MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 866         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 decembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

58. - Hotărâre privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A.

 

DECRETE

 

1.024. -Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.086 din 20 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionali rate a dispozitiilor art. 172 alin. 1 teza întâi si art. 173 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.293. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea modelului si continutului fisei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului transporturilor nr. 922/2007

 - Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 1.140/2.028/960/2007

 


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A.

 

În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea benatului nr. 42/2006 pentru înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea conditiilor de legalitate privind privatizarea Societătii Nationale a Petrolului „Petrom” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 15 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 4. - Raportul comisiei de anchetă prevăzut la art. 1 va fi prezentat până la data de 31 martie 2008.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat in sedinta din 12 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 58.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 1.024.

 

*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 1.086

din 20 noiembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. 1 teza întâi si art. 173 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean -judecător

Marilena Mincă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Florin Aurel Chinde în Dosarul nr. 34/81/2007 al Curtii Militare de Apel.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 13 noiembrie 2007, în prezenta autorului exceptiei, asistat de avocatii Gheorghe Ciobotaru si Ion Panaitescu, si a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru 20 noiembrie 2007.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 15 iunie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 34/81/2007, Curtea Militară de Apel a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Florin Aurel Chinde.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat este neconstitutional în raport cu dispozitiile art. 24 din Constitutie si cu prevederile art. 6 alin. 1 din Codul de procedură penală, întrucât, anterior modificării aduse prin art. I pct. 99 din Legea nr. 356/2006, art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală permitea apărătorului învinuitului sau inculpatului să asiste la efectuarea tuturor actelor de urmărire penală. De asemenea, arată că „dreptul la apărare trebuie înteles ca fiind garantat constitutional numai dacă, si în măsura în care, textele de lege care îl reglementează fac referire explicită la intervalul de timp în interiorul căruia el poate fi exercitat, dar, în egală măsură, si la ansamblul măsurilor si actelor procesuale dispuse de organele judiciare pe toată durata procesului penal”.

Curtea Militară de Apel apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. în acest sens, arată că dispozitiile art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor constitutionale privind dreptul la apărare, motivând că „apărătorul persoanei învinuite nu are dreptul să participe la toate actele de urmărire penală, deoarece acesta ar contraveni principiilor acestei faze procesuale, doar faza de judecată fiind contradictorie, nu si faza de urmărire penală. Apărarea învinuitului se poate realiza în faza urmăririi penale prin prezenta apărătorului la efectuarea acelor acte la care si prezenta învinuitului sau inculpatului este obligatorie, prin depunerea de cereri, memorii, prin solicitarea de administrare a unor probe. Asupra tuturor acestor mijloace de apărare, procurorul trebuie să se pronunte prin rezolutie motivată, care va fi supusă controlului instantei odată cu fondul cauzei”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu aduc atingere prevederilor constitutionale referitoare la garantarea dreptului la apărare.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale, fiind încălcate prevederile art. 24 din Constitutie, părtile procesului penal având dreptul de a fi asistate de apărător la efectuarea oricărui act de urmărire penală si nu doar la efectuarea acelora care implică audierea sau prezenta părtii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, sustinerile autorului exceptiei, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală, cu denumirea marginală „Drepturile apărătorului”, asa cum au fost modificate si completate prin art. I pct. 99 din Legea nr. 356/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006.

Din sustinerile autorului exceptiei rezultă că exceptia de neconstitutionalitate priveste, în realitate, numai dispozitiile art. 172 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală, asupra constitutionalitătii cărora Curtea urmează a se pronunta.

Textul criticat are următorul continut: „în cursul urmăririi penale, apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală care implică audierea sau prezenta învinuitului sau inculpatului căruia ii asigură apărarea si poate formula cereri si depune memorii”.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 24 privind dreptul la apărare, precum si dispozitiile art. 6 alin. 1 din Codul de procedură penală referitoare la garantarea dreptului la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este întemeiată, pentru următoarele considerente:

1. Art. 24 din Constitutie, cu denumirea marginală „Dreptul la apărare”, prevede:

„(1) Dreptul la apărare este garantat.


(2) În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.”

Textul constitutional nu conditionează, nu limitează si nici nu restrânge în vreun fel dreptul la apărare al părtilor din proces, în tot cursul procesului. Se mai constată că textul constitutional nu distinge între fazele procesului si nici fată de natura juridică a acestuia.

2. Codul de procedură penală, în art. 6 din capitolul I „Scopul si regulile de bază ale procesului penal” al titlului I, dezvoltă prevederile art. 24 din Constitutie, cu aplicatiune la procesul penal.

Art. 6, denumit marginal „Garantarea dreptului de apărare”, are următorul cuprins:

„Dreptul de apărare este garantat învinuitului, inculpatului si celorlalte părti în tot cursul procesului penal.

În cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate să asigure părtilor deplina exercitare a drepturilor procesuale în conditiile prevăzute de lege si să le administreze probele necesare în apărare.

Organele judiciare au obligatia să-l încunostiinteze, de îndată si mai înainte de a-l audia, pe învinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, încadrarea juridică a acesteia si să-i asigure posibilitatea pregătirii si exercitării apărării.

Orice parte are dreptul să fie asistată de apărător în tot cursul procesului penal.

Organele judiciare au obligatia să încunostiinteze pe învinuit sau inculpat, înainte de a i se lua prima declaratie, despre dreptul dea fi asistat de un apărător, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de ascultare, în conditiile si în cazurile prevăzute de lege, organele judiciare sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea asistentei juridice a învinuitului sau inculpatului, dacă acesta nu are apărător ales.”

Acestea sunt prevederile art. 6 din Codul de procedură penală, ca „reguli de bază ale procesului penal”, privind „garantarea dreptului de apărare”. Textul art. 6 nu a fost modificat prin Legea nr. 356 din 21 iulie 2006 si este în vigoare în forma prezentată.

Codul de procedură penală foloseste termenul procesual de „apărător”, mentinut în mod traditional, iar nu termenul de „avocat”, asa cum prevede Constitutia.

Alin. 2 al art. 6 prevede obligatia organelor judiciare de a asigura părtilor din procesul penal deplina exercitare a drepturilor procesuale „în conditiile prevăzute de lege”, dar această dispozitie înseamnă si că legea procesuală penală trebuie să respecte prevederea constitutională.

3. Modificând si completând Codul de procedură penală, Legea nr. 356/2006, în art. I pct. 99, a dat art. 172 alin. 1 un alt continut, si anume: Jn cursul urmăririi penale, apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală care implică audierea sau prezenta învinuitului sau inculpatului căruia îi asigură apărarea si poate formula cereri si depune memorii”.

Textul alin. 1 al art. 172, înainte de a fi modificat, avea următorul continut: Jn cursul urmăririi penale apărătorul învinuitului sau inculpatului are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală si poate formula cereri si depune memorii”.

Se constată că modificarea adusă art. 172 alin. 1 constă în introducerea în textul legii a următoarei sintagme: „care implică audierea sau prezenta învinuitului sau inculpatului”.

Aceasta este partea de text care, raportată la art. 24 din Constitutie, se constată că este o conditionare si o restrângere a dreptului apărătorului de a asista la efectuarea actelor de urmărire penală privindu-l pe învinuitul sau inculpatul căruia îi asigură apărarea si, prin aceasta, este o restrângere si o limitare a însăsi dreptului la apărare.

4. Curtea retine si că dreptul apărătorului este de a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală, iar nu dreptul de a participa la efectuarea actelor de urmărire penală.

Tocmai din aceste motive si în mod consecvent se prevede că apărătorul care asistă la efectuarea actelor de urmărire penală, de către procuror sau de către ofiterul de politie judiciară, poate formula cereri si depune memorii.

Este evident că memoriile sunt scrise si că cererile pot fi formulate numai în scris. Rezolvarea acestora se face de către anchetator, iar în cazurile în care învinuitul sau inculpatul nu este multumit de rezolvarea dată, aceasta poate fi atacată conform prevederilor Codului de procedură penală.

Faza de urmărire penală a procesului penal are caracteristicile sale juridice si, corespunzător acestora, si reglementarea adecvată.

Caracteristicile fazei de judecată a procesului penal, prevăzute în art. 289 si art. 290 din Codul de procedură penală, nu se regăsesc si în faza de urmărire penală.

5. Curtea mai retine si observatia că art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală reglementează drepturile apărătorului în cadrul asistentei judiciare facultative, potrivit optiunii de asistentă a învinuitului sau inculpatului.

În cazurile de asistentă juridică obligatorie, reglementarea legală este alta si încălcările acestei reglementări atrag sanctiuni juridice diferite.

6. Textul art. 172 alin. 1, în redactarea anterioară modificării aduse prin art. I pct. 99 din Legea nr. 356/2006, constituie o restrângere a dreptului la apărare prin modalitatea stabilită pentru apărătorul învinuitului sau inculpatului, de „a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală”, iar nu de a participa la efectuarea actelor de urmărire penală. Această restrângere este determinată de natura anchetei penale, de exigentele acesteia si corespunde prevederilor art. 53 alin. (1) din Constitutie, privitoare la „desfăsurarea instructiei penale”, cazuri în care legea poate restrânge exercitarea dreptului apărătorului.

Introducerea, însă, în cuprinsul art. 172 alin. 1 a sintagmei „care implică audierea sau prezenta învinuitului sau inculpatului căruia îi asigură apărarea” reprezintă o conditionare si o limitare a dreptului apărătorului de a asista la efectuarea actelor de urmărire penală si, prin aceasta, o încălcare a garantării dreptului la apărare a învinuitului sau inculpatului.

7. În temeiul art. 31 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, care prevede: Jn caz de admitere a exceptiei, Curtea se va pronunta si asupra constitutionalitătii altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar si evident, nu pot fi disociate prevederile mentionate în sesizare”, Curtea observă că si prevederile art. 173 alin. 1 din Codul de procedură penală au fost modificate si completate prin aceeasi Lege nr. 356/2006, prin art. Ipct. 101, si în acelasi sens în care au fost modificate si completate prevederile art. 172 alin. 1 din Codul de procedură penală, cu aceeasi conditionare si limitare a dreptului la apărare pentru celelalte părti din procesul penal.

Modificat si completat, textul art. 173 alin. 1 din Codul de procedură penală, în vigoare, are următorul continut: apărătorul părtii vătămate, al părtii civile si al părtii responsabile civilmente are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală care implică audierea sau prezenta părtii căreia îi asigură apărarea si poate formula cereri si depune memorii”.

Înainte de modificarea si completarea mentionată, textul alin. 1 al art. 173 avea următorul continut: „Apărătorul părtii vătămate, al părtii civile si al părtii responsabile civilmente are dreptul să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală si poate formula cereri si depune memorii”.

Rezultă, în mod evident, că modificarea si completarea a constat în introducerea textului „care implică audierea sau prezenta părtii căreia îi asigură apărarea” si că aceasta reprezintă, de asemenea, o conditionare si o limitare a dreptului apărătorului părtii căruia ii asigură apărarea si, prin aceasta, a însăsi dreptului la apărare al acelei părti din procesul penal.

Pentru aceleasi considerente, Curtea constată că si sintagma introdusă în cuprinsul art. 173 alin. 1 din Codul de procedură penală, anterior mentionată, este contrară prevederilor art. 24 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (1) si (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Florin Aurel Chindeîn Dosarul nr. 34/81/2007 al Curtii Militare de Apel, si constată că prevederea „care implică audierea sau prezenta învinuitului sau inculpatului căruia ii asigură apărarea” cuprinsă în acest text, precum si dispozitia „care implică audierea sau prezenta părtii căreia ii asigură apărarea”, cuprinsă în art. 173 alin. 1 din Codul de procedură penală, sunt neconstitutionale, fiind contrare art. 24 din Constitutie referitor la dreptul la apărare.

Prezenta decizie se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 noiembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului fisei fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii

 

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 59 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului 210 „Fisa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii”, cod 14.13.01.13/1, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează si se depune conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Angajatorii/Plătitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor au obligatia depunerii fiselor fiscale în format electronic, cu respectarea conditiilor prevăzute în anexele nr. 3 si 4.

(2) Formatul electronic va fi însotit de borderoul centralizator prevăzut în anexa nr. 5, editat cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

(3) Programul de asistentă este pus la dispozitie contribuabililor gratuit de unitătile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor la adresa www.mfinante.ro.

Art. 4. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 6.

Art. 5. - Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin se aplică pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2008.

Art. 7. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, după caz, precum si angajatorii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 2.293.

 


ANEXA Nr. 11)

 


Fisa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

ANEXA Nr.  2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 210 „Fisa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii”, cod 14.13.01.13/1

 

Fisa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii se completează de către angajatorii/plătitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor, denumiti în continuare angajatori, pentru fiecare persoană fizică care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, la functia de bază ori în afara functiei de bază, conform legii.

În situatia în care persoana fizică realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor la functia de bază. potrivit unui contract individual de muncă ori unui statut special prevăzut de lege, angajatorul va înscrie „X” în căsuta nr. 1, aflată pe prima pagină a formularului.

Prin locul unde se află functia de bază se întelege:

- pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de muncă, ultimul loc înscris în carnetul de muncă sau în documentele specifice care, potrivit reglementărilor legale, sunt asimilate acestora;

- în cazul cumulului de functii, locul declarat/ales de persoanele fizice.

Functia de bază poate fi declarată de angajat în conditiile legii si la locul de muncă la care acesta realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp partial.

În situatia în care persoana fizică realizează venituri din salarii si asimilate salariilor în afara functiei de bază, angajatorul va înscrie „X” în căsuta nr. 2, aflată pe prima pagină a formularului.

Căsuta nr. 3 se bifează pentru angajatii care au fost trimisi în cursul anului în misiune permanentă în străinătate.

Fisa fiscală poate fi corectată de către angajator, din proprie initiativă, prin depunerea unei fise fiscale rectificative. Aceasta va fi întocmită pe acelasi formular ca si fisa fiscală care se corectează, bifându-se căsuta nr. 4 „Fisa fiscală rectificativă”, aflată pe prima pagină a formularului.

Sumele înscrise în fisa fiscală se exprimă în lei.

Fisa fiscală se completează după cum urmează:

 

CAPITOLUL 1

Date de identificare ale angajatorului

 

Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează astfel:

- angajatorii persoane fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent ori exercită profesii libere. persoane juridice sau alte entităti fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare, după caz;

- angajatorii persoane fizice înscriu codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, după caz.

Codul de identificare fiscală se înscrie fără prefixul „RO”, care atestă calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Înscrierea cifrelor în caseta „Cod de identificare fiscală” se face aliniindu-se cifrele la dreapta. în eventualele căsute rămase libere din fata codului nu se va înscrie „0” sau alt semn grafic care să semnifice lipsa datelor (-; x; / etc), spatiul rămânând gol.

În rubrica „Nume, prenume/Denumire” se înscriu denumirea exactă, respectiv numele si prenumele angajatorului.

În rubrica referitoare la adresă se înscriu datele privind domiciliul fiscal al angajatorului.

 

CAPITOLUL 2

Date de identificare ale angajatului

 

În caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” se completează codul numeric personal din actul de identitate sau numărul de identificare fiscală al angajatului atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, după caz.

În rubricile „Nume”. „Prenume” se completează numele si prenumele angajatului.

În rubricile privind adresa se completează datele referitoare la domiciliul fiscal al angajatului.

În cazul în care angajatul îsi schimbă numele în timpul anului, în rubrica „Nume” se trece, alături de vechiul nume. introdus între paranteze, si noul nume.

În cazul modificării în cursul anului a datelor de identificare. se înscriu datele de identificare valabile la data completării fisei fiscale, cu exceptia rubricii „Nume”, în care se trec ambele nume.

 

CAPITOLUL 3

Date privind perioada angajării

 

Rubricile „Data angajării” si „Data încetării activitătii” se completează, la functia de bază, numai atunci când aceste situatii se produc în cursul anului fiscal de referintă.

 

CAPITOLUL 4

Deduceri personale

 

Se completează numai la functia de bază pentru angajatii persoane fizice care. potrivit legii, au dreptul la deduceri personale, pe baza documentelorjustificative prezentate.

Deducerea personală este stabilită în functie de venitul brut lunar din salarii realizat la functia de bază de către contribuabil si numărul de persoane aflate în întretinerea acestuia. Deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală se acordă pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află functia de bază, în limita venitului realizat.

Rubrica „Persoane aflate în întretinere” se completează de către angajator pentru fiecare lună a perioadei impozabile.

Pentru fiecare persoană aflată în întretinerea angajatului se va completa câte o rubrică distinctă, cu indicarea codului numeric personal sau a numărului de identificare fiscală, după caz.

Se va înscrie „X” în căsuta corespunzătoare fiecărei luni pentru care angajatul beneficiază de deducere personală pentru persoanele aflate în întretinere.

 

CAPITOLUL 5

Calculul impozitului pe veniturile din salarii

 

Se completează pentru fiecare lună cu datele din statul de salarii sau alte documente prevăzute de lege referitoare la angajatul respectiv, astfel:

- col. 1 „Venit brut” - se înscrie suma reprezentând venitul brut lunar din salarii realizat de angajat;

- col. 2 „Deduceri personale” - se înscrie suma reprezentând deduceri personale acordate angajatului, conform legii;

- col. 3 „Alte deduceri” - se înscrie suma rezultată prin cumularea cotizatiei sindicale plătite si a contributiei la fondurile de pensii facultative retinute în luna respectivă;


- col. 4 „Venit bază de calcul” - se înscrie venitul bază de calcul din salarii, determinat astfel:

a) pentru veniturile din salarii, la locul unde se află functia de bază, ca diferentă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si următoarele:

- deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

- cotizatia sindicală plătită în luna respectivă;

- contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu depăsească echivalentul în lei a 200 euro;

b) pentru veniturile obtinute în celelalte cazuri, ca diferentă între venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;

- col. 5 „Impozit lunar calculat si retinut” - se înscrie impozitul retinut lunar, calculat prin aplicarea cotei de impozitare asupra bazei de calcul, conform legii.

În situatia în care un angajat realizează la functia de bază, în cursul aceleiasi luni, atât venituri salariale conform contractului individual de muncă, cât si în baza unei hotărâri judecătoresti rămase definitivă si irevocabilă, stabilirea impozitului aferent drepturilor respective se efectuează potrivit prevederilor lit. a) si, respectiv, lit. b) de la pct. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, dat în aplicarea art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

- rd. 13 „Total” - se completează după cum urmează:

- pentru col. 1 - se înscrie suma rezultată prin însumarea venitului brut lunar realizat, de la rd. 1-12;

- pentru col. 2 - se înscrie suma rezultată prin însumarea deducerilor personale cuvenite angajatului, de la rd. 1-12;

- pentru col. 3 - se înscrie suma rezultată prin însumarea celorlalte deduceri cuvenite angajatului potrivit legii (cotizatii sindicale plătite si contributii la fondurile de pensii facultative), de lard.1-12;

- pentru col. 4 - se înscrie suma rezultată prin însumarea venitului bază de calcul lunar, determinat în cursul anului, de la rd. 1-12;

- pentru col. 5 - se înscrie impozitul anual rezultat prin însumarea impozitului lunar, calculat si retinut în cursul anului, de lard. 1-12.

Stabilirea impozitului anual pe veniturile din salarii se face de către angajator, pentru fiecare angajat, prin însumarea impozitului aferent venitului fiecărei luni din anul fiscal, indiferent de numărul de luni în care angajatul a realizat venituri din salarii de la acesta.

Rubrica „Tip venit” se completează numai pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor obtinute în afara functiei de bază, bifându-se cu „X” căsuta corespunzătoare naturii veniturilor realizate de angajati, astfel:

- venituri din salarii realizate, în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, în afara functiei de bază;

- indemnizatia lunară brută, suma din profitul net si alte drepturi cuvenite administratorilor la companii/societăti nationale, societăti comerciale, regii autonome, în baza contractului de administrare;

- sume primite de membrii fondatori ai societătilor comerciale constituite prin subscriptie publică;

- sume primite de reprezentantii în organisme tripartite, potrivit legii;

- sume plătite reprezentantilor în adunarea generală a actionarilor, în consiliul de administratie, în comitetul de directie si în comisia de cenzori;

- indemnizatia lunară a asociatului unic;

- alte drepturi de natură salarială, conform legii.

 

NOTA:

În fisa fiscală se înscriu sumele cuprinse în statele de salarii sau alte documente prevăzute de lege aferente perioadei impozabile si plătite angajatilor până la data limită de depunere a fiselor fiscale.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURA DE DEPUNERE A FISELOR FISCALE

 

1. Fisele fiscale se depun de către angajatori la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială acestia îsi au domiciliul fiscal sau sunt luati în evidentă fiscală, după caz.

În cazul sediului secundar al angajatorului persoană juridică, înregistrat ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii, fisele fiscale, corespunzătoare activitătii sediului secundar, se depun la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală este înregistrat sediul secundar.

În cazul în care, la data depunerii fiselor fiscale, sediul secundar este desfiintat, depunerea fiselor fiscale se va face de către persoana juridică de care a apartinut sediul secundar la organul fiscal în a cărui rază teritorială este înregistrată persoana juridică.

În situatia în care un angajat a lucrat în cursul anului fiscal la mai multe sedii secundare ale aceluiasi angajator - persoană juridică, se va întocmi o singură fisă fiscală care va fi depusă de sediul secundar în evidentele căruia respectivul angajat figurează la data de 31 decembrie a anului de raportare.

2. Termenul de depunere a fiselor fiscale este până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul fiscal expirat.

3. Fisele fiscale se depun la organul fiscal competent, în format electronic, pe suport magnetic sau optic, cu respectarea conditiilor prevăzute în anexa nr. 4, însotite de un borderou privind continutul acestora, semnat si stampilat conform legii.

Formatul electronic al formularului se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor. Programul de asistentă este distribuit contribuabililor gratuit de unitătile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor la adresa www.mfinante.ro.

4. Angajatorii editează fisa fiscală în format hârtie, în două exemplare:

- un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se păstrează de către angajator;

- un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se înmânează angajatului.

5. Pentru persoanele fizice care încetează să obtină venituri din salarii sau asimilate salariilor în timpul anului, angajatorii vor înmâna un exemplar al fisei fiscale odată cu definitivarea formelor de lichidare sau la încetarea raporturilor în baza cărora au fost obtinute veniturile din salarii.

6. Fisa fiscală pentru salariatii care au fost detasati la o altă unitate se completează de unitatea care a încheiat contractele de muncă cu acestia. în situatia în care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, angajatorul care i-a detasat comunică angajatorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personală la care este îndreptătit fiecare salariat, precum si eventualele modificări ale acesteia apărute în cursul anului. Pe baza acestor date unitatea la care salariatii au fost detasati întocmeste statele de salarii, calculează impozitul si transmite lunar unitătii de la care au fost detasati informatii privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul bază de calcul, precum si impozitul retinut pentru angajat, în scopul completării fisei fiscale.

 

ANEXA Nr. 4

 

CONDITII

pentru transmiterea fiselor fiscale pe cale electronică

 

Informatiile din fisele fiscale pot fi transmise fie:

a) În fisier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu „carriage return” si „linefeed”.

Nu se admit în cadrul înregistrărilor (liniilor) diacritice (caractere românesti) si caractere de control, cu exceptia celor mentionate anterior. Separatorul dintre câmpuri va fi virgula, iar delimitatorul câmpurilor de tip caracter (alfanumeric) va fi #.

b) În fisier format DBF - DataBaseFile (dbase, Fox , Visual Fox etc).

Ordinea câmpurilor din structura fisierului este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu.

Fisierul (text sau DBF) va avea obligatoriu denumirea 210_2008_CIF (unde CIF = cod de identificare fiscală angajator) si va contine:

- o înregistrare (linie) cu datele de identificare ale angajatorului;

- câte o înregistrare (linie) pentru fiecare angajat care a obtinut venituri din salarii la functia de bază sau în afara functiei de bază.

Înregistrările fisierului vor avea următoarea structură:

 

Câmp

Tip

Lungime maximă

Explicatie

TIP

Numeric

1

Se completează cu:

0 pentru datele angajatorului

1 pentru angajat cu venituri la functia de bază

2 pentru angajat cu venituri în afara functiei de bază

COD

Numeric

13

Se completează codul de identificare fiscală al angajatorului (pentru TIP=0) sau al angajatului (pentru TIP=1 sau 2)

DENUMIRE

Character

70

Se completează denumirea angajatorului (pentru TIP=0) sau numele si prenumele angajatului (pentru TIP=1 sau 2)

ADRESA

Character

100

Se completează adresa angajatorului (pentru TIP=0) sau a angajatului (pentru TIP=1 sau 2)

RECTIF

Character

1

Se completează cu X, dacă este fisă fiscală rectificativă

MISDIPL

Character

1

Se completează cu X, dacă angajatul a fost trimis în cursul anului în misiune permanentă în străinătate

TV1

Character

1

Se completează cu X, în functie de tipul venitului, numai pentru TIP=2

TV2

Character

1

Se completează cu X, în functie de tipul venitului, numai pentru TIP=2

TV3

Character

1

Se completează cu X, în functie de tipul venitului, numai pentru TIP=2

TV4

Character

1

Se completează cu X, în functie de tipul venitului, numai pentru TIP=2

TV5

Character

1

Se completează cu X, în functie de tipul venitului, numai pentru TIP=2

TV6

Character

1

Se completează cu X, în functie de tipul venitului, numai pentru TIP=2

TV7

Character

1

Se completează cu X, în functie de tipul venitului, numai pentru TIP=2

DATA_ANGAJ

Date

8

Se completează, dacă angajarea a avut loc în timpul anului fiscal de referintă, în formatul ZZ/LL/AAAA

DATAJNCET

Date

8

Se completează, dacă încetarea activitătii a avut loc în timpul anului fiscal de referintă, în formatul ZZ/LL/AAAA

CNP_1

Numeric

13

Se completează codul de identificare fiscală al persoanei în întretinere 1


Câmp

Tip

Lungime maximă

Explicatie

L1_1

Character

1

Se completează cu X pentru luna 1 pentru persoana 1

L2_1

Character

1

Se completează cu X pentru luna 2 pentru persoana 1

L3_1

Character

1

Se completează cu X pentru luna 3 pentru persoana 1

L4_1

Character

1

Se completează cu X pentru luna 4 pentru persoana 1

L5_1

Character

1

Se completează cu X pentru luna 5 pentru persoana 1

L6_1

Character

1

Se completează cu X pentru luna 6 pentru persoana 1

L7_1

Character

1

Se completează cu X pentru luna 7 pentru persoana 1

L8_1

Character

1

Se completează cu X pentru luna 8 pentru persoana 1

L9_1

Character

1

Se completează cu X pentru luna 9 pentru persoana 1

L10_1

Character

1

Se completează cu X pentru luna 10 pentru persoana 1

L11_1

Character

1

Se completează cu X pentru luna 11 pentru persoana 1

L12_1

Character

1

Se completează cu X pentru luna 12 pentru persoana 1

CNP_2

Numeric

13

Se completează codul de identificare fiscală al persoanei în întretinere 2

L1_2

Character

1

Se completează cu X pentru luna 1 pentru persoana 2

L2_2

Character

1

Se completează cu X pentru luna 2 pentru persoana 2

L3_2

Character

1

Se completează cu X pentru luna 3 pentru persoana 2

L4_2

Character

1

Se completează cu X pentru luna 4 pentru persoana 2

L5_2

Character

1

Se completează cu X pentru luna 5 pentru persoana 2

L6_2

Character

1

Se completează cu X pentru luna 6 pentru persoana 2

L7_2

Character

1

Se completează cu X pentru luna 7 pentru persoana 2

L8_2

Character

1

Se completează cu X pentru luna 8 pentru persoana 2

L9_2

Character

1

Se completează cu X pentru luna 9 pentru persoana 2

L10_2

Character

1

Se completează cu X pentru luna 10 pentru persoana 2

L11_2

Character

1

Se completează cu X pentru luna 11 pentru persoana 2

L12_2

Character

1

Se completează cu X pentru luna 12 pentru persoana 2

CNP_3

Numeric

13

Se completează codul de identificare fiscală al persoanei în întretinere 3

L1_3

Character

1

Se completează cu X pentru luna 1 pentru persoana 3

L2_3

Character

1

Se completează cu X pentru luna 2 pentru persoana 3

L3_3

Character

1

Se completează cu X pentru luna 3 pentru persoana 3

L4_3

Character

1

Se completează cu X pentru luna 4 pentru persoana 3

L5_3

Character

1

Se completează cu X pentru luna 5 pentru persoana 3

L6_3

Character

1

Se completează cu X pentru luna 6 pentru persoana 3

L7_3

Character

1

Se completează cu X pentru luna 7 pentru persoana 3

L8_3

Character

1

Se completează cu X pentru luna 8 pentru persoana 3

L9_3

Character

1

Se completează cu X pentru luna 9 pentru persoana 3

L10_3

Character

1

Se completează cu X pentru luna 10 pentru persoana 3

L11_3

Character

1

Se completează cu X pentru luna 11 pentru persoana 3

L12_3

Character

1

Se completează cu X pentru luna 12 pentru persoana 3

CNP_4

Numeric

13

Se completează codul de identificare fiscală al persoanei în întretinere 4


Câmp

Tip

Lungime maximă

Explicatie

L1_4

Character

1

Se completează cu X pentru luna 1 pentru persoana 4

L2_4

Character

1

Se completează cu X pentru luna 2 pentru persoana 4

L3_4

Character

1

Se completează cu X pentru luna 3 pentru persoana 4

L4_4

Character

1

Se completează cu X pentru luna 4 pentru persoana 4

L5_4

Character

1

Se completează cu X pentru luna 5 pentru persoana 4

L6_4

Character

1

Se completează cu X pentru luna 6 pentru persoana 4

L7_4

Character

1

Se completează cu X pentru luna 7 pentru persoana 4

L8_4

Character

1

Se completează cu X pentru luna 8 pentru persoana 4

L9_4

Character

1

Se completează cu X pentru luna 9 pentru persoana 4

L10_4

Character

1

Se completează cu X pentru luna 10 pentru persoana 4

L11_4

Character

1

Se completează cu X pentru luna 11 pentru persoana 4

L12_4

Character

1

Se completează cu X pentru luna 12 pentru persoana 4

CNP_5

Numeric

13

Se completează codul de identificare fiscală al persoanei în întretinere 5

L1_5

Character

1

Se completează cu X pentru luna 1 pentru persoana 5

L2_5

Character

1

Se completează cu X pentru luna 2 pentru persoana 5

L3_5

Character

1

Se completează cu X pentru luna 3 pentru persoana 5

L4_5

Character

1

Se completează cu X pentru luna 4 pentru persoana 5

L5_5

Character

1

Se completează cu X pentru luna 5 pentru persoana 5

L6_5

Character

1

Se completează cu X pentru luna 6 pentru persoana 5

L7_5

Character

1

Se completează cu X pentru luna 7 pentru persoana 5

L8_5

Character

1

Se completează cu X pentru luna 8 pentru persoana 5

L9_5

Character

1

Se completează cu X pentru luna 9 pentru persoana 5

L10_5

Character

1

Se completează cu X pentru luna 10 pentru persoana 5

L11_5

Character

1

Se completează cu X pentru luna 11 pentru persoana 5

L12_5

Character

1

Se completează cu X pentru luna 12 pentru persoana 5

CNP_6

Numeric

13

Se completează codul de identificare fiscală al persoanei în întretinere 6

L1_6

Character

1

Se completează cu X pentru luna 1 pentru persoana 6

L2_6

Character

1

Se completează cu X pentru luna 2 pentru persoana 6

L3_6

Character

1

Se completează cu X pentru luna 3 pentru persoana 6

L4_6

Character

1

Se completează cu X pentru luna 4 pentru persoana 6

L5_6

Character

1

Se completează cu X pentru luna 5 pentru persoana 6

L6_6

Character

1

Se completează cu X pentru luna 6 pentru persoana 6

L7_6

Character

1

Se completează cu X pentru luna 7 pentru persoana 6

L8_6

Character

1

Se completează cu X pentru luna 8 pentru persoana 6

L9_6

Character

1

Se completează cu X pentru luna 9 pentru persoana 6

L10_6

Character

1

Se completează cu X pentru luna 10 pentru persoana 6

L11_6

Character

1

Se completează cu X pentru luna 11 pentru persoana 6

L12_6

Character

1

Se completează cu X pentru luna 12 pentru persoana 6


Câmp

Tip

Lungime maximă

Explicatie

CNP_7

Numeric

13

Se completează codul de identificare fiscală al persoanei în întretinere 7

L1_7

Character

1

Se completează cu X pentru luna 1 pentru persoana 7

L2_7

Character

1

Se completează cu X pentru luna 2 pentru persoana 7

L3_7

Character

1

Se completează cu X pentru luna 3 pentru persoana 7

L4_7

Character

1

Se completează cu X pentru luna 4 pentru persoana 7

L5_7

Character

1

Se completează cu X pentru luna 5 pentru persoana 7

L6_7

Character

1

Se completează cu X pentru luna 6 pentru persoana 7

L7_7

Character

1

Se completează cu X pentru luna 7 pentru persoana 7

L8_7

Character

1

Se completează cu X pentru luna 8 pentru persoana 7

L9_7

Character

1

Se completează cu X pentru luna 9 pentru persoana 7

L10_7

Character

1

Se completează cu X pentru luna 10 pentru persoana 7

L11_7

Character

1

Se completează cu X pentru luna 11 pentru persoana 7

L12_7

Character

1

Se completează cu X pentru luna 12 pentru persoana 7

CNP_8

Numeric

13

Se completează codul de identificare fiscală al persoanei în întretinere 8

L1_8

Character

1

Se completează cu X pentru luna 1 pentru persoana 8

L2_8

Character

1

Se completează cu X pentru luna 2 pentru persoana 8

L3_8

Character

1

Se completează cu X pentru luna 3 pentru persoana 8

L4_8

Character

1

Se completează cu X pentru luna 4 pentru persoana 8

L5_8

Character

1

Se completează cu X pentru luna 5 pentru persoana 8

L6_8

Character

1

Se completează cu X pentru luna 6 pentru persoana 8

L7_8

Character

1

Se completează cu X pentru luna 7 pentru persoana 8

L8_8

Character

1

Se completează cu X pentru luna 8 pentru persoana 8

L9_8

Character

1

Se completează cu X pentru luna 9 pentru persoana 8

L10_8

Character

1

Se completează cu X pentru luna 10 pentru persoana 8

L11_8

Character

1

Se completează cu X pentru luna 11 pentru persoana 8

L12_8

Character

1

Se completează cu X pentru luna 12 pentru persoana 8

VBRUT_1

Numeric

10

Venit brut pentru luna 1

DEDU_1

Numeric

10

Deduceri personale pentru luna 1

ALTDED_1

Numeric

10

Alte deduceri pentru luna 1

VENIT_1

Numeric

10

Venit bază de calcul pentru luna 1

IMP0ZIT_1

Numeric

10

Impozit calculat si retinut pentru luna 1

VBRUT_2

Numeric

10

Venit brut pentru luna 2

DEDU_2

Numeric

10

Deduceri personale pentru luna 2

ALTDED_2

Numeric

10

Alte deduceri pentru luna 2

VENIT_2

Numeric

10

Venit bază de calcul pentru luna 2

IMPOZIT_2

Numeric

10

Impozit calculat si retinut pentru luna 2

VBRUT_3

Numeric

10

Venit brut pentru luna 3

DEDU_3

Numeric

10

Deduceri personale pentru luna 3

ALTDED_3

Numeric

10

Alte deduceri pentru luna 3

VENIT_3

Numeric

10

Venit bază de calcul pentru luna 3

IMPOZIT_3

Numeric

10

Impozit calculat si retinut pentru luna 3


Câmp

Tip

Lungime maximă

Explicatie

VBRUT_4

Numeric

10

Venit brut pentru luna 4

DEDU_4

Numeric

10

Deduceri personale pentru luna 4

ALTDED_4

Numeric

10

Alte deduceri pentru luna 4

VENIT_4

Numeric

10

Venit bază de calcul pentru luna 4

IMPOZIT_4

Numeric

10

Impozit calculat si retinut pentru luna 4

VBRUT_5

Numeric

10

Venit brut pentru luna 5

DEDU_5

Numeric

10

Deduceri personale pentru luna 5

ALTDED_5

Numeric

10

Alte deduceri pentru luna 5

VENIT_5

Numeric

10

Venit bază de calcul pentru luna 5

IMPOZIT_5

Numeric

10

Impozit calculat si retinut pentru luna 5

VBRUT_6

Numeric

10

Venit brut pentru luna 6

DEDU_6

Numeric

10

Deduceri personale pentru luna 6

ALTDED_6

Numeric

10

Alte deduceri pentru luna 6

VENIT_6

Numeric

10

Venit bază de calcul pentru luna 6

IMP0ZIT_6

Numeric

10

Impozit calculat si retinut pentru luna 6

VBRUT_7

Numeric

10

Venit brut pentru luna 7

DEDU_7

Numeric

10

Deduceri personale pentru luna 7

ALTDED_7

Numeric

10

Alte deduceri pentru luna 7

VENIT_7

Numeric

10

Venit bază de calcul pentru luna 7

IMP0ZIT_7

Numeric

10

Impozit calculat si retinut pentru luna 7

VBRUT_8

Numeric

10

Venit brut pentru luna 8

DEDU_8

Numeric

10

Deduceri personale pentru luna 8

ALTDED_8

Numeric

10

Alte deduceri pentru luna 8

VENIT_8

Numeric

10

Venit bază de calcul pentru luna 8

IMPOZIT_8

Numeric

10

Impozit calculat si retinut pentru luna 8

VBRUT_9

Numeric

10

Venit brut pentru luna 9

DEDU_9

Numeric

10

Deduceri personale pentru luna 9

ALTDED_9

Numeric

10

Alte deduceri pentru luna 9

VENIT_9

Numeric

10

Venit bază de calcul pentru luna 9

IMPOZIT_9

Numeric

10

Impozit calculat si retinut pentru luna 9

VBRUT_10

Numeric

10

Venit brut pentru luna 10

DEDU_10

Numeric

10

Deduceri personale pentru luna 10

ALTDED_10

Numeric

10

Alte deduceri pentru luna 10

VENIT_10

Numeric

10

Venit bază de calcul pentru luna 10

IMPOZIT_10

Numeric

10

Impozit calculat si retinut pentru luna 10

VBRUT_11

Numeric

10

Venit brut pentru luna 11

DEDU_11

Numeric

10

Deduceri personale pentru luna 11

ALTDED_11

Numeric

10

Alte deduceri pentru luna 11

VENIT_11

Numeric

10

Venit bază de calcul pentru luna 11

IMP0ZITJ1

Numeric

10

Impozit calculat si retinut pentru luna 11

VBRUT_12

Numeric

10

Venit brut pentru luna 12

DEDU_12

Numeric

10

Deduceri personale pentru luna 12

ALTDED_12

Numeric

10

Alte deduceri pentru luna 12

VENIT_12

Numeric

10

Venit bază de calcul pentru luna 12

IMP0ZITJ2

Numeric

10

Impozit calculat si retinut pentru luna 12

VBRUT_13

Numeric

10

Venit brut anual

IMP0ZIT_13

Numeric

10

Impozit anual

DEDU_13

Numeric

10

Deduceri personale anuale

ALTDED_13

Numeric

10

Alte deduceri anuale

VENIT_13

Numeric

10

Venit bază de calcul anual

 

ANEXA Nr. 51)

 

Borderou de însotire

al fiselor fiscale pentru anul …

 


ANEXA Nr. 6

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE SI PĂSTRARE A FISEI FISCALE

 

Denumirea formularului: Fisa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii

Cod: 14.13.01.13/1

Format: A4/t2

Caracteristici de tipărire:

- se utilizează echipament informatic pentru completare si editare.

Se utilizează la:

- declararea venitului brut, venitului bază de calcul si a impozitului pe veniturile din salarii, calculat si retinut de angajator.

Se întocmeste de: angajator.

Circulă:

- în format electronic, la organul fiscal competent, însotită de borderoul centralizator;

- în format hârtie, în două exemplare listate, semnate si stampilate potrivit legii: un exemplar la angajator si un exemplar la angajat.

Se arhivează:

- la organul fiscal: formatul electronic, în arhiva de documente electronice, iar borderoul însotitor, listat, semnat si stampilat conform legii, la dosarul fiscal al angajatorului;

- la angajator.

 

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului transporturilor nr. 922/2007 pentru aprobarea Normelor privind aprobarea procedurilor de agreare de către Ministerul Transporturilor a unitătilor specializate medicale si psihologice, în vederea examinării persoanelor cu functii care concură la siguranta circulatiei rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 5 octombrie 2007, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial. Partea I”):

- în anexă, la art. 14 alin. (1) si (2), în loc de: „unitătile medicale agreate” se va citi: „unitătile agreate”.

*

La Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 1.140/2.028/960/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2007 ale operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat. publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 800 din 23 noiembrie 2007, se face următoarea rectificare {care apartine Redactiei .Monitorul Oficial, Partea I”):

 

- în loc de:

p. Ministrul transporturilor,

se va citi:

„p. Ministrul transporturilor,

 

…………………….

secretar de stat”

 

…………………….

secretar general”