MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 854         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 decembrie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.020. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 968 din 30 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.478. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri proprietate publică a statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale - S.A. a obiectivului de interes national „Sporirea capacitătii de circulatie pe Centura Ploiesti Vest km 0+000 - km 12+850”

 

1.479. - Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.097/2007 pentru aprobarea participării Ministerului Apărării la Organizatia NATO de Management al Transportului Aerian si oferirea spre utilizare a Aeroportului International Mihail Kogălniceanu ca bază operatională principală pentru Capabilitatea de transport strategic aerian

 

1.480. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 64.517,564 m2, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A

 

1.481. - Hotărâre pentru aprobarea listei porturilor aferente Retelei transeuropene de transport feroviar de marfă din România

 

1.482. - Hotărâre privind preluarea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

293. - Decizie pentru numirea domnului Kovács Péter în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Tineret

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.168. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea anexelor nr. 1 si 9 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 1.547/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

1.023. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „IDS BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE” - S.R.L.

 

1.024. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „LEON FINANCIAL - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.250/2007

 - Hotărârea Guvernului nr. 973/2007

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 3 si ale art. 11 pct. IX.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

la propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, ofiterilor prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 1.020.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 968

din 30 octombrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Daniel Vârnav, Gheorghită Ivan, Adrian Cioc si Marinela Crivăt în Dosarul nr. 450/35/P/2007 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal răspunde avocatul Sorin Munteanu, pentru autorii exceptiei, cu împuternicire avocatială depusă în sedintă, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Având cuvântul, apărătorul autorilor exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, întrucât dispozitiile de lege criticate permit organelor de cercetare să întocmească acte care la parchetele ordinare sunt săvârsite doar de procuror, ceea ce contravine prevederilor art. 16, ale art. 21 si ale art. 124 din Constitutie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca fiind neîntemeiată, întrucât regulile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 în ceea ce priveste urmărirea penală se completează cu dispozitiile Codului de procedură penală, care, la art. 217, prevede că procurorul poate dispune ca anumite acte de cercetare penală să fie săvârsite de organele de cercetare penală.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 30 mai 2007, pronuntată în Dosarul nr. 450/35/P/2007, Curtea de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10

alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Naională Anticoruptie. Exceptia a fost ridicată de Daniel Vârnav, Gheorghită Ivan, Adrian Cioc si Marinela Crivăt într-o cauză având ca obiect judecarea unor infractiuni de coruptie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile criticate sunt neconstitutionale, întrucât atribuie organelor de politie judiciară competenta de a efectua acte de urmărire penală în numele procurorului, instituind astfel o discriminare între inculpatii din cauzele instrumentate de Directia Natională Anticoruptie si cei din alte cauze, în care urmărirea penală este efectuată în mod obligatoriu de către procuror, lipsindu-i pe acestia de garantiile procesuale care decurg din efectuarea urmăririi penale de către procuror.

Curtea de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textul criticat se aplică tuturor persoanelor prevăzute în ipoteza sa, iar judecata se desfăsoară de către o instantă independentă si impartială, în conditii de publicitate, oralitate si contradictorialitate, verificând, evaluând si coroborând probele.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile criticate reprezintă o aplicare a prevederilor art. 131 alin. (3) din Constitutie, în conformitate cu care parchetele conduc si supraveghează activitatea de cercetare penală a politiei judiciare.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 503/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul cuprins: „Dispozitiile procurorilor din Directia Natională Anticoruptie sunt obligatorii pentru ofiterii de politie judiciară prevăzuti ia alin. (1). Actele întocmite de ofiterii de politie judiciară din dispozitia scrisă a procurorului surit efectuate în numele acestuia.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 124 alin. (2) privind unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei si ale art. 131 alin. (3) privind funcionarea parchetelor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, pentru următoarele motive:

În baza dispozitiilor criticate din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, ofiterii de politie judiciară ai Directiei Nationale Anticoruptie efectuează acte de cercetare penală, în baza unei dispozitii scrise a procurorului si în numele acestuia.

Sustinerile autorilor exceptiei, în sensul că aceste dispozitii ar crea discriminări între inculpatii din cauzele instrumentate de Directia Natională Anticoruptie si cei din alte cauze, în care urmărirea penală este efectuată în mod obligatoriu de către procuror, sunt neîntemeiate, deoarece, potrivit art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 si Codului de procedură penală, cu ale căror dispozitii se completează această ordonantă, urmărirea penală se efectuează de către procuror, nefiind deci în prezenta unei încălcări a principiului egalitătii în fata legii, consacrat de prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Faptul că, în anumite cazuri, ofiterii de politie judiciară ai Directiei Nationale Anticoruptie efectuează acte de cercetare penală nu echivalează cu o încălcare a garantiilor dreptului la un proces echitabil, prevăzut de dispozitiile art. 21 din Legea fundamentală, întrucât, pe de-o parte, această politie judiciară a fost creată în scopul efectuării cu celeritate si în mod temeinic a activitătilor de descoperire si de urmărire a infractiunilor de coruptie, iar, pe de altă parte, actele de cercetare ale acestor ofiteri se efectuează în numele procurorului si numai după dispozitia scrisă a acestuia.

Totodată, Curtea constată că ofiterii si agentii de politie judiciară îsi desfăsoară activitatea sub directa conducere, supraveghere si control al procurorului, ceea ce dă expresie prevederilor art. 131 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora parchetele conduc si supraveghează activitatea de cercetare penală a politiei judiciare, în conditiile legii.

Având în vedere toate aceste argumente, Curtea retine că dispozitiile criticate nu contravin nici prevederilor constitutionale ale art. 124 alin. (2) potrivit cărora justitia este unică, impartială si egală pentru toti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Daniel Vârnav, Gheorghită Ivan, Adrian Cioc si Marinela Crivăt, în Dosarul nr. 450/35/P/2007 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 30 octombrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri proprietate publică a statului, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale - S.A. a obiectivului de interes national „Sporirea capacitătii de circulatie pe Centura Ploiesti Vest km 0+000 - km 12+850”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri situate în comuna Bărcănesti, judetul Prahova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bărcănesti nr. 19/2007, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de interes national „Sporirea capacitătii de circulatie pe Centura Ploiesti Vest km 0+000 - km 12+850”.

(2) Terenurile transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.478.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor proprietate publică a statului, care se dau în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale - S.A. a obiectivului de interes national „Sporirea capacitătii de circulatie pe Centura Ploiesti Vest km 0+000 - km 12+850”

 

Nr.

crt.

Locul unde este situat terenul

care se transmite si categoria

de folosintă

Persoana juridică

de la care

se transmite terenul

Persoana juridică

la care

se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

0

1

2

3

4

1.

Comuna Bărcănesti, judetul Prahova, intravilan,

categoria de folosintă Ds

Consiliul Local al Comunei Bărcănesti

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 20 m2

Parcela 570

Număr cadastral 2178/1

2.

Comuna Bărcănesti,

judetul Prahova,

extravilan,  categoria de folosintă De

Consiliul Local al Comunei Bărcănesti

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 12 m2

Tarla 0 Parcelă 36/1

Număr cadastral 2180

3.

Comuna Bărcănesti,

judetul Prahova,

extravilan, categoria de folosintă De

Consiliul Local al Comunei Bărcănesti

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 81 m2

Tarla 0 Parcelă 15

Număr cadastral 2179

4.

Comuna Bărcănesti,

judetul Prahova,

intravilan, categoria de folosintă Ds

Consiliul Local al Comunei Bărcănesti

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 19 m2

Parcelă 590

Număr cadastral 2184/1

5.

Comuna Bărcănesti,

judetul Prahova,

extravilan, categoria de folosintă De

Consiliul Local al Comunei Bărcănesti

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 18 m2

Tarla 0 Parcelă 18

Număr cadastral 2186

6.

Comuna Bărcănesti,

judetul Prahova,

intravilan, categoria de folosintă Ds

Consiliul Local al Comunei Bărcănesti

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 4 m2

Parcelă 500

Număr cadastral 2187/1

7.

Comuna Bărcănesti,

judetul Prahova,

intravilan, categoria de folosintă Ds

Consiliul Local al Comunei Bărcănesti

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 25 m2

Parcelă 556

Număr cadastral 2189/1

8.

Comuna Bărcănesti,

judetul Prahova,

intravilan, categoria de folosintă Ds

Consiliul Local al Comunei Bărcănesti

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 31 m2

Parcelă 282

Număr cadastral 2188/1

9.

Comuna Bărcănesti,

judetul Prahova,

intravilan, categoria de folosintă Ds

Consiliul Local al Comunei Bărcănesti

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 45 m2

Parcelă 353

Număr cadastral 2192/1

10.

Comuna Bărcănesti,

judetul Prahova,

intravilan, categoria de folosintă Ds

Consiliul Local al Comunei Bărcănesti

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 135 m2

Parcelă 415

Număr cadastral 2191/1

11.

Comuna Bărcănesti,

judetul Prahova,

extravilan, categoria de folosintă De

Consiliul Local al Comunei Bărcănesti

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A

Suprafata: 110 m2

Tarla 0 Parcelă 16

Număr cadastral 2190

12.

Comuna Bărcănesti,

judetul Prahova,

intravilan, categoria de folosintă Ds

Consiliul Local al Comunei Bărcănesti

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata: 12 m2

Parcelă 661

Număr cadastral 2180/1

SUPRAFATA TOTALĂ:

 

 

512 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.097/2007 pentru aprobarea participării Ministerului Apărării la Organizatia NATO de Management al Transportului Aerian si oferirea spre utilizare a Aeroportului International Mihail Kogălniceanu ca bază operatională principală pentru Capabilitatea de transport strategic aerian

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.097/2007 pentru aprobarea participării Ministerului Apărării la Organizatia NATO de Management al Transportului Aerian si oferirea spre utilizare a Aeroportului International Mihail Kogălniceanu ca bază operatională principală pentru Capabilitatea de transport strategic aerian, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 13 septembrie 2007, se completează cu un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:

„Art. 5. - Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării, a costurilor aferente pregătirii bazei operationale principale a Capabilitătii de transport strategic aerian de la Aeroportul International Mihail Kogălniceanu.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.479.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri în suprafată totală de 64.517,564 m2, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare, si al art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor si a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si de art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, precum si adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea si aprobarea documentatiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate constructiei de drumuri de interes national din circuitul agricol si, respectiv, din fondul national silvic,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor terenuri, în suprafată totală de 64.517,564 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Terenurile transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.480.

 

ANEXĂ

 

DATE DE IDENTIFICARE

a unor terenuri, în suprafată totală de 64.517,564 m2, aflate în proprietatea publică a statului, ce se transmit din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor - Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national

de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

Locul unde

este situat terenul

care se transmite,

cadastru general

si cadastru forestier

Persoana juridică

de la care

se transmite terenul

Persoana juridică

la care

se transmite terenul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor Romsilva - Directia Silvică Ploiesti,

Ocolul Silvic Ploiesti, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale terenului

1

2

3

4

5

Comuna Râfov,

judetul Prahova,

tarlaua T62, parcela PD399,

UP VII, ua 20B

Regia Natională a Pădurilor

Romsilva - Directia Silvică

Ploiesti, Ocolul Silvic Ploiesti

Ministerul Transporturilor,

Compania Natională

de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

MF 1363

cod 8.04.01

Suprafata - 1.569,809 m2

Comuna Râfov,

judetul Prahova,

tarlaua T62, parcela PD399,

UP VII, ua 23A

Regia Natională a Pădurilor

Romsilva - Directia Silvică

Ploiesti, Ocolul Silvic Ploiesti

Ministerul Transporturilor,

Compania Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale

din România - S.A.

MF 1363

cod 8.04.01

Suprafata - 10.937,287 m2

Comuna Râfov,

judetul Prahova,

tarlaua T62, parcela PD399,

UP VII, ua 20A

Regia Natională a Pădurilor Romsilva - Directia Silvică Ploiesti, Ocolul Silvic Ploiesti

Ministerul Transporturilor, Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

MF 1363

cod 8.04.01

Suprafata - 1.421,783 m2

Comuna Râfov,

judetul Prahova,

tarlaua T62, parcela PD399,

UP VII, ua 22

Regia Natională a Pădurilor

Romsilva - Directia Silvică

Ploiesti, Ocolul Silvic Ploiesti

Ministerul Transporturilor, Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

MF 1363

cod 8.04.01

Suprafata - 9.126,757 m2

Comuna Dumbrava, Regia Natională a Pădurilor

judetul Prahova,

tarlaua T68, parcela PD449,

UP VII, ua 27E

Romsilva - Directia Silvică

Ploiesti, Ocolul Silvic Ploiesti

Ministerul Transporturilor, Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

MF 1363

cod 8.04.01

Suprafata - 3.138,633 m2

Comuna Dumbrava, Regia Natională a Pădurilor

judetul Prahova,

tarlaua T68, parcela PD449,

UP VII, ua 27H

Romsilva - Directia Silvică

Ploiesti, Ocolul Silvic Ploiesti

Ministerul Transporturilor, Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

MF 1363

cod 8.04.01

Suprafata - 2.169,519 m2

Comuna Dumbrava, Regia Natională a Pădurilor

judetul Prahova,

tarlaua T81, parcela PD566,

UP VII, ua 8A

Romsilva - Directia Silvică

Ploiesti, Ocolul Silvic Ploiesti

Ministerul Transporturilor, Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

MF 1363

cod 8.04.01

Suprafata - 3.056,664 m2

Comuna Dumbrava, Regia Natională a Pădurilor

judetul Prahova,

tarlaua T92, parcela PD638,

UP VII, ua 170

Romsilva - Directia Silvică

Ploiesti, Ocolul Silvic Ploiesti

Ministerul Transporturilor, Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

MF 1363

cod 8.04.01

Suprafata - 8.639,963 m2

Comuna Dumbrava, Regia Natională a Pădurilor

judetul Prahova,

tarlaua T68, parcela PD449,

UP VII, ua 27A

Romsilva - Directia Silvică

Ploiesti, Ocolul Silvic Ploiesti

Ministerul Transporturilor, Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

MF 1363

cod 8.04.01

Suprafata - 12.248,392 m2

Comuna Dumbrava, Regia Natională a Pădurilor

judetul Prahova,

tarlaua T92, parcela PD638,

UP VII, ua 171

Romsilva - Directia Silvică

Ploiesti, Ocolul Silvic Ploiesti

Ministerul Transporturilor, Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri

Nationale din România - S.A.

MF 1363

cod 8.04.01

Suprafata - 12.208,757 m2

SUPRAFATA TOTALĂ:

 

 

64.517,564 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei porturilor aferente Retelei transeuropene de transport feroviar de marfă din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă lista porturilor aferente Retelei transeuropene de transport feroviar de marfă din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile pct. B - Transportul feroviar din anexa la Directiva 2006/103/CE a Consiliului de adaptare a anumitor directive în domeniul politicii privind transporturile, ca urmare a aderării Bulgariei si României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.481.

 

ANEXĂ

 

LISTA

porturilor aferente Retelei transeuropene de transport feroviar de marfă din România

 

1. Constanta

2. Mangalia

3. Midia

4. Tulcea

5. Galati

6. Brăila

7. Medgidia

8. Oltenita

9. Giurgiu

10. Zimnicea

11. Calafat

12. Drobeta-Turnu Severin

13. Orsova

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă preluarea unui sector de drum national, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum national prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sectorul de drum national preluat conform art. 1 îsi păstrează indicativul existent la data preluării, conform anexei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.482.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum national, proprietate publică a statului, care se preia din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistrita,

judetul Bistrita-Năsăud, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

Denumirea sectorului

de drum care se preia

Persoana juridică

de la care se preia

sectorul de drum

Persoana juridică

care preia

sectorul de drum

Lungimea

totală

(km)

Nr.

de identificare

M.F.P.

Indicativ vechi

Indicativ nou

DN 17,

km 59+292 - km 64+500

Consiliul Local al Municipiului Bistrita,

judetul Bistrita-Năsăud

Ministerul Transporturilor - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

km 59+292 -

km 64+500

L = 5,21 km

12.190

DN 17,

km 59+292 -

km 64+500

DN 17,

km 59+292 -

km 64+500

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Kovács Péter în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Tineret

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 384/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Tineret, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Kovács Péter se numeste în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Tineret.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 11 decembrie 2007.

Nr. 293.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 9 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 1.547/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare,

în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 si 9 la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 1.547/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functionează în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 si îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei si Comertului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 23 noiembrie 2007.

Nr. 2.168.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.547/2007)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MECANICĂ FINĂ – CEFIN

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd

Ordin

nr.1547/ 2007

BVC rectificat

% (col 2/col 1 x 100)

 

A

0

1

2

3

1

VENITURI TOTALE, din care:

1

15.800,00

16.600,00

105,1

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

15.770,00

16.560,00

105,0

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

15.740,00

16.460,00

104,6

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

30,00

100,00

333,3

2

VENITURI FINANCIARE

5

30,00

40,00

133,3

3

VENITURI EXTRAORDINARE

6

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

15.520,00

16.220,00

104,5

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

15.492,00

16.190,00

104,5

a)

Bunuri si servicii

9

3.000,00

3.000,00

100,0

b)

Cheltuieli de personal, din care:

10

9.556,00

9.738,46

101,9

-

cheltuieli cu salariile

11

6.907,94

7.077,46

102,5

-

contributii de asigurări sociale de stat

12

1.327,55

1.330,00

100,2

-

contributii de asigurări de somaj

13

136,16

138,00

101,4

-

contributii de asigurări sociale de sănătate

14

414,48

416,00

100,4

-

contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

15

94,98

98,00

103,2

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

16

57,87

60,00

103,7

-

contributii la Fondul de garantare a creantelor salariate

17

17,02

19,00

111,6

-

contributii la fondul de pensii facultative

18

 

 

 

-

alte cheltuieli de personal, din care:

19

600,00

600,00

100,0

-

deplasări, detari

20

260,00

260,00

100,0

-

tichete de masă

21

340,00

340,00

100,0

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

22

650,00

1.400,00

215,4

d)

Cheltuieli de protocol

23

5,60

7,60

135,7

e)

Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

4,00

4,00

100,0

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

25

 

50,00

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

26

139,00

142,00

102,2

-

tichete de cre

27

 

 

 

-

tichete cadou

28

75,00

80,00

106,7

h)

Alte cheltuieli

29

2.137,40

1.847,94

86,5

2

Cheltuieli financiare, din care:

30

28,00

30,00

107,1

 

- cheltuieli privind dobânzile

31

1,00

2,00

200,0

 

- alte cheltuieli financiare

32

27,00

28,00

103,7

3

Cheltuieli extraordinare

33

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

34

280,00

380,00

135,7

IV

IMPOZIT PE PROFIT

35

44,80

60,80

135,7

V

REZULTATUL NET

36

235,20

319,20

135,7

VI

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRFCFDFNTI

37

 

 

 

VII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:

38

235,20

319,20

135,7

a)

pentru cointeresarea personalului

39

47,04

63,84

135,7

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului national, în conformitate cu planul de investitii si dotări le acestuia, aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator

40

141,12

191,52

135,7

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

47,04

63,84

135,7

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

42

995,00

1.572,00

158,0

1

Surse proprii

43

610,00

610,00

100,0

2

Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

115,00

82,00

71,3

3

Credite bancare pentru investitii

45

 

 

 

 

- interne

46

 

 

 

 

- externe

47

 

 

 

4

Alte surse

48

270,00

880,00

325,9

IX

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

49

995,00

1.572,00

158,0

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

50

995,00

1.572,00

158,0

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

51

 

 

 

 

- interne

52

 

 

 

 

- externe

53

 

 

 

X

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1

Venituri totale (rd. 1)

54

15.800,00

16.600,00

105,1

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

15.520,00

16.220,00

104,5

3

Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)

56

280,00

380,00

135,7

4

Număr mediu personal, total institut, din care:

57

193

194

100,5

 

- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare

58

150

156

104,0

5

Câstigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei / persoană)

59

2.911,00

2.954,00

101,5

6

Câstig mediu lunar pe personal de cercetare dezvoltare

60

3.160,50

3.208,00

101,5

7

Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)

61

1,80

2,34

129,9

8

Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.2/rd.57)

62

81,71

85,36

104,5

9

Rata rentabilitătii financiare (rd.38 x 100/capital propriu)

63

16,20

16,20

100,0

10

Plăti restante

64

334,50

334,50

100,0

11

Creante de încasat

65

2.185,00

2.185,00

100,0

 

* ) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în sumă de 13.909 mii lei, încheiate până la data de 20 octombrie 2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 221 mii lei.

**) ; Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general

 

NOTA: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si:

- suma de 100,0 mii lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

- suma de 136 mii lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 9 la Ordinul nr. 1.547/2007)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE – INSEMEX

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2007

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Mr. rd

Ordin 1547/ 2007

BVC RECTIFICAT

Diferente

%

 

A

0

1

2

3

4=2/1 x 100

1

VENITURI TOTALE, din care:

1

7.930,85

9.542,05

1.611,20

120,3

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

7.888,80

9.500,00

1.611,20

120,4

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

7.873,80

9.485,00

1.611,20

120,5

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cerceta re-d ezvo Ita re

4

15,00

15,00

0,00

100,0

2

VENITURI FINANCIARE

5

42,05

42,05

0,00

100,0

3

VENITURI EXTRAORDINARE

6

 

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

7.380,85

8.872,05

1.491,20

120,2

1

Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

7.310,01

8.801,21

1.491,20

120,4

a)

Bunuri si servicii

9

1.920,10

2.304,12

384,02

120,0

b)

Cheltuieli de personal, din care:

10

4.182,71

4.863,32

680,61

116,3

-

cheltuieli cu salariile

11

2.809,44

3.334,89

525,45

118,7

-

contributii de asigurări sociale de stat

12

528,34

633

104,41

119,8

-

contributii de asigurări de somaj

13

54,19

64,89

10,70

119,7

-

contributii de asigurări sociale de sănătate

14

168,57

200,69

32,12

119,1

-

contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli nmfesinnale

15

38,63

30,73

-7,90

79,5

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

16

23,03

27,58

4,55

119,8

-

contributii la Fondul de garantare a creantelor salariate

17

6,83

8,11

1,28

118,7

-

contributii la fondul de pensii facultative

18

 

 

 

 

-

alte cheltuieli de personal, din care:

19

553,68

563,68

10,00

101,8

-

deplasări, detari

20

344,33

354,33

10,00

102,9

-

tichete de masă

21

209,35

209,35

0,00

100,0

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

22

700,00

861,00

161,00

123,0

d)

Cheltuieli de protocol

23

11,00

12,00

1,00

109,1

e)

Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

3,40

3,40

0,00

100,0

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

25

10,00

10,00

0,00

100,0

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

26

79,35

79,35

0,00

100,0

-

tichete de cre

27

 

 

 

 

-

tichete cadou

28

79,35

79,35

0,00

100,0

h)

Alte cheltuieli

29

403,45

668,02

264,57

165,6

2

Cheltuieli financiare, din care:

30

70,84

70,84

0,00

100,0

 

- cheltuieli privind dobânzile

31

 

 

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

32

70,84

70,84

0,00

100,0

3

Cheltuieli extraordinare

33

 

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

34

550,00

670,00

120,00

121,8

IV

IMPOZIT PE PROFIT

35

88,00

107,20

19,20

121,8

V

REZULTATUL NET

36

462,00

562,80

100,80

121,8

VI

ACOPERIREA. PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

 

 

 

 

VII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:

38

462,00

562,80

100,80

121,8

a)

pentru cointeresarea personalului

39

92,40

112,56

20,16

121,8

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului national, în conformitate cu planul de investitii si dotări le acestuia, aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator

40

277,20

337,68

60,48

121,8

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

92,40

112,56

20,16

121,8

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

42

2.375,00

2.375,00

0,00

100,0

1

Surse proprii

43

1.003,70

1.003,70

0,00

100,0

2

Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

201,00

201,00

0,00

100,0

3

Credite bancare pentru investitii

45

 

 

 

 

 

- interne

46

 

 

 

 

 

- externe

47

 

 

 

 

4

Alte surse

48

1.170,30

1.170,30

0,00

100,0

IX

UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

49

2.375,00

2.375,00

0,00

100,0

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

50

2.375,00

2.375,00

0,00

100,0

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

51

 

 

 

 

 

- interne

52

 

 

 

 

 

- externe

53

 

 

 

 

X

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

 

1

Venituri totale (rd.1)

54

7.930,85

9.542,05

1.611,20

120,3

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

7.380,85

8.872,05

1.491,20

120,2

3

Rezultate (+/-)(rd,54-rd.55)

56

550,00

670,00

120,00

121,8

4

Număr mediu personal, total institut, din care:

57

120

125

5,00

104,2

 

- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare

58

80

84

4,00

105,0

5

Câstigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei / persoană)

59

1.826,64

2.106,11

279,47

115,3

6

Câstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

60

2.097,22

2.418,09

320,87

115,3

7

Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)

61

7,45

7,55

0,10

101,3

8

Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.2/rd.57)

62

65,74

76,00

10,26

115,6

9

Rata rentabilitătii financiare (rd.38 x 100/capital propriu)

63

9,33

9,33

0,00

100,0

10

Plăti restante

64

114,00

114,00

0,00

100,0

11

Creante de încasat

65

2.470,00

2.470,00

0,00

100,0

 

*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4375.82 mii lei, încheiate până la data de 31 decembrie 2007 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 150 mii lei.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general

 

NOTĂ: în cheltuielile cu salariile pe anul 2007. s-au cuprins si:

- suma de 100 mii lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

- suma de 111 mii lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „IDS BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 27 noiembrie 2007, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „IDS BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „IDS BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Timisoara, Bd. Cetătii nr. 75, judetul Timis, număr de ordine în registrul comertului J 35/2625/10.07.2007, cod unic de înregistrare 22087319/10.07.2007, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 1.023.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „LEON FINANCIAL - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 27 noiembrie 2007, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „LEON FINANCIAL - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „LEON FINANCIAL - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Hristo Botev nr. 1, camera 99, sectorul 3, număr de ordine în registrul comertului J 40/3101/2007, cod unic de înregistrare 21099404, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia de a prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 3 decembrie 2007.

Nr. 1.024.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.250/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 30 octombrie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. crt. 20 „Judetul Harghita”, la coloana a doua „Unitatea administrativ-teritorială”, la pozitia 13, în loc de: „orasul Băile Tusnad”se va citi: „comuna Tusnad”.

 

La Hotărârea Guvernului nr. 973/2007 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 3 septembrie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la nr. 9, în loc de: „Spînu Angela, fiica lui Vălută Gheorghe si Liuba (născută la 13 februarie 1937 în localitatea Dereneu) ....”se va citi: „Spanu Angela, fiica lui Vălută Gheorghe si Liuba (născută la 13 februarie 1937 în localitatea Dereneu) ....”;

- în anexa nr. 1, la nr. 10, în loc de: „Spînu Vlad, fiul lui Gheorghe (născut la 16 iulie 1929 în localitatea Mihăileni, judetul Bălti) si Vera, născut la data de 30 iulie 1962 în localitatea Mihăileni, raionul Rîscani, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mihăileni, raionul Rîscani.; Copii minori: Spînu Corina, născută la data de 15 iulie 1989.” se va citi: „Spanu Vlad, fiul lui Gheorghe (născut la 16 iulie 1929 în localitatea Mihăileni, judetul Bălti) si Vera, născut la data de 30 iulie 1962 în localitatea Mihăileni, raionul Rîscani, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mihăileni, raionul Rîscani.; Copii minori: Spanu Corina, născută la data de 15 iulie 1989.”;

- în anexa nr. 4, la nr. 3, în loc de: „Barladeanu Tatiana, fiica lui Rîbac Anatolie si Elena ...se va citi: „Barladeanu Tatiana, fiica lui Rîbac Oleg si Elena ...”.