MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 535         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 august 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

770. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

790. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.661/2006 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării, urmată de transmiterea acestora în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

858. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

859. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea finalizării transpunerii acguis-ului comunitar în domeniul protectiei mediului

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

216. - Decizie privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului Generalal Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

629. - Ordin al ministrului transporturilor pentru înlocuirea anexelor la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu completările ulterioare

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

53. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 23/2007 pentru modificarea Normei nr. 3/2007 privind taxele de autorizare, avizare si functionare în sistemul pensiilor administrate privat

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII Sl ASIGURĂRI

 

21. - Hotărâre privind modificarea normelor aferente produselor de garantare a creditelor acordate de EXIMBANK în numele si în contul statului

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului culturii si cultelor, în semn de înaltă apreciere pentru excelenta artei sale interpretative, pentru dăruirea cu care a promovat de-a lungul întregii sale cariere cultura muzicală românească pe marile scene din tară si din străinătate, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter maestrului Nicolae Herlea, bariton.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 770.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.661/2006 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării, urmată de transmiterea acestora în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 3, nepublicată, la Hotărârea Guvernului nr. 1.661/2006 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării, urmată de transmiterea acestora în domeniul privat al judetului Dâmbovita si în administrarea Consiliului Judetean Dâmbovita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 30 noiembrie 2006, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Protocolul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.661/2006 se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2007.

Nr. 790


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".

(2) Predarea-preluarea imobilului transmis conform prevederilor alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Sediul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului este în municipiul Bucuresti, str. Căpitan Aviator Alexandru Serbănescu nr. 50, sectorul 1.

(2) Până la darea în administrare a unui imobil din domeniul public al statului, cu destinatia de sediu, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului îsi desfăsoară activitatea atât în spatiul prevăzut la alin. (1), care constituie sediu principal, cât si în imobilul închiriat, situat în municipiul Bucuresti, str. Promoroaca nr. 9-11, sectorul 1, si în spatiul situat'în municipiul Bucuresti, str. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 2."

Art. 3. - Pozitia nr. 8 de la punctul I litera D din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11 ianuarie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

„8. Sediul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) din municipiul Bucuresti, str. Căpitan Aviator Alexandru Serbănescu nr. 50, sectorul 1, si celelalte spatii în care A.V.A.S. îsi desfăsoară activitatea, situate în municipiul Bucuresti, str. Promoroaca nr. 9-11, sectorul 1, si str. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 2."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Emil Bentan

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 858.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Pozitia

din inventarul bunurilor

apartinând domeniului public al statului

Municipiul Bucuresti,

Calea Victoriei nr. 218, din

sectorul 1 administrarea

Autoritătii pentru

Valorificarea

Activelor Statului

Domeniul public al statului,

Domeniul privat

al statului,

în administrarea

Regiei Autonome

„Administratia

Patrimoniului

Protocolului

de Stat"

1. Subsol: Corp A:

- suprafata construită: 424,5 m2

- suprafata utilă: 420,3 m2

2. Parter: Corp A:

- suprafata construită: 1.050 m2

- suprafata utilă: 919.S m2

Corp B:

- suprafata construită: 170 m2 - suprafata utilă: 142,5 m2

3. Etaj 1: Corp A: - suprafata construită: 870,5 m2 - suprafata utilă: 744,3 m2

Corp B: - suprafata construită: 256,5 m2 - suprafata utilă: 222,44 m2

150131

 

 

 

4. Etajele 2, 3, 4 si 5

Corp A: - suprafata construită: 870,5 x 4 = 3.482 m: - suprafata utilă: 781,5x4 = 3.126 m2

Corp B: - suprafata construită: 256 x 4 = 1.024 m2 - suprafata utilă: 222 x 4 = 888 m2

5. Etaj 6: Corp A: - suprafata construită: 368,5 m2 - suprafata utilă: 339,5 m2 Corp B: - suprafata construită: 43,5 m2 6.

Etaj 7: Corp A: - suprafata construită: 315,13 m2 - suprafata utilă: 289,39 m2

7. Etaj 8: Corp A: - suprafata construită: 315,13 m2 - suprafata utilă: 283,52 m2

8. Pod: Corp A: - suprafata construită: 119,26 m2 - suprafata utilă: 100,15 m2

 

Terenul aferent: conform extrasului de carte funciară: Lot 1 parcelele P1/1 si P1/2= 1.947,26 m2

150132

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea finalizării transpunerii acguis-ului comunitar în domeniul protectiei mediului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 22 martie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Mentiunea finală privind transpunerea normelor comunitare se modifică si va avea următorul cuprins:

„Prezenta hotărâre transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2006/113/CE privind calitatea apelor pentru moluste, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 376 din 27 decembrie 2006."

2. După alineatul (6) al articolului 5 din anexă se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) În cazul în care autoritatea publică centrală pentru gospodărirea apelor stabileste derogări în conditiile prevăzute la alin. (6), aceasta trebuie să informeze de îndată Comisia Europeană, indicând motivele si termenele preconizate."

3. După articolul 11 din anexă se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) În scopul aplicării prevederilor prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală pentru gospodărirea apelor trebuie să transmită Comisiei Europene informatii referitoare la:

a) apele marine sau salmastre identificate si catalogate potrivit art. 3 alin. (1), într-o formă sintetizată;

b) revizuirea desemnării si delimitării apelor marine sau salmastre, potrivit art. 3 alin. (3);

c) prevederile existente pentru stabilirea de noi parametri conform art. 2 alin. (3).

(2) Autoriatea publică centrală pentru gospodărirea apelor furnizează Comisiei Europene, la cererea motivată a acesteia, orice informatii necesare aplicării prevederilor prezentei hotărâri."

Art. II. - După alineatul (3) al articolului 7 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 din 28 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În cazul în care Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase aprobă utilizarea exceptiilor de la cerintele de ambalare si etichetare pentru substantele periculoase, prevăzute la alin. (1), informează de îndată Comisia Europeană cu privire la aceasta."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 august 2007.

Nr. 859.

 

 

DECIZII ALE PRIMULUl-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere dispozitiile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatulu General al Guvernului,

în temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 30 mai 2007, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 2 august 2007.

Nr. 216.

 

ANEXA

 

STATUL DE FUNCTII

al Secretariatului General al Guvernului

 

Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

 

SECRETAR GENERAL

1

FP

 

 

CABINET SECRETAR GENERAL

13

 

 

1

Director de cabinet

1

CIM

S

2

Asistent de cabinet

3

CIM

S

3

Consilier personal

8

CIM

S

4

Secretar personal

1

CIM

M

 

COMPARTIMENT INSPECTORI GUVERNAMENTALI

20

 

 

1

Inspector guvernamental

20

FP

S

 

DIRECTIA PREGĂTIRE SEDINTE ALE GUVERNULUI

19

 

 

1

Director consilier superior 1

1

FP

S

 

SERVICIUL PREGĂTIRE SEDINTE ALE GUVERNULUI

 

 

 

2

Sef serviciu consilier superior

1

FP

S

3

Referent superior 1

6

FP

M

4

Expert

2

CIM

S

5

Referent

1

CIM

M, PL, SSD

 

BIROU ARHIVA

 

 

 

6

Sef birou consilier principal 1

1

FP

S

7

Consilier juridic principal 1

1

FP

S

8

Expert principal 1

1

FP

S

9

Referent superior 1

4

FP

M

10

Referent

1

CIM

M.PL, SSD

 

Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

 

DIRECTIA SPECIALĂ

14

 

 

1

Consilier-director

1

CIM

S

2

Consilier

2

CIM

S

 

BIROU PROBLEME APĂRARE

 

 

 

3

Consilier sef birou

1

CIM

S

4

Consilier

4

CIM

S

5

Expert

1

CIM

S

 

COMPARTIMENT DOCUMENTE CLASIFICATE

 

 

 

6

Consilier

1

CIM

S

7

Referent

2

CIM

M, PL, SSD

 

COMPARTIMENT ARHIVĂ DOCUMENTE CLASIFICATE

 

 

 

8

Expert

1

CIM

S

9

Referent

1

CIM

M, PL, SSD

 

DIRECTIA INFORMATICĂ

12

 

 

1

Consilier-director

1

CIM

S

2

Consilier

7

CIM

S

3

Expert

1

CIM

S

4

Referent

1

CIM

M, PL, SSD

5

Expert principal 1

2

FP

S

 

SERVICIUL RELATII INSTITUTIONALE

15

 

 

1

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

S

2

Consilier superior 1

2

FP

S

3

Expert principal 1

7

FP

S

4

Expert asistent 1

1

FP

S

5

Consilier

2

CIM

S

6

Expert

2

CIM

S

 

COMPARTIMENT AUDIT

2

 

 

1

Auditor superior 1

2

FP

S

 

SECRETAR DE STAT

1

MANDAT

 

 

CABINET SECRETAR DE STAT

6

 

 

1

Director de cabinet

1

CIM

S

2

Asistent de cabinet

1

CIM

S

3

Consilier personal

2

CIM

S

4

Secretar personal

1

CIM

M

5

Curier personal

1

CIM

M

 

DIRECTIA ECONOMICĂ

22

 

 

1

Director consilier superior 1

1

FP

S

 

COMPARTIMENT CONTROL PREVENTIV

 

-

 

2

Consilier superior 1

3

FP

S

 

SERVICIUL FINANCIAR

 

 

 

3

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

S

4

Consilier superior 1

4

FP

S

5

Expert principal 1

1

FP

S

6

Referent superior 1

2

FP

M

7

Referent

1

CIM

M, PL, SSD

 

SERVICIUL CONTABILITATE

 

 

 

8

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

S

9

Consilier superior 1

3

FP

S

10

Expert principal 1

4

FP

S

11

Referent superior 1

1

FP

M

 

Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

 

DIRECTIA LOGISTICĂ

20

 

 

1

Director consilier superior 1

1

FP

S

 

COMPARTIMENT ACHIZITII

 

 

 

2

Consilier superior 1

4

FP

S

3

Expert principal 1

3

FP

S

4

Expert principal 3

1

FP

S

5

Consilier

1

CIM

S

6

Expert

1

CIM

S

7

Consilier pentru afaceri europene

1

CIM

S

 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

 

 

 

8

Consilier superior 1

1

FP

s

9

Referent superior 1

1

FP

M

10

Consilier

1

CIM

s

11

Expert

1

CIM

s

12

Referent

4

CIM

M, PL, SSD

 

DIRECTIA POLITICI PUBLICE

30

 

1

1

Director consilier superior 1

1

FP

S

2

Manager public asistent 2

1

FP

S

3

Expert principal 1

4

FP

S

4

Consilier

1

CIM

S

5

Consilier pentru afaceri europene

5

CIM

S

 

UNITATE IMPLEMENTARE PROIECT

 

 

 

6

Manager public asistent 2

1

FP

S

7

Expert principal 1

4

FP

S

8

Consilier

1

CIM

S

9

Expert

2

CIM

S

10

Consilier pentru afaceri europene

1

CIM

S

 

UNITATE IMPLEMENTARE PROGRAM

 

 

 

11

Manager public asistent 2

1

FP

S

12

Consilier superior 1

2

FP

S

13

Consilier juridic principal 1

1

FP

s

14

Consilier

2

CIM

s

15

Expert

3

CIM

s

 

SECRETAR DE STAT

1

 

 

 

CABINET SECRETAR DE STAT

5

 

 

1

Director de cabinet

1

CIM

s

2

Asistent de cabinet

1

CIM

s

3

Consilier personal

2

CIM

s

4

Secretar personal

1

CIM

M

 

DIRECTIA JURIDICĂ

17

 

 

1

Director consilier juridic superior 1

1

FP

S

 

SERVICIUL JURIDIC

 

 

 

2

Sef serviciu consilier juridic superior 1

1

FP

s

3

Consilier juridic principal 1

4

FP

s

4

Consilier

4

CIM

s

5

Expert

1

CIM

s

 

BIROU ACTE NORMATIVE

 

 

 

6

Consilier sef birou

1

CIM

s

7

Consilier

2

CIM

s

8

Referent

2

CIM

M, PL, SSD

9

Consilier pentru afaceri europene

1

CIM

S

 

Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

 

DIRECTIA CONTENCIOS Sl RESURSE UMANE

19

 

 

1

Director consilier juridic superior 1

1

FP

S

 

SERVICIUL CONTENCIOS

 

 

 

2

Sef serviciu consilier juridic superior 1

1

FP

S

3

Consilier juridic superior 1

2

FP

S

4

Consilier juridic principal 1

4

FP

S

5

Referent superior 1

1

FP

M

6

Consilier

1

CIM

S

7

Consilier pentru afaceri europene

1

CIM

S

 

SERVICIUL RESURSE UMANE

 

 

 

8

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

S

9

Consilier superior 1

2

FP

S

10

Expert principal 1

2

FP

S

11

Expert principal 2

1

FP

S

12

Expert asistent 1

1

FP

S

13

Consilier asistent 2

1

FP

S

 

DIRECTIA RELATII PUBLICE

22

 

 

1

Director consilier superior 1

1

FP

S

2

Consilier principal 1

1

FP

S

3

Expert principal 1

2

FP

S

4

Expert asistent 2

1

FP

S

5

Expert asistent 3

2

FP

S

6

Referent superior 1

1

FP

M

7

Consilier

7

CIM

S

8

Referent

2

CIM

M, PL, SSD

 

SERVICIUL COMUNICARE PUBLICĂ

 

 

 

9

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

S

10

Consilier superior 1

1

FP

S

11

Expert asistent 1

1

FP

S

12

Consilier

2

CIM

S

TOTAL POSTURI: 239

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru înlocuirea anexelor la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, cu completările ulterioare

 

În temeiul art. 9 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 si 226 bis din 13 martie 2006, cu modificările ulterioare, se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 582/2007 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate sau pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2007.

Art. III. -Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 16 iulie 2007.

Nr. 629.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFELE

pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate si pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română la navele maritime si pentru personalul navigant maritim

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii sau a operatiunii specifice

U.M.

Tarif (euro/U.M.)

Observatii

1

2

3

4

5

1.

Înmatricularea/evidenta.transferul de proprietate si emiterea actului de nationalitate/documentului de evidentă pentru:

 

 

 

Tarifele vor fi percepute pentru fiecare operatiune în parte, în cazul în care proprietarul/ operatorul solicită simultan aceste operatiuni. TB - tonajul brut al navei Kw - puterea instalată de propulsie exprimată în cai putere

- nave maritime > 15 TB

- nave maritime 15

TB - ambarcatiuni de aarement

Nava

Nava Ambarcatiune

350

100

60+0,13xKw

2.

Autorizarea de reconstructie, modificare, transformare a navei maritime sau de dezmembrare a acesteia

Nava

30

 

3

Emiterea:

a) permiselor provizorii de arborare a pavilionului român pentru nave maritime

Nava

100

 

 

b) registrului sinoptic permanent pentru nave maritime

Nava

50

 

4.

Emiterea fiselor de inspectie pentru înscrierea în evidente a ambarcatiunilor de agrement

Document

10

Fisele de inspectie în vederea înscrierii în registrul de evidentă a ambarcatiunilor de agrement construite în reaie proprie sau unicat se emit de inspectoratele tehnice.

5.

Inspectia tehnică periodică sau intermediară a ambarcatiunilor de agrement cu o lungime mai mică de 24 m, fără motor sau cu motor cu putere de Dană la 38,6 Kw(50CP)

Document

10

 

6.

Emiterea actului de nationalitate/documentului de evidentă ca urmare a efectuării de operatiuni cumulate (schimbarea caracteristicilor tehnice ale navei, mentionarea operatorului etc):

 

 

 

- act de nationalitate

- document de evidentă

Document Document

100

15

 

7.

Preschimbarea/ emiterea de duplicate pentru:

 

 

 

- act de nationalitate

- document de evidentă

Document Document

655

 

8.

Prelungirea valabilitătii:

- actului de nationalitate

 

 

 

- documentului de evidentă

- permisului provizoriu de arborare a pavilionului românesc

Document Document Document

30

5

10

 

9.

Emiterea copiilor sau a certificatelor de pe evidentele ANR:

- registrul matricol al navelor maritime sau registrul de evidentă

 

 

 

a navelor în constructie

- registrul de evidentă

- foaie matricolă pentru personal navigant

- alte copii de pe înscrisuri, evidente si alte documente statistice

Nava/doc Nava/doc Doc/pers Document

100

10

5

10

 

10.

Scoaterea din evidentă a navelor/suspendarea dreptului de arborare a pavilionului românesc:

 

 

 

 

 

 

- nave maritime > 15 TB

- nave maritime 15

TB - ambarcatiuni de agrement

Nava

Nava Ambarcatiune

50

20

5

Tariful se aplică indiferent de motivul scoaterii din evidentă. TB - tonajul brut al navei

 

1

2

3

4

5

11.

Emiterea autorizatiei de constructie si înscrierea în registrul de evidentă a navelor în constructie:

 

 

 

 

- nave maritime > 15 TB

Nava

400

 

 

- nave maritime 15 TB si de aarement

Nava

100

 

12.

Înscrierea constituirii, transmiterii sau a stingerii drepturilor reale asupra navelor maritime / navelor maritime în constructie

Nava

200

 

13.

Înscrierea/radierea contractelor de închiriere, bare-boat, leasing, management, a actelor aditionale, a dreptului de administrare, a proceselor-verbale de sechestru asupra navelor maritime si de agrement

Nava

50

 

14.

Emiterea de:

a) - certificat de competentă pentru personalul navigant

 

 

 

 

- certificat de conducător de ambarcatiune de agrement

Document

15

 

 

- carnet de marinar

Document

10

 

 

b) atestat de confirmare

a: - certificatului de competentă pentru personalul navigant

Document

15

 

 

- certificatului de operator de radiocomunicatii GMDSS

Document

5

 

 

c) atestat de recunoastere a:

Document

5

 

 

- certificatului de competentă pentru personalul navigant

Document

5

 

 

- certificatului de operator de radiocomunicatii GMDSS

Document

5

 

 

d) confirmare autenticitate documente navigatori români

Document

10

 

15.

Viză pentru conformitate cu originalul pentru:

 

 

 

 

a) documentele personalului navigant

Document

1

 

 

b) documentele navei si ale proprietarului/operatorului

Pagină

2

 

16.

Adnotări stagii de îmbarcare personal navigant (ambarcări, debarcări)

Operatiune

1

 

17.

Reconfirmarea certificatelor de competentă

Operatiune

5

 

18.

Prelungirea valabilitătii carnetului de marinar sau a certificatului de conducător de ambarcatiune de agrement

Operatiune

3

 

19.

Înscrierea în vederea participării la examenele pentru obtinerea: a) brevetului de:

 

 

 

 

- comandant/sef mecanic

Examen

500

 

 

- ofiter punte secund/sef mecanic secund/sef electrician

Examen

150

 

 

- ofiter punte/mecanic/electrician

Examen

60

 

 

b) brevetului rfiaritim portuar

Examen

60

 

 

c) certificatului de capacitate

Examen

50

 

 

d) brevetului de pilot maritim

Examen

150

 

 

e) certificatului de conducător de ambarcatiune de agrement

Examen

40

 

20.

Autorizarea cursurilor organizate de un furnizor de educatie, de formare profesională sau de perfectionare

 

 

 

 

- cursuri organizate de un furnizor de educatie

Curs

1000

 

 

- cursuri de formare profesională (calificare)

Curs

800

 

 

- cursuri de perfectionare sau specializare optionale

Curs

900

 

 

- cursuri de promovare obligatorii

Curs

500

 

 

- cursuri de Conventii obligatorii

Curs

1500

 

 

 

21.

Supravegherea si monitorizarea anuală a cursurilor organizate de un furnizor de educatie, de formare profesională sau de perfectionare

Curs

300

 

22.

Reautorizarea cursurilor organizate de un furnizor de educatie, de formare profesională sau de perfectionare

Curs

50% din tarifele de autorizare

 

23.

Autorizarea operatorilor economici pentru desfăsurarea activitătilor de transport naval sau de selectie si plasare a personalului navigant

Document

300

 

24.

Reinspectia operatorilor economici pentru remedierea deficientelor constatate la controlul privind respectarea conditiilor de autorizare

Operatiune

100

 

25.

înscrierea de alte activităti pe autorizatiile existente, emiterea de duplicate si preschimbarea autorizatiilor pentru desfăsurarea activitătilor de transport naval sau de selectie si plasare a personalului navigant

Operatiune

50

 

26.

Vizarea anuală a autorizatiilor pentru desfăsurarea activitătii de transport naval sau de selectie si plasare a personalului navigant

Document

100

 

27.

Sigilarea actelor de bord si a altor documente

Document

3

 

28.

Emiterea avizului pentru organizarea activitătilor de agrement nautic

Document

100

 

29.

însotirea transporturilor speciale pe apă cu mijloace de transport ale căpităniei de port

Ora

50

 

30.

Vizarea expertizelor tehnice si a rapoartelor de expertiză

Document

10% din valoarea expertizei

 

31.

Vizarea notelor de protest, a protestelor de mare, a rapoartelor de avarii cu/fără declaratii (3 exemplare originale) - o copie

Document Document

50 10

 

32.

Vizarea proceselor-verbale încheiate între terti privind diverse operatiuni în port sau la bordul navelor (la cerere)

Document

25

 

33.

Emiterea de copii după rapoartele finale de constatare în caz de avarii, care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penală (la cerere)

Document

40

 

34.

Autorizări de încărcări/descărcări de produse petroliere si alte mărfuri periculoase în alte locuri decât cele special amenajate

Nava

300

 

35.

Controlul liniilor de încărcare (la cerere)

Nava

120

 

36.

Determinarea cantitătii de marfă în navă (la cerere)

Nava

250

 

37.

Constatarea stării mărfurilor si ambalajelor (la cerere)

Operatiune

400

 

38.

Constatarea stării de curătenie a magaziilor după descărcare sau spălare (la cerere)

Magazie

150

 

39.

Emiterea de documente informationale la cerere

Document

100

 

40.

Emiterea autorizatiilor de reparatii care implică imobilizarea navei

Nava

100

 

41.

Autorizare de probe motor principal la cheu în dane aprobate (la cerere)

Nava

10

 

42.

Solicitarea retinerii navei:

 

 

TB - tonajul brut al navei

- nave maritime > 15 TB

- nave maritime 15

TB - ambarcatiuni de agrement

Solicitare Solicitare Solicitare

400

100

300

43.

Emiterea certificatului de echipai minim de sigurantă

Nava

75

 

44.

Dirijarea, supravegherea si controlul traficului naval în porturi:

- nave maritime pentru mărfuri generale (solide)

 

 

TB - tonajul brut al navei

 

- nave maritime port container

- nave maritime pentru mărfuri lichide si periculoase

Nava

Nava

Nava

0,13xTB 0,10xTB 0,18xTB

Dar nu mai putin de 200 euro/navă

Dar nu mai putin de 300 euro/navă

Dar nu mai putin de 300 euro/navă (Navelor de bunkeraj nu li se aplică baremul minim de 300 euro/navă)

 

 

1

2

3

4

5

 

- nave maritime pentru pasageri

Nava

0,05xTB

 

 

- remorchere maritime angajate în voiaje internationale

Nava

0,08xKw

Kw - puterea instalată de propulsie, exprimată în cai putere

 

- navele care efectuează curse între porturi si platformele petroliere si remorcherele maritime care se deplasează între porturile Constanta, . Mangalia. Midia pentru manevre portuare

Nava

0,04xKw/cursă

cursă = un voiaj dus-întors

45.

Efectuarea reinspectiilor la controalele PSC:

 

 

 

 

- prima reinspectie

Nava

400

 

 

- a II-a reinspectie

Nava

600

 

 

- a III-a reinspectie

Nava

800

 

46.

Aprobarea si supravegherea buncherării /transferului buncărului în alte locuri decât în dane specializate

Oră asistentă

50

 

47.

Dirijarea si supravegherea navelor maritime în rade :

 

 

 

 

- rade interioare

Nava/zi

50

 

 

- rade exterioare

Nava/zi

20

 

48.

Emiterea titlului executoriu - act de confirmare a operatiunilor de asistentă si/sau de salvare a navei

Document

1.000

 

49.

Activităti ISM: a) efectuare audit

 

 

 

 

- initial/reînnoire la companie

Activitate

1.500

 

 

- anual la companie

Activitate

750

 

 

- suplimentar la companie

Activitate

300

 

 

- initial/ reînnoire la navă

Activitate

1.000

 

 

- intermediar /anual la navă

Activitate

750

 

 

- suplimentar la navă b) emitere certificate ISM - document de conformitate(DOC) companie:

Activitate

300

 

 

• pentru un singur tip de nave

Activitate

700

 

 

• pentru fiecare tip suplimentar de navă (definitii SOLAS)

Tip navă

300

 

 

- viză anuală DOC

Document

200

 

 

- DOC provizoriu companie - certificat de management al sigurantei la navă (SMC)

Document

100

 

 

• vrachier

Document

300

 

 

• petrolier

Document

400

 

 

• navă cisternă transport gaze lichefiate/produse chimice

Document

450

 

 

• navă de pasageri

Document

500

 

 

• unitate mobilă de foraj marin

Document

500

 

 

• alt tip de navă

Document

250

 

 

- viză intermediară/anuală SMC

Document

150

 

 

- SMC provizoriu

Document

150

 

 

- duplicate DOC/SMC

Document

50

 

50.

Activităti ISPS:

a) efectuare audit

 

 

 

 

- initial/reînnoire la navă

Activitate

1.000

 

 

- anual la navă

Activitate

500

 

 

- intermediar la navă

Activitate

750

 

 

- suplimentar la navă

b) emitere certificate ISPS

Activitate

300

 

 

- CISN navă initial/reînnoire

Activitate

500

 

 

- viză intermediară/anuală CIS

Activitate

150

 

 

- CISN provizoriu navă

Activitate

100

 

 

- duplicat CISN

Activitate

50

 

 

51.

Emiterea certificatelor CLC

Document

50

 

52.

Inspectia în vederea emiterii permisului de operare pentru:

 

 

 

 

- navă tanc

Navă

600

 

 

- bariă tanc

Navă

200

 

53.

Supravegherea pe timpul operării:

 

 

 

 

- navei tanc

Om/oră

20

 

 

- bariei tanc

Om/oră

7

 

54.

Inspectia în vederea emiterii certificatului de conformitate a terminalelor de produse petroliere, chimice lichide si gaze lichefiate

Terminal

2.000 /terminal cu o instalatie

pe o categorie de produse manipulate declarate

Pentru terminalele cu mai multe instalatii, tariful se majorează cu 1.000 euro pe fiecare instalatie.

În cazul manipulării mai multor categorii de produse, tariful se va majora cu 1.000 euro pentru fiecare instalatie specifică fiecărui produs.

55.

Reinspectia terminalelor de produse petroliere, chimice lichide si oaze lichefiate

Terminai

50% din tariful de inspectie

 

56.

Inspectia în vederea emiterii certificatului de Gas-free/ Non Gas-free pentru nave tip tanc:

 

 

 

 

- navă până la 50.000 m.c.

1.000 m.c. de volum inspectat

35

Dar nu mai putin de 300 euro/navă

 

- navă peste 50.000 m.c.

1.000 m.c. de volum inspectat pentru ce depăseste 50.000 m.c.

40

 

57.

Inspectia în vederea emiterii permisului de lucru cu foc

1.000 m.c. de volum inspectat

50

Dar nu mai putin de 150 euro/navă

58.

Inspectia în vederea emiterii certificatului de Gas-free/ Non Gas-free la nave (tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri petroliere si chimice si coferdamuri), altele decât navele de tip tanc pentru transportul produselor petroliere, al gazelor lichefiate sau al produselor chimice

100 m.c. de volum inspectat

50

Dar nu mai putin de 300 euro/navă

 

NOTA

1. Pentru grupurile scolare industriale de marină, autorizarea cursurilor de educatie si/sau formare profesională nu se tarifează.

2. Pentru operatiunile specifice activitătii de înmatriculări nave solutionate la cerere, în termen mai mic de 5 zile, se percepe un tarif de urgentă echivalent cu tariful operatiunii solicitate (punctele 1-13).

3. Operatiunea prevăzută la pct. 27 se execută în termen de 24 de ore de la efectuarea solicitării.

4. Tarifele prevăzute la pct. 40 se aplică navelor maritime de transport marfă si pasageri stationate în danele portuare, cu exceptia celor din santierele navale.

5. Pentru tarifele prevăzute la pct. 42 se pot acorda reduceri sau scutiri în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

6. Tarifele prevăzute la pct. 46 nu se aplică salupelor.

7. Operatiunile prevăzute la pct. 49 lit.b) si pct. 50 lit.b) includ si analiza documentatiei SMS, respectiv analiza si avizarea evaluării de risc a planului de securitate a navei.

8. Pentru navele la care nu este obligatorie aplicarea prevederilor codurilor ISM si ISPS, activitătile prevăzute la pct. 49 si pct. 50 se pot efectua la cerere pe bază de comandă, tariful este de 50% din tariful prevăzut în prezenta anexă.

9. Pentru activitătile sau operatiunile specifice efectuate după orele de program (8,00 -16,00) tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare si de sărbători legale, acestea se majorează cu 100%, exceptând tarifele prevăzute în prezenta anexă la punctele 44,47, 52,53, 54,55, 56, 57 si 58.

10. La navele petroliere cu tancuri de balast separat, tarifele se aplică în conformitate cu art. 4 alin.(1) sau alin.(2), după caz, din Ordonanta Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezolutiei A747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancului de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale, aprobată prin Legea nr. 16/2001.

11. În întelesul tarifarii prevăzute la pct. 54 , sunt nominalizate 3 categorii de produse - petroliere, chimice lichide si gaze lichefiate.

12. În cazul în care se solicită inspectii si constatări în rada portului, tariful se majorează cu 30%, cu exceptia pct. 56.

13. În cazul inspectiilor prevăzute la pct. 56, atunci când se solicită inspectii în rada portului, tariful se majorează cu 10%.

14. Operatiunile din prezenta anexă privind personalul navigant maritim (examinarea si emiterea documentelor) efectuate pentru angajatii ANR sunt gratuite.

15. Tarifele prevăzute în prezenta anexă includ si costurile imprimatelor.

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFELE

pentru activitătile si operatiunile specifice desfăsurate si pentru activitătile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română la navele de navigatie interioară si pentru personalul navigant fluvial

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii sau a operatiunii specifice

U.M.

Tarif (euro/U.

M.)

Observatii

1

2

3

4

5

1.

Înmatricularea/evidenta, transferul de proprietate si emiterea actului de nationalitate/documentului de evidentă pentru:

- nave de navigatie interioară Δ > 15 m3 sau CI 151

- nave Δ ≤ 15 m3 sau CI 151

- ambarcatiuni de agrement

Nava Nava Ambarcatiune

150 100 60+0.13xKw

Tarifele vor fi percepute pentru fiecare operatiune în parte, în cazul în care proprietarul/ operatorul solicită simultan aceste operatiuni. A - deplasamentul navei CI - capacitatea de încărcare a navei Kw - puterea instalată de propulsie exprimată în kilowati

2.

Autorizarea de reconstructie, modificare, transformare a navei de navigatie interioară sau de dezmembrare a acesteia

Nava

30

 

3.

Emiterea permiselor provizorii de arborare a pavilionului românesc pentru navele de navigatie interioară

Nava

100

 

4.

Emiterea fiselor de inspectie pentru înscriere în evidente a ambarcatiunilor de agrement

Document

10

Fisele de inspectie în vederea înscrierii în registrul de evidentă pentru ambarcatiunile de agrement construite în regie proprie sau unicat se emit de inspectoratele tehnice.

5.

Inspectia tehnică periodică sau intermediară a ambarcatiunilor de agrement cu o lungime mai mică de 24 m, fără motor sau cu motor cu putere de până la 38.6 Kw (50CP):

Document

10

 

6.

Emiterea actului de nationalitate/documentului de evidentă ca urmare a efectuării de operatiuni cumulate (schimbarea caracteristicilor tehnice ale navei, mentionarea operatorului etc):

 

 

 

 

 

- act de nationalitate

- document de evidentă

Document Document

80

15

7.

Preschimbarea/emiterea de duplicate pentru :

 

 

 

- act de nationalitate

- document de evidentă

Document Document

65

5

8.

Prelungirea valabilitătii:

 

 

 

- actului de nationalitate

- documentului de evidentă

- permisului provizoriu de arborare a pavilionului românesc

Document Document Document

30

10

10

 

9.

Emiterea copiilor sau a certificatelor de pe evidentele ANR:

 

 

 

 

- registrul matricol al navelor de navigatie interioară sau registrul de evidentă a navelor în constructie

Nava/doc

100

 

 

- registrul de evidentă

Nava/doc

10

 

 

- foaie matricolă pentru personal navigant

Doc/pers

5

 

 

- alte copii de pe înscrisuri, evidente si alte documente statistice

Doc

10

 

10.

Scoaterea din evidentă a navelor/suspendarea dreptului de arborare a pavilionului românesc

 

 

Tariful se aplică indiferent de motivul scoaterii din evidentă.

 

- nave de navigatie interioară A > 15 m3 sau CI 151

Nava

20

 

 

- nave A 15 m3 sau CI < 151

Nava

10

A - deplasamentul navei

 

- ambarcatiuni de aarement

Ambarcatiune

5

CI - capacitatea de încărcare a navei

11.

Emiterea autorizatiei de constructie si înscrierea în registrul de evidentă a navelor în constructie

 

 

 

 

- nave de navigatie interioară A > 15 m3 sau CI 151

Nava

150

 

 

- nave A 15 m3 sau CI < 151 si ambarcatiuni de agrement

Nava

100

 

12.

înscrierea constituirii, transmiterii sau a stingerii drepturilor reale asupra navelor/ navelor în constructie, de navigatie interioară

Nava

100

 

13.

înscrierea/radierea contractelor de închiriere, bare-boat, leasing, management, a actelor aditionale, a dreptului de administrare, a proceselor-verbale de sechestru asupra navelor de navigatie interioară si de agrement

Nava

30

 

14.

Emiterea de:

 

 

 

 

- documente de atestare pentru personalul navigant

Document

15

 

 

- certificat de conducător de ambarcatiune de agrement

Document

10

 

 

- certificat special de utilizator radar pe căile navigabile interioare

Document

5

 

 

- certificat de pregătire profesională pentru consilieri de sigurantă pentru transportul mărfurilor periculoase

Document

15

 

 

- certificat de pregătire specială pentru transportul de pasageri

Document

5

 

 

- carnet de serviciu

Document

15

 

 

- iurnal de bord

Document

15

 

15.

Viza pentru conformitate cu originalul pentru :

 

 

 

 

a) documentele personalului navigant

Document

1

 

 

b) documentele navei si ale proprietarului/operatorului

Pagină

2

 

16.

Adnotări si vize în carnetul de serviciu

Operatiune

2

 

17.

Reconfirmarea documentelor de atestare

Operatiune

5

 

18.

Autorizarea cursurilor organizate de un furnizor de educatie, de formare profesională sau de perfectionare

 

 

 

 

- cursuri organizate de un furnizor de educatie

Curs

1.000

 

 

- cursuri de formare profesională (calificare)

Curs

800

 

 

- cursuri de perfectionare sau specializare optionale

Curs

900

 

 

- cursuri obligatorii

Curs

1.500

 

19.

Supravegherea si monitorizarea anuală a cursurilor organizate de un furnizor de educatie, de formare profesională sau de perfectionare

Curs

300

 

20.

Reautorizarea cursurilor organizate de un furnizor de educatie, de formare profesională sau de perfectionare

Curs

50% din tarifele de autorizare

 

 

Continuarea în pagina a 2-a