MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 272         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 25 aprilie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 194 din 13 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Decizia nr. 220 din 13 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 224 din 13 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 253 din 20 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

344. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Rusii Munti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures

348. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Luxembourg la 9 noiembrie 2006 si la Bucuresti la 27 si 28 noiembrie 2006 între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Administratia Fluvială a Dunării de Jos - R.A. Galati, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

349. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006

 

350. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

95. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele de origine animală

 

2.099. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului Fabrica de Ciment Portland „Ioan G. Cantacuzino” din str. General Gheorghe Avramescu nr. 21 (fostă Fabricilor nr. 21), municipiul Brăila, judetul Brăila

 

2.101. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea imobilului „Moara” din orasul Bolintin-Vale, str. Poarta Luncii nr. 7, judetul Giurgiu

 

2.102. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind declasarea Casei din str. Hasdeu Iulia nr. 3, sectorul 1, municipiul Bucuresti

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 194 din 13 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cominco” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 26.841/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, având în vedere că prevederile de lege criticate au mai format obiectul controlului de constitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 31 august 2006, pronuntată în Dosarul nr. 26.841/3/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legeanr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comerciala „Cominco” - S.A. din Bucuresti într-un litigiu având ca obiect suspendarea unei hotărâri AGA.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia arată că art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 nu îndeplineste conditiile de claritate si previzibilitate, astfel cum sunt ele consacrate de jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, si nu oferă criterii suficiente pentru obligarea reclamantului la plata cautiunii. De asemenea, se arată că acest text acordă instantei posibilitatea de a suspenda hotărârea adunării generale a actionarilor fără a obliga reclamantul la plata cautiunii, sau, dacă aceasta se stabileste, nu are în vedere un criteriu legal, ci unul arbitrar, ceea ce este de natură a încălca dreptul de proprietate al actionarilor majoritari. în opinia autorului exceptiei, se creează astfel un regim privilegiat actionarilor minoritari, care pot exercita acest drept legal în scop pur sicanator.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. în acest sens, se invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale. Totodată, arată că prevederile art. 20 alin. (2) din Constitutie, invocate în sustinerea exceptiei, nu au incidentă în cauză.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile  procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Examinând exceptia, Curtea retine că, desi a fost sesizată de instanta de judecată cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 133 din Legea nr. 31/1990, din motivarea exceptiei, precum si din considerentele încheierii de sesizare rezultă că obiect al exceptiei îl constituie numai dispozitiile art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004.

Aceste prevederi au următorul continut:

- Art. 133 alin. (2) „Presedintele, încuviintând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cautiune.

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 44 alin. (1) si (2) teza întâi privind garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate privată.

Analizând exceptia, Curtea constată că prevederile art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, exceptia fiind ridicată de acelasi autor si cu b motivare identică într-un alt dosar aflat pe rolul instantei constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 911 din 5 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2007, Curtea, făcând referire la jurisprudenta anterioară, a retinut că reglementarea criticată reprezintă o normă de procedură, a cărei stabilire este, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, de competenta autoritătii legiuitoare.

Totodată, Curtea a constatat că textul legal contestat permite instantei de judecată ca, tinând seama de circumstantele cauzei, să aprecieze asupra caracterului eventual sicanatoriu al cererii de suspendare a hotărârii adunării generale contestate si să stabilească o cautiune de natură să descurajeze cererile nefundamentate sau exercitarea cu rea-credintă a drepturilor procesuale.

Depunerea cautiunii constituie o garantie, în sensul că, în urma respingerii actiunii în anulare a hotărârii luate de adunarea generală a actionarilor, partea interesată va putea cere si obtine despăgubiri pentru pagubele suferite datorită întârzierii executării hotărârii respective.

Cu privire la invocarea în sustinerea exceptiei a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din Constitutie, Curtea a constatat că acestea nu au incidentă în cauză, nepunându-se problema, în acest caz, a aplicării cu prioritate a unui tratat international privind drepturile omului fată de dreptul intern.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cominco” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 26.841/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Măria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 220 din 13 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ministerul Public în Dosarul nr. 2.569/2006 al Judecătoriei Târgoviste.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 13 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.569/2006, Judecătoria Târgoviste a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ministerul Public într-o cauză ce are ca obiect solutionarea unei cereri de desfiintare a unor înscrisuri.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate restrâng cazurile în care Ministerul Public poate porni actiunea civilă, încălcându-se prevederile art. 131 alin. (î) din Constitutie, care prevăd că, „în activitatea judiciară,

Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor”, fără a distinge între categoriile de cetăteni.

Judecătoria Târgoviste arată că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, atâta timp cât art. 131 alin. (1) din Constitutie nu face referire la ordinea de drept si la drepturile si libertătile cetătenilor si nu face trimitere la lege, asa cum alte dispozitii constitutionale o fac.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. în acest sens, face referire la Decizia Curtii Constitutionale nr. 71 din 5 martie 2002.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cu următorul cuprins: „Ministerul Public poate porni actiunea civilă ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale dispărutilor, precum si în alte cazuri expres prevăzute de lege.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 131 alin. (1) referitoare la rolul Ministerului Public.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 71 din 5 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 10 mai 2002, a statuat că posibilitatea declansării procesului civil trebuie să apartină, în principiu, doar persoanei care pretinde că drepturile, libertătile sau interesele sale legitime au fost nesocotite. Curtea a constatat că din interpretarea sistematică a prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (1), art. 129 si ale art. 131 alin. (1) nu rezultă că legiuitorul are obligatia de a reglementa dreptul procurorului de a declansa procesul civil, fiind de competenta sa exclusivă ca în considerarea anumitor împrejurări determinate să consacre posibilitatea si altor persoane sau organe, în afară de persoana care se pretinde titularul dreptului, de a sesiza instantele

judecătoresti. în considerarea unor asemenea situatii, dispozitiile art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă consacră posibilitatea procurorului de a porni procesul civil în cazurile în care persoana interesată se află într-o imposibilitate juridică (fiind lipsită de capacitate de exercitiu sau având capacitate de exercitiu restrânsă) ori obiectivă (cazul persoanei dispărute) de a-si exercita dreptul de acces la justitie. De asemenea, pe baza aceleiasi dispozitii, legiuitorul este îndreptătit să prevadă această posibilitate si în alte situatii în care consideră necesar, având în vedere specificul unor actiuni care se judecă potrivit procedurii civile, raportat la prevederile constitutionale privind rolul si atributiile procurorului. În consecintă, Curtea nu a putut primi sustinerile autorului exceptiei conform cărora dispozitiile art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă ar limita atributiile procurorului prevăzute la art. 131 alin. (1) din Constitutie, întrucât aceste atributii au fost avute în vedere în ansamblul reglementării participării procurorului în procesul civil.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să impună schimbarea acestei jurisprudente, atât solutiile, cât si motivarea acestei decizii îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

în numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Ministerul Public, în Dosarul nr. 2.569/2006 al Judecătoriei Târgoviste. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 13 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 224 din 13 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Andco” - S.R.L. din satul Adunati, judetul Prahova, în Dosarul nr. 499/2006 al Tribunalului Prahova - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, arătând că prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor din Constitutie invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 7 decembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 499/2006, Tribunalul Prahova - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Andco” - S.R.L. din satul Adunati, judetul Prahova, cu prilejul solutionării unui litigiu de muncă pentru drepturi bănesti, reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 141 alin. (4) din Codul muncii, care creează posibilitatea ca, în cazul încetării contractului individual de muncă, concediul de odihnă neefectuat să fie compensat în bani, afectează activitatea economică a angajatorului, întrucât îi impun o obligatie bănească suplimentară fată de angajat, în loc să prevadă efectuarea concediului la următorul loc de muncă. Astfel se încalcă, în opinia sa, dreptul persoanei de acces la o activitate economică si la liberă initiativă.

Tribunalul Prahova - Sectia civilă a arătat, prin încheierea din 28 septembrie 2006, că nu există niciun motiv pentru sesizarea Curtii Constitutionale. Acea încheiere a fost casată de Curtea de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale prin Decizia nr. 909 din 17 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 6.471/42/2006, iar în încheierea din 7 decembrie 2006, prin care Tribunalul Prahova - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate, instanta nu si-a reformulat opinia cu privire la această exceptie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatul Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. în acest sens, arată că dreptul la concediul de odihnă este stabilit proportional cu munca prestată de către salariat într-un an calendaristic, compensarea în bani stabilindu-se tot în functie de durata timpului în care s-a prestat munca de către angajat, întrucât în cazul încetării contractului individual de muncă angajatul se află în imposibilitatea de a mai efectua concediul de odihnă la care are dreptul, este constitutională si obligatia angajatorului de a-l compensa în bani.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 141 alin. (4) din Codul muncii sunt constitutionale, necontravenind liberului acces al persoanei la o activitate economică si liberei initiative. în acest sens, arată că „indiferent de motivele încetării contractului individual de muncă si de durata care a trecut de la încheierea

contractului de muncă până în momentul încetării acestuia, salariatul a prestat muncă si, proportional cu perioada lucrată, a câstigat dreptul la concediul de odihnă. întrucât, din cauza încetării contractului individual de muncă, acesta nu poate efectua concediul de odihnă la care are dreptul, este constitutională obligatia angajatorului să-l compenseze în bani”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora „Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă”.

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 45 din Constitutie referitoare la libertatea economică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. 41 alin. (2) din Constitutie consacră dreptul la „concediul de odihnă plătit”. Durata concediului de odihnă este proportională cu perioada de lucru efectuată, iar obligatia de a plăti indemnizatia de concediu îi revine angajatorului care a beneficiat de activitatea salariatului.

În cazul încetării contractului individual de muncă, efectuarea concediului de odihnă nu mai este posibilă si, din această cauză, se naste dreptul salariatului de a primi o compensatie în bani pentru zilele de concediu ce i se cuveneau, proportional cu perioada lucrată, si pe care nu Ie-a efectuat. Acest drept al salariatului si obligatia corelativă ce revine angajatorului nu afectează nicicum dreptul persoanei la o activitate economică si la libera initiativă.

De altfel, Curtea constată că textul de lege criticat a mai fost analizat sub aspectul conformitătii cu art. 45 din Constitutie si prin Decizia nr. 46 din 11 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, când, în temeiul acelorasi considerente retinute si în prezenta cauză, a respins exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Andco” - S.R.L din satul Adunati, judetul Prahova, în Dosarul nr. 499/2006 al Tribunalului Prahova - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef, Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 253 din 20 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal, exceptie ridicată de Oana Codruta Burghelea si Valeriu Gabriel Burghelea în Dosarul nr. 978/44/2006 si de Vasile Cristian Constantin în Dosarul nr. 3.514/44/2006 ale Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei, Vasile Cristian Constantin, a depus la dosar o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune acordării unui nou termen de judecată.

Curtea, deliberând, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992 si al art. 156 din Codul de procedură civilă, respinge cererea formulată, deoarece de la data emiterii încheierii de sesizare a instantei de contencios constitutional, respectiv 15 ianuarie 2007, si până în prezent autorul exceptiei a avut la dispozitie un interval de timp suficient de mare pentru a întreprinde demersurile necesare în vederea angajării unui apărător.

Curtea, având în vedere că exceptiile de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 2.347/D/2006 si nr. 113D/2007 au continut identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere dispozitiile art. 164 din Codul de procedură civilă, nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 113D/2007 la Dosarul nr. 2.347D/2006, care este primul înregistrat.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 13 noiembrie 2006 si 15 ianuarie 2007, pronuntate în dosarele nr. 978/44/2006 si nr. 3.514/44/2006, Curtea de Apel Galati - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal.

Exceptia a fost ridicată, în dosarele de mai sus, de Oana Codruta Burghelea, Valeriu Gabriel Burghelea si Vasile Cristian Constantin.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 45 referitoare la Libertatea economică, ale art. 135 alin. (2) lit. a) referitoare la obligatia statului de a asigura libertatea comertului, ale art. 11 referitoare la Dreptul international si dreptul intern, ale art. 20 referitoare la Tratatele internationale privind drepturile omului, precum si ale art. 1 din Protocolul nr. 4 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la Interzicerea privării de libertate pentru datorii.

În acest sens se arată că prin textele de lege criticate se sanctionează penal o eroare contractuală ori neîndeplinirea unei obligatii contractuale. Această împrejurare este de natură să contravină prevederilor constitutionale invocate, cu atât mai mult cu cât art. 1 din Protocolul nr. 4 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale statuează cu privire la imposibilitatea aplicării unor sanctiuni penale privative de libertate în materia obligatiilor contractuale.

Curtea de Apel Galati - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece scopul incriminării infractiunii de înselăciune este acela de a-i proteja pe cei care îsi exercită cu bună-credintă drepturile contractuale, iar modalitatea de incriminare exclude posibilitatea confundării ei cu o simplă neexecutare a obligatiilor contractuale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece infractiunea de înselăciune este o faptă gravă contra patrimoniului, care nu trebuie confundată cu neexecutarea unei obligatii contractuale civile.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere emise de Guvern si de Avocatul Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal - Înselăciunea, care au următorul continut:

„Inducerea sau mentinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârsită în asa fel încât, fără această eroare, cel înselat nu ar fi încheiat sau executat contractul în conditiile stipulate, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distinctiile acolo arătate.

Emiterea unui cec asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum si fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale si conventionale invocate si în prezenta cauză si cu motivări similare. Astfel, prin Decizia nr. 474 din 8 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate pentru considerentele acolo arătate.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 si 4 din Codul penal, exceptie ridicată de Oana Codruta Burghelea si Valeriu Gabriel Burghelea în Dosarul nr. 978/44/2006 si de Vasile Cristian Constantin în Dosarul nr. 3.514/44/2006 ale Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Rusii Munti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor drumuri forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Rusii Munti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Rusii Munti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) Consiliul Local al Comunei Rusii Munti asigură administrarea acestora cu respectarea regimului silvic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora, prevăzute la art. 2, se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 aprilie 2007.

Nr. 344.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Rusii Munti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures

 

 

Nr.

crt.

Denumirea

bunului imobil

Persoana juridică

de la care se

transmite bunul

imobil

Persoana juridică

la care se

transmite bunul

imobil

Nr. de

inventar la

Regia

Natională a

Pădurilor - Romsilva

Indicativul

drumului

în

amenajament

Lungimea

(km)

Valoarea

de

inventar

(lei)

Nr. de

înregistrare

la

M.F.P.

1.

Drum forestier „Pârâul de Mijloc”

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Rusii Munti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures

11.767

FE039

1,3

34.466

11.767

 

 

Nr.

crt.

Denumirea

bunului imobil

Persoana juridică

de la care se

transmite bunul

imobil

Persoana juridică

la care se

transmite bunul

imobil

Nr. de

inventar la

Regia

Natională a

Pădurilor - Romsilva

Indicativul

drumului

în

amenajament

Lungimea

(km)

Valoarea

de

inventar

(lei)

Nr. de

înregistrare

la

M.F.P.

2.

Drum forestier „Sebes”

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Rusii Munti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures

112.049

FE038

10,1

252.472

11.691

3.

Drum forestier „Zăspadul Mare”

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Rusii Munti, în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Rusii Munti, judetul Mures

112.212

FE041

2,3

57.230

11.843 (partial)

4.

Drum forestier „Zăspadul Mic”

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Rusii Munti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures

112.213

FE040

1,8

33.964

11.844

5.

Drum forestier „Codatele”

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Rusii Munti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures

112.031

FE037

2,8

73.850

11.673

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere, care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Rusii Munti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Localizarea terenului în cadastru forestier

Suprafata (ha)

Nr. de înregistrare la M.F.P.

Cod de clasificare

1.

Comuna Rusii Munti, judetul Mures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Rusii Munti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures

Ocolul Silvic Răstolita UP VII Sebes u.a. 34-79%

0,78

1.364 partial

8.04.02

2.

Comuna Rusii Muntii, judetul Mures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Rusii Munti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures

Ocolul Silvic Răstolita UP VII Sebes 34-79%

6,06

1.364 partial

8.04.02

3.

Comuna Rusii Munti, judetul Mures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Rusii Munti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures

Ocolul Silvic Răstolita UP VII Sebes u.a. 34-79%

1,38

1.364 partial

8.04.02

4.

Comuna Rusii Munti, judetul Mures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Rusii Munti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures

Ocolul Silvic Răstolita UP VII Sebes u.a. 34-79%

1,03

1.364 partial

8.04.02

5.

Comuna Rusii Munti, judetul Mures

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Rusii Munti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rusii Munti, judetul Mures

Ocolul Silvic Răstolita UP VII Sebes u.a. 34-79%

1,68

1.364 partial

8.04.02

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 1, convenit prin scrisoarea semnată la Luxembourg la 9 noiembrie 2006 si la Bucuresti la 27 si 28 noiembrie 2006 între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Administratia Fluvială a Dunării de Jos - R.A. Galati, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si în aplicarea art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si a art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187/2002 pentru ratificarea Contractului de finantare dintre România, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a mâlului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002, aprobată prin Legea nr. 120/2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 1, convenit prin scrisoarea*) semnată la Luxembourg la 9 noiembrie 2006 si la Bucuresti la 27 si 28 noiembrie 2006 între Guvernul României, Banca Europeană de Investitii si Administratia Fluvială a Dunării de Jos - R.A. Galati, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeană de Investitii si Regia Autonomă „Administratia Fluvială a Dunării de Jos” Galati pentru finantarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002 si ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187/2002, aprobată prin Legea nr. 120/2003.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Minai Cioroianu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2007.

Nr. 348.


*) Continutul scrisorii constituie traducerea oficială din limba engleză.

 

Banca Europeană de Investitii

DHL

Guvernul României

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

RO - 70060 Bucuresti

România

 

În atentia domnului Sebastian VIădescu, ministrul finantelor publice

Copii pentru: Misiunea Română pe lângă Comunitătile Europene

12 rue Montoyer

B - 1000 Brussels

Belgium

 

În atentia domnului Lazăr Comănescu

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Directia generală relatii financiare externe

Bd. Dinicu Golescu nr. 38

RO-010873 Bucuresti, sectorul 1

România

 

În atentia doamnei Liliana Bârna, director general, Directia generală relatii financiare externe

Luxemburg, 9 noiembrie 2006 JUII/MA&SEE/FBR/fb

nr. BEI-EIB 009918 din 9 noiembrie 2006

 

Subiect: România - Proiectul privind protejarea malului Canalului Sulina

 

Contract de finantare (FI nr. 21.490) semnat la Bucuresti între România si Banca Europeană de Investitii pe 8 martie 2002 (denumit mai jos contract de finantare)

 

AMENDAMENTUL Nr. 1

 

(i) Prelungirea perioadei de tragere

(ii) Anularea procentului de 50%-50% aferent utilizării fondurilor BEI între fazele I si II ale Proiectului

 

Stimate domnule VIădescu,

 

Referindu-ne la scrisorile dumneavoastră din datele de 8 februarie 2006 si 18 octombrie 2006, acceptăm prin prezenta cererea dumneavoastră de prelungire a perioadei de tragere si a scadentelor cererilor de tragere.

În afara cazurilor când sunt altfel definiti, termenii utilizati în prezenta scrisoare vor avea sensul dat lor în contractul de finantare.

Ca, urmarej următoarele prevederi ale contractului de finantare vor fi amendate după cum urmează:

1. În subalineatul 1.02A, textul: „Până la 31 decembrie 2006 împrumutatul poate solicita efectuarea tragerilor” va fi înlocuit de următorul text: „Banca va efectua plăti din credit până la 31 ianuarie 2008”.

2. În subalineatul 1.02B, litera d) se va citi după cum urmează: ,,d) va specifica data preferată pentru efectuarea tragerii, întelegându-se că Banca, în afara ultimei trageri, poate disponibiliza transa în termen de până la 4 luni calendaristice de la data cererii; si”.

3. În subalineatul 1.02B, data „31 decembrie 2006” va fi înlocuită cu data „31 decembrie 2007”.

4. În ultimul alineat al articolului 1.05, data „30 aprilie 2007” va fi înlocuită cu data „31 ianuarie 2008”.

În continuarea celor de mai sus, în virtutea prezentei scrisori, ultima prevedere din art. 6.01, care se referă în mod explicit la împărtirea 50%-50% a utilizării fondurilor BEI între fazele I si II, dispare si articolul mentionat se va citi după cum urmează: „AFDJ în numele împrumutatului va folosi sumele împrumutului si celelalte fonduri mentionate în planul de finantare descris în preambul exclusiv pentru finantarea Proiectului”.

Toti ceilalti termeni si conditii din contractul de finantare vor rămâne neschimbati.

Pentru a confirma acordul dumneavoastră fată de cele de mai sus, vă solicităm respectuos să datati si să semnati conform fiecare dintre cele 3 exemplare ale acestei scrisori si apoi să ne returnati un exemplar cât mai repede posibil. Am aprecia, de asemenea, dacă am primi împuternicirile de semnatari pentru cei care vor semna amendamentul.

 

Ai dumneavoastră,

Banca Europeană de Investitii

C. Murphy

F. Bruni Roccia

De acord Pentru si în numele României

Ministerul Finantelor Publice,

Sebastian VIădescu

28 noiembrie 2006

De acord

Pentru si în numele

Administratiei Fluviale a Dunării de Jos Galati,

Mihai Ochialbescu

27 noiembrie 2006

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, se modifică si vor avea următorul cuprins:

1. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - Formularele de prescriptii medicale aflate în circulatie vor fi utilizate până la epuizare, dar nu mai târziu de data de 1 iunie 2007.”

2. Anexa nr. 9 la normele metodologice se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 11 aprilie 2007.

Nr. 349.

 

ANEXA*)

(Anexa Nr. 9 la normele metodologice)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.170 din 10 decembrie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 26 alineatul (2), după litera a) se introduc două noi litere, literele a1) si a2), cu următorul cuprins:

,,a1) fisa perimetrului contine propunerea de delimitare a perimetrului de explorare, în coordonate topogeodezice Stereo 70, avându-se în vedere următoarele criterii de delimitare:

- perimetrul propus să nu se suprapună peste alte perimetre concesionate;

- suprafata perimetrului să nu depăsească 1.000 km2;

- delimitarea perimetrului trebuie coroborată cu programul minim de explorare, astfel încât lucrările propuse să permită evaluarea potentialului petrolifer al acestuia;

a2) fisa perimetrului contine propunerea de delimitare a perimetrului de dezvoltare-exploatare sau exploatare, în coordonate topogeodezice Stereo 70, avându-se în vedere următoarele criterii de delimitare:

- perimetrul propus să nu depăsească cu mai mult de 10% suprafata în care au fost determinate resurse de petrol;

- intervalul de adâncime este determinat astfel încât să cuprindă intervalele în care sunt calculate rezerve si resurse geologice;”.

2. Alineatul (2) al articolului 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Lista perimetrelor oferite pentru concesiune se publică si în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu mentionarea Monitorului Oficial al României, Partea I, în care sunt publicate criteriile referitoare la evaluarea ofertelor si a capacitătii tehnice si financiare a ofertantilor. Orice schimbare privind criteriile se publică integral în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

3. După alineatul (2) al articolului 30 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Orice schimbare a conditiilor sau cerintelor privind apelul public de ofertă se aduce la cunostinta tuturor participantilor la apelul public de ofertă aflat în curs de derulare.”

4. La articolul 31, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) termenul limită propus pentru încheierea acordului petrolier;”.

5. După articolul 56 se introduc două noi articole, articolele 561 si 562, cu următorul cuprins:

„Art. 561. - Autoritatea competentă informează Comisia Europeană cu privire la orice dificultate întâmpinată, de drept sau de fapt, în contractarea ori executarea de operatiuni petroliere, adusă la cunostinta autoritătii competente cu obligatia respectării confidentialitătii comerciale, de entităti române care efectuează activităti de prospectare, explorare si extractie de hidrocarburi în terte state.

Art. 562. - Anual, autoritatea competentă publică pe pagina web proprie si înaintează Comisiei Europene un raport privind zonele geografice libere pentru concesionarea de operatiuni petroliere, acordurile petroliere încheiate, autorizatii emise, titularii acordurilor petroliere si rezervele estimate la nivel national. Această dispozitie nu implică niciun fel de obligatie cu privire la publicarea oricăror informatii comerciale de natură confidentială.”

Prezenta hotărâre transpune art. 3 alin. (2) lit. (b) paragraful al doilea, art. 4 lit. (a), art. 5 alin. (1) ultimul paragraf, art. 5 alin. (3), art. 8 alin. (1), art. 9 si art. 14 ultimul paragraf din Directiva nr. 94/22/CE privind conditiile de acordare si folosire a autorizatiilor de prospectare, explorare si extractie a hidrocarburilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 164/1994.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnsază:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2007.

Nr. 350.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele de origine animală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 70.344 din 23 februarie 2007, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele de origine animală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele lor, precum si al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 si 832 bis din 14 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 96/23/CEE privind măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele de origine animală, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) L 125, 23.05.1996, p. 10, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Consiliului 2006/104/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L 363, 20.12.2006, p. 352-367, si preia prevederile Deciziei Comisiei 97/747/CE care fixează nivelurile si frecventele de prelevare a probelor prevăzute de Directiva Consiliului 96/23/CE pentru supravegherea anumitor substante si reziduuri ale acestora în anumite produse de origine animală, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) L 303, 6.11.1997, p. 12, si ale Deciziei Comisiei 98/179/CE ce stabileste reguli detaliate pentru prelevare oficială de probe pentru supravegherea anumitor substante si reziduuri ale acestora la animale vii si produse de origine animală, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) L 65, 5.03.1998, p. 31.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare veterinare si pentru biguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 2 aprilie 2007.

Nr. 95.

 

ANEXĂ

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

privind măsurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si la produsele de origine animală

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor stabileste măsuri pentru monitorizarea substantelor si a grupurilor de reziduuri mentionate în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) în sensul prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, următorii termeni se definesc astfel:

a) substante sau produse neautorizate - substantele sau produsele a căror administrare la animale este interzisă în baza legislatiei comunitare;

b) tratament ilegal - administrarea la animale a substantelor sau produselor neautorizate ori utilizarea de substante sau produse autorizate în baza legislatiei comunitare, dar aplicate în alte conditii decât cele stabilite de legislatia comunitară ori, după caz, de legislatia natională;

c) reziduu - rest de substante sau metabolitii substantelor cu actiune farmacologică si al altor substante transmise la produsele de origine animală care pot constitui factori de risc pentru sănătatea umană;

d) autoritate competentă - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor sau orice autoritate căreia i-a fost delegată o astfel de competentă;

e) probă/contraprobă oficială - esantionul prelevat de autoritatea competentă în scopul decelării si confirmării reziduurilor sau substantelor mentionate în anexa nr. 1;

f) laborator aprobat - laboratorul aprobat de autoritatea competentă pentru examinarea de probe oficiale pentru decelarea si identificarea reziduurilor;

g) animal - orice animal din speciile prevăzute de Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animală, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 90/425/CEE;

h) lot de animale - un grup de animale din aceeasi specie si de aceeasi vârstă, crescute în aceeasi exploatatie, în acelasi timp si în aceleasi conditii de crestere;

i) substante betaagoniste - grupă de substante cu actiune specifică la nivelul receptorilor adrenergici din structura musculară a cordului, pulmonilor si uterului.

(2) Pentru ceilalti termeni se aplică definitiile din Norma sanitară veterinară privind interzicerea utilizării în cresterea animalelor de fermă a unor substante cu actiune hormonală sau tireostatică si a celor betaagoniste, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 199/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 1 septembrie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 96/22/CE.

 

CAPITOLUL II

Planul de supraveghere pentru controlul reziduurilor sau substantelor

 

Art. 3. - Supravegherea lantului de productie a produselor de origine animală si a produselor primare trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile prezentului capitol, în scopul detectării reziduurilor si substantelor enumerate în anexa nr. 1 la animalele vii, în fecale si în lichidele biologice ale acestora, în tesuturile si produsele de origine animală, în furaje si în apa de băut.

Art. 4. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor coordonează efectuarea inspectiilor prevăzute de prezentul capitol pe întreg teritoriul României.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor este responsabilă de:

a) elaborarea planului prevăzut la art. 5 pentru a permite departamentelor competente să efectueze inspectiile planificate;

b) coordonarea activitătilor departamentelor centrale sau regionale responsabile pentru supravegherea si controlul reziduurilor. O astfel de coordonare se extinde asupra tuturor departamentelor care participă la prevenirea utilizării frauduloase de substante sau de produse interzise în cresterea animalelor;

c) culegerea informatiilor necesare pentru evaluarea mijloacelor utilizate si a rezultatelor obtinute în urma aplicării măsurilor prevăzute de prezentul capitol;

d) transmiterea informatiilor si rezultatelor prevăzute la lit. c), inclusiv a rezultatelor anchetelor efectuate, către Comisia Europeană, nu mai târziu de data de 31 martie a fiecărui an.

(3) Prezentul articol nu afectează regulile specifice, aplicabile în supravegherea si controlul nutritiei animalelor.

Art. 5. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor transmite Comisiei Europene planul ce stabileste măsurile nationale care trebuie să fie implementate pe durata anului în care a fost initiat planul, precum si orice actualizare ulterioară a planurilor aprobate, în conformitate cu procedura comunitară, pe baza experientei anului sau anilor precedenti, până la data de 31 martie a anului în care se face actualizarea.

(2) Planul mentionat la alin. (1) trebuie:

a) să stabilească grupele de reziduuri sau de substante, pe specii de animale, ce urmează a fi analizate în conformitate cu anexa nr. 2;

b) să precizeze procedurile de detectare a prezentei: (i) substantelor mentionate la lit. a) la animale, în apa de băut si în toate locurile unde sunt crescute sau tinute animalele; (ii) reziduurilor de substante mentionate, la animalele vii, în fecale si lichidele biologice, precum si în tesuturile si produsele de origine animală: carne, lapte, ouă si miere;

c) să se conformeze regulilor de prelevare si nivelurilor stabilite în anexele nr. 3 si 4.

Art. 6. - (1) Planul trebuie să respecte frecventa si numărul de prelevări mentionate în anexele nr. 4 si 5.

(2) Reexaminarea grupelor de reziduuri care trebuie detectate în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 si determinarea frecventei si numărului de recoltări de probe referitoare la animalele si la produsele mentionate la art. 3 si care nu sunt stabilite de anexele nr. 4 si 5 se efectuează în conformitate cu procedura comunitară.

Art. 7. - Planul initial trebuie să ia în considerare situatia specifică din România si să precizeze în mod special:

a) legislatia referitoare la utilizarea substantelor enumerate în anexa nr. 1 si, în particular, prevederile referitoare la interzicerea, autorizarea, distribuirea, punerea pe piată a acestora si regulile care reglementează administrarea lor, în măsura în care o astfel de legislatie nu este armonizată;

b) infrastructura departamentelor: se mentionează în special tipul si importanta serviciilor participante la implementarea planului;

c) o listă a laboratoarelor aprobate, indicându-se capacitatea acestora de prelucrare a probelor;

d) limitele de tolerantă nationale aprobate pentru substantele autorizate, atunci când nu au fost stabilite în baza Regulamentului Consiliului 2377/90/CEE ce stabileste o procedură comunitară pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală si a Directivei Consiliului 86/363/CEE, transpusă în legislatia natională prin Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din continutul sau de pe suprafata produselor alimentare de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 23/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 26 februarie 2007;

e) lista substantelor care se identifică, metodele de analiză, precum si standardele pentru interpretarea rezultatelor, iar în cazul substantelor mentionate în anexa nr. 1, numărul de prelevări efectuate si justificarea acestui număr;

f) numărul probelor oficiale care se recoltează corelat cu numărul animalelor tăiate din specia respectivă în anii precedenti, conform frecventei si nivelurilor de prelevare prevăzute în anexa nr. 4;

g) detalii ale normelor privind recoltarea probelor oficiale si, obligatoriu, cele care se referă la indicatiile care trebuie să figureze pe probele oficiale;

h) măsurile stabilite de autoritătile competente referitoare la animalele sau produsele la care au fost detectate reziduuri.

Art. 8. - (1) Planul initial trimis conform art. 5 alin. (1) este examinat de Comisia Europeană pentru a constata dacă se conformează Directivei Consiliului 96/23/CE, transpusă în legislatia natională prin prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor. La solicitarea Comisiei Europene, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor modifică sau completează acest plan astfel încât acesta să fie conform.

(2) Pentru a se tine cont de evolutia situatiei într-un anumit stat membru sau în una dintre regiunile acestuia, de rezultatele anchetelor nationale sau ale constatărilor efectuate conform art. 16 si 17, la cererea statului membru respectiv ori din proprie initiativă, Comisia Europeană poate hotărî, în conformitate cu procedura comunitară, aprobarea unei modificări sau a unei completări a planului aprobat anterior conform procedurii comunitare.

(3) Modificările anuale ale planului initial comunicat Comisiei Europene de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în baza rezultatelor la care se referă art. 4 alin. (2) lit. d), sunt trimise de Comisia Europeană celorlalte state membre, după ce Comisia Europeană a stabilit conformitatea acestuia cu Directiva Consiliului 96/23/CEE transpusă în legislatia natională prin prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

(4) În situatia în care Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor primeste de la Comisia Europeană modificările anuale ale planurilor initiale trimise de alte state membre, are la dispozitie 10 zile lucrătoare de la primirea acelor modificări, în care informează Comisia Europeană despre orice comentarii.

(5) La fiecare 6 luni, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană si celelalte state membre în cadrul Comitetului Permanent Privind Lantul Alimentar si Sănătatea Animală despre implementarea planului aprobat conform alin. (1) si (2) sau despre evolutia situatiei. Nu mai târziu de data de 31 martie a fiecărui an, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trimite Comisiei Europene rezultatele planului de detectare a reziduurilor si substantelor, precum si măsurile de control.

(6) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să transmită Comisiei Europene rezultatele planului de detectare a reziduurilor si a substantelor, precum si măsurile de control, pentru prima dată, până la 31 martie 2008.

(7) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor face public rezultatul implementării planului.

 

CAPITOLUL III

Autocontrolul si coresponsabilitatea operatorilor

 

Art. 9. - (1) Exploatatiile care comercializează animale de fermă si persoanele fizice sau juridice care comercializează astfel de animale se înregistrează la autoritătile competente si se angajează să respecte reglementările nationale si comunitare, în special prevederile stabilite la art. 5 si 12 din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 580/2002.

(2) Proprietarii sau responsabilii unitătilor de prelucrare initială a produselor primare de origine animală trebuie să ia în cadrul programului de autocontrol toate măsurile necesare pentru ca:

a) să nu se accepte în cursul livrărilor directe sau prin intermediari decât acele animale pentru care producătorul este în măsură să garanteze că au fost respectati timpii de asteptare;

b) să se asigure că animalele de fermă sau produsele introduse în unitate nu prezintă depăsiri ale limitelor maxime de reziduuri admise si că nu prezintă nicio urmă de substante sau de produse interzise.

(3) Producătorii sau persoanele responsabile prevăzute la alin. (1) si (2) trebuie să pună pe piată numai:

(i) animale la care nu s-au administrat substante sau produse neautorizate ori care nu au făcut obiectul unui tratament ilegal în sensul prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor;

(ii) animale la care, atunci când au fost administrate produse sau substante autorizate, au fost respectate perioadele de asteptare prescrise pentru aceste produse ori substante;

(iii) produse care provin de la animalele mentionate la pct. (i) si (ii).

(4) În cazul în care un animal este dus la o unitate de transformare primară de către o persoană fizică sau juridică, alta decât proprietarul, obligatiile enuntate la alin. (3) revin acestuia din urmă.

(5) În scopul aplicării prevederilor alin. (1), (2), (3) si (4), fără a se prejudicia conformitatea cu reglementările stabilite de normele sanitare veterinare transpuse în conformitate cu cerintele Uniunii Europene referitoare la comercializarea diferitelor produse, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură că:

a) este stabilit în legislatia natională principiul supravegherii calitătii lantului de productie de către diferitele părti implicate;

b) sunt sporite măsurile de autocontrol cuprinse în caietul de sarcini pentru mărci si etichete.

(6) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană si celelalte state membre ale Uniunii Europene, la solicitarea acestora, despre prevederile stabilite în această privintă si în special despre prevederile adoptate pentru controalele la care se referă alin. (3) pct. (i) si (ii).

Art. 10. - (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor se asigură că termenii de referintă si responsabilitătile medicilor veterinari care supraveghează fermele sunt extinse si asupra conditiilor de crestere si formelor de tratament prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

(2) În acest cadru, medicul veterinar consemnează într-un registru tinut la fermă data si felul tratamentelor prescrise sau administrate, identificarea animalelor tratate, precum si perioadele de asteptare corespunzătoare.

(3) Crescătorul consemnează în registrul mentionat la alin. (2) sau într-un registru în conformitate cu Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 69/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005, ce transpune în legislatia natională Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/82/CE, data si natura tratamentului administrat. Acesta se asigură că au fost respectate perioadele de asteptare si păstrează retetele timp de 5 ani.

(4) Crescătorii si medicii veterinari trebuie să furnizeze orice informatie autoritătii competente, la cererea acesteia, si, în special, să furnizeze informatii medicului veterinar oficial din abator privind conformitatea fermelor cu cerintele prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

 

CAPITOLUL IV

Măsuri oficiale de control

 

Art. 11. - (1) Fără a se prejudicia controalele efectuate în cadrul implementării planului de supraveghere la care se referă art. 5 sau controalele prevăzute de normele sanitare veterinare specifice transpuse în conformitate cu cerintele Uniunii Europene, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate proceda la controale oficiale prin sondaj:

a) în faza de fabricatie a substantelor prevăzute în grupa A din anexa nr. 1, precum si în faza de manipulare, depozitare, transport, distributie, vânzare sau achizitionare;

b) pe parcursul lantului de productie si distributie a hranei pentru animale;

c) pe parcursul lantului de productie a animalelor si a materiilor prime de origine animală reglementate de prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

(2) Controalele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie efectuate în special pentru identificarea detinerii sau prezentei de substante ori produse interzise care pot fi administrate ilegal la animale în scopul îngrăsării sau pentru efectuarea unor tratamente interzise.

(3) În cazul suspiciunii de fraudă si în cazul unui rezultat pozitiv al unuia dintre controalele prevăzute la alin. (1), se aplică prevederile art. 16, 17, 18 si 19, precum si măsurile prevăzute la cap. V.

(4) Controalele care trebuie efectuate în abator sau la prima vânzare a animalelor de acvacultura si a produselor din peste pot fi reduse luându-se în considerare faptul că ferma de origine sau departamentul apartine unei retele de supraveghere epidemiologică ori unui sistem de supraveghere a calitătii, asa cum prevede art. 9 alin. (5) lit. a).

Art. 12. - (1) Controalele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor se efectuează inopinat de către autoritătile nationale competente.

(2) Proprietarul, persoana abilitată să dispună de animale ori reprezentantul acestora este obligat să faciliteze operatiunile de inspectie înainte de tăiere si în special să ajute medicul veterinar oficial sau personalul autorizat la orice manipulare considerată necesară.

Art. 13. - Autoritatea competentă are obligatia ca:

a) în cazul în care există suspiciunea că s-a aplicat un tratament ilegal, să solicite proprietarului sau detinătorului de animale ori medicului veterinar responsabil de fermă să prezinte documentele care justifică natura tratamentului;

b) în cazul în care această anchetă confirmă efectuarea unui tratament ilegal sau că au fost utilizate substante ori produse neautorizate sau când există motive pentru suspectarea utilizării acestora, să efectueze ori să dispună:

(i) controale prin sondaj la animalele din fermele de origine sau de provenientă, în vederea detectării utilizării de substante ori produse neautorizate si, în special, a eventualelor urme de implanturi.

Aceste controale pot include prelevarea oficială de probe;

(ii) controale pentru decelarea reziduurilor de substante a căror utilizare este interzisă sau de substante ori produse neautorizate din fermele în care animalele sunt crescute, tinute sau îngrăsate, inclusiv exploatatiile care au legătură din punct de vedere administrativ cu astfel de ferme, ori din fermele de origine sau de provenientă a animalelor. Sunt necesare în acest scop probe oficiale din apa de băut si din furaje;

(iii) controale prin sondaj ale furajelor si ale apei potabile din exploatările de origine sau de provenientă, precum si ale apei de captare, în cazul animalelor de acvacultura;

(iv) controalele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a);

(v) orice controale solicitate pentru clarificarea originii substantelor sau produselor neautorizate ori a animalelor tratate.

Art. 14. - (1) Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară reprezintă laboratorul national de referintă pentru reziduuri. Fiecare reziduu sau grupă de reziduuri este atribuită unui singur laborator national de referintă.

(2) Acest laborator trebuie:

a) să coordoneze activitatea celorlalte laboratoare nationale abilitate pentru analiza reziduurilor, în particular pentru coordonarea standardelor si metodelor de analiză pentru fiecare reziduu sau grupă de reziduuri în cauză;

b) să asiste autoritatea competentă la structurarea planului de supraveghere a reziduurilor;

c) să organizeze periodic teste comparative pentru fiecare reziduu sau grupă de reziduuri pentru care a fost desemnat;

d) să verifice faptul că laboratoarele nationale au stabilit limitele de detectie în conformitate cu prevederile legale;

e) să asigure difuzarea de informatii furnizate de laboratoarele comunitare de referintă;

f) să asigure personalului posibilitatea de a participa la cursurile de perfectionare organizate de Comisia Europeană sau de laboratoarele comunitare de referintă.

(3) Laboratoarele comunitare de referintă sunt cele la care se referă anexa VII la Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor.

(4) Laboratoarele oficiale pentru controlul reziduurilor sunt incluse în anexa nr. 7.

Art. 15. - (1) Probele oficiale trebuie să fie prelevate în conformitate cu prevederile din anexele nr. 3, 4, 5 si 6 si trebuie examinate doar în laboratoare autorizate.

(2) În conformitate cu procedura comunitară, trebuie să fie specificate reguli detaliate pentru prelevarea de probe oficiale si metodele uzuale si de referintă ce trebuie să fie utilizate pentru analiza probelor oficiale.

(3) Ori de câte ori este eliberată o autorizatie de punere pe piată a unui produs medicinal veterinar destinat administrării la o specie de la care carnea sau produsul este destinat consumului uman, autoritătile competente transmit metodele de analiză uzuale în conformitate cu art. 12 alin. (3) lit. h) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 69/2005 si art. 7 din Regulamentul Consiliului 2.377/90/CEE ce stabileste o procedură comunitară pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, laboratoarelor comunitare si nationale de referintă pentru depistarea reziduurilor.

(4) Pentru substantele cuprinse în grupa A, toate rezultatele pozitive obtinute prin aplicarea unei metode uzuale în locul unei metode de referintă trebuie să fie confirmate de un laborator aprobat utilizând metodele de referintă stabilite în conformitate cu alin. (1), (2) si (3).

(5) Pentru toate substantele, în situatia înregistrării unor rezultate pozitive contestate, confirmarea sau infirmarea rezultatului examenului de laborator se efectuează de laboratorul national de referintă desemnat în conformitate cu art. 14 alin. (1), analizele efectuându-se pe contraproba oficială. Cheltuielile aferente se suportă, în caz de confirmare, de reclamant.

(6) Atunci când după examinarea unei probe oficiale se constată un tratament ilegal, se aplică prevederile art. 16, 17, 18 si 19 împreună cu măsurile prevăzute la cap. V.

(7) Atunci când analizele evidentiază prezenta reziduurilor de substante autorizate sau de contaminanti care depăsesc nivelul stabilit de reglementările comunitare ori nivelul stabilit de legislatia natională, se aplică prevederile art. 18 si 19.

(8) Atunci când examenele la care se referă alin. (8) si (9) se efectuează pe animale sau pe produse de origine animală din alt stat membru al Uniunii Europene, autoritatea competentă a statului membru de origine, la solicitarea motivată a autoritătii competente care efectuează examenul, aplică fermei ori unitătii de origine sau de provenientă prevederile art. 16 alin. (2), art. 17, 18 si 19, precum si măsurile prevăzute la cap. V.

(9) Atunci când examenul se efectuează pe animale sau pe produse de origine animală importate dintr-o tară tertă, autoritatea competentă care efectuează acea examinare informează Comisia Europeană care aplică măsurile prevăzute de procedura comunitară.

Art. 16. - (1) Atunci când sunt obtinute rezultate pozitive, astfel cum prevede art. 15, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să obtină într-un interval cât mai scurt:

a) toate informatiile solicitate în vederea identificării animalului si fermei de origine sau de provenientă;

b) detalii complete cu privire la examenul efectuat si la rezultatele acestuia. Dacă în urma controalelor efectuate pe teritoriul României se impune efectuarea unei investigatii sau a altei actiuni în unul ori mai multe state membre ale Uniunii Europene sau în tări terte, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează celelalte state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană.

(2) Autoritatea corespunzătoare efectuează:

a) o anchetă în ferma de origine sau de provenientă, în functie de caz, pentru a determina cauza prezentei reziduurilor;

b) în cazul unui tratament ilegal, ancheta referitoare la sursa sau sursele substantelor ori produselor în cauză, după caz, privind fabricarea, manipularea, depozitarea, transportul, distributia sau vânzarea;

c) orice alte anchete ulterioare pe care autoritatea le consideră necesare.

(3) Animalele de la care au fost prelevate probe trebuie identificate cu precizie. Acestea nu pot părăsi în nicio circumstantă ferma până la primirea rezultatelor controalelor efectuate.

Art. 17. - În cazul constatării unui tratament ilegal, autoritatea competentă trebuie să se asigure că efectivul de animale în cauză, în anchetele la care se referă art. 13 lit. b), este pus imediat sub control oficial. Aceasta trebuie să se asigure în plus de faptul că toate animalele în cauză sunt prevăzute cu marcă de identificare oficială si că s-a prelevat o probă oficială pe un esantion reprezentativ statistic.

Art. 18. - (1) În momentul decelării de reziduuri de substante ori de produse autorizate peste limita maximă admisă pentru reziduuri, autoritatea competentă efectuează o anchetă în ferma de origine sau de provenientă, în functie de caz, pentru a determina cauzele care au condus la depăsirea limitei.

(2) În functie de rezultatele anchetei, autoritatea competentă ia toate măsurile necesare pentru protectia sănătătii publice, care pot include măsuri de interzicere a scoaterii animalelor si produselor din ferma în cauză sau de a părăsi ferma ori unitatea în cauză pentru o perioadă determinată.

(3) În cazul infractiunilor repetate de depăsire a limitelor maxime de reziduuri, în momentul comercializării pe piată a animalelor de către un crescător sau a produselor de către un crescător ori de o unitate de prelucrare, autoritătile competente trebuie să efectueze controale intensificate pe animalele si produsele din ferma si/sau unitatea în cauză pentru o perioadă de cel putin 6 luni, cu interdictia valorificării produselor ori a carcaselor în asteptarea rezultatelor analizelor probelor prelevate.

(4) Când se constată depăsirea limitei maxime de reziduuri trebuie luate măsuri pentru retragerea din consumul uman a carcaselor sau a produselor respective.

Art. 19. - (1) Costurile anchetelor si ale controalelor prevăzute la art. 16 sunt suportate de proprietarul sau detinătorul de animale.

(2) Costurile analizelor efectuate în baza art. 17 si 18 sunt suportate de proprietarul sau detinătorul de animale, în cazul în care în urma anchetei suspiciunea este confirmată.

(3) Fără a se prejudicia sanctiunile penale sau administrative, costul distrugerii animalelor depistate pozitive ori a animalelor care au fost considerate pozitive conform prevederilor art. 23 este suportat de proprietarul de animale, fără acordarea de compensatii sau despăgubiri.

Art. 20. - (1) Se aplică, în sensul prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, Norma sanitară veterinară privind asistenta mutuală între autoritătile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene si cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislatiei din domeniile veterinar si zootehnic, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 41/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 3 martie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 89/608/CEE.

(2) Atunci când Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor consideră că în alt stat membru al Uniunii Europene controalele prevăzute de Directiva Consiliului 96/23/CE, transpusă în legislatia natională prin prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, nu sunt efectuate sau au încetat să fie efectuate, informează autoritatea competentă a acelui stat. Ca urmare a anchetei efectuate în conformitate cu art. 16 alin. (2), acea autoritate ia toate măsurile necesare si notifică cât mai curând posibil Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor despre deciziile luate si motivele acelor decizii.

(3) Dacă Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor consideră că nu sunt luate astfel de măsuri sau acestea sunt inadecvate, aceasta împreună cu statul membru care a fost acuzat caută modalităti si mijloace de remediere a situatiei, dacă este cazul, printr-o inspectie la fata locului.

(4) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si statul membru al Uniunii Europene în cauză informează Comisia Europeană în legătură cu litigiile si solutiile la care s-a ajuns.

(5) Dacă Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si statul membru al Uniunii Europene implicat în litigiu nu pot ajunge la o întelegere, supun problema atentiei Comisiei Europene într-o perioadă de timp rezonabilă, iar aceasta însărcinează unul sau mai multi experti să delibereze asupra situatiei si să formuleze o opinie.

(6) Până la solutionarea situatiei, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor din România, ca stat membru de destinatie, poate efectua controale pe produsele care provin din unitatea/unitătile sau exploatatia/exploatatiile la care se referă litigiul si, dacă rezultatul este pozitiv, ia măsuri similare celor prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. b) din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare aplicabile comertului intracomunitar cu produse de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 256/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 17 noiembrie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 89/662/CEE.

(7) Pot fi luate măsuri corespunzătoare conform rezolutiei expertilor, în concordantă cu procedura comunitară.

(8) Acele măsuri pot fi revizuite în conformitate cu procedura comunitară, în lumina unei noi rezolutii a expertilor, emisă în 15 zile.

Art. 21. - (1) Pentru a se asigura aplicarea uniformă a prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, expertii veterinari ai Comisiei Europene, în cooperare cu Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, pot verifica la fata locului dacă au fost implementate uniform planul si sistemul pentru verificarea planului. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor acordă toată asistenta necesară expertilor în efectuarea îndatoririlor acestora.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ia toate măsurile necesare pentru a lua în considerare rezultatele acestor verificări si notifică Comisiei Europene măsurile luate.

 

CAPITOLUL V

Măsuri ce trebuie luate în cazul constatării unei infractiuni

 

Art. 22. - Atunci când în posesia persoanelor neautorizate sunt descoperite substante sau produse neautorizate ori substante mentionate în grupele A, B1 si B2 din anexa nr. 1, acele substante sau produse neautorizate trebuie să fie supuse controlului oficial până la adoptarea unor măsuri adecvate de către autoritatea competentă, fără a se aduce atingere eventualelor sanctiuni aplicate contravenientului/contravenientilor.

Art. 23. - (1) În perioada de interdictie prevăzută la art. 17, animalele din ferma în cauză nu pot părăsi ferma de origine sau nu pot fi cedate unei alte persoane, dacă ferma nu se află sub control oficial. Autoritatea competentă trebuie să ia măsuri restrictive corespunzătoare în functie de natura substantei sau substantelor identificate.

(2) După o prelevare de probe efectuată în conformitate cu art. 17, în cazul confirmării unui tratament ilegal, animalul sau animalele depistate pozitiv trebuie tăiate pe loc, fără întârziere, ori trimise direct la un abator desemnat sau la unitatea de ecarisare, în baza unui certificat veterinar oficial pentru a fi tăiate. Animalele tăiate în aceste conditii sunt trimise la o unitate de procesare cu risc înalt, asa cum este definită de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului 1774/2002/CE ce stabileste reguli de sănătate cu privire la subproduse de origine animală care nu sunt destinate pentru consum uman.

(3) În plus, probele se prelevă pe cheltuiala proprietarului, pe ansamblul loturilor de animale apartinând exploatatiei controlate si susceptibile de a fi suspectate.

(4) Dacă jumătate sau mai mult din prelevările efectuate pe o probă reprezentativă, în conformitate cu art. 17, sunt pozitive, fermierul poate opta fie pentru efectuarea unui control la toate animalele prezente din fermă care pot fi suspectate, fie pentru tăierea acestor animale.

(5) Pentru o perioadă ulterioară de minimum 12 luni, exploatatia/exploatatiile apartinând aceluiasi proprietar va/vor face obiectul unui control riguros, în vederea depistării reziduurilor. în cazul în care fusese deja pus în aplicare un sistem organizat de autocontrol, proprietarul în cauză pierde beneficiul utilizării acestuia pe perioada mentionată.

(6) În functie de infractiunea constatată, exploatatiile sau unitătile care aprovizionează exploatatia în cauză trebuie supuse unor controale suplimentare celor prevăzute la art. 11 alin. (1), pentru a se stabili sursa substantei în cauză. Această dispozitie se aplică pentru toate exploatatiile si unitătile apartinând, ca si exploatatia de origine sau de provenientă, aceleiasi filiere de aprovizionare cu animale sau cu hrană pentru animale.

Art. 24. - (1) În cazul în care există suspiciuni ori dovezi că animalele respective au fost supuse unui tratament ilegal sau că le-au fost administrate substante ori produse neautorizate, medicul veterinar oficial dintr-un abator trebuie:

a) să dispună ca animalele să fie tăiate separat de celelalte loturi de animale care sosesc la abator;

b) să retină carcasele si organele si să efectueze toate procedurile de prelevare de probe necesare pentru decelarea substantelor în cauză;

c) să trimită carnea si organele la o unitate de procesare cu risc înalt, asa cum este definită de Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului 1774/2002/CE, fără despăgubire sau compensatie, în cazul obtinerii de rezultate pozitive. în acest caz se aplică art. 20, 21, 22 si 23.

(2) În cazul în care există suspiciuni sau dovezi că animalele în cauză au fost supuse unui tratament autorizat, dar nu au fost respectate perioadele de asteptare, medicul veterinar oficial din abator amână tăierea animalelor până când este sigur că reziduurile nu depăsesc nivelurile admise.

(3) Această perioadă trebuie să fie, obligatoriu, mai mare decât perioada de asteptare prevăzută la art. 7 alin. (3) din norma sanitară veterinară, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 199/2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 96/22/CE, pentru substantele în cauză, sau perioadele de asteptare prevăzute în autorizatia de comercializare.

(4) În cazuri de urgentă sau dacă starea de sănătate a animalelor este grav afectată ori dacă infrastructura sau echipamentul din dotarea abatorului nu permite amânarea tăierii animalelor, acestea pot fi tăiate înainte de sfârsitul perioadei de interdictie ori de amânare. Carnea si organele vor fi retinute până la primirea rezultatelor controalelor oficiale efectuate de medicul veterinar oficial al laboratorului. Se admit pentru consum uman numai carnea si organele care contin o cantitate de reziduuri care nu depăseste nivelul admis.

(5) Medicul veterinar oficial dintr-un abator trebuie să declare improprii pentru consum uman carcasele si produsele pentru care nivelul reziduurilor depăseste nivelul permis prin reglementările comunitare sau nationale.

Art. 25. - În cazul confirmării utilizării sau fabricării de substante ori de produse neautorizate într-o unitate de productie, orice autorizatii sau aprobări oficiale de care beneficiază unitatea în cauză vor fi suspendate pe perioada în care unitatea este supusă controalelor mai stricte. în cazul recidivei, astfel de autorizatii sau aprobări sunt retrase definitiv.

Art. 26. - Dreptul de contestatie permis de legislatia natională împotriva deciziilor luate de autoritătile competente în baza art. 23 si 24 nu trebuie să afecteze prevederile prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 27. - Trebuie să fie luate măsuri administrative corespunzătoare împotriva oricărei persoane care se face responsabilă de distribuirea sau administrarea de substante ori de produse interzise sau pentru administrarea de substante ori de produse autorizate, în alte scopuri decât cele prevăzute de legislatia existentă.

Art. 28. - Toate formele de necooperare cu autoritatea competentă sau toate formele de obstructionare din partea personalului ori a responsabilului unui abator sau, în cazul unei unităti private, din partea proprietarului ori a proprietarilor abatorului sau din partea proprietarului de animale ori a persoanei care le detine, în timpul inspectiei si prelevării de probe necesare implementării planului national de supraveghere a reziduurilor, precum si în timpul derulării anchetelor si controalelor prevăzute prin prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, atrag aplicarea de sanctiuni penale si/sau administrative corespunzătoare.

 

CAPITOLUL VI

Import din tări terte

 

Art. 29. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană în fiecare an despre rezultatele controalelor cu privire la reziduuri efectuate la animalele si produsele de origine animală importate din tări terte, în conformitate cu Norma sanitară veterinară care stabileste principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din tări terte, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 97/78/CE, si cu Norma sanitară veterinară privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în Comunitatea Europeană din tări terte, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 243/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 91/496/CEE.

Art. 30. - (1) Dacă în urma controalelor prevăzute de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006 si de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 243/2006 reiese că au fost utilizate produse sau substante neautorizate pentru tratamentul animalelor dintr-un lot de animale dat, lot de animale în întelesul art. 2 alin. (2) lit. e) din norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 243/2006, sau reiese prezenta unor astfel de produse ori substante, la întregul lot de animale sau la o parte a acestuia care provine din aceeasi unitate, autoritatea competentă ia următoarele măsuri cu privire la animalele si produsele implicate într-o astfel de utilizare:

a) informează Comisia Europeană despre natura produselor utilizate si despre lotul în cauză;

b) întăreste controlul la toate loturile de animale sau de produse care provin din aceeasi sursă. în special, următoarele 10 loturi care provin din aceeasi sursă trebuie să fie retinute la postul de inspectie de frontieră, pentru un control privind reziduurile prin prelevarea unei probe reprezentative din fiecare lot sau parte a lotului, în schimbul depunerii unei garantii pentru cheltuieli de control. Atunci când aceste controale pun în evidentă prezenta substantelor sau produselor neautorizate ori atunci când au fost depăsite limitele maxime, se aplică prevederile art. 19, 20, 21 si 22 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului 882/2004/CE privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de bunăstare a animalelor;

c) Comisia Europeană va fi informată despre rezultatul controalelor suplimentare efectuate si pe baza acestei informatii va efectua toate anchetele necesare pentru determinarea motivelor si originii infractiunilor constatate.

(2) Atunci când controalele prevăzute de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006 pun în evidentă depăsirea limitelor maxime de reziduuri se recurge la controalele prevăzute la alin. (1) lit. b).

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 31. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare implementării prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 32. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

 

ANEXA Nr. 1

 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

A. Grupa A: Substante cu efect anabolizant si substante neautorizate

1. Stilbene, derivati ai stilbenelor, precum si sărurile sau esterii acestora;

2. Agenti antitiroidieni;

3. Steroizi;

4. Lactone ale acidului rezorcilic, inclusiv zeranol

5. Betaagoniste;

6. Substante incluse în anexa IV la Regulamentul Consiliului 2.377/90 ce stabileste o procedură comunitară pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală.

B. Grupa B: Medicamente veterinare si contaminanti

1. Substante antibacteriene, antibiotice, sulfonamide si guinolone

2. Alte medicamente veterinare:

a) antihelmintice;

b) anticoccidiene, inclusiv nitroimidazoli;

c) carbamati si piretroide;

d) tranchilizante;

e) antiinflamatorii nesteroidine;

f) alte substante cu actiune farmacologică.

3. Alte substante si contaminanti din mediul înconjurător:

a) compusi organoclorurati, inclusiv PCB;

b) compusi organofosforici;

c) elemente chimice;

d) micotoxine;

e) coloranti;

f) alte substante.


1) Inclusiv substante neînregistrate care ar putea fi utilizate în scopuri veterinare.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

GRUPELE

de reziduuri sau substante ce se determină pe specii de animale, furaje, apă si produse primare de origine animală

 

Specia de animale si tipul de produse de origine animală Grupa de substante

Bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline

Păsări

Animale de acvacultura

Lapte

Ouă

Carne de iepure de casă, vânat sălbatic*) si vânat de crescătorie

Miere

A

1

X

X

X

 

 

X

 

 

2

X

X

 

 

 

X

 

 

3

X

X

X

 

 

X

 

 

4

X

X

 

 

 

X

 

 

5

X

X

 

 

 

X

 

 

6

X

X

X

X

X

X

 

B

1

X

X

X

X

X

X

X

 

2 a)

X

X

X

X

 

X

 

 

b)

X

X

 

 

X

X

 

 

c)

X

X

 

 

 

X

X

 

d)

X

 

 

 

 

 

 

 

e)

X

X

 

X

 

X

 

 

f)

 

 

 

 

 

 

 

 

3 a)

X

X

X

X

X

X

X

 

b)

X

 

 

X

 

 

X

 

0

X

X

X

X

 

X

X

 

d)

X

X

X

X

 

 

 

 

e)

 

 

X

 

 

 

 

 

f)

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Pentru vânatul sălbatic se fac numai determinări de elemente chimice.

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

PROCEDURA

de prelevare a probelor oficiale

 

1. Planul de control al reziduurilor trebuie utilizat pentru supravegherea si prezentarea motivelor pentru riscurile determinate de existenta reziduurilor din alimentele de origine animală din ferme, abatoare, unităti procesatoare de lapte, peste si statiile de colectare si ambalare a ouălor. Probele oficiale trebuie să fie prelevate în conformitate cu capitolul relevant din anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor. Ori de câte ori sunt prelevate probe oficiale, prelevarea trebuie să fie neprevăzută, neasteptată si să nu fie efectuată la intervale de timp prestabilite si nici într-o anumită zi a săptămânii. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că elementul de surpriză al controalelor este mentinut constant.

2. Pentru substantele din grupa A, supravegherea are ca scop descoperirea administrării ilegale de substante interzise si, respectiv, administrarea abuzivă de substante aprobate. La prelevare trebuie urmărite prevederile anexei nr. 4. Probele trebuie să ia în considerare următoarele criterii minime: sex, vârstă, specie, sistem de îngrăsare, toate informatiile disponibile, precum si toate evidentele de utilizare neadecvată sau de abuz de substante din acest grup.

3. Pentru substantele din grupa B, supravegherea are ca scop în special controlul conformitătii reziduurilor de medicamente de uz veterinar mentionate în anexele I si III la Regulamentul Consiliului 2.377/90 ce stabileste o procedură comunitară pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală, cu limitele maxime pentru reziduuri, precum si nivelurile maxime de pesticide prevăzute de anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 23/2007, precum si monitorizarea concentratiei contaminantilor mediului înconjurător.

4. Toate probele trebuie să fie prelevate selectiv, conform criteriilor stabilite printr-o decizie a Comisiei Europene, cu exceptia cazului în care prelevarea randomizată poate fi justificată de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor la prezentarea programului national Comisiei Europene.

 

ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

NUMĂRUL SI FRECVENTA PRELEVĂRILOR DE PROBE

 

Scopul prezentei anexe este de a defini numărul minim de animale de la care trebuie să fie prelevate probe. Fiecare probă poate fi analizată pentru detectarea prezentei reziduurilor.

 

CAPITOLUL I

Bovine, porcine, ovine, caprine si ecvine

 

1. Bovine

Numărul minim de animale care trebuie să fie controlate în fiecare an pentru decelarea reziduurilor si substantelor nepermise trebuie să fie cel putin egal cu 0,4% din numărul bovinelor tăiate în anul precedent, cu următoarea repartizare:

Grupa A: 0,25%, împărtită după cum urmează:

a) jumătate din probe trebuie să fie prelevate de la animalele vii din exploatatie; [prin derogare, 25% din probele analizate pentru determinarea substantelor din grupa A5 pot fi prelevate din material adecvat (furaje, apă etc.)]

b) jumătate din numărul total de probe trebuie să fie prelevate din abator.

Fiecare subgrup din grupa A trebuie să fie verificat în fiecare an, utilizându-se un minim de 5% din numărul total de probe prelevate pentru grupa A.

Restul de probe trebuie să fie alocat în conformitate cu experienta si informatiile de care dispune Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

Grupa B: 0,15%

a) 30% din numărul de probe trebuie să fie verificate pentru substantele din grupa B1;

b) 30% din numărul de probe trebuie să fie verificate pentru substantele din grupa B2;

c) 10% din numărul de probe trebuie să fie verificate pentru substantele din grupa B3.

Restul de probe trebuie să fie alocat în conformitate cu situatia din România.

2. Porcine

Numărul minim de animale care trebuie să fie verificate în fiecare an pentru decelarea reziduurilor si substantelor interzise trebuie să fie cel putin egal cu 0,05% din numărul de porcine tăiate în anul precedent, cu următoarea repartizare:

Grupa A: 0,02%

În cazul în care se prelevă probe de la animale la abator, sunt necesare la nivelul fermei analize suplimentare sau testarea tuturor parametrilor adecvati din apă, furaje, fecale. în acest caz, numărul minim de ferme care trebuie să fie controlate anual trebuie să reprezinte cel putin o fermă per 100.000 de porci tăiati în anul precedent.

Fiecare subgrup din grupa A trebuie să fie verificat în fiecare an, utilizându-se un minim de 5% din numărul total de probe care sunt prelevate pentru grupa A.

Restul de probe trebuie să fie alocat în conformitate cu experienta si informatiile de care dispune Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

Grupa B: 0,03%

Trebuie să fie respectată aceeasi pondere pe subgrup ca si pentru bovine. Restul de probe trebuie să fie alocat în conformitate cu situatia din România.

3. Ovine si caprine

Numărul minim de animale care trebuie să fie verificat pentru reziduuri si substante interzise trebuie să fie cel putin egal cu 0,05% din numărul de ovine si caprine în vârstă de peste 3 luni tăiate în anul precedent, cu următoarea pondere:

Grupa A: 0,01%

Fiecare subgrup din grupa A trebuie să fie verificat în fiecare an, utilizându-se un minim de 5% din numărul total de probe ce trebuie să fie colectate pentru grupa A.

Restul de probe trebuie să fie alocat în conformitate cu experienta si informatiile de care dispune Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

Grupa B: 0,04%

Trebuie să fie respectată aceeasi pondere per subgrup ca si pentru bovine. Restul de probe trebuie să fie alocat în conformitate cu experienta si informatiile Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

4. Ecvine

Numărul de probe trebuie să fie stabilit de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor în conformitate cu problemele identificate.

 

CAPITOLUL II

Pui de carne, găini reformă, curci, alte păsări

 

O probă constă în una sau mai multe animale, în functie de cerintele metodelor analitice.

Pentru fiecare categorie de păsări (pui de carne, găini reformă, curci sau alte păsări), numărul minim de probe prelevate în fiecare an trebuie să fie cel putin egal cu 1 per 200 de tone din productia anuală (greutatea la tăiere), cu un minim de 100 de probe pentru fiecare grup de substante, dacă productia anuală a categoriei de păsări este peste 5.000 tone.

Trebuie să fie respectată următoarea repartizare:

Grupa A: 50% din numărul total de probe

Echivalentul unei cincimi din aceste probe trebuie să fie prelevat la nivel de fermă.

Fiecare subgrup al grupei A trebuie să fie verificat în fiecare an, utilizându-se un minim de 5% din numărul total de probe care trebuie să fie colectate pentru grupa A.

Restul de probe trebuie să fie alocat în conformitate cu experienta si informatiile de care dispune Autoritatea Natinală Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

Grupa B: 50% din numărul total de probe:

a) 30% trebuie să fie verificate pentru substantele din grupa B1;

b) 30% trebuie să fie verificate pentru substantele din grupa B2;

c) 10% trebuie să fie verificate pentru substantele din grupa B3.

Restul de probe trebuie să fie alocat în conformitate cu situatia din România.

 

CAPITOLUL III

Produse de acvacultura

 

1. Produse din peste de crescătorie

O probă este reprezentată de unul sau mai multi pesti, în functie de mărimea pestelui si de cerintele metodei analitice.

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să respecte numărul minim de probe prelevate si frecventele mentionate mai jos, tinând cont de productia pestilor de fermă (exprimată în tone).

Numărul minim de probe prelevate anual trebuie să fie cel putin 1/100 tone din productia anuală.

Compusii ce urmează a fi analizati si probele prelevate pentru analiză trebuie selectate în functie de probabilitatea de utilizare a acestor substante.

Trebuie să fie respectată următoarea repartizare:

Grupa A: o treime din numărul total de probe

Toate probele trebuie să fie prelevate la nivelul fermei, din pestii aflati în toate stadiile de crestere1, inclusiv pestii care sunt destinati punerii pe piată pentru consum.

Grupa B: două treimi din numărul total de probe

Prelevarea trebuie să fie efectuată:

a) de preferintă la fermă, pe pestele destinat punerii pe piată pentru consum;

b) la unitatea de prelucrare sau la nivelul depozitelor de vânzare angro, pe pesti proaspeti, în conditii în care poate fi realizată trasabilitatea la ferma de origine, dacă există un rezultat pozitiv.

În toate cazurile, probele prelevate în fermă pot fi luate dintr-un minimum de 10% din unitătile de productie înregistrate.

2. Alte produse de acvacultura

Atunci când există suspiciuni privind administrarea de produse medicinale veterinare sau substante chimice altor produse de acvacultura sau când se suspectează contaminarea mediului înconjurător, aceste specii trebuie să fie incluse în planul de prelevare în proportie cu productia acestora ca probe suplimentare celor prelevate pentru produsele din peste de crescătorie.


1) Pentru fermele de fructe de mare, în care conditiile de prelevare pot fi extrem de dificile, probele pot fi luate din furaje, în locul probelor din pesti.

 

ANEXA Nr. 5

 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

NUMĂRUL Sl FRECVENTA

prelevărilor de probe pentru supravegherea anumitor substante si reziduuri ale acestora în lapte, ouă,

carne de iepure de casă, carne de vânat sălbatic si de crescătorie, miere

 

CAPITOLUL I

Lapte

 

1. Lapte de vacă

A. Cerinte de prelevare a probelor

1. Fiecare prelevare oficială de probe trebuie să fie efectuată de autoritătile competente oficiale astfel încât să fie întotdeauna posibilă identificarea fermei de origine a laptelui.

2. Pot fi prelevate probe:

a) fie la nivelul fermei, din rezervorul de colectare;

b) fie la nivelul fabricii de prelucrare a laptelui, înainte ca cisterna să fie descărcată.

3. Derogarea de la principiul anterior al trasabilitătii fermei de origine poate fi acceptată pentru substantele sau reziduurile prevăzute în grupa B 3 a), b) si c) din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

4. Probele trebuie să fie prelevate numai din lapte crud. Mărimea probei prelevate depinde de metodele de analiză utilizate.

B. Numărul si frecventa prelevărilor de probe Numărul anual al probelor prelevate este 1 per 15.000 tone din productia anuală de lapte, cu un minim de 300 de probe.

Trebuie să fie respectată următoarea repartizare:

a) 70% din probe trebuie să fie examinate pentru prezenta reziduurilor de medicamente veterinare. în acest caz, fiecare probă trebuie să fie testată pentru cel putin 4 compusi diferiti, de la cel putin 3 dintre grupele A 6, B 1, B 2 a) si B 2 e) din anexa nr. 1;

b) 15% din probele prelevate trebuie să fie testate pentru decelarea reziduurilor desemnate în grupa B 3 din anexa nr. 1;

c) restul de 15% trebuie să fie alocat în conformitate cu situatia din România.

2. Lapte de oaie, capră si iapă

Numărul probelor prelevate pentru aceste specii se stabileste de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în concordantă cu nivelul productiei si cu problemele identificate. Laptele de la aceste specii trebuie să fie inclus în planul de prelevare a probelor ca probe suplimentare celor prelevate pentru laptele de vacă.

 

CAPITOLUL II

Ouă

 

1. Ouă de găină

A. Cerinte pentru prelevarea probelor

1. Fiecare prelevare oficială trebuie să fie efectuată de autoritătile competente oficiale în asa fel încât să fie întotdeauna posibilă identificarea fermei de unde provin ouăle.

2. Probele pot fi prelevate:

a) fie la nivel de fermă;

b) fie la nivelul centrului de ambalare.

Mărimea probei este de cel putin 12 ouă sau mai multe, în functie de metodele analitice utilizate.

B. Numărul si frecventa de prelevare a probelor

Numărul de probe ce trebuie să fie prelevate în fiecare an trebuie să fie cel putin egal cu 1/1.000 tone din productia anuală de ouă de consum, cu un minim de 200 de probe.

Numărul de probe prelevate pentru aceste specii trebuie să fie stabilit de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în concordantă cu structura industriei, în special în ceea ce priveste nivelurile de integrare din cadrul acesteia.

Cel putin 30% din probe trebuie să fie colectate din centrele de ambalare care reprezintă cea mai semnificativă proportie de ouă destinate consumului uman. Trebuie să fie respectată următoarea repartizare:

a) 70% din probele prelevate trebuie să fie testate pentru cel putin un compus din următoarele grupe: grupele A 6, B 1 si B 2 b), mentionate în anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor;

b) 30% din probele prelevate trebuie să fie alocate în concordantă cu situatia din România, dar trebuie să includă anumite analize pentru substante din grupul B 3 a) din anexa nr. 1.

2. Ouă de la alte specii de păsări

Numărul de probe prelevate pentru aceste specii trebuie să fie stabilit de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, în concordantă cu nivelul productiei si cu problemele identificate. Ouăle de la aceste specii trebuie să fie incluse în planul de prelevare ca probe suplimentare celor prelevate pentru găini ouătoare.

 

CAPITOLUL III

Carne de iepure, carne de vânat sălbatic si vânat de crescătorie

 

1. Carne de iepure

A. Cerinte pentru prelevarea probelor

O probă constă din unul sau mai multe animale provenite de la acelasi producător, în concordantă cu cerintele metodelor analitice.

1. Fiecare prelevare oficială trebuie să fie efectuată de autoritătile competente oficiale astfel încât să fie întotdeauna posibilă identificarea fermei de origine a iepurilor.

2. Pot fi prelevate probe, în concordantă cu structura productiei de iepuri din România:

a) fie la nivelul fermei;

b) fie la nivelul abatoarelor înregistrate (în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului 854/2004/CE ce stabileste reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animală destinate pentru consum uman).

Fără a se prejudicia prevederile prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, anumite probe suplimentare din apa de băut si din furaje pot fi prelevate la nivelul fermei, pentru controlul substantelor ilegale.

B. Numărul si frecventa de prelevare a probelor

Numărul probelor ce trebuie să fie prelevate în fiecare an trebuie să fie egal cu 10/300 de tone din productia anuală (greutatea la tăiere) pentru primele 3.000 de tone de productie si o probă pentru fiecare 300 de tone suplimentare.

Trebuie să fie respectată următoarea repartizare: (referintă la anexa nr. 1)

1. grupa A: 30% din totalul numărului de probe prelevate:

a) 70% trebuie să fie controlate pentru substante din grupa A 6;

b) 30% trebuie să fie controlate pentru substante din alte subgrupe ale grupei A;

2. grupa B: 70% din totalul numărului de probe prelevate:

a) 30% trebuie să fie verificate pentru substante din grupa B 1;

b) 30% trebuie să fie verificate pentru substante din grupa B 2;

c) 10% trebuie să fie verificate pentru substante din grupa B 3.

Restul de probe trebuie să fie alocat în concordantă cu situatia din România.

2. Vânat de crescătorie

A. Cerinte pentru prelevarea probelor

Mărimea probei va depinde de metoda analitică utilizată.

Probele trebuie să fie prelevate la nivel de unitate procesatoare. Trebuie să fie posibilă trasabilitatea animalelor sau a cărnii acestora până la ferma de origine. Trebuie să fie prelevate la nivel de fermă unele probe suplimentare din apa de băut si din furaje pentru controlul substantelor ilegale, fără a se prejudicia prevederile prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

B. Numărul si frecventa de prelevare a probelor Numărul probelor ce trebuie să fie prelevate în fiecare

an trebuie să fie cel putin egal cu 100 de probe. Trebuie să fie respectată următoarea repartizare:

1. Grupa A: 20% din totalul numărului de probe Majoritatea prelevărilor trebuie să fie analizate pentru compusi din grupele A 5 si A 6.

2. Grupa B: 70% din numărul total de probe Repartizarea trebuie să fie:

a) 30% trebuie să fie verificate pentru substante din grupa B 1;

b) 30% trebuie să fie verificate pentru substante din grupa B 2 a) si b);

c) 10% trebuie să fie verificate pentru substante din grupa B 2 c) si e);

d) 30% trebuie să fie verificate pentru substante din grupa B 3.

Restul de probe (10%) va fi alocat în concordantă cu experienta Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor furnizează Comisiei Europene cifrele care corespund productiei nationale de carne de vânat de crescătorie destinată pentru consum uman.

3. Vânat sălbatic

A. Cerinte pentru prelevarea probelor

Mărimea probei va depinde de metoda analitică utilizată.

Probele trebuie să fie prelevate la nivel de unitate procesatoare sau la locul de vânătoare.

Trebuie să fie posibilă trasabilitatea animalelor până la regiunea unde acestea au fost vânate.

B. Numărul si frecventa de prelevare a probelor Numărul probelor ce trebuie să fie prelevate în fiecare an trebuie să fie cel putin egal cu 100 de probe.

Aceste probe trebuie să fie prelevate pentru a se analiza reziduurile de elemente chimice.

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor furnizează Comisiei Europene cifrele care corespund productiei nationale anuale de vânat sălbatic destinat consumului uman.

 

CAPITOLUL IV

Miere

 

A. Cerinte pentru prelevarea probelor

Mărimea probei va depinde de metoda analitică utilizată.

Probele pot fi prelevate în orice punct al lantului de productie, cu conditia să fie posibilă trasabilitatea producătorului original al mierii.

B. Numărul si frecventa de prelevare a probelor Numărul probelor ce trebuie să fie prelevate în fiecare

an trebuie să fie cel putin egal cu 10 per 300 de tone din productia anuală, pentru primele 3.000 de tone de productie si o probă pentru fiecare 300 de tone suplimentare.

Trebuie să fie respectată următoarea repartizare:

a) grupa B 1 si grupa B 2 c): 50% din numărul total de probe;

b) grupa B 3 a), b) si c): 40% din numărul total de probe.

Restul de probe (10%) trebuie să fie alocat în concordantă cu experienta Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. Trebuie să fie acordată o atentie deosebită micotoxinelor.

 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

PROCEDURI de prelevare oficială a probelor si de prelucrare oficială a acestora

 

1. Responsabilităti

1.1. Inspector

Inspectorii oficiali trebuie să fie desemnati de către autoritatea competentă pentru prelevarea, înregistrarea, pregătirea si organizarea transportului probelor pentru controlul oficial în conditii corespunzătoare.

1.2. Laboratoare aprobate

Analizele probelor trebuie să fie efectuate exclusiv de laboratoarele aprobate pentru controlul oficial al reziduurilor de către autoritatea competentă.

Sunt solicitate pentru laboratoarele autorizate participarea la o evaluare externă de control al calitătii recunoscută international si schema de acreditare. Aceste laboratoare trebuie să-si dovedească competenta prin participarea regulată si cu succes la programe adecvate de testare a competentei, recunoscute sau organizate de laboratoarele de referintă nationale ori comunitare.

2. Prelevarea de probe

2.1. Aspecte fundamentale

Ori de câte ori sunt prelevate probe oficiale, prelevarea de probe trebuie să fie neprevăzută, neasteptată si efectuată la ore si zile din săptămână care nu au fost stabilite anterior. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să ia toate precautiile necesare pentru a se asigura că elementul surpriză în controale este mentinut în permanentă.

Prelevarea de probe trebuie să fie efectuată la intervale variate, repartizate pe ansamblul întregului an la unitătile mentionate la pct. 1 din anexa nr. 3 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor. în acest context, trebuie să se ia în considerare faptul că un anumit număr de substante sunt administrate doar în perioade speciale.

Fără a se aduce atingere dispozitiilor planului de control al reziduurilor, trebuie să fie luate în consideratie si alte informatii disponibile atunci când se selectează probele, ca de exemplu utilizarea substantelor necunoscute în prezent, aparitia bruscă a bolilor în anumite regiuni, existenta unor practici frauduloase etc.

2.2. Strategia prelevării de probe

Planul de control al reziduurilor urmăreste:

a) detectarea tuturor tratamentelor ilegale, asa cum au fost definite la art. 2 lit. b);

b) controlul conformitătii reziduurilor de medicamente veterinare cu limitele maxime de reziduuri stabilite de anexele nr. I si III la Regulamentul Consiliului 2377/90/CEE si cu nivelurile maxime de pesticide stabilite de anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 23/2007 sau prin reglementările nationale în materie de contaminanti din mediul înconjurător;

c) supravegherea si revelarea motivelor pentru reziduurile din alimentele de origine animală.

2.3. Colectarea probelor

2.3.1. Definitii

2.3.1.1. Proba cu scop determinat

Proba cu scop determinat este o probă ce este prelevată în concordantă cu strategia de prelevare de probe, asa cum a fost definită la pct. 2.2 mentionat anterior.

2.3.1.2. Proba suspectă

Proba suspectă este o probă ce este prelevată:

a) ca o consecintă a rezultatelor pozitive la probele prelevate în concordantă cu cerintele art. 5;

b) ca o consecintă a art. 11;

c) ca cerinte ale art. 24.

2.3.1.3. Proba randomizată

Proba randomizată este o probă care este prelevată în baza consideratiilor statistice, pentru a furniza date reprezentative.

2.3.2. Prelevarea de probe cu scop determinat în cadrul fermei

2.3.2.1. Criterii pentru selectarea probei cu scop determinat

Fermele care fac obiectul recoltării de probe cu scop determinat pot fi alese pe baza cunoasterii locului sau a oricăror alte informatii relevante, cum ar fi sistemul de îngrăsare, rasa si sexul animalului. Inspectorul efectuează apoi o evaluare a întregului efectiv din fermă, pentru a selecta acele animale de la care urmează să fie prelevate probe. Pentru realizarea acestei evaluări, trebuie să fie aplicate, printre altele, următoarele criterii:

a) indicarea utilizării substantelor farmacologic active;

b) caracteristici sexuale secundare;

c) modificări comportamentale;

d) acelasi nivel de dezvoltare într-un grup de animale de diferite rase/categorii;

e) animale cu o bună conformatie si grăsime putină. 2.3.2.2. Tipul de probă cu scop determinat ce urmează

să fie colectată

Pentru detectarea substantelor farmaceutic active, probele adecvate ce corespund sunt prelevate în concordantă cu prevederile din planul de control al reziduurilor.

2.3.3. Prelevarea de probe-tintă în unitătile de prelucrare primară

2.3.3.1. Criterii de selectare

În realizarea evaluării acestora pe carcasele de animale si/sau produse de origine animală ce urmează să fie supuse prelevării de probe, inspectorul trebuie să aplice, printre altele, următoarele criterii:

a) sex, vârstă, specie si sistem de crestere;

b) informatii despre producător;

c) indicatii de utilizare a substantelor farmaceutic active;

d) practicile curente cu privire la administrarea substantelor farmaceutic active speciale în sistemul de productie al fermei respective.

Atunci când se prelevă probele, trebuie să se evite prelevarea repetată de probe de la un singur producător.

2.3.3.2. Tipul de probe prelevate

Pentru detectarea substantelor farmaceutic active, probele adecvate sunt prelevate în concordantă cu prevederile planului de control al reziduurilor.

2.4. Cantitatea de probe

Cantitătile minime de probe trebuie să fie definite în cadrul planului national de control al reziduurilor. Acestea trebuie să fie suficiente pentru a se permite laboratoarelor aprobate să efectueze procedurile analitice necesare pentru a completa analizele de screening si de confirmare.

2.5. Divizarea în subprobe

În afară de cazul în care este imposibil din punct de vedere tehnic sau legislatia natională nu are prevederi în acest sens, fiecare probă trebuie să fie divizată în cel putin două subprobe echivalente, fiecare permitând realizarea procedurii analitice complete. Subdivizarea poate avea loc la locul de prelevare a probelor sau în laborator.

2.6. Recipiente pentru prelevarea de probe

Probele trebuie să fie colectate în recipiente corespunzătoare, pentru a se mentine integritatea si trasabilitatea acestora. în special, recipientele trebuie să fie concepute astfel încât să prevină substituirea, contaminarea încrucisată si degradarea probei.

Recipientele trebuie să fie sigilate oficial.

2.7. Nota de însotire

Nota de însotire sau procesul-verbal de recoltare a probelor în vederea determinării reziduurilor trebuie să fie întocmită/întocmit după modelul următor:

 

PROCES-VERBAL

de recoltare a probelor în vederea determinării reziduurilor

 

Această notă de însotire este înmânată laboratorului pentru analiza de rutină împreună cu probele.

2.8. Transport si depozitare

Planul de control al reziduurilor trebuie să specifice conditiile corespunzătoare de depozitare si transport pentru fiecare combinatie substantă analitică/matrice pentru a se asigura stabilitatea substantei analizate si integritatea probei. O atentie specifică trebuie să fie acordată boxelor de transport, temperaturii si termenelor de distribuire către laboratorul responsabil.

În cazul nerespectării cerintelor planului de control, laboratorul informează autoritatea competentă fără întârziere.

 

ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

LABORATOARELE OFICIALE pentru controlul reziduurilor

 

Judetul

Substanta

Alba

A.6 Substante incluse în anexa IV la Regulamentul 2.377/90/CEE: Dapsona

B.1 Substante antimicrobiene (antibiotice si sulfamide)

Bacău

A.6 Substante incluse în anexa IV la Regulamentul 2.377/90/CEE: Dapsona

B.1 Substante antimicrobiene (antibiotice si sulfamide)

 

Bucuresti

 A.6 Substante incluse în anexa IV la Regulamentul 2.377/90/CEE

B.2b) Substante coccidiostatice

B.2c) Carbamati si piretroide

B.3a) Pesticide organoclorurate si PCB

B.3b) Pesticide organofosforice

B.3c) Metale grele B.3d) Micotoxine

Călărasi

B.3a) Pesticide organoclorurate si PCB B.3b) Pesticide organofosforice B.3c) Metale grele

Constanta

A.1 DES (DES, Hexestrol, Dienestrol) A.2 Substante tireostatice A.3 Steroizi A.4 Lactone ale acidului rezorcilic A.5 Substante betaagoniste B.2a) Substante antihelmintice B.3b) Pesticide organofosforice B.3a) Pesticide organoclorurate si PCB

Iasi

A.1 DES (DES, Hexestrol, Dienestrol)

A.4 Lactone ale acidului rezorcilic

B.3c) Metale grele

Suceava

A.6 Substante incluse în anexa IV la Regulamentul 2.377/90/CEE

B.3a) Pesticide organoclorurate si PCB

Timis

 

A.1 DES (DES, Hexestrol, Dienestrol)

A.2 Substante tireostatice

A.3 Steroizi A.4 Lactone ale acidului rezorcilic

A.5 Substante betaagoniste

A.6 Substante incluse în anexa IV la Regulamentul 2.377/90/CEE

A.6 Substante incluse în anexa IV la Regulamentul 2.377/90/CEE: Dapsona

B.1 Substante antimicrobiene (antibiotice si sulfamide)

B.2a) Substante antihelmintice

B.2b) Substante coccidiostatice

B.2d) Tranchilizante si betablocante

Institutul de Igienă si Sănătate Publică Veterinară

B.2a) Substante antihelmintice

B.2e) Agenti antiinflamatori nesteroidici

B.2f) Alte substante cu actiune farmacologică

B.3d) Micotoxine

B.3e) Coloranti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea imobilului Fabrica de Ciment Portland „Ioan G. Cantacuzino” din str. General Gheorghe Avramescu nr. 21 (fostă Fabricilor nr. 21), municipiul Brăila, judetul Brăila

 

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dosarele de declasare nr. 838 din 7 februarie 2007, nr. 8.559 din 27 octombrie 2006, nr. 3.975 din 26 mai 2006, nr. 3.450 din 10 mai 2006, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 282/E din 14 noiembrie 2006,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul Fabrica de Ciment Portland „Ioan G. Cantacuzino” din str. General Gheorghe Avramescu nr. 21 (fostă Fabricilor nr. 21), municipiul Brăila, judetul Brăila, având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric - grupa B, cod BR-II-m-B-02098, se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National al Judetului Brăila va comunica prezentul ordin proprietarului, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 2.099.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea imobilului „Moara” din orasul Bolintin-Vale, str. Poarta Luncii nr. 7, judetul Giurgiu

 

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dosarele de declasare nr. 377 din 19 ianuarie 2007, nr. 7.676 din 21 septembrie 2006, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 18/E din 7 noiembrie 2006,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Imobilul „Moara” din orasul Bolintin-Vale, str. Poarta Luncii nr. 7, judetul Giurgiu, având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric - grupa B, cod GR-II-m-B-14934, se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Giurgiu va comunica prezentul ordin proprietarului, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 2.101.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind declasarea Casei din str. Hasdeu Iulia nr. 3, sectorul 1, municipiul Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

tinând seama de dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si evidentă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidentă a monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidentă a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dosarele de declasare nr. 7.857 din 2 octombrie 2006, nr. 6.533 din 8 august 2006, precum si Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 20/E din 8 ianuarie 2007,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Casa din str. Hasdeu Iulia nr. 3, sectorul 1, municipiul Bucuresti, având până la data prezentului ordin regimul juridic de monument istoric - grupa B, cod B-II-m-B-18912, se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti va comunica prezentul ordin proprietarului, în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2007.

Nr. 2.102.