MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 242         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 11 aprilie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

89. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar

 

377. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar

 

90. - Lege pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

378. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

87/440/112. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Administratiei Nationale de Meteorologie

 

137/502/113. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.C.I.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea

 

205. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind unele măsuri de informare a consumatorilor de către operatorii economici care desfăsoară activităti de schimb valutar

 

206. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind înfiintarea Biroului de legătură al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor cu Federal Trade Commission

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative

care reglementează activitatea în domeniul sanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 175 din 8 decembrie 2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.131 din 14 decembrie 2005, cu următoarea modificare:

- Articolele I si III se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 aprilie 2007.

Nr. 89.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea

unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2007.

Nr. 377.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - La articolul 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile, după caz, si cadrelor militare care aveau calitatea de pensionar militar la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Art. II. - Drepturile de pensie recalculate conform art. 9 alin. (5) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu completările aduse prin prezenta lege, se acordă si se plătesc de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în termenul legal de prescriptie.

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008. Documentele necesare stabilirii dreptului de pensie se pot depune de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 3 aprilie 2007.

Nr. 90.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 aprilie 2007.

Nr. 378.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 87 din 26 ianuarie 2007

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 440 din 19 martie 2007

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 112 din 12 februarie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Administratiei Nationale de Meteorologie

 

În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la alin. (1) este prezentat în anexă. Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

(3) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 2. - În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Administratia Natională de Meteorologie Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului

si gospodăririi apelor,

Attila Korodi,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii,

solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

ANEXĂ

 

ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR.97.

SECTOR 1 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO 1672708

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr.

rd.

2006

Preliminat

2007

Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

I

 

VENITURI TOTALE din care:

1

50251.50

63790.95

13539.45

126.9

 

1

Venituri din exploatare -

2

50181.50

63740.95

13559.45

127.0

 

 

total din care:

 

 

 

 

 

 

 

a) productia vânduta

3

9625.50

10625.50

1000.00

110.4

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

 

38000.00

50357.00

12357.00

132.5

-subventii, cf.prevederiior legale în vigoare

5a

 

 

 

 

 

 

-transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare

5b

38000.00

50357.00

12357.00

132.5

 

 

d) productia imobilizata

6

753.00

935.45

182.45

124.2

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

1803.00

1823.00

20.00

101.1

 

 

-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

0.00

0.00

 

 

 

 

-alte venituri de exploatare

9

1603.00

1823.00

20.00

101.1

 

 

2. Venituri financiare total, din care:

10

70.00

50.00

-20.00

71.4

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

30.00

30.00

0.00

100.0

 

 

d) alte venituri financiare

14

40.00

20.00

-20.00

50.0

 

 

3. Venituri extraordinare

15

 

0.00

0.00

 

II

 

CHELTUIELI TOTALE din care:

16

48002.01

60474.00

12471.99

126.0

 

1

Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:

17

47912.01

60354.00

12441.99

126.0

 

 

a) Cheltuieli materiale, din care:

18

4425.10

4863.90

438.80

109.9

 

 

b) alte cheltuieli din afara(energie,gaze,apa)

c) cheltuieli privind mărfurile

19 20

2555.70

2913.91

358.21

114.0

 

 

d) Cheltuieli privind personalul, din care:

21

29951.51

35724.57

5773.06

119.3

 

 

-salarii

22

19344.00

23180.00

3636.00

119.8

 

 

-cheltuieli cu asigurările si protectia sociala.din care:

23

5899.92

6958.87

1058.95

117.9

 

 

-contributii la asigurările sociale de stat

24

3820.44

4520.10

69966

118.3

 

 

-contributia pt. accidente  de munca si boli profesionale

24a

96.72

329.39

232.67

340.6

 

 

-contributie de asigurări pentru somaj, din care

25

483.60

521.55

37.95

107.8

 

 

-contributia la fondul de garantare a salariilor

25a

0.00

57.95

57.95

 

 

 

-contributia la asigurările sociale pentru sănătate

26

1354.08

1390.80

36.72

102.7

 

 

-contributii pentru concedii si indemnizatii

26a

145.08

197.03

51.95

 

 

 

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

4707.59

5585.70

878.11

118.7

-varsaminte pentru persoane cu handicap neincadrate

27a

246.10

226.98

-19.12

92.2

 

 

-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

25

599.03

714.49

468.39

119.3

 

 

 

 

-tichete de cresa(art.3 legea 193/2006)

28a

0.00

0.00

0.00

 

 

 

-tichete cadou pentru chelt.sociale (art.2 legea 193/2006)

28b

125.97

225.00

99.03

178.6

 

 

-tichete de masa

29

2625.00

2834.00

209.00

108.0

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

1282.00

1593.00

311.00

124.3

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

9697.70

15258.62

5560.92

157.3

 

 

-cheltuieli cu prestatiile din afara sodetabi.din care:

33

9333.00

15258.62

5925.62

163.5

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

-cheltuieli de protocol, din care:

34

22.38

66.34

43.96

296.4

 

 

-tichete cadou pentru protocol

(art.2 legea 193/2006)

34a

0.00

15.00

15.00

 

 

 

-cheltuieli de reclama si publicitate,din care:

35

18.00

55.00

37.00

305.6

 

 

-tichete cadou pentru chelt.de reclama si publicitate (art 2 din legea 193/2006)

35a

0.00

0.00

0.00

 

 

 

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei,promovarea pe piete existente sau noi(art. 2 legea 193/2006)

35b

0.00

0.00

0.00

 

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

36

20.00

60.00

40.00

300.0

 

 

-alte cheltuieli, din care:

37

364.70

0.00

-364.70

0.0

 

 

-taxa pt. exploatarea resurselor minerale

38

0.00

0.00

 

 

 

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

0.00

0.00

 

 

 

 

-cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat total, din care:

40

364.70

0.00

-364.70

0.0

 

 

-transferuri si/sau subventii

41

0.00

0.00

0.00

0.0

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

90.00

120.00

30.00

133.3

 

 

-cheltuieli privind dobânzile

43

0.00

0.00

 

 

 

 

-alte cheltuieli financiare

44

90.00

120.00

30.00

133.3

 

3

Cheltuieli extraordinare

45

0.00

0.00

 

 

III

 

REZULTAT BRUT-(profit/pierdere)

46

2249.49

3316.95

1087.46

147.5

IV

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

 

 

 

 

 

 

- fond de rezerva

48

112.47

165.85

53.37

147.5

V

 

ACOPERIREA PIERDERILOR

 

 

 

 

 

 

 

DIN ANII PRECEDENTI

49

0.00

0.00

0.00

 

VI

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

341.92

504.18

162.25

147.5

VII

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

1907.57

2812.77

905.20

147.5

 

1

Rezerve legale

52

112.47

165.85

53.37

147.5

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

53

0.00

0.00

0.00

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

54

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri afacestor imprum.

 55

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

 56

 

 

 

 

 

6

Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit

57

179.51

264.69

85.18

147.5

7

Minim 50% varsamlnte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul companiilor nationale

58

897.55

1323.46

425.91

147.5

 

8

Profit nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartiz. ca sursa proprie de finantare

59

718.04

1058.77

340.73

147.5

VIII

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

5259.00

8487.00

3228.00

161.4

 

1

Surse proprii

61

1080.00

1980.00

900.00

183.3

 

2

Alocatii de la buget

62

1950.00

4647.00

2697.00

238.3

 

3

Credite bancare

63

0.00

0.00

0.00

 

 

 

interne

64

0.00

0.00

0.00

 

 

 

externe

65

0.00

0.00

0.00

 

 

4

Alte surse

66

2229.00

1860.00

-369.00

83.4

IX

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIITII, din care:

67

5259.00

8487.00

3228.00

161.4

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

5259.00

8487.00

3228.00

161.4

 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

69

 

 

 

 

-interne

-externe

70

71

 

 

 

 

X

 

REZERVE, din care:

72

233.00

398.85

165.85

171.2

 

 

1

Rezerve legale

73

233.00

398.85

165.85

171.2

2

Rezerve statutare

74

 

 

 

 

3

Alte rezerve

75

 

 

 

 

XI

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

 

 

 

1

Venituri totale

77

50251.50

63790.95

13539.45

126.9

 

 

2

Costuri aferente veniturilor totale

78

48002.01

60474.00

12471.9^

126.0

 

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

1490.00

1455.00

-35.00

97.7

 

 

4

Nr. mediu personal total

80

1490.00

1455.00

-35.00

97.7

 

 

 

- permanenti

 

1425.00

1425.00

0.00

100.0

 

 

 

- nepermanenti

 

65.00

30.00

-35.00

46.2

 

 

5

Fond de salarii,dln care:

81

19344.00

23180.00

3836.00

119.8

a)-fond salarii aferent posturilor blocate

82

 

 

 

 

b)-fond salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001,

din care:

83

129.00

150.00

21.00

116.3

-sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG 79/2001

84

27.00

30.00

3.00

111.1

 

-premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG 79/2001

85

45.00

52.00

7.00

115.6

c)-fond de salarii aferent personalului angajat

pe baza de contract individual de munca pe durata nelimitata de timp

66

18997.00

22712.00

3715.00

119.6

d)-fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

87

9240

163.00

70.60

176.4

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

125.60

155.00

29.40

123.4

 

 

6

Cistigul mediu lunar pe salariat

89

1067.64

1310.14

242.50

122.7

7

Productivitatea muncii per total personal mediu(mii lei/persoana)(rd.77/rd.80) în preturi curente

90

33.73

43.84

10.12

130.0

 

8

Productivitatea muncii per total personal mediu(mii lei/persoana) - în preturi comparabile

91

35.24

43.84

8.60

124.4

 

 

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu productiv(unitati fizice/nr.personal)

92

 

 

 

 

 

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

93

955.24

948.00

-7.23

99.2

 

 

11

Plati restante - total

-preturi curente

94 95

0.00

0.00

0.00

0.0

 

 

 

-preturi comparabile(rd.92*lp)

96

 

 

 

 

 

 

12

Creante restante - total

97

 

 

 

 

 

 

 

-preturi curente

98

193.50

193.00

-0.50

99.7

 

 

-preturi comparabile(rd.98*lp)

99

202.21

193.00

-9.211

95.4

 

 

Nota: La alte cheltuieli cu personalul sunt cuprinse indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 137 din 7 februarie 2007

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 502 din 30 martie 2007

MINISTERUL MUNCII,

SOLIDARITĂTII SOCIALE

SI FAMILIEI

Nr. 113 din 12 februarie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.C.I.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea

 

În conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale,

în baza prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 14, precum si ale art. 4 pct. I subpct. 8 si pct. II subpct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2007 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.C.I.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea, care functionează în coordonarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, finantate din venituri proprii.

(2) Bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

(3) Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 2. - În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 1 vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi

apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE

PENTRU PROTECTIA MEDIULUI -I.C.I.M. Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

INDICATORI

Nr. Rd.

Preliminat an 2006

-mii lei -

Prevederi an 2007

-mii lei-

%

A

0

1

2

3

1. VENITURI TOTALE, din care:

01

10.766

11.839

109,97

1.VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

10.761

11.833

109,96

a) Venituri din activitatea de baza*)

03

9.970

11.633

116,68

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cecetare-dezvoltare

04

791

200

25,28

2.VENITURI FINANCIARE

05

5

6

120,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

 

 

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

10.098

10.948

108,42

1.Cheltuieli de exploatare, total, din care:

OS

10.086

10.937

108,44

a) Bunuri si servicii

09

875

898

102,63

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

6.975

7.605

109,03

- cheltuieli cu salariile

11

4.913

5.388

109,67

-contributii de asigurări sociale de stat

12

955

1.042

109,11

-contributii de asigurări de somaj

13

120

107

89,17

-contributii de asigurări sociale de sănătate

14

343

323

94,17

-contributii de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

15

66

74

112,12

-contributii pentru concedii si indemnizatii

16

36

45

125,00

-contributii la Fondul de garantare a creantelor salariate

17

 

13

 

-contributii Ia fondul de pensii facultative

ÎS

 

 

 

- alte cheltuieli de personal, din care:

19

542

613

113,10

- deplasari,detasari

20

181

197

108,84

- tichete de masa

21

361

416

115,24

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

22

262

357

136,26

d) Cheltuieli de protocol

23

6

8

133,34

e) Cheltuieli de reclama si publicitate

24

15

10

66,67

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

 

 

 

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3-lit c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din care:

26

84

106

126,19

-tichete de crese

27

 

18

 

-tichete cadou

28

8

9

112,50

h) Alte cheltuieli

29

1.869

1.953

104,49

2. Cheltuieli financiare, din care:

30

12

11

91,67

- cheltuieli privind dobânzile

31

3

3

100,00

- alte cheltuieli financiare

32

9

8

88,89

3. Cheltuieli extraordinare

33

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

34

669

891

133,18

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

111

143

128,83

V. REZULTATUL NET

36

558

748

134,05

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

 

 

 

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G.nr.57/2002 aprobata prin Legea nr.324/2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:

38

558

748

134,05

a) pentru cointeresarea personalului

39

111

149

134,23

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national, in conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

335

449

134,03

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

41

112

150

133,93

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

42

2.084

3821

183,35

1. Surse proprii

43

4

121

3025,00

2 .Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

2.080

3700

177,88

3. Credite bancare pentru investitii

45

 

 

 

- interne

46

 

 

 

-externe

47

 

 

 

4. Alte surse

48

 

 

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII din care:

49

2.046

3821

186,75

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

50

2.046

3821

186,75

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

51

 

 

 

-interne

52

 

 

 

-externe

53

 

 

 

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale ( rd. 01)

54

10.766

11.839

109,97

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

10.098

10.948

108,42

3. Rezultate(+/-)(rd. 54-rd.55)

56

668

891

133,38

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

57

255

240

94,12

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

58

167

165

98,80

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut **)

59

1,575

1,834

116,44

6.Castigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

60

2,418

2,673

110,55

7.Rentabilitatea ( rd. 56/rd. 55 *100)

61

6,62

8,14

122,96

8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers. (rd. 02/rd. 57)

62

42,20

49,30

116,82

9. Rata rentabilitătii financiare rd. 38*100 capital propriu

63

33,28

44,67

134,22

10. Plati restante

64

1.558

1.000

 

11. Creante de încasat

65

2.498

1.500

 


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în suma de 2.093 mii lei, încheiate pana la data de 31.12.2006, cele realizate din contracte cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale, precum si din studii de cercetare de interes national sunt în suma de 7.878 mii lei.

**) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si a drepturilor salariale ale directorului general.

NOTA: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007 s-au cuprins si:

-suma de 43 mii lei reprzentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;

-suma de 86 mii lei reprezentând drepturile bănesti ale directorului general

 

ANEXA Nr.2

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE MARINA

“GRIGORE ANTIPA” CONSTANTA

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

INDICATORI

Nr.

rd.

Preliminat

an 2006

- mii lei -

Prevederi

an 2007

- mii lei -

%

A

0

1

2

3

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

5.675

6.510

114,71

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

5.668

6.500

114,68

a) Venituri din activitatea de baza*)

03

5.032

6.400

127,19

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

04

636

100

15,72

2. VENITURI FINANCIARE

05

7

10

142,86

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

-

-

-

11. CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

5.552

6.361

114,57

I. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

08

5.501

6.316

114,82

a) Bunuri si servicii

09

1.724

J.956

113,45

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

3.206

3.668

114,41

- cheltuieli cu salariile

11

2.150

2.492

115,91

- contributii de asigurări sociale de stat

12

416

466

112,02

- contributii de asigurări de somaj

13

51

48

94,12

- contributii de asigurări sociale de sănătate

14

152

150

98,68

- contributii de asigurări pentru accidente de

15

29

23

79,31

munca si boli profesionale

 

 

 

 

- contributii pentru concedii si indemnizatii

16

16

21

131,25

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale

17

-

6

-

- contributii la fondul de pensii facultative

18

-

70

-

- alte cheltuieli de personal, din care:

19

392

392

100,00

- deplasări, detasări

20

174

140

80,46

- tichete de masa

21

162

202

124,69

c) Cheltuieli de expolatare privind amortizarea si provizioanele

22

239

300

125,52

d) Cheltuieli de protocol

23

16

3

18,75

e) Cheltuieli de reclama si publicitate

24

-

5

-

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

-

-

-

g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3-lit. c) din Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal, din care:

26

19

48

252,63

- tichete de crese

27

-

18

-

- tichete cadou

28

14

25

178,57

h) Alte cheltuieli

29

297

336

113,13

2. Cheltuieli financiare, din care:

30

51

45

88,23

- cheltuieli privind dobânzile

31

30

25

83,33

- alte cheltuieli financiare

32

21

20

95,24

3. Cheltuieli extraordinare

33

-

-

-

III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere)

34

123

149

121,14

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

20

24

120,00

V. REZULTATUL NET

36

103

125

121,36

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

-

-

-

 

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57 / 2002 aprobata prin Legea nr. 324 / 2003, cu modificările si completările ulterioare), din care:

38

103

125

121,36

a) pentru cointeresarea personalului

39

20

25

125,00

b) pentru finantarea dezvoltării institutului national, în

conformitate cu planul de investitii si dotări ale

acestuia, aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

62

75

120,97

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv

pentru cofinantarea proiectelor

41

21

25

119,05

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:

42

762

975

127,95

I. Surse proprii

43

62

75

120,97

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

700

900

128,57

3. Credite bancare pentru investitii

45

-

-

-

- interne

46

-

-

-

-externe

47

-

-

-

4. Alte surse

48

-

-

-

K. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

49

762

975

127,95

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

50

762

975

127,95

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investitii

51

-

-

-

- interne

52

-

-

-

- externe

53

-

-

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

54

5.675

6.510

114,71

2. Costuri aferente veniturilor totale

55

5.552

6.361

114,57

3. Rezultate (+/ -) (rd. 54 - rd. 55)

56.

123

149

121,14

4. Nr. mediu personal, total institut, din care:

57

111

115

103,60

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

58

82

86

104,88

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut**)

59

1,518

1,680

110,67

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-

dezvoltare

60

1,487

1,646

110,69

7. Rentabilitatea (rd. 56 / rd. 55* 100)

61

2,21

2,34

105,88

8. Productivitatea muncii pe total personal

mii lei / pers. (rd. 02 / rd. 57)

62

51,06

56,53

110,71

9. Rata rentabilitătii financiare rd. 38*100

capital propriu

63

4,88

5,66

115,98

10. Plati restante

64

-

-

-

11. Creante de incasat

65

-

-

-


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării / Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în suma de 2.737 mii lei, încheiate la data de 18.01.2007, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de: 0 mii lei.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, si drepturilor salariate ale directorului general.

NOTA: În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si:

- suma de 102.180 lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;

- suma de 70.950 lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului general.

 

ANEXA Nr 3

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DELTA DUNĂRII –TULCEA

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

 

INDICATORI

Nr. rd.

Preliminat an 2006

- mii lei -

Prevederi an 2007

- mii lei -

%

A

0

1

2

3

I. VENITURI TOTALE, din care:

01

8.636

12.300

142,43

1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care :

02

8.621

12.240

141,98

a) Venituri din activitatea de bază*)

03

8.260

11.800

142,86

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de C-D

04

361

440

121,88

2. VENITURI FINANCIARE

05

15

60

400,00

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

-

-

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care :

07

8.611

12.250

142,26

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care :

08

8.583

12.200

142,14

a) Bunuri si servicii

09

3.604

6.040

167,59

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

4.512

5.590

123,89

-cheltuieli cu salariile

11

3.107

3.885

125,04

-contributii de asigurări sociale de stat (19,5%)

12

596

738

123,83

-contributii de asigurări de somaj (2%)

13

74

76

102,70

- contributii de asigurări sociale de sănătate, (6%)

14

241

233

96,68

- contributii deasigurări de accidente de muncă si boli profes. (1,375 %)

15

42

52

123,81

- contributii pentru concedii si indemnizatii (0,85 %)

16

24

33

137,50

- contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale (0,25 %)

17

-

10

-

- contributii la fondul de pensii facultative

18

-

-

-

- alte cheltuieli de personal, din care :

19

428

563

131,54

- deplasări, detasări

20

266

332

124,81

- tichete de masă

21

162

231

142,59

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioane.

22

128

147

114,84

d) Cheltuieli de protocol

23

 

1

14,28

e) Cheltuieli de reclamă si publicitate

24

-

-

-

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

25

-

-

-

g) Cheltuieli prevăzute de art.21 (3-litera c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

26

59

67

113,56

- tichete de crese

27

-

22

-

- tichete cadou

 

28

32

-

h)Alte cheltuieli

29

273

355

130,04

2. Cheltuieli financiare, din care:

30

28

50

178,57

- cheltuieli privind dobânzile

3!

-

-

-

- alte cheltuieli financiare

32

28

50

178,57

3. Cheltuieli extraordinare

33

-

-

-

III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)

34

25

50

200,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

4

8

200,00

V. REZULTATUL NET