MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 533         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 7 august 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

700. - Hotărâre privind aprobarea Actului aditional pe anul 2007 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2004-2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.387/2004

 

796. - Hotărâre privind constituirea stocurilor minime de sigurantă pentru produse petroliere în anul 2007

 

802. - Hotărâre privind modificarea structurii sumelor alocate Ministerului Transporturilor din credite externe pe anul 2007

 

816. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes public local, precum si modificarea lungimii unor sectoare de drumuri comunale existente, situate pe raza administrativ-teritorială a judetului Gorj

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

212. - Decizie privind constatarea prelungirii cu 3 luni a perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Florin a functiei publice de conducere vacante de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile

 

213. - Decizie privind numirea domnului Mircea Alexandru în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

214. - Decizie privind eliberarea doamnei Luca Mariana din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

215. - Decizie privind eliberarea doamnei Tiplea Mihaela-Paula din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

218. - Decizie pentru numirea domnului Aurel Ciobanu-Dordea în functia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în fata Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene si a Tribunalului de Primă Instantă al Comunitătilor Europene, precum si a celorlalte institutii comunitare

 

219. - Decizie privind eliberarea domnului Mihalache Ovidiu-Constantin din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru-Cabinetul Primului-Ministru

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

9. - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind Fondul de garantare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.115/2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului aditional pe anul 2007 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pentru perioada 2004-2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.387/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Actul aditional pe anul 2007 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Căi Ferate „CF.R.” - S.A. pentru perioada 2004-2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.387/2004, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 700.

 

ANEXĂ

 

ACTUL ADITIONAL

pe anul 2007 la Contractul de activitate a Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

pentru perioada 2004-2007

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

Părtile contractante

 

Prezentul act aditional pe anul 2007 la contractul de activitate se încheie între Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului*), în numele statului, si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., administratorul infrastructurii feroviare publice din România, denumită în continuare C.F.R. - S.A, potrivit prevederilor art. 37 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 89/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.387/2004 privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. si a Contractului de activitate a Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. pentru perioada 2004-2007, cu modificările ulterioare.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul si durata contractului de activitate

 

(1) Prezentul act aditional contine prevederile specifice pe anul 2007 ale contractului de activitate a Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

(2) Prezentul act aditional la contractul de activitate se încheie pentru anul 2007.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile specifice ale părtilor pe anul 2007

 

ARTICOLUL 3

Obligatii specifice ale C.F.R. - S.A. pe anul 2007

            În scopul cresterii eficientei functionării, C.F.R. - S.A. se obligă să realizeze în anul 2007 măsurile postaderare pe anul 2007 aferente domeniului său de activitate, prevăzute în tabelul nr. 1.


*) Conform art. 15 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea „Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului” se înlocuieste cu denumirea .Ministerul Transporturilor”, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul transporturilor, sau cu denumirea „Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si profesii Liberale”, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul turismului.

 

Tabelul nr. 1

 

Măsuri postaderare pe anul 2007

 

Prioritate/măsură

Termen (lună/an)

Capacitatea de a face fată presiunii concurentiale si fortelor pietei din UE

Monitorizarea C.F.R. - S.A. pentru încadrarea în BVC-ul aprobat pe anul 2007

decembrie 2007

Cap. 9. - Politica în domeniul transporturilor feroviare

Implementarea noului concept de calcul al TUI, în deplină concordantă cu prevederile Directivei 2001/14/CE

Testarea noului model de calcul pe întreaga retea controlată de sistemul IRIS

decembrie 2007

 

ARTICOLUL 4

Obligatii specifice ale Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2007

 

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului sprijină realizarea de către C.F.R. - S.A. În anul 2007 a măsurilor postaderare pe anul 2007 aferente domeniului său de activitate, prevăzute în tabelul nr. 1.

 

CAPITOLUL III

Conditiile specifice de functionare a infrastructurii feroviare pe anul 2007

 

ARTICOLUL 5

Parametrii de performantă ai infrastructurii feroviare publice pe anul 2007

 

(1) Indicatorii de calitate si performantă privind functionarea infrastructurii feroviare pe anul 2007 sunt prevăzuti în anexa nr. 1.

(2) Principalele lucrări de reparatii ale infrastructurii feroviare pe anul 2007 necesare pentru mentinerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectati si în concordantă cu normativele privind uzura si intensitatea traficului sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) C.F.R. - S.A. se obligă ca, prin programul de reparatii, întretinere si modernizări pe anul 2007, să diminueze numărul de zone si numărul de kilometri cu restrictii de viteză si puncte periculoase de pe infrastructura feroviară publică si să contribuie la cresterea vitezei tehnice cu 15% fată de anul 2004, precum si la cresterea vitezei comerciale.

 

ARTICOLUL 6

Fonduri alocate pentru functionarea infrastructurii feroviare pe anul 2007

 

(1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a alocat prin bugetul său în anul 2007 sumele de la bugetul de stat si din credite externe rambursabile si nerambursabile necesare pentru asigurarea reparatiilor infrastructurii feroviare publice si pentru stoparea degradării tehnice a acesteia la nivelul de 175.295 mii lei RON, prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2.

(2) C.F.R. - S.A. îsi va asigura pentru anul 2007, conform prevederilor art. 22 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, cu modificările si completările ulterioare, venituri proprii de 35.000 mii lei, care să acopere costul lucrărilor de reparatii la infrastructura feroviară, prevăzute la pct. 2.2B din anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL IV

Programele prioritare de dezvoltare, modernizare si investitii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2007

 

ARTICOLUL 7

Corelarea programelor prioritare pe anul 2007

 

Programele prioritare de dezvoltare, modernizare si investitii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2007 se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european, republicată, si ale Motărârii Guvernului nr. 817/2005 pentru aprobarea Planului privind strategia pe termen lung a sectorului feroviar în vederea restabilirii echilibrului financiar al administratorului infrastructurii si în vederea modernizării si reînnoirii infrastructurii.

 

ARTICOLUL 8

Lista programelor prioritare pe anul 2007

 

            (1) Programele prioritare de dezvoltare, modernizare si investitii ale infrastructurii feroviare publice pe anul 2007 sunt prevăzute în tabelul nr. 2.

 

Tabelul nr. 2

 

Denumirea programului prioritar

 

1. Program de reabilitare a coridorului IV

2. Program de reabilitare a coridorului IX

3. Program de realizare a instalatiilor de centralizare electronică

4. Program de reabilitare a principalelor statii de cale ferată

5. Program de reconstructie a liniei de cale ferată Râmnicu-Vâlcea-Vâlcele

6. Program de reabilitare a liniei Craiova-Calafat

7. Program de realizare a infrastructurii de acces a noului pod peste Dunăre de la Calafat-Vidin

8. Program de supraînăltare si consolidare terasamente în zona SHN Portile de Fier I

9. Program pentru electrificarea căii ferate

10. Program pentru telecomunicatii si informatică

11. Program de realizare a interoperabilitătii feroviare

12. Program de realizare a căii ferate de mare viteză

13. Program de îmbunătătirea sigurantei feroviare

14. Program de reabilitarea podurilor si tunelurilor de cale ferată

 

 

(2) La programele prevăzute la alin. (1) se adaugă Programul de modernizare pe anul 2007 a sistemului financiar-contabil al C.F.R. - S.A., inclusiv pentru managementul proiectelor companiei.

(3) Principalele lucrări de reabilitare si modernizare a infrastructurii feroviare pe anul 2007 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL V

Limitele maxime ale tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare pentru traficul feroviar intern pe anul 2007

 

ARTICOLUL 9

Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pe anul 2007

 

(1) Limitele maxime ale tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare pentru transportul feroviar de marfă si transportul feroviar de călători pe anul 2007 sunt prevăzute în tabelul nr. 3

 

Tabelul nr. 3

 

Nr. crt.

Denumirea tarifului -

Valoarea tarifului fără TVA

1.

Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pentru transportul feroviar de marfă

14 lei/tren-km

2.

Tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pentru transportul feroviar de călători

9 lei/tren-km

 

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se pot modifica în cursul anului 2007 numai după aprobarea prin hotărâre a Guvernului a bugetelor rectificative ale C.F.R. - S.A., Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A. si Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A.

 

ARTICOLUL 10

Îmbunătătirea metodologiei de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare

 

(1) Metodologia de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare este prevăzută în anexa nr. 6.

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.

(3) Pentru anul 2007 se va aplica tariful de utilizare a infrastructurii feroviare prevăzut la art. 9 alin. (1), iar lunar Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. va prezenta în paralel operatorilor de transport feroviar implicati documentele rezultate pe baza calculului metodologiei prevăzute în anexa nr. 6.

 

CAPITOLUL VI

Alte dispozitii

ARTICOLUL 11

Tarife pentru activităti conexe

 

(1) Lista completă a denumirii tarifelor pe anul 2007 ce pot fi percepute de C.F.R. - S.A. de la operatorii de transport feroviar, pentru activitătile conexe activitătii de transport feroviar, este prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se aprobă conform prevederile Hotărârii Guvernului nr. 581/1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 12

Tarif pentru circulatia trenurilor pe sectiile neinteroperabile închiriate

 

(1) Tariful de conducere operativă a circulatiei trenurilor pe sectiile neinteroperabile închiriate pe anul 2007, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 27/2004 pentru aprobarea conditiilor de închiriere de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor părti din infrastructura feroviară neinteroperabilă, precum si de gestionare a acestora, cu modificările si completările ulterioare, are următoarele valori, fără TVA:

- pentru trenurile de călători: 0,95 lei/tren-statie;

- pentru trenurile de marfă: 3,75 lei/tren-statie.

(2) Tariful prevăzut la alin. (1) se aplică pentru punctele de sectionare prevăzute cu impiegati de miscare si/sau revizori de ace (acari).

 

ARTICOLUL 13
Pachetul minim social

 

Lista completă a trenurilor de călători pe anul 2007 care reprezintă pachetul minim social care face obiectul contractelor de servicii publice este prevăzută în anexa nr. 5.

 

ARTICOLUL 14

 

Emiterea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice sectorului feroviar, reglementare care trebuie să fie corelată cu toate tipurile de activităti prestate si cu dotarea actuală cu mijloace de tractiune si transport, este obligatorie pentru toti operatorii care exploatează, pe bază de contract de acces, infrastructura feroviară publjcă, pe segmentele de transport călători si marfă.

 

ARTICOLUL 15

Alte prevederi

 

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul act aditional.

 

ANEXA Nr. 1

la actul aditional

 

INDICATORII DE CALITATE Sl PERFORMANTĂ

privind functionarea infrastructurii feroviare pe anul 2007

 

 

 

Indicator

U.M.

Prevederi 2007

1.0. Infrastructura feroviară

 

 

Retea (lunginea retelei)

linii-km

10.844

Lungimea desfăsurată a liniilor

linii-km

20.280

Statii si halte de miscare

număr

1.020

2.0. Personal

 

 

Total personal

 

29.600

3.0. Tren-km

 

 

3.1. Călători

mii. tren-km

68,22

3.2. Marfă

mii. tren-km

24,65

Total

mii. tren-km

92.87

4.0. Material rulant necesar - ecartament normal

 

 

4.1. Locomotive, rame si automotoare

bucată

68

4.2. Vagoane călători

bucată

96

4.3. Vagoane marfă

bucată

3.227

4.4. Vagoane pentru uzul administratiei

bucată

356

4.5. Macarale

bucată

26

4.6. Pluguri pentru zăpadă

bucată

46

4.7. Masini grele de cale

bucată

416

5.0. Indicatori privind performantele activitătii

 

 

5.1. Viteza tehnică

 

 

- marfă

km/h

43.73

- călători

km/h

53.51

5.2. Regularitatea

 

 

- marfă

minute întârziere 100 tren-km

1,6*)

- călători

minute întârziere 100 tren-km

1,9*)

5.3. Productivitatea

tren-km/nr. mediu personal

3.958,50


*) Modificarea acestui parametru este o consecintă a perturbărilor datorate calamitătilor naturale si a lucrărilor ce se execută pentru reabilitarea Coridorului IV paneuropean, pe tronsoanele Bucuresti Nord-Brasov, Bucuresti Băneasa-Constanta si Craiova-Calafat.

 

ANEXA Nr. 2

la actul aditional

 

2.1. Alocatiile pentru lucrările de reparatii la infrastructura feroviară publică în anul 2007

(mii lei, cu TVA)

 

TOTAL

Din care:

 

Buget stat/credit extern

Componenta locală

Subventii

75.000

75.000

0

Program TSSP

100.295

84.900

15.395

TOTAL ALOCAT

175.295

159.900

15.395

 

NOTĂ:

Program TSSP - program sectorial de sprijinire a transporturilor

 

2.1.1. Principalele lucrări de reparatii la infrastructura feroviară publică finantate din subventia pentru sustinerea infrastructurii de transport feroviar în anul 2007

 

Valoric (mii LEI, cu TVA)

Nr. crt.

Lucrarea

U.M.

Fizic

Valoric (mii LEI, cu TVA)

0

1

2

3

4

1.

Linii

2 km

30

28.000

2.

Poduri

buc.

11

12.000

3.

Terasamente

zone

6

3.000

4.

Tuneluri

buc.

10

17.000

5.

Instalatii SCB+IFTE

buc.

16

11.000

6.

Linii/instalatii/clădiri din statiile CF pentru CE

buc.

2

800

7.

Manipulări materiale în baze

-

-

970

8.

Expertiză/proiectare/asistentă tehnică

 

 

2.230

 

TOTAL

 

 

75.000

 

2.1.2. Principalele lucrări de reparatii/întretinere la infrastructura feroviară publică finantate prin programul TSSP (creditul extern + componenta locală) pentru sectorul feroviar în anul 2007

 

Nr.crt.

 

Lucrarea

 

U.M.

 

Fizic

 

Valoric (mii LEI, cu TVA)

Total

Creditul

Componenta extern locală

0

1

2

3

4

5

6

1.

Linii

km

60

84.000

71.030

12.970

2.

Poduri

buc.

60

5.150

4.360

790

3.

Terasamente

zone

37

3.500

2.960

540

4.

Instalatii SCB+IFTE

buc.

26

2.300

1.950

350

5.

Linii/instalatii/clădiri din statiile CF pentru CE

buc.

4

1.800

1.600

200

6.

Expertiză/proiectare/asistentă tehnică

-

 

3.545

3.000

545

 

TOTAL

-

-

100.295

84.900

15.395

 

2.2. Principalele lucrări de reparatii necesare la infrastructura feroviară pentru anul 2007

 

Nr. crt.

Indicatorul

Cantitatea

Valoric (mii LEI, cu TVA)

 

TOTAL INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ

678.000

 

 

 

A.

Reparatii la infrastructura feroviară publică -

 

 

 

 

 

Total, din care:

 

 

-

643.000

1.

Linii

 

 

300 km

355.000

2.

Poduri

 

 

96 bucăti

84.100

3.

Terasamente

 

 

88 zone

66.000

4.

Tuneluri

 

 

34 bucăti

88.000

5.

Instalatii SCB+IFTE

 

 

2 bucăti

36.000

6.

Linii/instalatii/clădiri din statiile CF pentru CE

 

 

2 bucăti

800

7.

Manipulări materiale în baze

 

 

 

2.700

8.

Expertiză/proiectare/asistentă tehnică

 

 

 

10.500

 

B. Reparatii la infrastructura feroviară privată -

 

 

 

 

Total, din care:

 

 

-

35.000

1.

Alte linii din statii si triaje

 

 

1,4 km

400

2.

Clădiri

 

 

29 bucăti

20.399

3.

Masini grele

 

 

25 bucăti

4.250

4.

Utilaje

 

 

11 bucăti

290

5.

Material rulant

 

 

20 bucăti

8.600

6.

Expertiză/proiectare/asistentă tehnică

 

 

 

1.061

 

ANEXA Nr. 3

la actul aditional

 

PRINCIPALELE LUCRĂRI

de reabilitare si modernizare a infrastructurii feroviare pe anul 2007

 

3.1. Fisa sintetică privind bugetul CNCF C.F.R. - S.A. pe anul 2007 în conformitate cu bugetul aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006*)

 

Bugetul de stat - Titlul VII - Alte transferuri

 

mii lei

Nr.crt.

Capitol / Obiectiv

program 2007

0

1

2

I

Transferuri interne

260,237

A

Programe cu finantare rambursabilă (componenta locala)

175,000

1

Proiect reabilitare c.f. Frontiera ungara-Curtici-Simeria (Împrumut BEI)

6,450

2

Reabilitare linie cale ferata Bucuresti-Constanta (JBIC ROM-P3/2001)

99,907

3

Proiect eliminarea efectelor inundatiilor (Împrumut BDCE)

11,861

4

Informatizare gări ALCATEL (Împrumut HG 1045/2004)

9,317

5

Informatizare gări SIEMENS (Împrumut HG835/2003)

13,949

6

Program sectorial de sprijinire a transporturilor (TSSP)

15,395

7

Proiect restructurare transporturi etapa a IlI-a (Impr. BIRD nr. 4757)

18,121

B

Programe ISPA - cheltuieli neeligibile

51,2371

a

Proiecte

30,060

1

ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - “Reabilitarea sectiunii Băneasa - Fetesti, de pe linia CF Bucuresti - Constanta”

14,000

2

ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - “Reabilitarea căii ferate Bucuresti - Brasov, sectiunea Câmpina - Predeal”

15,000

3

ISPA 2004/RO/16/P/PT/009 - Infrastructrură feroviară de acces la podul peste Dunăre de la Calafat - Vidin

53ol

4

ISPA 2005/RO/16/P/PT/002 - Constructia infrastr. feroviare afectate de inundatiile din luna iulie 2005 din jud. Vrancea, Bacău si Giurgiu

530

b

Alte cheltuieli: asistentă tehnică

21,177

1

ISPA 2001/RO/16/P/PA/008 - “Asistentă tehnică pentru reabil. liniei CF de la granita ungară până la Simeria”

177

2

ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor din domeniul feroviar pentru finantare din Fondul de Coeziune”

21,000

G

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

34,00o

c1

Componenta locală a împrumutului Efibanca - SECOL pentru terminarea lucrărilor la obiectivele de investitii “Linie nouă CF Vâlcele - Râmnicu Vâlcea “ si “Reabilitarea, consolidarea si suprafnăltarea zidurilor de sprijin în zona SHEN Portile de Fier 1”- total, din care:

2,00C

1

Linie nouă CF Vâlcele Râmnicu-Vâlcea

1,800

2

Consolidare terasamente în zona S.H.N. Portile de Fier 1

200

c2

Obiective de investitii în continuare

27,000

1

Modernizarea statiei CF Focsani la standarde europene

5,000

2

Electrificarea liniei de cale ferată Doaga-Tecuci-Barbosi, inclusiv Dispecerat pentru coordonarea activitătii de exploatare în Complexul C.F. Galati

3,941

3

Reconstructie pod Gura Lotrului km. 325+704, linia CF Piatra Olt - Podul Olt

12,158

4

Tunel la zi km. 352+850/970 si km. 353+006/024, linia CF Piatra Olt - Podu Olt

2,519

5

Modernizarea sistemului de telecomunicatii al SNCFR

3,382

c3

Alte cheltuieli de investitii

5,000


*) Fisa sintetică este reprodusă în facsimil.

 

Nr. crt

Capitol / Obiectiv

PROGRAM 1 2007

0

1

2

1

Elaborare SF, documentatii în vederea exproprierilor si alte studii aferente obiectivelor de investitii

5,000

II

INTRĂRI CREDITE EXTERNE din alte transferuri interne

650,191

A

Programe cu finantare rambursabilă

569,511

1

Proiect reabilitare c.f. Frontiera ungara-Curtici-Simeria (Impr. BEI)

70,610

2

Reabilitare linie cale ferata Bucuresti-Constanta (JBIC ROM-P3/2001)

353,881

3

Program sectorial de sprijinire a transporturilor (TSSP)

84,900

4

Proiect restructurare transporturi etapa a IlI-a (Imp. BIRD nr.4757)

60,120

C

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

80,68(1

ci

Împrumut Efibanca - SECOL pentru terminarea lucrărilor la obiectivele de investitii “Linie nouă CF Vâlcele -Râmnicu Vâlcea” si “Reabilitarea, consolidarea si supraînăltarea zidurilor de sprijin în zona SHENPortile de Fier 1” - total, din care:

80,68(1

1

Linie nouă CF Vâlcele-Râmnicu Vâlcea

72,612

2

Consolidare terasamente în zona SHN Portile de Fier 1

8,068

III

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

473,59fl

A

Programe PHARE si alte programe

30,023

a

Alte cheltuieli: asistentă tehnică (cheltuieli neeligibile)

30,023

1

PHARE 2004/016-772.03.14 - Subproiect 9 -”Consolidarea procesului de restructurare a căilor ferate române, partea aferentă CFR SA “ 9.2 - Asistentă tehnică pt mersul trenurilor pentru călători”

4,942

2

PHARE 2004/016-772.03.14 - Subproiect 9 -”Consolidarea procesului de restructurare a căilor ferate române, partea aferentă CFR SA “ 9.3 - Asistentă tehnică pt taxa pt accesul la infrastructura”

1,412

3

PHARE CES 2005- “Asistentă tehnică pt pregătirea unui studiu de fezabilitate si a documentatiei de licitatie pt reabilitarea de gări”

15,250

4

PHARE CES 2005- “Asistentă tehnică pt reabilitarea gării Bucuresti Nord”

3,971

5

PHARE CES 2005 - “Asistentă tehnică pentru lucrări de reabilitare pentru poduri si tunele de pe reteaua TEN -T feroviară”

2,859

6

PHARE CES 2006 - “Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea sigurantei traficului feroviar”

1,589

B

Programe ISPA - (cheltuieli eligibile)

436,548

a

Proiecte/obiective/programe

428,387

1

ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 - “Reabilitarea sectiunii Băneasa - Fetesti, de pe linia CF Bucuresti - Constanta”

292,390

2

ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 - “Reabilitarea căii ferate Bucuresti - Brasov, sectiunea Câmpina - Predeal”

135,997

1

Alte cheltuieli : asistentă tehnică

8,161

1

ISPA 2001/RO/16/P/PA/008 - “Asistentă tehnică pentru reabil. liniei CF de la granita ungară până la Simeria”

1,306

2

ISPA 2004/RO/16/P/PA/003 - “Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor din domeniul feroviar pentru finantare din Fondul de Coeziune”

6,855

C

Investitii ale agentilor economici cu capital de stat

2,471

1

PHARE 2004/016-772.03.14 - Subproiect 9 - “Consolidarea procesului de restructurare a căilor ferate române, partea aferentă CFR SA “9.1 - Asistentă tehnică pt aplicatia financiară pentru companiile de cale ferată: achizitie de echipamente IT”

2,471

 

Programe FEDER

4,554

1

Programe FEDER

4,5541

 

3.2. Lista proiectelor de modernizare si dezvoltare finantate prin credite externe rambursabile si nerambursabile ale C.F.R. - S.A., active sau care devin active în anul 2007

 

Proiect

 

Institutia finantatoare

 

Valoarea totală finantări externe aferentă C.F.R. - S.A

 

Intrări credite alocate pentru anul 2007

Componenta locală de la bugetul de stat aprobată pentru anul 2007

fonduri externe milioane EUR

echivalent mii lei

fonduri externe milioane EUR

echivalent mii lei

Reabilitarea liniei de cale ferată Câmpina - Predeal

Uniunea Europeană (fonduri ISPA nerambursabile)

149.614.328 EUR

38,53

135.997

4,25

15.000

Asistentă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granita ungară până la Simeria, localizată în judetele Arad si Hunedoara, precum si studii adiacente

Uniunea Europeană (fonduri ISPA nerambursabile)

600.000 EUR

0,37

1.306

0,05

177

Reabilitarea sectiunii Băneasa-Fetesti de pe linia Bucuresti - Constanta

Uniunea Europeană (fonduri ISPA nerambursabile)

231.729.441 EUR

82,83

292.390

3,97

14.000

Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor din domeniul feroviar pentru finantare din fondul de coeziune

Uniunea Europeană (fonduri ISPA nerambursabile)

19.465.000 EUR

1,94

6.855

5,95

21.000 !

Reconstructia infrastructurii rutiere si feroviare afectate de inundatii din judetele Vrancea, Giurgiu si Bacău

Uniunea Europeană (fonduri ISPA nerambursabile)

26.840.000 EUR (pentru calea ferată, memorandumul de finantare fiind comun CER. -SA cu AND)

 

 

0,15

530

Reabilitarea liniei de cale ferată Bucuresti- Constanta (sectiunea Fetesti-Constanta). Completare finantare

JBIC + DEXIA

25.635.000.000 JPY

100,24 EUR

353.881

28,30

99.907

Continuarea modernizării sistemelor de centralizare (Siemens)

ABNAMRO

45.000.000 EUR

12,18

43.030

3,95

13.949

Consolidarea procesului de restructurare a căilor ferate române

Uniunea Europeană (fonduri PHARE)

3.600.000 EUR

3,05

10.766,5

0,550

1.941,5

Continuarea modernizării sistemelor de centralizare (Alcatel-SEL)

BRD + DEXIA

60.000.000 EUR

12,56

44.340

2,64

9.317

Reabilitarea liniei de cale ferată Curtici- 1 Simeria

BEI 23.372

300.000.000 EUR

20,00

70.610

1,82

6.450

Proiectul de reabilitare a portiunilor din reteaua de drumuri si căi afectate de inundatiile din primăvara anului 2005 în România

BDCE

21.680.000 EUR

5,64 L

19.919

3,36

11.861

Proiectul de modernizare a retelei energetice feroviare

BERD

22.500.000 EUR

7,393

26.100

1,57

5.569

Modernizarea unor statii principale de cale ferată

Credit Suisse First Boston

60.000.000 USD

0*)

0*)

-

-

Proiect de restructurare a transporturilor

BIRD 4757

75.000.000 USD

21,09

60.120

6,35

18.121

Proiectul de reconstructie a liniei de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea si reabilitarea, consolidarea si supraînăltarea peretilor de sprijin ai liniei în regiunea SHEN Portile de Fier

London Forfaiting + Efibanca + HvB

138.000.000 USD

28,308

80.680

0,7

2.000

Finantare multianuală de lucrări la infrastructura feroviară, în completarea transferurilor bugetare cu această destinatie

BIRD 4282 (TSSP)

100.000.000 USD

29,78

84.900

5,4

15.395

TOTAL:

1.240.894,5

 

235.217,5

 

NOTĂ:

1 EUR = 3,53 lei

USD = 2,85 lei


*) Suma necesară pentru proiectul „Modernizarea unor statii principale de cale ferată” face parte din intrarea de credit alocată în octombrie 2006, având în vedere termenul de expirare a Împrumutului aferent proiectului în cauză.

 

ANEXA Nr.

 la actul aditional

 

LISTA COMPLETĂ A DENUMIRII TARIFELOR PE ANUL 2007

ce pot fi percepute de C.F.R. - S.A. de la operatorii de transport feroviar, pentru activitătile conexe activitătii de transport feroviar

 

1. Tarife de bază pentru întocmirea de trase

2. Tarif pentru emiterea legitimatiilor de călătorie (bilete, abonamente)

3. Tarif pentru completarea dosarelor comerciale

4. Tarif pentru depozitare pe terenurile C.F.R. - S.A.

5. Tarif suplimentar pentru falsa declarare a masei mărfii la expeditiile în vagoane, care depăseste sarcina pe osie, sarcina pe metru liniar sau capacitatea de încărcare a vagonului

6. Tarife suplimentare pentru nerespectarea sau modificarea programării utilizării traselor

7. Tarif pentru transporturi negabaritice care circulă în compunerea trenurilor de marfă

8. Tarif pentru transporturi lungi cu încărcătură comună pe două sau mai multe vagoane

9. Tarif pentru depăsirea sarcinii pe osie sau greutătii pe metru liniar

10. Tarif special pentru materii explozibile

11. Tarif pentru însotirea transporturilor exceptionale (negabaritice si/sau cu tonaj depăsit)

12. Tarif pentru tratarea transporturilor exceptionale

13. Tarif de stationare pe liniile C.F.R. - S.A. a materialului rulant care nu apartine C.F.R. - S.A.

14. Tarif pentru manevra pe liniile infrastructurii feroviare a vagoanelor care ss introduc/se scot din compunerea trenurilor

15. Tarife pentru examinarea si autorizarea personalului de exploatare

16. Tarif pentru accesul convoaielor de manevră pe infrastructura feroviară

17. Tarif pentru participarea personalului de exploatare al operatorilor economici la scoala personalului organizată de C.F.R. - S.A.

18. Tarif de rezervare a capacitătilor de infrastructură

 

ANEXA Nr. 5*)

la actul aditional

 

LISTA COMPLETĂ A TRENURILOR DE CĂLĂTORI

care reprezintă pachetul minim social pe anul 2007, care face obiectul contractelor de servicii publice

 

 

ANEXA Nr. 5*)

 la actul aditional

 

LISTA COMPLETĂ A TRENURILOR DE CĂLĂTORI

care reprezintă pachetul minim social pe anul 2007, care face obiectul contractelor de servicii publice

 

Sectii interoperabile

 

Trenuri cu circulatie regulată

 

Nr. crt.

Ruta de circulatie

Distanta (km.)

Rang tren

Regim de

circulatie

Nr. Zile circ/an

Nr. tren/Zi

Tren km/Zi

(col 2xcol 6)

Tren km/an

(col 5xcol 7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

1

Acâs Hm. - Sărmăsag

22.50

personal

Z

365

1

22.50

8,212.50

 

 

 

 

Total

 

1

22.50

8.212.50

2

Adjud - Bacău

58.20

personal

Z

365

5

291.00

106,215.00

 

 

 

 

Total

 

5

291.00

106,215.00

3

Adj ud - Comanesti

74.60

IC

Z

365

2

149.20

54,458.00

 

 

 

 

Total

 

2

149.20

54.458.00

4

Adjud - Iasi via Roman

216.10

accelerat

Z

365

2

432.20

157,753.00

 

 

 

 

Total

 

2

432.20

157,753.00

5

Adjud - Mărăsesti

25.70

personal

Z

365

1

25.70

9,380.50

 

 

 

 

Total

 

1

25.70

9380.50

6

Adjud - Pascani

142.20

personal

Z

365

3

426.60

155,709.00

 

 

 

 

Total

 

3

426.60

155,709.00

7

Adjud - Ploiesti Sud

184.80

personal

Z

365

 

184.80

67,452.00

 

 

 

 

Total

 

 

184.80

67,452.00

8

Alunu Hm. - Băbeni

40.60

personal

Z

365

3

121.80

44,457.00!

 

 

 

 

Total

 

3

121.80

44.457.00

9

Alunu Hm. - Râmnicu Vâlcea

60.20

personal

Z

365

3

180.60

65,919.001

 

 

 

 

Total

 

3

180.60

65.919.001

10

Arad - Chisineu Cris

47.50

personal

Z

365

2

95.00

34,675.001

 

 

 

 

Total

 

2

95.00

34,675.001

 

Arad - Curtici

17

personal

Z

365

12

204.00

74,460.00

11

 

 

personal

E

261

2

34.00

8,874.00

 

 

 

 

Total

 

14

238.00

83334.001

12

Arad - Lokoshaza via Curtici

17.00

international

Z

365

4

68.00

24,820.001

 

 

 

 

Total

 

4

68.00

24,820.001

13

Arad - Oradea

120.60

personal

Z

365

3

361.80

132,057.001

 

 

 

 

Total

 

3

361.80

132,057.001

 

Arad - Săvârsin

84.20

personal

Z

365

2

168.40

61,466.001

14

 

 

personal

D

313

1

84.20

26,354.60

 

 

 

personal

B

313

1

84.20

26,354.601

 

 

 

 

Total

 

4

336.80

114,175.201

15

Arad - Sântana

23.50

personal

Z

365

13

305.50

111,507.501

 

 

 

 

Total

 

13

305.50

111,507.501

16

Arad - Simeria

157.40

personal

Z

365

8

1,259.20

459,608.001

 

 

 

 

Total

 

8

1,259.20

459.608.001

17

Arad - Teius

230.10

personal

Z

365

2

460.20

167,973.001

 

 

 

 

Total

 

2

460.20

167.973.001

 

Continuarea în pagina a 2-a