MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 541         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 august 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

221. - Decizie privind promovarea temporară a domnului Nicu Marcu în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

29. - Hotărâre privind aprobarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (NI-FIN-06-I/0)

 

31. - Hotărâre privind aprobarea nivelului ratei de subventie si a plafonului initial alocat pentru finantările cu dobândă subventionată

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL - MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a domnului Nicu Marcu în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere:

- propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, formulată prin Adresa nr. 95.086 din 27 iulie 2007;

- Adresa nr. 1.028.364 din 19 iunie 2007 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin care a fost comunicat avizul favorabil pentru exercitarea de către domnul Nicu Marcu, cu caracter temporar (6 luni), a functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

- prevederile art. 13 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicu Marcu se promovează temporar în functia publică de secretar general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 221.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI,

GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (NI-FIN-06-I/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S. A. în numele si în contul statului, analizând proiectul privind Normele de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (NI-FIN-06-I/0), si tinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de fundamentare nr. 558 din 18 iunie 2007, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 12 iulie 2007 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din data de 12 iulie 2007,

hotărăste:

Se aprobă Normele de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (NI-FIN-06-I/0), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2007.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

NORME DE FINANTARE

cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (NI-FIN-06-I/0)

 

Prezentele norme sunt elaborate în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului si cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.998/2006 privind ajutorul de minimis.

 

CAPITOLUL I

Obiectul finantării

 

Art. 1. - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK, acordă operatorilor economici credite în lei cu dobândă subventionată, destinate cresterii competitivitătii acestora si sustinerii mediului de afaceri românesc.

Art. 2. - Prezentele norme instituie o schemă de ajutor de stat sub pragul de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis sub forma subventiei de dobândă se face cu respectarea criteriilor prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.998/2006.

Art. 3. - Suma maximă a creditului pe care un operator economic îl poate obtine pentru a beneficia de subventia de dobândă este echivalentul în lei a 1.500.000 euro.

 

CAPITOLUL II

Sursa finantării

 

Art. 4. - EXIMBANK finantează cu dobândă subventionată operatorii economici. Sumele alocate în acest scop sunt aprobate prin hotărâre a Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A., si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Sursa de realizare a acestor operatiuni în numele si în contul statului este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export- Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, fondul destinat stimulării operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetaredezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale.

Art. 6. - Fondul mentionat la art. 5 poate fi utilizat pe baza hotărârilor C.I.F.G.A. de acordare a finantărilor cu dobândă subventionată, la propunerea EXIMBANK, cu respectarea prezentelor norme.

Art. 7. - (1) Valoarea ajutorului de stat se determină ex ante, pentru toată perioada de creditare, prin însumarea fluxurilor actualizate de dobândă aferente angajamentului total la data acordării creditului.

(2) Actualizarea fluxurilor de dobândă se efectuează la momentul acordării creditului, folosind rata de referintă comunicată de Comisia Europeană, conform formulei:

 

 

 

 

Subventie dobândă =

Σi:i-1 x rs x

nz i:i-1/360 x 1/(1+ra) nz i;o/360

 

i

 

 

unde:

 - soldul zilnic al creditului (între data „/"de plată a dobânzii şi data imediat anterioară ,,/-1" de plată a dobânzii;

nz i:i-1 = perioada de fructificare a soldului creditului (numărul de zile calendaristice dintre data „/" de plată a dobânzii şi data imediat anterioară ,,/-1" de plată a dobânzii);

nz i;o = perioada de actualizare (numărul de zile calendaristice dintre data „/'" de plată a dobânzii şi data de acordare a creditului);

rs  = rata de subventie;

ra = rata de referintă (actualizare).

(3) Valoarea ajutorului de stat pentru microcreditul pentru IMM se determină prin însumarea valorii subventiei de dobândă cu echivalentul subventiei brute aferente exceptării de garantii colaterale reale.

 

Echivalent subventie brută = 80% x Valoare credit (principal) x 200.000/1.500.000

 

CAPITOLUL III

Definitii

 

Art. 8. - În sensul prezentelor norme, următoarele notiuni se definesc astfel:

a) contract de credit - contractul încheiat între operatorul economic si EXIMBANK, referitor la creditul în lei, cu dobândă subventionată, acordat de EXIMBANK, în numele si în contul statului, operatorului economic;

b) transport rutier - transportul de marfă si transportul de pasageri pe cale rutieră;

c) tranzactii imobiliare - cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/ închirierii;

d) activităti legate de agricultura primară - activitătile de obtinere a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană; procesarea produselor din anexa nr. 1 la tratat de către producător în vederea pregătirii pentru prima vânzare; vânzarea de către producător a produselor din anexa nr. 1 la tratat;

e) IMM nou-înfiintată (start-up) - IMM înregistrată la registrul comertului cu cel mult 12 luni înainte de data solicitării, care prezintă cel putin o situatie financiară semestrială/anuală depusă la administratia fiscală (financiară);

f) rata de dobândă subventionată - fixă pe toată durata contractului de credit;

g) rata de subventie - se aprobă prin hotărâre a C. I. F. G. A. si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

h) rata de referintă - rata de actualizare a fluxurilor de dobândă calculate pe toată durata de creditare, comunicată de Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

 

Art. 9. - Un operator economic este eligibil pentru a beneficia de finantare cu dobândă subventionată dacă îndeplineste cumulativ următoarele criterii, la data depunerii cererii de finantare:

a) nu înregistrează pierdere, conform rezultatelor financiare de la sfârsitul anului anterior solicitării finantării. Acest criteriu nu se aplică în cazul IMM-urilor nou-înfiintate (start-up);

b) nu înregistrează capital propriu negativ, conform rezultatelor financiare de la sfârsitul anului anterior solicitării finantării. Acest criteriu nu se aplică în cazul IMM-urilor nouînfiintate (start-up);

c) nu este în dificultate1);

d) nu s-a instituit procedura insolventei prevăzută de legislatia în vigoare;

e) prezintă garantii colaterale pentru garantarea creditului solicitat, conform reglementărilor interne ale EXIMBANK, excluzând garantii ale statului. Pentru garantarea microcreditului pentru IMM se solicită numai garantia personală a cel putin unuia dintre actionari/asociati/administratori, materializată prin avalizarea de către actionari/asociati/ administratori a unui bilet la ordin emis de împrumutat;

f) contribuie din surse proprii la finantarea proiectului de investitii cu cel putin 20% din costul total al acestuia. Acest criteriu se aplică doar operatorilor economici care solicită credite de investitii;

g) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (CRB)2);

h) nu figurează cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăti (CIP);

i) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat, al căror mod de plată nu a fost reglementat (conventii de esalonare, amânare, compensare cu TVA de recuperat etc.);

j) în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva sa, aceasta a fost deja executată, creanta fiind integral recuperată;

k) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu institutiile statului, inclusiv cu EXIMBANK;

l) suma ajutoarelor de stat sub pragul de minimis de care a beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), inclusiv ajutorul de minimis solicitat conform prezentei scheme, nu depăseste 200.000 euro (100.000 euro pentru domeniul de activitate transport rutier).

Art. 10. - Sunt eligibile pentru finantarea cu dobândă subventionată proiectele prezentate de operatorii economici, cu exceptia celor privind:

a) activităti legate de agricultura primară, astfel cum sunt definite la art. 8 lit. d);

b) pescuit si acvacultură;

c) activităti legate de exportul către state terte sau state membre ale Uniunii Europene, respectiv legate direct de cantitătile exportate, de organizarea si functionarea retelei de distributie sau de alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

d) activităti care favorizează utilizarea produselor nationale în detrimentul celor din import;

e) productie de armament;

1) Un operator economic este considerat în dificultate în cazul în care nu este capabil, prin resursele proprii sau prin fondurile pe care le poate obtine de la actionari/asociati/creditori, să acopere pierderile care, fără ajutorul statului/autoritătilor publice, l-ar conduce inevitabil la faliment.

2) În cazul în care din verificarea CRB rezultă existenta unui credit restant, iar solicitantul creditului prezintă documente din care să reiasă că a achitat restanta, se consideră criteriul îndeplinit.

f) jocuri de noroc;

g) comertul cu ridicata si cu amănuntul;

h) productia produselor de alcool si tutun;

i) sectorul carbonifer;

j) tranzactii imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 8 lit. c);

k) achizitia de mijloace de transport utilizate pentru transport rutier de marfă pentru terti;

l) achizitia de mijloace de transport de persoane, cu o capacitate de până la 8 persoane.

 

CAPITOLUL V

Tipuri de credite

 

Art. 11. - (1) Dobânda subventionată se acordă la următoarele tipuri de credite (de investitii/pe obiect):

a) credit de dezvoltare pentru IMM - pentru finantarea proiectelor de investitii (incluzând o componentă de finantare pentru capital de lucru de maximum 40% din valoarea creditului):

- suma creditului: maximum 1.500.000 euro, în echivalent lei;

- perioada creditului: maximum 5 ani;

b) credit pentru capital de lucru - pentru finantarea activitătii curente a IMM, cu destinatie bine determinată (plata furnizorilor de materii prime si servicii, plata salariilor etc.):

- suma creditului: maximum 300.000 euro, în echivalent lei;

- perioada creditului: maximum 1 an;

c) microcredit pentru IMM - pentru proiecte de investitii si/sau activitate curentă:

- suma creditului: minimum 10.000 euro în echivalent lei, maximum 35.000 euro în echivalent lei;

- perioada de creditare: maximum 1 an pentru activitatea curentă/maximum 5 ani pentru proiecte de investitii;

d) credit pentru domenii prioritare - destinat operatorilor economici pentru finantarea proiectelor din domeniile prioritare de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 96/2000, republicată:

- suma creditului: maximum 1.500.000 euro în echivalent lei;

- perioada de creditare: maximum 5 ani.

(2) Gradul minim de acoperire cu garantii colaterale a creditelor cu dobândă subventionată este de 100%.

 

CAPITOLUL VI

Documentatia solicitării de finantare

 

Art. 12. - Solicitantii vor depune la EXIMBANK documentatia cuprinzând:

a) cerere de acordare a finantării cu dobândă subventionată;

b) dosarul solicitării: juridic, financiar, proiectul de finantat, garantii propuse;

c) declaratia pe propria răspundere a operatorului economic, referitor la:

- cuantumul ajutoarelor de stat sub pragul de minimis primite într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent);

- faptul că nu a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva sa sau, dacă a fost emisă, s-a executat;

- faptul că la data solicitării nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu institutiile statului, inclusiv cu EXIMBANK;

- încadrarea în categoria întreprinderi mici si mijlocii (IMM), după caz;

d) alte documente solicitate de EXIMBANK, în functie de specificul finantării;

e) dovada plătii comisionului de analiză a cererii de acordare a finantării cu dobândă subventionată.

Art. 13. - Documentatia pentru acordarea finantării cu dobândă subventionată se depune la sucursalele EXIMBANK si se înregistrează în Registrul unic al finantărilor cu dobândă subventionată, în ordinea cronologică a primirii dosarelor complete.

Art. 14. - Operatorii economici care solicită finantare cu dobândă subventionată au obligatia deschiderii unui cont curent la EXIMBANK.

Art. 15. - Pentru finantarea cu dobândă subventionată, operatorul economic va plăti EXIMBANK comisioane conform Caietului de comisioane al EXIMBANK.

 

CAPITOLUL VII

Analiza solicitărilor de finantare

 

Art. 16. - Solicitarea de finantare cu dobândă subventionată se analizează de EXIMBANK conform reglementărilor sale interne.

Art. 17. - În urma procesului de analiză, EXIMBANK va întocmi un referat prin care va propune acordarea sau respingerea finantării.

 

CAPITOLUL VIII

Acordarea, monitorizarea si raportarea ajutorului de minimis

 

Art. 18. - În baza hotărârii C.I.F.G.A. de aprobare a finantării cu dobândă subventionată, EXIMBANK va redacta contractul de credit si va comunica operatorului economic valoarea ajutorului de stat sub pragul de minimis de care beneficiază.

Art. 19. - (1) În cazul în care, ulterior acordării finantării cu dobândă subventionată, se constată că au fost încălcate conditiile prevăzute de legislatia în domeniul ajutorului de stat sub pragul de minimis si/sau nu au fost respectate obligatiile contractuale, EXIMBANK va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor acordate.

(2) În cazul în care împrumutatul nu achită datoriile sale fată de EXIMBANK, în cel mult 45 de zile calendaristice, contractul de credit se consideră reziliat de plin drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităti, fără punerea în întârziere si fără interventia instantelor judecătoresti, declarându-se creditul scadent si exigibil cu toate dobânzile si celelalte sume datorate.

(3) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin Corpul executorilor fiscali al EXIMBANK, potrivit dispozitiilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală si prevederilor normelor interne privind recuperarea creantelor administrate de EXIMBANK în numele si în contul statului.

Art. 20. - EXIMBANK va păstra evidenta finantărilor cu dobândă subventionată acordate si informatiile referitoare la acestea, pe o perioadă de 10 ani de la ultima alocare specifică de ajutor în cadrul schemei de ajutor de stat sub pragul de minimis. EXIMBANK va transmite Consiliului Concurentei rapoarte privind ajutoarele de stat acordate sub pragul de minimis.

Art. 21. - Operatorii economici beneficiari de ajutor de stat vor tine o evidentă specifică a ajutoarelor primite, în conformitate cu legislatia în domeniul ajutorului de stat.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Valoarea maximă a subventiei de dobândă care poate fi acordată în cadrul schemei se actualizează automat la modificarea pragului de minimis al ajutorului de stat.

Art. 23. - În scopul aplicării prezentelor norme, EXIMBANK va emite proceduri interne de lucru, care vor fi supuse aprobării C.I.F.G.A.

Art. 24. - Prezentele norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI,

GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelului ratei de subventie si a plafonului initial alocat pentru finantările cu dobândă subventionată

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, analizând propunerile privind aprobarea nivelului ratei de subventie si a plafonului initial alocat pentru finantările cu dobândă subventionată si tinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de fundamentare nr. 627 din 9 iulie 2007, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 12 iulie 2007 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din data de 12 iulie 2007, hotărăste :

Art. 1. - Se aprobă alocarea unui plafon initial de 50 milioane lei pentru finantările cu dobândă subventionată, din fondul prevăzut la art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată.

Art. 2. - Se aprobă nivelul ratei de subventie de 5 puncte procentuale pentru finantările cu dobândă subventionată.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform Legii nr. 137/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 iulie 2007.

Nr. 31.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 64/1991

privind brevetele de inventie*)

 


*) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 28/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 19 ianuarie 2007 si rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 23 mai 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 64/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002 si a mai fost modificată prin:

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 332/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006;

- Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Drepturile asupra unei inventii sunt recunoscute si apărate pe teritoriul României prin acordarea unui brevet de inventie de către Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Sunt, de asemenea, recunoscute si apărate drepturile decurgând din brevetul european, conform legii.

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) brevet european - brevetul acordat conform Conventiei brevetului european;

b) cerere internatională - cererea de protectie a unei inventii, înregistrată conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;

c) consilier în proprietate industrială - persoana specializată în acordarea asistentei în domeniul proprietătii industriale (inventii, mărci, desene, modele etc.), care desfăsoară legal această activitate;

d) Conventia brevetului european - Conventia privind brevetul european, adoptată la München la 5 octombrie 1973, astfel cum a fost amendată prin Actul de revizuire a art. 63 din Conventia din 17 decembrie 1991 si prin deciziile Consiliului de administratie al Organizatiei Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 si 10 decembrie 1998, precum si prin Actul de revizuire a acesteia, adoptat la München la 29 noiembrie 2000;

e) Conventia de la Paris - Conventia pentru protectia proprietătii industriale din 20 martie 1883, Paris, astfel cum a fost revizuită si modificată;

f) descriere - prezentarea în scris a inventiei;

g) inventator - persoana care a creat inventia;

h) mandatar autorizat - consilierul în proprietate industrială, care poate avea si calitate de reprezentare în procedurile în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci;

i) OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci;

j) predecesor - persoana fizică sau juridică îndreptătită la brevet anterior depunerii cererii de brevet;

k) publicare - difuzarea informatiei într-un mod accesibil publicului;

l) solicitant - persoana fizică sau juridică care cere acordarea unui brevet de inventie;

m) succesor în drepturi - orice persoană fizică sau juridică căreia i s-a transmis fie dreptul la acordarea brevetului de inventie, fie drepturile care decurg dintr-un brevet de inventie eliberat;

n) revendicare - partea de brevet care cuprinde obiectul protectiei solicitate si al cărei continut determină întinderea protectiei;

o) titularul brevetului - persoana fizică sau juridică căreia îi apartine dreptul conferit prin brevet;

p) unitate - persoana juridică care functionează legal;

q) persoana care exploatează inventia - persoana fizică sau juridică care o pune în aplicare în mod legal. Persoana care exploatează inventia poate să fie identică cu titularul brevetului.

Art. 3. - Dreptul la brevet de inventie apartine inventatorului sau succesorului său în drepturi.

Art. 4. - (1) În cazul în care inventia a fost creată împreună de mai multi inventatori, fiecare dintre acestia are calitatea de coautor al inventiei, iar dreptul apartine în comun acestora.

(2) Dacă două sau mai multe persoane au creat aceeasi inventie, independent una de alta, dreptul la brevet apartine aceleia care a depus o cerere de brevet a cărei dată de depozit este cea mai veche.

Art. 5. - (1) Dacă inventatorul este salariat, în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la brevetul de inventie apartine:

a) unitătii, pentru inventiile realizate de salariat în exercitarea unui contract de muncă ce prevede o misiune inventivă încredintată în mod explicit, care corespunde cu functiile sale; inventatorul beneficiază de o remuneratie suplimentară stabilită prin contract;

b) salariatului, pentru inventiile realizate de către acesta fie în exercitarea functiei sale, fie în domeniul activitătii unitătii, prin cunoasterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unitătii sau ale datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material al acesteia, în lipsa unei prevederi contractuale contrare.

(2) Dacă inventia rezultă dintr-un contract de cercetare, în lipsa unei clauze contrare, dreptul la brevet de inventie apartine unitătii care a comandat cercetarea, inventatorul având dreptul la o remuneratie suplimentară stabilită prin act aditional la contract.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2), inventatorul si unitatea au obligatia reciprocă să se informeze în scris asupra creării si stadiului realizării inventiei si să se abtină de la orice divulgare.

(4) Încălcarea obligatiei de a informa atrage răspunderea persoanei vinovate.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) si la alin. (2), dacă, în termen de 60 de zile de la data când salariatul a informat în scris unitatea asupra redactării descrierii inventiei, cererea de brevet nu a fost depusă la OSIM, în lipsa altei conventii între părti, dreptul la acordarea brevetului de inventie apartine salariatului, în conditiile prevăzute la alin. (1) lit. b).

(6) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), unitatea are un drept de preferintă la încheierea unui contract privind inventia salariatului său, ce trebuie exercitat în termen de 3 luni de la oferta salariatului; în lipsa acordului privind pretul contractului, acesta urmează să fie stabilit de instantele judecătoresti.

Art. 6. - Persoanele fizice sau juridice străine având domiciliul sau sediul în afara teritoriului României beneficiază de dispozitiile prezentei legi, în conditiile tratatelor si conventiilor internationale privind inventiile, la care România este parte.

 

CAPITOLUL II

Inventia brevetabilă

 

Art. 7. - (1) Un brevet poate fi acordat pentru orice inventie având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu conditia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă si să fie susceptibilă de aplicare industrială.

(2) Inventiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile dacă se referă la:

a) un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar dacă înainte se producea în natură;

b) plante sau animale, dacă posibilitatea tehnică de realizare a inventiei nu se limitează la un anumit soi de plante sau la o anumită rasă de animale;

c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic ori un produs, altul decât un soi de plante sau o rasă de animale, obtinut prin acest procedeu;

d) un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secventa sau secventa partială a unei gene, chiar dacă structura acelui element este identică cu structura unui element natural.

Art. 8. - (1) Nu sunt considerate inventii, în sensul art. 7, în special:

a) descoperirile, teoriile stiintifice si metodele matematice;

b) creatiile estetice;

c) planurile, principiile si metodele în exercitarea de activităti mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activitătilor economice, precum si programele de calculator;

d) prezentările de informatii.

(2) Prevederile alin. (1) nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activitătilor prevăzute în acest alineat decât în măsura în care cererea de brevet de inventie ori brevetul de inventie se referă la astfel de obiecte sau activităti considerate în sine.

Art. 9. - (1) Nu se acordă brevet de inventie, potrivit prezentei legi, pentru:

a) inventiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv cele dăunătoare sănătătii si vietii persoanelor, animalelor ori plantelor, si care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu conditia ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispozitie legală;

b) soiurile de plante si rasele de animale, precum si procedeele esential biologice pentru obtinerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplică procedeelor microbiologice si produselor obtinute prin aceste procedee;

c) inventiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării si dezvoltării sale, precum si simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secventa sau secventa partială a unei gene;

d) metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie, si metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal.

(2) Dispozitiile alin. (1) lit. d) nu se aplică produselor, în special substante sau compozitii pentru utilizare în oricare dintre aceste metode.

Art. 10. - (1) O inventie este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.

(2) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunostintele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă ori orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de brevet de inventie.

(3) Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, continutul cererilor depuse la OSIM si al cererilor internationale pentru care s-a deschis fază natională în România sau europene desemnând România, asa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit anterioară celei prevăzute la alin. (2) si care au fost publicate la sau după această dată, potrivit legii.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu vor exclude brevetabilitatea oricărei substante sau compozitii cuprinse în stadiul tehnicii, pentru utilizarea acesteia într-o metodă dintre cele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), dacă utilizarea sa în oricare dintre aceste metode nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.

(5) Prevederile alin. (2) si (3) nu vor exclude brevetabilitatea oricărei substante sau compozitii prevăzute la alin. (4), pentru orice altă utilizare specifică în orice metodă dintre cele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), dacă această utilizare nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.

Art. 11. - (1) În aplicarea art. 10, divulgarea inventiei nu este luată în considerare dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de brevet si dacă rezultă direct sau indirect ca urmare a:

a) unui abuz evident în privinta solicitantului sau predecesorului în drepturi al acestuia;

b) faptului că solicitantul sau predecesorul în drepturi al acestuia a expus inventia într-o expozitie internatională oficială sau oficial recunoscută, în sensul Conventiei privind expozitiile internationale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, cu revizuirile ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) sunt aplicabile numai dacă la înregistrarea cererii de brevet de inventie solicitantul declară că inventia a fost expusă efectiv si dacă, în termenul si în conditiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, depune un document în sustinerea declaratiei sale.

Art. 12. - (1) O inventie este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă, pentru o persoană de specialitate, ea nu rezultă în mod evident din cunostintele cuprinse în stadiul tehnicii.

(2) Cererile de brevet prevăzute la art. 10 alin. (3), desi fac parte din stadiul tehnicii, nu sunt luate în considerare pentru aprecierea activitătii inventive.

Art. 13. - (1) O inventie este considerată ca fiind susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi fabricat sau utilizat într-un domeniu industrial, inclusiv în agricultură.

(2) Aplicabilitatea industrială a unei secvente sau a unei secvente partiale a unei gene trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet de inventie.

 

CAPITOLUL III

Înregistrarea, publicarea si examinarea cererii de brevet, eliberarea brevetului

 

Art. 14. - (1) Cererea de brevet de inventie, redactată în limba română, trebuie să cuprindă:

a) solicitarea acordării unui brevet;

b) datele de identificare a solicitantului;

c) o descriere a inventiei;

d) una sau mai multe revendicări;

e) desenele la care se face referire în descriere sau revendicări.

(2) Dacă solicitantul nu este acelasi cu inventatorul, cererea de brevet de inventie va contine si indicatii care să permită stabilirea identitătii inventatorului si va fi însotită de un document din care să reiasă modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului.

(3) Documentul prevăzut la alin. (2) va putea fi depus până la luarea unei hotărâri asupra cererii de brevet.

(4) Depunerea cererii de brevet poate fi făcută de persoana îndreptătită la acordarea brevetului, personal sau în orice mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(5) În toate procedurile în fata OSIM, solicitantul este considerat a fi persoana îndreptătită la acordarea brevetului.

(6) Cererea de brevet se depune la OSIM, la alegerea solicitantului, pe hârtie sau sub o altă formă si printr-un mijloc de transmitere acceptat de OSIM si prevăzut de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(7) Cererea de brevet este însotită de un rezumat care se depune cel mai târziu cu 2 luni înainte de data publicării cererii.

(8) Rezumatul serveste în mod exclusiv informării tehnice; acesta nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în special pentru determinarea întinderii protectiei solicitate si nici pentru aplicarea prevederilor art. 10 alin. (3).

Art. 15. - (1) Data de depozit a cererii de brevet de inventie este data la care au fost înregistrate următoarele:

a) o indicatie explicită sau implicită că se solicită acordarea unui brevet de inventie;

b) indicatii care să permită stabilirea identitătii solicitantului sau care să permită contactarea acestuia de către OSIM;

c) o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere a inventiei.

(2) În cazul în care lipseste o parte a descrierii, în scopul atribuirii datei de depozit, aceasta poate fi depusă ulterior, data de depozit fiind data la care această parte a fost depusă si la care taxa pentru înregistrarea acestei părti a fost plătită.

(3) Dacă partea lipsă a descrierii prevăzute la alin. (1) lit. c), depusă ulterior, este retrasă, data de depozit va fi data la care sunt îndeplinite cerintele la care se face referire la alin. (1).

(4) Conditiile de depunere ulterioară si cele de retragere a părtii lipsă a descrierii care a fost depusă ulterior conform alin. (2), sunt prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(5) În cazul în care cererea de brevet de inventie nu contine o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere, în scopul acordării datei de depozit, în cererea de brevet de inventie poate fi făcută referire, în limba română, la o cerere depusă anterior la un oficiu care înlocuieste descrierea, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi. În caz contrar, nu se acordă dată de depozit, iar cererea nu va fi tratată ca o cerere de brevet de inventie.

(6) Cererea de brevet de inventie se înscrie în Registrul national al cererilor de brevet depuse. Până la publicarea datelor din acest registru în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, acestea nu sunt publice, potrivit legii speciale.

(7) Revendicările si desenele privind inventia pot fi depuse si în termen de două luni de la data de depozit a cererii de brevet, cu plata taxei legale.

(8) În cazul cererii internationale de brevet sau a cererii de brevet european, data de depozit este data care rezultă din tratatele si conventiile internationale la care România este parte si această dată se înscrie în Registrul national al cererilor de brevet depuse.

Art. 16. - (1) Persoanele fizice sau juridice pot, pentru motive justificate, să depună descrierea, revendicările si desenele într-o limbă străină cu conditia ca, în termen de 2 luni de la înregistrarea cererii sau, după caz, de la data deschiderii fazei nationale, să depună la OSIM o traducere conformă, în limba română, a acestor documente si să fie plătită taxa legală.

(2) Se consideră că îndeplinesc conditiile privind forma si continutul unei cereri din prezenta lege:

a) cererile internationale care îndeplinesc conditiile privind forma si continutul prevăzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat de Conferinta diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat prin Decretul Consiliului de Stat nr. 81 din 2 martie 1979, cu modificările ulterioare;

b) cererile internationale care îndeplinesc conditiile de formă si de continut prevăzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor si cerute de OSIM sau de Oficiul European de Brevete, atunci când actionează pentru OSIM, după ce a început prelucrarea sau examinarea acestora.

(3) De asemenea, vor fi respectate orice alte cerinte cu privire la forma si continutul cererii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(4) Dacă sunt îndeplinite prevederile art. 14 alin. (1) sau ale art. 16 alin. (1), depozitul cererii produce efectele unui depozit national reglementar.

(5) Prin depozit national reglementar se întelege orice depozit care este suficient pentru stabilirea datei la care a fost depusă cererea, oricare ar fi fost soarta ulterioară a acesteia.

Art. 17. - Orice persoană care a depus, în conformitate cu art. 14 alin. (1) si art. 16 alin. (1), o cerere de brevet la OSIM sau succesorul său în drepturi beneficiază de un drept de prioritate, cu începere de la data depozitului cererii fată de orice alt depozit, privind aceeasi inventie, având o dată ulterioară.

Art. 18. - (1) Inventia trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet suficient de clar si complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza.

(2) Dacă inventia se referă la un material biologic sau la utilizarea unui material biologic la care publicul nu a avut acces si care nu poate fi descris în cererea de brevet de inventie într-un mod care să permită unei persoane de specialitate în domeniu să realizeze inventia, conditiile prevăzute la alin. (1) sunt considerate îndeplinite numai dacă solicitantul dovedeste printrun document că, anterior datei de depozit a cererii de brevet de inventie, materialul biologic a făcut obiectul unui depozit la o autoritate de depozit internatională.

(3) Revendicările definesc obiectul protectiei solicitate si trebuie să fie clare, concise si să fie sustinute de descrierea inventiei.

Art. 19. - (1) Cererea de brevet trebuie să se refere numai la o singură inventie sau la un grup de inventii legate între ele de o asemenea manieră încât să formeze un singur concept inventiv general.

(2) Cererea de brevet care nu îndeplineste conditia prevăzută la alin. (1) poate fi divizată de către solicitant, din proprie initiativă sau la cererea OSIM, până la luarea unei hotărâri asupra cererii de brevet.

(3) Într-o cerere rezultată în urma divizării se pot revendica numai obiecte care nu depăsesc dezvăluirea din cererea initială. Cererile rezultate în urma divizării care îndeplinesc această cerintă au aceeasi dată de depozit ca si cererea initială si fiecare va beneficia de dreptul de prioritate revendicat în aceasta.

Art. 20. - (1) Orice persoană care a depus, în mod regulamentar, în orice stat parte la Conventia de la Paris pentru protectia proprietătii industriale sau stat membru la Organizatia Mondială a Comertului, o cerere de brevet de inventie, de model de utilitate sau de certificat de utilitate ori succesorul său în drepturi beneficiază, pentru a efectua depunerea unei cereri ulterioare de brevet de inventie în România pentru aceeasi inventie, de un drept de prioritate pe o perioadă de 12 luni calculată de la data de depozit a cererii anterioare.

(2) Orice depozit care are valoarea unui depozit national reglementar potrivit legislatiei nationale a oricărui stat parte la Conventia de la Paris sau stat membru la Organizatia Mondială a Comertului în care a fost constituit va fi recunoscut ca dând nastere unui drept de prioritate.

(3) O cerere de brevet european desemnând România si pentru care a fost acordată o dată de depozit are în România valoarea unui depozit national reglementar, luându-se în considerare, atunci când este cazul, si prioritatea revendicată pentru cererea de brevet european.

(4) Solicitantul unei cereri de brevet de inventie poate beneficia de prioritatea unei cereri de brevet anterioare pentru aceeasi inventie, dacă depune odată cu cererea de brevet o declaratie în care revendică prioritatea cererii anterioare, justificată prin acte de prioritate, în conditiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.

(5) Într-o cerere de brevet se poate recunoaste revendicarea unor priorităti multiple, cu conditia respectării prevederilor alin. (1), numai pentru acele elemente ale cererii de brevet care sunt cuprinse în cererea sau în cererile a căror prioritate este revendicată; prioritătile multiple pot fi revendicate, după caz, si pentru aceeasi revendicare.

(6) Prioritatea poate fi recunoscută doar pentru acele elemente care sunt clar dezvăluite în cererea de brevet luată în totalitatea sa.

(7) Prioritatea poate fi recunoscută si pentru o cerere de brevet care revendică sau ar fi putut revendica prioritatea unei cereri de brevet anterioare, la o dată de înregistrare ulterioară datei de expirare a termenului de prioritate, dar nu mai mult de două luni de la data expirării acestui termen, cu plata taxei legale, dacă:

a) o cerere expresă este formulată în acest sens, în conditiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi;

b) cererea este formulată în termen;

c) cererea prezintă motivele pentru care termenul de prioritate nu a fost respectat;

d) OSIM constată că cererea de brevet ulterioară nu a fost depusă în termenul de prioritate, desi solicitantul a depus toate diligentele în acest scop sau când nerespectarea termenului nu s-a produs cu intentie.

(8) În cazul în care solicitantul cererii de brevet de inventie revendică un drept de prioritate apartinând altei persoane, pentru recunoasterea prioritătii este necesară depunerea la OSIM a unei autorizatii din partea cedentului, din care să rezulte că solicitantul are dreptul să revendice prioritatea cererii anterioare.

(9) Termenul de depunere a autorizatiei este de maximum 3 luni de la revendicarea prioritătii.

Art. 21. - (1) Dacă într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de inventie acordată de OSIM este depusă o cerere de brevet de inventie ulterioară, de către solicitantul cererii anterioare sau de către succesorul său în drepturi, atunci în cererea ulterioară poate fi revendicat un drept de prioritate pentru aceeasi inventie, denumit drept de prioritate internă. Dacă a fost revendicat un drept de prioritate internă într-o cerere ulterioară, cererea anterioară a cărei prioritate a fost revendicată este considerată ca fiind retrasă, dacă nu s-a luat o hotărâre.

(2) Prioritatea internă poate fi revendicată odată cu depunerea cererii ulterioare sau într-un termen de două luni de la data depunerii acestei cereri.

(3) Prioritatea internă a unei cereri anterioare, revendicată într-o cerere ulterioară, nu va fi recunoscută dacă:

a) cel putin una dintre cererile de brevet de inventie a beneficiat de o prioritate, în conditiile prevăzute la art. 17;

b) în cererea anterioară au fost revendicate priorităti interne si una dintre ele are dată anterioară termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii ulterioare;

c) actul de prioritate internă nu a fost depus în termenul prevăzut de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 22. - (1) În cazul în care solicitantul a omis să revendice prioritatea odată cu depunerea cererii, revendicarea poate fi făcută în conditiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, cel mai târziu în termen de două luni de la această dată, cu plata taxei legale.

(2) Actele de prioritate se depun într-un termen de 16 luni de la data celei mai vechi priorităti sau, după caz, în 4 luni de la data deschiderii fazei nationale.

(3) În cazul în care OSIM consideră că în procedura de examinare este necesară traducerea unei cereri de brevet anterioare, care a servit ca bază pentru revendicarea prioritătii, invită solicitantul să depună o traducere conformă în limba română a cererii anterioare, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.

(4) În cazul neîndeplinirii prevederilor alin. (2) sau ale art. 20, OSIM hotărăste, în termen de 6 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei nationale, că prioritatea nu este recunoscută.

Art. 23. - (1) Cererile de brevet de inventie depuse pe cale natională, pentru care a fost constituit depozitul national reglementar, sunt publicate imediat după expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit sau, dacă a fost recunoscută o prioritate, de la data acestei priorităti, cu exceptia celor prevăzute la art. 40 alin. (2).

(2) Cererile de brevet de inventie depuse conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor se publică imediat după expirarea unui termen de 6 luni de la deschiderea fazei nationale.

(3) La cererea persoanei fizice sau juridice îndreptătite publicarea se poate face într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la alin. (1) si (2), în conditiile regulamentului de aplicare a prezentei legi.

(4) În cazul în care hotărârea de acordare a brevetului este luată înaintea datei de expirare a termenului prevăzut la alin. (1), cererea de brevet de inventie este publicată împreună cu mentiunea privind hotărârea de acordare.

(5) Cererile de brevet de inventie prevăzute la art. 40 alin. (2) vor fi publicate în termen de 3 luni de la data declasificării informatiilor cuprinse în acestea.

(6) Cererea de brevet de inventie nu se publică dacă până la expirarea termenului de 18 luni o hotărâre de respingere a fost luată sau dacă cererea a fost retrasă ori declarată ca fiind considerată retrasă.

(7) Publicarea cererii se mentionează în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială si se face în conditiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 24. - (1) La cererea solicitantului, OSIM întocmeste un raport de documentare însotit, după caz, de o opinie scrisă privind brevetabilitatea si publică raportul de documentare, în conditiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Dacă raportul de documentare nu a fost făcut public odată cu cererea, acesta se va publica ulterior.

Art. 25. - (1) Examinarea cererii de brevet de inventie poate fi cerută la data de depozit a cererii de brevet sau, după caz, la deschiderea fazei nationale ori în termen de 30 de luni de la una dintre aceste date.

(2) Pentru cererile de brevet de inventie care contin informatii clasificate ca secrete de stat, solicitarea examinării poate fi cerută la data de depozit a cererii sau în termen de 3 luni de la declasificare, dar nu mai târziu de 30 de luni înainte de expirarea duratei brevetului, prevăzută la art. 31.

Art. 26. - OSIM examinează dacă:

A. cererea de brevet de inventie respectă:

a) dispozitiile art. 6;

b) conditiile privind depozitul, prevăzute la art. 14-16;

c) conditiile pentru recunoasterea prioritătii prevăzute la art. 20, 21 si 22;

d) conditia de unitate a inventiei prevăzută la art. 19 alin. (1);

B. inventia care constituie obiectul cererii:

a) este dezvăluită potrivit art. 18;

b) nu este exclusă de la brevetare, potrivit art. 8 alin. (1), sau nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 9;

c) îndeplineste conditiile de brevetabilitate prevăzute la art. 7 si art. 10-13.

Art. 27. - (1) OSIM are dreptul să ceară solicitantului lămuririle si actele pe care le consideră necesare în legătură cu identitatea solicitantului sau a inventatorului, cu depozitul national reglementar constituit sau cu îndeplinirea conditiilor de brevetare.

(2) În toate procedurile privind cererea sau brevetul de inventie OSIM poate transmite notificări solicitantului, titularului sau persoanei interesate, iar acestia pot transmite la OSIM comunicări, cu respectarea termenelor prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, aceste termene putând fi prelungite de către OSIM la cerere, cu plata unei taxe legale.

(3) Absenta notificării nu absolvă pe solicitant, titular ori persoană interesată de obligatia respectării dispozitiilor prezentei legi.

(4) Solicitantul va depune la OSIM toate documentele publice în legătură cu inventia sa, inclusiv copii de pe brevetele acordate în alte state.

(5) La cererea OSIM sau din initiativa sa, solicitantul ori succesorul său în drepturi poate modifica cererea de brevet până la luarea unei hotărâri, cu conditia ca dezvăluirea inventiei să nu depăsească continutul cererii la data de depozit.

Art. 28. - (1) OSIM hotărăste prin Comisia de examinare de specialitate, pe baza raportului de examinare a cererii de brevet de inventie, acordarea brevetului de inventie sau respingerea cererii de brevet.

(2) OSIM hotărăste respingerea cererii de brevet de inventie în următoarele situatii:

a) cererea de brevet de inventie nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 6, art. 16 alin. (1) si (4) si la art. 39 alin. (2);

b) inventia care constituie obiectul cererii este exclusă de la brevetare, potrivit prevederilor art. 8, sau se încadrează în prevederile art. 9, ori nu îndeplineste conditiile de brevetabilitate prevăzute la art. 7, 10, 12 si 13;

c) inventia care constituie obiectul cererii nu îndeplineste conditiile art. 18;

d) termenul de deschidere a fazei nationale pentru cererile înregistrate international a fost depăsit;

e) la expirarea unui termen de 12 luni de la data la care cererile aflate în situatia prevăzută la alin. (4) lit. b) au fost considerate retrase;

f) s-a solicitat respingerea cererii de brevet de inventie, potrivit art. 66 alin. (2) lit. c);

g) solicitantul, altul decât inventatorul, nu a făcut dovada, în cadrul termenului prevăzut la art. 29 alin. (2), că este îndreptătit la acordarea brevetului;

h) nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de inventie în vederea acordării brevetului în termenele prevăzute la art. 25.

(3) OSIM ia act de retragerea cererii de brevet de inventie dacă solicitantul cere retragerea în scris, în mod expres.

(4) Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de brevet de inventie aflate în următoarele situatii:

a) inventatorii nu au fost declarati în termen de 18 luni de la data solicitării examinării în fond;

b) solicitantul nu a dat curs notificărilor OSIM, în termenul acordat de OSIM, privind aducerea formei descrierii si desenelor în concordantă cu continutul revendicărilor admise;

c) cererea a constituit baza revendicării prioritătii într-o cerere ulterioară depusă pe cale natională sau pe cale internatională, pentru care s-a deschis fază natională în România;

d) cererea de brevet de inventie se află în situatia prevăzută la art. 66 alin. (2) lit. b);

e) solicitantul nu a depus revendicările în termenul prevăzut la art. 15 alin. (7);

f) una dintre taxele legale, respectiv de înregistrare, de depunere ulterioară a revendicărilor, de deschidere a fazei nationale, de publicare, de examinare, nu a fost plătită, în cuantumul si la termenele prevăzute de lege si de regulamentul de aplicare a prezentei legi;

g) cererea de brevet pentru care s-a luat o hotărâre de acordare si pentru care nu a fost achitată, în termenul prevăzut de lege, taxa de publicare, tipărire si eliberare a brevetului.

(5) Toate hotărârile OSIM privind cererile de brevet de inventie sunt motivate, se înscriu în Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si se comunică solicitantului în termen de o lună de la data luării hotărârii. În acelasi registru se înscriu si mentiunile privind cererile de brevet retrase sau mentiunile privind declaratiile conform cărora cererile de brevet sunt considerate ca fiind retrase, care, de asemenea, se comunică solicitantului.

(6) Mentiunea hotărârii de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii de brevet se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în termen de o lună de la data la care a expirat termenul prevăzut de lege pentru formularea contestatiei si în conditiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(7) OSIM publică mentiunea hotărârii de acordare a brevetului si, odată cu publicarea, pune la dispozitia publicului descrierea si desenele brevetului, sub conditia achitării taxei de publicare, tipărire si eliberare a brevetului.

(8) În cazul în care taxa de publicare, tipărire si eliberare a brevetului nu este achitată în termenul prevăzut de lege, cererea de brevet este considerată retrasă, iar brevetul este considerat ca nefiind acordat.

(9) Hotărârea de acordare a brevetului va avea efect începând cu data publicării mentiunii acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

(10) În cazul hotărârilor de acordare a unui brevet de inventie care contine informatii clasificate, după declasificarea acestora se aplică prevederile alin. (7) si (9) si ale art. 23 alin. (4).

(11) În cazul decesului solicitantului, persoană fizică, sau în cazul dizolvării persoanei juridice solicitante, procedura de examinare se suspendă până la comunicarea la OSIM a succesorului în drepturi, în conditiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(12) Când se instituie proceduri judiciare în privinta dreptului la brevet sau a dreptului la acordarea brevetului, procedura de brevetare se suspendă până când hotărârea judecătorească rămâne definitivă si irevocabilă.

(13) Persoana interesată va comunica la OSIM hotărârea prevăzută la alin. (12).

Art. 29. - (1) OSIM poate proceda din oficiu la revocarea hotărârilor sale, pentru neîndeplinirea conditiilor prevăzute în prezenta lege, până la comunicarea acestora.

(2) Dacă OSIM constată pe baza unor dovezi temeinice că solicitantul, altul decât inventatorul, nu este îndreptătit la acordarea brevetului de inventie, se poate proceda la amânarea comunicării hotărârii luate, fără a depăsi un termen de 6 luni de la data acesteia; în cazul în care în acest termen solicitantul nu poate dovedi că are calitatea de persoană îndreptătită la acordarea brevetului, hotărârea de acordare se revocă potrivit alin. (1) si cererea de brevet se respinge.

Art. 30. - (1) Brevetul de inventie este eliberat de directorul general al OSIM, în temeiul hotărârii de acordare a acestuia.

Pentru brevetul european OSIM certifică validitatea brevetului în România, conform legii.

(2) Data eliberării brevetului de inventie este data la care mentiunea hotărârii de acordare este publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

(3) Brevetele se înscriu în Registrul national al brevetelor de inventie.

(4) Dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, brevetul de inventie european se înscrie în Registrul national al brevetelor de inventie.

Art. 31. - (1) Durata brevetului de inventie este 20 de ani, cu începere de la data de depozit.

(2) Pentru brevetul european durata prevăzută la alin. (1) curge de la data constituirii depozitului reglementar al cererii de brevet, conform Conventiei brevetului european.

(3) Pentru medicamentele sau produsele fitofarmaceutice brevetate se poate obtine un certificat suplimentar de protectie, în conditiile Regulamentului (CEE) nr. 1.768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind instituirea unui certificat suplimentar de protectie pentru medicamente si ale Regulamentului (CE) nr. 1.610/96 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 1996 privind instituirea unui certificat suplimentar de protectie pentru produse fitofarmaceutice.

 

CAPITOLUL IV

Drepturi si obligatii

 

Art. 32. - (1) Brevetul de inventie conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a inventiei pe întreaga sa durată.

(2) Este interzisă efectuarea fără consimtământul titularului a următoarelor acte:

a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs;

b) utilizarea procedeului, precum si folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri al produsului obtinut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.

(3) Întinderea protectiei conferite de brevet sau de cererea de brevet este determinată de continutul revendicărilor. Totodată, descrierea si desenele inventiei servesc la interpretarea revendicărilor.

(4) Pe perioada până la acordarea brevetului, întinderea protectiei conferită de cererea de brevet este determinată de revendicările publicate potrivit art. 23.

(5) Brevetul, asa cum a fost acordat ori modificat în procedura de revocare sau de anulare în parte, va determina retroactiv protectia conferită de cererea de brevet, în măsura în care aceasta nu a fost extinsă.

(6) Pentru determinarea întinderii protectiei conferite de brevet se va tine seama de orice element echivalent unui element specificat în revendicări. Dacă obiectul brevetului este un procedeu, protectia conferită de brevet se extinde la produsul obtinut în mod direct prin procedeul brevetat.

(7) Protectia conferită printr-un brevet referitor la un material biologic având caracteristici specifice se extinde asupra oricărui material derivat, pe baza celui brevetat, prin reproducere sau multiplicare, sub formă identică ori diferentiat si cu aceleasi caracteristici.

(8) Protectia conferită printr-un brevet referitor la un procedeu permitând producerea unui material biologic având caracteristici specifice se extinde asupra materialului biologic direct obtinut prin acest procedeu, asupra oricărui alt material biologic derivat din materialul biologic direct obtinut prin acel procedeu, precum si asupra oricărui alt material obtinut plecându-se de la materialul biologic direct obtinut prin reproducere sau multiplicare, sub formă identică ori diferentiat si având aceleasi caracteristici.

(9) Protectia conferită printr-un brevet de produs continând o informatie genetică sau constând într-o informatie genetică se extinde asupra oricărui alt material în care produsul este încorporat si în care informatia genetică este continută si îsi exercită functia, cu exceptia corpului uman în diferite stadii de formare ori dezvoltare.

(10) Protectia prevăzută la alin. (7)-(9) nu se extinde asupra materialului biologic obtinut prin reproducerea sau multiplicarea unui material biologic comercializat ori oferit spre vânzare pe teritoriul României de către titularul de brevet sau cu consimtământul acestuia, când reproducerea ori multiplicarea rezultă în mod necesar din utilizarea pentru care materialul biologic a fot pus pe piată, cu conditia ca materialul obtinut să nu fi fost utilizat ulterior pentru alte reproduceri sau multiplicări.

Art. 33. - Cu începere de la data publicării cererii de brevet, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1)-(3), cererea asigură solicitantului, în mod provizoriu, protectia conferită potrivit dispozitiilor art. 32.

Art. 34. - (1) Nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 si 33:

a) folosirea inventiilor în constructia si în functionarea vehiculelor terestre, aeriene, precum si la bordul navelor sau la dispozitivele pentru functionarea acestora, apartinând statelor membre ale tratatelor si conventiilor internationale privind inventiile, la care România este parte, când aceste vehicule sau nave pătrund pe teritoriul României, temporar sau accidental, cu conditia ca această folosire să se facă exclusiv pentru nevoile vehiculelor sau navelor;

b) efectuarea oricăruia dintre actele prevăzute la art. 32 alin. (2) de către o persoană care a aplicat obiectul brevetului de inventie sau cel al cererii de brevet, asa cum a fost publicată, ori a luat măsuri efective si serioase în vederea producerii sau folosirii lui cu bună-credintă pe teritoriul României, independent de titularul acesteia, cât si înainte de constituirea unui depozit national reglementar privind inventia sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscută; în acest caz inventia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data de depozit sau a prioritătii recunoscute, si dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul  persoanei ori cu o fractiune din patrimoniul afectat exploatării inventiei;

c) efectuarea oricăruia dintre actele prevăzute la art. 32 alin. (2) exclusiv în cadru privat si în scop necomercial; producerea sau, după caz, folosirea inventiei exclusiv în cadru privat si în scop necomercial;

d) comercializarea sau oferirea spre vânzare pe teritoriul Uniunii Europene a acelor exemplare de produs, obiect al inventiei, care au fost vândute anterior de titularul de brevet ori cu acordul său expres;

e) folosirea în scopuri experimentale, exclusiv cu caracter necomercial, a obiectului inventiei brevetate; f) folosirea cu bună-credintă sau luarea măsurilor efective si serioase de folosire a inventiei de  către terti în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet si revalidarea brevetului. În acest caz inventia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data publicării mentiunii revalidării, si dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei care utilizează inventia ori cu o fractiune din patrimoniul care este afectat exploatării inventiei;

g) exploatarea de către terti a inventiei sau a unei părti a acesteia la a cărei protectie s-a renuntat.

(2) Orice persoană care, cu bună-credintă, foloseste inventia sau a făcut pregătiri efective si serioase de folosire a inventiei, fără ca această folosire să constituie o încălcare a cererii de brevet sau a brevetului european în traducerea initială, poate, după ce traducerea corectată are efect, să continue folosirea inventiei în întreprinderea sa ori pentru necesitătile acesteia, fără plată si fără să depăsească volumul existent la data la care traducerea initială a avut efect.

Art. 35. - (1) Inventatorul are dreptul să i se mentioneze numele, prenumele si calitatea în brevetul eliberat, în carnetul de muncă, precum si în orice acte sau publicatii privind inventia sa.

(2) În cazul în care titularul este altul decât inventatorul, acestuia din urmă i se eliberează un duplicat al brevetului de inventie.

(3) La solicitarea expresă a inventatorului, numele si prenumele acestuia nu se publică; această solicitare este supusă plătii taxei legale.

Art. 36. - (1) Pentru inventiile create si realizate în conditiile art. 5 alin. (1) cu clauză contrară si, respectiv, ale art. 5 alin. (2) inventatorul beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract încheiat cu solicitantul sau, după caz, cu titularul brevetului.

(2) Drepturile patrimoniale se stabilesc în functie de efectele economice si/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în functie de aportul economic al inventiei.

Art. 37. - În cazul decăderii din drepturi a titularului de brevet prevăzută la art. 43 alin. (3), titularul poate cere la OSIM revalidarea brevetului pentru motive justificate, în termen de 6 luni de la data publicării decăderii. În termen de 60 de zile de la înregistrare OSIM hotărăste asupra cererii de revalidare, sub conditia plătii taxei legale. Mentiunea revalidării brevetului se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii.

Art. 38. - (1) Titularul poate renunta, în tot sau în parte, la brevet, pe baza unei declaratii scrise înregistrate la OSIM.

(2) În cazul inventiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), precum si al inventiilor care au făcut obiectul unei cesiuni potrivit art. 5 alin. (1) lit. b), titularul brevetului este obligat să comunice inventatorului intentia sa de renuntare; la cererea inventatorului, titularul este obligat să-i transmită acestuia dreptul asupra brevetului.

(3) Dacă brevetul a făcut obiectul unui contract de licentă, renuntarea este posibilă numai cu acordul beneficiarului licentei.

(4) Inventia sau partea din aceasta, la a cărei protectie s-a renuntat, poate fi liber exploatată de către terti.

(5) La un brevet acordat pentru inventiile care contin informatii clasificate potrivit prevederilor art. 40 alin. (2), titularul poate renunta numai după declasificarea informatiilor si publicarea mentiunii hotărârii de acordare a brevetului de inventie si a descrierii, revendicărilor si desenelor inventiei brevetate, potrivit prevederilor art. 28 alin. (6).

(6) Renuntarea se înregistrează la OSIM în Registrul national al brevetelor de inventie si produce efecte începând cu data publicării acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Art. 39. - (1) În procedurile în fata OSIM solicitantul cererii, cesionarul sau titularul ori o altă persoană interesată poate fi reprezentată printr-un mandatar, în baza unei procuri înregistrate la OSIM, în conditiile si la termenele prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Pentru persoanele mentionate anterior, care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României, reprezentarea prin mandatar este obligatorie, cu următoarele exceptii, cazuri în care se poate actiona în nume propriu:

a) înregistrarea unei cereri de brevet de inventie, în scopul atribuirii datei de depozit;

b) plata unei taxe;

c) depunerea unei copii de pe o cerere anterioară;

d) eliberarea unei notificări a OSIM privind orice procedură prevăzută la lit. a), b) si c).

(3) Taxa de mentinere în vigoare poate fi plătită de orice persoană.

(4) În cazul revocării procurii semnătura mandatarului nu are efectul semnăturii solicitantului, a titularului sau a persoanelor interesate care l-au desemnat.

Art. 40. - (1) Inventia care face obiectul cererii de brevet depusă la OSIM nu poate fi divulgată fără acordul solicitantului, până la publicarea acesteia, si are caracterul stabilit de legea specială până la publicare.

(2) Informatiile din domeniul apărării sau sigurantei nationale continute într-o inventie creată pe teritoriul României, obiect al unei cereri de brevet de inventie, pot fi clasificate de institutiile în drept ca informatii secrete de stat; în acest caz, solicitantul este înstiintat de institutia care a clasificat informatiile si poate beneficia, pe bază de contract, de acordarea unei compensatii din partea acestei institutii, în conditiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(3) Informatiile clasificate ca secrete de stat pot fi declasificate numai de institutia care le-a atribuit acest caracter.

Art. 41. - (1) Brevetarea în străinătate a inventiilor create de persoane fizice române pe teritoriul României se face numai după înregistrarea cererii de brevet de inventie la OSIM.

(2) În cazul inventiilor care contin informatii secrete de stat, brevetarea în străinătate se poate face numai dacă informatiile au fost declasificate potrivit art. 40 alin. (3).

(3) În vederea brevetării în străinătate a inventiilor prevăzute la alin. (1) solicitantii sau titularii de brevet români pot beneficia de sprijin financiar, potrivit legii.

(4) Brevetarea în străinătate a inventiilor prevăzute la alin. (1) se aduce la cunostinta OSIM de către persoanele fizice române care le-au creat sau de către succesorul lor în drepturi.

(5) Pentru înregistrarea cererilor internationale în vederea brevetării inventiilor în alte state, în conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, OSIM actionează în calitate de oficiu receptor.

Art. 42. - (1) În cazul inventiei pentru care o unitate este îndreptătită la acordarea brevetului, aceasta are obligatia de a informa inventatorul asupra stadiului examinării cererii de brevet de către OSIM, precum si asupra stadiului si rezultatelor aplicării sau comercializării inventiei.

(2) Inventatorul are obligatia să acorde, la cererea titularului de brevet, asistentă tehnică pe bază de contract, pentru punerea în aplicare a inventiei.

Art. 43. - (1) Procedurile efectuate de OSIM privind cererile de brevet de inventie si brevetele de inventie prevăzute de prezenta lege si de regulamentul de aplicare a acesteia sunt supuse taxelor, în cuantumurile si la termenele stabilite de lege.

(2) Pe întreaga durată de valabilitate a brevetului de inventie titularul datorează anual taxe de mentinere în vigoare a brevetului.

(3) Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea titularului din drepturi se înregistrează în Registrul national al brevetelor de inventie si se publică în Bulentinul Oficial de Proprietate Industrială. Taxele de mentinere în vigoare pot fi plătite si anticipat, în conditiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, pentru o perioadă care nu poate depăsi 4 ani.

(4) Taxele datorate de persoane fizice sau juridice străine se plătesc în valută, în contul OSIM.

(5) Contestatiile având ca obiect numai îndreptarea unor erori materiale sau omisiuni nu sunt supuse plătii taxelor.

Art. 44. - (1) Solicitantul sau titularul brevetului care din motive temeinice nu a putut să respecte un termen în procedurile în fata OSIM este repus în situatia anterioară, dacă prezintă o cerere motivată în termen de două luni de la încetarea cauzei care l-a împiedicat să actioneze, dar nu mai târziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplică dacă termenele legale nu au fost respectate în următoarele situatii:

a) revendicarea prioritătii, potrivit art. 20 alin. (5) sau (6) si art. 22 alin. (1);

b) depunerea traducerii descrierii, revendicărilor sau desenelor conform art. 16 alin. (1);

c) plata taxelor de înregistrare si de efectuare a unui raport de documentare, conform art. 43 alin. (1);

d) înregistrarea unei cereri de revocare conform art. 52;

e) depăsirea termenului de divizare a unei cereri de brevet de inventie, prevăzut la art. 19 alin. (2);

f) depăsirea termenului de depunere a unei noi cereri de brevet, conform art. 66 alin. (2) lit. b);

g) plata taxelor de mentinere în vigoare a brevetului. (3) De asemenea, dispozitiile alin. (1) nu se aplică în situatiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. e) si f), alin. (4) lit. d) si e) si la art. 51.

(4) Cererea de repunere în situatia anterioară va fi supusă plătii unei taxe, în cuantumul prevăzut de lege pentru înregistrarea unei contestatii, cu exceptia cazului prevăzut la art. 28 alin. (4) lit. b), pentru care nu se percep taxe.

 

CAPITOLUL V

Transmiterea drepturilor

 

Art. 45. - (1) Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului si drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte.

(2) Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licentă, exclusivă sau neexclusivă, sau prin succesiune legală ori testamentară.

(3) Transmiterea produce efecte fată de terti numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a mentiunii transmiterii înregistrate la OSIM.

Art. 46. - (1) La cererea oricărei persoane interesate Tribunalul Bucuresti poate acorda o licentă obligatorie la expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit a cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la acordarea brevetului, socotindu-se termenul care expiră cel mai târziu.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică numai dacă inventia nu a fost aplicată sau a fost insuficient aplicată pe teritoriul României, iar titularul brevetului nu poate să îsi justifice inactiunea si dacă nu s-a ajuns la o întelegere cu acesta privind conditiile si modalitătile comerciale de aplicare a inventiei.

(3) Tribunalul Bucuresti va autoriza licenta obligatorie dacă va aprecia, pe baza circumstantelor date, că, desi persoana interesată a depus toate eforturile, nu s-a ajuns la o întelegere într-un termen rezonabil.

(4) În afara situatiilor prevăzute la alin. (2), o licentă obligatorie poate fi autorizată de Tribunalul Bucuresti:

a) în situatii de urgentă natională;

b) în alte situatii de extremă urgentă;

c) în situatii de utilizare publică, în scopuri necomerciale.

(5) Acordarea licentei obligatorii pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (4) nu impune îndeplinirea conditiilor mentionate la alin. (2). Totusi beneficiarul licentei va înstiinta solicitantul sau titularul brevetului despre autorizarea dată de instantă, în cel mai scurt timp.

(6) În situatii de utilizare publică în scopuri necomerciale, Guvernul sau tertii autorizati de acesta, atunci când cunosc sau au motive demonstrabile de a cunoaste dacă un brevet de inventie valid este sau va fi utilizat de Guvern, respectiv de terti, vor anunta titularul brevetului despre utilizarea acestuia, într-un timp rezonabil.

(7) În cazurile în care un brevet nu poate fi exploatat fără să aducă atingere drepturilor conferite de un alt brevet, acordat pentru o cerere de brevet a cărei dată de depozit national reglementar este anterioară, o licentă obligatorie pentru exploatarea brevetului ulterior va putea fi autorizată numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii suplimentare:

a) inventia revendicată în brevetul ulterior presupune un progres tehnologic important, de interes economic substantial în raport cu inventia revendicată în brevetul anterior;

b) titularul brevetului anterior are dreptul la o licentă reciprocă, în conditii rezonabile pentru utilizarea inventiei revendicate în brevetul ulterior;

c) utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă, cu exceptia cazului în care este transmis si brevetul ulterior.

Art. 47. - (1) Licentele obligatorii sunt neexclusive si se acordă de Tribunalul Bucuresti, în conditii determinate în ceea ce priveste întinderea si durata acestora, precum si nivelul remuneratiei cuvenite detinătorului dreptului, stabilit în raport cu valoarea comercială a licentelor acordate.

(2) Beneficiarul licentei obligatorii poate fi inclusiv Guvernul sau tertii autorizati de acesta.

(3) Licentele obligatorii vor fi autorizate în principal pentru aprovizionarea pietei.

(4) Întinderea si durata licentelor obligatorii vor fi limitate la scopurile pentru care acestea au fost autorizate. În cazul inventiilor din domeniul tehnologiei de semiconductoare, licenta va fi acordată numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practică stabilită ca fiind anticoncurentială, ca urmare a unei proceduri judiciare sau administrative.

(5) În cazul în care titularul unui brevet pentru soi de plantă nu-l poate exploata fără să aducă atingere unui brevet de inventie anterior, acesta poate solicita o licentă obligatorie pentru inventia protejată prin acest brevet.

(6) În cazul în care titularul unui brevet de inventie referitor la o inventie din domeniul biotehnologiei nu poate să o exploateze fără să aducă atingere unui brevet de soi de plantă anterior, acesta poate solicita o licentă obligatorie pentru exploatarea soiului de plantă, protejat prin brevet.

(7) În cazul în care o licentă obligatorie este autorizată pentru a remedia o practică anticoncurentială, nu sunt aplicabile dispozitiile art. 46 alin. (3) si (4) si art. 47 alin. (3).

Art. 48. - Licenta obligatorie nu este transmisibilă decât împreună cu partea din întreprindere sau cu fondul de comert care beneficiază de această utilizare.

Art. 49. - (1) La solicitarea motivată, prezentată de persoana interesată, Tribunalul Bucuresti poate retrage licenta obligatorie, atunci când circumstantele care au condus la acordarea acesteia au încetat să mai existe, cu conditia ca interesele legitime ale persoanei care a dobândit-o să fie protejate într-o manieră corespunzătoare. Licenta nu va fi retrasă dacă circumstantele care au determinat acordarea acesteia riscă să se producă din nou.

(2) Hotărârile Tribunalului Bucuresti privind autorizarea utilizării unei licente obligatorii, precum si cele privind remuneratia prevăzută în raport cu utilizarea acesteia vor putea fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 50. - Hotărârile judecătoresti definitive si irevocabile privind acordarea sau, după caz, retragerea licentei obligatorii se comunică de persoana interesată la OSIM, care le înregistrează în Registrul national al cererilor de brevet de inventie ori, după caz, în Registrul national al brevetelor de inventie si publică mentiunea acestor hotărâri în Bulentinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de o lună de la comunicare.

 

CAPITOLUL VI

Apărarea drepturilor privind inventiile

 

Art. 51. - (1) Orice hotărâre luată de Comisia de examinare poate fi contestată la OSIM în termen de 3 luni de la comunicare.

(2) Contestatia poate avea ca obiect si o limitare a brevetului, în conditiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 52. - (1) Orice persoană are dreptul să formuleze în scris si motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de inventie, în termen de 6 luni de la publicarea mentiunii acordării acestuia, dacă:

a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 si 13;

b) obiectul brevetului nu dezvăluie inventia suficient de clar si complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;

c) obiectul brevetului depăseste continutul cererii, asa cum a fost depusă.

(2) Dacă motivele de revocare se referă numai la o parte a brevetului, acesta va fi revocat în parte.

Art. 53. - (1) Contestatia sau, după caz, cererea de revocare se solutionează, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la OSIM, de către o comisie de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM.

(2) Atributiile comisiei de reexaminare, precum si procedura de solutionare a contestatiilor si a cererilor de revocare sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 54. - (1) Un brevet de inventie acordat de OSIM, precum si un brevet european cu efecte în România pot fi anulate, la cerere, dacă se constată că:

a) obiectul brevetului nu este brevetabil, potrivit art. 7-10, 12 si 13;

b) obiectul brevetului nu dezvăluie inventia suficient de clar si complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;

c) obiectul brevetului depăseste continutul cererii, asa cum a fost depusă;

d) protectia conferită de brevet a fost extinsă;

e) titularul de brevet nu era îndreptătit la acordarea brevetului.

(2) Dacă motivele de anulare se referă numai la o parte a brevetului, acesta va fi anulat în parte.

(3) Anularea brevetului va avea efect retroactiv, începând cu data de depozit.

Art. 55. - (1) Cererea de anulare se poate face după împlinirea termenului prevăzut la art. 52, în care poate fi formulată o cerere de revocare, cu exceptia situatiilor înscrise la art. 54 alin. (1) lit. d) si e), pe toată durata de valabilitate a brevetului, si se judecă de către Tribunalul Bucuresti. Hotărârile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) Hotărârile Curtii de Apel Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casatie si Justitie în termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Hotărârea de anulare definitivă si irevocabilă se înregistrează la OSIM de către persoana interesată.

(4) Mentiunea hotărârii de anulare se publică în Bulentinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la înregistrarea hotărârii la OSIM.

Art. 56. - (1) Neîndeplinirea uneia sau mai multor conditii de formă privind cererea de brevet de inventie nu poate constitui motiv de revocare ori de anulare, în tot sau în parte, a brevetului de inventie, decât în cazul în care aceasta este rezultatul unei intentii frauduloase.

(2) Un brevet nu poate fi revocat sau anulat, în tot sau în parte, fără ca titularul să aibă posibilitatea să prezinte observatii asupra revocării sau anulării si să aducă într-un termen rezonabil modificările sau rectificările admise de lege si de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 57. - (1) Hotărârea Comisiei de reexaminare, motivată, se comunică părtilor în termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucuresti în termen de 30 de zile de la comunicare.

(2) În termen de 15 zile de la comunicare hotărârile Tribunalului Bucuresti pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti.

(3) Dispozitivul hotărârii de acordare a brevetului de inventie, luată de comisia de reexaminare, precum si dispozitivul hotărârii definitive si irevocabile pronuntate de instanta judecătorească se înscriu în registrele nationale si se publică în Bulentinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la OSIM de către persoana interesată.

(4) OSIM înscrie în registrele nationale modificările intervenite ca urmare a unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile si le publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 60 de zile de la data înregistrării acestora la OSIM de către persoana interesată.

Art. 58. - Însusirea fără drept, în orice mod, a calitătii de inventator constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Art. 59. - (1) Constituie contrafacere faptele săvârsite cu încălcarea dispozitiilor art. 32 alin. (2) si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

(2) Actiunea penală se pune în miscare din oficiu.

(3) Pentru prejudiciile cauzate, titularul ori beneficiarul unei licente are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, si poate solicita instantei judecătoresti competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii produselor contrafăcute. Aceste dispozitii se aplică si materialelor si echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârsirea faptelor de contrafacere.

(4) Încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 alin. (1) de către terti după publicarea cererii de brevet de inventie atrage pentru persoanele vinovate obligatia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului.

(5) Prin exceptie de la dispozitiile art. 32 alin. (1), actele prevăzute la art. 32 alin. (2) efectuate de un tert anterior datei la care s-a publicat cererea de brevet sau datei la care solicitantul i-a făcut o somatie, însotită de o copie autentificată a cererii de brevet de inventie, nu sunt considerate a aduce atingere drepturilor conferite de brevet.

Art. 60. - În cazul în care actele prevăzute la art. 32 alin. (2) continuă să fie efectuate si după somare, instanta, la cerere, poate ordona încetarea acestora până la luarea de către OSIM a unei hotărâri cu privire la cerere. Această măsură va putea fi ordonată cu plata de către solicitant a unei cautiuni stabilite de instantă.

Art. 61. - (1) În cazul încălcării dreptului titularului unui brevet de procedeu, prevăzut la art. 32 alin. (2) lit. b), sarcina probei în stabilirea faptului că procedeul utilizat pentru obtinerea unui produs identic este diferit de procedeul brevetat incumbă persoanei prezumate a fi încălcat acest drept.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), orice produs identic care a fost realizat fără consimtământul titularului de brevet va fi considerat până la proba contrarie a fi fost obtinut prin procedeul brevetat în cel putin una dintre următoarele circumstante:

a) dacă produsul obtinut prin procedeul brevetat este nou;

b) dacă există o probabilitate substantială că produsul identic a fost obtinut prin procedeul respectiv si titularul brevetului nu a putut, în ciuda unor eforturi rezonabile, să stabilească ce procedeu a fost de fapt utilizat.

(3) La prezentarea probelor contrarii de către titularul de brevet se va tine seama de interesele legitime legate de secretele de fabricatie si de secretele comerciale ale persoanei prezumate că a încălcat drepturile titularului.

Art. 62. - (1) Divulgarea, de către personalul OSIM, precum si de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu inventiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet, până la publicarea lor, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

(2) OSIM răspunde fată de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare a săvârsirii infractiunii prevăzute la alin. (1).

Art. 63. - (1) Litigiile cu privire la calitatea de inventator, de titular de brevet sau cele cu privire la alte drepturi născute din brevetul de inventie, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului, din contractele de cesiune si licentă, sau cele referitoare la nerespectarea dispozitiilor prevăzute la art. 5 alin. (6), art. 36 si art. 42 sunt de competenta instantelor judecătoresti.

(2) Persoana interesată va comunica la OSIM hotărârea judecătorească în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a rămas definitivă si irevocabilă, spre a fi înscrisă în Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse sau în Registrul national al brevetelor de inventie si publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. În lipsa publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, hotărârea nu este opozabilă tertilor.

Art. 64. - (1) Titularul de brevet, precum si licentiatul autorizat să utilizeze drepturile decurgând din brevetul de inventie pot solicita instantei judecătoresti:

a) ordonarea unor măsuri asigurătorii, atunci când există un risc de încălcare a drepturilor decurgând dintr-un brevet si dacă această încălcare riscă să cauzeze un prejudiciu ireparabil ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă;

b) ordonarea după acordarea liberului de vamă a unor măsuri privind încetarea faptelor de încălcare a drepturilor decurgând din brevet, săvârsite de o tertă persoană cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate, care implică o atingere a acestor drepturi.

(2) Instanta va putea dispune ca autorul încălcării drepturilor decurgând din brevet să informeze titularul de brevet asupra identitătii tertilor care au participat la producerea si distribuirea mărfurilor în cauză, precum si asupra circuitelor de distributie.

(3) Măsurile asigurătorii vor putea fi ordonate cu plata de către reclamant a unei cautiuni stabilite de instantă.

(4) Pentru ordonarea măsurilor asigurătorii sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun.

(5) Instanta va putea pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente de probă de care acesta dispune, pentru a dovedi că este titularul brevetului încălcat ori al unui brevet a cărui încălcare este inevitabilă.

Art. 65. - (1) Autoritătile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului de brevet, suspendarea vămuirii la importul, exportul sau plasarea sub un regim vamal suspensiv a mărfurilor ce intră sub incidenta art. 59 alin. (1).

(2) Competentele vamale cu privire la asigurarea respectării la frontieră a drepturilor privind brevetele de inventie apartin Autoritătii Nationale a Vămilor, potrivit Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire.

Art. 66. - (1) În cazul în care printr-o hotărâre judecătorească se constată că o altă persoană decât cea care figurează în brevetul de inventie este îndreptătită la acordarea brevetului, OSIM eliberează brevetul persoanei îndreptătite si publică schimbarea titularului.

(2) Dacă, înainte de acordarea de către OSIM a brevetului de inventie, printr-o hotărâre judecătorească se constată că dreptul la brevet apartine unei alte persoane decât solicitantul, persoana căreia i-a fost recunoscut acest drept poate, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii si în conditiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi:

a) să continue în locul solicitantului procedura privind cererea de brevet depusă ca pentru o cerere proprie;

b) să depună o nouă cerere de brevet pentru aceeasi inventie. Pentru elementele care nu extind continutul cererii initiale depuse cu respectarea prevederilor art. 19, cererea initială este declarată de OSIM ca fiind considerată retrasă începând cu data de depozit a noii cereri;

c) să solicite respingerea cererii.

Art. 67. - (1) La cererea instantei judecătoresti, OSIM este obligat să înainteze actele, documentele si informatiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită, recuperând aceste acte în final. Citarea în instantă se va face numai în acest scop.

(2) Cererile în justitie în domeniul drepturilor de proprietate industrială sunt scutite de taxe judiciare.

 

CAPITOLUL VII

Atributiile Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci privind inventiile

 

Art. 68. - OSIM este organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Guvernului, cu autoritate unică pe teritoriul României în domeniul protectiei proprietătii industriale, în conformitate cu legea si cu prevederile conventiilor si tratatelor internationale la care statul român este parte*).

Art. 69. - În domeniul inventiilor, OSIM are următoarele atributii:

a) coordonează politica de proprietate industrială în România;

b) înregistrează, publică si examinează cererile de brevet de inventie, în vederea acordării si eliberării brevetului de inventie;

c) este depozitarul Registrului national al cererilor de brevet de inventie depuse si al Registrului national al brevetelor de inventie în care se înscriu datele privind cererile de brevet si cele privind brevetele;

d) este oficiu receptor pentru cererile de brevet de inventie înregistrate international de către solicitanti români, în conformitate cu prevederile Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;

e) administrează, conservă si dezvoltă, prin schimburi internationale, colectia natională de descrieri de inventie si realizează baza de date informatice în domeniul inventiilor, pe orice fel de suport informational;

f) efectuează, la cerere, servicii de mediere si servicii de informare tehnică din descrierile de inventii românesti si străine si din publicatiile oficiale de proprietate industrială, precum si servicii de depozitare în regim nepublic a unor documente continând solutii nebrevetabile de natura celor prevăzute la art. 8 alin. (1);

g) atestă si autorizează consilieri în domeniul proprietătii industriale, tine evidenta acestora în registrul national al cărui depozitar este si publică periodic date din acest registru;

h) întretine relatii cu organizatiile guvernamentale si interguvernamentale similare si cu organizatiile internationale de specialitate la care statul român este parte;

i) organizează cursuri de instruire pentru formarea si perfectionarea specialistilor în acest domeniu;

j) editează si publică periodic în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială date privitoare la cererile de brevet de inventie si la brevetele de inventie.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitiile tranzitorii si finale

 

Art. 70. - Cererile de brevet de inventie înregistrate la OSIM în conditiile Legii nr. 62/1974, pentru care nu s-a luat o hotărâre de admitere sau respingere, se solutionează potrivit prevederilor prezentei legi**).

Art. 71. - (1) Brevetele de inventie, inclusiv cele de perfectionare, acordate anterior intrării în vigoare a prezentei legi si valide pe teritoriul României au durata de protectie prevăzută la art. 31.

(2) Pe toată durata de valabilitate a brevetului de perfectionare exploatarea inventiei se va face în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (7).

(3) Drepturile bănesti cuvenite inventatorilor pentru inventiile brevetate, aplicate, partial recompensate sau nerecompensate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor negocia între inventator si unitatea care a aplicat inventia. În aceste cazuri, negocierea va începe de la drepturile bănesti maxime cuvenite inventatorului, prevăzute în legea aplicabilă la data înregistrării cererii de brevet. În cazul neîntelegerii între părti, drepturile bănesti se vor stabili potrivit prevederilor art. 63.

(4) Dreptul asupra brevetului de inventie se transmite inventatorului prin efectul legii, în cazurile în care la data intrării în vigoare a prezentei legi întreprinderea care a devenit titulară prin efectul cesiunii legale prevăzute de art. 14 din Legea nr. 62/1974 nu a aplicat inventia sau nu a luat măsurile necesare în vederea aplicării ei.

Art. 72. - Brevetele de inventie în vigoare reprezintă active necorporale si se înregistreză în patrimoniul titularului, persoană juridică.

Art. 73. - (1) Drepturile bănesti ale autorului unei realizări tehnice, care este nouă la nivelul unei unităti si utilă acesteia, se stabilesc prin contract încheiat între autor si unitate.

(2) Unitatea care aplică această realizare tehnică are obligatia să ateste calitatea de autor.

(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) si (2) atrage obligatia unitătii de a plăti despăgubiri autorului potrivit dreptului comun.

Despăgubirile se determină în functie de rezultatele economice obtinute de unitate.

Art. 74. - (1) Profitul sau venitul obtinut prin aplicarea efectivă în tară de către titular sau, după caz, de către licentiatii acestuia a unei inventii brevetate în România, incluzând fabricarea produsului sau, după caz, aplicarea procedeului, este scutit de impozit în primii 5 ani de la prima aplicare, calculati de la data începerii aplicării si cuprinsi în perioada de valabilitate a brevetului.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază persoanele juridice sau persoanele fizice care exploatează inventia, respectiv titularul brevetului aplicat.

(3) Venitul obtinut de titularul brevetului prin cesionarea acestuia este scutit de impozit.

 

NOTĂ:

Redăm mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 28/2007, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 64/1991 si care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 28/2007:

 

*) Conform art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci trece din subordinea Guvernului si coordonarea

primului-ministru în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

**) Legea nr. 62/1974 privind inventiile si inovatiile a fost abrogată prin art. 70 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991.

Art. 70, devenit art. 74 în forma republicată a Legii nr. 64/1991 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, a fost abrogat

prin art. I pct. 70 din Legea nr. 28/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie.

 

Art. II. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia dispozitiilor prevăzute la art. 31 alin. (3) si la art. 35 alin. (1) lit. d*), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, se va supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si cu cele aduse prin prezenta lege.

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, numerele curente 4 teza I si 37 ale anexei nr. 1 «Cuantumul si termenele privind plata taxelor pentru cererile de brevet de inventie si brevetele de inventie» la Ordonantta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protectiei proprietătii industriale si regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, vor avea următorul cuprins:

 

«Nr. crt.

Obiectul plătii

Termenul de plată

Cuantumul

(lei)

Cuantumul

(euro)

4.

Publicarea si tipărirea brevetului de inventie (descriere, revendicări si desene care nu depăssesc  20 de pagini), precum si eliberarea acestuia

 

4 luni de la data comunicării hotărârii de acordare a brevetului

 

360

100

….

….

….

….

37.

Eliberarea unui certificat de recunoastere a efectelor brevetului european în România

3 luni sau, după caz, 6 luni de la data publicării de către Organizatia Europeană a Brevetelor a mentiunii eliberării brevetului european

36

10»”


*) Art. 35 alin. (1) lit. d) a devenit, în forma republicată a Legii nr. 64/1991, art. 34 alin. (1) lit. d).