MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 248         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 aprilie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

14. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 143 din 20 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

336. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

337. - Hotărâre privind numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

 

338. - Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Metodologia de acordare a cotei individuale de lapte, precum si modul de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 852/2006

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

73. - Decizie privind eliberarea doamnei Raluca Paula Karassi-Rădulescu din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

438. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 975/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

 

439. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

 

441. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările si completările ulterioare

 

668. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică” Bucuresti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

9. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2007

 

Rectificări la :

- Hotărârea Guvernului nr. 1.818/2006

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. I „Componenta Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări”, domnul senator Basgan Ion - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal - se include în componenta comisiei, în locui domnului senator Melescanu Teodor Viorel - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 10 aprilie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 10 aprilie 2007.

Nr. 14.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 143

din 20 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a prevederilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Feromixt” - S.R.L. din localitatea Talpos în Dosarul nr. 490/2006 al Judecătoriei SaIonta.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, întrucât apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 490/2006, Judecătoria SaIonta a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Feromixt” - S.R.L. din localitatea Talpos, judetul Bihor, într-o cauză având ca obiect plângerea formulată de aceasta împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, întocmit în temeiul ordonantei criticate.

În motivarea exceptiei se sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale ale aii. 16 alin. (1) si (2), întrucât pentru fapte identice o persoană fizică primeste o sanctiune inferioară celei aplicate unei persoane juridice, creându-se o diferentiere nejustificată între acestea, ale art. 44 alin. (2), deoarece patrimoniul contravenientului persoană juridică „va avea mai mult de suferit” decât patrimoniul contravenientului persoană fizică, precum si ale art. 135 alin. (1) si (2) lit. a), prin aceea „că un comerciant persoană juridică va fi dezavantajat fată de un comerciant persoană fizică autorizată, în ciuda faptului că ambii ar trebui sanctionati identic”.

Judecătoria SaIonta apreciază că prevederile art. 96 alin. (2) sunt constitutionale. În acest sens, se arată că legiuitorul, stabilind un cuantum diferentiat al amenzii, a avut în vedere „complexitatea si amploarea activitătii unei persoane juridice fată de o persoană fizică a cărei activitate în conditiile date nu poate avea decât o amploare mică si cu un impact asupra mediului redus” si „o astfel de diferentiere este cuprinsă în aproape toate actele normative.”

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005, cu modificările ulterioare, nu contravine prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), întrucât amenda se aplică în mod egal tuturor persoanelor prevăzute de ipoteza normei, fără privilegii sau discriminări, ale art. 44, deoarece este „consecinta legală a încălcării dispozitiilor cuprinse în actul normativ la care se referă critica de neconstitutionalitate”, si nici ale art. 135 alin. (1) si (2), ci, dimpotrivă, reprezintă chiar expresia acestora.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 96 alin. (2) pct. 1 din. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 46 din Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 6 iulie 2006, care prevede: „(2) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice, si de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:

1. obligatia persoanelor fizice si juridice de solicitare si obtinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum si a acordului de import/export si a autorizatiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale, în termenele stabilite de autorizatie.”

În opinia autorului exceptiei textul de lege criticat contravine prevederilor constitutionale art. 16 alin. (1) si (2), art. 44 alin. (2) si art. 135 alin. (1) si (2) lit. a), potrivit cărora:

- Art. 16 alin. (1) si (2): „(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege. “;

- Art. 44 alin. (2): „Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în conditiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană si din alte tratate internationale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în conditiile prevăzute prin lege organică, precum si prin mostenire legală.”;

- Art. 135 alin. (1) si (2) lit. a): „(1) Economia României este economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine:

În legătură cu sustinerea potrivit căreia art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 încalcă art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, întrucât pentru fapte identice o persoană fizică primeste o sanctiune inferioară celei aplicate unei persoane juridice, creându-se o diferentiere nejustificată între acestea, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Art. 16 din Constitutie privind „Egalitatea în drepturi” consacră prin alin. (1) egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. Acest alineat, prin cuprinsul său, se corelează cu prevederile constitutionale ale art. 4 alin. (2), care determină criteriile nediscriminării, si anume rasa, nationalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia, apartenenta politică, averea sau originea socială. Or, aceste criterii privesc doar cetătenii, iar nu si persoanele juridice. Prin urmare, textul constitutional ar fi aplicabil persoanelor juridice, fată de care s-a promovat un tratament diferentiat, numai în cazul în care regimul juridic diferit s-ar răsfrânge asupra cetătenilor, implicând inegalitatea lor în fata legii si a autoritătilor publice. În acest sens a statuat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 87 din 20 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 7 iunie 2001. Si invocarea încălcării alin. (2) al art. 16 din Constitutie, potrivit căruia nimeni nu este mai presus de lege, este neîntemeiată, deoarece reglementarea criticată este cuprinsă în „lege”, nu „în afara legii”, si nu exceptează anumite persoane sau grupuri de persoane de la aplicarea ei.

Curtea constată că art. 44 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia proprietatea privată este garantată si ocrotită indiferent de titular, nu este incident în prezenta cauză, care are ca obiect contestatia formulată de autorul exceptiei împotriva unui proces-verbal de contraventie întocmit pentru nerespectarea de către acesta a obligatiilor referitoare la solicitarea si obtinerea autorizatiei de mediu, conform prevederilor legii criticate.

De asemenea, Curtea constată că art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) din Constitutie, care dispune cu privire la economia României, precum si cu privire la obligatia statului de a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, nu este relevant în cauză. Aceasta deoarece, potrivit motivării autorului exceptiei, prin aplicarea art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 „un comerciant persoană juridică va fi dezavantajat fată de un comerciant persoană fizică autorizată, în ciuda faptului că ambii ar trebui sanctionati identic”.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Feromixt” - S.R.L. din localitatea Talpos în Dosarul nr. 490/2006 al Judecătoriei SaIonta.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Alexandru Gheorghe Dumitrescu se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la Torino, Republica Italiană.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Minai Cioroianu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2007.

Nr. 336.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (5) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numeste în functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor domnul Cezar-Flavian Patriche, reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 aprilie 2007.

Nr. 337.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Metodologia de acordare a cotei individuale de lapte, precum si modul de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 852/2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 5 din Metodologia de acordare a cotei individuale de lapte, precum si modul de alocare si reconstituire a rezervei nationale de lapte, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 852/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 30 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) Producătorii care vând direct lapte si produse lactate consumatorilor, cărora DACL le acordă cotă individuală pentru vânzări directe, trebuie să tină evidenta efectivului vacilor de lapte si a productiilor într-un document denumit Caietul fermierului, al cărui model este elaborat de DACL si aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 11 aprilie 2007.

Nr. 338.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea doamnei Raluca Paula Karassi-Rădulescu din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei

Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Raluca Paula Karassi-Rădulescu se eliberează din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2007.

Nr. 73.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 975/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

 

În temeiul art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se elimină pozitia 290, S.C. STELLYCOM -S.R.L., cod de identificare fiscală 5321257, din satul Costesti, comuna Costesti, judetul Vâlcea, cod postal 1047, declarat de Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Vâlcea, în anexa nr. 1 „Lista contribuabililor declarati inactivi” la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 975/2006 pentru aprobarea „Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 din 6 decembrie 2006.

Art. 2. - Se elimină pozitia 292, S.C. TAVOFOREST -S.R.L., cod de identificare fiscală 16529971, din satul Costesti, comuna Costesti, judetul Vâlcea, cod postal 1047, declarat de Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Vâlcea, în anexa nr. 1 „Lista contribuabililor declarati inactivi” la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 975/2006.

Art. 3. - Eliminarea declarării ca inactivi a contribuabililor S.C. TAVOFOREST - S.R.L de la pozitia 292 si S.C. STELLYCOM - S.R.L. de la pozitia 290 din

anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 975/2006 va fi afisată de Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, www.mfinante.ro, la sectiunea „Informatii contribuabili”.

Art. 4. - Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscală si Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

Bucuresti, 4 aprilie 2007.

Nr. 438.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

 

În temeiul art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se elimină pozitia 719, Societatea Comercială TRANS MAR GRUP - S.R.L., cod de identificare fiscală 15663834, din municipiul Bucuresti, str. Rusetu nr. 3, bl. 1, se. B, et. 2, ap. 29, sectorul 6, cod postal 7000, declarat de Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în anexa nr. 1 „Lista contribuabililor declarati inactivi” la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei Contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 24 august 2006.

Art. 2. - Se elimină pozitia 720, Societatea Comercială TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ - S.A., cod de identificare fiscală 11624123, din municipiul Bucuresti, str. Economu Cezărescu nr. 1-9, parter, ap. 4, sectorul 6, cod postal 7000, declarat de Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în anexa nr. 1 „Lista contribuabililor declarati inactivi” la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006.

Art. 3. - Eliminarea declarării ca inactivi a contribuabililor Societătii Comerciale TRANS MAR GRUP - S.R.L. de la pozitia nr. 719 si Societătii Comerciale TRANSBORDARE VAGOANE MARFĂ - S.A. de la pozitia 720, din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 va fi afisată de Directia generală a tehnologiei informatiei din Ministerul Finantelor Publice pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, www.mfinante.ro, la sectiunea „Informatii Contribuabili”.

Art. 4. - Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscală si Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2007.

Nr. 439.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 16 din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligatiilor donatorilor de sânge, ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe nr. 2.653 din 12 martie 2007,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind dreptul donatorilor de sânge de a primi la fiecare donare o alocatie de hrană sub forma tichetelor de masă, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, Institutul National de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau”, centrele judetene de transfuzie sanguină si Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 12 martie 2007.

Nr. 441.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind dreptul donatorilor de sânge de a primi la fiecare donare o alocatie de hrană

sub forma tichetelor de masă

 

1. Donatorul de sânge este orice cetătean român cu domiciliul în România sau orice cetătean al Uniunii Europene care are resedinta în România, în deplină stare de sănătate, care se supune regulilor prelevării de sânge total si componente sanguine de origine umană.

2. Donarea de sânge se efectuează în institutele medicale de profil autorizate de Ministerul Sănătătii Publice, respectiv centrele judetene de transfuzie sanguină si Centrul de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucuresti, denumite în continuare centre de transfuzie sanguină.

3. Donatorii de sânge au dreptul să primească pentru fiecare donare de sânge o alocatie de hrană sub forma a 7 (sapte) tichete de masă pentru produse alimentare.

4. Cheltuielile aferente drepturilor prevăzute la pct. 3 se suportă de la bugetul de stat.

5. Tichetele de masă se achizitionează si se acordă prin centrele de transfuzie sanguină. Achizitionarea tichetelor de masă se face pe bază de contract comercial încheiat, în conditiile legii, cu unitătile emitente autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă. Valoarea nominală a unui tichet de masă este cea stabilită potrivit art. 31 alin. (1) si (4) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999.

6. Unitătile care emit tichete de masă au obligatia de a asigura circulatia acestora în conditii de sigurantă. Fiecare tichet de masă este valabil numai dacă are înscrise următoarele elemente de către unitatea emitentă:

a) seria numerică, în ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de masă comandat de centrele de transfuzie sanguină în baza contractului de achizitionare a tichetelor de masă;

b) date care definesc centrele de transfuzie sanguină:

- denumirea si sediul;

- numărul de înmatriculare la oficiul registrului comertului;

- codul fiscal;

- personalizarea tichetului de masă conform solicitării centrelor de transfuzie sanguină;

c) valoarea nominală a tichetului de masă, în cifre si în litere, care este înscrisă de centrele de transfuzie sanguină în comanda fermă transmisă unitătii emitente;

d) perioada de valabilitate a tichetului de masă;

e) spatiu pentru înscrierea codului numeric personal al donatorului de sânge si componente sanguine îndreptătit să utilizeze tichetul de masă;

f) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigări si băuturi alcoolice, precum si alte interdictii stabilite prin contractul încheiat între centrele de transfuzie sanguină si unitatea emitentă;

g) denumirea si sediul unitătii emitente;

h) spatiul destinat înscrierii datei si aplicării stampilei unitătii de alimentatie publică la care donatorul de sânge si componente sanguine a utilizat tichetul de masă.

7. Tichetele de masă pot fi utilizate în unităti de alimentatie publică, cantine-restaurant, bufete cu care unitătile emitente au contractat servicii specializate.

8. Centrele de transfuzie sanguină care acordă tichete de masă donatorilor de sânge cuprind sumele necesare acoperirii valorii tichetelor de masă în bugetul de venituri si cheltuieli, la titlul 20 „Bunuri si servicii”, articolul 20.30 „Alte bunuri si servicii”, alineatul 20.30.30 „Alte bunuri si servicii”.

9. Fiecare centru de transfuzie sanguină este obligat să organizeze o evidentă tehnico-operativă proprie, conform formularelor-model prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentele norme.

10. La fundamentarea necesarului de fonduri, centrele de transfuzie sanguină au în vedere următoarele elemente: numărul estimat de donatori care au dreptul la tichete de masă, numărul de donări, valoarea nominală a unui tichet de masă si costul imprimatului.

11. Bugetul alocat achizitionării tichetelor de masă pentru donatorii de sânge si componente sanguine va fi repartizat fiecărui centru de transfuzie sanguină prin Institutul National de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau”, în calitate de ordonator secundar de credite.

12. Institutul National de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” este împuternicit să organizeze procedurile legale de achizitie a tichetelor de masă, în numele si pentru centrele de transfuzie sanguină, în conditiile legii, de la una sau mai multe unităti emitente, în functie de dispersia în teritoriu a unitătilor cu care unitatea emitentă a tichetelor de masă are relatii contractuale.

13. Centrele de transfuzie sanguină contractează achizitionarea tichetelor de masă direct cu unitătile emitente, pe baza necesarului anual estimat de fiecare centru.

14. Contractele încheiate între centrele de transfuzie sanguină si unitătile emitente cuprind clauze referitoare, în principal, la:

a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masă si esaIonarea pe luni a acestuia;

b) costul imprimatului reprezentând tichetul de masă;

c) conditiile în care tichetele de masă neutilizate de către donatorii de sânge si componente sanguine se restituie unitătii emitente de către centrele de transfuzie sanguină;

d) unitătile de alimentatie publică partenere ale unui emitent, la care donatorii de sânge si componente sanguine pot folosi tichetele de masă;

e) conditiile privind responsabilitatea părtilor si realizarea contractului;

f) alte clauze considerate necesare de către părti.

15. Unitătile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi bancare distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările si plătile aferente valorii nominale a tichetelor de masă, respectiv încasarea de la centrele de transfuzie sanguină a contravalorii nominale a tichetelor de masă achizitionate în baza contractelor încheiate cu acestea.

16. Unitătile emitente nu pot solicita date cu privire la donatori.

17. În vederea decontării de către centrele de transfuzie sanguină a tichetelor de masă livrate, unitătile emitente vor înscrie în factură următoarele date:

a) numărul de ordine dintr-o serie continuă ce caracterizează cronologia emisiei de tichete de masă a unitătii emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete livrate centrelor de transfuzie sanguină;

b) pretul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de masă sau valoarea totală a imprimatelor;

c) valoarea nominală a unui tichet de masă, imprimată pe acesta, din seria livrată;

d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de masă livrat;

e) numărul contului deschis la Trezoreria Statului.

18. Tichetele de masă nu se acordă donatorilor de sânge si componente sanguine în următoarele conditii:

a) când donatorul de sânge si componente sanguine nu efectuează o donare completă;

b) În cazul autotransfuziei;

c) În cazul în care donatorul de sânge si componente sanguine, în timpul actului de donare, încalcă legislatia în vigoare din domeniu.

19. Se interzic donatorului de sânge si componente sanguine:

a) utilizarea tichetelor de masă pentru achizitionarea altor produse decât cele alimentare;

b) primirea unui rest de bani la tichetul de masă în cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de masă;

c) comercializarea tichetelor de masă.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a tichetelor de masă achizitionate, utilizate si returnate de către donatori în luna....................anul......

 

Denumirea centrului de transfuzie sanguină (CTS) ....................................................................................................

Adresa:

Localitatea .......................................................... str............................................................... nr..........................

Codul fiscal ................................................................................

Semnificatiile coIoanelor din tabelul de mai jos sunt următoarele:

A - Nr. crt.

B - Denumirea unitătii/unitătilor emitentă/emitente, numărul si data contractului încheiat pentru achizitionarea tichetelor de masă

C - Explicatii

D - Conform raportului contractual: angajator - unitate emitentă

E - Tichetele de masă distribuite donatorilor

F - Tichetele de masă returnate unitătii emitente

G - Stocul final de tichete de masă

H - Observatii: numărul si data documentului de decontare a tichetelor de masă cu unitatea emitentă si valoarea nominală a acestora

 

A

B

C

D

E

F

G

H

 

 

 

Contractat

Achizitionat

Seriile tichetelor de masă achizitionate (de la ...)

 

 

 

 

1.

 

- Numărul tichetelor de masă - Valoarea nominală totală a tichetelor de masă

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

idem

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

- Numărul tichetelor de masă - Valoarea nominală totală a tichetelor de masă

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul unitătii,

.........................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,

.........................................

 

ANEXA Nr. 2 la norme

 

SITUATIA ANALITICA

a tichetelor de masă distribuite donatorilor în luna.....anul......

 

Denumirea centrului de transfuzie sanguină (CTS)..................................................................................................

Adresa:

Localitatea ....................................................str....................................................................... nr..........................

Codul fiscal ................................................................................

Semnificatiile coIoanelor din tabelul de mai jos sunt următoarele:

A - Nr. crt.

B - Numele si prenumele donatorului beneficiar al tichetelor de masă

C - Codul numeric personal

D - Numărul tichetelor de masă distribuite nominal

E - Seria tichetelor de masă distribuite nominal

F - Semnătura donatorului

 

A

B

C

D

E

F

 

 

Conducătorul unitătii,

.........................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate,

.........................................

 

ANEXA Nr. 3 la norme

 

ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE

a operatiunilor privind achizitionarea si utilizarea tichetelor de masă

 

Pentru centrele de transfuzie sanguină care efectuează operatiunile de acordare si utilizare a tichetelor de masă în contabilitatea centrelor judetene de transfuzie sanguină si a Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului Bucuresti:

a) achizitionarea tichetelor de masă de la unitătile emitente:

% = 401 - cu valoarea totală a facturii de livrare a tichetelor de masă

5326 - cu valoarea totală nominală a tichetelor de masă achizitionate

6028/x - cheltuieli privind alte materiale consumabile (costul imprimatelor)

b) decontarea contravalorii tichetelor de masă către unitătile emitente: 401 = 7701 - cu valoarea totală a facturii

c) includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masă acordate donatorilor de sânge: 677 = 5326 - cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate

d) returnarea către unitătile emitente a tichetelor de masă nefolosite, pe baza facturii:

461 = 5326 - cu valoarea totală a facturii privind tichetele de masă returnate

7701 = 461 - încasarea valorii facturii privind tichetele de masă returnate

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică” Bucuresti

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale,

în temeiul Legii bugetului de stat pentru anul 2007 nr. 486/2006,

având în vedere prevederile art. 12 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 645/1991 privind înfiintarea Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică” pentru editarea manualelor scolare, a manualelor universitare si a altor lucrări destinate învătământului, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică”, regie autonomă de interes

national, aflată în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetãrii,

Mihail Hărdău

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 668.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Regia Autonomă „Editura Didactică si Pedagogică”

str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, Bucuresti CUI: RO 1589983

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI

pe anul 2007

al Regiei Autonome „Editura Didactică si Pedagogică”

 

 

 

 

 

 

 

 

mii lei(RON)

 

 

INDICATORI

Nr. Rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

Diferente

%

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)

1

6.800,00

7.480,00

680,00

110,00

 

1

Venituri din exploatare total, din care:

2

6.794,89

7.474,50

697,61

110,00

 

 

a) productia vânduta

3

6.794,89

7.474,50

697,61

110,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

 

 

 

subventii conform prevederilor legale în vigoare

5a

 

 

 

 

 

 

transferuri, cf. preved. legale în vigoare

5b

 

 

 

 

 

 

d) productia imobilizata

6

 

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

 

 

 

 

 

 

venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

 

alte venituri din exploatare

9

 

 

 

 

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

5,11

5,50

0,39

107,63

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

5,11

5,50

0,39

107,63

 

 

c) venituri din dobânzi

13

 

 

 

 

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

 

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45)

16

6.529,30

7.116,94

587,64

109,00

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

6.528,00

7.093,94

565,94

108,67

 

 

a) cheltuieli materiale

18

110,51

121,57

11,06

110,00

 

 

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

19

 

 

 

 

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

1.546,14

1.800,00

253,86

116,42

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

1.082,02

1.358,21

276,19

125,52

 

 

 

salarii

22

740,52

925,51

184,99

124,98

 

 

cheltuieli cu asigurările si prorectia sociala, din care:

23

222,16

254,31

32,15

114,47

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

151,81

180,47

28,66

118,88

 

 

cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

25

18,51

18,51

 

100,00

 

 

cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

51,84

55,33

3,49

106,73

 

 

alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

119,34

178,39

59,05

149,48

 

 

fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

119,34

178,39

59,05

149,48

 

 

tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)

28a

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

28b

 

46,20

46,20

 

 

 

tichete de masa

29

85,72

115,05

29,33

134,22

 

 

c) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

38,75

55,00

16,25

141,94

 

 

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

151,25

145,00

-6,25

95,87

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

3.599,33

3.614,16

14,83

100,41

 

 

cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

33

3.589,49

3.595,65

6,16

100,17

 

 

cheltuieli de protocol, din care

34

8,99

9,50

0,51

105,67

 

 

tichete cadou pentru protocol (cf. art 2 din Legea nr. 193/2006)

34a

 

 

 

 

 

 

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

35

30,60

25,00

-5,60

81,70

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

35a

 

 

 

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din legea nr. 193/2006)

35b

 

 

 

 

 

 

cheltuieli cu sponsorizarea

36

 

5,00

5,00

 

 

 

alte cheltuieli, din care:

37

9,84

18,51

8,67

188,11

 

 

taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

 

redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

 

 

 

cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

9,84

18,51

8,67

188,11

 

 

transferuri si/sau subventii

41

 

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

1,30

23,00

21,70

1.769,23

 

 

cheltuieli privind dobânzile

43

 

20,00

20,00

 

 

 

alte cheltuieli financiare

44

1,30

3,00

1,70

230,76

 

3

Cheltuieli extraordinare

45

 

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

270,70

363,06

92,36

134,12

 

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,

din care:

47

 

 

 

 

 

fond de rezerva

48

 

 

 

 

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

 

 

 

 

VI

IMPOZIT PE PROFIT

50

43,31

58,09

14,78

134,12

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

227,39

304,97

77,58

134,12

 

1

Rezerve legale

52

 

 

 

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

53

 

 

 

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

54

 

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. Constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente cestor imprumuturi externe

55

 

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referinta

57

22,74

30,50

7,76

134,12

 

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

113,70

152,49

38,79

134,12

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

90,95

121,98

31,03

134,12

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care

60

1.731,90

1.789,47

57,57

103,32

 

1

Surse proprii

61

1.731,90

1.789,47

57,57

103,32

 

2

Alte alocatii de la buget

62

 

 

 

 

 

3

Credite bancare

63

 

 

 

 

 

 

interne

64

 

 

 

 

 

 

externe

65

 

 

 

 

 

4

Alte surse

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

64,41

1.789,47

1.725,06

2778,25

 

1

Investitii, inclusiv investitiile în curs la finele anului

68

64,41

1.789,47

1.725,06

2778,25

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

 

 

 

 

 

 

interne

70

 

 

 

 

 

 

externe

71

 

 

 

 

X

REZERVE, din care:

72

 

 

 

 

 

1

Rezerve legale

73

 

 

 

 

 

2

Rezerve statutare

74

 

 

 

 

 

3

Alre rezerve

75

 

 

 

 

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

77

6.800,00

7.480,00

680,00

110,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

6.529,30

7.116,94

587,64

109,00

 

3

Nr. Prognozat de personal la finele anului

79

56,00

71,00

15,00

126,79

 

4

Nr. Mediu de personal total

80

58,00

71,00

13,00

122,41

 

5

Fond de salarii, din care:

81

740,52

925,51

184,99

124,98

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

 

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7( 1) din OUG nr. 79/2001, din care:

83

40,93

75,62

34,69

184,75

 

 

sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

84

8,19

9,67

1,48

118,07

 

 

premiul anual, potrivit art 7(4) din OUG nr. 79/2001

85

 

27,29

27,29

 

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata de timp nelimitat

86

661,84

807,36

145,52

121,98

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

87

 

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

37,75

42,53

4,78

112,66

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

89

967,60

961,14

-6,46

99,33

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii Iei/persoana) (rd. 77/80) în preturi curente

90

 

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 77/80) în preturi comparabile

91

 

 

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

92

8.640,00

12.096,00

3.456,00

140,00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale ) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000

93

960,19

951,46

-8,73

99,09

 

11

Plati restante - total

94

 

 

 

 

 

 

preturi curente

95

 

 

 

 

 

 

preturi comparabile (rd.95 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

 

 

 

 

 

12

Creante restante - total

97

 

 

 

 

 

 

preturi curente

98

 

 

 

 

 

 

preturi comparabile (rd. 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

 

 

 

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2007

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2007, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 2,10% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 0,90% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 1,15% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 6 aprilie 2007.

Nr. 9.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.818/2006 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 9 ianuarie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial” Partea I):

- la nr. 12, în loc de: „Harea Adrian, fiul lui Mihail si Eugenia...” se va citi: „Harea Andrian, fiul luiMihail si Eugenia...”.