrejurarea în cauză să împiedice direct sau indirect partea respectivă să îsi îndeplinească obligatiile ce îi revin conform contractului sau legii. Cazurile de fortă majoră includ, fără a se limita la acestea, actele de război, rebeliunile, tulburările civile, asediile, starea de urgentă, calamitătile naturale, alunecările de teren, accidentele grave în sistemul de distributie;


- furnizor– persoană juridică, titulară a licentei de furnizare a gazelor naturale, care comercializează gaze naturale în baza unui contract de furnizare;

- instalatie de utilizare – ansamblul de conducte, aparate si accesorii, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelor de ardere, situat după statia/postul de reglare a presiunii si măsurare a debitului, după caz, cu exceptia aparatului de măsurare a debitului, care face parte din sistemul de distributie;

- istoric de consum – consum de gaze naturale exprimat în unităti de volum – mc, realizat într-o anumită perioadă evidentiată în baza de date a operatorului de distributie;

- loc de consum – amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, raportat la adresa postală si unde măsurarea gazelor naturale consumate se face prin intermediul sistemului de măsurare; în cazul în care predarea/preluarea comercială a gazelor naturale se face prin mai multe statii de reglare-măsurare (SRM) si/sau posturi de regiare-măsurare (PRM) aflate la aceeasi adresă postală sau prin mai multe sisteme de măsurare comercială în cadrul aceluiasi SRM sau PRM, amplasamentul instalatiilor de utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum, cu exceptia cazului în care solutia tehnică de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeasi adresă postală, a fost expres solicitată de consumator;

- post de reglare-măsurare – ansamblul de aparate, armături si accesorii, amplasat într-o firidă, cabină sau direct pe agregate tehnologice, prin care se fac reducerea–reglarea presiunii, precum si măsurarea debitelor de gaze naturale;

- punct de măsurare – loc de amplasament al contorului de măsurare a gazelor naturale;

- robinet de bransament – robinet montat la capătul bransamentului, în aval, prin care se poate opri alimentarea cu gaze naturale a unui consumator;

- sistem de distributie – retea de distributie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-măsurare, aparate si accesorii, care functionează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu exceptia instalatiei de utilizare;

- stepa de reglare-măsurare – ansamblul instalatiilor de reducere si reglare a presiunii, măsurare a debitului, filtrare si odorizare, conectate printr-un racord la conducte colectoare, de transport sau distributie si care alimentează un sistem de distributie, un consumator sau un grup de consumatori.

 

ANEXA Nr. 2

 

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE

pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale

 

CAPITOLUL I

Cerinte generale

 

1. Gazele naturale furnizate sunt destinate exclusiv consumului la aparatele de utilizare care îndeplinesc cerintele legislatiei referitoare la aprobarea debitului, montare, functionare si verificare tehnică periodică.

2. Măsurarea gazelor naturale furnizate se face în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare referitoare la măsurarea gazelor naturale.

3. În cazul modificării pretului final reglementat al gazelor naturale, calculul contravalorii serviciilor prestate privind furnizarea reglementată a gazelor naturale se face pe baza mediei zilnice a consumului realizat între două citiri consecutive, înmultită cu numărul de zile corespunzătoare fiecărei perioade, si cu aplicarea pretului final reglementat al gazelor naturale.

4. Consumatorii noncasnici a căror activitate se caracterizează prin continuitate – de tipul unitătilor cu foc continuu – sunt obligati, prin natura activitătii desfăsurate, să utilizeze combustibili alternativi pe perioada întreruperii sau limitării furnizării gazelor naturale, după caz.

 

CAPITOLUL II

Drepturile si obligatiile furnizorului de gaze naturale

 

1. Furnizorul de gaze naturale are următoarele drepturi:

A. să încaseze contravaloarea facturii reprezentând serviciile prestate privind furnizarea reglementată a gazelor naturale;

B. să dispună limitarea, în situatiile în care este posibil din punct de vedere tehnic, sau să înceteze prestarea serviciilor de furnizare, după caz, în următoarele situatii:

a) la încetarea valabilitătii contractului de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici;

b) fortă majoră, cu conditia respectării prevederilor cap. VI „Forta majoră”;

c) stare de necesitate, când este periclitată viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

d) neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciilor prestate privind furnizarea reglementată a gazelor naturale la termenele stabilite prin contractul de furnizare, a altor servicii prestate consumatorului noncasnic si neincluse în pretul final reglementat, precum si a majorărilor de întârziere aferente;

e) pentru modificarea instalatiei de utilizare, fără respectarea prevederilor legale în vigoare;

f) în cazul întreruperilor programate în sistemul de distributie al gazelor naturale;

g) din dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale, în conditiile în care sunt periclitate siguranta si integritatea Sistemului national de transport al gazelor naturale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

h) în cazul în care consumatorul noncasnic, pentru aparatele de utilizare prevăzute în reglementările ISCIR, nu detine autorizarea pentru functionare tehnică ISCIR sau nu efectuează verificarea tehnică periodică a aparatului de utilizare prin intermediul unitătilor autorizate ISCIR;

i) nerespectarea de către consumatorul noncasnic a limitelor zonelor de protectie si de sigurantă ale instalatiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului noncasnic, conform legislatiei în vigoare;

j) interventia consumatorului noncasnic la instalatiile de reglare-măsurare;

k) nepermiterea accesului persoanelor împuternicite ale operatorului de sistem în scopul de a schimba, de a verifica, de a citi aparatele de măsurare sau de a verifica si de a remedia defectiunile intervenite la instalatiile operatorului de sistem, pe baza unei înstiintări scrise transmise consumatorului noncasnic, când acestea se află pe proprietatea consumatorului noncasnic; este exceptată de la obligatia înstiintării scrise situatia prevăzută la lit.j);

l) neexecutarea verificărilor sau a reviziilor tehnice periodice ale instalatiei de utilizare, în conformitate cu reglementările în vigoare;


m) nerespectarea de către consumatorul noncasnic a graficului orar/zilnic/lunar al consumului de gaze naturale, convenit cu furnizorul;

C. să dispună verificarea, ori de câte ori este necesar, a echipamentelor de măsurare situate în incinta consumatorului si să înstiinteze consumatorul despre aceasta.

2. Furnizorul de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să asigure furnizarea gazelor naturale consumatorului noncasnic, în conditiile stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici, cu respectarea presiunii prevăzute în contract si a conditiilor de calitate a gazelor naturale furnizate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

b) să asigure întreruperea furnizării la cererea consumatorului noncasnic;

c) să factureze lunar consumatorului noncasnic contravaloarea serviciilor prestate privind furnizarea reglementată a gazelor naturale, precum si contravaloarea altor servicii care nu sunt incluse în pretul final reglementat;

d) să precizeze, pe factura emisă, data limitării/întreruperii/ reluării furnizării, rezilierii contractului, precum si cota majorărilor de întârziere percepute ca efect al neachitării obligatiilor de plată;

e) să furnizeze, la solicitarea consumatorului noncasnic, informatii privind istoricul de consum pentru o perioadă de maximum 3 ani anteriori solicitării;

f) să răspundă si să solutioneze sesizările consumatorului noncasnic privind serviciul de furnizare, conform reglementărilor în vigoare;

g) să anunte asupra efectuării reviziilor si reparatiilor planificate ale instalatiilor operatorului de sistem aflate pe proprietatea consumatorului;

h) să anunte telefonic consumatorului, în maximum 3 ore de la primire, dispozitia Dispeceratului National de Gaze Naturale privind limitarea sau întreruperea furnizării, în conditiile în care sunt periclitate siguranta si integritatea Sistemului national de transport al gazelor naturale, si să notifice ulterior consumatorului această situatie în maximum 12 ore;

i) în conditiile permiterii accesului de către consumator, să reia furnizarea gazelor naturale la consumatorul noncasnic, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării motivului întreruperii, cu exceptia situatiilor prevăzute la lit. B lit. a), b), c), j)de la pct. 1;

j) să respecte prevederile standardului de performantă specific activitătii pentru care este titular al licentei emise de autoritatea de reglementare;

k) să precizeze consumatorului noncasnic, în cazul notificării privind limitarea, nivelul de presiune până la care se face limitarea si termenele de limitare, după caz;

l) să notifice consumatorului noncasnic, inclusiv prin indicarea în factură, orice schimbare cu privire la datele de identificare ale furnizorului, prevăzute în contractul de furnizare pentru consumatorii captivi noncasnici;

m) să preia, să înregistreze si să solutioneze în cel mai scurt timp orice reclamatie legată de functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor apartinând operatorului de sistem sau consumatorului;

n) să notifice consumatorului noncasnic serviciile prestate acestuia, a căror contravaloare nu este cuprinsă în pretul final reglementat.

 

CAPITOLULUI

Drepturile si obligatiile consumatorului noncasnic de gaze naturale

 

1. Consumatorul noncasnic de gaze naturale are următoarele drepturi:

a) să fie alimentat cu gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici;

b) să solicite întreruperea furnizării gazelor naturale;

c) să aibă acces la aparatele de măsurare pentru decontare care nu sunt pe proprietatea consumatorului noncasnic, în prezenta personalului împuternicit al furnizorului;

d) să solicite înlocuirea, pe cheltuiala sa, a contorului/ echipamentului de măsurare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi, aprobat prin decizie a presedintelui autoritătii de reglementare;

e) să solicite si să primească penalităti pentru neîndeplinirea obligatiilor furnizorului, prevăzute în standardul de performantă specific activitătii pentru care este titular al licentei emise de autoritatea de reglementare;

f) toate celelalte drepturi care derivă din obligatiile corespunzătoare ale furnizorului.

2. Consumatorul noncasnic de gaze naturale are următoarele obligatii:

a) să achite integral si la termen contravaloarea facturii emise;

b) să nu revândă gazele naturale contractate;

c) să păstreze intacte contorul de măsurare, sigiliile metrologice si cele ale operatorului de sistem, precum si toate celelalte instalatii ale operatorului de sistem aflate în incinta consumatorului noncasnic;

d) să efectueze modificările sau extinderile instalatiilor de utilizare pe baza aprobărilor legale si numai cu operatori economici autorizati de autoritatea de reglementare;

e) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defectiune pe care o constată în functionarea contorului de măsurare si să asigure accesul împuternicitului operatorului de sistem la acesta;

f) să suporte cheltuielile aferente operatiei de înlocuire temporară si expertizei metrologice, în cazul în care sesizarea sa cu privire la functionarea contorului de măsurare se dovedeste neîntemeiată;

g) să suporte cheltuielile aferente verificării metrologice a echipamentului aflat în proprietatea sa, inclusiv reparatiilor necesare mentinerii în clasa de exactitate;

h) să ia măsurile necesare pentru încadrarea consumului de gaze naturale în limitele convenite cu furnizorul si stipulate în contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici;

i) să asigure acces liber împuternicitului operatorului de sistem la instalatiile si echipamentele operatorului de sistem aflate în incinta consumatorului, pe bază de înstiintare scrisă;

j) să asigure acces liber împuternicitului operatorului de sistem la instalatia de utilizare, în baza unui program convenit de părti;

k) să efectueze verificările si reviziile tehnice periodice ale instalatiilor de utilizare, în conformitate cu reglementările în vigoare, si să pună la dispozitia împuternicitului operatorului de sistem fisele de evidentă a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică periodică, în termen de valabilitate, precum si actele justificative din care să rezulte asigurarea exploatării si întretinerii corecte a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

l) să folosească exclusiv aparatele de utilizare care respectă cerintele legislatiei în vigoare, să nu realizeze interventii neautorizate asupra aparatelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;

m) să solicite în scris furnizorului luarea de măsuri pentru remedierea defectiunilor constatate la instalatiile operatorului de sistem situate în incinta consumatorului;

n) să notifice furnizorului orice schimbare cu privire la datele de identificare ale consumatorului noncasnic, prevăzute în contractul de furnizare pentru consumatorii noncasnici.


 

CAPITOLUL IV

Notificări

 

1. Cu exceptia modificărilor si/sau completărilor prezentelor conditii generale de contractare, prin ordin al presedintelui autoritătii de reglementare, toate notificările se vor transmite în scris, prin remitere directă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin fax cu confirmare de primire.

2. Termenul de notificare este de 15 zile calendaristice de la data producerii evenimentului care trebuie notificat, dacă prin contractul de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici nu se prevede un alt termen.

3. În cazul în care notificarea se face prin postă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data mentionată pe această confirmare de către oficiul postal primitor.

4. Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după ce au fost expediate, confirmarea electronică de transmitere prin fax fiind considerată dovada receptiei. Notificările remise personal se consideră primite în ziua înregistrării lor la destinatar.

 

CAPITOLUL V

Răspunderea contractuală

 

În cazul consumului fraudulos constatat de organele competente, consumatorul datorează furnizorului despăgubiri pentru gazele naturale consumate fraudulos, conform prejudiciului cauzat; suma datorată cu titlu de despăgubiri va fi cel putin la nivelul contravalorii unei cantităti de gaze naturale calculate la debitul maxim instalat, pentru 24 de ore, pe o perioadă de 3 luni.

 

CAPITOLUL VI

Forta majoră

 

1. Partea care invocă un caz de fortă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părti în termen de 10 zile calendaristice de la data încetării evenimentului, notificare urmată de remiterea documentelor justificative, respectiv a certificatului emis de Camera de Comert si Industrie a României, în termen de 30 de zile calendaristice de la aceeasi dată; de asemenea, partea în cauză este obligată să ia măsurile necesare în vederea limitării consecintelor produse de un asemenea caz.

2. Cazurile de fortă majoră vor fi certificate de Camera de Comert si Industrie a României.

3. Dacă pe durata cazului de fortă majoră furnizorul si/sau consumatorul nu sunt în măsură să îsi respecte una sau mai multe din obligatiile lor contractuale, părtile trebuie să se întrunească, în termen de 20 de zile calendaristice de la notificarea fortei majore, pentru a adopta măsurile pe care le estimează necesare pentru a face posibilă executarea corespunzătoare a contractului.

4. În lipsa unui acord al părtilor în cele 3 luni de la data producerii unui caz de fortă majoră, oricare dintre părti va putea pune capăt unilateral contractului, cu efect imediat, prin expedierea unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

1. În cazul în care se constată defectarea contorului de măsurare, recalcularea consumului de gaze naturale se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantitătilor de gaze naturale tranzactionate la consumatorii captivi.

2. Termenii utilizati sunt definiti în anexa care face parte integrantă din prezentele conditii generale de contractare, în Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui autoritătii de reglementare, precum si în celelalte reglementări în vigoare.

3. Anexa „Definirea termenilor utilizati” face parte integrantă din prezentele conditii generale de contractare.

 

ANEXĂ

la conditiile generale de contractare

 

DEFINIREA TERMENILOR UTILIZATI

 

A. consum fraudulos – consum bazat pe înselăciune, în vederea obtinerii unui folos material injust, de natură să cauzeze un prejudiciu;

B. consumator noncasnic – consumatorul care achizitionează gazele naturale ce nu sunt destinate consumului casnic propriu; acesta poate fi:

a) consumator industrial – consumatorul care utilizează gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie:

- consumator din industria chimică – consumatorul care utilizează gazele naturale ca materie primă în industria chimică;

- producător de energie electrică si/sau termică – consumatorul care utilizează gazele naturale pentru producerea de energie electrică si/sau termică;

- alti consumatori industriali – consumatorul care utilizează gazele naturale pentru procese tehnologice în industrie, altele decât ca materie primă în industria chimică sau pentru producerea de energie electrică si/sau termică;

b) consumator comercial – consumatorul care utilizează gazele naturale în sectorul comercial – restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări similare;

c) alti consumatori noncasnici – consumatori noncasnici, altii decât consumatorii industriali si comerciali – persoane juridice de drept privat fără scop lucrativ, institutii publice – unităti din domeniile învătământ, sănătate, cultură, apărare natională, ordine publică, asistentă socială, administratie publică, culte si altele asemenea;

C. forta majoră – împrejurare externă cu caracter exceptional, absolut invincibilă si imprevizibilă. Forta majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, sub conditia ca împrejurarea în cauză să împiedice direct sau indirect partea respectivă să îsi îndeplinească obligatiile ce îi revin conform contractului sau legii. Cazurile de fortă majoră includ, fără a se limita la acestea, actele de război, rebeliunile, tulburările civile, asediile, starea de urgentă, calamitătile naturale, cutremurul, alunecările de teren, accidentele grave în sistemul de distributie;

D. loc de consum – amplasamentul instalatiilor de utilizare ale unui consumator, raportat la adresa postală si unde măsurarea gazelor naturale consumate se face prin intermediul sistemului de măsurare; în cazul în care predarea/preluarea comercială a gazelor naturale se face prin mai multe statii de reglare-măsurare (SRM) si/sau posturi de regiare-măsurare (PRM) aflate la aceeasi adresă postală sau prin mai multe sisteme de măsurare comercială în cadrul aceluiasi SRM sau PRM, amplasamentul instalatiilor de utilizare trebuie considerat din punct de vedere comercial un singur loc de consum, cu exceptia cazului în care solutia tehnică de alimentare cu gaze naturale, pentru aceeasi adresă postală, a fost expres solicitată de consumator.


 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 60 alin. (2) si (4), ale art. 81, 82, ale art. 84 alin. (5) si art. 90 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1*):

a) 200 „Declaratie privind veniturile realizate”, cod 14.13.01.13;

b) 201 „Declaratie privind veniturile din străinătate”, cod 14.13.01.13/7;

c) 204 „Declaratie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică”, cod 14.13.01.13/2i;

d) 205 „Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/1;

e) 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13;

f) 250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a;

g) 251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a.

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) lit. a)–e) se completează si se depun conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Formularele prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru definitivarea impozitului anual aferent veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2007.

Art. 2. – Până la data de 30 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declaratiile privind veniturile realizate si a celorlalte informatii aflate la dispozitia sa.

Art. 3. – (1) Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 3*):

a) 220 „Declaratie privind venitul estimat”, cod 14.13.01.13/3p;

b) 221 „Declaratie privind veniturile din activităti agricole – impunere pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9;

c) 222 „Declaratie informativă privind începe rea/încetarea activitătii persoanelor fizice care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate”, cod 14.13.01.13/5i;

d) 223 „Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice”, cod 14.13.01.13/11;

e) 224 „Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”, cod 14.13.01.13/5;

f) 260 „Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit”, cod 14.13.02.13/3a.

(2) Formularele prevăzute la alin. (1) lit. a)–e) se completează si se depun conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din activităti agricole impuse pe bază de norme de venit este prevăzută în anexa nr. 5.

(4) Formularele prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru stabilirea plătilor anticipate cu titlu de impozit începând cu 1 ianuarie 2008.

Art. 4. – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 si 3 sunt stabilite în anexa nr. 6.

Art. 5. – (1) Plătitorii de venituri cu regim de retinere la sursă au obligatia depunerii declaratiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor, cu respectarea conditiilor prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Formatul electronic al declaratiei prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) va fi însotit de borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 8, editat cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

(3) Programul de asistentă este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitătile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro.

Art. 6. – Anexele nr. 1–8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. – Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală pentru reglementarea colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 2.371.

 

ANEXA Nr. 1

 

200 „Declaratie privind veniturile realizate”, cod 14.13.01.13

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

201 „Declaratie privind veniturile din străinătate”, cod 14.13.01.13/7

 

204 „Declaratie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică”, cod 14.13.01.13/2i

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

205 „Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/1

 

230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13

 

250 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a

 

251 „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a


ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate”, cod 14.13.01.13

 

1. Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani si/sau în natură provenind din:

1.1. Activităti independente:

– activităti comerciale – fapte de comert, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum si practicarea unei meserii, inclusiv din activităti adiacente;

– profesii libere – exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăsurate în mod independent, în conditiile legii;

– drepturi de proprietate intelectuală – brevete de inventie, desene si modele, mostre, mărci de fabrică si de comert si procedee tehnice, know–how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

Declaratia se depune de contribuabilii care desfăsoară activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu dă nastere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice sau între persoane fizice si persoane juridice cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Declaratia se completează pentru fiecare categorie de venit si pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activităti independente impuse pe bază de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plăti anticipate, conform legii.

Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai multi plătitori depun o singură declaratie.

1.2. Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinător legal

Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declaratia pentru fiecare sursă de venit.

În cazul cedării folosintei bunurilor detinute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

1.3. Activităti agricole pentru care venitul net se stabileste în sistem real:

– venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si în solarii, special destinate acestor scopuri, si/sau în sistem irigat, precum si din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea.

Declaratia se depune de contribuabilii care desfăsoară activitatea în mod individual si/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice si care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Contribuabilii depun câte o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.

În cazul în care în raza teritorială a aceleiasi localităti se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaratie.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaratia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

1.4. Câstiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare:

Declaratia se depune de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câstiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, si au obligatia stabilirii câstigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câstiguri/pierderi din tranzactionarea titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, evidentiază distinct, în declaratie, câstigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile, precum si câstigul net anual/pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv.

În cazul câstigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

1.5. Câstiguri din operatiuni de vânzare-cumparare de valută la termen, pe bază de contract

Declaratia se depune de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câstiguri din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, si au obligatia stabilirii câstigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

În cazul câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen, la completarea formularului, se au în vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

2. Declaratia privind veniturile realizate se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

– anual, la termenul prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare;

– ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia anterioară, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se va înscrie „X” în căsuta special prevăzută în formular în acest scop.

Declaratia se completează în două exemplare:

– originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;

– copia se păstrează de către contribuabil.


Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Banca, Cont bancar (IBAN) – se înscriu denumirea băncii si codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE SI CATEGORII DEVENIT

1A. DATE PRIVIN DACTIVITATEA DESFĂSURATA

rd. 1. Natura veniturilor– se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activităti agricole, câstiguri din transferul titlurilor de valoare (în functie de perioada de detinere a titlurilor de valoare, detinute mai mult de 365 de zile sau detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv) sau câstiguri din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, după caz.

rd. 2. Determinarea venitului net – se bifează căsuta corespunzătoare în functie de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.

rd. 3. Forma de organizare – se bifează căsuta corespunzătoare modului de desfăsurare a activitătii: individual sau într-o formă de asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române.

rd. 4. Obiectul principal de activitate – se înscriu denumirea activitătii principale generatoare de venituri, desfăsurată de contribuabil, precum si codul CAEN al activitătii desfăsurate.

rd. 5. Sediul– se completează adresa sediului sau locului principal de desfăsurare a activitătii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăsoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăsurare a activitătii, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activităti agricole vor înscrie denumirea unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comună sau sector al municipiului Bucuresti, după caz.

rd. 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinta – se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosintă este cedată. De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament), suprafata totală, din care închiriată;

b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria sasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor.

rd. 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/ închiriere/arendare – se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăsura activitate independentă, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum si denumirea organului care l-a eliberat. Pentru contribuabilii care desfăsoară activităti în baza unui contract de agent se înscriu numărul si data contractului.

Contribuabilii care desfăsoară activităti agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum si data înregistrării acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor completează rubrica după cum urmează:

– se elimină din text cuvântul „închiriere” sau „arendare”, în functie de natura contractului încheiat între părti;

– se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părti, precum si data înregistrării acestuia.

rd. 8 si 9. Data începerii/încetării activitătii– se completează de către contribuabilii care îsi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Persoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizatiei de functionare la organul emitent.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părti, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părti.

Rubricile de la rd. 8 si 9 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaratia.

B. VENIT NET/CÂSTIG NET ANUAL

1. Venituri din activităti independente: activităti comerciale, profesii libere si drepturi de proprietate intelectuală.

a) Activitate desfăsurată în mod individual

a.1) în cazul persoanelor care realizează venituri din activităti comerciale si/sau din exercitarea unei profesii libere determinate în sistem real

Se completează pe baza datelor din evidenta contabilă.

rd. 1. Venit brut – se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât si din activităti adiacente.

rd. 2. Cheltuieli deductibile – se preia suma de la rd. 2.1.

rd. 2.1. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd. 3. Venit net– se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

rd. 3.1. Venit net aferent activitătilor cu regim de retinere la sursă – se înscrie partea din venitul net aferent activitătilor independente pentru care plătile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

a.2) în cazul persoanelor care realizează venituri din activităti independente impuse pe bază de normă de venit

Se completează de către contribuabilii care desfăsoară activităti independente, impuse pe bază de norme de venit.

rd. 3. Venit net – se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

a.3) în cazul persoanelor care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală

Se completează pe baza datelor din evidenta contabilă de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

rd. 1. Venit brut – se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât si retinerile în contul plătilor anticipate efectuate cu titlu de impozit si contributiile obligatorii, efectuate de plătitorii devenit.

rd. 2. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma de la rd. 2.1 sau rd. 2.3 ori suma rezultată din însumarea cheltuielilor de la rd. 2.2 si rd. 2.4, după caz.

rd. 2.1. Cheltuieli deductibile – se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidenta contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile totale efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contributiile sociale obligatorii plătite.

rd. 2.2. Cheltuieli forfetare – se completează de către contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală si care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din drepturile de proprietate intelectuală aferente operelor de artă monumentală sau suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât cele aferente operelor de artă monumentală, după caz.

rd. 2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă – se completează în cazul:

– veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune;

– veniturilor din exercitarea dreptului de suită;

– veniturilor reprezentând remuneratia compensatorie pentru copia privată.

Se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.

rd. 2.4. Contributii sociale obligatorii plătite – se completează numai de contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contributiile sociale obligatorii plătite.

rd. 3. Venit net – se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv din rd. 1 se scade rd. 2.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea fiscală în sistem real si care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile efective si venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

b) Activitate desfăsurată într-o formă de asociere

b.1) în cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau nastere unei persoane juridice, se completează numai rd. 3 sau rd. 5 de la cap. II lit. B din declaratie, după cum urmează:

rd. 3. Venit net – se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declaratia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din Declaratia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare si distribuită asociatului, conform contractului de asociere.

b.2) în cazul asocierilor constituite între persoane fizice si persoane juridice române, care nu dau nastere unei persoane juridice, se completează rd. 1, rd. 2 (cu rd. 2.4), rd. 3 si rd. 3.1 sau rd. 5, după caz, după cum urmează:

rd. 1. Venit brut – se înscrie suma reprezentând profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, care nu dă nastere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislatia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor. Se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declaratia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică. Persoanele fizice care obtin profituri dintr-o activitate desfăsurată în asociere cu o persoană juridică română – microîntreprindere, care nu dă nastere unei persoane juridice, au obligatia să asimileze acest venit distribuit din asociere venitului brut din activităti independente. Venitul net se determină prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii prevăzute de lege, datorate de persoanele fizice.

rd. 2. Cheltuieli deductibile – se preia suma de la rd. 2.4.

rd. 2.4. Contributii sociale obligatorii plătite – se înscrie suma reprezentând contributiile sociale obligatorii plătite de asociatii persoane fizice.

rd. 3. Venit net – se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut si contributiile sociale obligatorii plătite, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 si suma înscrisă la rd. 2.

rd. 3.1. Venit net aferent activitătilor cu regim de retinere la sursă – se preia suma de la rd. 3.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală realizată de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică română, determinată cu respectarea regulilor stabilite în legislatia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

2. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

Declaratia se completează pe baza contractului încheiat între părti de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelor din evidenta contabilă de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

rd. 1. Venit brut – se înscrie suma reprezentând chiria/arenda prevăzută în contractul încheiat între părti pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plătii acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În venitul brut se includ si eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.

În situatia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chirie i/a rendei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Natională a României din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

În situatia în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosintei bunului, pe baza datelor din evidenta contabilă.

rd. 2. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma de la rd. 2.1 sau suma de la rd. 2.2, după caz.

rd. 2.1. Cheltuieli deductibile – se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidenta contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd. 2.2. Cheltuieli forfetare – se completează de contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.

rd. 3. Venit net – se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 si datele înscrise la rd. 2.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea în sistem real si care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile efective si venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

3. Venituri din activităti agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

a) Activitate desfăsurată în mod individual

Se completează pe baza datelor din evidenta contabilă.

rd. 1. Venit brut– se înscrie suma reprezentând veniturile în bani si/sau echivalentul veniturilor în natură încasate în anul de raportare de către contribuabilii care desfăsoară activităti agricole în mod individual.

rd. 2. Cheltuieli deductibile – se preia suma de la rd. 2.1.

rd. 2.1. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd. 3. Venit net – se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

b) Activitate desfăsurată într-o formă de asociere

b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau nastere unei persoane juridice, se va completa numai rd. 3 sau rd. 5 de la cap. II lit. B din declaratie, după caz, după cum urmează:

rd. 3. Venit net – în cazul contribuabililor care desfăsoară activităti agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. V din Declaratia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului de asociere.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – în cazul contribuabililor care desfăsoară activităti agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. V din Declaratia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare si distribuită asociatului, conform contractului.

4. Câstiguri din transferul titlurilor de valoare

Se completează de contribuabilii care au realizat câstiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, si au obligatia stabilirii câstigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Se completează rd. 4 sau rd. 5, după caz, după cum urmează:

rd. 4. Câstig net anual – se înscrie câstigul net anual stabilit ca diferentă pozitivă între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului respectiv, ca urmare a tranzactionării titlurilor de valoare, distinct, în functie de perioada de detinere a titlurilor de valoare (detinute mai mult de 365 de zile sau detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv). Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câstiguri/pierderi din tranzactionarea titlurilor de valoare evidentiază distinct în declaratie câstigul net anual din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile, precum si câstigul net anual din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – se înscrie pierderea netă anuală stabilită ca diferentă negativă între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului respectiv, ca urmare a tranzactionării titlurilor de valoare, distinct, în functie de perioada de detinere a titlurilor de valoare (detinute mai mult de 365 de zile sau detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv). Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câstiguri/pierderi din tranzactionarea titlurilor de valoare evidentiază distinct în declaratie pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile, precum si pierderea netă anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv.

Pierderea anuală din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare nu se reportează, constituind pierdere definitivă a contribuabilului.

La declaratie se anexează documente justificative, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, privind tranzactiile efectuate, din care să rezulte câstigul/pierderea declarat/declarată, precum si impozitul calculat si retinut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.

5. Câstiguri din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract

Se completează de contribuabilii care în anul de raportare au realizat câstiguri din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, si au obligatia stabilirii câstigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Se completează rd. 4 sau rd. 5, după caz, după cum urmează:

rd. 4. Câstig net anual–se înscrie câstigul net anual stabilit ca diferentă pozitivă între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – se înscrie pierderea netă anuală stabilită ca diferentă negativă între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen.

Pierderea anuală rezultată din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, si orice alte operatiuni de acest gen nu se reportează, constituind pierdere definitivă a contribuabilului.

La declaratie se anexează documente justificative, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, privind tranzactiile efectuate, din care să rezulte câstigul/pierderea declarat/declarată, precum si impozitul calculat si retinut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.

C. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

Se completează de către contribuabilii care realizează în anul fiscal de raportare venituri din activităti independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.

rd. 1, rd. 2. Venit net/Pierdere fiscală – se înscrie suma reprezentând venitul net sau pierderea fiscală realizate din activităti independente desfăsurate în perioada de scutire.

III. DESTINATIA SUMEI REPREZENTÂND 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL/CÂSTIGUL NET ANUAL

Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, si solicită restituirea acestora si/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câstigul net anual din transferul titlurilor de valoare, câstigul net anual din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, si orice alte operatiuni de acest gen, pentru sustinerea entitătilor nonprofit care se înfiintează si functionează în conditiile legii sau unitătilor de cult, potrivit art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Contribuabilii care îsi exprimă această optiune pot solicita directionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.

Notă:

Contribuabilii care au realizat venituri din activităti independente/activităti agricole, impusi pe bază de normă de venit, care nu au obligatia depunerii declaratiei si au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private si solicită restituirea acestora si/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entităti nonprofit sau unei unităti de cult, completează formularul conform instructiunilor.

1. Bursă privată: căsuta se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private.

Contract nrJdata – se înscriu numărul si data contractului privind acordarea bursei private.

Suma plătită – se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr/data – se înscriu numărul si data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original si în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaratia se transmite prin postă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Sustinerea unei entităti nonprofit/unităti de cult – căsuta se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câstigul net anual pentru sustinerea unei entităti nonprofit sau unităti de cult, conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Suma – se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entitătii nonprofit/unitătii de cult.

În situatia în care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula si va vira suma admisă, conform legii.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entitătii nonprofit/unitătii de cult.

Cod de identificare fiscală al entitătii nonprofit/unitătii de cult– se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entitătii nonprofit/unitătii de cult pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) – se completează codul IBAN al contului bancar al entitătii nonprofit/unitătii de cult.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depăseste plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câstigul net anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 201 „Declaratie privind veniturile din străinătate”, cod 14.13.01.13/7

 

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri din străinătate ca urmare a desfăsurării unor activităti în străinătate: profesii libere, activităti comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobânzi, premii si jocuri de noroc, câstiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, pensii, precum si alte venituri aflate în străinătate. Declaratia se depune si de către persoanele fizice care îndeplinesc conditiile de rezidentă prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, timp de 3 ani consecutivi. Contribuabilii depun câte o declaratie pentru fiecare tară-sursă a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.

Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câstiguri/pierderi din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare declară distinct câstigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile, precum si câstigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv.

Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în functie de natura acestuia.

Termen de depunere:

– anual, la termenul prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare;


– ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia depusă anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se va înscrie „X” în căsuta special prevăzută în formular în acest scop.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul fiscal;

– copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală–se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ

1. Statul în care s-a realizat venitul – se completează cu denumirea tării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.

2. Natura veniturilor– se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de venit realizat.

3. 4. Data începerii/încetării activitătii – se completează de către contribuabilii care îsi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

III. VENIT REALIZAT DIN STRĂINĂTATE

1. Venit – se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfăsurată în străinătate în anul fiscal de raportare, reprezentând baza de calcul pentru stabilirea impozitului.

Baza de calcul a impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în functie de natura acestuia.

2. Pierdere fiscală – se înscrie suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfăsurată în străinătate în anul fiscal de raportare.

IV. IMPOZIT PLĂTIT ÎN STRĂINĂTATE

Se completează de către contribuabilii care, pentru acelasi venit si în decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât si în străinătate, în vederea calculării si acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal .

Tabel: se înscriu datele referitoare la impozitul efectiv plătit în străinătate pentru venitul realizat în străinătate.

col.1 Tip activitate – se înscrie denumirea corespunzătoare a activitătii generatoare de venit, desfăsurată în străinătate.

col.2 Document– se înscriu denumirea documentului care atestă plata impozitului în străinătate, precum si seria si numărul acestuia. Documentul seva anexa la declaratie.

col.5 Venit – se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfăsurată în străinătate în anul fiscal de raportare, corespunzător impozitului plătit în străinătate.

col.6 Impozit – se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.

Notă: Veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităti monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Natională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

Veniturile din străinătate realizate si impozitul aferent, exprimate în unităti monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Natională a României, se vor transforma în lei prin intermediul unei valute de circulatie internatională, cum arfi: dolar USD sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Natională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

V. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 204 „Declaratie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică”, cod 14.13.01.13/2i

 

Declaratia se completează si se depune pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau între persoane fizice si persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia se realizează venituri din activităti independente, inclusiv din activităti adiacente sau din activităti agricole.

Pentru asocierile care realizează mai multe categorii de venit, se depune câte o declaratie pentru fiecare categorie de venit în parte.

Declaratia se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligatiilor asocierii fată de autoritătile publice, la termenul prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Ori de câte ori se constată erori în declaratia depusă anterior, se completează si se depune o declaratie rectificativă, situatie în care se va înscrie „X” în căsuta prevăzută în acest scop.

Declaratia se completează în două exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenta fiscală;

– copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

O copie a declaratiei se va transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia asocierii.

I. DATE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

Se completează denumirea asocierii si adresa domiciliului fiscal al asocierii.

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică. În cazul în care asocierea fără personalitate juridică este plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.


II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ

1. Natura veniturilor– se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de venit care s-a realizat în anul fiscal de raportare.

2. Tipul asocierii fără personalitate juridică – se bifează căsuta corespunzătoare tipului asocierii.

3. Sediul – se completează adresa sediului asocierii sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală, după caz. În cazul în care activitatea se desfăsoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăsurare a activitătii, după caz.

4. Obiectul principal de activitate – se înscriu obiectul principal de activitate prevăzut în autorizatie sau în contractul de asociere, precum si codul CAEN al activitătii desfăsurate.

5. Document de autorizare – se înscriu numărul si data eliberării documentului de autorizare care atestă dreptul asocierii de a desfăsura activităti economice pe teritoriul României, precum si organul emitent.

6. Contract de asociere – se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum si data înregistrării acestuia.

7. Număr asociati– se înscrie numărul de persoane fizice care fac parte din asociere.

8. 9. Nume si prenume/denumire responsabil asociere desemnat prin contract– se înscriu numele si prenumele – denumirea responsabilului desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligatiilor asocierii, precum si numărul de telefon/fax, e-mail ale acestuia.

10. Perioada de functionare – se înscrie data începerii si încetării activitătii, conform contractului de asociere. Rubricile se completează numai atunci când aceste situatii se produc în cursul anului fiscal de raportare.

III. VENIT NET

Se completează pe baza datelor din evidenta contabilă condusă pentru asocierea fără personalitate juridică. În cazul în care activitatea se desfăsoară prin mai multe puncte de lucru, veniturile si cheltuielile se cumulează.

1. Venit brut – se înscrie suma reprezentând veniturile în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare din activitătile desfăsurate de asociere atât din activitatea de bază, cât si din cele adiacente acesteia.

2. Cheltuieli deductibile – se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

3. Venit net – se înscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferenta dintre suma înscrisă la rd.1 si suma înscrisă la rd. 2.

4. Pierdere fiscală – se înscrie diferenta dintre cheltuielile aferente deductibile si venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferenta dintre suma înscrisă la rd. 2 si suma înscrisă la rd.1.

IV. VENIT SCUTIT LA PLATA IMPOZITULUI PE VENIT

Se completează în cazul asocierilor care desfăsoară în anul de raportare activităti scutite la plata impozitului pe venit, potrivit legislatiei specifice.

1. Venit net – se înscrie suma reprezentând venitul net realizat din activitătile scutite la plata impozitului pe venit.

2. Pierdere fiscală – se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală realizată de asociere din activitătile scutite la plata impozitului pe venit.

V. DISTRIBUTIA VENmJLUI NET/PIERDERII REALIZAT(E) PE ASOCIATI – TABEL:

col. 1 Nume si prenume asociat – se completează cu numele si prenumele fiecărui asociat.

col. 2 Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

col. 3 Domiciliul – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

col. 4 Cota de distribuire a venitului net/pierderii realizat(e) la nivelul asocierii – se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile si pierderile asocierii, conform contractului de asociere.

col. 5 Venit net distribuit, supus impozitului pe venit – se înscrie venitul net distribuit fiecărui asociat, conform contractului de asociere. Persoanele fizice care obtin profituri dintr-o activitate desfăsurată în asociere cu o persoană juridică română – microîntreprindere, care nu dă nastere unei persoane juridice, au obligatia să asimileze acest venit distribuit din asociere venitului brut din activităti independente.

col. 6 Venit net distribuit, scutit la plata impozitului pe venit– se înscrie venitul net scutit la plata impozitului pe venit conform legii, distribuit fiecărui asociat conform contractului de asociere.

col. 7 Pierdere fiscală distribuită, aferentă perioadei impozabile – se înscrie pierderea fiscală distribuită fiecărui asociat, conform contractului de asociere.

col. 8 Pierdere fiscală distribuită, aferentă perioadei de scutire – se înscrie pierderea fiscală distribuită asociatului, aferentă perioadei de scutire prevăzute de lege, conform contractului de asociere.

Profitul/venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităti independente, din care se deduc contributiile obligatorii în vederea obtinerii venitului net.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 205 „Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/1

 

Declaratia se completează si se depune de către plătitorii de venit care au obligatia calculării, retinerii si virării impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursă, cu exceptia veniturilor de natură salarială si asimilate acestora, conform titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul asocierilor între persoane fizice si persoane juridice române, declaratia se completează si se depune de către persoana juridică română desemnată prin contractul de asociere, care are obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozitul pe venitul mi croîntre prinderi lor pentru asociatii persoane fizice.

Declaratia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrati în evidenta fiscală, la termenele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaratia depusă anterior, acesta completează si depune o declaratie rectificativă. situatie în care se va înscrie „X” în căsuta prevăzută în acest scop.

Plătitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor, cu respectarea structurii de date prevăzute în anexa nr. 7. Suportul magnetic sau optic va fi însotit de borderoul centralizator prevăzut în anexa nr. 8, listat pe hârtie, semnat si stampilat, potrivit legii.

Borderoul se completează în două exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal, împreună cu formatul electronic al declaratiei;

– copia se păstrează de către plătitorul de venit.

I. NATURA VENITURILOR

Se bifează căsuta corespunzătoare naturii venitului plătit:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie;

c) venituri obtinute în baza unui contract de agent;

d) venituri obtinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;

e) venituri din activităti de expertiză contabilă si tehnică. judiciară si extrajudiciară;

f) venituri din activităti independente desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

g) venituri din activităti independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică;

h) câstiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile;

i) câstiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv;

j) venituri sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract;

k) venituri din dividende;

l) venituri din dobânzi;

m) câstiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală;

n) venituri din lichidare/dizolvare;

o) venituri din premii si din jocuri de noroc;

p) venituri din pensii;

r) alte venituri.

Pentru fiecare categorie de venit se depune câte o declaratie informativă.

Căsuta „Venituri din activităti independente desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil” [lit. f)] se bifează de plătitorii de venituri care au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursă, reprezentând plăti anticipate în contul impozitului anual, potrivit art. 52 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Căsuta „Câstiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile” [lit. h)] si căsuta „Câstiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv” [lit. i)] se bifează în cazul câstigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părtile sociale si valorile mobiliare în cazul societătilor închise, pentru care beneficiarul de venit are obligatia stabilirii câstigului net anual/pierderii nete anuale si pentru care plătitorii de venit au obligatia calculării, retinerii si virării impozitului în cursul anului. potrivit legii.

Căsuta „Câstiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală” [lit. m)] se bifează în cazul câstigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare pentru care impozitul retinut de plătitorul de venit este final, potrivit legii.

În cazul câstigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, emise de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în vigoare în anul de impunere.

II. DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE VENIT

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit. În cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.

III. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL RETINUT LA SURSĂ PE BENEFICIARI DE VENIT

Col. 1 – se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice cărora li s-au efectuat plăti în cursul anului fiscal.

Col. 2 – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 – se înscrie suma reprezentând totalul venitului impozabil/câstigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit într-un an fiscal.

Baza de calcul a impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul asocierilor între persoane fizice si persoane juridice române, profitul/venitul cuvenit persoanei fizice se stabileste potrivit legislatiei privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Col. 4 – se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit/câstig calculat si retinut cu ocazia plătilor efectuate în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit. Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul asocierilor între persoane fizice si persoane juridice române, care nu dau nastere unei persoane juridice, se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit calculat si retinut pentru fiecare asociat, persoană fizică, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

 


INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”, cod 14.13.04.13

 

Formularul se completează si se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii si asimilate acestora, în următoarele situatii:

– contribuabilii au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, si solicită restituirea acestora;

– contribuabilii optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitătilor nonprofit care se înfiintează si functionează în conditiile legii sau unitătilor de cult;

Contribuabilii care îsi exprimă această optiune pot solicita directionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult;

– contribuabilii solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii, în limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an.

Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevăzute de formular. Termen de depunere:

– anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

Formularul se completează în două exemplare:

– originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;

– copia se păstrează de către contribuabil.

Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Formularul se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DESTINATIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART. 57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 571/2003

1. Bursa privată: căsuta se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private în conformitate cu Legea nr. 376/2004 privind bursele private.

Contract nr/data – se înscriu numărul si data contractului privind acordarea bursei private.

Suma plătită – se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr/data – se înscriu numărul si data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atestă plata bursei se prezintă în original si în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaratia se transmite prin postă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Sustinerea unei entităti nonproftt/unitătt de cult – căsuta se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual pentru sustinerea unei entităti nonprofit sau unităti de cult.

Suma – se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entitătii nonprofit/unitătii de cult.

În situatia în care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula si va vira suma admisă, conform legii.

Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entitătii nonprofit/unitătii de cult.

Codul de identificare fiscală al entitătii nonprofit/unitătii de cult – se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entitătii nonprofit/unitătii de cult pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) – se completează codul IBAN al contului bancar al entitătii nonprofit/unitătii de cult.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depăseste plafonul de 2% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului de raportare cu bursa privată.

III. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBTINUTE LA FUNCTIA DE BAZĂ

Denumirea institutiei de credit–se înscrie denumirea băncii de economisire si creditare în domeniul locativ cu care a fost încheiat contractul de economisire-creditare, potrivit legislatiei în materie.

Suma plătită – se înscrie suma plătită de contribuabil reprezentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit legii.

Documente anexate – se mentionează documentele privind contractul de economisire-creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, privind plata sumelor reprenzentând cheltuielile efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ etc.

Documentele se prezintă în original si în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaratia se transmite prin postă, documentele de mai sus se anexează în copie.

 

ANEXA Nr. 3

 

220 „Declaratie privind venitul estimat”, cod 14.13.01.13/3p221 „Declaratie privind veniturile din activităti agricole – impunere pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9

 

Pagina 1

Pagina a 2-a


222 „Declaratie informativă privind începe rea/încetarea activitătii persoanelor fizice care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate”, cod 14.13.01.13/5i

 

223 „Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice”, cod 14.13.01.13/11

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 


224 „Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”, cod 14.13.01.13/5

 

260 „Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit”, cod 14.13.02.13/3a.

 


ANEXA Nr. 4

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 220 „Declaratie privind venitul estimat”, cod 14.13.01.13/3p

 

1. Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani si/sau în natură provenind din:

1.1. Activităti independente:

Declaratia se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani si/sau în natură provenind din activităti independente – comerciale si profesii libere, desfăsurate în mod individual si/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, inclusiv din activităti adiacente.

Declaratia se depune de către:

– contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;

– contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel putin 20% fată de anul fiscal anterior, odată cu declaratia privind venitul realizat;

– contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit si care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real. odată cu cererea de optiune, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal.

Declaratia nu se depune de către contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursă de către plătitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale realizate în baza contractelor de consignatie, de agent, de comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor din activităti desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil; cazul veniturilor din profesii libere realizate din activităti de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară; cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală; cazul veniturilor din activităti independente realizate de către contribuabili în cadrul unei asocieri între persoane fizice si persoane juridice, care nu dă nastere unei persoane juridice.

Persoanele fizice care obtin venituri din activităti independente din mai multe surse depun câte o declaratie estimativă pentru fiecare sursă de venit. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaratia având în vedere venitul net estimat distribuit care le revine din asociere.

1.2. Cedarea folosintei bunurilor

Declaratia se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani si/sau în natură provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinător legal.

Declaratia se depune de către:

– contribuabilii care realizează venituri dintr-o sursă nouă în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părti, odată cu înregistrarea acestuia;

– contribuabilii care au contracte încheiate din anii precedenti si care stabilesc venitul net pe baza cotei forfetare de cheltuieli si au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal, odată cu cererea de optiune.

Nu depun declaratie estimativă contribuabilii care realizează venituri din arendare.

Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declaratie estimativă pentru fiecare sursă.

În situatia închirierii bunurilor detinute în comun, fiecare coproprietar completează si depune câte o declaratie privind veniturile estimate, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

1.3. Activităti agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani si/sau în natură provenind din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor în sere si în solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat, precum si din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea, realizate în mod individual si/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

Declaratia se depune de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real. pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, după cum urmează:

– în termen de 15 zile de la începerea activitătii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal;

– contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi si cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel putin 20% fată de anul fiscal anterior, odată cu declaratia privind venitul realizat;

– contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit si care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real. odată cu cererea de optiune, până la data de 31 ianuarie a anului fiscal.

Contribuabilii depun câte o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.

În cazul în care în raza teritorială a aceleiasi localităti se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaratie de impunere.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaratia având în vedere venitul net estimat distribuit care le revine din asociere.

1.4. Venituri din cedarea folosintei bunurilor, calificate în categoria venituri din activităti independente

Declaratia se depune de către contribuabilii care la sfârsitul anului precedent celui de impunere realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârsitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităti independente. La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu exceptia contractelor de arendare a bunurilor agricole.

Termen de depunere: până la data de 15 ianuarie a anului de impunere.

În cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din activităti independente, la completarea si depunerea formularului se au în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si alte prevederi legale în materie.


2. Declaratia privind venitul estimat se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevăzute de formular.

Declaratia se completează în două exemplare:

– originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

Persoanele fizice fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor, calificate în categoria venituri din activităti independente, iar bunurile închiriate/subînchiriate se află în raza teritorială a mai multor organe fiscale au obligatia să desemneze o sursă principală de venit, în functie de care vor îndeplini obligatiile fiscale;

– copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂSURATA

rd. 1. Natura veniturilor – se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activităti agricole, venituri din cedarea folosintei bunurilor calificate în categoria venituri din activităti independente, după caz.

rd. 2. Determinarea venitului net – se bifează căsuta corespunzătoare în functie de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor, calificate în categoria venituri din activităti independente, stabilesc venitul net, în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activităti independente.

rd. 3. Forma de organizare – se bifează căsuta corespunzătoare modului de desfăsurare a activitătii: individual sau într-o formă de asociere cu persoane fizice.

rd. 4. Obiectul principal de activitate – se înscriu denumirea activitătii principale generatoare de venituri, desfăsurată de contribuabil, precum si codul CAEN al activitătii desfăsurate.

rd. 5. Sediul– se completează adresa sediului sau locului principal de desfăsurare a activitătii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăsoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăsurare a activitătii, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activităti agricole vor înscrie denumirea unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comună sau sector al municipiului Bucuresti, după caz.

rd. 6. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinta – se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosintă este cedată. De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament), suprafata totală, din care închiriată;

b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria sasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor.

rd. 7. Numele si prenumele (denumirea) persoanei căreia i se cedează dreptul de folosintă a bunului – se completează numele si prenumele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice căreia i s-a cedat folosinta bunului.

rd. 8. Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile) – se înscrie denumirea unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comună sau sector al municipiului Bucuresti, după caz. Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din activităti agricole.

rd. 9. Documentul de autorizare/Contractul de închiriere – se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăsura activitate independentă, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum si denumirea organului care l-a eliberat.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor completează rubrica după cum urmează:

– se elimină din text sintagma „documentul de autorizare”;

– se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părti, precum si data înregistrării acestuia.

rd. 10. Contractul de asociere–se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum si data înregistrării acestuia.

Rubrica se completează numai de către contribuabilii care desfăsoară activităti independente sau activităti agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

rd. 11, 12. Data începerii/încetării activitătii – se completează de către contribuabilii care îsi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Persoanele fizice autorizate care îsi încetează activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizatiei de functionare la organul emitent.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părti, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părti.

Rubricile de la rd. 11 si rd. 12 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaratia.

III. VENIT ESTIMAT

1. Venituri din activităti independente: activităti comerciale, profesii libere

a) Activitate desfăsurată în mod individual

a. 1) În cazul persoanelor care realizează venituri din activităti comerciale si/sau din exercitarea unei profesii libere. determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

rd. 1. Venit brut estimat – se înscrie suma reprezentând veniturile în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, atât din activitatea de bază. cât si din activităti adiacente.

rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate – se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat atât din activitatea de bază, cât si din activităti adiacente, cum sunt: cheltuieli pentru achizitionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.

rd. 3. Venit net estimat – se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.


a. 2) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităti independente impuse pe bază de normă de venit

Contribuabilii care desfăsoară activităti independente în mod individual, impusi pe bază de norme de venit, nu completează rândurile de la cap. III „Venit estimat”.

În aceste situatii se completează cu „X” căsuta „Normă de venit”, special prevăzută în acest scop în declaratie la cap. II „Date privind activitatea desfăsurată”, pct. 2 „Determinarea venitului net”.

b) Activitate desfăsurată într-o formă de asociere

În cazul contribuabililor care desfăsoară activităti independente în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se completează numai rd. 3 „Venit net estimat” din declaratie, după cum urmează:

rd. 3. Venit net estimat – se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col. 5 a tabelului „Distributia venitului net estimat pe asociati” din Declaratia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, rândul corespunzător contribuabilului.

2. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

rd. 1. Venit brut estimat – se înscrie chiria prevăzută în contractul încheiat între părti pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plătii acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate – se completează de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real si conduc evidenta contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat.

rd. 3. Venit net estimat – se completează de persoanele care au optat pentru stabilirea venitului net în sistem real si conduc evidenta contabilă în partidă simplă.

Se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 si datele înscrise la rd. 2.

3. Venituri din activităti agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

a) Activitate desfăsurată în mod individual rd. 1. Venit brut estimat – se înscrie suma reprezentând veniturile în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili.

rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate – se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat, cum sunt: cheltuieli pentru achizitionarea de materii prime, materiale, obiecte de inventar etc.

rd. 3. Venit net estimat – se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

b) Activitate desfăsurată într-o formă de asociere

În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităti agricole în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se completează numai rd. 3 „Venit net estimat” din declaratie, după cum urmează:

rd. 3. Venit net estimat – se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col. 5 a tabelului „Distributia venitului net estimat pe asociati” din Declaratia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, rândul corespunzător contribuabilului.

4. Venituri din cedarea folosintei bunurilor, calificate în categoria venituri din activităti independente

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor, calificate, în conditiile legii, în categoria venituri din activităti independente, stabilesc venitul net, în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, potrivit regulilor prevăzute pentru veniturile din activităti independente. Veniturile si cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de impunere.

rd. 1. Venit brut estimat – se înscrie suma reprezentând veniturile în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza în anul fiscal de impunere de către contribuabili.

rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate – se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal de impunere în vederea realizării venitului brut estimat.

rd. 3. Venit net estimat – se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut estimat si cheltuielile aferente deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

IV. Date de identificare a reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 221 „Declaratie privind veniturile din activităti agricole – impunere pe norme de venit”, cod 14.13.01.13/9

 

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani si/sau în natură provenind din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor în sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat, din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute de formular.

Declaratia se depune la organul fiscal competent la termenele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia depusă anterior, acesta completează si depune o declaratie rectificativă, situatie în care se va înscrie „X” în căsuta prevăzută în acest scop.

În cazul realizării de venit din mai multe surse, se depune o singură declaratie în care se mentionează fiecare sursă de realizare a venitului. Sursa de venit este reprezentată de localitatea în raza căreia se află situat terenul sau terenurile, după caz.

Declaratia se completează în două exemplare:


– originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;

– copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată. Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

În cazul contribuabililor care sunt plătitori de taxă pe valoarea adăugată, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ PE SURSE DE VENIT

Date privind activitatea desfăsurată – se completează câte un tabel pentru fiecare sursă de venit.

Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile) – se înscrie unitatea administrativ-teritorială în raza căreia se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oras, comună sau sector al municipiului Bucuresti.

Data începerii activitătii/Data încetării activitătii – se înscrie data prevăzută pentru începerea/încetarea activitătii.

Suprafete de teren – se înscrie, în rândul corespunzător activitătii desfăsurate, numărul de ari aferent fiecărei suprafete (parcele) de teren cultivate, situată în raza teritorială a localitătii.

III. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 222 „Declaratie informativă privind începerea/încetarea activitătii persoanelor fizice care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate”, cod 14.13.01.13/5i

 

Declaratia se completează de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care îsi desfăsoară activitatea persoanele fizice, care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate.

În categoria persoanelor care au obligatia să depună declaratia informativă sunt cuprinse: reprezentantele din România ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în străinătate, organizatii si organisme internationale care functionează în România etc.

Declaratia se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activitătii în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Pentru fiecare contribuabil care obtine venituri sub formă de salarii din străinătate pentru activitatea desfăsurată în România se completează si se depune câte o declaratie.

Declaratia se completează în două exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află locul desfăsurării activitătii contribuabilului;

– copia se păstrează de către persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie persoanelor fizice sau juridice mentionate, la solicitarea acestora.

I. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ÎSI DESFĂSOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

Cod de identificare fiscală – se completează, după caz, dacă persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal si are atribuit cod de identificare fiscală, conform legislatiei române.

Adresa – se completează adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul îsi desfăsoară activitatea.

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa – se completează adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

III. DATE PRIVIND SITUATIA CONTRIBUABILULUI

rd. 1. Documentul care reglementează raportul de muncă – se înscriu numărul si data documentului în baza căruia contribuabilul îsi desfăsoară activitatea.

rd. 2. Dafa începerii activitătii – se completează în cazul unui raport de muncă nou, înscriindu-se data începerii activitătii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.

rd. 3. Data încetării activitătii – se completează în cazul încetării raportului de muncă, înscriindu-se data încetării activitătii prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.

rd. 4. Căsuta prevăzută în formular se bifează de misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate în România, precum si de reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societătilor comerciale si ale organizatiilor economice străine, autorizate potrivit legii să desfăsoare activitate în România, la care îsi desfăsoară activitatea persoanele fizice, si care optează ca pentru angajatii acestora, care realizează venituri din salarii impozabile în România, să îndeplinească obligatiile privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii.


 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 223 „Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice”, cod 14.13.01.13/1 i

 

Declaratia se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, care realizează venituri din activităti independente – comerciale si profesii libere, inclusiv din activităti adiacente, precum si din activităti agricole.

Asocierile care obtin venituri de natura celor mai sus mentionate din mai multe surse depun câte o declaratie estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit.

Declaratia se completează de către asociatul desemnat prin contract să răspundă de îndeplinirea obligatiilor asocierii fată de autoritătile publice.

Declaratia se depune de către:

– asocierile care încep o activitate în cursul anului fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului;

– asocierile care în anul anterior au realizat pierderi si cele care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cele care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel putin 20% fată de anul fiscal anterior, odată cu declaratia anuală de venit.

Declaratia nu se depune de către:

– asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, care realizează venituri din activităti independente pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursă de către plătitorii de venituri: cazul veniturilor comerciale obtinute în baza contractelor de consignatie, de agent, de comision sau de mandat comercial; cazul veniturilor din profesii libere realizate din activităti de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară; cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală;

– asocierile constituite între persoane fizice si persoane juridice, care nu dau nastere unei persoane juridice, care realizează venituri din activităti independente.

Declaratia se completează înscriind cu majuscule, citet si corect datele prevăzute în formular, în două exemplare:

– originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenta fiscală;

– copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitia asociatului care răspunde de îndeplinirea obligatiilor asocierii fată de autoritătile publice, la solicitarea acestuia.

I. DATELE DE IDENTIFICARE A ASOCIERII FARA PERSONALITATE JURIDICA

Se completează: denumirea asocierii si adresa domiciliului fiscal al asocierii.

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică. În cazul în care asocierea fără personalitate juridică este plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ

rd. 1. Natura veniturilor– se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de venituri care urmează a se realiza în anul fiscal de impunere.

rd. 2. Tipul asocierii fără personalitate juridică – se bifează căsuta corespunzătoare tipului asocierii.

rd. 3. Sediul–se completează adresa sediului acesteia sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală, după caz. În cazul în care activitatea se desfăsoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăsurare a activitătii, după caz.

rd. 4. Obiectul principal de activitate – se înscriu obiectul principal de activitate prevăzut în autorizatie sau în contractul de asociere, precum si codul CAEN al activitătii desfăsurate.

rd. 5. Documentul de autorizare – se înscriu numărul si data eliberării documentului de autorizare care atestă dreptul asocierii de a desfăsura activităti economice pe teritoriul României, precum si organul emitent.

rd. 6. Contractul de asociere – se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum si data înregistrării acestuia.

rd. 7. Număr asociati – se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.

rd. 8, 9. Nume si prenume responsabil asociere desemnat prin contract– se înscriu numele si prenumele responsabilului desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligatiilor asocierii, precum si numărul de telefon/fax, e-mail ale acestuia.

rd. 10. Perioada de functionare – se înscrie data începerii si încetării activitătii, conform contractului de asociere.

III. VENIT ESTIMAT

rd. 1. Venit brut estimat – se înscrie suma reprezentând veniturile în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza de către asociere în anul fiscal în curs.

rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate – se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat.

rd. 3. Venit net estimat – se înscrie suma reprezentând venitul net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, determinată ca diferentă între venitul brut estimat si cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferenta dintre suma înscrisă la rd. 1 si suma înscrisă la rd. 2.

IV. TABELUL „DISTRIBUTIA VENITULUI NET ESTIMAT PE ASOCIATI”

col. 1. Nume si prenume asociat – se înscriu numele si prenumele asociatilor, conform contractului de asociere.

col. 2. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală atribuit de Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

col. 3. Domiciliul– se completează adresa domiciliului fiscal.

col.4. Cofa de distribuire a venitului net estimat la nivelul asocierii – se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile si pierderile asocierii, conform contractului de asociere.

col. 5. Venit net estimat distribuit–se înscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, conform contractului de asociere.

rd. Total–se înscrie suma obtinută prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociati. Suma astfel calculată va fi egală cu cea înscrisă la rd. 3 „Venit net estimat” de la cap. III „Venit estimat”.


 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 224 „Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România”, cod 14.13.01.13/5

 

Declaratia se completează de către persoanele fizice care îsi desfăsoară activitatea în România si obtin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum si de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate în România.

Termen de depunere:

– lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul;

– ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia anterioară, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se înscrie „X” în căsuta special prevăzută în acest scop.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

– originalul se depune la :

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;

– copia se păstrează de către contribuabil.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Adresa – se completează adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de Agentia Natională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Documentul care reglementează raportul de muncă – se înscriu numărul si data documentului încheiat cu angajatorul, în baza căruia contribuabilul îsi desfăsoară activitatea.

Perioada de activitate – se înscrie perioada de activitate prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.

II. DATE REFERITOARE LA PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA LA CARE ÎSI DESFĂSOARĂ ACTIVITATEA CONTRIBUABILUL

Cod de identificare fiscală – se completează, după caz, dacă persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal si are atribuit cod de identificare fiscală, conform legislatiei române.

Adresa – se completează adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice sau juridice la care contribuabilul isi desfăsoară activitatea.

III. MODUL DE CALCULAL IMPOZITULUI PE VENITURILE SUB FORMĂ DE SALARII DIN STRĂINĂTATE

rd. 1. Venit brut – se înscrie suma veniturilor în bani si/sau în natură realizate de contribuabil în luna de raportare.

rd. 2. Contributii sociale datorate potrivit legii – se înscrie suma totală a contributiilor obligatorii datorate de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii, si plătite (rd. 2a + rd. 2b + rd. 2c):

2a. contributia de asigurări sociale – se înscrie suma reprezentând contributia individuală de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor legale;

2b. contributia de asigurări pentru somaj – se înscrie suma reprezentând contributia pentru protectia socială a somerilor, datorată potrivit prevederilor legale;

2c. contributia de asigurări sociale de sănătate – se înscrie suma reprezentând contributia pentru asigurările sociale de sănătate datorată potrivit prevederilor legale.

rd. 3. Venitul net – se calculează ca diferentă între venitul brut si suma totală a contributiilor sociale datorate, potrivit legii (rd. 1–rd.2).

rd. 4. Deduceri personale – se înscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului în luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atestă dreptul de deducere. Se completează numai de către persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.

rd. 5. Cotizatia sindicală plătită – se înscrie suma reprezentând cotizatia sindicală plătită în luna de raportare.

rd. 6. Contributiile la fondurile de pensii facultative – se înscrie suma reprezentând contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depăsească echivalentul în lei a 200 de euro.

rd. 7. Venit bază de calcul:

– pentru functia de bază: se înscrie suma calculată prin scăderea deducerilor personale trd. 4), a cotizatiei sindicale plătite (rd. 5) si a contributiilor la fondurile de pensii facultative (rd. 6) din venitul net trd. 3);

– în celelalte cazuri: se preia suma înscrisă la rd. 3.

rd. 8. Impozit lunar datorat – se înscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului bază de calcul (rd. 7).

rd. 9. Impozit anual datorat – se înscrie suma impozitului anual calculată prin însumarea impozitului lunar datorat de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii.

Acest rând se va completa în declaratia depusă pentru luna decembrie, respectiv luna în care contribuabilul si-a încetat raportul contractual de muncă, după caz.

Rubricile de la rd. 4, rd. 5 si rd. 6 se completează numai la functia de bază.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A REPREZENTANTULUI FISCAL

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa – se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală – se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURA

de stabilire a impozitului pe veniturile din activităti agricole impuse pe bază de norme de venit

 

1. Impozitul pe venitul net din activităti agricole se stabileste de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului net, determinat pe bază de norme de venit.

2. Normele de venit se stabilesc de către directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si se aprobă de către directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, pe unitatea de suprafată, în functie de tipul de activitate si perioada lucrată, impozitul fiind final.

3. Contribuabilii care realizează venituri din activităti agricole impuse pe bază de normă de venit datorează plăti anticipate către bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, în două rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de 1 septembrie inclusiv si 50% din impozit până la data de 15 noiembrie inclusiv.

Plătile anticipate se stabilesc pe baza datelor înscrise în Declaratia privind veniturile din activităti agricole – impunere pe norme devenit, cod 14.13.01.13/9, depusă de contribuabil. În maximum 5 zile de la primirea declaratiei, organul fiscal competent stabileste plătile anticipate si emite Decizia de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit. cod 14.13.02.13/3a. Decizia se emite în două exemplare, din care:

a) un exemplar se comunică contribuabilului;

b) un exemplar se păstrează la dosarul contribuabilului.

4. Până la data de 31 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, organul fiscal competent efectuează regularizarea plătilor anticipate si emite Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice, cod 14.13.02.13/a. Decizia se emite în două exemplare, din care:

a) un exemplar se comunică contribuabilului;

b) un exemplar se păstrează la dosarul contribuabilului.

5. Prin organ fiscal competent se întelege:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

 

ANEXA Nr. 6

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE SI DE PĂSTRARE A FORMULARELOR

 

1. Denumire: Declaratie privind veniturile realizate (formularul 200)

1.1 Cod: 14.13.01.13

1.2 Format: A3/t2

1.3 U/M: seturi

1.4 Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe ambele fete, în 4 culori.

1.5 Se difuzează: gratuit.

1.6 Se utilizează la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate din activităti independente, cedarea folosintei bunurilor si/sau activităti agricole, determinate în sistem real pe fiecare categorie si sursă de realizare a venitului, precum si la declararea câstigurilor nete/pierderilor realizate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, câstiguri din operatiuni de vânzare-cumparare de valută la termen, pe bază de contract, precum si orice alte operatiuni de acest gen.

1.7 Se întocmeste în două exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz.

1.8 Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil.

1.9 Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

2. Denumire: Declaratie privind veniturile din străinătate (formularul 201)

2.1 Cod: 14.13.01.13/7

2.2 Format: A4/t1

2.3 U/M: seturi

2.4 Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată.

2.5 Se difuzează: gratuit.

2.6 Se utilizează la: declararea veniturilor si pierderilor realizate din străinătate.

2.7 Se întocmeste în două exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz.

2.8 Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil.

2.9 Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

3. Denumire: Declaratie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică (formularul 204)

3.1 Cod: 14.13.01.13/2i

3.2 Format: A4/t2

3.3 U/M: seturi

3.4 Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe ambele fete.

3.5 Se difuzează: gratuit.

3.6 Se utilizează la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate în cadrul asocierii.

3.7 Se întocmeste în două exemplare de asociatul desemnat.

3.8 Circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la asociere;

3.9 Se arhivează: la dosarul asocierii.

4. Denumire: Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit (formularul 205)

4.1 Cod: 14.13.01.13/1

4.2 Format: A4/t1

4.3 U/M: seturi

4.4 Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistentă.

4.5 Se utilizează la declararea impozitului retinut prin stopaj la sursă, pentru fiecare beneficiar de venit.

4.6 Se întocmeste în două exemplare de plătitorul de venituri cu regim de retinere la sursă a impozitului.

4.7 Circulă: - originalul pe suport magnetic sau optic, însotit de borderoul centralizator, la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la plătitorul de venit.

4.8 Se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de venit.

5. Denumire: Cerere privind destinatia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ (formularul 230)

5.1 Cod: 14.13.04.13

5.2 Format: A4/t1

5.3 U/M: seturi

5.4 Caracteristici de tipărire:

- se tipăreste pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.

5.5 Se difuzează: gratuit.

5.6 Se utilizează:

- de către contribuabilii care au realizat venituri din salarii si asimilate salariilor si care au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii si solicită restituirea acestora si/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual, pentru sustinerea entitătilor nonprofit care se înfiintează si functionează în conditiile legii sau a unitătilor de cult;


– de către contribuabilii care solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

5.7 Se întocmeste în două exemplare de contribuabil.

5.8 Circulă: – originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

– copia la contribuabil.

5.9 Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

6. Denumire: Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice (formularul 250)

6.1 Codul: 14.13.02.13/a

6.2 Format: A4/t1

6.3 Caracteristicile de tipărire: – pe o singură fată;

– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

6.4 Se difuzează: gratuit.

6.5 Se utilizează: la calculul impozitului pe venitul net anual impozabil din activităti independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activităti agricole, impozitului datorat pe câstigul net anual din transferul titlurilor de valoare/din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, pe fiecare sursă de venit, si la stabilirea diferentelor de impozit anual de regularizat, stabilite în plus/în minus.

6.6 Se întocmeste în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

6.7 Circulă: – un exemplar la organul fiscal competent;

– un exemplar la contribuabil.

6.8 Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

7. Denumirea: Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice (formularul 251)

7.1 Codul: 14.13.02.13/5a

7.2 Format: A4/t1

7.3 Caracteristicile de tipărire: – pe o singură fată;

– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

7.4 Se difuzează: gratuit.

7.5 Se utilizează: la stabilirea impozitului anual datorat pe veniturile realizate din străinătate, pe surse si categorii de venit, si la acordarea creditului fiscal extern.

7.6 Se întocmeste în două exemplare de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul fiscal.

7.7 Circulă: – un exemplar la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul fiscal;

– un exemplar la contribuabil.

7.8 Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

8. Denumire: Declaratie privind venitul estimat (formularul 220)

8.1 Cod: 14.13.01.13/3p

8.2 Format: A4/t1

8.3 Caracteristici de tipărire: – se tipăreste pe o singură fată (seturi);

– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.

8.4 Se difuzează: gratuit.

8.5 Se utilizează la: declararea veniturilor si cheltuielilor estimate din activităti independente, cedarea folosintei bunurilor si/sau activităti agricole, determinate în sistem real, veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, calificate în categoria venituri din activităti independente, pe fiecare categorie si sursă de realizare a venitului.

8.6 Se întocmeste în două exemplare de contribuabil sau reprezentantul fiscal.

8.7 Circulă: – originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

– copia la contribuabil.

8.8 Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

9. Denumire: Declaratie privind veniturile din activităti agricole-impunere pe norme de venit (formularul 221)

9.1 Cod: 14.13.01.13/9

9.2 Format: A4/t2

9.3 U/M: seturi

9.4 Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe ambele fete.

9.5 Se difuzează: gratuit.

9.6 Se utilizează la declararea veniturilor din activităti agricole impuse pe bază de norme de venit.

9.7 Se întocmeste în două exemplare de persoanele fizice care realizează venituri din activităti agricole sau de împuternicitii fiscali ai acestora.

9.8 Circulă:

– originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

– copia la contribuabil.

9.9 Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

10. Denumire: Declaratie informativă privind începerea/încetarea activitătii persoanelor fizice care desfăsoară activitate în România si care obtin venituri sub formă de salarii din străinătate (formularul 222)

10.1 Cod:14.13.01.13/5i

10.2 Format: A4/t1

10.3 Caracteristici de tipărire: – se tipăreste pe o singură fată (seturi);

– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.

10.4 Se difuzează: gratuit.

10.5 Se utilizează la: furnizarea informatiilor referitoare la data începerii si încetării activitătii contribuabililor persoane fizice care desfăsoară activitate în România si obtin venituri sub formă de salarii din străinătate.

10.6 Se întocmeste în două exemplare de persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul.

10.7 Circulă: – originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

– copia la persoana fizică sau juridică la care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul.

10.8 Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

11. Denumire: Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice (formularul 223)

11.1 Cod: 14.13.01.13/1i

11.2 Format: A4/t2

11.3 Caracteristici de tipărire: – pe ambele fete (seturi);

– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.

11.4 Se difuzează: gratuit.

11.5 Se utilizează la: declararea veniturilor si a cheltuielilor estimate a se realiza de către asocierile între persoane fizice care nu dau nastere unei persoane juridice.

11.6 Se întocmeste în două exemplare de responsabilul desemnat al asocierii.

11.7 Circulă: – originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

– copia la asociere.

11.8 Se arhivează: la dosarul asocierii.

12. Denumire: Declaratie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România si de către persoanele


fizice române angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate în România (formularul 224)

12.1 Cod: 14.13.01.13/5

12.2 Format: A4/t1

12.3 Caracteristici de tipărire: – se tipăreste pe o singură fată (seturi);

– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.

12.4 Se difuzează: gratuit.

12.5 Se utilizează la: declararea lunară a veniturilor sub formă de salarii din străinătate obtinute de către persoanele fizice care desfăsoară activitate în România.

12.6 Se întocmeste în două exemplare de contribuabil sau reprezentantul fiscal.

12.7 Circulă: – originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

– copia la contribuabil.

12.8 Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

13. Denumire: Decizie de impunere pentru plăti anticipate cu titlu de impozit (formularul 260)

13.1 Cod: 14.13.02.13/3a

13.2 Format: A4/t1

13.3 Caracteristici de tipărire: – se tipăreste pe o singură fată;

– se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare;

13.4 Se difuzează: gratuit.

13.5 Se utilizează la: stabilirea plătilor anticipate cu titlu de impozit.

13.6 Se întocmeste în două exemplare de:

– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

– organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice. Persoanele fizice fără domiciliu fiscal în România, care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor, calificate în categoria venituri din activităti independente, iar bunurile închiriate/subînchiriate se află în raza teritorială a mai multor organe fiscale, au obligatia să desemneze o sursă principală de venit, în functie de care vor îndeplini obligatiile fiscale.

13.7 Circulă: – un exemplar la contribuabil;

– un exemplar la organul fiscal competent.

13.8 Se arhivează: copia se arhivează la dosarul contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 7

 

INSTRUCTIUNI

pentru transmiterea pe cale electronică a Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit, cod 14.13.01.13/1

 

Declaratia informativă 205 se depune la organul fiscal în format electronic însotit de borderoul centralizator listat. Formatul electronic al declaratiei 205 se poate obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor si se transmite organului fiscal competent pe dischete 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibile MS-DOS.

Programul de asistentă este distribuit contribuabililor gratuit de unitătile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www. mfinante. ro.

Informatiile din declaratia informativă 205 vor fi transmise într-un fisier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu „carriage return” si „linefeed”. Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.

Fisierul text contine două tipuri de înregistrări:

Prima înregistrare va contine informatiile:

– codul de identificare fiscală al plătitorului de venit (13 caractere numerice);

– natura veniturilor codificată conform listei (2 caractere numerice);

– total impozit retinut de plătitor (12 caractere numerice). Următoarele înregistrări vor contine informatiile:

– codul numeric personal (13 caractere numerice);

– baza de calcul a impozitului (12 caractere numerice);

– impozit retinut (12 caractere numerice). Lista veniturilor cu regim de retinere la sursă: COD

01. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

02. Venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie

03. Venituri obtinute în baza unui contract de agent

04. Venituri obtinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial

05. Venituri din activitătile de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară

06. Venituri din activităti independente desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil

07. Venituri din activităti independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică

08. Venituri din dividende

09. Venituri din dobânzi

10. Venituri din premii si din jocuri de noroc

11. Câstiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală

12. Venituri sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract

13. Câstiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile

14. Venituri din pensii

15. Venituri din lichidare/dizolvare

16. Câstiguri din transferul titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv

17. Alte venituri

Numele fisierului text este format astfel: aaaannnnnnnnnnnnnss.205, unde: | aaaa – anul înregistrării venitului (>= 2007) j nnnnnnnnnnnnn – codul de identificare fiscală | ss – natura veniturilor codificate conform listei j „.205” – extensia fisierului. Exemplu:

Fisierul cu numele 2007_19_09.205 (unde aaaa = 2007, nnnnnnnnnnnnn = 19, ss = 09) si continutul:

– prima înregistrare: 19,09,779890

– următoarele înregistrări: 1111111111126,777777777777,222222 1111111111134,555555555555,555555 1111111111150,546546546,2113


 

ANEXA Nr. 8

 

BORDEROU*)

de însotire a Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit, pentru anul...............

 

Cod de identificare fiscală plătitor de venit:

Denumire/Nume si prenume:

Adresă:

Telefon:

 

Persoana de contact:

Telefon:

 

Natura veniturilor

Număr beneficiari de venit

Declaratie informativă rectificativă**)

Venit bază de calcul

Impozit retinut

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Nume, prenume:

Functia:

Semnătura si stampila plătitorului de venit:

 

Loc rezervat organului fiscal

Nr. înregistrare ............

Data...........................


*) Datele se preiau din formularul 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”.

**) Se completează cu „x” în cazul depunerii declaratiei informative rectificative.