MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 260         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 aprilie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 215 din 13 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

 

Decizia nr. 219 din 13 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

239. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor juridice pentru a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare pe terenuri din domeniul agricol

 

532. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv

 

537. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri”

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 215

din 13 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tarsin Corn” - S.R.L. din Vicovu de Sus în Dosarul nr. 551/2006 al Judecătoriei Alesd.

La apelul nominal se constata lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, făcând referire ia jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 9 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 551/2006, Judecătoria Alesd a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Ordonanta Guvernului' nr. 17/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tarsin Corn” - S.R.L. din Vicovu de Sus cu prilejul solutionării plângerii contraventionale formulate împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria AIR nr. 0033309 din 21' iunie 2005, încheiat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. din Bihor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 contravin art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât prevăd sanctionarea contraventională a operatorului de transport rutier pentru necompletarea pe diagramă a datelor de identificare ale conducătorilor auto si ale vehiculului în cazul în care vehiculul nu este dotat cu tahograf digital, sarcină ce revine conducătorului auto. Astfel, operatorul de transport răspunde pentru fapta altuia fără a fi cauzat cuiva vreun prejudiciu.

Judecătoria Alesd apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul consideră că dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale, asa cum a statuat si Curtea Constitutională în jurisprudenta sa.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 sunt constitutionale. Astfel, arată că dispozitiile legale supuse controlului de constitutionalitate se aplică în mod egal tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată prin Legea nr. 466/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2003.

Din notele scrise ale autorului exceptiei rezultă însă că obiectul criticii de neconstitutionalitate îl constituie prevederile alin. (1) lit. c) al art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002. Aceste prevederi au legătură cu solutionarea cauzei, întrucât, în conformitate cu art. 16 alin. (1) lit. c), autorul exceptiei a fost sanctionat cu amendă pentru fapta contraventională prevăzută de art. 15 lit. g) din ordonantă.

Asa fiind, Curtea Constitutională urmează să se pronunte asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane, dispozitii care au fost modificate prin articolul unic pct. 9 din Legea nr. 335/2005 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 55/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.

Textul de lege criticat are următoarea redactare: „Contraventiile prevăzute la art. 15 se sanctionează după cum urmează: [...]

c) cele de la lit. c), g) si h), cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), aplicabilă operatorului de transport rutier;”.

În opinia autorului exceptiei dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale aie art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aspecte asemănătoare celor invocate de autorul exceptiei au mai fost analizate si prin Decizia nr. 125 din 16 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 1 martie 2006, si Decizia nr. 520 din 25 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 19 ianuarie 2005, precum si prin Decizia nr. 400 din 9 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 5 iunie 2006, când instanta de contencios constitutional a retinut că sanctionarea operatorului de transport pentru nerespectarea unei obligatii ce revine conducătorului auto este justificată prin raportul de prepusenie existent între operatorul auto si angajatul acestuia, raport în virtutea căruia comitentul are posibilitatea si obligatia de a impune conducătorului auto respectarea dispozitiilor legale privind organizarea timpului de muncă.

De asemenea, prin deciziile amintite Curtea a constatat că operatorul de transport care suferă pagube cauzate de conducătorul auto se poate întoarce împotriva acestuia din urmă pentru recuperarea pagubelor.

Asa fiind, nu poate fi retinută nici critica autorului exceptiei potrivit căreia textul de lege criticat ar crea o situatie privilegiată conducătorului auto în raport cu operatorul de transport, contravenind astfel principiului constitutional al egalitătii în drepturi.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Tarsin Corn” - S.R.L. din Vicovu de Sus în Dosarul nr. 551/2006 al Judecătoriei Alesd.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 219

din 13 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Dayana CrysteeI Enterprises” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 9.290/325/2006 al Judecătoriei Timisoara, precum si de

Societatea Comercială „Royal R.U.L.E.T.” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 3.659/325/2006 al aceleiasi instante.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea Dosarului nr. 2.397 D/2006 la Dosarul nr. 2.395 D/2006, care a fost primul înregistrat, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate este identic.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea celor două dosare.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierile din 15 noiembrie 2006, pronuntate în dosarele nr. 920/325/2006 si nr. 3.659/325/2006, Judecătoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Dayana Crysteel Enterprises” - S.R.L. din Timisoara si de Societatea Comercială „Royal R.U.L.E.T.” - S.R.L. din Timisoara în cauze având ca obiect o plângere contraventională.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (2) teza întâi si ale art. 16 alin. (1), coroborate cu art. 11 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (1), deoarece Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, „face o diferentiere nejustificată între fapta de a nu fi emis bon fiscal si fapta de a nu fi predat bonul fiscal către client”, instituind prin aceasta „o răspundere a persoanei juridice pentru fapta persoanei fizice”.

Judecătoria Timisoara apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece „în cauză este vorba despre stricta aplicare a legii, iar nu despre o problemă de constitutionalitate, dispozitiile constitutionale invocate nefiind încălcate în niciun fel”.

Avocatul Poporului, având în vedere considerentele deciziilor Curtii Constitutionale nr. 319/2003, nr. 355/2006 si nr. 813/2006, consideră că „prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 sunt constitutionale”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005. Din motivarea exceptiei rezultă că autorii acesteia critică, în realitate, prevederile art. 11 alin. (1) lit. b), care, de altfel, au si legătură cu solutionarea cauzei. Asa fiind, Curtea Constitutională urmează să se pronunte asupra constitutionalitătii acestor prevederi legale, care au următorul continut: „Amenzile pentru contraventiile prevăzute la art. 10 se aplică agentilor economici, cu exceptia celor prevăzute la lit. d), astfel: [...]

b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), i), j), I) si m) se sanctionează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei”.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestui text de lege, autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 11 alin. (1) si (2) privind dreptul international si dreptul intern, art. 20 alin. (1) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului si ale art. 44 alin. (2) teza întâi privind dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia, se constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, sub aspectul unor critici similare, Curtea s-a mai pronuntat prin deciziile nr. 49 din 12 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 23 februarie 2004, nr. 355 din 2 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 8 iunie 2006, si nr. 813 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 din 20 decembrie 2006.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc, în esentă, aceleasi aspecte deja examinate de Curte prin deciziile mentionate si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse în acestea îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Dayana Crysteel Enterprises” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 9.290/325/2006 al Judecătoriei Timisoara, precum si de Societatea Comercială „Royal R.U.L.E.T.” - S,R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 3.659/325/2006 al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor juridice pentru a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare pe terenuri din domeniul agricol

 

În temeiul art. 73 lit. d) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 114.263 din 14 februarie 2007 al Directiei îmbunătătiri funciare, în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind atestarea persoanelor juridice pentru a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare pe terenuri din domeniul agricol, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Dosarele depuse în vederea atestării anterior intrării în vigoare a prezentului ordin se analizează pe baza metodologiei în vigoare la data înregistrării cererii.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 30/1998 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare, în scopul participării acestora la licitatiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectării si executării lucrărilor de îmbunătătiri funciare de utilitate publică din domeniul agricol, organizate potrivit legii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 16 iunie 1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Răspunderea pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin revine directiei care asigură coordonarea sectorului de îmbunătătiri funciare si Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

Bucuresti, 23 martie 2007.

Nr. 239.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind atestarea persoanelor juridice pentru a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare pe terenuri din domeniul agricol

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, stabilesc procedurile de atestare de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, a persoanelor juridice pentru a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare, respectiv de proiectare - studii de teren, elaborare de documentatii tehnico-economice, executarea de lucrări si alte prestări de servicii pentru îmbunătătiri funciare, pe terenuri din domeniul agricol si asigură cadrul organizatoric si regulile unitare pentru atestarea capacitătii tehnico-profesionale a solicitantilor.

Art. 2. - Atestarea persoanelor juridice are drept scop verificarea capacitătii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerintele tehnice si de calitate prevăzute în normativele privind desfăsurarea activitătilor de îmbunătătiri funciare.

Art. 3. - (1) Atestarea se realizează de către Comisia de atestare a persoanelor juridice pentru a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare pe terenuri din domeniul agricol din cadrul MAPDR, denumită în continuare comisia, care se organizează si functionează în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) Componenta comisiei este prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme.

 

CAPITOLUL II

Niveluri de competentă

 

Art. 4. - Atestarea persoanelor juridice pentru a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare pe terenuri din domeniul agricol se face pentru următoarele niveluri de competentă:

a) efectuarea studiilor de teren si de laborator aferente:

a.1) studii topografice - cod St;

a. 2) studii geotehnice - cod Sg;

a. 3) studii hidrologice si hidrogeologice - cod Sh; a.

4) studii pedologice - cod Sp;

a. 5) alte studii specifice - cod Ss;

b) elaborarea de proiecte si alte documentatii tehnico-economice;

c) executarea lucrărilor de constructii-montaj si instalatii-montaj;

d) alte prestări de servicii de îmbunătătiri funciare.

Art. 5. - Atestarea se face pentru unul sau mai multe niveluri de competentă, pentru categoriile de lucrări de îmbunătătiri funciare prevăzute în prezentele norme.

 

CAPITOLUL III

Organizarea, functionarea si atributiile comisiei de atestare

 

Art. 6. - Procedura de atestare a persoanelor juridice este organizată si coordonată de directia de specialitate potrivit atributiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare al autoritătii publice centrale care răspunde de sectorul de îmbunătătiri funciare.

Art. 7. - (1) Comisia este formată din 9 membri specialisti din domeniul îmbunătătirilor funciare, din care un presedinte, un vicepresedinte si 7 membri.

(2) Comisia are un secretariat format din două persoane, care nu sunt membri ai comisiei, si anume: un reprezentant al directiei de specialitate din cadrul MAPDR si un reprezentant al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, denumită în continuare ANIF.

(3) Membrii comisiei si ai secretariatului îsi păstrează calitatea de angajati ai unitătilor de la care provin, precum si toate drepturile si obligatiile ce decurg din această calitate.

(4) Comisia este condusă de un presedinte, specialist în domeniul îmbunătătirilor funciare, din cadrul MAPDR.

(5) Lucrările comisiei se desfăsoară la sediul ANIF, situat în Soseaua Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4, Bucuresti.

(6) Comisia adoptă decizii valabile în prezenta presedintelui si a cel putin 5 membri. În lipsa presedintelui, atributiile acestuia sunt preluate de către vicepresedinte.

(7) Hotărârile comisiei se iau cu votul majoritătii membrilor prezenti. Voturile contra sau abtinerile se înregistrează nominal în procesul-verbal al sedintei.

(8) În cazul în care un membru al comisiei înregistrează absente nemotivate la mai mult de două sedinte consecutive, se consideră că activitatea acestuia este necorespunzătoare si presedintele comisiei va sesiza conducerea MAPDR pentru înlocuire.

(9) În functie de volumul lucrărilor, comisia va stabili un grafic de sedinte adecvat si se va întruni ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât să nu se producă perturbări în activitătile de îmbunătătiri funciare.

(10) Presedintele comisiei are următoarele atributii:

a) aprobă graficele cu programarea sedintelor comisiei;

b) conduce lucrările sedintelor comisiei de atestare;

c) semnează, în conformitate cu hotărârile comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare;

d) prezintă conducerii MAPDR raportul anual asupra activitătii comisiei de atestare.

(11) Vicepresedintele comisiei are următoarele atributii:

a) urmăreste si coordonează desfăsurarea activitătilor secretariatului comisiei;

b) urmăreste prezenta membrilor comisie de atestare la sedintele acesteia.

(12) Secretariatul comisiei are următoarele atributii:

a) primeste si înregistrează cererile de atestare, însotite de documentele necesare;

b) Întocmeste graficul de sedinte ale comisiei si programează persoanele juridice pentru interviu;

c) convoacă sedintele comisiei si comunică persoanelor juridice solicitările comisiei privind necesitatea completării documentatiei depuse, precum si data prezentării la interviu;

d) Întocmeste procesele-verbale ale sedintelor comisiei;

e) comunică persoanelor fizice si juridice hotărârile comisiei;

f) păstrează documentele comisiei si asigură arhivarea acestora.

(13) Comisia răspunde solidar de desfăsurarea corespunzătoare a lucrărilor, având următoarele atributii:

a) examinează cererile si documentatiile prezentate pentru atestare de către persoane juridice;

b) hotărăste eliberarea certificatelor de atestare cu votul majoritătii absolute a membrilor ei;

c) hotărăste respingerea cererilor de atestare ale celor care nu întrunesc conditiile si criteriile de atestare.

(14) Membrii comisiei au următoarele drepturi si obligatii:

a) să participe la sedintele comisiei cu drept de vot direct;

b) să semneze procesele-verbale întocmite la fiecare sedintă, pe baza cărora secretariatul comisiei va formula răspunsurile la cererile de atestare;

c) să solicite consemnarea în procesele-verbale ale sedintelor a opiniilor si punctelor de vedere separate fată de hotărârile adoptate cu majoritate;

d) să întocmească anual un raport asupra activitătii comisiei.

 

CAPITOLUL IV

Criteriile si conditiile de atestare

 

Art. 8. - Atestarea persoanelor juridice se realizează pe baza unor criterii si în conditii care să garanteze capacitatea acestora de a efectua activităti de îmbunătătiri funciare pe terenuri din domeniul agricol, corespunzătoare celor pentru care solicită atestare, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 9. - Criteriile pe baza cărora se va face atestarea persoanelor juridice sunt următoarele:

a) calitatea de persoană juridică autorizată pentru desfăsurarea de activităti în domeniul îmbunătătirilor funciare;

b) informatiile generale despre persoana juridică: denumirea si sediul, numărul si data înregistrării la registrul comertului, capitalul social, obiectul de activitate si experienta în domeniul îmbunătătirilor funciare si în alte domenii prevăzute în obiectul său de activitate;

c) existenta sau lipsa sanctiunilor contraventionale ori penale pentru faptele prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificările si completările ulterioare, si în Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare;

d) posibilitatea asigurării cu personal de specialitate necesar efectuării de activităti de îmbunătătiri funciare, pentru care se solicită atestarea (studii, proiectare, executie si alte prestări servicii specifice);

e) dotarea tehnică cu utilaje si echipamente de lucru specifice pentru realizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare;

f) situatia economico-financiară din ultimul an, pe bază de bilant, a persoanei juridice solicitante, confirmat de autoritatea competentă, potrivit prevederilor legale.

Art. 10. - Atestarea persoanelor juridice nou-înfiintate sau care nu au prestat lucrări de îmbunătătiri funciare se va face după criteriile de la art. 9, urmând ca la prima solicitare de obtinere a vizei anuale să facă dovada participării la licitatii în domeniul îmbunătătirilor funciare sau că au executat lucrări specifice în subantrepriză. La solicitarea celei de-a doua vize anuale persoana juridică va face dovada executării de lucrări de îmbunătătiri funciare obtinute prin licitatie; în caz contrar certificatul de atestare acordat se consideră nul de drept.

Art. 11. - Conditiile minime obligatorii pentru obtinerea atestării de către persoanele juridice sunt următoarele:

a) formularea unei cereri-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme;

b) dovedirea personalitătii juridice prin copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comertului;

c) dovedirea experientei în domeniul îmbunătătirilor funciare, cu exceptia persoanelor juridice prevăzute la art. 10, prin:

- statutul persoanei juridice, din care să rezulte nivelurile de competentă si categoria/categoriile de lucrări de îmbunătătiri funciare pentru care se solicită atestarea;

- documente din care să rezulte că persoana juridică a realizat una sau mai multe lucrări din categoria/categoriile celor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme, în calitate de contractant sau subcontractant, care să justifice competentele pentru care solicită atestarea, sintetizate conform anexei nr. 4 la prezentele norme;

- documente privind organizarea sistemului de calitate;

- documente privind calitatea lucrărilor specificate la liniuta a 2-a;

d) dovedirea bonitătii prin:

- fise cu privire la asigurarea de personal pentru nivelul de competentă, conform anexei nr. 5 la prezentele norme;

- dotarea proprie cu instalatii si utilaje specifice activitătii pentru care solicită atestarea, gradul de utilizare al acestora în contractele antreprenoriale directe si în contractele de închiriere, consemnate în situatia dotării cu instalatii si utilaje specifice pentru nivelul de competentă conform anexei nr. 6 la prezentele norme;

- baze proprii - sectie de productie, productie industrială, ateliere de întretinere si reparatii pentru utilaje si echipamente;

- contracte perfectate pentru realizarea de lucrări în domeniul îmbunătătirilor funciare, în calitate de contractant sau subcontractant, pentru anul în curs;

e) dovada că nu au fost sanctionate penal sau contraventional:

- avizul ANIF că nu au fost sanctionate în ultimii 2 ani pentru eventuale nerespectări ale prevederilor Legii nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- declaratie scrisă, pe propria răspundere, că nu au fost sanctionate penal sau contraventional pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare si luare de mită ori pentru alte abateri prevăzute de Legea nr. 11/1991, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Procedura de atestare

 

Art. 12. - Persoana juridică care desfăsoară activităti de îmbunătătiri funciare pe terenuri din domeniul agricol transmite la secretariatul comisiei o cerere-tip, însotită de documentele prin care se dovedeste că sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 11 si că a achitat tariful stabilit pentru atestare.

Art. 13. - În cererea-tip si în documentele însotitoare se vor preciza nivelul sau nivelurile de competentă prevăzute la art. 4, precum si categoriile de lucrări de îmbunătătiri funciare, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme, pentru care solicită atestarea.

Art. 14. - Prezentarea incompletă a documentelor prevăzute în prezentele norme, înregistrarea si/sau prezentarea de date eronate sau false în documentele care însotesc cererea de atestare ori neprezentarea documentelor si informatiilor solicitate de comisie atrag respingerea cererii de atestare sau, după caz, anularea certificatului de atestare emis.

Art. 15. - Comisia îsi desfăsoară lucrările în următoarele etape:

a) analizează, prin membri sau individual, cererile si documentatiile prezentate de persoanele juridice;

b) discută, în plen, cu specialistii împuterniciti ai persoanei juridice cu privire la formarea unui punct de vedere bine documentat;

c) dezbate, în plen, fiecare cerere în parte si ia hotărârea de aprobare a cererii si de eliberare a certificatelor de atestare sau, dacă este cazul, de respingere motivată a cererilor.

Art. 16. - Hotărârile comisiei se comunică fiecărui solicitant, în termen de cel mult 30 de zile de la adoptare.

Art. 17. - Graficul de sedinte aprobat de presedintele comisiei, precum si programarea persoanelor juridice pentru interviu se vor comunica celor interesati de către secretariatul comisiei.

Art. 18. - Specialistul împuternicit al persoanei juridice prezent pentru interviu, în cadrul comisiei, va prezenta, la cererea comisiei, actul de identitate si împuternicirea emisă de conducerea persoanei juridice pe care o reprezintă.

Art. 19. - În cadrul interviului specialistul împuternicit al persoanei juridice va prezenta pentru consultare, la solicitarea membrilor comisiei, originalele documentelor anexate la cerere.

Art. 20. - Neprezentarea persoanei juridice la comisie la data, locul si ora anuntate pentru interviu atrage reprogramarea acesteia.

Art. 21. - În cazul în care persoana juridică nu s-a prezentat la noul termen, comisia procedează la respingerea cererii de atestare.

Art. 22. - Concluziile analizelor efectuate si hotărârile adoptate de comisie se consemnează în procese-verbale semnate de toti membrii prezenti.

Art. 23. - Procesele-verbale se scriu într-un registru care se va păstra în conditii de sigurantă la secretariatul comisiei si se va arhiva la ANIF.

Art. 24. - (1) În registrul cu procesele-verbale se înscriu datele de bază privind persoana juridică, precum si hotărârea comisiei (de eliberare a certificatului de atestare sau, după caz, de respingere motivată a cererii de atestare).

(2) Decizia comisiei poate fi contestată la conducerea MAPDR, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

(3) Împotriva deciziei ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale se poate formula plângere la instanta juridică competentă, potrivit legii.

Art. 25. - Certificatele de atestare se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentele norme.

Art. 26. - Certificatele vor fi numerotate în ordine curentă si se vor consemna într-un registru de evidentă, care se va păstra la secretariatul comisiei si se va arhiva la sediul ANIF.

Art. 27. - Certificatul de atestare dă dreptul persoanei juridice să încheie contracte sau să participe la licitatiile organizate pentru contractarea lucrărilor si/sau serviciilor de îmbunătătiri funciare din nivelurile de competentă prevăzute la art. 4 si pentru categoriile de lucrări de îmbunătătiri funciare, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele norme.

Art. 28. - (1) Valabilitatea certificatului de atestare este de 3 ani, cu conditia obtinerii vizelor anuale si cu posibilitatea de a fi revizuit sau anulat în acest interval, în cazurile în care persoana respectivă se află în situatia de a nu mai îndeplini conditiile si criteriile de atestare. Această situatie se sesizează de către organele abilitate de lege pentru controlul tehnic sau financiar, de către alte persoane atestate, precum si de către persoanele abilitate de MAPDR si se aduce la cunostintă comisiei, care are obligatia de a analiza cazul, în mod operativ, în sedintă extraordinară.

(2) Viza anuală se solicită pe bază de cerere-tip, conform anexei nr. 3 la prezentele norme, începând cu al doilea an de valabilitate a certificatului de atestare, la care se anexează un memoriu privind activitatea desfăsurată de persoana juridică de la data atestării până la data solicitării vizei.

Art. 29. - Tariful pentru obtinerea atestării se stabileste diferentiat, pe niveluri de competentă si activităti, la propunerea ANIF, si se aprobă de MAPDR. Persoana care solicită atestarea plăteste tariful, în numerar, la casieria ANIF sau prin ordin de plată la prezentare în contul deschis pe numele comisiei, evidenta acestor fonduri tinându-se separat.

Art. 30. - După expirarea termenului de 3 ani de la eliberarea certificatului de atestare, persoana titulară poate solicita prelungirea valabilitătii atestării.

Art. 31. - Tariful pentru prelungirea valabilitătii certificatului de atestare reprezintă jumătate din tariful pentru atestare.

Art. 32. - Certificatele emise anterior intrării în vigoare a prezentelor norme în baza Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 30/1998 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor juridice care au capacitatea de a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare, în scopul participării acestora la licitatiile pentru adjudecarea studiilor de teren, a proiectării si executării lucrărilor de îmbunătătiri funciare de utilitate publică din domeniul agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.220 din 16 iunie 1998, cu modificările si completările ulterioare, sunt valabile până la expirarea acestora.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 33. - Nominalizarea membrilor comisiei si ai secretariatului acesteia se aprobă de conducerea MAPDR si se reactualizează, ori de câte ori este cazul, la propunerea directiei de specialitate.

Art. 34. - Regulamentul de functionare al comisiei, precum si conditiile de evaluare a solicitantilor se stabilesc de către aceasta.

Art. 35. - Nerespectarea, în orice mod, a prevederilor prezentelor norme atrage, după caz, răspunderea disciplinară legală.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

COMPONENTA

Comisiei de atestare a persoanelor juridice pentru a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare pe terenuri din domeniul agricol

 

Presedinte: - specialist în domeniul îmbunătătirilor funciare din cadrul MAPDR

Vicepresedinte: - specialist în domeniul îmbunătătirilor funciare

Membri: - specialist din cadrul MAPDR

- specialist din cadrul ANIF

- specialist cu activitate în domeniul studiilor, proiectării etc. lucrărilor de îmbunătătiri funciare

- specialist din cadrul unei institutii de învătământ superior de specialitate (profesor)

- specialist din domeniul cercetării pentru îmbunătătiri funciare

- specialist din domeniul executării lucrărilor de îmbunătătiri funciare

- specialist silvic atestat în lucrări de îmbunătătiri funciare în domeniul silvic

Secretariat: - specialist din cadrul ANIF

- specialist din cadrul directiei de specialitate din MAPDR

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

CATEGORIILE

de lucrări de îmbunătătiri funciare pentru care se emit atestări persoanelor juridice pentru a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare pe terenuri din domeniul agricol

 

1. Îndiguiri si regularizări ale cursurilor de apă de interes local, care cuprind, după caz:

a) Îndiguiri;

b) calibrări si reprofilări de albii, tăieri de coturi, derivatii;

c) consolidări de maluri, acumulări temporare.

2. Amenajări de irigatii, care cuprind, după caz:

a) captarea apei: prize cu pompare si/sau gravitationale, puturi forate, conducte, bazine de aspiratie si de refulare, apărări si consolidări de maluri, lucrări pentru dirijarea curentilor de apă, cu montajul instalatiilor aferente;

b) aductiunea si distributia apei: canale, conducte, noduri hidrotehnice, stăvilare, constructii de traversare si subtraversare, statii de pompare, bazine de aspiratie si de refulare, consolidări, căptuseli, cu montajul instalatiilor aferente;

c) amenajarea interioară: canale si conducte îngropate, care alimentează cu apă instalatiile de irigatii si, după caz, montajul agregatelor de pompare mobile si al instalatiilor aferente, lucrări de nivelare a terenului;

d) montajul instalatiilor de irigatii si al agregatelor de pompare mobile, pentru aplicarea udărilor;

e) evacuarea apei în caz de avarii: canale, conducte, deversoare, stăvilare, cu montajul instalatiilor aferente;

f) alimentarea cu energie electrică, pentru automatizare si dispecerizare si altele asemenea, cu montajul instalatiilor aferente;

g) stationări hidrogeologice, drumuri de exploatare, cu montajul instalatiilor aferente;

h) lucrări si măsuri pedoameliorative prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare.

3. Orezarii, care cuprind, după caz:

a) captarea apei: prize cu pompare si/sau gravitationale, conducte, bazine de aspiratie si de refulare, apărări si consolidări de maluri, lucrări pentru dirijarea curentilor de apă, cu montajul instalatiilor aferente;

b) lucrări pentru aductiunea si distributia apei: canale, conducte, noduri hidrotehnice, stăvilare, vanete, constructii de traversare si de subtraversare, statii de pompare, consolidări, căptuseli, cu montajul instalatiilor aferente;

c) colectarea si evacuarea apei: canale, conducte, lucrări de traversare si de subtraversare, consolidări, stăvilare, cu montajul instalatiilor aferente;

d) evacuarea apei în emisar: statii de pompare, bazine de aspiratie si de refulare, conducte, constructii de subtraversare, consolidări si apărări de maluri, cu montajul instalatiilor aferente;

e) drumuri de exploatare;

f) amenajarea interioară: lucrări de nivelare a terenului, digulete, rigole si canale de contur;

g) montajul instalatiilor de irigatii si al agregatelor de pompare mobile, pentru aplicarea udărilor;

h) alimentarea cu energie electrică, pentru automatizare si dispecerizare, cu montajul instalatiilor aferente;

i) lucrări si măsuri pedoameliorative, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare.

4. Amenajări de desecare si de drenaj, care cuprind, după caz:

a) amenajări interioare: lucrările de nivelare si de modelare a terenului, canale provizorii de colectare si de

evacuare a apei, drenuri orizontale, drenuri verticale, cu montajul instalatiilor aferente;

b) colectarea si evacuarea apei: canale, drenuri colectoare, drenuri verticale, conducte, lucrări de traversare si de subtraversare, statii de pompare, bazine de absorbtie si de refulare, noduri hidrotehnice, consolidări, cu montajul instalatiilor aferente;

c) evacuarea apei în emisar: statii de pompare, bazine de aspiratie si de refulare, conducte, subtraversări, consolidări si apărări de maluri, cu montajul instalatiilor aferente;

d) drumuri de exploatare, stationări hidrogeologice, cu montajul instalatiilor aferente;

e) lucrări si măsuri pedoameliorative, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare.

5. Lucrări de combatere a eroziunii solului si de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări, care cuprind, după caz:

a) amenajarea versantilor/terenurilor în pantă: nivelarea-modelarea terenurilor, captări de izvoare, drumuri cu rol antierozional, canale, debusee, terase, cleionaje, praguri, căderi, consolidări, lucrări de traversare si de subtraversare, drenuri, cu montajul instalatiilor aferente;

b) măsuri agrotehnice pentru protectia solului: sisteme de culturi pe curbele de nivel, în fâsii si în benzi înierbate, asolamente de protectie;

c) lucrări pedoameliorative, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare;

d) amenajarea formatiunilor torentiale/ameliorarea torentialitătii/combaterea eroziunii de adâncire: nivelări-modelari si umpluturi cu terasamente, canale de nivel, plantatii silvice, împrejmuiri, taluzări, ziduri de sprijin, căderi în trepte, instalatii de curent rapid, consolidări, cleionaje, gărdulete, traverse, praguri, baraje, căsoaie, gabioane, canale de evacuare în emisar, lucrări de traversare si de subtraversare, cu montajul instalatiilor aferente;

e) amenajarea si ameliorarea terenurilor afectate de alunecări: canale de evacuare a apei, drenuri, captări de izvoare, împăduriri, împrejmuiri, ziduri de sprijin, contrabanchete, lucrări de modelare-nivelare a terenului;

f) stabilizarea/ameliorarea nisipurilor miscătoare/de combatere a eroziunii eoliene: lucrări de nivelare-modelare a terenului, de desecare, de drenaj, de irigatii, plantatii de protectie si de livezi, împrejmuiri, drumuri de exploatare, lucrări si măsuri pedoameliorative si agrotehnice specifice, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 138/2004, si altele asemenea.

6. Amenajări pedoameliorative, care cuprind, după caz, lucrări de:

a) nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole si santuri de scurgere a apei, arături în benzi cu coame;

b) udări de spălare a săraturilor;

c) aplicarea de amendamente, precum si îngrăsăminte.

7. Perdele forestiere de protectie a terenurilor agricole si plantatii pentru combaterea eroziunii solului.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Persoana juridică ................

Nr........... din ...............

 

CERERE

privind atestarea persoanelor juridice pentru a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare pe terenuri din domeniul agricol

 

.......................................................... cu sediul în ........................................... str.......................................... nr.............

(denumirea persoanei juridice)

judetul ................................. telefon ............ fax .................... e-mail ........ înmatriculată la registrul comertului ................. cu nr............... din ............., reprezentată de ....................... având functia de ................... în conformitate cu prevederile art. 73 lit. d) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, solicităm eliberarea certificatului de atestare/vizei anuale pentru următoarele niveluri de competentă:

a) efectuarea studiilor de teren si de laborator aferente: a.1) studii topografice - cod St;

a.2) studii geotehnice - cod Sg;

a.3) studii hidrologice si hidrogeologice - cod Sh;

a.4) studii pedologice - cod Sp;

a.5) alte studii specifice - cod Ss;

b) elaborarea de proiecte si alte documentatii tehnico-economice;

c) executarea lucrărilor de constructii-montaj si instalatii-montaj;

d) alte prestări de servicii de îmbunătătiri funciare.

Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute de normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 239 din 23 martie 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

 

.................................................................

(numele, prenumele, semnătura autorizată si stampila)

 

Domnului presedinte al Comisiei de atestare a persoanelor juridice pentru a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare pe terenuri din domeniul agricol.

 

NOTĂ:

Pentru fiecare nivel de competentă se vor specifica, conform anexei nr. 2, denumirea capitolului si litera/literele care definesc categoriile de lucrări pentru care se solicită atestarea.

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

SITUATIA

privind activitătile desfăsurate în domeniul îmbunătătirilor funciare

 

Persoana juridică ........................................

 

Anul

Lucrarea

Capacităti puse în functiune

Valoarea totală a investitiei/valoarea realizată direct de persoana juridică

Alte elemente specifice

Observatii*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării ..........................

 

.................................................................

(numele, prenumele, semnătura autorizată si stampila)


*) Se va mentiona activitatea desfăsurată: studii, proiectare si/sau executare.

 

ANEXA Nr. 5

la normele metodologice

 

FISA

cu privire la asigurarea cu personal pentru nivelul de competentă .........................*)

 

Persoana juridică ........................................

 

Categorii de personal

 

Numărul de personal cu atributii de:

conducere

executie

Ingineri (defalcati după profesie)

 

 

Tehnicieni (defalcati după profesie)

 

 

Economisti

 

 

Juristi

 

 

Maistri (defalcati după meserie)

 

 

Muncitori (defalcati după meserie)

 

 

TOTAL:

 

 

 

Data completării ..........................

 

.................................................................

(numele, prenumele, semnătura autorizată si stampila)


*) Se va nominaliza nivelul de competentă conform prevederilor art. 4 din normele metodologice. Această anexă se va completa pentru fiecare nivel de competentă pentru care se solicită atestarea.

 

ANEXA Nr. 6

la normele metodologice

 

SITUATIA

dotării cu instalatii si utilaje specifice pentru nivelul de competentă ............................*)

 

Persoana juridică ........................................

 

Nr. crt.

Denumirea si marca instalatiilor si utilajelor

Anul fabricatiei

Starea tehnică

Gradul de uzură

Observatii**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării ..........................

 

.................................................................

(numele, prenumele, semnătura autorizată si stampila)

 


*) Se va nominaliza nivelul de competentă conform prevederilor art. 4 din normele metodologice. Această anexă se va completa pentru fiecare nivel de competentă.

**) Se înscriu performantele tehnice ale utilajelor.

 

ANEXA Nr. 7

la normele metodologice

 

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

Comisia de atestare a persoanelor juridice pentru a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare pe terenuri din domeniul agricol

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr............... din ............ 20_ _

 

În conformitate cu prevederile art. 73 lit. d) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, comisia de atestare a analizat dosarul Cererii de atestare nr.......................... din ........................

Având în vedere documentele prezentate, anexă la cererea de atestare, si în urma examinării solicitantului prin interviu, comisia de atestare a hotărât atestarea

………………………………………………………………………………………..

(denumirea persoanei juridice)

cu sediul în localitatea .............................................. str.................................... nr........., sectorul/judetul .................... înregistrată la oficiul registrului comertului cu numărul ............................ pentru a desfăsura activităti de îmbunătătiri funciare pe terenuri din domeniul agricol, pentru următoarele niveluri de competentă si pentru categoria/categoriile de lucrări de îmbunătătiri funciare prevăzute la art. 5 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 239/2007, pentru care se solicită atestarea.

 

Nivelul de competentă

Categoria de competentă*)

a) Efectuarea studiilor de teren si de laborator aferente

 

 

 

 

a.1) studii topografice - cod St

a.2) studii geotehnice - cod Sg

a.3) studii hidrologice si hidrogeologice - cod Sh

a.4) studii pedologice - cod Sp

a.5) alte studii specifice - cod Ss

b) Elaborarea de proiecte si alte documentatii tehnico-economice

*)

c) Executarea lucrărilor de constructii-montaj si instalatii-montaj

*)

d) Alte prestări de servicii de îmbunătătiri funciare

*)

 

Prezentul certificat este valabil 3 ani de la data emiterii, se vizează anual si poate fi revizuit sau anulat în acest interval în cazul în care se constată că titularul nu mai îndeplineste criteriile si conditiile atestării.

 

Presedinte,

....................................................................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 


*) Se completează: atestat pentru nivelul de competentă si pentru categoria/categoriile de lucrări prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 239/2007.

 

(verso certificat)

 

VIZĂ ANUALĂ

VIZĂ ANUALĂ

PRELUNGIRE VALABILITATE

VIZĂ ANUALĂ

VIZĂ ANUALĂ

De la data de

........ 20 , până

la data de ... 20__

Modificări

intervenite: ............

LS........................

De la data de

........ 20 , până

la data de ... 20__

Modificări

intervenite: ............

LS........................

De la data de

........ 20 , până

la data de ... 20__

Modificări

intervenite: ............

LS........................

De la data de

........ 20 , până

la data de ... 20__

Modificări

intervenite: ............

LS........................

De la data de

........ 20 , până

la data de ... 20__

Modificări

intervenite: ............

LS........................

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 187, 1891, 191 si 1922 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale pct. 14, 15 si 182 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 19 februarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Se aprobă formularul 122 «Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv», cod M.F.P. 14.13.01.03/d, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Formularul 122 se completează conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare si păstrare ale formularului 122 sunt prevăzute în anexa nr. 5.”

2. Anexa nr. 1 „Procedură de gestionare a documentelor administrative de însotire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv”, se modifică si se completează după cum urmează:

2.1. La capitolul C punctul I, după subpunctul 1.1 se introduce subpunctul 1.11, cu următorul cuprins:

„1.11. Prin derogare de la dispozitiile subpct. 1.1, antrepozitele fiscale expeditoare care îsi desfăsoară activitatea pe raza teritorială a unui municipiu resedintă de judet sau a municipiului Bucuresti, care apartin unui antrepozitar autorizat care face parte din categoria contribuabililor mari sau mijlocii, astfel cum sunt definiti potrivit dispozitiilor legale în vigoare, depun exemplarul 5 al documentului administrativ de însotire după cum urmează:

a) antrepozitele fiscale expeditoare care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul municipiului resedintă de judet, apartinând unui contribuabil mare sau mijlociu, depun exemplarul 5 al documentului administrativ de însotire la administratia finantelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene;

b) antrepozitele fiscale expeditoare care îsi desfăsoară activitatea pe raza municipiului Bucuresti, apartinând unui contribuabil mijlociu, depun exemplarul 5 al documentului administrativ de însotire la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;

c) antrepozitele fiscale expeditoare care îsi desfăsoară activitatea pe raza teritorială a municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, apartinând marilor contribuabili, depun exemplarul 5 al documentului administrativ de însotire la Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.”

2.2. La capitolul C punctul II, după subpunctul 1 se introduce subpunctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Dispozitiile subpct. 1.11 al pct. I sunt aplicabile în mod corespunzător.”

2.3. La capitolul C punctul IV, subpunctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Totodată, antrepozitarul autorizat care a expediat produsul accizabil depune, în termenul prevăzut la pct. IV subpct. 1, la organul fiscal competent formularul 122 «Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv», întocmită potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 3.”

2.4. La capitolul D punctul IV, subpunctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Totodată, antrepozitarul autorizat care a expediat produsul accizabil depune, în termenul prevăzut la pct. IV subpct. 1, la organul fiscal competent formularul 122 «Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv», întocmită potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 3.”

3. Anexa nr. 2 «Procedură de stabilire si de identificare a gradului de risc fiscal în cazul produselor accizabile expediate din România, în regim suspensiv, pe teritoriul comunitar» se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

4. Anexa nr. 3 «Declaratie privind accizele aferente diferentelor de produse accizabile transportate în regim suspensiv» se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 aprilie 2007.

Nr. 532.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 110/2007)

 

PROCEDURA

de stabilire si de identificare a gradului de risc fiscal în cazul produselor accizabile expediate din România, în regim suspensiv, pe teritoriul comunitar

 

I. Aspecte generale

Procedura prevăzută în prezenta anexă se aplică în vederea determinării gradului de risc pe care îl comportă toate livrările de produse accizabile transportate în regim suspensiv pe teritoriul comunitar.

Analiza de risc se realizează în două etape, asa cum sunt descrise la cap. II si III:

- stabilirea punctajului indicatorilor care reflectă comportamentul fiscal al antrepozitarului autorizat;

- stabilirea punctajului indicatorilor care reflectă riscul prezentat de livrarea de produse accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar.

După parcurgerea acestor etape se va obtine Coeficientul de Risc al Transportului (CRT).

Coeficientul de risc al transportului (CRT) reprezintă o sumă obtinută automat în urma analizei de risc, clasificată ulterior pe 3 nivele de risc, indicând proportional si în ordine crescătoare riscul dezvoltat:

- CRT stabilit este sub valoarea de 10 puncte ponderate - fără risc;

- CRT stabilit este între valorile de 11-60 de puncte ponderate - risc scăzut;

- CRT stabilit este între valorile 61-100 de puncte ponderate - risc ridicat.

Un CRT se va acorda fiecărui document administrativ de însotire aferent unui transport pe teritoriul comunitar si va fi determinat la momentul primirii exemplarului 5 din documentul administrativ de însotire de către Serviciul central de legături, cu suportul Directiei Generale a Tehnologiei Informatiei, în baza de date centrală.

Se va identifica un grad de risc al transportului respectiv, pe baza datelor detinute despre antrepozitarul autorizat si antrepozitul fiscal expeditor si a celor din documentul administrativ de însotire. Fiecărui indicator de risc i se acordă o pondere la calcularea CRT, care reprezintă procentul ariei de risc în cadrul riscului general.

Valoarea CRT reprezintă ponderea punctajelor indicatorilor de risc care reflectă comportamentul fiscal al antrepozitarului si al celor asociati livrării de produse accizabile în regim suspensiv pe teritoriul comunitar.

Exceptie de la analiza de risc vor face următoarele categorii de operatiuni, care se vor califica în mod automat ca având un risc ridicat:

- operatiunile având ca obiect tranzactiile cu tigarete, alcool etilic si băuturi spirtoase provenind sau având ca destinatie o tară tertă;

- livrările de produse accizabile realizate de antrepozitarii aflati în stare de insolvabilitate;

- livrările de produse accizabile realizate de antrepozitarii care se află în prima lună de activitate;

- operatiunile realizate de antrepozitari care au fost declarati inactivi.

II. Indicatori care reflectă comportamentul fiscal al antrepozitarului autorizat expeditor

11.1. Indicatori calculati de către autoritatea fiscală teritorială în a cărei administrare se află antrepozitarul expeditor

Indicatorii se calculează pentru prima dată în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri si apoi semestrial, începând cu data de 5 august 2007, într-un termen maxim de 5 zile.

Înainte de stabilirea punctajelor acestor indicatori, compartimentul de specialitate din cadrul autoritătii fiscale de administrare a antrepozitarului autorizat expeditor va solicita, în scris, compartimentelor de specialitate implicate confirmarea actualizării, la zi, a tuturor bazelor de date care furnizează informatii utilizate în aplicarea procedurii.

După calcularea indicatorilor, compartimentul de specialitate din cadrul autoritătii fiscale de administrare a antrepozitarului autorizat expeditor va comunica punctajele către Serviciul central de legături.

Indicatorii urmăriti si punctajul aferent acestora sunt:

1. Mărimea contribuabilului

Punctaj:

0 puncte - mari contribuabili

50 de puncte - contribuabili mijlocii si mici.

2. Antecedente fiscale Punctaj:

0 puncte - nu are fapte înscrise în cazierul fiscal 100 de puncte - are fapte înscrise în cazierul fiscal.

3. Modul de verificare a antrepozitarului (sumele reprezintă rezultatele cumulate ale tuturor inspectiilor fiscale efectuate în perioada de referintă)

Punctaj:

0 puncte - a avut inspectii fiscale în ultimii 3 ani si au fost calculate sume suplimentare pentru accize, inclusiv accesorii mai mici de 10.000 lei sau nu au fost calculate sume suplimentare pentru accize

50 de puncte - a avut inspectii fiscale în ultimii 3 ani si au fost calculate sume suplimentare pentru accize, inclusiv accesorii cuprinse între 10.001 lei si 100.000 lei

70 de puncte - a avut inspectii fiscale în ultimii 3 ani si au fost calculate sume suplimentare pentru accize, inclusiv accesorii mai mari de 100.000 lei

100 de puncte - nu a avut inspectii fiscale în ultimii 3 ani.

4. Sanctiuni aplicate Punctaj:

0 puncte - antrepozitarul nu a primit nicio sanctiune contraventională la regimul produselor accizabile, prevăzute în Codul de procedură fiscală, în ultimele 12 luni

50 de puncte - antrepozitarul a primit până la 3 sanctiuni contraventionale la regimul produselor accizabile, prevăzute în Codul de procedură fiscală, în ultimele 12 luni

100 de puncte - antrepozitarul a primit mai mult de 3 sanctiuni contraventionale la regimul produselor accizabile, prevăzute în Codul de procedură fiscală, în ultimele 12 luni.

5. Documente administrative de însotire neînchise

Punctaj:

0puncte - nu are documente administrative de însotire neînchise în ultimele 12 luni

100 de puncte - are documente administrative de însotire neînchise în ultimele 12 luni

6. Gradul de conformare la îndeplinirea obligatiilor declarative prevăzute de vectorul fiscal

Punctaj:

0 puncte - îndeplinirea voluntară si la termen a tuturor obligatiilor declarative în ultimele 12 luni

50 de puncte - îndeplinirea tuturor obligatiilor declarative în ultimele 12 luni, dar fără respectarea termenelor legale

100 de puncte - neîndeplinirea partială sau totală a obligatiilor declarative în ultimele 12 luni (cel putin un impozit sau o taxă nedeclarat(ă) În ultimele 12 luni).

7. Executări silite înregistrate Punctaj:

0 puncte - antrepozitarul nu a fost supus unei executări silite de la autorizarea sa

50 de puncte - antrepozitarul a fost supus unei executări silite mai vechi de un an

100 de puncte - antrepozitarul a fost supus unei executări silite în ultimul an.

8. Nivelul datoriilor nete la bugetul general consolidat (total datorat - total de rambursat/restituit)

Punctaj:

0 puncte - contribuabili care nu au datorii 10 puncte - contribuabili mari care au datorii sub 500.000 lei, contribuabili mici si mijlocii care au datorii sub

350.000 lei

50 de puncte - contribuabili mari care au datorii între

500.001 lei si 1.000.000 lei, contribuabili mici si mijlocii care au datorii între 350.001 lei si 1.000.000 lei

100 de puncte - contribuabili care au datorii ce depăsesc 1.000.000 lei.

9. Nivelul capitalurilor totale (se calculează potrivit bilantului pentru ultimul an fiscal încheiat)

Punctaj:

0 puncte - antrepozitarul detine capitaluri totale de peste 10.000.000 lei

10 puncte - antrepozitarul detine capitaluri totale între 5.000.001 si 10.000.000 lei

50 de puncte - antrepozitarul detine capitaluri totale între 1.000.001 si 5.000.000 lei

100 de puncte - antrepozitarul detine capitaluri totale sub 1.000.000 lei sau nu există date pentru calcularea indicatorului

10. Active imobilizate (se calculează potrivit bilantului pentru ultimul an fiscal încheiat)

Punctaj:

0 puncte - antrepozitarul detine active imobilizate de peste 10.000.000 lei

10 puncte - antrepozitarul detine active imobilizate între 5.000.001 si 10.000.000 lei

50 de puncte - antrepozitarul detine active imobilizate între 1.000.001 si 5.000.000 lei

100 de puncte - antrepozitarul detine active imobilizate sub 1.000.000 lei sau nu există date pentru calcularea indicatorului.

11. Variatii ale rezultatelor fiscale anuale - profit/pierdere (se calculează potrivit bilanturilor depuse pentru ultimii 2 ani fiscali încheiati)

Punctaj:

0 puncte - dacă a înregistrat profit în ultimii 2 ani fiscali încheiati pentru care există bilant depus sau, în cazul în care antrepozitarul este nou-înfiintat, dacă a încheiat primul an fiscal având profit

50 de puncte - dacă a înregistrat profit în ultimul an si pierdere în anul anterior

70 de puncte - dacă a înregistrat în ultimul an fiscal pierdere si profit în anul anterior

100 de puncte - dacă a înregistrat pierdere în ultimii 2 ani consecutivi.

12. Variatii ale cifrei de afaceri în ultimii 2 ani (se calculează potrivit bilanturilor depuse pentru ultimii 2 ani fiscali încheiati)

Se calculează:

Variatia = [(CA din ultimul an - CA din penultimul an)/CA din penultimul an]x100

Punctaj:

0 puncte - dacă a înregistrat o variatie pozitivă a cifrei de afaceri de peste 25% în ultimii 2 ani consecutivi

30 de puncte - dacă a înregistrat o variatie pozitivă a cifrei de afaceri între 0-25% în ultimii 2 ani consecutivi

100 de puncte - dacă a înregistrat o variatie negativă a cifrei de afaceri în ultimii 2 ani consecutivi sau nu există date pentru calcularea indicatorului.

13. Gradul de îndatorare = (datorii totale/total active imobilizate) x 100 (se calculează potrivit bilantului pentru ultimul an fiscal încheiat)

Punctaj:

0 puncte - gradul de îndatorare este sub 100%

50 de puncte - gradul de îndatorare este între 101% si 150%

100 de puncte - gradul de îndatorare este peste 150% sau nu există date pentru calcularea indicatorului.

II.2. Indicatori calculati la nivel central

Indicatorii se calculează pentru prima dată în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri si apoi, semestrial, începând cu data de 5 august 2007, într:un termen maxim de 5 zile.

Înainte de stabilirea punctajelor acestor indicatori, Directia generală a tehnologiei informatiei va lua măsuri în vederea actualizării, la zi, a tuturor bazelor de date care furnizează informatii utilizate în aplicarea procedurii.

După calcularea indicatorilor, punctajele obtinute împreună cu punctajele calculate pentru indicatorii mentionati la pct. 11.1 si comunicati de către autoritatea fiscaiă de administrare a antrepozitarului autorizat expeditor vor fi păstrate într-o bază de date.

Indicatorul urmărit si punctajul aferent acestuia sunt:

14. Istoricul activitătii antrepozitarului Punctaj:

0 puncte - data autorizării antrepozitarului depăseste 3 ani, iar în această perioadă a functionat fără întreruperi de nicio natură (suspendarea autorizatiei unui antrepozit, încetarea activitătii);

20 de puncte - data autorizării antrepozitarului este între 1 si 3 ani, iar în această perioadă a functionat fără întreruperi de nicio natură (suspendarea autorizatiei unui antrepozit, încetarea activitătii);

50 de puncte - data autorizării antrepozitarului depăseste un an, iar în această perioadă activitatea antrepozitarului a suferit întreruperi (încetarea activitătii urmată de o nouă autorizare, suspendarea autorizatiei unui/unor antrepozit/antrepozite);

70 de puncte - data autorizării antrepozitarului este între un an si 6 luni;

100 de puncte - data autorizării antrepozitarului nu depăseste 6 luni.

III. Indicatori care reflectă riscul prezentat de livrarea de produse accizabile în regim suspensiv

La momentul receptionării exemplarului 5 al documentului administrativ de însotire, în format electronic, de către autoritatea fiscală în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea antrepozitul fiscal expeditor, acesta va fi transmis în aceeasi zi lucrătoare către Directia generală a tehnologiei informatiei, într-o bază de date centrală.

Documentele administrative de însotire receptionate după ora 18,00 vor fi transmise a doua zi lucrătoare până cel târziu la ora 10,00.

Calcularea punctajelor indicatorilor de mai jos se va realiza la nivel central, pe baza datelor din documentul administrativ de însotire.

Indicatorii urmăriti si punctajul aferent acestora sunt:

15. Tipul de autorizare atribuit locului de expediere a produselor în functie de codul de accize completat în căsuta 15 din documentul administrativ de însotire (se urmăreste codul de accize al antrepozitarului român si codul din Nomenclatorul activitătilor desfăsurate în cadrul antrepozitului fiscal)

Punctaj:

0 puncte - antrepozite de productie si depozitare vin si băuturi fermentate, altele decât bere si vin (caracterele 10 si 11 din codul de accize sunt DD si PP, iar produsele autorizate în SEED au codurile W2 si W3)

20 de puncte - antrepozite de productie si depozitare bere (caracterele 10 si 11 din codul de accize sunt DD si PP, iar produsul autorizat în SEED are codul B)

30 de puncte - antrepozite de productie tigări si tigări de foi, tutun destinat rulării în tigarete si alt tutun de fiimat (caracterele 10 si 11 din codul de accize sunt PP, iar produsele autorizate în SEED au codurile T3, T4 sau T5)

40 de puncte - antrepozite de productie si depozitare tigarete (caracterele 10 si 11 din codul de accize sunt DD si PP, iar produsul autorizat în SEED are codul T2)

50 de puncte - antrepozite de productie si depozitare produse intermediare (caracterele 10 si 11 din codul de accize sunt DD si PP, iar produsul autorizat în SEED are codul I)

70 de puncte - antrepozite de productie si depozitare produse energetice (caracterele 10 si 11 din codul de accize sunt DD si PP, iar produsele autorizate în SEED au codurile E2, E3.E5, E6, E7, E8, E9.1 si E9.2)

80 de puncte - antrepozite de productie/depozitare alcool etilic si băuturi spirtoase (caracterele 10 si 11 din codul de accize sunt PP sau DD, iar produsele autorizate în SEED au codurile S2, S3, S4 si S5)

90 de puncte - antrepozite de depozitare produse energetice (caracterele 10 si 11 din codul de accize sunt DD si produsele autorizate în SEED au codurile E4.1-E4.9)

100 de puncte - antrepozite de productie produse energetice (caracterele 10 si 11 din codul de accize sunt PP si produsele autorizate în SEED au codurile E4.1-E4.9).

16. Tipul de autorizare a operatorului destinatar (se urmăreste codul de accize din căsuta 4 din documentul administrativ de însotire)

Punctaj:

0 puncte - antrepozitar autorizat

50 de puncte - operator înregistrat

100 de puncte - operator neînregistrat.

17. Tipul de autorizare atribuit locului livrării produselor (se urmăreste codul de accize din căsuta 4 din documentul administrativ de însotire si se urmăreste pentru ce este autorizat conform nomenclatorului de activităti din SEED)

Punctaj:

0 puncte - vin si băuturi fermentate, altele decât bere si vin (codurile W2 si W3)

20 de puncte - bere (codul B)

40 de puncte - produse din tutun (codurile T2, T3, T4 sau T5)

50 de puncte - produse intermediare (codul I)

70 de puncte - produse energetice (codurile E2, E3, E5, E6, E7, E8, E9.1 si E9.2)

80 de puncte - alcool etilic si băuturi spirtoase (codurile S2, S3, S4 si S5)

100 de puncte - produse energetice (codurile E4.1 - E4.9) sau nu există nicio codificare.

18. Produsele accizabile care fac obiectul transportului în regim suspensiv (căsutele 19a, 19b si 19c)

Punctaj:

0puncte - vinuri (NC 2204, 2205), bere (NC 2203 00 sau orice produs care contine un amestec de bere si de băuturi nealcoolice, încadrat la codul NC 2206 00), precum si alte coduri NC care nu se regăsesc la punctajele de mai jos

20 de puncte - tutun prelucrat (NC 2401, 2402, 2403)

50 de puncte - produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518; produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 si 2707 50; produsele cu codurile NC de la 2710 11 la

2710 19 69; produsele cu codurile NC 2711 (cu exceptia

2711 11, 2711 21 si 2711 29); produsele cu codul NC 2901 10; produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 si 2902 44; produsele cu codul NC 2905 11 00; produsele cu codul NC 3824 90 99

100 de puncte - alcool etilic (NC 2207, 2208, 2204, 2205 si 2206 00)

19. Cantitatea sau greutatea netă a produselor accizabile livrate în regim suspensiv

Plafon cantitativ:

• NC 2207 alcool etilic nedenaturat cu o concentratie alcoolică mai mare sau egală cu 80% în cantitate de 20 HI alcool pur (20°C);

• NC 2208 băuturi spirtoase în cantitate de 12 HI volum de băuturi;

• NC 2402.20 tigarete în cantitate de 500.000 de unităti Punctaj:

10 puncte - antrepozitarul livrează cantităti sub plafonul cantitativ mai sus mentionat

50 de puncte - antrepozitarul livrează cantităti care nu depăsesc cu mai mult de 20% plafonul cantitativ mai sus mentionat

100 de puncte - antrepozitarul livrează cantităti care depăsesc cu mai mult de 20% plafonul cantitativ mai sus mentionat.

IV. Ponderea punctajelor indicatorilor de risc Punctajul final (CRT) se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecăruia dintre indicatorii mentionati la pct. II si III, ponderate cu procentele prevăzute în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt.

Indicatori

Pondere

1.

Mărimea contribuabilului

2%

2.

Antecedente fiscale

8%

3.

Modul de verificare a antrepozitarului

11%

4.

Sanctiuni aplicate

6%

5.

Documente administrative de însotire neînchise

6%

6.

Gradul de conformare la îndeplinirea obligatiilor declarative

8%

7.

Executări silite înregistrate

6%

8.

Nivelul datoriilor nete la bugetul general consolidat

5%

9.

Nivelul capitalurilor totale

3%

10.

Active imobilizate

3%

11.

Variatii ale rezultatelor fiscale anuale

4%

12.

Variatii ale cifrei de afaceri în ultimii 2 ani

3%

13.

Gradul de îndatorare

4%

14.

Istoricul activitătii antrepozitarului

6%

15.

Tipul de autorizare atribuit locului de expediere a produselor

4%

16.

Tipul de autorizare a operatorului destinatar

3%

17.

Tipul de autorizare atribuit locului livrării produselor

4%

18.

Produsele accizabile care fac obiectul transportului în regim suspensiv

8%

19.

Cantitatea sau greutatea netă a produselor accizabile livrate în regim suspensiv

6%

 

Dacă prin ponderare CRT nu este număr întreg, acesta va fi rotunjit.

Calculul CRT aferent unui document administrativ de însotire receptionat se realizează automat de către sistemul informatic, la primirea documentului administrativ de însotire în baza de date centrală.

V. Utilizarea rezultatelor analizei de risc

După calcularea CRT pentru documentele administrative de însotire primite într-o zi lucrătoare, Serviciul central de legături, cu suportul Directiei generale a tehnologiei informatiei, va lua următoarele măsuri:

- va transmite documentele administrative de însotire împreună cu CRT aferent compartimentului de schimb international de informatii din cadrul autoritătii competente în raza căreia îsi desfăsoară activitatea antrepozitul fiscal expeditor, în vederea asigurării evidentei la nivel judetean;

- va transmite documentele administrative de însotire cu risc ridicat Directiei supraveghere produse accizabile si tranzite din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, în

vederea supravegherii transporturilor ce se desfăsoară pe teritoriul national pentru a asigura legalitatea miscării produselor accizabile în regim suspensiv;

- va transmite un mesaj de alertă către statul membru de destinatie al transportului, atunci când CRT este cuprins între 61 si 100 de puncte ponderate;

- atunci când CRT este cuprins între 11 si 60 de puncte ponderate, va analiza documentele administrative de însotire respective si va decide asupra oportunitătii transmiterii unui mesaj de informare către statul membru de destinatie al transportului.

Baza de date cu documente administrative de însotire intracomunitare clasificate în functie de nivelul de risc va fi disponibilă pentru consultare Serviciului central de legături, în vederea îndeplinirii angajamentelor ce revin României conform legislatiei nationale si comunitare în ceea ce priveste schimbul de informatii si cooperarea administrativă pe linie de accize.

 

IMAGINI

 

 

ANEXA

 

NOMENCLATOR

 

Nr. crt.

Tipul accizei

1.

Accize pentru bere

2.

Accize pentru vinuri spumoase

3.

Accize pentru băuturi fermentate spumoase, altele decât bere si vinuri

4.

Accize pentru produse intermediare

5.

Accize pentru alcool etilic

6.

Accize pentru tigarete

7.

Accize pentru tigări si tigări de foi

8.

Accize pentru tutun de fumat

9.

Accize pentru benzină cu plumb

10.

Accize pentru benzină fără plumb

11.

Accize pentru motorină

12.

Accize pentru păcură

13.

Accize pentru gaz petrolier lichefiat

14.

Accize pentru petrol lampant (kerosen)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri”

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 1564 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri” (390 VIES), cod MFP: 14.13.01.02/r, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează si se depune conform Instructiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si arhivare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Procedura de gestionare a declaratiei recapitulative privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri este stabilită în anexa nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1 -4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 955/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 16 august 2006.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor si Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscală din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală legislatie impozite indirecte si Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 3 aprilie 2007.

Nr. 537.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

pentru completarea declaratiei recapitulative

 

1. Declaratia recapitulativă se depune trimestrial, în conditiile prevăzute la art. 1564 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare încheierii trimestrului, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 si 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care au efectuat în trimestrul de raportare livrări si/sau achizitii intracomunitare, precum si livrări si achizitii în cadrul unei operatiuni triunghiulare, asa cum sunt definite în titlul VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

2.1. Declaratia recapitulativă se depune în format electronic, astfel:

- la registratura organului fiscal competent;

- la postă, prin scrisoare recomandată;

- prin completare, pe pagina de web a Ministerului Finantelor Publice;

- prin SEN.

2.2. Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însotit de formularul editat de persoana impozabilă cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

Formatul se editează în două exemplare:

- un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

- un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Formatul electronic al declaratiei recapitulative se obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului competent pe suport electronic.

Programul de asistentă este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Direct pe site-ul Ministerului Finantelor Publice depun contribuabilii care dispun de un certificat digital eliberat de Ministerul Finantelor Publice.

Prin SEN depun contribuabilii care dispun de un certificat digital eliberat de Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

3. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor depune declaratia recapitulativă numai în trimestrul de raportare în care ia nastere exigibilitatea taxei pentru livrările/achizitiile intracomunitare, precum si pentru livrările si achizitiile în cadrul unei operatiuni triunghiulare efectuate.

Modul de completare a declaratiei recapitulative

Sectiunea 1

Cartusul Perioada de raportare se completează cu:

- anul la care se referă declaratia; se înscrie cu cifre arabe cu 4 caractere (exemplu: 2007);

- perioada de raportare aferentă operatiunilor realizate; este formată din două caractere, primul fiind litera „T” si al doilea fiind cifra aferentă trimestrului respectiv (exemplu: pentru trimestrul 2 se va înscrie „T2”).

Declaratia depusă initial se rectifică prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifând căsuta corespunzătoare de pe formular.

            În declaratia rectificativă se rectifică tranzactii declarate în orice perioadă de raportare anterioară si se cuprind numai informatiile corecte referitoare la tranzactiile pentru care se operează rectificarea.

Se completează câte o declaratie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.

Declaratia rectificativă se foloseste si pentru reducerea bazei de impozitare a achizitiilor intracomunitare în situatia prevăzută de lege.

Cartusul Date de identificare contine:

1. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA, înscris în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

2. Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile.

3. Domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Cartusul Rezumat declaratie contine:

- numărul total al paginilor anexă la declaratie;

- numărul total al operatorilor intracomunitari, indiferent de numărul operatiunilor;

- valoarea operatiunilor, defalcată pe tipuri: livrări, livrări în cadrul operatiunilor triunghiulare si achizitii.

Sectiunea a 2-a

Se completează cu tranzactiile intracomunitare efectuate, în următoarea ordine:

1. livrări intracomunitare de bunuri (L);

2. livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare (T);

3. achizitii intracomunitare de bunuri si achizitii de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare (A).

Fiecare pagină aferentă sectiunii a 2-a va contine, în antet, informatii privind codul de înregistrare în scopuri de TVA, perioada aferentă si numărul paginii.

1. Livrări intracomunitare de bunuri - se înscrie suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de la plata taxei în conditiile art. 143 alin. (2) lit. a) si d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pe fiecare cumpărător pentru care exigibilitatea taxei ia nastere în trimestrul calendaristic respectiv.

2. Livrări de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare - se înscrie suma totală a livrărilor de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare, prevăzute la art. 1321 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, efectuate în statul membru de sosire a bunurilor expediate sau transportate, pe fiecare beneficiar al livrării ulterioare ce are desemnat un cod T si pentru care exigibilitatea taxei ia nastere în trimestrul calendaristic respectiv;

- se va completa doar de către cumpărătorul revânzător.

3. Achizitii intracomunitare de bunuri - se înscrie suma totală a achizitiilor intracomunitare de bunuri, pe fiecare furnizor, pentru care persoana impozabilă care depune declaratia este obligată la plata taxei conform art. 151 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si pentru care exigibilitatea taxei intervine în trimestrul calendaristic.

4. Achizitii de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare - se înscrie suma totală a achizitiilor de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare pentru care furnizorul a desemnat persoana impozabilă beneficiară drept persoana obligată la plata taxei, în conformitate cu art. 150 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Coloana Tara - codul tării care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA al clientului/furnizorului.

Coloana Cod operator intracomunitar - codul de înregistrare în scopuri de TVA al operatorului fără codul de tară. Acesta trebuie introdus fără spatii, virgule sau puncte.

Coloana Tipul operatiunii

L - pentru livrări intracomunitare către alte state membre;

T - pentru livrări în cadrul unei operatiuni triunghiulare;

A - pentru achizitii intracomunitare si achizitii în cadrul unei operatiuni triunghiulare din alte state membre;

Coloana Baza impozabilă - valoarea tranzactiei/ tranzactiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul client/furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA, stabilită potrivit prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare).

În subsolul paginii se înscrie suma totală a tranzactiilor înscrise în pagina respectivă, iar pe ultima pagină a declaratiei se înscrie si totalul general al operatiunilor.

Toate sumele se înscriu în lei.

 

NOTĂ:

Pentru achizitii intracomunitare de bunuri si achizitii de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare, în cazul în care furnizorul nu comunică un cod valabil de TVA, dar bunurile sunt transportate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, achizitia se declară în declaratia recapitulativă, astfel:

Coloana Tara - codul tării membre din care s-a efectuat livrarea intracomunitară

Coloana Cod operator intracomunitar - nu se va înscrie nimic.

Coloana Denumire/Nume, prenume operator intracomunitar - se va înscrie denumirea/numele si prenumele a/ale furnizorului care a emis factura.

Coloana Tipul operatiunii - se va înscrie A.

Coloana Baza impozabilă - valoarea tranzactiei/ tranzactiilor efectuate în perioada de raportare cu respectivul furnizor (baza impozabilă pentru calculul TVA, stabilită potrivit prevederilor titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare).

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE

modul de difuzare, utilizare si arhivare ale Declaratiei recapitulative privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri

 

Denumirea formularului: Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri Cod: 14.13.01.02/r Format: A4/t1 Caracteristici de tipărire:

- pe o singură fată;

- se utilizează echipament informatic pentru completare si editare, cu ajutorul programului de asistentă pus la dispozitie, gratuit, de Ministerul Finantelor Publice.

Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: declararea operatiunilor intracomunitare.

Se întocmeste de: persoanele impozabile înregistrate în

scopuri de TVA, care realizează operatiuni intracomunitare.

Circulă: - în format electronic, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată îsi are domiciliul fiscal; - în format hârtie, în două exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii, din care:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal.

Se arhivează: - formatul electronic, în arhiva de documente electronice; - formatul de hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURA

de gestionare a Declaratiei recapitulative privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri

 

În vederea îndeplinirii cerintelor Regulamentului CE nr. 1798/2003, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care realizează operatiuni intracomunitare, au obligatia să depună, trimestrial, Declaratia recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri (390 VIES), potrivit dispozitiilor art. 1564 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

1. Depunerea declaratiei recapitulative

1.1. Declaratia recapitulativă se depune trimestrial, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare încheierii trimestrului, la organul fiscal competent.

1.2. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declaratia recapitulativă numai în trimestrul de raportare în care ia nastere exigibilitatea taxei pentru livrările/achizitiile intracomunitare, precum si pentru livrările si achizitiile în cadrul unei operatiuni triunghiulare efectuate.

2. Prelucrarea declaratiei recapitulative

2.1. Prelucrarea declaratiilor recapitulative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispozitie de Directia generală a tehnologiei informatiei, până la data de 5 a lunii următoare termenului de depunere a declaratiei.

2.2. După prelucrare, declaratia recapitulativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

3. Verificarea formală a declaratiilor recapitulative

3.1. Pentru fiecare declaratie recapitulativă, organul fiscal competent verifică:

a) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizează operatiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA;

b) integralitatea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale operatorilor străini înscrisi în declaratie: înscrierea corectă a codului de tară, precum si a numărului de caractere al codului;

c) corelarea totalului sumelor aferente livrărilor/achizitiilor intracomunitare din declaratia recapitulativă cu cele înscrise în rândurile corespunzătoare din Decontul de TVA sau Decontul special de TVA, după caz, astfel:

- livrări + livrări în cadrul unei operatiuni triunghiulare din declaratia recapitulativă = livrări intracomunitare din Decontul de TVA;

- achizitii + achizitii în cadrul unei operatiuni triunghiulare din declaratia recapitulativă = achizitii intracomunitare din decont de TVA sau decont special de TVA, după caz;

d) Îndeplinirea obligatiei de depunere a declaratiei recapitulative, prin încrucisarea informatiilor referitoare la persoanele impozabile care au declarat livrări/achizitii în deconturile de TVA si deconturile speciale de TVA depuse cu informatiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaratii recapitulative.

3.2. În cazul persoanelor impozabile cu obligatii declarative lunare, precum si în cazul în care în cadrul trimestrului de raportare au fost depuse mai multe deconturi speciale de TVA de către contribuabil, corelatiile se verifică având în vedere totalul livrărilor, respectiv al achizitiilor înscrise în toate declaratiile depuse în cadrul perioadei la care se referă declaratia recapitulativă.

4. Notificarea persoanelor impozabile

4.1. După prelucrarea declaratiilor recapitulative se identifică:

- persoanele impozabile care nu au depus declaratia recapitulativă, desi în Decontul de TVA sau în Decontul special de TVA au declarat livrări/achizitii intracomunitare, potrivit pct. 3.1 lit. d);

- persoanele impozabile care au depus declaratii recapitulative care prezintă erori, potrivit pct. 3.1 lit. a)-c).

4.2. Pentru persoanele impozabile prevăzute la pct. 4.1 se emit:

a) notificări pentru nedepunerea declaratiei;

b) notificări pentru corectarea declaratiei.

4.3. Notificările prevăzute la pct. 4.2 se emit până cel târziu la data de 25 a lunii următoare termenului legal de depunere a declaratiei recapitulative.

4.4. Persoanele impozabile care depun cu întârziere declaratia recapitulativă sunt sanctionate potrivit art. 189 alin. (1) lit. h) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu amendă de la 50 lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice si cu amendă de la 500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice.

4.5. Declaratiile recapitulative depuse sau corectate ca urmare a notificărilor transmise se prelucrează în momentul primirii lor de la persoanele impozabile.

4.6. Declaratiile recapitulative care prezintă erori, potrivit pct. 3.1 lit. a)-c), pentru care organul fiscal competent a transmis notificarea prevăzută la pct. 4.2.b) se corectează prin depunerea unei noi declaratii corect completate, până

cel târziu la data de 25 a lunii următoare termenului legal de depunere a declaratiei recapitulative pe care o corectează, fără a se bifa căsuta de rectificare.

4.7. Declaratia recapitulativă prevăzută la pct. 4.6 înlocuieste declaratia recapitulativă depusă initial si, după prelucrare, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

5. Prelucrarea declaratiilor recapitulative rectificative

5.1. Declaratiile recapitulative se rectifică, din oficiu, de către persoana impozabilă, prin depunerea unei declaratii recapitulative rectificative.

5.2. În declaratia recapitulativă rectificativă se corectează informatiile eronate declarate în perioade de raportare anterioare, precum si informatii din declaratia recapitulativă aferentă ultimei perioade de raportare, care nu au fost corectate până la data de 25 a lunii următoare datei de raportare, în urma notificărilor transmise potrivit pct. 4.

5.3. Declaratiile recapitulative rectificative se prelucrează în momentul primirii lor de la persoanele impozabile.

5.4. Se verifică existenta bifei în căsuta prevăzută de formular, în vederea marcării corespunzătoare în sistemul informatic.

5.5. După prelucrare, declaratiile rectificative se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

6. Organizarea bazei centrale de date „Declaratii recapitulative”

6.1. Informatiile din declaratiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum si cele depuse ca urmare a notificărilor transmise de organele fiscale competente se introduc într-o bază de date denumită „Declaratii recapitulative”.

6.2. Baza de date „Declaratii recapitulative” cuprinde două sectiuni:

- livrări - în care se înscriu toate livrările intracomunitare de bunuri (cod L) si toate livrările ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare (cod T);

- achizitii - în care se înscriu achizitiile intracomunitare de bunuri si achizitiile de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare (cod A).

6.3. Informatiile din declaratiile recapitulative rectificative depuse de persoanele impozabile se introduc în aceeasi bază centrală de date, însă se marchează corespunzător.

7. Centralizarea informatiilor din declaratiile recapitulative

7.1. Până la sfârsitul lunii următoare termenului legal de depunere a declaratiei recapitulative, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzând declaratiile recapitulative depuse, si anume:

- declaratiile recapitulative corecte;

- declaratiile recapitulative corectate ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA; si

- declaratii recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuată corectia ca urmare a notificărilor transmise persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.

7.2. În termen de maximum 5 zile, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informatiile din declaratiile recapitulative Directiei generale a tehnologiei informatiei si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.

7.3. În termen de 5 zile, Serviciul central de legături verifică dacă informatiile din declaratiile recapitulative au fost transmise de către toate directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de către Directia generală de administrare a marilor contribuabili.

8. Centralizarea datelor din declaratiile recapitulative rectificative

8.1. La sfârsitul fiecărei luni, organul fiscal competent transmite directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzând declaratiile recapitulative rectificative depuse în luna respectivă.

Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise.

8.2. În termen de maximum 5 zile, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informatiile din declaratiile recapitulative rectificative Directiei generale a tehnologiei informatiei si sunt responsabile pentru completitudinea informatiilor transmise.

8.3. La solicitările punctuale formulate de statele membre, Serviciul central de legături verifică existenta unor eventuale declaratii recapitulative rectificative.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 9/1998*)

privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 


*) Republicată în temeiul dispozitiilor art. II din Legea nr. 403/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 28 noiembrie 2006.

Legea nr. 9/1998 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 7 februarie 2002.

**) Dispozitiile art. 1 alin. (2) au fost declarate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 312 din 19 noiembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, „în măsura în care înlătură mostenitorii testamentari de la beneficiul acordării compensatiilor prevăzute la alin. (1) al art. 1 din aceeasi lege”.

 

 

Art. 1. - (1) Cetătenii români prejudiciati în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensatiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai partial compensatii ori despăgubiri pentru bunurile imobile - constructii si terenuri - pe care le aveau în proprietate în judetele Durostor si Caliacra, cedate Bulgariei, pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, precum si pentru plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază si cetătenii români, mostenitori legali ai fostilor proprietari.**)

(3) Beneficiază de prevederile alin. (1) si cetătenii români prejudiciati în urma imigrării facultative sau obligatorii prevăzute la art. III din tratat, din alte judete ale Bulgariei decât judetele cedate, Durostor si Caliacra.

Art. 2. - (1) Despăgubirile se acordă celor îndreptătiti, sub forma unor compensatii bănesti distincte pentru terenuri, pentru constructii si pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, precum si pentru plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti, după cum urmează:

a) pentru fiecare hectar de teren, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită în conditiile prevăzute de dispozitiile legale pentru valoarea de patrimoniu a terenurilor ce constituie capital social, sau, la cerere, actiuni la societătile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat în judetul de domiciliu sau învecinat, fără ca totalul suprafetei de teren pentru care se acordă compensatii să depăsească suprafata prevăzută de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) pentru fiecare locuintă - inclusiv anexele gospodăresti -, precum si pentru constructiile cu alte destinatii, o sumă calculată în raport cu suprafata construită si cu materialele de constructii folosite, precum si cu vechimea constructiei; în această sumă este inclusă si compensatia pentru terenul aferent constructiei, respectiv terenul de sub constructie si curtea;

c) pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, o sumă calculată în raport cu suprafata cultivată si cu productia medie la hectar în anul 1940;

d) pentru plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti, o sumă calculată în raport cu suprafata acestora.

(2) Comisia prevăzută la art. 6 va putea majora cu până la 50% compensatia bănească prevăzută la alin. (1) lit. a), b) si d), în raport cu valoarea deosebită a unor constructii, terenuri intravilane urbane sau rurale, plantatii de pomi fructiferi altoiti, dacă o asemenea apreciere se justifică pe baza actelor prezentate de cei în cauză.

(3) Criteriile de evaluare, modalitătile concrete de stabilire a cuantumului compensatiilor pentru terenuri agricole, terenuri intravilane, constructii si recolte, plantatii de pomi fructiferi si/sau pepiniere de pomi fructiferi altoiti se vor reglementa prin normele metodologice aprobate de Guvern, prevăzute la art. 13. Criteriile de evaluare a constructiilor se vor stabili în conditiile prevăzute de Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - În cazul în care, anterior, cei îndreptătiti au fost despăgubiti partial, în bani sau în natură, pentru prejudiciile suferite în urma aplicării tratatului, acestia au dreptul la compensatie, proportional, pentru prejudiciul rămas neacoperit, în limitele stabilite la art. 2.

Art. 4. - (1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele îndreptătite la compensatii, fostii proprietari sau mostenitorii acestora, vor depune în acest sens cereri însotite de acte doveditoare la comisia judeteană sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea legii.

(2) Dacă mostenitorii fostilor proprietari domiciliază în judete diferite, acestia vor depune cererile la comisia municipiului Bucuresti.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) si (2) vor anexa la cerere o declaratie autentificată, pe propria răspundere, din care să rezulte suprafetele de teren, constructiile si recoltele pentru care se consideră îndreptătite să primească compensatii în conditiile prezentei legi.

(4) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), persoanele îndreptătite pot depune cereri, neînsotite de acte, în situatia imposibilitătii temporare de a procura actele doveditoare, termenul de depunere a actelor prelungindu-se cu maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.*)

Art. 5. - (1) Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor pentru care se solicită compensatii se face cu înscrisuri.

(2) Arhivele Nationale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, precum si alte institutii publice care detin acte referitoare la situatia persoanelor evacuate din judetele Durostor si Caliacra, ca urmare a aplicării tratatului, sunt obligate să elibereze celor interesati copii de pe actele solicitate.

Art. 6. - (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie, prin ordin al prefectului, în fiecare judet si în municipiul Bucuresti, câte o comisie pentru aplicarea legii, compusă din directorul general al directiei generale a finantelor publice, directorul directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală, seful directiei judetene a Arhivelor Nationale, seful inspectoratului teritorial în constructii, un consilier juridic desemnat de prefect si un notar public desemnat de Ministerul Justitiei, la propunerea Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Comisia va functiona în cadrul prefecturii.

(2) Presedintele comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul.

(3) În termenul prevăzut la alin. (1) se constituie, prin hotărâre a Guvernului, comisia centrală pentru aplicarea dispozitiilor legii, care va functiona la Ministerul Finantelor Publice.**)

(4) Comisia centrală este formată din 11 membri, dintre care: 3 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor, un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului***), un reprezentant al Ministerului Justitiei, un reprezentant al Arhivelor Nationale si 2 reprezentanti ai Asociatiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater (judetele Durostor si Caliacra).****)

Art. 7. - (1) Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti primesc, verifică si rezolvă cererile de acordare a compensatiilor. Hotărârile privind acordarea compensatiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei si se comunică comisiei centrale, spre validare, precum si solicitantului.

(2) În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemultumit de hotărârea comisiei poate face contestatie la comisia centrală.

(3) În termen de cel mult 60 de zile, comisia centrală va analiza contestatiile si va valida sau va invalida măsurile stabilite de comisiile judetene si a municipiului Bucuresti, admitând sau respingând, după caz, contestatiile ce i-au fost adresate. Hotărârea comisiei centrale se comunică solicitantilor si directiilor generale ale finantelor publice.

(4) Hotărârile comisiei centrale sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul.


*) A se vedea Legea nr. 97/2005 pentru acordarea de compensatii cetătenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 18 aprilie 2005, si Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetătenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 286/2004 privind unele măsuri referitoare la functionarea Comisiei centrale si a comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.

***) Conform art. 15 lit. a), c), d) si g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirile: „Ministerul Finantelor Publice”, „Ministerul Administratiei si Internelor”, „Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului” si „Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale” se înlocuiesc cu: „Ministerul Economiei si Finantelor”, „Ministerul Internelor si Reformei Administrative”, „Ministerul Transporturilor” si „Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale”.

****) A se vedea Legea nr. 97/2005 pentru acordarea de compensatii cetătenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 18 aprilie 2005, si Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetătenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006.

 

(5) Hotărârile pronuntate de tribunal sunt supuse recursului.

(6) În vederea solutionării cererilor, comisiile prevăzute la art. 6 pot solicita acte si informatii oricăror institutii publice, persoane fizice si juridice.

(7) În cazul în care compensatia este solicitată de mai multi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum si atunci când după adoptarea hotărârii apar si alte persoane având vocatie succesorală, raporturile dintre succesori privind compensatia se solutionează potrivit dreptului comun.

Art. 8. - (1) Compensatiile acordate cetătenilor români îndreptătiti se suportă din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, iar plătile către persoanele fizice se asigură de către directiile generale ale finantelor publice în raza cărora îsi au domiciliul beneficiarii.

(2) În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1), în functie de volumul compensatiilor ce urmează să se acorde, prin hotărâre a Guvernului se va stabili modalitatea de esaIonare a acordării compensatiilor. În cazul în care compensatiile se plătesc în anul în care au fost stabilite, acestea se acordă la nivelul la care au fost validate de comisia centrală, iar în situatia în care se achită în anul următor, directiile generale ale finantelor publice le actualizează în raport cu indicele de crestere a preturilor de consum din ultima lună pentru care a fost publicat de către Institutul National de Statistică înaintea plătii, fată de luna decembrie a anului anterior. EsaIonarea plătilor nu poate depăsi 2 ani consecutivi.

Art. 9. - (1) Pentru evaluarea terenurilor, constructiilor si a recoltelor neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, a plantatiilor de pomi fructiferi si/sau a pepinierelor de pomi fructiferi altoiti, comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri specialisti în expertizări de constructii si evaluatori funciari si agricoli, desemnati din cadrul institutiilor publice, al serviciilor publice deconcentrate sau al consiliilor locale.

(2) Consiliile locale, institutiile publice si serviciile publice deconcentrate ale acestora sunt obligate să delege, la solicitarea comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti, specialisti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despăgubirilor.

(3) Rezultatul evaluării se consemnează într-un raport tehnic de evaluare semnat de toti membrii comisiei tehnice, care se înaintează comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti.

(4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate să întocmească, să redacteze si să înainteze cu maximă celeritate rapoartele tehnice de evaluare.

(5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiază de o indemnizatie, calculată în raport cu numărul de ore aferente întocmirii fiecărui raport, stabilită în lei/oră, pe bază de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, aprobat de comisia judeteană sau a municipiului Bucuresti. Indemnizatia brută orară se determină prin împărtirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% asupra salariului de bază brut lunar pentru functia de secretar general din ministere la numărul de ore lucrătoare aferente fiecărei luni.

(6) Indemnizatiile prevăzute la alin. (5) se impozitează în conformitate cu reglementările în vigoare privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.

(7) Indemnizatiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt plătite de Ministerul Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, din sumele prevăzute la capitolul „Alte actiuni” subcapitolul „Despăgubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale”.

Art. 10. - Cererile adresate oricăror autorităti publice, precum si actiunile în justitie având ca obiect acordarea compensatiilor prevăzute de prezenta lege sunt scutite de orice taxe.

Art. 11. - Dreptul la orice compensatie pentru pagube suferite în urma aplicării tratatului se stinge prin epuizarea prevederilor prevăzute de prezenta lege sau prin nesolicitarea compensatiilor în termenul prevăzut la art. 4.

Art. 12. - Activitatea comisiilor prevăzute la art. 6 încetează la data finalizării tuturor cererilor depuse conform art. 4.*)

Art. 13. - Ministerul Finantelor Publice, împreună cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Justitiei vor supune Guvernului, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice**) cu privire la modul de lucru al comisiilor constituite conform art. 6, remunerarea membrilor comisiilor, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinatia de compensatii, criteriile si modalitătile de stabilire a compensatiilor, precum si modalitătile de acordare a actiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a).

Art. 14. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.


*) A se vedea Legea nr. 97/2005 pentru acordarea de compensatii cetătenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 18 aprilie 2005, si Legea nr. 348/2006 privind stabilirea unui nou termen pentru cetătenii români care nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 25 iulie 2006.

**) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753 din 26 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, si au fost modificate si completate în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/1999, prin Hotărârea Guvernului nr. 475 din 9 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 19 iunie 2000.

 

LEGEA Nr. 96/2000

privind organizarea si functionarea Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A.*)


*) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 165/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 18 mai 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 96/2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005 si a mai fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 14 februarie 2005, aprobată prin Legea nr. 186/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 23 iunie 2005.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK -S.A., este o institutie specializată, prin care se derulează activităti de sustinere a mediului de afaceri românesc si a tranzactiilor internationale prin instrumente financiar-bancare si de asigurări specifice.

(2) EXIMBANK - S.A. Îsi desfăsoară activitatea în numele si în contul statului, precum si în nume si în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finantări, cofinantări, refinantări, garantări, alte operatiuni bancare, asigurări si reasigurări ale operatiunilor de comert exterior românesc.

(3) EXIMBANK - S.A. desfăsoară si activităti specifice de finantare, cofinantare, refinantare, asigurare, reasigurare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale, în concordantă cu politica Guvernului României.

Art. 2. - Prin prezenta lege se stabilesc următoarele obiective generale ale activitătilor EXIMBANK - S.A.:

a) finantarea productiei de bunuri si servicii destinate exportului, precum si a operatiunilor de comert exterior, prin acordarea de credite, în lei si în valută, din surse interne sau externe;

b) garantarea creditelor, în lei si în valută, pentru productia de export, pentru exporturi si importuri de bunuri si servicii si/sau investitii în obiective destinate productiei de bunuri si servicii pentru export;

c) efectuarea operatiunilor de refinantare a băncilor pentru finantări acordate de acestea exportatorilor români;

d) administrarea si derularea de credite externe destinate sprijinirii productiei de bunuri si servicii destinate exportului si a exportului, precum si a operatiunilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, în vederea sprijinirii investitiilor, stimulării întreprinderilor mici si mijlocii, restructurării si modernizării societătilor comerciale, dezvoltării infrastructurii si a altor utilităti de interes public;

e) administrarea si derularea activitătilor specifice de finantare, cofinantare, refinantare, asigurare, reasigurare, garantare, în numele si în contul statului, aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale;

f) administrarea si derularea activitătilor specifice de finantare, cofinantare, refinantare, garantare, în nume si în cont propriu, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale;

g) efectuarea altor operatiuni bancare, pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale si de tară, care nu pot fi asigurate pe piata privată, constituită din cel putin două societăti de asigurare, persoane juridice străine si o societate persoană juridică română;

i) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen mediu si lung împotriva riscurilor comerciale si de tară;

j) garantarea si/sau asigurarea si reasigurarea investitiilor românesti în străinătate;

k) asigurarea si reasigurarea creditelor destinate realizării de bunuri si servicii pentru export;

l) efectuarea altor operatiuni specifice activitătii de asigurare si reasigurare de credite, garantii si investitii pentru sprijinirea activitătii de export, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

m) încheierea de acorduri si de conventii necesare pentru propria activitate, cu organizatii similare din tară si din străinătate;

n) evaluarea, în calitate de consultant financiar si bancar, a riscurilor comerciale si de tară;

o) acordarea asistentei pentru expertizări tehnice si efectuarea operatiunilor bancare de punere în aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior;

p) colectarea, prelucrarea, stocarea si furnizarea informatiilor specifice de credit;

q) efectuarea altor operatiuni prevăzute de lege, în vederea sprijinirii productiei de bunuri si de servicii destinate exportului si a comertului exterior.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea EXIMBANK - S.A.

 

Art. 3. - (1) EXIMBANK - S.A. este societate comercială pe actiuni, în care statul român detine minimum 51% din capitalul social.

(2) EXIMBANK - S.A. îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu prevederile legislatiei bancare, ale legislatiei referitoare la societătile comerciale din domeniul asigurărilor si reasigurărilor, precum si cu statutul propriu.

(3) EXIMBANK - S.A. îsi desfăsoară activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial si în străinătate, prin sucursale si alte sedii secundare - agentii si altele asemenea.

(4) EXIMBANK - S.A. realizează activitatea de recuperare, prin executare silită, a sumelor achitate din fondurile alocate de la bugetul de stat, ca urmare a neexecutării sau încălcării de către operatorii economici, beneficiari ai oricărei forme de sustinere oferite de statul român prin Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, a conditiilor contractuale, prin corpul propriu de executori fiscali, care va desfăsura activitătile de executare silită potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administratie numit de adunarea generală a actionarilor, format din 7 membri: presedintele consiliului de administratie, care este si presedintele executiv al băncii, 2 vicepresedinti, care sunt si vicepresedintii executivi ai băncii, si 4 membri.

Art. 5. - (1) Consiliul de administratie al EXIMBANK - S.A. are următoarele atributii principale:

a) aprobă structura organizatorică a băncii, numărul de posturi, salarizarea personalului, precum si regulamentul de organizare si functionare;

b) aprobă organizarea si functionarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor si pasivelor, a corpului propriu de executori fiscali, precum si a altor organe de lucru, în vederea desfăsurării activitătii sale specifice;

c) analizează, avizează si prezintă spre aprobare adunării generale a actionarilor proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, precum si bilantul contabil;

d) aprobă normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfăsurare a activitătii;

e) aprobă nivelul dobânzilor, comisioanelor si ai altor tarife practicate de bancă;

f) stabileste regimul semnăturilor si al împuternicirilor în cadrul EXIMBANK - S.A.;

g) decide înfiintarea de sucursale si alte sedii secundare - agentii si altele asemenea - în tară si în străinătate;

h) numeste directorii si directorii adjuncti din centrală si din sediile secundare, din tară si din străinătate, cu respectarea reglementărilor în vigoare, stabilind atributiile, competentele si răspunderile acestora;

i) îndeplineste alte atributii în vederea realizării obiectivelor EXIMBANK - S.A.

(2) Consiliul de administratie poate să delege o parte dintre atributiile sale Comitetului de directie.

Art. 6. - (1) Numirea membrilor Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A. se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.

(2) În cazul descompletării consiliului de administratie, completarea locurilor vacante se face pe functia respectivă si numai până la expirarea mandatului celor înlocuiti, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(3) Revocarea din functie a membrilor Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A., inclusiv a presedintelui si vicepresedintilor executivi ai băncii, în timpul mandatului, se face în conditiile generale stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Activitatea consiliului de administratie este reglementată de prevederile legale referitoare la societătile comerciale, de legislatia bancară si de prevederile prezentei legi.

(5) Membrii Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A. nu pot să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de altă natură care i-ar pune în conflict cu obligatiile si îndatoririle fată de EXIMBANK - S.A.

Art. 7. - Situatiile financiare ale EXIMBANK - S.A., întocmite pe bază individuală si, după caz, pe bază consolidată, sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România si aprobate de Banca Natională a României.

Art. 8. - Anual, până la data de 31 mai, EXIMBANK -S.A. prezintă Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent.

 

CAPITOLUL III

Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si activitatea EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului

 

Art. 9. - (1) EXIMBANK - S.A. desfăsoară, în limita competentelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, următoarele operatiuni, în numele sau cu garantia statului:

a) emite garantii de export;

b) efectuează operatiuni specifice de finantare, cofinantare, refinantare, asigurare, reasigurare, garantare pentru sustinerea obiectivelor de interes national si a tranzactiilor internationale;

c) realizează asigurarea si reasigurarea creditelor de export de bunuri si servicii împotriva riscurilor politice si comerciale, a investitiilor românesti în străinătate, asigurarea garantiilor de export si a operatiunilor de export în leasing;

d) efectuează operatiuni de stimulare a exporturilor complexe, în conditiile prevăzute la art. 13;

e) garantează credite pentru realizarea de bunuri si servicii destinate exportului, credite cumpărător si investitii românesti în străinătate;

f) efectuează alte operatiuni de stimulare a exporturilor românesti, stabilite de actele normative în vigoare, în conformitate cu obiectivele politicii de comert exterior a Guvernului;

g) realizează alte operatiuni prevăzute de lege.

(2) Operatiunile de garantare, asigurare si reasigurare, desfăsurate în numele si în contul statului, se acordă, de regulă, în limita a 85% din valoarea contractelor de export, în functie de obiectivele de politică de comert exterior, prin hotărâre a Guvernului, acest procent poate fi majorat.

(3) Normele care reglementează activitătile desfăsurate în numele si în contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii.

Art. 10. - In scopul asigurării resurselor financiare necesare desfăsurării operatiunilor în numele si în contul statului, EXIMBANK - S.A. beneficiază de constituirea la dispozitia sa a următoarelor fonduri:

a) fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri si servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător si a investitiilor românesti în străinătate, precum si a activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale;

b) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a garantiilor de export, a operatiunilor de export în leasing si a investitiilor românesti în străinătate, precum si a activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale;

c) fondul destinat stimulării operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale;

d) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor obtinute în vederea realizării de bunuri si servicii destinate exportului;

e) alte fonduri care vor fi înfiintate prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalitătilor de utilizare.

Art. 11. - (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 sunt:

a) sumele alocate anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, în scopul sprijinirii exporturilor, si disponibile la această dată;

b) sumele prevăzute anual în bugetul de stat cu această destinatie;

c) sumele prelevate în limita unei cote de 25% din creantele externe recuperate de stat efectiv de la tările debitoare;

d) sumele nete care provin din primele de asigurare;

e) sumele recuperate din asigurarea creditelor;

f) sumele recuperate de la persoana juridică garantată;

g) dobânda încasată din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor;

h) alte surse, conform legii.

(2) Sursa de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 va fi dimensionată si alocată anual de la bugetul de stat, cu respectarea politicii Guvernului României de acordare a ajutoarelor de stat permise, atunci când este cazul, astfel încât să se asigure dezvoltarea activitătii de comert exterior, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de

cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale.

(3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 10 vor fi virate lunar de Ministerul Finantelor Publice*) la EXIMBANK - S.A. si vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, în functie de necesitătile de sustinere a activitătii de comert exterior, dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale.

(4) Fondurile prevăzute la art. 10 vor putea fi angajate în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.

Art. 12. - (1) Fondurile prevăzute la art. 10 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele si în contul statului, conform normelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, astfel:

a) fondul pentru garantii de export prevăzut la art. 10 lit. a), pentru plata:

1. garantiilor de participare la licitatii internationale;

2. garantiilor de restituire a avansului si a altor plăti progresive încasate de la beneficiarii externi în contul contractelor de export;

3. garantiilor pentru buna executare a contractelor externe;

4. garantiilor pentru restituirea contravalorii echipamentelor si materialelor puse la dispozitie contractual de beneficiarul extern;

5. garantiilor la creditele pentru realizarea productiei de bunuri si servicii destinate exportului, pentru creditele cumpărător si a garantiilor pentru investitiile românesti în străinătate;

6. altor garantii specifice de export, stabilite prin contracte externe, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) fondurile pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export mentionate la art. 10 lit. b) si d), pentru plata despăgubirilor privind angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A., precum si pentru acoperirea costurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile contractelor de asigurare si ale procedurilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.

Angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A. se referă la:

1. asigurări si reasigurări de credite de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale si de tară neasigurabile pe piata privată, în conditiile art. 2 lit. h);

2. asigurări si reasigurări de credite de export pe termen mediu si lung împotriva riscurilor comerciale si de tară;


*) Conform art. 15 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea „Ministerul Finantelor Publice” se înlocuieste cu „Ministerul Economiei si Finantelor”.

 

3. asigurări de garantii de export si asigurări de investitii românesti în străinătate;

4. alte operatiuni de asigurare, coasigurare si reasigurare de credite împotriva riscurilor de neplată, neasigurabile pe piata privată. Garantiile si asigurările de export sunt emise de EXIMBANK - S.A., pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.

(2) Administrarea fondurilor mentionate la art. 10 se va face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din aceste fonduri vor putea fi utilizate de EXIMBANK - S.A. ca surse atrase, necesare pentru sustinerea activitătii bancare. Nivelul obligatiilor de plată ale EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se va stabili prin conventie încheiată între Ministerul Finantelor Publice si EXIMBANK - S.A., în cote procentuale, iar sumele aferente vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecărui fond. Pentru evidentierea contabilă a operatiunilor pe seama acestor fonduri se vor deschide conturi distincte în evidenta contabilă a EXIMBANK - S.A. Metodologia de înregistrare în contabilitate a operatiunilor privind constituirea si utilizarea fondurilor se stabileste prin norme elaborate de EXIMBANK - S.A., cu avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice si a Băncii Nationale a României. Sumele disponibile la sfârsitul anului la aceste fonduri se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.

(3) Pentru administrarea fondurilor mentionate la art. 10 EXIMBANK - S.A. percepe comisioane, care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si care vor fi decontate pe seama acestor fonduri.

(4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a), b) si d), ca urmare a executării angajamentelor asumate de EXIMBANK - S.A., în contul statului, conform prezentei legi, se va regulariza trimestrial cu bugetul de stat. Până la realizarea efectivă a regularizărilor Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior poate decide, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, reîntregirea temporară a deficitului fondului utilizat pe seama celorlalte fonduri disponibile prevăzute mai sus.

Art. 13. - (1) Prin exporturi complexe, în sensul art. 9 alin. (1) lit. d), se întelege exportul de echipamente, instalatii sau părti de instalatii, separat ori împreună cu tehnologii, licente, know-how, asistentă tehnică, proiectare, constructii-montaj, lucrări de punere în functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, constructiile de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructiile de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective în domeniile transporturilor, agriculturii, îmbunătătirilor funciare, amenajărilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatărilor forestiere, centrale energetice si termice, statii electrice, statii de tratare a apei, statii de epurare, linii tehnologice flexibile si automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinte si obiective social-culturale, retele de apă-canalizare, construirea de drumuri si poduri, amenajări portuare si produse de tehnică militară si altele asemenea. După caz, la propunerea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, prin hotărâre a Guvernului, se poate aproba includerea în categoria exporturilor complexe si a unor proiecte care îi sunt supuse analizei si aprobării, apartinând si altor domenii de activitate.

(2) Stimularea realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, se realizează, pe lângă asigurarea creditelor de export, în conditiile prevăzute de prezenta lege, prin:

a) garantii pentru participări la licitatii internationale, executarea lucrărilor si alte garantii stabilite prin contractele externe;

b) acordarea de garantii ale statului pentru credite utilizate pentru productia din tară si din străinătate, destinată exporturilor complexe, precum si pentru creditele de export pe termen scurt, mediu si lung, conform standardelor internationale în domeniu.

(3) Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, operator economic român sau străin, care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractantii - operatori economici români sau străini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricatie se pot realiza pe bază de contracte externe încheiate de către un contractant general sau de către producător, direct ori prin comisionar.

(4) Subcontractantii interni, participanti la realizarea de exporturi complexe, sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum si prestatorii de servicii angajati în realizarea acestora.

(5) Perioada de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si valoarea contractelor de export aferente se stabilesc anual si ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - (1) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior este alcătuit din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si ai EXIMBANK - S.A.

(2) Modul de desfăsurare a activitătii Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior este reglementat prin hotărâre a Guvernului. Presedintele, vicepresedintii si membrii comitetului sunt desemnati prin hotărâre a Guvernului.

(3) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior are următoarele atributii:

a) aprobă limita maximă de expunere a fondurilor prevăzute la art. 10;

b) examinează si aprobă:

(i) emiterea garantiilor de export, a garantiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri si servicii destinate exportului, pentru creditul cumpărător si a garantiilor pentru investitii românesti în străinătate;

(ii) asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a investitiilor românesti în străinătate, a garantiilor de export si a operatiunilor de export în leasing, în numele si în contul statului;

(iii) instrumentele de sustinere a activitătii de comert exterior, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi si cu politica Guvernului de promovare si sustinere a exporturilor;

(iv) finantarea, cofinantarea, refinantarea, garantarea, asigurarea si reasigurarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea

Întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale;

c) la începutul fiecărui an, lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK - S.A. este stabilită prin hotărâre a Guvernului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii.

(4) Atributiile prevăzute la alin. (3) lit. b) pot fi delegate, prin hotărâre a Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A., care va exercita sau, după caz, va delega aceste atributii în conformitate cu prevederile statutului EXIMBANK - S.A.

(5) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior stabileste utilizarea plafoanelor valorice în cadrul cărora se vor aproba si desfăsura operatiunile, în numele si în contul statului, pe baza clasamentelor de risc de tară elaborate de EXIMBANK - S.A.

(6) EXIMBANK - S.A. va colabora cu autoritătile publice, institutiile publice sau de interes public pe baza unor conventii, în limita atributiilor ce le revin potrivit legii, în conditii de reciprocitate, pentru furnizarea informatiilor necesare atât pentru calcularea clasamentelor de risc, cât si pentru realizarea obiectului său de activitate.

(7) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior se întruneste, de regulă, bilunar sau de câte ori este nevoie.

Art. 15. - EXIMBANK - S.A. examinează si avizează, pentru prezentarea la Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, solicitările de garantii pentru importurile de tehnologie, masini si utilaje destinate dezvoltării, modernizării, retehnologizării, precum si creării unor noi capacităti de productie de bunuri si servicii destinate exportului. Garantia statului se emite de Ministerul Finantelor Publice si se preia în evidentă la datoria publică.

Art. 16. - (1) EXIMBANK - S.A. poate asigura si reasigura împotriva riscurilor comerciale si de tară:

a) creditele de export pe termen scurt, neasigurabile pe piata privată, precum si creditele de export pe termen mediu si lung;

b) investitii românesti în străinătate;

c) creditele obtinute în vederea realizării de bunuri si servicii destinate exportului, garantiile de export si operatiunile de export în leasing.

(2) Asigurările mentionate la alin. (1) se vor efectua potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, asigurarea investitiilor românesti în străinătate si a garantiilor de export se vor face în cadrul plafoanelor valorice pe tări, stabilite de EXIMBANK - S.A. si aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, în functie de politica Guvernului de promovare si sustinere a exportului si a investitiilor pe diferite piete.

Art. 17. - EXIMBANK - S.A. poate realiza si alte operatiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art. 2, si poate implementa orice instrumente de stimulare a activitătii de comert exterior, stabilite de Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu competentele sale legale si cu politica Guvernului de sustinere a comertului exterior.

 

CAPITOLUL IV

Activitatea EXIMBANK - S.A. În nume si în cont propriu

 

Art. 18. - (1) EXIMBANK - S.A. efectuează operatiuni de bancă în scopul stimulării activitătii de comert exterior si al dezvoltării si promovării mediului de afaceri românesc, în conformitate cu reglementările legislatiei bancare în vigoare si cu prevederile prezentei legi.

(2) EXIMBANK - S.A. efectuează operatiuni de finantare, cofinantare si refinantare a operatiunilor de comert exterior, în vederea facilitării accesului exporturilor românesti pe pietele internationale.

(3) EXIMBANK - S.A. efectuează operatiuni de finantare, cofinantare, refinantare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitătilor de interes public, dezvoltarea regională, sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale.

(4) EXIMBANK - S.A. poate încheia acorduri cu institutii financiare din tară si din străinătate, în vederea constituirii de fonduri care să fie utilizate ca surse atrase pentru sustinerea activitătilor în nume si în cont propriu.

(5) EXIMBANK - S.A. poate emite obligatiuni pe piata internă si externă, în conditiile legii, în vederea atragerii de surse, necesare pentru desfăsurarea activitătii sale.

 

CAPITOLUL V

Contabilitatea operatiunilor

 

Art. 19. - Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizează distinct pe operatiuni desfăsurate în numele si în contul statului si pe operatiuni desfăsurate în nume si în cont propriu, atât pentru activitatea bancară, cât si pentru activitătile de asigurare si reasigurare desfăsurate potrivit legii.

Art. 20. - EXIMBANK - S.A. Întocmeste situatii financiare anuale, distinct pe activităti, respectiv bancară si de asigurări, pe bază individuală si pe bază consolidată, în conformitate cu legislatia în domeniu si cu standardele internationale de contabilitate.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 21. - (1) Membrii si împuternicitii în adunarea generală a actionarilor, membrii consiliului de administratie si auditorii, precum si salariatii EXIMBANK - S.A. sunt obligati să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date si informatii de care au luat cunostintă în cursul exercitării functiilor lor si care nu sunt destinate publicitătii.

(2) Folosirea în interes propriu a informatiilor si datelor obtinute ca urmare a activitătii desfăsurate în EXIMBANK - S.A. se pedepseste potrivit legii.

Art. 22. - (1) Instrumentele financiare prevăzute în prezentul act normativ se vor acorda cu respectarea prevederilor legale în vigoare si a acquis-ului comunitar.

(2) Măsurile de sprijin susceptibile a constitui ajutoare de stat, prevăzute de prezenta lege, vor fi notificate Consiliului Concurentei de către initiator sau furnizor, după caz, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi acordat efectiv numai după autorizarea acestuia.

Art. 23. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 189/1991 privind aprobarea înfiintării Băncii de Export-lmport a României - societate pe actiuni - (Romanian Eximbank), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 3 aprilie 1991, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) Statutul actual al EXIMBANK - S.A. rămâne în vigoare până la aprobarea de către adunarea generală a actionarilor a noului statut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

NOTĂ:

Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2005, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 96/2000 si care se aplică în continuare ca dispozitii proprii ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2005:

„Art. II. - Sumele din fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobândă alocate în baza Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005, se vor utiliza pentru destinatiile mentionate la art. 10 lit. a), b) si c) din Legea nr. 96/2000, republicată, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonantă de urgentă.

Art. III. - Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior si Consiliul de administratie al EXIMBANK - S.A. vor aproba sau, după caz, vor asigura elaborarea si vor propune spre aprobare institutiilor competente modificările si completările necesare la normele date în aplicarea Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.”