MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 546         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 10 august 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

769. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov.

 

777. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Economiei din Statele Unite Mexicane cu privire la relatiile economice bilaterale, semnat la Ciudad de México la 22 ianuarie 2007

 

Acord între Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Economiei din Statele Unite Mexicane cu privire la relatiile economice bilaterale

 

785. - Hotărâre privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia cu privire la relatiile comercial-economice si colaborarea tehnico-stiintifică, semnat la 4 octombrie 1991

 

Protocol de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia cu privire la relatiile comercial-economice si colaborarea tehnico-stiintifică, semnat la 4 octombrie 1991

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

426. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind notificarea echipamentelor radio care functionează în benzi de frecvente radio a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

11. - Ordin privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, modificat si completat prin Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 24/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 si nr. 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu patru noi pozitii, pozitiile 1011-1014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 iulie 2007.

Nr. 769.

 

ANEXA Nr. 1

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Afumati

 

Nr.

crt.

Codul de

clasificare

Denumirea

bunului

Elemente de

identificare

Anul

dobândirii

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică

actuală

1011

1.6.4

Teren 5,53 ha aferent Iazului Boltasi

0,51 ha - T 78, P286 1,64 ha - T 80, P292 1,94 ha - T 79, P288 0,87 ha - T 86, P312, 313 0,57 ha - T 86, P348, 352

1864

763.140

Proprietatea publică a comunei rămasă de la împroprietărirea din 1864

1012

1.6.4

Teren 4,95 ha aferent Iazului Afumati I

1,98 ha - T 81, P296 1,66 ha - T 82, P298 1,31 ha - T 82, P301

1864

683.100

Proprietatea publică a comunei rămasă de la împroprietărirea din 1864

1013

1.6.4

Teren 9,09 ha aferent Iazului Afumati II-IV

1,92 ha - T 96, P356 1,43 ha - T 90, P330 0,85 ha - T 90, P307 1,25 ha - T 97, P361 0,80 ha - T 97, P358 0,20 ha - T 97, P359 0,35 ha - T 97, P360 2,28 ha - T 97, P361

1864

988.460

Proprietatea publică a comunei rămasă de la împroprietărirea din 1864

1014

1.6.4

Teren 4,63 ha aferent Băltii Batal

0,15 ha - T 65, P237 0,43 ha - T 65, P268 0,80 ha - T 69, P247 0,82 ha - T 72/1, P257 0,50 ha - T 67, P242 0,61 ha - T 72/2, P259 1,32 ha - T 75, P268

1864

638.940

Proprietatea publică a comunei rămasă de la împroprietărirea din 1864

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Economiei din Statele Unite Mexicane cu privire la relatiile economice bilaterale, semnat la Ciudad de México la 22 ianuarie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Economiei din Statele Unite Mexicane cu privire la relatiile economice bilaterale, semnat la Ciudad de México la 22 ianuarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici

si mijlocii, comert, turism si profesii

liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 17 iulie 2007.

Nr. 777.

 

ACORD

între Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Economiei din Statele Unite Mexicane

cu privire la relatiile economice bilaterale

 

Ministerul Economiei si Comertului din România si Ministerul Economiei din Statele Unite Mexicane, denumite în continuare părtile,

constiente de relatiile economice traditionale solide, dezvoltate prin intermediul unei cooperări fructuoase si reciproc avantajoase, având o viziune comună asupra problematicilor de interes reciproc,

interesate în stabilirea unui cadru legal propice pentru instituirea unui dialog continuu între părti, care să permită analizarea si adoptarea de măsuri pentru încurajarea relatiilor industriale, economice si în domeniul investitiilor si care să promoveze dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii,

hotărâte să consolideze, să adâncească si să diversifice relatiile industriale, economice si în domeniul investitiilor, la nivelul întregului lor potential, în beneficiul reciproc,

convinse că întărirea cooperării între părti va crea noi oportunităti, precum si un mediu stabil, favorabil colaborării industriale, economice si în domeniul investitiilor,

tinând cont de aderarea României la Uniunea Europeană,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

 

Acest acord are ca obiectiv promovarea si dezvoltarea relatiilor industriale, economice si în domeniul investitiilor dintre România si Statele Unite Mexicane, denumite în continuare Mexic, în concordantă cu competentele părtilor, legislatiile nationale în vigoare si dispozitiile acestui acord.

 

ARTICOLUL 2

 

1. Prevederile acestui acord se vor aplica fără a prejudicia angajamentele si obligatiile internationale ale României si Mexicului.

2. Prevederile acestui acord vor fi interpretate si aplicate fără a prejudicia drepturile si obligatiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană.

 

CAPITOLUL II

Grup de lucru româno-mexican la nivel înalt pentru colaborare economică

 

ARTICOLUL 3

 

1. Părtile constituie Grupul de lucru româno-mexican la nivel înalt pentru întărirea cooperării economice bilateriale, denumit în continuare Grupul de lucru.

2. Grupul de lucru va fi coprezidat de către ministrul delegat pentru comert al României si de către viceministrul pentru negocieri în domeniul comertului international al Mexicului sau de către reprezentantii lor oficiali.

 

ARTICOLUL 4

 

1. În îndeplinirea sarcinilor care îi revin, Grupul de lucru va putea cere asistentă si consultantă functionarilor publici si institutiilor guvernamentale, instituiilor din sectorul public, precum si persoanelor si institutiilor neguvernamentale ale părtilor.

2. Grupul de lucru poate constitui subgrupuri si comitete de experti, ad-hoc sau permanente, cărora le poate delega responsabilităti specifice.

3. Toate recomandările si rapoartele subgrupurilor de experti, ad-hoc sau permanente, institutiilor guvernamentale, din sectorul public, persoanelor si institutiilor neguvernamentale, la care se face referire în primul paragraf al acestui articol, vor fi înaintate spre evaluare Grupului de lucru.

4. Cu acordul ambelor părti, la cererea uneia dintre ele, Grupul de lucru se va reuni, alternativ, în fiecare tară sau în orice alt loc.

5. Părtile vor conveni agenda reuniunii cu cel putin două luni înainte.

 

ARTICOLUL 5

 

În concordantă cu dispozitiile art. 1, Grupul de lucru desfăsoară următoarele activităti:

a) actionează în calitate de organism consultativ pentru părti;

b) examinează evolutia si perspectivele cooperării industriale, economice si în domeniul investitiilor dintre cele două state;

c) informează comunitătile de afaceri cu privire la oportunitătile de investitii pe teritoriul părtilor;

d) identifică posibilitătile de întărire a relatiilor în domeniul industrial, economic si al investitiilor dintre cele două state;

e) propune, evaluează si defineste sectoarele prioritare pentru proiectele viabile de cooperare industrială, economică si în domeniul investitiilor, resursele necesare implementării acestora, precum si programele de cooperare care includ obiective strategice si linii directoare de actiune;

f) acordă o atentie specială dezvoltării sectorului întreprinderilor mici si mijlocii (denumite în continuare IMM);

g) evaluează implementarea acestui acord, a proiectelor si programelor de cooperare, si

h) analizează solicitările părtilor, depunând toate eforturile pentru a solutiona orice diferende apărute în relatiile bilaterale din domeniul industrial, economic si al investitiilor.

 

ARTICOLUL 6

 

În concordantă cu dispozitiile art. 5, în scopul identificării oportunitătilor de afaceri si a unor noi forme de cooperare în domeniul industrial, economic si al investitiilor, Grupul de lucru va sprijini:

a) schimbul de informatii si statistici referitoare la sectorul comercial, industrial si al investitiilor, în concordantă cu legislatia fiecărei tări;

b) schimbul de informatii cu privire la reglementările tehnice, măsurile sanitare si fitosanitare si alte aspecte care afectează relatiile economice dintre cele două tări;

c) utilizarea instrumentelor existente, precum participarea la târguri, expozitii, seminarii si ateliere de lucru, menite să faciliteze cunoasterea mai bună a pietelor relevante, cu scopul de a dezvolta relatiile din domeniul industrial, economic si al investitiilor si de a promova obiectivele prezentului acord; si

d) orice alte activităti convenite de către părti.

 

ARTICOLUL 7

Întreprinderile mici si mijlocii

 

1. Având în vedere dispozitiile relevante ale acestui acord, precum si faptul că IMM-urile actionează ca elemente cheie ale cresterii economice, industriale si a investitiilor, părtile au hotărât să promoveze dezvoltarea lor, în acord cu competentele lor specifice prin:

a) încurajarea IMM-urilor pentru a beneficia de programele de asistentă tehnică si profesională, acordarea de sprijin logistic si financiar entitătilor economice implicate în relatiile bilaterale industriale, economice si de investitii;

b) promovarea investitiilor reciproce si a parteneriatelor strategice menite a întări integrarea IMM-urilor în arena economică mondială;

c) cresterea competitivitătii IMM-urilor, sprijinirea serviciilor de asistentă tehnică specializată, precum si a centrelor de suport tehnologic;

d) cresterea capacitătii administrative, a gradului de formare educatională, profesională si managerială, precum si modernizarea echipamentelor IMM-urilor;

e) încurajarea dezvoltării resurselor umane prin intermediul seminariilor specializate si al altor activităti similare menite să promoveze cultura mediului de afaceri;

f) cooperarea în vederea cresterii productivitătii si a creării de noi produse care să fie promovate prin intermediul misiunilor economice si al forumurilor de afaceri privind sectorul antreprenorial;

g) coordonarea elaborării unor studii de fezabilitate bilaterale, sectoriale sau orientate pe produs, în vederea identificării de oportunităti de afaceri pe scena internatională;

h) schimbul de informatii cu privire la baza de date cuprinzând antreprenori, metodologii privind stabilirea de companii, capital de risc, precum si alte aspecte relevante, menite să crească competitivitatea IMM-urilor;

i) o mai bună utilizare a instrumentelor de cooperare existente (târguri, expozitii, seminarii etc); si

j) orice alte activităti convenite de către părti.

2. În scopul îndeplinirii obiectivelor prezentului acord, precum si pentru a transpune în practică dispozitiile acestui articol, părtile au hotărât să înfiinteze un subgrup de lucru pentru IMM-uri.

 

CAPITOLUL III

Consultări

 

ARTICOLUL 8

 

1. Pentru solutionarea diferendelor, partea interesată poate înainta o solicitare scrisă pentru consultări, în orice moment, prin intermediul Grupului de lucru, cu privire la orice subiect care afectează ori ar putea să afecteze interpretarea sau implementarea prezentului acord.

2. Consultările vor avea loc în intervalul de 30 de zile care urmează primirii cererii scrise, în măsura în care părtile nu convin asupra unei date ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi finale

 

ARTICOLUL 9

 

1. Acest acord va intra în vigoare la data la care părtile îsi vor notifica reciproc îndeplinirea procedurilor interne.

2. În măsura în care una dintre părti nu notifică în scris celeilalte intentia de a denunta acordul, acesta rămâne în vigoare pentru o perioadă nelimitată.

 

ARTICOLUL 10

 

1. Oricare dintre părti poate denunta acordul prin intermediul unei notificări scrise a acestei intentii, adresată celeilalte părti.

Acordul îsi va înceta valabilitatea la expirarea a 6 luni de la primirea comunicării scrise.

2. În măsura în care părtile nu convin altfel, iesirea din vigoare a acordului nu determină încetarea proiectelor convenite în timpul perioadei sale de valabilitate.

 

ARTICOLUL 11

 

Acest acord poate fi modificat prin consimtământul mutual al părtilor, exprimat în formă scrisă, prin intermediul unei comunicări care să ateste intrarea în vigoare a modificărilor.

Semnat la Ciudat de México la data de 22 ianuarie 2007, în 3 versiuni originale în limbile română, spaniolă si engleză, având valoare autentică egală. În eventualitatea unor diferente cu privire la interpretarea prezentului acord, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Economiei si Comertului din România,

Manuela Vulpe,

ambasadorul României în Statele Unite Mexicane

Pentru Ministerul Economiei din Statele Unite Mexicane,

Beatriz Leycegui Gardoqui,

viceministru pentru negocieri în domeniul comertului

international al mexicului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia cu privire la relatiile comercial-economice si colaborarea tehnico-stiintifică, semnat la 4 octombrie 1991

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia cu privire la relatiile comercial-economice si colaborarea tehnico-stiintifică, semnat la 4 octombrie 1991.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 17 iulie 2007.

Nr. 785.

 

PROTOCOL

de amendare a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia cu privire la relatiile

comercial-economice si colaborarea tehnico-stiintifică, semnat la 4 octombrie 1991

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia, denumite în continuare părti contractante,

având în vedere faptul că începând cu data de 1 ianuarie 2007 România va deveni membru al Uniunii Europene si va aplica Politica comercială comună,

dorind să îmbunătătească relatiile traditionale dezvoltate de către părtile contractante în domeniul cooperării economice, industriale, stiintifice si tehnice,

dorind să stabilească un cadru adecvat pentru continuarea dialogului dintre părtile contractante, în vederea dezvoltării si elaborării unor măsuri adecvate pentru a întări si dezvolta relatiile economice în beneficiul reciproc al părtilor contractante,

au convenit următoarele amendamente la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia cu privire la relatiile comercial-economice si colaborarea tehnico-stiintifică, semnat la 4 octombrie 1991 (denumit în continuare Acordul):

 

ARTICOLUL I

 

Titlul Acordului: „Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Armenia cu privire la relatiile economice si colaborarea tehnico-stiintifică”.

 

ARTICOLUL II

 

Articolul 10 al Acordului va fi amendat prin adăugarea a două noi alineate:

„Atributiile Comisiei vor include, printre altele, următoarele:

- examinarea evolutiei si perspectivelor relatiilor economice bilaterale;

- încurajarea cooperării în domenii de interes reciproc prin intermediul facilitării de contacte între companiile din statele părtilor contractante, identificarea de proiecte concrete, precum si domenii de interes potential pentru cooperarea reciprocă;

- informarea comunitătilor de afaceri din statele lor cu privire la oportunitătile de investitii pe teritoriul celeilalte părti contractante, informarea reciprocă cu privire la cadrul legal în vigoare care priveste aplicarea prezentului acord etc;

- promovarea si dezvoltarea cooperării în domeniul economic, industrial, tiintific si tehnologic, în sectorul public sau privat, inclusiv a transferului de tehnologie, în conformitate cu obligatiile internationale ale părtilor contractante, cu respectarea deplină a drepturilor de proprietate intelectuală si în conformitate cu prioritătile si politicile economice si de dezvoltare ale părtilor contractante;

- rol de organ consultativ al părtilor contractante în ceea ce priveste cooperarea în domeniile economic, industrial, stiintific si tehnologic, incurajând părtile contractante să adopte măsurile adecvate pentru îmbunătătirea relatiilor bilaterale, în conformitate cu prevederile prezentului acord;

- evaluarea periodică a implementării prezentului acord. În scopul identificării si facilitării oportunitătilor de afaceri si a

unor noi forme de cooperare economică, industrială, stiintifică si tehnică, Comisia mixtă:

- va sprijini înfiintarea si functionarea de birouri de reprezentare, sucursale si filiale, camere mixte de comert si alte entităti economice în conformitate cu legislatia părtilor contractante;

- va promova si sprijini misiunile economice si de investitii, târgurile, expozitii, seminarii, simpozioane, precum si alte activităti similare;

- va sprijini institutiile financiare si bancare din cele două părti contractante în stabilirea de contacte si întărirea colaborării reciproce, promovând participarea întreprinderilor mici si mijlocii la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, încurajând investitiile, crearea de societăti mixte, sucursale si filiale;

- va facilita schimbul de experti din sectorul public si privat, tehnicieni, investitori si reprezentanti ai oamenilor de afaceri, precum si al materialelor si echipamentelor necesare pentru desfăsurarea activitătilor conforme cu scopurile prezentului acord;

- orice alte măsuri pe care părtile contractante le consideră adecvate.”

 

ARTICOLUL III

 

După articolul 10 se va adăuga un articol suplimentar, cu următoarea formulare:

„Prevederile prezentului acord nu vor aduce atingere obligatiilor internationale ale părtilor contractante. Acest acord se va aplica fără a aduce atingere obligatiilor ce decurg din aderarea României la Uniunea Europeană.

Acest acord nu poate fi interpretat sau invocat pentru a desfiinta sau a afecta, în orice fel, obligatiile ce decurg din orice acord încheiat între Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Armenia, pe de alta.”

 

ARTICOLUL IV

 

Sintagma „relatii comerciale”, prezentă în textul Acordului, va fi înlocuită cu sintagma „relatii economice”.

 

ARTICOLUL V

 

Articolul 2, alineatele 2 si 3 ale articolului 5, precum si articolul 8 vor fi eliminate.

 

ARTICOLUL VI

 

Prezentul protocol este parte integrantă din Acord.

Prezentul protocol intră în vigoare la data receptionării ultimei notificări prin care părtile contractante se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne prevăzute de legislatia natională.

Drept pentru care subsemnatii, fiind pe deplin autorizati de guvernele lor, au semnat acest protocol.

Semnat la Erevan la data de 4 octombrie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, armeană si engleză, toate textele având valoare autentică egală. În cazul unor divergente cu privire la interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Iuliu Winkler,

ministrul delegat pentru comert

Pentru Guvernul Republicii Armenia,

Andranik Manukyan,

ministrul transportului si comunicatiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind notificarea echipamentelor radio care functionează în benzi de frecvente radio a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană

 

În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau persoana responsabilă cu introducerea pe piată a echipamentelor radio (importatorul ori distribuitorul) trebuie să notifice Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumită în continuare ANRCTI, intentia de a introduce pe piata din România echipamentele radio care functionează în benzi de frecvente radio a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană.

(2) Echipamentele radio care folosesc benzi de frecvente radio a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană sunt considerate a fi toate echipamentele radio, exceptându-le pe acelea care:

a) nu emit (receptoare radio); sau

b) pot să emită numai sub controlul unei retele; sau

c) utilizează o bandă de frecvente radio care este atribuită pentru aceeasi interfată radio în toate statele din Uniunea Europeană, folosind următoarea cale:

(i) există o atribuire de frecvente radio comună; si

(ii) în cadrul acestei atribuiri, alocarea si/sau asignarea frecventelor radio sau a canalelor de frecvente radio  respectă un plan comun sau o întelegere comună; si

(iii) echipamentele au aceiasi parametri (frecventă, putere, ciclu de întrebuintare, lărgime de bandă etc.).

Art. 2. - (1) Notificarea prevăzută la art. 1 trebuie făcută cu cel putin 4 săptămâni înainte de data la care se intentionează introducerea pe piată a acestor echipamente si trebuie să contină informatii referitoare la caracteristicile radio ale echipamentului, în special cele privind benzile de frecvente, ecartul între canale, tipul de modulatie, puterea de radiofrecventă si, atunci când este oportun, numerele de identificare ale tuturor organismelor notificate care au fost implicate în evaluarea conformitătii echipamentului.

(2) Notificarea echipamentului radio se face prin completarea unui formular prevăzut în acest sens, în conformitate cu indicatiile de completare prevăzute la fiecare rubrică. Formularul necesar notificării se poate obtine de pe pagina de internet a ANRCTI (www. anrcti. ro).

(3) Solicitantul notificării trimite la sediul central al ANRCTI formularul completat, prin e-mail, scrisoare sau fax.

(4) În cazul în care ANRCTI nu răspunde în maximum 4 săptămâni de la data notificării, aceasta semnifică faptul că echipamentul poate fi introdus pe piată.

(5) După primirea formularului de notificare corect completat, ANRCTI va înregistra într-o bază de date tipul echipamentului radio si entitatea care supune spre examinare notificarea.

Art. 3. - (1) Notificarea echipamentului radio este o procedură independentă de declaratia de conformitate care însoteste echipamentul. Procedura de notificare nu garantează conformitatea echipamentului radio notificat cu cerintele esentiale aplicabile.

(2) Notificarea unui echipament radio nu înlocuieste obligatia detinerii licentei de utilizare a frecventelor radio, dacă aceasta este necesară, si nici obligatia de a respecta conditiile acesteia.

(3) Notificarea este valabilă pentru toate echipamentele radio ale celui care a initiat-o, cu conditia ca acestea să fie identice cu ehipamentul notificat.

(4) Valabilitatea notificării este limitată la tipul de echipament radio notificat. Totusi, aceasta nu îi conferă initiatorului notificării un drept în exclusivitate. Oricine altă persoană care are intentia să introducă pe piată acest echipament, fără a-l obtine de la cel ce a initiat prima notificare, trebuie el însusi să facă o nouă notificare înainte de a-l introduce pe piată.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 210/2003 cu privire la notificarea echipamentelor radio în conformitate cu art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 28 iulie 2003.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zoltán Somodi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2007.

Nr. 426.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, modificat si completat prin Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 24/2006

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si ale art. 18 si 47 din titlul I „Dispozitii privind activitatea de creditare desfăsurată de institutii financiare nebancare” al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, ale art. 72 din titlul I al părtii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.182 si 1.182 bis din 28 decembrie 2005, modificat si completat prin Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 24/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 si 1.042 bis din 28 decembrie 2006, se modifică si se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.182 din 28 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitii contrare.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI

ale Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit

 

1. În cadrul Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, referirile la „fluxuri de numerar” se vor citi ca referiri la „fluxuri de trezorerie”.

2. După alineatul (1) al punctului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În situatia institutiilor administrate în sistem dualist, referirile din cadrul prezentelor reglementări la «administratori» si «consiliu de administratie» se vor citi ca referiri la «membrii directoratului» si, respectiv, «directorat».”

3. După punctul 56 se introduc două noi puncte, punctele 561 si 562, cu următorul cuprins:

„561. (1) Veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în cresteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contributii ale actionarilor.

(2) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate ori de încasat în nume propriu din activităti curente, cât si câstigurile din orice alte surse.

(3) Câstigurile reprezintă cresteri ale beneficiilor economice care pot apărea sau nu ca rezultat din activitatea curentă, dar nu diferă ca natură de veniturile din această activitate.

562. (1) Cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de iesiri sau scăderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către actionari.

(2) În categoria cheltuielilor se includ valorile plătite sau de plătit în nume propriu din activităti curente, cât si pierderile din orice alte surse.

(3) Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare a desfăsurării activitătii curente a institutiei. Acestea nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli.”

4. La punctul 91 se introduce un nou alineat, alineatul (1), înaintea celui existent care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:

„91. (1) Imobilizările necorporale reprezintă active identificabile, nemonetare, fără suport material, detinute pentru furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate tertilor ori pentru scopuri administrative.”

5. La punctul 96 se introduce un nou alineat, alineatul (1), înaintea celui existent care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:

„96. (1) Fondul comercial apare, de regulă, în urma combinărilor de întreprinderi si reprezintă diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justă, la data tranzactiei, a părtii din activele nete achizitionate.”

6. Punctul 98 se modifică si va avea următorul cuprins: „98. (1) Imobilizările corporale reprezintă active care:

a) sunt detinute de o institutie pentru a fi utilizate în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate tertilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; si

b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.

(2) Imobilizările corporale cuprind: terenuri si constructii; instalatii tehnice si mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale; avansuri si imobilizări corporale în curs de executie.”

7. La punctul 1006, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Exemple de asemenea compensatii pot fi înregistrate în următoarele situatii:

a) sume plătite/de plătit de către companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;

b) sume acordate de Guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.”

8. După punctul 108, denumirea subtitlului “Active circulante” se modifică si va avea următorul cuprins: „Active de natura stocurilor si alte active ce nu sunt detinute ca imobilizări”.

9. Partea introductivă a punctului 109 se modifică si va avea următorul cuprins:

„109. La evaluarea activelor de natura stocurilor, creantelor, obligatiunilor si altor titluri cu venit fix, precum si a actiunilor si altor titluri cu venit variabil care nu sunt detinute ca imobilizări financiare, vor fi avute în vedere următoarele aspecte:”.

10. Litera b) a punctului 109 se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) Valoarea activelor de natura stocurilor, a creantelor, precum si a obligatiunilor si a altor titluri cu venit fix, a actiunilor si a altor titluri cu venit variabil care nu sunt detinute ca imobilizări financiare, înregistrate în contabilitate, va fi egală cu costul de achizitie sau costul de productie, după caz, cu respectarea prevederilor lit. c) de mai jos.”

11. La punctul 1101 se introduce un nou alineat, alineatul (1), înaintea celor existente care devin alineatele (2) si, respectiv, (3), cu următorul cuprins:

„1101. (1) Stocurile sunt active:

a) detinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăsurării normale a activitătii;

b) în curs de productie în vederea vânzării în procesul desfăsurării normale a activitătii;

c) sub formă de materiale care urmează să fie folosite pentru desfăsurarea activitătii sau pentru prestarea de servicii.”

12. După punctul 1101 se introduce punctul 1102 cu următorul cuprins:

„1102. (1) Costul stocurilor si al altor active care nu sunt de obicei fungibile trebuie determinat prin identificarea specifică a costurilor individuale.

(2) Stocurile si alte active fungibile sunt bunuri de orice natură care nu se pot distinge în mod substantial unele de altele.

(3) Identificarea specifică a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor si ale altor active.

(4) Identificarea specifică nu poate fi folosită în cazurile în care stocurile si alte active cuprind un număr mare de elemente, care sunt de regulă fungibile.”

13. După punctul 111 se introduce punctul 1111 cu următorul cuprins:

„ 111 1. (1) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent.

(2) Inventarul permanent constă în înregistrarea în contabilitate a tuturor operatiunilor de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea în orice moment a stocurilor atât cantitativ, cât si valoric.”

14. Alineatul (3) al punctului 112 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Diferenta pozitivă dintre valoarea de piată si valoarea de achizitie a titlurilor de plasament se va prezenta în notele explicative.”

15. Punctul 1161 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1161. (1) Provizioanele reprezintă datorii cu exigibilitate sau valoare incertă.

(2) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:

- institutia de credit are o obligatie curentă generată de un eveniment anterior;

- este probabil ca o iesire de resurse să fie necesară pentru a onora obligatia respectivă; si

- poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligatiei. Dacă aceste conditii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut

un provizion.

(3) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea:

a) datoriile din credite comerciale constituie obligatii de plată a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la ori expediate de furnizori si care au fost facturate sau a căror plată a fost convenită în mod oficial cu furnizorii; si

b) cheltuielile angajate sunt obligatiile de plată pentru bunuri si servicii care au fost primite de la ori expediate de furnizori, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plătii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajatilor (de exemplu, sumele aferente concediului plătit). Desi uneori este necesară o estimare a valorii sau exigibilitătii acestor datorii, elementul de incertitudine este în general mult mai redus decât în cazul provizioanelor.

Adesea, cheltuielile angajate sunt prezentate ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activităti, în timp ce provizioanele sunt raportate separat.”

16. După alineatul (1) al punctului 117 se introduce un alineat nou, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Rezultatul exercitiului, respectiv profitul sau pierderea, se determină ca diferentă între veniturile si cheltuielile exercitiului.”

17. Alineatul (4) al punctului 117 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, sunt înregistrate la sfârsitul exercitiului financiar în contrapartidă cu contul «Repartizarea profitului». Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercitiului următor în contul «Rezultat reportat», de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinatii legale, conform aprobării adunării generale a actionarilor.”

18. După punctul 1181, în cadrul sectiunii a 8-a „Continutul notelor explicative la situatiile financiare anuale” se introduce punctul 1182 cu următorul cuprins:

„1182. Notele explicative trebuie:

a) să prezinte informatii despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situatiilor financiare anuale si despre politicile contabile folosite;

b) să ofere informatii suplimentare care nu sunt prezentate în bilant, contul de profit si pierdere si, după caz, în situatia modificărilor capitalurilor proprii sau situatia fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru întelegerea oricărora dintre acestea.”

19. Litera a) de la punctul 124 se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) locul principal unde îsi desfăsoară activitatea, dacă este diferit de sediul social;”.

20. După punctul 124 se introduce punctul 1241 cu următorul cuprins:

„1241. (1) Dacă au existat tranzactii între entitătile afiliate, entitatea raportoare trebuie să prezinte natura relatiilor dintre acestea, tipurile de tranzactii, precum si valoarea tranzactiilor.

(2) Se prezintă tranzactiile încheiate cu entitătile afiliate, inclusiv suma acestor tranzactii, natura relatiei cu entitatea afiliată si alte informatii referitoare la tranzactii, necesare pentru o întelegere a pozitiei financiare a institutiei raportoare, dacă asemenea tranzactii sunt semnificative si nu au fost încheiate în conditii normale de piată. Informatiile referitoare la tranzactii individuale pot fi agregate după natura lor, cu exceptia cazului când informatia separată este necesară pentru o întelegere a efectelor tranzactiilor cu entitatea afiliată asupra pozitiei financiare a institutiei raportoare.”

21. Litera a) de la punctul 125 se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) denumirea si sediul social ale fiecăreia dintre entitătile în care institutia de credit detine fie direct, fie printr-o persoană care actionează în nume propriu, dar în contul institutiei de credit, interese de participare reprezentând un procent de capital de cel putin 20%, prezentând: proportia de capital detinut, valoarea capitalului si rezervelor, precum si profitul sau pierderea entitătii respective pentru ultimul exercitiu financiar pentru care au fost aprobate situatiile financiare anuale. Informatiile privind capitalul, rezervele si profitul sau pierderea entitătii în care se detine interesul de participare pot fi omise dacă sunt doar de o importantă neglijabilă în sensul pct. 9;”.

22. Litera f) de la punctul 125 se modifică si va avea următorul cuprins:

„f) existenta oricăror certificate de participare, obligatiuni convertibile sau valori mobiliare ori drepturi similare, cu indicarea numărului acestora si a drepturilor pe care le conferă. Aceste informatii se prezintă distinct la imobilizări financiare sau la active financiare care nu au caracter de imoblizări.”

23. Alineatul (2) al punctului 127 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea totală a oricăror angajamente, în cazul în care nu îndeplinesc conditiile pentru a fi recunoscute în bilant, trebuie să fie prezentate în mod clar în notele explicative, în măsura în care aceste informatii sunt utile pentru evaluarea pozitiei financiare.”

24. După alineatul (2) al punctului 127 se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) Notele explicative prezintă natura si scopul comercial ale angajamentelor institutiei, care nu sunt incluse în bilant, si impactul financiar al acelor angajamente asupra institutiei, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative si în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea pozitiei financiare a institutiei.”

25. Litera a) de la punctul 140 se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) Miscările diverselor elemente de imobilizări. În acest scop, se prezintă distinct, începând cu pretul de achizitie sau costul de productie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, cresterile, cedările si transferurile în cursul exercitiului financiar, iar pe de altă parte, ajustările cumulate de valoare la începutul exercitiului financiar si la data bilantului, precum si rectificările efectuate în cursul exercitiului financiar asupra ajustărilor de valoare din exercitiile financiare precedente. Ajustările de valoare se prezintă fie în bilant ca deduceri clare din elementele corespunzătoare, fie în notele explicative;”.

26. După punctul 142 se introduce un nou punct, punctul 1421, cu următorul cuprins:

„1421. Referitor la imobilizările necorporale, notele explicative trebuie să cuprindă:

a) duratele de viată utilă sau ratele de amortizare utilizate;

b) metodele de amortizare utilizate;

c) cresterile de valoare ale imobilizărilor, cu indicarea separată a acelora apărute din procesul de dezvoltare internă;

d) valoarea imobilizărilor necorporale în curs.”

27. După punctul 143 se introduc trei noi puncte, punctele 1431, 1432 si 1433, cu următorul cuprins:

„1431. În cazul în care fondul comercial achizitionat de către o entitate este prezentat în bilant la imobilizări necorporale, atunci perioada aleasă pentru amortizarea acestuia si motivele pentru care a fost aleasă acea perioadă trebuie să fie prezentate în notele explicative.

1432. (1) Notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupă de imobilizări corporale, următoarele informatii:

a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluată). Dacă s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentată pentru fiecare grupă în parte valoarea contabilă brută a respectivei grupe;

b) metodele de amortizare folosite;

c) valoarea imobilizărilor corporale în curs.

(2) În cazul în care elementele imobilizărilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data si conditiile de efectuare a reevaluării.

1433. În notele explicative trebuie prezentate valorile tranzactiilor de leasing, defalcate pe posturile corespunzătoare din bilant.”

28. Punctul 148 se modifică si va avea următorul cuprins:

„148. Dacă valoarea serviciilor de administrare si de agent prestate unor terte părti este semnificativă în ansamblul activitătilor institutiei de credit, acest fapt trebuie prezentat în notele explicative.”

29. Litera f) a punctului 172 se modifică si va avea următorul cuprins:

„f) valoarea remuneratiilor acordate pe parcursul exercitiului financiar membrilor organelor de administratie, conducere si control ale societătii-mamă în virtutea responsabilitătilor lor în societatea-mamă si în entitătile consolidate (filiale, entităti controlate în comun si entităti asociate), precum si orice angajamente care au luat nastere sau sunt încheiate în aceleasi conditii privind pensiile acordate fostilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie;”.

30. Litera h) a punctului 172 se modifică si va avea următorul cuprins:

„h) informatiile prevăzute la pct. 119-150 în conditiile în care prezentarea acestora nu este prevăzută de standardele internationale de contabilitate mentionate la pct. 171.”

31. Prevederile punctului 180 se abrogă.

32. Alineatul (1) al punctului 182 se modifică si va avea următorul cuprins:

„182. (1) O copie de pe situatiile financiare anuale ale institutiei de credit, aprobate în mod corespunzător, o copie de pe raportul administratorilor pentru exercitiul financiar respectiv, precum si de pe raportul auditorilor asupra situatiilor financiare anuale vor fi trimise de consiliul de administratie în termenul prevăzut de lege la Banca Natională a României si la directia teritorială a Ministerului Economiei si Finantelor la care institutia de credit este înregistrată.”

33. După punctul 188 se introduce un nou punct, punctul 1881, cu următorul cuprins:

„1881. Pe lângă situatiile financiare anuale întocmite în monedă natională, institutiile pot publica situatiile financiare anuale si în euro, convertite prin utilizarea cursului de schimb valutar în vigoare la data bilantului, determinat potrivit pct. 113 alin. (2). Acest curs se prezintă în notele explicative.”

34. Punctul 189 se modifică si va avea următorul cuprins:

„189. Pct. 179-187 se aplică si situatiilor financiare consolidate aprobate, raportului consolidat al administratorilor, precum si raportului întocmit de persoana responsabilă pentru auditarea situatiilor financiare consolidate, cu exceptia prevederilor referitoare la depunerea unei copii de pe aceste documente la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor.”

35. Punctul 199 se modifică si va avea următorul cuprins:

„199. Documentele prevăzute în prezentul capitol vor fi publicate în limba română. În cazurile în care respectivele documente au fost întocmite într-o altă limbă, traducerea variantei publicate în limba română trebuie să fie una certificată.”

36. Cel de-al doisprezecelea paragraf al punctului 19942 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Pe lângă operatiunile de pensiune, titlurile pot face obiectul operatiunilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare, asa cum sunt definite la pct. 42.”

37. Paragraful 9 al punctului 19954 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Subventiile primite sau de primit se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct.”

38. La punctul 19954, după paragraful 9 se introduc două noi paragrafe, paragrafele 10 si 11, cu următorul cuprins:

„La alte impozite, taxe si vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat si alte impozite si taxe. Acestea se defalcă în evidenta analitică pe feluri de impozite, taxe si vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.

Reflectarea în contabilitate a accizelor si fondurilor speciale incluse în preturi sau tarife se face pe seama conturilor corespunzătoare de datorii, fără a tranzita prin conturile de venituri si cheltuieli.”

39. După punctul 19958 se introduce un nou punct, punctul 19958a, cu următorul cuprins:

„19958a. Împrumuturile primite de la actionari, sumele reprezentând alte împrumuturi, precum si dobânzile aferente se înregistrează în conturi distincte de împrumuturi primite de la actionari si alte împrumuturi.”

40. Punctul 19959 se modifică si va avea următorul cuprins:

„19959. Contabilitatea stocurilor asigură evidenta existentei si miscării următoarelor bunuri: valori din aur, metale si pietre pretioase, materiale, materiale de natura obiectelor de inventar, stocuri aflate la terti, alte stocuri si asimilate, precum si bunuri diverse.”

41. Punctul 19966 se modifică si va avea următorul cuprins:

„19966. Valorile imobilizate cuprind: credite subordonate, părti în societăti comerciale legate, titluri de participare, titluri ale activitătii de portofoliu, dotări pentru unitătile proprii din străinătate, imobilizări în curs si avansuri acordate pentru imobilizări, imobilizări necorporale si corporale. Totodată, în această categorie sunt incluse si creantele si datoriile aferente operatiunilor de leasing financiar.”

42. Punctul 19971 se modifică si va avea următorul cuprins:

„19971. Conturile privind imobilizările necorporale cuprind: cheltuieli de constituire, fondul comercial si alte imobilizări necorporale.”

43. Punctul 19972 se modifică si va avea următorul cuprins:

„19972. Conturile privind imobilizările corporale cuprind: terenuri si amenajări de terenuri; constructii; instalatii tehnice si mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

Contabilitatea terenurilor se tine pe două categorii: terenuri si amenajări de terenuri.

În evidenta analitică, terenurile pot fi evidentiate pe diferite categorii specifice (terenuri fără constructii, terenuri cu constructii si altele).

Contabilitatea sintetică a celorlalte imobilizări corporale se tine pe următoarele categorii: constructii; instalatii tehnice si mijloace de transport; mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale, iar evidenta analitică se tine pe fiecare element individual din cadrul fiecărei categorii de imobilizări corporale sau, după caz, pe grupe de elemente nesemnificative.

Imobilizările corporale detinute în baza unui contract de leasing se evidentiază în contabilitate în functie de natura contractului de leasing, cu respectarea prevederilor pct. 19973.”

44. Punctul 19977 se modifică si va avea următorul cuprins:

„19977. Conturile de capitaluri proprii, asimilate si provizioane cuprind totalitatea fondurilor aflate la dispozitie cu caracter permanent sau durabil, alte elemente care corespund definitiei de la pct. 19 alin. (3) lit. c), precum si provizioane.

În contabilitate capitalurile proprii se compun din: aporturile de capital (capital social); primele de capital si rezerve; rezultatul reportat si rezultatul exercitiului financiar.”

45. Cel de-al doilea paragraf al punctului 19979 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Rezervele legale se constituie anual din profitul institutiei, în cotele si limitele prevăzute de lege, si din alte surse prevăzute de lege.”

46. Primul paragraf al punctului 19980 se modifică si va avea următorul cuprins:

„19980. Conturile privind datoriile subordonate asigură evidenta distinctă a datoriilor subordonate la termen, respectiv a celor pe durată nedeterminată.”

47. Punctul 19981 se modifică si va avea următorul cuprins:

„19981. Provizioanele se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 55 - Provizioane.

Provizioanele sunt grupate în contabilitatea institutiilor de credit pe categorii si se constituie pentru:

- acoperirea riscurilor de executare a angajamentelor prin semnătură (garantii, avaluri, acceptări si alte angajamente);

- pensii si obligatii similare;

- riscuri de tară;

- restructurare;

- impozite;

- alte provizioane.

Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele situatii:

a) vânzarea sau încetarea activitătii unei părti a afacerii;

b) închiderea unor sedii ale institutiei;

c) modificări în structura conducerii, de exemplu eliminarea unui nivel de conducere;

d) reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura si scopul activitătilor institutiei.

Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de stat, în conditiile în care sumele respective nu apar reflectate ca datorie în relatia cu statul.

Periodic, la data constituirii provizioanelor, precum si când acestea devin fără obiect, provizioanele se analizează si se regularizează astfel:

- prin debitul conturilor de cheltuieli, în cazul majorării provizioanelor;

- prin creditul conturilor de venituri când provizioanele trebuie diminuate sau anulate, respectiv când acestea devin partial ori total fară obiect.”

48. Punctul 19982 se modifică si va avea următorul cuprins:

„19982. Cheltuielile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din clasa 6 - Cheltuieli.”

49. Punctul 19984 se modifică si va avea următorul cuprins:

„19984. Veniturile se înregistrează în contabilitate cu ajutorul conturilor din clasa 7 - Venituri.”

50. După punctul 19985 se introduce un nou punct, punctul 19985a, cu următorul cuprins:

„19985a. Sumele colectate de o entitate în numele unor terte părti, inclusiv în cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezintă venit din activitatea curentă. În această situatie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.”

51. Primul paragraf al punctului 19987 se modifică si va avea următorul cuprins:

„19987. Cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile asocierilor în participatie se contabilizează distinct de către unul dintre asociati, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 19958.”

52. Punctul 19988 se modifică si va avea următorul cuprins:

„19988. Rezultatul exercitiului înainte de deducerea impozitului pe profit cuprinde rezultatul activitătii curente si rezultatul activitătii extraordinare. Rezultatul exercitiului (profitul sau pierdere) este dat de diferenta dintre rezultatul exercitiului înainte de deducerea impozitului pe profit, pe de o parte, si impozitul pe profit, pe de altă parte.

Rezultatul activitătii curente reprezintă diferenta dintre veniturile din operatiunile curente, respectiv veniturile din exploatare, veniturile din provizioane si recuperări de creante amortizate si cheltuielile curente, respectiv cheltuielile de exploatare, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate, cheltuieli cu materialele, lucrările si serviciile executate de terti, cheltuieli diverse de exploatare, cheltuieli cu amortizarea privind imobilizările necorporale si corporale, cheltuielile cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile.

Rezultatul activitătii extraordinare reprezintă diferenta dintre veniturile si cheltuielile extraordinare.”

53. Punctul 19994 se completează cu două noi paragrafe, paragrafele 4 si 5, cu următorul cuprins:

„Când mai multi garanti se asociază pentru a acorda un angajament de garantie si, mai ales, o cautiune, fiecare dintre acestia (sef de filă, participant, subparticipant) înregistrează cota-parte din riscul final pe care si-l asumă în conturile corespunzătoare din clasa 9.

O promisiune de finantare a trezoreriei făcută sub formă consortială este înscrisă în egală măsură în conturile din afara bilantului la seful de filă si la ceilalti participanti, în functie de valoarea angajamentelor asumate de fiecare în parte.”

54. Punctul 200 se modifică si va avea următorul cuprins:

„200. Planul de conturi contine opt clase de conturi simbolizate cu o cifră, grupe de conturi simbolizate cu două cifre, conturi sintetice de gradul I simbolizate cu trei cifre, conturi sintetice de gradul II simbolizate cu patru cifre, conturi sintetice de gradul III simbolizate cu cinci cifre. Conturile din cele opt clase (1-7 si 9) se utilizează de către toate institutiile de credit si institutiile financiare nebancare la înregistrarea în contabilitate a operatiunilor economico-financiare si servesc la elaborarea de către institutiile de credit si institutiile financiare nebancare a situatiilor financiare anuale si a altor raportări financiare.”

55. Denumirea unor conturi din Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, prevăzute la punctul 202, se modifică astfel:

a) denumirea contului 9511 se modifică si este „Operatiuni ferme de schimb la termen care nu sunt instrumente de acoperire”;

b) denumirea contului 9512 se modifică si este „Operatiuni ferme de schimb la termen care sunt instrumente de acoperire”;

c) denumirea contului 952 se modifică si este „Alte instrumente financiare derivate ferme de curs de schimb”;

d) denumirea contului 9521 se modifică si este „Instrumente financiare derivate ferme de curs de schimb care nu sunt instrumente de acoperire”;

e) denumirea contului 9522 se modifică si este „Instrumente financiare derivate ferme de curs de schimb care sunt instrumente de acoperire”;

f) denumirea contului 953 se modifică si este „Instrumente financiare derivate conditionale de curs de schimb”;

g) denumirea contului 95311 se modifică si este „Instrumente conditionale de curs de schimb, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire”;

h) denumirea contului 95312 se modifică si este „Instrumente conditionale de curs de schimb, cumpărate, care sunt instrumente de acoperire”;

i) denumirea contului 95321 se modifică si este „Instrumente conditionale de curs de schimb, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire”;

j) denumirea contului 95322 se modifică si este „Instrumente conditionale de curs de schimb, vândute, care sunt instrumente de acoperire”;

k) denumirea contului 9541 se modifică si este „Instrumente ferme de rată a dobânzii, care nu sunt instrumente de acoperire”;

l) denumirea contului 9542 se modifică si este „Instrumente ferme de rată a dobânzii, care sunt instrumente de acoperire”;

m) denumirea contului 95511 se modifică si este „Instrumente conditionale de rată a dobânzii, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire”;

n) denumirea contului 95512 se modifică si este „Instrumente conditionale de rată a dobânzii, cumpărate, care sunt instrumente de acoperire”;

o) denumirea contului 95521 se modifică si este „Instrumente conditionale de rată a dobânzii, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire”;

p) denumirea contului 95522 se modifică si este „Instrumente conditionale de rată a dobânzii, vândute, care sunt instrumente de acoperire”;

q) denumirea contului 9561 se modifică si este „Instrumente ferme pe actiuni si indici bursieri, care nu sunt instrumente de acoperire”;

r) denumirea contului 9562 se modifică si este „Instrumente ferme pe actiuni si indici bursieri, care sunt instrumente de acoperire”;

s) denumirea contului 95711 se modifică si este „Instrumente conditionale pe actiuni si indici bursieri, cumpărate, care nu sunt instrumente de acoperire”;

t) denumirea contului 95712 se modifică si este „Instrumente conditionale pe actiuni si indici bursieri, cumpărate, care sunt instrumente de acoperire”;

u) denumirea contului 95721 se modifică si este „Instrumente conditionale pe actiuni si indici bursieri, vândute, care nu sunt instrumente de acoperire”;

v) denumirea contului 95722 se modifică si este „Instrumente conditionale pe actiuni si indici bursieri, vândute, care sunt instrumente de acoperire”;

w) denumirea contului 9591 se modifică si este „Instrumente care nu sunt de acoperire”;

x) denumirea contului 9592 se modifică si este „Instrumente de acoperire”.

56. Denumirea unor conturi din Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, prevăzute la punctele 202 si 204, se modifică astfel:

a) denumirea contului 399 se modifică si este „Provizioane pentru creante din operatiuni cu titluri si operatiuni diverse”;

b) denumirea contului 499 se modifică si este „Provizioane pentru creante aferente valorilor imobilizate”;

c) denumirea contului 552 se modifică si este „Provizioane pentru pensii si obligatii similare”;

d) denumirea contului 6637 se modifică si este „Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni cu titluri si operatiuni diverse”;

e) denumirea contului 6647 se modifică si este „Cheltuieli cu provizioane pentru creante aferente valorilor imobilizate”;

f) denumirea contului 6652 se modifică si este „Cheltuieli cu provizioane pentru pensii si obligatii similare”;

g) denumirea contului 7637 se modifică si este „Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni cu titluri si operatiuni diverse”;

h) denumirea contului 7647 se modifică si este „Venituri din provizioane pentru creante aferente valorilor imobilizate”;

i) denumirea contului 7652 se modifică si este „Venituri din provizioane pentru pensii si obligatii similare”.

57. La punctul 204, precizările referitoare la grupele incluse în clasa 4 „Valori imobilizate” se modifică astfel:

a) denumirea grupei 44 se modifică si este „Imobilizări necorporale si corporale”;

b) referirea la grupa 45 se abrogă.

58. La punctul 204, în cadrul descrierii aferente clasei 9 „Operatiuni în afara bilantului”, se abrogă precizările suplimentare cuprinse între enumerarea grupelor ce compun această clasă si continutul conturilor din grupa 90 „Angajamente de finantare”.

59. Continutul unor conturi din Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, prevăzute la punctul 204, se modifică astfel:

a) continutul contului 3267 „Datorii atasate” se modifică si este

„3267 - datorii din dobânzi, calculate si neajunse la scadentă, aferente altor datorii constituite prin titluri”;

b) continutul contului 332 „Conturile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)” se modifică si este

„332 - conturi deschise în legătură cu organisme de plasament colectiv în valori mobiliare si care privesc exclusiv decontarea operatiunilor efectuate cu titluri”;

c) continutul contului 3749 „Alte cheltuieli de repartizat” se modifică si este „3749 - alte cheltuieli de repartizat privind titlurile cu venit fix emise”;

d) continutul contului 3822 „Dobânzi îndoielnice” se modifică si este

„3822 - creante din dobânzi, precum si alte venituri de primit, trecute în litigiu”;

e) continutul contului 399 „Provizioane pentru creante din operatiuni cu titluri si operatiuni diverse” se modifică si este „399 - provizioane pentru creante din operatiuni cu titluri si operatiuni diverse”;

f) continutul contului 499 „Provizioane pentru creante aferente valorilor imobilizate” se modifică si este

„499 - provizioane pentru creantele aferente valorilor imobilizate”.

g) continutul contului 512 „Rezerve legale” se modifică si este „512 - rezervele constituite din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit (profitul brut), precum si din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit (profitul net), în cotele si limitele prevăzute de lege”;

h) continutul contului 552 „Provizioane pentru pensii si obligatii similare” se modifică si este

„552 - provizioane constituite pentru pensii si obligatii similare”;

i) continutul contului 6041 „Dobânzi aferente datoriilor din operatiuni de leasing financiar” se modifică si este „6041 - cheltuieli cu dobânzile si vărsămintele asimilate aferente datoriilor din operatiuni de leasing financiar”;

j) continutul contului 6637 „Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni cu titluri si operatiuni diverse” se modifică si este „6637 - provizioane constituite pentru creante aferente operatiunilor cu titluri si operatiunilor diverse”;

k) continutul contului 6647 „Cheltuieli cu provizioane pentru creante aferente valorilor imobilizate” se modifică si este „6647 - provizioane constituite pentru creante aferente valorilor imobilizate”;

l) continutul contului 6652 „Cheltuieli cu provizioane pentru pensii si obligatii similare” se modifică si este „6652 - provizioane constituite pentru pensii si obligatii similare”;

m) continutul contului 7038 „Dobânzi din creante restante si îndoielnice” se modifică si este „7038 - dobânzi aferente creantelor restante si îndoielnice, din operatiuni cu titluri”;

n) continutul contului 7039 „Comisioane” se modifică si este „7039 - comisioane aferente operatiunilor cu titluri”;

o) continutul contului 7041 „Dobânzi aferente creantelor din operatiuni de leasing financiar” se modifică si este „7041 - venituri din dobânzi si vărsăminte asimilate aferente creantelor din operatiuni de leasing financiar”;

p) continutul contului 7051 „Dobânzi de la creditele subordonate la termen” se modifică si este „7051 - venituri din dobânzi si vărsăminte asimilate aferente creditelor subordonate la termen”;

q) continutul contului 7052 „Dobânzi de la creditele subordonate pe durată nedeterminată” se modifică si este „7052 - venituri din dobânzi si vărsăminte asimilate aferente creditelor subordonate pe durată nedeterminată”;

r) continutul contului 7637 „Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni cu titluri si operatiuni diverse” se modifică si este „7637 - anulări sau diminuări de provizioane pentru creante aferente operatiunilor cu titluri si operatiunilor diverse”;

s) continutul contului 7647 „Venituri din provizioane pentru creante aferente valorilor imobilizate” se modifică si este „7647 - anulări sau diminuări de provizioane pentru creante aferente valorilor imobilizate”;

t) continutul contului 7652 „Venituri din provizioane pentru pensii si obligatii similare” se modifică si este „7652 - anulări sau diminuări de provizioane constituite pentru pensii si obligatii similare”;

u) continutul contului 993 „Creante scoase din activ, urmărite în continuare” se modifică si este „993 - creante scoase din activul institutiei, urmărite în continuare până la recuperarea integrală a acestora, până la epuizarea posibilitătilor legale de recuperare sau până la împlinirea termenului de prescriptie;

Evidenta analitică a acestor creante se tine cel putin pe categorii de debitori si în functie de cauza care a determinat scoaterea în afara bilantului a acestora”;

v) continutul contului 9932 „Dobânzi aferente creantelor scoase din activ, urmărite în continuare” se modifică si este „9932 - dobânzile aferente creantelor care au fost scoase din activul institutiei si care sunt urmărite în continuare până la recuperarea integrală a acestora, până la epuizarea posibilitătilor legale de recuperare sau până la împlinirea termenului de prescriptie;”.

60. Precizările de la punctul 204, referitoare la operatiunile care nu se înregistrează în conturile din grupa 34, se modifică astfel:

„- operatiuni cu subunitătile din străinătate”.

61. În cadrul capitolului 7 „Formatul bilantului, contului de profit si pierdere si exemple de prezentare a situatiei fluxurilor de trezorerie, situatiei modificărilor capitalurilor proprii si a notelor explicative” si al capitolului 8 „Exemple de corespondentă a planului de conturi aplicabil institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare cu formatul bilantului si contului de profit si pierdere”, denumirea postului 105 din formatul de bilant se modifică si este:

„- terenuri si constructii utilizate în scopul desfăsurării activitătilor proprii”.

62. În cadrul capitolului 7 „Formatul bilantului, contului de profit si pierdere si exemple de prezentare a situatiei fluxurilor de trezorerie, situatiei modificărilor capitalurilor proprii si a notelor explicative”, continutul exemplelor de prezentare ale notelor explicative se modifică si se completează după cum urmează:

a) Continutul exemplului de prezentare al notei 1 „Principii, politici si metode contabile” se modifică si este următorul:

„PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Se vor prezenta:

- Reglementările contabile aplicabile la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale;

- Metodele de evaluare utilizate la întocmirea situatiilor financiare anuale si fiecare politică contabilă specifică necesară pentru o întelegere corespunzătoare a situatiilor financiare anuale;

- În cazul abaterii de la prevederile prezentelor reglementări, în scopul oferirii unei imagini fidele, se va prezenta:

- faptul că administratorii au ajuns la concluzia că situatiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei, fluxurilor de trezorerie si a modificărilor capitalului propriu; - mentiunea că institutia de credit a respectat sub toate aspectele semnificative prevederile prezentelor reglementări, cu exceptia abaterilor de la o anumită cerintă a acestora, în vederea obtinerii unei imagini fidele; - prevederea de la care s-a făcut abatere, natura acesteia, tratamentul contabil solicitat de reglementări si motivul pentru care tratamentul prevăzut de reglementări a fost considerat necorespunzător în împrejurările respective, precum si tratamentul adoptat;

- impactul financiar al abaterilor asupra capitalurilor proprii, profitului net sau pierderii nete a institutiei de credit, activelor, datoriilor si asupra fluxurilor de trezorerie ale institutiei de credit, pentru fiecare dintre exercitiile financiare prezentate; - Abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentionându-se: - natura; - motivele;

- evaluarea efectului asupra pozitiei si performantei financiare; - Eventualele derogări de la regula nemodificării structurii bilantului si a contului de profit si pierdere de la un exercitiu la altul, împreună cu motivele care le-au determinat;

- Eventualele elemente de nesigurantă legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea institutiei de credit de a-si continua activitatea, dacă administratorii institutiei de credit au luat cunostintă de existenta unor asemenea elemente; - Dacă este cazul, valorile individuale ale elementelor din bilant si contul de profit si pierdere indicate cu litere mici combinate în vederea îmbunătătirii claritătii prezentării;

- În cazul în care valorile corespunzătoare exercitiului financiar curent si precedent înscrise în bilant si contul de profit si pierdere nu sunt comparabile, se vor mentiona:

- rezultatele retratării valorilor aferente exercitiului

precedent pentru asigurarea comparabilitătii; - motivele acestor retratări; - modalitatea în care au fost efectuate retratările; - În cazul în care un element de activ sau o datorie este în relatie cu mai mult de un alt element bilantier, se va prezenta relatia sa cu celelalte elemente (dacă aceasta nu a fost prezentată sub elementul la care apare), dacă aceasta este esentială pentru întelegerea situatiilor financiare anuale;

- Baza folosită pentru exprimarea în moneda natională a acelor elemente exprimate initial într-o monedă străină, înregistrate în contabilitatea institutiei de credit si înscrise în bilant sau în contul de profit si pierdere;

- În cazul reevaluării imobilizărilor corporale:

- elementele supuse reevaluării, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării; - valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate; - tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare; - modificările rezervei din reevaluare: - valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar; - diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar; - sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei în vigoare; - valoarea rezervei din reevaluare la sfârsitul exercitiului financiar; - Dacă activele fac obiectul ajustărilor exceptionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative;

- Dacă valoarea prezentată în bilant, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piată cunoscute înainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentată în notele explicative ca total, pe categorii de active;

- Suma dobânzilor incluse în costul de productie al activelor imobilizate.”

b) Exemplul de prezentare al notei 4 „Informatii privind portofoliul de titluri” se completează cu o nouă liniută, având următorul cuprins:

„- Existenta oricăror certificate de participare, obligatiuni convertibile sau valori mobiliare ori drepturi similare, cu indicarea numărului acestora si a drepturilor pe care le conferă.”

c) La exemplul de prezentare al notei 5 „Active imobilizate”, precizările referitoare la modul de prezentare a informatiilor suplimentare celor din tabelul cuprinzând situatia activelor imobilizate se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Se va preciza, dacă este cazul, în primul an de aplicare a prevederilor prezentelor reglementări, faptul că, deoarece nu este cunoscut costul de achizitie sau costul de productie al unui activ si nu există informatii privind preturile ori cheltuielile necesare pentru determinarea lor sau aceste informatii nu pot fi obtinute fără cheltuieli ori întârzieri nejustificate, costul de achizitie sau de productie va fi reprezentat de valoarea reziduală de la începutul exercitiului financiar atribuită activului, cu precizarea activelor în cauză.

Se vor prezenta:

- O detaliere a cheltuielilor de constituire si cheltuielile de dezvoltare, prezentându-se motivele imobilizării si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia;

- În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depăseste 5 ani, aceasta trebuie prezentată împreună cu motivele care au determinat-o;

- În cazul fondului comercial amortizat într-o perioadă de peste 5 ani, această perioadă nu trebuie să depăsească durata de utilizare economică a activului si trebuie să fie prezentată si justificată;

- Duratele de viată sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustările care privesc exercitiile anterioare;

- Cresterile de valoare apărute din procesul de dezvoltare internă.”

d) La exemplul de prezentare al notei 6 „Actiuni proprii si obligatiuni emise” se elimină ultimele două liniute si se introduce o nouă liniută cu următorul cuprins:

„- Obligatiuni emise:

- tipul obligatiunilor emise;

- valoarea emisă si suma primită pentru fiecare tip de obligatiuni; - obligatiuni emise de institutia de credit, detinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta:

- valoarea nominală;

- valoarea înregistrată în momentul plătii.”

e) La exemplul de prezentare al notei 8 „Provizioane” denumirea provizionului prevăzut la rândul al doilea se modifică si va fi următoarea: „Provizioane pentru pensii si obligatii similare”

f) La exemplul de prezentare al notei 9 „Informatii privind unele posturi din contul de profit si pierdere”, prima liniută de la alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„- cheltuielile cu chiriile si ratele achitate în cadrul unui contract de leasing;”

g) Exemplul de prezentare al notei 10 „Informatii privind salariatii, administratorii si directorii” îsi modifică denumirea în „Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere” si va avea următorul cuprins:

„INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

 

- RON -

 

Exercitiul N-1

Exercitiul N

A

 

12

Cheltuieli cu remuneratiile

 

 

Cheltuieli privind asigurările si protectia socială, din care:

 

 

- cheltuieli privind pensiile

 

 

Alte cheltuieli

 

 

TOTAL:

 

 

 

Se vor face mentiuni cu privire la:

- Indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere;

- Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor către fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;

- Obligatiile totale pentru fiecare categorie.

- Valoarea avansurilor si creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere în timpul exercitiului, inclusiv:

- Obligatiile viitoare de genul garantiilor asumate de institutia de credit în numele acestora si valoarea totală pentru fiecare categorie.

- Salariati: - Număr mediu aferent exercitiului, cu defalcarea pe fiecare categorie; - Salarii plătite sau de plătit aferente exercitiului; - Cheltuieli cu asigurările sociale suportate de institutia de credit; - Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.”

h) La exemplul de prezentare al notei 11 “Tranzactii cu părti aflate în relatii speciale cu institutia de credit”, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) «Conducere» cuprinde acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, conduce si controla activitătile institutiei, în mod direct ori indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al institutiei. Pentru stabilirea persoanelor incluse în această categorie se au în vedere, cu prioritate, rolul si responsabilitătile acestora în cadrul institutiei si nu neapărat denumirea pozitiei ocupate de acestea.”

i) Exemplul de prezentare al notei 14 „Alte informatii” se modifică si va avea următorul cuprins:

„ALTE INFORMATII

Se vor prezenta:

- Informatii cu privire la prezentarea institutiei de credit:

- sediul si forma juridică ale institutiei de credit;

- tara de înfiintare;

- adresa sediului oficial;

- natura activitătii desfăsurate, principalele domenii de activitate;

- numele societătii-mamă si cel al detinătorului final în cadrul grupului;

- totalul activelor, respectiv al pasivelor bilantiere;

- orice altă informatie care, în opinia directorilor si administratorilor, ajută la furnizarea unei imagini fidele asupra institutiei de credit respective.

- Informatii privind relatiile institutiei de credit cu fiecare filială, societate asociată sau alte societăti în care se detin titluri de participare strategice (titluri de participare care sunt detinute într-un procent de până la 20% si care nu asigură posibilitatea exercitării unei influente semnificative) pe care directorii si administratorii le consideră semnificative pentru activitatea institutiei de credit:

- numele filialei, al societătii asociate sau al altor societăti în care se detin titluri de participare strategice;

- adresa sediului si tara unde a fost înfiintată; - natura activitătii desfăsurate;

- tipul de actiuni si procentul pe care institutia de credit raportoare îl detine în cadrul respectivei societăti;

- data închiderii ultimului exercitiu financiar al societătii în care se detin titluri;

- profitul sau pierderea acesteia pentru acel exercitiu;

- totalul capitalului social si al rezervelor acesteia la sfârsitul acelui exercitiu financiar.

- Pentru fiecare dintre posturile de Activ de la 020 la 056: - creante, reprezentate sau nu prin titluri, asupra societătilor legate; - creante, reprezentate sau nu prin titluri, asupra societătilor în care institutia de credit are un interes de participare;

- Pentru fiecare dintre posturile de Pasiv 300, 310, 320 si 360:

- datorii, reprezentate sau nu prin titluri, fată de societătile legate; - datorii, reprezentate sau nu prin titluri, fată de societătile în care institutia de credit are un interes de participare; - Corectiile asupra valorii creantelor privind institutiile de credit si clientela, cu care o institutie de credit este legată prin intermediul intereselor de participare si societătilor afiliate, în cazul în care acestea sunt semnificative.

- Suma totală a activelor si a pasivelor exprimate în devize, convertite în lei;

- Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- proportia între activitatea curentă si extraordinară; - reconcilierea între rezultatul contabil al exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat în declaratia de impozit;

- diferenta dintre cheltuiala cu impozitul pe profit pentru exercitiul financiar curent si pentru exercitiile financiare anterioare, pe de o parte, si valoarea impozitului rămas de plată aferent acelor ani, pe de altă parte, dacă este semnificativă;

- măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercitiul financiar curent sau într-un exercitiu financiar precedent în vederea obtinerii de facilităti fiscale;

- influenta asupra rezultatului exercitiului datorată evaluării elementelor bilantiere, efectuată în exercitiul de raportare sau într-un exercitiu anterior în vederea obtinerii unei reduceri de impozit, ori de câte ori efectul unei astfel de evaluări asupra cheltuielii fiscale viitoare este semnificativ;

- Evenimente ulterioare datei bilantului care au o asemenea importantă încât neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare anuale de a face evaluări si de a lua decizii corecte:

- natura evenimentului;

- o estimare a efectului financiar sau o declaratie conform căreia o astfel de estimare nu poate fi făcută;

- În cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informatii:

- o descriere generală a contractelor semnificative de leasing;

- dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare;

- În cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia următoarele:

- o descriere generală a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:

- existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumpărare;

- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing;

- dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare;

- Pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate:

- valoarea justă a instrumentelor, dacă o astfel de valoare poate fi determinată;

- informatii privind aria si natura instrumentelor financiare;

- Informatii detaliate cu privire la erorile constatate;

- Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante pentru utilizatorii situatiilor financiare.”

63. La paragraful 5 al punctului 218, expresia „bon de cumpărare” se înlocuieste cu expresia „bon fiscal”.

64. În cadrul capitolului 8 „Exemple de corespondentă a Planului de conturi aplicabil institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare cu formatul bilantului si contului de profit si pierdere”, exemplul de corelatie între postul 085 „Cheltuieli cu asigurările sociale” din contul de profit si pierdere si planul de conturi se modifică si este următorul:

 

COD POZITIE

PLAN DE CONTURI

085-Cheltuieli cu asigurările sociale

612-74934