MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 847         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 decembrie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.017. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 936 din 18 octombrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.101 din 22 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) lit. A pct. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

 

Decizia nr. 1.102 din 22 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

 

Decizia nr. 1.104 din 22 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra CECULUI

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.458. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetele Brasov, Galati, Maramures, Olt, Tulcea si Vrancea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.261. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - PM „Protectia mediului”, editia 3/2007

 

2.099. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile ministrului internelor si reformei administrative,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate si rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari, subofiterilor si functionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri, prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 1.017.

 

*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 936

din 18 octombrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2

din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Nicolae Daniel Pepy în Dosarul nr. 8.835/300/2006 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 1.149 D/2007 având ca obiect aceeasi exceptie de neconsti ­tutionalitate, ridicată de Societatea Comercială „Euro Utimex” - S.R.L. în Dosarul nr. 14.106/300/2006 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor sus -mentionate, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.149 D/2007 la Dosarul nr. 1.054 D/2007, care este primul înregistrat.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că se impune păstrarea jurisprudentei Curtii în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 18 mai 2007 si 28 iunie 2007, pronuntate în dosarele nr. 8.835/300/2006 si nr. 14.106/300/2006,

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată în cauze în care s-au formulat cereri de recuzare ale judecătorilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitia legală criticată este neconstitutională, deoarece limitează posibilitatea părtii care a cerut recuzarea unui judecător de a-si dovedi temeinicia cererii.

Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, asa cum a statuat si Curtea în jurisprudenta sa.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă având următorul cuprins: „Nu se admite interogatoriul ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare.”

Exceptia de neconstitutionalitate este raportată la art. 21 referitor la accesul liber la justitie, la art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică si la art. 53 referitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti din Legea fundamentală, precum si la dispozitiile art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 746 din 13 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 1 noiembrie 2007, a retinut că judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei si nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii. Astfel, legiuitorul a avut în vedere instituirea unei proceduri simple si operative de solutionare a acestei cereri.

În acest scop, textul de lege criticat prevede inadmisibilitatea interogatoriului ca probă (prevederile legale care reglementau jurământul fiind abrogate în prezent), fără a aduce însă atingere dispozitiilor art. 21 din Constitutie si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea observă că prin textul de lege criticat nu se restrânge exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti din Legea fundamentală si că dispozitiile art. 52 din Constitutie nu sunt incidente în spetă, acestea referindu-se la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică printr-un act administrativ.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Nicolae Daniel Pepy în Dosarul nr. 8.835/300/2006 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucuresti - Sectia civilă si de Societatea Comercială „Euro Utimex” - S.R.L. în Dosarul nr. 14.106/300/2006 al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 octombrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.101 din 22 noiembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) lit. A pct. d)

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. 1 lit. A pct. h) si i) din Ordonanta de urgen t ă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, excepie ridicată de Societatea Comercială „Soti Comprest” - S.R.L. cu sediul în Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta, în Dosarul nr. 4.119/212/2006 al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde Garda Natională de Mediu - Comisariatul Constanta, prin consilier juridic, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Gărzii Nationale de Mediu - Comisariatul Constanta solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la opiniile exprimate în punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 8 iunie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 4.119/212/2006, Judecătoria Constanta - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconsti ­tutionalitate a dispozi t iilor art. 51 alin. (1) lit. A pct. h) si i) din Ordonanta de urgenă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Soti Comprest” - S.R.L. cu sediul în Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei susţine că dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. A pct. h) si i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 contravin prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (2) teza întâi si alin. (8) referitoare la garantarea si ocrotirea proprietătii private, ale art. 45 privind libertatea economică, ale art. 57 privind exercitarea drepturilor si libertătilor si ale art. 135 care consacră caracterul economiei României de economie de piată. Se arată în acest sens că prevederile de lege criticate încalcă „dreptul de proprietate al celui care repară, în regie proprie, anumite bunuri, astfel încât activitatea desfăsurată apare ca fiind una casnică, pentru care nu este necesară realizarea unui proiect de investitii. Niciun bun nu poate fi exclus, direct sau indirect, din sfera de cuprindere a dreptului de proprietate, iar desfăsurarea normală a activitătii de modernizare a unor constructii nu poate fi limitată. Limitele dreptului de proprietate privată nu pot fi decât cele stabilite expres de lege si privesc doar sarcinile care grevează proprietatea. Ele trebuie, însă, să fie proportionale cu situatia ce le determină”.

De asemenea, s-a sustinut că textele de lege criticate pentru neconstitutionalitate încalcă „liberul acces al persoanei la o activitate economică, la libera initiativă, prin antrenarea răspunderii contraventionale, urmărindu-se instituirea unor limitări în cazul unor activităti care nu sunt de interes public”.

Sub un alt aspect, s-a sustinut că „autoritătile publice trebuie să aplice si să interpreteze legea în litera si spiritul ei, iar potrivit textului legal, activitatea de recuperare a deseurilor se referă la acele deseuri care pot pune în pericol sănătatea populatiei sau protectia mediului si nu trebuie să lezeze dreptul de proprietate sau să aducă atingere drepturilor fundamentale ale cetătenilor”.

În sfârsit, se arată că „scopul legii trebuie să fie acela de a asigura desfăsurarea activitătii societătilor comerciale, iar nu de a crea bariere prin instituirea obligaiei de a obtine avize în domenii ce nu corespund obiectului de activitate ai acestora”.

Judecătoria Constanta - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale, astfel cum a statuat si Curtea Constitutională în jurisprudenta sa.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că prevederile legale criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare a Curtii, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispoziiile art. 51 alin. (1) lit. A pct. h) si i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 61/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 19 septembrie 2006.

Însă, anterior sesizării Curtii Constitutionale, prevederile art. 51 alin. (1) au fost modificate si completate prin art. I pct. 16 din Legea nr. 27/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 18 ianuarie 2007. În urma acestei modificări, solutia legislativă a art. 51 alin. (1) lit. A pct. h) a fost preluată de art. 51 alin. (1) lit. A pct. d), iar dispozitiile lit. i) nu au mai fost preluate.

Asa fiind, Curtea urmează să se pronunte numai asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 51 alin. (1) lit. A pct. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, care au următorul cuprins: „Următoarele fapte constituie contraventie si se sanctionează după cum urmează:

A. cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru: [...]

d) transportul si eliminarea deseurilor fără asigurarea măsurilor de protectie a sănătătii populatiei si a mediului.”

Autorul exceptiei consideră că acest text de lege contravine prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (2) teza întâi si alin. (8) referitoare la garantarea si ocrotirea proprietătii private, ale art. 45 privind libertatea economică, ale art. 57 privind exercitarea drepturilor si a libertătilor si ale art. 135 care consacră caracterul economiei României de economie de piată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

1. Referitor la sustinerea autorului exceptiei privind încălcarea art. 44 alin. (2) teza întâi si alin. (8) din Constitutie, se constată că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele motive:

În argumentarea criticilor sale, autorul exceptiei pleacă de la o premisă gresită, constând în absolutizarea exercitiului prerogativelor dreptului de proprietate. Or, chiar potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, continutul si limitele acestui drept sunt stabilite de lege. Conform acestor prevederi, legiuitorul este competent să determine cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau interesele particulare ale altor subiecte de drept, instituind limitări rezonabile în valorificarea sa, ca drept subiectiv garantat. Prin reglementarea dedusă controlului, legiuitorul nu a făcut decât să dea eficientă acestor imperative, în limitele si potrivit competentelor sale constitutionale.

Or, dreptul la un mediu sănătos si echilibrat ecologic este un drept fundamental, recunoscut si garantat de Legea fundamentală, care, la art. 35, instituie nu numai obligatia statului de a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept, ci si obligatia persoanelor fizice si juridice de a proteja si ameliora mediul înconjurător.

Dispozitiile art. 51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii din Legea fundamentală, Curtea Constitutională pronuntându-se în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate, prin Decizia nr. 511/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 19 iunie 2007. În motivarea deciziei, instanta constitutională a retinut că „prevederile de lege criticate nu aduc nicio atingere dreptului de proprietate privată ale cărui continut si limite sunt stabilite de lege. Dispozitiile art. 51 alin. (1) pct. 1 lit. A din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 reprezintă norme coercitive, instituind sanctiuni contraventionale pentru operatorii economici care nu respectă prevederile legale referitoare la regimul deseurilor”.

2. Sub aspectul sustinerii autorului exceptiei în sensul încălcării prevederilor art. 45 din Constitutie, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece principiul constitutional consacrat de acest text din Legea fundamentală nu are incidentă în cauză.

Critica de neconstitutionalitate a dispozitiei art. 51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 vizează, în esentă, modul în care agentul constatator a respectat procedura legală de aplicare a amenzii contraventionale. Ca atare, sustinerile autorului exceptiei se referă, în realitate, la aspecte legate de aplicarea textelor de lege criticate de către organele de control abilitate si nu constituie o veritabilă critică de neconstitutionalitate, care să reflecte relatia de contrarietate între textele de lege criticate si normele constitutionale invocate. Ele reprezintă motive specifice unei plângeri contraventionale formulate în fata instantei de judecată, care nu fac obiectul controlului instantei de contencios constitutional.

3. Cu privire la pretinsa încălcare a prevederilor art. 57 din Constitutie, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele motive:

Prevederile considerate neconstitutionale de autorul exceptiei nu numai că nu contravin principiului exercitării cu bună-credintă a drepturilor si libertătilor constitutionale, ci, dimpotrivă, dau eficientă acestui principiu.

Obiectivul urmărit de legiuitor este reprezentat de reglementarea activitătilor de producere si gestionare a deseurilor din categoriile prevăzute de actul normativ criticat, cu asigurarea unui nivel corespunzător de protectie a mediului si a sănătătii populatiei. În acest sens, s-a urmărit cu prioritate: prevenirea sau reducerea producerii de deseuri si a gradului de periculozitate al acestora, prin dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale; dezvoltarea tehnologiei si comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra cresterii volumului sau periculozitătii deseurilor ori asupra riscului de poluare; dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finală a substantelor periculoase din deseurile destinate valorificării, precum si reutilizarea, valorificarea deseurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obtin materii prime secundare ori utilizarea deseurilor ca sursă de energie.

Pentru realizarea obiectivelor mentionate si în vederea asigurării respectării obligatiilor ce revin categoriilor de subiecte de drept prevăzute în cuprinsul actului normativ criticat, la art. 51 din ordonantă se instituie un sistem de sanctiuni.

Asa cum s-a arătat, autorul exceptiei a invocat neconstitutionalitatea prevederilor art. 51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, având în vedere ratiuni care privesc interpretarea si aplicarea acestui act normativ. Or, problema stabilirii corecte a situatiei de fapt si a temeiului juridic al cererii de chemare în judecată fiind o problemă de interpretare a legii, revine în competenta instantei de judecată, iar nu în aceea a Curtii Constitutionale.

4. Referitor la sustinerea autorului exceptiei în sensul încălcării art. 135 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Constitutie, se constată că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele motive:

Respectarea obligatiilor privind protectia mediului nu aduce în niciun fel atingere liberei initiative si concurentei, nu afectează libertatea comertului ori crearea cadrului pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Potrivit art. 91 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000, se exceptează de la obligatia de a solicita si obtine autorizatia de mediu, în măsura în care deseurile nu sunt deseuri periculoase, activitătile desfăsurate de persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care elimină propriile lor deseuri la locul de producere, precum si cele care desfăsoară operatii de valorificare, dacă: a) autoritătile competente au adoptat reglementări generale pentru fiecare tip de activitate, prin care se stabilesc tipurile si cantitătile de deseuri si conditiile impuse pentru ca activitatea respectivă să poată fi exceptată de la autorizare; si b) tipurile sau cantitătile de deseuri si metodele de eliminare sau valorificare sunt în conformitate cu conditiile prevăzute la art. 5.

Asadar, în niciun caz nu s-ar putea considera că legiuitorul ar fi creat bariere în desfăsurarea activitătii societătilor comerciale, prin impunerea obtinerii „unor avize în domenii ce nu corespund obiectului de activitate al acestora”, astfel cum sustine autorul exceptiei.

Valorificarea factorilor de productie si a potentialului comercial trebuie să se realizeze pe baza principiilor care conduc la dezvoltarea durabilă a societătii, sens în care toate categoriile de subiecte de drept trebuie să aducă la îndeplinire îndatorirea ce le revine, potrivit dispozitiilor art. 35 din Constitutie, de a proteja si ameliora mediul înconjurător, inclusiv prin respectarea normelor ce realizează cadrul legislativ pentru exercitarea dreptului fundamental la un mediu sănătos si echilibrat ecologic.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) lit. A pct. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Soti Comprest” - S.R.L. cu sediul în Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta, în Dosarul nr. 4.119/212/2006 al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 noiembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.102 din 22 noiembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea

timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

           

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Virgiliano Exim” - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 2.599/312/2007 al Judecătoriei Slobozia.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere că legea criticată a fost abrogată expres, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 5 iulie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 2.599/312/2007,Judecătoria Slobozia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Virgiliano Exim” - S.R.L. din Constanta.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale deoarece, „contrar prevederilor art. 23 alin. (12) si art. 45 din Constitutie, persoanele juridice sunt sanctionate pentru fapte care sunt obligatorii de îndeplinit în sarcina unor persoane fizice”.

Judecătoria Slobozia consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată deoarece sanctiunea prevăzută de art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 apare ca justificată si nu poate fi de natură să încalce protectia constitutională a dreptului la libertate economică si individuală, accesul liber al persoanei la libera initiativă i exercitarea de activităti economice în conditiile legii.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 sunt constitutionale. În acest sens, arată că operatorul economic în activitatea căruia s-a constatat săvârsirea unei contraventii nu poate invoca principiul libertătii economice, în conditiile în care acesta nu a respectat prevederile legale. Totodată, stabilirea circumstantelor săvârsirii unei contraventii si sanctionarea acestora prin amendă reprezintă optiunea legiuitorului, care garantează exercitarea liberei initiative si accesul liber al persoanei la o activitate economică. Cât priveste invocarea încălcării dispozitiilor art. 23 alin. (12) din Constitutie, arată că acestea nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată prin Legea nr. 466/2003, cu modificările si completările ulterioare.

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia apreciază că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 23 alin. (12) privind libertatea individuală si art. 45 privind libertatea economică.

Examinând exceptia, Curtea constată că, ulterior sesizării sale, a fost emisă Ordonanta Guvernului nr. 37 din 7 august 2007 - care stabileste cadrul de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operatiuni de transport rutier ce fac obiectul Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 561/2006 de armonizare a anumitor dispozitii din domeniul social privind transportul rutier si amendare a Regulamentului Consiliului nr. 3.821/85 si Regulamentului Consiliului nr. 2.135/98 si abrogare a Regulamentului Consiliului nr. 3.820/85 sau operatiuni de transport rutier care fac obiectul Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internationale -, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007.

Potrivit art. 13 din ordonantă, pe data intrării sale în vigoare se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane, cu modificările si completările ulterioare.

Asa fiind, rezultă că, în temeiul dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, potrivit cărora aceasta „[...] decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei [...]”, dispozitii coroborate cu cele ale art. 29 alin. (6) din aceeasi lege, care prevăd că „[...] exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1) [...]”, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002, ce face obiectul prezentului dosar, a devenit inadmisibilă, ulterior sesizării legale a Curtii Constitutionale, prin Încheierea din 5 iulie 2007 a Judecătoriei Slobozia. În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Virgiliano Exim” - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 2.599/312/2007 al Judecătoriei Slobozia.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 noiembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.104 din 22 noiembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. 1 pct. 3

din Legea nr. 59/1934 asupra CECULUI

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marilena Mincă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra CECULUI, exceptie ridicată de Alexandru Mădălin Niculae în Dosarul nr. 1672/324/2006 al Judecătoriei Tecuci.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. Arată că, în cauză, nu se invocă o problemă de constitutionalitate, ci de interpretare a legii, determinată de intrarea în vigoare, ulterior adoptării textului de lege criticat, a Codului penal, care nu mai prevede sistemul cumulativ al pedepselor, ci sistemul alternativ. De asemenea, face referire si la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 10 iulie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 1.672/324/2006, Judecătoria Tecuci a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra CECULUI, exceptie ridicată de Alexandru Mădălin Niculae.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat încalcă prevederile art. 23 alin. (12), art. 73 alin. (3) lit. h) si ale art. 154 din Constitutie. În acest sens, arată că sanctiunea aplicată pentru fapta cuprinsă în art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 nu este în concordantă cu normele de drept penal care prevăd expres pedepsele ce se pot aplica persoanelor care au săvârsit fapte penale, prin aceea că instituie un regim sanctionator mai drastic. Totodată, apreciază că, potrivit textului de lege criticat, aceeasi faptă este sanctionată cu două pedepse principale - amenda si închisoarea, în contradictie cu dispozitiile constitutionale. În opinia autorului exceptiei, principiul legalitătii incriminării impune ca pentru o faptă prevăzută de legea penală să nu poată fi aplicată decât o pedeapsă, în modalitatea si limitele prevăzute de legea specială, respectiv Codul penal.

Judecătoria Tecuci consideră că exceptia de neconstitu ­tionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât „nu este încălcat principiul constitutional al legalitătii incriminării sau accesul liber la o activitate economică, dat fiind faptul că incriminarea acestei fapte într-o lege specială reprezintă o problemă de politică penală, având drept scop protejarea relatiile sociale cu caracter patrimonial ce presupun o anumită încredere pe care cei ce intră în aceste relatii trebuie să si-o acorde”.

Avocatul Poporului apreciază că „aplicarea unei pedepse care să cuprindă în mod cumulativ atât pedeapsa amenzii, cât si pe cea a închisorii nu reprezintă sanctionarea unei fapte de două ori, ci doar o modalitate de sanctionare a unei persoane care a săvârsit o infractiune care tine strict de aspecte de politică penală, în sistemele legislative ale unor tări existând posibilitatea de sanctionare a faptelor penale cu pedeapsa închisorii cumulativ cu cea a amenzii”. În ceea ce priveste problema neadaptării prevederilor art. 84 din Legea nr. 59/1934 la dispozitiile Codului penal român actual, se arată că aceasta „nu reprezintă o problemă de constitutionalitate, ci o problemă de neconcordantă între două acte normative aflate în vigoare”. Se face referire si la Decizia nr. IX din 24 octombrie 2005 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie referitoare la recursul, în interesul legii, cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, în raport cu reglementarea prevăzută prin art. 215 alin. (4) din Codul penal pentru faptele de înselăciune în legătură cu emiterea unui cec. Prin această decizie s-a retinut că prevederile art. 84 alin. 1 pct. 2 din Legea nr. 59/1934, neabrogate prin Legea nr. 140/1996, ca urmare a introducerii alin. 4 în art. 215 din Codul penal, si nici prin dispozitii anterioare, nu pot fi considerate scoase din vigoare, ele producându-si efectele. În concluzie, consideră că dispozitiile art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra CECULUI, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 1 mai 1934, având următorul cuprins: „Se va pedepsi cu amendă de la 5.000-100.000 lei si închisoare de la 6 luni până la 1 an, afară de cazul când faptul constituie un delict sanctionat cu o pedeapsă mai mare, în care caz se aplică această pedeapsă: „[...] 3. Oricine emite un cec cu dată falsă sau căruia îi lipseste unul din elementele esentiale arătate de alineatele 1, 2, 3 si 5 al art. 1 si art. 11.”

În motivarea exceptiei se invocă dispozitiile constitutionale ale art. 23 alin. (12) privind libertatea individuală, ale art. 45 privind libertatea economică, ale art. 73 alin. (3) lit. h) referitoare la categoriile de legi si ale art. 154 privind conflictul temporal de legi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în realitate, criticile formulate în prezenta cauză de autorul exceptiei vizează interpretarea si aplicarea textului de lege ce face obiectul exceptiei din perspectiva succesiunii legilor în timp. Astfel, art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 prevede aplicarea pentru aceeasi infractiune, în mod cumulativ, a pedepsei amenzii si închisorii, în timp ce Codul penal nu mai reglementează posibilitatea acestui cumul, legiuitorul optând pentru sistemul alternativ al pedepselor.

Prin prisma acestei contradictii, se apreciază că acest text de lege, adoptat anterior intrării în vigoare a Codului penal, contravine principiului legalitătii incriminării si stabileste un regim sanctionator mai drastic.

Or, asemenea critici nu intră în competenta Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată. În plus, asa cum a statuat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, de exemplu prin

Decizia nr. 495 din 16 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 19 ianuarie 2005, examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acelui text cu dispozitiile constitutionale pretins încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei.

De altfel, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 84 alin. 1 din Legea nr. 59/1934, sub aspectul unor critici similare, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 645 din 28 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 21 august 2007.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate pronuntată de Curte cu acel prilej, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra CECULUI, exceptie ridicată de Alexandru Mădălin Niculae în Dosarul nr. 1.672/324/2006 al Judecătoriei Tecuci. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 22 noiembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetele Brasov, Galati, Maramures, Olt, Tulcea si Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 18.450 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în judetele Brasov, Galati, Maramures, Olt, Tulcea si Vrancea.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 18.450 mii lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007.

Art. 3. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.458.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe unităti administrativ-teritoriale a sumelor ce se alocă pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale

produse în judetele Brasov, Galati, Maramures, Olt, Tulcea si Vrancea

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatia sumei alocate

Suma alocată - mii lei -

 

TOTAL:

 

18.450

1.

Judetul Brasov

 

3.352

 

Comuna Sâmbăta de Sus

Lucrări de refacere a drumului comunal Valea Sâmbetei, poduri, podete si lucrări de alimentare cu apă în zona turistică Sâmbăta de Sus

3.352

2.

Judetul Galati

 

3.135

 

Bugetul propriu al judetului Galati

Lucrări de refacere a drumurilor judetene (DJ 241 G, DJ 241 A, DJ 240,DJ 243 A, DJ 252 G, DJ 251 I)

625

 

Municipiul Tecuci

Lucrări de refacere a unor străzi

1.300

 

Comuna Gohor

Lucrări de refacere a drumurilor comunale (DC 88, DC 84) si sătesti, ravenă santuri

600

 

Comuna Priponesti

Lucrări de refacere a drumului comunal DC 94, a unor drumuri sătesti si a unui pod

100

 

Comuna Poiana

Lucrări de refacere a drumurilor sătesti

150

 

Comuna Buciumeni

Lucrări de refacere a drumurilor comunale (DC 75, DC 48, DC 74, DC 62, DC 20) si sătesti

60

 

Comuna Brăhăsesti

Refacerea drumului comunal din satul Toflea

300

3.

Judetul Maramures

 

2.500

 

Orasul Borsa

Executarea unor lucrări urgente pentru punerea în sigurantă a zonei afectate de alunecarea de teren

2.500

4.

Judetul Olt

 

3.072

 

Comuna Morunglav

Lucrări urgente de amenajare si consolidare a malului stâng al râului Oltet, pentru înlăturarea efectelor fenomenului de eroziune

3.072

5.

Judetul Tulcea

 

700

 

Bugetul propriu al judetului Tulcea

Executarea unor lucrări privind decolmatarea gârlei Sontea-Veche pe tronsonul amonte

700

6.

Judetul Vrancea

 

5.691

 

Bugetul propriu al judetului Vrancea

Lucrări de refacere a podului peste pârâul Zăbrăuti, situat pe drumul

judetean DJ 205 J, la km 15+400, si executarea unor lucrări de regularizare a albiei

pârâului Zăbrăuti în satul Mănăstioara, comuna Fitionesti

2.924

 

Comuna Chiojdeni

Lucrări de reabilitare a drumurilor de interes local

397

 

Comuna Homocea

Lucrări de reabilitare a drumului comunal DC 17 si a drumurilor de interes local

776

 

Comuna Jitia

Lucrări de reabilitare a podului si podetelor din comună

305

 

Comuna Fitionesti

Refacerea a două poduri afectate

311

 

Comuna Andreiasu de Jos

Reabilitarea unor drumuri de interes local

978

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - PM „Protectia mediului”,

editia 3/2007

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian al României, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-PM „Protectia mediului”, editia 3/2007, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Derogările emise în conformitate cu prevederile Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR-PM, editia 2/2003, îsi păstrează valabilitatea până la data expirării acestora, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 193/2003 pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR-PM, editia 2/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 16 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor si Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 1.261.

 

ANEXĂ

 

REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR - PM

„Protectia mediului”, editia 3/2007

 

CAPITOLUL I

Generalităti

 

RACR - PM 1.001 Preambul

(1) Reglementările aeronautice civile române sunt emise sau adoptate în conformitate cu prevederile legislatiei nationale în vigoare, cu Conventia privind aviatia civilă internatională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, denumită în continuare Conventie, precum si cu prevederile altor tratate internationale la care România a aderat sau este parte, astfel încât să se asigure un caracter unitar, coerent si modern procesului de elaborare si dezvoltare a cadrului national de reglementare specific domeniului.

(2) În conformitate cu prevederile Codului aerian civil si în scopul reglementării domeniului aviatiei civile, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat, emite reglementări aeronautice civile române, care au caracter obligatoriu pentru toti agentii aeronautici civili, precum si pentru persoanele care îsi propun ori desfăsoară activităti în zonele supuse servitutilor de aeronautică civilă.

(3) Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), în calitate de organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, asigură aplicarea reglementărilor aeronautice civile nationale, precum si supravegherea respectării lor de către persoanele juridice si fizice, române sau străine, care furnizează servicii ori produse pentru aviatia civilă din România, realizând astfel functia de supraveghere a sigurantei în domeniul aviatiei civile.

(4) Reglementarea aeronautică civilă română RACR-PM, editia 3/2007, a fost elaborată în scopul armonizării cadrului legislativ national în domeniul aviatiei civile cu prevederile actualelor acte normative adoptate de institutiile comunitare pentru îndeplinirea obiectivului strategic, asumat de Comunitatea Europeană, de reducere a impactului activitătilor aeronautice asupra mediului.

(5) Reglementarea aeronautică civilă română RACR-PM, editia 3/2007, asigură transpunerea în legislatia natională a următoarelor reglementări europene:

• Directiva 2002/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 iunie 2002 privind stabilirea regulilor si procedurilor pentru introducerea restrictiilor de operare legate de zgomot pe aeroporturile Comunitătii;

• Directiva 2006/93/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind reglementarea operării avioanelor care intră sub incidenta părtii a II-a, cap. 3, vol. 1 din anexa 16 la Conventia privind aviatia civilă internatională;

• Directiva 89/629/CEE a Consiliului European din 4 decembrie 1989 privind limitarea emisiilor de zgomot produse de avioanele civile subsonice cu reactie.

RACR-PM 1.005 - Definitii

În sensul prezentei reglementări, termenii de mai jos au următorul înteles:

1. abordare echilibrată - modalitatea în care autoritătile responsabile analizează măsurile disponibile în vederea solutionării problemei zgomotului pe un aeroport situat pe teritoriul României, respectiv efectul previzibil al reducerii zgomotului aeronavei la sursă, măsurile de amenajare si administrare a terenurilor, inclusiv a celor din vecinătatea aeroporturilor, procedurile operationale de reducere a zgomotului, precum si restrictiile de operare;

2. aeroport - aeroport civil din România care are mai mult de 50.000 de miscări cu aeronave civile subsonice cu reactie, pe an calendaristic (o miscare fiind o decolare sau o aterizare), luându-se în considerare media ultimilor 3 ani calendaristici anteriori aplicării prevederilor prezentei reglementări;

3. aeroport urban - aeroport situat în interiorul unei aglomerări urbane, ale cărui piste nu au căi de rulare la decolare mai lungi de 2.000 m si care asigură numai legături directe între România si statele europene si/sau zboruri interne, unde un număr semnificativ de persoane este afectat de zgomotul aeronavelor si unde orice crestere a numărului de miscări ale aeronavelor generează un impact negativ semnificativ, avându-se în vedere gradul de poluare fonică extrem de ridicat. Aeroporturile situate în interiorul unei aglomerări de pe teritoriul României sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, cu modificările si completările ulterioare;

4. aeronave marginale - avioane civile subsonice cu reactie care satisfac limitele de certificare specificate în vol. I, partea a II-a, cap. 3 al anexei 16 la Conventie, cu o marjă cumulată nu mai mare de 5 EPNdb (zgomot efectiv perceput în decibeli), unde marja cumulată, exprimată în EPNdb, este obtinută prin adunarea marjelor individuale (de exemplu, diferenta dintre nivelul de zgomot certificat si nivelul de zgomot maxim permis) în fiecare dintre cele trei puncte de referintă pentru măsurarea zgomotului, asa cum sunt definite în partea a II-a, cap. 3, vol. I din anexa 16 la Conventie;

5. avioane civile subsonice cu reactie - avioane care au masa maximă certificată la decolare de 34.000 kg sau mai mare ori care au o capacitate maximă certificată pentru transport pasageri, pentru tipul de avion în cauză, mai mare de 19 locuri, exclusiv locurile pentru membrii echipajului;

6. certificat acustic - document emis de o autoritate competentă, care atestă conformarea cu standardele de certificare acustice aplicabile;

7. înmatriculare avion - actiunea oficială prin care se stabileste nationalitatea unui avion prin introducerea acestuia în registrul de înmatriculare;

8. părti interesate - persoane fizice sau juridice afectate ori susceptibile de a fi afectate de zgomot sau care au un interes legitim pentru introducerea măsurilor de reducere a zgomotului, inclusiv a restrictiilor de operare;

9. restrictii de operare - actiunea prin care se limitează sau se reduce accesul avioanelor civile subsonice cu reactie pe un aeroport, datorită zgomotului produs. Aceasta include restrictii de operare care vizează retragerea din exploatare a aeronavelor marginale pe anumite aeroporturi, precum si restrictii de operare partiale care limitează, pentru o perioadă de timp, operarea avioanelor civile subsonice cu reactie.

 

CAPITOLUL II

Introducerea restrictiilor de operare legate de zgomot pe aeroporturile din România

 

RACR-PM 2.001 - Baza legală

Prezentul capitol reprezintă transpunerea în legislatia natională a prevederilor Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind stabilirea regulilor si procedurilor pentru introducerea restrictiilor de operare legate de zgomot pe aeroporturile Comunitătii.

RACR-PM 2.005 - Obiective

Obiectivele acestui capitol sunt:

a) stabilirea regulilor nationale care să faciliteze introducerea, într-o manieră omogenă, a restrictiilor de operare la nivelul aeroporturilor din România, astfel încât să se limiteze sau să se reducă numărul persoanelor afectate de efectele nocive ale zgomotului;

b) crearea unui cadru care să protejeze cerintele pietei interne;

c) promovarea dezvoltării capacitătii aeroportuare în armonie cu mediul înconjurător;

d) facilitarea îndeplinirii obiectivelor specifice de diminuare a zgomotului la nivelul fiecărui aeroport;

e) facilitarea alegerii unor măsuri dintre cele disponibile, cu scopul de a obtine un beneficiu maxim pentru mediul înconjurător, într-o manieră eficientă din punct de vedere economic.

RACR-PM 2.015 - Autoritatea competentă

În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, autoritatea competentă pentru toate aspectele care intră sub incidenta prezentului capitol este Ministerul Transporturilor.

RACR-PM 2.020 - Reguli generale privind gestionarea zgomotului aeronavelor

(1) Gestionarea problemelor legate de zgomot pe aeroporturile situate pe teritoriul national se realizează printr-o abordare echilibrată, prin actiuni în următoarele directii:

(i) reducerea zgomotului aeronavelor la sursă;

(ii) amenajarea si administrarea terenurilor, inclusiv a celor din vecinătatea aeroporturilor; (iii) implementarea de proceduri operationale de reducere a zgomotului; (iv) introducerea de către Ministerul Transporturilor de restrictii de operare; (v) acordarea unor avantaje economice.

(2) Atunci când se au în vedere restrictii de operare, Ministerul Transporturilor trebuie să ia în considerare atât costurile preconizate, cât si beneficiile diferitelor măsuri aplicabile, precum si caracteristicile fiecărui aeroport.

(3) Măsurile sau combinatiile de măsuri luate în conformitate cu prevederile prezentului capitol nu trebuie să fie mai restrictive decât este necesar pentru atingerea obiectivului privind protectia mediului, stabilit pentru un anumit aeroport. Aceste măsuri nu trebuie să introducă niciun fel de discriminare în functie de nationalitatea sau de identitatea transportatorului aerian ori a constructorului aeronavei.

(4) Restrictiile de operare bazate pe performante trebuie să aibă la bază numai performantele acustice ale aeronavei, determinate prin procedura de certificare efectuată în conformitate cu vol. I din anexa 16 la Conventie, editia a 3-a (iulie 1993).

RACR-PM 2.025 - Reguli de evaluare

(1) Atunci când se are în vedere introducerea unei restrictii de operare se iau în considerare, în măsura în care acest lucru este posibil si aplicabil, informatiile cuprinse în anexa la RACR-PM 2.025 referitoare la caracteristicile aeroportului si la restrictiile de operare preconizate.

(2) Atunci când proiectele aeroportuare sunt supuse unei evaluări a impactului asupra mediului, în conformitate cu legislatia natională în domeniu, se consideră că evaluarea efectuată satisface cerintele RACR-PM 2.025 (1), dacă aceasta tine seama, în măsura în care este posibil, de informatiile specificate în anexa la RACR-PM 2.025.

RACR-PM 2.030 - Reguli privind introducerea restrictiilor de operare în scopul retragerii din exploatare a aeronavelor marginale

(1) Atunci când evaluarea tuturor măsurilor posibile, inclusiv a restrictiilor de operare partiale, efectuată în conformitate cu cerintele prevăzute la RACR-PM 2.025, demonstrează că pentru atingerea obiectivelor acestui capitol este necesară introducerea de restrictii având ca scop retragerea din exploatare a aeronavelor marginale pe un aeroport, se aplică următoarele reguli:

a) timp de 6 luni după efectuarea evaluării si luarea unei decizii privind introducerea unei restrictii de operare, nu se admite cresterea volumului de operatiuni efectuate cu aeronave marginale pe aeroportul respectiv peste nivelul înregistrat în aceeasi perioadă a anului anterior;

b) după o perioadă de cel putin 6 luni de la luarea deciziei privind introducerea unei restrictii de operare, oricărui operator i se poate solicita să reducă numărul miscărilor aeronavelor marginale care deservesc aeroportul respectiv cu o rată anuală nu mai mare de 20% din numărul total initial al acestor miscări.

(2) Conform regulilor de evaluare specificate în RACR-PM 2.025, pentru aeroporturile urbane se pot introduce măsuri mai stricte în ceea ce priveste definirea aeronavelor marginale, cu conditia ca aceste măsuri să nu afecteze avioanele civile subsonice cu reactie, care, fie prin certificarea initială, fie prin recertificare, se conformează standardelor de zgomot cuprinse în vol. I, partea a II-a, cap. 4 din anexa 16 la Conventie.

(3) Restrictiile de operare pe aeroporturile situate pe teritoriul României se introduc numai de către Ministerul Transporturilor.

RACR-PM 2.035 - Restrictii de operare existente

Prevederile RACR-PM 2.025 nu se aplică în cazul:

a) restrictiilor de operare deja existente la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei reglementări;

b) unor modificări tehnice minore la restrictiile de operare partiale care nu au implicatii semnificative asupra costurilor pentru operatorii aerieni care operează pe oricare aeroport din România si care au fost introduse după intrarea în vigoare a prezentei reglementări.

RACR-PM 2.040 Exceptii pentru aeronavele înmatriculate în tările în curs de dezvoltare

Aeronavele marginale înmatriculate în tările în curs de dezvoltare sunt exceptate de la restrictiile de operare introduse în conformitate cu prevederile RACR-PM 2.030, până la data de 28 martie 2012, cu conditia ca:

a) aeronavele în cauză, pentru care a fost emis un certificat de zgomot conform standardelor specificate în partea a II-a, cap. 3 vol. I din anexa 16 la Conventie, să fi operat pe aeroportul respectiv între 1 ianuarie 1996 si 31 decembrie 2001 (perioada de referintă); si

b) aeronavele în cauză să figureze, în perioada de referintă, în registrul din tara în curs de dezvoltare si să continue să fie operate de persoane fizice sau juridice din tara respectivă.

RACR-PM 2.045 - Exceptări pentru operatiunile de zbor cu caracter exceptional

În cazuri exceptionale, Ministerul Transporturilor poate autoriza operatiuni de zbor individuale, pe aeroporturile din România, ale unor aeronave marginale, care nu se pot efectua în baza altor articole ale prezentului capitol.

Exceptările se limitează la:

a) aeronave care efectuează operatiuni de zbor individuale cu caracter exceptional, astfel încât ar fi nerezonabil să nu li se acorde o exceptare temporară;

b) aeronave care efectuează zboruri nonprofit în scopul realizării lucrărilor de modificare, reparatie sau întretinere.

RACR-PM 2.050 - Consultări si transparentă

Pentru aplicarea prevederilor RACR-PM 2.025 si RACR-PM 2.030, Ministerul Transporturilor stabileste procedurile specifice de consultare a părtilor interesate, în conformitate cu legislatia natională în domeniu.

RACR-PM 2.055 - Notificări

(1) Ministerul Transporturilor trebuie să notifice părtile interesate cu privire la introducerea oricărei noi restrictii de operare, inclusiv asupra cauzelor care au condus la decizia de introducere a restrictiei având în vedere procesul de abordare echilibrată, astfel:

a) cu 6 luni anterior intrării în vigoare a restrictiilor prevăzute în RACR-PM 2.030 alin. (1) lit. a);

b) cu 12 luni anterior intrării în vigoare a restrictiilor prevăzute în RACR-PM 2.030 alin. (1) lit. b) si RACR-PM 2.030 alin. (2);

c) cu două luni înainte de organizarea reuniunii pentru planificarea orarelor aferente perioadei relevante, în cazul restrictiilor prevăzute în RACR-PM 2.030.

(2) Ministerul Transporturilor trebuie să informeze autoritătile competente din statele membre UE si Comisia Europeană cu privire la decizia de a introduce pe unul dintre aeroporturile din România o restrictie de operare, în baza prevederilor prezentului capitol.

(3) Ministerul Transporturilor trebuie să informeze Comisia Europeană cu privire la transpunerea în legislatia natională a prevederilor Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

(4) Ministerul Transporturilor trebuie să transmită Comisiei Europene, la cererea acesteia, informatii cu privire la modul de aplicare a prevederilor Directivei 2002/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului, transpusă în legislatia natională prin prezentul capitol.

RACR-PM 2.060 - Dreptul la apel

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a face apel, potrivit legislatiei nationale în vigoare, împotriva restrictiilor de operare introduse în conformitate cu prevederile RACR-PM 2.030 si RACR-PM 2.035 (b).

 

CAPITOLUL III

Acordarea autorizatiilor pentru utilizarea temporară pe aeroporturile situate pe teritoriul României a unor avioane civile subsonice cu reactie,

care nu au fost certificate acustic în conformitate cu standardele specificate în partea a II-a, cap. 3, vol. I din anexa 16 la Conventia privind aviatia civilă internatională

 

RACR-PM 3.001 - Baza legală

Hotărârea Guvernului nr. 1.074/2007 privind interzicerea operării pe aeroporturile din România a avioanelor civile care nu îndeplinesc standardele specificate în partea a II-a, cap. 3, vol. I din anexa 16 la Conventia privind aviatia civilă internatională, si prezentul capitol asigură transpunerea în legislatia natională a prevederilor Directivei 2006/93/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

RACR-PM 3.005 - Aplicabilitate

Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile avioanelor civile subsonice cu reactie, cu o masă maximă la decolare de 34.000 kg sau mai mare, ori cu o configuratie maximă certificată de transport pasageri pentru tipul respectiv de avion mai mare de 19 locuri, excluzând locurile rezervate echipajului, care nu îndeplinesc standardele specificate în partea a II-a, cap. 3, vol. I din anexa 16 la Conventie si a căror operare pe aeroporturile din România este interzisă, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2007.

RACR-PM 3.010 - Obiectiv

Obiectivul acestui capitol este de a stabili conditiile de acordare a autorizatiilor pentru utilizarea temporară pe aeroporturile situate pe teritoriul României a unor avioane civile subsonice cu reactie, cu o masă maximă la decolare de 34.000 kg sau mai mare ori cu o configuratie maximă certificată de transport pasageri pentru tipul respectiv de avion mai mare de 19 locuri, excluzând locurile rezervate echipajului si care nu au fost certificate acustic în conformitate cu standardele specificate în partea a II-a, cap. 3, vol. I din anexa 16 la Conventie.

RACR-PM 3.015 - Conditii de acordare a autorizatiilor pentru utilizarea temporară a unor avioane civile subsonice cu reactie, care nu au fost certificate acustic în conformitate cu standardele specificate în partea a II-a, cap. 3, vol. I din anexa 16 la Conventie

În cazuri exceptionale, bine justificate, Ministerul Transporturilor, prin AACR, poate acorda autorizatii pentru utilizarea temporară pe aeroporturile situate pe teritoriul României a unor avioane civile subsonice cu reactie, cu o masă maximă la decolare de 34.000 kg sau mai mare ori cu o configuratie maximă certificată de transport pasageri pentru tipul respectiv de avion mai mare de 19 locuri, excluzând locurile rezervate echipajului si care nu au fost certificate acustic în conformitate cu standardele specificate în partea a II-a, cap. 3, vol. I din anexa 16 la Conventie, după cum urmează:

a) avioane utilizate în operatiuni care prin natura lor exceptională ar face nerezonabilă neacordarea unei autorizatii temporare, astfel:

(i) operatiuni de zbor exclusiv pentru transportul, în misiuni oficiale, al unui monarh în functie si al membrilor apropiati ai familiei acestuia, al sefilor de stat, al sefilor de guvern si al ministrilor, dacă statutul zborului este indicat corespunzător în planul de zbor; (ii) operatiuni de zbor de căutare si salvare, autorizate de autoritătile competente; (iii) operatiuni de zbor umanitare, de evacuare medicală, de transport cargo în zone calamitate si pentru stingerea incendiilor; (iv) operatiuni de transport individual cargo, numai pe aeroporturile enumerate în anexa la RACR-3.015 si pentru care operatorul aeronavei, împreună cu beneficiarul transportului, demonstrează că, datorită naturii încărcăturii transportate, nu poate fi utilizat un alt tip de aeronavă; (v) operatiuni de zbor exclusiv pentru instruire în scopul obtinerii/ revalidării/ reînnoirii unei licente sau a unei calificări pentru personalul navigant, dacă acest lucru este indicat corespunzător în planul de zbor; (vi) operatiuni de zbor aflate în situatii de urgentă datorită unor cauze tehnice, unor conditii meteorologice nefavorabile, unor urgente medicale sau altor situatii de fortă majoră; b) avioane utilizate în operatiuni de zbor nonprofit în scopul realizării lucrărilor de modificare, reparatie sau întretinere a aeronavelor.

 

CAPITOLUL IV

Restrictii de înmatriculare pentru limitarea emisiilor de zgomot produse de avioanele civile subsonice cu reactie

 

RACR-PM 4.001 - Baza legală

Prezentul capitol asigură transpunerea în legislatia natională a prevederilor aplicabile ale Directivei 89/629/CEE a Consiliului European din 4 decembrie 1989 privind limitarea emisiilor de zgomot produse de avioanele civile subsonice cu reactie.

RACR-PM 4.005 - Aplicabilitate

Prevederile prezentului capitol sunt aplicabile avioanelor civile subsonice cu reactie, care au masa maximă la decolare de 34.000 kg sau mai mare ori care au o capacitate certificată pentru transport pasageri mai mare de 19 locuri.

RACR-PM 4.010 - Obiectiv

Obiectivul acestui capitol este de a stabili reguli pentru limitarea nivelului emisiilor acustice produse de avioanele civile subsonice cu reactie, pe teritoriul României.

RACR-PM 4.015 - Restrictii

Avioanele civile subsonice cu reactie care au masa maximă la decolare de 34.000 kg sau mai mare ori care au o capacitate certificată pentru transport pasageri mai mare de 19 locuri pot fi înmatriculate în Registrul unic de înmatriculare al aeronavelor civile din România numai dacă sunt certificate acustic în conformitate cu standarde cel putin egale cu cele specificate în partea a II-a, cap. 3, vol. I din anexa 16 la Conventie.

RACR-PM 4.020 - Derogări

Ministerul Transporturilor, prin AACR, poate acorda derogări de la prevederile RACR-PM 4.015 pentru:

a) avioanele de interes istoric;

b) avioanele utilizate de un operator dintr-un stat membru al Uniunii Europene înainte de 1 noiembrie 1989, închiriate în vederea cumpărării sau aflate sub contract de leasing în vigoare si care, în aceste cazuri, au fost înmatriculate într-un stat care nu face parte din Uniunea Europeană;

c) avioanele care au fost închiriate către operatori aerieni din state care nu fac parte din Uniunea Europeană si care, din această cauză, au fost radiate temporar din Registrul de înmatriculare al unui stat membru al Uniunii Europene;

d) un avion care înlocuieste un avion distrus în mod accidental si pe care operatorul aerian nu îl poate înlocui cu altul comparabil, disponibil pe piată, având o certificare acustică în conformitate cu standardele specificate la RACR-PM 4.015, cu conditia ca înmatricularea avionului care îl înlocuieste pe cel distrus să fie efectuată în termen de un an de la data distrugerii în cauză;

e) avioanele echipate cu motoare cu raport de dilutie mai mare sau egal cu 2.

RACR-PM 4.025 - Recunoastere mutuală

Ministerul Transporturilor recunoaste derogările acordate de alte state membre ale Uniunii Europene în baza prevederilor art. 4 din Directiva 89/629/CEE a Consiliului European din 4 decembrie 1989 privind limitarea emisiilor de zgomot produse de avioanele civile subsonice cu reactie.

RACR-PM 4.030 - Notificări

Ministerul Transporturilor informează autoritătile competente din statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană cu privire la derogările acordate în baza prevederilor RACR-PM 4.020.

Anexă la RACR-PM 2.025

1. Situatia actuală

1.1. Descrierea aeroportului, continând informatii privind capacitatea, localizarea, împrejurimile, volumul si compozitia traficului aerian si dispunerea pistelor

1.2. Descrierea obiectivelor privind mediul înconjurător, stabilite pentru aeroport, si contextul national

1.3. Detalii privind curbele de zgomot pentru anul în curs si pentru cei anteriori, inclusiv evaluarea numărului de persoane afectate de zgomotul aeronavelor. Descrierea metodei de calcul utilizate pentru stabilirea curbelor de zgomot

1.4. Descrierea măsurilor de reducere a zgomotului deja implementate, de exemplu: informatii privind planificarea si administrarea terenului, programe de izolare fonică, proceduri operationale de genul PANS-OPS, restrictii de operare, cum ar fi: limite de zgomot, limitarea/interzicerea zborurilor pe timp de noapte, taxe de zgomot, utilizarea preferentială a pistelor, rute preferate din motive de zgomot/urmărirea traiectoriei de zbor si monitorizarea zgomotului.

2. Previziuni în absenta unor măsuri noi

2.1. Descrierea amenajărilor aeroportuare (dacă este cazul) deja aprobate si prevăzute în program, de exemplu: cresterea capacitătii, extinderea pistelor si/sau a terminalelor, precum si previziuni privind compozitia traficului si cresterea estimată

2.2. În cazul cresterii capacitătii aeroportului, beneficiile pe care această crestere le aduce

2.3. Descrierea impactului asupra nivelului zgomotului în situatia în care nu se iau alte măsuri, precum si a măsurilor deja programate pentru atenuarea acestui impact în aceeasi perioadă

2.4. Previziuni privind curbele de zgomot - inclusiv evaluarea numărului de oameni susceptibili de a fi afectati de zgomotul aeronavelor - distinctia dintre zonele rezidentiale mai vechi si cele nou-construite

2.5. Evaluarea consecintelor si a costurilor posibile în cazul neluării niciunei măsuri pentru atenuarea impactului produs de cresterea poluării sonore - dacă se asteaptă o astfel de situatie

3. Evaluarea măsurilor suplimentare

3.1.Prezentarea măsurilor suplimentare posibile ca parte a optiunilor diferite mentionate în RACR-PM 2.020 si, în mod deosebit, indicarea motivelor principale care au condus la alegerea lor. Descrierea măsurilor alese pentru o analiză aprofundată si informatii complete privind costurile legate de introducerea acestor măsuri, numărul persoanelor care ar trebui să beneficieze si timpul în care ar apărea aceste beneficii, precum si un clasament al măsurilor în functie de eficienta lor globală

3.2. Evaluarea costurilor/eficientei sau a costurilor/beneficiilor introducerii măsurilor speciale, tinându-se cont de efectele socioeconomice ale măsurilor asupra utilizatorilor aeroportului: operatori (pasageri si marfă), călători si comunitătile locale

3.3. O prezentare a posibilelor efecte, din punct de vedere al mediului si concurentei, ale măsurilor propuse asupra altor aeroporturi, operatorilor si asupra altor părti interesate

3.4. Motivele care au dus la alegerea unei anumite solutii

3.5. Un rezumat care să nu fie tehnic

4. Corelarea cu legislatia natională care transpune si implementează Directiva 2002/49 a Parlamentului European si a Consiliului privind evaluarea si gestionarea zgomotului în mediul înconjurător

4.1. Când si unde există hărti ale zgomotului ori s-au alcătuit planuri de actiune în conformitate cu legislatia natională care transpune si implementează Directiva nr. 2002/49 a Parlamentului European si a Consiliului privind evaluarea si gestionarea zgomotului în mediul înconjurător, acestea vor fi utilizate pentru a furniza informatiile prevăzute în prezenta anexă.

4.2. Evaluarea expunerii la zgomot (de exemplu: stabilirea curbelor de zgomot si numărul persoanelor afectate) se face utilizându-se cel putin indicatorii de zgomot uzuali Lzsn si Lnoapte mentionati în legislatia natională care transpune si implementează Directiva 2002/49 a Parlamentului European si a Consiliului privind evaluarea si gestionarea zgomotului în mediul înconjurător, în cazul în care acestia sunt disponibili.

 

ANEXĂ LA RACR-PM 3.015

 

Lista aeroporturilor din România pentru care pot fi acordate autorizatii de

utilizare temporară, conform prevederilor RACR-PM 3.015 lit. a) pct. (iv)

 

Nr. crt.

Cod OACI

Denumirea aeroportului

1.

LRBM

Baia Mare

2.

LROP

Bucuresti - Otopeni - Henri Coandă

3.

LRCK

Constanta - Kogălniceanu

4.

LRSM

Satu Mare

5.

LRSV

Suceava

6.

LRTM

Târgu Mures

7.

LRTR

Timisoara - Traian Vuia

8.

LRTC

Tulcea

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

 

Având în vedere :

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

- Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 12.907 din 4 decembrie 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2007, se modifică după cum urmează:

- Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - În functie de cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (1), unitătile sanitare publice pot utiliza un număr mai mic de posturi, cu acordul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate, afiliate federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.”

Art. II. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare, autoritătile de sănătate publică si unitătile sanitare publice cu personalitate juridică din reteaua Ministerului Sănătătii Publice vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 4 decembrie 2007.

Nr. 2.099.