MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 548        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 august 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

33. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

800. - Hotărâre privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistică si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

 

803. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea si controlul riscurilor substantelor existente si a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om si mediu a substantelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93

 

805. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice al Judetului Dolj în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dolj

 

807. - Hotărâre privind aprobarea contributiei financiare voluntare a României în cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) - Programul pentru dezvoltarea economică si angajare la nivel local (LEED)

 

808. - Hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie

 

866. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 si km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”

 

882. - Hotărâre privind desemnarea autoritătilor competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei

 

917. - Hotărâre privind repartizarea pe judete a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finantării cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

587. - Ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.CD.T. Bucuresti

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 97/2006, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul sectiunii 1 a capitolului I se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA 1

Contributia asupra productiei de zahăr si izoglucoză, contributia pentru finantarea măsurilor de restructurare

a industriei zahărului si stabilirea unor măsuri tranzitorii în sectorul inului si al cânepei destinate productiei

pentru fibre”

2. După articolul 2 se introduc două noi articole, articolele 21 si 22, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) În vederea finantării măsurilor de restructurare prevăzute în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 320/2006 de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 privind finantarea politicii agricole comune, se instituie obligatia plătii de sume temporare de restructurare. Veniturile provenite din colectarea acestor sume reprezintă venituri alocate Fondului temporar pentru restructurarea industriei zahărului în Comunitatea Europeană, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătilor Europene.

(2) Sumele temporare de restructurare, stabilite conform art. 11 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 320/2006, se colectează de la contribuabilii producători de zahăr din sfeclă de zahăr si de la contribuabilii producători de izoglucoză, care detin o cotă.

(3) Sumele colectate potrivit prevederilor alin. (2) se înregistrează în bugetul de stat si se virează la Fondul temporar pentru restructurarea industriei zahărului în Comunitatea Europeană.

Art. 22. - (1) Procesatorii primari autorizati/operatorii economici autorizati în baza Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 1.044/2003 privind autorizarea unitătilor de procesare primară a tulpinilor de in si cânepă pentru fibră vor transmite comunicări privind situatia stocurilor de tulpini si fibră de in si cânepă detinute la data de 30 iunie 2007. Comunicările se transmit la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, în termenele prevăzute de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 296/2007 de stabilire a unor măsuri tranzitorii în sectorul inului si al cânepei destinate productiei de fibre în Bulgaria si în România.

(2) Pentru netransmiterea comunicărilor în termenele prevăzute sau transmiterea de comunicări incomplete, procesatorii primari autorizati/operatorii economici autorizati se sanctionează prin aplicarea unui avertisment scris, concomitent solicitându-li-se reglementarea situatiei în termen de 30 de zile.

(3) Nereglementarea situatiei în termenul solicitat sau transmiterea de informatii false se sanctionează prin retragerea autorizatiei de procesare primară a inului si/sau cânepei pentru fibră.

(4) Verificarea comunicărilor prevăzute la alin. (2) se face de către reprezentantii din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 33.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare turistică si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 23/2000, cu modificările ulterioare, si al art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul anual de marketing si promovare turistică, prevăzut în anexa nr. 1, si Programul anual de dezvoltare a produselor turistice, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Programele prevăzute la art. 1 se finantează din bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale în limita fondurilor aprobate cu această destinatie pentru anul 2007, prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Iuliu Winkler,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 800.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL ANUAL

de marketing si promovare turistică

 

Art. 1. - Programul anual de marketing si promovare turistică urmăreste promovarea celor mai importante destinatii si forme de turism din România pe piata internă si pe principalele piete turistice din străinătate.

Art. 2. - Programul anual de marketing si promovare turistică urmăreste realizarea următoarelor obiective:

a) activităti de cercetare a pietei turistice interne si internationale;

b) elaborarea si desfăsurarea de programe de marketing în scopul îmbunătătirii imaginii României din punct de vedere turistic pe piata internă si internatională;

c) promovarea destinatiilor turistice din România în scopul cresterii circulatiei turistice interne si internationale;

d) elaborarea si desfăsurarea programelor de marketing turistic specifice pietelor internationale pe care actionează România;

e) promovarea celor mai importante forme de turism si a principalelor destinatii turistice din România.

Art. 3. - Prin Programul anual de marketing si promovare turistică se finantează integral realizarea următoarelor actiuni ale Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale:

a) publicitate în următoarele domenii: publicitate în mass-media paneuropeană, natională si locală, cataloage, brosuri si pliante, postere si foi volante, materiale tipărite

expediate prin postă, panouri, postere, fotografii, diapozitive, internet, materiale audiovideo, CD-uri, casete, filme, DVD-uri, emisiuni televizate, marketing direct;

b) promovarea vânzărilor prin: târguri, expozitii si manifestări turistice interne si internationale, organizarea de vizite de documentare pentru reprezentantii mass-media, agenti, tour operatori si alti creatori de opinie din tară si din străinătate, organizarea de actiuni itinerante de promovare, road show-uri în tară si în străinătate;

c) relatii publice prin: conferinte de presă, seminarii, mijloace de informare proprii.

Art. 4. - (1) Prin prezentul program se cofinantează în proportie de maximum 50% proiectele de promovare a destinatiilor turistice românesti, tipărituri, site-uri, realizarea de CD-uri si DVD-uri, pagini de turism, emisiuni de turism, filme de turism, materiale audiovideo, cataloage, ghiduri, hărti, productie si montaj de panouri, albume, alte actiuni de promovare a ofertei turistice.

(2) Proiectele de cofinantare ale activitătilor prevăzute la alin. (1), precum si normele metodologice de aplicare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 


ANEXA Nr. 2

 

PROGRAMUL ANUAL

de dezvoltare a produselor turistice

 

Art. 1. - Programul anual de dezvoltare a produselor turistice urmăreste sustinerea turismului intern în vederea îmbunătătirii circulatiei turistice în paralel cu conservarea patrimoniului natural si cultural.

Art. 2. - Programul anual de dezvoltare a produselor turistice urmăreste realizarea următoarelor obiective:

a) elaborarea strategiilor de dezvoltare a turismului la nivel national si sectorial si a master planurilor;

b) elaborarea si aplicarea planurilor de actiuni necesare în cadrul strategiei nationale, strategiilor sectoriale sau a master planurilor;

c) dezvoltarea formelor si destinatiilor turistice specifice din România;

d) sustinerea proiectelor de investitii în turism;

e) cresterea calitătii serviciilor în turism;

f) sustinerea formării profesionale a adultilor din si pentru turism si de sprijinire a învătământului turistic de specialitate;

g) studii si/sau analize privind turismul din România;

h) îmbunătătirea sistemului de analiză statistică a circulatiei turistice, a gradului de suportabilitate turistică în arii protejate etc.

Art. 3. - Prin Programul anual de dezvoltare a produselor turistice se finantează integral realizarea următoarelor actiuni ale Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale:

a) studiile privind dezvoltarea turismului si conjunctura pietei turistice interne si internationale, forme si destinatii turistice, regiuni, tendinte pe piata internă si internatională;

b) programele de educare si dezvoltare privind turismul durabil;

c) realizarea ghidurilor privind activitatea de clasificare, licentiere, omologare, atestare în turism si a legislatiei din domeniul turismului;

d) programe pentru sustinerea formării specialistilor pentru centrele de informare turistică;

e) materiale publicitare pentru organizarea, desfăsurarea si finalizarea tuturor actiunilor incluse la obiective, cataloage, brosuri si pliante, postere si foi volante, materiale tipărite expediate prin postă, panouri, materiale audiovideo.

Art. 4. - (1) Prin Programul anual de dezvoltare a produselor turistice se cofinantează în proportie de maximum 50% următoarele programe:

a) programe de formare profesională a adultilor din si pentru sectorul turistic;

b) programele pentru îmbunătătirea calitătii serviciilor în turism;

c) programele pentru dezvoltarea turismului durabil: seminarii, simpozioane, materiale educative pentru parcuri nationale si naturale;

d) programele de dezvoltare a turismului cultural, exclusiv cele privind patrimoniul imaterial.

(2) Programele prevăzute la alin. (1), precum si normele metodologice de aplicare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea si controlul riscurilor substantelor existente si a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor

de evaluare a riscurilor pentru om si mediu a substantelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93

 

În scopul asigurării aplicării în România a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea si controlul riscurilor substantelor existente, cu modificările si completările ulterioare, si a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om si mediu a substantelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

Art. 1. - (1) Se desemnează Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea si controlul riscurilor substantelor existente, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 084 din 5 aprilie 1993, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om si mediu ale substantelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 161 din 29 iunie 1994.

(2) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile împreună cu Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase sunt responsabile de schimbul de informatii cu Comisia Europeană, precum si pentru primirea datelor si informatiilor referitoare la substante si preparate de la operatorii economici producători si importatori.

Art. 2. - Potrivit prevederilor art. 6 alin. 3 si ale art. 7 alin. 1 si 2 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93, datele si informatiile referitoare la substante si preparate se transmit la Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, care administrează si gestionează baza de date în domeniul substantelor si preparatelor.

Art. 3. - Garda Natională de Mediu împreună cu Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase inspectează si controlează transmiterea de către operatorii economici a datelor si informatiilor conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93.

Art. 4. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei nerespectarea de către operatorii economici, producători si importatori, a obligatiei de raportare a următoarelor date si informatii:

1. pentru substante existente produse sau importate în cantităti care depăsesc 1.000 tone pe an:

a) denumirea si numărul IESCE-EINECS ale substantei;

b) cantitatea de substantă produsă sau importată;

c) clasificarea substantei potrivit anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) informatii privind utilizările preconizate ale substantei;

e) date privind proprietătile fizico-chimice ale substantei;

f) date privind căile de pătrundere si distributie în mediu;

g) date privind ecotoxicitatea substantei;

h) date privind toxicitatea acută si subacută a substantei; i) date privind caracterul carcinogen, mutagen si/sau toxic pentru reproducere al substantei;

j) orice altă indicatie relevantă în evaluara riscului substantei;

2. pentru substante existente produse sau importate în cantităti care depăsesc 10 tone pe an, dar nu mai mari de 1.000 tone pe an:

a) denumirea si numărul IESCE-EINECS ale substantei;

b) cantitatea de substantă produsă sau importată;

c) clasificarea substantei potrivit anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare;

d) informatii asupra utilizărilor preconizate ale substantei;

3. actualizarea datelor si informatiilor raportate, referitoare la:

a) noi utilizări ale substantei, care modifică în mod semnificativ tipul, forma, magnitudinea sau durata de expunere a omului ori a mediului la acea substantă;

b) noi date referitoare la proprietătile fizico-chimice, efectele toxicologice sau ecotoxicologice, dacă acestea sunt relevante pentru evaluarea riscului potential prezentat de substantă;

c) orice modificare privind clasificarea provizorie a substantei, potrivit prevederilor anexei nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către comisarii din cadrul Gărzii Nationale de Mediu, precum si de către împuternicitii Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

(4) Actele de constatare a contraventiilor întocmite de agentii constatatori din cadrul autoritătii mentionate la alin. (2) sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 5. - Dispozitiile art. 4 referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Procedurile de raportare de către operatorii economici a datelor si informatiilor referitoare la substante si preparate se stabilesc prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Până la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (1), raportarea datelor si informatiilor de către operatorii economici se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului economiei si comertului nr. 1.001/552/2005 privind procedurile de raportare, de către agentii economici, a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 19 ianuarie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 803.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice al Judetului Dolj n administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice al Judetului Dolj în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dolj.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 805.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice al Judetului Dolj în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dolj

 

Adresa imobilului care se transmite

Nr. de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

Municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 39, judetul Dolj

39.050

(partial)

Oficiul de Studii

Pedologice si

Agrochimice al

Judetului Dolj

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

a Judetului Dolj, pentru Unitatea pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie a Judetului Dolj

Partea din constructie care se transmite:

- parter (partial)

Suprafata construită = 160,02 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contributiei financiare voluntare a României în cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) - Programul pentru dezvoltarea economică si angajare la nivel local (LEED)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă contributia financiară voluntară a României, prin intermediul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, în cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE) - Programul pentru dezvoltare economică si angajare la nivel local (LEED).


(2) Cheltuielile aferente contributiei financiare voluntare în sumă de 93,1 mii lei vor fi asigurate din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2007 Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale de la capitolul „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Iuliu Winkler,

secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 807.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (3) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă achizitionarea de către Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale a unui autoturism pentru fiecare oficiu teritorial pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, în vederea desfăsurării activitătilor specifice, în conditiile legii.

(2) Pentru autoturismele ce se achizitionează nu se asigură si nu se finantează postul de conducător auto.

Art. 2. - (1) Consumul de carburanti pentru autoturismele ce se achizitionează pentru oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie este de 150 l/lună/autoturism.

(2) Sumele necesare achizitionării autoturismelor prevăzute la art. 1 se asigură din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2007 la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă” Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Iuliu Winkler,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 808.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 si km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 si km 17+100 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 10 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Finantarea obiectivului de investitii ai cărui indicatori tehnico-economici se modifică potrivit art. I se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice, aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 866.

 

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea autoritătilor competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006/CE al Parlamentului European si al Consiliului

privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale

Comisiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre creează cadrul institutional pentru aplicarea directă a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de înfiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul REACH.


Art. 2. - (1) Se desemnează Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile ca autoritate competentă pentru coordonarea măsurilor necesare aplicării Regulamentului REACH.

(2) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile transmite Comisiei Europene un raport în conformitate cu art. 117 din Regulamentul REACH.

Art. 3. - (1) Se desemnează Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase ca autoritate competentă responsabilă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului REACH.

(2) În cadrul Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase se înfiintează biroul national de asistentă tehnică pentru a asigura schimbul de informatii cu Agentia Europeană de Chimicale, în conformitate cu prevederile art. 124 din Regulamentul REACH.

(3) Pentru aplicarea prevederilor Regulamentului REACH, Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase colaborează cu Agentia Natională pentru Protectia Mediului si Garda Natională de Mediu potrivit competentelor care le revin în domeniul substantelor si preparatelor periculoase.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat p. Ministrul economiei si finantelor,

Viorel Palască,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 882.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea pe judete a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finantării

cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale

 

`În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă repartizarea sumei de 600.000 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finantării cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, si alocarea acesteia bugetelor proprii ale judetelor pentru reabilitarea drumurilor judetene, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. – Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 917.


 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

pe judete a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finantării cheltuielilor

privind drumurile judetene si comunale

 

Nr. crt.

Judetul

Suma alocată

– mii lei –

1.

Alba

15.000

2.

Arad

16.000

3.

Arges

16.000

4.

Bacău

19.000

5.

Bihor

20.000

6.

Bistrita-Năsăud

14.000

7.

Botosani

18.000

8.

Brasov

16.000

9.

Brăila

17.500

10.

Buzău

13.000

11 .

Caras-Severin

13.000

12.

Călărasi

14.500

13.

Cluj

20.000

14.

Constanta

17.500

15.

Covasna

10.000

16.

Dâmbovita

16.500

17.

Dolj

15.500

18.

Galati

12.000

19.

Giurgiu

13.000

20.

Gorj

17.000

21.

Harghita

15.000

22.

Hunedoara

20.000

23.

Ialomita

10.000

24.

Iasi

13.500

25.

Ilfov

9.000

26.

Maramures

15.500

27.

Mehedinti

14.500

28.

Mures

14.500

29.

Neamt

13.000

30.

Olt

16.000

31.

Prahova

12.500

32.

Satu Mare

12.500

33.

Sălaj

15.000

34.

Sibiu

10.000

35.

Suceava

17.500

36.

Teleorman

17.500

37.

Timis

14.000

38.

Tulcea

7.500

39.

Vaslui

12.000

40.

Vâlcea

11.000

41.

Vrancea

16.000

 

TOTAL:

600.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAtIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti

 

În temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007, ale art. 2 alin. (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale,

ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T. Bucuresti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu avizul Ministerului Muncii,

Familiei si Egalitătii de Sanse si al Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională, în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - I.N.C.D.T Bucuresti va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

Bucuresti, 5 iulie 2007.

Nr. 587.

 

ANEXĂ1)

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN TURISM - I.N.C.D.T BUCURESTI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an

2006

- mii lei -

Prevederi an

2007

- mii lei -

%

A

0

1

2

3

1. VENITURI TOTALE din care:

01

1.712,00

1.924,00

112,38

1. Venituri din exploatare, din care:

02

1.710,57

1.922,00

112,36

a). Venituri din activitatea de bază*)

03

1.698,31

1.910,00

112,46

b). Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare - dezvoltare

04

12,26

12,00

97,88

2. Venituri financiare

05

1,43

2,00

139,86

3. Venituri extraordinare

06

-

-

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

1.496,79

1.830,00

122,26

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

08

1.496,63

1.829,95

122,27

a). Bunuri si servicii

09

380,53

544,00

142,96


 

0

1

2

3

b). Cheltuieli de personal, din care:

10

1.002,29

1.159,33

115,67

- cheltuieli cu salariile

11

679,69

800,00

117,70

- contributii de asigurări sociale de stat

12

121,45

144,02

118,58

- contributii de asigurări de somaj

13

15,77

15,21

96,45

- contributii de asigurări sociale de sănătate

14

47,96

48,00

100,08

- contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

15

8,46

2,95

34,87

- contributii pentru concedii si indemnizatii

16

5,14

6,80

132,30

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

17

-

1,90

-

- contributii la fondul de pensii facultative

18

-

-

-

- alte cheltuieli de personal, din care:

19

123,82

140,45

113,43

- deplasări, detasări

20

86,82

100

115,18

- tichete de masă

21

37,00

40,45

109,32

c). Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

22

74,32

81,12

109,15

d). Cheltuieli de protocol

23

7,62

8,00

104,99

e). Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

-

-

-

f). Cheltuieli cu sponsorizarea

25

-

-

-

g). Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

- tichete de crese

- tichete cadou

26

27 28

1,5 0,9

5,4

360,0

h). Alte cheltuieli

29

30,37

32,10

105,70

2. Cheltuieli financiare, din care:

- cheltuieli privind dobânzile

- alte cheltuieli financiare

30 31 32

0,16 0,16

0,05 0,05

31,25 31,25

3. Cheltuieli extraordinare

33

-

-

-

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

34

215,21

94,00

43,68

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

35,04

15,99

45,63

V. REZULTATUL NET

36

180,17

78,01

43,30

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

-

-

-

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

(potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:

38

180,17

78,01

43,30

a), pentru cointeresarea personalului

39

36,03

15,60

43,30

b). pentru finantarea dezvoltării institutului national, în conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

108,10

46,81

43,30

c). pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

36,04

15,60

43,29

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

42

185,89

340,51

183,18

1. Surse proprii

43

185,89

340,51

183,18


A

0

1

2

3

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

 

 

 

3. Credite bancare pentru investitii

- interne

- externe

45 46 47

 

 

 

4. Alte surse

48

 

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII, din care:

49

69,27

200,0

288,73

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

50

69,27

200,0

288,73

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

- interne

- externe

51 52 53

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

54

1.712,00

1.924,00

112,38

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

1.496,79

1.830,00

122,26

3. Rezultate (+/-) (rd. 54 - rd. 55)

56

215,21

94,00

43,68

4. Număr mediu de personal, total institut, din

care:

57

26

26

100,0

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

58

20

21

100,0

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut **)

59

1.866,59

2.096,98

112,34

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare

60

1.857,75

2.098,03

112,93

7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55* 100)

61

14,38

5,14

35,74

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers (rd. 02/rd. 57)

62

65,79

73,92

112,36

9. Rata rentabilitătii financiare (rd. 38*100 capital propriu)

63

37,54

14,38

38,31

10. Plăti restante

64

 

 

 

11. Creante de încasat

65

32,725

 

 


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele realizate din contracte de finantare pe programe-nucleu, sunt în sumă de 667,690 mii lei, încheiate până la data de 25 ianuarie 2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 lei.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie si a drepturilor salariale ale directorului general.

 

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins si:

- suma de 61.428 lei reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;

- suma de 109.478 lei reprezentând drepturile bănesti ale directorului general.

 


REPUBLICĂRI

 

LEGEA

Nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor*)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 


*) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 4 mai 2007, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 312/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 25 iulie 2003.


Art. 1. - Prezenta lege reglementează politica agricolă în domeniul legumiculturii, privind producerea si valorificarea legumelor.

Art. 2. - Dezvoltarea durabilă a legumiculturii în România are în vedere functiile economice, ecologice si de sprijinire a activitătilor din zonele rurale.

Art. 3. - Organul de specialitate al administratiei publice centrale care asigură reglementarea si implementarea strategiilor s i politicilor în domeniul legumiculturii este Ministerul Agriculturii i Dezvoltării Rurale.

Art. 4. - Politica agricolă în domeniul producerii si valorificării legumelor, pepenilor si ciupercilor cultivate are în vedere următoarele obiective:

a) dezvoltarea durabilă a exploatatiilor agricole de profil, prin ameliorarea sistemelor de producere si profit ale producătorilor agricoli;

b) diversificarea productiei din punct de vedere cantitativ si calitativ, pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor;

c) întărirea organizatorică a pietei produselor, în sensul repartizării echitabile a veniturilor între producători, procesatori si comercianti;

d) elaborarea strategiilor consolidate si a politicilor structurale, în colaborare cu organizatiile profesionale s i interprofesionale si cu autoritătile administratiei publice locale di centrale;

e) constructii institutionale pentru aplicarea mecanismelor de reglementare a pietei;

f) antrenarea cercetării si a învătământului în sprijinirea fermierilor legumicultori.

Art. 5. - (1) În sensul prezentei legi, productia de legume se realizează în următoarele sisteme de cultură:

a) legume de câmp;

b) legume în spatii protejate: solarii, sere reci si sere încălzite;

c) cultura pepenilor;

d) cultura ciupercilor;

e) producerea răsadurilor;

f) producerea semintelor de legume.

(2) După directiile de valorificare, productia de legume are următoarele destinatii:

a) consum în stare proaspătă;

b) prelucrare industrială.

(3) Clasificarea legumelor se face potrivit următoarelor criterii:

a) botanice:

b) durata vietii plantelor;

c) particularitătile părtilor comestibile;

d) cerintele fat de factorii de mediu si tehnologiile aplicate;

e) capacitatea de mentinere a calitătii legumelor proaspete.

 

CAPITOLUL II

Producerea legumelor

 

Art. 6. - (1) În România, cadrul ecologic oferă conditii climatice naturale favorabile pentru sistemele de cultură a legumelor prevăzute la art. 5 alin. (1), pe baza cărora se stabilesc zonele favorabile de cultivare a legumelor prin operatiunea de zonare.

(2) Zonarea speciilor legumicole reprezintă aprecierea de ansamblu a factorilor climatici, edafici, economici, sociali si de protectie a mediului, care să orienteze delimitarea teritorială si amplasarea speciilor, soiurilor si hibrizilor în zonele de cultivare cele mai favorabile.

(3) Zonele favorabile pentru cultura legumelor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 7. - (1) Terenul cultivat cu legume se încadrează la categoria de folosintă „teren arabil”.

(2) Fac parte din categoria de folosintă „teren arabil” si suprafetele ocupate cu solarii-tunel, solarii cu acoperis în pantă, individuale sau bloc, acoperite cu materiale plastice.

Art. 8. - (1) Producătorii agricoli pot înfiinta culturi legumicole cu soiurile si hibrizii prevăzuti în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură al României, aprobat anual de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si cu soiurile si hibrizii speciilor legumicole, înscrisi în cataloagele tărilor membre ale Uniunii Europene.

(2) Categoriile biologice de seminte si material săditor folosite în cultura legumelor sunt următoarele:

a) sământa de prebază;

b) sământa de bază;

c) sământa certificată;

d) sămâna hibridă;

e) răsaduri provenite din semintele prevăzute la lit. a)-d).

(3) Producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului de plantare se realizează de operatori economici, persoane fizice sau juridice, autorizati în conditiile legii.

(4) Autorizarea producerii de răsaduri se va asigura, în principal, prin control la locul de cultivare, luându-se în considerare toate elementele tehnologice ale culturii.

 

CAPITOLUL III

Siguranta alimentară si calitatea legumelor, pepenilor si ciupercilor cultivate

 

Art. 9. - (1) Legumele, pepenii si ciupercile cultivate, destinate comercializării în vederea consumului uman în stare proaspătă, se clasifică în conformitate cu standardele de comercializare, care au caracter obligatoriu în toate etapele comercializării pe filiera de produs.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) produsele care:

a) sunt expediate de către producători la centrele de sortare, calibrare, ambalare din zona de productie;

b) sunt vândute de producători în zona de productie, în pietele traditionale, în pietele organizate în anumite zile, în acest scop.

(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale notifică Comisia Europeană cu privire la exceptările prevăzute la alin. (2).

(4) Legumele, pepenii si ciupercile cultivate, comercializate în stare proaspătă, destinate consumului uman, se supun controlului de conformitate cu standardele de comercializare.

(5) Controlul de conformitate se efectuează de către Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor, potrivit atributiilor stabilite.

Art. 10. - (1) Legumele proaspete, pepenii si ciupercile destinate consumului uman se comercializează în spatii special amenajate, însotite de facturi pe care se înscriu de către emitent calitatea si conformitatea cu standardele de comercializare.

(2) Facturile pot fi emise de către comerciant sau de producător, în cazul în care acesta face livrarea directă către beneficiar.

Art. 11. - Micii producători, persoane fizice, care comercializează în conditiile legii legume în pietele stradale sau traditionale se exceptează de la prevederile art. 10 alin. (2), având obligatia dovedirii calitătii de producător si a prezentării produselor în conditii de calitate si igienă.

Art. 12. - (1) Se interzice comercializarea legumelor, pepenilor si a ciupercilor cultivate în stare proaspătă sau procesată, destinate consumului uman, care contin reziduuri de pesticide si metale grele, azotati, azotiti sau alte produse, care depăsesc nivelurile maxime admise stabilite de legislatia în vigoare.

(2) Legumele, pepenii si ciupercile cultivate, în stare proaspătă sau procesată, care au caracteristicile prevăzute la alin. (1), determinate de laboratoare acreditate, se retrag de pe piată, se confiscă si se distrug.

(3) Analizele privind continutul de reziduuri de pesticide, metale grele, azotati, azotii sau alte produse se fac de laboratoarele acreditate, în conformitate cu legislatia în vigoare, la cererea producătorilor si/sau a comerciantilor.

(4) Comerciantii pot solicita de la producător buletine de analiză eliberate de laboratoare acreditate, pentru produsele proaspete pe care le pun în vânzare pentru consumul uman.

Art. 13. - (1) Producătorii agricoli care cultivă legume, pepeni si ciuperci au obligatia de a practica metode de cultivare sănătoase, astfel încât să asigure siguranta alimentară a consumatorilor, să respecte normele de mediu, în scopul de a proteja apa si solul si de a tine evidenta tratamentelor fitosanitare si a produselor chimice utilizate în procesul de productie.

(2) Controlul privind respectarea tehnologiilor de productie pentru legume, pepeni si ciuperci de cultură se exercită de personalul de specialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor, ale cărei organizare si functionare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

Art. 14. - (1) Prelucrarea industrială a legumelor si a ciupercilor cultivate în scop comercial se face în unităti de produc Î ie, conform reglementărilor în vigoare.

(2) În sensul prezentei legi, unităti de productie sunt unitătile care prelucrează, depozitează, conditionează si transportă legumele, ciupercile cultivate si produsele rezultate prin prelucrarea industrială a acestora, destinate consumului uman.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 15. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage răspunderea civilă sau contraventională, după caz.

Art. 16. - Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 si art. 13, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

c) refuzul producătorilor agricoli, precum si al comerciantilor de a se supune controlului exercitat de organele abilitate ale statului, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Art. 17. - Sanctiunile prevăzute la art. 16 se aplică atât persoanelor fizice, cât si persoanelor juridice.

Art. 18. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute de prezenta lege se fac prin proces-verbal încheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, potrivit atributiilor ce le revin prin lege.

Art. 19. - Prevederile prezentei legi, referitoare la contraventii, se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 20. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

I. Zonarea speciilor legumicole

Definirea zonării

Prin zonarea speciilor legumicole se întelege repartizarea teritorială a culturilor de legume pe baza interdependentei unor factori care favorizează sau limitează posibilitătile de valorificare a potentialului biologic, imprimând legumiculturii un caracter zonal.

În România sunt delimitate 3 zone de producere a legumelor:

1. Zona I este cea mai mare - circa 50% din suprafata totală ocupată cu legume - si asigură cele mai bune conditii privind cerintele speciilor, soiurilor si hibrizilor de legume fată de factorii naturali si cuprinde două subzone:

a) subzona I, cu un climat de stepă, caracterizată prin: 400- 500 mm precipitatii anuale, temperatura medie anuală de 10-11şC, cu soluri în cea mai mare parte de tip cernoziom si soluri aluvionare cu fertilitate ridicată sau sol brun-deschis de stepă. Această subzonă acoperă partea de sud-est a tării - Câmpia Băilestiului, Boianului, Burnasului si Bărăganului, Lunca Dunării si Dobrogea si cuprinde judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărasi, Ialomita, partea de sud a judetului Buzău, judetele Brăila, Galati, Tulcea, Constanta si partea de sud a judeului Mehedinti. Subzona I asigură conditii climatice cu posibilităti de irigare pentru toate speciile legumicole si îndeosebi pentru cele pretentioase la căldură: ardei, vinete, tomate, castraveti, pepeni, fasole de grădină, bame si altele;

b) subzona a II-a, caracterizată prin precipitatii medii anuale cuprinse între 550 si 650 mm, temperaturi medii anuale de 10,5-11şC, umiditate relativă de 65-75% si soluri de tip cernoziom, brun de pădure, de luncă, lăcovisti si nisipuri solificate. Ocupă Câmpia de Vest a Banatului si Crisanei, incluzând judetele Timis, Arad si Bihor. În această subzonă se poate cultiva majoritatea speciilor legumicole.

2. Zona a II-a cuprinde dealurile subcarpatice joase din nordul Olteniei - partea de nord a judetului Mehedinti, judetele Gorj si Vâlcea, Muntenia - judetele Arges, Dâmbovita, Prahova si nordul judetului Buzău, Câmpia Moldovei cu spatiul cuprins între Siret si Prut si luncile aflate la confluenta cu unii afluenti ai Siretului - judetele Vrancea, Bacău, Vaslui, Neamt, Iasi, Botosani si Suceava, Lunca Muresului, Ariesului, Somesului, cursul inferior al Târnavelor, Valea Crisurilor, judetele Caras-Severin, Satu Mare si partial Sălaj, Bistrita-Năsăud, Cluj, Alba, Mures si Hunedoara. Din punct de vedere climatic se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 9-10şC, precipitatii medii anuale de 450-550 mm, umiditate relativă de 65-80%. Solurile predominante sunt cele brune.

Zona a II-a ocupă circa 30% din suprafata totală cultivată de legume, principalele culturi fiind cele din grupa verzei, rădăcinoasele, bulboasele, mazărea de grădină si tomatele.

3. Zona a III-a ocupă circa 20% din suprafata de legume a României si se caracterizează prin temperaturi medii anuale de 8-8,7şC, precipitatii medii anuale de 600-650 mm si o umiditate relativă medie a aerului cuprinsă între 57% si 65%.

Zona a III-a acoperă regiuni de dealuri din Transilvania - o parte a judetelor Alba, Cluj, Sălaj, Bistrita-Năsăud, Mures, Hunedoara si judetele Brasov, Maramures, Sibiu si Covasna. Principalele tipuri de sol sunt cele brune de pădure slab sau mediu podzolite si aluvionare. În această zonă se cultivă în special legumele rădăcinoase, vărzoase si bulboase, iar în anumite microzone se cultivă si castraveti, fasole de grădină si mazăre de grădină, legume din grupa verzei.

II. Microzonarea este un subsistem al zonării care conturează arealul unor culturi legumicole la scară redusă. Microzonarea este impusă de amplitudinea variatiei factorilor pedoclimatici si social-economici specifici unei zone.

În cadrul oricărei zone există suprafete de teren care sunt avantajoase pentru cultura legumelor dintr-o anumită categorie ca urmare a expozitiei sau protejării naturale.

La stabilirea microzonelor se tine cont, pe lângă conditiile de mediu, si de elementele social-economice, deoarece acestea se manifestă pregnant atât prin gradul de specializare a fortei de muncă, cât si prin puterea economică a fiecărei proprietăti agricole. Lucrările de zonare stau la baza concentrării, profilării si specializării productiei de legume.

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de câmp, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 312/2003 si care se aplică în continuare ca dispozitii proprii ale Legii nr. 112/2007:

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. III. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 49/2003 privind producerea si valorificarea legumelor, florilor si plantelor ornamentale de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 19 noiembrie 2003.”