MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 278         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 aprilie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

27. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

371. - Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

372. - Hotărâre pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

373. - Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

374. - Hotărâre pentru aprobarea modelului stampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, â modelului buletinului de vot, a listelor electorale si a proceselor-verbale care vor fi folosite la referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

375. - Hotărâre privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia pentru referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

170. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrate din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

 

Lista asociatiilor si fundatiilor cu personalitate juridică, care primesc subventii de la bugetul local al municipiului Adjud, judetul Vrancea, pentru anul 2007, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ

privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

Având în vedere imperativul asigurării diminuării costurilor generate de organizarea referendumului national si termenul foarte scurt rămas până la data desfăsurării referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României,

tinând cont de deficientele constatate în procesul de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, precum si de lipsa reglementărilor în domeniul finantării campaniei referendumului national pentru demiterea Presedintelui României,

toate acestea vizând interesul public si constituind o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Presedintii birourilor electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti sunt stabiliti de către presedintele tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti, după caz, în cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorti.”

2. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) Presedintii birourilor electorale de circumscriptie ale municipiilor, oraselor si comunelor sunt stabiliti de către presedintele tribunalului judetean, în cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorti.

(22) Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare sunt stabiliti de către presedintele tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti, după caz, cu cel putin 7 zile înainte de ziua referendumului, prin tragere la sorti.”

3. Alineatul (1) al articolului 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Desemnarea delegatilor partidelor politice, potrivit art. 24, este obligatorie si se comunică în scris presedintelui Biroului Electoral Central, în cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului.”

4. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc trei alineate noi, alineatele (11), (12) si (13), cu următorul cuprins:

„(11) Desemnarea delegatilor partidelor politice în birourile electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti, potrivit art. 26 alin. (1), este obligatorie si se comunică în scris presedintelui biroului electoral de circumscriptie al judetului sau al municipiului Bucuresti, în cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului.

(12) Desemnarea delegatilor partidelor politice în birourile electorale de circumscriptie ale municipiilor, oraselor si comunelor, potrivit art. 26 alin. (1), este obligatorie si se comunică în scris presedintelui biroului electoral de circumscriptie al judetului sau al municipiului Bucuresti, în cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului.

(13) Desemnarea delegatilor partidelor politice în birourile electorale ale sectiilor de votare, potrivit art. 26 alin. (1), este obligatorie si se comunică în scris presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, cu cel putin 3 zile înainte de ziua referendumului.”

Art. II. - În tot cuprinsul Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare, prin sintagma „partide politice reprezentate în Parlament” se întelege „partide politice parlamentare si organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului”.

Art. III. - (1) Finantarea campaniei pentru referendum se face în conditiile cap. IV din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, atât pentru partidele politice parlamentare, cât si pentru Presedintele suspendat al României, căruia i se aplică regimul unui candidat independent.

(2) Controlul finantării campaniei referendumului national pentru demiterea Presedintelui României se realizează de către Curtea de Conturi, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 27.

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea măsurilor pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru coordonarea si urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în legislatia în vigoare în domeniul referendumului, care revin Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si prefectilor si primarilor, pentru referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României se constituie Comisia Tehnică Centrală, în componenta prevăzută în anexa nr. 1.

(2) La sedintele Comisiei Tehnice Centrale pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, ai Clubului Român de Presă, ai altor institutii ale administratiei publice centrale interesate, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor va stabili modul de asigurare a mijloacelor materiale si financiare necesare pentru buna organizare si desfăsurare a referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României.

Art. 3. - Ministerul Justitiei va lua măsuri pentru întocmirea, în termen util, a listelor cuprinzând magistrati sau alti juristi care pot fi desemnati, potrivit legii, ca presedinti, loctiitori ai acestora sau ca membri ai birourilor electorale.

Art. 4. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative va asigura ordinea si linistea publică în toate localitătile tării, pe întreaga perioadă a campaniei pentru referendum si, în mod deosebit, în ziua votării, precum si în zilele care premerg si succed acestei zile.

(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Ministerul Apărării asigură paza sectiilor de votare si a dosarelor întocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscriptie judeteană, la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si paza pe timpul tipăririi, transportului si depozitării buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votării.

(3) Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Apărării, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerul Sănătătii Publice, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, Ministerul Transporturilor, precum si alte institutii centrale competente dispun măsurile necesare pentru organizarea de sectii de votare pe lângă căminele de studenti si elevi, institutiile de sănătate si ocrotire socială, pe nave si platforme marine si asigură dotarea acestora cu cele necesare exercitării dreptului de vot.

Art. 5. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, selectează si prelucrează datele privind cetătenii cu drept de vot, tipăreste si pune la dispozitia primarilor listele electorale permanente actualizate, în două exemplare, si copii de pe acestea, în trei exemplare.

Art. 6. - (1) Institutul National de Statistică va asigura numărul de statisticieni, informaticieni si personal tehnic auxiliar, dotarea necesară cu echipamente si tehnică de calcul si programele de prelucrare a datelor pentru efectuarea operatiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor referendumului.

(2) Institutul National de Statistică va organiza instruirea conducerilor directiilor regionale si judetene de statistică privind participarea specialistilor statisticieni, informaticieni si a personalului auxiliar la efectuarea operatiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor referendumului.

Art. 7. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, Ministerul Sănătătii Publice vor dispune măsurile necesare pentru a pune la dispozite autoritătilor administratiei publice locale spatii corespunzătoare în unitătile din subordine, în vederea organizării de sectii de votare, precum si pentru sprijinirea cu personal din subordine a operatiunilor tehnice la sectiile de votare.

Art. 8. - Ministerul Sănătătii Publice va lua măsurile necesare pentru asigurarea asistentei medicale la birourile electorale.

Art. 9. - Ministerul Afacerilor Externe organizează si dotează sectiile de votare din străinătate ale României, furnizează, în timp util, datele necesare pentru numerotarea acestora si stabileste necesarul de timbre autocolante pentru sectiile de votare din străinătate.

Art. 10. - (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se constituie, în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al prefectului, comisii tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti, în componenta prevăzută în anexa nr. 2, cu atributii în coordonarea si urmărirea îndeplinirii sarcinilor autoritătilor administratiei publice locale, prevăzute în legislatia în domeniul referendumului.

(2) La sedintele comisiei tehnice pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, ai Clubului Român de Presă, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.

(3) Pentru urmărirea si solutionarea operativă a problemelor curente din circumscriptia electorală, pe lângă comisia tehnică se constituie un grup tehnic de lucru, condus de un subprefect, format din specialisti desemnati de conducătorii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Din grupul tehnic de lucru fac parte si 2-3 specialisti din aparatul consiliilor judetene si institutiilor prefectului.

(4) În perioada în care îsi desfăsoară activitatea în cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia sunt degrevati de sarcinile de serviciu.

(5) Conditiile materiale necesare în vederea functionării grupului tehnic de lucru se asigură prin grija prefectului. Salariile si celelalte drepturi bănesti cuvenite salariatilor delegati în grupul tehnic de lucru se achită de institutiile de la care acestia provin.

Art. 11. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative organizează, în termen de cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instruirea prefectilor si subprefectilor cu privire la organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României.

(2) Prefectii organizează în cel mai scurt timp posibil instruirea primarilor si a secretarilor comunelor, oraselor si municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării si desfăsurării în bune conditii a referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României.

(3) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prefectii comunică structurilor teritoriale ale Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor numerotarea si delimitarea sectiilor de votare, în scopul întocmirii copiilor de pe listele electorale permanente.

(4) Prefectii stabilesc un grafic de distributie a buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votării, în functie de asigurarea conditiilor de păstrare în conditii de sigurantă a acestora, cu respectarea prevederilor legale.

(5) În perioada desfăsurării procesului electoral Ministerul Internelor si Reformei Administrative asigură sprijin de specialitate institutiilor prefectului si primarilor, în vederea realizării la termen si în conditii corespunzătoare a sarcinilor ce le revin în organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României.

Art. 12. - (1) Secretariatul General al Guvernului asigură sediul corespunzător desfăsurării activitătii Biroului Electoral Central.

(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative asigură dotarea tehnică, materială si personal în aparatul de lucru al Biroului Electoral Central.

(3) Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarii asigură sediile, dotarea acestora, precum si conditii corespunzătoare pentru functionarea birourilor electorale de circumscriptie judetene si al municipiului Bucuresti.

Art. 13. - (1) Comisiile tehnice judetene si a municipiului Bucuresti informează săptămânal Comisia Tehnică Centrală, în legătură cu stadiul pregătirii si organizării referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României.

(2) Comisia Tehnică Centrală informează săptămânal Guvernul în legătură cu stadiul îndeplinirii actiunilor privind pregătirea si organizarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României.

Art. 14. - În ziua referendumului, primarii si viceprimarii vor fi prezenti la sediul primăriei, prin rotatie, si vor asigura permanenta functionării compartimentelor si serviciilor din aparatul propriu în vederea solutionării oricăror probleme care pot apărea în derularea votării.

Art. 15. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Minai Cioroianu

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 371.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei Tehnice Centrale

 

Presedinte:

Ministrul Internelor si Reformei Administrative

Membri:

- Secretarul de stat pentru relatia cu institutiile prefectului din Ministerul Internelor si Reformei Administrative - coordonator

- Secretarul de stat sef al Departamentului Ordine si Sigurantă Publică din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

a) Reprezentanti, la nivel de secretar de stat, ai:

- Secretariatului General al Guvernului

- Ministerului Economiei si Finantelor

- Ministerului Afacerilor Externe

- Ministerului Apărării

- Ministerului Justitiei

- Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului

- Ministerului Culturii si Cultelor

- Ministerului Transporturilor

- Ministerului Sănătătii Publice

- Institutului Nationaf de Statistică

- Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

b) reprezentanti ai:

- Agentiei Nationale de Presă „Rompres”

- S.C. Electrica - S.A.

- Societătii Nationale de Televiziune

- Societătii Nationale de Radiodifuziune

 

NOTĂ:

Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei Tehnice Centrale vor fi asigurate de ministrul internelor si reformei administrative.

Componenta nominală a Comisiei Tehnice Centrale se stabileste prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, pe baza propunerilor înaintate de conducătorii ministerelor si ai celorlalte institutii/societăti mentionate.

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENTA

Comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti

 

- Prefectul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;

- un subprefect;

- secretarul judetului, respectiv secretarul general al municipiului Bucuresti;

- directorul executiv al directiei regionale/judetene de statistică;

- directorul general al directiei generale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a finantelor publice;

- inspectorul-sef al inspectoratului judetean de politie (pentru municipiul Bucuresti, directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti);

- seful biroului judetean sau al municipiului Bucuresti de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor;

- seful serviciului public comunitar judetean de evidenta persoanelor;

- inspectorul-sef al inspectoratului de jandarmi judetean (pentru municipiul Bucuresti, directorul general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti);

- inspectorul general al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

- directorul executiv al autoritătii de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

- reprezentantul teritorial al S.C. Electrica - S.A.;

- corespondentul teritorial al Agentiei Nationale de Presă „Rompres”.

 

NOTĂ:

Lucrările de secretariat tehnic ale comisiei tehnice judetene sunt asigurate de personal din cadrul institutiei prefectului.

Componenta nominală a comisiei tehnice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se stabileste de către prefect, prin ordin.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare desfăsurării referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 372.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC

pentru realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

Nr. cri.

Termenul de realizare a actiunii (text de lege)

Descrierea actiunii

Autoritatea

sau persoana care realizează actiunea

Modalitatea de realizare a actiunii

0

1

2

3

4

1.

19 aprilie 2007

Aprobarea propunerii de suspendare a Presedintelui României

Parlamentul

Hotărârea Parlamentului nr. 20/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 265/2007

2.

[art. 15 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 3/20001]

Stabilirea datei referendumului national si aducerea la cunostintă publică a acesteia

Parlamentul

Prin hotărâre, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1, si prin presă, radio si televiziune

3.

La data aducerii la cunostintă publică a datei referendumului - 24 aprilie 2007

[art. 30 alin. (1) din Legea nr. 3/20001]

Începerea campaniei pentru referendum

 

 

4.

Cu 2 zile înainte de tragerea la sorti

[art. 31 alin. (2) din Legea nr. 373/2004]

Anuntarea datei la care se va efectua tragerea la sorti a celor 7 judecători ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie care vor face parte din Biroul Electoral Central

Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie

Publicarea în presa scrisă si audiovizuală; anuntarea în scris a partidelor politice parlamentare

5.

În cel mult 48 de ore de la data stabilirii zilei referendumului

[art. 26 alin. (3)-(5) din Legea nr. 3/2000]

Întocmirea si transmiterea la presedintele tribunalului a listei cuprinzând alti juristi decât judecătorii si procurorii, care nu fac parte din niciun partid politic, precum si a listei cu alte persoane decât juristi, dintre care urmează să fie desemnati presedintii birourilor electorale de circumscriptie si presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare

Prefectii

 

6.

Cu cel putin 24 de ore înainte de tragerea la sorti

[art. 33 alin. (2) din Legea nr. 373/2004]

Aducerea la cunostintă publică a datei la care se va efectua tragerea la sorti a presedintilor birourilor electorale de circumscriptie

Presedintii tribunalelor

Publicarea în presa scrisă si audiovizuală

7.

Până la data constituirii Biroului Electoral Central, respectiv a birourilor electorale de circumscriptie si a birourilor electorale ale sectiilor de votare; cel mai târziu 26 aprilie 2007

[art. 111 alin. (2) din Legea nr. 373/2004]

Asigurarea sediului si dotarea Biroului Electoral Central, respectiv pentru birourile electorale de circumscriptie si birourile electorale ale sectiilor de votare

Guvernul, prefectii, presedintii consiliilor judetene, primarii

 

8.

în termen de cel mult 3 zile de la data stabilirii zilei referendumului: cel mai târziu 26 aprilie 2007

[art. 24 alin. (2) din Legea nr. 3/2000]

Desemnarea celor 7 judecători ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie în Biroul Electoral Central

Presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie

Prin tragere la sorti dintre judecătorii în exercitiu ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie

9.

În termen de cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului: cel mai târziu 26 aprilie 2007 [art. 26 alin. (2) din Legea nr. 3/2000]

Stabilirea presedintilor birourilor electorale de circumscriptie

Presedintii tribunalelor

Prin tragere la sorti

10.

În termen de cel mult 24 de ore de la desemnarea celor 7 judecători ai Înaltei Curti de Casatie si Justitie în Biroul Electoral Central: cel mai târziu 27 aprilie 2007

[art. 24 alin. (3) din Legea nr. 3/2000]

Alegerea presedintelui Biroului Electoral Central

Membrii Biroului Electoral Central

Prin vot secret

11.

În termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului: cel mai târziu 28 aprilie 2007

[art. 17 alin. (2) din Legea nr. 3/2000]

Reactualizarea listelor electorale permanente

Primarii si serviciile de evidentă informatizată a persoanei

 

12.

În termen de cel mult 24 de ore de la înregistrarea întâmpinării

[art. 19 alin. (1) din Legea nr. 3/2000]

Pronuntarea asupra întâmpinărilor împotriva omisiunilor, înscrierilor gresite si oricăror erori din listele electorale

Primarii, împreună cu serviciile de evidentă informatizată a persoanei

Prin dispozitie

13.

În termen de cel mult 48 de ore de la  înregistrarea contestatiei

[art. 19 alin. (2) din Legea nr. 3/2000]

Solutionarea contestatiilor îndreptate împotriva dispozitiilor de pronuntare asupra întâmpinărilor împotriva omisiunilor, înscrierilor gresite si oricăror erori din listele electorale

Judecătoria

Prin hotărâre

14.

În termen de cel mult 24 de ore de la pronuntare

[art. 19 alin. (2) din Legea nr. 3/2000]

Comunicarea hotărârii persoanelor interesate

Judecătoria

 

15.

În termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului: cel mai târziu 28 aprilie 2007

[art. 27 alin. (1) si alin. (11) din Legea nr. 3/2000]

Desemnarea delegatilor partidelor politice reprezentate în Parlament în Biroul Electoral Central si în birourile electorale de circumscriptie

Partidele politice reprezentate în Parlament

Comunicare scrisă

16.

În termen de cel mult 48 de ore de la îndeplinirea termenului prevăzut la art. 17 alin. (2) din Legea nr. 3/2000: cel mai târziu 30 aprilie 2007 [art. 18 din Legea nr. 3/2000]

Delimitarea, numerotarea si aducerea la cunostintă publică a sectiilor de votare si a localurilor de vot

Primarii, Prefectii, Ministrul

afacerilor externe

Prin dispozitie, respectiv ordin, care se transpune în publicatii

 

0

1

2

3

4

17.

În termen de 10 zile de la data la care a fost anuntat referendumul: cel mai târziu 3 mai 2007 [art. 48 din Legea nr. 3/2000]

Stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice

privitoare la referendumul national

Guvernul

Prin hotărâri, ce se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 1

18.

Cel mai târziu cu 7 zile înainte de ziua referendumului: 12 mai 2007

[art. 26 alin. (21) din Legea nr. 3/2000]

Stabilirea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare

Presedintii tribunalelor

Prin tragere la sorti

19.

Cu cel putin 5 zile înainte de ziua referendumului: cel mai târziu 14 mai 2007 [art. 52 alin. (2) din Legea nr. 373/2004]

Imprimarea buletinelor de vot

 

 

20.

Imediat după imprimarea buletinelor de vot: cel mai târziu 15 mai 2007

[art. 53 alin. (1) din Legea nr. 373/2004]

Preluarea buletinelor de vot

Prefectii împreuna cu presedintii birourilor electorale de circumscriptie

Pe bază de proces-verbal.

Se păstrează în încăperi încuiate, sigilate si sub pază.

21.

Cel mai târziu cu 3 zile înainte de ziua referendumului: 16 mai 2007

[art. 27 alin. (13) din Legea nr. 3/2000]

Desemnarea delegatilor partidelor politice reprezentate în Parlament în birourile electorale ale sectiilor de votare

Partidele politice reprezentate în Parlament

Comunicare scrisă

22.

Cu două zile înainte de data desfăsurării referendumului: la data de 17 mai 2007

[art. 22 din Legea nr. 3/2000]

Înaintarea listelor electorale către birourile electorale ale sectiilor de votare

Primarii

Pe bază de proces-verbal,încheiat între primari si presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare

23.

Cel mai târziu în preziua

referendumului: la data de 18 mai 2007

[art. 53 alin. (1) din Legea nr. 373/2004]

Predarea buletinelor de vot către presedintii

birourilor electorale ale sectiilor de votare

Presedintii birourilor electorale de circumscriptie

Pe bază de proces-verbal,în pachete sigilate de câte 100 de bucăti

24.

În preziua referendumului: la data de 18 mai 2007

[art. 53 alin. (2) din Legea nr. 373/2004]

Afisarea a câte două exemplare din buletinele de vot, vizate si anulate de presedintele biroului electoral de circumscriptie, la sediul judecătoriilor si la fiecare sectie de votare

Presedintele judecătoriei

si presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Se încheie proces-verbal

25.

Cu cel putin o zi înainte de data referendumului:

cel mai târziu la data de 18 mai 2007

[art. 73 alin. (3) din Legea nr. 373/2004]

Predarea stampilelor si celorlalte materiale

necesare votării către presedintii birourilor

electorale ale sectiilor de votare

Primarii, împreună cu presedintii birourilor electorale de circumscriptie

Pe bază de proces-verbal

26.

În ziua de 18 mai 2007, ora 8.00

[art. 4 alin. (2) din Hotărârea Parlamentului României nr. 21/2007]

Încheierea campaniei pentru referendum

 

 

27.

În ajunul zilei referendumului:

la data de 18 mai 2007, ora 18.00

[art. 31 alin. (4) si (5) din Legea nr. 3/2000

coroborat cu art. 73 alin. (5) si (6) din Legea nr. 373/2004]

Prezentarea presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si a membrilor biroului la sediul sectiei de votare si dispunerea măsurilor de asigurare a ordinii si corectitudinii operatiunilor de votare la sediul sectiei de votare.

Fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot

Presedintele biroului electoral al

sectiei de votare, împreună cu membrii acestuia, precum si seful structurii de ordine si sigurantă publică.

Se încheie proces-verbal

28.

În ziua referendumului: la data de 19 mai 2007, ora 7.00

[art. 32 alin. (1) din Legea nr. 3/2000]

Verificarea urnelor, a existentei listelor electorale, a buletinelor de vot si a stampilelor; închiderea si sigilarea urnelor si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri ai biroului.

Se încheie proces-verbal cu operatiunile efectuate si constatările făcute

29.

În ziua referendumului: la data de 19 mai 2007, ora 8.00

[art. 34 din Legea nr. 3/2000]

ÎNCEPEREA VOTĂRII

 

 

30.

În ziua referendumului: la data de 19 mai 2007, ora 20.00

[art. 34 din Legea nr. 3/2000]

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

 

 

31.

După închiderea votării

[art. 41 alin. (1) din Legea nr. 3/2000]

Anularea buletinelor de vot neîntrebuintate si deschiderea urnelor

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, numai în prezenta celorlalti membri ai biroului si, după caz, a persoanelor acreditate să asiste la referendum

 

32.

În timpul operatiunilor de votare si de deschidere a urnelor [art. 42 din Legea nr. 3/2000]

Formularea de întâmpinări si contestatii cu privire la operatiunile de votare si de deschidere a urnelor

Persoanele interesate

În scris

 

0

1

2

3

4

33.

În timpul operatiunilor de votare si de deschidere a urnelor [art. 42 din Legea nr. 3/20001

Solutionarea întâmpinărilor si contestatiilor

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Prin hotărâre

34.

După încheierea numărării voturilor

[art. 41 alin. (5) din Legea nr. 3/2000]

Constatarea rezultatului votării în sectia de votare

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Proces-verbal, semnat de presedintele biroului electoral al sectiei

de votare si de ceilalti membri ai biroului electoral al sectiei de

votare

35.

În cel mult 24 de ore de la încheierea procesului-verbal

[art. 41 alin. (5) din Legea nr. 3/2000]

Înaintarea procesului-verbal către biroul electoral de circumscriptie

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare

Dosar sigilat si stampilat, care se înaintează cu pază militară

36.

În cel mult 24 de ore de la închiderea scrutinului

[art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 3/2000]

Totalizarea rezultatelor referendumului de la sectiile de votare din judet sau, după caz, din municipiul Bucuresti

Birourile electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti

Proces-verbal

37.

În cel mult 24 de ore de la închiderea scrutinului

[art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 3/2000]

Înaintarea către Biroul Electoral Central a rezultatelor referendumului de la sectiile de votare din judet, respectiv din municipiul Bucuresti, împreună cu documentele care stau la baza acestora

Birourile electorale de circumscriptie ale judetelor si al municipiului Bucuresti

Dosar sigilat si stampilat, care se înaintează cu pază militară

38.

După primirea rezultatelor referendumului de la sectiile de votare din judet, respectiv din municipiul Bucuresti

[art. 44 din Legea nr. 3/2000]

Centralizarea rezultatelor la nivel national

Biroul Electoral Central

Proces-verbal

39.

În termen de 24 de ore de la încheierea centralizării

[art. 44 din Legea nr. 3/2000]

Înaintarea la Curtea Constitutională a rezultatelor centralizate la nivel national, cuprinzând numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare răspuns de pe buletinul de vot si numărul voturilor nule

Biroul Electoral Central

Cu pază militară

40.

[Art. 45 alin. (1) din Legea nr. 3/2000]

Prezentarea către Parlament a raportului cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national si confirmarea rezultatului acestuia

Curtea Constitutională

 

41.

[Art. 45 alin. (2) din Legea nr. 3/2000]

Publicarea hotărârii Curtii Constitutionale de confirmare a rezultatelor referendumului

Curtea Constitutională

în Monitorul Oficial al României, Partea 1

42.

[Art. 45 alin. (3) din Legea nr. 3/2000]

Publicarea rezultatului referendumului

Curtea Constitutională

în Monitorul Oficial al României, Partea 1, si în presă

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 61 lit. a) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistică, al Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Pentru acoperirea cheltuielilor necesare în vederea pregătirii si desfăsurării în bune conditii a referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României, se suplimentează bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cel al Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul National de Statistică, al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si al Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Ministerul Internelor si Reformei Administrative repartizează institutiilor prefectului fondurile necesare pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României.

(4) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea, dotarea si functionarea Biroului Electoral Central se suportă din bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(5) Sumele necesare pentru închirierea de la operatorii publici a circuitelor telefonice si conexiunilor locale de comunicatii de date în vederea asigurării serviciilor de telefonie specială si de comunicatii de date necesare Biroului Electoral Central si birourilor electorale de circumscriptie se vor asigura prin bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale.

Art. 2. - (1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative prin Administratia Natională a Rezervelor de Stat asigură achizitionarea hârtiei necesare pentru tipărirea buletinelor de vot la referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României.

(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative tipăreste buletinele de vot si le repartizează institutiilor prefectului.

(3) Ministerul Internelor si Reformei Administrative asigură, prin Centrul National de Administrare a Bazelor de

Date privind Evidenta Persoanelor, întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente.

(4) Institutiile prefectului asigură imprimarea machetelor listei electorale suplimentare si a listei electorale speciale si achizitionarea hârtiei pentru acestea din fondurile repartizate conform art. 1 alin. (3).

(5) Plata hârtiei efectiv consumată se face în termen de 30 de zile de la publicarea rezultatelor referendumului.

(6) Cheltuielile privind tipărirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor referendumului, precum si dotarea cu echipamente si tehnică de calcul, aplicatii informatice si consumabile necesare efectuării operatiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor referendumului, în statiile de prelucrare organizate la nivelul circumscriptiilor, se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul National de Statistică.

Art. 3. - (1) În cadrul bugetelor aprobate, efectuarea cheltuielilor pentru organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României se realizează de către ordonatorii de credite, cu informarea periodică a Comisiei pentru transparentă.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se compune din câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, respectiv al organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, din 2 reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale si 2 reprezentanti ai Clubului Român de Presă.

(3) Componenta nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se stabileste de către presedintele Comisiei tehnice centrale, pe baza propunerilor formulate de partidele politice parlamentare, respectiv ale organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, ale organizatiilor neguvernamentale si ale Clubului Român de Presă.

(4) Comisia prevăzută la alin. (1) Îsi desemnează presedintele dintre membrii nominalizati potrivit alin. (3).

Art. 4. - Pentru reducerea cheltuielilor necesare desfăsurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale aflate în stare corespunzătoare, recuperate de la alegerile anterioare.

Art. 5. - (1) Pe toată perioada exercitării atributiilor privind organizarea si desfăsurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României, institutiile la care sunt angajati membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.

(2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordă o indemnizatie de 50 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate, care se asigură din bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(3) Statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar care participă la executarea operatiunilor generate de activitatea de la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizatie de 35 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate, care se asigură de Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

(4) Membrii birourilor electorale de circumscriptie judetene, al municipiului Bucuresti si ale sectiilor de votare beneficiază de o indemnizatie de 50 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire. Statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operatiunilor generate de desfăsurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României, pe lângă aceste birouri primesc o indemnizatie de 35 lei pe zi, pe întreaga perioadă de activitate.

(5) Membrilor Biroului Electoral Central, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar al acestuia, care participă la realizarea operatiunilor legate de desfăsurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României, precum si personalului Ministerului Internelor si Reformei Administrative si/sau al Ministerului Apărării, aflat în misiune de pază la acest birou, li se asigură în fiecare zi de activitate băuturi răcoritoare, cafea si gustări, în limita sumei de 7 lei de persoană. Aceste cheltuieli se asigură din bugetul alocat Ministerului Internelor si Reformei Administrative potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2).

(6) Membrilor birourilor electorale de circumscriptie judetene si ai biroului de circumscriptie al municipiului Bucuresti, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar al acestora, care participă la realizarea operatiunilor legate de desfăsurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României, precum si personalului Ministerului Internelor si Reformei Administrative si/sau al Ministerului Apărării, aflat în misiune de pază a acestor birouri, li se asigură în fiecare zi de activitate băuturi răcoritoare, cafea si gustări, în limita sumei de 7 lei de persoană.

(7) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare si personalului Ministerului Internelor si Reformei Administrative si/sau al Ministerului Apărării, aflat în misiune de pază a acestor birouri, li se asigură, în ziua votării, băuturi răcoritoare, cafea si gustări, în limita sumei de 7 lei de persoană.

(8) Plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (4) se face pe baza listelor de prezentă avizate de presedintii birourilor electorale.

(9) Veniturile din indemnizatiile prevăzute la alin. (2)-(4) se impozitează conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Prin zi de activitate se întelege munca desfăsurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai putin de 6 ore pe zi.

(11) Pe lângă drepturile prevăzute la alin. (4) membrii birourilor electorale care domiciliază în alte localităti beneficiază de indemnizatia de delegare, precum si de decontarea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit reglementărilor în vigoare care stabilesc aceste drepturi pentru personalul din institutiile publice.

(12) Plata indemnizatiilor prevăzute la alin. (4) si (11) si a cheltuielilor de protocol prevăzute la alin. (6) si (7) se asigură din bugetele institutiilor prefectului, din sumele repartizate conform art. 1 alin. (3), iar pentru sectiile de votare din străinătate, plata indemnizatiilor si a cheltuielilor de protocol se asigură din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2).

Art. 6. - Cheltuielile pentru materialele necesare tipăririi listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea si a listelor electorale suplimentare, se asigură de institutiile prefectului din sumele repartizate potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (3), iar cheltuielile pentru selectarea si prelucrarea datelor privind cetătenii cu drept de vot, precum si cheltuielile pentru dotarea cu echipamente si tehnică de calcul necesare desfăsurării acestor activităti se asigură de Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Art. 7. - (1) Cheltuielile necesare în vederea transportului documentelor prevăzute de lege pentru desfăsurarea procesului electoral se asigură din bugetele institutiilor prefectului, din sumele repartizate potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (3), iar pentru transportul documentelor repartizate sectiilor de votare din străinătate, din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe conform art. 1 alin. (2).

(2) Pentru organizarea si desfăsurarea procesului electoral, consumul de carburanti si cheltuielile cu telefoanele, efectuate de autoritătile si institutiile publice implicate, se suplimentează cu 50% fată de normativele în vigoare, în perioada aprilie-mai 2007.

Art. 8. - (1) Confectionarea stampilelor cu mentiunea „VOTAT” si a timbrelor autocolante ce se aplică pe documentele de identitate ale cetătenilor si tipărirea buletinelor de vot sunt asigurate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative repartizează atât stampilele cu mentiunea „VOTAT”, cât si timbrele autocolante si buletinele de vot către institutiile prefectului, care împreună cu primarii repartizează aceste materiale sectiilor de vot.

(3) Confectionarea celorlalte modele de stampile necesare în vederea controlului si desfăsurării procesului electoral se asigură de prefecti, din sumele repartizate potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (3).

(4) Ministerul Afacerilor Externe distribuie la sectiile de votare din străinătate timbrele autocolante necesare exercitării dreptului de vot de către cetătenii români aflati în străinătate.

Art. 9. - Achizitionarea bunurilor si serviciilor necesare bunei organizări si desfăsurări a referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României se face de către fiecare autoritate contractantă responsabilă în conditiile prevederilor art. 122 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006.

Art. 10. - Sumele puse la dispozitia Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Afacerilor Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, respectiv Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul National de Statistică, neutilizate, se restituie în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării rezultatului referendumului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - Sumele alocate Ministerului Internelor si Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pentru desfăsurarea procesului electoral se virează cu această destinatie în bugetul fiecărei institutii a prefectului si structurilor ministerului cu atributii în domeniu, iar decontarea cheltuielilor respective se efectuează cu respectarea prevederilor legale.

Art. 12. - Ministerul Economiei si Finantelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2007 si în volumul si structura bugetului Ministerului Internelor si Reformei Administrative, al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul National de Statistică, al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si al Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru

Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Corneliu Burada

vicepresedinte

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 373.

 

ANEXĂ

 

- mii lei -

INSTITUTIA

 

Capitol

 

Cheltuieli

TOTAL

 

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Active fixe nefinanciare

 

 

10

20

71

 

1. Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

34.860

19.595

50

54.505

1) Institutiile prefectului

51.01

31.340

15.295

 

46.635

2) Biroul Electoral Central

51.01

160

280

50

490

TOTAL CAP. 51.01

51.01

31.500

15.575

50

47.125

1) Inspectoratul General al Politiei

61.01

3.200

3.500

 

6.700

2) Comandamentul National al Jandarmeriei

61.01

 

500

 

500

3) Centrul National de Administrare a Bazei de Date privind Evidenta Persoanelor

61.01

160

20

 

180

TOTAL CAP. 61.01

61.01

3.360

4.020

0

7.380

2. Secretariatul General al Guvernului

 

6

1.056

78

1.140

- Institutul National de Statistică

51.01

6

1.056

78

1.140

3. Ministerul Afacerilor Externe

51.01

800

3.400

 

4.200

4. Serviciul de Telecomunicatii Speciale

61.01

 

155

 

155

TOTAL GENERAL

 

35.666

24.206

128

60.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modelului stampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, a modelului buletinului de vot, a listelor electorale si a proceselor-verbale care vor fi folosite la referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 31 alin. (3) si al art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare, al art. 119 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 21/2007 privind stabilirea obiectului si datei referendumului national pentru demiterea Presedintelui României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă modelul stampilelor Biroului Electoral Central, birourilor electorale de circumscriptie judeteană, Biroului electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti, care se folosesc la referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României, prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 2. - Se aprobă modelul buletinului de vot ce va fi folosit la referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 3. - Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă, al listei electorale suplimentare si al

listei electorale speciale ce vor fi folosite la referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României, prevăzute în anexele nr. 5-8.

Art. 4. - Se aprobă modelul proceselor-verbale care vor fi folosite pentru consemnarea rezultatului votării la referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României, prevăzute în anexele nr. 9-11.

Art. 5. - Anexele nr. 1 - 11*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian Oavid

Secretarul general al Guvernului,

Mie Gavril Bolojan

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 374.

 

*) ANEXELE Nr. 1-11

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

 

MODELUL

copiei de pe lista electorală permanentă

 

Pag............

 

ROMÂNIA

Municipiul, orasul..............

Comuna..............................

Satul...................................

Strada................................

CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA NR. *)..

JUDETUL...........................

Sectia de votare nr......................

 

 

 

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTA(COPIE)

pentru referendumul national din data de 19 mai 2007 asupra demiterii

Presedintelui României

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul

(nr. imobil, bloc, apt.)

Denumire, serie si nr. act identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

 

Seful biroului judetean de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor,

 

Seful serviciului public comunitar judetean de evidentă a persoanelor,

 

ANEXA Nr. 6

 

MODELUL

copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul Bucuresti

 

Pag ................

 

ROMÂNIA

Sectorul...................

Strada.....................

CIRCUMSCRIPTIA ELECTORALA NR. 42

MUNICIPIUL BUCURESTI

Sectia de votare nr......................

 

 

 

LISTA ELECTORALA PERMANENTĂ (COPIE)

pentru referendumul national din data de 19 mai 2007 asupra demiterii

Presedintelui României

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul

(nr. imobil, bloc, apt.)

Denumire, serie si nr. act identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

 

Seful serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor Bucuresti,

Seful serviciului public comunitar de evidentă a persoanelor al sectorului..., municipiul Bucuresti

 

 

ANEXA Nr. 7

 

MODELUL

listei electorale suplimentare

 

Pag................

 

ROMÂNIA

JUDETUL*.................................

Municipiul, orasul, comuna**........

 

 

Sectia de votare nr.***.....................

 

 

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ

pentru referendumul national din data de 19 mai 2007 asupra demiterii

Presedintelui României

 

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele alegătorului

Domiciliul/resedinta alegătorului

(Strada, nr. casei, bloc, apartament)

Denumirea, seria si numărul actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar ****)

(numele si prenumele, semnătura)

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare*****)

(numele si prenumele, semnătura)

 

 


*) În cazul municipiului Bucuresti se va scrie “Municipiul Bucuresti”.

În cazul sectiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice si oficiile consulare se va scrie: “Municipiul Bucuresti”, iar în cazul navelor sau platformelor marine se va scrie denumirea judetului în care este înregistrată nava, respectiv platforma marina.

**) În cazul municipiului Bucuresti se va scrie „sectorul nr...”

***) În cazul sectiilor de votare organizate în străinătate după număr se va scrie: “organizată în localitatea ...........”, după care se trece denumirea tării, iar în cazul sectiilor de votare organizate pe nave sau pe

platforme marine se scrie: “organizată pe nava (platforma marina)...............”.

****) Se întocmeste si se semnează de primar, în cazurile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 conform căruia cetătenii care locuiesc în altă localitate decât cea în care îsi au domiciliul pot solicita primarului din acea localitate înscrierea lor în liste electorale suplimentare

*****) Se întocmeste de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în ziua votării, conform art. 21 din Legea nr. 3/2000 conform căreia cetăteanul care, în ziua referendumului national, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să îsi exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice sectie de votare, urmând a fi înscris într-o listă suplimentară de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverintei care tine loc de act de identitate..

 

NOTĂ:

1. Lista suplimentară se întocmeste în cazurile prevăzute la art. 20 alin. (1) si art. 21 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului.

2. Tipărirea formularelor se face prin grija prefectilor.

 

ANEXA Nr. 8

 

MODELUL

listei electorale speciale

 

Pag................

 

ROMÂNIA

JUDETUL*.................................

Municipiul, orasul, comuna**........

 

 

Sectia de votare nr.***.....................

 

 

 

LISTA ELECTORALA SPECIALA

pentru referendumul national din data de 19 mai 2007 asupra demiterii

Presedintelui României

 

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele si prenumele alegătorului

Domiciliul/resedinta alegătorului (Strada, nr. casei, bloc, apartament)

Denumirea, seria si numărul actului de identitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedintele biroului electoral al sectiei de votare****)

(numele si prenumele, semnătura)

 


*) În cazul municipiului Bucuresti se va scrie “Municipiul Bucuresti”.

**) În cazul municipiului Bucuresti se va scrie „sectorul nr...”

***) Se înscrie numărul sectiei de votare

****) Se întocmeste de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în ziua votării, conform art. 77 alin.

(3) din Legea nr. 373/2004 si cuprinde numai alegătorii care se prezintă la vot si fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în zona arondată sectiei de votare respective, însă au fost omisi din lista electorală permanentă sau din copia existentă la sectia de votare.

 

NOTĂ:

1. Tipărirea formularelor se face prin grija prefectilor.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tipărire, de gestionare si de utilizare a acestuia pentru referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) La referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României, cetătenii cu drept de vot îsi exercită dreptul de vot pe baza actelor de identitate definite în Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare. După exercitarea votului, pe cartea de identitate se aplică un timbru autocolant cu mentiunea „VOTAT” si data referendumului national.

(2) Modelul timbrului autocolant este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, astfel încât să nu se poată detasa fără a se produce deteriorarea acestui document.

Art. 2. - (1) Achizitionarea timbrelor autocolante se asigură de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Achizitia se face potrivit prevederilor art. 122 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006.

(2) Timbrele autocolante se predau de către Ministerul Internelor si Reformei Administrative institutiilor prefectului si, pentru sectiile de votare organizate în străinătate, Ministerului Afacerilor Externe, pe bază de proces-verbal, cu cel putin 5 zile înainte de data referendumului.

(3) Prefectii, împreună cu primarii, predau pe bază de proces-verbal timbrele autocolante presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, până cel târziu în preziua alegerilor.

(4) Reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe predau pe bază de proces-verbal timbrele autocolante presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare organizate în străinătate, până cel târziu în preziua alegerilor.

Art. 3. - Timbrele autocolante au acelasi format pentru toate circumscriptiile, se imprimă cu litere de aceeasi mărime, cu aceleasi caractere si cu aceeasi cerneală, într-un număr egal cu cel al alegătorilor, cu un plus de 10%.

Art. 4. - Membrii biroului electoral al sectiei de votare aplică timbrul autocolant pe cartea de identitate.

Art. 5. - În vederea distribuirii corecte a timbrelor autocolante, Ministerul Internelor si Reformei Administrative comunică primarilor, cel târziu cu 5 zile înainte de ziua votării, numărul alegătorilor posesori ai cărtii de identitate, înscrisi în listele electorale permanente, pe fiecare sectie de votare. Ministerul Internelor si Reformei Administrative furnizează aceste date în mod gratuit, în conditiile prevăzute de art. 10 alin. (6) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 375.

 

ANEXA

 

MODELUL

timbrului autocolant ce se aplică pe cartea de identitate a alegătorului care votează la referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui României

 

 

NOTĂ:

Pătratul în care este încadrat cercul cu înscrisul „Votat” si „19 mai 2007” are latura de 15 mm.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (8) si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea arbitrală din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune.

Art. 2. - Se desemnează organismul de gestiune Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturile de Autor (UCMR-ADA) cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune stabilite prin hotărârea arbitrală mentionată la art. 1.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 13 aprilie 2007.

Nr. 170.

 

OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR CORPUL DE ARBITRI

 

HOTĂRÂREA ARBITRALĂ

din 12 aprilie 2007

privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

 

Completul de arbitri:

- Otilia Calmuschi

- Flavius Baias

- Adrian Vasiliu

- Mihai Tănăsescu

- Gheorghe Gheorghiu

 

Având în vedere Cererea formulată de Asociatia Română de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (O.R.D.A.) cu nr. 1.396/2007, cu sediul în municipiul Bucuresti, intrarea V. Eftimiu nr. 5-7, ap. 58, sectorul 1, prin care se solicită organizarea arbitrajului în relatia cu Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturile de Autor (UCMR-ADA) pentru stabilirea formei finale a Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuziune a operelor muzicale de către organismele de televiziune,

tinând seama de înscrisurile depuse de părti pe durata arbitrajului, de dezbaterile si concluziile părtilor,

COMPLETUL DE ARBITRI

CONSTATĂ:

Urmare solicitării ARCA, prin Decizia nr. 299/2006 a directorului general al O.R.D.A. s-a constituit Comisia pentru negocierea metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune, formată din reprezentanti ai UCMR-ADA, pe de o parte, si ai ARCA, S.C. PRO TV - S.A., S.C. TV ANTENA 1 - S.A., S.C. Amerom Television - S.R.L. si SRTV, pe de altă parte.

ARCA a depus o propunere de metodologie, însusită de ceilalti utilizatori, mai putin SRTV, atasată ca anexă la decizia ORDA.

Întrucât negocierile nu au avut loc în mod efectiv, s-a solicitat constituirea completului de arbitraj, invocându-se totodată de către ARCA si ceilalti utilizatori exceptia inadmisibilitătii formulării de către UCMR-ADA a unei propuneri de metodologie în timpul arbitrajului.

Completul de arbitri constată că sunt întrunite conditiile legale pentru realizarea arbitrajului potrivit Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, aspect necontestat de către părtile implicate, context în care va proceda la judecarea litigiului ivit, urmând ca, în prealabil, să se pronunte asupra exceptiei.

1. Referitor la exceptia inadmisibilitătii formulării de către UCMR-ADA a unei propuneri de metodologie în timpul arbitrajului, utilizatorii folosesc următoarele argumente:

- UCMR-ADA avea obligatia legală de a depune o metodologie în faza de negociere cu utilizatorii, în conditiile art. 130 alin. (1) lit. b) potrivit căruia organismele de gestiune colectivă au obligatia să elaboreze metodologii pentru domeniul lor de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii, în caz contrar aplicându-se sanctiunea decăderii din dreptul de a propune o metodologie în faza arbitrajului. În completarea acestei afirmatii se sustine că obiectul litigiului supus arbitrajului nu se stabileste în arbitraj, iar propunerea metodologiei de către UCMR-ÂDA în faza arbitrajului ar fi informă, asemenea unei cereri de chemare în judecată care s-ar formula direct în fata instantei, si nu prin cererea scrisă de chemare în judecată;

- ar fi încălcate dispozitiile art. 129 alin. 6 C. proc. civ., potrivit cărora în toate cazurile judecătorii hotărăsc numai asupra cererii deduse judecătii;

- UCMR-ADA avea obligatia legală de a formula o metodologie, potrivit art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006, care stabileste că, „în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, entitătile care au fost implicate în negocieri pot initia procedurile pentru stabilirea unor noi metodologii privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi si au obligatia să trimită câte trei nominalizări pentru constituirea completului de arbitraj prevăzut la art. 1384; până la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei ordonante, se aplică metodologiile în vigoare”.

În combaterea exceptiei, UCMR-ADA sustine că utilizatorii desemnati prin decizie în comisia de negociere nu au fost în măsură să îi prezinte un punct de vedere comun privitor la propunerea de metodologie, fiind în imposibilitate de a le răspunde prin propunerea unei metodologii.

Totodată sustine că, în conformitate cu art. 1312 alin. (7) din Legea nr. 8/1996, stabilirea formei finale a metodologiilor reprezintă atributul exclusiv al arbitrilor si se consideră îndreptătită să depună în faza arbitrajului o propunere de metodologie si să formuleze concluzii, sustinând că nu este reglementată nicio cauză legală de decădere din drepturi în acest sens.

Completul de arbitri respinge exceptia ca nefondată, având în vedere următoarele considerente:

- în conformitate cu dispozitiile art. 1312 alin. (7) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, obiectul arbitrajului îl reprezintă stabilirea formei finale a metodologiilor, ceea ce se poate realiza numai dacă părtile au posibilitatea de a-si prezenta pretentiile, cererile, propunerile si apărările referitoare la forma finală a metodologiei. Singurul caz de decădere din dreptul de a propune probe si de a pune concluzii este cel indicat de art. 1312 alin. (6) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare (neplata în termen a onorariului);

- a admite că procedura negocierii reprezintă o fază de judecată în care părtile trebuie să îsi formuleze pretentiile, sub sanctiunea decăderii, înseamnă a admite că arbitrajul este o cale de atac la faza negocierii, ceea ce nu a fost stabilit de legiuitor. Obiectul litigiului dedus arbitrajului este indicat prin cererea de initiere a arbitrajului, formulată de oricare dintre părti, urmare esuării negocierilor, arbitrii fiind obligati de lege să stabilească metodologia, învestirea arbitrajului s-a făcut tocmai în acest scop, principiul disponibilitătii nefiind aplicabil sub acest aspect, în caz contrar arbitrajul fiind afectat în esenta sa ori lipsit de obiect;

- dispozitiile art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006, ca text tranzitoriu, acordă părtilor optiunea de a initia procedura arbitrajului după publicarea legii, iar nu obligativitatea, fapt pentru care UCMR-ADA nu avea obligatia legală nici să initieze procedura arbitrajului si nici să elaboreze altă metodologie în conditiile în care la momentul publicării acestei legi exista o metodologie stabilită prin Hotărârea arbitrală din 21 iunie 2005, valabilă pentru 3 ani.

2. Privitor la metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

Se constată că, fată de metodologia stabilită prin Hotărârea arbitrală din 21 iunie 2005, ARCA solicită modificări privind:

- baza de calcul, care s-ar constitui din veniturile obtinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul muzical protejat, din care se scad: TVA, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, contributia la fondul cinematografic national si orice alte taxe către bugetul de stat si local; pentru societătile publice de televiziune se scad si alocatiile bugetare;

- procentul aplicabil bazei de calcul, care ar trebui să fie de 1,2%, corespunzător unei ponderi de 100% a utilizării repertoriului de opere muzicale gestionat colectiv, cu reducerea procentului proportional pentru ponderi de utilizare inferioare.

SRTV solicita, în faza arbitrajului, mentinerea procentului de 2% din baza de calcul constituită din acele venituri (taxa pentru serviciul public de televiziune si/sau publicitate) obtinute din activitatea de radiodifuzare care corespunde proportiei utilizării repertoriului, iar, ca variantă alternativă, baza de calcul să fie determinată prin stabilirea valorii forfetare în venituri a unei ore (minut) de emisie a operei muzicale protejate, sub forma raportului dintre veniturile obtinute din radiodifuzare si timpul total de ore de emisie.

UCMR-ADA indica în propunerea sa de metodologie următoarele modificări:

- baza de calcul să fie formată din toate veniturile ce provin din activitatea de televiziune, cum ar fi: abonamente, publicitate, anunturi si informatii, barter, sponsorizări, subventii, numere suprataxabile, concursuri si jocuri, închirieri spatiu emisie, autorizatii de receptie, alte contributii financiare, venituri din asocieri etc; de asemenea, trebuie luate în considerare veniturile societătilor terte, în special ale societătilor de productie si achizitie de publicitate, dacă sunt încasate pentru activitatea de radiodifuzare;

- procentul aplicabil trebuie apreciat diferentiat, în functie de tipul de televiziune si de pondere, între 2% si 10%, iar dacă remuneratia trimestrială este mai mică de 3.000 lei, se va acorda o remuneratie trimestrială forfetară de 3.000 lei, suma reactualizată potrivit indicelui de inflatie.

Ulterior, prin concluziile în fata completului de arbitraj, UCMR-ADA a arătat că este multumită de Hotărârea arbitrală din 21 iunie 2005.

Analizând întregul material probator, completul de arbitri retine următoarele:

Drepturile cuvenite autorilor pentru operele muzicale radiodifuzate, gestionate colectiv prin UCMR-ADA, constituie drepturi legal recunoscute si remunerabile, în măsura folosirii.

Utilizatorii recunosc dreptul la remunerarea autorilor, însă propun un cuantum mai redus fată de cel stabilit prin Hotărârea arbitrală din 21 iunie 2005, motivat de împrejurarea că ar fi survenit schimbări în conceptia legiuitorului român, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006, fiind stabilită o altă modalitate de calcul, limitată la volumul radiodifuzării operelor muzicale. De asemenea, sunt redate informatiile din studii la nivel european privitor la remunerarea autorilor de opere muzicale radiodifuzate care ar fi în conformitate cu această solicitare.

Negocierea metodologiei la mai putin de 3 ani de la Hotărârea arbitrală din 21 iunie 2005 este justificată fată de modificarea dispozitiilor legale în materie prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006. Conform art. 1311 alin. (2) În noua redactare, „Organismele de gestiune colectivă pot solicita de la aceeasi categorie de utilizatori remuneratii forfetare sau procentuale, raportate la veniturile obtinute de utilizatori din activitatea în cadrul căreia se utilizează repertoriul, cum ar fi: radiodifuzare, retransmitere prin cablu sau comunicare publică, tinând cont de practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori si organismele de gestiune colectivă. Pentru activitatea de radiodifuzare, remuneratiile procentuale se vor stabili diferentiat, direct proportional cu ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv în această activitate, iar în lipsa veniturilor, în functie de cheltuielile ocazionate de utilizare”.

Acest text elimină procentele între 1% si 10% stabilite în vechea redactare si introduce criteriul raportării la practica europeană în materia negocierilor, iar dacă se aplică remuneratii procentuale, stabilirea se face diferentiat, proportional cu ponderea utilizării repertoriului utilizat colectiv în activitatea de radiodifuzare.

Completul de arbitri apreciază că fată de modificarea legii este posibilă negocierea metodologiei, sens în care se impune a se stabili baza de calcul si apoi remuneratia cuvenită pentru radiodifuzarea operelor muzicale.

a) Potrivit art. 1311 alin. (2) din lege, baza de calcul o constituie veniturile din activitatea de radiodifuzare. Rezultă că se au în vedere veniturile din întreaga activitate de radiodifuzare si nu poate fi admisă o fragmentare a bazei, în conditiile în care legiuitorul nu a reglementat o asemenea ipoteză. Veniturile sunt constituite din totalitatea surselor financiare care sustin activitatea de radiodifuzare, indiferent dacă este vorba de abonamente, sponsorizări, alocatii, închirieri spatiu emisiune, autorizatii de receptie, alte contributii financiare etc, ori venituri provenite din asocieri sau alte activităti corelate cu cea de radiodifuzare, fără a fi luate în considerare taxele aferente (TVA etc.) ori alte deduceri fiscale stabilite prin lege. În acest sens este si definitia venitului, dată de Eurostat în publicatia AUVIS, citată în raportul Ministerului Culturii din Danemarca: „Venitul total (câstigul operational) din toate serviciile prestate de către transmitătorul radio/TV. Câstigul operational poate să includă încasări din taxele de licentă radio/TV, subventii publice, publicitate radio/TV, sponsorizări, teleshopping, abonamente, încasări din exploatarea propriilor programe radio/TV sau alte venituri, cum ar fi venituri din cedări de drepturi, brevete, mărci înregistrate si valori similare etc.”

Cât priveste veniturile unor terti, îndeosebi ale societătilor de productie si achizitie de publicitate, încasate în legătură cu activitatea de radiodifuzare, acestea vor putea fi luate în considerare numai dacă se va constata că există un transfer inechitabil, contrar uzantelor cinstite în raporturile comerciale, specifice domeniului respectiv, constatate amiabil sau pe cale judiciară. Chiar si în studiul mentionat (pct. 2.3 „Informatii specifice pe tări”) se retine că în majoritatea tărilor există o practica obisnuită a companiilor administrative de a trece o parte din taxele colectate către alte companii care apoi fac plata propriu-zisă către licentiatori. Totusi, completul de arbitri prezumă existenta unor relatii juridice întemeiate pe buna-credintă si, pe cale de consecintă, nu se pot include în baza de calcul stabilită prin metodologie asemenea venituri. Acest aspect fiind o situatie de fapt, organismul de gestiune colectivă are căile legale de urmat pentru a ataca eventualele conventii inechitabile.

b) Remuneratia cuvenită pentru radiodifuzarea operelor muzicale trebuie să se facă avându-se în vedere dispozitiile art. 43 si 71, precum si noile criterii stabilite de legiuitorul român în art. 1311 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare: practica europeană în materia negocierilor, iar dacă se aplică remuneratii procentuale, stabilirea se face diferentiat, proportional cu ponderea utilizării repertoriului utilizat colectiv în activitatea de radiodifuzare.

Din studiul elaborat de Ministerul Culturii din Danemarca, referitor la practica negocierilor privind radiodifuzarea operelor muzicale, studiu efectuat în 18 state din aria comunitară, se constată că stabilirea remuneratiei s-a realizat pe baza unor criterii diferentiate. Mai întâi s-a avut în vedere natura comercială sau necomercială a difuzorului, după care s-au luat în calcul elemente privind numărul de posturi, gradul de adresabilitate, audienta, segmentele de populatie beneficiare, numărul de ore de emisie si altele, însă din toate aceste date si criterii, neuniforme temporal si teritorial, cu grad de certitudine diferentiat, autorii studiului eschivându-se să formuleze o concluzie, cu motivarea că o astfel de analiză nu a făcut parte din sarcina lor (pct. 3.3 „Compararea datelor”). Tot din practica europeană fac parte si deciziile pronuntate de Curtea Europeană de Justitie, asa cum au fost prezentate de părti, sens în care completul de arbitri le va avea în vedere la pronuntarea hotărârii.

Completul de arbitri constată că nu există pentru România un studiu asemănător si nici date selectate pe criterii, care să permită o analiza comparată cu practica europeană. Totusi, vor fi luate în considerare datele statistice din tăriie aflate într-o situatie asemănătoare României.

Pentru cel de-al doilea criteriu stabilit prin lege - de calculare a remuneratiei procentuale, diferentiat, direct proportional cu ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv în activitatea de radiodifuzare a operelor muzicale, iar în lipsa veniturilor, în functie de cheltuielile ocazionate de utilizare -, completul de arbitri va proceda la stabilirea remuneratiei în functie de volumul efectiv de folosire a operelor muzicale, criteriu echitabil atât pentru autori, cât si pentru utilizatori.

În acest sens este corect a se stabili procentual remuneratia pentru folosirea operelor muzicale, legea nepermitând o combinare cu criteriul forfetar.

Pentru a determina remuneratia procentuală, completul de arbitri va avea în vedere manifestările de vointă ale părtilor implicate, care în baza principiului disponibilitătii au stabilit limitele arbitrajului; remuneratia nu va fi mai mică decât au oferit utilizatorii si nici mai mare decât a solicitat organismul de gestiune colectivă. Totodată, trebuie să se tină seama că prin hotărârea arbitrală anterioară s-a prevăzut un procent de 2% din veniturile obtinute din activitatea de radiodifuzare, volumul radiodifuzării operelor muzicale fiind de circa 15%, aspect necontestat de părti.

ARCA a propus un procent de 1,2% pentru situatia folosirii operelor de 100%, cu diminuarea procentului în functie de ponderea folosirii, în timp ce UCMR-ADA a propus un procent de 13,33%, redus direct proportional cu ponderea utilizării. Prin hotărârea arbitrală anterioară, dacă ponderea ar fi fost de 100%, procentul rezultat ar fi de 13,33%.

Completul de arbitri apreciază ca fiind echitabil un procent de 9% pentru folosirea de 100%, cu ponderea corespunzătoare pentru o folosintă diminuată, după formula următoare: x = 9y/100, unde x reprezintă remuneratia cuvenită autorilor, calculată procentual, iar y este ponderea radiodifuzării operelor muzicale de către fiecare utilizator, stabilită tot procentual.

Spre exemplu, dacă un utilizator radiodifuzează opere muzicale timp de 50% din întregul program de radiodifuzare, calculul se face în modul următor:

x = 9 înmultit cu 50 împărtit la 100 este egal cu 450 împărtit la 100 este egal cu 4,5.

În acest exemplu utilizatorul va datora organismului de gestiune colectivă 4,5% din baza de calcul, determinată potrivit lit. a) de mai sus.

FATĂ DE CONSIDERENTELE EXPUSE

COMPLETUL DE ARBITRI

HOTĂRĂSTE:

Forma finală a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune:

1. Utilizarea prin radiodifuzare, în orice formă si procedeu, de către organismele de televiziune a operelor muzicale aduse anterior la cunostinta publică si aflate în termenul legal de protectie se poate face numai în baza unei autorizatii, sub formă de licentă neexclusivă, eliberată de organismul de gestiune colectivă desemnat de ORDA în acest domeniu, pentru repertoriul stabilit potrivit legii.

2. Utilizatorii de opere muzicale licentiate au obligatia să plătească trimestrial organismului de gestiune colectivă desemnat o remuneratie reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale radiodifuzate, determinate procentual din baza de calcul.

3. Baza de calcul se constituie din veniturile obtinute de fiecare utilizator din activitatea de radiodifuzare a repertoriului de opere muzicale. Veniturile sunt constituite din totalitatea surselor financiare care sustin activitatea de radiodifuzare (abonamente, sponsorizări, alocatii bugetare, închirieri spatiu emisiune, autorizatii de receptie, alte contributii financiare etc. ori venituri provenite din asocieri sau alte activităti corelate cu cea de radiodifuzare), fără a fi luate în considerare taxele aferente (TVA etc.) ori alte deduceri fiscale stabilite prin lege. Dacă utilizatorul nu obtine venituri din activitatea de radiodifuzare, remuneratia se calculează sub forma unui procent din totalitatea cheltuielilor efectuate de către utilizator pentru această activitate.

4. Procentul aplicabil bazei de calcul se determină potrivit ponderii utilizării operelor muzicale si_ va fi de 9% în cazul utilizării operelor muzicale în pondere de 100% din totalul timpului de emisie al utilizatorului. În cazul în care utilizarea operelor muzicale se face într-o pondere mai mică, procentul de 9% se reduce direct proportional cu ponderea utilizării operelor muzicale ca durată din totalul timpului de emisie al utilizatorului, după formula:

x = 9y/100, unde x reprezintă remuneratia cuvenită autorilor, calculată procentual, iar y este ponderea radiodifuzării operelor muzicale de către fiecare utilizator, x = 9y/100, unde x reprezintă remuneratia cuvenită autorilor, calculată procentual, iar y este ponderea radiodifuzării operelor muzicale de către fiecare utilizator, stabilită tot procentual.

5. Remuneratia se plăteste până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, dată la care se va transmite si baza de calcul a sumelor virate.

6. Utilizatorii vor transmite organismului de gestiune colectivă, până la data prevăzută la pct. 5, un raport cuprinzând, pentru fiecare post de televiziune, lista operelor muzicale utilizate zilnic, inclusiv operele muzicale utilizate în spoturile publicitare, cu mentionarea: denumirii fiecărei opere muzicale utilizate, autorului acesteia (compozitor, textier, aranjor), orei, datei, duratei si numărului de difuzări zilnice ale fiecărei opere muzicale. Raportul va fi transmis în format scris si electronic si va fi însotit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura acestuia si stampila utilizatorului. Informatiile cuprinse în raportul astfel comunicat vor constitui baza de repartizare către titularii de drepturi de autor de opere muzicale a remuneratiilor încasate de organismul de gestiune colectivă.

7. La solicitarea scrisă a organismului de gestiune colectivă, transmisă cu cel putin 15 zile înainte, si ulterior datei virării remuneratiei prevăzute la pct. 4, utilizatorul are obligatia de a comunica acestuia copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informatiile pe baza cărora se determină baza de calcul. Gradul sau tipul de utilizare a operelor muzicale de către posturile de televiziune va putea fi determinat de organismul de gestiune colectivă, direct sau prin comandarea de monitorizări ale activitătii de radiodifuzare a utilizatorilor.

8. Pentru întârzieri la plata remuneratiilor, utilizatorii datorează dobânda legală de la data scadentei.

9. Prezenta metodologie se aplică tuturor utilizatorilor si intră în vigoare începând cu data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Complet de arbitri:

Flavius Baias

Otilia Calmuschi

Gheorghe Gheorghiu

Mihai Tănăsescu

Adrian Vasiliu

 

 

ROMÂNIA JUDETUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL ADJUD

 

Primăria Municipiului Adjud

 

LISTA

asociatiilor si fundatiilor cu personalitate juridică, care primesc subventii de la bugetul local al municipiului Adjud, judetul Vrancea, pentru anul 2007, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Nr. crt.

Denumirea asociatiei/fundatiei

Municipiul/judetul

Numărul de beneficiari

Sume lunare alocate - lei -

Cuantumul sumelor acordate pentru anul 2007

- lei -

1.

Fundatia PROARMONIA Focsani, Centrul de Asistentă si Recuperare a Persoanelor Tinere cu Handicap Adjud

Municipiul Adjud, judetul Vrancea

40 de persoane

3.200

38.400

2.

Asociatia Promotorilor Dezvoltării Locale Focsani

Municipiul Adjud, iudetul Vrancea

15 persoane

1.200

14.400