MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 859         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 17 decembrie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

351. - Lege pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006

 

1.047. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006

 

1.023. - Decret privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.483. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii

 

1.488. - Hotărâre privind modificarea anexelor nr, 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 831/2007 pentru aprobarea declasificării unor documente aflate în arhiva Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si a institutiilor sale subordonate

 

1.500. - Hotărâre privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investitii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Fondurile aferente subventiei prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor."

2. La articolul 2, litera a) a alineatului (1) si alineatele (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) tinerii care au vârsta până în 35 de ani la data depunerii la consiliul local a cererii de subventie, însotită de actele justificative necesare;

(2) Subventia prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă la finalizarea si predarea locuintelor către beneficiari. Plata subventiei se face pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, în contul beneficiarului, deschis pentru finantarea constructiei locuintei prin credit ipotecar la institutia financiar-bancară care i-a acordat creditul respectiv.

(4) În stabilirea cuantumului subventiei se ia în calcul numai valoarea locuintei, conform devizului general de cheltuieli, fără a cuprinde cheltuielile pentru obtinerea si amenajarea terenului, cheltuielile pentru asigurarea utilitătilor! garajele, indiferent de locul de amplasare a acestora, precum si anexele gospodăresti nelegate structural de clădire."

3. La articolul 2, alineatul (5) se abrogă.

4. La articolul 3 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) detin un drept real sau de folosintă asupra terenului pe care se realizează constructia;".

5. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Listele persoanelor care pot beneficia de subventii se afisează la sediul consiliilor locale; hotărârile privind cererile de subventii respinse se comunică solicitantilor, iar după expirarea perioadei de contestare cererile respinse se clasează."

6. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Contestatiile cu privire la acordarea subventiilor se vor adresa primarului, în termen de 7 zile de la afisarea listelor prevăzute la alin. (2) sau, după caz, de la data luării la cunostintă de către solicitant a respingerii cererii. Primarul va asigura solutionarea contestatiilor în termen de 15 zile de la primire, în conditiile legii."

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Alocatiile de la bugetul de stat pentru acordarea subventiilor se fundamentează anual de către consiliile locale si se transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, la data fundamentării proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în functiune locuintele beneficiarilor de subventii.

(2) Solicitările de acordare a subventiilor pentru construirea de locuinte proprietate personală, înregistrate de către consiliile locale în decurs de o lună calendaristică, se aprobă în baza cererilor si actelor justificative primite si se afisează până la data de 5 a lunii următoare.

(3) După perioada de solutionare a contestatiilor potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) până la sfârsitul lunii curente se transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, pentru fundamentarea alocatiilor prevăzute la alin. (1), lista cu numele tuturor solicitantilor aprobati, care confirmă, printr-un document emis de institutia financiar-bancară specializată în acordarea de credite ipotecare, acceptul acesteia pentru acordarea creditului ipotecar, data aprobării solicitării de acordare a subventiei, termenul de punere în functiune a locuintelor, precum si valorile subventiilor. Listele vor cuprinde solicitantii de subventie ale căror locuinte se finantează si se pun în functiune în anul în curs si în anul bugetar următor.

(4) În termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor va transmite consiliilor locale numele persoanelor prevăzute la alin. (3) ale căror cereri de subventii pot fi finantate în functie de data punerii în functiune a locuintei, de data aprobării acestora de către consiliile locale si în limita alocatiilor de la bugetul de stat.

(5) Subventiile nefinantate potrivit alin. (3) vor face obiectul unor solicitări de suplimentare a alocatiilor de la bugetul de stat pentru Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, cu ocazia rectificării bugetului de stat.

(6) În executia bugetului de stat, alocatiile pentru subventionarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se repartizează si se acordă de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, prin intermediul consiliilor locale ale localitătilor în care sunt amplasate locuintele."

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national pentru sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 13 iunie 2007, se modifică în mod corespunzător.

 

Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÂCÂROIU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 351.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006

 

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI\

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 1.047.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Protectie si Pază,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, maistrului militar si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

în temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TÂRICEANU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 1.023.


*) Anexele nr. 1-3 se comunica institutiilor interesate.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 13 februarie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se înfiintează Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.- S.A. - IFN sau Fondul, ca societate comercială pe actiuni, în conditiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, institutie financiară nebancară, cu capital de risc, persoană juridică de drept privat."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Fondul are ca activitate principală emiterea de garantii si asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor si a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute deîntreprinderilemicisi mijlocii, definite potrivit legii, de la bănci sau din alte surse, CAEN 6522. începând cu 1 ianuarie 2008, activitatea principală va fi codificată CAEN 6492.

(2) Activitătile secundare care pot fi desfăsurate de Fond sunt prevăzute în actul constitutiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În conditiile legii, Fondul îsi poate constitui filiale si unităti teritoriale fără personalitate juridică."

3. La articolul 3, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Capitalul social al Fondului poate fi majorat în conditiile legii."

4. Anexa „Act constitutiv al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A." se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 13 februarie 2006, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu loan Silaghi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.483.

 

ANEXĂ

 

ACT CONSTITUTIV

al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN CAPITOLUL I Denumirea, forma juridică, sediul si durata societătii

 

Art. 1. - (1) Denumirea societătii este Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN sau Fondul.

(2) În toate documentele oficiale emise de Fond vor fi mentionate, conform legii, denumirea, forma juridică, capitalul social subscris si vărsat, sediul social, numărul de înmatriculare în registrul comertului, codul unic de înregistrare si emblema. Aceste informatii vor fi publicate si pe pagina de internet a Fondului.

Art. 2. - F.N.G.C.I.M.M.-S.A.-IFN este institutie financiară nebancară, cu capital de risc, persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate comercială pe actiuni, cu actionar unic statul român, si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu:

a) prevederile cap. IV din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

b) dispozitiile prezentei hotărâri;

c) dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) prevederile titlului I al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006;

e) clauzele prezentului act constitutiv;

f) prevederile regulamentului de organizare si functionare al Fondului;

g) celelalte reglementări legale în vigoare.


Art. 3. - (1) Sediul social al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN este în România, municipiul Bucuresti, str. Stefan Iulian nr. 38, sectorul 1, si va putea fi mutat cu aprobarea actionarului, la propunerea consiliului de administratie;

(2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN poate avea filiale si unităti teritoriale fără personalitate juridică, înfiintate în conformitate cu prevederile legale si cu prezentul act constitutiv.

Art. 4. - Durata de functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN este nelimitată.

Art. 5. - Banca Natională a României monitorizează/ supraveghează prudential activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN, potrivit legislatiei referitoare la institutiile financiare nebancare.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate si misiunea

F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN

 

Art. 6. - (1) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN are ca activitate principală emiterea de garantii si asumarea de angajamente pentru garantarea creditelor si a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de întreprinderile mici si mijlocii, definite potrivit legii, de la bănci sau din alte surse, clasa CAEN 6522. începând cu 1 ianuarie 2008, activitatea principală va fi codificată CAEN 6492.

(2) Activitătile secundare care pot fi desfăsurate de Fond sunt:

a) finantarea tranzactiilor comerciale încheiate de întreprinderile mici si mijlocii pentru realizarea obiectului lor de activitate, CAEN 6522, respectiv CAEN 6492, începând cu 1 ianuarie 2008;

b) servicii de informare si consultantă pentru întreprinderile mici si mijlocii, legate de realizarea activitătilor de garantare si finantare, CAEN 7414, respectiv CAEN 7022, începând cu 1 ianuarie 2008;

c) activităti auxiliare intermedierilor financiare care nu au fost clasificate în alte clase - administrarea programelor de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii, CAEN 6713, respectiv CAEN 6619, începând cu 1 ianuarie 2008.

(3) Fondul poate presta servicii conexe si de consultantă legate de realizarea activitătilor prevăzute la alin. (1) si la alin. (2) lit. a).

(4) Activitătile secundare prevăzute la alin. (2) lit. b) si c) vor fi efectuate numai în măsura în care sunt legate de activitătile de garantare si finantare.

Art. 7. - (1) Misiunea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN constă în îmbunătătirea accesului la finantare al întreprinderilor mici si mijlocii.

(2) Pentru realizarea misiunii prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN va actiona în conformitate cu prevederile legale în vigoare, strategia, politica de risc, normele metodologice si cerintele prudentiale în activitatea sa, respectând principiul gestiunii diligente a resurselor financiare.

Art. 8. - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN poate acorda garantii reale, garantii personale, precum si cogarantii, în conditiile prevăzute de normele si procedurile interne de lucru.

Art. 9. - Pentru îndeplinirea obiectului de activitate si în conformitate cu atributiile stabilite, F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN utilizează sursele de finantare constituite conform legii.

 

CAPITOLULUI

Capitalul social

 

Art. 10. - (1) Capitalul social initial este de 5 milioane lei, fiind împărtit în 50.000 de actiuni nominative si indivizibile, fiecare actiune având o valoare nominală de 100 lei; acestea apartin în totalitate statului român până la transmiterea lor, în conditiile legii;

(2) Capitalul social initial va fi majorat anual, pe o perioadă de 5 ani de la înfiintare, cu 0,4% din veniturile bugetare;

(3) Modificarea capitalului social se face potrivit legii. Numai autoritătile publice si institutiile financiare interne si internationale pot participa la capitalul social, statul rămânând actionar majoritar al societătii.

Art. 11. - (1) Calitatea actuală, de actionar unic, conferă statului, reprezentat prin autoritatea administratiei publice centrale cu atributii în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii, prerogativa de a exercita toate drepturile si de a executa toate obligatiile care decurg din această calitate.

(2) Actiunile sunt purtătoare de dividende, care se distribuie actionarului în conditiile legii;

(3) Patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - SA - IFN nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii ale actionarului unic;

(4) Actiunile nominative emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN sunt în formă dematerializată, evidentiate în registrul actionarilor.

(5) Evidenta actiunilor se tine într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se păstrează la sediul Fondului, sub îngrijirea secretarului consiliului de administratie. în situatia tranzactionării pe o piată reglementată a actiunilor emise de Fond, evidenta acestora se va tine în conformitate cu regulile acesteia.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislatiei în vigoare.

(7) Transmiterea partială sau totală a actiunilor către terti se efectuează în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

(8) În situatia tranzactionării pe o piată organizată a actiunilor emise, se vor aplica dispozitiile art. 98 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(9) Obligatiile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN sunt garantate cu patrimoniul social al acesteia.

Art. 12. - (1) Actiunile ce vor fi emise pentru majorarea capitalului social nu pot avea valoarea nominală mai mică decât cea initială si vor putea fi transmise numai autoritătilor publice si/sau institutiilor financiare interne si internationale. Actionarul, prin reprezentantul său, va fixa cuantumul noilor emisiuni si criteriile de subscriere.

(2) Actiunile sunt indivizibile, iar F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN nu recunoaste decât un singur proprietar pentru fiecare actiune;

(3) Dacă sunt mai multi proprietari indivizi asupra unei actiuni, acestia vor trebui să delege o singură persoană pentru a exercita dreptul derivând din proprietatea ei;

(4) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN va evidentia în registrul actionarilor, după caz, denumirea, precum si sediul actionarilor cu actiuni nominative si va elibera certificate de proprietate, sub semnătura a 2 membri ai consiliului de administratie.

Art. 13. - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN poate emite obligatiuni în conditiile legii.

Art. 14. - Acoperirea riscurilor financiare care decurg din activitatea desfăsurată de F.N.G.C.I.M.M. - SA - IFN se face din fondurile acesteia sau prin alte modalităti prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL IV

Conducere si administrare

 

Art. 15. - (1) Statul, reprezentat conform art. 11 alin. (1) din prezentul act constitutiv, este unicul actionar al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN.

(2) În această calitate, statul, prin reprezentantul său, exercită atributiile adunării generale a actionarilor astfel;

a) aprobă strategia F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN;

b) propune Guvernului completarea/modificarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN si orice alte modificări ale actului constitutiv al acestuia;


c) numeste membrii consiliului de administratie, desemnând pe unul dintre ei ca presedinte al consiliului/director general, si aprobă clauzele contractului de mandat;

d) stabileste nivelul remuneratiei lunare cuvenite presedintelui consiliului de administratie/director general, precum si nivelul indemnizatiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie;

e) se pronuntă asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN de către acestia;

f) aprobă situatiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor si a raportului de audit financiar;

g) aprobă repartizarea profitului, conform legii;

h) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli, care include nivelul maxim estimat al pierderilor din activitatea de garantare si finantare, programul de activitate si programul de investitii pe exercitiul financiar următor;

i) aprobă competentele de acordare a garantiilor si finantărilor pe diferite niveluri de structuri organizatorice, precum si politica de risc si cerintele prudentiale în activitatea F.N.G.C.I.M.M. - SA - IFN;

j) aprobă participarea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN la constituirea de noi persoane juridice, la participarea la capitalul social al altor societăti comerciale sau la asocierea în vederea realizării obiectului de activitate cu alte persoane fizice ori juridice din tară sau străinătate;

k) aprobă mutarea sediului social;

I) aprobă înfiintarea ori desfiintarea de unităti teritoriale ale F.N.G.C.I.M.M. - SA - IFN, în conditiile legii;

m) aprobă modificarea nivelului capitalului social al F.N.G.C.I.M.M.-SA - IFN;

n) aprobă dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte societăti comerciale ori institutii bancare sau lichidarea, în conditiile legii;

o) aprobă emiterea de obligatiuni, conform legii;

p) numeste si revocă auditorul financiar si fixează durata minimă a contractului de audit financiar;

r) adoptă orice altă hotărâre, potrivit prevederilor legale si prezentului act constitutiv;

(3) Adunarea generală a actionarilor poate delega consiliului de administratie îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (2) lit. k)sil).

(4) Adunarea generală a actionarilor se tine prin corespondentă, conform legii. în acest sens, documentele ce se supun aprobării se transmit de către societate reprezentantului actionarului unic, care se pronuntă asupra lor si comunică Fondului hotărârile adoptate.

Art. 16. - (1) F.N.G.C.I.M.M. -SA - IFN este administrat de un consiliu de administratie format din 7 administratori, cu un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. Unul dintre membri este desemnat din partea autoritătii administratiei publice centrale cu atributii în domeniul finantelor publice. Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formată din administratori neexecutivi.

(2) Administratorii trebuie să aibă studii superioare si să posede reputatie si experientă financiar-bancară, adecvate naturii, extinderii si complexitătii activitătii Fondului si responsabilitătilor încredintate.

(3) Consiliul de administratie este condus de un presedinte, nominalizat dintre administratori. Presedintele consiliului de administratie este si director general al F.N.G.C.I.M.M. - SA. - IFN.

(4) Pe durata îndeplinirii mandatului administratorii încheie un contract de mandat.

(5) Calitatea de administrator încetează prin expirarea duratei mandatului, deces, demisie, incompatibilitate legală, imposibilitate absolută de îndeplinire a atributiilor si în caz de revocare. Când revocarea survine fără justă cauză, administratorul respectiv este îndreptătit la plata unor daune-interese, determinate în conformitate cu clauzele contractului de mandat.

(6) Administratorii răspund individual sau solidar, după caz, fată de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru executarea în mod necorespunzător sau neexecutarea prevederilor actului constitutiv si ale regulamentului de organizare si functionare a Fondului ori ale hotărârilor actionarului. In astfel de situatii ei vor putea fi revocati.

Art. 17. - (1) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(2) În vederea acoperirii eventualelor daune suferite de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN în cursul executării mandatului încredintat administratorilor, acestia vor încheia, în beneficiul Fondului, o asigurare de răspundere profesională, în conditiile dispuse prin hotărâre a actionarului unic al acestuia.

Art. 18. - (1) Consiliul de administratie decide asupra tuturor operatiunilor desfăsurate de Fond si are următoarele atributii:

a) propune modificarea si/sau completarea actului constitutiv al F.N.G.C.I.M.M. - SA. - IFN si le înaintează reprezentantului actionarului spre a fi supuse aprobării Guvernului;

b) aprobă, în limita a jumătate din valoarea contabilă a activelor Fondului la data încheierii actului, încheierea de acte juridice prin care acesta să dobândească bunuri, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN;

c) supune aprobării reprezentantului actionarului situatiile financiare anuale, împreună cu raportul administratorilor si raportul de audit financiar;

d) supune aprobării actionarului strategia, bugetul de venituri si cheltuieli, programul de activitate si programul de investitii pentru exercitiul financiar următor;

e) aprobă structura organizatorică a Fondului si a unitătilor teritoriale, numărul de posturi si sistemul de salarizare;

f) aprobă regulamentul de organizare si functionare a Fondului, care detaliază atributiile si competentele structurilor organizatorice prevăzute în organigrama aprobată, inclusiv cele cu competentă în acordarea de garantii/finantări, precum si relatiile dintre acestea;

g) aprobă afilierea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN la organisme financiare internationale, precum si acordurile de colaborare cu aceste institutii;

h) hotărăste cu privire la politica de plasamente a Fondului si stabileste limitele globale de expunere fată de societătile bancare si societătile de asigurare-reasigurare;

i) hotărăste cu privire la politica de acordare de garantii si finantări si supune spre aprobare actionarului competentele de acordare a garantiilor si finantărilor pe diferitele niveluri de structuri organizatorice;

j) aprobă nivelul comisioanelor si dobânzilor practicate de Fond;

k) aprobă contractul colectiv de muncă, după negocierea acestuia conform legii si prezentului act constitutiv;

I) dezbate si aprobă normele metodologice de reglementare a domeniilor de activitate, în care sunt cuprinse principiile generale, regulile si procedurile de bază ale domeniilor respective;

m) aprobă încheierea de conventii privitoare la acordarea de garantii si/sau cofinantări;

n) supune spre aprobare reprezentantului actionarului încheierea de contracte de asociere între Fond si alte persoane juridice sau fizice, participarea la capitalul social al altor persoane juridice, în conditiile legii;


o) aprobă numirea directorului general adjunct, îi stabileste remuneratia în limitele aprobate de reprezentantul actionarului si decide asupra clauzelor contractului dintre acesta si Fond;

p) propune spre aprobare reprezentantului actionarului emiterea de actiuni si/sau obligatiuni, în conditiile legii;

r) propune reprezentantului actionarului modificarea capitalului social al Fondului;

s) supune spre aprobare reprezentantului actionarului modalitatea de constituire si utilizare a fondului de rezervă;

s) supune spre aprobare reprezentantului actionarului cerintele prudentiale în activitatea Fondului, potrivit legii;

t) aprobă componenta comitetului de audit si a comitetului de administrare a riscurilor si stabileste limitele de competentă ale acestora, în conditiile legii;

t) poate delega directorului general sau directorului general adjunct unele dintre atributiile sale;

u) decide în orice alte probleme referitoare la Fond, cu exceptia celor date în competenta actionarului sau conducătorilor, conform legii.

(2) Consiliul de administratie este responsabil cu implementarea hotărârilor actionarului.

Art. 19. - (1) Consiliul de administratie se întruneste cel putin trimestrial la sediul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui ori la cererea motivată a cel putin 2 dintre membrii săi.

(2) La sedintele consiliului de administratie, dacă problemele aflate pe ordinea de zi o impun, pot fi convocati directorul general adjunct, directorii executivi si auditorii interni.

(3) Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, prevederile actului constitutiv si ale regulamentului de organizare si functionare a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN. Consiliul de administratie poate adopta un regulament propriu de organizare si functionare, conform legii si prezentului act constitutiv.

(4) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte. Dacă acesta nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalti membri ai consiliului de administratie vor alege un presedinte de sedintă, având aceleasi drepturi ca si presedintele în functie.

(5) Presedintele/director general numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului de administratie, fie dintre salariatii Fondului.

(6) Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesară prezenta a cel putin 5 administratori, iar hotărârile se iau cu votul majoritătii membrilor prezenti. în caz de paritate de voturi, propunerea supusă votului se consideră respinsă.

(7) Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la întrunirile acestui organ doar de către alti membri ai acestuia. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(8) Sedintele consiliului de administratie se desfăsoară conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte cu cel putin 5 zile înainte de data întrunirii. în situatia dezbaterii unor actiuni urgente, temeinic motivate, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea consiliului de administratie se poate face si verbal. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care va fi înscris într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie. Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite si opiniile separate.

(9) Procesul-verbal se semnează de toti administratorii prezenti si de secretar.

(10) Pentru deciziile luate în sedintele la care administratorul nu a participat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat cunostintă de procesul-verbal, nu a făcut împotrivirea în registrul proceselor-verbale si nu i-a încunostintat despre aceasta în scris pe auditorii interni.

(11) Consiliul de administratie emite după fiecare sedintă documentul numit „Hotărâre a Consiliului de administratie", cu semnătura presedintelui de sedintă si a secretarului consiliului de administratie.

(12) Hotărârile consiliului de administratie sunt puse în aplicare de către conducerea executivă.

Art. 20. - (1) Participarea la sedintele consiliului de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distantă, respectiv a internetului, cu conditia ca acestea să asigure identificarea participantilor, participarea efectivă a administratorilor la sedinta consiliului si retransmiterea deliberărilor în mod continuu.

(2) În cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si interesul societătii, hotărârile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului. Această procedură nu poate fi utilizată pentru adoptarea hotărârilor privind situatiile financiare anuale.

Art. 21. - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN nu acordă garantii pentru niciun fel de instrumente financiare contractate de administratori sau conducători de la institutii financiar-bancare sau din alte surse.

Art. 22. - Presedintele consiliului de administratie este obligat să pună la dispozitia reprezentantului actionarului, la cererea acestuia, toate documentele prevăzute de lege.

Art. 23. - (1) Nu poate fi administrator, director general sau director general adjunct al societătii persoana care se află în oricare dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute de legislatia specială aplicabilă sau de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Directorul general si directorul general adjunct nu pot fi, fără autorizarea consiliului de administratie, administratori, membri ai consiliului de supraveghere, cenzori ori asociati cu răspundere nelimitată în alte societăti concurente sau având acelasi obiect de activitate, sub sanctiunea revocării si a răspunderii pentru daune.

Art. 24. - Presedintele consiliului de administratie are următoarele atributii:

a) convoacă consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, prezidează întrunirea si veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi;

b) coordonează activitatea consiliului de administratie si raportează cu privire la aceasta reprezentantului actionarului;

c) veghează la buna functionare a organelor F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN;

d) îndeplineste orice alte atributii date în competenta sa de către lege, actul constitutiv sau hotărâte de actionar ori de consiliul de administratie, conform legii.

Art. 25. - (1) Conducerea activitătii curente a F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN este asigurată de directorul general si directorul general adjunct, care sunt însărcinati cu îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN, cu exceptia celor rezervate prin lege si prezentul act constitutiv consiliului de administratie, respectiv reprezentantului actionarului.

(2) Dispozitiile art. 23 alin. (2) se aplică si directorilor executivi ai F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN.

(3) În relatiile cu tertii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN este reprezentată de directorul general, iar, în absenta acestuia, de directorul general adjunct sau de persoanele desemnate de acestia. Consiliul de administratie păstrează însă dreptul de a reprezenta F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN în raporturile cu directorul general si directorul general adjunct.

(4) Consiliul de administratie înregistrează în registrul comertului numele persoanelor prevăzute la alin. (1). Acestea depun la registrul comertului specimene de semnătură.

Art. 26. - Directorul general are următoarele atributii:

a) aprobă încheierea de contracte în limitele mandatului primit din partea consiliului de administratie;

b) angajează cheltuielile Fondului, în cadrul bugetului de venituri si cheltuieli aprobat;

c) încheie, modifică si desface contractele individuale de muncă ale salariatilor Fondului;


d) negociază contractul colectiv de muncă cu salariatii, reprezentati conform legii;

e) aprobă regulamentul intern, care va reglementa cel putin aspectele referitoare la: protectia, igiena si securitatea în muncă, drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, respectarea principiului nediscriminării si al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnitătii, procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor, disciplina muncii, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile, procedura disciplinară;

f) prezintă consiliului de administratie rapoarte si alte informatii solicitate, referitoare la activitatea Fondului;

g) supune deciziei consiliului de administratie situatiile financiare anuale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN, precum si proiectele strategiei, bugetului de venituri si cheltuieli, programului anual de investitii si programului anual de activitate;

h) îndeplineste orice alte atributii date în competenta sa de către consiliul de administratie sau decurgând din Regulamentul de organizare si functionare.

Alt 27. - Directorul general adjunct are următoarele atributii:

a) este înlocuitorul de drept al directorului general;

b) conduce si coordonează structurile interne ale Fondului date în responsabilitatea sa prin regulamentul de organizare si functionare, analizează lucrările elaborate în cadrul acestora si urmăreste realizarea în termen a sarcinilor primite de personalul din subordine, în strictă concordantă cu reglementările în vigoare si normele interne;

c) propune măsuri de organizare eficientă a muncii în cadrul Fondului;

d) coordonează, împreună cu directorul general, activitatea conducătorilor unitătilor teritoriale;

e) prezintă consiliului de administratie rapoarte si alte informatii solicitate, referitoare la activitatea Fondului;

f) îndeplineste orice alte atributii date în competenta sa de către consiliul de administratie sau decurgând din regulamentul de organizare si functionare.

 

CAPITOLUL V

Auditul financiar si auditul intern

 

Art. 28. - (1) Situatiile financiare anuale ale societătii vor fi auditate exclusiv de auditori financiari, persoanejuridice, agreati de Banca Natională a României, conform legii.

(2) Raportul de audit financiar va fi prezentat reprezentantului actionarului si va fi publicat împreună cu situatiile financiare anuale, conform legii.

Art. 29. - Auditorul financiar are următoarele atributii:

a) Întocmeste un raport anual, împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situatiile financiare prezintă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie ale societătii si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată, conform standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România;

b) analizează practicile si procedurile controlului si auditului intern si, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, face recomandări pentru remedierea lor;

c) furnizează, conform legii, orice detalii, clarificări, explicatii referitoare la datele cuprinse în situatiile financiare anuale ale societătii;

d) alte atributii prevăzute de lege.

Art. 30. - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN va organiza auditul intern, potrivit cerintelor prevăzute în reglementările Băncii Nationale a României.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 31. - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN poate edita publicatii necesare activitătii proprii.

Art. 32. - Unitătile teritoriale ale Fondului îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului de organizare si functionare a acestuia, a normelor metodologice si a celorlalte acte interne date în aplicarea acestora.

Art. 33. - Directorii unitătilor teritoriale reprezintă F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN în relatiile cu tertii, în legătură cu activitatea unitătilor pe care le conduc si în limitele competentelor care le sunt atribuite prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 34. - (1) Personalul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN va păstra confidentialitatea asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfăsurată care, potrivit normelor interne, nu sunt destinate publicitătii, precum si asupra oricăror fapte, date sau informatii aflate la dispozitia sa, care sunt calificate de legislatia aplicabilă institutiilor de credit drept confidentiale ori cu caracter de secret profesional.

(2) Orice membru al consiliului de administratie, angajatii Fondului si orice persoană care, sub o formă sau alta, participă la conducerea, administrarea ori la activitatea F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN au obligatia să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date sau informatii la care se referă alin. (1), de care a luat cunostintă în cursul desfăsurării activitătii sale profesionale.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activitătii si nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, dacă ar deveni publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN sau unui client al său;

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu pot utiliza în folos personal sau în folosul altuia, direct ori indirect, informatii de natura celor prevăzute la alin. (1), pe care le detin sau de care au luat cunostintă în orice mod.

(5) Prevederile alin. (1), (2) si (3) se aplică si persoanelor care obtin informatii de natura celor arătate din rapoarte ori din alte documente ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN.

Art. 35. - (1) Obligatia de păstrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfăsurată de Fond nu poate fi opusă autoritătii competente în exercitarea atributiilor sale prevăzute de lege.

(2) Informatii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, în următoarele situatii:

a) În cazul în care F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN justifică un interes legitim;

b) la solicitarea scrisă a unor autorităti sau institutii, dacă prin lege specială sunt prevăzute autoritătile sau institutiile care sunt îndrituite să solicite si/sau să primească astfel de informatii si sunt identificate clar informatiile care pot fi furnizate de către Fond în scopul îndeplinirii atributiilor specifice ale acestor autorităti sau institutii.

(3) Nu se consideră încălcări ale obligatiei de păstrare a secretului profesional furnizarea de date agregate astfel încât identitatea si informatiile privind activitatea fiecărei întreprinderi mici si mijlocii care beneficiază de serviciile F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN nu pot fi identificate, precum si furnizarea de date auditorului financiar.

Art. 36. - (1) Litigiile de orice fel apărute între F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN si persoane fizice sau juridice române ori străine sunt de competenta instantelor judecătoresti de drept comun.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN si persoane juridice române si străine pot fi solutionate si prin arbitraj, potrivit legii.

Art. 37. - Prezentul act constitutiv se completează cu dispozitiile corespunzătoare din legislatia în vigoare si poate fi modificat sau completat expres, în conditiile legii.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 831/2007 pentru aprobarea declasificării unor documente aflate în arhiva Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si a institutiilor sale subordonate

 

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Articol unic. -Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 831/2007 pentru aprobarea declasificării unor documente aflate în arhiva Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si a institutiilor sale subordonate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 17 august 2007, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.488.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 ta Hotărârea Guvernului nr. 831/2007)

 

DOCUMENTE

cu nivel de clasificare strict secret aflate în arhiva Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si a institutiilor sale subordonate

 

Judetul

Tipul documentului

Scara

Anul editării

Emitentul

GIURGIU

Dosar de reactualizare a organizării intergospodăresti - zona Giurgiu-Răzmiresti II

 

1973

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

 

Dosare calcule aplicare, materializare, trasare proiect de organizare teritoriu - CAP-uri

 

1973-1979

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

 

Dosare calcule analitice - vetre de sat

 

 

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

 

Dosar ridicare antene si canale sisteme de irigare Giurgiu - Răzmiresti

 

1974-1979

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

 

Dosar materializare - trasare hotare CAP-uri sistem de irigatii Giurgiu-Răzmiresti

 

1976

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

 

Dosar materializare - trasare CAP-uri

 

1974-1979

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

 

Dosare calcule numerice IAS Mihăilesti

 

1974

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

 

Dosare materializare - trasare proiecte de organizare a teritoriului

 

1977

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

 

Dosar calcule retrointersectie orientări, ridicări canale si antene în sistemul de irigatie Giurgiu-Răzmiresti

 

1976

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 831/2007)

 

DOCUMENTE

cu nivel de clasificare secret aflate în arhiva Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si a institutiilor sale subordonate

 

Nr. crt.

Judetul

Tipul documentului

Scara

Anul editării

Emitentul

1.

ALBA

Fotograme aeriene

 

1972-1985

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

 

Planuri topografice

1:5000

 

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

 

Planuri cadastrale

1:5000

1982

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

2.

ARGES

Planuri topografice

1:5000

1963-1972

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri cadastrale

1:10000

1954-1967

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri cadastrale

1:5000

1963-1972

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Catalog cu puncte de triangulatie Gauss

 

 

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Dosare lucrări de triangulatie îndesire

1:25000

1970-1980

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT)

3.

BIHOR

Registre de corespondenta intrare-iesire

 

1972-1979

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT)

Registre de corespondentă intrare-iesire

 

1980-1986

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

4.

CĂLĂRASI

Lucrări de reperaj intravilane

 

1980

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Fotograme

 

1965-1975

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri topografice

1:500 1:1000

1961

Preluate în 1983 de la OCOT Ialomita

Planuri topografice amenajare sistem Mostistea

1:50000

1:5000

1:2000

1982-1986,

1982-1986,

1984

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

întocmire planuri topografice pentru municipiul Călărasi

1:25000

1982

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

5.

CLUJ

Planuri topografice

1:5000

1967

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri cadastrale

1:5000

1967

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri topografice

1:5000

1969

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri cadastrale

1:5000

1969

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri topografice

1:5000

1971

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri cadastrale

1:5000

1971

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)


 

 

Planuri topografice

1:5000

1972

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri cadastrale

1:5000

1972

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri topografice

1:5000

1973

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri cadastrale

1:5000

1973

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri topografice

1:5000

1975

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri cadastrale

1:5000

1975

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri topografice

1:5000

1976

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri cadastrale

1:5000

1976

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri topografice

1:5000

1971

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie (IGFC)

Planuri cadastrale

1:5000

1971

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie (IGFC)

Planuri cadastrale

1:10000

1963

Institutul de Studii si Proiectări pentru Organizarea Teritoriului agricol (ISPOTA)

Planuri cadastrale

1:10000

1965

Institutul de Studii si Proiectări pentru Organizarea Teritoriului agricol (ISPOTA)

6.

DÂMBOVITA

Fotograme

 

1959, 1960, 1962, 1966, 1969, 1970, 1972, 1976, 1988

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Inventar hărti

 

1977, 1982, 1983

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Adrese cu planuri primite

 

1975.1983

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

7.

GALATI

Inventar cu liniile de nivelment general

 

1972

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Inventar coordonate stereo 1970 L-35-79-A,B,D ord I-IV

 

1977

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Studii topografice confluentă Dunăre-Prut si inventar coordonate pentru hotar Tulcea-Galati

 

1978

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT) Tulcea,

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT) Galati

Descrieri topografice ale punctelor geodezice ord. I-IV

 

1978

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT) Galati

Inventar de coordonate stereo 1970- L-35-80-A, L-35-81-A

 

1979

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)


 

 

Inventar coordonate stereo 1970 L-35-69-C, L-35-69-A, L-35-81-A,

L-35-81-C, L-35-93-A. L-35-93-C

 

1988

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

8.

GIURGIU

Registru transformări coordonate Gauss -Stereo 70. triangulatie Ord. V. vol. 1. judetul Ilfov

 

 

1977

Institutul de Geodezie. Fotogrammetrie. Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Registru transformări coordonate Stereo 33 - Stereo 70, triangulatie Ord. V, vol. 1, judetul Ilfov

 

 

1977

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Registru transformări coordonate Stereo 33 - Stereo 70, triangulatie Ord. V, vol. II, judetul Ilfov

 

1977

Institutul de Geodezie. Fotogrammetrie. Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Registru transformări coordonate Gauss - Stereo 70, triangulatie Ord. V, vol. II, judetul Ilfov

 

 

1977

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Registre de transcalcul al punctelor de triangulatie Ord. V, proiectie Stereo -Gauss trapezele L-35 -136.137.124 si 5

 

1967-1968

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Mapă studiu topografic „Baza nivelitică din Lunca si Delta Dunării"

 

1963

Institutul de Geodezie. Fotogrammetrie. Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Dosar de reperaj oras Giurgiu - trapezele K-35-4-B-d

 

1975

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

Dosare calcule numerice - vetre de sat

 

1975.1976.

1978.1979.

1980

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

Dosare calcule analitice - comuna Ulmi - extravilan

 

 

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

Dosare calcule analitice materializare - trasee CAP-uri

 

 

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

Dosare ridicări canale si antene - santierul Giurgiu - Răzmiresti

 

 

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

Dosare calcule numerice - extravilan municipiul Giurgiu

 

1976

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

9.

HARGHITA

Plan topografic pe care sunt reprezentate elemente de continut sau obiecte clasificate

1:5000

1975-1979

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Inventar de coordonate (catalog de coordonate)

 

1983

Institutul de Geodezie. Fotogrammetrie. Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

10.

HUNEDOARA

Fotograme de descifrare

format 36/36

1970,1971, 1973

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Fotograme de descifrare

format 44/44

1973

Institutul de Geodezie. Fotogrammetrie. Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Fotograme de descifrare

format 46/46

1973

Institutul de Geodezie. Fotogrammetrie. Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Fotograme de descifrare

format 56/56

1970, 1973

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)


11.

MARAMURES

Hărti (granita)

1:5000

1972

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Hărti (municipiul Baia Mare)

1:5000

1977

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Fotograme aeriene

1:10000

1967-1980

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

12.

TIMIS

Inventar coordonate puncte geodezice

 

 

Institutul de Geodezie, (IGFCOT)

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Inventar coordonate ordinul 1-IV stereografic 1970

 

1976

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Dosar triangulatie ordin superior stereografic regiunea Banat-Crisana

 

1977

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Registru coordonate Gauss 1958

 

1977

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Registru coordonate I-II

 

1977

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT)

Album coordonate grafice

 

1977

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT)

Evidenta punctelor nivelment CSA

 

1977

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Registru triangulatie inventar coordonate Ord V Gauss

 

1977

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT)

Registru nivelment de precizie regiunea Banat

 

1977

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Album cu 86 hărti Gauss cu evidenta ridicărilor topografice

1:50000

1977

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

Album 132 hărti Gauss 1-2 culori

cu evidenta traseelor si reperilor de nivelment

1:25000

1977

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

Dosar inventar coordonate si descrieri topografice sistem desecare Checea - Jimbolia

 

1977

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Registru evidenta triangulatie

 

1977

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Dosar coordonate stereografice

 

1973

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Dosar coordonate stereografice L-34, 68, 80, 81, 82, 92,93

 

1974

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT)

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Dosar inventar coordonate ord I-IV Gauss 1962

 

1977

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT)

Dosar coordonate stereo 70 din trapezele L3467,77,78

 

1977

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT)

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)


 

 

Registru sistem Sag - Topolovăt, judetul Timis, 1970, coordonate si reperi nivelitici

 

1977

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Inventar nivelment geometric

 

1972

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT)

Registru evidentă a documentelor secrete anexa 1

 

1972

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT)

Registru manipulare documente secrete anexa F3 norme

 

1973

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT)

Evidentă terenuri Ml si MAN

 

1974

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT)

Registru dosar planuri studiu fundamental judetul Timis

 

1978

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Plan aeroport Timisoara

1:10000

1979

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului (OCOT)

Fotoscheme trapeze 22 buc.

1:25000

1981

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

Condică predare documente secrete

 

1981

Oficiul de Cadastru si Organizarea Teritoriului Agricol (OCOTA)

13.

Fondul

National

Geodezic (FNG)

Dosar de triangulatie si nivelment De orase

 

 

Institutul de Geodezie. Fotogrammetrie. Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Mape de reperai

 

 

Institutul de Geodezie. Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Dosare aerotriangulatie

 

 

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Negative fotograme {diverse scări)

 

 

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Fotograme pozitive (diverse scări)

 

 

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri topografice

1:10000

 

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri topografice

1:5000

 

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri topografice

1:2000

 

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri topografice

1:1000

 

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri cadastrale

1:10000

 

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Planuri cadastrale

1:5000

 

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

FotoDlanuri

1:2000-1:10000

 

Centrul de Fotogrametrie

Fotoscheme (fotoasamblaje)

1:2000-1:10000

 

Centrul de Fotogrametrie

Albume cu traseele liniilor de nivelment

 

 

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)

Hartă hidrografică municipiul Bucuresti

1:10000

 

Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului (IGFCOT)


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investitii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice

 

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea subprogramelor si a obiectivelor de investitii ale programului multianual prioritar de mediu si gospodărire a apelor, prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. k) din Ordonanta Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea si finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările ulterioare.

(2) Lista subprogramelor si a obiectivelor de investitii care fac parte din programul multianual prioritar de mediu si gospodărire a apelor mentionat la alin. (1) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Finantarea subprogramelor si a obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (2) se asigură, în procent de 75%, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

Art. 2. - Fondurile necesare finantării subprogramelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se asigură de la capitolul 74.01. „Protectia mediului", titlul 51 „Transferuri între unităti ale administratiei publice", articolul 51.02. „Transferuri de capital".

Art. 3. - Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile urmăreste si controlează modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.500.

 

ANEXA

 

LISTA

subprogramelor si obiectivelor de investitii aferente programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor, ce contin obiective de investitii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investitii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice

 

Nr. crt.

Denumirea subprogramului/obiectivului de investitii

Autoritatea beneficiara

1.

Amenajarea si modernizarea Grădinii zoologice Oradea

Municipiul Oradea, judetul Bihor

2.

Reamenajare Grădina zoologică si parc Brasov, judetul Brasov

Municipiul Brasov, judetul Brasov

3.

Modernizare Grădină zoologică „Profesor Ion Crisan", Resita

Municipiul Resita, judetul Caras-Severin

4.

Extindere si reamenajare Parc zoologic si de agrement Turda, judetul Cluj

Municipiul Turda, judetul Cluj

5.

Reamenajare Grădina zoologică Craiova

Municipiul Craiova, judetul Dolj

6.

Modernizare parc zoo, pădurea Gârboavele, judetul Galati

Municipiul Galati, judetul Galati

7.

Modernizarea Grădinii zoologice Hunedoara, judetul Hunedoara

Municipiul Hunedoara, judetul Hunedoara

8.

Reamenajarea si modernizarea Grădinii zoologice din Târgu Mures, judetul Mures

Municipiul Târgu Mures, judetul Mures

9.

Reabilitarea si modernizarea Grădinii zoologice Slatina

Municipiul Slatina, judetul Olt

10.

Reabilitarea Grădinii zoologice din cadrul Parcului memorial „Constantin Stere"

Municipiul Ploiesti, judetul Prahova

11.

Reamenajare Parc zoo Rădăuti, municipiul Rădăuti, judetul Suceava

Municipiul Rădăuti, judetul Suceava

12.

Clădire educatională multifunctională la Grădina zoologică Timisoara

Municipiul Timisoara, judetul Timis

13.

Reabilitarea Grădinii zoologice Bârlad, judetul Vaslui

Municipiul Bârlad, judetul Vaslui

14.

Amenajare si modernizare Grădina zoologică Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea

 

NOTA:

Aprobarea studiilor de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în subprogramele prevăzute în anexă se face prin hotărâri ale consiliilor locale/judetene beneficiare.