MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 580         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 august 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

154. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind strategia de supraveghere a bolii limbii albastre

 

601. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea modificării anexei N la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

684. - Ordin al ministrului transporturilor privind acceptarea unor amendamente la anexa I revizuită si la anexa IV revizuită la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

 

689. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru sezonul de irigatii al anului 2008

 

690. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind stabilirea cuantumului contributiei anticipate ce se plăteste ca procent din tariful anual, din tariful de livrare a apei pentru irigatii si ca procent din costurile cu energia electrică necesară pompării apei pentru irigatii pentru sezonul de irigatii 2008

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

19. - Circulară privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unui set de 3 monede dedicate aniversării a 130 de ani de la proclamarea independentei României

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 631/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind strategia de supraveghere a bolii limbii albastre

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 18.221 din 25 iunie 2007, întocmit de Directia generală sanitară veterinară,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind strategia de supraveghere a bolii limbii albastre, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 2 august 2007.

Nr. 154.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind strategia de supraveghere a bolii limbii albastre

 

CAPITOLUL I

Componentele supravegherii bolii limbii albastre

 

Art. 1. - (1) Supravegherea bolii limbii albastre, denumită si bluetongue sau febra catarală, se efectuează în fiecare an în baza prevederilor pct. 7, titlul „Boli majore - Bluetongue” din Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, pentru anul 2007, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 300/2006. În functie de tipul supravegherii, actiunile ce se întreprind sunt diferite; supravegherea serologică se efectuează lunar, iar scopul acestei supravegheri este de a monitoriza absenta anticorpilor specifici pe un număr reprezentativ de animale.

(2) Pentru supravegherea activitătii insectelor din genul Culicoides, care pot transmite virusul bolii limbii albastre, denumite în continuare vectori, se colectează probe de insecte conform unei scheme stabilite în fiecare an, în functie de scopul urmărit, si anume cuantificarea distributiei geografice sau abundentei sezoniere a vectorilor culicoizi într-un teritoriu.

(3) Supravegherea pasivă se efectuează prin monitorizarea documentelor ce pot furniza date relevante, si anume fisele de supraveghere serologică si entomologică completate si trimise periodic conform metodologiei descrise la art. 2.

(4) Supravegherea activă se realizează prin: a) inspectia animalelor receptive din specii domestice si sălbatice existente pe teritoriul României, astfel:

(i) animale situate în localitătile-tintă desemnate conform metodologiei prevăzute la art. 2;

(ii) animale aflate în perioada de carantină după import sau comert intracomunitar;

(iii) animale receptive autohtone sau importate si aflate în perioada de carantină, tăiate în abatoare sau în statii de tăiere autorizate;

b) supravegherea serologică efectuată lunar prin testul ELISA, pe probe de seruri prelevate de la animale receptive din localităti-tintă, desemnate conform metodologiei prevăzute la art. 2, astfel:

(i) 3% din rumegătoare/judet, dar nu mai putin de 1.200 de probe/judet, pe durata sezonului de activitate intensă a vectorilor, perioada mai- octombrie;

(ii) 1% din rumegătoare/judet, dar nu mai putin de 400 de probe/judet, pe durata sezonului de activitate redusă a vectorilor, perioada noiembrie-aprilie;

(iii) toate rumegătoarele importate,pe durata perioadei de carantină;

c) supravegherea virusologică sau prin teste de biologie moleculară a rumegătoarelor sălbatice moarte, vânate în conditii normale ori vânate din cauză că prezintă simptome ce ar putea fi corelate cu boala limbii albastre;

d) monitorizarea vectorilor si a parametrilor mediului ambiant, astfel:

(i) capturarea săptămânală de vectori, o captură pe săptămână, cu capcane fixe, pe tot parcursul anului, în puncte de capturare stabilite conform metodologiei prevăzute la art. 2;

(ii) capturarea periodică de vectori cu capcane mobile, pe durata sezonului de activitate intensă a vectorilor, mai- octombrie, în situatii deosebite, cum ar fi:

a) aparitia bolii limbii albastre în tările vecine;

b) depistarea unor specii noi de vectori. Stabilirea punctelor de colectare a vectorilor este realizată de experti în boala limbii albastre, conform metodologiei prevăzute la art. 2;

(iii) monitorizarea parametrilor mediului de supravietuire a vectorilor cu meteostatii în locatii desemnate de Laboratorul national de referintă pentru arboviroze din cadrul Institutului de Diagnostic si Sănătate Animală.

(iv) înregistrarea coordonatelor geografice: latitudine, longitudine, altitudine cu dispozitive GPS în toate punctele de colectare a vectorilor, a probelor de seruri sau a parametrilor de mediu.

 

CAPITOLUL II

Metodologia de stabilire a localitătilor-tintă si punctelor de recoltare a probelor de seruri si vectori pentru supravegherea bolii limbii albastre

 

Art. 2. - (1) Stabilirea localitătilor-tintă pentru efectuarea supravegherii serologice se realizează astfel:

a) supravegherea serologică în sezonul de activitate intensă a vectorilor, perioada mai-octombrie, se realizează astfel:

(i) se divide teritoriul judetului în zone în formă de pătrat cu latura de 25 km si cu o suprafată de 625 km2, conform figurii 1;

(ii) în interiorul fiecărei zone se selectează o localitate-tintă sau un teritoriu pe care există în permanentă exploatatii ori cârduri de animale receptive la virusul bolii limbii albastre. În localitatea-tintă se stabilesc animalele de la care urmează să se recolteze probele de seruri, în primul rând bovine, iar în lipsa acestora ovine si caprine sau alte rumegătoare domestice ori sălbatice, astfel încât distanta dintre două localităti-tintă să nu fie mai mare de 25 km, dar nici mai mică de 10 km; aceste distante se apreciază în aer, în linie dreaptă, nu la nivelul solului;

(iii) prelevarea probelor se face lunar, de la grupe de animale diferite, astfel încât pe perioada sezonului de supraveghere să fie monitorizate mai multe zone ale localitătii-tintă;

b) supravegherea serologică în sezonul de activitate redusă a vectorilor, perioada noiembrie-aprilie, se realizează astfel:

(i) se divide teritoriul judetului în zone în formă de pătrat cu suprafata de 2.500 km2, alcătuite din 4 suprafete alăturate cu suprafata de 625 km2, conform figurii 2. În interiorul fiecărei zone se selectează o localitate-tintă sau un teritoriu pe care există în permanentă exploatatii ori cârduri de animale receptive la virusul bolii limbii albastre. În localitatea-tintă se stabilesc animalele de la care urmează să se recolteze probele de seruri, în primul rând bovine, iar în lipsa acestora ovine si caprine sau alte rumegătoare domestice ori sălbatice, astfel încât distanta dintre două localităti-tintă să nu fie mai mare de 50 km, dar nici mai mică de 10 km; aceste distante se apreciază în aer, în linie dreaptă, nu la nivelul solului;

(ii) prelevarea probelor se face lunar, de la grupe de animale diferite, astfel încât pe perioada sezonului de supraveghere să fie monitorizate mai multe zone ale localitătii-tintă.

 

Figura 1. - Zone în formă de pătrat cu latura de 25 km pentru stabilirea localitătilor-tintă în perioada mai-octombrie.

 

Figura 2. - Zone în formă de pătrat cu latura de 50 km pentru stabilirea localitătilor-tintă în perioada noiembrie-aprilie

 

(2) Raportarea rezultatelor supravegherii serologice are drept scop realizarea unei retele de monitorizare în timp real a bolii limbii albastre în vederea reducerii la minimum a riscului de izbucnire a unor focare majore de boala limbii albastre în România si de a crea posibilitatea adoptării de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si serviciile sanitare veterinare judetene a celei mai rapide si eficiente strategii de supraveghere, monitorizare si combatere a bolii limbii albastre.

(3) Raportarea periodică a datelor supravegherii serologice nu se suprapune si nu înlocuieste raportările oficiale lunare si trimestriale către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si Institutul de Diagnostic si Sanătate Animală.

(4) Rezultatele supravegherii serologice sunt transmise periodic de către specialistul care a efectuat testele de laborator, virusolog sau serolog, după caz, până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a efectuat supravegherea.

(5) Înscrierea datelor pentru raportare se face în fisa de supraveghere serologică pentru boala limbii albastre, prevăzută în anexa nr. 2. Un exemplar al fisei de supraveghere serologică se păstrează în laboratorul sanitar veterinar de stat judetean si a municipiului Bucuresti.

(6) Punctele de recoltare a vectorilor bolii limbii albastre:

a) pentru stabilirea abundentei sezoniere si distributiei geografice a vectorilor, precum si pentru studierea mecanismului de supravietuire în anotimpul rece, iarna, se instalează capcane permanente care functionează tot timpul anului, astfel:

(i) în fiecare judet se selectează o exploatatie sau o gospodărie în care să existe animale, o singură specie sau mai multe specii de rumegătoare, ecvidee, porcine si păsări de curte pe tot parcursul anului;

(ii) se amplasează capcana luminoasă si se pune în functiune o noapte pe săptămână, recoltându-se insectele în dimineata următoare, conform metodologiei însusite la instruirile organizate de specialistii si expertii nationali si internationali;

b) pentru stabilirea abundentei si distributiei vectorilor în vederea evaluării riscului de propagare a bolii limbii albastre se procedează astfel:

(i) se selectează efective de animale receptive expuse riscului de contaminare, proximitatea cu zone ce favorizează reproducerea si supravietuirea vectorilor, proximitatea cu zone de protectie si supraveghere din jurul unui focar de bluetongue, respectiv în interiorul fiecărei zone cu latura de 25 km, utilizat pentru supravegherea serologică;

(ii) se instalează capcanele luminoase mobile si se pun în functiune o noapte pe săptămână timp de cel putin 4 săptămâni, în fiecare punct de colectare, conform unui grafic prestabilit, astfel încât la fiecare punct să se efectueze minimum 4 recoltări;

(iii) în mod obligatoriu se înregistrează temperatura aerului în momentul punerii în functiune a capcanei si colectării insectelor în dimineata următoare; acestea vor reprezenta valorile maxime si minime ale temperaturilor în perioada de recoltare a vectorilor.

(7) Raportarea rezultatelor supravegherii entomologice:

a) se face de către specialistul care a efectuat examenul insectelor, până în data de 10 a lunii următoare lunii în care s-a efectuat supravegherea;

b) înscrierea datelor pentru raportare se face în fisa de supraveghere entomologică pentru vectori culicoizi, prevăzută în anexa nr. 2;

c) în prima parte a fisei de supraveghere entomologică, informatiile referitoare la locul colectării, animalele existente si tipul de capcane folosite sunt înscrise de către specialistul care montează capcana, colectează insectele, asigură transportul acestora si al fisei entomologice la laboratorul sanitar veterinar judetean si al municipiului Bucuresti;

d) specialistul parazitolog din laboratorul sanitar veterinar judetean si al municipiului Bucuresti asigură prelucrarea primară si conservarea insectelor în alcool cu concentratia de 70%;

e) specialistul parazitolog expediază probele de insecte împreună cu fisele de supraveghere entomologică la centrul zonal de examinare si identificare a vectorilor sau la Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală, conform listei centrelor zonale pentru examinarea si identificarea vectorilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. A si C;

f) probele de insecte sunt însotite de o notă prin care se solicită examen de laborator pentru identificarea acestora; laboratoarele sanitare veterinare judetene, prevăzute în anexa nr. 1 pct. B, examinează probele de insecte în laboratoarele proprii; în acest caz, transmiterea fiselor de supraveghere către Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală se face de către specialistii din aceste laboratoare sanitare veterinare judetene si al municipiului Bucuresti;

g) transmiterea fisei de supraveghere se face de către specialistul care a examinat insectele, identificând genul si specia. Specialistul mentionat asigură, de asemenea, si eliberarea buletinului de analiză pentru directia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, care a furnizat probele;

h) un exemplar al fisei de supraveghere entomologice se păstrează în laboratorul sanitar veterinar de stat judetean si al municipiului Bucuresti, unde s-au examinat probele.

(8) Pentru o localizare corectă a exploatatiei sau a locului de colectare sunt necesare coordonatele geografice care trebuie înscrise în fisa de supraveghere, în format zecimal; longitudinea este calculată pentru zona de est a meridianului Greenwich; după înregistrarea coordonatelor în formatul original, grade, minute, secunde, se face convertirea acestora în formatul zecimal.

(9) Pentru a se evita disfunctionalitătile produse de eventualele greseli de calcul, se recomandă ca pe fisa de supraveghere să se înscrie între paranteze si valorile originale redate de dispozitivul GPS, exprimate în grade, minute si secunde.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

A. Lista centrelor zonale pentru examinarea si identificarea vectorilor bolii limbii albastre

 

Nr. crt.

Centrul zonal (laboratorul sanitar veterinar de stat)

Judetele arondate

1.

Alba

Sibiu, Hunedoara

2.

Maramures

Arad, Bihor

3.

Bistrita-Năsăud

Satu Mare, Sălaj

4.

Brăila

Galati

5.

Cluj

Timis, Mures

6.

Dolj

Mehedinti, Gorj, Olt

7.

Ialomita

Călărasi

8.

Neamt

Suceava, Vaslui, Harghita

9.

Vrancea

Covasna, Buzău

10.

Giurgiu

Teleorman

 

B. Laboratoarele sanitar-veterinare de stat judetene în care se efectuează atât colectareaa, cât si identificarea vectorilor bolii limbii albastre:

1. Constanta

2. Tulcea

3. Iasi

4. Botosani

5. Caras-Severin

6. Vâlcea

7. Bacău

 

C. Laboratoarele sanitar-veterinare de stat judetene care expediază probele de insecte pentru identificarea vectorilor bolii limbii albastre la Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală

1. Arges

2. Dâmbovita

3. Bucuresti

4. Ilfov

5. Prahova

6. Brasov

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

Modelele fiselor de raportare a datelor serologice si entomologice

 

A. FISA DE SUPRAVEGHERE SEROLOGICĂ PENTRU BOALA LIMBII ALBASTRE

 

DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat

al Judetului................................................

 

Localitatea:

Luna:                anul:

Sistemul de supraveghere (se înscrie o singură optiune):

 

Animale santinelă                      

Supraveghere periodică                        

Altele                                                Specificare:

.................................................................................................................................................................................................

Rezultatele testării

 

Bovine

Localitatea

Coordonate geografice

Tipul testului

Numărul de animale testate

Numărul de animale pozitive

Latitudine

Longitudine

Altitudine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovine

Localitatea

 

Coordonate geografice

Tipul testului

 

Numărul de animale testate

Numărul de animale pozitive

Latitudine

Longitudine

Altitudine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caprine

Localitatea

 

Coordonate geografice

Tipul testului

 

Numărul de animale testate

Numărul de animale pozitive

Latitudine

Longitudine

Altitudine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte specii receptive (indicati specia):

Localitatea

 

Coordonate geografice

Tipul testului

 

Numărul de animale testate

Numărul de animale pozitive

Latitudine

Longitudine

Altitudine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele specialistului care a efectuat testele:

...............................................................................

Numele specialistului care a raportat datele:

...............................................................................

 

 

B. FISA DE SUPRAVEGHERE ENTOMOLOGICĂ PENTRU VECTORI CULICOIZI

DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Laboratorul Sanitar Veterinar de Stat

al Judetului................................................

 

Informatii referitoare la locul de colectare, animalele existente si tipul de capcană folosită

Codul unic:

Denumirea fermei sau locului de colectare:

Localitatea:.......................................................................................................

Tipul capcanei: mobil㠁          permanent㠁

Altitudine:.....................................................................

Latitudine:...........................................(.......................)

Longitudine:.........................................(.......................)

Specia de animale existente la locul de colectare:

 

 

bovine

 

 

caprine

 

 

ovine

 

 

ecvidee

 

 

suine

 

 

rumegătoare sălbatice

 

 

păsări

 

 

Data capturării (dimineata în care se recoltează paharul colector):...........

Temperatura minimă (° C):......

Temperatura maximă (° C):.........

Numele si prenumele persoanei care a recoltat insectele:..............

Numele si prenumele specialistului care a conservat insectele:....................

Rezultatul examinării

Numărul total de insecte capturate:............

Numărul total de insecte culicoide:..................procentul din total insecte:...............................

Numărul total de culicoide din complexul C. imicola:.........procentul din total culicoide:............

Numărul total de culicoide din complexul C. obsoletus:............procent din total culicoide:......

Numărul total de culicoide din complexul C. pulicaris:............... procent din total culicoide:.......

Numărul total de culicoide din complexul C. nubeculosus:........... procent din total culicoide:.......

Numărul total de culicoide din specia C. dewulfi:..................... procent din total culicoide:.......

Numele specialistului care a examinat probele de insecte:.......................

Numărul registrului de diagnostic:....................................

Numărul registrului unic de diagnostic:...............................

Numele si semnătura specialistului care a examinat insectele:.......................

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea modificării anexei N la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

Având în vedere anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007,

văzând Referatul de aprobare nr. 255.456 din 8 iunie 2007 al Directiei îmbunătătiri funciare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa N „Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar si conditiile de eligibilitate pentru activităti din sectorul de îmbunătătiri funciare, asa cum este prevăzut în anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006, la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 si 1.054 bis din 30 decembrie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia buget-finante, Directia îmbunătătiri funciare si directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 601.

 

ANEXĂ

(Anexa N)

 

NORME METODOLOGICE

privind modul de acordare a sprijinului financiar si conditiile de eligibilitate pentru activităti din sectorul de îmbunătătiri funciare, asa cum este prevăzut în anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează criteriile si procedurile privind acordarea sprijinului financiar organizatiilor de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare organizatii, federatiilor de organizatii de îmbunătătiri funciare, denumite în continuare federatii, si Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, denumită în continuare Administratia.

Art. 2. - Beneficiarii sprijinului financiar sunt organizatiile, federatiile pentru activitătile de îmbunătătiri funciare prevăzute la lit. a) pct. 1 si 2, lit. b) pct. 4 din anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, Administratia pentru activitătile de îmbunătătiri funciare prevăzute la lit. a) pct. 3 si lit. c) pct. 7 din anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, si asociatiile si organizatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii pentru activitătile de îmbunătătiri funciare prevăzute la lit. b) pct. 5 si lit. c) pct. 6 si 7 din anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007.

Art. 3. - Sursa de finantare a sprijinului financiar prevăzut la art. 2 se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 4. - Implementarea acordării sprijinului financiar, verificarea modului de îndeplinire a conditiilor legale pentru acordarea acestuia si decontarea sumelor aferente de către beneficiari se asigură prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene sau a municipiului Bucuresti, denumite în continuare DADR, în cazul organizatiilor si federatiilor, pentru activitătile de îmbunătătiri funciare prevăzute la lit. a) pct. 1 si 2, lit. b) pct. 4 din anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, precum si în cazul asociatiilor si organizatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii pentru activitătile de îmbunătătiri funciare prevăzute la lit. b) pct. 5 si lit. c) pct. 6 si 7 din anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, si prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare minister, în cazul Administratiei pentru activitătile de îmbunătătiri funciare prevăzute la lit. a) pct. 3 si lit. c) pct. 7 din anexa nr. 4 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007.

Art. 5. - În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele întelesuri:

- lucrări de întretinere si reparatii - ansamblul operatiunilor cu caracter sistematic desfăsurate anual pentru mentinerea în stare de functionare a infrastructurii de irigatii;

- modernizare - ansamblul operatiunilor efectuate pentru îmbunătătirea parametrilor de functionare a infrastructurii de irigatii prin utilizarea unor echipamente, subansambluri, piese de schimb, materiale noi si moderne;

- retehnologizare - ansamblul operatiunilor de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, bazate pe conceptii tehnice de dată recentă, de vârf, în scopul cresterii performantelor de exploatare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare, reducerea consumului de energie, reducerea poluării etc.

Art. 6. - Pentru asigurarea stării de functionare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare se acordă sprijin financiar organizatiilor si federatiilor care au preluat în proprietate sau folosintă infrastructura de îmbunătătiri funciare situată pe teritoriile acestora, precum si Administratiei pentru infrastructura de îmbunătătiri funciare aflată în administrarea acesteia si situată pe teritoriile organizatiilor si federatiilor si care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinta acestora sau nu s-au preluat de acestea pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 7. - (1) Sprijinul financiar ce se acordă organizatiilor si federatiilor pentru asigurarea stării de functionare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării următoarelor activităti:

a) mentinerea în functiune, prin realizarea lucrărilor de întretinere si reparatii, precum si asigurarea pazei si protectiei infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului organizatiilor si al federatiilor si aflate în proprietatea sau folosinta acestora;

b) executarea lucrărilor de aducere în stare de functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului organizatiilor si al federatiilor si aflate în proprietatea sau folosinta acestora.

(2) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la alin. (1), organizatiile si federatiile trebuie să îndeplinească următoarele conditii prealabile:

a) să fie legal constituite si înregistrate în Registrul national al organizatiilor de îmbunătătiri funciare;

b) să facă dovada preluării infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul acestora;

c) să fie functionale, stare atestată de următoarele subconditii:

- să fi ales consiliul de administratie, conform unui proces-verbal al adunării generale, în cazul organizatiilor, sau al adunării reprezentantilor organizatiilor membre, în cazul federatiilor;

- să fi adoptat regulamentul de organizare si functionare, conform unui proces-verbal al adunării generale, în cazul organizatiilor, sau al consiliului de administratie, în cazul federatiilor;

- să fi angajat persoane în functii executive, care să fie diferite de cele alese în organele de conducere si comisiile organizatiei sau federatiei;

- să fi încasat cotizatia în proportie de cel putin 80%, conform tabelului cu situatia încasării cotizatiei pe membri si ultimei balante de verificare;

d) să aibă contract multianual în vigoare, încheiat cu prestatorul de servicii de îmbunătătiri funciare;

e) să nu aibă datorii la prestatorul de servicii de îmbunătătiri funciare, la furnizorul de energie electrică si să nu aibă litigii în curs privind plata subventiilor de la bugetul de stat, conform unor certificate emise de tertii prestatori în cazul datoriilor si unei declaratii pe propria răspundere în cazul litigiilor;

f) să aibă contract cu furnizorii de electricitate si alte utilităti, în vigoare;

g) să aibă aprobarea adunării generale a organizatiei sau a consiliului de administratie al federatiei pentru sprijinul financiar solicitat, conform procesului-verbal al sedintei de aprobare.

(3) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. a) se acordă anual, după cum urmează:

a) organizatiilor, în limita unei sume stabilite la hectar pe fiecare activitate de îmbunătătiri funciare, pentru suprafetele de teren detinute de membrii acestora si deservite de infrastructura preluată de aceste organizatii. Limitele se prevăd distinct pentru

realizarea lucrărilor de întretinere si reparatii si separat pentru asigurarea pazei si protectiei infrastructurii;

b) federatiilor, în baza solicitărilor si a documentelor justificative ale cheltuielilor de asigurare a pazei si protectiei infrastructurii aflate în folosinta gratuită sau proprietatea federatiei, precum si de executare a unor lucrări de reparatii si care nu pot fi acoperite prin plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate organizatiilor.

(4) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. b) se acordă o singură dată pentru acoperirea cheltuielilor necesare executării lucrărilor de reparatii prevăzute în anexele la protocolul de transmitere, fără plată, la infrastructura de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul unei organizatii sau federatii, în proprietatea sau folosinta gratuită a acelei organizatii sau federatii, încheiat conform legii.

Art. 8. - (1) Pentru acordarea sprijinului financiar prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. a), organizatia depune la DADR pe raza căreia se află situat sediul acesteia o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, însotită de titlurile valabile care să ateste că infrastructura este în proprietatea sau folosinta acesteia, de documentele justificative ale îndeplinirii conditiilor prealabile prevăzute la art. 7 alin. (2) si de situatia detinerii terenurilor de către membrii organizatiei în baza unor titluri valabile, la care se anexează un exemplar de pe centralizatorul privind solicitările de acordare a sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere, reparatii, pază si protectie a infrastructurii aflate în proprietatea sau folosinta organizatiei, conform anexei nr. 1a) la cerere.

(2) Pentru acordarea sprijinului financiar prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. b), federatia depune la DADR pe raza căreia se află situat sediul acesteia o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, însotită de titlurile valabile de detinere în proprietate sau folosintă gratuită a infrastructurii, de lista obiectivelor pentru paza si protectia cărora se solicită sprijin financiar, precum si de documentele justificative ale cheltuielilor efectuate pentru executarea lucrărilor de reparatii accidentale, la care se anexează un exemplar de pe centralizatorul privind solicitările de acordare a sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor de asigurare a pazei si protectiei infrastructurii aflate în folosinta gratuită sau proprietatea federatiei, precum si de executare a unor lucrări de reparatii si care nu pot fi acoperite prin plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate organizatiilor, conform anexei nr. 1b) la cerere.

(3) Sprijinul financiar prevăzut la art. 7 alin. (4) se acordă în baza cererii, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1, depusă de fiecare organizatie sau federatie la DADR pe raza căreia se află situat sediul acesteia, însotită de titlurile valabile de detinere în proprietate sau folosintă a infrastructurii, de documentele justificative ale îndeplinirii conditiilor prealabile prevăzute la art. 7 alin. (2), de lista elementelor de infrastructură la care lucrările de reparatii mentionate în anexele la protocolul de transmitere a proprietătii sau folosintei asupra infrastructurii nu au fost finalizate, cu precizarea valorii actualizate a acestor lucrări, la care se anexează un exemplar de pe centralizatorul privind solicitările de acordare a sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de aducere în stare de functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului OIF si al FOIF si aflate în proprietatea sau folosinta acestora, cuprinse în anexele la protocol, conform anexei nr. 1c) la cerere.

(4) Cererile de acordare a sprijinului financiar pentru luna în curs se depun de organizatii si federatii lunar, până la data de 5 a lunii următoare. În termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor si prezintă ministerului până la data de 15 a fiecărei luni, centralizat la nivelul judetului, un exemplar de pe decontul justificativ privind eliberarea sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de AUAI, OUAI, OIF si FOIF, conform anexei nr. 2.

Art. 9. - Sprijinul financiar ce se acordă Administratiei pentru asigurarea stării de functionare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării următoarelor activităti:

a) executarea lucrărilor de punere în functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul organizatiilor si care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinta acestor organizatii ori nu s-a preluat de acestea pe bază de proces-verbal de predare-primire;

b) executarea lucrărilor de punere în functiune a infrastructurii principale situate pe teritoriul federatiilor si care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinta gratuită a acestor federatii ori nu s-a preluat de acestea pe bază de proces-verbal de predare-primire.

Art. 10. - (1) La cererea organizatiilor si federatiilor care îndeplinesc conditiile prealabile prevăzute la art. 7 alin. (2) si care, din cauza stării de degradare a infrastructurii situate pe teritoriul acestora, nu au putut prelua proprietatea sau folosinta asupra acesteia si în vederea acordării sprijinului financiar prevăzut la art. 9, Administratia evaluează necesarul lucrărilor de punere în functiune si estimează costurile aferente. După obtinerea avizului consiliului de unitate de administrare, Administratia întocmeste în două exemplare si înaintează un exemplar ministerului Situatia centralizatoare privind cererile pentru executarea lucrărilor de punere în functiune de către Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului OIF sau al FOIF si care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinta acestora sau nu s-a preluat de acestea pe bază de proces-verbal de predare-primire, conform modelului din anexa nr. 3.

(2) Administratia ierarhizează cererile prevăzute la alin. (1) în functie de costurile specifice ale lucrărilor de punere în functiune si de costurile specifice anuale de exploatare.

(3) Lista lucrărilor elaborată pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2) si volumul fondurilor necesare pentru realizarea lucrărilor se întocmeste de Administratie în 3 exemplare din care, după aprobarea de consiliul de administratie al Administratiei, un exemplar revine Administratiei, un exemplar se atasează la procesului-verbal al sedintei consiliului de administratie si unul se înaintează ministerului.

(4) În limita fondurilor prevăzute în bugetul propriu, ministerul întocmeste lista lucrărilor de punere în functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare prioritare, stabileste volumul fondurilor necesare pentru realizarea lucrărilor prioritare si aprobă suplimentarea sau modificarea corespunzătoare a bugetului Administratiei.

(5) După executarea lucrărilor de reparatii pentru asigurarea stării de functionare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriile organizatiilor sau federatiilor si aflate în administrarea Administratiei, procesele-verbale de receptie a lucrărilor se avizează de consiliile de unitate de administrare si se însusesc de organizatiile sau federatiile beneficiare.

(6) Pentru acordarea subventiilor în vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la art. 9, până la data de 20 a fiecărei luni Administratia întocmeste în două exemplare Situatia sprijinului financiar ce se solicită pentru acoperirea cheltuielilor de reparatii pentru asigurarea stării de functionare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriile organizatiilor sau federatiilor si aflate în administrarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aprobată de ordonatorul principal de credite, conform modelului din anexa nr. 4, din care un exemplar rămâne la Administratie si unul se transmite ministerului.

(7) Pentru justificarea modului de utilizare a subventiilor alocate pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 9, până la data de 20 a fiecărei luni Administratia întocmeste în două exemplare Decontul justificativ privind eliberarea sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor de reparatii pentru asigurarea stării de functionare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriile organizatiilor sau federatiilor si aflate în administrarea Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aprobat de ordonatorul principal de credite, pentru perioada raportată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4a), din care un exemplar rămâne la Administratie, iar unul se prezintă ministerului.

(8) Sprijinul financiar acordat Administratiei se înregistrează în evidenta contabilă a acesteia, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) din Normele metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - (1) Se acordă sprijin financiar organizatiilor si federatiilor pentru executarea de lucrări de modernizare si retehnologizare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea sau folosinta acestora, care poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării următoarelor activităti:

a) realizarea de investitii pentru modernizarea si retehnologizarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul organizatiilor si aflate în proprietatea sau folosinta acestor organizatii;

b) realizarea de investitii pentru modernizarea si retehnologizarea infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriul federatiilor si aflate în folosinta gratuită sau proprietatea acestor federatii.

(2) Cheltuielile pentru executarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se asimilează altor cheltuieli de investitii conform art. 46 alin. (2) din Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - În vederea utilizării sprijinului financiar prevăzut la art. 11, organizatiile si federatiile întocmesc documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii, pe care le supun aprobării ordonatorului principal de credite, potrivit legii.

Art. 13. - (1) Asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii, denumite în continuare AUAI, si organizatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii, denumite în continuare OUAI, pot beneficia de sprijin financiar pentru:

a) sustinerea costurilor cu energia pentru apa de irigatii utilizată;

b) plata către furnizorul de energie electrică a costului energiei electrice de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigarea culturilor agricole înfiintate pe teritoriul propriu.

(2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. a) poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării următoarelor activităti:

a) achizitia si montarea contoarelor pentru măsurarea consumului de energie electrică pentru pomparea apei pentru irigatii, cota care revine AUAI sau OUAI, pe baza acordului furnizorului de energie electrică;

b) achizitia si montarea debitmetrelor la statiile de pompare de punere sub presiune aflate în proprietatea AUAI sau OUAI, pe baza acordului furnizorului de apă pentru irigatii;

c) achizitia si instalarea de agregate termice de pompare dotate cu debitmetre în cazul în care terenul aflat în cadrul teritoriului AUAI sau OUAI este amenajat pentru irigatii în sistem monofilar si cu canale deschise, pe baza acordului furnizorului de apă pentru irigatii.

(3) Pot beneficia de sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. a) numai AUAI sau OUAI care nu detin bunuri de tipul celor mentionate la alin. (2) achizitionate din surse proprii sau cu finantare din cadrul altor programe. Această categorie de sprijin financiar se acordă până la epuizarea fondurilor alocate, o singură dată pentru acoperirea cheltuielilor de achizitie si instalare a instalatiilor si echipamentelor de reducere a consumului de energie electrică, după cum urmează:

a) pentru un anumit punct de livrare a apei pentru irigatii ce se dotează cu contoare pentru măsurarea consumului de energie electrică pentru pomparea apei pentru irigatii;

b) pentru o anumită statie de pompare de punere sub presiune la care se montează debitmetre;

c) pentru un anumit amplasament al agregatelor termice de pompare.

(4) Bunurile achizitionate cu sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. a) nu se pot înstrăina pentru o perioadă de 5 ani de la data predării-primirii acestora. Înstrăinarea instalatiilor si echipamentelor înainte de expirarea perioadei de 5 ani atrage restituirea alocatiei acordate, actualizată cu rata inflatiei, de către AUAI sau OUAI beneficiare, inclusiv plata de penalităti la bugetul de stat, potrivit legii.

(5) Sustinerea costurilor cu energia pentru apa de irigatii utilizată se asimilează altor cheltuieli de investitii, conform art. 46 alin. (2) din Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Pentru acordarea sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) lit. a), AUAI sau OUAI întocmesc documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii pe care le supun aprobării ordonatorului principal de credite, potrivit legii.

(7) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. b), se va îndeplini următoarea procedură:

a) în termen de două zile de la primirea facturii, AUAI sau OUAI depun la DADR în a cărei rază teritorială de competenta se află situat sediul acesteia cererea-tip de eliberare a subventiei pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică, conform modelului din anexa nr. 1, la care se anexează o copie a ordinului de plată a contributiei proprii, certificat de bancă, si o copie a facturii emise de furnizorul de energie electrică. Nerespectarea termenului de depunere a cererii-tip de eliberare a subventiei atrage suportarea de către organizatie sau federatie a cheltuielilor generate de această întârziere;

b) în termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor si până la data de 15 a fiecărei luni întocmeste în două exemplare decontul justificativ privind eliberarea sprijinului financiar, pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de AUAI, OUAI, OIF si FOIF din consumul de energie electrică pentru pomparea apei prin punctele de livrare a apei pentru irigatii, conform modelului din anexa nr. 2, din care un exemplar se prezintă ministerului.

(8) La cererea-tip de eliberare a subventiilor se vor anexa si documentele justificative ale îndeplinirii conditiilor prealabile prevăzute la art. 7 alin. (2).

Art. 14. - (1) Dobânzile, majorările de întârziere si penalitătile de orice fel, calculate de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. pentru neachitarea la termenele scadente a costurilor cu energia electrică consumată pentru pomparea apei de irigatii si desecări de către Administratie si de către AUAI si OUAI, se acoperă din sprijin financiar de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate ministerului pentru anul 2007.

(2) Pentru acordarea sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) care poate fi solicitat de acestea, AUAI si OUAI depun la DADR pe raza căreia se află situat sediul acesteia o cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, însotită de copia facturii/facturilor de plată a consumului de energie electrică în care apar mentionate penalitătile. În termen de 5 zile de la primirea cererii, DADR verifică realitatea si legalitatea documentelor de plată si întocmeste în două exemplare decontul justificativ privind eliberarea sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de AUAI, OUAI, OIF si FOIF, conform modelului din anexa nr. 2, din care un exemplar se transmite ministerului.

(3) Pentru acordarea sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) care poate fi solicitat de aceasta, Administratia întocmeste în două exemplare decontul justificativ privind plata dobânzilor, majorărilor si penalitătilor de orice fel, calculate de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. pentru neachitarea la termenele scadente a costurilor cu energia electrică consumată pentru pomparea apei pentru irigatii si desecări de către Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4b), din care un exemplar rămâne la Administratie, iar unul se prezintă ministerului.

Art. 15. - (1) Pentru acordarea sprijinului financiar care acoperă cheltuielile prevăzute la art. 7, 9, art. 13 alin. (1) lit. b) si art. 14 alin. (1) ministerul prezintă justificarea sumelor acordate pentru luna anterioară si, până la data de 26 a lunii în curs pentru luna următoare, solicită Ministerului Economiei si Finantelor deschiderea creditelor bugetare, la care se anexează centralizatorul sprijinului financiar ce se solicită de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor OIF, FOIF, ANIF, AUAI si OUAI, aprobat de ordonatorul principal de credite, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, întocmit pe baza situatiei sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de OIF, FOIF, ANIF, AUAI si OUAI, conform modelului din anexa nr. 6.

(2) Sumele reprezentând sprijin financiar acordat Administratiei, prevăzute la art. 6 si art. 14 alin. (1), se vor vira de către minister în contul bancar pe care Administratia îl comunică ministerului odată cu depunerea documentelor de decontare.

Art. 16. - Ministerul verifică permanent modul de acordare si utilizare a fondurilor publice reprezentând sprijinul financiar acordat în baza prezentelor norme metodologice.

Art. 17. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE

privind acordarea sprijinului financiar conform art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007

 

Solicitantul (Federatia de organizatii de îmbunătătiri funciare/Organizatia de îmbunătătiri funciare) .............................. , cu sediul în localitatea ............... , judetul .............. , reprezentat(ă) prin ...................... , în calitate de .................... (presedinte sau director),

având un teritoriu / suprafată de teren de ........... ha în cadrul amenajării de îmbunătătiri funciare ..................... , din care:

a) ................ ha deservite de infrastructură de irigatii;

b) ................ ha deservite de infrastructură de desecare si drenaj;

c) ................ ha deservite de lucrări de combatere a eroziunii solului;

d) ................ ha deservite de lucrări de apărare împotriva inundatiilor;

solicităm acordarea sprijinului financiar pentru:

A. decontarea cheltuielilor, în luna ....................... , conform centralizatorului privind solicitările de acordare a sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere, reparatii, pază si protectie a infrastructurii aflate în proprietatea sau folosinta organizatiei, prezentat în anexa nr. 1a) la prezenta cerere.

Sumele acordate ca sprijin financiar se vor vira în contul nostru nr................, deschis la banca.....................................;

B. decontarea cheltuielilor, în luna......................., conform centralizatorului privind solicitările de acordare a sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor de asigurare a pazei si protectiei infrastructurii aflate în folosinta gratuită sau proprietatea federatiei, precum si de executare a unor lucrări de reparatii si care nu pot fi acoperite prin plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate organizatiilor prezentat în anexa nr. 1b) la prezenta cerere.

Sumele acordate ca sprijin financiar se vor vira în contul nostru nr................, deschis la banca....................;

C. decontarea cheltuielilor, în luna......................., conform centralizatorului privind solicitările de acordare a sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de aducere în stare de functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului OIF sau al FOIF si aflate în proprietatea sau folosinta acestora, cuprinse în anexele la protocolul prezentat în anexa nr. 1c) la prezenta cerere.

Sumele acordate ca sprijin financiar se vor vira în contul nostru nr........................, deschis la banca...............................;

D. decontarea cheltuielilor, în luna................, conform facturilor emise de furnizorul de energie electrică a costului energiei electrice de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigarea culturilor agricole înfiintate pe teritoriul AUAI si OUAI.

Sumele acordate ca sprijin financiar se vor vira în contul Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. nr................, deschis la banca....................;

E. decontarea cheltuielilor în luna................, pentru plata dobânzilor, majorărilor si penalitătilor de orice fel, calculate de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. pentru neachitarea la termenele scadente a costurilor cu energia electrică consumată pentru pomparea apei pentru irigatii si desecări de către AUAI si OUAI

Sumele acordate ca sprijin financiar se vor vira în contul Societătii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” - S.A. nr................, deschis la banca.....................

 

Recapitulatie sume solicitate

A...........................................

B.............................................

C.................................................

D..................................................

E...................................................

TOTAL:................................................lei

 

Anexăm la prezenta cerere copii de pe următoarele documente*):

a) Contractul de prestări de servicii de îmbunătătiri funciare nr........................din data de............................, având ca obiect.............................., în valoare de............................lei, încheiat de organizatie/federatie cu terti furnizori, în vigoare;

b) protocolul de predare-primire a infrastructurii de îmbunătătiri funciare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii.......................nr..........din data de..............., către organizatie/federatie;

c) documente justificative de efectuare a cheltuielilor (facturi, ordine de plată, chitante etc.).

 

Data...................

Numele si prenumele în clar......................

Semnătura....................

L.S.

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală....................................

 

Certificăm realitatea, legalitatea si regularitatea documentelor depuse de federatie/organizatie pe baza cărora beneficiază de sprijinul financiar solicitat în sumă de............lei.

 

Director executiv,

........................................

(Numele si prenumele în clar)

 

 

 

Director economic/Contabil- sef,

........................................

(Numele si prenumele în clar)

Respingem cererea pentru următoarele motive:

-.............................................

-.............................................

 

Director executiv,

........................................

(Numele si prenumele în clar)

Director economic/Contabil-sef,

........................................

(Numele si prenumele în clar)

 

*) Se vor anexa documentele necesare în functie de obiectul cererii.

 

ANEXA Nr. 1a)

la cererea de acordare a sprijinului financiar

 

 

Organizatia de îmbunătătiri funciare................

Amenajarea de îmbunătătiri funciare.............

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală.........................

 

CENTRALIZATOR

privind solicitările de acordare a sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere, reparatii, pază si protectie a infrastructurii aflate în proprietatea sau folosinta organizatiei, efectuate în luna ......... anul............

 

Se completează de OIF

Se completează de DADR

Nr. crt.

PL / zona*)

Suprafata amenajată

[ha]

Suprafata detinută de membri, cuprinsă în contractele multianuale

[ha]

Suma limită stabilită pentru activitatea de întretinere si reparatii/pază si protectie

[lei/ha]

Cuantumul maxim al sprijinului financiar pentru activitatea de întretinere si reparatii/pază si protectie

[lei]

Sprijinul financiar acordat si justificarea cheltuielilor efectuate

Solicitări de sprijin financiar pentru luna.....

Valoarea cumulată a sprijinului acordat**)

[lei]

Valoarea sprijinului care a rămas de acordat

[lei]

Suma solicitată [lei]

Documente justificative***)

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

6

7

8

9 = 5 - 8

 

PL 1 /zona 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL 2 / zona 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL n/zona n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total OIF, din care:

- întretinere si reparatii

- pază si protectie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

Organizatia de îmbunătătiri funciare..............................

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală.............................

Presedinte,

......................

(Numele si prenumele în clar)

Director,

......................

(Numele si prenumele în clar)

Director executiv,

......................

(Numele si prenumele în clar)

Director economic/Contabil-sef,

......................

(Numele si prenumele în clar)

 

*) Punct de livrare a apei pentru irigatii / zonă cu autonomie functională.

**) Valorile sprijinului acordat cumulat din lunile anterioare de la începutul anului din anexele 1a).

***) Facturi, ordine de plată, chitante etc.

 

ANEXA Nr. 1b)

la cererea de acordare a sprijinului financiar

 

Organizatia de îmbunătătiri funciare................

Amenajarea de îmbunătătiri funciare.............

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală.........................

 

CENTRALIZATOR

privind solicitările de acordare a sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor de asigurare a pazei si protectiei infrastructurii aflate în folosinta gratuită sau proprietatea federatiei, precum si de executare a unor lucrări de reparatii si care nu pot fi acoperite prin plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătătiri funciare prestate organizatiilor, efectuate în luna ......... anul............

 

Se completează de FOIF

Se completează de DADR

Nr. crt.

Obiective de infrastructură / Reparatii accidentale

Număr de obiective / reparatii accidentale

[buc]

Suma limită stabilită pentru activitatea de întreti­nere si reparatii/ pază si protectie [lei/obiectiv / reparatie]

Cuantumul maxim al sprijinului financiar pentru activitatea de întretinere si reparatii/pază si protectie

[lei]

Sprijinul financiar acordat si justificarea cheltuielilor efectuate

Solicitări de sprijin financiar pentru luna .........

Valoarea cumulată a sprijinului acordat*)

[lei]

Valoarea sprijinului care a rămas de acordat

[lei]

Suma solicitată

Documente justificative**)

0

1

2

3

4 = 2 x 3

5

6

7

8 = 4 - 7

 

SPA/SPB

 

 

 

 

 

 

 

 

SRP

 

 

 

 

 

 

 

 

SPE

 

 

 

 

 

 

 

 

CH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altele

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparatii accidentale

 

 

 

 

 

 

 

 

SP...

 

 

 

 

 

 

 

 

CH

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FOIF, din care:

- întretinere si reparatii

- pază si protectie

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

Federatia de organizatii de îmbunătătiri funciare..............................

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală.............................

Presedinte,

......................

(Numele si prenumele în clar)

Director,

......................

(Numele si prenumele în clar)

Director executiv,

......................

(Numele si prenumele în clar)

Director economic/Contabil-sef,

......................

(Numele si prenumele în clar)

 

*) Valorile sprijinului acordat cumulat din lunile anterioare de la începutul anului din anexele 1b).

**) Facturi, ordine de plată, chitante etc.

 

ANEXA Nr. 1c)

la cererea de acordare a sprijinului financiar

 

Organizatia de îmbunătătiri funciare................

Amenajarea de îmbunătătiri funciare.............

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală.........................

 

CENTRALIZATOR

privind solicitările de acordare a sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de aducere în stare de functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului OIF sau al FOIF si aflate în proprietatea sau folosinta acestora cuprinse în anexele

la protocol, efectuate în luna ................... anul.........

 

Se completează de OIF/FOIF

Se completează de DADR

Nr. crt.

Elementele de infrastructură la care se solicită finalizarea lucrărilor de reparatii din anexa nr. ...*) la protocol

[lei]

Costul estimat al reparatiilor conform anexei nr. ...*) la protocol

[lei]

Costul lucrărilor care au rămas de executat la sfârsitul anului anterior

[lei]

Valoarea actualizată a lucrărilor rămase de executat

[lei]

Sprijinul financiar acordat si justificarea cheltuielilor efectuate

Solicitări de sprijin financiar pentru luna ...

Valoarea cumulată a sprijinului acordat

[lei]

Valoarea sprijinului care a rămas de acordat

[lei]

Suma solicitată

[lei]

Documente justificative**)

0

1

2

3

4

5

6

7

8 = 4 - 7

 

SP...

 

 

 

 

 

 

 

 

Retea canale

 

 

 

 

 

 

 

 

CH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPP1

 

 

 

 

 

 

 

 

SPP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retea conducte 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Retea conducte 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte elemente de infrastructură

 

 

 

 

 

 

 

 

Total FOIF / OIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

Organizatia de îmbunătătiri funciare/

Federatia de organizatii de îmbunătătiri funciare..............................

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală.............................

Presedinte,

......................

(Numele si prenumele în clar)

Director,

......................

(Numele si prenumele în clar)

Presedinte,

......................

(Numele si prenumele în clar)

Director economic/Contabil-sef,

......................

(Numele si prenumele în clar)

 

*) Se va preciza nr. anexei din protocol privind inventarul fizic si valoric al elementelor de infrastructură care necesită lucrări de punere în functiune.

**) Facturi, ordine de plată, chitante etc.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ Sl DEZVOLTARE RURALĂ..................

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind eliberarea sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de AUAI, OUAI, OIF si FOIFîn luna..................

 

Nr. crt.

 

Amenajarea de îmbunătătiri funciare

Cheltuielile de mentinere în functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea sau folosinta OIF sau FOIF

Cheltuielile pentru executarea lucrărilor de punere în stare de functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului OIF sau al FOIF si aflate în proprietatea sau folosinta acestora [anexa nr. 1c) - col. 6]

[lei]

Cheltuieli către furnizorul de energie electrică pentru costul energiei electrice de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigarea culturilor agricole înfiintate pe teritoriul AUAI si OUAI (valoarea facturilor emise de furnizorul de energie electrică)

[lei]

Cheltuieli pentru plata dobânzilor, majorărilor si penalitătilor de orice fel, calculate de S.C. „Electrica" - S.A. pentru neachitarea la termenele scadente a costurilor cu energia electrică consumată pentru pomparea apei pentru irigatii si desecări de către AUAI si OUAI (valoarea facturilor emise SC „Electrica" - S.A. cu destinatia de mai sus)

[lei]

Total solicitări

sprijin financiar pe AUAI, OUAI. OIF sau FOIF

[lei]

OIF*/ FOIF**) /AUAI***)

Cheltuielile de realizare a lucrărilor de întretinere si reparatii ale infrastructurii [anexele nr. 1a) si 1b)- col. 6]

[lei]

Cheltuielile de asigurare a pazei si protectiei infrastructurii [anexele nr. 1a) si 1b)- col. 6]

[lei]

0

1

2

3

4

5

6

7=2+3+4+5+6

1

OIF1

 

 

 

 

 

 

2

OIF 2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

OlFn

 

 

 

 

 

 

 

FOIF1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOIF 2

 

 

 

 

 

 

 

FOIFn

 

 

 

 

 

 

 

Total DADR

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

......................

(Numele si prenumele în clar)

Director economic/Contabil-sef,

......................

(Numele si prenumele în clar)

 

*) Organizatia de îmbunătătiri funciare.

**) Federatia de organizatii de îmbunătătiri funciare.

***) Asociatia utilizatorilor de apă pentru irigatii.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A ÎMBUNĂTĂTIRILOR FUNCIARE

 

Aprobat

de ordonatorul principal de credite

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

privind cererile pentru executarea lucrărilor de punere în functiune de către Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului OIF sau al FOIF si care, din cauza stării de degradare, nu s-a putut transmite în proprietatea sau folosinta acestora sau nu s-a preluat de acestea pe bază de proces-verbal de predare-primire

 

Nr. crt.

Sucursala/Unitatea de administrare

Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a SPP situate pe teritoriul organizatiilor

[lei]

Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a retelei de conducte situate pe teritoriul organizatiilor

[lei]

Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a statiilor de pompare situate pe teritoriul federatiilor

[lei]

Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a canalelor de aductiune situate pe teritoriul federatiilor

[lei]

Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a altor elemente de infrastructură situate pe teritoriul organizatiilor/federatiilor

[lei]

Total solicitări sprijin financiar pe organizatie/ federatie

[lei]

OIF*)/FOIF**)

0

1

2

3

4

5

6

7=2+3+4+5+6

1

OIF 1***)

 

 

 

 

 

 

2

OIF 2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

OlFn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOIF1

 

 

 

 

 

 

 

FOIF 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOIFn

 

 

 

 

 

 

 

Total***), din care: a) lucrări de punere în functiune b) lucrări cuprinse în protocol

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

......................

(Numele si prenumele în clar)

Director economic/Contabil-sef,

......................

(Numele si prenumele în clar)

 

*) Organizatia de îmbunătătiri funciare.

**) Federatia de organizatii de îmbunătătiri funciare.

***) Conform inventarului fizic si valoric al elementelor de infrastructură care necesită lucrări de punere în functiune.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A ÎMBUNĂTĂTIRILOR FUNCIARE

 

Avizat

de ordonatorul principal de credite

 

SITUATIA

sprijinului financiar ce se solicită pentru acoperirea cheltuielilor de reparatii pentru asigurarea stării de functionare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriile organizatiilor sau federatiilor si aflate în administrarea Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, pentru luna.........

 

Nr. crt.

Specificatii

Subventii

(lei)

1.

Subventiile solicitate la data de................., prevăzute a se acorda de la buqetul de stat*), din care:

 

 

1. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a SPP situate pe teritoriul organizatiilor

2. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a retelei de conducte situate pe teritoriul organizatiilor

3. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a statiilor de pompare situate pe teritoriul federatiilor

4. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a canalelor de aductiune situate pe teritoriul federatiilor

5. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a altor elemente de infrastructură situate pe teritoriul organizatiilor/federatiilor

 

2.

Subventii primite la data de.................**), din care:

 

 

1. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a SPP situate pe teritoriul organizatiilor

2. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a retelei de conducte situate pe teritoriul organizatiilor

3. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a statiilor de pompare situate pe teritoriul federatiilor

4. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a canalelor de aductiune situate pe teritoriul federatiilor

5. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a altor elemente de infrastructură situate pe teritoriul organizatiilor/federatiilor

 

3.

Subventii primite pentru luna în curs, respectiv luna........................**), din care:

 

 

1. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a SPP situate pe teritoriul organizatiilor

2. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a retelei de conducte situate pe teritoriul organizatiilor

3. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a statiilor de pompare situate pe teritoriul federatiilor

4. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a canalelor de aductiune situate pe teritoriul federatiilor

5. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a altor elemente de infrastructură situate pe teritoriul organizatiilor/federatiilor

 

4.

Subventii solicitate de la buqetul de stat pentru luna........(rd.4 = rd.1 - rd.2 - rd.3), din care:

 

 

1. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a SPP situate pe teritoriul organizatiilor

2. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a retelei de conducte situate pe teritoriul organizatiilor

3. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a statiilor de pompare situate pe teritoriul federatiilor

4. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a canalelor de aductiune situate pe teritoriul federatiilor

5. Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a altor elemente de infrastructură situate pe teritoriul organizatiilor/federatiilor

 

 

Director general,

......................

(Numele si prenumele în clar)

Director economic,

......................

(Numele si prenumele în clar)

 

*) Valorile înscrise la rândul „Total", din care a) si b) din anexa nr. 3.

**) Valorile sprijinului acordat cumulat de la începutul anului din anexa nr. 4a), col. „Realizat", rândul 7.

 

ANEXA Nr. 4a)

la normele metodologice

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A ÎMBUNĂTĂTIRILOR FUNCIARE

 

Aprobat

Ordonator principal de credite

 

DECONTUL JUSTIFICATIV

privind eliberarea sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor de reparatii pentru asigurarea stării de functionare a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate pe teritoriile organizatiilor sau federatiilor si aflate în administrarea Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, pe perioada.................

 

i«:

Nr. crt.

Specificatii

Program

Realizat

1.

Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a SPP situate pe teritoriul orqanizatiilor

 

 

2.

Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a retelei de conducte situate pe teritoriul orqanizatiilor

 

 

3.

Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a statiilor de pompare situate pe teritoriul federatiilor

 

 

4.

Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a canalelor de aductiune situate pe teritoriul federatiilor

 

 

5.

Cheltuielile cu lucrările de punere în functiune a altor elemente de infrastructură situate pe teritoriul orqanizatiilor/federatiilor

 

 

6.

Subventii cuvenite (rd. 6 = rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5) total, din care: a) lucrări de punere în functiune b) lucrări cuprinse în protocol

 

 

7.

Subventii primite: a) lucrări de punere în functiune b) lucrări cuprinse în protocol

 

 

8.

Subventii de primit (rd. 8 = rd. 6 - rd. 7): a) lucrări de punere în functiune b) lucrări cuprinse în protocol

 

 

 

Director general,

......................

(Numele si prenumele în clar)

Director economic,

......................

(Numele si prenumele în clar)

 

Anexa nr. 4b)

la normele metodologice

 

ADMINISTRATIA NATIONALĂ A ÎMBUNĂTĂTIRILOR FUNCIARE

 

DECONTUL JUSTIFICATIV

privind plata dobânzilor, majorărilor si penalitătilor de orice fel, calculate de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A. pentru neachitarea la termenele scadente a costurilor cu energia electrică consumată pentru pomparea apei pentru irigatii si desecări de către Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare în luna ..................

 

Nr. crt.

Amenajarea de îmbunătătiri funciare/ Statii de pompare

Valoarea facturilor pentru plata dobânzilor, majorărilor si penalitătilor de orice fel, calculate de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A. pentru neachitarea la termenele scadente a costurilor cu energia electrică consumată pentru pomparea apei pentru irigatii si desecări de către Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare

[lei]

Subventii acordate în luna...............pentru plata dobânzilor, majorărilor si penalitătilor de orice fel, calculate de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A. pentru neachitarea la termenele scadente a costurilor cu energia electrică consumată pentru pomparea apei pentru irigatii si desecări de către Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare

[lei]

0

1

2

3

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Total pe amenajare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ANIF

 

 

 

Director general,

......................

(Numele si prenumele în clar)

Director economic,

......................

(Numele si prenumele în clar)

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

MINISTERULAGRICULTURII Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

Aprobat

de ordonatorul principal de credite

 

CENTRALIZATORUL

sprijinului financiar ce se solicită de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor OIF, FOIF, ANIF, AUAI si OUAI pe perioada.......................

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Specificatia

Programat în anul..........

Total decontat anterior

Suma solicitată

Total perioadă (3+4)

0

1

2

3

4

5

1

Cheltuielile de mentinere în functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea sau folosinta OIF sau FOIF total , din care:

- Cheltuielile de realizare a lucrărilor de întretinere si reparatii ale infrastructurii

- Cheltuielile de asiqurare a pazei si protectiei infrastructurii

 

 

 

 

2

Cheltuielile pentru executarea lucrărilor de punere în stare de functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului OIF sau al FOIF si aflate în proprietatea sau folosinta acestora

 

 

 

 

3

Cheltuielile pentru executarea lucrărilor de punere în stare de functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului OIF sau al FOIF si aflate în proprietatea sau folosinta acestora

 

 

 

 

4

Cheltuieli către furnizorul de energie electrică pentru costul energiei electrice de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigarea culturilor agricole înfiintate pe teritoriul AUAI si OUAI

 

 

 

 

5

Cheltuieli pentru plata dobânzilor, majorărilor si penalitătilor de orice fel, calculate de S.C. „Electrica" -  S.A. pentru neachitarea la termenele scadente a costurilor cu energia electrică consumată pentru pomparea apei pentru irigatii si desecări de către ANIF, AUAI si OUAI

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

Avizat,

 

 

Directia buget finante

Director,

..................................

(Numele si prenumele în clar)

Directia de specialitate

Director,

..................................

(Numele si prenumele în clar)

 

 

 

 

Întocmit

Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare

(Numele si prenumele în clar)

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

MINISTERULAGRICULTURII Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

Aprobat

de ordonatorul principal de credite

 

SITUATIA

sprijinului financiar pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de OIF, FOIF, ANIF, AUAI si OUAI pentru luna .......................

 

Nr. crt.

 

DADR sau ANIF

 

Cheltuielile de mentinere în functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare aflate în proprietatea sau folosinta OIF sau FOIF

Cheltuielile pentru executarea lucrărilor de punere în stare de functiune a infrastructurii de îmbunătătiri funciare situate în cadrul teritoriului OIF sau al FOIF si aflate în proprietatea sau folosinta acestora [anexa nr. 1c)-col. 6]

[lei]

 

Cheltuieli către furnizorul de energie electrică pentru costul energiei electrice de pompare a apei prin punctele de livrare a apei pentru irigarea culturilor agricole înfiintate pe teritoriul AUAI si OUAI [anexa nr. 2 -col 5]

[lei]

 

Cheltuieli pentru plata dobânzilor, majorărilor si penalitătilor de orice fel, calculate de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A. pentru neachitarea la termenele scadente a costurilor cu energia electrică consumată pentru pomparea apei pentru irigatii si desecări de către ANIF, AUAI si OUAI (valoarea facturilor emise de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A. cu destinatia de mai sus)

[lei]

Total solicitări sprijin financiar pe DADR sau ANIF

[lei]

Cheltuielile de realizare a lucrărilor de întretinere si reparatii ale infrastructurii [anexa nr. 1 a) - col 6]

[lei]

Cheltuielile de asigurare a pazei si protectiei infrastructurii [anexa nr. 1a)- col 6]

[lei]

0

1

2

3

4

5

6

7=2+3+4+5+6

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Avizat,

 

 

Directia buget finante

Director,

..................................

(Numele si prenumele în clar)

Directia de specialitate

Director,

..................................

(Numele si prenumele în clar)

 

 

 

 

Întocmit

Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare

(Numele si prenumele în clar)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind acceptarea unor amendamente la anexa I revizuită si la anexa IV revizuită la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acceptă amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.141(54) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la Londra la 24 martie 2006, respectiv Amendamente la regula 1, adăugarea regulii 12A si amendamentele în consecintă la Certificatul IOPP si amendamentele la regula 21 din anexa I revizuită la MARPOL 73/78, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se acceptă amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.143(54) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin la Londra la 24 martie 2006, respectiv Adăugarea regulii 13 la anexa IV la MARPOL 73/78, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 684.

 

ANEXA Nr. 1

 

REZOLUTIA MEPC. 141(54)

Adoptată la 24 martie 2006

 

AMENDAMENTE

la anexa la Protocolul din 1978

referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave*)

(Amendamente la regula 1, adăugarea regulii 12A si amendamentele în consecintă la Certificatul IOPP si amendamentele la regula 21 din anexa I revizuită la MARPOL 73/78)

 

*) Traducere.

 

Comitetul pentru Protectia Mediului Marin,

amintind art. 38(a) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale (Organizatia) referitor la functiile Comitetului pentru Protectia Mediului Marin (Comitetul), conferite acestuia prin conventiile internationale pentru prevenirea si controlul poluării marine,

luând notă de art. 16 din Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Conventia din 1973) si art. VI din Protocolul din 1978 referitor la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 si conferă organismului corespunzător al Organizatiei functia de examinare si adoptare a amendamentelor la Conventia din 1973, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78),

luând notă, de asemenea, de faptul că anexa I revizuită la MARPOL 73/78 a fost adoptată prin Rezolutia MEPC.117(52) si se prevede ca aceasta să intre în vigoare la 1 ianuarie 2007,

analizând amendamentele propuse la regula 1, noua regulă 12A propusă, amendamentele în consecintă la suplimentul (formularele A si B) Certificatului IOPP si amendamentele propuse la regula 21 din anexa I revizuită la MARPOL 73/78,

1. adoptă, în conformitate cu art. 16(2)(d) din Conventia din 1973, amendamentele la anexa I revizuită la MARPOL 73/78, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) din Conventia din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 februarie 2007, în afară de cazul în care, înainte de această dată, cel putin o treime din părtile la MARPOL 73/78 sau părtile a căror flotă comercială reprezintă în total nu mai putin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizatiei obiectiile lor cu privire la amendamente;

3. invită părtile la MARPOL 73/78 să ia notă de faptul că, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) din Conventia din 1973, amendamentele mentionate vor intra în vigoare la 1 august 2007, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. 16(2)(e) din Conventia din 1973, să transmită tuturor părtilor la MARPOL 73/78 copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continut în anexă; si

5. solicită în plus secretarului general să transmită tuturor membrilor Organizatiei care nu sunt părti la MARPOL 73/78 copii ale prezentei rezolutii si ale anexei sale.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MEPC.141(54)

 

AMENDAMENTE

la anexa revizuită la MARPOL

 

1. Adăugarea paragrafului 28.9 la regula 1

După paragraful existent 28.8 al regulii 1 se adaugă un nou

paragraf 28.9, după cum urmează:

„28.9. navă livrată la 1 august 2010 sau după această dată

înseamnă o navă:

1. pentru care contractul de constructie este încheiat la 1 august 2007 ori după această dată; sau

2. în lipsa unui contract de constructie, a cărei chilă este pusă sau care se află într- un stadiu similar de constructie la 1 februarie 2008 ori după această dată; sau

3. a cărei livrare are loc la 1 august 2010 ori după această dată; sau

4. care a suferit o transformare importantă:

1. pentru care contractul este încheiat după 1 august 2007; sau

2. în lipsa unui contract, ale cărei lucrări au început după 1 februarie 2008; sau

3. care este terminată după 1 august 2010.”

2. Adăugarea unei noi reguli 12A cu privire la protectia tancurilor de combustibil lichid

După regula 12 existentă se adaugă noua regulă 12A, după cum urmează:

“Regula 12A -Protectia tancurilor de combustibil lichid

1. Această regulă se aplică tuturor navelor care au o capacitate totală de combustibil lichid mai mare sau egală cu 600 m3 si care sunt livrate la 1 august 2010 ori după această dată, asa cum s- a definit la regula 1.28.9 din prezenta anexă.

2. Aplicarea acestei reguli la stabilirea amplasării tancurilor utilizate pentru transportul combustibilului lichid nu se extinde si asupra prevederilor regulii 19 din prezenta anexă.

3. În sensul acestei reguli, se aplică următoarele definitii:

1. Combustibil lichid înseamnă orice hidrocarburi care sunt încărcate la bordul navei si utilizate drept combustibil lichid pentru propulsia si masinile auxiliare ale navei.

2. Pescajul liniei de încărcare (ds) înseamnă distanta verticală, în metri, de la linia de bază teoretică, la mijlocul lungimii navei, până la linia de plutire corespunzătoare pescajului bordului liber de vară ce va fi atribuit navei.

3. Pescajul navei goale înseamnă pescajul deasupra liniei de bază teoretice la mijlocul navei, corespunzător deplasamentului navei goale.

4. Pescajul partial la linia de încărcare (dp) înseamnă pescajul navei goale plus 60% din diferenta dintre pescajul navei

goale si pescajul liniei de încărcare ds. Pescajul partial la linia de încărcare (dp) se măsoară în metri.

5. Linia de plutire (dB) înseamnă distanta verticală, în metri, de la linia de bază teoretică, la mijlocul lungimii navei, până la linia de plutire corespunzătoare unei înăltimi egale cu 30% din înăltimea de constructie Ds.

6. Lătimea (Bs) înseamnă cea mai mare lătime teoretică a navei, în metri, situată la nivelul liniei de încărcare maximă (ds) sau sub aceasta.

7. Lătimea (BB) înseamnă cea mai mare lătime teoretică a navei, în metri, situată la nivelul liniei de plutire (dB) sau sub aceasta.

8. Înăltimea (Ds) înseamnă înăltimea teoretică de constructie, în metri, măsurată la mijlocul lungimii navei, de la linia de bază teoretică până la puntea superioară în bord. În scopul aplicării prezentei reguli, punte superioară înseamnă cea mai înaltă punte până la care se extind peretii transversali etansi, cu exceptia peretilor picului pupa.

9. Lungimea (L) înseamnă 96% din lungimea totală la linia de plutire, situată la 85% din înăltimea de constructie minimă măsurată de la fata superioară a chilei sau lungimea de la fata exterioară a etravei până la axul cârmei la acea linie de plutire, dacă această valoare este mai mare. La navele care au chila înclinată, linia de plutire la care se măsoară lungimea va fi paralelă cu linia de plutire proiectată. Lungimea (L) se măsoară în metri.

10. Lătimea (B) înseamnă lătimea maximă a navei, în metri, măsurată la mijlocul navei, peste coaste pentru navele cu corp metalic si, în cazul navelor cu corpul din orice alt material, între suprafetele exterioare ale bordajelor.

11. Tanc de combustibil lichid înseamnă un tanc în care se transportă combustibil lichid, excluzând acele tancuri care nu contin combustibil lichid în cursul unei exploatări normale, cum ar fi tancurile de preaplin.

12. Tanc mic de combustibil lichid înseamnă un tanc de combustibil lichid, cu o capacitate maximă individuală care nu este mai mare de 30 m3.

13. C înseamnă volumul total de combustibil lichid al navei, inclusiv acela al tancurilor mici de combustibil lichid, în m3, obtinut prin umplerea în proportie de 98% a volumului tancurilor.

14. Capacitatea de combustibil lichid înseamnă volumul unui tanc, în m3, la umplerea sa în proportie de 98%.

4. Prevederile acestei reguli se aplică tuturor tancurilor de combustibil lichid, cu exceptia tancurilor mici de combustibil lichid, asa cum s- au definit la 3.12, cu conditia ca acele tancuri excluse să nu aibă o capacitate totală mai mare de 600 m3.

5. Tancurile individuale de combustibil lichid nu trebuie să aibă o capacitate mai mare de 2.500 m3.

6. La navele, altele decât platformele de foraj autoridicătoare, având o capacitate totală de combustibil lichid mai mare sau egală cu 600 m3, tancurile de combustibil lichid vor fi amplasate astfel încât în niciun loc să nu se afle la o distantă fată de linia teoretică a învelisului fundului mai mică decât distanta h, asa cum este definită mai jos:

h = B/20 m; sau

h = 2,0 m, oricare dintre aceste valori este mai mică.

În niciun caz valoarea lui h nu trebuie să fie mai mică de 0,76 m.

În zona curburii gurnei si în zonele fără o curbură clar definită a gurnei, limita tancului de combustibil lichid trebuie să fie paralelă cu linia fundului plat la mijlocul navei, asa cum este indicat în fig. 1.

 

Fig.1. - Liniile de limitare a tancului de combustibil lichid în sensul paragrafului 6

 

7. La navele cu o capacitate de combustibil lichid mai mare sau egală cu 600 m3, dar mai mică de 5.000 m3, tancurile de combustibil lichid vor fi amplasate astfel încât în niciun loc să nu se afle la o distantă fată de linia teoretică a învelisului bordajului mai mică decât distanta w care, asa cum este indicat în fig. 2, este măsurată la orice sectiune transversală perpendicular fată de învelisul bordajului, asa cum se specifică mai jos:

w = 0,4 + 2,4 C/20.000 m

În niciun caz valoarea distantei w nu trebuie să fie mai mică de 1,0 m. Totusi, la tancurile individuale cu o capacitate de combustibil lichid mai mică de 500 m3, valoarea minimă este 0,76 m.

8. La navele cu o capacitate de combustibil lichid mai mare sau egală cu 5.000 m3, tancurile de combustibil lichid vor fi amplasate astfel încât în niciun loc să nu se afle la o distantă fată de linia teoretică a învelisului bordajului mai mică decât distanta w care, asa cum se indică în fig. 2, este măsurată la orice sectiune transversală perpendicular fată de învelisul bordajului, asa cum se specifică mai jos:

w = 0,5 + C/20.000 m; sau

w = 2,0 m, luându- se valoarea mai mică dintre acestea.

În niciun caz valoarea lui w nu trebuie să fie mai mică de 1,0 m.

 

Fig. 2. - Liniile de limitare a tancului de combustibil lichid în sensul paragrafelor 7 si 8

 

9. Tubulatura de combustibil lichid, situată la o distantă fată de fundul navei mai mică decât h, asa cum s- a definit în paragraful 6, sau la o distantă fată de bordajul navei mai mică decât w, asa cum s- a definit în paragrafele 7 si 8, va fi prevăzută cu valvule sau dispozitive de închidere similare, amplasate în interiorul tancului de combustibil lichid sau în imediata apropiere a acestuia. Aceste valvule vor putea fi actionate dintr- un spatiu închis, usor accesibil, astfel amplasat încât să fie accesibil de pe puntea de comandă sau din postul de comandă a masinilor de propulsie, fără traversarea puntilor expuse de bord liber ori de suprastructură. Aceste valvule trebuie să se închidă în cazul defectării instalatiei de comandă de la distantă (defectare în pozitia închisă) si trebuie să rămână închise permanent pe mare atunci când tancul contine combustibil lichid. Totusi, acestea pot fi deschise în timpul efectuării operatiunilor de transfer de combustibil lichid.

10. Puturile de aspiratie din tancurile de combustibil lichid pot pătrunde în dublu fund sub linia de limitare definită prin distanta h, cu conditia ca acestea să fie cât mai mici posibil si distanta dintre fundul putului si învelisul fundului să nu fie mai mică de 0,5 h.

11. Ca variantă la paragraful 6 si unul dintre paragrafele 7 sau 8, navele trebuie să se conformeze standardului de aptitudine de prevenire a scurgerilor accidentale de combustibil lichid, asa cum se indică mai jos:

1. Nivelul protectiei împotriva poluării cu combustibil lichid în cazul coliziunii sau esuării trebuie să fie determinat pe baza parametrului corespunzător scurgerii medii de hidrocarburi, după cum urmează:

OM < 0,0157 - 1,14 E - 6 x C pentru 600 m3 ≤ C < 5.000 m3

OM < 0,010 pentru C ≥ 5.000 m3,

unde: OM = parametrul corespunzător scurgerii medii de

hidrocarburi;

C = volumul total al combustibilului lichid.

2. Următoarele ipoteze generale se aplică pentru calculul parametrului corespunzător scurgerii medii de hidrocarburi:

1. se consideră că nava este încărcată până la pescajul partial la linia de încărcare dp, fără asietă sau înclinare transversală;

2. se consideră că toate tancurile de combustibil lichid sunt umplute în proportie de 98% din volumul lor;

3. densitatea nominală a combustibilului lichid (ρn) se consideră în general ca fiind egală cu 1.000 kg/m3. Dacă densitatea combustibilului lichid este limitată în mod special la o valoare mai mică, se poate aplica această valoare mai mică; si

4. în scopul efectuării acestor calcule pentru scurgeri, permeabilitatea fiecărui tanc de combustibil lichid se consideră ca fiind egală cu 0,99, dacă nu se specifică altfel.

3. În cazul combinării parametrilor scurgerilor de hidrocarburi se utilizează următoarele ipoteze:

1. Scurgerile medii de hidrocarburi se calculează separat pentru avaria în borduri si avaria la fund, iar apoi rezultatele se combină pentru obtinerea parametrului adimensional al scurgerii de hidrocarburi OM, după cum urmează:

OM = (0,4 OMS + 0,6 OMB) / C,

unde:

OMS = scurgerea medie în cazul avariei în borduri, în m3; OMB = scurgerea medie în cazul avariei la fund, în m3; C = volumul total de combustibil lichid.

2. În cazul avariei la fund, scurgerea medie se calculează separat pentru un nivel de maree de 0 m si pentru minus 2,5 m, iar apoi rezultatele se combină după cum urmează:

Omb = 0,7 Omb(0) + 0,3 Omb(2,5),

unde:

Omb(0) = scurgerea medie la un nivel de maree de 0 m; si Omb(2,5) = scurgerea medie, în m3, la un nivel de maree de minus 2,5 m.

4. Scurgerea medie la avaria în borduri OMS se calculează după cum urmează:

 

 

 

 

n

 

 

 

OMS  =

PS(i) OS(i)

[m3]

 

 

 

l

 

 

unde:

i = reprezintă fiecare tanc de combustibil lichid luat în considerare;

n = numărul total de tancuri de combustibil lichid;

PS(i) = probabilitatea de penetrare a unui tanc de combustibil lichid i la avaria în borduri, calculată în conformitate cu paragraful 11.6 din prezenta regulă;

OS(i) = scurgerea, în m3, rezultată în urma unei avarii în borduri la tancul de combustibil lichid i, care se consideră egală cu volumul total al tancului de combustibil lichid i umplut în proportie de 98%.

5. Scurgerea medie în cazul avariei la fund se calculează pentru fiecare nivel de maree după cum urmează:

 

 

 

 

 

n

 

 

1.

OMB(0)  =

PB(i) OB(i) CDB(i)

[m3]

 

 

 

l

 

 

unde:

i = reprezintă fiecare tanc de combustibil lichid luat în considerare;

n = numărul total de tancuri de combustibil lichid;

PB(i) = probabilitatea de penetrare a unui tanc de combustibil lichid i rezultată în urma unei avarii la fund, calculată în conformitate cu paragraful 11.7 din prezenta regulă;

OB(i) = scurgerea dintr-un tanc de combustibil lichid i, în m3, calculată în conformitate cu paragraful 11.5.3 din prezenta regulă; si

 

 

 

n

 

 

OMB(2,5)  =

PB(i) OB(i) CDB(i)

[m3]

 

 

l

 

 

 

CDB(i) = factor care reprezintă volumul de hidrocarburi retinute, asa cum este definit în paragraful 11.5.4 din prezenta regulă.

2.

unde:

i, n, PB(i) si CDB(i) = asa cum sunt definite în alin. 1 de mai sus;

OB(i) = scurgerea din tancul de combustibil lichid i, în m3, după modificarea datorată mareelor.

3. Scurgerea de hidrocarburi OB(i) pentru fiecare tanc de combustibil lichid i se calculează pe baza principiilor de echilibrare a presiunii hidrostatice în conformitate cu următoarele ipoteze:

1. Se consideră că nava este esuată având asieta si înclinarea transversală egale cu zero, iar pescajul la esuare, înaintea modificării mareei, egal cu pescajul partial la linia de încărcare dp.

2. Nivelul combustibilului lichid după avarie se calculează după cum urmează:

hF = {(dp + tc - Z1)(ρs)}/ρn,

unde:

hF = înăltimea, măsurată în metri, a suprafetei combustibilului lichid deasupra Z1;

tC = modificarea mareei, în metri. Reducerile valorilor de maree se exprimă ca valori negative;

Z1 = înăltimea punctului celui mai de jos din tancul de combustibil lichid deasupra liniei de bază, măsurată în metri;

ρs = densitatea apei de mare, care se consideră egală cu 1.025 kg/m3; si

ρn = densitatea nominală a combustibilului lichid, asa cum este definită la paragraful 11.2.3.

3. Scurgerea de hidrocarburi OB(i) pentru orice tanc limitat de tablele fundului se consideră că nu este inferioară valorii obtinute prin următoarea formulă, dar nici mai mare decât capacitatea tancului:

OB(i) = Hwx A,

unde:

Hw = 1,0 m, în cazul în care YB = 0;

Hw = BB/50, dar nu mai mare de 0,4 m, în cazul în care YB este mai mare decât BB/5 sau egal cu 11,5 m, luându-se valoarea mai mică dintre acestea.

„Hw” se măsoară pe verticală plecând de la linia fundului plat la mijlocul navei. În zona curburii gurnei si în zonele în care curbura gurnei nu este clar definită, Hw se măsoară plecând de la o linie paralelă cu linia fundului plat la mijlocul navei, asa cum este indicat pentru distanta “h” din fig. 1.

Pentru valorile lui YB care sunt inferioare lui BB/5 sau 11,5 m, luându-se valoarea mai mică dintre acestea, Hw este calculat prin interpolare liniară.

YB = valoarea minimă a lui YB pe lungimea tancului de combustibil lichid sau într-un loc dat, YB este distanta transversală dintre bordajul la linia de plutire dB si tancul la linia de plutire dB sau sub aceasta.

A = suprafata orizontală maximă proiectată a tancului de combustibil lichid până la o înăltime Hw măsurată de la fundul tancului.

B/5 sau 11,5 m

luându-se valoarea mai mică dintre acestea (măsurată în interior de la bordajul navei, perpendicular pe planul diametral la nivelul dB)

 

Fig. 3 - Dimensiunile utilizate pentru calculul scurgerii minime de hidrocarburi în sensul paragrafului 11.5.3.3

 

4. În cazul avariei la fund, o parte din scurgerea provenită dintr-un tanc de combustibil lichid poate fi retinută în compartimente, altele decât cele de hidrocarburi. Acest efect este aproximat prin aplicarea coeficientului CDB(i) pentru fiecare tanc, după cum urmează:

CDB(i) = 0,6 pentru tancurile de combustibil lichid delimitate dedesubt de compartimente, altele decât cele de hidrocarburi;

CDB(i) = 1 pentru alte tancuri.

6. Probabilitatea Ps de penetrare a unui compartiment ca urmare a avariei în borduri se calculează după cum urmează:

1. PS = PSL x PSV x PST, unde:

PSL = (1 - PSf - PSa) = probabilitatea ca avaria să se extindă la zona longitudinală delimitată de Xa si Xf;

PSV = (1 - PSu - PS1) = probabilitatea ca avaria să se extindă la zona verticală delimitată de Z1 si Zu;

PST = (1 - PSy) = probabilitatea ca avaria să se extindă transversal, după limita definită de y;

2. PSa, PSf, PSu si PS1 se determină prin interpolarea liniară a valorilor cuprinse în tabelul de probabilităti pentru avarie în borduri conform paragrafului 11.6.3, iar PSy se calculează cu ajutorul formulei prevăzute la paragraful 11.6.3, în care:

PSa = probabilitatea ca avaria să se situeze în întregime în spatele amplasamentului Xa/L;

PSf = probabilitatea ca avaria să se situeze în întregime în fata amplasamentului Xf/L;

PSu = probabilitatea ca avaria să se situeze în întregime sub tanc;

PS1 = probabilitatea ca avaria să se situeze în întregime deasupra tancului; si

PSy = probabilitatea ca avaria să se situeze în întregime în exteriorul tancului.

Limitele Xa, Xf, Z1, Zu si y ale compartimentului se stabilesc după cum urmează:

Xa = distanta longitudinală, măsurată în metri, între extremitatea pupa a L până la punctul cel mai din pupa al compartimentului luat în considerare;

Xf = distanta longitudinală, măsurată în metri, între extremitatea pupa a L până la punctul cel mai din prova al compartimentului luat în considerare;

Z1 = distanta verticală, măsurată în metri, de la linia teoretică de bază până la punctul cel mai de jos al compartimentului luat în considerare. Dacă Z1 este mai mare decât DS, Z1 se ia egal cu DS;

Zu = distanta verticală, măsurată în metri, de la linia teoretică de bază până la punctul cel mai de sus al compartimentului luat în considerare. Dacă Zu este mai mare decât DS, atunci Zu se ia egal cu DS; si

y = distanta orizontală minimă, în metri, măsurată perpendicular pe planul diametral între compartimentul considerat si bordaj*).

În dreptul curburii gurnei nu este necesar ca valoarea y să fie luată în considerare sub o distantă h, măsurată deasupra liniei de bază, unde h este mai mică decât cea mai mică dintre următoarele valori: B/10, 3 metri sau nivelul plafonului tancului.

 

3. Tabelul probabilitătilor pentru avaria în borduri:

 

Xa/L

PSa

Xf/L

PSf

Z1/Ds

PSl

Zu/DS

PSu

0,00

0,000

0,00

0,967

0,00

0,000

0,00

0,968

0,05

0,023

0,05

0,917

0,05

0,000

0,05

0,952

0,10

0,068

0,10

0,867

0,10

0,001

0,10

0,931

0,15

0,117

0,15

0,817

0,15

0,003

0,15

0,905

0,20

0,167

0,20

0,767

0,20

0,007

0,20

0,873

0,25

0,217

0,25

0,717

0,25

0,013

0,25

0,836

0,30

0,267

0,30

0,667

0,30

0,021

0,30

0,789

0,35

0,317

0,35

0,617

0,35

0,034

0,35

0,733

0,40

0,367

0,40

0,567

0,40

0,055

0,40

0,670

0,45

0,417

0,45

0,517

0,45

0,085

0,45

0,599

0,50

0,467

0,50

0,467

0,50

0,123

0,50

0,525

0,55

0,517

0,55

0,417

0,55

0,172

0,55

0,452

0,60

0,567

0,60

0,367

0,60

0,226

0,60

0,383

0,65

0,617

0,65

0,317

0,65

0,285

0,65

0,317

0,70

0,667

0,70

0,267

0,70

0,347

0,70

0,255

0,75

0,717

0,75

0,217

0,75

0,413

0,75

0,197

0,80

0,767

0,80

0,167

0,80

0,482

0,80

0,143

0,85

0,817

0,85

0,117

0,85

0,553

0,85

0,092

0,90

0,867

0,90

0,068

0,90

0,626

0,90

0,046

0,95

0,917

0,95

0,023

0,95

0,700

0,95

0,013

1,00

0,967

1,00

0,000

1,00

0,775

1,00

0,000

 

*) Pentru dispunerea simetrică a tancurilor, avariile sunt considerate numai pentru unul dintre bordurile navei, caz în care toate dimensiunile „y” vor fi măsurate din acel bord. Pentru dispunerile simetrice, se face referire la notele explicative privind problemele referitoare la scurgerea accidentală a hidrocarburilor, adoptate de Organizatie prin Rezolutia MEPC.122(52).

 

PSy se calculează după cum urmează: PSy = (24,96 - 199,6 y/BS)(y/BS) pentru y/BS < 0,05 PSy = 0,749 + {5 - 44,4 (y/BS - 0,05)} {(y/BS) - 0,05} pentru 0,05 < y/BS < 0,1

PSy = 0,888 + 0,56 (y/BS - 0,1) pentru y/BS > 0,1 PSy nu trebuie să fie considerat mai mare ca 1.

7. Probabilitatea PB de penetrare a unui compartiment datorită avariei la fund se calculează după cum urmează:

1. PB = PBL·x PBT x PBV, unde:

PBL = (1 - PBf - PBa) = probabilitatea ca avaria să se extindă la zona longitudinală limitată de Xa si Xf;

PBT = (1 - PBp - PBs) = probabilitatea ca avaria să se extindă la zona transversală limitată de Yp si Ys; si

PBV = (1 - PBz) = probabilitatea ca avaria să se extindă vertical deasupra limitei definite de z;

2. PBa, PBf, PBp si PBs se determină prin interpolarea liniară a valorilor cuprinse în tabelul de probabilităti pentru avaria la fund conform paragrafului 11.7.3, iar PBz se calculează cu ajutorul formulei prevăzute la paragraful 11.7.3, în care:

PBa = probabilitatea ca avaria să se situeze în întregime în spatele amplasamentului Xa/L;

PBf = probabilitatea ca avaria să se situeze în întregime în fata amplasamentului Xf/L;

PBp = probabilitatea ca avaria să se situeze în întregime în babordul tancului;

PBs = probabilitatea ca avaria să se situeze în întregime în tribordul tancului; si

PBz = probabilitatea ca avaria să se situeze în întregime sub tanc.

Limitele Xa, Xf, Yp, Ys si z ale compartimentului se stabilesc după cum urmează:

Xa si Xf sunt cele definite la paragraful 11.6.2;

Yp = distanta transversală, măsurată în metri, plecând de la un punct situat în extremitatea babord a compartimentului la nivelul liniei de plutire dB sau sub aceasta, până la un plan vertical situat în tribord la BB/2 de planul diametral al navei;

Ys = distanta transversală, măsurată în metri, plecând de la un punct situat în extremitatea tribord a compartimentului la nivelul liniei de plutire dB sau sub aceasta, până la un plan vertical situat în tribord la BB/2 de planul diametral al navei; si

z = valoarea minimă a lui z pe lungimea compartimentului, unde, într-un amplasament longitudinal dat, z este distanta verticală de la punctul cel mai de jos al învelisului fundului la acel amplasament longitudinal până la punctul cel mai de jos al compartimentului la acelasi amplasament longitudinal.

3. Tabelul probabilitătilor pentru avaria la fund

 

Xa/L

PBa

Xf/L

PBf

Yp/BB

PBp

Ys/ BB

PBs

0,45

0,119

0,45

0,734

0,45

0,394

0,45

0,297

0,50

0,143

0,50

0,687

0,50

0,344

0,50

0,344

0,55

0,171

0,55

0,630

0,55

0,297

0,55

0,394

0,60

0,203

0,60

0,563

0,60

0,253

0,60

0,444

0,65

0,242

0,65

0,489

0,65

0,211

0,65

0,494

0,70

0,289

0,70

0,413

0,70

0,171

0,70

0,544

0,75

0,344

0,75

0,333

0,75

0,133

0,75

0,594

0,80

0,409

0,80

0,252

0,80

0,097