MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 827         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 noiembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.424. - Hotărâre privind aprobarea Programului multianual „Asistentă tehnică pentru sprijinirea autoritătilor administratiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investitii publice, finantate prin Programul operational regional 2007-2013”, si finantarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

1.429. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.436. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Obrejita, judetul Vrancea

 

1.442. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în judetul Satu Mare

 

1.446. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Vârtescoiu, judetul Vrancea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

10.339. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Electroputere” - S.A. Craiova

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

903. - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitătii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contributiei, precum si pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului multianual „Asistentă tehnică pentru sprijinirea autoritătilor administratiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investitii publice, finantate prin Programul operational regional 2007-2013”, si finantarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul multianual „Asistentă tehnică pentru sprijinirea autoritătilor administratiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investitii publice, finantate prin Programul operational regional 2007-2013”, denumit în continuare Program, precum si Lista proiectelor de investitii propuse pentru pregătire prin Program, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor gestionează si finantează din bugetul propriu, aprobat potrivit legii, Programul.

(3) Proiectele prevăzute în anexă sunt analizate si aprobate de consiliile pentru dezvoltare regională, organisme regionale deliberative constituite la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Proiectele pregătite prin Program contribuie la realizarea obiectivelor Programului operational regional 2007-2013.

Art. 2. - (1) Scopul Programului îl constituie elaborarea/revizuirea, după caz, a documentatiei tehnico-economice aferente proiectelor de investitii, prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Programul se finantează din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor pe anul 2007 cu suma de 34.560 mii lei, pentru anul 2007, prevăzută la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă”, titlul „Alte transferuri”, alineatul „Programe de dezvoltare” si cu suma de 75.515 mii lei, prevăzută pentru anul 2008 la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă”, titlul „Alte transferuri”, alineatul „Programe de dezvoltare”.

(3) Sumele aferente Programului se transferă bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, în baza unui contract-cadru de finantare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si fiecare autoritate a administratiei publice locale interesate, în conditiile legii.

(4) Contractul-cadru de finantare încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si fiecare autoritate a administratiei publice locale cuprinde, fără a se limita la acestea, conditiile generale si procedura de implementare si finantare a Programului.

(5) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor acordă bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale un avans în limita a 30% din valoarea contractului-cadru de finantare.

(6) Sumele reprezentând plăti în avans acordate bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale se vor deduce din deconturile ulterioare de cheltuieli certificate până la finalizarea contractului-cadru de finantare.

Art. 3. - (1) Autoritătile administratiei publice locale, în calitate de beneficiari ai proiectelor de investitii, au următoarele obligatii, pe care le realizează în conditiile legii si care vor fi prevăzute în contractul-cadru de finantare:

a) să organizeze procedurile de achizitii publice pentru atribuirea contractelor de servicii privind elaborarea/revizuirea documentatiilor tehnico-economice;

b) să încheie contractele de servicii;

c) să implementeze contractele;

d) să certifice plătile;

e) să efectueze plătile;

f) să prevadă în bugetul propriu sumele necesare realizării investitiei, să asigure obtinerea finantării investitiei si să implementeze proiectul/proiectele.

(2) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia să prevadă în bugetul propriu sumele necesare realizării contractului-cadru de finantare.

Art. 4. - (1) Programul se încheie, sub aspect financiar, la 31 decembrie 2009.

(2) Modelul contractului-cadru de finantare prevăzut la art. 2 se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2007.

Nr. 1.424.

 


ANEXĂ

 

LISTA

proiectelor de investitii propuse pentru pregătire

 

Denumire regiune

Axa POR

Denumire beneficiar

Denumire proiect

Localizare/ judet

Suma estimată Proiectare RON

1–NE

2

Consiliul Judetean Bacău

Modernizare DJ 119, Bacău-Fundu Răcăciuni, km 0+000-27+300, L=27,3 km

BC

1.545.225,67

1–NE

2

Consiliul Judetean Bacău

Reparatii capitale pe DJ 207 D, Damienesti- Migla-Prăjesti-Traian, km 30+200-50+100, L=19,9 km

BC

1.262.235,02

1–NE

2

Consiliul Judetean Bacău

Reparatii capitale pe DJ 119 Dumbrava-Gura Văii, km 34+060-43+066, L=9,006 km

BC

1.059.504,12

1–NE

2

Consiliul Judetean Bacău

Reparatii capitale pe DJ 206B, Răcăciuni- Dumbrava, km 0+000-13+400, L=13,4 km

BC

1.071.473,50

1–NE

2

Consiliul Local Bacău

Construire pasaj rutier subteran, între str. Oituz si str. Stefan Guse

BC

876.826,00

1–NE

3

Consiliul Local Bacău

Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău

BC

39.360,00

1–NE

3

Consiliul Local Bacău

Reabilitare clădire si modernizare la Centrul Social din str. Henri Coandă nr. 9

BC

147.600,00

1–NE

3

Consiliul Local Bacău

Reabilitare si dotare cu echipamente a Centrului Social pentru Îngrijire Persoane Vârstnice, din Aleea Ghioceilor nr. 2

BC

123.000,00

1–NE

5

Consiliul Judetean Bacău

Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural: Observatorul Astronomic Bacău, obiectiv de patrimoniu cultural înscris în patrimoniul cultural national, conform Ordinului nr. 2.314/2004

BC

246.000,00

1–NE

5

Consiliul Local Bacău

Renovare clădiri istorice si de patrimoniu - Casa „Vasile Alecsandri”

BC

82.000,00

1–NE

5

Consiliul Local Bacău

Reabilitare si modernizare „Insula de agrement”

BC

820.000,00

1–NE

5

Consiliul Local Bacău

Construire Centru de agrement si turism la pădurea Tamas

BC

1.476.000,00

1–NE

5

Consiliul Local Slănic Moldova

Modernizare baza sportivă Slănic Moldova

BC

574.000,00

1–NE

2

Consiliul Local Săveni

Modernizarea str. Slt. Filipescu, Ghe. Asachi, M. Kogălniceanu si M. Sadoveanu

BT

170.248,56

1–NE

3

Consiliul Local Săveni

Extinderea si modernizarea la clădirea Unitătii Medico-Sociale Săveni

BT

49.653,00

1–NE

3

Consiliul Local Săveni

Înfiintarea Centrului de Sănătate Mintală Săveni

BT

74.620,00

1–NE

3

Consiliul Local Săveni

Scoala de Arte si Meserii Grup Scolar Dr. Mihai Ciucă Săveni

BT

71.564,68

1–NE

3

Consiliul Judetean Botosani

Modernizarea si echiparea unitătilor de investitii cu echipamente scolare didactice si IT

BT

164.000,00

1–NE

5

Consiliul Judetean Botosani

Restaurarea si valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona „Casei Ventura” Botosani (Scoala populară de arte si meserii)

BT

328.000,00

1–NE

5

Consiliul Local Botosani

Parcul Regional de Agrement Turistic si Sportiv Cornisa Botosani

BT

2.296.000,00

1–NE

2

Consiliul Local Iasi

Axa de dezvoltare N–S (Pasajul Octav Băncilă)

IS

2.509.200,00

1–NE

3

Consiliul Judetean Iasi

Reabilitarea-modernizarea si dotarea scolilor speciale din judetul Iasi

IS

1.476.000,00

1–NE

4

Consiliul Local Pascani

Centrul de Dezvoltare Economică Pascani

IS

471.247,44

1–NE

5

Consiliul Local Iasi

Zona de agrement Ciric - crearea si conservarea spatiilor verzi

IS

984.000,00


1–NE

2

Consiliul Judetean Neamt

Modernizare DJ 127A Lim. jud. Harghita; - Tosorog- Bicazu Ardelean-Bicaz Chei-Dămuc-lim. jud. Harghita; km 5+000-40+585

NT

1.573.940,80

1–NE

2

Consiliul Judetean Neamt

Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 208 G- Hanu Ancutei-Girov

NT

1.102.080,00

1–NE

2

Consiliul Judetean Neamt

Reabilitare si modernizare DJ 156 A Tazlău-Roznov- Dobreni-M-rea Horaita

NT

2.348.480,00

1–NE

2

Consiliul Local Târgu-Neamt

Modernizare străzi orasul Târgu Neamt: Veterani, Vasile Alecsandri

NT

205.000,00

1–NE

5

Consiliul Local Piatra-Neamt

Restaurarea si punerea în valoare a zonei istorice si culturale „Curtea Domnească” a municipiului Piatra-Neamt

NT

915.940,00

1–NE

5

Consiliul Local Piatra-Neamt

Amenajarea traseelor de drumetie din jurul municipiului Piatra-Neamt

NT

82.000,00

1–NE

5

Consiliul Local Piatra-Neamt

Amenajarea în scop turistic a ariei naturale protejate Lacul Cuejdel, comuna Garcina, judetul Neamt

NT

902.000,00

1–NE

5

Consiliul Local Piatra-Neamt

Modernizarea căilor de acces către arealele turistice din Piatra-Neamt

NT

672.400,00

1–NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizare DJ 178, Ilisesti-Ciprian Porumbescu, km 36+150-44+000

SV

336.856,00

1–NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizare DJ 208 E, Dolhesti-Forăsti, km 0+000- 12+653

SV

639.600,00

1–NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Consolidare DJ 175 A, Câmpulung Moldovenesc-Rarău, 0+000-12+600

SV

1.192.727,23

1–NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizare DJ 177 B, Câmpulung Moldovenesc- Stulpicani, km 0+000-16+320

SV

951.200,00

1–NE

2

Consiliul Local Vatra Dornei

Reabilitări străzi din parcul balnear Vatra Dornei

SV

313.626,38

1–NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Consolidare DJ 208 D, Mitocu Dragomirnei, km 0+400- 6+029

SV

180.400,00

1–NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizare DJ 175B (reclasat din DC 90A, în baza H.G. 540/2000), km 0+000-15+800, Pojorâta-Rarău

SV

582.200,00

1–NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizare DJ 177-Poiana Micului-Sucevita, km 10+000-20+875

SV

549.149,74

1–NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizare DJ 177 A, Frasin-Ostra, km 18+000-28+500

SV

400.160,00

1–NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizare DJ 208 C, Plesesti-Vulturesti-DJ 208, km 28+973-46+965

SV

1.107.000,00

1–NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizare DJ 208 U, Mitocu Dragomirnei-M-rea Dragomirna, km 0+000-6+180

SV

187.944,00

1–NE

2

Consiliul Judetean Suceava

Modernizare DJ 290, Salcea-Veresti-Roscani, km 0+000-13+000; 17+000-22+225

SV

557.600,00

1–NE

3

Consiliul Judetean Suceava

Reconstructie sală de sport

SV

131.200,00

1–NE

3

Consiliul Judetean Suceava

si ateliere de educatie tehnologică la Scoala Specială Rădăuti, modernizare si dotare cu echipamente didactice si IT

SV

159.633,50

1–NE

3

Consiliul Judetean Suceava

Gospodina (CRRPH Sasca)

SV

161.746,31

1–NE

3

Consiliul Local Dolhasca

O viată normală în Centri, o poartă deschisă spre societate (CRRPH Sasca)

SV

49.200,00

1–NE

3

Consiliul Local Dolhasca

Modernizarea scolilor

SV

82.000,00

1–NE

3

Consiliul Local Liteni

Îmbunătătirea sistemului de încălzire a scolilor

SV

38.355,83

1–NE

5

Consiliul Judetean Suceava

Reabilitare Grup Scolar I.V Liteanu, corp B, oras Liteni, judetul Suceava

SV

82.000,00


1–NE

5

Consiliul Judetean Suceava

Muzeul de Stiinte ale Naturii,

SV

967.013,70

1–NE

5

Consiliul Local Suceava si Consiliul Judetean Suceava

componenta ACM Bucovina - Un ecomuzeu de referintă pentru Bucovina

SV

3.280.000,00

1–NE

5

Consiliul Local Dolhasca

Amenajarea unui spatiu de agrement

SV

369.000,00

1–NE

5

Consiliul Local Dolhasca

Amenajarea unei grădini publice

SV

49.200,00

1–NE

5

Consiliul Local Siret

Amenajarea Grădinii Publice

SV

398.520,00

1–NE

2

Consiliul Local Bârlad

Străzi: Deal II, Tuguiata II, Bariera Puiesti, Complex Scolar, Trestiana, extindere cartier complex scolar

VS

953.250,00

1–NE

3

Consiliul Judetean Vaslui

Centru pentru Educatie Incluzivă Negresti

VS

246.000,00

1–NE

3

Consiliul Judetean Vaslui

Centru pentru Educatie Incluzivă Husi, judetul Vaslui

VS

656.000,00

1–NE

4

Consiliul Local Negresti

Centrul de afaceri si servicii

VS

275.520,00

2–SE

5

Consiliul Judetean Brăila

Conservarea si promovarea culturii traditionale - O cale pentru dezvoltarea turismului brăilean - Reabilitarea clădirii din piata Traian nr. 2

BR

167.958,96

2–SE

5

Consiliul Judetean Brăila

O piată spre patrimoniul cultural brăilean Reabilitarea clădirii din str. Ana Aslan nr. 27-29 - Înfiintarea reprezentantei zonei turistice Brăila

BR

410.000,00

2–SE

5

Consiliul Judetean Brăila

Clădire Biblioteca „Panait Istrati” - Piata Poligon nr. 4

BR

656.000,00

2–SE

5

Consiliul Judetean Brăila

Includerea în circuitul turistic si balnear a lacului sărat Movila Miresii

BR

492.000,00

2–SE

2

Consiliul Local Buzău

Reabilitare si modernizare la centura de est a municipiului Buzău

BZ

328.008,53

2–SE

3

Consiliul Local Mangalia

Reabilitare si extindere cămin pentru persoane vârstnice

CT

123.000,00

2–SE

3

DGASPC

Constanta/Consiliul Judetean Constanta

Reabilitarea si dotarea Centrului de Plasament Traian

CT

164.000,00

2–SE

5

Consiliul Judetean Tulcea

Restaurarea, consolidarea, amenajarea si dotarea a 2 corpuri de clădire ale Muzeului de Artă Tulcea

TL

984.000,00

2–SE

3

Consiliul Local Focsani

Cămin de bătrâni Focsani

VR

82.000,00

2–SE

3

Consiliul Judetean Vrancea

Reabilitarea si modernizarea Centrului Scolar „Elena Doamna” Focsani

VR

393.375,23

2–SE

3

Consiliul Judetean Vrancea

Consolidarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente didactice a Centrului Scolar pentru Educatie Incluzivă Măicănesti

VR

40.544,90

2–SE

5

Consiliul Judetean Vrancea

Drumul de glorie al armatei române în Primul Război Mondial (restaurare, modernizare a 4 mausolee vrâncene Mărăsesti, Mărăsti, Soveja si Focsani)

VR

820.000,00

3–SM

2

Consiliul Judetean Giurgiu

Reabilitare si modernizare DJ 411: limită judet Călărasi-Hotarele-Izvoarele-Teiusu-Mironesti- Comana-Budeni-Brănistari-Călugăreni-Crânguri- Singureni-Iepuresti-Bulbucata-Podu Doamnei- Clejani (DN 61) (44,541 km)

GR

1.410.338,34

3–SM

4

Consiliul Judetean Teleorman si Consiliul Local Turnu Măgurele

Parc Industrial si Tehnologic Teleorman

TR

1.476.000,00

3–SM

2

Consiliul Judetean Teleorman

Reabilitare DJ 701, limită judet Dâmbovita-Gratia- Poeni-Silistea-Scurtu Mare-Slăvesti-Ciolănesti- Zâmbreasca-Dobrotesti, km 44+240-104+890 (55,450 km)

TR

2.886.400,00

3–SM

4

Consiliul Judetean Călărasi si Primăria Călărasi

Reabilitarea zonei industriale aferente Canalului Borcea-Siderca

CL

1.148.000,00

3–SM

4

Consiliul Judetean Dâmbovita

Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. Moreni Parc Industrial S.A.

DB

1.968.000,00

3–SM

3

Consiliul Judetean Prahova

Reabilitarea DJ 102 I Câmpina-Valea Doftanei- Săcele

PH

1.558.000,00

 


3–SM

2

Consiliul Judetean Giurgiu

Reabilitare si modernizare DJ 603; Naipu (DN6)-Schitu- Mirău-Stoenesti-Ianculesti-Uzunu-Mihai Bravu- Comana (DJ 411) (32,231 km)

GR

809.552,22

3–SM

4

Consiliul Judetean Arges

Dezvoltarea infrastructurii generale si specifice activitătilor în zona turistică Lacul Vidraru Cumpăna

AG

1.266.711,40

4–SV

3

Consiliul Local Segarcea

Reabilitare încălzire Grup Scolar „Horia Vintilă”

DJ

24.600,00

4–SV

3

Consiliul Local Cerat

Extindere scoală cu două săli de clasă si grup sanitar Cerat

DJ

24.846,00

4–SV

3

Consiliul Local Malu Mare

Reabilitarea căminului internat Malu Mare si transformarea lui în centru social

DJ

82.000,00

4–SV

2

Consiliul Judetean Dolj

Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 605: Craiova (DN6)-Simnicu de Sus-Floresti-Lesile-Goiesti- Negoiesti-Melinesti-Bodăiesti-lim. jud. Gorj (DN67B), km 2+850 - km 32+210

DJ

2.583.984,00

4–SV

2

Consiliul Judetean Dolj

Reabilitare si modernizare drum judetean DJ 561D: Plenita (DJ 561A)-Orodel-Cornu-Vârtop-Corlatele-Izvoare- Domnu Tudor-Giubega (DN56)-Galiciuica-Băilesti-Rast (DN55A)-Rast Port, km 47+000-52+500

DJ

388.352,00

4–SV

3

Consiliul Local Craiova

Reabilitare si modernizare Colegiul National „Elena Cuza”

DJ

155.800,00

4–SV

2

Consiliul Judetean Dolj

Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 561: Podari (DN56)-Calopar-Segarcea- Cerat-Giurgita-Bârca- Goicea-Dunăreni (actual Cârna) (DN55A), km 21+817- km 48+710

DJ

1.764.180,80

4–SV

2

Consiliul Judetean Gorj

Reabilitare DJ 673 Siacu-Borăscu-Turceni-Brosteni (DN66), km 16+650-41+650

GJ

1.230.000,00

4–SV

2

Consiliul Judetean Gorj

Reabilitare DJ 673A Drăgotesti-Mătăsari DN 67- 27,79 km

GJ

1.367.268,00

4–SV

2

Consiliul Judetean Gorj

Reabilitare DJ 674 Vladuleni-Urdari-Turceni-Ionesti limita jud. Mehedinti 38,4 km (km 0-38+400)

GJ

1.511.424,00

4–SV

3

Consiliul Judetean Gorj

Extindere si dotare „Centru de îngrijire si asistentă Dobrita”

GJ

114.800,00

4–SV

3

Consiliul Judetean Gorj

Extindere capacitate prin reabilitare, amenajare si modernizare etaj III la Complexul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulti Bâlteni

GJ

123.000,00

4–SV

2

Consiliul Local Motru

Construire drum de centură DN 67-Gara Motru-DJ 671B

GJ

793.491,20

4–SV

2

Consiliul Local Târgu Cărbunesti

Reabilitare străzi oras Târgu Cărbunesti, Str. Gării, Str. Pietei, Str. Plopilor, Aleea Gării

GJ

418.200,00

4–SV

1

Consiliul Local Târgu Jiu

Modernizare străzi municipiul Târgu Jiu - etapa a II-a (în cadrul unui plan integrat)

GJ

147.600,00

4–SV

1

Consiliul Local Târgu Jiu

Centru de asistentă pentru persoanele aflate în dificultate - pavilioane locuinte sociale (în cadrul unui plan integrat)

GJ

121.975,00

4–SV

1

Consiliul Local Târgu Jiu

Centru de servicii sociale integrate (Centru de asistentă pentru bătrâni si Centru îngrijire copii) - (în cadrul unui plan integrat)

GJ

211.150,00

4–SV

4

Consiliul Local Vânju Mare

Refacerea Zonei Industriale a orasului Vânju Mare

MH

492.000,00

4–SV

2

Consiliul Judetean Mehedinti

Modernizare si consolidare DJ 670 Floresti-Negoiesti

MH

1.545.929,60

4–SV

2

Consiliul Judetean Mehedinti

Modernizare si consolidare DJ 670 Marga-Baia de Aramă

MH

1.495.680,00

4–SV

2

Consiliul Judetean Mehedinti

Reabilitare DJ 607C Ciresu-Podeni

MH

803.600,00

4–SV

3

Consiliul Judetean Olt

Reabilitare Centrul de Îngrijire si Asistentă Sopârlita

OT

98.400,00

4–SV

3

Consiliul Judetean Olt

Centru Terapie Ocupatională Drăgănesti-Olt

OT

164.000,00

4–SV

5

Consiliul Judetean Olt

Reabilitarea sectiilor expozitionale la Muzeul Judetean Olt si amenajări peisagistice, lucrări decorative pentru evidentierea clădirii si a exponatelor

OT

656.000,00

4–SV

3

Consiliul Judetean Olt

Modernizare Centrul de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni

OT

164.000,00


4–SV

3

Consiliul Judetean Olt

Modernizare Centrul de Îngrijire si Asistentă Slatina

OT

127.920,00

4–SV

4

Consiliul Local Corabia

Parc Industrial Corabia

OT

410.000,00

4–SV

5

Consiliul Judetean Vâlcea

Centrul de Recreere si Divertisment Călimănesti

VL

223.000,31

5–V

4

Consiliul Judetean Caras-Severin

Zona industrială Caransebes-Aeroport

CS

1.476.000,00

5–V

5

Consiliul Judetean Arad si Consiliul Local Arad

Drumul vinului Păulis-Ghioroc-Covăsint-Siria

AR

410.000,00

5–V

3

Consiliul Judetean Caras-Severin

Reabilitare si modernizare azil de bătrâni Resita

CS

295.200,00

5–V

5

Consiliul Judetean Timisoara

Restaurarea si refunctionarea Castelului Huniazilor al Muzeului Banatului

TM

1.049.600,00

5–V

3

Consiliul Judetean Caras-Severin

Reabilitare Centrul pentru Persoane cu Dizabilităti Oravita

CS

229.600,00

5–V

5

Consiliul Judetean Caras-Severin

Reamenajare Muzeul de Locomotive Resita

CS

246.000,00

5–V

3

Primăria Călan

Modernizare Scoala generală OV Călan si scoala generală din Strada Florilor

HD

90.200,00

5–V

5

Primăria Municipiului Lupeni

Reabilitare statiunea turistică Straja, Băita si căi de acces

HD

455.920,00

5–V

3

Consiliul Judetean Hunedoara si DGASPC

Centrul de Îngrijire Adulti Brănisca

HD

41.000,00

5–V

3

Consiliul Judetean Hunedoara si DGASPC

Centrul de Îngrijire Adulti 1 Paclisa

HD

54.120,00

5–V

3

Consiliul Judetean Hunedoara si DGASPC

Centrul de Îngrijire Adulti 2 Paclisa

HD

54.120,00

6–NV

5

Consiliul Judetean Sălaj

Circuitul castrelor romane din judetul Sălaj

SJ

664.200,00

6–NV

3

Consiliul Judetean Sălaj prin DGASPC Sălaj

Reabilitare si extinderea serviciilor sociale în cadrul Complexului de servicii comunitare Cehu Silvaniei prin infiintarea de ateliere protejate pentru tinerii iesiti din sistemul rezidential

SJ

164.000,00

6–NV

3

Consiliul Judetean Sălaj prin DGASPC Sălaj

Reabilitare si modernizare complexe de servicii sociale pentru copii din Jibou, Simleu Silvaniei si Zalău

SJ

164.000,00

6–NV

5

Consiliul Judetean Sălaj

Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Sălaj- Centrul Militar Judetean, Muzeul de Istorie Zalău

SJ

492.000,00

6–NV

5

Consiliul Judetean Sălaj în parteneriat cu Consiliul Judetean Maramures si cu Consiliul Judetean Satu Mare

Circuitul bisericilor din lemn din Transilvania de Nord

SJ

241.080,00

6–NV

3

Consiliul Judetean Sălaj

Reabilitarea infrastructurii educationale în comuna Bălan

SJ

32.800,00

6–NV

5

Consiliul Judetean Sălaj si Consiliul Local Zalău

Reabilitarea clădirii monument istoric - Clădirea Transilvania

SJ

410.000,00

6–NV

3

Primăria Zalău

Reabilitarea Scolii generale „Gheorghe Lazăr”

SJ

82.000,00

6–NV

5

Consiliul Judetean Maramures

Circuitul bisericilor din lemn din Transilvania de Nord

MM

951.200,00

6–NV

5

Consiliul Local Viseu de Sus si Consiliul Judetean Maramures

Dezvoltarea infrastructurii turistice în Poiana Novat, Valea Vaserului - Viseu de Sus

MM

628.012,09

6–NV

3

Consiliul Local Baia Mare

Centrul Comunitar Romani - Reabilitarea, modernizarea si echiparea clădirii în care va functiona centrul rezidential pentru romi - dezvoltarea si modernizarea infrastructurii serviciilor sociale din Baia Mare

MM

295.200,00

6–NV

3

Consiliul Local Baia Mare

Rivulus Pueris - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale din Baia Mare

MM

131.200,00

6–NV

3

Consiliul Local Sighetu Marmatiei

Marmatia 2007-2013 - Centrul de integrare socială „Acasă”

MM

147.600,00


6–NV

5

Consiliul Judetean Satu Mare

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

SM

164.000,00

6–NV

5

Primăria Satu Mare

Reabilitarea patrimoniului istoric si cultural din centrul mun. Satu Mare - Teatrul de Nord

SM

246.000,00

6–NV

5

Primăria Carei, Primăria Ardud

Circuitul târgurilor medievale din Transilvania de Nord - Castelul Karoly din Carei cetatea de la Ardud

SM

836.400,00

6–NV

1

Consiliul Local Negresti-Oas

Reabilitare si dezvoltare centru civic Negresti-Oas

SM

164.000,00

6–NV

3

Primăria Satu Mare

Centru de formare resurse si asistentă educatională, corpurile A si B

SM

492.000,00

6–NV

3

Primăria Satu Mare

Campus Scolar Colegiul National „Ioan Slavici” Satu Mare

SM

360.800,00

6–NV

5

Consiliul Local Oradea

Revitalizarea Cetătii Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic: Cetatea Oradea - Complex Cultural European, etapa 1, etapa 2

BH

1.312.000,00

6–NV

2

Consiliul Judetean Bihor

Modernizare DJ 109 între Marghita si Tăsnad

BH

554.320,00

6–NV

3

Consiliul Local Auseu

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Luncsoara, com. Auseu

BH

49.200,00

6–NV

3

Consiliul Local Pomezeu

Reabilitare Scoala cu clasele I-IV, Campani, com. Pomezeu

BH

49.200,00

6–NV

3

Consiliul Local Răbăgani

Reabilitare Scoala cu clasele I-IV, Săucani, com. Răbăgani

BH

49.200,00

6–NV

3

Consiliul Local Spinus

Reabilitare Scoala cu clasele I-IV, Săliste, com. Spinus

BH

49.200,00

6–NV

3

Consiliul Local Buntesti

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, Poieni, com. Buntesti

BH

63.960,00

6–NV

3

Consiliul Local Olcea

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, Călacea, com. Olcea

BH

98.400,00

6–NV

3

Consiliul Local Valea lui Mihai

Reabilitare Grup scolar agricol, Valea lui Mihai

BH

221.400,00

6–NV

3

Consiliul Local Oradea

Reabilitare Liceu teologic reformat „Lorantfi Zsuzsana”, Oradea

BH

221.400,00

6–NV

3

Consiliul Local Oradea

Reabilitare Liceu teologic romano-catolic „Szent Laszlo”, Oradea

BH

221.400,00

6–NV

3

Consiliul Local Borod

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, Borod

BH

147.600,00

6–NV

3

Consiliul Local Măgesti

Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII, Butan

BH

39.360,00

6–NV

5

Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud

Reabilitare clădire de patrimoniu în scop turistic

BN

164.000,00

6–NV

5

Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud

Crearea „Centrului German din Bistrita” prin reabilitarea clădirii istorice „Casa Argintarului”

BN

65.600,00

6–NV

5

Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud si primăriile comunelor

Turism montan în nordul Carpatilor Orientali - Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană înaltă

BN

49.200,00

6–NV

5

Consiliul Local al Municipiului Bistrita

Modernizarea si extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitătilor conexe în municipiul Bistrita - Pădurea Schulerwald

BN

164.000,00

6–NV

3

Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud

Reabilitarea si modernizarea clădirii pentru Centrul de Îngrijire pentru Persoane cu Handicap Neuromotor, Nuseni

BN

73.800,00

6–NV

3

Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud

Reabilitare clădire Centru de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice

BN

139.400,00

6–NV

2

Primăria Municipiului Bistrita

Reabilitare pasaj de legatură între DN 17 si DN - varianta de ocolire a municipiului Bistrita

BN

246.000,00

6–NV

3

Primăria Municipiului Bistrita

Reabilitare si modernizare „Cămin pentru persoane vârstnice”

BN

196.800,00

6–NV

3

Primăria Municipiului Bistrita

Ateliere scoală - Grup scolar forestier

BN

36.080,00

6–NV

3

Primăria Municipiului Bistrita

Reparatii capitale la internatul Grupului scolar de informatică si electrotehnică

BN

68.552,00

6–NV

3

Primăria Municipiului Bistrita

Reparatii capitale si mansardare Cămin nr. 1 Bistrita

BN

60.680,00


6–NV

3

Primăria Municipiului Bistrita

Reabilitare clădire cls. I-IV, Colegiul national „Andrei Muresanu”

BN

66.912,00

6–NV

3

Primăria Municipiului Bistrita

Reparatii capitale ateliere scoală, Liceul cu program sportiv

BN

24.600,00

6–NV

3

Primăria Comunei Negrilesti

Reabilitare Scoala clasele I-VIII Negrilesti

BN

42.640,00

6–NV

3

Primăria Orasului Sângeorz Băi

Atelier scolar si CDI la Liceul „Solomon Halita” Sângeorz Băi

BN

82.000,00

6–NV

3

Primăria Bistrita Bârgăului

Reabilitare Scoala clasele I-VIII Bistrita Bârgăului

BN

49.200,00

6–NV

3

Primăria Comunei Budacu de Jos

Reabilitare Scoala clasele I-VIII Jelna

BN

80.360,00

6–NV

3

Primăria Căianu Mic

Reabilitare si modernizare Grup Scolar „I.C. Romanul” Căianu Mic

BN

98.400,00

6–NV

3

Primăria Comunei Rebra

Reabilitare Scoala de Arte si Meserii Rebra

BN

57.400,00

6–NV

2

Consiliul Local Bistrita

Amenajare străzi în zonele noi de locuinte în municipiul Bistrita

BN

395.404,00

6–NV

5

Primăria Dej

Reabilitarea centrului istoric Dej

CJ

1.377.600,00

6–NV

3

Consiliul Local Dej

Reabilitare Liceul „Andrei Muresanu”

CJ

164.000,00

6–NV

3

Consiliul Local Gherla

Reabilitare Liceul Teoretic „P. Maior”

CJ

295.200,00

7–C

3

Consiliul Local Alba Iulia

Reabilitarea si extinderea Căminului de Persoane Vârstnice Alba Iulia - serviciu social rezidential de interes regional

AB

262.400,00

7–C

5

Consiliul Judetean Alba

Dezvoltarea turistică si a domeniului schiabil zona Arieseni, judetul Alba

AB

67.240,00

7–C

4

Primăria Făgăras

Extinderea infrastructurii utilităti publice în Parcul industrial Făgăras

BV

39.360,00

7–C

5

Consiliul Local Săcele

Amenajare drum turistic

BV

352.407,63

7–C

5

Primăria Codlea

Reabilitarea zonei istorice din Centrul municipiului Codlea

BV

82.000,00

7–C

2

Consiliul Local Covasna

Modernizarea str. Stefan cel Mare - Tronson I

CV

278.800,00

7–C

2

Consiliul Judetean Covasna

DJ121 Covasna - Târgu Secuiesc

CV

278.800,00

7–C

2

Consiliul Judetean Covasna

DJ113 Târgu Secuiesc Bixad

CV

442.800,00

7–C

4

Consiliul Judetean Covasna

Parc Industrial Sfântu Gheorghe Nord

CV

754.400,00

7–C

5

Consiliul Local Covasna

Reabilitarea infrastructurii în statiunea balneoclimaterică Covasna

CV

1.620.906,96

7–C

5

Consiliul Judetean Covasna si Primăria Sfântu Gheorghe

Dezvoltarea insfrastructurii si facilitarea accesului în zona turistică Sugas Băi, municipiul Sfântu Gheorghe

CV

441.278,41

7–C

5

Primăria Comunei Mălnas

Amenajare băi de agrement Mălnas-Băi

CV

936.195,80

7–C

3

Consiliul Local Ciumani

Reparatii capitale la Scoala Generală „Köllő Miklós”

HR

52.480,00

7–C

3

Consiliul Local Ciceu

Reamenajarea si extinderea Scolii Generale nr. 2 „Kájoni János” din Ciceu

HR

47.850,94

7–C

3

Consiliul Local al Comunei Remetea

Modernizarea scolii „Fráter György”

HR

131.200,00

7–C

4

Consiliul Local Gheorgheni

Ecologizarea statiunii turistice Lacu Rosu

HR

888.544,46

7–C

5

Consiliul Local Sântimbru

Reabilitarea zonei turistice Sântimbru-Băi

HR

164.000,00

7–C

5

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc

Amenajarea împrejurimii cetătii Miko

HR

376.697,01

7–C

5

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc

Îmbunătătirea accesibilitătii si amenajarea zonei turistice Harghita-Băi

HR

328.000,00


7–C

2

Primăria Municipiului Târgu Mures

Prelungirea Căii Sighisoarei în două directii - legătura cu DN13 si DN15 (6 km)

MS

984.000,00

7–C

3

Consiliul Local Miercurea Nirajului

Reabilitarea, modernizarea s i extinderea clădirilor la scolile primare din Mosuni, Laureni i Sântandrei

MS

222.876,00

7–C

3

Consiliul Local Deda

Reabilitare scoală comuna Deda

MS

24.600,00

7–C

3

Consiliul Local Târnăveni

Reabilitarea Scolii Generale nr. 3 si accesul la scoală Str. 1 Iunie

MS

34.440,00

7–C

3

Primăria Gurghiu

Reabilitare ansamblul clădirii Scoala Silvică - clădirea veche

MS

116.932,00

7–C

3

Consiliul Judetean Mures

Reabilitarea, modernizarea drumului judetean DJ 135 Mărgherani Sărăteni

MS

564.816,00

7–C

3

Consiliul Local Riciu

Reparatie capitală si modernizare la scolile Ulies si Sânmărtin

MS

46.740,00

7–C

3

Primăria Comunei Cristesti

Reabilitare scoală generală Vălureni

MS

29.520,00

7–C

3

Primăria Comunei Livezeni

Extindere si modificare interior Scoala Generală Livezeni

 

24.764,00

7–C

5

Consiliul Judetean Mures

Restaurarea si reabilitarea clădirii centrale din cetatea Târgu Mures - crearea unui muzeu interactiv

MS

155.800,00

7–C

5

Primăria Municipiului Târgu Mures

Modernizare si reamenajare spatii publice de agrement Platoul Cornesti

MS

817.871,28

7–C

5

Consiliul Local Sovata

Drumul Sării Sovata Praid

MS

852.800,00

7–C

2

Consiliul Judetean Sibiu

Modernizare DJ 105 G Sadu-Rau Sadului-Sadurel km 21+250 la 41+425

SB

476.609,91

7–C

3

Consiliul Local Bruiu

Dezvoltarea infrastructurii educationale în scoala cu clasele I-VIII Bruiu

SB

41.000,00

7–C

3

Consiliul Local Dumbrăveni

Liceul Teoretic Dumbrăveni, reabilitare corp 1,2,3,4

SB

74.101,43

7–C

3

Primăria Brădeni

Reabilitarea Scolii Generale Brădeni, reabilitare si extindere scoli

SB

41.771,01

7–C

5

Consiliul Judetean Sibiu, Consiliul Local Agnita

Itinerar turistic pe Valea Hartibaciului cu tren de epocă pe linia îngustă Sibiu-Agnita-Sighisoara

SB

328.000,00

7–C

3

Primăria Turnu Rosu

Reparatii scoală si amenajare centrală termică

SB

131.954,56

7–C

3

Consiliul Judetean Sibiu

Lucrări de amenajare exterioară si sistematizare verticală a Unitătii de Asistentă Medico-Socială Săliste

SB

108.848,11

7–C

5

Primăria Agnita

Restaurare centru istoric al orasului Agnita

SB

410.000,00

7–C

5

Primăria Agnita

Reamenajarea parcului natural Steinberg

SB

200.736,00

8–BI

5

Primăria Municipiului Bucuresti

Reabilitarea si modernizarea sediului Primăriei Municipiului Bucuresti

B

2.007.360,00

8–BI

5

Primăria Municipiului Bucuresti

Traseul Luminii

B

328.000,00

8–BI

5

Primăria Municipiului Bucuresti

Reabilitare si consolidare muzeu „Dr. Nicolae Minovici”

B

164.000,00

8–BI

5

Primăria Municipiului Bucuresti

Conservarea si restaurarea clădirii Casa Cesianu

B

164.000,00

8–BI

5

Primăria Municipiului Bucuresti

Arcul de Triumf

B

663.586,43

8–BI

5

Primăria Municipiului Bucuresti

Conservarea si restaurarea clădirii Observatorului Astronomic „Vasile Urseanu”

B

164.000,00

8–BI

5

Primăria Municipiului Bucuresti

Conservarea si restaurarea casei Tătărăscu

B

164.000,00

 

 

 

 

 

110.075.000,00


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei, cu mentinerea domiciliului în străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2007.

Nr. 1.429.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Băjenaru Teddy Irinel, fiul lui Stefan si Mariana, născut la data de 21 august 1980 în localitatea Melun, Franta, cetătean francez, cu domiciliul actual în Franta, 94000, 11, Rue du Petit Bois, Creteil. (Dosar nr.1397/2005)

2. Bergmann Gracia Patricia, fiica lui Gheorghe si Elisabeta Judita, născută la data de 20 decembrie 1982 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Elvetia, Rheinfelderstr.15, 4058 Basel. (Dosar nr.3689/2005)

3. Bodis Joseph, fiul lui Iosif si Maria Magdalena, născut la data de 6 decembrie 1968 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 26-18, 9 street Astoria, New York 11102. (Dosar nr.1676/2004)

4. Bodis Joseph, fiul lui Dezidoriu si Irina, născut la data de 10 august 1942 în localitatea Uileacu de Cris, judetul Bihor, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 26-18, 9 street Astoria, New York 11102. (Dosar nr.1677/2004)

5. Bodis Maria-Magdalena, fiica lui Iosif si Elisabeta, născută la data de 28 ianuarie 1946 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 26-18, 9 street Astoria, New York 11102. (Dosar nr.1678/2004)

6. Froim Margareta, fiica lui Forschmidt Villy si Debora, născută la data de 27 februarie 1947 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Arzorov 132. (Dosar nr.1739/2004)

7. Kolthay Laszlone, fiica lui Kovesdi-Baro-Huszar Laszlo si Maria-Terezia, născută la data de 11 septembrie 1918 în localitatea Apalina, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Ungaria, 8360 Keszthely, str. Marom nr. 5. (Dosar nr.1434/2006)

8. Low Ioan-Stănică-Marcel, fiul lui Cipleu Ioan si Ileana-Angela, născut la data de 10 mai 1958 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cetătean german, cu domiciliul actual în Germania, 85055 Ingolstadt, Goethestr. 140. (Dosar nr.2476/2002)

9. Meer David, fiul lui Leizer si Tonbre, născut la data de 11 ianuarie 1920 în localitatea Iasi, judetul Iasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Zvi Ben Gun 5, Kiriat Ben Gurion. (Dosar nr.4911/2004)

10. Naftali Eva-Alice, fiica lui Zoltan si Jolanda, născută la data de 8 aprilie 1949 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 2401 Concord Lane, Wilmette, Illinois 60091. (Dosar nr.17240/2003)

11. Naftali Paul, fiul lui Simion si Ana, născut la data de 30 iunie 1948 în Bucuresti, România, cetătean american, cu domiciliul actual în S.U.A., 2401 Concord Lane, Wilmette, Illinois 60091. (Dosar nr.17241/2003)

12. Roman Fruhwirth Mioara, fiica lui Roman si Elena, născută la data de 12 martie 1967 în localitatea Agnita, judetul Sibiu, România, apatrid, cu domiciliul actual în Austria, Wattens-6112 Kirchplatz nr.5 -Tirol. (Dosar nr. 3576/2006)

13. Scînteie Valentin, fiul lui Sergiu Nicolae si Alexandra, născut la data de 8 decembrie 1959 în localitatea Bucuresti, România, cetătean canadian, cu domiciliul actual în Canada, Laval, Chomedey, 2476 Hemon. (Dosar nr. 5320/2004)

14. Szabo Ilona, fiica lui Mozes si Rebeka, născută la data de 30 aprilie 1941 în localitatea Meresti, judetul Harghita, România, cetătean suedez, cu domiciliul actual în Suedia, 341 37 Ljungby, Agardsvagen 37. (Dosar nr.3030/2003)

 


ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române, cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. Klein Eduard, fiul lui Aurel si Romolica, născut la data de 29 martie 1967 în Bucuresti, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa 32547, str. Haviva-Reich 22/17. (1695/2004)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Obrejita, judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Obrejita nr. 5/2007, din administrarea Consiliului Local al Comunei Obrejita în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Vrancea, pentru sediul Politiei Comunei Obrejita.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2007.

Nr. 1.436.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Consiliului Local al Comunei Obrejita în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Vrancea

 

Locul unde este

situat terenul care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite terenul

Persoana juridică

la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Obrejita, judetul Vrancea

Din administrarea Consiliului Local al Comunei Obrejita

În administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Vrancea

Suprafata terenului = 600 m2

(T3, P 74)

Vecini:

N - Buită Marian

S - drum comunal

V - teren primărie

E - Dumitrascu Georgel

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în judetul Satu Mare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum de exploatare, situat în judetul Satu Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie  2000, cu modificările si completările ulterioare. se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2007.

Nr. 1.442.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat în judetul Satu Mare

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea drumului

Traseul drumului

Pozitia kilometrică

Lungimea reală (km)

Provine din

Origine

Destinatie

0

1

2

3

4

5

6

C. DRUMURI COMUNALE

Drumuri care îsi modifică încadrarea

1

DC 53

Domănesti (DJ 195) - DN 19

0+000

3+580

3,580

Drum de exploatare DE 340

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Vârtescoiu, judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Vârtescoiu nr. 14/2007, din administrarea Consiliului Local al Comunei Vârtescoiu în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Vrancea, pentru sediul Politiei Comunei Vârtescoiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2007.

Nr. 1.446.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului, aflat în proprietatea publică a statului, care se transmite din administrarea Consiliului Local al Comunei Vârtescoiu în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Vrancea

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Vârtescoiu,

judetul Vrancea

Din administrarea Consiliului Local al Comunei Vârtescoiu

În administrarea Ministerului Internelor si Reformei

Administrative – Inspectoratul de Politie al Judetului Vrancea

Suprafata terenului = 585 m2

(T12, P 340)

Vecini:

N - primăria

S - drum judetean

V - primăria

E - canal primărie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Electroputere” - S.A. Craiova

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „Electroputere” - S.A. Craiova, cu sediul în municipiul Craiova, Calea Bucuresti nr. 80, judetul Dolj, înmatriculată la Oficiul registrului comertului cu nr. J16/12/1991, instituită prin Ordinul ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 58/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 6 septembrie 2002, încetează la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2007.

Nr. 10.339.

 


ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitătii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contributiei, precum si pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007

 

Având în vedere art. 18 pct. 2 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, si Referatul de aprobare al Directiei generale economice si al Directiei juridic si contencios nr. DGA III/2.223, respectiv nr. VII/1.983 din 19 noiembrie 2007,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea calitătii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contributiei, precum si pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 5, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Persoanele care realizează exclusiv venituri din salarii, care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, au obligatia plătii contributiei lunare calculate la un salariu de bază minim brut pe tară. Contributia pentru aceste persoane se retine de către angajator si se virează prin organele fiscale teritoriale. În acest caz, angajatorul are obligatia de a calcula si vira contributia angajatorului în conditiile art. 3 si 4.”

3. La articolul 5, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Persoanele care realizează în acelasi timp atât venituri din salarii neimpozabile, cât si venituri de natura celor prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. b)-f) din lege, plătesc contributia numai la acestea din urmă în conditiile art. 6-17. În acest caz, angajatorul nu are obligatia retinerii si virării contributiei individuale aplicate la veniturile din salarii neimpozabile, cu mentinerea obligatiei de virare a contributiei angajatorului, calculată în conditiile art. 3 si 4.”

4. La articolul 20, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) si (6), cu următorul cuprins:

„(4) Procesul de eliberare a adeverintelor care atestă calitatea de asigurat este un proces continuu. Pentru asigurarea accesului liber la pachetul de servicii de bază, persoanele încadrate la alin. (1) lit. a), i), j), k), l) si m) pot face dovada calitătii de asigurat, până la obtinerea adeverintei de asigurat, pe baza documentelor la care se face referire în aceste prevederi.

(5) Pentru persoanele care se află în incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la CAS, eliberarea adeverintelor se face prin corespondentă, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-n), comunicate de aceste persoane în copie.

(6) CAS au obligatia de a îndeplini orice demers legal potrivit domeniului lor de competentă, astfel încât accesul asiguratilor la

pachetul de servicii de bază să nu fie împiedicat de procesul de eliberare a adeverintelor de asigurat.”

5. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Persoanele care au calitatea de salariat, precum si coasiguratii acestora vor putea face dovada calitătii de asigurat pe baza adeverintei prevăzute la art. 20 alin. (1) sau cu adeverinta eliberată de angajatori, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11. Termenul de valabilitate a adeverintei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii.

(2) CAS eliberează documente care fac dovada achitării contributiei si detinerii calitătii de asigurat pe baza listelor depuse de angajatori, pe baza evidentelor organizate pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 213 din lege si pentru categoriile de persoane care realizează veniturile prevăzute la art. 257 alin. (2) lit. b)-f) si la art. 259 alin. (9) din lege.”

6. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - Furnizorii de servicii medicale aflati în relatii contractuale cu CAS acordă serviciile din pachetul de servicii medicale de bază persoanelor care fac dovada calitătii de asigurat cu documentele prevăzute la art. 20 alin. (4) si la art. 22 alin. (1).”

7. La articolul 24, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Persoanele mentionate la alin. (2) si (3), care nu realizează venituri impozabile pe teritoriul României si care nu fac dovada calitătii de asigurat, vor achita o contributie lunară calculată prin aplicarea cotei stabilite de lege la valoarea unui salariu de bază minim brut pe tară în vigoare la data plătii, de la data solicitării prelungirii dreptului de sedere, respectiv de la data obtinerii permisului de sedere, cu respectarea prevederilor art. 28.”

8. La articolul 25, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În situatia în care nu realizează venituri impozabile, persoanele prevăzute la alin. (1) si (2) plătesc contributia lunară calculată la un salariu minim brut pe tară în vigoare la data plătii, cu respectarea prevederilor art. 28.”

9. După anexa nr. 1 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, cu următorul cuprins:

 


„ANEXA Nr. 11

 

Denumirea angajatorului............................................................................

Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică)........................................

Nr. de înregistrare la registrul comertului...................................................

 

ADEVERINTĂ

 

Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna .........................................., CNP........................, act de identitate ...... seria .......... nr. .................., eliberat de ............................. la data de ...................., cu domiciliul în ......................................................., str. .................................................nr. ..., bl ..., ap ..., sectorul/judetul ............................., are calitatea de salariat si i s-a retinut si virat lunar contributia pentru asigurările sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

Persoana mai sus mentionată figurează în evidentele noastre cu următorii coasigurati (sot/sotie, părinti, aflati în întretinere):

1. Nume, prenume,..........................................................................CNP.........................................

2. Nume, prenume,..........................................................................CNP.........................................

3. Nume, prenume,..........................................................................CNP.........................................

Prezenta adeverintă are o perioadă de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverintă sunt corecte si complete.

 

Reprezentant legal”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2007.

Nr. 903.