MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 517         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 august 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            239. - Lege privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitătilor de cult

 

            710. - Decret pentru promulgarea Legii privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitătilor de cult

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            743. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

            750. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum judetean situat în judetul Prahova

 

            751. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Mihesu de Câmpie, judetul Mures

 

            752. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în judetul Mures

 

            753. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în comuna Mogos, judetul Alba

 

            754. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor sectoare de drum judetean situate în comuna Bicaz, judetul Maramures

 

            755. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum judetean situat în comuna Posaga, judetul Alba

 

            756. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea unor consilii locale

 

            757. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Constanta

 

            758. - Hotărâre privind aprobarea realizării de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

 

            759. - Hotărâre privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

 

            768. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunelor Goruia si Ciudanovita, judetul Caras-Severin

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            207. - Decizie privind încetarea, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Costel Dorin Todor, secretar general al Ministerului Justitiei

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitătilor de cult

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - (1) Imobilele aflate în proprietatea statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, care au fost atribuite în folosintă gratuită cultelor religioase după data de 1 ianuarie 1990, pot fi transmise fără plată în proprietatea unitătilor de cult detinătoare, în conditiile prezentei legi.

            (2) Prin unitate de cult detinătoare se întelege centrul de cult sau unitatea locală de cult recunoscut, care detine în folosintă gratuită unul sau mai multe imobile atribuite cu acest titlu după 1 ianuarie 1990, în vederea desfăsurării unei activităti specifice cu caracter de continuitate.

            (3) Prin imobile, în întelesul prezentei legi, se întelege atât terenurile atribuite în folosintă, după 1 ianuarie 1990, în vederea edificării de locasuri de cult sau de clădiri cu destinatie administrativă, educatională, de asistentă socială si a anexelor acestora, cât si clădirile împreună cu terenul aferent primite, după 1 ianuarie 1990, pentru realizarea de către culte a unor activităti spirituale, administrative, educationale, de asistentă socială.

            (4) În cazul imobilelor pentru care există cereri de restituire în curs de solutionare, transmiterea dreptului de proprietate către unitătile de cult se poate face numai după clarificarea regimului lor juridic.

Art. 2. - (1) În vederea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilelor atribuite în folosintă, unitătile de cult vor depune la titularul dreptului de proprietate câte o cerere pentru fiecare imobil.

(2) Cererea va fi însotită de copia legalizată a actului de atribuire în folosintă gratuită a imobilului si trebuie să cuprindă următoarele date:

a) datele de identificare a solicitantului;

b) datele necesare identificării cadastrale a imobilului si adresa la care este situat;

c) descrierea imobilului, suprafata construită, suprafata construită desfăsurată, suprafata terenului etc.

(3) În cazul imobilelor din domeniul privat al statului atribuite în folosintă gratuită prin hotărâre a Guvernului, cererile se vor adresa către Guvernul României -Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor.

Art. 3. - (1) Cererile de transmitere a dreptului de proprietate se solutionează în termen de 60 de zile de la data înregistrării, prin hotărâre.

(2) În situatia în care în momentul atribuirii imobilul se afla în domeniul public, prin hotărâre se va aproba si trecerea acestuia în domeniul privat al statului sau al unitătii administrativ-teritoriale, potrivit legii.

(3) Hotărârea de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate adoptată în temeiul prezentei legi se comunică unitătii de cult care a făcut cererea.

(4) Actul de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate se încheie în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, dreptul de proprietate putând fi înscris în cartea funciară. Actele prin care cultele religioase recunoscute devin titulare ale dreptului de proprietate sunt scutite de taxă de timbru.

(5) În cazul în care cererea de transmitere în proprietate este respinsă, o nouă cerere poate fi formulată după trecerea unui termen de minimum un an de la data depunerii primei cereri.

Art. 4. - (1) Imobilele dobândite în conditiile prezentei legi nu pot fi înstrăinate si nu li se poate schimba destinatia timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

(2) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) atrage nulitatea absolută a actului de transmitere a proprietătii si repunerea în situatia anterioară.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitupa României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCÃROIU

 

Bucuresti, 12 iulie 2007.

Nr. 239.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitătilor de cult

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitătilor de cult si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 710.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dolj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor mentionate la art. 1.

            Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor prevăzute la art. 1, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dolj, îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei st finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 743.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

Nr. crt.

Adresa constructiei care se transmite

Nr. de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică la care se află în administrare constructia

Caracteristicile tehnice ale constructiei

1.

Sopron Localitatea Bechet, judetul Dolj

37.194

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dolj

Suprafata construită = 150 m2

Suprafata desfăsurată = 202 m2

Valoarea de inventar = 45 lei

2.

Garaj Localitatea Gângiova, judetul Dolj

37.201

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dolj

Suprafata construită = 30 m2

Suprafata desfăsurată = 44 m2

Valoarea de inventar = 5 lei

3.

Casă (poartă) Localitatea Gângiova, judetul Dolj

37.202

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dolj

Suprafata construită = 6 m2

Suprafata desfăsurată = 8 m2

Valoarea de inventar = 5 lei

4.

Ghetărie Localitatea Calafat, str. Traian nr. 49, judetul Dolj

37.191

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Dolj

Suprafata construită = Suprafata desfăsurată = 8 m2

Valoarea de inventar = 2 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum judetean situat în judetul Prahova

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum judetean situat în judetul Prahova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 750.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în cateaoria functională a drumurilor comunale a unui drum iudetean situat în iudetul Prahova

 

Nr. crt.

Indicativul si denumirea drumului

Pozitia kilometrică (origine-destinatie)

Lungimea (km)

Provenienta

1.

DC 158

km 0+000 - km 4+800 repartizat astfel: km 0+000 - km 3+400 în proprietatea publică a comunei Măneciu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măneciu; km 3+400 - km 4+800 în proprietatea publică a comunei Cerasu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Cerasu

4,800

Drum judetean DJ 239 DN 1 A (Măneciu-Pământeni) - DJ 230 (Cerasu)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza administrativ-teritorială

a comunei Mihesu de Câmpie, judetul Mures

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Mihesu de Câmpie, judetul Mures, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 751.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor vicinale situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Mihesu de Câmpie, judetul Mures, care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Nr.crt.

Indicativul  drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice (origine-destinatie)

Lungimea (km)

Provenienta

1.

DC 107 A

Răzoare-Cretesti-Stefanca

0+000 - 2+000 0+000 - 3+600

2,000 3,600

Drum vicinal Drum vicinal

2.

DC 107 B

Mihesu de Câmpie (DJ 151) - Morut-Răzoare

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale

a unui drum vicinal situat în judetul Mures

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în judetul Mures, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Parteal, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 752.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului vicinal situat în judetul Mures care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale

 

Indicativul drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice (origine-destinatie)

Lungimea (km)

Provenienta

DC24B

Satul Poenita - satul Beu

0+000 - 2+180

2,180

Drum vicinal

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în comuna Mogos, judetul Alba

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă încadrarea unui drum vicinal situat în comuna Mogos, judetul Alba, în categoria functională a drumurilor comunale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 753.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în comuna Mogos, judetul Alba

 

Indicativul drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice (origine-destinatie)

Lungimea (km)

Provenienta

DC 225

Mogos (DJ 107 I - 52+500) - Valea Tupilor

0+000 - 5+000

5,000

DJ107I

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor sectoare de drum judetean situate în comuna Bicaz, judetul Maramures

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumuritor comunale a unor sectoare de drum judetean situate în comuna Bicaz, judetul Maramures, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian Davidé

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 754.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unor sectoare de drum judetean situate în comuna Bicaz, judetul Maramures

 

Indicativul drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice (origine-destinatie)

Lungimea (km)

Provenienta

DC 96

Giurtelec-Stina

16+550-19+800; 23+300 - 28+500

8,450

DJ 196 A limită judet Satu Mare-Corni- Bicaz- limită judet Satu Mare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unul drum judetean situat în comuna Posaga, judetul Alba

 

            Îîn temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumuritor comunale a unui drum judetean situat îrr comuna Posaga, judetul Alba, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si nr. 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 755.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum judetean situat în comuna Posaga, judetul Alba

 

Indicativul drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice (origine-destinatie)

Lungimea (km)

Provenienta

DC 204

Posaga - Posaga de Jos

0+000 - 3+000

3,000

DJ 750F: DN 75 - Posaga de Jos

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea unor consilii locale

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea unor consilii locale, în scopul constituirii stocurilor pentru acordarea de ajutor populatiei aflate în zonele calamitate.

            Art. 2. - Patrimoniul Ministerului Apărării se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor mobile transmise potrivit prevederilor art. 1.

            Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul internelor st reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 756.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile, proprietate privată a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării în

administrarea unor consilii locale

 

Nr.

crt.

Denumirea bunurilor

U/M

Cantitatea

(buc.)

Persoana juridică

de la care se

transmit bunurile

Persoana juridică

la care se

transmit bunurile

Pret

unitar

- lei -

Valoarea

- lei -

1.

Cort comandament 5,2 x 5,2

cpl.

2

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

852,83

1.705,66

2.

 

 

1

U.M. 01178/SMFT

Rast, judetul Dolj

3.642,4

3.642,4

3.

 

 

1

 

 

3.769,2

3.769,2

4.

 

 

1

 

 

3.000,0

3.000,0

5.

 

 

1

 

 

4,0

4,0

6.

 

 

2

 

 

3,96

7,92

7.

 

 

2

 

 

4,04

8,08

8.

 

 

3

Ministerul Apărării, U.M. 01266/SMFT

Consiliul Local al Comunei Negoi, judetul Dolj

3,97

11,91

9.

 

 

16

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

4.054,5

64.872

10.

 

 

13

U.M. 01348/SMFT

Spantov, judetul Călărasi

153

1.989

11.

 

 

1

 

 

3.521

3.521

12.

 

 

7

Ministerul Apărării, U.M. 01802/SMFA

 

221,09

1.547,64

13.

 

 

8

Ministerul Apărării, U.M. 01929/SMFA

 

1.500,0

12.000,0

14.

 

 

5

Ministerul Apărării,

 

701,9

3.509,48

15.

 

 

10

U.M. 01961/SMFA

 

3,97

39,7

16.

 

 

6

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

9,7

58,2

17.

 

 

8

U.M. 01877/SMFA

Chiselet, judetul Călărasi

3.642,4

29.139,2

18.

 

 

14

Ministerul Apărării, U.M. 01912/SMFA

Consiliul Local al Comunei Mănăstirea, judetul Călărasi

364,24

5.099,36

19.

Cort comandament 5,2 x 5,2

cpl.

10

Ministerul Apărării, U.M. 02241/CLÎ

Consiliul Local al Comunei Spantov, judetul Călărasi

3,97

39,7

20.

Cort grupă 4 x 4

cpl.

12

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

675,0

8.100,0

21.

 

 

6

U.M. 01047/SMFT

Cârna, judetul Dolj

270,0

1.620

 

 

 

5

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

1.053,0

5.265,0

22.

 

 

5

U.M. 02296/CLÎ

Chiselet, judetul Călărasi

4.443,18

22.215,9

23.

 

 

2

 

 

624,0

1.248,0

24.

 

 

3

 

 

1.657,88

4.973,64

25.

 

 

3

 

 

8,36

25,08

26.

 

 

17

 

Consiliul Local al Comunei

160,0

2.720,0

27.

 

 

6

 

Spantov, judetul Călărasi

121,29

727,74

28.

 

 

2

 

 

290,0

580,0

29.

 

 

8

 

Consiliul Local al Comunei

177,08

1.416,64

30.

 

 

17

 

Chiselei judetul Călărasi

121,29

2.061,93

31.

Cort 4,90 x 4,90

 

14

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

0,03

0,39

32.

 

 

1

U.M. 01068/CLÎ

Rosia de Amaradia, judetul Gorj

1,37

1,37

33.

Cort 3,60 x 3,60

 

1

Ministerul Apărării, U.M. 01178/SMFT

Consiliul Local al Comunei Rast, judetul Dolj

1.493,6

1.493,6

34.

 

 

2

Ministerul Apărării, U.M. 01266/SMFT

Consiliul Local al Comunei Negoi, judetul Dolj

2,14

4,28

35.

 

 

30

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

429,0

12.870,0

36.

 

 

2

U.M. 02296/CLÎ

Chiselet, judetul Călărasi

10,14

20,28

37.

 

 

26

 

Consiliul Local al Comunei

311,2

8.091,2

38

 

 

7

 

Mănăstirea, judetul Călărasi

473,01

3.311,07

39.

 

 

17

 

 

1.248,0

21.216,0

40.

 

 

24

 

Consiliul Local al Comunei

311,2

7.468,8

41.

 

 

26

 

Spantov, judetul Călărasi

380,0

9.880,0

 

 

Nr.

crt.

Denumirea bunurilor

U/M

 

Cantitatea

(buc.)

 

Persoana juridică

de la care se

transmit bunurile

Persoana juridică

la care se

transmit bunurile

Pret

unitar

- lei -

Valoarea

- lei -

 

42.

Saltea umplută cu deseu textil

buc.

28

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

25,84

723,52

43.

 

 

50

U.M. 01047/SMFT

Goicea, judetul Dolj

13,57

678,5

44.

 

 

232

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

13,57

3.148,24

45.

 

 

25

U.M. 01178/SMFT

Rast, judetul Dolj

64,46

1.611,5

46.

Saltea umplută cu deseu textil

 

30

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

24,53

735,9

47.

 

 

130

U.M. 01178/SMFT

Rast, judetul Dolj

15,9

2.067,0

48.

 

 

70

 

 

17,468

1.222,76

49.

 

 

100

 

 

31,47

3.147

50.

Saltea umplută cu deseu textil

buc.

101

Ministerul Apărării, U.M. 01178/SMFT

Consiliul Local al Comunei Măcesu de Sus, judetul Dolj

13,57

1.370,57

51.

 

 

73

Ministerul Apărării, U.M. 01266/SMFT

Consiliul Local al Comunei Negoi, judetul Dolj

20,86

1.522,78

52.

 

 

44

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

12,8

563,2

53.

 

 

6

U.M. 01375/SMFT

Râfov, judetul Prahova

0,39

2,34

54.

 

 

130

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

22,14

2.878,68

55.

 

 

100

U.M. 01068/CLÎ

Rosia de Amaradia, judetul Gorj

22,14

2.214,37

56.

Cearsaf pânză

buc.

104

Ministerul Apărării, U.M. 01178/SMFT

Consiliul Local al Comunei Rast, judetul Dolj

2,73

283,92

57.

 

 

28

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

12,02

336,56

58.

 

 

22

U.M. 01375/SMFT

Râfov, judetul Prahova

15,83

348,26

59.

Pernă umplută cu deseu textil

buc.

220

Ministerul Apărării, U.M. 01178/SMFT

Consiliul Local al Comunei Rast, judetul Dolj

3,94

866,8

60.

 

 

50

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

4,54

227

61.

Fată pernă

buc.

50

U.M. 01375/SMFT

Râfov, judetul Prahova

1,10

55

62.

Pătură lână

buc.

243

Ministerul Apărării, U.M. 01178/SMFT

Consiliul Local al Comunei Rast, judetul Dolj

9,71

2.359,53

63.

 

 

50

Ministerul Apărării, U.M. 01375/SMFT

Consiliul Local al Comunei Râfov, judetul Prahova

5,18

259

64.

 

 

100

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

0,06

6,0

65.

 

 

81

U.M. 01497/CLÎ

Rosia de Amaradia, judetul

3,08

249,48

66.

 

 

79

 

Gorj

18,26

1.442,54

67.

Pat metalic

buc.

50

Ministerul Apărării, U.M. 01375/SMFT

Consiliul Local al Comunei Râfov, judetul Prahova

69,3

3.465

68.

Pat metalic

buc.

130

Ministerul Apărării, U.M. 01068/CLÎ

Consiliul Local al Comunei Rosia de Amaradia, judetul Gorj

68,0

8.840,0

69.

Felinar vânt

buc.

25

Ministerul Apărării, U.M. 01178/SMFT

Consiliul Local al Comunei Rast, judetul Dolj

0,54

13,5

70.

Bucătărie rulantă auto seria 55 l

cpl.

1

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

29.500

29.500

71.

Cratită 50 l fără capac

buc.

2

U.M. 01348/SMFT

Spantov, judetul Călărasi

29,12

58,24

72.

Cratită 20 l fără capac

buc.

1

 

 

79,62

79,62

73.

Oală 501 cu capac

buc.

1

 

 

0,11

0,11

74.

Oală 50 I fără capac

buc.

2

Ministerul Apărării,

Consiliul Local al Comunei

28,26

56,52

75.

Ciubăras aluminiu a 5 kg

buc.

1

U.M. 01348/SMFT

Spantov, judetul Călărasi

13,27

13,27

76.

Strecurătoare

buc.

1

 

 

1,66

1,66

77.

Capac inox nr. 45

buc.

2

 

 

14,48

28,96

78.

Marmită izotermă spate

buc.

300

Ministerul Apărării,

 

176,9

53.070,0

79.

Castroane inox

buc.

2.200

U.M. 01035/CLÎ

 

4,3

9.449,22

 

TOTAL VALOARE:

 

 

 

 

 

382.181,89

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului si în administrarea

Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Constanta

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă modificarea datelor de identificare si a valorii de inventar ale bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor- Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Constanta, înregistrate la pozitiile cu nr. M.F. 39.547 si 39.548 din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, conform prevederilor anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CÃLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 757.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE SI VALOAREA DE INVENTAR

ale bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Constanta, înregistrate la pozitiile cu nr. M.F. 39.547 si 39.548

din anexa nr. 26 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Ordonator principal de credite

16.277.408

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

2. Ordonator secundar de credite

 

-

3. Ordonator tertiar de credite

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

4.707.706

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Constanta

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr.

M.F.

Cod de clasifi-

 

care

Denumire

Date de identificare

Adresa

Anul dobân dini/

 

dării in folosintă

Valoarea de

 

inventar (în lei)

Situafia juridică

Concesiune/ închiriat/

Dat cu titlu gratuit

Tip

bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Baza legală

În

administrare/ concesiune

39.547

82.906

Clădire

laborator

sanitar-veterinar si anexe

Se = 1.088,64 m2;

P+1;

Sd = 1.425,81 m2

S.teren

total =

5.752 m2

S.C.

Carmeco

SA; S.C. Auto Sud Constanta

Tara:

România,

judetul Constanta; municipiul Constanta, Sos. Mangaliei nr.78

1964

1.279.272

H.G. 477/1990;

Plan de amplasament

si delimitare a corpului de proprietate nr. 4.930/16.02.2006, emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Constanta

În

administrare

 

Imobil

39.548

82.906

Clădire

clinică

veterinară

Se = 654,63 m2;

P+2;

Sd = 2.618,52 m2

S.teren

total =

5.752 m2

S.C.

Carmeco

SA; S.C. Auto Sud Constanta

Tara:

România,

judetul Constanta; municipiul Constanta, Sos. Mangaliei nr.78

1997

986.484

H.G. 477/1990;

Plan de amplasament

si delimitare a corpului de proprietate nr. 4.930/16.02.2006, emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Constanta

În

administrare

 

Imobil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă realizarea de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă, pentru sediul central si unitătile care functionează în subordinea acestei autorităti.

            Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si unitătile care functionează în subordinea acesteia împreună cu Serviciu) de Telecomunicatii Speciale vor emite normele tehnice privind modul de utilizare a retelei constituite potrivit prevederilor art. 1.

            Art. 3. - Se autorizează Serviciul de Telecomunicatii Speciale să achizitioneze serviciile de buclă locală, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, si să gestioneze reteaua constituită conform cerintelor beneficiarului.

            Art. 4. - Modul de recuperare a costurilor pentru serviciilr de buclă locală, precum si orice alte detalii se stabilesc prin protocol comun, încheiat între Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, fiecare dintre unitătile care functionează în subordinea acesteia si Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Clauzele protocolului se pot renegocia anual, la cererea uneia dintre părti.

            Art. 5. - (1) Costurile pentru serviciile de buclă locală achizitionate potrivit art. 3 se recuperează de Serviciul de Telecomunicatii Speciale din bugetul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al unitătilor care functionează în subordinea acesteia.

            (2) Cu sumele rezultate în urma acestei activităti, încasate în cadrul aceluiasi exercitiu financiar, se reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul interimar al comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

László Borbély

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 758.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

 

            Având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale Regulamentului nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, ale Regulamentului Consiliului nr. 1.084/2006 de instituire a Fondului de Coeziune, ale Regulamentului nr. 1.081/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul Social European, ale Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 în care se stabilesc prevederile generale cu privire la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune si pentru implementarea Regulamentului nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului pentru Fondul European de Dezvoltare Regională si ale Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitătii Europene, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 56 alin. (4) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de Coeziune st de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, sub Obiectivul Convergentă.

            (2) Regulile stabilite în prezenta hotărâre sunt aplicabile cheltuielilor realizate din asistenta comunitară, precum si din cofinantarea natională a operatiunilor - din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice si private.

            (3) Termenii program operational, axă prioritară, autoritate de management, organism intermediar, comitet de monitorizare, beneficiar, operatiune, proiect generator de venituri au întelesul prevăzut în Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 si în Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.

            (4) În întelesul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:

            a) instrumente structurale (denumite în continuare fonduri) reprezintă asistenta financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, denumit în continuare FEDR, Fondului social european, denumit în continuare FSE, si Fondului de coeziune, denumit în continuare FC;

b) contract de finantare reprezintă documentul juridic prin care se acordă asistenta financiară nerambursabilă aferentă unei operatiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operational si care stabileste drepturile si obligatiile părtilor;

c) cheltuieli generale de administratie reprezintă cheltuielile efectuate pentru functionarea de ansamblu a beneficiarului si care nu pot fi atribuite direct unei anumite activităti din cadrul operatiunii. Lista tipurilor de cheltuieli cuprinse în această categorie se elaborează de fiecare autoritate de management si se aprobă prin ordin comun al ministrului coordonator al autoritătii de management si al ministrului economiei si finantelor, potrivit art. 13;

d) costuri directe eligibile reprezină costurile care pot fi atribuite unei anumite activităti individuale din cadrul operatiunii si pentru care poate fi demonstrată legătura cu activitatea în cauză.

Art. 2. - (1) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii cu caracter general, fără a încălca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 si art. 5 alin. (2):

a) să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 si 31 decembrie 2015, dacă autoritatea de management nu decide altfel prin contractul de finantare;

b) să fie însotită de facturi, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate si identificate;

c) să fie în conformitate cu prevederile contractului de finantare încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru si în numele acesteia, pentru aprobarea operatiunii, cu respectarea art. 54(5) si art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

d) să fie conformă cu prevederile legislatiei nationale si comunjtare.

(2) În cazul operatiunilor supuse ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 87 din Tratatul privind Uniunea Europeană, conditiilor pe care trebuie să le îndeplinească o cheltuială pentru a fi eligibilă, prevăzute în prezenta hotărâre, li se adaugă si prevederile nationale si comunitare specifice ajutorului de stat aplicabil, în măsura în care acestea sunt mai stricte decât prevederile prezentei hotărâri.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a) si b), cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, iar cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiară sunt eligibile în conformitate cu prevederilor art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 si ale art. 43-46 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.

Art. 3. - Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a) si în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (2) lit. c) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, contributia în natură poate fi considerată cheltuială eligibilă, în conformitate cu prevederile art. 2, dacă îndeplineste si următoarele conditii specifice:

a) contributia este de natura terenului, clădirilor, echipamentelor, materialelor;

b) contributia în natură sub formele prevăzute la lit. a) este considerată contributie proprie a beneficiarului si nu trebuie să depăsească cumulativ 20% din totalul contributiei beneficiarului stabilite prin contractul de finantare;

c) obiectul contributiei în natură sub formele prevăzute la lit. a) nu trebuie să fi fost achizitionat prin intermediul unor finantări comunitare nerambursabHe;

d) în cazul terenului, clãdirilor si echipamentelor, valoarea este certificată de un evaluator independent autorizat;

e) în cazul clădirilor si echipamentelor, acestea trebuie să facă parte integrantă si inseparabilă din rezultatul operatiunii;

f) în cazul terenurilor si clădirilor, acestea trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdictii si să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de solutionare la instantele judecătoresti;

g) respectă prevederile art. 12 lit. e).

Art. 4. - Prin exceptie de la prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă prevederile aplicabile de la art. 2 si îndeplineste următoarele conditii specifice:

a) bunul amortizabil nu a fost achizitionat prin intermediul unor finantări comunitare nerambursabile;

b) amortizarea este calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) amortizarea este eligibilă exclusiv pentru perioada de finantare a operatiunii, conform prevederilor contractului de finantare;

d) costul de achizitie al bunului amortizabil nu a fost declarat drept cheltuială eligibilă si respectă prevederile art. 11(3) pct. (c) din Regulamentul nr. 1.081/2006 al Parlamentului European si al Consiliului;

e) valoarea amortizării poate fi evaluată si auditată.

Art. 5. - (1) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 2 si dacă sunt alocate proportional operatiunii, în conformitate cu metoda elaborată de autoritatea de management si prevăzută în contractul de finantare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul granturilor finantate din FSE, cheltuielile generale de administratie declarate în mod forfetar sunt eligibile dacă se bazează pe costuri reale si în procent de până la 20% din costurile directe eligibile ale operatiunii.

Art. 6. - (1) Costul achizitiei de teren fără constructii este eligibil în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale operatiunii, dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2 si următoarele conditii specifice:

a) costul de achizitie al terenului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piată;

b) operatiunea nu beneficiază de finantare din FSE, cu exceptia cazurilor în care se aplică prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) si ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotărâre.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), procentul de eligibilitate poate fi mai mare în cazuri exceptionale si justificate, pentru operatiunile de protectie a mediului care beneficiază de finantare din FEDR, dacă:

a) achizitia de teren a fost făcută în conformitate cu decizia autoritătii de management, asa cum este prevăzut în contractul de finantare;

b) achizitia este făcută de către sau în numele unei institutii publice;

c) terenul este utilizat pentru destinatia stabilită, pe perioada din contractul de finantare.

(3) în cazul în care se achizitionează o clădire în scopul demolării acesteia si utilizării terenului, în scopul atingerii obiectivelor operatiunii, cheltuiala cu achizitia clădirii, pentru a fi eligibilă, trebuie să îndeplinească prevederile alin. (1) si, după caz, prevederile alin. (2).

Art. 7. - Costul de achizitie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se află constructia, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2 si ale art. 6 alin. (3), precum si următoarele conditii specifice:

a) operatiunea nu beneficiază de finantare din FSE, cu exceptia cazurilor în care se aplică prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) si ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotărâre;

b) imobilul nu a beneficiat de finantări comunitare nerambursabile în ultimii 10 ani pentru constructie sau reabilitare;

c) costul de achizitie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirmă că valoarea acestuia nu excede valoarea de piată si că imobilul respectă conditiile tehnice prevăzute în legislatia natională.

Art. 8. - Cheltuielile pentru locuinte sunt eligibile numai pentru operatiunile care beneficiază de finantare din FEDR, cu respectarea prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre, ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului si ale art. 47 din Regulamentul Comisiei nr. 1.828/2006.

Art. 9. - (1) Cheltuielile realizate de către beneficiar care intervin în proiectarea, monitorizarea si managementul operatiunii sunt eligibile dacă îndeplinesc prevederile art. 2 si se pot încadra în una dintre următoarele categorii:

a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislatiei nationale, în vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementării activitătilor eligibile ale operatiunii sau rezultă din aplicarea legislatiei comunitare specifică instrumentelor structurale;

b) sunt aferente unor studii si/sau analize solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, în numele si pentru autoritatea de management, în scopul acordării asistentei financiare nerambursabile;

c) sunt necesare în procesul de achizitii publice pentru activitătile eligibile ale operatiunii;

d) sunt efectuate pentru managementul si/sau monitorizarea operatiunii pe parcursul perioadei de implementare, aferente activitătilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrării.

(2) În cazul contractării managementului proiectului, contractorul trebuie să furnizeze organelor de audit si control toate informatiile necesare legate de activitătile subcontractate.

Art. 10. - (1) În cazul proiectelor generatoare de venituri, cheltuielile eligibile se calculează de autoritatea de management în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006.

(2) În cazul proiectelor generatoare de venituri pentru care cheltuielile eligibile nu au putut fi calculate, conform prevederilor alin. (1), beneficiarul are obligatia rambursării sumelor deduse sau returnate bugetului Uniunii Europene de către Autoritatea de certificare si plată, conform prevederilor art. 55 pct. 3 si 4 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006.

Art. 11. - În cazul leasingului financiar, astfel cum este definit în Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 90/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cheltuielile utilizatorului de leasing sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 2 si următoarele conditii specifice:

a) obiectul contractului de leasing respectă prevederile din contractul de finantare;

b) utilizatorul de leasing este beneficiarul operatiunii;

c) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing si sunt justificate de documente contabile;

d) valoarea maximă eligibilă nu depăseste valoarea de piată a bunului care face obiectul contractului de leasing;

e) ratele de leasing sunt eligibile exclusiv pentru perioada de finantare a operatiunii.

Art. 12. - Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

a) taxa pe valoarea adăugată;

b) dobânda si alte comisioane aferente creditelor;

c) cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;

d) dezafectarea centralelor nucleare;

e) achizitia de echipamente, mobilier, autovehicule, infrastructură, teren si alte imobile, pentru operatiunile care beneficiază de finantare din FSE, cu exceptia cazurilor în care se aplică prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 3 alin. (7) si ale art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotărâre;

f) cheltuielile pentru locuinte, pentru operatiunile care beneficiază de finantare din FSE si FC;

g) achizitia de echipamente second-hand;

h) amenzi, penalităti si cheltuieli de judecată;

i) costurile pentru operarea obiectivelor de investitii.

Art. 13. - (1) În conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, autoritătile de management stabilesc liste cu cheltuielile eligibile, având în vedere continutul programului operational gestionat si prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, ale art. 7 alin. (3) si art. 8 din Regulamentul nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului si ale art. 3 alin. (7) si art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006.

(2) Listele prevăzute la alin. (1) vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului coordonator al autoritătii de management si al ministrului economiei si finantelor.

(3) Autoritatea de management poate stabili reguli mai stricte decât prevederile prezentei hotărâri, prin ordin comun, potrivit alin. (2).

(4) În vederea verificării si confirmării eligibilitătii cheltuielilor efectuate pentru realizarea unei operatiuni, autoritatea de manaaement stabileste Droceduri specifice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 759.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunelor Goruia si Ciudanovita, judetul Caras-Severin

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunelor Goruia si Ciudanovita, judetul Caras-Severin, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 17 iulie 2007.

Nr. 768.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunelor Goruia si Ciudanovita, judetul Caras-Severin

 

Indicativul drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice (origine-destinatie)

Lungimea (km)

Provenienta

DC 139

Goruia (DJ 581)-Ciudanovita (DJ 573)

0 + 000 - 4+000

4,000 km

Drum agricol

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Costel Dorin Todor, secretar generat al Ministerului Justitiei

 

            Având în vedere demisia domnului Costel Dorin Todor din functia de secretar general al Ministerului Justitiei, începând cu data de 1 august 2007, înregistrată sub nr. 5/3.978/CPT din 20 iulie 2007,

            în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 97 lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

            primul-ministru emite prezenta decizie.

            Articol unic. - Începând cu data de 1 august 2007, încetează, la cerere, raporturile de serviciu ale domnului Costel Dorin Todor, secretar general al Ministerului Justitiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 31 iulie 2007.

Nr. 207.