MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 862         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 decembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI ROMÂNIEI

 

55. - Hotărâre privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 

56. - Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, cu modificările ulterioare

 

57. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.468. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, în vederea acordării unor despăgubiri către Societatea Comercială „Georgiana Company” - S.R.L., pentru prejudiciile suferite ca urmare a inundării dirijate a incintei îndiguite Călărasi - râul din judetul Călărasi

 

1.509. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 985/2007 privind aprobarea cuantumului plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

115. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2008

 

147. - Decizie a inspectorului general de stat al Inspectiei Sociale privind aprobarea modelului de ordin de misiune pentru realizarea functiilor specifice ale Inspectiei Sociale

 

207. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind abandonarea/ridicarea abandonării sondelor de petrol si programul de asigurare a sondelor propuse spre abandonare si abandonate

 

10.379. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru abrogarea Ordinului ministrului privatizării nr. 288/1998 privind unificarea si reglementarea activitătii de elaborare a rapoartelor de evaluare pentru societătile comerciale supuse procesului de privatizare

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 

În temeiul prevederilorart. 133 alin. (2) lit. a) si alin. (4)din Constitutia României, republicată, precum si aleart. 18 alin. (4) si ale art. 55 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Până la alegerea unui nou membru, Senatul îl validează în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii pe domnul judecător Drăgut Costel, care asigură interimatul pentru locul rămas vacant ca urmare a încetării calitătii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii a domnului judecător Gâlcă Iulian, prin pensionare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 decembrie 2007.

Nr. 55.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, cu modificările ulterioare

 

În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 77 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 martie 2008.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 decembrie 2007.

Nr. 56.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si

nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. III - Componenta Comisiei pentru privatizare si administrarea activelor statului, domnul senator Savu Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Filipescu Teodor - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

2. La anexa nr. IV - Componenta Comisiei pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital - domnul senator Cretu Ovidiu - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Mardare Radu Cătălin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

3. La anexa nr. VI - Componenta Comisiei pentru politică externă - domnul senator Mardare Radu Cătălin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenta comisiei, în locul fostului senator Cretu Corina.

4. La anexa nr. X - Componenta Comisiei pentru învătământ, stiintă, tineret si sport - doamna senator Szabó Ilona - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România - se include în componenta comisiei, în locul fostului senator Sógor Csaba.

5. La anexa nr. XIII - Componenta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii - doamna senator Szabó Ilona - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România - iese din componenta comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

 

Bucuresti, 10 decembrie 2007.

Nr. 57.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, în vederea acordării unor despăgubiri către Societatea Comercială „Georgiana Company” - S.R.L., pentru prejudiciile suferite ca urmare a inundării dirijate a incintei îndiguite Călărasi - râul din judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 75 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 2.674 mii lei, la capitolul 74.01 „Protectia mediului”, titlul VII „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.18 „Alte transferuri curente interne”, în vederea acordării unor despăgubiri către Societatea Comercială „Georgiana Company” - S.R.L., pentru prejudiciile suferite ca urmare a inundării dirijate a incintei îndiguite Călărasi - râul din judetul Călărasi.

Art. 2. - Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.468.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 985/2007 privind aprobarea cuantumului

plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 985/2007 privind aprobarea cuantumului plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 7 septembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. - (1) Se aprobă cuantumul plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2007, denumite în continuare prime, diferentiate pe specii, astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prime care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru anii 2007 si 2008.

(2) Primele prevăzute la alin. (1) se acordă în două transe producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, pentru bovinele înregistrate în Registrul national al exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2007 si/sau pentru ovinele/caprinele care au fătat în anul 2007, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cu modificările si completările ulterioare.”

2. Anexa „Cuantumul plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic, pe specii, pentru anul 2007” se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.509.

 

ANEXA

 

CUANTUMUL

plătilor nationale directe complementare în sectorul zootehnic, pe specii, pentru anul 2007

 

 

 

Nr. crt.

Specificare sprijin financiar

Valoare unitara

- cuantum -

(lei/cap)

Transa I

Transa II

1.

Prima de exploatatie, în functie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul national al exploatatiilor la data de 31 ianuarie 2007

240 lei/cap

250 lei/cap

2.

Primă pe cap de animal pentru ovine/caprine care au fătat în anul 2007

25 lei/cap

10 lei/cap

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI AGENTIA NATIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2008

 

Având în vedere prevederile art. 6 lit. i), ale art. 15 si art. 16 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport,

în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006,

presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. - În vederea prevenirii si combaterii dopajului în sport, se aprobă Lista interzisă pentru anul 2008, în conformitate cu cea a Agentiei Mondiale Antidoping, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 5/2007 pentru aprobarea Listei interzise pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 25 ianuarie 2007.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucuresti, 10 decembrie 2007.

Nr. 115.

 

ANEXĂ

 

LISTA INTERZISĂ PENTRU ANUL 2008

STANDARDUL INTERNATIONAL

 

Textul oficial al Listei interzise va fi mentinut de către Agentia Mondială Antidoping si va fi publicat în limbile engleză si franceză. în cazul existentei vreunei contradictii între versiunea în limba engleză si cea în limba franceză, va rămâne valabilă versiunea în limba engleză.

Această listă va intra în vigoare din data de 1 ianuarie 2008.

 

LISTA INTERZISĂ PENTRU ANUL 2008

 

CODUL MONDIAL ANTIDOPING

Valabilă de la 1 ianuarie 2008

 

Utilizarea oricărui medicament trebuie să se limiteze la indicatii justificate medical.

 

SUBSTANTE SI METODE INTERZISE PERMANENT

(ATÂT ÎN COMPETITIE, CÂT SI ÎN AFARA COMPETITIEI)

 

SUBSTANTE INTERZISE

 

S1. Agenti anabolici

Agentii anabolici sunt interzisi.

1. Steroizi anabolici androqeni (SAA)

a) SAA exogeni* includ: 1-androstendiol (5a-androst-1-ene-36,176-diol); 1-androstendionă (5a-androst-1-ene-3,17-diona); bolandiol (19-norandrostenediol); bolasteron; boldenon; boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dionă); calusteron; clostebol; danazol (17a-etinil-176-hidroxiandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol); dehidro-clormetiltestosteron (4-chloro-17B-hidroxi-17ometilandrosta 1,4-dien-3-onă); desoximetiltestosteron (17a-metil-5a-androst-2-en-17 6-ol); drostanolon; etilestrenol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol); fluoximesteron; formebolon; furazabol (17 B-hidroxi-17a-metil-5a-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinon; 4-hidroxitestosteron (4,17 B-dihidroxiandrost-4-en-3-onă); mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienonă (176 hidroxi-17a-metilandrosta-1,4-dien-3-onă); metandriol;

metasteron (2a,17a-dimetil-5a-androstan-3-on-176-ol);

metildienolon(176-hidroxi-17a-metilestra-4,9-dien-3-onă);metil-1-testosteron (176-hidroxi-17a-metil-5a-androst-1-en-3-onă); metilnortestosteron (17B-hidroxi-17a-metilestr-4-en-3-onă); metiltrienolon (17B-hidroxi-17a-metilestra-4,9,11-trien-3-onă); metiltestosteron; miboleron; nandrolon; 19-norandrostendionă (estr-4-ene-3,17-dionă); norboleton; norclostebol; noretandrolon; oxabolon; oxandrolon; oximesteron; oximetolon; prostanozol ([3,2-c]pirazol-5a-etioalocolan-17B-tetrahidropiranol); quinbolon; stanozolol; stenbolon; 1-testosteron (17B-hidroxi-5a-androst-1-en-3-onă); tetrahidrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-176-ol-3-onă); trenbolon si alte substante cu structură chimică similară sau cu efect(e) biologic(e) similar(e).

b) SAA endogeni**:

androstendiol (androst-5-ene-3B,17B-diol); androstendionă (androst-4-ene-3,17-dionă); dihidrotestosteron (17B-hidroxi-5a-androstan-3-onă); prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA); testosteron, precum si următorii metaboliti si izomeri:

5a-androstan-3a, 17a-diol; 5a-androstan-3a, 17(3-diol; 5a-androstan-3|3, 17a-diol; 5a-androstan-3p\ 17(3-diol; androst-4-ene-3a,17a-diol; androst-4-ene-3a,17f5 -diol; androst-4-ene-3|3,1 7a -diol; androst-5-ene-3a, 1 7a -diol; androst-5-ene-3a,17(3 -diol; androst-5-ene-3p,17a -diol; 4-androstendiol tandrost-4-ene-3(3,17(3 -diol); 5-androstendion tandrost-5-ene-3,17-dion); epi-dihidrotestosteron; 3a-hidroxi-5a-androstan-17-ona; 3Łt-hidroxi-5a-androstan-17-ona;

19-norandrosteron; 19-noretiocolanolon.

În cazul în care un steroid anabolic androgen poate fi produs de organism în mod natural, se va considera că o probă contine o astfel de substantă interzisă, în cazul în care concentratia unei astfel de substante interzise sau a metabolitilor ori markerilor ei si/sau orice alt/alte raport (rapoarte) relevantte) din proba sportivului depăseste într-o asemenea măsură domeniul valorilor identificate în mod normal la oameni, încât este improbabil ca ea să se înscrie în limitele producerii fiziologice endogene. Nu se va considera că o probă contine o substantă interzisă în niciunul dintre cazurile în care sportivul dovedeste că respectiva concentratie a acelei substante interzise sau a metabolitilor ori a markerilor ei, precum si/sau rapoarte relevante din proba sportivului se pot atribui unei stări fiziologice sau patologice.

În toate cazurile, precum si indiferent de concentratie, proba sportivului va fi considerată a contine o substantă interzisă, iar laboratorul va raporta un rezultat pozitiv dacă, pe baza oricărei metode analitice precise (de exemplu, IRMS), poate arăta că substanta interzisă este de origine exogenă. în acest caz nu mai este necesară o investigatie ulterioară.

Dacă este înregistrată o valoare care se încadrează în valorile care se găsesc în mod normal în organism, iar metoda analitică precisă (de exemplu, IRMS) nu a determinat originea exogenă a substantei, dar există indicatii serioase, cum ar fi o comparatie cu profile steroidice de referintă, ale unei posibile utilizări a unei substante interzise, sau atunci când un laborator a raportat prezenta unui raport T/E mai mare de patru (4) la unu (1) si orice metodă analitică precisă (de exemplu, IRMS) aplicată nu a evidentiat originea exogenă a substantei, organizatia antidoping relevantă va conduce o investigatie ulterioară, revizuind rezultatele testului (testelor) anterior sau efectuând un test(teste)ulteriortulterioare).

Când o astfel de investigatie ulterioară este necesară, rezultatul va fi raportat de laborator ca atipic si nu pozitiv.

Dacă laboratorul raportează, pe baza oricărei metode analitice precise (de exemplu, IRMS), că substanta interzisă este de origine exogenă, nu mai este nevoie de o investigatie ulterioară, iar proba va fi considerată a contine acea substantă interzisă. Dacă o metodă analitică precisă suplimentară (de exemplu, IRMS) nu a fost aplicată si un minim de 3 teste anterioare nu sunt disponibile, organizatia antidoping relevantă va testa sportivul neanuntat de cel putin 3 ori, pe parcursul unei perioade de 3 luni, pentru a stabili profilul longitudinal al sportivului. Rezultatul care a declansat acest studiu longitudinal va fi raportat ca rezultat atipic. Dacă profilul longitudinal al sportivului stabilit în urma testelor ulterioare nu este fiziologic normal, rezultatul va fi raportat ca rezultat pozitiv.

În cazuri individuale, extrem de rare, boldenon de origine endogenă poate fi descoperit la nivele foarte mici de nanograme pe mililitru (ng/mL) în urină. Când laboratorul raportează astfel de concentratii foarte mici de boldenon si o metodă analitică precisă suplimentară (de exemplu, IRMS) aplicată nu a determinat originea exogenă a substantei, poate fi efectuată o investigatie ulterioară prin intermediul testelor ulterioare.

Pentru 19-norandrosteron, un rezultat pozitiv raportat de un laborator este considerat a fi dovada stiintifică si validă a originii exogene a substantei interzise. într-un astfel de caz nu mai este nevoie de o investigatie ulterioară.

În cazul în care un sportiv nu cooperează la investigatii, se va considera că proba sa contine o substantă interzisă.

2. Alti agenti anabolici. incluzând, dar nelimitându-se la: clenbuterol, modulatorii receptorilor androgeni selectivi (SARMs), tibolon, zeranol, zilpaterol.

În această sectiune:

* „exogen” se referă la substantele care nu pot fi produse de organism în mod natural;

** „endogen” se referă la substantele care pot fi produse de organism în mod natural.

52. Hormoni si substante înrudite

Sunt interzise următoarele substante, precum si factorii lor de eliberare:

1. eritropoietina (EPO);

2. hormonul de crestere (hGH), factorii de crestere insulino-similari (de exemplu, IGF-1), factori de crestere mecanici (MGFs);

3. gonadotropine (LH, hCG); interzise numai în cazul sportivilor bărbati;

4. tipuri de insulina;

5. corticotrofinele

si alte substante cu structură chimică si efecte biologice similare.

Dacă sportivul nu poate demonstra că respectiva concentratie s-a datorat unei stări fiziologice sau patologice, se va considera că o probă contine o substantă interzisă (conform celor listate mai sus) în conditiile în care concentratia substantei interzise sau a metabolitilor si/sau a unor rapoarte relevante ori a markerilor din proba sportivului depăseste domeniul valorilor identificate în mod normal la oameni într-o asemenea măsură încât este improbabil ca ea să se înscrie în limitele producerii fiziologice endogene.

Dacă un laborator raportează, utilizând o metodă analitică precisă, că substanta interzisă este de origine exogenă, se va considera că proba contine o substantă interzisă si va fi raportat un rezultat pozitiv.

53. Beta-2-agonisti

Toti beta-2-agonistii, inclusiv izomerii lor optici D- si L-, sunt interzisi.

Ca exceptie, formoterolul, salbutamolul, salmeterolul si terbutalina pot fi utilizate când sunt administrate prin inhalare, dar necesită o scutire pentru uz terapeutic în procedură restrânsă (PRSUT).

În ciuda acordării oricărei forme de scutire pentru uz terapeutic (SUT), o concentratie de salbutamol (liber plus glucuronat) mai mare de 1.000 ng/mL va fi considerată rezultat pozitiv, dacă sportivul nu dovedeste că rezultatul anormal a fost consecinta utilizării terapeutice a salbutamolului inhalat.

54. Hormoni antagonisti si modulatori

Următoarele clase sunt interzise:

1. inhibitori de aromatază, incluzând, dar nelimitându-se la: anastrozol, letrozol, aminoglutetimid, exemestan, formestan, testolacton;

2. modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs) incluzând, dar nelimitându-se la: raloxifen, tamoxifen, toremifen;

3. alte substante antiestrogenice incluzând, dar nelimitându-se la: clomifen, ciclofenil, fulvestrant;

4. agenti care modifică functia (functiile) miostatinei, incluzând, dar nelimitându-se la: inhibitori ai miostatinei.

55. Diuretice si alti agenti mascatori

Agentii mascatori sunt interzisi. Acestia includ: diuretice*, epitestosteron, probenecid, inhibitori de alfa-reductază (de exemplu, finasterid, dutasterid), substituenti de plasmă (de exemplu, albumina, dextran, hidroxietil-amidon) si alte substante cu efecte biologice similare.

Diureticele includ: acetazolamid, amilorid, bumetanid, canrenon, clortalidon, acid etacrinic, furosemid, indapamid, metolazon, spironolacton. tiazide (de exemplu. bendroflumetiazidă, clorotiazidă, hidroclorotiazidă). triamteren si alte substante cu structură chimică similară sau cu efectte) biologicte) similar(e) (cu exceptia drosperinonei, care nu este interzisă).

 

* O SUT nu este valabilă daca proba de urină a sportivului contine un diuretic în asociere cu o substantă interzisă la nivelul pragului de infractiune sau sub prag.

 

METODE INTERZISE

 

M1. Cresterea capacitătii de transfer de oxigen

Sunt interzise următoarele:

a) dopajul cu sânge, inclusiv utilizarea de sânge autolog. homolog sau heterolog ori de produse hematologice (din celule rosii) de orice origine;

b) cresterea artificială a absorbtiei, transportului sau eliberării de oxigen, incluzând, dar nelimitându-se la utilizarea de perfluorochimicale, efaproxiral (RSR13) si a produselor pe bază de hemoglobina modificată (de exemplu, înlocuitorii de sânge pe bază de hemoglobina, produsi de hemoglobina microîncapsulată).

M2. Manipularea chimică si fizică

a) Falsificarea sau încercarea de a falsifica, cu scopul de a altera integritatea si validitatea probelor recoltate în timpul controalelor doping, este interzisă. Aceste practici includ, dar nu se limitează la cateterizare, substitutia urinei si/sau alterare.

b) Infuzia intravenoasă este interzisă. într-o situatie medicală acută, în care această metodă este considerată necesară, se va solicita o SUT retroactivă.

M3. Dopajul genetic

Este interzisă utilizarea non-terapeutică de celule, gene. elemente genetice sau modularea expresiei genetice care au capacitatea de a creste performanta sportivă.

 

SUBSTANTE SI METODE INTERZISE IN COMPETITIE

 

Pe lângă categoriile S1 - S5 si M1 - M3 definite mai sus. următoarele categorii sunt interzise în competitie:

 

SUBSTANTE INTERZISE

 

S6. Stimulente

Toate stimulentele, inclusiv ambii lor izomeri optici (D- si L-), sunt interzise, cu exceptia derivatilor de imidazol. de uz topic si a acelor stimulente incluse în Programul de monitorizare pe 2008*.

Stimulentele includ: adrafinil, adrenalină”, amfepramonă, amifenazol, amfetamina, amfetaminil, benzfetamină, benzilpiperazină, bromantan, cătină***, clobenzorex, cocaină, cropropamidă, crotetamidă, ciclazodonă, dimetilamfetamină, efedrina****, etamivan, etilamfetamină, etilefrină, famprofazonă, fenbutrazat. fencamfamină, fencamină, fenetilină, fenfluramină, fenproporex, furfenorex, heptaminol, izometeptenă, levmet-amfetamină, meclofenoxat, mefenorex, mefentermină, mesocarb, metamfetamină(D-), metilendioxiamfetamină. Metilendioximetamfetamină, p-m etilamfetamină, metilefedrină****, metilfenidat, modafinil, niketamidă, norfenefrină, norfenfluramină, octopamină, ortetamină, oxilofrină, parahidroxiamfetamină, pemolină, pentetrazol, fendimetrazină, fenmetrazină, fenprometamină, fentermină. 4-fenilpiracetam (carfedon), prolintan, propilhexedrină, selegilină, sibutramină, stricnina, tuaminoheptan si alte substante cu structură chimică similară sau efecte) biologice) similar(e).

 

* Următoarele substante incluse în Programul de monitorizare pe 2008 (bupropionă, cafeina, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradol, pseudoefedrină, sinefrină) nu sunt considerate substante interzise.

** Adrenalina asociată cu agentii anestezici locali sau administrarea ei locală (de exemplu nazala, oftalmologică) nu este interzisă.

*** Cătina este interzisă când concentratia sa în urina este mai mare de 5 micrograme per mililitru.

**** Atât efedrina, cât si metilefedrină sunt interzise, atunci când concentratia lor în urină este mai mare de 10 micrograme per mililitru.

 

Un stimulent care nu este mentionat în mod expres în această sectiune va fi considerat substantă specifică numai dacă sportivul poate dovedi că substanta poate face obiectul unei încălcări neintentionate a reglementărilor antidoping datorită prezentei sale generale în medicamente sau este putin probabil să fie folosit ca agent de dopaj.

57. Narcotice

Următoarele narcotice sunt interzise: buprenorfină, dextromoramidă, diamorfină (heroină), fentanil si derivatele lui, hidromorfonă, metadonă, morfină, oxicodonă, oximorfonă, pentazocină, petidină.

58. Canabinoide

Canabinoidele (de exemplu, hasis, marijuana) sunt interzise.

59. Glucocorticosteroizi

Toti glucocorticosteroizii sunt interzisi în administrarea pe cale orală, rectală, intravenoasă sau intramusculară. Utilizarea lor necesită aprobarea unei SUT.

Toate celelalte căi de administrare (injectii intraarticulare/periarticulare/peritendinoase/epidurale/intradermice si inhalare) necesită PRSUT, cu exceptia celor de mai jos.

Preparatele topice, atunci când sunt utilizate pentru afectiuni dermatologice (inclusiv iontoforeza sau fonoforeza), otice, nazale, oftalmologice, ale cavitătii bucale, gingivale sau perianale, nu sunt interzise si nu necesită nicio formă de SUT.

 

SUBSTANTE INTERZISE IN ANUMITE SPORTURI

 

PI Alcool

Alcoolul (etanolul) este interzis numai în timpul competitiilor, în sporturile mentionate mai jos. Detectarea acestuia se va realiza prin analizarea respiratiei si/sau a sângelui. Pragul de infractiune doping (valorile hematologice) pentru fiecare federatie este mentionat în paranteză:

- aeronautică (FAI)                                           (0,20 g/L);

- tir cu arcul (FITA, IPC)                                  (0,10 g/L);

- automobilism (FIA)                            (0,10 g/L);

- bowling (competitiile IPC)                  (0,10 g/L);

- karate (WKF)                                                (0,10 g/L);

- pentatlon modern (UIPM)                  (0,10 g/L),

pentru disciplinele care implică tirul;                        

- motociclism (FIM)                      (0,10 g/L);

- canotaj (UIM)                            (0,30 g/L).

P2. Beta-blocante

Dacă nu este specificat altfel, beta-blocantele sunt interzise doar în competitie, în următoarele sporturi:

- aeronautică (FAI);

- tir cu arcul (FITA, IPC) (interzise si în afara competitiei);

- automobilism (FIA);

- biliard (WCBS);

- bob (FIBT);

- bowling (CMSB, competitii IPC);

- bridge (FMB);

- curling (WCF);

- gimnastică (FIG);

- motociclism (FIM);

- pentatlon modem (UIPM) pentru disciplinele care implică tirul;

- popice (FIQ);

- canotaj (UIM);

- navigatie cu pânze (ISAF) doar în cursele cu cârmă;

- tir (ISSF, IPC) (interzise si în afara competitiei);

- schi/snowboard (FIS) în sărituri si freestile (stil liber);

- lupte (FILA).

Beta-blocantele includ, dar nu sunt limitate la următoarele: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

 

SUBSTANTE SPECIFICE*

 

„Substantele specifice”* sunt enumerate mai jos:

- toti beta-2agonistii inhalati, cu exceptia salbutamolului (liber plus glucuronat) mai mare de 1000 ng/mLsi a clenbuterolului (mentionat la S1.2: alti agenti anabolici);

- inhibitori de alfa-reductază, probenecid;

- cătină, cropropamidă, crotetamidă, efedrina, etamivan, famprofazon, heptaminol, isometeptenă, levmetamfetamină, meclofenoxat, p-metilamfetamină, metil efedrina, niketamidă, norfenefrină, octopamină, ortetamină, oxilofrină, fenprometamină, propiihexedrina, selegilina, sibutramina, tuaminoheptan si orice alt stimulent care nu este mentionat la sectiunea S6, pentru care sportivul stabileste că îndeplineste conditiile descrise în S6;

- canabinoidele;

- toti glucocorticosteroizii;

- alcoolul;

- toate beta-blocantele.

 

* „Lista interzisă poate cuprinde substante specifice care pot fi subiectul încâlcirilor fără intentie ale reglementărilor antidoping, datorită utilizării lor pe scară larga în produsele medicamentoase, sau a căror utilizare în scop de dopaj este mai putin probabilă,” O încălcare a reglementărilor antidoping implicând astfel de substante poate avea drept rezultat reducerea sanctiunii, cu conditia ca „sportivul să poată dovedi că utilizarea unei astfel de substante specifice nu a fost menită să mărească performanta sportivă”.

 

AGENTIA MONDIALĂ ANTIDOPING

PROGRAMUL DE MONITORIZARE PE 2008*

 

Următoarele substante sunt introduse în Programul de monitorizare pe 2008:

1. stimulente:

a) numai în competitie: bupropion, cafeina, fenilefrină, fenilpropanolamină, pipradrol, pseudoefedrină, sinefrină;

b) în afara competitiei: adrafinil, adrenalină, amfepramonă, amifenazol, amfetamina, amfetaminil, benzfetamină, benzilpiperazină, bromantan, clobenzorex, cocaină, ciclazodonă, dimetilamfetamină, etilamfetamină, etilefrină, fenbutrazat, fencamfamină, fencamină, fenetilină, fenfluramină, fenproporex, furfenorex, mefenorex, mefentermină, mesocarb, metamfetamină (D-), metilenedioxiamfetamină, metilenedioximetamfetamină, metilfenidat, modafinil, norfenfluramină, parahidroxiamfetamină, pemolină, pentetrazol, fendimetrazină, fenmetrazină, fentermină, 4-fenilpiracetam (carfedon), prolintan, stricnina;

2. narcotice: numai în competitie: raportul morfină/codeină.

Codul AMAD (4.5) stipulează: „AMAD, în colaborare cu alti semnatari si guverne, va stabili un program de monitorizare referitor la substantele care nu se află în Lista interzisă, dar pe care AMAD doreste să le monitorizeze astfel încât să se detecteze modalitătile de utilizare gresită în sport.”

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

INSPECTIA SOCIALĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea modelului de ordin de misiune pentru realizarea functiilor specifice ale Inspectiei Sociale

 

Având în vedere dispozitiile art. 21 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Sociale,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspectia Socială, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2007, si ale art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2007,

inspectorul general de stat al Inspectiei Sociale decide:

Art. 1. - Se aprobă modelul ordinului de misiune pentru realizarea misiunilor de inspectie tematice, operative si inopinate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Inspectia Socială, prin compartimentele cu atributii în acest sens, va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

 

Inspectorul general de stat al Inspectiei Sociale,

Maria Muga

 

Bucuresti, 4 decembrie 2007.

Nr. 147.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

INSPECTIA SOCIALA

 

ORDIN

Inspectorul general de stat al Inspectiei Sociale..................................................... numită) prin Decizia primului-ministru nr. ............................ din ....................................................

având în vedere prevederile:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspectia Socială, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2007;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.059/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Sociale, precum si:

- documentul oficial prin care se solicită efectuarea misiunii de inspectie (adresă, referat, petitie etc),

în temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspectia Socială, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 211/2007, si aleart. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Sociale, emite următorul

ORDIN DE MISIUNE:

Art. 1. - Se dispune efectuarea unei misiuni de inspectie în perioada...............................................................................

Art. 2. - Echipa de inspectie formată din:

se va deplasa la sediul................................................................................................, pentru realizarea unei misiuni de inspectie

a serviciului ........................................................................................................................................................................................

Art. 3. - Obiectivele si tematica misiunii de inspectie sunt: ................................................................................................

Art. 4. - Pe perioada desfăsurării misiunii de inspectie, inspectorii mentionati la art. 2 vor avea acces în sediul entitătii inspectate si al serviciilor care fac obiectul controlului, evaluării, consilierii, precum si la toate documentele care contin informatii necesare realizării misiunii de inspectie.

Art. 5. - Data limită de depunere a raportului de inspectie, evaluare, consiliere este ........................................................

Art. 6. - Directia economică-financiară si administrativă va asigura toate cheltuielile necesare desfăsurării corespunzătoare a misiunii de inspectie.

 

Inspectorul general de stat,

………………….

Nr...........din...........

Vizat pentru legalitate,

…………………….

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN Nr. 207

pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind abandonarea/ridicarea abandonării

sondelor de petrol si programul de asigurare a sondelor propuse spre abandonare si abandonate

 

Având în vedere prevederile art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile tehnice privind abandonarea/ ridicarea abandonării sondelor de petrol si programul de asigurare a sondelor propuse spre abandonare si abandonate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2007.

Nr. 207.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI TEHNICE

privind abandonarea/ridicarea abandonării sondelor de petrol si programul de asigurare a sondelor propuse spre abandonare si abandonate

 

1.Scop

1.1. Abandonarea sondelor de explorare si exploatare petrolieră se impune în situatia în care: sonda a epuizat rezerva din toate stratele cunoscute ca fiind productive si a inventariat toate colectoarele posibile a fi saturate; din motive tehnice, când sonda nu mai poate fi repusă în productie sau când lucrările de foraj nu mai pot fi tehnic continuate; din motive economice, când sondele au coborât sub limita economică stabilită pe zăcământ; titularul renuntă la concesiune.

1.2. Ridicarea abandonării sondelor de petrol poate fi cerută de către titularii de acorduri de concesiune petrolieră, pe baza unor documentatii tehnice care să ateste modificările structurale, morfologice evidentiate ca urmare a obtinerii unor noi informatii geologice, utilizării de noi tehnologii de interpretare a datelor.

2. Domeniu de aplicare

2.1. Abandonarea sondelor, respectiv ridicarea abandonării sondelor de petrol, se solicită si se realizează de către titularii acordurilor petroliere pe perimetrele concesionate.

2.2. Abandonarea sondelor, respectiv ridicarea abandonării sondelor de exploatare petrolieră, la propunerea compartimentului de inspectie teritorială pe raza căruia se află arondat zăcământul comercial, se avizează de către Directia generală cu responsabilitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, denumită în continuare A.N.R.M. Abandonarea sondelor, respectiv ridicarea abandonării sondelor de cercetare, se face la propunerea compartimentului de inspectie teritorială, denumit în continuare C.I.T., si se avizează de către Directia generală cu responsabilitate din cadrul A.N.R.M.

3. Descrierea instructiunilor

3.1. Prin abandonarea sondelor de petrol se urmăresc punerea în sigurantă a sondei si a zăcământului, precum si refacerea suprafetelor de teren afectate în timpul exploatării/explorării, conform normelor de protectia mediului în vigoare, si redarea acestora proprietarilor.

3.2. Abandonarea unei sonde se solicită în următoarele cazuri:

- au fost epuizate toate stratele cunoscute ca fiind productive si au fost inventariate toate colectoarele posibile a fi saturate, la data la care se abandonează;

- accidente tehnice care duc la imposibilitatea reluării procesului de productie;

- sonde de exploatare/explorare nedevenite mijloace fixe: sonde abandonate din foraj, sonde abandonate din probe de productie;

- pentru sondele care, în urma unei eruptii sau a unor calamităti naturale, nu mai pot fi puse/repuse în productie pentru că nu mai conferă sigurantă în exploatare.

3.3. Abandonarea sondelor de exploatare/explorare se solicită de către titularii de acorduri petroliere, prin scrisoarea-comandă prevăzută în anexa nr. 1 si în baza unui proiect tehnic de abandonare, aprobat si însusit de către conducerea titularului de acord petrolier si aprobat de către A.N.R.M.

3.4. Proiectul tehnic de abandonare (va fi înaintat la A.N.R.M. si pe suport magnetic) va cuprinde:

- denumirea sondei, caracterul initial, localizare, coordonatele sondei, aviz de săpare, istoricul forajului (acolo unde aceste date există);

- adâncimea, obiectivul si perioada în care a fost săpată, de către cine;

- limite geologice (proiectate, realizate), constructia sondei (proiectată, realizată), tabloul de tubaj (proiectat, realizat), deviatia (proiectat, realizat);

- probele de productie efectuate si rezultatele obtinute, istoricul exploatării;

- cumulativul extras pe obiective - brut/net;

- cauzele si motivatia care au condus la oprirea din productie si abandonarea sondei;

- mentionarea studiului tehnico-economic prin care sonda a fost propusă pentru abandonare (după caz);

- rezerva geologică rămasă, conform ultimei încheieri emise de A.N.R.M. (după caz);

- sondele prin care se poate recupera rezerva geologică rămasă si situatia lor actuală (de unde exploatează, starea tehnică etc.) (după caz);

- se vor preciza data si modul în care sonda a fost asigurată tehnic (conservată) până la abandonarea definitivă;

- programul lucrărilor de abandonare (asigurarea sondei si refacerea mediului afectat de operatiunile petroliere). Programul lucrărilor de refacere a mediului va fi trecut si în continutul avizului;

- anexe-grafice (fragmente de hărti structurale, sectiuni geologice, diagrafia geofizică echipată cu datele geologico-tehnice si probele de productie, plan de situatie 1 : 500 sau 1 : 1000, comanda geolog ico-teh ni că, carotajul acustic de cimentare etc).

3.5. A.N.R.M., la propunerea compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale în a cărui competentă teritorială este situat zăcământul comercial respectiv, prin Directia generală cu responsabilitate, va analiza proiectul tehnic si va emite comunicarea de plată prevăzută în anexa nr. 2 în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei. Eliberarea avizului se va face după ce titularul acordului petrolier va prezenta dovada achitării tarifului legal.

3.6. În situatia în care CIT. sau Directia generală de specialitate din cadrul A.N.R.M. va solicita completări la proiectul tehnic de abandonare, termenul de 30 de zile pentru emiterea comunicării de plată curge de la data depunerii completărilor.

4. Durata si avizarea

4.1. În urma analizării proiectului tehnic de abandonare si în conformitate cu legislatia în vigoare, A.N.R.M., la propunerea CIT. în a cărui competentă teritorială este situat zăcământul comercial, prin Directia cu responsabilitate din cadrul A.N.R.M., eliberează avizul de abandonare; eliberarea acestuia se va face în două etape.

4.2. În aviz se mentionează dacă sonda se abandonează cu conservarea sau fără conservarea coloanelor.

4.3. În prima etapă, pe baza proiectului tehnic, A.N.R.M., la propunerea CIT. în a cărui competentă teritorială este situat zăcământul, prin Directia generală cu responsabilitate din cadrul A.N.R.M., va elibera acordul de executare a lucrărilor de abandonare prevăzut în anexa nr. 3.

4.4. Numai după obtinerea acordului se va trece la executarea lucrărilor de abandonare conform programului prezentat în proiectul tehnic analizat (în situatii deosebite, se poate prezenta la CIT. sau la Directia cu responsabilitate din cadrul A.N.R.M. solicitarea, bine argumentată, de a începe lucrările de abandonare înainte de obtinerea acordului scris; CIT. sau Directia generală cu responsabilitate din cadrul A.N.R.M. va da acordul de principiu pentru începerea lucrărilor de abandonare, urmând ca în 48 de ore de la data solicitării să elaboreze acordul de executare a lucrărilor de abandonare), cu respectarea următoarelor obligatii de către titularul acordului de concesiune petrolieră:

- definitivarea lucrărilor de abandonare nu va depăsi 18 luni de la obtinerea avizului:

- asigurarea tehnică a sondei se va face conform programului prevăzut la cap. 5;

- eliberarea suprafetei aferente de lucrările petroliere si de orice sarcină;

- refacerea terenului afectat, conform legislatiei în vigoare.

4.5. în etapa a doua, după efectuarea lucrărilor de abandonare, titularul acordului de concesiune petrolieră, pe baza unui raport de abandonare care va cuprinde date despre lucrările de abandonare efectuate la sondă si despre lucrările executate privind refacerea mediului, confirmat de un expert independent autorizat de A.N.R.M., va solicita la propunerea CIT. în a cărui competentă teritorială este situat zăcământul, obtinerea avizului de abandonare a sondei prevăzut în anexa nr. 4.

4.6. Directia cu responsabilitate din cadrul A.N.R.M. va elibera avizul de abandonare a sondei, cu respectarea următoarelor obligatii de către titularul acordului de concesiune petrolieră :

a) predarea pe bază de proces-verbal de predare-primire a suprafetei de teren din zona de influentă a sondei, proprietarului terenului, vizat de CIT. unde este arondat zăcământul comercial sau perimetrul;

b) sonda va fi scoasă din evidenta contabilă numai după întocmirea procesului-verbal de predare-primire a terenului pe care este amplasată, vizat de CIT. unde este arondat zăcământul comercial sau perimetrul.

4.7. Nerealizarea lucrărilor de abandonare, conforme cu documentatia, în termen de 18 luni de la data emiterii avizului de executare a lucrărilor de abandonare atrage sanctionarea în conformitate cu prevederile legale, anularea avizului si reluarea procedurilor de abandonare. Eventualele modificări ale prevederilor avizului eliberat se vor face numai cu aprobarea A.N.R.M., la propunerea CIT. în a cărui competentă teritorială este situat zăcământul comercial, prin Directia generală cu responsabilitate din cadrul A.N.R.M.

5. Programul de asigurare a sondelor propuse spre abandonare

5.1. În vederea punerii în sigurantă a sondelor propuse spre abandonare, trebuie executat un program de lucrări de asigurare. Operatiunile de punere în sigurantă a sondelor ce urmează a fi abandonate trebuie executate de către titularul de acord petrolier.

5.2. Pentru sondele ce se vor abandona din foraj, se va executa următorul program de lucrări:

- se va efectua un dop de ciment de cea 50 m deasupra formatiunii pentru care a fost săpată sonda, se vor executa dopuri de ciment din 200 în 200 m, pe portiunea de gaură liberă, pe o lungime de cea 50 m (pe cât posibil în dreptul stratelor poros impermeabile), cu umplerea găurii de sondă cu noroi de densitatea celui folosit în timpul forajului (dacă este cazul) si se va executa un dop de ciment de cea 50-100 m în teren sub siul ultimei coloane tubate si de cea 50 m în coloană;

- coloanele defecte se vor cimenta pe toată lungimea afectată, începând cu 50 m sub si terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (dacă acest lucru este posibil);

- se vor efectua dopuri de ciment de cea 50 m deasupra si sub capetele de lyner (unde este cazul);

- la sondele în care există material tubular rămas accidental la put, se va executa un dop de ciment suspendat pe o lungime de 50 m deasupra capului de operare;

- la gura sondei se va tăia coloana la cea 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de cea 50 m, se va suda o blinda stantată cu numărul sondei, peste care se va pune sol vegetal.

5.3. Pentru sondele care se abandonează din probe de productie, se va executa următorul program de lucrări:

- se va efectua un dop de ciment în coloană cu oglinda la 50 m deasupra perforaturilor;

- se va umple gaura de sondă cu noroi de greutatea specifică cu care a fost săpată sonda;

- se vor efectua dopuri de ciment de cea 50 m deasupra si sub capetele de lyner (unde este cazul);

- coloanele defecte se vor cimenta pe toată lungimea afectată, începând cu 50 m sub si terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (dacă acest lucru este posibil);

- la sondele în care există material tubular rămas accidental la put, se va executa un dop de ciment suspendat pe o lungime de 50 m, deasupra capului de operare;

- în sondele care probează strate în gaură liberă, se vor executa dopuri de ciment de cea 50 m deasupra siului ultimei coloane tubate si 100 m în teren;

- se va efectua un dop de ciment de 50 m la gura sondei si se va blinda si stanta pe capul de coloană numărul sondei;

- în cazul sondelor a căror stare tehnică nu mai permite reintrarea în coloană pentru reluarea probelor de productie, cu avizul A.N.R.M., se va tăia coloana la cea 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de cea 50 m, se va suda o blinda stantată cu numărul sondei, peste care se va pune sol vegetal.

5.4. Pentru sondele abandonate din productie, se va executa următorul program de lucrări:

5.4.1. Înainte de obtinerea avizului de abandonare de la Directia generală de specialitate din cadrul A.N.R.M., se va executa următorul program de conservare a sondei:

- se va umple putul cu un fluid de greutate specifică corespunzătoare presiunii actuale din stratele traversate sau deschise de sondă;

- cu tevile de extractie în sondă se asigură gura sondei cu cap de pompare sau cap de eruptie, astfel încât să se poată efectua o operatie de omorâre prin circulatie, în situatii deosebite;

- până la efectuarea operatiilor de abandonare propriu-zise, titularul de acord petrolier va controla lunar situatia sondei, cu înregistrarea în rapoartele de productie a observatiilor.

5.4.2. După obtinerea acordului de abandonare de la Directia generală cu responsabilitate din cadrul A.N.R.M., se va executa următorul program de lucrări:

- se va executa un dop de ciment de 50 m deasupra perforaturilor;

- se va umple putul cu fluid de foraj de greutatea specifică cu care a fost săpată sonda;

- coloanele defecte se vor cimenta pe toată lungimea afectată, începând cu 50 m sub si 50 m deasupra zonei afectate (dacă acest lucru este posibil);

- se vor efectua dopuri de ciment de cea 50 m deasupra si sub capetele de lyner;

- la sondele la care coloana de exploatare nu este cimentată pe toată lungimea, se poate obtine avizul pentru detubarea acesteia, iar dacă acest lucru nu este posibil, se va perfora coloana de exploatare si se va executa o cimentare sub presiune, astfel încât să se obtină un inel de ciment pe o lungime de cel putin 100 m;

- se va efectua un dop de ciment de cea 50 m la gura sondei, se va blinda si marca numărul sondei;

- în cazul sondelor a căror stare tehnică nu mai permite reintrarea în coloană pentru reluarea lucrărilor de productie, cu avizul A.N.R.M., se va tăia coloana la cea 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de cea 50 m, se va suda o blinda stantată cu numărul sondei, peste care se va pune sol vegetal.

Realizarea abandonării în conformitate cu proiectul tehnic va fi supervizată de un expert independent, autorizat de către A.N.R.M., care, în raportul de abandonare, va confirma exactitatea operatiunilor efectuate. Liste cu expertii autorizati de către A.N.R.M. se vor afisa la toate compartimentele de inspectie teritorială pentru resurse minerale din tară, precum si pesite-ulA.N.R.M.

6. Ridicarea abandonării

6.1. Ridicarea abandonării la sondele de petrol se solicită de către titularii de acorduri petroliere, pe perimetre concesionate, prin scrisoare-comandă, conform anexei nr. 1, pe baza unei documentatii de ridicare a abandonării si reluare a operatiunilor petroliere în sonda respectivă, aprobată si însusită de către conducerea titularului de acord petrolier.

6.2. Documentatia (va fi înaintată la A.N.R.M. si pe suport magnetic) de ridicare a abandonării va cuprinde:

- denumirea sondei, caracterul initial, localizare, aviz de săpare, istoricul forajului (acolo unde aceste date există);

- adâncimea, obiectivul si perioada în care a fost săpată, de către cine;

- limite geologice (proiectate, realizate), constructia sondei (proiectată, realizată), tabloul de tubaj (proiectat, realizat), deviatia sondei (proiectat, realizat);

- probele de productie efectuate si rezultatele obtinute, istoricul exploatării;

- cumulativul extras;

- cauzele si motivatia care au condus la oprirea productiei si abandonarea sondei;

- lucrările de abandonare efectuate la sondă;

- motivele care au determinat solicitarea de reactivare a sondei;

- programul lucrărilor de reactivare a sondei si de reluare a probelor de productie;

- anexe-grafice (hărti structurale, sectiuni geologice, diagrafia geofizică echipată cu datele geologico-tehnice si probele de productie etc).

6.3. A.N.R.M., la propunerea compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale în a cărui competentă teritorială este situat zăcământul comercial, respectiv prin Directia generală cu responsabilitate din cadrul A.N.R.M., va analiza documentatia de ridicare a abandonării si va emite comunicarea de plată prevăzută în anexa nr. 2 în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei. Dacă Directia generală cu responsabilitate din cadrul A.N.R.M. va solicita completări la documentatia de ridicare a abandonării, termenul de 30 de zile pentru emiterea comunicării de plată va curge de la data depunerii completărilor.

Eliberarea avizului se va face după ce titularul acordului petrolier va prezenta dovada achitării tarifului legal.

6.4. în urma analizării documentatiei de ridicare a abandonării si în conformitate cu legislatia în vigoare, A.N.R.M., la propunerea compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale în a cărui competentă teritorială este situat zăcământul comercial, prin Directia generală cu responsabilitate din cadrul A.N.R.M., avizează ridicarea abandonării sondei respective si executarea probelor de productie la obiectivele prevăzute în documentatia de ridicare a abandonării, în vederea verificării continutului în hidrocarburi, conform anexei nr. 5.

6.5. Trecerea sondei în exploatare experimentală ori definitivă sau abandonarea ei se va face conform normelor metodologice în vigoare, cu aprobarea A.N.R.M.

6.6. Nerealizarea lucrărilor conforme cu documentatia în termen de 6 luni de la data emiterii avizului de ridicare a abandonării atrage sanctionarea în conformitate cu prevederile legale, anularea avizului si reluarea procedurilor de ridicare a abandonării.

6.7. Titularul acordului petrolier va trece imediat la executarea lucrărilor prevăzute în programul lucrărilor de reactivare a sondei, orice modificare a prevederilor avizului eliberat făcându-se numai cu aprobarea A.N.R.M, la propunerea compartimentului de inspectie teritorială pentru resurse minerale în a cărui competentă teritorială este situat zăcământul comercial, prin Directia generală cu responsabilitate din cadrul A.N.R.M.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiunile tehnice

 

Persoana juridică...............................................................

Reprezentată prin...............................................................

Adresa..............................................................................

Cod unic de înregistrare.......................................................

Nr. de înregistrare la registrul comertului.................................

Telefon, fax.........................................................................

 

Către

 

AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

în baza prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, vă transmitem anexat proiectul/documentatia tehnică privind .................................................. sondei ............................., amplasată în perimetrul de exploatare petrolieră ........................................ judetul ........................... în vederea emiterii avizului.

în termen de 10 zile de la data primirii comunicării de plată vom achita tariful perceput, prin ordin de plată sau în numerar.

Prezenta tine loc de comandă fermă.

 

Reprezentantul autorizat al agentului economic,

Director general,

………………………

Director economic,

………………………

 

ÎNCADRAREA DOCUMENTATIEI

 

Proiectul/Documentatia a fost evaluat/evaluată în cadrul Compartimentului de Inspectie Teritorială ......................................, se încadrează la pozitia .................................................... din anexa nr. 1 la Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor prevăzute la art. 52 alin. (1) si (2) din Legea petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 133/2006, si se tarifează cu suma de .......................................... lei.

 

Data

………………………

Compartimentul de Inspectie Teritorială.........................

Directorul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

……………………………………………………..

 

ANEXA Nr- 2

la instructiunile tehnice

 

ROMÂNIA

Stema

AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

DIRECTIA GENERALĂ INSPECTIE SI SUPRAVEGHERE TERITORIALĂ

A ACTIVITĂTILOR MINIERE SI A OPERATIUNILOR PETROLIERE

COMPARTIMENTUL DE INSPECTIE TERITORIALĂ

.............................................................................................

Adresa.........................................................................................

Telefon/fax...................................................................................

Nr.........../.........

 

COMUNICARE DE PLATĂ

 

Denumirea agentului economic ..........................................................................................................................................

Adresa sediului .........................................., cod unic de înregistrare ..........................., cod fiscal ........................

Potrivit art. 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, si anexei nr. 1 la Instructiunile tehnice privind fundamentarea, aprobarea si încasarea tarifelor si taxelor prevăzute la art. 52 alin. (1) si (2) din Legea petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 133/2006, vă comunicăm că pentru întocmirea si eliberarea avizului privind ................................. sondei ........................., solicitat de către dumneavoastră prin Scrisoarea-comandă nr.................., urmează să achitati tariful în sumă de............lei în contul Agentiei

Nationale pentru Resurse Minerale ................................ deschis la .....................................

Tariful poate fi achitat si în numerar la casieria Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

La primirea de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale a extrasului de cont în care este înregistrată plata sau, după caz, la achitarea la casierie a tarifului, se va emite factura.

În vederea eliberării avizului, veti prezenta la sediul Compartimentului de Inspectie Fiscală ............ o copie a acestei facturi. Avizele solicitate nu se eliberează fără dovada achitării tarifului.

Mentionăm că aveti obligatia, conform angajamentului asumat prin Scrisoarea-comandă nr. ............, să achitati tariful sus-mentionat în termen de 10 zile de la data primirii prezentei comunicări.

 

Compartimentul de Inspectie Teritorială/Directia generală cu responsabilitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

………………………………………………………………………………………….

 

ANEXA Nr. 3

la instructiunile tehnice

 

ROMÂNIA

Stema

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

DIRECTIA GENERALA INSPECTIE SI SUPRAVEGHERE TERITORIALA

A ACTIVITĂTILOR MINIERE SI A OPERATIUNILOR PETROLIERE

COMPARTIMENTUL DE INSPECTIE TERITORIALA

………………………………………………………….

Adresa.........................................................................................

 

ACORD Nr. ……………….. / ………….

 

Obiect: acord de executarea lucrărilor de abandonare a sondei ......................................... judetul ............................

I. Titularul acordului de concesiune (numele si adresa), prin Adresa nr. ......, înregistrată la Compartimentul de Inspectie Teritorială ........................... cu nr. ............................, solicită avizarea executării lucrărilor de abandonare a sondei .............., judetul.....................................

II. Din examinarea proiectului tehnic au rezultat următoarele:

1. date despre sondă:

- perioada în care a fost săpată sonda, de către cine;

- constructia sondei;

- limite geologice;

2. date despre exploatare:

- perioada în care a produs;

- obiectivele productive;

3. cauzele si motivatia care au condus la oprirea productiei si abandonarea sondei;

4. programul lucrărilor de refacere a mediului.

III. Avizul.

În urma analizării proiectului tehnic de abandonare si în conformitate cu legislatia în vigoare Agentia Natională pentru

Resurse Minerale, la propunerea Compartimentului de Inspectie Tertorială ......................., avizează executarea lucrărilor de abandonare a sondei ................................... cu respectarea următoarelor măsuri:

- definitivarea lucrărilor de abandonare nu va depăsi 18 luni de la obtinerea acordului:

- asigurarea tehnică a sondei si inscriptionarea ei;

- eliberarea suprafetei aferente, de lucrările petroliere, de orice sarcină;

- refacerea terenului afectat, aducându-l la parametrii productivi si ecologici naturali sau la un nou ecosistem functional, asigurând mijloacele financiare pentru acestea si monitorizând zona.

Nerealizarea lucrărilor de abandonare conforme cu proiectul tehnic avizat, în termen de 18 luni de la data emiterii acordului de executare a lucrărilor de abandonare, atrage sanctionarea în conformitate cu prevederile legale, anularea acordului si reluarea procedurilor de ridicare a abandonării.

Eventualele modificări ale prevederilor avizului eliberat se vor face numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la propunerea Compartimentului de Inspectie Teritorială, prin Directia generală cu responsabilitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

Compartimentul de Inspectie Teritorială/Directia generală cu responsabilitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

………………………………………………………………………………………….

 

ANEXA Nr. 4

la instructiunile tehnice

 

ROMÂNIA

Stema

AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

DIRECTIA GENERALA INSPECTIE SI SUPRAVEGHERE TERITORIALA

A ACTIVITĂTILOR MINIERE SI Â OPERATIUNILOR PETROLIERE

COMPARTIMENTUL DE INSPECTIE TERITORIALĂ

…………………………………………………………………

Adresa.........................................................................................

 

AVIZ Nr. .................../....................

Obiect: abandonarea sondei ....................., judetul

I. Titularul acordului de concesiune (numele si adresa), prin Adresa nr. ....... înregistrată la Compartimentul de Inspectie Teritorială ................................. cu nr. ................... solicită avizarea abandonării sondei ............... judetul ...............................

II. Din examinarea raportului de abandonare au rezultat următoarele:

1. date despre lucrările de abandonare efectuate la sondă;

2. date despre lucrările de refacere a mediului executate la sondă.

III. Avizul.

În urma analizării memoriului tehnic de abandonare si în conformitate cu legislatia în vigoare Agentia Natională pentru Resurse Minerale, la propunerea Compartimentului de Inspectie Teritorială ......................................... avizează abandonarea sondei ................................... cu respectarea următoarelor măsuri:

- predarea suprafetei de teren din zona de influentă a sondei, pe bază de proces-verbal, proprietarului terenului, vizat de Compartimentul de Inspectie Teritorială ..................................................

- sonda va fi scoasă din evidenta contabilă după întocmirea procesului-verbal de predare-primire a terenului pe care este amplasată sonda, vizat de reprezentantul Compartimentului de Inspectie Teritorială..............

Eventualele modificări ale prevederilor avizului eliberat se vor face numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la propunerea Compartimentului de Inspectie Teritorială, prin Directia generală cu responsabilitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

Compartimentul de Inspectie Teritorială/Directia generală cu responsabilitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

………………………………………………………………………………………….

 

ANEXA Nr. 5

la instructiunile tehnice

 

ROMÂNIA

Stema

AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

DIRECTIA GENERALA INSPECTIE SI SUPRAVEGHERE TERITORIALA

A ACTIVITĂTILOR MINIERE SI Â OPERATIUNILOR PETROLIERE

COMPARTIMENTUL DE INSPECTIE TERITORIALĂ

…………………………………………………………………

Adresa.........................................................................................

 

AVIZ Nr. ……………

 

Obiect: ridicarea abandonării sondei ............................................................................. judetul .....................................

I. Titularul acordului de concesiune (numele si adresa), prin Adresa nr......., înregistrată la Compartimentul de Inspectie Teritorială ............................. cu nr. ..................... solicită avizarea ridicării abandonării sondei ................... judetul .................

II. Din examinarea documentatiei tehnice de ridicare a abandonării au rezultat următoarele:

1. date despre sondă:

- perioada în care a fost săpată sonda, adâncimea realizată, obiectivul;

- constructia sondei;

- limite geologice;

- perioada în care a produs;

- obiectivele productive;

- lucrările de abandonare executate la sondă;

2. datele care justifică ridicarea abandonării sondei.

 

III. Avizul.

 

În urma analizării proiectului tehnic de ridicare a abandonării si în conformitate cu legislatia în vigoare, Agentia Natională pentru Resurse Minerale, la propunerea Compartimentului de Inspectie Teritorială ........................., avizează ridicarea abandonării sondei ................................. si de refacere a probelor de productie la obiectivele prevăzute în proiectul tehnic de ridicare a abandonării, în vederea verificării continutului în hidrocarburi.

Trecerea sondei în exploatare experimentală ori definitivă sau abandonarea ei se va face conform normelor metodologice în vigoare, cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Eventualele modificări ale prevederilor avizului eliberat se vor face numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, la propunerea Compartimentului de Inspectie Teritorială, prin Directia generală cu responsabilitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

 

Compartimentul de Inspectie Teritorială/Directia generală cu responsabilitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

………………………………………………………………………………………….

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului privatizării nr. 288/1998 privind unificarea si reglementarea activitătii de elaborare

a rapoartelor de evaluare pentru societătile comerciale supuse procesului de privatizare

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Pârtiei pătii lor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, si ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului privatizării nr. 288/1998 privind unificarea si reglementarea activitătii de elaborare a rapoartelor de evaluare pentru societătile comerciale supuse procesului de privatizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 5 decembrie 2007.

Nr. 10.379.