MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 281         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 aprilie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 337 din 3 aprilie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 348 din 3 aprilie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 353 din 3 aprilie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

377. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 550/1996 privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Bucuresti, în administrarea Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

 

378. - Hotărâre privind finantarea unor manifestări cultural-artistice si de diplomatie publică organizate de către Ministerul Afacerilor Externe cu prilejul Zilei Europei, în perioada aprilie-mai 2007

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 337 din 3 aprilie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

                    

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marinela Mincă - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, exceptie ridicată de Doru Gabriel Ciobanu în Dosarul nr. 3.302/2006 al Judecătoriei Focsani.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, apreciind că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 21 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.302/2006, Judecătoria Focsani a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Doru Gabriel Ciobanu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt în contradictie cu prevederile constitutionale ale art. 24, precum si cu cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în măsura în care nu se recoltează două probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, deoarece prelevarea unei singure probe îl privează de dreptul la apărare si de posibilitatea de a discuta în contradictoriu probele pe baza cărora a fost trimis în judecată.

Judecătoria Focsani apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare a Curtii, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 79 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002.

Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 si, ulterior, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, dispozitiile art. 79 alin. (3) si (4) fiind preluate, de principiu, de prevederile art. 87 alin. (4) si (5). De asemenea, în temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 20 septembrie 2006, dispozitiile de lege criticate au intrat în vigoare la data de 1 decembrie 2006.

Din examinarea sustinerilor autorului exceptiei se constată însă că acesta critică, în realitate, numai prevederile alin. (5) al art. 87 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, potrivit cărora „Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autoritătii competente, aflat în timpul desfăsurării probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune recoltării probelor biologice sau testării aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani”.

Asa fiind, Curtea urmează să se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006.

În motivarea exceptiei se invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 24 privind dreptul la apărare. Se invocă, de asemenea, încălcarea art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa asupra constitutionalitătii textului de lege criticat, cu prilejul analizării art. 79 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, în raport de prevederile art. 24 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate si în prezenta cauză. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 765 din 7 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 noiembrie 2006, Curtea a statuat că „dreptul la un proces echitabil si dreptul la apărare nu sunt lezate prin textul de lege criticat, întrucât cel în cauză are deplina libertate de a uza, fără nicio îngrădire, de toate garantiile ce caracterizează aceste drepturi”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii, cele statuate prin decizia mentionată îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

De asemenea, Curtea constată că prevederile art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 nu se referă la efectuarea unei singure recoltări de probe, asa cum sustine autorul exceptiei, ci sintagma folosită este aceea de „recoltarea probelor biologice”, ceea ce nu limitează numărul acestora la o singură probă.

De altfel, astfel cum rezultă din considerentele încheierii de sedintă, inculpatul a fost testat cu aparatul alcooltest, apoi a fost condus la o unitate medicală unde i s-a recoltat numai o probă biologică în vederea stabilirii alcoolemiei, deoarece a refuzat a doua probă biologică. Or, câtă vreme inculpatul, care este si autorul exceptiei de neconstitutionalitate, a refuzat a doua recoltare de probe biologice, invocarea neefectuării a două recoltări de probe biologice nu face altceva decât să evidentieze culpa acestuia.

Cât priveste discutarea în contradictoriu a probelor administrate, inculpatul avea posibilitatea, în momentul în care i s-a adus la cunostintă materialul de urmărire penală, să facă obiectiunile pe care le considera necesare, în temeiul prevederilor Codului de procedură penală.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Doru Gabriel Ciobanu în Dosarul nr. 3.302/2006 al Judecătoriei Focsani.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 aprilie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 348

din 3 aprilie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă – procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Romică Drăghescu în Dosarul nr. 2.257/CM/2007 al Tribunalului Gorj - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă, considerând că autorul exceptiei solicită o completare a textului de lege criticat, ceea ce nu este de competenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 ianuarie 2007, Tribunalul Gorj - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor ârt. 272 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Romică Drăghescu cu prilejul solutionării actiunii civile având ca obiect cererea formulată de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva - Directia Silvică Gorj pentru obligarea autorului exceptiei de neconstitutionalitate la restituirea sumei încasate necuvenit de la angajator.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 272 alin. (1) din Codul muncii sunt contrare principiilor statului de drept si al suprematiei Constitutiei, încălcând, în acelasi timp, si dispozitiile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie si la dreptul părtilor la un proces echitabil. Pentru ca aceste aspecte neconstitutionale să fie înlăturate, consideră că textul ar trebui să fie redactat în sensul că „Salariatul care a încasat de la angajator o sumă care ulterior s-a constatat irevocabil, după epuizarea tuturor căilor extraordinare de atac (recurs, contestatie în anulare si revizuire) că este nedatorată, este obligat să o restituie”.

Tribunalul Gorj - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, întrucât, în cauză, restituirea sumei se poate pretinde după ce caracterul nedatorat al acesteia a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât autorul exceptiei se rezumă, în esentă, la consideratii în legătură cu lipsa din continutul textului de lege atacat a unor prevederi în sensul pe care îl doreste, precum si la opinia cum ar trebui modificat textul de lege respectiv, pe baza interpretării pe care o dă textului actual, aspecte care excedează controlului Curtii Constitutionale.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional, având în vedere că instituirea obligatiei salariatului de a restitui suma încasată nedatorat de la angajator nu împiedică părtile interesate să apeleze la instantele judecătoresti si să se prevaleze de toate garantiile care conditionează procesul echitabil. De asemenea, arată că acest text de lege nu contine norme contrare principiului suprematiei Constitutiei ori trăsăturilor si valorilor supreme ale statului român.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2)', ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea lir. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 272 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora „Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie”.

În opinia autorului exceptiei, datorită caracterului său incomplet, textul de lege criticat contravine prevederilor art. 1 alin. (3) si (5) si ale art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, referitoare la statul de drept si la obligativitatea respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, respectiv la accesul liber la justitie si la dreptul părtilor la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei nu critică, în realitate, continutul normativ al textului de lege criticat, respectiv stabilirea obligatiei salariatului de a restitui suma încasată necuvenit de la angajator, ci consideră că acest text ar trebui să fie completat cu precizarea că obligatia de restituire există numai după ce, în mod irevocabil si în urma epuizării tuturor căilor extraordinare de atac, s-a stabilit că suma încasată nu a fost datorată.

Potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”si, prin urmare, exceptia de neconstitu­tionalitate este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 272 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Romică Drăghescu în Dosarul nr. 2.257/CM/2007 al Tribunalului Gorj - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 aprilie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 353

din 3 aprilie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, exceptie ridicată de Organizatia Judeteană a Uniunii Civice Maghiare - Magyar Polgâri Szovetseg, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, în Dosarul nr. 152/268/R/2007 al Tribunalului Harghita - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent informează Curtea că autorul exceptiei a depus la dosarul cauzei o cerere de amânare, motivată prin imposibilitatea de prezentare la acest termen a avocatului ales, mentionând că urmează să depună acte doveditoare în acest sens până la termenul următor.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii de amânare, aceasta nefiind temeinic justificată.

Deliberând asupra cererii formulate, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992 si al art. 156 din Codul de procedură civilă, Curtea respinge cererea.

Având cuvântul asupra exceptiei, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia, arătând că, prin Decizia nr. 325/2004, Curtea s-a mai pronuntat asupra textelor de lege criticate, constatând, pentru argumentele acolo expuse, că acestea sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea nr. 1 din 30 ianuarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 152/268/R/2007, Tribunalul Harghita - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale. Exceptia a fost ridicată de Organizatia Judeteană a Uniunii Civice Maghiare - Magyar Polgâri Szovetseg, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, într-o cauză având ca obiect solutionarea unui recurs împotriva unei sentinte prin care s-a respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu prezenta exceptie de neconstitutionalitate si s-a respins contestatia la legea electorală, formulată de autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 7 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 67/2004 contravin prevederilor art. 16, art. 36 si ale art. 37 din Constitutie, în măsura în care sintagmele „listă de membri”, „lista membrilor” sau „lista”, continute de acestea, sunt interpretate în sensul de listă actualizată pentru alegerile locale din data de 4 februarie 2007 a membrilor organizatiilor minoritătilor nationale, altele decât cele prevăzute în art. 7 alin. (2) din Legea nr. 67/2004. Autorul exceptiei arată că instanta de fond a respins ca probă în dosar lista membrilor Uniunii Civice Maghiare - Magyar Polgâri Szovetseg, întocmită cu prilejul alegerilor locale din 2004, pe motiv că nu este actualizată, asa cum impune Legea nr. 67/2004. În opinia autorului, o asemenea interpretare „încalcă dispozitiile constitutionale” referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, dreptul la vot si dreptul de a fi ales, consacrate în normele constitutionale invocate. Consideră că, pentru identitate de ratiune, aceeasi interpretare ar trebui să impună aceleasi obligatii atât partidelor politice, cât si aliantelor nationale, aliantelor electorale si organizatiilor minoritare care au reprezentantă în Parlament, asa cum este U.D.M.R. „Mai mult, Legea nr. 67/2004 nu prevede modalitatea în care se face dovada reprezentării în Parlament, după cum nu prevede în mod explicit nici obligatia de a prezenta liste actualizate de către organizatiile minoritătilor nationale.” Interpretarea corectă a dispozitiilor legale criticate este, în opinia sa, aceea că listele prezentate biroului electoral de circumscriptie nu trebuie să fie actualizate de fiecare dată când se organizează alegeri locale, verificarea corectitudinii acestora revenind fie biroului electoral de circumscriptie, fie instantei de judecată dacă există o contestatie la lista de candidaturi.

Tribunalul Harghita - Sectia civilă opinează în sensul neconstitutionalitătii dispozitiilor art. 7 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 67/2004 fată de prevederile art. 16 din Constitutie, privind egalitatea în drepturi a cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. Arată, în acest sens, că se creează un tratament privilegiat în favoarea organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale parlamentare, prevăzute de art. 7 alin. (2) din lege, care pot depune candidaturi fără prezentarea listei de membri, fată de celelalte organizatii ale minoritătilor nationale extraparlamentare, care trebuie să depună listă de membri în conditiile stabilite de textele legale criticate si care în acest mod sunt discriminate. Apreciază totodată că aceste texte nu respectă prevederile art. 16 alin. (4) din Constitutie, potrivit cărora, în conditiile aderării României la Uniunea Europeană, cetătenii Uniunii care îndeplinesc cerintele legii organice au dreptul de a alege si de a fi alesi în autoritătile administratiei publice locale. Impunerea unor conditii suplimentare pentru participarea la alegerile locale a organizatiilor minoritătilor nationale extraparlamentare, chiar reglementate prin lege, echivalează cu restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti într-un mod contrar normelor art. 53 din Constitutie. O asemenea restrângere nu poate fi necesară într-o societate democratică, ci, dimpotrivă, este discriminatorie. Mai mult, prin aplicarea art. 7 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 67/2004 se încalcă si prevederile art. 120 din Constitutie, referitoare la principiul autonomiei locale, întrucât organizatiile minoritătilor nationale ar trebui să prezinte la biroul electoral o listă cu membrii care domiciliază în alte unităti administrativ-teritoriale si care nu ar putea deveni potentiali alegători ai acestei formatiuni din simplul motiv că nu domiciliază în acea localitate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 7 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 67/2004 sunt constitutionale si invocă în acest sens Decizia nr. 146/2005 a Curtii Constitutionale. În esentă, arată că textele legale criticate sunt în deplină concordantă cu prevederile art. 16 alin. (1) si ale art. 62 alin. (2) din Constitutie, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Parlament nefiind privilegiate sub aspectul depunerii candidaturilor pentru consiliile locale, întrucât acestea au îndeplinit conditii mult mai severe pentru a accede în Parlament.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 7 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 29 martie 2004, al căror continut este următorul:

„(3) Pot depune candidaturi si alte organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale legal constituite, care prezintă la Biroul Electoral Central o listă de membri. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 15% din numărul total al cetătenilor care la ultimul recensământ s-au declarat ca apartinând minoritătii respective.

(4) Dacă numărul membrilor necesari pentru îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (3) este mai mare de 25.000 de persoane, lista membrilor trebuie să cuprindă cel putin 25.000 de persoane domiciliate în cel putin 15 din judetele tării si în municipiul Bucuresti, dar nu mai putin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judete si pentru municipiul Bucuresti.

(5) Lista membrilor se întocmeste pe localităti si pe judete si trebuie să cuprindă: denumirea organizatiei, numele si prenumele membrilor, data nasterii, adresa, denumirea, seria si numărul actului de identitate, semnăturile acestora, precum si numele si prenumele persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declaratie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii membrilor.”

În motivarea exceptiei autorul acesteia invocă dispozitiile constitutionale ale art. 16 - „Egalitatea în drepturi”, art. 36 - „Dreptul de vot” si ale art. 37 - „Dreptul de a fi ales”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii prevederilor art. 7 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 67/2004 aceasta s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 325 din 14 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 21 octombrie 2004, când acelasi autor ca si în cazul de fată a ridicat aceeasi exceptie, cu o motivare asemănătoare. Analizând criticile de neconstitutionalitate referitoare la aspectul numărului membrilor organizatiei apartinând minoritătii nationale legal constituite si al dispersiei lor în teritoriu pentru a figura pe lista de membri depusă la Biroul Electoral Central, în vederea participării la alegeri, prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie invocate si în acest dosar, Curtea Constitutională, respingând exceptia, a retinut cu acel prilej că „din cuprinsul art. 7 alin. (3), (4) si (5) al legii rezultă că acesta este chiar în sensul dispozitiilor constitutionale ale art. 37, referitoare la «Dreptul de a fi ales», dispozitii care precizează limitele dreptului si conditiile care trebuie îndeplinite de cei care doresc să candideze”. De asemenea, în legătură cu posibilitatea stabilită de textele criticate, în sensul depunerii de candidaturi de către organizatiile legal constituite ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale pentru participarea la alegerile locale, a retinut că această prevedere reprezintă tocmai respectarea principiului egalitătii între cetăteni, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, iar nu încălcarea lui, asa cum pretinde autorul exceptiei.

Întrucât fată de considerentele si solutia pronuntată prin Decizia nr. 325/2004, la care s-a făcut referire, nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii în materie, cele retinute de instanta de contencios constitutional cu acel prilej se mentin si în prezenta cauză.

În plus, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor art. 36 din Constitutie - „Dreptul de vot”. Or, Curtea Constitutională constată că aceste norme nu au incidentă în cauză, întrucât textele de lege criticate nu pun în discutie dreptul de vot al cetătenilor.

Totodată, Curtea retine că sustinerile de neconstitutionalitate formulate vizează aspecte de interpretare si aplicare a dispozitiilor de lege supuse examinării, acestea fiind considerate ca fiind contrare Legii fundamentale în măsura în care prin anumite sintagme continute de acestea, referitoare, în esentă, la lista de membri a unor organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale legal constituite, necesară la organizarea alegerilor autoritătilor administratiei publice locale, se întelege lista actualizată a membrilor acelei organizatii. Potrivit opiniei autorului exceptiei, din cuprinsul textelor criticate nu rezultă în mod explicit o asemenea obligatie, astfel că o interpretare corectă a acestora nu poate fi decât în acest sens. Or, Curtea constată că aceste sustineri nu pot fi retinute, întrucât nu au valoarea unor reale critici de neconstitutionalitate, aspectele privind

operatiunile de interpretare si aplicare a dispozitiilor legale aplicabile într-un litigiu revenind în exclusivitate instantelor de judecată competente, potrivit legii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (3), (4) si (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, exceptie ridicată de Organizatia Judeteană a Uniunii Civice Maghiare - Magyar Polgâri Szovetseg, cu sediul în Odorheiu Secuiesc, în Dosarul nr. 152/268/R/2007 al Tribunalului Harghita - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 aprilie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

praf. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 550/1996 privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Bucuresti, în administrarea Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 550/1996 privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Bucuresti, în administrarea Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Imobilul, proprietate a statului, compus din constructie si terenul aferent, situat în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 133-135, sectorul 1, identificat potrivit anexei, se transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în administrarea Companiei Nationale «Posta Română» - S.A.”

2. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

„DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate a statului, care se transmite în administrarea Companiei Nationale «Posta Română» - S.A.”

Art. II. - Se constată că la data adoptării Hotărârii Guvernului nr. 550/1996 privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Bucuresti, în administrarea Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, imobilul situat în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 133-135, sectorul 1, care face obiectul acesteia, nu avea destinatie publică si nu era afectat vreunui uz sau interes public.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 377.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea unor manifestări cultural-artistice si de diplomatie publică organizate de către Ministerul Afacerilor Externe cu prilejul Zilei Europei, în perioada aprilie-Ornai 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a unor manifestări cultural-artistice si de diplomatie publică cu prilejul Zilei Europei, în perioada aprilie-mai 2007.

Art. 2. - Manifestările cultural-artistice si de diplomatie publică prevăzute la art. 1 sunt finantate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2007, în limita sumei de 2.000 mii lei, pentru asigurarea finantării următoarelor categorii de cheltuieli:

a) deplasarea, diurna si cazarea participantilor la evenimente;

b) publicitate, materiale promotionale, informare, invitatii;

c) închirierea spatiilor, a unor echipamente tehnice sau a unor instrumente;

d) actiuni de protocol, reprezentare si receptie;

e) remuneratiile colaboratorilor si onorariile artistilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Minai Cioroianu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 378.